Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές"

Transcript

1 Καιμοτομία και Τουρισμός Το έργο TOUREG: Αποτελέσματα και Προοπτικές Έλζα Καλονάκη, Μεραληθόο Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο, Πνιπηερλείν Κξήηεο 19 Ννεκβξίνπ 2010 Δπηκειεηήξην Ηξαθιείνπ

2 2 Ειραγχγή TOUREG: Αληαγσληζηηθόηεηα θαη γλώζε ζηνλ θιάδν ηνπ ηνπξηζκνύ Διάρκεια: Ιαλνπάξην 2008 Γεθέκβξηνο 2010 Σσνεργαζόμενες θορείς από ηις περιθέρειες: Ιζπανίας, Balearic Islands (Govern of Balearic Islands- Σπληνληζηέο, IBIT foundation) Πορηογαλίας, Madeira (Madeira Technopolo, Aream, Expedita), Ελλάδας, περιθέρεια Κρήηης: Πνιπηερλείν Κξήηεο Δπηζηεκνληθό θαη Τερλνινγηθό Πάξθν Κξήηεο οσηδία, Norrbottens Ian (Pemenco, CDT) Ροσμανία, Mehedinti (CG & GC) θαη Βοσλγαρία, South West (ARC Fund)

3 3 Σςόυξι ςξσ TOUREG Βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο ηνπξηζηηθώλ ππεξεζηώλ ζηηο πεξηθέξεηεο ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ Πσο? Σσνεργαζίας κεηαμύ ησλ stakeholders: Τνπξηζηηθώλ Δπηρεηξήζεσλ: μελνδνρεία, ηνπξηζηηθά γξαθεία, εζηηαηόξηα θα Δξεπλεηηθώλ Ιδξπκάησλ: ΑΔΙ, Δξεπλεηηθά Κέληξα θα Γεκόζησλ αξρώλ: δεκνηηθέο αξρέο, ηκήκαηα ηνπξηζηηθήο πξνβνιήο, νξγαληζκνύο ηνπξηζκνύ Προώθηζης θαηλνηόκσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ κε εθαξκνγή ζηνλ ηνπξηζκό: 1. Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ (CRS, CRM, ERP θα) 2. Τερλνινγίεο αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (θσηνβνιατθά, γεσζεξκίαο, βηνθαύζηκα, θα) 3. Πεξηβαιινληηθέο Τερλνινγίεο (αθαιάησζε, θαηαλάισζε θαη πνηόηεηα λεξνύ, εμνπιηζκόο θαηαλάισζεο κεησκέλεο ελέξγεηαο θα)

4 4 1. Βιχριμόςηςα ςξσ ςξσοιρμξύ ρςημ πεοιτέοεια ςηπ Κοήςηπ Δληνπηζκόο αλαγθώλ θαη πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο Πξνζδηνξηζκόο ράξαμεο ζηξαηεγηθώλ γξακκώλ πνπ ζέηνπλ νη δεκόζηνη θνξείο Γηαζέζηκεο θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο πνπ «παξάγνληαη» ζε εξεπλεηηθά ηδξύκαηα θαη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο απεπζύλνληαη ζε ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαη θνξείο. Πξνζσπηθέο ζπλαληήζεηο Σπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ Δθδειώζεηο/Ηκεξίδεο Βιβλιογπαθικέρ πλεποθοπίερ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΚΘΔΗ για ηον ηοςπιζμό ζηεν Κπήηε

5 5 2. Πεοιτεοειακή έκθερη για ςξμ ςξσοιρμό ρςημ Κοήςη Δθηελήο αλάιπζε ηεο παξνύζαο θαηάζηαζεο ηνπ ηνπξηζκνύ ζηελ Κξήηε Πνιηηηθέο γξακκέο: επξσπατθό, εζληθό θαη ηνπηθό επίπεδν ρξεκαηνδνηήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά: πξνηηκήζεηο ησλ επηζθεπηώλ ελαιιαθηηθέο κνξθέο ηνπξηζκνύ Δθπαίδεπζε θαη ζπνπδέο ζηνλ ηνπξηζκό Αλάγθεο θαη πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο

6 6 3. Αμάγκεπ ςξσοιρςικώμ επιυειοήρεχμ Τερλνινγίεο Πιεξνθνξηθήο θαη Δπηθνηλσληώλ Τερλνινγίεο Αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο Τερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο Τωρινή Καηάζηαζη: CRS, ERP, CRM - Fidelity Programs θ.α. Ανάγκες: Internet, ηθαλνπνίεζε πειαηώλ θ.α. Επιπλέον: αιπζίδεο μελνδνρείσλ-κηθξόηεξε επειημία θ.α. Τωρινή Καηάζηαζη: Ηιηαθνί ζεξκνζίθσλεο, ειεθηξηθό ξεύκα, θ.α. Ανάγκες: επελδπηηθά πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθαξκνγή θσηνβνιηατθώλ θ.α. Επιπλέον: Μηθξή ρξήζε ΑΠΔ, θ.α. Τωρινή Καηάζηαζη: Αλαθύθισζε, Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ιακπηήξσλ, θάξηεο εηζόδνπ θ.α. Ανάγκες: Πόζηκν λεξό-αθαιάησζε, ρξεζηκνπνηεκέλν ιάδη θνπδίλαο θ.α. Επιπλέον: ππάξρεη επαηζζεηνπνίεζε ζε πεξηβαιινληηθά ζέκαηα αιιά δελ παξέρεηαη αξθεηή πιεξνθόξεζε θ.α.

7 7 4.1 Technology Map/Τευμξλξγικόπ Χάοςηπ Online εξγαιείν αλαδήηεζεο Βάζε δεδνκέλσλ θαη γηα ηηο 6 πεξηθέξεηεο Πξνζθνξέο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ/ππεξεζηώλ Αλάγθεο ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη θνξέσλ γηα θαηλνηόκεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο

8 8 4.2 Technology Map/Τευμξλξγικόπ Χάοςηπ Γπλαηόηεηα Αλαδήηεζεο πξνο: Τνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο: Τερλνινγία/ππεξεζία θνξείο/εηαηξίεο, αληαγσληζηηθά πξνηεξήκαηα, εθαξκόζηκνη ηνκείο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο Φνξείο/εηαηξείεο παξαγσγήο θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ Γπλεηηθνί Πειάηεο ηνπξηζηηθή επηρείξεζε, αλάγθεο, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο 80 Τερλνινγίεο από όιεο ηηο πεξηθέξεηεο

9 9 5.1 Global SWOT Analysis Τερλνινγηθόο Φάξηεο Πεξηθεξεηαθέο εθζέζεηο Πεξηερόκελα: Τερλνινγηθέο ηάζεηο, Case studies ζηνλ ηνπξηζκό, SWOT Αλάιπζε Δσναηά ζημεία Εσκαιρίες Παγθόζκηα SWOT Αλάιπζε Αδύναηα ζημεία Απειλές

10 Global SWOT Analysis Δσναηά ζημεία Η Δπξώπε απνηειεί έλα γλσζηό θαη αζθαιή ηνπξηζηηθό πξννξηζκό κε ηζηνξία, παξαδόζεηο κε πνηθηιία γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ. Πνιύ θαιέο ππνδνκέο Πξννπηηθέο γηα αλάπηπμε θαη πξνώζεζε θαηλνηόκσλ ηερλνινγηώλ. Εσκαιρίες Δπξσπατθέο θαη εζληθέο ρξεκαηνδνηήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο θαηλνηνκίαο Αλάπηπμε ησλ Web 2.0, smart phones θα Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπξηζηώλ ζε ζέκαηα πξάζηλεο ελέξγεηαο Αδύναηα ζημεία Μεησκέλε επαθή ησλ επηρεηξήζεσλ κε θαηλνηνκία Έιιεηςε ελαιιαθηηθνύ ηνπξηζκνύ πξνζθόιιεζε ζε 3S Έιιεηςε ζπλέξγεηαο κεηαμύ εξεπλεηηθώλ ηδξπκάησλ, ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ θαη δεκόζησλ θνξέσλ Απειλές Ιζρπξόο αληαγσληζκόο από άιιεο ρώξεο (Ιλδία, Κίλα) θαηλνύξγηνη πξννξηζκνί Οηθνλνκηθή θξίζε

11 Δημιξσογία και αμάπςσνη εμόπ Cluster/ξμάδαπ Γηεζλέο Cluster πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ. Μέιε ηνπ είλαη αληηπξόζσπνη: Περιθ. Κρήηης Υπόλοιπες Περιθ. Τοσριζηικών Επιτειρήζεων Ερεσνηηικών Ιδρσμάηων και Επιτειρήζεων παροτής καινοηόμων προϊόνηων Δημόζιων θορέων Λεηηνπξγεί κε βάζε ηελ ηδέα ηεο κεηαθνξά γλώζεο θαη εκπεηξηώλ κέζσ: ησλ Forum ζσζηηήζεων: ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ έξγνπ ππάξρεη δηαζέζηκνο ρώξνο ζπδεηήζεσλ θαη αληαιιαγήο απόςεσλ επίθαηξσλ ζεκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεκέξσζε, πξόηαζε ηδεώλ θαη επαθή ησλ επηρεηξεκαηηώλ ζε δηεζλέο επίπεδν. Σπλέξγεηεο κέζσ ηνπ Τερλνινγηθνύ Φάξηε

