Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015"

Transcript

1 Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Το κείµενο των άρθρων 1 έως και 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, και των άρθρων 30 (παράγραφοι) και 39 του Ν / 2014, καθώς και η ερµηνεία αυτών µε την εγκύκλιο του Υπ. Οικονοµικών πολ / 2015 Εισαγωγή 1 Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρµογής και κατηγορίες οντοτήτων - άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 5 - άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων 10 Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία - άρθρο 3 Λογιστικά συστήµατα και βασικά λογιστικά αρχεία 17 - άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία 44 - άρθρο 5 ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος 48 - άρθρο 6 Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων 58 - άρθρο 7 ιαφύλαξη λογιστικών αρχείων 60 Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων - άρθρο 8 Τιµολόγιο πώλησης 61 - άρθρο 9 Περιεχόµενα τιµολογίου 67 - άρθρο 10 Απλοποιηµένο τιµολόγιο και συγκεντρωτικό τιµολόγιο 70 - άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιµολογίου 72 - άρθρο 12 Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών 77 - άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης 82 - άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιµολόγιο 84 - άρθρο 15 Αυθεντικότητα τιµολογίου 86 Άρθρο 30 (παράγραφοι) Απλοποιήσεις και απαλλαγές 89 Άρθρο 39 Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων 95 Επιµέλεια Σύνταξης: Γεώργιος Στ. Αληφαντής ιδάσκων στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

2

3 Εισαγωγή Στο φύλλο εφηµερίδας της Κυβέρνησης 251 Α µε ηµεροµηνία δηµοσιεύθηκε ο νόµος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις». Ο Ν. 4308/2014 ενσωµατώνει µε πληρότητα και αρτιότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) του Ν. 4093/2012. Σκοπός του είναι η συγκέντρωση των λογιστικών κανόνων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων και των λοιπών υποκείµενων οντοτήτων, καθώς και η παρεχόµενη από αυτές, χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, όπως επίσης, η πλήρης ενσω- µάτωση της άνω «Λογιστικής Οδηγίας» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Ιουλίου Όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση, έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση του διοικητικού κόστους. Ο παρών νόµος αποτελείται από 8 κεφάλαια και 44 άρθρα. Έχει επίσης τα εξής τέσσερα παραρτήµατα: Α: Ορισµοί, Β: Υποδείγµατα χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, Γ: Σχέδιο λογαριασµών και : Σύνδεση σχεδίου λογαριασµών µε τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Η ύλη του νόµου διαχωρίζεται στις εξής βασικές ενότητες: Κεφάλαιο 1: Πεδίο εφαρµογής και κατηγορίες οντοτήτων (άρθρα 1 και 2). Αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής και στην ταξινόµηση των υποκείµενων οντοτήτων βάσει µεγέθους. Κεφάλαιο 2: Λογιστικά αρχεία (άρθρα 3 έως 7). Κεφάλαιο 3: Παραστατικά πωλήσεων (άρθρα 8 έως 15). Κεφάλαιο 4: Αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων (άρθρα 16 και 17). Κεφάλαιο 5: Κανόνες επιµέτρησης (άρθρα 18 έως 28). Κεφάλαιο 6: Προσάρτηµα και απαλλαγές (άρθρα 29 και 30). Κεφάλαιο 7: Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (άρθρα 31 έως 36). Κεφάλαιο 8: Πρώτη εφαρµογή και µεταβατικές διατάξεις (άρθρα 37 έως 44). Σηµειώνεται ότι τα άρθρα 41 έως και 43 αναφέρονται σε τροπολογίες σε άλλα νοµοθετήµατα και συνεπώς δεν αφορούν στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Καταργούµενες διατάξεις µετά την ισχύ του Ν / 2014 Στο άρθρο 38, του Ν / 2014 απαριθµούνται οι διατάξεις που καταργούνται όταν τεθεί σε ισχύ ο νόµος αυτός. Συγκεκριµένα: ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

4 1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του ν. 4093/2012 (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών), καθώς και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάµει εκείνης της διάταξης ή του προϊσχύοντος π.δ. 186/ Ο ν. 1809/1988 καταργείται από 1η Ιανουαρίου 2015, καθώς και κάθε διάταξη, ερµηνευτική εγκύκλιος ή Οδηγία έχει εκδοθεί δυνάµει εκείνου του νόµου. Κατ εξαίρεση, παραµένει σε ισχύ το άρθρο 10 του ν. 1809/1988 για παραβάσεις που διαπράττονται µέχρι τις 31 εκεµβρίου Για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η εκεµβρίου 2014, παύουν εφεξής να ισχύουν: α) Η παρ. 8δ του άρθρου 16, η παρ. 2 του άρθρου 42, οι παράγραφοι 1 έως 4, 7 και 8 του άρθρου 42α, τα άρθρα 42β έως 43, οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 43α, το άρθρο 43γ, τα άρθρα 90 έως 107, τα άρθρα 110 έως 130, τα άρθρα 132 έως 134, και τα άρθρα 138 έως 143 του κ.ν. 2190/1920. β) Τα άρθρα 20 έως 27 του ν. 2065/1992. γ) Η περίπτωση β της παρ. 1 του άρθρου 23 και τα άρθρα 62 έως 78 (κεφάλαιο 11) του ν.δ. 400/1970. δ) Η παρ. 2 του άρθρου 22 του κ.ν. 3190/1955. ε) Τα άρθρα 80, 96 και 97, η παρ. 1 του άρθρου 98, και το άρθρο 101 του ν. 4072/2012. στ) Το π.δ. 1123/1980 (Α 283) περί εφαρµογής του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου, καθώς και οι σχετικές ρυθµίσεις των άρθρων 47 έως 49 του ν. 1041/1980, για τις υποκείµενες στον παρόντα νόµο οντότητες. ζ) Το π.δ. 148/1984 περί εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. η) Το π.δ. 384/1992 περί εφαρµογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 4. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται κάθε άλλη κανονιστική πράξη, εγκύκλιος ή Οδηγία που έχει εκδοθεί δυνάµει των καταργούµενων διατάξεων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, στο βαθµό που είναι σε αντίθεση µε τις ρυθ- µίσεις του παρόντος νόµου. 5. Όπου άλλη διάταξη νόµου ή άλλος κανόνας δικαίου παραπέµπει σε διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 οι οποίες καταργούνται δυνάµει του παρόντος άρθρου, µε την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου η παραποµπή αυτή νοείται ότι αναφέρεται στις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος νόµου. Ειδικότερα: α) Παραποµπή στην παρ. 1 του άρθρου 42α ή στο άρθρο 42γ του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 16 του παρόντος νόµου. β) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920 θεωρείται ότι αναφέρεται στο άρθρο 32 του παρόντος νόµου. γ) Παραποµπή στην παρ. 5 του άρθρου 103 του κ.ν. 2190/1920 (παρουσίαση ίδιων µετοχών στον ισολογισµό) θεωρείται ότι αναφέρεται στην παράγραφο 1ε του άρθρου 26 του παρόντος νόµου. 2 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

5 υνατότητα των εταιρειών περί µη εκλογής ελεγκτών από τους νόµιµους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Με την παρ. 6, του άρθρου 38, του Ν / 2014 τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920 ως εξής: «6. Κάθε εταιρεία, η οποία, κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του, πρώτου µετά την έναρξη ισχύος αυτού του νόµου ισολογισµού της, δεν υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια των δύο από τα παρακάτω τρία κριτήρια: α) σύνολο ισολογισµού δύο εκατοµµύρια πεντακόσιες χιλιάδες ( ) ευρώ, β) καθαρός κύκλος εργασιών πέντε εκατοµµύρια ( ) ευρώ, γ) µέσος όρος προσωπικού που απασχολήθηκε κατά τη διάρκεια της χρήσης 50 άτοµα, και εφόσον δεν εφαρµόζει τα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Κανονισµού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δύναται να µην εκλέγει ελεγκτές από τους νόµιµους ελεγκτές του ν. 3693/2008. Όταν η εταιρεία παύει να υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόµενες χρήσεις, ενώ τα υπερέβαινε, η ευχέρεια παρέχεται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων. Όταν η εταιρεία υπερβαίνει τα αριθµητικά όρια της παρούσας παραγράφου για δύο συνεχόµενες χρήσεις, ενώ δεν τα υπερέβαινε, η άρση της ευχέρειας ενεργοποιείται από τη χρήση που έπεται των δύο εν λόγω χρήσεων.». Παρουσίαση µε το παρόν ενηµερωτικό των διατάξεων των κεφαλαίων 1 έως και 3 (άρθρα 1 έως και 15) του Ν / 2014 Το Υπ. Οικονοµικών µε την ερµηνευτική εγκύκλιο πολ.1003/2015 πραγµατεύεται τα κεφάλαια 1 έως και 3 (άρθρα 1 έως και 15) του νόµου, που τίθενται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου Πραγµατεύεται επίσης ορισµένες παραγράφους του άρθρου 30 και το άρθρο 39, που αναφέρονται σε θέµατα τα οποία απαιτούν αποφάσεις και ενέργειες της διοίκησης από την έναρξη της πρώτης περιόδου εφαρµογής αυτού του νόµου. Για τις υπόλοιπες διατάξεις του νόµου θα εκδοθεί προσεχώς συµπληρωµατική ερµηνευτική εγκύκλιος µε οδηγίες εφαρµογής. Στις επόµενες σελίδες του παρόντος Ενηµερωτικού ελτίου παρατίθεται το κείµενο των άρθρων των άνω κεφαλαίων 1 έως 3 (άρθρα 1 έως και 15) µε παράθεση κατά άρθρο των ερµηνευτικών οδηγιών του Υπ. Οικονοµικών µε την πολ. 1003/2015. Συγχρόνως, στην αρχή κάθε άρθρου, γίνεται και µια περιληπτική παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου αυτού. Γεώργιος Στ. Αληφαντής ιδάσκων στο Πανεπιστήµιο Πειραιώς τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

6 4 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

7 Ν. 4308/2014 περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Περιληπτική παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου 1 Το άρθρο 1, του Ν. 4308/2014 εισάγει την έννοια της οντότητας και αναφέρει ποιες από αυτές εφαρµόζουν υποχρεωτικά από 1 η Ιανουαρίου 2015 όλα τα κεφάλαια του Ν. 4308/2014, µε εξαίρεση τα κεφάλια 4 έως 7 που τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31 η εκεµβρίου 2014 ( άρθρο 44, Ν. 4308/2014) Επίσης αναφέρει ποιες οντότητες συντάσσουν χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, (.Π.Χ.Α). Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του άνω νόµου λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισµοί του νόµου αυτού οι οποίοι αναφέρονται στο επισυναπτόµενο στο Νόµο Παράρτηµα Α. Σύµφωνα µε το παράρτηµα αυτό: Οντότητα (entity) είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα, επιχείρηση ή οργανισµός κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ανήκει στον ιδιωτικό ή στον δηµόσιο τοµέα. Η έννοια της οντότητας δηµοσίου συµφέροντος αναφέρεται στο παράρτηµα Α του Ν / 2014 ως εξής: Οντότητες δηµοσίου συµφέροντος (public interest entities) είναι οι οντότητες που υπόκεινται στον Ελληνικό νόµο και περιλαµβάνουν: α) Τις οντότητες των οποίων οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 1606/ 2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Τις ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις των περιπτώσεων 5 και 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26 ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύµατα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 648/2012. γ) Τα πιστωτικά ιδρύµατα όπως αυτά καθορίζονται από την περίπτωση 1 της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/2013 δ) Οντότητες που καθορίζονται από τη νοµοθεσία ως δηµοσίου ενδιαφέροντος οντότητες, µε βάση τη φύση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, το µέγεθος ή τον αριθµό των απασχολούµενων. Το κείµενο του άρθρου 1, του Ν. 4308/2014 Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής 1. Για την εφαρµογή των ρυθµίσεων αυτού του νόµου λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι ορισµοί του παραρτήµατος Α. 2. Οι παρακάτω οντότητες εφαρµόζουν τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου: α) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της ανώνυµης εταιρείας, της εται- ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

8 ρείας περιορισµένης ευθύνης, της ετερόρρυθµης κατά µετοχές εταιρείας και της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας. β) Τα νοµικά πρόσωπα που έχουν τη µορφή της οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας, όταν όλοι οι άµεσοι ή έµµεσοι εταίροι των προσώπων αυτών έχουν περιορισµένη ευθύνη λόγω του ότι είναι είτε νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης α της παρούσας παραγράφου ή άλλου νοµικού τύπου συγκρίσιµου µε τα νοµικά πρόσωπα της περίπτωσης αυτής. γ) Η ετερόρρυθµη εταιρεία, η οµόρρυθµη εταιρεία, η ατοµική επιχείρηση και κάθε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα που υποχρεούται στην εφαρµογή αυτού του νόµου από φορολογική ή άλλη νοµοθετική διάταξη. δ) Κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο το- µέα ή ελέγχονται από το ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ηµοσίου, όταν δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/ Oι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων έχουν υποχρέωση σύνταξης των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων βάσει των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 (.Π.Χ.Α. υποχρεωτική εφαρµογή.π.χ.α.), για τις ατοµικές και ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις: α) Οι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος, όπως ορίζονται στο παράρτηµα αυτού του νόµου. β) Οι οντότητες που είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και είναι θυγατρικής οντότητας, οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/39/ΕΟΚ και σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κανονισµού 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον αντιπροσωπεύουν ατοµικά ή αθροιστικά ποσοστό µεγαλύτερο από 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του µέσου όρου των εργαζόµενων της µητρικής. γ) Τα χρηµατοδοτικά ιδρύµατα της περίπτωσης 26 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισµού (ΕΕ) αριθµ. 575/ 2013, εφόσον υπόκεινται σε απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας. δ) Οι ανώνυµες εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών του ν. 3606/2007 (Οδηγία 2004/39/ΕΚ). ε) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του ν. 3371/2005. στ) Οι ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία του ν. 2778/1999. ζ) Οι ανώνυµες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών του ν. 2367/1995. η) Οι ανώνυµες εταιρείες διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ). θ) Οι οντότητες χαρτοφυλακίου. ι) Οι οντότητες που έχουν αυτή την υποχρέωση βάσει άλλης νοµοθετικής διάταξης. 4. Κάθε άλλη οντότητα υποκείµενη στον παρόντα νόµο µπορεί, µε απόφαση της διοίκησής της, να εφαρµόζει προαιρετικά τα.π.χ.α., όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (προαιρετική εφαρµογή.π.χ.α.). Στην περίπτωση αυτή η εφαρµογή των.π.χ.α. είναι υποχρεωτική για πέντε συνεχόµενες ετήσιες περιόδους από την πρώτη εφαρµογή των.π.χ.α.. 5. Οι οντότητες που επιλέγουν να συντάξουν τις ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των.π.χ.α., συντάσσουν και τις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των ιδίων προτύπων, όταν υποχρεούνται σε σύνταξη ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. 6 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

9 6. Οι οντότητες που, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, συντάσσουν τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις τους βάσει των.π.χ.α. εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15 και την παρ. 32 του άρθρου 29 του παρόντος νόµου. 7. Oι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο το- µέα ή ελέγχονται από το ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ηµοσίου, όταν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15, πλην των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 3 του παρόντος νόµου. 8. Η Τράπεζα της Ελλάδος εφαρµόζει, στο µέτρο που δεν αντιβαίνουν το Καταστατικό της, µόνο τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 15, πλην της παρ. 14 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου. Η ίδια οντότητα συντάσσει Ισολογισµό (κατάσταση χρη- µατοοικονοµικής θέσης), Κατάσταση αποτελεσµάτων και Προσάρτηµα (σηµειώσεις), µε βάση τους κανόνες και τα υποδείγµατα που ορίζονται από τις λογιστικές αρχές του Ευρωσυστήµατος. 9. Οι οργανισµοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕ- ΚΑ) του ν. 4099/2012 (Οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν µε τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου είτε µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ): α) Επιµετρούν το ενεργητικό τους που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 59 του ν. 4009/ 2012 (παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 50 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ) στην εύλογη αξία του. Ο προσδιορισµός των εύλογων αξιών και οι σχετικές γνωστοποιήσεις γίνονται βάσει των.π.χ.α.. β) ιαφορές επιµέτρησης του κατεχόµενου, στο τέλος της περιόδου, ενεργητικού του σηµείου (α) αυτής της παραγράφου καταχωρούνται στα αποτελέσµατα της περιόδου, στην Κατάσταση Εξέλιξης των Καθαρών Περιουσιακών Στοιχείων. γ) Εφαρµόζουν τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου, καθώς και, κατά περίπτωση, τα άρθρα 16 έως και 30 και 37 έως και 40 του παρόντος νόµου για τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζη- µιές. 10. Οι οντότητες της παραγράφου 9 του παρόντος άρθρου συντάσσουν Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης (ισολογισµό) του υποδείγµατος Β.11 και Κατάσταση εξέλιξης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων περιόδου του υποδείγµατος Β Θέµατα άλλων απλοποιήσεων και απαλλαγών ανά κατηγορία οντοτήτων ρυθµίζονται στο άρθρο 30 του παρόντος νόµου, σε ό,τι αφορά στις ατοµικές χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις. Η ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015 Άρθρο 1: Πεδίο εφαρµογής Παράγραφος 1 (ορισµοί) Η παράγραφος αυτή ορίζει ότι οι παρατιθέµενοι ορισµοί στο παράρτηµα Α λαµβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του νόµου. Η ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

10 χρήση των ορισµών στοχεύει στην οµοιόµορφη, ορθή και ασφαλή εφαρµογή του νέου νοµοθετικού πλαισίου. Παράγραφος 2 (υποκείµενες οντότητες) Με την παράγραφο 2 καθορίζονται οι οντότητες που υπάγονται στο σύνολο των διατάξεων αυτού του νόµου. Ιδιαίτερα, µε την περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 υπόκειται στις ρυθµίσεις του νόµου και κάθε οντότητα που βάσει της φορολογικής ή άλλης νοµοθεσίας υποχρεούνται στην τήρηση λογιστικών αρχείων, συµπεριλαµβανοµένων και των αλλοδαπών νοµικών προσώπων Ενδεικτικά, στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 εντάσσονται οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Ακόµη εντάσσονται τα Ν.Π.Ι.., τα σωµατεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα Επισηµαίνεται ότι από τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτού για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. ήταν υπόχρεες στην τήρηση βιβλίων. ηλαδή, πλέον δεν προκύπτει υποχρέωση εφαρµογής του παρόντος νόµου, και ιδίως υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, για τις αλλοδαπές επιχειρήσεις που δεν αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα στην Ελλάδα και οι οποίες: α) αποκτούν πραγµατική - φυσική επαγγελµατική εγκατάσταση στην Ελλάδα, ή και β) ανεγείρουν ακίνητο κυριότητάς τους εντός της Ελληνικής επικράτειας ή πραγ- µατοποιούν σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Συνεπώς, από την 1η Ιανουαρίου 2015 τα πρόσωπα αυτά παύουν να έχουν τις αναφερόµενες υποχρεώσεις που άλλως προκύπτουν από αυτό το νόµο. Οίκοθεν νοείται ότι εάν οι επιχειρήσεις αυτές θεωρηθεί ότι αποκτούν εισόδηµα στην Ελλάδα από επιχειρη- µατική δραστηριότητα, θα έχουν υποχρέωση τήρησης του Ν. 4308/2014. Παράγραφος Αναφορικά µε το υποκατάστηµα αλλοδαπής τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, διευκρινίζεται ότι αυτό (το υποκατάστηµα) δεν εµπίπτει στην κατηγορία των οντοτήτων δηµοσίου ενδιαφέροντος, δεδοµένου ότι δεν έχει αυτοτελή νοµική προσωπικότητα όντας τµήµα µιας αλλοδαπής τράπεζας που λειτουργεί υπό την πλήρη εποπτεία των αρχών της χώρας της. Εκ του λόγου αυτού δεν υποχρεούται σε εφαρµογή των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, αλλά µπορεί να τα εφαρµόζει εναλλακτικά της εφαρµογής των λογιστικών κανόνων του παρόντος νόµου Όταν το υποκατάστηµα αλλοδαπής τράπεζας (υπό 1.3.1) εφαρµόζει τις λογιστικές διατάξεις του παρόντος νόµου, εµπίπτει στην κατηγορία µεγέθους βάσει του άρθρου 2 και έχει τις ανάλογες λογιστικές υποχρεώσεις. Σηµειώνεται ότι το υποκατάστηµα αυτό δύναται, βάσει της παραγράφου 9 του άρθρου 3, να συνεχίσει να χρησιµοποιεί το σχέδιο λογαριασµών του Π.. 384/1992. Σε ότι αφορά τη µορφή των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, το υποκατάστηµα προσαρµόζει τα υποδείγµατα του παρόντος νόµου σε ότι αφορά τη µορφή, το περιεχόµενο και την 8 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

11 ονοµατολογία των λογαριασµών, λόγω της ιδιαίτερης φύσης του τραπεζικού κλάδου, σύµφωνα µε την παράγραφο 12 του άρθρου Για την υποχρέωση εφαρµογής των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς από θυγατρικές οντοτήτων που είναι εισηγµένες σε οργανωµένη αγορά κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υποπαράγραφος 3.β του άρθρου 1), το ποσοστό 5% του καθαρού κύκλου εργασιών ή του ενεργητικού ή του µέσου όρου των εργαζόµενων αναφέρεται στην µητρική εταιρεία και όχι στον όµιλο. Παράγραφος Όταν µια οντότητα εφαρµόζει προαιρετικά το λογιστικό πλαίσιο των ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, στον υπολογισµό των πέντε ετών για την υποχρέωση παραµονής σε αυτό το λογιστικό πλαίσιο προσµετρείται και η πρώτη περίοδος εφαρµογής, χωρίς ωστόσο να λαµβάνεται υπόψη η συγκριτική περίοδος της πρώτης εφαρµογής. Παράγραφος Οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο το- µέα ή ελέγχονται από το δηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δηµοσίου, όταν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του νόµου 4270/2014, χρησιµοποιούν το οικείο σχέδιο λογαριασµών που προβλέπεται από το κλαδικό λογιστικό τους σχέδιο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 156 του νόµου 4270/2014. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

12 Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων Περιληπτική παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου 2 Οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες (άρθρο 2, παρ. 1, Ν / 2014) Οντότητες Κριτήρια χαρακτηρισµού των οντοτήτων Συντασσόµενες οικονοµικές Σύνολο ενεργητικού Καθαρό ύψος Μέσος όρος καταστάσεις κύκλου εργασιών απασχολούµενου (άρθρο 16, κατά τη διάρκεια της Ν. 4308/2014) περιόδου προσωπικού Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια 1) Πολύ µικρές άτοµα - Ισολογισµός - Κατάσταση αποτελεσµάτων - Προσάρτηµα 2) Μικρές άτοµα 3) Μεσαίες άτοµα - Ισολογισµός - Κατάσταση αποτελεσµάτων - Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης - Προσάρτηµα Κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα κριτήρια 4) Μεγάλες άτοµα - Ισολογισµός - Κατάσταση αποτελεσµάτων - Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης - Κατάσταση χρηµατοροών - Προσάρτηµα Πολύ µικρές οντότητες. Εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του ευρώ: Οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες, ατοµικές επιχειρήσεις, αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι συνεταιρισµοί, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Επίσης, Ν.Π.Ι.., τα σωµατεία, οι σύλλογοι, οι ενώσεις προσώπων και γενικά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Το κείµενο του άρθρου 2, του Ν. 4308/2014 Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων 1. Οι οντότητες κατατάσσονται µε βάση το µέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες των παραγράφων 2 έως 6 του παρόντος άρθρου. 10 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

13 2. Πολύ µικρές οντότητες. Πολύ µικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού (περιουσιακών στοιχείων): ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 10 άτοµα. 3. Ειδικά οι οντότητες της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσονται στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το ποσό του ευρώ. 4. Μικρές οντότητες. Μικρές οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές οντότητες και κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 50 άτοµα. 5. Μεσαίες οντότητες. Μεσαίες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες δεν είναι πολύ µικρές ή µικρές οντότητες και οι οποίες κατά την ηµεροµηνία του ισολογισµού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 6. Μεγάλες οντότητες. Μεγάλες οντότητες είναι οι οντότητες οι οποίες κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του ισολογισµού τους υπερβαίνουν τα όρια δύο τουλάχιστον από τα ακόλουθα τρία κριτήρια: α) Σύνολο ενεργητικού: ευρώ. β) Καθαρό ύψος κύκλου εργασιών: ευρώ. γ) Μέσος όρος απασχολουµένων κατά τη διάρκεια της περιόδου: 250 άτοµα. 7. Το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» και το καθαρό ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών» που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο είναι εκείνα των αντίστοιχων κονδυλίων των υποδειγµάτων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, ως εξής: α) «Σύνολο ενεργητικού» είναι το ποσό του κονδυλίου «Σύνολο ενεργητικού» του υποδείγµατος ισολογισµού Β.1.1 ή Β.1.2 ή Β.5, αναλόγως. β) «Κύκλος εργασιών» είναι το ποσό του κονδυλίου «Κύκλος εργασιών (καθαρός)» του υποδείγµατος της Κατάστασης αποτελεσµάτων Β.2.1 ή Β.2.2 ή Β.6, αναλόγως. 8. Σε περίπτωση περιόδου διαφορετικής του δωδεκάµηνου, ο κύκλος εργασιών για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπολογίζεται κατ αναλογία σε ετήσια βάση. 9. Όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει τα όρια δύο εκ των τριών κριτηρίων των παραγράφων 2 και 4 έως 6 ή το κριτήριο της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για δύο διαδοχικές περιόδους, για τους σκοπούς εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτού του νόµου η αλλαγή κατηγορίας µεγέθους ενεργοποιείται από την περίοδο που έπεται των δύο εν λόγω διαδοχικών περιόδων. 10. Οι οντότητες της παραγράφου 2(δ) του άρθρου 1, όταν δεν είναι οντότητες της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1, εντάσσονται στις «µεγάλες» οντότητες. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

14 Η ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015 Άρθρο 2 Κατηγορίες οντοτήτων 2.1 Η ένταξη µιας οντότητας σε κατηγορία µεγέθους προσδιορίζει κυρίως τις λογιστικές της υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά: α) τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που συντάσσει, βάσει του άρθρου 16, β) απλοποιήσεις και απαλλαγές από ορισµένους κανόνες επιµέτρησης, καθώς και από την παροχή ορισµένων πληροφοριών του προσαρτήµατος, βάσει του άρθρου 30, γ) απαγόρευση χρήσης ορισµένων κανόνων επιµέτρησης. 2.2 Για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόµου, δηλαδή για τον προσδιορισµό των λογιστικών υποχρεώσεων των οντοτήτων που υποχρεούνται στην εφαρµογή των λογιστικών διατάξεων του παρόντος νόµου, το παρόν άρθρο ταξινοµεί τις υποκείµενες οντότητες µε βάση το µέγεθός τους σε: πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες και µεγάλες. Ωστόσο, οι παρακάτω κατηγορίες οντοτήτων δεν εφαρµόζουν τους λογιστικούς κανόνες που προδιαγράφονται στα κεφάλαια 4 έως 8, αλλά εφαρµόζουν άλλο λογιστικό πλαίσιο, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 του παρόντος νόµου: α) οι οντότητες που υποχρεωτικά ή προαιρετικά εφαρµόζουν.π.χ.α., β) η Τράπεζα της Ελλάδος (εφαρµόζει τις λογιστικές αρχές του ευρωσυστήµατος), γ) οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το δηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δηµοσίου, και εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του νόµου 4270/2014 (εφαρ- µόζουν το προβλεπόµενο για αυτές λογιστικό πλαίσιο), και δ) οι οργανισµοί επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) του νόµου 4099/2012 (οδηγία 2009/65/ΕΚ) είτε λειτουργούν µε τη µορφή αµοιβαίου κεφαλαίου είτε µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας επενδύσεων µεταβλητού κεφαλαίου (ΑΕΕΜΚ). Συνεπώς, για τις προηγούµενες κατηγορίες οντοτήτων δεν ισχύει η ταξινόµηση βάσει µεγέθους για λογιστικούς σκοπούς. 2.3 Η ένταξη ή αλλαγή κατηγορίας µεγέθους γίνεται όταν η οντότητα υπερβαίνει ή παύει να υπερβαίνει για δύο συνεχόµενες χρήσεις τα όρια µεγέθους που παρουσιάζονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα. Κατηγορίες οντοτήτων Κριτήρια µεγέθους (κάλυψη 2 από τα 3) Μέσος όρος Σύνολο Καθαρός κύκλος προσωπικού ενεργητικό εργασιών Πολύ µικρές άρθρου 1, παρ. 2γ (δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατοµική, κ.λπ.) < Μικρές άρθρου 1, παρ. 2γ, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατοµική, κ.λπ.) > Πολύ µικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β < Μικρές άρθρου 1 παρ. 2α και 2β < 50 < < Μεσαίες (όλες) < 250 < < Μεγάλες (όλες) > 250 > > ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

15 2.4 Σκοπός των κριτηρίων του άρθρου 2, σύµφωνα και µε τις σχετικές διατάξεις της Οδηγίας, 2013/34/ΕΕ είναι η κατάταξη των οντοτήτων σε κατηγορίες µεγέθους, ανάλογα µε την οικονοµική τους σηµασία. Ο µέσος όρος του προσωπικού υπολογίζεται στη βάση πλήρους απασχόλησης σε ηµερήσια και ετήσια βάση, για όλους τους εργαζόµενους που έχουν ή τεκµαίρεται ότι έχουν εργασία έµµισθης απασχόλησης. Συγκεκριµένα, περιλαµβάνονται οι έχοντες έµµισθη σχέση αλλά και τα πρόσωπα που απασχολούνται µε σχέση που εξοµοιώνεται µε έµµισθη εργασία, όπως δικηγόροι, λογιστές ή µηχανικοί όταν είναι πλήρους απασχόλησης και ανεξάρτητα του τρόπου που αµείβονται (π.χ. µε τιµολόγιο). Συµπεριλαµβάνονται επίσης οι απασχολούµενοι µε µίσθωση από άλλη οντότητα καθώς και οι ιδιοκτήτες επιχειρηµατίες, εφόσον απασχολούνται στην οντότητα και αµείβονται από αυτή. ιευκρινίζεται ότι δεν λαµβάνονται υπόψη εκπαιδευόµενοι και σπουδαστές που απασχολούνται µε συµβάσεις εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και εργαζόµενοι που έχουν λάβει γονική άδεια. 2.5 Αναφορικά µε τον υπολογισµό του µέσου όρου προσωπικού, ποσοστά µικρότερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω και ποσοστά µεγαλύτερα του 0,5 στρογγυλοποιούνται προς τα πάνω. Για παράδειγµα, µια οντότητα απασχολεί 5 άτοµα σε πλήρη απασχόληση, 2 άτοµα µε εποχιακή απασχόληση 5 µηνών αλλά πλήρους ηµερήσιας απασχόλησης και 7 άτοµα πλήρους ετήσιας απασχόλησης αλλά µερικής ηµερήσιας απασχόλησης τριών ωρών, καθώς και έναν επαγγελµατία πλήρους απασχόλησης που αµείβεται µε τιµολόγιο. Ο µέσος όρος του προσωπικού που απασχολήθηκε στην περίοδο είναι (5*12/12)+(2*5/12) (7*12/12*3/8)+ 1=9,46 και για την στρογγυλοποίηση 9 (σε ισοδύναµες µονάδες ετήσιας απασχόλησης). Εργαζόµενοι Μήνες απασχόλησης Τύπος Μέσος όρος εργαζοµένων Με πλήρη απασχόληση *(12/12) 5 Εποχιακή πλήρης απασχόληση 5 µηνών 2 5 2*(5/12) 0,83 Μερική απασχόληση τριών ωρών ηµερησίως όλες τις εργάσιµες ηµέρες του χρόνου 7 12 [7*(12/12)]*(3/8) 2,63 Μηχανικός µε πλήρη απασχόληση αµειβόµενος µε Τιµολόγιο Σύνολο εργαζοµένων 9,46 = Σηµειώνεται ότι µοναδικό κριτήριο για την ένταξη των οντοτήτων της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθµη εταιρεία, οµόρρυθµη εταιρεία, ατοµική επιχείρηση, κλπ.) στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων αποτελεί ο κύκλος εργασιών τους, µε όριο το ποσό των ευρώ για δύο συνεχόµενες ετήσιες περιόδους. ηλαδή, µια πολύ µικρή οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 εντάσσεται στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων (από πολύ µικρή), όταν υπερβεί το όριο του (καθαρού) κύκλου εργασιών ευρώ. Ως µικρή πλέον οντότητα, θα υποχρεούται να συντάσσει τις καταστάσεις της παραγράφου 5 του άρθρου 16, δηλαδή θα συντάσσει επιπλέον και Ισολογισµό, και εκ του λόγου αυτού οφείλει να χρησιµοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 3. ιευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή θα συνεχίσει να θεωρείται ως µικρή οντότητα µε βάση αποκλειστικά το κριτήριο της παραγρά- ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

16 φου 3 (υπέρβαση καθαρού κύκλου εργασιών ευρώ), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι κατώτερα των ορίων των πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού < και µέσος όρος προσωπικού <50). Τούτο προκύπτει µε σαφήνεια από την παράγραφο 4 του άρθρου 2. Οµοίως, η οντότητα αυτή, εάν έχοντας ενταχθεί στην κατηγορία των µικρών οντοτήτων (από πολύ µικρή), πάψει να υπερβαίνει το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών ευρώ για δύο συνεχόµενες περιόδους, θα κατέβει κατηγορία µεγέθους (θα γίνει και πάλι πολύ µικρή), έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια υπερβαίνουν τα όρια της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του Ν. 4308/2014 (σύνολο ενεργητικού > και καθαρός κύκλος εργασιών > ). 2.7 Ειδικά, διευκρινίζεται ότι όποια οντότητα της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 ήταν πολύ µικρή οντότητα στην τελευταία ετήσια περίοδο πριν την εφαρµογή του νόµου, για να ενταχθεί σε ανώτερη κατηγορία πρέπει να υπερβεί τα τιθέµενα όρια του νέου νόµου για δύο συνεχόµενες ετήσιες περιόδους. ηλαδή, εάν µια οντότητα υπερέβη το όριο του καθαρού κύκλου εργασιών ποσού ευρώ το 2014 για πρώτη φορά, θα πρέπει και το 2015 να υπερβεί το εν λόγω όριο, ώστε να θεωρηθεί µικρή οντότητα (από πολύ µικρή) το έτος Σηµειώνεται ότι βάσει της παρ. 10 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το δηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του δηµοσίου, όταν δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του νόµου 4270/2014 για λογιστικούς σκοπούς, εντάσσονται στις «µεγάλες» οντότητες µε την προϋπόθεση ότι δεν εµπίπτουν στις κατηγορίες οντοτήτων της παραγράφου 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 (ανώνυµη εταιρεία, εταιρεία περιορισµένης ευθύνης, ετερόρρυθµη κατά µετοχές εταιρεία, ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία, ετερόρρυθµη εταιρεία, οµόρρυθµη εταιρεία, ατοµική επιχείρηση, κ.λπ.). Όταν εµπίπτουν στην παράγραφο 2(α), 2(β) ή 2(γ) του άρθρου 1 ακολουθούν τα κριτήρια αυτών των οντοτήτων. 2.9 Τέλος, σύµφωνα µε την παράγραφο 11 του άρθρου 30, οι επιχειρήσεις εµπορίας υγρών καυσίµων του νόµου 3054/2002 που εντάσσονται στην περίπτωση (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 (δηλαδή όταν έχουν την νοµική µορφή ετερόρρυθ- µης εταιρείας, οµόρρυθµης εταιρείας, ατοµικής επιχείρησης, κλπ.) θεωρούνται πολύ µικρές οντότητες, µε µόνη προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών της παραγράφου 4 του άρθρου 2, δηλαδή το όριο των µικρών οντοτήτων ( ευρώ). Για αλλαγή κατηγορίας απαιτείται υπέρβαση του ανωτέρω ορίου για δύο συνεχόµενες περιόδους ιευκρινίζεται ότι η οντότητα αυτή (της παραγράφου 11 του άρθρου 30) θα συνεχίσει να θεωρείται ως πολύ µικρή οντότητα µε βάση αποκλειστικά το κριτήριο του κύκλου εργασιών, εφόσον δηλαδή δεν υπερβαίνει το όριο του κύκλου εργασιών των ευρώ για δύο συνεχόµενες ετήσιες περιόδους, έστω και εάν τα άλλα δύο κριτήρια είναι υψηλότερα των ορίων των πολύ µικρών οντοτήτων της παραγράφου 2 του άρθρου 2 (σύνολο ενεργητικού , και καθαρός κύκλος εργασιών ). Εάν η οντότητα αυτή υπερβεί το όριο του κύκλου εργασιών των ευρώ θεωρείται πλέον µικρή οντότητα και συντάσσει και ισολογισµό, εκτός εάν υπερβαίνει και τα όρια των µεσαίων οντοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 2 ή τα όρια των µεγάλων οντοτήτων της παραγράφου 5 του άρθρου 2, του Ν. 4308/ Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου ως «κύκλος εργασιών» θεωρείται αυτός που προέρχεται από τις συνήθεις δραστηριότητες της οντότητας, 14 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

17 σύµφωνα µε τον ορισµό του Παραρτήµατος Α. Συνεπώς δεν περιλαµβάνονται στον κύκλο εργασιών επιχορηγήσεις, ασυνήθη έσοδα (π.χ. έσοδα από συναλλαγµατικές διαφορές, πωλήσεις παγίων ή επενδύσεων), καθώς και φόροι, τέλη και δικαιώµατα που εισπράττονται υπέρ τρίτων. Εννοείται ότι δεν εµπίπτουν στην έννοια του εσόδου η αξία αυτοπαραδόσεων και τα έσοδα που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό τρίτου Αν η περίοδος (διαχειριστική χρήση ή φορολογικό έτος) είναι µικρότερη του 12µήνου (πχ. έναρξη κατά τη διάρκεια της περιόδου), ο κύκλος εργασιών για την κατάταξη στις προαναφερόµενες κατηγορίες οντοτήτων βρίσκεται µε αναγωγή σε ετήσια βάση. ιευκρινίζεται ότι χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών ή µεγαλύτερο λογίζεται ως µήνας, ενώ χρονικό διάστηµα µικρότερο των 15 ηµερών δεν λαµβάνεται υπόψη. Στην περίπτωση που η οντότητα λειτούργησε στην πρώτη ετήσια περίοδο για χρονικό διάστηµα µικρότερο των τεσσάρων µηνών, δεν γίνεται αναγωγή σε ετήσια βάση για το διάστηµα αυτό. Συνεπώς, στην περίπτωση αυτή η ένταξη σε κατηγορία γίνεται µε βάση τις επόµενες δύο πλήρεις ετήσιες περιόδους Σηµειώνεται ότι τα κριτήρια µεγέθους του άρθρου 2 ισχύουν από 1η Ιανουαρίου Τα µεγέθη της επιχείρησης (κύκλος εργασιών, ενεργητικό και µέσος όρος προσωπικού) των δύο τελευταίων ετήσιων περιόδων πριν την εφαρµογή του παρόντος νόµου αποτελούν τη βάση για να κριθεί η ταξινόµηση της επιχείρησης βάσει µεγέθους του παρόντος νόµου. Συνεπώς, για την περίοδο του 2015 το µέγεθος της οντότητας θα κριθεί µε βάση τα νέα ποσοτικά κριτήρια και τα ποσά των χρη- µατοοικονοµικών καταστάσεων των ετών 2013 και 2014, όπως δηµοσιεύθηκαν για εκείνα τα έτη Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 42α του Κ.Ν. 2190/1920, η ανώνυµη εταιρεία και η εταιρεία περιορισµένης ευθύνης είχαν τη δυνατότητα, µέχρι και έτος 2014, να δηµοσιεύουν συνοπτικό ισολογισµό, εφόσον δεν ξεπερνούσαν τα όρια δύο από τα εξής τρία κριτήρια: µέσος όρος απασχολού- µενων κατά τη διάρκεια της περιόδου 50 άτοµα, ενεργητικό ευρώ, και κύκλος εργασιών ευρώ. Πέραν αυτού, δεν υπάρχει αντιστοίχιση στην ταξινόµηση των επιχειρήσεων βάσει µεγέθους, πριν και µετά την 31 εκεµβρίου Ως παράδειγµα ταξινόµησης οντότητας µε βάση το µέγεθος, µια ανώνυµη εταιρεία για τα έτη 2012 έως 2014 είχε τα εξής µεγέθη: Κύκλος εργασιών Σύνολο ενεργητικού Μέσος όρος προσωπικού Με βάση τα ανωτέρω δεδοµένα, η επιχείρηση θα καταταγεί στις «µικρές» το έτος 2015 για τους λογιστικούς σκοπούς αυτού του νόµου, αφού δεν υπερβαίνει (για δύο συνεχό- µενες περιόδους) δύο από τα (αυξηµένα) κριτήρια του παρόντος νόµου: προσωπικό 50 άτοµα, ενεργητικό ευρώ, και κύκλος εργασιών ευρώ το έτος 2015 (υπερβαίνει µόνο το ένα και για µία µόνο περίοδο) Σε περίπτωση αλλαγής νοµικού τύπου ή της ιδιοκτησίας µιας οντότητας που εντασσόταν στις περιπτώσεις της παραγράφου 2α ή 2β του άρθρου 1, µε αποτέλεσµα την ένταξή της στην περίπτωση 2γ του ίδιου άρθρου, για την ένταξη σε κατη- ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

18 γορία µεγέθους λαµβάνονται υπόψη όλα τα διαθέσιµα στοιχεία. Για παράδειγµα, για µια «πολύ µικρή» ανώνυµη εταιρεία που στο τέλος του έτους 20Χ3 µετατράπηκε σε οµόρρυθµη εταιρεία δίνονται τα παρακάτω δεδοµένα (σηµείωση: το παράδειγµα αναφέρεται σε έτη µετά την εφαρµογή του νόµου 4308/2014). 20Χ4 20Χ3 20Χ2 20Χ1 Κύκλος εργασιών Σύνολο ενεργητικού Μέσος όρος προσωπικού Με βάση τα δεδοµένα αυτά, η ανώνυµη εταιρεία θεωρείται «πολύ µικρή» για τις χρήσεις 20Χ1 έως 20Χ3. Η νέα εταιρεία (οµόρρυθµη) το έτος 20Χ4 θεωρείται «µικρή» διότι δεν έχει κατέλθει κάτω από το όριο του κύκλου εργασιών ευρώ για δύο συνεχό- µενες χρήσεις, και θα συνεχίσει να χρησιµοποιεί διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του παρόντος νόµου. Ωστόσο, στη χρήση 20Χ5 θα θεωρηθεί πολύ µικρή, και θα δικαιούται να τηρήσει απλογραφικό λογιστικό σύστηµα. ιαφοροποιώντας ελαφρώς το παράδειγµα, εάν ο κύκλος εργασιών για το 20Χ2 ήταν κάτω του ορίου ευρώ, η νέα οντότητα το έτος 20Χ4 θα ήταν πολύ µικρή και συνεπώς θα µπορούσε να τηρήσει απλογραφικό σύστηµα. 16 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Άρθρο 3 Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία Περιληπτική παρουσίαση των διατάξεων του άρθρου 3 Το κεφάλαιο 2 (Λογιστικά αρχεία) εφαρµόζεται από το σύνολο των οντοτήτων που κατά το άρθρο 1 υπόκεινται στο Ν. 4308/2014, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή ή το µέγεθος ή από το εάν είναι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές, ή εµπίπτουν στον ιδιωτικό ή στο δηµόσιο τοµέα. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται, όπως ειδικότερα ορίζεται στο άρθρο 1, έστω και εάν οι οντότητες απαλλάσσονται από τις αµιγώς λογιστικές διατάξεις των κεφαλαίων 4 έως 8 καθόσον, σύµφωνα µε το Ν. 4308/29014, εφαρµόζουν άλλους λογιστικούς κανόνες. Το άρθρο 3, του Ν. 4308/2014 περιγράφει τα λογιστικά συστήµατα και τα βασικά λογιστικά αρχεία τα οποία εφαρµόζουν οι υπαγόµενες στο Νόµο οντότητες. Οι βασικές έννοιες που αναπτύσσονται στο άρθρο 3 αναφέρονται στο παράρτηµα Α του Ν / 2014 ως εξής: Λογιστικά αρχεία (accounting records): 1 Λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά µέσα στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας οντότητας. Τα λογιστικά αρχεία περιλαµβάνουν, βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδοµένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία) και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα των συναλλαγών και γεγονότων. Λογιστικά στοιχεία (παραστατικά) (supporting documentation): Λογιστικά στοιχεία ή παραστατικά είναι τα πάσης φύσεως στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένων των παραστατικών πώλησης, που εκδίδονται από την οντότητα ή από τρίτο σε έντυπη ή ηλεκτρονική µορφή, τα οποία τεκµηριώνουν τις συναλλαγές και τα γεγονότα της οντότητας. Λογιστικό σύστηµα (accounting system): Το λογιστικό σύστηµα µιας οντότητας περιλαµβάνει τα λογιστικά αρχεία και τις διαδικασίες για την καταχώρηση των συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Γεγονός (event): Γεγονός είναι οποιοδήποτε συµβάν δηµιουργεί µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία και / ή τις υποχρεώσεις αυτής, όπως η αποµείωση ενός περιουσιακού στοιχείου ή η κατάπτωση µιας εγγύησης, συµπεριλαµβανοµένων των ενδεχόµενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Συναλλαγή (Transaction): Συναλλαγή είναι κάθε πράξη µεταξύ της οντότητας και ενός ή περισσότερων συµβαλλοµένων, η οποία δηµιουργεί µεταβολή στα περιουσιακά στοιχεία και / ή τις υποχρεώσεις αυτής, όπως για παράδειγµα η πώληση ή ανταλλαγή αγαθών, ή η λήψη ενός δανείου, συµπεριλαµβανοµένων µεταβολών σε ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία και ενδεχόµενες υποχρεώσεις. Περίοδος αναφοράς ή περίοδος (reporting period): Η περίοδος που καλύπτεται από τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της οντότητας. (1) Σηµειώνεται ότι όπου σε άλλους νόµους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόµου (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015). ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

20 Επίσης, στο άρθρο 3, εκτός των άλλων, ορίζονται και τα εξής: α) Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. β) Το σχέδιο των λογαριασµών του παραρτήµατος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοµατολογία, το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών (ανάλυση - ταξινόµηση σε πρωτοβάθµιους, δευτεροβάθµιους, κ.λπ.), καθώς και το περιεχόµενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νό- µου. Συνεπώς, και σύµφωνα µε τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόµενου σχεδίου λογαριασµών (Υπ. οικονοµικών πολ. 1003/2015). γ) Οι οντότητες έχουν τη δυνατότητα να εφαρµόζουν το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η εκεµβρίου δ) Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα και τηρεί: ι) ηµερολόγιο, ιι) αναλυτικό καθολικό και ιιι) ισοζύγιο. ε) Όταν η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων εξόδων) 2. στ) Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήµατος πραγµατοποείται σε κάθε περίπτωση, σύµφωνα µε τη θεµελιώδη αρχή του δεδουλευµένου (accrual assumption), δηλαδή αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταµειακά. ζ) εν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήµατα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστηµάτων µπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστηµα της οντότητας σύµφωνα µε τις καθιερωµένες λογιστικές πρακτικές. η) απάνες που πραγµατοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο όνοµά του αλλά ρητά και τεκµηριωµένα για λογαριασµό της, µεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας µετά τη σύστασή της. Το κείµενο του άρθρου 3, του Ν. 4308/2014 Άρθρο 3 Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία 1. Η οντότητα τηρεί, ως µέρος του λογιστικού συστήµατός της, αρχείο κάθε συναλλαγής και γεγονότος αυτής που πραγµατοποιείται στη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, καθώς και των προκυπτόντων πάσης φύσεως εσόδων, κερδών, εξόδων, ζηµιών, αγορών και πωλήσεων περιουσιακών στοιχείων, εκπτώσεων και επιστροφών, φόρων, τελών και των πάσης φύσεως εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς. 2. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας παρακολουθεί σε αρχείο κάθε στοιχείο του ισολογισµού, καθώς και κάθε µεταβολή αυτού. (2) Όπου άλλοι νόµοι χρησιµοποιούν τους όρους «Απλοποιηµένα Λογιστικά Πρότυπα» ή «Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Β Κατηγορίας» ή «Απλογραφικά βιβλία», είναι προφανές ότι αναφέρονται στο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα της παραγράφου 12 του άρθρου 3 (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015). 18 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

21 3. Η τήρηση των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου γίνεται µε τρόπο ανάλογο του µεγέθους και της φύσης της οντότητας και σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. 4. Για την εκπλήρωση της υποχρέωσης τήρησης των αρχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, το κριτήριο της σηµαντικότητας της παρ. 5 του άρθρου 17 3 του παρόντος νόµου δεν έχει εφαρµογή. 5. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων. 6. Τα λογιστικά αρχεία τηρούνται µε ηλεκτρονικό ή χειρόγραφο τρόπο. Όταν στην τήρηση των αρχείων χρησιµοποιούνται συντοµεύσεις ή σύµβολα, το νόηµά τους ορίζεται µε σαφήνεια. 7. Τα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), συµπεριλαµβανοµένων των τιµολογίων πώλησης, επιτρέπεται να συντάσσονται σε γλώσσα άλλη από την Ελληνική. Τα λογιστικά βιβλία (αρχεία) τηρούνται στην Ελληνική γλώσσα. 8. Το σχέδιο των λογαριασµών του Παραρτήµατος Γ χρησιµοποιείται ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της οντότητας, σε ό,τι αφορά στην ονοµατολογία, στο βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών, καθώς και στο περιεχό- µενό τους, όπως αυτό καθορίζεται σε συνδυασµό µε τους ορισµούς του Παραρτήµατος Α και τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων του Παραρτήµατος Β. Η περαιτέρω ανάπτυξη του σχεδίου λογαριασµών για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών της οντότητας και την ευχερή εφαρµογή του παρόντος νόµου είναι ευθύνη της διοίκησης της οντότητας, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την ανάγκη κάλυψης των απαιτήσεων της παρ. 10 του άρθρου 5 4. Ιδιαίτερα, οι τίτλοι των λογαριασµών δύναται να προσαρµόζονται, σύµφωνα µε τις καθιερωµένες ονοµατολογίες ευρύτερων κλάδων δραστηριότητας, λαµβάνοντας υπόψη και την παρ. 12 του άρθρου Εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτόν το νόµο έχει τη δυνατότητα να εφαρµόζει το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η εκεµβρίου (3) Άρθρο 17, παρ. 5, Ν. 4308/ Οι απαιτήσεις αυτού του νόµου σχετικά µε την αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση, γνωστοποίηση και ενοποίηση, µπορεί να παραβλέπονται, µόνο εάν η επίπτωση της µη συµµόρφωσης προς αυτές δεν είναι σηµαντική. (4) Άρθρο 5, παρ. 10, Ν. 4308/ Από το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα πρέπει να παρέχονται ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. (5) Άρθρο 16, παρ. 12, Ν. 4308/ Η µορφή, το περιεχόµενο και η ονοµατολογία των κονδυλίων και των λογαριασµών των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων προσαρµόζονται εάν απαιτείται από την ιδιαίτερη φύση του κλάδου δραστηριότητας της οντότητας. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

22 10. Όταν η οντότητα συντάσσει ισολογισµό, χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο διπλογραφικό σύστηµα για την παρακολούθηση των στοιχείων των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου και τηρεί: α) Αρχείο στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός (ηµερολόγιο). β) Αρχείο µε τις µεταβολές κάθε τηρούµενου λογαριασµού (αναλυτικό καθολικό). γ) Σύστηµα συγκέντρωσης του αθροίσµατος των αυξήσεων και µειώσεων (χρεώσεων και πιστώσεων), καθώς και το υπόλοιπο κάθε τηρούµενου λογαριασµού (ισοζύγιο). 11. Η οντότητα της παρ. 2(γ) του άρθρου 1 που εµπίπτει στην κατηγορία των πολύ µικρών οντοτήτων και επιλέγει, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο, να καταρτίσει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της παρ. 8 του άρθρου 16 δύναται να µην τηρήσει τα αρχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. 12. Όταν, σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις αυτού του νόµου, η οντότητα δεν συντάσσει ισολογισµό, δύναται, αντί του λογιστικού συστήµατος της παραγράφου 10, να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα (βιβλία εσόδων εξόδων) για την παρακολούθηση των στοιχείων της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα οποία συµπεριλαµβάνουν: α) Τα πάσης φύσεως έσοδα διακεκριµένα σε έσοδα από πώληση εµπορευµάτων, από πώληση προϊόντων, από παροχή υπηρεσιών και λοιπά έσοδα. β) Τα πάσης φύσεως κέρδη. γ) Τις πάσης φύσεως αγορές περιουσιακών στοιχείων, διακεκριµένα σε αγορές εµπορευµάτων, υλικών (πρώτων ή βοηθητικών υλών), παγίων και αγορές λοιπών περιουσιακών στοιχείων. δ) Τα πάσης φύσεως έξοδα, διακεκριµένα σε αµοιβές προσωπικού συµπεριλαµβανοµένων εισφορών σε ασφαλιστικούς οργανισµούς, αποσβέσεις, έξοδα από τη λήψη λοιπών υπηρεσιών και λοιπά έξοδα. ε) Τις πάσης φύσεως ζηµίες. στ) Τους πάσης φύσεως φόρους και τέλη, ξεχωριστά κατά είδος. Η ερµηνευτική εγκύκλιος του Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015 Άρθρo 3 Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία Παράγραφος 1 (περί λογιστικού συστήµατος και λογιστικών αρχείων) Το λογιστικό σύστηµα µιας οντότητας περιλαµβάνει τα διάφορα λογιστικά αρχεία αλλά και τις διαδικασίες και µεθόδους για την καταχώρηση των σχετικών συναλλαγών και γεγονότων, καθώς και για την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαµβάνουν τόσο τα τηρούµενα «λογιστικά αρχεία (βιβλία)» όσο και τα «λογιστικά στοιχεία» (παραστατικά). Σηµειώνεται ότι όπου σε άλλους νόµους γίνεται χρήση του όρου «Βιβλία και στοιχεία» ο όρος αυτός αναφέρεται στα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία και λογιστικά στοιχεία) του παρόντος νόµου Τα λογιστικά αρχεία είναι τα ηλεκτρονικά ή φυσικά µέσα, στα οποία περιέχονται πληροφορίες αναγκαίες για την κατάρτιση και τον έλεγχο των χρηµατοοικονοµι- 20 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

23 κών καταστάσεων. Τα λογιστικά αρχεία περιλαµβάνουν βάσεις πρωτογενών πληροφοριακών δεδοµένων, παραστατικά των συναλλαγών και γεγονότων (λογιστικά στοιχεία), και άλλα λογιστικά αρχεία (λογιστικά βιβλία) στα οποία καταχωρούνται δεδοµένα των συναλλαγών και γεγονότων. Ενδεικτικά παραδείγµατα λογιστικών αρχείων είναι: α) οι βάσεις δεδοµένων ενός συστήµατος πληροφορικής και οι αναλυτικές και συγκεντρωτικές αναφορές που παράγει, όπως τα κλασικά λογιστικά βιβλία (ηµερολόγια, αναλυτικά και συγκεντρωτικά καθολικά και αναλυτικές απογραφές περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων), β) οι τεχνικές προδιαγραφές που χρησιµοποιεί µια βιοτεχνική ή βιοµηχανική επιχείρηση για την παραγωγή των προϊόντων και των υπηρεσιών της, γ) αρχεία στα οποία παρακολουθούνται τα αποθέµατα και οι κινήσεις τους κατά ποσότητα ή και αξία, δ) τα κοστολογικά δεδοµένα µιας περιόδου στα οποία αποτυπώνεται η συγκέντρωση του κόστους και η κατανοµή της στους τελικούς φορείς (προϊόντα και υπηρεσίες), ε) αναλυτικά υπολογιστικά φύλλα σε οποιαδήποτε µορφή, στα οποία γίνεται επεξεργασία δεδοµένων για παραγωγή στοιχείων προς αυτούσια χρήση ή περαιτέρω επεξεργασία, στ) µισθοδοτικές καταστάσεις και λοιπά στοιχεία που απαιτούνται για τη σύνταξή τους, όπως παρουσιολόγια και πίνακες εγκεκριµένων µισθών και παροχών, ζ) τα παντός είδους τηρούµενα πρακτικά των διαφόρων οργάνων διοίκησης της οντότητας, η) τα στοιχεία (παραστατικά) που εκδίδει µια οντότητα τα οποία συνοδεύουν τη διακίνηση των αποθεµάτων της, θ) τα τιµολόγια και οι αποδείξεις λιανικής πώλησης που εκδίδει η οντότητα, ή τρίτος για λογαριασµό της, για την πώληση αγαθών και υπηρεσιών, ι) τα στοιχεία που εκδίδονται για την πληρωµή ή την είσπραξη χρηµάτων και χρεογράφων, ια) τα στοιχεία (παραστατικά) που λαµβάνει η οντότητα από τρίτους στα πλαίσια της λειτουργίας της, όπως στοιχεία διακίνησης αγαθών, τιµολόγια αγοράς, στοιχεία πληρωµών και εισπράξεων και αντίγραφα κίνησης λογαριασµών, ιβ) οι παντός είδους συµβάσεις στις οποίες υπεισέρχεται η οντότητα στα πλαίσια της λειτουργίας της, ιγ) τα παντός είδους έγγραφα για την επικοινωνία µε το προσωπικό της και τους τρίτους, περιλαµβανοµένων των φορολογικών ασφαλιστικών και λοιπών εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών, ιδ) έγγραφα συντασσόµενα για κάλυψη υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη φορολογική (π.χ. δηλώσεις Φ.Π.Α) ή άλλη νοµοθεσία Τα λογιστικά βιβλία, άλλα πρωτογενή ή δευτερογενή αρχεία και παραστατικά, όπου συντρέχει περίπτωση, υποστηρίζουν τις συντασσόµενες λογιστικές καταστάσεις. Παράγραφος Εισάγεται η αρχή ότι το λογιστικό σύστηµα (µέθοδοι, διαδικασίες και λογιστικά αρχεία) προσαρµόζονται ανάλογα µε το µέγεθος και τη φύση (συµπεριλαµβανο- µένης της πολυπλοκότητας) της οντότητας. Παράγραφος Στα λογιστικά αρχεία καταχωρείται κάθε συναλλαγή και γεγονός της οντότητας, ανεξάρτητα από την αξία. ηλαδή, η έννοια του σηµαντικού µεγέθους δεν έχει εφαρµογή στην καταχώρηση των επιπτώσεων των συναλλαγών και των γεγονό- ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

24 των. Συνεπώς, η οντότητα πρέπει να καταχωρεί στο λογιστικό της σύστηµα τις επιπτώσεις όλων των συναλλαγών και όλων των γεγονότων και δεν δύναται να επικαλείται το ασήµαντο ποσό αυτών για να αιτιολογήσει µη καταχώρηση. Παράγραφος Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να µπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων Οι διαφορές µεταξύ φορολογικής και λογιστικής βάσης διακρίνονται σε µόνιµες και προσωρινές. Προσωρινή διαφορά βάσει του ορισµού του Παραρτήµατος Α είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης ενός στοιχείου, όταν η διαφορά αυτή αναστρέφεται στο µέλλον. Για παράδειγµα, όταν ένα έξοδο ποσού 100 αναγνωρίζεται λογιστικά στη χρήση 20Χ4 αλλά θα εκπεστεί για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος στη χρήση 20Χ5, το λογιστικό αποτέλεσµα της χρήσεως 20Χ4 είναι µικρότερο κατά 100 από το φορολογικό αποτέλεσµα αυτής, ενώ στη χρήση 20Χ5 θα συµβεί το αντίστροφο. Τέτοια περίπτωση προκύπτει, για παράδειγµα, από τη χρήση διαφορετικών συντελεστών απόσβεσης για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς ή από την αναγνώριση, στη διάρκεια του εργασιακού βίου των εργαζοµένων, εξόδων για παροχές προς αυτούς µετά την αφυπηρέτηση. Τα ποσά αυτά αντιστρέφονται µέχρι την τελική εκκαθάριση των σχετικών στοιχείων. Για παράδειγµα, στην περίπτωση ενός παγίου η αντιστροφή των διαφορών των αποσβέσεων θα γίνει είτε µε µέσω αντίθετων διαφορών αποσβέσεων σε µελλοντικές περιόδους (µικρότερες / µεγαλύτερες, αντίστοιχα, φορολογικές από λογιστικές) είτε µέσω του αποτελέσµατος (κέρδους ή ζηµίας) που θα προκύψει κατά την απόσυρση του παγίου. Στην περίπτωση προβλέψεων για παροχές σε εργαζοµένους µετά την αφυπηρέτηση, η αντιστροφή θα γίνει κατά την καταβολή τους, χρόνος στον οποίο αυτές αναγνωρίζονται φορολογικά Σε αντιδιαστολή προς τις προσωρινές, µόνιµες είναι οι διαφορές µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης που δεν αντιστρέφονται. Για παράδειγµα εάν στη χρήση 20Χ4 η επιχείρηση κατέβαλε για προσαυξήσεις φόρων και πρόστιµα το ποσό των 200 ευρώ, ποσό που δεν αναγνωρίζεται φορολογικά, το λογιστικό αποτέλεσµα θα εµφανίζεται ισόποσα µειωµένο έναντι του φορολογικού, χωρίς η διαφορά αυτή να αντιστραφεί στο µέλλον. Παράδειγµα 3.5.1: Λογιστική και φορολογική βάση - δεδοµένα µόνο για έσοδα και έξοδα περιόδου ίνονται τα παρακάτω δεδοµένα από το ισοζύγιο της οντότητας (επιχείρηση) ΑΛΦΑ για το έτος 20Χ5. 22 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

25 Πίνακας 3.1: εδοµένα ισοζυγίου εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20X5 Επιπλέον δίνονται οι παρακάτω πρόσθετες πληροφορίες: 1. Το ποσό των φορολογικά αναγνωριζόµενων αποσβέσεων χρήσης ανήλθε σε Οι προβλέψεις (έξοδο) αποζηµίωσης προσωπικού και η αποµείωση παγίων δεν εκπίπτουν για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος στο έτος που αναγνωρίζονται λογιστικά. 3. Τα πρόστιµα δεν αναγνωρίζονται φορολογικά αλλά συνιστούν µόνιµη διαφορά λογιστικής και φορολογικής βάσης (δεν αντιστρέφονται). 4. Η αναστροφή αποµείωσης χρηµατοοικονοµικών στοιχείων (κέρδος) δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήµατος, συνιστώντας προσωρινή διαφορά λογιστικής-φορολογικής βάσης. 5. Για τα λοιπά έξοδα και ζηµιές και τα λοιπά έσοδα και κέρδη δεν υπάρχουν διαφορές µεταξύ λογιστικής και η φορολογικής βάσης (δεν υπάρχουν «λογιστικές διαφορές»). 6. Ο φορολογικός συντελεστής είναι 26% Με βάση τα παραπάνω: α) Να καταρτιστεί πίνακας µε τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου. β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήµατος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. γ) Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

26 Λύση Ερώτηµα α Πίνακας 3.2: Λογιστική και φορολογική βάση εσόδων και εξόδων της ΑΛΦΑ, 20Χ5 Ερώτηµα β και γ. Πίνακας 3.3: ιαφορές Λογιστικής και φορολογικής βάσης & υπολογισµός φορολογητέων κερδών, ΑΛΦΑ 20X5 24 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

27 Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει αναλυτικά, από τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική βάση του ανωτέρω πίνακα, και να θέτει την τεκµηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου. Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά µόνο έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισµού. Μάλιστα, µεταβολές στοιχείων του ισολογισµού µπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, είτε οι µεταβολές αυτές συσχετίζονται µε έσοδα / έξοδα είτε όχι (π.χ. διακανονισµός του σχετικού στοιχείου του ισολογισµού όπως καταβολή αποζηµίωσης προσωπικού από δηµιουργηµένη πρόβλεψη). Σηµαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της θέσης, και ιδίως των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος σε περίπτωση διανοµής. Για πιο ολοκληρωµένη παρουσίαση του θέµατος παρατίθεται το επόµενο παράδειγµα, το οποίο αναφέρεται ειδικά σε οντότητες που επιλέγουν να χρησιµοποιούν εύλογες αξίες. Παράδειγµα Λογιστική και φορολογική βάση - διαφορές από µεταβολές λογ/µών ισολογισµού Για την επιχείρηση ΒΗΤΑ δίνονται οι εξής πληροφορίες για τη χρήση 20Χ5. 1. Τα πάγια αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 8% και φορολογικό 10%. 2. Τα άυλα αποσβένονται µε λογιστικό συντελεστή 15% και φορολογικό 10%. 3. Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται στην εύλογη αξία µε αναγνώριση των διαφορών σε αποθεµατικό της καθαρής θέσης, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος. 4. Η αξία των αποθεµάτων δεν διαφέρει λογιστικά και φορολογικά. 5. Οι απαιτήσεις υπόκεινται σε αποµείωση λόγω επισφάλειας για λογιστικούς σκοπούς, ενώ φορολογικά παρακολουθούνται στο κόστος. 6. Το εµπορικό χαρτοφυλάκιο (χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία) αποτιµάται σε εύλογες αξίες και οι µεταβολές καταχωρούνται στα αποτελέσµατα, ενώ φορολογικά οι διαφορές αυτές δεν αναγνωρίζονται (το εµπορικό χαρτοφυλάκιο φορολογικά παρακολουθείται στο κόστος κτήσης). 7. Οι προβλέψεις για αποζηµίωση προσωπικού λογίζονται µε την αρχή του δουλευ- µένου σύµφωνα µε τα λογιστικά πρότυπα ενώ οι πληρωµές µειώνουν την αξία τους. Σηµείωση: από φορολογικής απόψεως δεν αναγνωρίζονται οι προβλέψεις κατά το σχηµατισµό τους αλλά αναγνωρίζονται (εκπίπτουν) οι καταβολές για τον προσδιορισµό του φόρου εισοδήµατος. 8. εν έγινε διανοµή κερδών στη διάρκεια της χρήσης. Για τη ΒΗΤΑ δίνεται επίσης η λογιστική και φορολογική βάση των χρηµατ/κών της καταστάσεων: ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

28 Πίνακας 3.4: Ισολογισµός λογιστικής και φορολογικής βάσης, ΒΗΤΑ ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

29 Πίνακας 3.5: Κατάσταση αποτελεσµάτων, ΒΗΤΑ 20Χ5 Ζητείται Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

30 Πίνακας 3.6: ιαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης των χρηµατ/κών καταστάτων της ΒΗΤΑ, 20Χ5 28 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

31 Σηµειώσεις Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της Κατάστασης αποτελεσµάτων. Οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης λογαριασµών του ισολογισµού θα επηρεάσουν τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους. Η φορολογική βάση των «Αποτελεσµάτων εις νέο» του έτους 20Χ5 προκύπτει εάν στο ποσό του αντίστοιχου κονδυλίου του 20Χ4 προστεθούν για τη χρήση 20Χ5: α) το φορολογικό αποτέλεσµα µετά από φόρους (ποσού 37), και β) οι µόνιµες φορολογικές διαφορές (ποσού -30). Για την κατανόηση του θέµατος αυτού σηµειώνεται ότι τα ποσά των µόνιµων διαφορών της χρήσης 20Χ5 έχουν αφαιρεθεί από το λογιστικό αποτέλεσµα, καθώς αντιπροσωπεύουν έξοδα που έχουν µειώσει το ενεργητικό (το ταµείο, υποθέτοντας εξόφληση) και την καθαρή θέση (Κέρδη εις νέο). Ωστόσο, τα ποσά αυτά δεν έχουν µειώσει τη φορολογική καθαρή θέση αφού προστέθηκαν για να υπολογιστούν τα φορολογητέα κέρδη και ο φόρος εισοδήµατος. Συνεπώς, πρέπει να αφαιρεθούν. Τέλος, σηµειώνεται ότι η φορολογική βάση των κερδών εις νέο αντιπροσωπεύει το ποσό που έχει ήδη υποβληθεί σε φόρο εισοδήµατος, και συνεπώς είναι σηµαντική πληροφορία για τη διανοµή κερδών. Παράδειγµα Λογιστική και φορολογική βάση - Πώληση παγίου µε διαφορετικές λογιστικές και φορολογικές αποσβέσεις Κατά την 31 εκεµβρίου 20Χ4 η επιχείρηση ΓΑΜΑ είχε στην κατοχή της πάγιο µε τα εξής δεδοµένα: Λογιστική βάση Φορολογική βάση Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Το πάγιο αυτό πωλήθηκε στις 2 Ιανουαρίου 20Χ5 αντί 550. Ζητείται: Να υπολογιστεί η λογιστική και η φορολογική βάση της συναλλαγής (κέρδος ή ζηµία) για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της ΓΑΜΑ της χρήσης 20Χ5. Λύση Λογιστική βάση Φορολογική βάση Αξία κτήσης Σωρευµένες αποσβέσεις Αναπόσβεστη αξία Τιµή πώλησης Κέρδος/Ζηµιά - λογιστική / φορολογική βάση ηλαδή, από την πώληση προκύπτει λογιστικό κέρδος 50 και φορολογική ζηµιά 150 (είχαν γίνει περισσότερες λογιστικές αποσβέσεις από ότι φορολογικές κατά 200). Ως εκ τούτου, η διαφορά φορολογικής και λογιστικής βάσης είναι =200. Εποµένως, από το λογιστικό αποτέλεσµα (που περιλαµβάνει κέρδος 50) θα αφαιρεθεί το ποσό της διαφοράς των 200 για να υπολογιστεί το φορολογητέο αποτέλεσµα της χρήσης. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

32 Παράγραφος Η διάταξη ορίζει ότι το σχέδιο των λογαριασµών του παραρτήµατος Γ είναι υποχρεωτικό σε ό,τι αφορά την ονοµατολογία, το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών (ανάλυση - ταξινόµηση σε πρωτοβάθµιους, δευτεροβάθ- µιους, κλπ), καθώς και το περιεχόµενό τους, όπως αυτά καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Συνεπώς, και σύµφωνα µε τις επικρατούσες διεθνείς πρακτικές, δεν είναι υποχρεωτική η χρήση των κωδικών του προτεινόµενου σχεδίου λογαριασµών. Παράγραφος Οι οντότητες, µε επιλογή τους, µπορούν να συνεχίσουν να χρησιµοποιούν το υπάρχον σχέδιο λογαριασµών που είναι σε ισχύ κατά την 31η εκεµβρίου 2014, δηλαδή το σχέδιο λογαριασµών του Π /80 ή του Π.. 148/1984 περί εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων ή του Π.. 384/1992 περί εφαρµογής Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, κατά περίπτωση. Οίκοθεν νοείται ότι οι οντότητες οφείλουν να προβαίνουν στις απαραίτητες προσαρµογές και προσθήκες στο σχέδιο λογαριασµών που τηρούν για την κάλυψη των απαιτήσεων του παρόντος νόµου και των πληροφοριακών τους αναγκών. Παράγραφος Η παράγραφος αυτή περιγράφει το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα για οντότητες που συντάσσουν, προαιρετικά ή υποχρεωτικά, ισολογισµό. Το σύστηµα αυτό πρέπει να παρακολουθεί στα τηρούµενα αρχεία αναλυτικά κάθε συναλλαγή και γεγονός που έχει επίπτωση στα στοιχεία του ισολογισµού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις και στα στοιχεία της καθαρής θέσης), καθώς και στα στοιχεία της κατάστασης των αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµίες). Ενδεικτικά, διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα εφαρµόζουν: α) ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ και οι Ετερόρρυθµες κατά µετοχές εταιρείες, β) ΟΕ και ΕΕ των οποίων όλα τα άµεσα ή έµµεσα µέλη είναι είτε οντότητες της περ. α της παρ. 2 του άρθρου 1, είτε άλλες οντότητες συγκρίσιµου νοµικού τύπου µε τις οντότητες της περίπτωσης αυτής, δηλαδή έχουν περιορισµένη ευθύνη, γ) Οι οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή οι ΟΕ, ΕΕ, οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες κ.λπ. µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ευρώ, δ) Τα µη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.. (σωµατεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.,) εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014), ε) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίµων και ο πωλητής πετρελαίου θέρµανσης (οντότητα της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014, δηλαδή ΟΕ, ΕΕ, ατοµική επιχείρηση) µε κύκλο εργασιών µεγαλύτερο από ευρώ, στ) Κερδοσκοπικές ή µη οντότητες που ανήκουν στο ηµόσιο ή ελέγχονται από αυτό ή τελούν υπό την εποπτεία αυτού ( ηµόσιο, Ν.Π...), οι οποίες δεν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του Ν. 4270/2014 (Λογιστικό Σχέδιο Γενικής Κυβέρνησης), ζ) Οι συνεταιρισµοί και κάθε οντότητα που υποχρεούνται σε σύνταξη ισολογισµού από άλλη νοµοθεσία. 30 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

33 Παράγραφος Η διάταξη ορίζει ότι η πολύ µικρή οντότητα (καθαρός κύκλος εργασιών µέχρι ευρώ) της παραγράφου 2(γ) του άρθρου 1 (ετερόρρυθµη εταιρεία, οµόρρυθµη εταιρεία, ατοµική επιχείρηση, κ.λπ.), η οποία σύµφωνα µε το νόµο επιλέγει να συντάξει µόνο (συνοπτική) Κατάσταση Αποτελεσµάτων του υποδείγ- µατος Β.6, δύναται να µην παρακολουθεί (απαλλαγή) τα στοιχεία ισολογισµού και µεταβολές αυτών (όπως αναφέρεται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου), αλλά µόνο τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Την ίδια δυνατότητα έχει και η οντότητα της παραγράφου 11 του άρθρου 30 (πρατήρια καυσίµων και πωλητές πετρελαίου θέρµανσης µε καθαρό κύκλο εργασιών µέχρι ευρώ). Σηµειώνεται ότι οι οντότητες αυτές υπόκεινται στις ρυθµίσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόµου και έχουν υποχρέωση τήρησης ορισµένων αρχείων, από τα αναφερό- µενα σε εκείνο το άρθρο. Παράγραφος Η παράγραφος αυτή παρέχει τη δυνατότητα στην οντότητα που, σύµφωνα µε το νόµο αυτό, έχει το δικαίωµα να συντάσσει µόνο Κατάσταση αποτελεσµάτων απαλλασσόµενη από την υποχρέωση σύνταξης και Ισολογισµού (δηλαδή η οντότητα της παραγράφου 11), να χρησιµοποιεί ένα κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα για να παρακολουθεί τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (βιβλία εσόδων-εξόδων). Σηµειώνεται ότι η οντότητα αυτή δύνανται να χρησιµοποιεί προαιρετικά ένα διπλογραφικό σύστηµα, αντί απλογραφικού, χωρίς ωστόσο εκ του λόγου αυτού (προαιρετική χρήση διπλογραφικού συστήµατος) να υποχρεούται να συντάσσει και ισολογισµό (συντάσσει µόνο κατάσταση αποτελεσµάτων) Εξυπακούεται ότι η καταχώρηση των συναλλαγών και γεγονότων στο απλογραφικό σύστηµα γίνεται κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 5, µε τάξη, πληρότητα και ορθότητα. Ιδιαίτερα, καταχωρείται η ηµεροµηνία έκδοσης ή λήψης του σχετικού παραστατικού της συναλλαγής ή του γεγονότος, µε σύστηµα που διασφαλίζει τη µοναδική σύνδεση, προς κάθε κατεύθυνση, µεταξύ συναλλαγής/γεγονότος - παραστατικού - εγγραφής (καταχώρηση) Όπου άλλοι νόµοι χρησιµοποιούν τους όρους «Απλοποιηµένα Λογιστικά Πρότυπα» ή «Βιβλία Εσόδων-Εξόδων» ή «Βιβλία Β Κατηγορίας» ή «Απλογραφικά βιβλία», είναι προφανές ότι αναφέρονται στο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα της παραγράφου 12 του άρθρου Η διάκριση των διαφόρων εσόδων σε κατηγορίες (υποπαράγραφος 12α), είναι σηµαντική ως πληροφορία της διοίκησης αλλά εξυπηρετεί και ελεγκτικούς σκοπούς. Η οµαδοποίηση των πωλήσεων δύναται να γίνεται και από το πληροφοριακό σύστηµα της επιχείρησης, ή µε οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη καταχώρηση, ανά παραστατικό και ανά κατηγορία εσόδου. Σηµειώνεται ότι σε κάθε περίπτωση το λογιστικό σύστηµα της οντότητας πρέπει να καλύπτει τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί Φ.Π.Α ή άλλης νοµοθεσίας Οίκοθεν νοείται ότι καταχωρούνται αφαιρετικά των εσόδων τα σχετικά µειωτικά στοιχεία αυτών (εκπτώσεις, επιστροφές, κ.λπ.) Συνήθεις κατηγορίες κερδών είναι τα κέρδη από πώληση ενσώµατων ή άυλων παγίων στοιχείων ή χρηµατοοικονοµικών στοιχείων, συναλλαγµατικές διαφορές, κ.λπ. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

34 Συνήθεις κατηγορίες ζηµιών είναι οι ζηµιές από πώληση ή καταστροφή ή αποµείωση ενσώµατων ή άυλων παγίων στοιχείων, ή από πώληση ή αποµείωση χρη- µατοοικονοµικών στοιχείων, συναλλαγµατικές διαφορές, κ.λπ Τα κονδύλια του στοιχείου (στ) αναφέρονται στα προς απόδοση (όπου συντρέχει περίπτωση) ποσά (π.χ. Φ.Π.Α, δηµοτικοί φόροι, διάφορα τέλη, κ.λπ.). Σηµειώνεται ότι τα σχετικά ποσά δύναται να προκύπτουν συγκεντρωτικά, ως ποσοστό της βάσης υπολογισµού τους (π.χ. ως ποσοστό επί των πωλήσεων) µε µία εγγραφή για την περίοδο που αφορούν Συνοπτικά, απλογραφικό λογιστικό σύστηµα εφαρµόζουν οι πολύ µικρές οντότητες της παρ. 2γ του άρθρου 1 που δεν συντάσσουν ισολογισµό. Ενδεικτικά: α) Οι οµόρρυθµες εταιρείες, οι ετερόρρυθµες εταιρείες, οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι αστικές εταιρείες κερδοσκοπικού ή µη χαρακτήρα, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, οι δικηγορικές εταιρίες, οι κοινοπραξίες, καθώς και οποιαδήποτε άλλη οντότητα του ιδιωτικού τοµέα, που αποκτά εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε κύκλο εργασιών µέχρι και ευρώ (οντότητες της παραγράφου 2γ του άρθρου 1 του Ν. 4308/2014). β) Ο πωλητής (εµπορία) υγρών καυσίµων (ΟΕ, ΕΕ, ατοµική επιχείρηση) µε κύκλο εργασιών µέχρι και ευρώ. ιευκρινίζεται ότι η εµπορία υγραερίου εµπίπτει στη δραστηριότητα των πρατηρίων υγρών καυσίµων, δεδοµένου ότι το υγραέριο διατίθεται ως καύσιµο από τα εν λόγω πρατήρια µε τον ίδιο τρόπο όπως η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης. Συνεπώς, συνυπολογίζονται στο όριο των ευρώ από πωλήσεις υγρών καυσίµων (κίνησης - θέρµανσης) και οι πωλήσεις υγραερίου. ιευκρινίζεται επίσης ότι τα προαναφερόµενα όρια ισχύουν γενικά για την οντότητα, συνεπώς, όποιος διατηρεί και άλλο κλάδο πώλησης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών, δηλαδή ασκεί και άλλες δραστηριότητες, για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων λαµβάνεται το σύνολο του κύκλου εργασιών από όλες τις δραστηριότητες. γ) Τα µη κερδοσκοπικά Ν.Π.Ι.. (σωµατεία, σύλλογοι, ενώσεις προσώπων κ.λπ.), εφόσον αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, µε κύκλο εργασιών µέχρι και ευρώ. δ) Ειδικώς, οι παρακάτω οντότητες οι οποίες σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 30 του παρόντος νόµου συντάσσουν µόνο συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων, ανεξαρτήτως µεγέθους: δ1) Οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα µε βάση του νόµους 89/1967 (ΦΕΚ Α 132) και 378/1968 (ΦΕΚ Α 82), όπως επίσης και κάθε επιχείρηση που έχει υπαχθεί στους ίδιους νόµους. Οίκοθεν νοείται ότι οποιαδήποτε αναφορά στον Α.Ν. 89/1967 καταλαµβάνει και το Ν. 27/1975 (ΦΕΚ Α 77), όπως άλλωστε προκύπτει και από τη διάταξη του άρθρου 34 του Ν. 3427/2005 (ΦΕΚ Α 312). δ2) Τα υποκαταστήµατα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα, εφόσον, σύµφωνα µε την ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία, απαλλάσσονται από φόρο εισοδήµατος. δ3) Ο εκµεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του Ν. 27/ Σηµειώνεται ότι οι ατοµικές επιχειρήσεις, οι οποίες µε τις διατάξεις του Κ.Φ.Α.Σ. απαλλάσσονταν από τη τήρηση βιβλίων και την έκδοση στοιχείων λιανικής λόγω ύψους ακαθαρίστων εσόδων της προηγούµενης διαχειριστικής περιόδου (όριο ευρώ), εφεξής απαλλάσσονται µόνο από την τήρηση λογιστικών βιβλίων, σύµφωνα µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων. Οι οντότητες αυτές υποχρεούνται, για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος, σε έκδο- 32 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

35 ση στοιχείων λιανικής, χωρίς ωστόσο να απαιτείται η χρήση φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισµού. Λοιπές επεξηγήσεις 3.1 Από τις διατάξεις του παρόντος νόµου δεν προκύπτει υποχρέωση τήρησης ιδιαίτερων λογιστικών αρχείων για τα υποκαταστήµατα. Η λογιστική παρακολούθηση των υποκαταστηµάτων µπορεί να διενεργείται από το λογιστικό σύστηµα της οντότητας σύµφωνα µε τις καθιερωµένες λογιστικές πρακτικές. 3.2 απάνες που πραγµατοποιούνται από ιδρυτή οντότητας πριν από τη σύστασή της στο όνοµά του αλλά ρητά και τεκµηριωµένα για λογαριασµό της, µεταφέρονται στα αρχεία της οντότητας µετά τη σύστασή της. 3.3 Επί προαιρετικής ένταξης στο διπλογραφικό σύστηµα, η οντότητα δύναται να επανέλθει στο απλογραφικό οποτεδήποτε και χωρίς κανένα περιορισµό. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η αλλαγή λογιστικού συστήµατος στη διάρκεια µιας ετήσιας (διαχειριστικής) περιόδου (φορολογικό έτος). 3.4 Η τήρηση τόσο του απλογραφικού όσο και του διπλογραφικού συστήµατος γίνεται σε κάθε περίπτωση σύµφωνα µε τη θεµελιώδη αρχή του δεδουλευµένου (accrual assumption) κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 17 του παρόντος νόµου. ηλαδή, αναγνωρίζονται και καταχωρούνται οι επιπτώσεις των συναλλαγών και γεγονότων όταν προκύπτουν και όχι όταν διακανονίζονται ταµειακά. ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

36 Λογιστικό σύστηµα παρακολούθησης της λογιστικής και της φορολογικής βάσης στοιχείων ισολογισµού και αποτελεσµάτων Γεωργίου Στ. Αληφαντή ιδάσκοντος στο ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ τ. Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Συµβούλου στην Εταιρεία ικηγόρων POTAMITISVEKRIS Μέχρι οι αποσβέσεις οι οποίες καταχωρούντο στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων ήταν µόνο οι φορολογικές, αφού οι επιχειρήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα, την οποία έχουν από , να διενεργούν λογιστικές αποσβέσεις οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες, από τις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 4172/2013, φορολογικές αποσβέσεις. Από , οι επιχειρήσεις, στην περίπτωση όπου οι λογιζόµενες κάθε έτος λογιστικές αποσβέσεις είναι διαφορετικές των αντίστοιχων φορολογικών, πρέπει να παρακολουθούν ιδιαιτέρως τις λογιστικές καθώς και τις φορολογικές αποσβέσεις Επίσης, µέχρι οι επιχειρήσεις, δήλωναν ως λογιστική διαφορά τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη κατά τη χρήση που τη σχηµάτιζαν και την αφαιρούσαν, φορολογικά στο µέλλον, από τα φορολογητέα αποτελέσµατα, όταν πραγµατοποιείτο ο κίνδυνος για την οποία την είχαν σχηµατίσει. εν απαιτείτο όµως, µέχρι την εν λόγω λογιστική διαφορά να την παρακολουθούν λογιστικά. Η διαφορετική αυτή αντιµετώπιση των άνω προβλέψεων από τη λογιστική και φορολογική νοµοθεσία απαιτείται από να παρακολουθείται λογιστικά. Στις οδηγίες το Υπ. Οικονοµικών δεν προτείνει κάποιο ιδιαίτερο σύστηµα µε το οποίο θα γίνεται παράλληλα η λογιστική και φορολογική παρακολούθηση στις άνω περιπτώσεις, καθώς, και σε άλλες παρόµοιες περιπτώσεις όπου υπάρχει διαφορετική λογιστική αντιµετώπιση από την αντίστοιχη φορολογική.. Προς καλύτερη κατανόηση της νέας υποχρέωσης των επιχειρήσεων αναφέρουµε το παρακάτω παράδειγµα στο οποίο αναπτύσσουµε δύο σειρές λογιστικών βιβλίων: τη λογιστική σειρά βιβλίων και τη φορολογική. Όµως, οι επιχειρήσεις µπορούν να βρουν ένα άλλο σύστηµα παρακολούθησης µε το οποίο να καλύπτουν τις ανάγκες της νοµοθεσίας 1. Υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος των επιχειρήσεων. Τα φορολογητέα αποτελέσµατα (κέρδος ή ζηµία) των επιχειρήσεων (ή οντοτήτων) προσδιορίζονται µε βάση το λογιστικό αποτέλεσµα της επιχείρησης (κέρδος ή ζη- µία προ φόρου) στο οποίο προσθέτουµε τις λογιστικές διαφορές και αφαιρούµε τα απαλλασσόµενα της φορολογίας έσοδα και κέρδη. Εάν από την εξίσωση αυτή προκύπτει θετικό αποτέλεσµα ή φορολογικό κέρδος τότε αυτό φορολογείται µε τον συντελεστή, τον οποίο προβλέπει η ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία για τη φορολογία των κερδών των νοµικών προσώπων (για τα κέρδη του φορολογικού έτους 2014 ο συντελεστής φορολογίας των κερδών, σύµφωνα µε το άρθρο 58, του Ν. 4172/2013 είναι 26%, µε εξαίρεση τους υπόχρεους των περιπτώσεων β, δ, ε, στ και ζ του άρθρου 45, όταν τηρούν απλογραφικά βιβλία, όπου τα κέρδη τους 34 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

37 φορολογούνται µε την κλίµακα της παρ. 1, του άρθρου 29 του ίδιου νόµου ). Το γινόµενο του πολλαπλασιασµού αποτελεί το φόρο εισοδήµατος του νοµικού προσώπου, ο οποίος καταχωρείται στα αποτελέσµατα χρήσεως της επιχείρησης και προσδιορίζει το τελικό λογιστικό αποτέλεσµα της επιχείρησης µετά φορολογία. Στην περίπτωση, όµως, που προκύπτει αρνητικό αποτέλεσµα ή φορολογική ζηµία τότε αυτή µεταφέρεται στις επόµενες πέντε χρήσεις για να συµψηφισθεί µε τα φορολογητέα κέρδη των χρήσεων αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 27, του Ν. 4172/2013. Με βάση τα ανωτέρω, το φορολογικό αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) των επιχειρήσεων προσδιορίζεται ως εξής: Λογιστικό αποτέλεσµα χρήσεως προ φόρου (κέρδος ή ζηµία) Πλέον: Έξοδα µη εκπιπτόµενα φορολογικά ή λογιστικές διαφορές Μείον: Έσοδα και κέρδη απαλλασσόµενα της φορολογίας Φορολογικό αποτέλεσµα χρήσεως (κέρδος ή ζηµία) Βάσει του άνω φορολογικού κέρδους της χρήσεως, ο φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται: Φόρος εισοδήµατος = Φορολογικό κέρδος Χ 26% Κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου κέρδους των επιχειρήσεων (ή κέρδους από επιχειρηµατική δραστηριότητα ), επιτρέπεται η έκπτωση όλων των δαπανών, οι οποίες, σύµφωνα µε το άρθρο 22, του Ν. 4172/2013, πληρούν τι εξής αρχές: α) πραγµατοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εµπορικές συναλλαγές της, β) αντιστοιχούν σε πραγµατική συναλλαγή και η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική ιοίκηση, γ) εγγράφονται στα τηρούµενα βιβλία απεικόνισης των συναλλαγών της περιόδου κατά την οποία πραγµατοποιούνται και αποδεικνύονται µε κατάλληλα δικαιολογητικά. Βέβαια το άρθρο 22 πρέπει να εξετάζεται συστηµατικά µε το επόµενο άρθρο 23 των µη εκπιπτόµενων δαπανών, αφού ο κανόνας είναι ότι: «Όποια δαπάνη πληροί τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εµπίπτει στον περιοριστικό κατάλογο των µη εκπιπτόµενων δαπανών του άρθρου 23, εκπίπτει ως φορολογικό έξοδο» (Αιτιολογική έκθεση Ν. 4172/2013). Εποµένως, οι δαπάνες των επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ έχουν καταχωρηθεί ως έξοδα στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων, συγχρόνως δεν µπορούν να αφαιρεθούν και κατά τον προσδιορισµό των φορολογητέων κερδών, ονοµάζονται «λογιστικές διαφορές». 2. ιάκριση των λογιστικών διαφορών Οι λογιστικές διαφορές διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) τις οριστικές ή µόνιµες και β) τις προσωρινές. Μόνιµες διαφορές (ή Λογιστικές διαφορές) είναι έξοδα καταχωρηµένα στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων και, ως εκ τούτου, έχουν επηρεάσει το λογιστικό ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

38 αποτέλεσµα (κέρδος ή ζηµία) της χρήσεως, πλην, όµως δεν µπορούν να αφαιρεθούν από τα φορολογητέα αποτελέσµατα της ίδιας χρήσεως (κέρδος ή ζηµία ) επειδή τα έξοδα αυτά δεν πληρούν τις αρχές της φορολογικής έκπτωσης των εξόδων ή ειδικές διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας δεν το επιτρέπουν. Στην προκειµένη περίπτωση πρόκειται, κυρίως, για τις δαπάνες οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 23, του Ν. 4172/2013, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλη φορολογική διάταξη π.χ. παρ. 4, άρθρου 48, Ν. 4172/2013. Προσωρινή διαφορά (temporary difference) βάσει του ορισµού του Παραρτή- µατος Α του Ν. 4308/2014 είναι η διαφορά µεταξύ της λογιστικής αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης ή άλλου στοιχείου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και της φορολογικής βάσης που η οντότητα αναµένει να επηρεάσει στο µέλλον τα φορολογητέα αποτελέσµατα, όταν η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου ή της υποχρέωσης θα ανακτηθεί ή διακανονιστεί, ή στην περίπτωση άλλων στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, όταν θα επηρεαστούν τα φορολογητέα αποτελέσµατα. Οι προσωρινές διαφορές δηµιουργούνται κυρίως: α) Όταν υπάρχουν διαφορές µεταξύ λογιστικών και φορολογικών αποσβέσεων. Σηµειώνεται ότι µέχρι , δεν υφίστατο το θέµα αυτό επειδή οι αποσβέσεις οι οποίες καταχωρούντο στα λογιστικά βιβλία των επιχειρήσεων ήταν µόνο οι φορολογικές, αφού οι επιχειρήσεις δεν είχαν τη δυνατότητα, την οποία έχουν από , να διενεργούν λογιστικές αποσβέσεις οι οποίες µπορεί να είναι διαφορετικές από τις προβλεπόµενες, από τις διατάξεις του άρθρου 24, του Ν. 4172/2013, φορολογικές αποσβέσεις. Από , οι επιχειρήσεις, στην περίπτωση όπου οι λογιζόµενες κάθε έτος λογιστικές αποσβέσεις είναι διαφορετικές των αντίστοιχων φορολογικών, πρέπει να παρακολουθούν ιδιαιτέρως τις λογιστικές καθώς και τις φορολογικές αποσβέσεις. β) Από το χρόνο της φορολογικής έκπτωσης των σχηµατισµένων προβλέψεων για την αντιµετώπιση ζηµιών, εξόδων και υποχρεώσεων. Μέχρι οι επιχειρήσεις, δήλωναν ως λογιστική διαφορά τη σχηµατισθείσα πρόβλεψη κατά τη χρήση που τη σχηµάτιζαν και την αφαιρούσαν, φορολογικά στο µέλλον, από τα φορολογητέα αποτελέσµατα, όταν πραγµατοποιείτο ο κίνδυνος για την οποία την είχαν σχηµατίσει. εν απαιτείτο όµως, µέχρι την εν λόγω λογιστική διαφορά να την παρακολουθούν λογιστικά. Η διαφορετική αυτή αντιµετώπιση των άνω προβλέψεων από τη λογιστική και φορολογική νοµοθεσία απαιτείται από να παρακολουθείται λογιστικά. 3. Παρακολούθηση των διαφορών µεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης Από τα φορολογητέα κέρδη των επιχειρήσεων εξακολουθούν να προσδιορίζονται µε βάση τα ανωτέρω. Όµως από ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4308/2014 περί «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων» όπου στην παρ. 5, του άρθρου 3, αναφέρει ότι: «Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τη λογιστική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της οντότητας, σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο. Το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί 36 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

39 και τη φορολογική βάση των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση, µε σκοπό τη συµµόρφωση µε τη φορολογική νοµοθεσία και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων.» Σύµφωνα µε τους ορισµούς που παρέχονται στο Παράρτηµα Α του Ν. 4308/2014 φορολογική βάση (tax basis) είναι η αξία που αναγνωρίζεται για ένα περιουσιακό στοιχείο ή υποχρέωση για σκοπούς φορολογίας εισοδήµατος. Αυτή τη φορολογική αξία, ο Ν.4308/2014 θέλει να παρακολουθείται ιδιαιτέρως από την αντίστοιχη λογιστική. Εποµένως, το λογιστικό σύστηµα της οντότητας απαιτείται να παρακολουθεί τόσο τη λογιστική αξία όσο και τη φορολογική βάση, εφόσον διαφέρουν, των στοιχείων των εσόδων, εξόδων, περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και καθαρής θέσης, κατά περίπτωση. Η υποχρέωση αυτή είναι αυτονόητη προϋπόθεση για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οντότητας. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε οποιοδήποτε πρόσφορο και ασφαλή τρόπο, ώστε να µπορούν να εξαχθούν οι απαραίτητες πληροφορίες για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, τη σύνταξη των φορολογικών δηλώσεων, και τη διασφάλιση της δυνατότητας διενέργειας ελέγχων (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015). Είναι προφανές ότι η οντότητα οφείλει να είναι σε θέση να τεκµηριώσει αναλυτικά, από τις εγγραφές στα βιβλία της και τα σχετικά παραστατικά, τα ποσά των διαφορών της φορολογικής από τη λογιστική βάση, όπως αυτές απεικονίζονται στον παρακάτω παρατιθέµενο πίνακα, και να θέτει την τεκµηρίωση αυτή στη διάθεση του ελέγχου (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015). Η υποχρέωση για παρακολούθηση της φορολογικής βάσης δεν αφορά µόνο έσοδα και έξοδα αλλά και στοιχεία του ισολογισµού. Μάλιστα, µεταβολές στοιχείων του ισολογισµού µπορεί να επηρεάζουν τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος, είτε οι µεταβολές αυτές συσχετίζονται µε έσοδα / έξοδα είτε όχι (π.χ. διακανονισµός του σχετικού στοιχείου του ισολογισµού όπως καταβολή αποζηµίωσης προσωπικού από δηµιουργηµένη πρόβλεψη). Σηµαντικό είναι επίσης η οντότητα να παρακολουθεί τη φορολογική βάση της καθαρής της θέσης, και ιδίως των «κερδών εις νέο» για να γνωρίζει τα ποσά για τα οποία υπάρχει υποχρέωση καταβολής φόρου εισοδήµατος σε περίπτωση διανοµής (Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015). Στις άνω οδηγίες το Υπ. Οικονοµικών δεν προτείνει κάποιο ιδιαίτερο σύστηµα µε το οποίο θα γίνεται η ανωτέρω παρακολούθηση. Προς καλύτερη κατανόηση της νέας υποχρέωσης των επιχειρήσεων αναφέρουµε το παρακάτω παράδειγµα στο οποίο αναπτύσσουµε δύο σειρές λογιστικών βιβλίων: τη λογιστική σειρά βιβλίων και τη φορολογική. Όµως, οι επιχειρήσεις µπορούν να βρουν ένα άλλο σύστηµα παρακολούθησης µε το οποίο να καλύπτουν τις ανάγκες της νοµοθεσίας. 4. Παράδειγµα υπολογισµού φόρου εισοδήµατος µε προσωρινή διαφορά. Επιχείρηση τηρεί τα λογιστικά της βιβλία της σύµφωνα µε τους κανόνες της ισχύουσας λογιστικής νοµοθεσίας (Ν. 4308/2014). Συγχρόνως τηρεί παράλληλο βοηθητικό διπλογραφικό σύστηµα σύµφωνα µε τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας µε χωριστό ηµερολόγιο και καθολικό στο οποίο λογιστι- ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

40 κοποιούνται οι συναλλαγές οι οποίες αναγνωρίζονται από τη φορολογική νοµοθεσία. Την Χ1, η άνω επιχείρηση κατάρτισε λογιστικό και επίσης φορολογικό ισολογισµό, µεταξύ των οποίων δεν υπήρχαν διαφορές. Οι ισολογισµοί αναφέρουν τα εξής στοιχεία: Ισολογισµός Χ1 Λογιστικός Φορολογικός Προσωρινή Ενεργητικό διαφορά Λοιπά ενεργητικά Σύνολα Παθητικό α) Υποχρεώσεις: - Λοιπές α) Ίδια κεφάλαια Σύνολα Την Χ2 η εταιρεία µετέφερε τα υπόλοιπα των λογαριασµών άνω ισολογισµών στη νέα χρήση 20Χ2 και επιπλέον πραγµατοποίησε στη χρήση 20Χ2 τις εξής συναλλαγές: α) Λογιστικοποίησε τα έσοδα της χρήσεως 20Χ2 ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως 20Χ2 ευρώ β) Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσεως 20Χ2 εξόφλησε υποχρεώσεις ευρώ γ) Κοινοποιήθηκε τη χρήση 20Χ2, αγωγή για ποσό ευρώ από πελάτη της επιχείρησης λόγω πωλήσεως ακατάλληλων εµπορευµάτων και για την οποία ο νοµικός σύµβουλος εκτιµά ότι τελικά ο πελάτης θα δικαιωθεί για όλο το ποσό, οπότε η επιχείρηση πρέπει να επιβαρύνει τα αποτελέσµατα χρήσεως 20Χ2 µε ισόποση σχετική πρόβλεψη ευρώ Όµως, η πρόβλεψη αυτή δεν εκπίπτει φορολογικά κατά το χρόνο που σχηµατίζεται (20Χ2), γιατί η δαπάνη αυτή δεν είναι βεβαία και εκκαθαρισµένη, κατά το έτος του σχηµατισµού της, όπως απαιτεί ο φορολογικός νόµος, αλλά θα εκπεσθεί φορολογικά στο µέλλον όταν καταβληθεί στο πελάτη. Η δαπάνη αυτή της πρόβλεψης, η οποία καταχωρείται στο λογιστικό ηµερολόγιο, αλλά δεν καταχωρείται στο φορολογικό ηµερολόγιο, χαρακτηρίζεται από τις οδηγίες του Υπ. Οικονοµικών πολ. 1003/2015 ως προσωρινή διαφορά. Με βάση τα άνω δεδοµένα, στα ηµερολόγια της επιχείρησης (λογιστικό και φορολογικό) της χρήσεως 20Χ2 θα καταχωρηθούν οι εξής λογιστικές εγγραφές: 38 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

41 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

42 Ακολούθως την Χ2 καταχώρησε στο «Βιβλίο απογραφών» τις εξής οικονοµικές καταστάσεις: Απάντηση: Για τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος λαµβάνονται υπόψη µόνο οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης της κατάστασης αποτελεσµάτων. Οι διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης λογαριασµών του ισολογισµού θα επηρεάσουν τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος σε µελλοντικές περιόδους (Υπ. Οικονοµικών πολ.1003/2015). Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5, του Ν. 4308/2014 και τις οδηγίες του Υπ. Οικονοµικών (πολ.1003/2015) ο προσδιορισµός του φορολογητέου αποτελέσµατος καθώς, και ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος επί των φορολογητέων κερδών της ίδιας χρήσεως θα γίνει µε την πραγµατοποίηση των εξής εργασιών: α) Να καταρτιστεί πίνακας µε τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου Απάντηση: Βλέπε άνω αποτελέσµατα 20Χ2 β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήµατος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. γ) Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. 40 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

43 Την Χ3 η εταιρεία µετέφερε τα υπόλοιπα των λογαριασµών άνω ισολογισµών στη νέα χρήση 20Χ3 και επιπλέον πραγµατοποίησε στη χρήση 20Χ3 τις εξής συναλλαγές: α) Λογιστικοποίησε τα έσοδα της χρήσεως 20Χ3 ευρώ και τα λειτουργικά έξοδα της χρήσεως 20Χ3 ευρώ β) Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσεως 20Χ3: i) εξόφλησε το φόρο εισοδήµατος της προηγούµενης χρήσεως 20Χ2 ευρώ ii) εξόφλησε υποχρεώσεις ευρώ και επίσης iii) εκδόθηκε η απόφαση του δικαστηρίου και καταβλήθηκε στον πελάτη το ποσό ευρώ ως αποζηµίωση. Η πληρωµή της αποζηµίωσης, λογιστικά καταχωρήθηκε στη χρήση 20Χ3 στη χρέωση της σχηµατισθείσας την προηγούµενη χρήση 20Χ2 πρόβλεψης. Φορολογικά καταχωρήθηκε στη χρέωση των αποτελεσµάτων χρήσεως 20Χ3, επειδή τη χρήση αυτή εκπίπτεται φορολογικά. Με βάση τα άνω δεδοµένα, στα ηµερολόγια της επιχείρησης (λογιστικό και φορολογικό) της χρήσεως 20Χ3 θα καταχωρηθούν οι εξής λογιστικές εγγραφές: ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

44 Ακολούθως την Χ3 καταχώρησε στο «Βιβλίο απογραφών» τις εξής οικονοµικές καταστάσεις: Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3, παρ. 5, του Ν. 4308/2014 και τις οδηγίες του Υπ. Οικονοµικών (πολ.1003/2015) ο προσδιορισµός του φορολογητέου αποτελέσµατος 20Χ3 καθώς, και ο υπολογισµός του φόρου εισοδήµατος επί των φορολογητέων κερδών τη χρήσεως 20Χ3 θα γίνει µε την πραγµατοποίηση των εξής εργασιών: α) Να καταρτιστεί πίνακας µε τη λογιστική και φορολογική βάση των στοιχείων εσόδων και εξόδων της περιόδου Απάντηση: Βλέπε άνω αποτελέσµατα χρήσεως 20Χ3 β) Να υπολογιστεί το ποσό των φορολογητέων κερδών, του φόρου εισοδήµατος και των καθαρών λογιστικών κερδών της περιόδου. γ) Να καταρτιστεί πίνακας µε τις διαφορές φορολογικής και λογιστικής βάσης, ταξινοµηµένες σε µόνιµες και προσωρινές. 42 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος 2015

45 ΘΕΜΑΤΑ, Ιανουάριος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ www.elte.org.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015

Editorial. Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015 Τεύχος #7 Οκτώβριος 2015 Editorial Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015 «ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014»

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια

Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια TEI Aνατολικής Μακεδονίας & Θράκης Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικομικής Μάθημα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα-Σχέδια Διδάσκων: Αθανάσιος Μανδήλας smand@teiemt.gr 1 Έννοια - Σκοπός Λογιστικής Τυποποίησης Ομοιόμορφη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014

Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Τεύχος #2 Ιανουάριος 2015 Η ερμηνευτική Εγκύκλιος για τα ΕΛΠ με όλες τις παραπομπές στα επιμέρους άρθρα του νόμου 4308/2014 Editorial Η εφαρμογή των Ε.Λ.Π. σε ότι αφορά κυρίως τα κεφάλαια 1 και 2 έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Συντελεστές φορολογίας και προκαταβολής φόρου νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων Σύμφωνα με την απόφαση ΠΟΛ.1159/17.7.2015 ισχύουν τα εξής για την μεταβολή σχετικά με το συντελεστή φορολογίας νομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΡΑΞΗ ΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2604/4.2.2008 Θέµα: Απόκτηση από τα πιστωτικά ιδρύµατα «ειδικών συµµετοχών» στο µετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων του χρηµατοπιστωτικού τοµέα. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής:

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής: Ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014,επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 1/1/2015 στον λογιστικό χειρισμό των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β

ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡ. ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΤΜΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6.08.2009 1. 14 η /ΝΣΗ Φ.Π.Α. Αρ. Πρωτ.: 1078580/6637/491/B0014 ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β 2. 15 η /ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α,

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών

Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών Ποιες τροποποιήσεις επέρχονται στην αυτοτελή φορολόγηση των αφορολόγητων αποθεµατικών το άρθρο που δηµοσιεύθηκε στη «Ναυτεµπορική» 5.2.2014, µε τίτλο «Αυτοτελής φορολόγηση αφορολόγητων αποθεµατικών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της

1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος (δαπάνης) της Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Πέµπτη, 19 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 1.3.1.3. Προσδιορισµός των φορολογητέων κερδών και του τρέχοντος φόρου εισοδήµατος

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Εμημερωτική Επιστολή Νο 04 / 2015

Εμημερωτική Επιστολή Νο 04 / 2015 Νέα Σμύομη, 14 Ιαμξσαοίξσ 2015 Εμημερωτική Επιστολή Νο 04 / 2015 Ατξοά: Νέεπ διαςάνειπ για ςα Ελλημικά Λξγιρςικά Ποόςσπα Αγαπηςξί ρσμάδελτξι, Όπωπ γμωοίζεςε από 01.01.2015 ιρυύξσμ μέεπ διαςάνειπ για ςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/ του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 1/319/9.12.2004 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Τροποποίηση της απόφασης 5/204/14.11.2000 του Σ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανόνες συµπεριφοράς των εταιριών που έχουν εισαγάγει τις µετοχές τους

Διαβάστε περισσότερα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα

Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Η έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών από τα ακαθάριστα έσοδα Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων.

Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. Ν 2515/1997 Άρθρο 16 Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων. 1. Συγχώνευση πιστωτικών ιδρυµάτων, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130 Αύ), πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Η ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α Γιώργος Α. Κοροµηλάς Φορολογικός Σύµβουλος, Συγγραφέας 1. Έκπτωση καταβαλλοµένων ασφαλιστικών εισφορών σε ταµεία κύριας ασφάλισης και ταµεία

Διαβάστε περισσότερα

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α

ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟ Α 1. Ισχύουσες διατάξεις Με τις διατάξεις της παραγράφου 45 του άρθρου 3 του Ν. 4110/2013 προστέθηκε υποπερίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 23.9.2016 L 257/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1703 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Σεπτεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ, 20 Νοεµβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 8 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013). Αθήνα 8/10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΑ Β', Α' ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Η'

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013

Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 2013 ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ι.Κ.Ε. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Oι Σημαντικότερες Αλλαγές κατά Άρθρο του Νέου Ν.4172/2013 Περιεχόμενα Α. Οι σημαντικότερες αλλαγές με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 1 η εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου (αποτελούµενο από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τετάρτη, 18 Νοεµβρίου 2015 Κλείσιµο ισολογισµού πολύ µικρών οντοτήτων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ο Ν. 4308/2014 (Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) επιχειρεί αφενός την περαιτέρω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΓΙΑΝΝΙΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Α.Μ.ΟΕΕ.366 ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Ο.Ε. ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Μ.6413 Φοροτεχνικός Σύµβουλος ΣΑΤΕ Αθήνα 23/10/2013 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Τρόπος Φορολογίας Κοινοπραξιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ:

Ταχ.Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ.: ΑΘΗΝΑ ΠΟΛ Πληροφορίες: Φ. Φανάρα, Ε. Καπούτσου Τηλέφωνο: , 312 ΦΑΞ: ΑΔΑ: ΩΣΠ2Η-Α3Μ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 114/4.8.2014

Συνεδρίαση 114/4.8.2014 Συνεδρίαση 114/4.8.2014 ΘΕΜΑ: 1 Μεταβατικές διατάξεις για τον υπολογισμό των Ιδίων Κεφαλαίων των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα βάσει του Κανονισμού 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικά Νέα Tax Flash

Φορολογικά Νέα Tax Flash GLOBAL ACCOUNTING SOLUTIONS Α.Ε. Φορολογικά Νέα Tax Flash Επικοινωνία: Παπαδημητρίου Δημήτρης Senior Tax Partner dpapadimitriou@pdaudit.gr Μαλιάγκα Ασπασία Head of Tax amaliagka@pdaudit.gr Η εγκύκλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΑΠΟΦΑΣΗ 7/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πρόσθετες πληροφορίες και στοιχεία της ετήσιας και εξαµηνιαίας οικονοµικής έκθεσης και της ετήσιας και εξαµηνιαίας έκθεσης του διοικητικού συµβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος

Ημερίδα 2014. Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος Ημερίδα 2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) Κ.Φ.Ε. (ν.4172/2013) Ορίζεται η έννοια του φορολογικού έτους το οποίο ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος. Καταργούνται οι έννοιες διαχειριστική περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 29/12/2010 www.sate.gr. Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Πώς θα διενεργηθεί η κεφαλαιοποίηση υπεραξιών από την αναπροσαρµογή των ακινήτων Οι ανώνυµες εταιρείες, οι ΕΠΕ, οι συνεταιρισµοί, καθώς και οι οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες εταιρείες πρέπει µέχρι 31.12.2010

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ 1.1.ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1.1.1.Αποτελέσµατα Χρήσεων 2002-2004 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 2002-2004 (ΣΕ 000 )* 2002 2003 2004 Κύκλος εργασιών -Βιοµηχανική

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΤΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΤΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ 2015 Ανάλυση του νέου Ν.4308/2014 για την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Κατάρτιση των Αποτελεσμάτων χρήσης Σύγκριση διαδικασίας πριν και μετά τα ΕΛΠ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΝΤΑΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΙΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Σεμιναρίου με Θέμα «Μηχανογραφημένη Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων Συμπλήρωση Περιοδικών Δηλώσεων» Δρογαλάς,

Διαβάστε περισσότερα

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά. Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μονοπάτια Skywalker Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Ενότητα: Φορολογικά Πανοζάχος Δημήτριος Msc Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Σύμβουλος Αναφορές στο Νομικό Πλαίσιο λειτουργίας των Κοιν. Σ. Επ. Είναι Αστικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ- ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (χρήσης 1η Ιανουαρίου 31η Δεκεμβρίου 2015) Βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων

Τι είναι η οικονομική μονάδα? Διακρίσεις οικονομικών μονάδων Τι είναι η οικονομική μονάδα? Οικονομική μονάδα αποτελεί κάθε οργανωμένη προσπάθεια για συγκρότηση περιουσίας για την παραγωγή και διάθεση οικονομικών αγαθών και υπηρεσιών με βάση τις βασικές αποδεκτές

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 4&7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011 ΙΕΚΕΜ ΗΜΕΡΙΔΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Κατερίνα Πέρρου Δικηγόρος - Φορολογικός Σύµβουλος ΘΕΜΑΤΑ 1. Φορολογία Εισοδήµατος 2. Υποχρεώσεις από τον Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε

ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε ΔΟΥΡΟΣ - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006 Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΓΩΝΗ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.: 123265904000 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 47519/62/Β/00/0295 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83).

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 24 και 30 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83). ΑΔΑ: 75ΞΗΗ-21Θ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015

Tax Flash. Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Tax Flash Εγκύκλιοι 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 Φεβρουάριος 2015 Με τις Εγκυκλίους 1037/2015, 1039/2015 & 1042/2015 δόθηκαν σημαντικές διευκρινίσεις ως προς την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με τη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων

Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων Τελευταία ενημέρωση : 6 Απριλίου 2013 Λογ. 44.11 Παραθέτουμε το τμήμα της απαιτήσεων : Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων ΠΟΛ.1016/7.2.2005 που αφορά τις προβλέψεις επισφαλών ΠΟΛ.1016/7.2.2005... Άρθρο 9

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ» ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ TOMEΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ TΕ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα