στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου (αποτελούµενο από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήµατα) ενσωµατώνει µε πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/2012. Το νοµοθέτηµα στοχεύει στην ενοποίηση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθµιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείµενες οντότητες. Η εφαρ- µογή του νέου πλαισίου καταπολεµά τη λογιστική πολυνοµία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, συνθήκες που συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση του διοικητικού κόστους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και στην κατηγοριοποίηση των υποκείµενων οντοτήτων µε βάση το µέγεθός τους, κριτήριο µε το ο- ποίο συναρτώνται οι εφαρµοστέοι κανόνες. Ο όρος ο- ντότητα αναφέρεται σε κάθε κερδοσκοπικό ή µη κερδοσκοπικό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα που υπόκειται στην εφαρµογή αυτού του νόµου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το πλήρες γλωσσάριο όρων του Παραρτήµατος Α είναι αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου και ότι η εφαρµογή επιµέρους διατάξεων γίνεται µε βάση αυτούς τους όρους. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι υποκείµενες στον παρόντα νόµο οντότητες, ενώ στις παραγράφους 3 έως 6 αναφέρονται οι ο- ντότητες που εφαρµόζουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων, είτε δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 είτε δυνάµει του παρόντος νόµου, είτε σε προαιρετική βάση. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ό- τι οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ηµοσίου, όταν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου. Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το λογιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, στις παραγράφους 9 και 10 καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο των οργανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται τα όρια µεγέθους των οντοτήτων για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Τα όρια αυτά στηρίζονται στα κριτήρια µεγέθους της Οδηγίας 34. Η βασική αρχή που υιοθετεί ο παρών νόµος είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων προσδιορίζονται µε βάση το µέγεθος της οντότητας και όχι µε βάση το νοµικό τύπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε ρυθµίσεις σχετικά µε την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείµενες οντότητες. Το Κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασµό µε το Κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούµενος ΚΦΑΣ (η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του ν. 4093/2012). Άρθρο 3 Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία Το άρθρο 3 ρυθµίζει µε πληρότητα το ζήτηµα της τήρησης των λογιστικών αρχείων µε τρόπο που να διασφαλίζεται αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα), ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση συναλλαγών και γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποδείγµατα των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Εισάγεται ο όρος «αρχεία» ο οποίος αναφέρεται τόσο στα τηρούµενα «βιβλία» όσο και στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. ηλαδή τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων. Στις παραγράφους 1 έως 4 ρυθµίζονται επιµέρους θέ- µατα τήρησης αρχείων για τα πάσης φύσεως στοιχεία του ισολογισµού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση) και της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές). Ιδιαίτερα, κάθε οντότητα παρακολουθεί στο δικό της αυτόνοµο λογιστικό σύστη- µα τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Με την παράγραφο 5 παραµένει η υποχρέωση της ο- ντότητας να παρακολουθεί ενδεχόµενη διαφοροποίηση της φορολογικής από τη λογιστική βάση. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της οντότητας, αλλά ελέγξιµο τρόπο (µέσω του λογιστικού συστήµατος, µε µηχανογραφική εφαρµογή κλπ.). Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συντάσσει µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες περί λογιστικής και φορολογικής βάσης, απόλυτα φορολογικό ισολογισµό και φορολογική κατάσταση αποτελεσµάτων και ξεχωριστά λογιστικό ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η τήρηση των αρχείων µπορεί να γίνεται µε χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι τα παραστατικά µπορεί να εκδίδονται σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ενώ τα άλλα λογιστικά αρχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2 2 Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το ζήτηµα της τήρησης σχεδίου λογαριασµών (κωδικοί και ονοµατολογία λογαριασµών), ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της ο- ντότητας. Προτείνεται σχέδιο λογαριασµών προσαρµοσµένο στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου (Παράρτηµα Γ ). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή η οντότητα οφείλει να ακολουθεί την ονο- µατολογία, το περιεχόµενο και το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα οι κωδικοί των λογαριασµών. Στην παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόµο να εφαρµόζει, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών της παραγράφου 8, το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η εκεµβρίου Στην παράγραφο 10 περιγράφεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα για τις οντότητες που συντάσσουν ι- σολογισµό, πέραν της σύνταξης κατάστασης αποτελεσµάτων. Οι οντότητες που υποχρεούνται στη σύνταξη µόνο κατάστασης αποτελεσµάτων (παράγραφος 11), δύνανται να χρησιµοποιούν κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα που προδιαγράφεται στην παράγραφο 12. Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία Το άρθρο 4 (παράγραφοι 1 έως 10) καθορίζει τα πρόσθετα λογιστικά αρχεία που οφείλουν να τηρούν οι υποκείµενες οντότητες, καθώς και τις πληροφορίες που αυτά πρέπει να παρέχουν σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασµούς καθαρής θέσης (απογραφή τέλους χρήσης), µε ηµεροµηνία αναφοράς το τέλος της λογιστικής τους περιόδου. Ιδιαίτερα σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός της ποσότητας των α- ποθεµάτων στο τέλος της περιόδου (παράγραφος 4γ) δύναται να γίνεται µε έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικές κατηγορίες των α- ποθεµάτων. Η οντότητα οφείλει να τεκµηριώνει κατάλληλα την αξιοπιστία των τεχνικών που χρησιµοποιεί. Άρθρο 5 ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος Το άρθρο αυτό παρέχει, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ένα ολοκληρωµένο πλέγµα ρυθµίσεων µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήµατος των οντοτήτων, είτε αυτό τηρείται µηχανογραφικά είτε χειρόγραφα. Στις παραγράφους 1 έως 2 ο- ρίζεται ότι η οντότητα έχει την ευθύνη της τήρησης κατάλληλου λογιστικού συστήµατος για τη σύνταξη χρη- µατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του νόµου. Στις παραγράφους 3 έως 5 εισάγονται πρόσθετες ρυθµίσεις για την τήρηση των λογιστικών αρχείων και ιδιαίτερα η υποχρέωση της οντότητας να τεκµηριώνει µε κατάλληλα τεκµήρια τις συναλλαγές και τα γεγονότα που την αφορούν, ενώ στην παράγραφο 6 ορίζεται η ευθύνη του εκδότη παραστατικών να αποστέλλει έγκαιρα αυτά στον αντισυµβαλλόµενο είτε τα παραστατικά είτε τις σχετικές πληροφορίες. Περαιτέρω, στην παράγραφο 7 ορίζεται η ευθύνη της οντότητας για την εφαρµογή κατάλληλων δικλίδων προκειµένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και ακεραιότητα των τεκµηρίων, καθώς και για τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) µε σκοπό την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ειδικά ρυθµίζεται στις παραγράφους 8 και 9 η ευθύνη της οντότητας για την παρακολούθηση και τεκµηρίωση των αποθεµάτων που παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται, είτε έχουν τι- µολογηθεί είτε όχι, µε βάση τις διεθνείς πρακτικές. εν υπάρχει πλέον νοµική υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης που επέβαλαν καταργούµενες ή καταργηθείσεις διατάξεις στο παρελθόν. Θεσπίζεται επίσης στην παράγραφο 10 η υποχρέωση της οντότητας να διασφαλίζει ότι το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα παρέχει ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. Για το σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της εµπορικής, φορολογικής ή ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή του καταστατικού, ή άλλης ειδικής νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία επιµέρους οντοτήτων. Άλλες δικλίδες λειτουργίας θεσπίζονται µε τις παραγράφους 11 έως 17 µε στόχο την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών. Τέλος, στις παραγράφους 18 και 19 ρυθµίζονται θέµατα εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής παρακολούθησης της οντότητας και της σχετικής ευθύνης. Άρθρο 6 Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων Με το άρθρο αυτό (παράγραφοι 1 έως 3) ορίζονται οι προθεσµίες για την ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων για συναλλαγές και γεγονότα, για τον προσδιορισµό της ποσότητας των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης (ηµεροµηνία ισολογισµού), καθώς και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 7 Φύλαξη λογιστικών αρχείων Με τις παραγράφους 1 έως 3 ρυθµίζονται θέµατα χρόνου και τρόπου διατήρησης των λογιστικών αρχείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Το Κεφάλαιο 3 ενσωµατώνει ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τι- µολογίου πώλησης. Το Κεφάλαιο αυτό συµπληρώνει τις ρυθµίσεις ζητηµάτων που κάλυπτε ο καταργούµενος ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ). Άρθρο 8 Τιµολόγιο πώλησης Στις παραγράφους 1 έως 8 δίνεται ο ορισµός της έννοιας του τιµολογίου, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιµολογίου πώλησης και παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου από άλλα πρόσωπα. Στην παράγραφο 9 παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου στο δηµόσιο, στις περιφέρειες, στις νο- µαρχίες, στους δήµους, στις κοινότητες και σε λοιπούς

3 3 οργανισµούς δηµοσίου δικαίου για δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία και µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Στις παραγράφους 10 έως 11 αντιµετωπίζονται ειδικά θέµατα, όταν ο πωλητής δεν εκδίδει ή δεν υποχρεούται να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης. Στις παραγράφους 12 και 13 ρυθµίζονται θέ- µατα σε περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτων. Τέλος, σηµειώνεται ότι προαιρετικά δύναται να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης και ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000. Άρθρο 9 Περιεχόµενο τιµολογίου Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά το υποχρεωτικό περιεχόµενο του τιµολογίου και παρέχεται η δυνατότητα έκφρασης των σχετικών ποσών σε οποιοδήποτε νόµισµα. Ορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την σχετική Οδηγία της ΕΕ, ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόµου το τι- µολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη, µολονότι αυτό µπορεί να είναι επιχειρηµατική πρακτική ή να απαιτείται από άλλη νοµοθεσία. Άρθρο 10 Απλοποιηµένο τιµολόγιο και Συγκεντρωτικό τιµολόγιο Στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού εισάγονται αντίστοιχες ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ για τη δυνατότητα έκδοσης απλοποιηµένου και συγκεντρωτικού τιµολογίου. Για τους λαµβάνοντες παραστατικά, δαπάνες ποσού µέχρι 100 ευρώ µπορεί νοµίµως να τεκ- µηριώνονται και µε παραστατικά του άρθρου 12. Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιµολογίου Στο άρθρο καθορίζεται ως γενική αρχή ότι η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε άλλη ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται επί του τιµολογίου. Ορίζεται ως προθεσµία έκδοσης του τιµολογίου η 15η του επόµενου µήνα από την παράδοση ή αποστολή αγαθών ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Ειδική προθεσµία ορίζεται για συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών, παροχή αγαθών ή κατασκευή έργου, καθώς και για το συγκεντρωτικό τιµολόγιο. Άρθρο 12 Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται το ζήτηµα έκδοσης παραστατικού πώλησης για τη λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Εισάγεται ως γενική αρχή η έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του ν. 1809/1980. ιευκρινίζεται ότι όταν σε λιανική πώληση εκδίδεται τιµολόγιο, το σχετικό παραστατικό υπόκειται σε κάθε περίπτωση µε σή- µανση. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρµογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών που είναι, σύµφωνα µε τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της α- κεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, καθώς και περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης. Τέλος, µε σκοπό την α- ξιοπιστία των σχετικών παραστατικών, θεσπίζεται στις παραγράφους 14 και 15 η υποβολή πληροφοριών από τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά λιανικής πώλησης είτε µε φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς του ν. 1809/1980 είτε µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά ο χρόνος έκδοσης στοιχείου λιανικής για πώληση αγαθών, υπηρεσιών ή δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιµολόγιο Ακολουθώντας την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, το άρθρο αυτό επιτρέπει την έκδοση τιµολογίου για πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον έχει ό- λα τα στοιχεία που απαιτούνται και εφόσον το ηλεκτρονικό τιµολόγιο έχει γίνει αποδεκτό, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών. Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιµολογίου Η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας τόσο για τους συναλλασσόµενους όσο και τη φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εµπλεκόµενα σε µια συναλλαγή µέρη (πωλητής και αγοραστής) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχοµένου και την αναγνωσιµότητα του τιµολογίου, σε έ- ντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, από το χρόνο έκδοσης του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του. Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται ως αρχή η υποχρέωση της οντότητας να εφαρµόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της α- ναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Η απαίτηση αυτή του νόµου µπορεί να εκπληρούται µε οποιεσδήποτε δικλίδες (διαδικασίες, µέτρα, κανονισµοί) δηµιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συνδέουν κάθε τιµολόγιο µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα. Τέλος, στην παράγραφο 3 αναφέρονται ενδεικτικές δικλίδες ή πρακτικές για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου.

4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που συντάσσουν οι υποκείµενες οντότητες µε βάση το µέγεθός τους, ακολουθώντας τα κριτήρια του άρθρου 2. Άρθρο 16 Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο αυτό καθιερώνει (παράγραφος 1) την υποχρέωση ενσωµάτωσης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου του συνόλου των καταχωρούµενων στα λογιστικά αρχεία συναλλαγών και γεγονότων. Περαιτέρω, ορίζεται (παράγραφος 2) ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας οντότητας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών µε στόχο την εύλογη, από κάθε ουσιώδη άποψη, παρουσίαση των αναγνωριζόµενων περιουσιακών στοιχείων (στοιχείων του ενεργητικού), των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης, των στοιχείων ε- σόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και των χρη- µατοροών της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στις παραγράφους 3 έως 8 ορίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντότητες, ανάλογα µε το µέγεθός τους κατά το άρθρο 2, και σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα του Παραρτήµατος Β του παρόντος νόµου. Ειδικές απλουστεύσεις παρέχονται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες (συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις). Στις παραγράφους 9 έως 12 καθορίζονται γενικές αρχές αναφορικά µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονο- µικών καταστάσεων. Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 17 θέτει τις γενικές λογιστικές αρχές για τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, ορίζεται (παράγραφος 1) ότι οι καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται µε σαφήνεια και σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας της οντότητας. Στην ίδια παράγραφο παρατίθεται εξειδίκευση αυτών των βασικών αρχών. Άλλες σηµαντικές αρχές παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 10. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παράγραφο 9 στην οποία εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή ενός κανόνα έρχεται σε σύγκρουση µε την υ- ποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από το συγκεκριµένο κανόνα, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα. Τέλος, ορίζεται στην παράγραφο 11 ότι εάν η θεµελιώδης παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας δεν ισχύει για µια οντότητα, κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα περιουσιακά της στοιχεία επι- µετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους ε- νώ οι υποχρεώσεις της, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρώνται στα ποσά που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες ε- πιµέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε βάση την παραδοχή του ιστορικού κόστους, ενώ µε το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, επιµέτρησης στην εύλογη αξία για επιλεγµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων και το άρθρο 26 τα στοιχεία της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόµισµα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρισµό µεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λαθών. Άρθρο 18 Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία Το άρθρο 18 ορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρησης διαφόρων κατηγοριών ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων είτε αποκτώµενων από τρίτους είτε ιδιοπαραγόµενων. Συγκεκριµένα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα διάφορα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία, καθώς και στους σχετικούς λογιστικούς κανόνες, ενώ η παράγραφος 2 αναφέρεται στα ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία. Στην παράγραφο 3 παρατίθενται οι κανόνες για την προσαρµογή λογιστικών αξιών παγίων στα πλαίσια του ιστορικού κόστους (αποσβέσεις και αποµειώσεις), ενώ η παράγραφος 4 πραγµατεύεται το ζήτηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του τρόπου εµφάνισης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, λαµβάνοντας υπόψη και το σχετικό ορισµό του παραρτήµατος Α. Το θέµα αντιµετωπίζεται τόσο από την πλευρά του µισθωτή όσο και από την πλευρά του εκµισθωτή. Στην ίδια παράγραφο αντιµετωπίζεται και το θέ- µα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και επαναµίσθωσης αυτών µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Άρθρο 19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Το άρθρο 19 (παράγραφος 1) αναφέρεται στους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και του χειρισµού των διαφορών που προκύπτουν, στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Άρθρο 20 Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών Το άρθρο 20 καθορίζει τους κανόνες προσδιορισµού του κόστους κτήσης αποθεµάτων και υπηρεσιών και τον τρόπο µεταγενέστερης επιµέτρησης αποθεµάτων στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Το κόστος κτήσης απο-

5 5 θεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που α- παιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέ- µατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή µια άλλη γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν είναι επιτρεπτή. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους ε- ντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα. Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο µικρότερο ποσό µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. Άρθρο 22 Υποχρεώσεις Οι παράγραφοι 1 έως 9 αναφέρονται στην αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση χρηµατοοικονο- µικών υποχρεώσεων. Ρυθµίζεται επίσης ο τρόπος χειρισµού ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση υποχρεώσεων, του κόστους που συνδέονται άµεσα µε την ανάληψή τους, καθώς και των διαφορών που προκύπτουν από την µεταγενέστερη επιµέτρησή τους. Η παράγραφος 10 αναφέρεται στις µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και οι παράγραφοι 11 έως 13 στην αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των προβλέψεων. Τέλος, η παράγραφος 14 ρυθµίζει το θέµα των διαφορών που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον διακανονισµό των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων. Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται ο λογιστικός χειρισµός των κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και έξοδα αντίστοιχα. Στις παραγράφους 3 έως 5 παρέχεται το δικαίωµα και ορίζονται οι κανόνες για την αναγνώριση για αναβαλλόµενης φορολογίας. Άρθρο 24 Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Το άρθρο 24 (παράγραφος 1) παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση επιλεγµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων αντιστάθµισης, ως εναλλακτική βάση επιµέτρησης έναντι του ιστορικού κόστους των άρθρων 18 έως 23. Σηµειώνεται ότι ειδικά για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία η Οδηγία 2013/34/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη-µέλη είτε να επιτρέπουν είτε να επιβάλλουν τη χρήση της εύλογης αξίας. Οι παράγραφοι 2 έως 4 παρουσιάζουν το γενικό πλαίσιο χρήσης της εύλογης αξίας, ενώ οι παράγραφοι 5 έως 11 ρυθµίζουν τη χρήση εύλογης αξίας για διάφορα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένης της αντιστάθµισης. Προβλέπεται ότι η εκτίµηση της εύλογης αξίας ακινήτων κανονικά διενεργείται από επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία για τη διενέργεια αξιόπιστης εκτίµησης. Η παράγραφος 12 καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού της εύλογης αξίας, ενώ η παράγραφος 13 θέτει τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες συµβάσεις επί εµπορευµάτων θεωρούνται παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Τέλος, η παράγραφος 14 θέτει περιορισµούς στη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από κατηγορία σε κατηγορία, µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών µεγεθών. Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων Το άρθρο 25 απαριθµεί τα διάφορα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζηµιές) και θέτει κανόνες για τηε αναγνώρισή τους, το λογιστικό χειρισµό, καθώς και την εµφάνιση αυτών στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης Το άρθρο αυτό περιγράφει τα βασικά κονδύλια της καθαρής θέσης και ορίζει κανόνες αρχικής αναγνώρισης και επιµέτρησης αυτών. Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα Στο άρθρο 27 καθορίζονται κανόνες για τη µετατροπή στο νόµισµα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συναλλαγών, καθώς και περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα. Ρυθµίζεται ε- πίσης ο χειρισµός των διαφορών που προκύπτουν από µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ανάλογα µε το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η µεταβολή λογιστικών πολιτικών και η διόρθωση λαθών γίνεται µε αναδροµική διόρθωση των συγκριτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων δεν έχουν αναδροµική εφαρµογή, καθώς αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία α- ποφασίζονται και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους. Τέλος, στην παράγραφο 3 θεσπίζεται η υποχρέωση για άµεση διόρθωση των λαθών, µετά τον εντοπισµό τους.

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 29 Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 θέτει γενικές αρχές σύνταξης του προσαρτήµατος και οι υπόλοιπες παράγραφοι (2 έως 34) καθορίζουν το περιεχόµενό του ανά κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, βάσει των προβλέψεων της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές Το άρθρο 30 παρέχει, µε βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και την αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά α- πλοποιήσεων και απαλλαγών, χωρίς να θίγεται η αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι απλοποιήσεις και οι απαλλαγές αυτές αναφέρονται στο πλαίσιο που έχει τεθεί στα άρθρα 1 έως 29 και µπορεί να είναι είτε προαιρετικού είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα. Α- ναφέρονται τόσο σε θέµατα επιµέτρησης των διαφόρων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, όσο και στη σύνταξη του προσαρτήµατος. Οι απλοποιήσεις και οι α- παλλαγές κλιµακώνονται ανάλογα µε το µέγεθος και την κατηγορία της οντότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους κανόνες σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονο- µικών καταστάσεων. Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και οµίλων για σκοπούς ενοποίησης Το άρθρο αυτό καθορίζει τα όρια µεγέθους των οµίλων επιχειρήσεων, µε βάση τα κριτήρια της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Το άρθρο αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις ο- ποίες θεσπίζεται υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Το άρθρο αυτό απαλλάσσει µικρούς και µεσαίους οµίλους από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρη- µατοοικονοµικών καταστάσεων. Η απαλλαγή αυτή δεν ι- σχύει για την περίπτωση οµίλου του οποίου µία ή περισσότερες από τις συνδεδεµένες οντότητες είναι δηµοσίου συµφέροντος. Περαιτέρω, το ίδιο άρθρο ορίζει, υπό προϋποθέσεις, και άλλες περιπτώσεις απαλλαγής από ε- νοποίηση. Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 34 περιγράφει αναλυτικά τους κανόνες για την κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Το άρθρο 35 περιγράφει τη µέθοδο της καθαρής θέσης για την ενσωµάτωση των συγγενών οντοτήτων και των κοινοπραξιών στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κατά την αρχική αναγνώριση και τη µεταγενέστερη επιµέτρηση. Άρθρο 36 Σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 36 καθορίζει τις πληροφορίες που, επιπρόσθετα του άρθρου 29, πρέπει να δίδονται από τους οµίλους που συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37 Πρώτη εφαρµογή Το άρθρο 37 (παράγραφος 1) ρυθµίζει θέµατα πρώτης εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, τα κεφάλαια 4 έως και 7, καθώς και οι ορισµοί του παραρτή- µατος Α που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών, τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η εκεµβρίου Τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισµοί του Παραρτήµατος Α που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών τίθεται σε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2015, εκτός ε- άν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως και 7 αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Ωστόσο, στην παράγραφο 3 παρέχεται διευκόλυνση στις οντότητες κατά την πρώτη εφαρµογή, όταν η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων ή όλων των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το α- παιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Στην παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους διευκόλυνσης της µετάβασης, οι οντότητες να συνεχίσουν να εµφανίζουν στον ισολογισµό τους κονδύλια που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο

7 7 λογιστικό πλαίσιο, µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους βάσει των φορολογικών διατάξεων ή την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Λοιπά θέµατα της πρώτης εφαρµογής ρυθµίζονται στις παραγράφους 6 και 7, ενώ διευκολύνσεις παρέχονται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες στις παραγράφους 8 και 9. Άρθρο 38 Καταργούµενες διατάξεις Το άρθρο απαριθµεί τις υφιστάµενες διατάξεις που καταργούνται όταν τεθεί ισχύ το παρόν νοµοσχέδιο. Άρθρο 39 Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 και άλλες περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Στην παράγραφο 2 ο- ρίζεται η υποχρέωση των υποκείµενων στο νόµο οντοτήτων να συγκεντρώνουν κατάλληλα από το λογιστικό και πληροφοριακό τους σύστηµα και να παρέχουν στις δη- µόσιες αρχές τα λογιστικά ή στατιστικά δεδοµένα που α- παιτεί η νοµοθεσία. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση διαρκούς επιτροπής µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόµου. Η επιτροπή δύναται να επεξεργάζεται προτάσεις, για τη βελτίωση και την άµεση προσαρµογή του παρόντος νόµου, στις εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, καθώς και την λειτουργική διασύνδεσή του µε το φορολογικό και λοιπό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείµενων ο- ντοτήτων, προ της νοµοθέτησής τους. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη δηµοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση µε το διοικητικό κόστος και τα εκτι- µώµενα οφέλη. Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις Το άρθρο 40 παραθέτει ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα σχετικά µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ, 20 Νοεµβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY

ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY ΕΠΑΙΝΟΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔEKAΠENΘHMEPH EΠIΘEΩPHΣH ΦOPOΛOΓIKOY ΔIKAIOY www.dfn.gr Η προσπάθεια απλούστευσης των λογιστικών κανόνων και των κανόνων απεικόνισης των συναλλαγών Ασπασίας Μάλλιου 1505 Οι κυριότερες

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 17 η Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προεδρείων Συνδέσμων της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2014, 10.00 πμ, Hotel TITANIA, Πανεπιστημίου 52 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ: ΑΣΦΑΛΩΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005

ΑΡΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ Α.Ε. ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2005 Α Ρ Τ Ο Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Α Κ Α Ρ Α Μ Ο Λ Ε Γ Κ Ο Σ Ανώνυµη Παραγωγής & Εµπορίας Ειδών Αρτοποιϊας & Ζαχαροπλαστικής Αριθµός Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών: 20474/06/Β/89/42 Θ έ σ η Τ ζ ή µ α, Κ ο ρ ω π ί Α

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Εισαγωγή Νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Newsletter No 1 Απρίλιος 2015 Με το παρόν newsletter καθιερώνεται από την Grant Thornton η έκδοση μίας σειράς από ενημερώσεις και οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015

Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 Ενηµερωτικό ελτίο της Εταιρίας ικηγόρων POTAMITISVEKRIS τεύχος 24 Ιανουάριος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Το κείµενο των άρθρων 1 έως και 15 που τίθενται σε ισχύ από την 1η

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση (ΔΛΠ 34) Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση κατά Τομέα (ΔΛΠ 14, ΔΠΧΠ 8) Διδάσκων: Δρ. Γεώργιος Α. Παπαναστασόπουλος Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο

Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων. Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Αλλαγές στους ελέγχους των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων επιχειρήσεων Νοµοθεσία: Τροποποιείται από την 1η Ιανουαρίου 2016 το πλαίσιο Τετάρτη, 30 Σεπτεµβρίου 2015 ραστικές αλλαγές στο πλαίσιο ελέγχων όλων

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Εγκύκλιος αρ. 34 Θέμα: Διευκρινήσεις σχετικά με τις αποφάσεις 6/448/11.10.2007 και 7/448/11.10.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην παρούσα εγκύκλιο (εφεξής «Εγκύκλιος»), παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA ΕΡΓΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε 51347/01/Β/02/171 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.2004-31.12.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL Για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ GREC-ROM BUSINESS GROUP SRL 1/1-31/12/2007 1/1-31/12/2006 Πωλήσεις 878.600,00 482.700,00 Κόστος πωληθέντων (437.758,00) (309.548,50) Μικτό κέρδος 440.842,00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1/7. 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγµατικής εικόνας ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α Ρ. Γ Ε Μ Η : 1 2 4 1 0 9 0 4 0 0 0 0 ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων

Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014. Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Φορολογικές Αποσβέσεις (Άρθρο 24 ν.4172/2013) Άρθρο : Γιώργος Σαρδέλης Θεσσαλονίκη 18-11-2014 Α. Φορολογικές αποσβέσεις Παγίων Από 1-1-2014 και σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν,4172/2013 αλλάζει ο υπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν. 4308/2014 Ιωάννης Τριανταφύλλου 4/12/2015 Ελληνικά Λογ Πρότυπα Κλείσιμο 2015 Προσαρμογή 2014 Να δω το μητρώο παγίων Το ακίνητο μας τι αξία έχει? Που πήγε ο πίνακας διάθεσης????

Διαβάστε περισσότερα

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ KRONOS PARKING A.E. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Α.Μ.Α.Ε. 49329/01/Β/01/400 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.-31.12. (Βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014 «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ www.elte.org.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΟΜΟΥ 4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «ΕΛΒΕ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ Α.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε. 15832/06/Β/87/32 Έδρα : Άγιος Ανδρέας T.K. 640 07 Καβάλα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ από 1 Ιανουαρίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008 Σύµφωνα µε την Απόφαση 6/448/11.10.2007

Διαβάστε περισσότερα

www.onlineclassroom.gr

www.onlineclassroom.gr Θέμα 1 ο ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ Η επιτροπή διεθνών λογιστικών προτύπων ( IASC) συστήθηκε στις 29 Ιουνίου 1973 ως αποτέλεσμα συμφωνίας των Λογιστικών Σωμάτων της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Ιαπωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων

Δεν έγινε. Δεν έγινε. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση. Δεν έγινε. Δεν έγιναν. 2 Αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων ΔΩΔΕΚΑ ΕΛΙΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αριθ. ΓΕΜΗ 7964001000 ( πρώην Α.Ρ.Μ.Α.Ε 64988/01/β/07/815 ) Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (βάσει των διατάξεων του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της ΚΑΘΑΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΒΑΦΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ Χρήσεως 2008

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Ν.4308/2014 Εμμανουήλ Πετράκης Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Μέλος της Επιτροπής για την εφαρμογή του ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π) Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι μια ουσιαστική

Διαβάστε περισσότερα

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000

2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 «ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 29563/72/Β/93/9 - Α.ΓΕΜΗ:122865799000 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920,

Διαβάστε περισσότερα

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189

NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 NERIA ESTATES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62748/01/Β/07/189 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 01.01.12 31.12.2012 (βάσει των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π.

Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ.Λ.Π. Πρακτικά Παραδείγματα Εφαρμογής των Δ. Παράδειγμα 1 ο Δ. 16 Παράδειγμα Λογιστικής Αντιμετώπισης Εξόδων κτήσης ακινήτων με Δ. και Συναλλαγή : Αγορά Ακινήτου συνολικής ς 400.000,00 ευρώ Στο συμβόλαιο αναγράφεται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΒΑΤΟΣ Α.Ε. ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΑΙ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013-41η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1.1.12-31.12.13) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1878/01/Β/86/1877 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Χρήση 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ 1 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1996 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΒΕΕ ιάταξη και περίληψή της Παράγρ. 1 Σύννοµη κατάρτιση και δοµή

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε.

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας. Δεν έγινε. 1 η εταιρική χρήση (24.7.2013-31.12.2014) (α) Άρθρο 42α 3: Παρέκκλιση από τις σχετικές διατάξεις περί καταρτίσεως των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, που κρίθηκε απαραίτητη για την εμφάνιση, με απόλυτη

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ - Δ.Λ.Π. ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ» ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών

Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών Συνέδριο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινό ΣΙδηροκατασκευών ΠΑΝΟΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Οικονομολόγος Φοροτεχνικός Msc Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής Επιστημονικός Υπεύθυνος ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ Ν.4172/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ

ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΧΑΠΙ ΗΣ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΔΟΜΗ ΝΕΟΥ Κ.Φ.Ε ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011

Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 Φορολογικό Πιστοποιητικό Αθήνα, 2011 2 Φορολογικό Πιστοποιητικό Η διαδικασία, ο τρόπος και ο τύπος του φορολογικού πιστοποιητικού καθορίστηκαν µε την υπουργική απόφαση ΠΟΛ 1159/22.7.2011. Με τον ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ KARAMOLEGOS BAKERY ROMANIA S.A. Ε ΡΑ:ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (.Π.Χ.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας

1. Σύννομη κατάρτιση και δομή των οικονομικών καταστάσεων - Παρεκκλίσεις που έγιναν χάριν της αρχής της πραγματικής εικόνας Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 31.12.2012 Της εταιρείας «ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας

1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας 1. Αποσβέσεις φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας Σε ότι αφορά τις αποσβέσεις των φωτοβολταϊκών µονάδων παραγωγής ενέργειας µε την εγκύκλιο ΠΟΛ. 1216/24.9.2013 τονίζεται ότι, δεν πρέπει να γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75

ΣΤΑΤΗΡ Φορολογικοί Σύμβουλοι STATER Tax Experts Α. Λαζαράκη 33 Γλυφαδα, Τ.Κ 166 75 Υπηρεσίες ΣΤΑΤΗΡ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ... 2 1.1 Βιβλία και στοιχεία (παραστατικά)... 2 1.2 Μηνιαίες Λογιστικές Υπηρεσίες... 2 1.3 Έξοδα Επομένων Χρήσεων... 2 1.4 Παγία Στοιχεία... 2 1.5 Εργασίες Τέλους

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως

Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Γενική Γραμματεία Εμπορίου, Διεύθυνση Α.Ε. και Πίστεως ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ - KLEEMANN HELLAS - AΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε: 10920/06/Β/86/40 Έδρα:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ

ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΤΡΑΒΕΛ ΕΝΤ ΤΟΥΡΙΝΓΚ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31/12/2014 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει) 1. Σύννοµη κατάρτιση και δοµή των οικονοµικών καταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Καραμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής ΑΣΟΕΕ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας 1 Δεκεμβρίου 2014

Κωνσταντίνος Καραμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής ΑΣΟΕΕ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόεδρος Ομάδας Εργασίας 1 Δεκεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ: Εκσυγχρονισμός λογιστικών κανόνων και απλοποίηση του ΚΦΑΣ Κωνσταντίνος Καραμάνης Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής ΑΣΟΕΕ Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Πρόεδρος Ομάδας

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις. Χρήσεως 2008. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Χρήσεως 2008 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν εγκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1)

Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) Όμιλοι Επιχειρήσεων (1) ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ Νίκος Συκιανάκης Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά Συνδεδεμένες Ανώνυμες Εταιρείες Διαμέσου Εξαγορών και Συγχωνεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Της 30ης Ιουνίου 2005 Σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ Α Εξάμηνο 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Στοιχεία κατάστασης αποτελεσμάτων περιόδου 2. Στοιχεία ισολογισμού περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Η/ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (Εναρµόνιση του εθνικού δικαίου προς την οδηγία 2009/119/ΕΚ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους

ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) & Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Δρ. Μαρία Ροδοσθένους ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ Έννοια λογιστικής τυποποίησης Λογιστική Τυποποίηση είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ.

ΠΟΛ. 1003 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2014. ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα. Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚ Π. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΣ & ΣΙΑ Α.Ε. Λένορμαν 205, 104 42Αθήνα Συνοπτικές ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Μαρτίου 2009 σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 34 Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου

Ιωάννης Κουλουλίας Πρόεδρος του ιοικητικού Συµβουλίου ΕΛΦΙΚΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ε ΡΑ : 62º ΧΙΛ. ΑΘΗΝΩΝ - ΛΑΜΙΑΣ, ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Φ.Μ. 094041946 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9596 / 06 / Β / 86 / 002 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. 1.12.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/15 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006

ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 ΝΟΜΟΣ 3487,ΦΕΚ Α 190/11.9.2006 Ενσωµάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 "για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συµβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ετήσιες βελτιώσεις στα ΔΠΧΑ Κύκλος 2011 2013 1 1 «Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου προστατεύονται όλα τα υφιστάμενα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT)

ΓΕΚΕ ΑΕ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΓΕΚΕ Α.Ε ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΟ PRESIDENT) ΑΡ.Μ.Α.Ε. 1932/06/Β/86/99 Ε ΡΑ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 43 ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ LAMDA TechnOL Flisvos Holding Ανώνυµη Εταιρεία Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Τουριστικών Λιµένων, Παροχής Υπηρεσιών, Εµπορίας και Αντιπροσωπειών Α.Μ.Α.Ε. 50045/01/Β/01/602 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40

Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40. Investment Property IAS 40 Επενδύσεις σε Ακίνητα ΔΛΠ 40 Investment Property IAS 40 Σκοπός : Να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό των επενδύσεων σε ακίνητα και τις σχετικές γνωστοποιήσεις στις Επεξηγηματικές Σημειώσεις Εφαρμόζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97.

ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, Π.Δ. 80/97. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΕΝΑΕΡΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (Τ.Ε.Α.Ε.Ε.Κ.Ε.) 2014 ΚΛΑΔΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Καταρτισμένο βάσει των διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα Ενότητα # 1:Παρουσίαση ΔΛΠ-ΤΕΙ Μαρία Ροδοσθένους Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 L 175/9 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 634/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 13ης Ιουνίου 2014 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ.

Παρ. 3. Πάγιο ενεργητικό και έξοδα εγκαταστάσεως ------------------------------------------------------------------- Άρθρο 42 ε παρ. ισχύει) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ----------------------------------------- ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ IDEAFON Α.Ε. ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡIΟΥ 2014 (βάσει των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 43α του Κωδ. Ν. 2190/1920, όπως Παρ. 1. Σύννομη

Διαβάστε περισσότερα

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.

PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12. PERMAFROST ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ. ΜΑE: 67184/01AT/B/08/523 4η εταιρική χρήση (01.01.2012 31.12.2012) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α

«ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α «ΤRINITY ADV ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΑΡ.Μ.Α.Ε 61080/01ΑΤ/Β/06/276 Π Ρ Ο Σ Α Ρ Τ Η Μ Α ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (βάσει των διατάξεων του κωδικοπ. Ν. 2190/1920, όπως ισχύει,

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006)

Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις. για την περίοδο. (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο (1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου 2006) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AΡΘΡΑ 1-28 ΤΟΥ Ν. 4308/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ AΡΘΡΑ 1-28 ΤΟΥ Ν. 4308/2014 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

Editorial. Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015

Editorial. Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015 Τεύχος #7 Οκτώβριος 2015 Editorial Eκδόθηκε από την Ε.Λ.Τ.Ε. η Λογιστική Οδηγία του ν. 4308/2014. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 010/2015 «ΕΚΔΟΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4308/2014»

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων)

Ενότητα 7. Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Ενότητα 7 Εξωτερικός και Εσωτερικός Έλεγχος (Εξόδων) Οργανικά Έξοδα κατ είδος Στην 6 η Οµάδα παρακολουθούνται κατά είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην οµαλή εκµετάλλευση της χρήσης καθώς επίσης και οι

Διαβάστε περισσότερα