12 Δημιξσογία και αμάπςσνη εμόπ Cluster/ξμάδαπ Λεηηνπξγία ησλ Working Groups: Σρεκαηίδεηαη έλα group ζπκκεηερόλησλ (επηρεηξεκαηίεο, δεκόζηεο αξρέο, εξεπλεηηθά ηδξύκαηα) νη νπνίνη ζπλεξγάδνληαη θαη παξαδίδνπλ «εξγαζίεο» (π.ρ. SWOT Analysis, πξνηάζεηο ζηξαηεγηθνύ ραξαθηήξα θ.η.ι.) Σπλάληεζε κεηαμύ εηαηξηώλ κεηαθνξάο θαη ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ. Αλάγθε λα βξεζνύλ βειηησκέλνη ηξόπνη πξόζβαζεο ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο Γηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ δξάζεσλ - επηρεηξεκαηηθώλ θαη εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ ζε ζηειέρε ησλ ηνπξηζηηθώλ επηρεηξήζεσλ

13 13 Handbook Οδηγόπ μεςατξοάπ ςευμξλξγίαπ ρςξμ ςξσοιρςικό ςξμέα Υπνζηήξημε ζηελ αλάπηπμε θαηλνηόκσλ πξντόλησλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληώλ. Τη πξέπεη λα ιάβεη ππόςε ηεο? Handbook: βήκαηα θαη ηα ζεκεία γηα ηελ αλάπηπμε θαη πξνώζεζε πξντόλησλ πνπ απεπζύλνληαη ζηνλ ηνπξηζηηθό ηνκέα - Σπλνπηηθόο ζπκβνπιεπηηθόο νδεγόο Πποζδιόπιζε ανάγκερ και ζηόσοςρ Δμπλοκή πποζυπικού & νέα πποφόνηα Δπικοινυνία και ανηαλλαγή απότευν με ηοςρ πελάηερ Γικηύυζε με άλλερ εηαιπείερ και δεμόζιοςρ θοπείρ

14 14 FOROTEC Σπλάληεζε FOROTEC ζηηο 25 θαη 26 Ννεκβξίνπ ζηελ Majorca ησλ Βαιεαξίδσλ Νήζσλ. Αληαιιαγή απόςεσλ θαη πηζαλέο ζπλεξγαζίεο Σπκκεηνρή θαη πιεξνθνξίεο Online παξαθνινύζεζε Technology Broker

15 15 Σύμξφη και Ποξξπςικέπ Δημόσιοι φορείς Τουριστικές Επιχειρήσεις Ερευνητικά Ιδρύματα Working groups Σεσνολογικόρ Χάπηερ Μεηαθοπά Γνώζερ και Σεσνολογίαρ Forum ζςδεηήζευν Regional & Global Ανάλςζε Βιώζιμε ανάπηςξε ζηον ηοςπιζμού

16 16 Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο! Έιζα Καινλάθε Tel:

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ

Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ «Αληαιιαγή Καιώλ Πξαθηηθώλ Γήκνπ Τξηθθαίσλ κέζα από ηελ δηαβνύιεπζε ησλ εηαίξσλ ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαπεξηθεξεηαθνύ Πξνγξάκκαηνο INTERREG IVC Digital Cities 1 Λνπθάο Βαβίηζαο E-trikala -Γήκνο Τξηθθαίσλ DIGITAL

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ

BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES. ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ BROADBAND FOR THE DEVELOPMENT OF LOCAL SOCIETIES ΜΟΥΗΑΝΑΚΖ ΚΧΣΖ Πξντζηάκελνο πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ζξαθιείνπ ΣΟ ΓΗΚΣΤΟ ΗΚΑΡΟ Ηδξύζεθε ηνλ Μάξηην 2009 ηόρνο ηνπ ε ζπλεξγαζία ησλ Γήκσλ Κξήηεο θαη Αηγαίνπ ζε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294

(WASTE-C-CONTROL) LIFE09 ENV/GR/000294 Επιλογέρ διασείπιζηρ αποβλήηων για ηον έλεγσο ηων εκπομπών ηων αεπίων ηος θαινομένος ηος θεπμοκηπίος Περικλής Καθάζης (Προϊζηάμενος Δ/νζης Προμηθειών-Υπηρεζιών-Προγραμμάηων, ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.) (WASTE-C-CONTROL)

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων

Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων DG Education & Culture Lifelong Learning Leonardo da Vinci - Vocational Training Program Ανάπηςξη Πλαιζίος Πποζόνηων για Σηελέση Διασείπιζηρ Αποβλήηων (Towards a European Qualification for Solid Waste

Διαβάστε περισσότερα

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3

Γελ εθπξνζσπεί ζπγθεθξηκέλν θιάδν (αιιά κηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ελ γέλεη) - Go to 3 ΔΤΡΩΠΑΪΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΙΑ ΣΙ ΜΜΔ ΚΑΙ ΣΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Καιώο ήιζαηε ζηελ επξσπατθή έξεπλα γηα ηηο ΜΜΔ θαη ην πεξηβάιινλ. Γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ απαηηνύληαη πεξίπνπ 5-10 ιεπηά. αο επραξηζηνύκε! Σερλνινγηθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά»

«Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» «Αλαδεηώληαο κηα ζηξαηεγηθή ηνπηθήο αλάπηπμεο ζηα λεζηά» Γηάλλεο Καινγήξνπ, εκηλάξην Infostrag/ΔΒΔΟ/ΔΜΠ ηνπ 2009 ΣΠΔ & ΑΠΔ γηα ηελ Αλάπηπμε ηνπ Νεζησηηθνύ Υώξνπ ΤΡΟΤ, 9/7/2009 ΝΗΙΩΝ 1 Οηθνλνκίεο ηωλ κηθξώλ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ ΚΡΗΣΗ Σμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης πνπδέο ζην Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο θαη κειινληηθέο επαγγεικαηηθέο πξννπηηθέο Καζεγεηήο Νηθόιανο Μαηζαηζίλεο Πξόεδξνο Σκήκαηνο Ηζηνξηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο

Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Πώο απεηιείηαη ε ηδησηηθόηεηά καο από ηηο λέεο ηερλνινγίεο; - Κέηξα πξνζηαζίαο Κωνζηανηίνος ΜΟΥΛΙΝΟΣ, Εθνικός Εμπειρογνώμων, ENISA Ημερίδα για ηην Ασηοπροζηαζία Χρηζηών και Σσνδρομηηών & Αζθάλεια Ηλεκηρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΔΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Δξεπλεηηθή Οκάδα πζηεκάησλ Μεηαθνξάο ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΑ 2013 ηνπ θαζεγεηή Αξηζηνηέιε

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ:

Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΥΖΜΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ Δξγαζηήξην Βηνκεραληθήο θαη Δλεξγεηαθήο Οηθνλνκίαο Σειηθή Δθζεζε Δξγνπ: «Η ρωξηθή δηάζηαζε ηνπ παξαγωγηθνύ θαη επηρεηξεκαηηθνύ ζπζηήκαηνο ηεο Αηηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο.

Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο. Αιεμάλδξεην Σερλνινγηθό Δθπαηδεπηηθό Ίδξπκα Θεζζαινλίθεο ρνιή Γηνίθεζεο & Οηθνλνκίαο Σκήκα Δκπνξίαο θαη Γηαθήκηζεο Πηπρηαθή εξγαζία ΕΡΕΤΝΑ ΠΕΔΙΟΤ ΜΕ ΘΕΜΑ : Η δηεξεύλεζε πιεπξώλ ηεο εζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δξγαζηήξην Δξεπλώλ & Γνξπθόξσλ Λνγαξηαζκώλ Σνπξηζκνύ Παλεπηζηήκην Παηξώλ LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Γπ. Γεωπγία Αϋθανηοπούλος- Κλήμη Αναπληπώηπια Γιεςθύνηπια ΙΜΔΤ Κύπια Δπεςνήηπια : Έξςπνερ Μεηαθοπέρ και Γίκηςα Δπιθανείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori

World Water Museum installation Η ΙΔΕΑ Η ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ. A permanent project by Keti Haliori World Water Museum installation A permanent project by Keti Haliori Παξνπζηάδνληαη ε ηδέα, νη ζηόρνη, ε πιαηθόξκα επηθνηλσλίαο κε ην θνηλό θαζώο θαη ηα πιηθά θαη ηα κέζα κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ε

Διαβάστε περισσότερα

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras

LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras ΔΡΔΓΟΛΟΣ Δργαζηήριο Δρεσνών & Γορσθόρφν Λογαριαζμών Σοσριζμού Πανεπιζηήμιο Παηρών LaReTSA Laboratory of Research & Tourism Satellite Accounts University of Patras Δπηζηεκνληθόο Τπεύζπλνο Έξγνπ : Καζεγεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ. Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΟΙΚΗΗ Γξ. Βαζίιεο Π. Αγγειίδεο Τκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο Γηαθάλεηεο βαζηζκέλεο ζην βηβιίν: Laudon & Laudon, Management Information Systems,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ

ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΥΔΓΗΟ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΖ ΣΟΜΔΑ ΚΑΗ ΣΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟΤ Δηζήγεζε Θεαλώο Βξέληδνπ θνξδαιάθε Αληηπεξηθεξεηάξρε Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο, Κηεληαηξηθήο θαη Αιηείαο

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα