Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ"

Transcript

1 Επιχειρθματικι πρόταςθ ςυνεργαςίασ

2 Καλωςιλκατε ςτο Watershop! Κάντε μια υγιι επιλογι για ζνα επιτυχθμζνο επαγγελματικό μζλλον ςιμερα!

3 Σασ καλωςορίηουμε ςτον κόςμο του δικτφου Watershop! Η αλυςίδα μασ προςφζρει μια μοναδικι επιχειρθματικι ευκαιρία για ανκρϊπουσ που επικυμοφν να αποκτιςουν μια επιχείρθςθ που διαςφαλίηει εγγυθμζνθ οικονομικι απόδοςθ, ιςορροπία μεταξφ προςωπικισ & επαγγελματικισ ηωισ και δυνατότθτα καταξίωςθσ ςτθν αγορά ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ! Γιατί ςτην αλυςίδα Water Shop ςυνδυάζουμε την υγεία & την επιχειρηματικότητα με τον επαγγελματιςμό που ταιριάζει ςτη ςημαντικότερη πηγθ ζωθσ του ανιρώπου: το νερό!

4 Η εταιρεία Watershop! Η εφαρμογι τθσ ιδζασ ξεκίνθςε από τθν Σφρο που είναι και θ ζδρα τθσ εταιρείασ. Αποτζλεςμα τθσ δραςτθριοποίθςθσ των ανκρϊπων του Watershop ιταν θ δθμιουργία του πρώτου καταςτιματοσ Watershop ςτθν πλατεία Ηρϊων, με βαςικι επιδίωξθ τθν πλιρθ εξειδίκευςθ ςτον τομζα των ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ για τθν μετατροπι νεροφ από οποιουδιποτε διακζςιμθ πθγι νεροφ (δίκτυο φδρευςθσ, πθγάδι, γεϊτρθςθ, κάλαςςα κλπ) ςε 100% αςφαλζσ φρζςκο πόςιμο νερό ςε οικίεσ, γραφεία, καταςτιματα εςτίαςθσ και επιχειριςεισ. Το πρϊτο κατάςτθμα Watershop αμζςωσ ξεχώριςε και αγκαλιάςτθκε από το κοινό ξεπερνϊντασ κατά πολφ τισ προςδοκίεσ μασ με πολλζσ εγκαταςτάςεισ ςυςτθμάτων ςε νοικοκυριά και επιχειριςεισ.

5 Παράγοντεσ που κάνουν το Watershop να ξεχωρίηει! Καινοτομία: Το Watershop ψάχνει αςταμάτθτα καινοφργιεσ λφςεισ για το νερό του αφριο. Στο Watershop φροντίηουμε να ενθμερωνόμαςτε ςυνεχϊσ για όλεσ τισ εξελίξεισ τθσ αγοράσ ϊςτε να ςυνεχίςουμε να βελτιϊνουμε διαρκϊσ το επίπεδο εξειδίκευςθσ και τθ διαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ του ολοκλθρωμζνου προϊοντικοφ μασ μίγματοσ. Τεχνολογία: Οι άνκρωποι του Watershop φροντίηουν να παρακολουκοφν τισ εξελίξεισ ςτθν τεχνολογία του κλάδου ανακαλφπτοντασ τον πιο ςφγχρονο εξοπλιςμό ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ με ςτόχο τθ διαρκι βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ των πελατϊν μασ με νζα ςυςτιματα τελευταίασ τεχνολογίασ παρακολουκϊντασ από κοντά τισ ανάγκεσ τθσ αγοράσ. Λύσεις: Το Watershop διακζτει από απλά ζωσ ειδικά ςυςτιματα επεξεργαςίασ και κακαριςμοφ του νεροφ πρϊτθσ ποιότθτασ για οικιακι και επαγγελματικι χριςθ, επϊνυμα, πιςτοποιθμζνα και προςβάςιμα από κάκε προχπολογιςμό!

6 Γιατί τα ςυςτιματα επεξεργαςίασ νεροφ Watershop είναι πλζον περιηιτθτα! Το Watershop ζχει αξιοποιιςει το κατάςτθμα ωσ ιςχυρό μζςο αναγνωριςιμότθτασ του concept & ανάδειξθσ τθσ εξειδικευμζνθσ τεχνογνωςίασ του Watershop ςτθν ελλθνικι αγορά. Η μεγάλθ εμπειρία και τεχνογνωςία ςτθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ κακιςτά το Watershop ζνα αξιόπιςτο ςυνεργάτθ που κα ςασ οδθγιςει ςτθν οικονομικι ανεξαρτθςία και ςτθν επαγγελματικι καταξίωςθ. Η ευζλικτθ οργανωτικι δομι του Watershop προςφζρει πλιρθ υποςτιριξθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ επιχείρθςθσ ςασ και ςασ διευκολφνει ςε κζματα κακθμερινότθτασ ςτα πλαίςια τθσ λειτουργίασ του καταςτιματοσ ςασ. Το μεγάλο εφροσ προϊοντικϊν κατθγοριϊν, ευνοεί τθν μεγζκυνςθ των πωλιςεων και ζτςι μεγιςτοποιεί τα κζρδθ για το κατάςτθμα ςασ. Στο Watershop ζχουμε ενςωματϊςει και αξιοποιιςει ιςχυρά εργαλεία πϊλθςθσ (ςε επίπεδο web, mobile vans κοκ) που αναπτφςςουν ακόμα περιςςότερο το πελατολόγιο ςασ. Η αξιοπιςτία των διεκνϊν προμθκευτϊν που ςασ παρζχει το Watershop αποτελεί μοναδικό πλεονζκτθμα για το επιχειρθματικό ςασ βιμα. Η εξειδίκευςθ ςε ό,τι ζχει να κάνει με το προϊοντικό μίγμα, τισ υποςτθρικτικζσ υπθρεςίεσ και θ ςυμβουλευτικι πϊλθςθ προςελκφει & διατθρεί τον πελάτθ ςασ δίνοντασ ςασ τθν ευκαιρία να δθμιουργιςετε ζνα ευρφ και πιςτό πελατολόγιο. Οι ανταγωνιςτικζσ μασ τιμζσ μασ κακιςτοφν τθν πρϊτθ επιλογι κάκε πελάτθ

7 Διαφορετικζσ μορφζσ ςυνεργαςίασ Μελετϊντασ το προφίλ των υποψιφιων επενδυτϊν μασ και τισ εξειδικευμζνεσ επιχειρθματικζσ τουσ ανάγκεσ, βάςει των προτεραιοτιτων που ζχουμε κζςει εμείσ ωσ δίκτυο και οι άνκρωποι μασ, ζχουμε καταλιξει ςε ζνα ιδιαίτερα ευζλικτο & αμοιβαία επωφελζσ επιχειρθματικό πλαίςιο ςυνεργαςίασ. Ειδικότερα το προτεινόμενο πλαίςιο ςυνεργαςίασ μασ διαμορφϊνεται επιπλζον ωσ εξισ: Home based franchise Corner franchisees

8 1. Home Based Franchise ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΠΑΚΕΣΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Home Based Franchise ENTRY FEE ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΡΗΗ STOCK Η οικία του ςυνεργάτθ. Δεν υποχρεοφςτε να διατθρείτε φυςικό χϊρο πϊλθςθσ (κατάςτθμα) των προϊόντων τθσ Watershop. Ενεργοποιείται με τθν αμοιβαία υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ franchise του δικτφου οριςμόσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ αποκλειςτικότθτασ Εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ αλυςίδασ κα αναλάβουν τθν αρχικι εκπαίδευςθ του ςυνεργάτθ ςε κεωρθτικό & on the job επίπεδο. Το κόςτοσ του τεχνικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ προςδιορίηεται ςτα Ο ςυνεργάτθσ υποχρεοφται να διακζτει ζνα περιοριςμζνο απόκεμα ανταλλακτικϊν & ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει άμεςθ τθν άμεςθ ηιτθςθ ςτθν περιοχι αποκλειςτικότθτασ του.

9 2. Corner Franchisees ΕΔΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΕΝΑΡΞΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ENTRY FEE ΑΡΧΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗΡΗΗ STOCK ΠΑΚΕΣΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Corner Franchisee Η ζδρα τθσ νζασ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ, κα είναι εντόσ του υφιςτάμενου καταςτιματοσ του ςυνεργάτθ. Απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι θ δζςμευςθ ςυγκεκριμζνου χϊρου (shop in shop) εντόσ του καταςτιματοσ ςθματοποιθμζνου βάςει των προδιαγραφϊν εςωτερικισ ςιμανςθσ του δικτφου τθσ Watershop και κα διακζτει εμφανι χϊρο ζκκεςθσ των προϊόντων τθσ. Επιπρόςκετα κα πρζπει να υπάρχει ςτθν εξωτερικι πρόςοψθ του καταςτιματοσ ευδιάκριτθ ςιμανςθ που του δικτφου τθσ Watershop. Watershop. Ενεργοποιείται με τθν αμοιβαία υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ franchise του δικτφου οριςμόσ ςυγκεκριμζνθσ περιοχισ αποκλειςτικότθτασ Εξειδικευμζνα ςτελζχθ τθσ αλυςίδασ κα αναλάβουν τθν αρχικι εκπαίδευςθ του ςυνεργάτθ ςε κεωρθτικό & on the job επίπεδο. Το κόςτοσ του τεχνικοφ προγράμματοσ εκπαίδευςθσ προςδιορίηεται ςτα Ο ςυνεργάτθσ υποχρεοφται να διακζτει ζνα περιοριςμζνο απόκεμα ανταλλακτικϊν & ςυςτθμάτων επεξεργαςίασ νεροφ, οφτωσ ϊςτε να είναι ςε κζςθ να καλφψει άμεςθ τθν άμεςθ ηιτθςθ ςτθν περιοχι αποκλειςτικότθτασ του.

10 Εξοπλιςμόσ, Ενίςχυςθ Πωλιςεων & Διαρκισ υποςτιριξθ ςτουσ home based & corner franchisees του δικτφου μασ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΣΟΧΟΙ ΠΩΛΗΕΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΩΛΗΗ ΤΝΕΧΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΚΕΣΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ Για τθ διαςφάλιςθ τθσ ομοιογζνειασ του δικτφου, ο ςυνεργάτθσ υποχρεοφται να διακζτει ζνα μικρό βανάκι με τα ςιματα τθσ Watershop κακϊσ και όλο τον αναγκαίο εξοπλιςμό του δικτφου (ςτολζσ, ςιμανςθ κοκ). Η εταιρεία κα κακορίςει από κοινοφ από τον ςυνεργάτθ ζνα minimum ςτόχο πωλιςεων βάςει τθσ εμπορικισ δυναμικισ τθσ περιοχισ αποκλειςτικότθτασ του. Η Watershop ςασ παρζχει τον ενιαίο τθλεφωνικό αρικμό του δικτφου, κακϊσ και του δικαιϊματοσ χριςθσ mini site του δικτφου, απευκυνόμενο ςτθν τοπικι ςασ αγορά. Από τθν ζναρξθ τθσ ςυνεργαςίασ και κακ όλθ τθν διάρκεια τθσ, λαμβάνετε τεχνικι & κεωρθτικι υποςτιριξθ. Για τθν καλφτερθ διαμόρφωςθ τθσ δομισ τθσ υποςτιριξθσ ςασ από το δίκτυο Watershop υποχρεοφςτε να ενθμερϊνετε περιοδικά ζνα πλιρεσ πλάνο ενεργειϊν που κα ακολουκείτε για τθν ανάπτυξθ τθσ τοπικισ ςασ αγοράσ μζςα από το CRM του δικτφου ι θλεκτρονικισ αλλθλογραφίασ.

11 «Δημιξρογήζαμε έμα δίκηρξ πξρ νεςωοίζει για ηημ ανιξπιζηία, ηη ζρμέπεια ποξπ ηξμ πελάηη & ηξ ζρμεογάηη, ηημ άοιζηη πξιόηηηα ενρπηοέηηζηπ, ηημ ρπερθρμόηηηα, ηημ ακεοαιόηηηα, ηημ ξμαδικόηηηα και ηημ αλληλξϋπξζηήοινη. Γίμεηε ζήμεοα μέλξπ ηξρ δικηύξρ Watershop, απξκηήζηε επαγγελμαηική αμεναοηηζία και θηάζηε ζηημ επιηρςία.»

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE

Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίζουμε πιο οικονομικά, πιο γρήγορα. Χτίζουμε έξυπνα σπίτια! 1 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ ΔΙΚΣΤΟΤ FRANCHISE Χτίηουμε πιο οικονομικά, πιο γριγορα. Χτίηουμε ζξυπνα ςπίτια! 2 η εταιρεία μασ με την πολφχρονη εμπειρία

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ

Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία. Ντζίφα Ιωάννα ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Γεωργίου Πολίνα Καρμίρη Δέςποινα Μπιλάλη ταματία ΕΡΓΑΙΑ ΣΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑRKETING ΘΕΜΑ: ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΡΟΩΘΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ Ντζίφα Ιωάννα 1 ΣΥΝΟΨΗ Σο κυρίωσ κζμα τθσ εργαςίασ μασ αποτελεί θ επιχείρθςθ art

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Δευτζρα, 26 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ζνα χρόνο μετά τθν είςοδο 21 πολλά υποςχόμενων επιχειρθματικϊν ομάδων ςτο egg enter grow go και κακϊσ πλθςιάηουν ςτθν «αποφοίτθςι» τουσ, ςτο «go», με ϊριμα πλζον επιχειρθματικά

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ. Μελέηη για ηη διαμόπθωζη ηηρ Σηπαηηγικήρ Υλοποίηζηρ ηηρ ανάπηςξηρ και αξιοποίηζηρ Εςπςζωνικών Υποδομών από ηοςρ Δήμοςρ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΦΝΕΙΟ Εργαζηήριο Βιομητανικής και Ενεργειακής Οικονομίας Ομάδα για ηην Τετνολογική, Οικονομική και Σηραηηγική Ανάλσζη ηης Κοινωνίας ηης Πληροθορίας (INFOSTRAG), http://www.infostrag.gr/

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing

Social Media Marketing ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΧΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΓΙΑΣΑΞΔΧΝ ΚΑΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ Social Media Marketing Ανάλυςθ τθσ μεκόδου και μελζτθ τθσ εφαρμογισ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015

ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 ΠΕΡΜΑ ΣΑΤΡΩΝ - ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2015 1 Η ΑΝΣΖΑΒΕΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΟ ΑΝΣΙΠΡΟΩΠΟ ΣΗ CRI ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Θ από το τζλοσ του 2013 είναι αποκλειςτικόσ αντιπρόςωποσ ςτθν Ελλάδα τθσ CRI (Cooperative Resources International ενόσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό

ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό ΟΣΕΚ ΕΠΑ ΑΝΑΒΤΟΤ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ για το μάκθμα: Νζεσ Σεχνολογίεσ ςτον Επιςιτιςμό B ΕΣΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΘ ΣΕΧΝΘ & ΗΑΧΑΡΟΠΛΑΣΙΚΘ ΣΕΧΝΘ Κακθγθτισ: Γκοφβθσ Δθμιτρθσ Ανάβυςςοσ, Ιανουάριοσ 2013 1. ΕΙΑΓΩΓΘ Σιμερα δεν υπάρχει

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17

N E W S. CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο. Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max NEW! ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 B R I N K S H E L L A S N E W S ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2011 Σεφχοσ 17 NEW! CompuSafe το Έξςπνο Χπηματοκιβώτιο Ασύπματο Σύστημα Ασυαλείαρ Power Max Διαβάςτε ςε αυτό το τεφχοσ: Νζο Αςφρματο Σφςτθμα Αςφαλείασ από τθν Brink

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ

Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Εφαρμογή Τεχνικϊν Εξόρυξησ Δεδομζνων για την πρόβλεψη τησ κατανάλωςησ ςε ηλεκτρικά δίκτυα χαμηλήσ τάςησ Διπλωματική Εργαςία τησ Κομνηνοφ Μυρςίνησ ΔΔ114 υπό την επίβλεψη του: Ανδρζα Λ. Συμεωνίδη Λζκτορα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΔΑΚΣΟΡΙΚΗ ΔΙΑΣΡΙΒΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΒΕΛΣΙΣΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ ΣΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΒΑΙΛΕΙΟ Ι. ΚΑΝΕΛΛΙΔΗ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ: ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα