& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "& ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ"

Transcript

1 4PROC ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: Ω3ΡΠΗ-ΨΒΚ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΚΗΜΔΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/660 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ Ζγκριςθ δαπάνθσ: 30/078/287/ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ (AΔΑ : 77ΧΤΗ-6ΤΜ) & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Aϋ Ταχ. Δ/νςθ : Αν. Τςόχα 6 Ρροσ: Ταχ. Κϊδικασ : 52-Ακινα Κάκε ενδιαφερόμενο Ρλθροφορίεσ : Ε. Γκριτηάπθ Τθλζφωνο : Φαξ : Πρόςκληςη υποβολήσ προςφορών για την προμήθεια πιςτοποιημζνων υλικών αναφοράσ για τισ ανάγκεσ των εργαςτηρίων των Χημικών Τπηρεςιών, με τη διαδικαςία τησ διαπραγμάτευςησ Γενικό Χθμείο του Κράτουσ, Αν. Τςόχα 6, 5 2 Ανακζτουςα Αρχι: Ακινα, ΤΗΛ , FAX: ΚΑΕ: 359 «Ρρομικεια λοιποφ χθμικοφ υλικοφ» CPV : Κριτιριο Ανάκεςθσ: «Διάφορα Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 9.756,0 ςυν ΦΡΑ 2.243,90, ςυνολικά 2.000,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Διάρκεια ιςχφσ προςφορϊν: 6//205 και ϊρα 4.00 (τουλάχιςτον 0 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςθσ ςτο πρόγραμμα Διαφγεια) 20 μζρεσ από τθν επομζνθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ για τθν υποβολι των προςφορϊν.αντικείμενο και προχπολογιςμόσ Το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ πρόκειται να προμθκευτεί πιςτοποιημζνα υλικά αναφοράσ για τισ ανάγκεσ των εργαςτηρίων των Χημικών Τπηρεςιών, με κριτήριο ανάθεςησ την χαμηλότερη τιμή. Συγκεκριμζνα, τα υπό προμικεια είδθ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν περιγράφονται ςτον ακόλουκο πίνακα:

2 4PROC A/A MATERIAL/ ΕΙΔΟ FAME MIX C8-C-24 2 Benz(a)anthracene 3 Benzo(a)pyrene 4 Benzo(ghi)perylene 5 Benzyl butyl phthalate Bis(2- ethylhexyl)phthalate Material aflatoxins B, B2, G, G2 Material aflatoxins B, B2, G, G2 Material (water) TΜ-23.4 (Environment Canada) Material (water) TΜDA- 5.4 (Environment Canada) Material (water) TΜDA (Environment Canada) Material BCR 395 (Cold Filter Plugging Point) Material BCR No032 SPECIFICATIONS/ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 898 supelco accompanied by certificate CRM (7545 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (5968 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (55458 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (Fluka 42438) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (6726 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials Pistachio water/nut slurry, FAPAS T QC or equivalent Chilli powder, FAPAS T 0424 QC or equivalent Substrate: surface water acidified with nitric acid. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain the following metals in concentration areas (μg/l): Al: Sb:2,5-4 As:7-0, Ba:0-20, Be:,5-3 B:0-25, Cd:,5-4, Cr:5-0 Co:5-0, Cu:7-5, Fe:2-20, Pb:2-8, Li:-5, Mn:5-20, Mo:2-8, Ni:3-0, Se:3-8, Sr:80-20 Th:2-8, Sn:2-8, Ti:2-8, U:2-8, V:-5, Zn:-8 Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval) Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval) CFPP=-5 ι -8 C ι -9 C, accompanied by certificate Moroccan phosphate rock (Natural Morroccan Phosphorite) PACKAGING/ ΤΚΕΤΑΙΑ 00mg 50 mg 50 mg 0 mg 50 mg 00 mg 00g 55g ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ Θεςςαλονίκθσ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () QUANTITY/ ΠΟΟΣΗΣΑ 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 50 ml 502 ml 250 ml Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 4 Super phosphate 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 2

3 PROC Material BCR No033 Material BCR No3 Material BCR No4 Material BCR No78 Material BCR No79 Material BCR-9 Material BCR-609 Material BCR-656 Material BURTAP-05 Potassium chloride fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Potassium sulfate fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Calcium ammonium nitrate fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Urea fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Substrate: bread in powder. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain, among others, cadmium and lead in certified concentration values: 28.4μg/kg and 87μg/kg respectively. Substrate: Water. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain, aluminium, arsenic, cadmium, copper and lead in very low concentrations: (<50μg/kg for aluminium and <3μg/kg for the rest of the metals). Ethanol 96% vol, from IRMM, certified value δ 3 C (area -27 ) Substarte: Drinking water. End date: at least year upon delivery. Accompanied by certificate. Should contain the followinf ions in concentrations (mg/l) Ca: 25-45, Cl: 20-40, F: 0,40-2, Mg: 7-2, K: -4, Na: 2-25, SO4: g Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 25 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 3

4 PROC Material CRANBERRY-05 Material CRM-DIGA Material EF-37 Material EF-38 Material ERM-AC405 Substrate: Surface water. End date: at least year upon deliver. Accompanied by certificate. Should contain the following parameters in concentrations expressed in mg/l and specific uncertainty values (or less): Total alkalinity (as CaCO 3 ): 40,0±2,5 Ca:3,0±,0, cl:35,0±2,0 Color(units):20,0±7,0, Conductivity (μs/cm, 25 O C):220±7,0, Dissolved Inorganic Carbon (DIC):9,5±0,9 Dissolved Organic Carbon (DOC):3,6±0,50 F:0,070±0,030 Total hardness (ωσ CaCO 3 ): 55,0±3,5 Mg:5,6±0,50 NO 3 +NO 2 (ωσ N): 0,50±0,030 ph:7,70±0,40 K: 0,70±0,07 Si: 2,70±0,30 Να: 20,0±,90 SO 4 : 9,0±0,80 Total nitrogen by Kieldahl (as N): 0,200±0,060 Total nitrogen: 0,350±0,080 Turbidity: 0,70±0,070 Gasoline, accompanied by certificate. Gasoil, accompanied by certificate. Gasoil, accompanied by certificate. Διάλυμα ethanol/water - 5% ethanol. Να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό.ημερομθνία λιξεωσ: τουλάχιςτον χρόνοσ 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 250 ml 20 ml 20 ml 50 ml ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Βόλου () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Θεςςαλονίκθσ Τμιμα Χ.Υ. Καβάλασ() 5 4

5 4PROC Material ERM-AC406 Material ERM-BA005 Material ERM-CA66 Material ERM-CA73 Solution ethanol/water - 40% ethanol. Accompanied by certificate. End date: at least year Lager- Alcohol (Beer). End date: at least year Substrate: Water. Accompanied by certificate of certified concentration and uncertainty values. Certified concentrations for the following ions in the areas: Na 0-70 mg/l, K 4-2 mg/l, Mg 5-6 mg/l, Ca 0-80 mg/l, Cl 0-90 mg/l και PO 4-5 mg/l. End date: at least year ypon delivery. Lot number should be clearly mentioned Substrate: Water. Acidified with nitric acid. Parameters: heavy metals. Accompanied by certificate. End date: at least year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations : As 5-5μg/l, Cd 2-0μg/l, Cu 80-20g/l, Cr 5-25μg/l, Fe μg/l, Mn 70-5μg/l και Pb 30-60μg/l. 50 ml 330 ml 95 ml 00 ml Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Βόλου ()Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Τμιμα Χ.Υ. Καβάλασ() Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ ΧΥ Ρατρϊν ()Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Λάριςςασ ()Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θεςςαλονίκθσ () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ ΧΥ Ρατρϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () 7 32 Material FAPAS T0764QC canned fish 50 g Θεςςαλονίκθσ () Material FAPAS T0770QC Material FAPAS T0777QC Material FAPAS T078QC vegetable puree infant formula wine 50 g 50 g 50 ml Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () 5

6 4PROC Material Fapas TO70 canned meat 50 g Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () Material for sulphur determination in diesel BCR-06 Material for sulphur determination in diesel ERM-EF 67 Material LGC 5002 Material LGC5004 Material Muva-SK Material ONTARIO-99 Material PARAGON Scientific Ltd CRM-DEGO (Density of Diesel) S=5,02 g/kg., accompanied by certificate S=0,452 g/kg., accompanied by certificate Wine 0% vol. End date: at least year upon delivery Lager- shandy Alcohol (Beer) Processed cheese (38%, F.i.Tr.) (Certified values for water content/total solids/fat). Same Lot number. End date: at least 5 years upon delivery Substate: surface water. End date: at least year upon delivery. Accompanied by certificate. Should contain the following parameters in specific concentrations (mg/l) accompanied by the below uncertainty values or less : total alkalinity (as CaCO 3 ): 93,0±4,5 Ca:35,0±2,3 cl:2,0±,5 Conductivity (μs/cm, 25 O C):30±2 Dissolved Inorganic Carbon (DIC):22,0±2,5 F:0,70±0,0 Total hardness (as CaCO3): 25,0±7,5 Mg: 8,5±0,50 ph:8,00±0,20 K:,50±0,50 Si: 0,50±0,060 Να: 3,0±,20 SO 4 : 26,0±2,2 Total nitrogen: 0,60±0,0 Accompanied by certificate with 5 digits expressed in g/ml, if not possible, with 4 digits 25g 8mL Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () 250 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 330 ml 25 g Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ ΧΥ Ρατρϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων ( ) 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 250 ml Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ Θεςςαλονίκθσ () 2 44 Material PARAGON Scientific Ltd CRM-PMGO (Pensky-Martens Flash Point) accompanied by certificate ERMERME Θεςςαλονίκθσ () 45 Material PARAGON Scientific Ltd CRMU- PPGO(Pour pointlubricant) Pour point=-4,7 C, accompanied by certificate 250 ml Θεςςαλονίκθσ () 6

7 PROC Material S3 Material whisky LGC 500 Material ΒCR 599 0% & % Material ΒCR 60 p/n τθσ PAC (2,9mm 2/s), accompanied by certificate Accompanied by certificate. End date at least one year upon delivery Ewes' and goats' curd with 0 and % (mass fraction) cows' milk. Commission's Institute for Reference Materials and Measurements. Accompanied by certificate. Substrate : Water. Acidified with nitirc acid. Parameters: heavy metals. Accompanied by certificate. End date: at least year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations: As 0-2μg/l, Cd 2-4μg/l, Cu 43-47μg/l και Pb 7-8μg/l. 500 ml 0 ml package of 2-0% and %, 5g each Θεςςαλονίκθσ () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ ΧΥ Ρατρϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου -Δυτ. Ελλάδασ Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν (2) Material ΒCR 67 Substrate : Water. Accompanied by certificate. Certified value for the following ions: Na 0-70 mg/l, K 4-2 mg/l, Mg 5-6 mg/l, Ca 0-80 mg/l, Cl 0-90 mg/l, NO mg/l, SO mg/l, and, if possible, for: F 0,4-2,5 mg/l, PO4-5 mg/l. End date: at least year upon delivery. 75 ml Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά ()Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () Material ΒCR 73 Material ΜUVA BR-00 or BR-002 or other equivalent Substrate : Water. Acidified with nitric acid. Parameters : Heavy metals. Accompanied by certificate. End date : at least year upon delivery. Certified producer. Should contain the following heavy metals in certified concentrations : As 9- μg/l, Cd 4-6μg/l, Cr 20-23μg/l, Cu 65-75μg/l, Mn 40-47μg/l, Ni 28-32μg/l και Pb 45-50μg/l. Substrate: Boiled sausage. Parameters: fat, protein,moisture, ash, hydroxyproline 00 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 200g (BR- 00) or 25g (BR- 002) Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () 7

8 PROC Material Μuva-BU Material CONOSTAN Catalogue No Material CONOSTAN Catalogue No Material, Plastic Film A, for total migration in olive oil 57 Dibutyl phthalate 58 Diisobutyl phthalate 59 Di-n-octyl phthalate 60 Fatty Acid Methyl Esters standard 6 Fluoranthene salted butter 00 ppm S in diesel fuel with Certificate of analysis 0 ppm S in diesel fuel with Certificate of analysis Certified value: 8,3 +/-,0 mg/dm2 CRM (828 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (43540 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials CRM (8873 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials Supelco 37 component FAME Mix C4-C24 CRM (744 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 250 ml 00 g 00 g film (33x22,5mm) 50 mg 00 mg 50 mg 00mg 00 mg 62 LGC 7 potato powder Accompanied by certificate 0 g Mixture 0ng/ml in CAN DR.Ehrenstoffer PAH MIX 20 Phadebas, Honey Diastase Test Reference Material, Nylon Film 40x22cm, for total migration in ethanol Reference of fatty acids - Fame mix 0000 μg/ml in CH2Cl2 SUPELCO U μείγμα 35 PAHs με μοριακά βάρθ ςε τολουόλιο Accompanied by certificate tablets of cyan color Assigned value: 3,mg/dm2 (FAPAS QC MATERIAL T48QC) Accompanied by certificate CRM (NIST SRM 2260a) produced by an MRA participating institute 00 tablets film (40x22cm) ml ςετ από 5 αμποφλεσ των,2 ml Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () ΘράκθσΥποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιά () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Κεντρικι Αποκικθ Γ.Χ.Κ. (5) Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων ( ) Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Μετρολογίασ () 5 8

9 4PROC Η ςυνολικι προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των 9.756,0 ςυν ΦΠΑ 2.243,90, ςυνολικά 2.000,00 και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του προχπολογιςμοφ του Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 204 (ΚΑΕ 359). 2.Δικαίωμα υποβολήσ προςφορών Δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα ιδιωτικοφ δικαίου ι κοινοπραξίεσ /ςυμπράξεισ φυςικϊν ι /και νομικϊν προςϊπων που ζχουν ςυςτακεί ςφμφωνα με νομοκεςία ενόσ Κράτουσ Μζλουσ τθσ Ε.Ε. Η ςυμμετοχι κάκε υποψθφίου προμθκευτι ςτθ διαδικαςία ςυνεπάγεται πλιρθ αποδοχι τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ εκ μζρουσ του. Αποκλείεται από ςυμμετοχι κάκε προςφζρων, εισ βάροσ του οποίου υπάρχει οριςτικι καταδικαςτικι απόφαςθ, γνωςτι ςτθν ανακζτουςα αρχι, για ζναν ι περιςςότερουσ από τουσ λόγουσ που αναφζρονται ςτο ΡΔ 8/ Τποβολή Προςφορών Οι υποψιφιοι προμθκευτζσ καλοφνται να υποβάλλουν τθν οικονομικι τουσ προςφορά ςε ενιαίο ςφραγιςμζνο φάκελο με τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ (ΕΡΩΝΥΜΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΦΑΞ και του ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΡΟΜΗΘΕΥΤΗ), τα ΣΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΔΕΚΣΗ (ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΡΟΣΤΗΙΞΗΣ ΕΓΑΣΤΗΙΩΝ & ΧΗΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΟΥ- ΤΜΗΜΑ Αϋ) κακϊσ και τθν ζνδειξθ: ΠΡΟΦΟΡΑ για την προμήθεια πιςτοποιημζνων υλικών αναφοράσ για τισ ανάγκεσ των εργαςτηρίων των Χημικών Τπηρεςιών το αργότερο μζχρι τθν Παραςκευή 6 Ιανουαρίου 205 και ώρα 4.00 (τουλάχιςτον 0 θμζρεσ από τθν ανάρτθςθ τθσ παροφςθσ ςτο πρόγραμμα Διαφγεια), ςτο Γενικό Χθμείο του Κράτουσ ςτθ διεφκυνςθ Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52 Ακινα, ςτο ιςόγειο, γραφείο (Διεκπεραίωςθ- Ρρωτόκολλο). Οι προςφορζσ μποροφν να κατατεκοφν ςτθν ωσ άνω διεφκυνςθ Ρροςωπικά ι με εκπρόςωπό τουσ, Ταχυδρομικά ι με υπθρεςίεσ ταχυμεταφορϊν, επί αποδείξει. Η θμερομθνία αποςτολισ των προςφορϊν αποδεικνφεται μόνο από το πρωτόκολλο ειςερχομζνων του Γ.Χ.Κ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι προςφορζσ κα πρζπει να ζχουν πρωτοκολλθκεί πριν ι και κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 4:00. Περιεχόμενο φακζλου προςφοράσ Ο φάκελοσ τθσ προςφοράσ κα περιλαμβάνει α) Δφο αντίγραφα του ςυμπλθρωμζνου από τον ςυμμετζχοντα ΕΝΣΤΠΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ του ΡΑΑΤΗΜΑΤΟΣ Αϋ τθσ παροφςασ, με όλεσ τισ ςελίδεσ του αρικμθμζνεσ και υπογεγραμμζνεσ από το νόμιμο εκπρόςωπο, και με ςφραγίδα του προςφζροντοσ ςτθν τελευταία ςελίδα β)σεχνική προςφορά ςυμπλθρωμζνθ ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Βϋ(Υπόδειγμα Τεχνικισ Ρροςφοράσ), τεχνικά φυλλάδια, προςπζκτουσ κλπ. γ) Τπεφθυνη δήλωςη τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του Ν. 599/986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςφμφωνα με το ςυνθμμζνο Υπόδειγμα. Οι ςυμμετζχοντεσ μποροφν να κατακζςουν προςφορά για ζνα είδοσ, για περιςςότερα ή για το ςφνολο των ειδών. 9

10 4PROC Οι προςφορζσ θα ςυντάςςονται με βάςη το ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Δεν είναι αποδεκτζσ αλλαγζσ ςτθ γραμμογράφθςθ του εντφπου ι ςτο περιεχόμενο των προςυμπλθρωμζνων ςτθλϊν ι γραμμϊν του. Εναλλακτικζσ προςφορζσ - αντιπροςφορζσ δεν κα γίνονται δεκτζσ και κα απορρίπτονται. Ρεριπτϊςεισ προςφορϊν που παρουςιάηουν επιφυλάξεισ ι τροποποιιςεισ ςε οποιονδιποτε όρο ι προςκικθ όρων τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ απορρίπτονται. Δεν κα γίνονται δεκτζσ προςφορζσ που ξεπερνοφν τον προχπολογιςμό. Οι προςφορζσ δεν πρζπει να φζρουν παρατυπίεσ και διορκϊςεισ (ςβθςίματα, διαγραφζσ, προςκικεσ, κλπ.). Αν υπάρχει διόρκωςθ, προςκικθ κ.λ.π. κα πρζπει να είναι κακαρογραμμζνθ και να ζχει μονογραφεί από τον Ρροςφζροντα. Οι προςφζροντεσ δεν δικαιοφνται ουδεμία αποηθμίωςθ για δαπάνεσ ςχετικζσ με τθ ςυμμετοχι τουσ. Οι Ρροςφζροντεσ κεωρείται ότι αποδζχονται πλήρωσ και ανεπιφυλάκτωσ όλουσ τουσ όρουσ τησ Πρόςκληςησ και δεν δφνανται, με τθν προςφορά τουσ ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο να αποκροφςουν ευκζωσ ι εμμζςωσ τουσ όρουσ αυτοφσ. Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ δεν γίνεται αποδεκτι αλλά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ κάκε υποβολι ςυμπλθρωματικϊν ι διευκρινιςτικϊν ςτοιχείων, εκτόσ εκείνων που τυχόν κα ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία. 4.Ιςχφσ προςφορών Οι προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ ςυμμετζχοντεσ για εκατόν είκοςι (20) μζρεσ από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ κατάκεςθσ των προςφορϊν. Ρροςφορζσ που αναφζρουν μικρότερο χρόνο ιςχφοσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Η ανακοίνωςθ επιλογισ προμθκευτι μπορεί να γίνει και μετά τθ λιξθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, δεςμεφει όμωσ τον υποψιφιο προμθκευτι μόνο εφόςον αυτόσ το αποδεχκεί. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του επιλεχκζντοσ, θ ανάκεςθ γίνεται ςτον δεφτερο κατά ςειρά επιλογισ. 5. Σιμζσ Στισ τιμζσ χωρίσ ΦΡΑ κα περιλαμβάνονται: Η αξία των προςφερόμενων ειδϊν ςε ευρϊ. Πλεσ οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ ωσ και δαςμοί, τζλθ κακϊσ και λοιπζσ δθμοςιονομικζσ επιβαρφνςεισ ι άλλεσ αμοιβζσ και επιβαρφνςεισ (π.χ. κόςτοσ μεταφοράσ ςτισ αναφερόμενεσ ςτο Ραράρτθμα Αϋ Χθμικζσ Υπθρεςίεσ ) Πλεσ οι δαπάνεσ αςφάλιςθσ των ειδϊν, μζχρι τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι τουσ από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 6. Ειδικοί όροι Οι τιμζσ των προςφορϊν κα εκφράηονται ςε ΕΥΩ. Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τισ τιμζσ ςε ΕΥΩ ι που κακορίηουν ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. Η Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα να ηθτιςει από τουσ υποψιφιουσ προμθκευτζσ ςτοιχεία απαραίτθτα για τθν τεκμθρίωςθ των προςφερομζνων τιμϊν, οι δε προμθκευτζσ υποχρεοφνται να τα παρζχουν. Οι τιμζσ των προςφορϊν δεν υπόκεινται ςε μεταβολι κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. Σε περίπτωςθ που ηθτθκεί παράταςθ τθσ διάρκειασ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, οι υποψιφιοι προμθκευτζσ δεν δικαιοφνται, κατά τθ γνωςτοποίθςθ τθσ ςυγκατάκεςισ τουσ για τθν παράταςθ αυτι, να υποβάλλουν νζουσ 0

11 4PROC πίνακεσ τιμϊν ι να τουσ τροποποιιςουν. Ρροςφορζσ που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τιμϊν απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 7. Αξιολόγηςη προςφορών-κατακφρωςη Το κριτιριο κατακφρωςθσ είναι θ χαμηλότερη ςυνολική τιμή ανά είδοσ. Η αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα πραγματοποιθκεί από αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςότερων τθσ μίασ αποδεκτϊν ιςότιμων προςφορϊν, θ ανάκεςθ γίνεται μετά από διαπραγμάτευςθ μεταξφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και των υποψιφιων προμθκευτϊν που μειοδότθςαν. Το Γενικό Χθμείο του Κράτουσ μπορεί να προτείνει ανάκεςθ τθσ προμικειασ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ποςότθτα ωσ 30% ι μικρότερθ ποςότθτα ωσ 50%, ανά είδοσ, εφόςον επαρκεί θ υπάρχουςα πίςτωςθ και εξυπθρετοφνται οι υπθρεςιακζσ ανάγκεσ. Μπορεί επιπλζον να προτείνει τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και τθν επανάλθψι τθσ με τροποποίθςθ ι μθ των όρων και των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. Οι ςυμμετζχοντεσ δεν ζχουν καμία οικονομικι απαίτθςθ ςε τζτοια περίπτωςθ. 8. Παράδοςη παραλαβή Η μεταφορά και θ παράδοςθ όλων των ειδϊν κα γίνει με ευκφνθ και δαπάνθ του προμθκευτι ςτισ διευκφνςεισ του παρακάτω πίνακα: Χημική Τπηρεςία Διεφθυνςη Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ Σηλζφωνο Κεντρικι Αποκικθ Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52, Γ.Χ.Κ. Αμπελόκθποι Κ. Κιοφςθσ Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52, Δ. Τςίπθ Αμπελόκθποι, Ακινα Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52, Ι. Χροναίοσ Αμπελόκθποι Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Αν. Τςόχα 6, ΤΚ 52, Ε. Λαμπι Μετρολογίασ Αμπελόκθποι, Ακινα Δ/νςθ Χ.Υ. Ρειραιά και Ακτι Κονδφλθ 32, ΤΚ 85 0, Αιγαίου Υποδεφκυνςθ Ρειραιάσ Ρειραιά Ε. Τςελζντθ Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Ν. Βότςθ, ΤΚ 54625, Θεςςαλονίκθ Λ. Λϊλοσ Θεςςαλονίκθσ Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Δόμπολθ 30, ΤΚ 45332, Ιωάννινα Α. Τςόγκασ Χ.Υ. Ιωαννίνων Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Δθμθτριάδοσ 82, ΤΚ 3822, Βόλοσ Μ. Γεωργιάδου Βόλου Δ/νςθ Χ.Υ. Εκν. Αντίςταςθσ, ΤΚ 49 00, Ρελοποννιςου -Δυτ. Κζρκυρα Ελλάδασ Τμιμα Χ.Υ. Ε. Σταυρακάκθ

12 4PROC Κζρκυρασ Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Ρλ. Καραολι, ΤΚ 65 0, Καβάλα Γ. Δαςκαλόπουλοσ Θεςςαλονίκθσ Τμιμα Χ.Υ. Καβάλασ Δ/νςθ Χ.Υ. Αλ. Ραπαδιαμάντθ 4 & Αρζκα, ΤΚ Ρελοποννιςου -Δυτ. Σ. Βαρβαρζςοσ , Ράτρα Ελλάδασ και Ιονίου Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Φαρςάλων 2, ΤΚ 4335, Λάριςα Μ. Μπακαγιάννθσ Λάριςασ Ο προμθκευτισ κα παραδϊςει τα είδθ εντόσ τριάντα ημερών από την ανακοίνωςη τησ Απόφαςησ ανάθεςησ ή την υπογραφή τησ φμβαςησ (όπου απαιτείται), ςτισ ωσ άνω Χθμικζσ Υπθρεςίεσ. Τα είδθ κα ςυνοδεφονται από το ςχετικό δελτίο αποςτολισ, ςτο οποίο υποχρεωτικά κα αναγράφεται και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ Απόφαςθσ ανάκεςθσ ι τθσ Σφμβαςθσ, ο κωδικόσ ΚΑΕ 359 και ο αρικμόσ πρωτοκόλλου τθσ ζγκριςθσ δαπάνθσ. Τα ίδια ςτοιχεία πρζπει να αναφζρονται και ςτο τιμολόγιο των ειδϊν. Η παραλαβι των ειδϊν κα γίνει από τισ αρμόδιεσ Επιτροπζσ Ραραλαβισ των Χθμικϊν Υπθρεςιϊν. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ καλείται να παραςτεί, εφόςον το επικυμεί, ο προμθκευτισ και διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ. Η Υπθρεςία, ςε περίπτωςθ που μετά τθν παραλαβι των ανωτζρω υπό προμικεια ειδϊν και πριν από τθ χρθςιμοποίθςι τουσ βρεκοφν ςτο ςφνολό τουσ ι μζροσ απ αυτά ελαττωματικά και δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν, κα ηθτιςει από τον προμθκευτι τθν αντικατάςταςθ τθσ ακατάλλθλθσ ποςότθτασ με ίςθ ποςότθτα, που κα πλθροί τουσ όρουσ τθσ Ρρόςκλθςθσ (κατά τα οριηόμενα ςτο αρ. 33 του Ρ.Δ. 8/2007). Ο Ρρομθκευτισ υποχρεοφται να κάνει τθν αντικατάςταςθ εντόσ είκοςι (20) ημερών, ςε αντίκετθ περίπτωςθ υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ από τθ νομοκεςία κυρϊςεισ. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν μπορεί με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να παρατείνεται ι να μετατίκεται, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του Ρρομθκευτι που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του αντίςτοιχου ςυμβατικοφ χρόνου ι και χωρίσ προθγοφμενο αίτθμα του προμθκευτι ςτθν περίπτωςθ ςοβαρότατων λόγων που ςυνιςτοφν αντικειμενικι αδυναμία εμπρόκεςμθσ παράδοςθσ του ζργου ι ςε περιπτϊςεισ που ςυντρζχουν λόγοι που ςυνιςτοφν ανωτζρα βία ι ςε λοιπζσ περιπτϊςεισ που θ κακυςτζρθςθ παράδοςθσ οφείλεται ςε υπαιτιότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ τα υπό προμικεια είδθ δεν παραλαμβάνονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αιτθκείςα παράταςθ. Επιςθμαίνεται ότι: Τα υπό προμικεια είδθ μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν μόνο μετά τθν οριςτικι παραλαβι τουσ από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ Ρρομθκευτζσ. 9. Σρόποσ πληρωμήσ Η πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν κα γίνεται ςε Ευρϊ, βάςθ τιμολογίου του προμθκευτι, μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν από τθν αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, με ζκδοςθ επιταγισ ςτο όνομα του δικαιοφχου, που κα εξοφλθκεί ςτθν Τράπεηα Ελλάδοσ και ςε βάροσ του προχπολογιςμοφ του 2

13 4PROC Ε.Τ.Ε.Ρ.Ρ.Α.Α. οικονομικοφ ζτουσ 204, ΚΑΕ 359, με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά το χρόνο πλθρωμισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, και ςε χρόνο προςδιοριηόμενο από τθν αναγκαία διοικθτικι διαδικαςία για ζκδοςθ των ςχετικϊν χρθματικϊν ενταλμάτων, ο οποίοσ δεν ξεπερνάει 60 μζρεσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Ν 452/203. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 35 του ΚΡΔ (Ρ.Δ.8/07),κακϊσ και τθν οικία απόφαςθ του Υπ. Οικονομικϊν ΦΕΚ 43/Β/ Ο ΦΡΑ βαρφνει το Ελλθνικό Δθμόςιο. Από τθν πλθρωμι παρακρατοφνται οι ιςχφουςεσ κάκε φορά νόμιμεσ κρατιςεισ. Επίςθσ κα παρακρατθκεί φόροσ ειςοδιματοσ 4%. Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι διατάξεισ περί Κρατικϊν Ρρομθκειϊν. Η παροφςα Ρρόςκλθςθ κα αναρτθκεί ςτθ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ςτην ιςτοςελίδα του ΓΧΚ, ςτη διεφθυνςη μζχρι την καταληκτική ημερομηνία κατάθεςησ προςφορών. Με εντολή τησ Γενικήσ Γραμματζωσ Δημοςίων Εςόδων (ΦΕΚ 2545/Β/ , απόφαςη Γ.Γ.Δ.Ε. αρ. 30/002/749/ ) O ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ TΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Γ.Χ.Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΛΑΧΟ υνημμζνα: Ραράρτθμα Αϋ: Ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ Ραράρτθμα Βϋ: Υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ Υπεφκυνθ διλωςθ Ρροςχζδιο ςφμβαςθσ Κοινοποίηςη: Διεφκυνςθ Στρατθγικοφ Σχεδιαςμοφ & Οικονομικοφ Συντονιςμοφ ΓΓΔΕ (mail: Εςωτ. Διανομή:.Γραφείο Ρροϊςταμζνου Γενικισ Διεφκυνςθσ 2. Διεφκυνςθ Σχεδιαςμοφ, Υποςτιριξθσ Εργαςτθρίων & Χθμικοτεχνικισ Δαςμολογίου, Τμιματα Αϋ και Βϋ 3

14 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ τησ υπ αριθμ. 30/002/000/660/ Πρόςκληςησ υποβολήσ προςφοράσ για προμήθεια πιςτοποιημένων υλικών αναφοράσ για τισ ανάγκεσ των εργαςτηρίων των Χημικών Υπηρεςιών ΕΠΩΝΤΜΙΑ ΤΠΟΨΗΦΙΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ, Σ.Κ., ΠΟΛΗ ΕΔΡΑ ΣΗΛΕΦΩΝΑ / ΦΑΞ / ΑΦΜ ΔOY ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΩΠΟ Α.Δ.Σ. (Νομίμου εκπροςώπου) Τπεφθυνοσ Επικοινωνίασ A/A MATERIAL/ ΕΙΔΟ SPECIFICATIONS/ ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ PACKAGING/ ΤΚΕΤΑΙΑ ΧΗΜΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ QUANTITY/ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΣΕΜΑΧΙΟΤ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (αριθμητικώσ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΧΩΡΙ ΦΠΑ (αριθμητικώσ) ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ 23% (αριθμητικώσ) FAME MIX C8-C supelco accompanied by certificate 00mg Θεςςαλονίκθσ () 2 Benz(a)anthracene CRM (7545 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 50 mg () 3 Benzo(a)pyrene CRM (5968 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 50 mg () 4 Benzo(ghi)perylene CRM (55458 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 0 mg () 5 Benzyl butyl phthalate CRM (Fluka 42438) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 50 mg () 6 Bis(2- ethylhexyl)phthalate CRM (6726 FLUKA) producer certified by ISO Guide 34 for reference materials 00 mg ()

15 Material aflatoxins B, B2, G, G2 Material aflatoxins B, B2, G, G2 Material (water) TΜ (Environment Canada) Material (water) TΜDA-5.4 (Environment Canada) Material (water) TΜDA-52.3 (Environment Canada) Material BCR 395 (Cold Filter Plugging Point) Pistachio water/nut slurry, FAPAS T QC or equivalent Chilli powder, FAPAS T 0424 QC or equivalent Substrate: surface water acidified with nitric acid. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain the following metals in concentration areas (μg/l): Al: Sb:2,5-4 As:7-0, Ba:0-20, Be:,5-3 B:0-25, Cd:,5-4, Cr:5-0 Co:5-0, Cu:7-5, Fe:2-20, Pb:2-8, Li:-5, Mn:5-20, Mo:2-8, Ni:3-0, Se:3-8, Sr:80-20 Th:2-8, Sn:2-8, Ti:2-8, U:2-8, V:-5, Zn:-8 Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval) Surface water. Accompanied by certificate (reference value and 95% confidence interval) CFPP=-5 ι -8 C ι -9 C, accompanied by certificate 00g 55g Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 50 ml 502 ml 250 ml Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Δ/νςθ Χ.Υ. Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ Χ.Υ. Ιωαννίνων () Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () 3 Material BCR No032 Moroccan phosphate rock (Natural Morroccan Phosphorite) 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 4 5 Material BCR No033 Material BCR No3 Super phosphate 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Potassium chloride fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν ()

16 Material BCR No4 Material BCR No78 Material BCR No79 Material BCR-9 Potassium sulfate fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Calcium ammonium nitrate fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Urea fertilizer 00g Βϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Substrate: bread in powder. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain, among others, cadmium and lead in certified concentration values: 28.4μg/kg and 87μg/kg respectively. 25 g Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 20 Material BCR-609 Substrate: Water. End date: at least year. Accompanied by certificate. Should contain, aluminium, arsenic, cadmium, copper and lead in very low concentrations: (<50μg/kg for aluminium and <3μg/kg for the rest of the metals). 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 2 Material BCR-656 Ethanol 96% vol, from IRMM, certified value δ 3 C (area -27 ). 25 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 22 Material BURTAP-05 Substarte: Drinking water. End date: at least year upon delivery. Accompanied by certificate. Should contain the followinf ions in concentrations (mg/l) Ca: 25-45, Cl: 20-40, F: 0,40-2, Mg: 7-2, K: -4, Na: 2-25, SO4: ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν ()

17 Material CRANBERRY-05 Material CRM-DIGA Material EF-37 Material EF-38 Substrate: Surface water. End date: at least year upon deliver. Accompanied by certificate. Should contain the following parameters in concentrations expressed in mg/l and specific uncertainty values (or less): Total alkalinity (as CaCO 3 ): 40,0±2,5 Ca:3,0±,0, cl:35,0±2,0 Color(units):20,0±7,0, Conductivity (μs/cm, 25 O C):220±7,0, Dissolved Inorganic Carbon (DIC):9,5±0,9 Dissolved Organic Carbon (DOC):3,6±0,50 F:0,070±0,030 Total hardness (ωσ CaCO 3 ): 55,0±3,5 Mg:5,6±0,50 NO 3 +NO 2 (ωσ N): 0,50±0,030 ph:7,70±0,40 K: 0,70±0,07 Si: 2,70±0,30 Να: 20,0±,90 SO 4 : 9,0±0,80 Total nitrogen by Kieldahl (as N): 0,200±0,060 Total nitrogen: 0,350±0,080 Turbidity: 0,70±0,070 Gasoline, accompanied by certificate. Gasoil, accompanied by certificate. Gasoil, accompanied by certificate. 500 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () 250 ml 20 ml 20 ml Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () Θεςςαλονίκθσ () 27 Material ERM-AC405 Διάλυμα ethanol/water - 5% ethanol. Να ςυνοδεφεται από πιςτοποιθτικό.ημερομθνία λιξεωσ: τουλάχιςτον χρόνοσ 50 ml Αϋ Χ.Υ. Ακθνϊν () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Υποδεφκυνςθ Θεςςαλονίκθσ () Αυτ. Τμιμα Χ.Υ. Βόλου () Δ/νςθ Χ.Υ. Ρελοποννιςου - Δυτ. Ελλάδασ Τμιμα Χ.Υ. Κζρκυρασ () Δ/νςθ Χ.Υ. Μακεδονίασ - Θράκθσ Θεςςαλονίκθσ Τμιμα Χ.Υ. Καβάλασ() 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ»

Προκιρυξθ Σεφχουσ Δθμοπράτθςθσ 15/2015 Πρόχειρου Διαγωνιςμοφ ςε Σμιματα για τθν «Προμικεια Ειδϊν Ρουχιςμοφ και Τπόδθςθσ» Μθ Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελλθνικι Αντιπροςωπεία» Αχ. Διεφκυνςθ: απφοφσ 12, Ακινα Σαχ. Κϊδικασ: 105 53 Σθλζφωνο: 210.32.13.150 Fax 210-32.13.850 Θλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 20.000 συν ΦΠΑ4.600, συνολικά 24.600 Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 19/12/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα 5/12/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/000/1086 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΑ: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΝΑ ΣΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Ακινα, 10 Ιουνίου 2015 ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛ : 1117 ΦΟΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ι. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ

Ρρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ Τεχνικό Επιμελθτιριο Ελλάδασ Γενικι Διεφκυνςθ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Νίκθσ 4 GR 105 63 Ακινα Ρλθροφορίεσ: http://www.voucher.gov.gr Κοραι 4 GR 102 48 Ακινα Υπουργείο Εργαςίασ, Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ».

3. Το Καταςτατικό τθσ Αναπτυξιακισ Σφμπραξθσ «ΡΟΕΙΑ ΕΓΑΣΙΑΚΘΣ ΕΡΑΝΕΝΤΑΞΘΣ ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΤΟΡ/ΕΚΟ) Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ». Ταχ. Διεφθυνςη : Κ. Ραλαιολόγου 9 ΚΑΒΑΛΑ : 5/2/2015 Ταχ. Κώδικασ : 65403, Καβάλα Τηλζφωνο : 2510232211 Α.ΡΩΤ.: 68 Φαξ : 2510232217 E-mail: info@pnoi-kavala.com Http: www.pnoikavala.gr Πληροφορίεσ : Ψυροφκθ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 1/3309/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων»

ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν προϊόντων» 1 Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΣΟΤ ΣΟΠΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΞΟΝΑ 4 ΣΟΤ Π.Α.Α. (LEADER) ΣΗ Ο.Σ.Δ. «ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑ - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ Ο.Σ.Α.» ΜΕΣΡΟ 41 - ΔΡΑΗ L123β «Αφξηςη τησ αξίασ των δαςοκομικϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ

ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ ΙΔΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ακινα, 25/06/2015 Αρ. Ρρωτ: 2/3308/141/23.06.2015 ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΟΥ Στο πλαίςιο του Υποζργου 7 με τίτλο «Εκπαιδευτικά προγράμματα

Διαβάστε περισσότερα

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΡΟΚΗΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΡΟΥΓΕΙΟΥ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΤΟΥΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΟΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΑΣ & ΙΕΚ Ακινα, 22/8/2014 Α. Ρ. : 18019 ΡΟΣ: Αποδζκτεσ Ρ.Δ. Ταχ. Δ/νςθ: Λ. Αμαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Η ΘΕΜΑ: ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΤ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. ΣΟΤ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΗ ΚΑΣΑ 80% ΚΑΙ ΚΑΣΑ 20% ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΤ ΠΟΡΟΤ Εκνικό Πάρκο Σηουμζρκων Περιςτερίου & Χ. Αράχκου Φορζασ Διαχείριςθσ Γραφείο Οικονομικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ

ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΔΙΟΙΚΘΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΘ ΣΡΑΠΕΗΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΟΜΙΛΟΤ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΛΘΨΘ ΤΠΑΛΛΘΛΩΝ ΚΛΑΔΟΤ ΚΤΡΙΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΣΤΧΙΟΤΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΠΑΡ.4

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15

ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ

υχνζσ Ερωτιςεισ & Απαντιςεισ ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΤ: «Επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ περιοριςμϊν ςτθν ανάλθψθ μετρθτϊν και τθ μεταφορά κεφαλαίων» (ΦΕΚ Αϋ84, 18.7.2015), όπωσ ιςχφει (ΦΕΚ Βϋ 1561/24.7.2015) υχνζσ Ερωτιςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

Θέμα: «Όποι και διαδικαζία είζππαξηρ επιζηποθήρ για ηην εθαπμογή ηος ηλεκηπονικού παπάβολος» Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΛΔΓΥΩΝ & ΔΗΠΡΑΞΖ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ Σασ. Γ/νζη : Πανεπιζηημίος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ. «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΟΔΙΑΓΑΦΩΝ «Ρρομικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ SEAHORSE Mediterranean Network» Ρεριεχόμενα 1. Γενικι Περιγραφι Ζργου κοπόσ... 4 2. Σεχνικι Περιγραφι του Ζργου...

Διαβάστε περισσότερα

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν:

Α) Σισ διατάξεισ με τισ οποίεσ κυρϊκθκαν οι Μορφωτικζσ υμφωνίεσ μεταξφ τθσ Ελλάδασ και των παρακάτω αναφερομζνων χωρϊν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΟΤΔΩΝ & ΦΟΙΣΗΣΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΣΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ

Α..Ι.. ΕΚΔΟ Η 3 ΙΟΤΝΙΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Α..Ι.. ΕΚΔΟΗ 3 ΙΟΤΝΙΟ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κανονισμός Λειτουργίας Α..Ι.. 1. ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ... 3 ΥΜΡΣΡΥ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ.... 3 ΕΔΤΑ ΦΘΥ ΡΤΓΑΟΩΥΘΥ Α.Υ.Ι.Υ....

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα