στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων"

Transcript

1 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Εισαγωγή Προς τη Βουλή των Ελλήνων Το παρόν σχέδιο νόµου (αποτελούµενο από οκτώ κεφάλαια, σαράντα άρθρα και τέσσερα παραρτήµατα) ενσωµατώνει µε πληρότητα και ορθότητα στο εσωτερικό δίκαιο τις λογιστικές διατάξεις της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και υλοποιεί την περαιτέρω απλοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) του ν. 4093/2012. Το νοµοθέτηµα στοχεύει στην ενοποίηση, συµπλήρωση και εκσυγχρονισµό των λογιστικών κανόνων της χώρας, ώστε να δηµιουργηθεί ένα ολοκληρωµένο και λειτουργικό λογιστικό-ρυθµιστικό πλαίσιο για τις επιχειρήσεις και λοιπές υποκείµενες οντότητες. Η εφαρ- µογή του νέου πλαισίου καταπολεµά τη λογιστική πολυνοµία και υπηρετεί την ανάγκη για διαφάνεια, αξιοπιστία και συγκρισιµότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης, συνθήκες που συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία της αγοράς. Έχει ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη η αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη µείωση του διοικητικού κόστους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο πεδίο εφαρµογής του νόµου και στην κατηγοριοποίηση των υποκείµενων οντοτήτων µε βάση το µέγεθός τους, κριτήριο µε το ο- ποίο συναρτώνται οι εφαρµοστέοι κανόνες. Ο όρος ο- ντότητα αναφέρεται σε κάθε κερδοσκοπικό ή µη κερδοσκοπικό, νοµικό ή φυσικό πρόσωπο του ιδιωτικού ή του δηµόσιου τοµέα που υπόκειται στην εφαρµογή αυτού του νόµου. Άρθρο 1 Πεδίο εφαρµογής Η παράγραφος 1 ορίζει ότι το πλήρες γλωσσάριο όρων του Παραρτήµατος Α είναι αναπόσπαστο τµήµα του παρόντος νόµου και ότι η εφαρµογή επιµέρους διατάξεων γίνεται µε βάση αυτούς τους όρους. Στην παράγραφο 2 καθορίζονται οι υποκείµενες στον παρόντα νόµο οντότητες, ενώ στις παραγράφους 3 έως 6 αναφέρονται οι ο- ντότητες που εφαρµόζουν τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς κατά την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών τους καταστάσεων, είτε δυνάµει του Κανονισµού 1606/2002 είτε δυνάµει του παρόντος νόµου, είτε σε προαιρετική βάση. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ό- τι οι κερδοσκοπικές ή µη κερδοσκοπικές οντότητες που ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα ή ελέγχονται από το ηµόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του ηµοσίου, όταν εµπίπτουν στην εφαρµογή του άρθρου 156 του ν. 4270/2014, εφαρµόζουν µόνο τα άρθρα 3 έως και 15 του παρόντος νόµου. Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το λογιστικό πλαίσιο της Τράπεζας της Ελλάδος. Τέλος, στις παραγράφους 9 και 10 καθορίζεται το λογιστικό πλαίσιο των οργανισµών επενδύσεων σε κινητές αξίες. Άρθρο 2 Καθορισµός µεγέθους οντοτήτων Με τις διατάξεις του άρθρου 2 καθορίζονται τα όρια µεγέθους των οντοτήτων για την εφαρµογή του παρόντος νόµου. Τα όρια αυτά στηρίζονται στα κριτήρια µεγέθους της Οδηγίας 34. Η βασική αρχή που υιοθετεί ο παρών νόµος είναι ότι οι λογιστικοί κανόνες για την κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων προσδιορίζονται µε βάση το µέγεθος της οντότητας και όχι µε βάση το νοµικό τύπο. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ Το Κεφάλαιο αυτό αναφέρεται σε ρυθµίσεις σχετικά µε την τήρηση λογιστικών αρχείων από τις υποκείµενες οντότητες. Το Κεφάλαιο αυτό έχει λογιστικό ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα, σε συνδυασµό µε το Κεφάλαιο 3, καλύπτει την ύλη που κάλυπτε ο καταργούµενος ΚΦΑΣ (η υποπαράγραφος Ε1 της παραγράφου Ε του ν. 4093/2012). Άρθρο 3 Λογιστικό σύστηµα και βασικά λογιστικά αρχεία Το άρθρο 3 ρυθµίζει µε πληρότητα το ζήτηµα της τήρησης των λογιστικών αρχείων µε τρόπο που να διασφαλίζεται αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα), ώστε να είναι ευχερής η συσχέτιση συναλλαγών και γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, υποδείγµατα των οποίων παρουσιάζονται στο Παράρτηµα Β. Εισάγεται ο όρος «αρχεία» ο οποίος αναφέρεται τόσο στα τηρούµενα «βιβλία» όσο και στα λογιστικά στοιχεία (παραστατικά), σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. ηλαδή τα παραστατικά των συναλλαγών αποτελούν υποσύνολο των λογιστικών αρχείων. Στις παραγράφους 1 έως 4 ρυθµίζονται επιµέρους θέ- µατα τήρησης αρχείων για τα πάσης φύσεως στοιχεία του ισολογισµού (περιουσιακά στοιχεία, υποχρεώσεις, καθαρή θέση) και της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα και ζηµιές). Ιδιαίτερα, κάθε οντότητα παρακολουθεί στο δικό της αυτόνοµο λογιστικό σύστη- µα τα στοιχεία που περιγράφονται στις παραγράφους 1 και 2, κατά περίπτωση. Με την παράγραφο 5 παραµένει η υποχρέωση της ο- ντότητας να παρακολουθεί ενδεχόµενη διαφοροποίηση της φορολογικής από τη λογιστική βάση. Η παρακολούθηση δύναται να γίνεται µε κάθε πρόσφορο, κατά την κρίση της οντότητας, αλλά ελέγξιµο τρόπο (µέσω του λογιστικού συστήµατος, µε µηχανογραφική εφαρµογή κλπ.). Η οντότητα έχει τη δυνατότητα, αλλά όχι την υποχρέωση, να συντάσσει µε βάση τις ανωτέρω πληροφορίες περί λογιστικής και φορολογικής βάσης, απόλυτα φορολογικό ισολογισµό και φορολογική κατάσταση αποτελεσµάτων και ξεχωριστά λογιστικό ισολογισµό και κατάσταση αποτελεσµάτων. Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η τήρηση των αρχείων µπορεί να γίνεται µε χειρόγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο. Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι τα παραστατικά µπορεί να εκδίδονται σε γλώσσα άλλη από την ελληνική, ενώ τα άλλα λογιστικά αρχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα.

2 2 Στην παράγραφο 8 ρυθµίζεται το ζήτηµα της τήρησης σχεδίου λογαριασµών (κωδικοί και ονοµατολογία λογαριασµών), ως µέρος του λογιστικού συστήµατος της ο- ντότητας. Προτείνεται σχέδιο λογαριασµών προσαρµοσµένο στις διατάξεις του παρόντος νοµοσχεδίου (Παράρτηµα Γ ). Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε την παράγραφο αυτή η οντότητα οφείλει να ακολουθεί την ονο- µατολογία, το περιεχόµενο και το βαθµό ανάλυσης και συγκέντρωσης των λογαριασµών. Ακολουθώντας τη διεθνή πρακτική, δεν είναι υποχρεωτικού χαρακτήρα οι κωδικοί των λογαριασµών. Στην παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε οντότητα που υπόκειται σε αυτό το νόµο να εφαρµόζει, εναλλακτικά του σχεδίου λογαριασµών της παραγράφου 8, το σχέδιο λογαριασµών, όπως ισχύει κατά την 31η εκεµβρίου Στην παράγραφο 10 περιγράφεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα για τις οντότητες που συντάσσουν ι- σολογισµό, πέραν της σύνταξης κατάστασης αποτελεσµάτων. Οι οντότητες που υποχρεούνται στη σύνταξη µόνο κατάστασης αποτελεσµάτων (παράγραφος 11), δύνανται να χρησιµοποιούν κατάλληλο απλογραφικό λογιστικό σύστηµα που προδιαγράφεται στην παράγραφο 12. Άρθρο 4 Άλλα λογιστικά αρχεία Το άρθρο 4 (παράγραφοι 1 έως 10) καθορίζει τα πρόσθετα λογιστικά αρχεία που οφείλουν να τηρούν οι υποκείµενες οντότητες, καθώς και τις πληροφορίες που αυτά πρέπει να παρέχουν σχετικά µε τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τους λογαριασµούς καθαρής θέσης (απογραφή τέλους χρήσης), µε ηµεροµηνία αναφοράς το τέλος της λογιστικής τους περιόδου. Ιδιαίτερα σηµειώνεται ότι ο προσδιορισµός της ποσότητας των α- ποθεµάτων στο τέλος της περιόδου (παράγραφος 4γ) δύναται να γίνεται µε έµµεσες τεχνικές που είναι αξιόπιστες, λαµβάνοντας υπόψη τις γενικές κατηγορίες των α- ποθεµάτων. Η οντότητα οφείλει να τεκµηριώνει κατάλληλα την αξιοπιστία των τεχνικών που χρησιµοποιεί. Άρθρο 5 ιασφάλιση αξιοπιστίας λογιστικού συστήµατος Το άρθρο αυτό παρέχει, σύµφωνα µε τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, ένα ολοκληρωµένο πλέγµα ρυθµίσεων µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας του λογιστικού συστήµατος των οντοτήτων, είτε αυτό τηρείται µηχανογραφικά είτε χειρόγραφα. Στις παραγράφους 1 έως 2 ο- ρίζεται ότι η οντότητα έχει την ευθύνη της τήρησης κατάλληλου λογιστικού συστήµατος για τη σύνταξη χρη- µατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις αυτού του νόµου. Στις παραγράφους 3 έως 5 εισάγονται πρόσθετες ρυθµίσεις για την τήρηση των λογιστικών αρχείων και ιδιαίτερα η υποχρέωση της οντότητας να τεκµηριώνει µε κατάλληλα τεκµήρια τις συναλλαγές και τα γεγονότα που την αφορούν, ενώ στην παράγραφο 6 ορίζεται η ευθύνη του εκδότη παραστατικών να αποστέλλει έγκαιρα αυτά στον αντισυµβαλλόµενο είτε τα παραστατικά είτε τις σχετικές πληροφορίες. Περαιτέρω, στην παράγραφο 7 ορίζεται η ευθύνη της οντότητας για την εφαρµογή κατάλληλων δικλίδων προκειµένου να διασφαλίζεται η αυθεντικότητα και ακεραιότητα των τεκµηρίων, καθώς και για τη δηµιουργία αξιόπιστης και ελέγξιµης αλληλουχίας τεκµηρίων (ελεγκτική αλυσίδα) µε σκοπό την ευχερή συσχέτιση των συναλλαγών και άλλων γεγονότων µε τα λογιστικά αρχεία και τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. Ειδικά ρυθµίζεται στις παραγράφους 8 και 9 η ευθύνη της οντότητας για την παρακολούθηση και τεκµηρίωση των αποθεµάτων που παραλαµβάνονται ή αποστέλλονται, είτε έχουν τι- µολογηθεί είτε όχι, µε βάση τις διεθνείς πρακτικές. εν υπάρχει πλέον νοµική υποχρέωση τήρησης του βιβλίου αποθήκης που επέβαλαν καταργούµενες ή καταργηθείσεις διατάξεις στο παρελθόν. Θεσπίζεται επίσης στην παράγραφο 10 η υποχρέωση της οντότητας να διασφαλίζει ότι το τηρούµενο λογιστικό σύστηµα παρέχει ευχερώς, αναλυτικά και σε σύνοψη, όλα τα δεδοµένα και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να καθίσταται ευχερής η διενέργεια συµφωνιών και επαληθεύσεων κατά τη διενέργεια οποιουδήποτε ελέγχου. Για το σκοπό αυτόν λαµβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της εµπορικής, φορολογικής ή ασφαλιστικής νοµοθεσίας ή του καταστατικού, ή άλλης ειδικής νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία επιµέρους οντοτήτων. Άλλες δικλίδες λειτουργίας θεσπίζονται µε τις παραγράφους 11 έως 17 µε στόχο την αξιοπιστία των λογιστικών πληροφοριών. Τέλος, στις παραγράφους 18 και 19 ρυθµίζονται θέµατα εξωτερικής ανάθεσης της λογιστικής παρακολούθησης της οντότητας και της σχετικής ευθύνης. Άρθρο 6 Χρόνος ενηµέρωσης λογιστικών αρχείων Με το άρθρο αυτό (παράγραφοι 1 έως 3) ορίζονται οι προθεσµίες για την ενηµέρωση των λογιστικών αρχείων για συναλλαγές και γεγονότα, για τον προσδιορισµό της ποσότητας των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης (ηµεροµηνία ισολογισµού), καθώς και τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 7 Φύλαξη λογιστικών αρχείων Με τις παραγράφους 1 έως 3 ρυθµίζονται θέµατα χρόνου και τρόπου διατήρησης των λογιστικών αρχείων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Το Κεφάλαιο 3 ενσωµατώνει ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ περί ΦΠΑ που αναφέρονται στην έκδοση τι- µολογίου πώλησης. Το Κεφάλαιο αυτό συµπληρώνει τις ρυθµίσεις ζητηµάτων που κάλυπτε ο καταργούµενος ΚΦΑΣ (πρώην ΚΒΣ). Άρθρο 8 Τιµολόγιο πώλησης Στις παραγράφους 1 έως 8 δίνεται ο ορισµός της έννοιας του τιµολογίου, σύµφωνα µε την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, καθορίζεται η ευθύνη του πωλητή για την έκδοση τιµολογίου πώλησης και παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου από άλλα πρόσωπα. Στην παράγραφο 9 παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου στο δηµόσιο, στις περιφέρειες, στις νο- µαρχίες, στους δήµους, στις κοινότητες και σε λοιπούς

3 3 οργανισµούς δηµοσίου δικαίου για δραστηριότητες ή πράξεις τις οποίες πραγµατοποιούν ως δηµόσια εξουσία και µε την προϋπόθεση ότι οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται σε Φόρο Προστιθέµενης Αξίας. Στις παραγράφους 10 έως 11 αντιµετωπίζονται ειδικά θέµατα, όταν ο πωλητής δεν εκδίδει ή δεν υποχρεούται να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης. Στις παραγράφους 12 και 13 ρυθµίζονται θέ- µατα σε περιπτώσεις πώλησης αγαθών για λογαριασµό τρίτων. Τέλος, σηµειώνεται ότι προαιρετικά δύναται να εκδώσει τιµολόγιο πώλησης και ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000. Άρθρο 9 Περιεχόµενο τιµολογίου Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά το υποχρεωτικό περιεχόµενο του τιµολογίου και παρέχεται η δυνατότητα έκφρασης των σχετικών ποσών σε οποιοδήποτε νόµισµα. Ορίζεται επίσης, σύµφωνα µε την σχετική Οδηγία της ΕΕ, ότι για τους σκοπούς του παρόντος νόµου το τι- µολόγιο πώλησης δεν απαιτείται να φέρει την υπογραφή του εκδότη, µολονότι αυτό µπορεί να είναι επιχειρηµατική πρακτική ή να απαιτείται από άλλη νοµοθεσία. Άρθρο 10 Απλοποιηµένο τιµολόγιο και Συγκεντρωτικό τιµολόγιο Στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού εισάγονται αντίστοιχες ρυθµίσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ για τη δυνατότητα έκδοσης απλοποιηµένου και συγκεντρωτικού τιµολογίου. Για τους λαµβάνοντες παραστατικά, δαπάνες ποσού µέχρι 100 ευρώ µπορεί νοµίµως να τεκ- µηριώνονται και µε παραστατικά του άρθρου 12. Άρθρο 11 Χρόνος έκδοσης τιµολογίου Στο άρθρο καθορίζεται ως γενική αρχή ότι η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου γεννάται κατά το χρόνο που πραγµατοποιείται η αποστολή ή παράδοση των αγαθών ή των υπηρεσιών. Το τιµολόγιο µπορεί να εκδίδεται σε άλλη ηµεροµηνία η οποία αναφέρεται επί του τιµολογίου. Ορίζεται ως προθεσµία έκδοσης του τιµολογίου η 15η του επόµενου µήνα από την παράδοση ή αποστολή αγαθών ή την ολοκλήρωση της υπηρεσίας, κατά περίπτωση. Ειδική προθεσµία ορίζεται για συνεχιζόµενη παροχή υπηρεσιών, παροχή αγαθών ή κατασκευή έργου, καθώς και για το συγκεντρωτικό τιµολόγιο. Άρθρο 12 Εκδιδόµενα στοιχεία για λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών Στο άρθρο αυτό ρυθµίζεται το ζήτηµα έκδοσης παραστατικού πώλησης για τη λιανική πώληση αγαθών ή υπηρεσιών. Εισάγεται ως γενική αρχή η έκδοση παραστατικών λιανικής πώλησης µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών του ν. 1809/1980. ιευκρινίζεται ότι όταν σε λιανική πώληση εκδίδεται τιµολόγιο, το σχετικό παραστατικό υπόκειται σε κάθε περίπτωση µε σή- µανση. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα ηµοσίων Εσόδων δύναται να τίθενται σε εφαρµογή τεχνικές προδιαγραφές, καθώς και πληροφοριακά και λειτουργικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρονικών ταµειακών µηχανών που είναι, σύµφωνα µε τις βέλτιστες Ευρωπαϊκές πρακτικές, µε σκοπό τη διασφάλιση της αυθεντικότητας και της α- κεραιότητας των εκδιδόµενων στοιχείων λιανικής πώλησης. Με το ίδιο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης, καθώς και περιπτώσεις χειρόγραφης έκδοσης παραστατικών λιανικής πώλησης. Τέλος, µε σκοπό την α- ξιοπιστία των σχετικών παραστατικών, θεσπίζεται στις παραγράφους 14 και 15 η υποβολή πληροφοριών από τις οντότητες που εκδίδουν παραστατικά λιανικής πώλησης είτε µε φορολογικούς ηλεκτρονικούς µηχανισµούς του ν. 1809/1980 είτε µε τη χρήση υπηρεσιών παρόχου ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης. Άρθρο 13 Χρόνος έκδοσης στοιχείων λιανικής πώλησης Στο άρθρο αυτό ορίζεται αναλυτικά ο χρόνος έκδοσης στοιχείου λιανικής για πώληση αγαθών, υπηρεσιών ή δικαιώµατος λήψης υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Άρθρο 14 Ηλεκτρονικό τιµολόγιο Ακολουθώντας την Οδηγία 2006/112/ΕΕ, το άρθρο αυτό επιτρέπει την έκδοση τιµολογίου για πωλήσεις χονδρικής ή λιανικής σε ηλεκτρονική µορφή, εφόσον έχει ό- λα τα στοιχεία που απαιτούνται και εφόσον το ηλεκτρονικό τιµολόγιο έχει γίνει αποδεκτό, µε έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, από το λήπτη των αγαθών ή υπηρεσιών. Άρθρο 15 Αυθεντικότητα του τιµολογίου Η διασφάλιση των συναλλαγών είναι ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας τόσο για τους συναλλασσόµενους όσο και τη φορολογική διοίκηση. Με βάση τις απαιτήσεις της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ, η παράγραφος 1 ορίζει ότι τα εµπλεκόµενα σε µια συναλλαγή µέρη (πωλητής και αγοραστής) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την αυθεντικότητα της προέλευσης, την ακεραιότητα του περιεχοµένου και την αναγνωσιµότητα του τιµολογίου, σε έ- ντυπη ή σε ηλεκτρονική µορφή, από το χρόνο έκδοσης του έως τη λήξη της περιόδου διαφύλαξής του. Στην παράγραφο 2 θεσπίζεται ως αρχή η υποχρέωση της οντότητας να εφαρµόζει τα κατάλληλα στις περιστάσεις µέτρα διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της α- ναγνωσιµότητας του τιµολογίου. Η απαίτηση αυτή του νόµου µπορεί να εκπληρούται µε οποιεσδήποτε δικλίδες (διαδικασίες, µέτρα, κανονισµοί) δηµιουργούν αξιόπιστη και ελέγξιµη αλληλουχία (αλυσίδα) τεκµηρίων που συνδέουν κάθε τιµολόγιο µε τη σχετική προµήθεια αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, και αντίστροφα. Τέλος, στην παράγραφο 3 αναφέρονται ενδεικτικές δικλίδες ή πρακτικές για τη διασφάλιση της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχοµένου και της αναγνωσιµότητας του τιµολογίου.

4 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΡΧΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Στο κεφάλαιο 4 παρουσιάζονται οι βασικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/ΕΕ και ορίζονται οι καταστάσεις που συντάσσουν οι υποκείµενες οντότητες µε βάση το µέγεθός τους, ακολουθώντας τα κριτήρια του άρθρου 2. Άρθρο 16 Ορισµός των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο αυτό καθιερώνει (παράγραφος 1) την υποχρέωση ενσωµάτωσης στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της περιόδου του συνόλου των καταχωρούµενων στα λογιστικά αρχεία συναλλαγών και γεγονότων. Περαιτέρω, ορίζεται (παράγραφος 2) ότι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µιας οντότητας αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο πληροφοριών µε στόχο την εύλογη, από κάθε ουσιώδη άποψη, παρουσίαση των αναγνωριζόµενων περιουσιακών στοιχείων (στοιχείων του ενεργητικού), των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης, των στοιχείων ε- σόδων, εξόδων, κερδών και ζηµιών, καθώς και των χρη- µατοροών της εκάστοτε περιόδου, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου. Στις παραγράφους 3 έως 8 ορίζονται οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις που πρέπει να συντάσσουν οι οντότητες, ανάλογα µε το µέγεθός τους κατά το άρθρο 2, και σύµφωνα µε τα σχετικά υποδείγµατα του Παραρτήµατος Β του παρόντος νόµου. Ειδικές απλουστεύσεις παρέχονται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες (συνοπτικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις). Στις παραγράφους 9 έως 12 καθορίζονται γενικές αρχές αναφορικά µε τα υποδείγµατα των χρηµατοοικονο- µικών καταστάσεων. Άρθρο 17 Γενικές αρχές σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 17 θέτει τις γενικές λογιστικές αρχές για τη σύνταξη χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Ειδικότερα, ορίζεται (παράγραφος 1) ότι οι καταστάσεις πρέπει να συντάσσονται µε σαφήνεια και σύµφωνα µε τις θεµελιώδεις παραδοχές του δουλευµένου και της συνέχισης της δραστηριότητας της οντότητας. Στην ίδια παράγραφο παρατίθεται εξειδίκευση αυτών των βασικών αρχών. Άλλες σηµαντικές αρχές παρατίθενται στις παραγράφους 2 έως 10. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παράγραφο 9 στην οποία εάν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η εφαρµογή ενός κανόνα έρχεται σε σύγκρουση µε την υ- ποχρέωση περί εύλογης παρουσίασης, επιβάλλεται παρέκκλιση από το συγκεκριµένο κανόνα, προκειµένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση της εύλογης παρουσίασης. Αυτές οι εξαιρετικές περιπτώσεις αφορούν ασυνήθεις συναλλαγές ή γεγονότα. Τέλος, ορίζεται στην παράγραφο 11 ότι εάν η θεµελιώδης παραδοχή της συνέχισης δραστηριότητας δεν ισχύει για µια οντότητα, κατά τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τα περιουσιακά της στοιχεία επι- µετρώνται στις καθαρές ρευστοποιήσιµες αξίες τους ε- νώ οι υποχρεώσεις της, περιλαµβανοµένων των προβλέψεων, επιµετρώνται στα ποσά που αναµένεται να απαιτηθούν για το διακανονισµό τους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ Το κεφάλαιο 5 αναφέρεται στους βασικούς κανόνες ε- πιµέτρησης των διαφόρων στοιχείων του ισολογισµού και της κατάστασης αποτελεσµάτων. Τα άρθρα 18 έως 23 αναφέρονται στην επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων µε βάση την παραδοχή του ιστορικού κόστους, ενώ µε το άρθρο 24 παρέχεται η δυνατότητα, σύµφωνα µε την Οδηγία 2013/34/ΕΕ, επιµέτρησης στην εύλογη αξία για επιλεγµένα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις. Το άρθρο 25 περιγράφει τα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων και το άρθρο 26 τα στοιχεία της καθαρής θέσης. Τέλος, το άρθρο 27 αναφέρεται στην ειδική περίπτωση συναλλαγών και στοιχείων σε ξένο νόµισµα, ενώ το άρθρο 28 αναφέρεται στο χειρισµό µεταβολών λογιστικών πολιτικών και διόρθωσης λαθών. Άρθρο 18 Ενσώµατα και άυλα πάγια στοιχεία Το άρθρο 18 ορίζει τους λεπτοµερείς κανόνες αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρησης διαφόρων κατηγοριών ενσώµατων και άυλων πάγιων στοιχείων είτε αποκτώµενων από τρίτους είτε ιδιοπαραγόµενων. Συγκεκριµένα, η παράγραφος 1 αναφέρεται στα διάφορα ενσώµατα, βιολογικά και άυλα πάγια στοιχεία, καθώς και στους σχετικούς λογιστικούς κανόνες, ενώ η παράγραφος 2 αναφέρεται στα ιδιοπαραγόµενα πάγια στοιχεία. Στην παράγραφο 3 παρατίθενται οι κανόνες για την προσαρµογή λογιστικών αξιών παγίων στα πλαίσια του ιστορικού κόστους (αποσβέσεις και αποµειώσεις), ενώ η παράγραφος 4 πραγµατεύεται το ζήτηµα της χρηµατοδοτικής µίσθωσης και του τρόπου εµφάνισης των σχετικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, λαµβάνοντας υπόψη και το σχετικό ορισµό του παραρτήµατος Α. Το θέµα αντιµετωπίζεται τόσο από την πλευρά του µισθωτή όσο και από την πλευρά του εκµισθωτή. Στην ίδια παράγραφο αντιµετωπίζεται και το θέ- µα της πώλησης περιουσιακών στοιχείων και επαναµίσθωσης αυτών µε χρηµατοδοτική µίσθωση. Άρθρο 19 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία Το άρθρο 19 (παράγραφος 1) αναφέρεται στους κανόνες αρχικής αναγνώρισης και µεταγενέστερης επιµέτρησης των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και του χειρισµού των διαφορών που προκύπτουν, στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Άρθρο 20 Επιµέτρηση αποθεµάτων και υπηρεσιών Το άρθρο 20 καθορίζει τους κανόνες προσδιορισµού του κόστους κτήσης αποθεµάτων και υπηρεσιών και τον τρόπο µεταγενέστερης επιµέτρησης αποθεµάτων στα πλαίσια του ιστορικού κόστους. Το κόστος κτήσης απο-

5 5 θεµάτων περιλαµβάνει το σύνολο των δαπανών που α- παιτούνται για να φθάσουν αυτά στην παρούσα θέση και κατάστασή τους. Το κόστος κτήσης του τελικού αποθέ- µατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο «Πρώτο Εισαχθέν Πρώτο Εξαχθέν» (FIFO) ή τη µέθοδο του µέσου σταθµικού όρου ή µια άλλη γενικά αποδεκτή µέθοδο. Η χρήση της µεθόδου «Τελευταίο Εισαχθέν Πρώτο Εξαχθέν» (LIFO) δεν είναι επιτρεπτή. Όταν απαιτείται σηµαντική περίοδος χρόνου για να καταστούν τα αποθέµατα έτοιµα για την προοριζόµενη χρήση ή πώλησή τους, το κόστος των αποθεµάτων µπορεί να επιβαρύνεται µε τόκους ε- ντόκων υποχρεώσεων, κατά το µέρος που οι τόκοι αυτοί αναλογούν στα εν λόγω αποθέµατα. Άρθρο 21 Προκαταβολές δαπανών και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Οι προκαταβολές αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο αρχικό κόστος κτήσης µείον τα χρησιµοποιηθέντα ποσά βάσει της αρχής του δουλευµένου. Τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία αναγνωρίζονται αρχικά στο κόστος κτήσης και µεταγενέστερα επιµετρώνται στο µικρότερο ποσό µεταξύ κόστους κτήσης και ανακτήσιµης αξίας. Άρθρο 22 Υποχρεώσεις Οι παράγραφοι 1 έως 9 αναφέρονται στην αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση χρηµατοοικονο- µικών υποχρεώσεων. Ρυθµίζεται επίσης ο τρόπος χειρισµού ποσών που αφορούν υπέρ ή υπό το άρτιο έκδοση υποχρεώσεων, του κόστους που συνδέονται άµεσα µε την ανάληψή τους, καθώς και των διαφορών που προκύπτουν από την µεταγενέστερη επιµέτρησή τους. Η παράγραφος 10 αναφέρεται στις µη χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις και οι παράγραφοι 11 έως 13 στην αρχική αναγνώριση και µεταγενέστερη επιµέτρηση των προβλέψεων. Τέλος, η παράγραφος 14 ρυθµίζει το θέµα των διαφορών που προκύπτουν είτε κατά την επανεκτίµησή είτε κατά τον διακανονισµό των υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των προβλέψεων. Άρθρο 23 Κρατικές επιχορηγήσεις και αναβαλλόµενοι φόροι Στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζεται ο λογιστικός χειρισµός των κρατικών επιχορηγήσεων για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων και έξοδα αντίστοιχα. Στις παραγράφους 3 έως 5 παρέχεται το δικαίωµα και ορίζονται οι κανόνες για την αναγνώριση για αναβαλλόµενης φορολογίας. Άρθρο 24 Επιµέτρηση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην εύλογη αξία Το άρθρο 24 (παράγραφος 1) παρέχει τη δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας για την επιµέτρηση επιλεγµένων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, συµπεριλαµβανοµένων παραγώγων αντιστάθµισης, ως εναλλακτική βάση επιµέτρησης έναντι του ιστορικού κόστους των άρθρων 18 έως 23. Σηµειώνεται ότι ειδικά για τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία η Οδηγία 2013/34/ΕΕ απαιτεί από τα κράτη-µέλη είτε να επιτρέπουν είτε να επιβάλλουν τη χρήση της εύλογης αξίας. Οι παράγραφοι 2 έως 4 παρουσιάζουν το γενικό πλαίσιο χρήσης της εύλογης αξίας, ενώ οι παράγραφοι 5 έως 11 ρυθµίζουν τη χρήση εύλογης αξίας για διάφορα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, περιλαµβανοµένης της αντιστάθµισης. Προβλέπεται ότι η εκτίµηση της εύλογης αξίας ακινήτων κανονικά διενεργείται από επαγγελµατία εκτιµητή που διαθέτει τα απαιτούµενα προσόντα και εµπειρία για τη διενέργεια αξιόπιστης εκτίµησης. Η παράγραφος 12 καθορίζει τον τρόπο υπολογισµού της εύλογης αξίας, ενώ η παράγραφος 13 θέτει τις προϋποθέσεις µε βάση τις οποίες συµβάσεις επί εµπορευµάτων θεωρούνται παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Τέλος, η παράγραφος 14 θέτει περιορισµούς στη µεταφορά χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων από κατηγορία σε κατηγορία, µε στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των λογιστικών µεγεθών. Άρθρο 25 Στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων Το άρθρο 25 απαριθµεί τα διάφορα στοιχεία της κατάστασης αποτελεσµάτων (έσοδα, κέρδη, έξοδα, ζηµιές) και θέτει κανόνες για τηε αναγνώρισή τους, το λογιστικό χειρισµό, καθώς και την εµφάνιση αυτών στην κατάσταση αποτελεσµάτων. Άρθρο 26 Στοιχεία της καθαρής θέσης Το άρθρο αυτό περιγράφει τα βασικά κονδύλια της καθαρής θέσης και ορίζει κανόνες αρχικής αναγνώρισης και επιµέτρησης αυτών. Άρθρο 27 Συναλλαγές και στοιχεία σε ξένο νόµισµα Στο άρθρο 27 καθορίζονται κανόνες για τη µετατροπή στο νόµισµα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων συναλλαγών, καθώς και περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εκφρασµένων σε ξένο νόµισµα. Ρυθµίζεται ε- πίσης ο χειρισµός των διαφορών που προκύπτουν από µεταβολή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας, ανάλογα µε το περιουσιακό στοιχείο ή την υποχρέωση. Άρθρο 28 Μεταβολές λογιστικών πολιτικών και εκτιµήσεων και διόρθωση λαθών Στην παράγραφο 1 ορίζεται ότι η µεταβολή λογιστικών πολιτικών και η διόρθωση λαθών γίνεται µε αναδροµική διόρθωση των συγκριτικών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στην παράγραφο 2 ορίζεται ότι η µεταβολές λογιστικών εκτιµήσεων δεν έχουν αναδροµική εφαρµογή, καθώς αναγνωρίζονται στην περίοδο στην οποία α- ποφασίζονται και επηρεάζουν αυτή την περίοδο και µελλοντικές περιόδους. Τέλος, στην παράγραφο 3 θεσπίζεται η υποχρέωση για άµεση διόρθωση των λαθών, µετά τον εντοπισµό τους.

6 6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Άρθρο 29 Προσάρτηµα (σηµειώσεις) επί των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Η παράγραφος 1 του άρθρου 29 θέτει γενικές αρχές σύνταξης του προσαρτήµατος και οι υπόλοιπες παράγραφοι (2 έως 34) καθορίζουν το περιεχόµενό του ανά κονδύλι των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων, βάσει των προβλέψεων της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Άρθρο 30 Απλοποιήσεις και απαλλαγές Το άρθρο 30 παρέχει, µε βάση τις πρόνοιες της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ και την αρχή «προτεραιότητα στις µικρές επιχειρήσεις» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά α- πλοποιήσεων και απαλλαγών, χωρίς να θίγεται η αξιοπιστία των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Οι απλοποιήσεις και οι απαλλαγές αυτές αναφέρονται στο πλαίσιο που έχει τεθεί στα άρθρα 1 έως 29 και µπορεί να είναι είτε προαιρετικού είτε υποχρεωτικού χαρακτήρα. Α- ναφέρονται τόσο σε θέµατα επιµέτρησης των διαφόρων στοιχείων των οικονοµικών καταστάσεων, όσο και στη σύνταξη του προσαρτήµατος. Οι απλοποιήσεις και οι α- παλλαγές κλιµακώνονται ανάλογα µε το µέγεθος και την κατηγορία της οντότητας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στις προϋποθέσεις και τους κανόνες σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονο- µικών καταστάσεων. Άρθρο 31 Κατηγοριοποίηση οντοτήτων και οµίλων για σκοπούς ενοποίησης Το άρθρο αυτό καθορίζει τα όρια µεγέθους των οµίλων επιχειρήσεων, µε βάση τα κριτήρια της Οδηγίας 34/2013/ΕΕ. Άρθρο 32 Προϋποθέσεις υποχρεωτικής ενοποίησης Το άρθρο αυτό καθορίζει τις προϋποθέσεις υπό τις ο- ποίες θεσπίζεται υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 33 Κατηγορίες οντοτήτων που απαλλάσσονται από ενοποίηση Το άρθρο αυτό απαλλάσσει µικρούς και µεσαίους οµίλους από την υποχρέωση σύνταξης ενοποιηµένων χρη- µατοοικονοµικών καταστάσεων. Η απαλλαγή αυτή δεν ι- σχύει για την περίπτωση οµίλου του οποίου µία ή περισσότερες από τις συνδεδεµένες οντότητες είναι δηµοσίου συµφέροντος. Περαιτέρω, το ίδιο άρθρο ορίζει, υπό προϋποθέσεις, και άλλες περιπτώσεις απαλλαγής από ε- νοποίηση. Άρθρο 34 Κανόνες κατάρτισης ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 34 περιγράφει αναλυτικά τους κανόνες για την κατάρτιση ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Άρθρο 35 Μέθοδος της καθαρής θέσης για συγγενείς και κοινοπραξίες Το άρθρο 35 περιγράφει τη µέθοδο της καθαρής θέσης για την ενσωµάτωση των συγγενών οντοτήτων και των κοινοπραξιών στις ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις κατά την αρχική αναγνώριση και τη µεταγενέστερη επιµέτρηση. Άρθρο 36 Σηµειώσεις των ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων Το άρθρο 36 καθορίζει τις πληροφορίες που, επιπρόσθετα του άρθρου 29, πρέπει να δίδονται από τους οµίλους που συντάσσουν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ΠΡΩΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 37 Πρώτη εφαρµογή Το άρθρο 37 (παράγραφος 1) ρυθµίζει θέµατα πρώτης εφαρµογής του παρόντος νοµοσχεδίου. Ειδικότερα, τα κεφάλαια 4 έως και 7, καθώς και οι ορισµοί του παραρτή- µατος Α που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών, τίθενται σε ισχύ για περιόδους που αρχίζουν µετά την 31η εκεµβρίου Τα υπόλοιπα κεφάλαια, καθώς και οι ορισµοί του Παραρτήµατος Α που σχετίζονται µε την εφαρµογή των κεφαλαίων αυτών τίθεται σε εφαρµογή από την 1 Ιανουαρίου 2015, εκτός ε- άν ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριµένες ρυθµίσεις. Η παράγραφος 2 ορίζει ότι η πρώτη εφαρµογή των κανόνων επιµέτρησης και σύνταξης χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των κεφαλαίων 4 έως και 7 αντιµετωπίζεται ως αλλαγή λογιστικών πολιτικών. Ωστόσο, στην παράγραφο 3 παρέχεται διευκόλυνση στις οντότητες κατά την πρώτη εφαρµογή, όταν η αναδροµική προσαρµογή ορισµένων ή όλων των στοιχείων των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων είναι πρακτικά δυσχερής ή όταν το α- παιτούµενο κόστος είναι σηµαντικό, σύµφωνα µε την παράγραφο 4. Στην παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα, για λόγους διευκόλυνσης της µετάβασης, οι οντότητες να συνεχίσουν να εµφανίζουν στον ισολογισµό τους κονδύλια που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης του παρόντος νόµου, αλλά αναγνωρίζονταν µε το προηγούµενο

7 7 λογιστικό πλαίσιο, µέχρι την ολοσχερή απόσβεσή τους βάσει των φορολογικών διατάξεων ή την καθ οιονδήποτε τρόπο διάθεσή τους. Λοιπά θέµατα της πρώτης εφαρµογής ρυθµίζονται στις παραγράφους 6 και 7, ενώ διευκολύνσεις παρέχονται για τις πολύ µικρές και τις µικρές οντότητες στις παραγράφους 8 και 9. Άρθρο 38 Καταργούµενες διατάξεις Το άρθρο απαριθµεί τις υφιστάµενες διατάξεις που καταργούνται όταν τεθεί ισχύ το παρόν νοµοσχέδιο. Άρθρο 39 Ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων Στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις αυτού του νόµου οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ του ν. 2859/2000 και άλλες περιπτώσεις φυσικών προσώπων. Στην παράγραφο 2 ο- ρίζεται η υποχρέωση των υποκείµενων στο νόµο οντοτήτων να συγκεντρώνουν κατάλληλα από το λογιστικό και πληροφοριακό τους σύστηµα και να παρέχουν στις δη- µόσιες αρχές τα λογιστικά ή στατιστικά δεδοµένα που α- παιτεί η νοµοθεσία. Στην παράγραφο 3 προβλέπεται η σύσταση διαρκούς επιτροπής µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών για την υποστήριξη της εφαρµογής και την αξιολόγηση του παρόντος νόµου. Η επιτροπή δύναται να επεξεργάζεται προτάσεις, για τη βελτίωση και την άµεση προσαρµογή του παρόντος νόµου, στις εξελίξεις στους Ευρωπαϊκούς λογιστικούς κανόνες και στη διεθνή πρακτική, καθώς και την λειτουργική διασύνδεσή του µε το φορολογικό και λοιπό θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των υποκείµενων ο- ντοτήτων, προ της νοµοθέτησής τους. Οι προτάσεις αυτές προϋποθέτουν τη δηµοσιοποίηση ανάλυσης των επιπτώσεων σε σχέση µε το διοικητικό κόστος και τα εκτι- µώµενα οφέλη. Άρθρο 40 Μεταβατικές διατάξεις Το άρθρο 40 παραθέτει ρυθµίσεις µεταβατικού χαρακτήρα σχετικά µε τη χρήση φορολογικών ηλεκτρονικών µηχανισµών.

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους

Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Πεδίο εφαρμογής και κατηγορίες οντοτήτων βάσει μεγέθους [Β. Μιχελινάκης] ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Άρθρο 1. -- Πεδίο εφαρμογής Σελ. 17 Άρθρο 2. -- Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων Σελ. 19 1. Γενικά Σελ. 21 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ, ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΆΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΝΟΜΟΣ 4308/24.11.2014 UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΕΠΕ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 75 104 34 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: +30 210 8211754 The Innovating Partner you need Ανεξάρτητο

Διαβάστε περισσότερα

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων

Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σηµαντικά σηµεία των Νέων Λογιστικών Προτύπων Σύµφωνα µε τις διατάξεις του πρόσφατα ψηφισθέντος νόµου καθιερώνονται στην Ελλάδα νέα Λογιστικά Πρότυπα τα οποία ονοµάζονται «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.)»

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Λογιστικά αρχεία και παραστατικά πωλήσεων σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Άρθρο Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Ψηφίστηκε στις 20 Νοεµβρίου το νοµοσχέδιο για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, το οποίο επιχειρεί αφενός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01

- - Λοιπά άυλα 0,01 0,01 Σύνολο 0,01 0,01 ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. Ε. ΧΑΤΖΗΛΑΜΠΡΟΥ Α.Ε. ΑΦΜ: 094055139, ΓΕΜΗ:122055948000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31.12.2015 2015 2014 Mη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής... 5 Άρθρο 2: Καθορισμός μεγέθους οντοτήτων...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α 251/24.11.2014) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ:

Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: ΑΦΜ: Δ.ΣΑΚΑΡΕΛΗΣ ΑΕ Αρ.ΜΑΕ: 69034/41/B/09/05 Αρ.ΓΕΜΗ: 19420528000 ΑΦΜ: 092638282 Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις 01/01/2015-31/12/2015 Επωνυμία (Παρ. 3(α) άρθρου 29) Νομικός τύπος (Παρ. 3(β) άρθρου 29) Περίοδος

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης

Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Αντώνης Αμολοχίτης Λογιστής Φοροτεχνικός Α Τάξης Υποχρέωση διενέργειας απογραφής 1.Νόμος 4172/ 2013 Τον Ιούλιο του 2013 η εθνική αντιπροσωπεία ψήφισε ένα νέο φορολογικό νόμο, τον Ν.4172/2013, ΦΕΚ Α 167/23-7-2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθμίσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ Άρθρο 1: Πεδίο εφαρμογής 1. Για την εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτού του νόμου λαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ PROFIL ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Μηχανολογικός εξοπλισμός 78.636,56 88.912,88 Λοιπός εξοπλισμός 33.072,93 38.785,72 Σύνολο 111.709,49 127.698,60 Άυλα πάγια στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.

Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. Γ Ε Ν Ι Κ Α Ι Ε Μ Π Ο Ρ Ι Κ Α Ι Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ι Σ Ε. Π. Ε. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 2, 382 21 ΒΟΛΟΣ/ Α.Φ.Μ. 095026584 - Δ.Ο.Υ. ΒΟΛΟΥ / ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 121578399000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθµίσεις και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΛΑ, 20 Νοεµβρίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα.

1. Η εταιρεία λειτουργεί ως συνεχιζόμενη δραστηριότητα. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΖΗΛΑΙΝ (SIELINE) Α.Ε.-ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ 2015 ΣΥΓΓΡΟΥ 2 ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 15232 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 3926601000. Α)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑΙΔΙΩΤ ΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΦΜ 800623807 ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2015 ΠΕΡΙΟΧΗ Σ.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ 59200 ΝΑΟΥΣΑ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 132710726000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ POSTSCRIPTUM ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΠΕ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ 4 ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11528 Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 1059001000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (παρ. 3 άρθρου 29) 1. Η εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36.

Σηµείωση Ακίνητα , ,64. Μηχανολογικός εξοπλισµός , ,85. Λοιπός εξοπλισµός ,52 36. ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΛΑΜΙΑΣ ΑΕΒΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31 Ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 11 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1/1/15-31/12/15) ΑΡΙΘΜ ΓΕΜΗ 022906954000 Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις - (Χρηµατοοικονοµικά

Διαβάστε περισσότερα

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π.

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. Οι Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις των προσωπικών εταιρειών - πολύ μικρών οντοτήτων (άρθρου 1 2γ Ν. 4308/2014), σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Του Πολύκαρπου Γιώτη I. Εισαγωγή Oι προσωπικές εταιρείες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 251 24 Νοεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4308 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ

ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΑΕ Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε Ευρώ Υπόδειγµα Β.1.1 Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Ν.4308/2014

Διαβάστε περισσότερα

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση :

Ερώτηση 2 η : Ποια είναι η αξία του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων (ή καθαρής θέσης της επιχείρησης ) 31.12.2011 ; Απάντηση : 1 Πανεπιστήμιο Πειραιώς Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης Μάθημα: Εισαγωγή στη Λογιστική Καθηγητής : Κωνσταντίνος Ελευθερίου Διδάσκων: Γεώργιος Στ. Αληφαντής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΚΟΣ ΧΑΡΤΙΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Κορίνθου 13, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 144 51 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 087054602000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα

Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα Κόστος πωλήσεων φορολογικού έτους 2015 με παραδείγματα (με απλογραφικά βιβλία - τζίρος μικρότερος ή μεγαλύτερος των 150.000 ευρώ) 1 1ο Παράδειγμα Δεδομένα 31.12.2014: Υποχρεωτική απογραφή εμπορευμάτων

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0

Κεφάλαιο , ,10 Υπέρ το άρτιο 0 0 Ξ.Τ.Ε. Η ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ Α.Ε. Υπόδειγµα Β.1.1: Ισολογισµός Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις (Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Παραρτήµατος Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων. Ποσά σε Ευρώ 31ης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙ ΗΣ ΤΟΥΡΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Α.Φ.Μ. 095570504 - ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 2401001000 Ισολογισμός της 31-12-2015 - Εταιρική χρήση (01/01/2015-31/12/2015) Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, Αθήνα. Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΤΕΚΤΟΝΑΡΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΓ.ΤΡΥΦΩΝΟΣ 8, 145 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.46416/014Τ/Β/00/501 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 003843901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ

ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ ΙΕΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 4-15343 - ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΦΜ 998380500 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 7737101000 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 (Β.1.1) 8η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015-31

Διαβάστε περισσότερα

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Σημείωση 20X1 20X0. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια Υπόδειγμα Β.1.1: Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Ενότητα #10: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Δημήτρης Τζελέπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τη

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π)

Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Αθήνα Ωτο Τέχνικα Ελλάς Α.Ε. Αγίας Αννης 7, Βοτανικός Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Ν. 4308/2014) (Ε.Λ.Π) Ισολογισμός Καταστάσεις Αποτελεσμάτων Προσάρτημα (Σημειώσεις) Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΤΝΘΟ Α.Δ. ΣΔΥΝΙΚΗ-ΔΡΓΟΛΗΠΣΙΚΗ-ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ-ΟΙΚΙΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΣΗΙΔ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ τρήσεως 1 Ιανοσαρίοσ 2015 έως 31 Γεκεμβρίοσ 2015 ύμυωνα με τα Δλληνικά Λογιστικά

Διαβάστε περισσότερα

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις

Δεν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Άρθρο 29 και 30 του Ν.4308/2014) της επιχείρησης: ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΚΡΗΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ: 01/01/2015-31/12/2015 Μέγεθος Οντότητας: "Μικρή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 371 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά - Ν. 2190/20 - Κ.Φ.Α.Σ. 7 -Οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Signature Not Verified Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.11.24 20:03:54 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 7651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 117 Υπόδειγμα Β.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις Ποσά σε μονάδες (ή χιλιάδες αναλόγως) νομίσματος παρουσίασης Μη κυκλοφορούντα

Διαβάστε περισσότερα

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε.

Β. ΧΑΤΖΗΖΑΦΕΙΡΙΟΥ - Φ. ΚΟΧΡΗ Α.Ε. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β.2.1: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤΆ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2015 2014 ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΚΑΘΑΡΟΣ) 1,334,285.70 1,453,725.10 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ 973,783.20 1,031,667.73

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης

Ισολογισμός - Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - Χρηματοοικονομικά Στοιχεία σε κόστος κτήσης COMSYS S.A. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε.43729/01ΑΤ/Β/99/191 (2010)-ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ.122069602000 ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 17ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00

Προκαταβολές για αποθέματα 0,00 0,00 Λοιπά αποθέματα 0,00 0,00 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της 31/12/2015 Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις - (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) Ποσά σε ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1.

ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ. Ισολογισμός (Β.1. ΑΙΘΡΙΟ ΑΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΚΙΑΘΟΣ 0-37002 - ΣΚΙΑΘΟΣ ΑΦΜ 094180111 - ΔΟΥ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ Ισολογισμός (Β.1.1) Ενεργητικό Παθητικό 2015 2014 2015 2014 Αξία Κτήσης Αποσβέσεις Αναπόσβεστη

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΝΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Ιλισού 191, Μοσχάτο 183 45 ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 30243/01ΝΤ/Β/93/1717 Γ.Ε.ΜΗ.: 122561899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιουλίου 2015 έως

Διαβάστε περισσότερα

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11

ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, ΚΑΛΛΙΘΕΑ. Αρ.Μ.Α.Ε /01NT/B/07/11 ITEQ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΚΡΑ 14, 17673 ΚΑΛΛΙΘΕΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 62252/01NT/B/07/11 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 121724899000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας

Training & Consulting Ltd. Επίκαιρη Πρόταση Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης. για το Λογιστήριο της Εταιρείας σας Project Training & Consulting Ltd Διοργάνωση Σεμιναρίων Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Μπορείτε να εκπαιδεύσετε όλα τα στελέχη του μόνο από 590,00 (η προσφορά ισχύει έως τέλος Μαρτίου 2015) Επίκαιρη Πρόταση για

Διαβάστε περισσότερα

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.

BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. BROKERS UNION ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. Λ. Βουλιαγμένης 90, 16674 Γλυφάδα Αρ. ΓΕ.ΜΗ.: 115832209000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 [1] ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ευτέρα, 23 Νοεµβρίου 2015 Οι σηµαντικότερες διατάξεις και αλλαγές των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων Το έτος 2014 εκδόθηκε ο Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», ο οποίος αποτέλεσε

Διαβάστε περισσότερα

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Νάξου 12, Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ V.K. COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Νάξου 12, 15238 Χαλάνδρι ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 133445201000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Περίοδος 13 Φεβρουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 Έκθεση Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. Λ. Αθηνών 181, Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΖΙΒΕΛΑΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Λ. Αθηνών 181, 124 61 Αθήνα ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 9288001000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγηση - Διακίνηση

Τιμολόγηση - Διακίνηση Χ. Κουτσοθανάσης Φοροτεχνικός Α Τάξης, Σύμβουλος Επιχειρήσεων με πολυετή εμπειρία. Ειδικός σε θέματα Φορολογίας Εισοδήματος Νομικών Προσώπων, ΦΠΑ, Τριγωνικές Συναλλαγές, Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Διαβάστε περισσότερα

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής:

Τα κριτήρια με βάση τα οποία ο νόμος κατηγοριοποιεί τις οντότητες έχουν ως εξής: Ο νόμος 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στις 20 Νοεμβρίου 2014,επιφέρει σημαντικές αλλαγές από 1/1/2015 στον λογιστικό χειρισμό των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

e-mail: g.christopoulos@mental.gr

e-mail: g.christopoulos@mental.gr Τετάρτη 4 εκεµβρίου 2013 3 η Θεµατική ενότητα: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και αλλαγές ΚΦΑΣ: Αλλάζουν όλα: στα λογιστικά βιβλία, στην τήρηση του λογιστικού σχεδίου και στον Κ.Φ.Α.Σ. Τα κύρια σηµεία του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ Α.Φ.Μ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΛΕΞΙΑ ΗΣ Ν-ΤΣΑΛΙΚΙ ΗΣ ΑΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 6 ο ΧΛΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 05885104000 Α.Φ.Μ. 0944852244 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 12067659000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 58523/84/Β/05/01{08} ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 2015 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 1 Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ

AGROPROM IKE ΑΦΜ ΓΕΜΗ AGROPROM IKE ΑΦΜ998010886 ΓΕΜΗ 128315047000 ΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Β6 (ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ - ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ Ή ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ 2016 2015 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 0,00 41.986,16 Λοιπά συνήθη έσοδα Μεταβολές αποθεμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΣΟΛΩΝΟΣ 130, ΑΘΗΝΑ 106 81 ΑΡ.Μ.Α.Ε : 35106/01/Β/96/57 Γ.Ε.Μ.Η : 2120701000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεµβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/

Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/ Σ.Λ.Ο.Τ. αριθ. πρωτ.: 1155 ΕΞ/27.7.2015 Αθήνα, 27.7.2015 Αριθμ. Πρωτ.: 1155 ΕΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΤΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ) Βουλής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ ΑΒΕΕ Β.1.1: Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε κόστος κτήσης) ποσά σε 31ης Δεκεμρίου 2015 21η εταιρική χρήση (01/01/15-31/12/15) Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ.

ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/ /12/2015. Α.Φ.Μ Αρ. ΚΑΠΑΤΕΛ ΑΕ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 7η εταιρική χρήση 01/01/2015-31/12/2015 Α.Φ.Μ 998383690 Αρ.ΓΕΜΗ 88965010000 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46

Κύκλος εργασιών (καθαρός) ,46 CHOOSE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 282-15232 - ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΦΜ 999636820 - ΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Φ.Α.Ε. Γ.Ε.ΜΗ 5171301000 - ΑΡ.Μ.ΑΕ 53970/01/Β/03/19(2012) Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατ' είδος 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Υποδείγματα Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) Σύμφωνα με τον Νόμο 4308/ΦΕΚ Τ.Α.251/24.11.2014) «Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ( ΕΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ ΓΕΜΗ 046139922000 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.2015 23η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (01.01.2015 ΕΩΣ 31.12.2015) ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Κ.ΧΑ Α.Ε.) Λ. Μεσογείων 288, 155 62 Αθήνα Αρ.Μ.Α.Ε.35537/01ΑΤ/Β/96/312 (97) ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 002201101000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 20 ης Εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 ΣΙΓΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗ 16-20, ΤΚ 54248, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ AΦΜ: 800542811 ΔOΥ: ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Αριθμός ΓΕΜΗ: 128479904000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Για την εταιρεία «ΣΙΓΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155

Γ.E.ΜΗ /01/ /12/2015 : MAE:2441/62/B/91/155 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ εταιρείας ΑΦΟΙ ΠΑΤΣΑΛΑ ΑΕΒΕ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ με ΑΦΜ. 094299994 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 057575304000 MAE:2441/62/B/91/155 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η.

Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: Γ.Ε.Μ.Η. Ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ΜΠΙΝΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΦΜ: 099036570 - Γ.Ε.Μ.Η.: 003507601000 Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης (Ισολογισμός) της ΜΠΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε

Ισολογισμός Ατομικές χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Α.Φ.Μ. : , περιόδου από 01/01/2015 έως 31/12/2015, Γ.Ε.ΜΗ.: ποσά σε ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΝΤΙ-ΕΜ-ΕΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝ.ΕΤΑΙΡΙΑ με ΑΦΜ. 999124250 αφορά περίοδο χρήσης από 01/01/2015 έως 31/12/2015 Αρ. Γ.E.ΜΗ. : 038794205000 1 Η ανωτέρω οικονομική οντότητα ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «Θ. ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» Έκθεση Ελέγχου επί των Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 )

MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/ /12/2015 ) MONDE NAPOLEONE ΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙ Η Μ. ΕΠΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (01/01/2015-31/12/2015 ) 2015 2014 Κύκλος εργασιών (καθαρός) 159,621.59 181,793.24 Κόστος πωλήσεων -65,270.10-61,107.10 Μικτό αποτέλεσμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ , Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΕΝΤΥΠΟΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.Τ. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Λ. Ιωνίας 166, Τ.Κ. 111 44, Αθήνα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 38098/01/Β/97/240 ΑΡ. ΓΕΜΗ: 002534401000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης)

(Χρηματοοικονομικά στοιχεία στο κόστος κτήσης) ΚΟΣΙΑΒΑΣ - ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΑΕΒΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημ. 31/12/2015 31/12/2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 - ΧΡΗΣΗ 01.01.2015-31.12.2015-22η

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011

Οικονομικός. Aπολoγισμός. 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Οικονομικός Aπολoγισμός 33% Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση από 1 η Ιανουαρίου 2011 έως 31 η Δεκεμβρίου 2011 Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50

Άυλα πάγια στοιχεία Λοιπά άυλα , ,50 Σύνολο , ,50 ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9, 106 72 ΑΘΗΝΑ Αρ.Μ.Α.Ε. 5337 / 01 / Β / 86 / 5335 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 000375401000 ΕΤΗΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 5Ν ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015 ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 16, 151 25 ΜΑΡΟΥΣΙ Α.Φ.Μ. 094031676 Δ.Ο.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» «Δ.ΣΑΝΔΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (Άρθρου 29 Ν.4308/2013 (ΕΛΠ) Μικρών Επιχειρήσεων) Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 3, Άρθρου 29 του Ν.4308/2013. Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ «ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ» ΕΔΡΑ: ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 24 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΛΗΞΕΩΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ «ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ Α.Ε.» ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2 ο Χλμ. Επαρχιακής Οδού ΨΑΧΝΩΝ-ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΑ-ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2015 Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών

Διαβάστε περισσότερα

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ

2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΕ ΚΑΙΡ ΑΕ 2 ΧΛΜ ΡΟΔΟΥ ΛΙΝΔOΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ Αριθμός Μητρώου ΓΕ.ΜΗ. 71280420000 Α) ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΚΗ -ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Α.Ε Λ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26241/01ΑΤ/Β/92/1698 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 001492901000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ χρήσεως 1 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 )

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 38η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ) Ποσά σε µονάδες ευρώ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σηµ. 2015 2014 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα πάγια Ακίνητα 6.1

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση

κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Σχέδιο λογαριασμών 1 Ομάδα 1: Ενσώματα και άυλα μη κυκλοφορούντα (πάγια) περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 2: Αποθέματα Ομάδα 3: Χρηματοοικονομικά και λοιπά περιουσιακά στοιχεία Ομάδα 4: Καθαρή θέση Ομάδα 5:

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή

Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Έκθεση Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους κ.κ. Μετόχους της Ανώνυµης Εταιρείας «ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΩΝ "Η ΜΕΡΙΜΝΑ" Α.Ε.Ε.» Έκθεση Ελέγχου επί των Χρηµατοοικονοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 )

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Σημειώσεις επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ( Άρθρο 29 και 30 του Ν. 4308/2014 ) της επιχείρησης : "ΣΤΕΛΙΟΣ Κ. ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ" ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟΙ ΧΡΩΣΤΗΡΕΣ Α.Β.Ε.Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : 1/1/2015

Διαβάστε περισσότερα

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση

εν έγινε. εν συνέτρεξε τέτοια περίπτωση ΝΤΙ.ΕΜ.ΕΝ. (D.M.N.) ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΕΝ ΥΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Μ.Α.Ε. 57774/062/Β/04/0213 ΓΕΜΗ: 038794205000 ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 31ης εκεµβρίου 2014 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 01.01.2014-31.12.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ.

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Α.Δ.Τ. AK ΚΟΣΜΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ Α.Δ.Τ. AK ΚΑΝΔΥΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α.Δ.Τ. ΑΖ ΑΡ..ΑΔ Ο.Ε. Α ΤΑΞΗΣ Σελ. Β.5 Ισολογισμός Εταιρείας Περιουσιακά στοιχεία 2015 2014 Πάγια 169.963,68 155.573,24 Μείον: Αποσβεσμένα 30.153,65 12.131,81 Μείον: Απομειωμένα - 30.153,65-12.131,81 139.810,03 143.441,43 Αποθέματα 46.152,48

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015

Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 2015 3.1 Ισολογισµός 31 ης εκεµβρίου 2015 Ποσά κλειοµένης χρήσεως 2015 Ποσά προηγουµένης χρήσεως 2014 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώµατα

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε.

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Π.Α.Ε. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (χρήσης 1η Ιουλίου 2015 30η Ιουνίου 2016) Βάσει των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014) Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα