Προγραµµατική Περίοδος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Προγραµµατική Περίοδος 2007 2013"

Transcript

1 Προγραµµατική Περίοδος Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Τίτλος: ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κωδικός Ε.Π.: 4 CCI: 2007GR161PO002 ΕΠΙΣΗΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ Αθήνα, Σεπτέµβριος

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή Ανάλυση της Κατάστασης κατά την Έναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου Ανάλυση της Κατάστασης κατά την Έναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά Περιφερειών Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στην Αύξηση της Παραγωγικότητας Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στη Βελτίωση της Ποιότητας της Ζωής του Πολίτη Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στην Ανταγωνιστικότητα Αποτίµηση των Αποτελεσµάτων της Τρέχουσας Προγραµµατικής Περιόδου Ανάλυση υνατών και Αδύναµων Σηµείων (Ανάλυση SWOT) Συµπεράσµατα: Αναπτυξιακά Προβλήµατα & Ανάγκες, Περιφερειοποίηση και Ιεράρχηση τους Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο Αναπτυξιακό Όραµα και Στρατηγική σε Εθνικό Επίπεδο Εξειδίκευση Οράµατος και Στρατηγικής στις Περιφέρειες Ανάλυση Στρατηγικής σε Γενικούς και Ειδικούς Στόχους Συνάφεια µε τις Αντίστοιχες Παρεµβάσεις στις Περιφέρειες Μεταβατικής Στήριξης Τεκµηρίωση Επιλογής Προτεινόµενης Στρατηγικής & Προτεραιοτήτων Συνάφεια της Στρατηγικής του ΕΠ µε Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές Σύνοψη των Πορισµάτων της εκ των Προτέρων Αξιολόγησης Σύνοψη των Πορισµάτων της Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης Ενσωµάτωση της Οριζόντιας ιάστασης της Ισότητας των Φύλων και της Αρχής της µηδιάκρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ιαδικασία Σχεδιασµού στο Πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης Οι Πόλοι Ανάπτυξης ως Μέσο Προώθησης της Στρατηγικής της Λισαβόνας Άξονες Προτεραιότητας Άξονας Προτεραιότητας 1: Βελτίωση της Παραγωγικότητας µε Αξιοποίηση των ΤΠΕ Στόχοι του Άξονα Γενική Επισκόπηση ράσεις Ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων Αναµενόµενες Επιπτώσεις - Στόχευση (σε Όρους Οµάδων Στόχων / ικαιούχων / Τοµέων / Περιοχών / Ειδικών Εδαφικών Μονάδων) Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και είκτες Λοιπά Ειδικά Ζητήµατα (Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, ιαχωρισµός Πράξεων Επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑΑ/ ΕΤΑ) Χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 1 και Πεδία Παρέµβασης Εφαρµοστικού Κανονισµού Άξονας Προτεραιότητας 2: ΤΠΕ και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής Στόχοι του Άξονα Γενική Επισκόπηση ράσεις Ενδεικτικές Κατηγορίες Πράξεων Αναµενόµενες Επιπτώσεις - Στόχευση (σε όρους Οµάδων Στόχων / ικαιούχων / Τοµέων / Περιοχών / Ειδικών Εδαφικών Μονάδων) Ποσοτικοποιηµένοι Στόχοι και είκτες Λοιπά Ειδικά Ζητήµατα (Ρήτρα Ευελιξίας 10% ΕΚΤ/ΕΤΠΑ, ιαχωρισµός Πράξεων Επιλέξιµων δυνάµει ΕΓΤΑ/ ΕΤΑ) Χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 2 και Πεδία Παρέµβασης Εφαρµοστικού Κανονισµού Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής Χρηµατοδότηση του Άξονα Προτεραιότητας 3 και Πεδία Παρέµβασης Εφαρµοστικού Κανονισµού Συγκεντρωτικός Πίνακας Εφαρµοστικού Κανονισµού Συµπληρωµατικότητα των παρεµβάσεων µε αυτές που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης(ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας (ΕΤΑ) - Κριτήρια ιαχωρισµού των Παρεµβάσεων των Ταµείων µε το ΕΓΤΑΑ και ΕΤΑ Γενικά Ειδικά Κριτήρια ιαχωρισµού Ανθρώπινο δυναµικό Περιβάλλον Παρεµβάσεις στο Παραγωγικό περιβάλλον Κριτήρια διαχωρισµού δράσεων, που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας (ΕΠΑΛ)

3 3.5.7 Οριζόντια ιάταξη ιατάξεις Εφαρµογής Χρηµατοδοτικοί Πίνακες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΚΑΙ ΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΗΜΟΣΙΑ ΑΠΑΝΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ E: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟ ΕΠ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: ΕΙΚΤΕΣ ΚΟΡΜΟΥ (CORE INDICATORS) ΛΙΣΤΑ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ

4 Εισαγωγή Το παρόν κείµενο αποτελεί το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα για την Ψηφιακή Σύγκλιση της Ελλάδας για την προγραµµατική περίοδο Στόχος του είναι να αναδείξει τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και να εξειδικεύσει τη στρατηγική, τα µέσα και τις παρεµβάσεις για την αποδοτική και βιώσιµη αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελληνική οικονοµία και κοινωνία. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα λαµβάνει υπόψη του τις στρατηγικές κατευθύνσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και τις ειδικότερες στρατηγικές επιλογές και τις κατευθύνσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής της Ελλάδας. Το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση ενσωµατώνει την αναπτυξιακή στρατηγική στον χώρο των ΤΠΕ και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, ενώ χρηµατοδοτικά εστιάζεται στις 8 Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης. Η στρατηγική της Ψηφιακής Σύγκλισης για την προγραµµατική περίοδο καταρτίστηκε τόσο βάσει της διάγνωσης που περιλαµβάνεται σε αυτή όσο και βάσει των αναγκών της χώρας όπως προκύπτουν από την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης. Σύµφωνα µε το ΕΣΠΑ , η θέση της Ελλάδας στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, συγκρινόµενη τόσο µε τις χώρες της ΕΕ-25 όσο και παγκοσµίως, κινείται σε χαµηλότερα επίπεδα από τα επιθυµητά. Κατά την τελευταία δεκαετία, οι νέες τεχνολογίες δεν συνέβαλαν σε µεγάλο βαθµό στη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονοµίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Παρόλα αυτά, εκφράζεται µία σηµαντική δυναµική στη συµβολή των ΤΠΕ στο ΑΕΠ (οι συνολικές επενδύσεις στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών βρίσκονται στο 80 % του µέσου όρου ΕΕ) και στη διείσδυση των ευρυζωνικών δικτύων, αν και τα τελευταία κινούνται σε χαµηλούς βαθµούς (0,7% το 2005 έναντι περίπου 7% του µέσου όρου της ΕΕ-25). Η απασχόληση σε τοµείς υψηλής τεχνολογίας είναι ακόµη χαµηλή (30% της ΕΕ). Ωστόσο, οι επιδόσεις στην εκπαίδευση των νέων και στην τριτοβάθµια εκπαίδευση είναι ικανοποιητικές και προσεγγίζουν τον µέσο όρο ΕΕ (θετικό στοιχείο για το µέλλον). Η εθνική αναπτυξιακή στρατηγική εστιάζεται στη διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, στην επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής 4

5 µεγέθυνσης και στην αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς. Η Ψηφιακή Σύγκλιση κατά κύριο λόγο συµβάλει στον 6 ο Γενικό Στόχο του ΕΣΠΑ, εντάσσεται στη 2 η θεµατική προτεραιότητα που αφορά στην Κοινωνία της Γνώσης και Καινοτοµίας και στοχεύει στην αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το χαµηλό σηµείο εκκίνησης για τις νέες τεχνολογίες αποτελεί την κύρια αιτία για την οποία απαιτείται η επίτευξη «Ψηφιακού Άλµατος», προκειµένου να ανακτηθεί ο χαµένος χρόνος και να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δυναµικά. Λαµβάνοντας υπόψη το παραπάνω όραµα ο Στρατηγικός Στόχος για το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» για την περίοδο περιγράφεται από «Ψηφιακή σύγκλιση της χώρας µε την ΕΕ αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ)». Ο στρατηγικός στόχος αναλύεται σε γενικούς και ειδικούς στόχους και υποστηρίζεται από δύο Άξονες Προτεραιότητας, οι οποίοι εξειδικεύουν τις παρεµβάσεις του Προγράµµατος σε εθνικό επίπεδο. Το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» έχει προϋπολογισµό συνολικής δηµόσιας δαπάνης της τάξης των 1,147 εκ, (κοινοτική συνδροµή Κ.Σ. της τάξη 860,0 εκ ), τα οποία κατανέµονται ανά Άξονα ως εξής: ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1. Βελτίωση της παραγωγικότητας µε αξιοποίηση των ΤΠΕ 2. ΤΠΕ και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ % Κ.Σ. (εκ. ) 402,00 46,70% 442,00 51,40% 3. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρµογής 16,00 1,90% ΣΥΝΟΛΟ ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση 860,00 100,00% Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα συµβάλλει κατ εξοχήν στην επίτευξη των Στόχων της Λισσαβόνας 5

6 Κεντρικό στοιχείο της αναπτυξιακής στρατηγικής για την προγραµµατική περίοδο αποτελεί η χωρική / περιφερειακή διάσταση και εξειδίκευση των αναπτυξιακών παρεµβάσεων, η οποία αντικατοπτρίζεται και στο παρόν Επιχειρησιακό Πρόγραµµα, πέραν της σχετικής αρχιτεκτονικής του ΕΣΠΑ Η ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Περιφερειών µε τη χρήση των ΤΠΕ συνδέεται άµεσα µε την κοινωνία της γνώσης και τις επενδύσεις σε κλάδους παραγωγής που είναι εκτεθειµένοι στον εθνικό και διεθνή ανταγωνισµό για τη δηµιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων. Συνεκτικά, το Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» αποτελεί Επιχειρησιακό Πρόγραµµα µε εθνικό χαρακτήρα που αντανακλά την Ψηφιακή Στρατηγική της χώρας, θα συγχρηµατοδοτήσει παρεµβάσεις µε πόρους του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους στις 8 Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης οι οποίες παρουσιάζονται στον χάρτη που ακολουθεί. Εν κατακλείδι, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» ενσωµατώνει αναπτυξιακή και χωρική διάσταση, ενώ η εθνική στρατηγική που εκφράζει επιβάλλει συνέργειες µε τις 5 περιφέρειες µεταβατικής στήριξης. Για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και συµπληρωµατικότητας αντίστοιχων παρεµβάσεων που υλοποιούνται από τα Προγράµµατα Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας θα εφαρµοστούν σχετικά κριτήρια διαχωρισµού. 6

7 Υπόµνηµα: : Περιφέρειες Αµιγούς στόχου Σύγκλισης: Ανατολική Μακεδονία Θράκη (GR11) Θεσσαλία (GR14) Ήπειρος (GR21) υτική Ελλάδα (GR23) Πελοπόννησος (GR25) Ιόνια Νησιά (GR22) Κρήτη (GR43) Βόρειο Αιγαίο (GR41) Το κείµενο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος διαρθρώνεται σε πέντε (5) ενότητες. Στην ενότητα 1 πραγµατοποιείται αποτύπωση των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των επιλέξιµων περιφερειών του Προγράµµατος, ενώ αναλύεται διεξοδικά η υφιστάµενη κατάσταση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), µε επιµέρους ανάλυση σε δύο συνιστώσες: α) τη βελτίωση της παραγωγικότητας και β) τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής του πολίτη. Στη συνέχεια, αποτυπώνεται η θέση της Ελλάδας στις ΤΠΕ, ιδιαιτέρως σε σύγκριση µε την Ε.Ε. και αναφέρονται οι Ελληνικές και Ευρωπαϊκές προοπτικές βάσει: α) της Στρατηγικής της Λισσαβόνας µε ορίζοντα το 2010, β) της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής i2010 για τις νέες τεχνολογίες, 7

8 γ) των Κοινοτικών Στρατηγικών Κατευθύνσεων για τη Συνοχή, δ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς , ε) της Εθνικής Ψηφιακής Στρατηγικής , και στ) του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου για την καινοτοµία. Στην ίδια ενότητα, παρουσιάζεται η ανάλυση SWOT για τις ΤΠΕ στην Ελλάδα, σε συνδυασµό µε ανάγκες και προβλήµατα που θα πρέπει να αντιµετωπισθούν από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα. Στην ενότητα 2, αξιοποιείται η ανάλυση προβληµάτων-αναγκών-ευκαιριών και παρουσιάζεται η στρατηγική και οι βασικές Προγραµµατικές κατευθύνσεις της Ψηφιακής Σύγκλισης, µε εξειδίκευση σε γενικούς και ειδικούς στόχους. Στην ίδια ενότητα τεκµηριώνεται η συνάφεια του Προγράµµατος και αξιολογείται η συνέπεια της στρατηγικής µε το ΕΣΠΑ , τη Στρατηγική της Λισσαβόνας και τις κατευθύνσεις για τη Συνοχή Στην ενότητα 3, γίνεται ανάλυση των Αξόνων Προτεραιότητας. Περιλαµβάνεται εξειδίκευση των Ειδικών Στόχων σε προτεινόµενες παρεµβάσεις καθώς και αναµενόµενους ωφελούµενους. Κάθε Άξονας Προτεραιότητας ποσοτικοποιείται από πλέγµα δεικτών εκροών και αποτελέσµατος οι οποίοι αναλύονται ως προς τον ορισµό, την τιµή βάσης, τη µεθοδολογία µέτρησης και τις πηγές τους. Στην ενότητα 4, περιγράφονται οι διατάξεις εφαρµογής του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», ενώ στην Ενότητα 5 αναπτύσσονται οι χρηµατοδοτικοί πίνακες ετήσιας κατανοµής, κοινοτικής συνδροµής και χρηµατοδοτικού σχήµατος ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στα Παραρτήµατα του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράµµατος περιλαµβάνονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που σχετίζονται µε την ανάλυση της υφιστάµενης κατάστασης και την περιγραφή των εθνικών και κοινοτικών πολιτικών στις οποίες βασίστηκε ο προγραµµατικός σχεδιασµός. εδοµένης της έµφασης του Προγράµµατος στην υλοποίηση άυλων λειτουργικών παρεµβάσεων που σχετίζονται µε τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ποιότητας ζωής µέσω της χρησιµοποίησης ΤΠΕ, το ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση» θα υλοποιηθεί σε πλαίσιο το οποίο δεν αναµένεται να έχει περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντίστοιχες µε 8

9 αυτές των έργων υποδοµών, ειδικότερα αυτών που συµπεριλαµβάνονται στο Παραρτήµατα Ι και ΙΙ της Κοινοτικής Οδηγίας 85/337/EEC, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί από τις Οδηγίες 97/11/ECκαι 2003/35/EC. Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, συντάχθηκε φάκελος Περιβαλλοντικού Προελέγχου του εν λόγω Επιχειρησιακού Προγράµµατος κατά τον οποίο αξιολογήθηκε ότι οι προτεινόµενες παρεµβάσεις δεν ενδέχεται να έχουν σηµαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο φάκελος προωθήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γενικής ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩ Ε (ως «αρµόδια αρχή»), η οποία αποφάσισε αρνητικά επί της υποχρέωσης υποβολής σε διαδικασία Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίµησης (ΣΠΕ). 9

10 1. Ανάλυση της Κατάστασης κατά την Έναρξη της Προγραµµατικής Περιόδου 1.1 ιαρθρωτικά Χαρακτηριστικά Περιφερειών Από το σύνολο του πληθυσµού των Περιφερειών Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης, το ποσοστό πληθυσµού των ανδρών υπερτερεί ελαφρά του αντίστοιχου των γυναικών, σε αντίθεση µε τον εθνικό µέσο όρο. Αξιοσηµείωτο είναι ότι η τάση αυτή αντιστρέφεται στις Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης, όπου το ποσοστό των γυναικών υπερτερεί εντονότερα αυτού των ανδρών. Ενώ αντίθετα, στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, το ποσοστό των ανδρών υπερτερεί εντονότερα αυτού των γυναικών. Ο δείκτης αντικατάστασης του παραγωγικού πληθυσµού στη χώρα και στις Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης ανέρχεται σε 0,91, ενώ στις Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου σε 0,90 1. Το Ν. Αιγαίο και η Κρήτη έχουν αντίστοιχα τον υψηλότερο πληθυσµιακό δυναµισµό, ενώ το Βόρειο Αιγαίο το χαµηλότερο. Ο δείκτης κοινωνικών βαρών παρουσιάζει εν γένει τη δυσµενή θέση της χώρας και των περιφερειών της όσον αφορά στη γήρανση του πληθυσµού. Οι τιµές του δείκτη δεν εµφανίζουν ουσιώδεις διαφορές. Η γήρανση επηρεάζει σηµαντικά όχι µόνο το εθνικό σύστηµα συνταξιοδότησης, αλλά και το σύστηµα απασχόλησης, ιδιαίτερα στο τοπικό επίπεδο. Οι δαπάνες για σύνταξη αυξάνονται στο βαθµό που αυξάνεται και ο αριθµός των συνταξιούχων, αλλά και η περίοδος καταβολής των συντάξεων. Το σύστηµα απασχόλησης επηρεάζεται αφού αυξάνεται ο αριθµός των οικονοµικά µη ενεργών σε σχέση µε τον αριθµό των απασχολουµένων, οπότε αλλάζει και η σχέση ανάµεσα σε αυτούς που παράγουν και δηµιουργούν εισόδηµα και σε αυτούς που είναι οικονοµικά εξαρτηµένοι. Με βάση αυτόν το δείκτη υπολογίζεται -µεταξύ άλλων- και η «ελκυστικότητα» των Περιφερειών ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και επιλογής τόπου εγκατάστασης για εργασία, παράγοντες που επηρεάζουν εξωγενώς την εξέλιξη και τη σύνθεση του πληθυσµού. Από αυτή την άποψη πάντως οι Περιφέρειες του Στόχου 2 εµφανίζονται ως οι πλέον ευνοηµένες. 1 Στη συγκεκριµένη περίπτωση σηµαίνει ότι για κάθε άτοµο που αποχωρεί από τον παραγωγικό πληθυσµό, αντικαθιστάται από 0,91 νέα άτοµα 10

11 Όσον αφορά στο ΑΕΠ, οι Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης διαµορφώνουν το 31,6% του ΑΕΠ της χώρας. Οι Περιφέρειες Στατιστικής Σύγκλισης διαµορφώνουν το 58,0% του ΑΕΠ ενώ οι Σταδιακής Εισόδου το 10,4%. Από την άλλη πλευρά, οι Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου έχουν το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδηµα. Η συγκριτική θέση των Περιφερειών (και της χώρας) στο κατά κεφαλήν προϊόν βελτιώνεται σηµαντικά µε όρους Μονάδων Αγοραστικής ύναµης (ΜΑ ), οι οποίοι λαµβάνουν ευνοϊκά υπόψη το χαµηλότερο επίπεδο τιµών που γενικώς ισχύει σε λιγότερο ανεπτυγµένα συστήµατα και εποµένως και στην Ελλάδα, µε αποτέλεσµα ήδη το 2002 οκτώ ελληνικές Περιφέρειες να προκύπτει ότι υπερβαίνουν το 75% του µέσου όρου της Ε.Ε.-25. Όσον αφορά στο επίπεδο εκπαίδευσης ανά Περιφέρεια, διαπιστώνεται ότι το 65% των αποφοίτων της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης συγκεντρώνεται στις δύο µητροπολιτικές Περιφέρειες, Αττική και Κεντρική Μακεδονία, µε συνέπεια να δηµιουργείται ένα έντονο πρότυπο χωρικής εγκατάστασης του ανθρωπίνου κεφαλαίου της χώρας. Στις υπόλοιπες 11 Περιφέρειες της χώρας, σχεδόν τα 2/3 του ανθρωπίνου δυναµικού εντάσσονται στην κατηγορία πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης χωρίς να είναι σαφές, µε βάση τα διαθέσιµα στοιχεία, εάν στερούνται ακόµη και των βασικών γνωστικών δεξιοτήτων. Οι Περιφέρειες Αµιγούς Στόχου Σύγκλισης συγκεντρώνουν µόλις το 28% των αποφοίτων τριτοβάθµιας και το 31% των αποφοίτων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της χώρας. Η τοµεακή διάρθρωση της ακαθάριστης αξίας παραγωγής δείχνει πως, σε γενικές γραµµές, αποδυναµώνεται ο πρωτογενής τοµέας. Στο δευτερογενή τοµέα εµφανίζουν ένα δυναµισµό οι Περιφέρειες του Β. Αιγαίου, της. Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Όµως, παρατηρείται σηµαντική συγκέντρωση σε 3 Περιφέρειες (Αττική, Κεντρική Μακεδονία και Στερεά Ελλάδα). Από πλευράς εξειδίκευσης µόνο δύο Περιφέρειες, η Στερεά Ελλάδα και η Πελοπόννησος, παρουσιάζουν ιδιαίτερα υψηλή συµµετοχή (άνω του 30%) του δευτερογενούς τοµέα στην περιφερειακή Ακαθάριστη Αξία Παραγωγής (ΑΑΠ), ενώ οι λοιπές κυµαίνονται σε επίπεδα κοντά στον εθνικό µέσο όρο αλλά και αρκετά κατώτερα αυτού (ιδίως οι νησιωτικές Περιφέρειες). Στον τριτογενή τοµέα είναι και πάλι εµφανής η βαρύτητα στη συµβολή της εθνικής ΑΑΠ των Περιφερειών της Αττικής και της Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία ανέρχεται αθροιστικά στο 59% του εθνικού συνόλου. Το υπόλοιπο 41% της εθνικής ΑΑΠ του τριτογενούς τοµέα διαχέεται µε µικρές 11

12 διαφοροποιήσεις στις λοιπές 11 ελληνικές Περιφέρειες. Γενικά, όλες οι Περιφέρειες, πλην της Στερεάς Ελλάδας, έχουν υψηλά ποσοστά (άνω του 50%) εξειδίκευσης της οικονοµίας τους στον τριτογενή τοµέα, ενδεικτικό των ευρύτερων τάσεων που επικρατούν τόσο στην εθνική, όσο και στην παγκόσµια οικονοµία. Η χαµηλή επίδοση του τριτογενούς στη Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει ίσως να αναζητηθεί στην επίδραση της Περιφέρειας Αττικής. Συνοψίζοντας τα περιφερειακά χαρακτηριστικά της παραγωγικής διάρθρωσης, διαπιστώνεται ότι ο πρωτογενής τοµέας υπολείπεται πλην δύο οριακών εξαιρέσεων - στις ελληνικές Περιφέρειες σε ποσοστό συµµετοχής έναντι των άλλων δύο τοµέων και είναι διεσπαρµένος παντού στη χώρα µε µοναδική εξαίρεση την Περιφέρεια Αττικής, ο δευτερογενής τοµέας παρουσιάζει µεν υψηλό βαθµό συγκέντρωσης στις δύο µητροπολιτικές Περιφέρειες και τη Στερεά Ελλάδα αλλά είναι καθοριστικός για την παραγωγή της τοπικής ΑΑΠ σε περισσότερες από τις µισές Περιφέρειες, ενώ ο τριτογενής τοµέας συγκεντρώνεται στις δύο πλέον πυκνοκατοικηµένες και αστικοποιηµένες Περιφέρειες, αλλά αποτελεί παράλληλα τον κυρίαρχο τοµέα παραγωγής σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Πέραν του βαθµού αξιοποίησης του ανθρωπίνου δυναµικού που εκφράζεται µε το ποσοστό απασχόλησης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, στο επίπεδο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ συντελεί η παραγωγικότητα της εργασίας ανά απασχολούµενο. Το επίπεδο της παραγωγικότητας της εργασίας αποτιµάται µε δύο τρόπους: παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ ) ανά απασχολούµενο και παραγόµενο προϊόν (ΑΕΠ σε ΜΑ ) ανά σύνολο εργατοωρών έτους. ιαπιστώνεται ότι το τρέχον επίπεδο παραγωγικότητας ανά απασχολούµενο σε επίπεδο χώρας και στις Περιφέρειες, πλην της Στερεάς Ελλάδας, υπολείπεται σηµαντικά του µέσου όρου της Ε.Ε. των 15 αλλά και των 25. Επίσης, η ύπαρξη έντονων αποκλίσεων, θετικών ή αρνητικών, από το µέσο όρο της χώρας καταγράφεται σε περιφερειακό επίπεδο, ενδεικτικό και πάλι των ενδογενών παραµέτρων που διαµορφώνουν τα επίπεδα παραγωγικότητας ανά Περιφέρεια. Οι διαφοροποιήσεις αυτές µεταξύ Περιφερειών δεν µεταβάλλονται ουσιαστικά όταν εξετασθεί η ωριαία παραγωγικότητα της εργασίας, στοιχείο που παραπέµπει σε άλλες παραµέτρουςσυντελεστές της αποδοτικότητας των ανθρωπίνων πόρων, µεταξύ των οποίων η µάθηση και χρήση εργαλείων ΤΠΕ. Η ανεργία δεν παρουσιάζει έντονες διακυµάνσεις στα 12

13 υποσύνολα των 3 κατηγοριών των περιφερειών. Αντίθετα, παρατηρούνται έντονες διακυµάνσεις µεταξύ των 13 Περιφερειών (. Μακεδονία 18,4%, Κρήτη 7,32%). Όσον αφορά στη διάρθρωση της απασχόλησης, διαπιστώνεται κατ αρχήν ότι σε εθνικό επίπεδο το ποσοστό απασχόλησης στον πρωτογενή τοµέα ανέρχεται σε 12,6% το οποίο είναι διπλάσιο του ποσοστού της ΑΑΠ που παράγει ο τοµέας, το ποσοστό απασχόλησης του δευτερογενούς τοµέα ανέρχεται σε 22,2% και είναι σχεδόν ίσο µε το ποσοστό της ΑΑΠ του Τοµέα, ενώ το ποσοστό απασχόλησης του τριτογενούς τοµέα είναι 61,3% και είναι σχεδόν 10 ποσοστιαίες µονάδες µικρότερες του ποσοστού της ΑΑΠ. Οι αναλογίες αυτές υποδηλώνουν ότι σε εθνικό επίπεδο η παραγωγικότητα της εργασίας του πρωτογενούς τοµέα είναι σε σχετικές τιµές η µικρότερη, ενώ του τριτογενούς τοµέα η µεγαλύτερη. Η εικόνα αυτή αποκτά πιο ακραίες τιµές στις Περιφέρειες αµιγούς στόχου σύγκλισης. Οι Περιφέρειες που παρουσιάζουν σχετικά µεγάλη εξάρτηση απασχόλησης από τον πρωτογενή τοµέα είναι η Πελοπόννησος, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η Κρήτη, η Θεσσαλία και η υτική Ελλάδα. Και οι πέντε αυτές Περιφέρειες παρουσιάζουν αρνητική απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Οι Περιφέρειες που έχουν σχετική εξειδίκευση στο δευτερογενή τοµέα είναι η υτική Μακεδονία, η Στερεά Ελλάδα, η Κεντρική Μακεδονία και η Αττική. Με εξαίρεση την Αττική, οι λοιπές 3 προαναφερθείσες Περιφέρειες συγκαταλέγονται σε εκείνες µε θετική απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Τέλος, οι Περιφέρειες που εξειδικεύονται στον τριτογενή τοµέα (σε όρους απασχόλησης), είναι η Αττική, το Νότιο Αιγαίο, τα Ιόνια Νησιά και το Βόρειο Αιγαίο. Με εξαίρεση την Αττική, οι 3 λοιπές προαναφερθείσες Περιφέρειες συγκαταλέγονται επίσης σε εκείνες µε θετική απόκλιση από τον εθνικό µέσο όρο της παραγωγικότητας της εργασίας. Η σχετική σύγκριση της Αττικής µε τις υπόλοιπες περιφέρειες αφορά στη διάρθρωση του τριτογενή τοµέα και, κυρίως, στη συµβολή της απασχόλησης του τουρισµού στη συνολική απασχόληση του τριτογενή τοµέα, ιδιαίτερα στις περιφέρειες των Ιονίων και του Ν. Αιγαίου. 13

14 Στο Παράρτηµα Β παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες και στοιχεία των δηµογραφικών και διαρθρωτικών χαρακτηριστικών των Περιφερειών. 1.2 Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος Το εξωτερικό περιβάλλον από το οποίο επηρεάζονται οι ΤΠΕ στην Ελλάδα διαµορφώνεται από το ευρωπαϊκό θεσµικό πλαίσιο και τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, οι οποίες αφορούν στις αναπτυξιακές στρατηγικές στο χώρο των τεχνολογιών, της πληροφορικής και επικοινωνίας. Οι παράγοντες οι οποίοι διαµορφώνουν το εξωτερικό περιβάλλον συγκροτούνται από: τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, τις Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή, την Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 για τις νέες τεχνολογίες, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς , το Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων, την Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική και το 7ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης. Αναλυτική περιγραφή των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών που επηρεάζουν το χώρο των ΤΠΕ στην Ελλάδα παρατίθεται στο Παράρτηµα Β. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτελεί µία δέσµευση συµφωνία των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, µε σκοπό να επικεντρώσουν τις προσπάθειές τους σε έναν ενιαίο στόχο. Ο στόχος αυτός είναι να γίνει η Ε.Ε. η ανταγωνιστικότερη και δυναµικότερη οικονοµία της γνώσης παγκοσµίως, µία οικονοµία που θα χαρακτηρίζεται από ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, σεβασµό προς το περιβάλλον και πλήρη απασχόληση. Η Στρατηγική της Λισσαβόνας αποτυπώνει τις προτεραιότητες και προτείνει κατευθύνσεις στις οποίες θα πρέπει να κινηθούν οι µεταρρυθµίσεις, σύµφωνα µε τις ανάγκες και τα ειδικότερα προβλήµατα του κάθε κράτους µέλους. 14

15 Κοινοτικές Στρατηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή Σύµφωνα µε τις ενοποιηµένες κατευθυντήριες γραµµές για την ανάπτυξη και την απασχόληση του ανανεωµένου θεµατολογίου της Λισσαβόνας, τα προγράµµατα που υποστηρίζονται από την πολιτική συνοχής θα πρέπει να επιδιώκουν τη διάθεση πόρων για τις ακόλουθες τρεις προτεραιότητες: 1. Να γίνουν η Ευρώπη και οι περιφέρειές της πιο ελκυστικοί τόποι για επενδύσεις και απασχόληση, 2. Βελτίωση των γνώσεων και της καινοτοµίας µε στόχο την ανάπτυξη, και 3. Περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική i2010 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στη Στρατηγική i2010 για την προώθηση των ΤΠΕ. Η συγκεκριµένη στρατηγική έχει ως στόχο την παροχή µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης σε επίπεδο πολιτικής για την Κοινωνία της Πληροφορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θα καλύπτει το θεσµικό πλαίσιο καθώς και την έρευνα και την ανάπτυξη, προωθώντας την πολιτισµική διαφοροποίηση. Ειδικότερα, η στρατηγική που απορρέει από την Στρατηγική i2010 προσανατολίζεται σε τρεις προτεραιότητες: 1. ηµιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού χώρου της πληροφορίας, 2. Επενδύσεις σε έρευνα και τεχνολογική καινοτοµία για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., και 3. ηµιουργία µιας κοινωνίας της πληροφορίας χωρίς αποκλεισµούς που προάγει την ποιότητα ζωής. 15

16 Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) αποτελεί την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας για τη νέα προγραµµατική περίοδο και εστιάζει στην ανάγκη άσκησης πολιτικής σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Στόχος είναι «η διεύρυνση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της χώρας, η επιτάχυνση του ρυθµού οικονοµικής µεγέθυνσης και η αύξηση της παραγωγικότητας σε επίπεδα υψηλότερα του µέσου κοινοτικού όρου, για την επίτευξη της πραγµατικής σύγκλισης και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών χωρίς αποκλεισµούς». Η αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας έχει έντονη περιφερειακή διάσταση και αποβλέπει στην ενδυνάµωση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών της χώρας. Εθνικό Πρόγραµµα Μεταρρυθµίσεων Με βάση το Σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, το κάθε κράτος-µέλος προχώρησε στην προσαρµογή των γενικών κατευθύνσεων στα εθνικά δεδοµένα µε βάση τις ιδιαιτερότητες και τις επικρατούσες συνθήκες σε κάθε κράτος-µέλος. Με αυτόν τον τρόπο εκπονήθηκαν τα Εθνικά Προγράµµατα Μεταρρυθµίσεων, τα οποία εγκρίθηκαν και δηµοσιεύθηκαν σαν Ολοκληρωµένες Κατευθυντήριες Γραµµές 2 που συµφωνήθηκαν και εγκρίθηκαν στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο. Στόχος του Ελληνικού Εθνικού Προγράµµατος Μεταρρυθµίσεων είναι η ενίσχυση της Απασχόλησης, της Ανάπτυξης και της Κοινωνικής Συνοχής. Η Ψηφιακή Στρατηγική Η Ψηφιακή Στρατηγική αποτελεί µια συνεκτική και ολοκληρωµένη στρατηγική για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη χώρα. Έχει ως στόχο να ενεργοποιήσει πολίτες και επιχειρήσεις και να απελευθερώσει το δυναµικό καθενός εξ αυτών, προς όφελος όλων, σε ορατό χρονικό ορίζοντα. Η Ψηφιακή Στρατηγική επιδιώκει την ενίσχυση των κοινωνικών δοµών µε πλήθος νέων ευκαιριών µε χαµηλό κόστος στην παιδεία, τον πολιτισµό, την απασχόληση, την υγεία, την επιχειρηµατικότητα και αλλού. 2 COM 2005/141 16

17 Στο πλαίσιο αυτό, αναγνωρίζεται η συµβολή των ΤΠΕ στην ανταγωνιστικότητα των οικονοµιών είτε σε αµιγώς τεχνολογικούς κλάδους, είτε δευτερογενώς σε κλάδους που ωφελούνται από την αξιοποίηση της πληροφορικής και της γνώσης. Το 7 ο Πρόγραµµα Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Οι ΤΠΕ αποτελούν έναν από τους εννιά θεµατικούς τοµείς του σκέλους «συνεργασία» του 7 ου Προγράµµατος Πλαισίου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης της Ε.Ε. Το 7 ο ΠΠ είναι ένα φιλόδοξο σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας µε βασικές αρχές του τη διεξαγωγή έρευνας αιχµής, την παραγωγή καινοτόµων ερευνητικών αποτελεσµάτων καθώς και την ανάδειξη της αριστείας που διαθέτουν τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά κέντρα. 1.3 Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος Η µεγάλη έµφαση που δίνεται σε θέµατα ΤΠΕ από το σύνολο των αναπτυγµένων χωρών οφείλεται στην ουσιαστική συµβολή της τεχνολογίας και στην επίτευξη διαρκούς οικονοµικής ανάπτυξης. Μεταξύ άλλων, η συµβολή των τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας εστιάζεται σε δύο σηµεία: Στη βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων και των οργανισµών µέσω της χρήσης των ΤΠΕ και των συνακόλουθων αναδιοργανώσεων, και Στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των πολιτών µε πρακτικούς τρόπους. Η παραγωγικότητα ως κλειδί της ανταγωνιστικότητας αποτελεί βασικό µέρος της στρατηγικής ανάπτυξης των σύγχρονων οικονοµιών. Η συµβολή των ΤΠΕ στη βελτίωση της παραγωγικότητας συνδέεται µε τη δυνατότητα νέων τρόπων του «επιχειρείν», τη δηµιουργία καινοτοµικών προϊόντων και υπηρεσιών, την άµεση και πρακτική εφαρµογή των αποτελεσµάτων της τεχνολογικής προόδου, τη βελτίωση των δεξιοτήτων του εργατικού δυναµικού και τις νέες µορφές οργάνωσης. Επιπλέον, οι ΤΠΕ αποτελούν πρωταρχικό στοιχείο της κοινωνίας της γνώσης και της βιώσιµης ανάπτυξης και συνεπώς οδηγούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του 17

18 πολίτη, αφού καθιστούν δυνατές τις κρίσιµες αλλαγές που απαιτούνται στη ηµόσια ιοίκηση για την παροχή αποτελεσµατικών υπηρεσιών προς τους πολίτες Η Συνεισφορά των ΤΠΕ στην Αύξηση της Παραγωγικότητας Η βελτίωση της παραγωγικότητας καταδεικνύεται µε τιµές διαρθρωτικών δεικτών όπως «διείσδυση ευρυζωνικότητας», «δαπάνες για ΤΠΕ ως ποσοστό του ΑΕΠ», «ποσοστό κύκλου εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο, e-commerce», «ποσοστό κύκλου εργασιών επιχειρήσεων από ηλεκτρονικό εµπόριο σε άλλα δίκτυα», «συνεισφορά των επενδύσεων ΤΠΕ στην αύξηση του ΑΕΠ» και «συνεισφορά της προστιθέµενης αξίας των ΤΠΕ στη συνολική προστιθέµενη αξία του τριτογενή τοµέα», οι οποίοι αναλύουν και καταγράφουν τη διείσδυση των ΤΠΕ στην ελληνική οικονοµία και κοινωνία, ενώ συγχρόνως παρέχουν σηµαντικές πληροφορίες συγκριτικής αξιολόγησης. Ειδικότερα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, η συνεισφορά στην αύξηση παραγωγικότητας εµφανίζεται ως µια από τις 7 θετικότερες επιδράσεις των ΤΠΕ στην λειτουργία των εταιρειών. ιάγραµµα 1.1: Επίδραση ΤΠΕ στις Επιχειρήσεις 3 Πηγή : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2005) Η υιοθέτηση των ΤΠΕ διαφαίνεται να επιδράει θετικά σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικούς τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα, ένα µεγάλο ποσοστό (43%) των ελληνικών επιχειρήσεων αντιλαµβάνεται ότι η ανταγωνιστική τους θέση αυξάνεται σηµαντικά µε την υιοθέτηση ΤΠΕ, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων (77%) αποκρίνεται ότι η ανταγωνιστικότητα βελτιώνεται 3 Έρευνα 2005 σε σύνολο 1650 επιχειρήσεων 18

19 µε την υιοθέτηση ΤΠΕ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των υπηρεσιών (χρηµατοπιστωτικών και µη), του τουρισµού και του λιανικού εµπορίου αντιλαµβάνονται ιδιαίτερα θετικές επιδράσεις από την υιοθέτηση ΤΠΕ στην λειτουργία τους. ιάγραµµα 1.2: Επίδραση ΤΠΕ στην Αντωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ανά κλάδο) Πηγή : Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας (2005) Συγκεκριµένα, σχετικά µε τους προαναφερθέντες διαρθρωτικούς δείκτες, η ευρυζωνικότητα εξαπλώνεται µε ραγδαίους ρυθµούς σε διεθνές επίπεδο, καθώς η ανάπτυξη των υποδοµών ευρυζωνικότητας και η χρήση ευρυζωνικών υπηρεσιών αναπτύσσεται διαρκώς. Η σηµασία που έχει αποκτήσει η ευρυζωνικότητα στις µεγαλύτερες σύγχρονες οικονοµίες, καθώς και η δυναµική της, αποδεικνύεται από το µεγάλο αριθµό των συνδροµητών αντίστοιχων υπηρεσιών, αλλά κυρίως από τη ραγδαία αύξηση τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύµφωνα µε στοιχεία του , οι συνδροµητές ευρυζωνικών υπηρεσιών ξεπερνούν τα 48 εκατοµµύρια, εµφανίζοντας αύξηση κατά 60% σε σχέση µε το Στις ΗΠΑ, οι συνδροµητές ευρυζωνικών υπηρεσιών υπολογίζονται σε 38 εκατοµµύρια, εµφανίζοντας αύξηση κατά 32% σε σχέση µε το Τέλος, στην Ιαπωνία, ο αντίστοιχος αριθµός είναι 20 εκατοµµύρια, αυξηµένος κατά 21% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Η σηµασία της ευρυζωνικότητας στην παραγωγικότητα φαίνεται και από το ποσοστό των επιχειρήσεων µε σύνδεση ευρυζωνικών υπηρεσιών το οποίο ανέρχεται σε 92% στην ΕΕ-15 και 91% στην ΕΕ-25, µε µικρές µεταβολές ανάλογα µε το µέγεθος της επιχείρησης. 4 Information Society Benchmarking Report,

20 Η ιστορική εξέλιξη της πορείας του ποσοστού διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα σε σχέση µε το συνολικό πληθυσµό στην ΕΕ-15 και ΕΕ-25, φαίνεται στο διάγραµµα που ακολουθεί. Είναι προφανές πως το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας είναι ακόµα πολύ χαµηλό (µόλις 0,1% το 2003, 0,3% το 2004 και 0,8% το 2005) σε σχέση µε τα αντίστοιχα ποσοστά στην ΕΕ-15 (5,1%το 2003, 8,4% το 2004 και 12% το 2005) και ΕΕ-25 (7,4% το 2004 και 10,6% το 2005). Παρόλα αυτά, διαφαίνεται µια σηµαντική αυξητική τάση στο ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα, η οποία ξεπερνά την αντίστοιχη ποσοστιαία αύξηση που παρατηρείται στις ΕΕ-15 και ΕΕ-25 για τα έτη 2004 και ιάγραµµα 1.3: Ποσοστό ιείσδυσης της Ευρυζωνικότητας 14,0 12,0 10,6 12,0 Ποσοστό 10,0 8,0 6,0 5,1 8,4 7,4 EE - 25 EE - 15 Ελλάδα 4,0 2,0 0,0 2,7 0,8 0,0 0,0 0,0 0,1 0, Πηγή : Eurostat Αναφορικά µε το κόστος πρόσβασης, παρατηρήθηκε από το Σεπτέµβριο του 2005, έντονη αύξηση του ανταγωνισµού και αντίστοιχη µείωση των λιανικών τιµών για την πρόσβαση στο ευρυζωνικό ιαδίκτυο. Από την περίοδο αυτή και µετά, ο εντεινόµενος ανταγωνισµός οδηγεί τις αιτήσεις για νέες συνδέσεις ADSL σε αύξηση µε υψηλούς ρυθµούς. Ειδικότερα, το Μάρτιο του 2006 ο αριθµός των συνδέσεων ADSL ανήλθε σε αντί που ήταν στο τέλος του (αύξηση 40%). Η διατήρηση της λιανικής ζήτησης στα επίπεδα αυτά θα συµβάλλει σε απόλυτη αύξηση του βαθµού 5 Στοιχεία ΕΕΤΤ 20

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης

1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Regional 2014-2020 1 η Συνεδρίαση Επιτροπής Παρακολούθησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020 Χαράλαμπος Κιουρτσίδης Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠ/ΠΔΜ Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015 Regional

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Παρουσίαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής στη Συνεδρίαση της ΠΕΔ Βορείου Αιγαίου, Μυτιλήνη, 27 Φεβρουαρίου 2014 Σκέλος Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 1 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ 2014-2020 Μαρία Κασωτάκη Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κρήτης ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ, ΑΠΟ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 20.2 1. Προϋπολογισμός Το ποσό της συνολικής δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης ανέρχεται σε 25.000.000,00 Πίνακας 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΠΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ Προϋπολογισμός (Συνολική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1)

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι Τ.Π.Ε. στο Γ ΚΠΣ (1) Πρωτοβουλίες για μια ισχυρή παρουσία των Δήμων στην Κοινωνία της Πληροφορίας: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο και διάθεσή τους με πολλαπλά μέσα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα»

Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Τίτλος Έργου: «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 «Ταυτότητα Χρηστών Internet στην Ελλάδα» Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Ταυτότητα Έρευνας...4 2. ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ...8 2.1. Χρήση Η/Υ και

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ 4 1. Εγγεγραμμένοι

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε

Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε Έγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε ΕΣΠΑ 2014-2020 Το 3 ο πρόγραμμα μεταξύ των 28 που εγκρίνεται από την Κομισιόν Ταχεία υποβολή και έγκριση των επιμέρους Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET14: ΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει τη σύνθεση της απασχόλησης ανά Περιφέρεια και ειδικότερα την ποσοστιαία κατανομή κατά τομέα παραγωγής (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΟΑΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2015 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] [2] 284.491 35.105 < 12

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΟ ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάµη Καρατάση 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax:210 92 33 977 11 Tsami Karatassi, 117 42 Athens, Greece,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013. Συνέντευξη Τύπου. Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 Συνέντευξη Τύπου Για την παρουσίαση της μελέτης του κ. Ρερρέ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Ο ελληνικός τουρισμός παραμένει διεθνώς ανταγωνιστικός και είναι σε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και

Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και Οικονομία. Η οικονομία του νομού Ιωαννίνων βασίζεται στην κτηνοτροφία, κυρίως μικρών ζώων, στη γεωργία και στα δάση. Η συμβολή της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας είναι αρκετά χαμηλή, παρότι είναι μεγαλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες

Επιχειρήσεις και Ψηφιακή Οικονομία: Νέες Θέσεις Εργασίας, Καλύτερες Υπηρεσίες Α. Η Ψηφιακή Ωριμότητα της Ελλάδας Οι ψηφιακές υπηρεσίες στην Ελλάδα παρουσιάζουν χαμηλότερη διείσδυση και μικρότερη ανάπτυξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Πρόσφατες αναλύσεις καταδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα

(1) Ανθρώπινο κεφάλαιο. Επιχειρηµατικότητα Καινοτοµία. Ποιότητα 5.3.1. Άξονας 1: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας Ο Άξονας «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τοµέα της γεωργίας και της δασοκοµίας» έχει τη µεγαλύτερη χρηµατοδοτική

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 / ΕΣΠΑ 2014-2020 Πυλώνες Ανάπτυξης για την Ελλάδα 2 ΕΣΠΑ 2007-2013 / Τι πετύχαμε; Σημαντική αύξηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων Από 41,3% τον Ιούνιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013

Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2013 Από τις 25 Φεβρουαρίου έως τις 25 Απριλίου 2013 θα διαρκέσει η περίοδος υποβολής προτάσεων για ένταξη στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΕΩΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ ΙΟΥΛΙΟΣ 2011 Άνεργοι [Αναζητούντες εργασία] Λοιποί [Μη αναζητούντες εργασία] [1] >= 12 Μήνες [2] 267.924 34.817

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες

ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες ΠΕΠ και ΕΣΠΑ 2007-2013 για τη χωρική ενότητα Κρήτης-Νήσων Αιγαίου: Στόχοι και Προτεραιότητες Αθανασία ΛΑΛΟΥ Μηχανικός Πολεοδομίας Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Π.Θ., L_ali_que @hotmail.com ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά στην αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη σχέση των εξαγωγών ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ( ΕΤΠΑ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΚΤ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (ΤΔΠΠ) ΕΤΠΑ - ΤΑΜΕΙΟY ΣΥΝΟΧΗΣ - ΕΚΤ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΤΜΗΜΑ A: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ... 3 ΤΜΗΜΑ Β: ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 5 ΤΜΗΜΑ Γ: ΔΕΙΚΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ SET15: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την αξία των εισαγωγών και εξαγωγών ανά Περιφέρεια από και προς τις χώρες της ΕΕ ή τρίτες χώρες, καθώς και τη

Διαβάστε περισσότερα

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών

η πληρότητα των ξενοδοχείων στο σύνολο της χώρας την ίδια περίοδο, καθώς αυτό αποτελεί μια σημαντική ένδειξη του συνολικού τζίρου των τουριστικών ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 2005-2008 Η Ελλάδα είναι ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, ένας πόλος έλξης για χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Ο τουριστικός τομέας αποτελεί, αδιαμφισβήτητα,

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΑΙΦ-ΦΒΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Κέρκυρα /6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Κέρκυρα /6/2014 ΠΡΟΣ: Περιφερειακό Συμβούλιο ΘΕΜΑ: Στρατηγική της Π.Ι.Ν. περιόδου 2014-2020

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δ. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ Απρίλιος 2012 Ανάλυση της Τοπικής Αγοράς Εργασίας 1. Περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών της περιοχής παρέμβασης στην οποία θα εφαρμοστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877

ΑΠΟΦΑΣΗ. Αθήνα, 21-09-2011. Α.Π.: Οικ. 13151/2877 Αθήνα, 21-09-2011 Α.Π.: Οικ. 13151/2877 ΑΝΑΡΤHTEΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Θυρίδα : 10192, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc)

Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αξιοποίηση καινοτόμων εφαρμογών σε «έξυπνες» συσκευές κινητών επικοινωνιών και υπολογιστές-ταμπλέτες (tablet-pc) Γιατί να συμμετάσχετε στη δράση digi-mobile; Η δράση digi-mobile

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕ54Φ-Ι5Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007 2013 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΠ: 6 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ: CCI 2007GR05UPO002 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ του ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ Μ.Ο.Π. και Κ.Π.Σ. 2 Συνολικός Προϋπολογισμός Εθνική Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΠΕ Leonardo da Vinci Leonardo Project: A EUROPEAN OBSERVATORY ON THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFE LONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES AND THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας)

ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) ιεθνής Αναπτυξιακή Συνεργασία και ο σηµαντικός ρόλος της Υ..Α.Σ. (Υπηρεσία ιεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας) Η Ελλάδα διαθέτει 15ετή εµπειρία στη διεθνή αναπτυξιακή συνεργασία. Είναι επίσηµο µέλος της

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων

Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων e-tutor Οδηγός Σπουδών Προγράμματος Τηλε-κατάρτισης ΤΠΕ Ανέργων 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2 2. ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ 2 3. ΣΚΟΠΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ 3 4. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 4 5.

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΥΥΦ-0Τ0 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7-2-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1702/135 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Ηµερίδα «Σπουδές στη Γεωγραφία και Προοπτικές Σταδιοδροµίας», Τµήµα Γεωγραφίας, Πανεπιστηµίου Αιγαίου, Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2006. ΓΕΩΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΩΣ ΤΙΣ 31-12-2016 ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 1 Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2015 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Θέμα: Υποβολή (α) κυρίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Αθήνα, 2003 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση

Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Ευκαιρίες Χρηματοδότησης από το Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Αντώνης Οικονόμου Ειδικός Σύμβουλος Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκη, 15 Δεκεμβρίου 2011 Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση Κρατικές Ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 ιεύθυνση Οικονοµικής Ανάλυσης και Μελετών Τµήµα Ανάλυσης Αγοράς Ακινήτων sec.realestate@bankofgreece.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ A τρίµηνο 2014 Σύνοψη: Η Τράπεζα της Ελλάδος σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Ηµεροµηνία: 26/09/2011 Α.Π.: 15948. Προς: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Ιουνίου 12 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΡΕΥΝΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ: Έτος 11 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Η έρευνα Χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και

Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και Επενδύσεις σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ): Ανάλυση στοιχειών 10 σημαντικών κλάδων και του κλάδου ΤΠΕ Μάιος 2013 ΚτΠ Α.Ε. - Παρατηρητήριο για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση Επενδύσεις σε

Διαβάστε περισσότερα

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ A. ΠΗΓΕΣ &ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ (πηγές) 1. ΕΛΣΤΑΤ : πληθυσμιακά μεγέθη και ηλικιακή δομή Απογραφές πληθυσμού 2001, 2011 (Σύνολο Χώρας, NUTS2-επίπεδο περιφέρειας)

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΙΝΗΤΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Κατά τη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, που πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014

EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 18.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.12.2014 C(2014) 10162 final EΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18.12.2014 για την έγκριση ορισμένων στοιχείων του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα