Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων»"

Transcript

1 Θεματικό Εργαστήρι 2 «Ηλεκτρονική τιμολόγηση προϊόντων» Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2 Περιεχόμενα: Η Υφιστάμενη Κατάσταση Προβληματικές Περιοχές Ρυθμιστικό Κόστος Περιοχές Παρέμβασης Σχέδιο ράσης Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3 Η Υφιστάμενη κατάσταση

4 Βάσει της 2001/115/EC οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η υλοποίηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα ξεκίνησε από το 2003 Ορισμός Η ηλεκτρονική τιμολόγηση αναφέρεται στην ανταλλαγή ηλεκτρονικών τιμολογίωνμεταξύδύοήπερισσότερων οντοτήτων (επιχείρησης, δημοσίου, πολίτη) που εμπλέκονται σε μια εμπορική συναλλαγή. Προϋποθέσεις Προβλέπεται επίσης ότι όλα τα τιμολόγια που διαβιβάζονται με ηλεκτρονικά μέσα θεωρούνται έγκυρα και αποδεκτά με την διασφάλιση δύο προϋποθέσεων: Ο παραλήπτης του τιμολογίου πρέπει να έχει συναινέσει και να έχει αποδεχθεί τη συγκεκριμένη μέθοδο Η αποστολήκαιηλήψητωντιμολογίωνπρέπει να πραγματοποιούνται σε ασφαλές δικτυακό περιβάλλον, είτε με τη χρήση αναβαθμισμένων ηλεκτρονικών υπογραφών (advanced digital signatures) είτε μέσο του συστήματος EDI (Electronic Data Interchange) Νομικό Πλαίσιο Για την έκδοση ενός τιμολογίου που εκδίδεται με μηχανογραφικά μέσα πρέπει για να διασφαλιστεί η γνησιότητα, η ακεραιότητα και η προέλευση του τιμολογίου να συνοδεύεται υποχρεωτικά από την Προηγμένη Ασφαλή Ηλεκτρονική Ψηφιακή Σύνοψη (ΠΑΗΨΣ). Με κάθε ηλεκτρονικό τιμολόγιο που εκδίδεται, δημιουργούνται μέσω των «Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών ιατάξεων Σήμανσης Στοιχείων» (Ε.Α.Φ..Σ.Σ.), κοινώς γνωστών και ως φορολογικών μηχανισμών δύο αρχεία («*_a.txt» και «*_b.txt») Τα αρχεία φυλάσσονται από τον εκδότη και τον παραλήπτη του τιμολογίου για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του Κ.Β.Σ. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών σε περίπτωση ελέγχου. Η επιχείρηση θα πρέπει να παρουσιάσει τα αρχεία αυτά με κατάλληλα ψηφιακά μέσα και τόσο η απώλεια των αρχείων αυτών όσο και η αδυναμία να τα εμφανίσει λογίζονται ως φορολογική παράβαση. Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

5 Η ανάγκη επιλογής του μοντέλου υλοποίησης των υπηρεσιών η-τιμολόγησης βασίζεται στους επιχειρηματικούς στόχους κάθε επιχείρησης Σήμερα χρησιμοποιούνται ευρέως τα παρακάτω μοντέλα ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η χρήση τους έγκειται στην κρίση της κάθε επιχείρησης και εξαρτάται από τις ανάγκες για τιμολόγηση της και την εσωτερική οργάνωση που διαθέτει. Μοντέλο Παρόχου Υπηρεσιών Εφαρμογής Υπηρεσία από Πάροχο Υπηρεσιών Εφαρμογής (ASP). Οι ASPs παρέχουν ένα πλήθος υπηρεσιών και εφαρμογών, οι οποίες βασίζονται στο διαδίκτυο και τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν οι επιχειρήσεις με μικρό συνήθως κόστος ανά τιμολόγιο. Ο εκδότης αποστέλλει το ηλεκτρονικό τιμολόγιο στην μορφή που εκείνος χρησιμοποιεί και ο παραλήπτης το δέχεται στην μορφή που εκείνος επιλέγει και είναι συμβατή με τα πληροφοριακά συστήματα του Το μοντέλο αυτό είναι χρήσιμο ιδιαίτερα για μικρές επιχειρήσεις που δεν έχουν την σχετική τεχνογνωσία και πόρους για να εμπλακούν στην απευθείας ψηφιακή αποστολή. Στην Ελλάδα οι πάροχοι προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Απευθείας Αποστολή Τιμολογίου Αφορά την απευθείας αποστολή του τιμολογίου, όπου ο αποστολέας στέλνει το τιμολόγιο στην μορφή που χρησιμοποιεί και ο παραλήπτης μέσω του συστήματός του το μεταφράζει στο δικό του μορφότυπο. εν συνηθίζεται στην Ελλάδα, καθώς το κόστος υλοποίησής του κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό. Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

6 Προβληματικές Περιοχές

7 Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης αναδεικνύει μια σειρά από προβληματικές περιοχές Απουσία πλάνου ενεργοποίησης των επιχειρήσεων Έλλειψη πληροφόρησης που σχετίζεται με θεσμικά και τεχνικά θέματα και η μη γνώση της ύπαρξης έτοιμων και απλών λύσεων που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις άμεσα Ανασφάλεια σχετικά με τις προθέσεις για τον κεντρικό σχεδιασμό υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης Απουσία κινήτρων για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Ασυμβατότητα με πρότυπα προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών Ο σχεδιασμός έως σήμερα αποτελεί μια κλειστήλύσηγιατηνελλάδακαι δεν έχει ακολουθήσει μια προτυποποιημένη μέθοδο υλοποίησης των ηλεκτρονικών υπογραφών εν διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα τόσο σε εθνικό όσο και διεθνές επίπεδο, ειδικότερα στην περίπτωση συναλλαγών που περιλαμβάνουν ΦΠΑ Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δεν είναι προσαρμοσμένοι στην περίπτωση του ελέγχου της εγκυρότητας των τιμολογίων που έχουν υπογραφεί με την χρήση της προτυποποιημένης μεθόδου ιαφάνεια των συναλλαγών Τα αρχεία a.txt και b.txt, όταν εξαχθούν από την ΕΑΦ ΣΣ προς αποστολή, μπορούν να παραποιηθούν ή/και να αναδημιουργηθούν κατά βούληση Η απλή αποστολή των a.txt και b.txt δεν δίνεται η δυνατότητα στον παραλήπτη να ελέγξει άμεσα την εγκυρότητα της ταυτότητας του αποστολέα ενός τιμολογίου Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

8 οι οποίες δεν επιτρέπουν στις επιχειρήσεις και στο δημόσιο την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της η-τιμολόγησης Αδυναμία αποτελεσματικής αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής Ασάφεια θεσμικού πλαισίου εν υπάρχει ηλεκτρονική διασύνδεση κρατικών φορέων (π.χ. ΓΓΠΣ) με τους εκδότες παραστατικών (τιμολογίων και δελτίων αποστολής) και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει άμεση διασταύρωση στοιχείων, να ελεγχθεί η ροή του ΦΠΑ και να υπάρξει αυτόματος και άμεσος έλεγχος τιμολογίων Οι έλεγχοι που βασίζονται στην αντιπαραβολή των ηλεκτρονικών συνόψεων και των συγκεντρωτικών καταστάσεων που αποδίδονται από τα εμπλεκόμενα μέρη με αυτές που βρίσκονται στην ΕΑΦ ΣΣ του εκδότη υστερούν σημαντικά σε επίπεδο ευελιξίας (π.χ. μέχρι και 1,5-2 χρόνια αφότου ολοκληρωθεί η συναλλαγή). Ασάφειες ως προς την εξίσωση ηλεκτρονικού και έγχαρτου τιμολογίου, το πλαίσιο ψηφιακών υπογραφών, ως προς τις διαδικασίες έκδοσης, ελέγχων, κτλ. εν υπάρχουν οι αναγκαίες εξειδικεύσεις για τη ρύθμιση των θεμάτων του Άρθρου 20 της ΠΟΛ 1091/ , συγκεκριμένα για το χρόνο και τη διαδικασία σταδιακής εφαρμογής των διατάξεων που αφορούν τη διαβίβαση των φορολογικών στοιχείων για συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού συστήματος Το δελτίο αποστολής παραμένει στην παραδοσιακή χάρτινη μορφή ΗΠΟΛ1049 /2006 αφορά μόνο τα τιμολόγια και όχι τα δελτία αποστολής (χρησιμοποιούνται στην διακίνηση των προϊόντων) ή τον συνδυασμό τιμολόγιοδελτίο αποστολής (που χρησιμοποιούνται και για την τιμολόγηση αλλά και για την διακίνηση). Αδυναμία σύνδεσης του ελτίου Αποστολής με την ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας της τιμολόγησης Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

9 Ρυθμιστικό Κόστος

10 Η μη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης συντηρεί μια σειρά από σημαντικά διοικητικά βάρη για τις επιχειρήσεις και δεν αξιοποιεί τις προοπτικές για την αποτελεσματική διαχείριση της φοροδιαφυγής Ρυθμιστικό Κόστος ιοικητικό Κόστος Αφορά το διαφορικό διοικητικό κόστος που προκύπτει μεταξύ της ηλεκτρονικής και της παραδοσιακής διαχείρισης ενός τιμολογίου Άμεσο Κόστος Συμμόρφωσης (Direct Compliance Cost) Ευκαιριακό Κόστος (Opportunity Cost) Έμμεσο ιαρθρωτικό Κόστος (Indirect Compliance Effects) ευτερεύων Κόστος (Secondary Compliance Effects) Επιπλέον κόστος λόγω μη ενσωμάτωσης του ελτίου Αποστολής στις διατάξεις της ΠΟΛ 1049, γεγονός που ωθεί το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων στην υιοθέτηση μιας μορφής τιμολογίου η οποία συνδυάζει και την πληροφόρηση του ελτίου Αποστολής για τη μεταφορά των προϊόντων Ευκαιριακό Κόστος Ουσιώδη Κόστη Συμμόρφωσης (Substantive Compliance Costs) (Οριακά Κόστη) Marginal Costs (Κόστος Συνήθους Επιχειρηματικής Λειτουργίας ) Business as Usual Costs ιοικητικό Κόστος (Administrative Cost) ( ιοικητικά Βάρη) Administrative Burdens (Κόστος Συνήθους Επιχειρηματικής Λειτουργίας ) Business as Usual Costs Χρηματο-οικονομικό Κόστος (Financial Costs) Αφορά την αδυναμία εξυπηρέτησης της άμεσης διασταύρωσης στοιχείων και της ευελιξίας του ελεγκτικού μηχανισμού του δημοσίου Ουσιώδη Κόστη Συμμόρφωσης Αφορά τη δημιουργία της κατάλληλης οργάνωσης και υποδομής για την εξυπηρέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

11 Η υιοθέτηση ηλεκτρονικής τιμολόγησης ελαχιστοποιεί το διοικητικό βάρος για τις επιχειρήσεις Εκδότης / Προμηθευτής Παραδοσιακή Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Εκτύπωση ημιουργία Φακέλου και Αποστολή 3,90 0,00 Υπενθυμίσεις Πληρωμών 0,50 0,40 Οικονομική ιαχείριση 4,50 3,00 Αρχειοθέτηση 2,20 0,80 Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - 0,50 Σύνολο 11,10 4,70 Παραλήπτης/ Αγοραστής Παραδοσιακή Τιμολόγηση Ηλεκτρονική Τιμολόγηση Λήψη 1,10 0,00 Εισαγωγή Κωδικοποιήσεων 3,00 0,00 Επικύρωση και ιασταύρωση 4,00 1,20 ιαχείριση ιαφωνιών 2,50 2,00 Πληρωμές Οικονομική ιαχείριση 4,80 2,00 Αρχειοθέτηση 2,20 0,80 Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης - 0,70 Σύνολο 17,60 6,70 (Πηγή: Billentis) Όφελος 6,30 / τιμολόγιο ~ 60% μείωση του διοικητικού βάρους Όφελος 10,90 / τιμολόγιο Ελλάδα Παραδοσιακό τιμολόγιο ~7,20 Ηλεκτρονικό τιμολόγιο ~2,40 (1,70 + το κόστος προς τον πάροχο) Το ποσοστό των τιμολογίων που συνδυάζονται με δελτία αποστολής είναι περίπου 90-95% του συνόλου Το όφελος / τιμολόγιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5, ενώ εάν συμπεριληφθεί και το κόστος από την εκτύπωση του τιμολογίου δελτίου αποστολής, το όφελος μπορεί να ξεπεράσει και τα 7 / τιμολόγιο τα συνολικά οφέλη ανά τιμολόγιο αυξάνονται σημαντικά για εταιρίες με σημαντικό όγκο συναλλαγών, γεγονός που εξηγεί και την σημαντική ωρίμανση της αγορά του λιανεμπορίου στην υιοθέτηση σχετικών πρακτικών (οι συναλλαγές τους μπορεί να ξεπερνούν και το 1 εκ το έτος). Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

12 Τα συνολικά οφέλη για τις επιχειρήσεις απαιτούν τον άμεσο σχεδιασμό και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για την εφαρμογή της η-τιμολόγησης Το 95% των ηλεκτρονικών τιμολογίων διακινούνται μέσω ενός ή περισσοτέρων ενδιάμεσων παρόχων, ενώ τα υπόλοιπα διακινούνται μέσω (αδόμητη πληροφόρηση) το ποσό που μπορεί εξοικονομηθεί για τις ελληνικές επιχειρήσεις, από την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, εκτιμάται ότι κυμαίνεται κοντά στο 1,2 δις ετησίως (μελέτη του ΟΠΑ κάνει λόγο για οφέλη που μπορούν να ξεπεράσουν τα 2,5 δις ανά έτος σε περίπτωση που ενσωματωθούν και επιπλέον οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην επιχειρησιακή λειτουργία της εταιρίας) Στην Ελλάδα ανταλλάσσονται συνολικά περισσότερα από 200 εκ. τιμολόγια σε ετήσια βάση Ο όγκος των ηλεκτρονικών τιμολογίων αυξάνεται συνεχώς έχοντας ξεπεράσει τα 6 εκ. τιμολόγια το χρόνο ~ επιχειρήσεις έχουν αξιοποιήσει τις δυνατότητες της η τιμολόγησης (70 80% εταιριών του λιανεμπορίου) Υφιστάμενη κατάσταση # τιμολογίων Κόστος / Τιμολόγιο Συνολικό Κόστος Ηλεκτρονικά Τιμολόγια 7 εκ 2,40 / τιμολόγιο Παραδοσιακά Τιμολόγια 243 εκ 7,20 / τιμολόγιο Εκτύπωση ΤΙΜ-ΔΑ 7 εκ 1,50 / τιμολόγιο Συνολικά Τιμολόγια 250 εκ Πλήρης Ηλεκτρονικοποίηση # τιμολογίων Κόστος / Τιμολόγιο Συνολικό Κόστος Ηλεκτρονικά Τιμολόγια 250 εκ 2,40 / τιμολόγιο Παραδοσιακά Τιμολόγια Συνολικά Τιμολόγια 250 εκ Επιπλέον σημαντικά οικονομικά οφέλη για το δημόσιο που προκύπτουν από τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του φορολογικού ελέγχου Βάσει μελέτης ΟΠΑ σε αντιπροσωπευτικό δείγμα εταιριών, η χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν ξεπερνά το 20% λόγω μικρής ζήτησης που υπάρχει σε συνδυασμό με την αδυναμία τους να υποστηρίξουν οργανωτικά και τεχνολογικά τις σχετικές απαιτήσεις. Παρόλα αυτά, το 52% των επιχειρήσεων σκοπεύουν άμεσα να ξεκινήσουν να εκδίδουν ηλεκτρονικά τιμολόγια. Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

13 Περιοχές Παρέμβασης

14 Ηπλήρηςυιοθέτησητηςη-τιμολόγησης ξεκινά από τον κεντρικό σχεδιασμό της δημόσιας διοίκησης Άμεσος κεντρικός σχεδιασμός Αντιπροσωπευτική συγκυρία προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την πλήρη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, Σταδιακή υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτρονικής τιμολόγησης Οριστικοποίηση και πλήρης εξειδίκευση του ρυθμιστικού πλαισίου Οικονομικά κίνητρα για μικρο-μεσαίες επιχειρήσεις Σχεδιασμός με γνώμονα τις ανάγκες των επιχειρήσεων Παρακίνηση επιχειρήσεων από το κράτος Εκπαίδευση των ελεγκτών Αξιοποίηση υπαρχουσών υποδομών π.χ. φορολογικές μηχανές ή ομαλή μετάβαση σε νέες απλές τεχνικές οι οποίες θα προσαρμόζονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων και όχι μόνο στις ανάγκες των φορολογικών αρχών Εφαρμογή ηλεκτρονικών υπογραφών με χρήση έμπιστων τρίτων οντοτήτων Εξασφάλιση δυνατότητας ανάπτυξης και λειτουργίας επιπλέον λύσεων ιεξαγωγή μιας πλήρους επιχειρησιακής μελέτης Συσχέτιση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης με φορολογικά κίνητρα Ευρεία ενημέρωση των επιχειρήσεων για τα οφέλη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης (π.χ. δημιουργία ενός Help desk) Εκπαίδευση των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα όσον αφορά την φορολογική προσαρμογή και τη μηχανοργάνωση Κατάρτιση και εκπαίδευση για την υποστήριξη του νέου επιχειρησιακού μοντέλου Εκπαίδευση στην χρήση λογισμικών ελέγχου Εκπαίδευση για τον έλεγχο τιμολογίων με ψηφιακές υπογραφές Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

15 και ολοκληρώνεται με τη σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων στη νέα κατάσταση Προσαρμογή των επιχειρήσεων στον κεντρικό σχεδιασμό Ανάλυση κόστους / οφέλους για τον υπολογισμό της απόδοσης της επένδυσης Ανασχεδιασμός και (ίσως) αναδιοργάνωση της Οικονομικής ιεύθυνσης και αξιολόγηση των εργασιών που επιδέχονται αυτοματοποίηση Αναβάθμιση πληροφοριακών συστημάτων έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης αυτοματοποίηση των διαδικασιών Μείωση της φοροδιαφυγής και διασφάλιση νομιμότητας των συναλλαγών Σημαντική τεχνογνωσία στην επιχειρηματική κοινότητα για την δημιουργία υποδομών ηλεκτρονικής τιμολόγησης ιασύνδεση των φορέων ηλεκτρονικής τιμολόγησης με την ΓΓΠΣ (ή τις όποιες υποδομές των φορολογικών αρχών) και την παραλαβή βασικών στοιχείων τιμολογίων από τους φορείς ιασταύρωση βασικών στοιχείων τιμολογίων και δυνατότητα έλεγχου της εγκυρότητας και ακεραιότητας των τιμολογίων Αποϋλοποίηση του ελτίου Αποστολής Καταστροφή στο τόπο παραλαβής και τήρηση του ηλεκτρονικού αντιγράφου από τον παραλήπτη Χρήση ειδικών φορητών συσκευών (π.χ. PDA s) για την διακίνηση των αγαθών και την αποθήκευση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής. Πλήρης ηλεκτρονικοποίηση και έλεγχος κατά την μεταφορά/παράδοση μέσω επιτόπιας πρόσβασης του ελεγκτή στο σύστημα καταχώρησης δεδομένων Ενοποίηση του τιμολογίου με το δελτίο αποστολής σε ένα διευρυμένο τιμολόγιο, ηλεκτρονική αποστολή και ηλεκτρονικός έλεγχο κατά τη μεταφορά/παράδοση. Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

16 Σχέδιο ράσης

17 Το σύνολο των παρεμβάσεων αφορά το διάστημα έως το τέλος του 2012, όπου αναμένεται να έχει εκκινήσει και η σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων Άμεσες Ενέργειες.. Ολοκλήρωση κεντρικού σχεδιασμού για την υιοθέτηση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και προσδιορισμός των ειδικών απαιτήσεων για την σταδιακή προσαρμογή των επιχειρήσεων και της δημόσιας διοίκησης Ενεργός συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας στηδιαμόρφωσητουτελικούσχεδιασμού Μετά την ολοκλήρωση του σχεδιασμού.. Παρακίνηση των επιχειρήσεων απότοκράτος(νομοθεσία, κίνητρα, εκπαίδευση) Σταδιακή προσαρμογή τωνεπιχειρήσεωνσεορίζοντα3ετίας Αποϋλοποίηση του ελτίου Αποστολής Εκκίνηση εκπαίδευσης των ελεγκτών σε θέματα φορολογικής και τεχνολογικής προσαρμογής Η σταδιακή προσαρμογή στο σχεδιασμό θα προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για τη μείωση της φοροδιαφυγής και την διασφάλιση της νομιμότητας των συναλλαγών Εκδήλωση ΣΕΒ: Επιχειρηματικότητα χωρίς Εμπόδια: Ανοίγοντας ρόμους για την Ανάπτυξη -11 Μαρτίου

18 Ανάδοχοι Έργου: Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2020 "Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η διευκόλυνση της

Διαβάστε περισσότερα

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών

Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου στην παραγωγή της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών Απρίλιος 2011-1 - Μια πρωτοβουλία του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ:Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης.

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες έγκρισης διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων α) Διαδικασία αδειοδότησης β) Διαδικασία τιμοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ στην ΕΛΛΑΔΑ ΗΜΕΡΙΔΑ labs.opengov.gr 4 Μαρτίου 2010 William Drakos Managing Director Information Systems IMPACT 1 www.impact.gr Information Systems Impact ιδρύθηκε το 1998 Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση. digi-retail. «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την. υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 2012 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 4 2. Γενικά για το Πλαίσιο της Προκηρυσσόμενης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Οι σημερινές επιχειρήσεις έχοντας διαπιστώσει τις ραγδαίες εξελίξεις στις καθημερινές επιχειρησιακές διαδικασίες ζητούν από τα μηχανογραφικά τους συστήματα να μπορούν να παρακολουθήσουν, να αξιολογήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης. Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση. Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ Έκθεση Αξιολόγησης Προόδου Σχεδίου Δράσης Πρωτοβουλία Συνεργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση Σεπτέμβριος 2013, Έκδοση 1 1 Πίνακας Περιεχοµένων

Διαβάστε περισσότερα

«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια»

«Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια» «Επιχειρηµατικότητα Χωρίς Εµπόδια» Νέα προσέγγιση για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος σε 6 κρίσιµους κλάδους και λειτουργίες της ελληνικής οικονοµίας. Κυριότερες προτάσεις Για τις διαδικασίες

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΉ Α.Ε. ΟΤΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε. Αναθέτουσα Αρχή: ΚΟΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη κατάσταση κ Προοπτικές στην Ελλάδα & την Ευρωπαϊκή Ένωση Τίτλος Μελέτης: Ηλεκτρονικές Προμήθειες στο Δημόσιο Τομέα: Υφιστάμενη Κατάσταση κ Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Γενική Γραμματεία Εμπορίου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Ιούνιος 2012 Ιούνιος 2014 ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 Εισαγωγή-

Διαβάστε περισσότερα

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης

Ίδρυση ηλεκτρονικής επιχείρησης «ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Ε.Π.Ε.Δ.Β.Μ.) 2007-2013, Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Enterprise Resource Planning.....3 Εισαγωγή.3 1.1 Τι είναι ERP; Ποια είναι η πλήρης ονομασία του (Enterprise Resource Planning)...4 1.1.2. Οι αντικρουόμενες απόψεις

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας

Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Σχέδιο Δράσης για την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού Εμπορίου από τις εμπορικές επιχειρήσεις της Ελασσόνας Στα πλαίσια του έργου ανάπτυξης κόμβου ηλεκτρονικού εμπορίου για τον Εμπορικό Σύλλογο Ελασσόνας το

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ : ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ : ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ INTERNET BANKING ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ ΜΟΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΟΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ Ν. ΑΧΑΪΑΣ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα

Ειδικό Θέµα. To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα Ειδικό Θέµα To ηλεκτρονικό εµπόριο στην Ελλάδα 1. Σύντομη ιστορική αναδρομή Η ιστορία του ηλεκτρονικού εμπορίου ξεκινάει στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με την ίδρυση του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Διακήρυξη Διαγωνισμού Διακήρυξη Διαγωνισμού «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟΥ» Της Πράξης «ΝΕΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ανάπτυξη Εργαλείου Προσομοίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου τήρησης περιβαλλοντικής νομοθεσίας σε εξορυκτικές δραστηριότητες Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία

Διαβάστε περισσότερα