Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων"

Transcript

1 L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ιδίως το άρθρο 28 παράγραφος 1, τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 207 παράγραφος 2, Εκτιµώντας τα ακόλουθα: (1) Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και, ειδικότερα, της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής ασφάλειας και άµυνας που προβλέπεται στο άρθρο 17 της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, που συνήλθε στη Νίκαια από τις 7 έως τις 11 εκεµβρίου 2000, συµφώνησε τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίζοντας την αποστολή και τα καθήκοντά του. (2) Σύµφωνα µε τις κατευθυντήριες γραµµές του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου, το Στρατιωτικό Επιτελείο θα πρέπει να είναι έτοιµο να αρχίσει τις εργασίες του, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ: Άρθρο 1 1. Τα κράτη µέλη αποσπούν στρατιωτικό προσωπικό στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου προκειµένου να συσταθεί το Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2. Το Στρατιωτικό Επιτελείο αποτελεί µέρος της Γενικής Γραµ- µατείας του Συµβουλίου. Άρθρο 2 Η αποστολή και τα καθήκοντα του Στρατιωτικού Επιτελείου καθορίζονται στο παράρτηµα V της έκθεσης της Προεδρίας που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο της Νίκαιας, το οποίο προσαρτάται στην παρούσα απόφαση. Άρθρο 3 Τα µέλη του Στρατιωτικού Επιτελείου είναι πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 4 1. Τα µέλη του Στρατιωτικού Επιτελείου υπόκεινται στους κανόνες που θα θεσπιστούν µε απόφαση του Συµβουλίου. 2. Μέχρις ότου αρχίσει να ισχύει η απόφαση που αναφέρεται στην παράγραφο 1, εξακολουθεί να ισχύει η απόφαση 2000/178/ ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε το καθεστώς των εθνικών εµπειρογνωµόνων σε στρατιωτικά θέµατα οι οποίοι αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου κατά τη µεταβατική περίοδο ( 1 ). Άρθρο 5 Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει την ηµέρα της έκδοσής της. Η παρούσα απόφαση εφαρµόζεται από την ηµεροµηνία που θα καθορίσει ο Γενικός Γραµµατέας/Ύπατος Εκπρόσωπος αφού διαβουλευθεί µε την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και το µεταβατικό Στρατιωτικό Όργανο/Στρατιωτική Επιτροπή, καταρχήν δε, πριν από τα τέλη του Ιουνίου του Μέχρι την ηµεροµηνία εφαρµογής της παρούσας απόφασης, ο Γενικός ιευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου (DGEUMS), ο οποίος θα αναλάβει τα καθήκοντά του την 1η Μαρτίου 2001 ( 2 ), θα ενεργεί ως επικεφαλής των στρατιωτικών εµπειρογνωµόνων που αποσπώνται από τα κράτη µέλη στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου ( 3 ). Άρθρο 6 Η παρούσα απόφαση δηµοσιεύεται στην Επίσηµη Εφηµερίδα. Βρυξέλλες, 22 Ιανουαρίου Για το Συµβούλιο Ο Πρόεδρος A. LINDH ( 1 )ΕΕL 57 της , σ. 1. ( 2 ) Απόφαση της 22ας εκεµβρίου ( 3 ) Απόφαση 2000/145/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου, της 14ης Φεβρουαρίου 2000, σχετικά µε την προσωρινή απόσπαση εθνικών εµπειρογνωµόνων σε στρατιωτικά θέµατα στη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου (ΕΕ L 49 της , σ. 3).

2 L 27/8 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 1. Εισαγωγή Στο Ελσίνκι, τα κράτη µέλη της ΕΕ αποφάσισαν να συγκροτήσουν µέσα στο Συµβούλιο νέα µόνιµα πολιτικά και στρατιωτικά όργανα που να επιτρέψουν στην Ένωση ν ανταποκρίνεται στις ευθύνες της για όλο το φάσµα των καθηκόντων πρόληψης και διαχείρισης κρίσεων που ορίζονται στη συνθήκη («καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ»). Στην έκθεση του Ελσίνκι προβλέπεται ότι «το Στρατιωτικό Επιτελείο εντός των δοµών του Συµβουλίου θα παρέχει στρατιωτικές γνώσεις και υποστήριξη προς την ΚΕΠΑΑ, συµπεριλαµβανοµένης της διεξαγωγής επιχειρήσεων για τη στρατιωτική διαχείριση κρίσεων υπό την ηγεσία της ΕΕ». Για το σκοπό αυτό, η εντολή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζεται ως εξής: 2. Αποστολή Αποστολή του Στρατιωτικού Επιτελείου είναι να «εκτελεί έργο έγκαιρης προειδοποίησης, εκτίµησης της κατάστασης και στρατηγικού προγραµµατισµού για τα καθήκοντα του Πέτερσµπεργκ, συµπεριλαµβανοµένου του καθορισµού ευρωπαϊκών εθνικών και πολυεθνικών δυνάµεων» και να υλοποιεί πολιτικές και αποφάσεις σύµφωνα µε τις οδηγίες της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. Ρόλος και καθήκοντα Αποτελεί την πηγή της στρατιωτικής εµπειρογνωµοσύνης της Ένωσης, Εξασφαλίζει το σύνδεσµο µεταξύ της Στρατιωτικής Επιτροπής, αφενός, και των στρατιωτικών µέσων που έχει στη διάθεσή της η Ένωση, αφετέρου, και παρέχει στρατιωτική εµπειρογνωµοσύνη στα όργανα της Ένωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες της Στρατιωτικής Επιτροπής. Παρέχει ικανότητα έγκαιρης προειδοποίησης. Σχεδιάζει, αξιολογεί και διατυπώνει συστάσεις σχετικά µε τη διαχείριση κρίσεων και τη γενική στρατιωτική στρατηγική και υλοποιεί τις αποφάσεις και τους προσανατολισµούς της Στρατιωτικής Επιτροπής. Υποστηρίζει τη Στρατιωτική Επιτροπή όσον αφορά την εκτίµηση των καταστάσεων και τις στρατιωτικές πτυχές του στρατηγικού σχεδιασµού ( 1 ) εφ όλου του φάσµατος των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ για όλες τις περιπτώσεις διεξαγωγής επιχειρήσεων υπό την ηγεσία της Ένωσης, είτε γίνεται προσφυγή στα µέσα και το δυναµικό του ΝΑΤΟ είτε όχι. Συµβάλλει στη διαδικασία επεξεργασίας, εκτίµησης και επανεξέτασης των στόχων ικανοτήτων, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη συνοχής, για τα οικεία κράτη µέλη µε τη ιαδικασία Αµυντικού Σχεδιασµού (DPP) του ΝΑΤΟ και τη ιαδικασία Σχεδιασµού και Εξέτασης (PARP), του Συνεταιρισµού για την Ειρήνη (PfP) σύµφωνα µε συµφωνηµένες διαδικασίες. Παρακολουθεί, εκτιµά και διατυπώνει συστάσεις σχετικά µε τις δυνάµεις και το δυναµικό που θέτουν στη διάθεση της Ένωσης τα κράτη µέλη, όσον αφορά την εκπαίδευση, τις ασκήσεις και τη διαλειτουργικότητα. 4. Λειτουργίες Επιτελεί τρεις κύριες επιχειρησιακές λειτουργίες: έγκαιρη προειδοποίηση, εκτίµηση της κατάστασης και στρατηγικός προγραµµατισµός. Υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής, παρέχει στρατιωτική εµπειρογνωµοσύνη στα όργανα της Ένωσης, και ιδίως στο Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο. Παρακολουθεί τις δυνητικές κρίσεις, βασιζόµενο στο κατάλληλο εθνικό και πολυεθνικό δυναµικό. ίνει στο Κέντρο Καταστάσεων στρατιωτικές πληροφορίες και παραλαµβάνει τα στοιχεία που εκπονεί το τελευταίο αυτό. Εκτελεί τις στρατιωτικές πτυχές του έγκαιρου στρατηγικού σχεδιασµού για τις αποστολές του Πέτερσµπεργκ. Προσδιορίζει και παρουσιάζει τις ευρωπαϊκές εθνικές και πολυεθνικές δυνάµεις για επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της Ένωσης, αλλά σε συντονισµό µε το ΝΑΤΟ. Συµβάλλει στην ανάπτυξη και την προετοιµασία (όπου συµπεριλαµβάνεται η εκπαίδευση και οι ασκήσεις) των ευρωπαϊκών εθνικών και πολυεθνικών δυνάµεων που θέτουν στη διάθεση της Ένωσης τα κράτη µέλη. Οι λεπτοµέρειες της σχέσης µε το ΝΑΤΟ ορίζονται στα οικεία έγγραφα. Οργανώνει και συντονίζει τις διαδικασίες µε τα εθνικά και πολυεθνικά στρατηγεία, συµπεριλαµβανοµένων των Στρατηγείων του ΝΑΤΟ που τίθενται στη διάθεση της Ένωσης, εξασφαλίζοντας κατά το δυνατόν τη συµβατότητα µε τις διαδικασίες του ΝΑΤΟ. ( 1 ) Προσωρινοί ορισµοί: Ως στρατηγικός σχεδιασµός νοούνται οι δραστηριότητες σχεδιασµού που αρχίζουν µόλις ανακύψει µια κρίση και τελειώνουν όταν οι πολιτικές αρχές της ΕΕ εγκρίνουν µια στρατιωτική στρατηγική επιλογή ή ένα σύνολο στρατιωτικών στρατηγικών επιλογών. Η στρατηγική διαδικασία περιλαµβάνει την εκτίµηση της στρατιωτικής κατάστασης, τον ορισµό πολιτικοστρατιωτικού πλαισίου και την ανάπτυξη στρατιωτικών στρατηγικών επιλογών. Ως στρατιωτική στρατηγική επιλογή νοείται µια πιθανή στρατιωτική δράση προοριζόµενη να επιτύχει τους πολιτικοστρατιωτικούς στόχους που σκιαγραφούνται στο πολιτικοστρατιωτικό πλαίσιο. Η στρατιωτική στρατηγική επιλογή πρέπει να περιγράφει σε γενικές γραµµές τη στρατιωτική λύση, να εκθέτει τα αναγκαία µέσα και περιορισµούς και να περιέχει συστάσεις ως προς την επιλογή του διοικητού επιχειρήσεων και του επιχειρησιακού αρχηγείου.

3 L 27/9 Προγραµµατίζει, σχεδιάζει, διεξάγει και αξιολογεί τη στρατιωτική πλευρά των διαδικασιών διαχείρισης κρίσεων της Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της εκτέλεσης διαδικασιών ΕΕ/ΝΑΤΟ. Συµµετέχει στη δηµοσιονοµική εκτίµηση επιχειρήσεων και ασκήσεων. ιατηρεί επαφές µε εθνικά στρατηγεία και τα πολυεθνικά στρατηγεία των πολυεθνικών δυνάµεων. Εγκαθιδρύει διαρκείς σχέσεις µε το ΝΑΤΟ σύµφωνα µε τις «Μόνιµες Ρυθµίσεις ΕΕ/ΝΑΤΟ» και κατάλληλες σχέσεις µε συγκεκριµένους ανταποκριτές στον ΟΗΕ και την ΟΑΣΕ, µε τη συγκατάθεση των οργανισµών αυτών. α) Επιπλέον λειτουργίες διαχείρισης κρίσεων Ζητεί και επεξεργάζεται ειδικές πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών και άλλες σχετικές πληροφορίες από κάθε διαθέσιµη πηγή. Υποστηρίζει τη Στρατιωτική Επιτροπή στις συµβολές της στους αρχικούς προσανατολισµούς σχεδιασµού και στις οδηγίες σχεδιασµού της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. Αναπτύσσει και ιεραρχεί τις στρατιωτικές στρατηγικές επιλογές ως βάση για τις στρατιωτικές συµβουλές της Στρατιωτικής Επιτροπής προς την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: ορίζοντας αρχικές γενικές επιλογές, αντλώντας, ανάλογα µε τις ανάγκες και δυνατότητες, σχεδιαστική υποστήριξη από εξωτερικές πηγές, οι οποίες θα αναλύουν και θα αναπτύσσουν λεπτοµερέστερα τις εν λόγω επιλογές, αξιολογώντας τα αποτελέσµατα της λεπτοµερέστερης αυτής εργασίας και αναθέτοντας ό,τι περαιτέρω εργασίες κρίνει αναγκαίες, υποβάλλοντας στη Στρατιωτική Επιτροπή µια συνολική εκτίµηση, µε τυχόν υπόδειξη προτεραιοτήτων και συστάσεων. Μπορεί επίσης να συµβάλει στις µη στρατιωτικές πλευρές των στρατιωτικών επιλογών. Σε συντονισµό µε τα εθνικά επιτελεία σχεδιασµού, και ενδεχοµένως µε το ΝΑΤΟ, προσδιορίζει τις δυνάµεις που θα µπορούσαν να συµµετάσχουν σε ενδεχόµενες επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της Ένωσης. Επικουρεί τον διοικητή επιχειρήσεων σε τεχνικές ανταλλαγές µε τρίτες χώρες που προσφέρουν στρατιωτική συµβολή σε επιχειρήσεις υπό την ηγεσία της Ένωσης, και στην προετοιµασία της ιάσκεψης Παραγωγής υνάµεων. Συνεχίζει την παρακολούθηση των καταστάσεων κρίσης. β) Επιπλέον λειτουργίες κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων Ενεργώντας υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής, παρακολουθεί συνεχώς όλες τις στρατιωτικές πλευρές των επιχειρήσεων. ιεξάγει στρατηγικές αναλύσεις σε επαφή µε τον διοικητή επιχειρήσεων προς υποστήριξη της Στρατιωτικής Επιτροπής στο συµβουλευτικό της ρόλο έναντι της Επιτροπής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, που έχει τη στρατηγική διοίκηση. Υπό το φως των πολιτικών και επιχειρησιακών εξελίξεων, παρέχει νέες επιλογές στη Στρατιωτική Επιτροπή ως βάση για τις στρατιωτικές συµβουλές της προς την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας. 5. Οργάνωση Λειτουργεί υπό τη στρατιωτική καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής, στην οποία και αναφέρει. Αποτελεί τµήµα της Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου, απευθείας υπό το Γενικό Γραµµατέα/Ύπατο Εκπρόσωπο, απαρτιζόµενο από προσωπικό αποσπασµένο από τα κράτη µέλη, που ενεργεί υπό διεθνή ιδιότητα στα πλαίσια καθεστώτος που θα θεσπίσει το Συµβούλιο. ιευθύνεται από το Γενικό ιευθυντή του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε βαθµό αντιστράτηγου, και λειτουργεί υπό την καθοδήγηση της Στρατιωτικής Επιτροπής. Για να µπορεί να ανταποκρίνεται σε όλο το φάσµα των καθηκόντων του Πέτερσµπεργκ, είτε χρησιµοποιούνται µέσα και δυναµικό του ΝΑΤΟ είτε όχι, οργανώνεται όπως στο παράρτηµα Α. Σε περιπτώσεις ή ασκήσεις διαχείρισης κρίσεων, θα µπορεί να συγκροτεί οµάδες διαχείρισης κρίσεων, χρησιµοποιώντας τη δική του εµπειρογνωµοσύνη, δυνάµεις και υποδοµή. Επιπλέον, θα µπορεί εν ανάγκη να προσφεύγει σε εξωτερικές δυνάµεις για προσωρινή ενίσχυση, τις οποίες θα ζητεί από τα κράτη µέλη της Ένωσης η Στρατιωτική Επιτροπή. 6. Σχέσεις µε τρίτες χώρες Οι σχέσεις του Στρατιωτικού Επιτελείου µε τα ευρωπαϊκά µέλη του ΝΑΤΟ που δεν είναι µέλη της Ένωσης και µε άλλες χώρες, υποψήφιες προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ορισθούν στο έγγραφο για τις σχέσεις της Ένωσης µε τρίτες χώρες.

4 L 27/10 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ

5 L 27/11 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ A ADMIN C CEUMC CIO CIS CMC SPT CMUE CON CRM/COP D DDG/COS DGEMUE E EUMC EUMS EMUE ΕΧΕ EX OFFICE F FOR I INT INT POL ITS L LEGAL LOG LOG/RES O OPS/EXE P PCMUE PERS POL POL/PLS POL/REQ PRD R REQ RES/SPT Υποτµήµα ιοίκησης (Βλέπε PCMUE) Υποτµήµα «Επιχειρήσεις CIMIC (στρατιωτική και µη στρατιωτική συνεργασία) και Πληροφορίες» Τµήµα «Συστήµατα Επικοινωνιών και Πληροφοριών» Υποστήριξη προς τον Πρόεδρο της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΣΕ-Στρατιωτική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποτµήµα «Αρχικές Ιδέες Ενεργειών» Υποτµήµα «ιαχείριση των Κρίσεων/ ιεξαγόµενες Επιχειρήσεις» Αναπληρωτής Γενικός ιευθυντής/αρχηγός του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Γενικός ιευθυντής του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (βλέπε CMUE) (βλέπε EMUE) ΣΕπ-Στρατιωτικό Επιτελείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υποτµήµα Ασκήσεων Ιδιαίτερο Γραφείο Υποτµήµα Προετοιµασίας των υνάµεων Τµήµα Πληροφοριών Υποτµήµα Πολιτικής των Πληροφοριών Υποτµήµα Τεχνολογιών της Πληροφόρησης και Ασφάλειας Νοµικός Σύµβουλος Υποτµήµα Επιµελητείας Τµήµα Επιµελητείας και Πόρων Τµήµα Επιχειρήσεων και Ασκήσεων Πρόεδρος της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Προσωπικοί Συνεργάτες Τµήµα Πολιτικής Τµήµα Πολιτικής και Σχεδίων Υποτµήµα Πολιτικής και Αναγκών Υποτµήµα Παραγωγής Υποτµήµα Αναγκών Υποτµήµα Υποστήριξης των Πόρων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων

Κατευθυντήριες γραµµές για τους ελέγχους κατά την εισαγωγή στον τοµέα της ασφάλειας και της συµµόρφωσης των προϊόντων ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ Ασφάλεια, διευκόλυνση των συναλλαγών και διεθνής συντονισµός Προστασία των πολιτών και άσκηση των δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική

Επίσημη Εφημερίδα. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ISSN 1725-2547 L 337 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 52ο έτος 18 Δεκεμβρίου 2009 Περιεχόμενα I Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής,

Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, την πρόταση της Επιτροπής, Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 211/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 714/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) 1.2.2002 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 31/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 178/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της28ηςιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 122/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/38/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Μαΐου 2009 για τη θέσπιση ευρωπαϊκού συμβουλίου εργαζομένων ή διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) της 8ης Δεκεμβρίου 2006 27.12.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 371/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1828/2006 της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4289, 29/7/2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Ο ΠΕΡΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩΠΟΛ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2011 Για σκοπούς- Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 121, 15.5.2009, σ. 37. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 332, 17.12.2009, σ. 17. (α) διασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 22.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 342/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ)

Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Το ευρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων για τη δια βίου μάθηση (ΕΠΕΠ) Η Άμεση Ευρώπη είναι μια υπηρεσία που σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις στα ερωτήματά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 178/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.6.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/30/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 12ης Ιουνίου 2013 για την ασφάλεια των υπεράκτιων εργασιών πετρελαίου και

Διαβάστε περισσότερα

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου.

1. Να σκιαγραφήσουν τις βασικές αρχές που αντιπροσωπεύουν την ενδεικνυόμενη πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. Εισαγωγή Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νομικά και πολιτιστικά περιβάλλοντα, σε οργανισμούς που διαφέρουν μεταξύ τους σε σκοπό, μέγεθος, πολυπλοκότητα και δομή και από

Διαβάστε περισσότερα

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7

21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 21.5.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 131/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 14ης Μαΐου 2008 για τη δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μετανάστευσης (2008/381/ΕΚ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75

23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 23.12.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 345/75 ΟΔΗΓΙΑ 2008/114/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τον προσδιορισμό και τον χαρακτηρισμό των ευρωπαϊκών υποδομών ζωτικής σημασίας,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2006 L 210/19 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όµιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ) ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 15.11.2005 COM(2005) 569 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ... 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 4 Προοίμιο... 4 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Εσωτερικού Κανονισμού της Εταιρίας.... 7 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 7 Άρθρο 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 131/114 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.5.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη

Διαβάστε περισσότερα

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11

9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 9.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 266/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 924/2009 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για τις διασυνοριακές πληρωμές στην Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003

Oδηγοί - Eγχειρίδια. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 Oδηγοί - Eγχειρίδια 4. «Οδηγός ιαδικασιών επιλέξιµων ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας του ΚΠΣ 2000-2006», ιαχειριστική Aρχή του KΠΣ, Mάρτιος 2003 127 ΠΛHPOΦOPHΣH & HMOΣIOTHTA ΣTO KΠΣ 2000-2006: Oδηγοί - Eγχειρίδια

Διαβάστε περισσότερα

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01)

III. (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ. και δικαιοσύνης. (2007/C 103 E/01) 8.5.2007 C 103E/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΟΙΝΗ ΘΕΣΗ (EK) αριθ. 4/2007 που καθορίστηκε από το Συμβούλιο στις 5 Μαρτίου 2007 για την έκδοση της απόφασης αριθ. / /ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 12ης Μαρτίου 2001, για τη σκόπιµη ελευθέρωση γενετικώς τροποποιηµένων οργανισµών στο περιβάλλον και την κατάργηση της οδηγίας 90/220/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα