ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ"

Transcript

1 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 Ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας- Οικοδομικές Εργασίες & Η/Μ Εγκαταστάσεις» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

2 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των κατ αποκοπή τιμών με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. Όλα τα κατ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχουν την αξία, τόσο των απαιτουμένων αρίστης ποιότητας υλικών, όσο και της απαιτούμενης εργασίας εργατοτεχνιτών, όπως όλα αυτά καθορίζονται στο παρόν τιμολόγιο και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης, για την πλήρη και άρτια εκτέλεση και την άψογη εμφάνιση του όλου έργου. Όλα τα κατ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου, αναφέρονται σε έργα (σύνολα εργασιών), πλήρως και άρτια περαιωμένα και περιλαμβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση του συνόλου των εργασιών του όλου έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου, τα λοιπά συμβατικά τεύχη και την μελέτη εφαρμογής. Σε κάθε περίπτωση στα κατ αποκοπή τιμήματα περιέχεται: 1. Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου. 2. "Κάθε δαπάνη" γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων. 3. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου. 3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ] Ρητά καθορίζεται ότι στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις της Τελωνειακής Νομοθεσίας δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων. 3.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματουμένων και μη, κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου. Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων εκσκαφών και λοιπων υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Ορων, σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών, ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών, επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους προβλέπεται κατά τις

3 2 νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού. 3.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων, διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων, καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών και απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Ορους. 3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους δημοπράτησης. 3.7 Οι δαπάνες εγκατάστασης και λειτουργίας μονάδων παραγωγής σκυροδέματος, και προκατασκευασμένων στοιχείων (όταν προβλέπονται προς ενσωμάτωση στο έργο) στον εργοταξιακό χώρο ή εκτός αυτού. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται: η εξασφάλιση του απαιτουμένου χώρου, η κατασκευή των υποδομών, κτιριακών και λοιπών έργων των μονάδων, η εγκατάσταση του απαιτουμένου κατά περίπτωση εξοπλισμού, οι λειτουργικές δαπάνες πάσης φύσεως, οι φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές των πρώτων υλών στην μονάδα και των παραγομένων προϊόντων μέχρι τις θέσεις ενσωμάτωσής τους στο Εργο, καθώς και η αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών, η καθαίρεση των υποδομών τους (βάσεις, τοιχία κλπ κατασκευές από σκυρόδεμα ή οποιοδήποτε άλλο υλικό) και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία και σύμφωνα με τους ισχύοντες Περιβαλλοντικούς όρους. Οι ως άνω όροι για την αποξήλωση των μονάδων και αποκατάσταση των χώρων έχουν εφαρμογή στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) Οταν η εγκατάσταση των μονάδων έχει γίνει σε χώρο που έχει παραχωρηθεί από το Δημόσιο (β) Οταν οι μονάδες έχουν ανεγερθεί μεν σε χώρους που έχει εξασφαλίσει ο Ανάδοχος, αλλά έχει δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης-λειτουργίας για τις ανάγκες του συγκεκριμένου έργου. 3.8 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις λοιπές ασφαλιστικές καλύψεις όπως καθορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του Έργου. 3.9 Οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και μέχρι την οριστική παραλαβή τους Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής των πάσης φύσεως "δοκιμαστικών τμημάτων"που προβλέπονται στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.) 3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του Εργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από το Εργο.

4 3 Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται: (α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (αρχαιολογικά ευρήματα, δίκτυα (β) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.), (γ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω εμποδίων, (δ) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών (τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα είτε είναι ανηγμένα στο ποσοστό Γ.Ε.& Ο.Ε. ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου (ε) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.) Οι δαπάνες των τοπογραφικών εργασιών (αποτυπώσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων, πύκνωσης τριγωνομετρικού και πολυγωνομετρικού δικτύου, εγκατάστασης χωροσταθμικών αφετηριών κλπ) που απαιτούνται για την χάραξη των επιμέρους στοιχείων του έργου, οι δαπάνες σύνταξης μελετών εφαρμογής (όταν απαιτείται για την προσαρμογή των στοιχείων της οριστικής μελέτης στο ακριβές ανάγλυφο του εδάφους ή υφιστάμενες κατασκευές), κατασκευαστικών σχεδίων και σχεδίων λεπτομερειών. Επίσης οι δαπάνες ανίχνευσης και εντοπισμού εμποδίων στον χώρο εκτέλεσης του έργου και εκπόνησης μελετών αντιμετώπισης αυτών (λ.χ. υπάρχοντα θεμέλια, υψηλός ορίζοντας υπογείων υδάτων, δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφελείας [ΟΚΩ]), καθώς οι δαπάνες σύνταξης του Προγράμματος Ποιότητος του Εργου (ΠΠΕ), του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας, του Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας του Εργου (ΣΑΥ-ΦΑΥ) Οι δαπάνες αποτύπωσης τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που απαντώνται στο χώρο του έργου, οι δαπάνες επαλήθευσης των στοιχείων εδάφους με τοπογραφικές μεθόδους καθώς και οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ αντιπαράσταση με εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς έλεγχο Η δαπάνη σύνταξης των αναπτυγμάτων και πινάκων οπλισμού σκυροδεμάτων (όταν αυτοί δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, καθώς και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε" Οι δαπάνες των αντλήσεων (εκτός από την περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα παροχέτευσης προς φυσικό ή τεχνητό αποδέκτη υδάτων) καθώς και των προσωρινών διευθετήσεων για την αντιμετώπιση των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών ώστε να προστατεύονται τόσο τα κατασκευαζόμενα όσο και τα υπάρχοντα έργα και το περιβάλλον γενικότερα, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ., καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε προσωρινές κατασκευές και όπως στους εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται Οι δαπάνες που απορρέουν από δικαιώματα κατοχυρωμένων μεθόδων και ευρεσιτεχνιών που εφαρμόζονται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, όταν δεν προβλέπεται ιδιαίτερη επιμέτρηση αυτών στα συμβατικά τεύχη, καθώς και οι

5 4 δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή τους Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση βαρέως εξοπλισμού του Αναδόχου (π.χ. μεταφορικών μέσων μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρων μηχανημάτων κλπ) που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ε.Σ.Υ και στους λοιπούς όρους δημοπράτησης Οι δαπάνες των ειδικών μελετών, που προβλέπεται στα τεύχη δημοπράτησης να εκπονηθούν από τον Ανάδοχο χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή, όπως μελέτες σύνθεσης σκυροδεμάτων, μελέτες ικριωμάτων κλπ Οι δαπάνες έκδοσης των απαιτουμένων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις αρμόδιες Αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και στους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης και κατάρτισης του συμφωνητικού και γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης του Έργου Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 4. Ως προς τον τρόπο κατασκευής των επί μέρους εργασιών για την ολοκλήρωση του αντίστοιχου έργου, ισχύουν τα οριζόμενα από τους συμβατικούς όρους και τα άρθρα τιμών των επισήμων ισχυόντων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩΔΕ, τους όρους της ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων, του παρόντος τιμολογίου και των λοιπών συμβατικών τευχών, καθώς και την εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. Σημειώνεται ότι ελήφθησαν όλα αυτά, υπ όψη από τους διαγωνιζομένους για την προσφορά των κατ αποκοπή τιμημάτων. 5. Σε όλα τα κατ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνεται και η δαπάνη για την εκτέλεση κάθε εργασίας, έστω και αν δεν κατονομάζεται ή περιγράφεται ρητώς στο παρόν τιμολόγιο, άλλα προκύπτει η συμβατική υποχρέωση εκτελέσεως της από τα υπόλοιπα τεύχη του έργου και τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, που αλληλοσυμπληρώνονται. 6. Στα κατ αποκοπή τιμήματα του παρόντος τιμολογίου περιέχεται το ποσοστό γενικών εξόδων, οφέλους κ.λ.π. του αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό). 7. Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.

6 5 ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ (περιλαμβάνεται και το ποσοστό οφέλους, γενικών εξόδων κ.λ.π. του αναδόχου). ΑΡΘΡΟ Α1 Πλήρης κατασκευή των οικοδομικών εργασιών ανακατασκευής των υπαρχόντων κτιρίων τμήματος του συγκροτήματος Γκράβας για τη στέγαση και λειτουργία του 4 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης εφαρμογής, την Τεχνική Περιγραφή του έργου και τα λοιπά τεύχη δημοπράτησης. Στο κατ αποκοπήν τίμημα του παρόντος άρθρου περιλαμβάνεται η αξία παντός είδους υλικών επί τόπου του έργου, μικρουλικών, ικριωμάτων, μηχανημάτων, εργατικών, εργοδοτικών εισφορών και γενικά κάθε είδους εργασία και δαπάνη για την πλήρη, έντεχνη, άρτια και σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης και τα συμβατικά τεύχη μελέτης και δημοπράτησης, εκτέλεση του συνόλου των εργασιών που απαιτούνται για την πλήρη ανακατασκευή των υπαρχόντων κτιρίων και την εκτέλεση των εργασιών του αυλείου χώρου για τη στέγαση και λειτουργία του 4 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών έτοιμου για χρήση. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο παρόν κατ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι κάτωθι εργασίες, που αφορούν σε νέες κατασκευές και σε αποκαταστάσεις συμπληρώσεις υφισταμένων, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στις αντίστοιχες ενότητες των Τεχνικών Περιγραφών της Αρχιτεκτονικής μελέτης, στα σχέδια και στις λεπτομέρειες : Καθαιρέσεις αποξηλώσεις χειρονακτικές διακινήσεις και φορτοεκφορτώσεις μεταφορές και απορρίψεις σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές παντός τύπου κατασκευών όπως: o Μεταλλικών και ξύλινων κουφωμάτων και των φερόμενων σε αυτά υαλοπινάκων ή άλλου είδους υλικών πληρώσεως των φύλλων και πλαισίων (ταμπλάς αλουμινίου, κ.λπ.) o Οπτοπλινθοδομών συμπεριλαμβανομένων και των διανοίξεων νέων ανοιγμάτων o Τοιχοπετασμάτων κάθε είδους με μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό και διάφορα είδη επενδύσεων o Υπερυψωμένης σκηνής και διαχωριστικών πετασμάτων αίθουσας παραστάσεων στον όροφο o Μεταλλικών κιγκλιδωμάτων και λοιπών μεταλλικών κατασκευών συμπεριλαμβανομένων και των τοπικών αποξηλώσεων και αποκαταστάσεων στις θέσεις δημιουργίας νέων ανοιγμάτων (π.χ. για θύρες εξωτερικών ανελκυστήρων ΑΜΕΑ) o Ξύλινων ή μεταλλικών ραφιών o Οπλισμένου και αόπλου σκυροδέματος με συμβατική μέθοδο και με αδιατάρακτη κοπή o Πάγκου υφιστάμενου χώρου φυσικοχημείας o Παγκάκια, ζαρντινιέρες, μπασκέτες στις δύο αυλές o Δάπεδο από ασφαλτοτάπητα μετά της υποκείμενης βάσης και εκσκαφή θεμελίων (χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων) για την κατασκευή της θεμελίωσης και έδραση του σκελετού των εξωτερικών ανελκυστήρων ΑΜΕΑ o Δάπεδο ασφαλτοτάπητα για την έδραση των ζαρντινιερών αυλής o Πλακιδίων τοίχου και δαπέδου υφισταμένων συγκροτημάτων WC. o Καθαρισμός όλων των χώρων o Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά με την απαιτούμενη επένδυση πρόσοψης και χρήση κάθε απαιτούμενου ανυψωτικού μέσου (προσώπων, υλικών, εργαλείων) o Μεταφορά όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού του 4 ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Α- θηνών από τα κτίρια που στεγάζεται σήμερα στα κτίρια του συγκροτήματος Γκράβας της παρούσας εργολαβίας. Κατασκευές από σκυρόδεμα ξυλότυποι οπλισμοί: Σκυροδέματα κατηγορίας C12/15, C16/20, C20/25 (σύμφωνα με τις απαιτήσεις της μελέτης), ξυλότυποι κάθε είδους (ευθύγραμοι και καμπύλοι) και εμφανών τμημάτων, φαλτσογωνιές, σκοτίες, χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας Β500c (S500s) και δομικά πλέγματα κατηγορίας Β500c (S500s), αποστάτες

7 6 σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων, πρόσμικτα μείωσης λόγου νερού τσιμέντου (ρευστοποιητικά), κατασκευή ζαρντινιερών αυλής. Τοιχοδομές: οπτοπλινθοδομών (δρομικών και μπατικών) με σενάζ πρέκια ποδιές από οπλ.σκυρόδεμα, πετασμάτων γυψοσανίδας (γυψοσανίδες, μεταλλικός σκελετός, μόνωση ορυκτοβάμβακα), συμπεριλαμβανομένων και των απαιτούμενων επικαλύψεων αεραγωγών και λοιπών Η/Μ εγκαταστάσεων με μονή γυψοσανίδα επί μεταλλικού σκελετού, σύμφωνα με τα σχέδια της Η/Μ μελέτης. Ξυλουργικά εξοπλισμοί: Θυρόφυλλα με επένδυση φορμάϊκας τύπου Θ1Α, Θ4Α, Θ5Α, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, επενδύσεις σκηνής Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων με βιομηχανοποιημένο ξύλο δρυς νάϋλον κόντρα πλακέ θαλάσσης σύμφωνα και με το σχέδιο λεπτομέρειας σκηνής ΛΣΚ, δρύϊνο σοβατεπί στην περιοχή του δαπέδου της σκηνής και στους χώρους επίστρωσης με τάπητα linoleum, ερμάρια δαπέδου και κρεμαστά στον χώρο φαγητού, πάγκοι ερμαρίων από άκαυστη φορμάϊκα, ερμάρια κλειστά αιθουσών και λοιπών χώρων τύπου Χ1, Χ1 με κλειδί,ψ1 και ερμάρια ανοικτά τύπου Ψ3,πίνακες επίτοιχοι αιθουσών τύπου ΛΕ1, πίνακες cellotex τύπου ΛΕ2, κρεμάστρες τύπου ΛΕ3, ξύλινη πέργκολα Λ29.1, καθιστικοί πάγκοι ΛΤ 30.3 α. Μεταλλουργικά: o Μεταλλικός σκελετός φρεατίων ανελκυστήρων ΑΜΕΑ στην αυλή από χαλύβδινες διατομές μετά όλων των απαραιτήτων διατομών και διατάξεων στήριξης, στερέωσης επενδύσεων και επιστεγάσεων, στηρίξεων για τα εξαρτήματα των Η/Μ εγκαταστάσεων και των οδηγών θαλάμων o Επιστεγάσεις επικαλύψεις φρεατίων ανελκυστήρων με θερμομονωτικά πάνελς συνολικού πάχους στοιχείου 80mm. o Κατασκευή νέων κιγκλιδωμάτων υαλοστασίων, όπου απαιτείται σύμφωνα με την μελέτη και έλεγχος στερεώσεων σποραδικές αποκαταστάσεις υφισταμένων κιγκλιδωμάτων o Νέα κουφώματα (θύρες, υαλοστάσια, φεγγίτες) αλουμινίου, μετά των απαραιτήτων ψευτοκασσών, τύπου ΠΙΑ, Θ3Α, Π2Α, Π3Α, Φ1Α,Π4Α,Φ2Α,Θ2Α, σύμφωνα με τον πίνακα κουφωμάτων, βαρέως τύπου με θερμοδιακοπή, ηλεκτροστατική βαφή και πιστοποιητικά σύμφωνα με ΚΕΝΑΚ. o Έλεγχος όλων των υφισταμένων κουφωμάτων που παραμένουν χωρίς αντικατάσταση (αλουμινίου, σιδηρών, ξύλινων) και πραγματοποίηση των αναγκαίων διορθωτικών παρεμβάσεων για την σωστή λειτουργία. o Κατασκευή νεροσταλάκτη από γωνία αλουμινίου στους φεγγίτες της βόρειας πλευράς των αιθουσών o Μεταλλικός σκελετός της υπερυψωμένης σκηνής της νέας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων o Μεταλλικές κάσσες από στραντζαριστή λαμαρίνα στα νέα ανοίγματα θυρών με ξύλινο θυρόφυλλο. o Χειρολισθήρας (κουπαστή) από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο στα τοιχία των ραμπών ΑΜΕΑ και στην εγκάρσια δοκό της περιοχής προκηπίου. o Περιμετρική προστασία των δύο υπαίθριων μονάδων αερισμού στο δώμα ισογείου της ανατολικής πλευράς με εσχάρες χαλύβδινες ηλεκτροπρεσσαριστές γαλβανισμένες εν θερμώ με βάσεις από σκυρόδεμα. Καλύψεις: o Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά νέων τοίχων o Συμπληρώσεις αποκαταστάσεις επιχρισμάτων στις περιοχές επεμβάσεων και σποραδικές αποκαταστάσεις μερεμετιών επιχρισμάτων στα υφιστάμενα δομικά στοιχεία. o Μαρμάρινες ποδιές στα παράθυρα των νέων ανοιγμάτων και αποκαταστάσεις μερεμετιών στις υφιστάμενες ποδιές ανοιγμάτων στις θέσεις που δεν γίνεται αντικατάσταση κουφώματος.

8 7 o o o o o o o o o o o Μαρμάρινα σοβατεπιά στις εξωτερικές πλευρές των νέων τοίχων και σποραδικές συμπληρώσεις αποκαταστάσεις επανακολλήσεις υφισταμένων μαρμάρινων σοβατεπιών Καθαρισμός μαρμάρων σκαλοπατιών κλιμακοστασίου, προστατευτική επικάλυψη για αποτροπή ζημιών και λεκέδων, αποκατάσταση μερεμετιών τσιμεντοκονίας αρμού μεταξύ σκαλοπατιών και τοιχίων σκάλας Αυτοκόλλητες αντιολισθητικές ταινίες μαύρου χρώματος (διπλές πλάτους 2,5 εκ. η κάθε μία) σε όλα τα πατήματα των κλιμακοστασίων και στα λοιπά μαρμάρινα σκαλοπάτια σε ό- λες τις θέσεις του έργου. Καθάρισμα και αποκατάσταση μερεμετιών στα υφιστάμενα δάπεδα από μωσαϊκό (εσωτερικά και εξωτερικά) Καθάρισμα αποκατάσταση μερεμετιών δαπέδου υπόγειας αποθήκης Επίστρωση δαπέδων χώρων WC με αντιολισθηρά γρανιτικά πλακίδια τύπου group4, διαστ. 20Χ20 εκ. Επενδύσεις τοίχων χώρων WC, τμημάτων τοίχων χώρου φαγητού στην περιοχή των πάγκων ερμαρίων και τμημάτων τοίχων άνω νιπτήρων αιθουσών με πλακίδια εφυαλωμένα υψηλής αντοχής διαστ. 20Χ20 εκ. Τοποθέτηση κατάλληλου πλαστικού αρμοκάλυπτρου για κάλυψη ανισσοσταθμίας σε κάθε συναρμογή διαφορετικών υλικών δαπέδων Επιστρώσεις με τάπητα linoleum, κατόπιν της απαιτούμενης προεργασίας, των υφισταμένων δαπέδων από μωσαϊκό στους χώρους που καθορίζονται από την μελέτη Συμπληρώσεις δαπεδοστρώσεων με μάρμαρο στις θέσεις καθαιρέσεων τοιχοποιίας και λοιπών κατασκευών. Χρωματισμοί, μετά της απαιτούμενης κατά περίπτωση προετοιμασίας και υποχρεωτικής εφαρμογής κατάλληλων ασταριών: Νέων εσωτερικών τοίχων από οπτοπλινθοδομή με σπατουλάρισμα και πλαστικά χρώματα Τοιχοπετασμάτων γυψοσανίδας με σπατουλάρισμα και πλαστικά χρώματα Ανακαίνιση χρωματισμών υφιστάμενων εσωτερικών τοίχων με πλαστικά χρώματα. Ομοίως και για τις οροφές των εσωτερικών χώρων. Υπόστεγων χώρων, εξωστών, λοιπών εξωτερικών επιφανειών με τσιμεντόχρωμα ακρυλικής βάσεως Βερνικοχρωματισμοί νέων σιδηρών κατασκευών (κιγκλιδώματα, κάσσες, μεταλλικός σκελετός υπερυψωμένης σκηνής νέας Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων κ.λπ.) Ανακαίνιση χρωματισμού υφιστάμενων σιδηρών κατασκευών Αντισκωριακή προστασία και τελική βαφή χαλύβδινου σκελετού φρεατίων ανελκυστήρων ΑΜΕΑ αυλής με αντισκωριακό χρώμα δύο συστατικών Πρόσθετη εφαρμογή ειδικού ασταριού στις περιοχές των τοίχων με αναγραφές graggiti Υαλοπίνακες: o Διπλοί ασφαλείας και ενεργειακοί Α διαλογής σε όλα τα νέα υαλοστάσια και στους φεγγίτες των νέων θυρών αλουμινίου και πάχη ως εξής:(3mm+3 mm laminated) διάκενο 16 mm (4mm+4 mm laminated και ενεργειακοί). o Ασφαλείας συνολικού πάχους 8mm (4mm+4 mm laminated) στους στρογγυλούς φεγγίτες των νέων ξύλινων θυρών τύπου Θ1Α o Μονός υαλοπίνακας πάχους 6mm στα νέα υαλοστάσια αλουμινίου φεγγιτών βόρειας πλευράς αιθουσών στις θέσεις αντικατάστασης των κρυστάλλινων περσίδων louver o Κουρτίνες συσκότισης στα υαλοστάσια και στους φεγγίτες του χώρου εργαστηρίου εργοθεραπείας σωματογνωσίας & αισθητηριακής αγωγής Μονώσεις: o Αποκατάσταση στεγάνωσης εγκάρσιων αρμών διακοπής στο δώμα ισογείων προσθηκών α- νατολικής πλευράς και των δύο πλαϊνών αρμών στην περιοχή της πέργκολας Α ορόφου

9 8 o Υγρομόνωση εσωτερικών παρειών τοιχίων ζαρντινιερών με διπλή επάλειψη τσιμεντοειδούς στεγανωτικού υλικού και εξωτερικός χρωματισμός ζαρντινιερών με ακρυλικό τσιμεντόχρωμα. o Αποκαταστάσεις μονώσεων στις βάσεις έδρασης των μηχανημάτων των Η/Μ εγκαταστάσεων στα δώματα και στις οπές διελεύσεων σωληνώσεων, αεραγωγών, καλωδιώσεων, κ.λ.π. Ζαρντινιέρες φυτεύσεις: Κατασκευή των ζαρντινιερών στις δύο αυλές σύμφωνα με το σχέδιο ΛΤΚΗΠΟΥ και τα σχέδια κατόψεων, πλήρωση των ζαρντινιερών με κηπόχωμα, φύτευση φυτών. Προμήθεια και τοποθέτηση τεσσάρων ζαρντινιερών εμπορίου στον χώρο της πέργκολας Α ορόφου, πλήρωση με κηπόχωμα, φύτευση φυτών. Κατασκευή και τοποθέτηση των πινακίδων του έργου και των ιστών σημαίας όπως περιγράφονται στο άρθρο 37 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Επίσης περιλαμβάνεται και κάθε άλλη εργασία, έστω και εάν δεν αναφέρεται παραπάνω αναλυτικά, αλλά προκύπτει από τα σχέδια εφαρμογής της μελέτης και τα τεύχη δημοπράτησης ή είναι απαραίτητη, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και τα ισχύοντα πρότυπα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την πλήρη ολοκλήρωση του συνόλου του έργου. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ: EΥΡΩ ( ): (Αριθμητικώς) ,00 (Ολογράφως) Τετρακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ.

10 9 ΑΡΘΡΟ Α2 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση-όμβρια) των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πλήρης ανακατασκευή - αποκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των υδραυλικών εγκαταστάσεων (ύδρευση-αποχέτευση) του κτιρίου του σχολείου των στεγασμένων χώρων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου, την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων και τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης,. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : Ύδρευση Αποξήλωση των υπαρχόντων υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδρευσης της πτέρυγας του κτιρίου, δηλαδή δικτύων σωληνώσεων υδραυλικών υποδοχέων, διακοπτών και λοιπών υλικών. Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης μετά των οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη τροφοδοσία στον αύλειο χώρο όπου οδεύει θερμομονωμένο ορατό, με τις απαραίτητες νέες παροχικές σωληνώσεις δικτύων νερού από χαλκοσωλήνα χαρακτηριστικών και προδιαγραφών της μελέτης, τα τοπικά δίκτυα διανομής νερού από εύκαμπτο χαλκοσωλήνα με ειδική επικάλυψη μεμονωμένων λήψεων λεκανών και νιπτήρων με τα ερμάρια εντοιχισμού, συλλέκτες (όπως η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν), και τα υλικά, σφαιρικές βαλβίδες BALL VALVE, βαλβίδες ανεπίστροφης, βαλβίδες διακόπτης στις εισόδους των σωληνώσεων ώστε να απομονώνουν ομάδες υδραυλικών υποδοχέων και στις συνδέσεις υδραυλικών υποδοχέων., τα ρακόρ, τους διακόπτες,τα διαστολικά των φλουσομέτρων κ.λ.π., δίκτυα ανακυκλοφορίας σύμφωνα με την μελέτη. Η πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη κανονική λειτουργία όλων των νέων υδραυλικών υ- ποδοχέων κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη συνοδευόμενα με όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενά τους (νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου, καζανάκια πλύσεως και φλουσόμετρα, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, SΙΝΚ, μπαταρίες αναμεικτικές απλές και αυτοκλειόμενες αναμεικτικές μπαταρίες με προρυθμισμένο χρόνο ροής σε όλους τους νιπτήρες των χώρων υγιεινής ΑΓΟΡΙΩΝ και ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ και στις βρύσες του αυλείου χώρου σύμφωνα με τα σχέδια και τις προδιαγραφές της μελέτης, δοχεία διαστολής και πιεστικά δοχεία για τα φλουσόμετρα, κάνουλες, σιφώνια κάθε τύπου, βαλβίδες, καθίσματα λεκανών, εταζέρες, καθρέπτες, χαρτοθήκες, σαπουνοθήκες, κ.λ.π.), για την πλήρη καλή λειτουργία και εμφάνιση Η πλήρης κατασκευή νέων WC ΑΜΕΑ στο ισόγειο και τον Α όροφο του συγκροτήματος όπως εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης με τον πλήρη εξοπλισμό τους σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η πλήρης κατασκευή νέου θερμομονωμένου σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ καθ όλο το μήκος, δικτύου ζεστού νερού χρήσης προσαγόμενης στους υδραυλικούς υποδοχείς θερμοκρασίας 32 ο C ρυθμιζόμενης μέσω τρίοδης θερμοστατικής βάνας ανάμιξης που θα εγκατασταθεί στο συλλέκτη ζεστού νερού χρήσης, μετά δικτύου ανακυκλοφορίας και τους προβλεπόμενους κυκλοφορητές ανακυκλοφορίας μέσω διάταξης παραγωγής ΖΝΧ με κεντρικό boiler και ηλιακά σύμφωνα με την μελέτη. Προμήθεια και εγκατάσταση πλήρους συστήματος Drain Back σύμφωνα με την μελέτη, αντλίες ηλιακών συστημάτων θερμαντήρας νερού κατακόρυφος, τριπλής λειτουργίας, κατάλληλος για λειτουργιά με υποβοήθηση θέρμανσης, χωρητικότητας 300 λίτρων (45 ο c), και ηλιακούς συλλέκτες ε- πιλεκτικής λειτουργίας και με επικουρική ηλεκτρική αντίσταση 4 kw. Πλήρης εγκατάσταση του υδραυλικού - ηλεκτρικού δικτύου ηλιακών με την ηλεκτρονική-θερμοδιαφορική μονάδα, σύμφωνα με την μελέτη, τις αντλίες των ηλιακών συστημάτων κάθε τύπου, τα φίλτρα νερού, τους συλλέκτες κάθε τύπου, τα αυτόματα εξαεριστικά, και τις σωληνώσεις, σύμφωνα με την μελέτη. Στην παραδοτέα εγκατάσταση περιλαμβάνονται α) τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης (όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), βαλβίδα αντεπιστροφής, συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος μοναυλικού συσ-

11 10 τήματος ύδρευσης, η προμήθεια και εγκατάσταση ερμαρίων συλλεκτών χωνευτά, κρουνοί εκροής (βρύση), γωνίες, ταυ, μούφες, διακόπτες), η προμήθεια και εγκατάσταση μείκτη ύδρευσης νιπτήρα πορσελάνης (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, η προμήθεια και εγκατάσταση μείκτη ύδρευσης νεροχύτη χαλύβδινου ανοξείδωτου, η προμήθεια και εγκατάσταση μείκτη ύδρευσης λεκάνης παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως διαμ. 3/4 in (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, η αυτόματη δικλίδα πλύσεως λεκάνης αποχωρητηρίου (φλουσόμετρο), η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ύδρευσης λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, η προμήθεια και εγκατάσταση μείκτη ύδρευσης λεκάνης καταιονηστήρα από υαλώδη πορσελάνη, η εγκατάσταση θερμαντήρα νερού (μπόϊλερ) τριπλής ενέργειας, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών επιλεκτικών από χαλκό με αντιθραυσματικό ύαλο και περίβλημα από αλουμίνιο, η εγκατάσταση κυκλοφορητή νερού, η τοποθέτηση μειωτή πιέσεως ρευστού, η τοποθέτηση θερμόμετρου εμβαπτίσεως ευθύ ή γωνιακό, η τοποθέτηση μανόμετρου με κρουνό, η τοποθέτηση υδροστάτη, η εγκατάσταση φίλτρου νερού κοχλιωτό από χυτοσίδηρο, η τοποθέτηση αυτόματης βαλβίδας (αυτόματο εξαεριστικό) κατακόρυφου τύπου, η κατασκευή φρεατίου επισκέψεως δικτύων, η τοποθέτηση καλυμμάτων φρεατίων χυτoσιδηρά και κάθε άλλο μικρουλικό απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία της ύδρευσης του χώρου. β) τα υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, γ) οι εκσκαφές και αποκαταστάσεις σε τοιχοποιίες, δάπεδα, οπλισμένο σκυρόδεμα, εδάφη γαιώδη, η- μίβραχο, δ) η θερμική μόνωση σωλήνων ή κυλινδρικών επιφανειών (δοχείων) από αφρώδες υλικό τύπου Armaflex και επένδυση με γυψοσανίδες όπου και όπως από την μελέτη,την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται, ε) οι χρωματισμοί και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως ορίζουν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου Αποχέτευση Αποξήλωση των υπαρχόντων υδραυλικών εγκαταστάσεων αποχέτευσης της πτέρυγας του κτιρίου, δηλαδή των δικτύων σωληνώσεων υδραυλικών υποδοχέων. Πλήρη κατασκευή νέου δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης μετά τις οικοδομικών παρεμβάσεων και σύνδεσή του με την υφιστάμενη αποχέτευση στα υπάρχοντα αποχετευτικά φρεάτια στον αύλειο χώρο, με τις απαραίτητες νέες σωληνώσεις δικτύων αποχέτευσης από σκληρό PVC χαρακτηριστικών και προδιαγραφών της μελέτης, σιφονιών, λεκανών και νιπτήρων και λοιπών αποχετευτικών διατάξεων (όπως αποτυπώνονται στα νέα υφιστάμενα σχέδια αποχέτευσης, την τεχνική περιγραφή και τις προδιαγραφές της μελέτης), ώστε μετά την ολοκλήρωση των εργασιών να εξασφαλίζεται πλήρως η λειτουργία της εγκατάστασης προς το δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης Πλήρης κατασκευή νέου στεγανού σε όλη του την έκταση δικτύου σωληνώσεων αποχέτευσης με κλίση σε οριζόντια δίκτυα που δεν θα ξεπερνάει το 5% και εξαερισμού δικτύων, με τις απαραίτητες σωληνώσεις πλαστικών σωλήνων από σκληρό PVC-6 atm όπως η τεχνική περιγραφή και οι προδιαγραφές ορίζουν. Η πλήρης τοποθέτηση και παράδοση σε πλήρη κανονική λειτουργία όλων των νέων υδραυλικών υποδοχέων κατασκευασμένα από καλής ποιότητας υαλώδη πορσελάνη (νιπτήρες, λεκάνες ευρωπαϊκού τύπου, νεροχύτες, νιπτήρες εργαστηρίων, SΙΝΚ, κλπ) προυποθέτει την σύνδεσή τους με ειδικά τεμάχια - εξαρτήματα και μικρουλικά από σκληρό PVC-6 atm. Στην παραδοτέα εγκατάσταση περιλαμβάνονται α) Τα δίκτυο αποχέτευσης είναι πλήρες και περιλαμβάνει πλαστικό σωλήνα αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C., την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης νιπτήρα πορσελάνης (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης νεροχύτη χαλύβδινου ανοξείδωτου, την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης λεκάνης παραλαβής ύδατος και καθαρισμού κάδων (SINK), την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης λεκάνης αποχωρητηρίου υψηλής πιέσεως από πορσελάνη με δικλίδα αυτόματης πλύσεως διαμ. 3/4 in (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης

12 11 λεκάνης αποχωρητηρίου χαμηλής πιέσεως από πορσελάνη (κανονικό ΑΜΕΑ) σύμφωνα με την μελέτη, την προμήθεια και εγκατάσταση αποχέτευσης λεκάνης καταιονηστήρα από υαλώδη πορσελάνη, σωληνοστόμια καθαρισμού, πώματα καθαρισμού, τάπες καθαρισμού δαπέδου, σιφώνια δαπέδου ΡΡ με σχαράκι μεταλλικό χρωμέ, συρμάτινες κεφαλές αερισμού, καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά διπλά, ηχομόνωση σωλήνων και επένδυση με γυψοσανίδες όπου και όπως από την μελέτη, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται, τους χρωματισμούς και κάθε άλλη εργασία συμπεριλαμβανομένων των, εκσκαφών και λοιπών υλικών και μικροϋλικών όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης όπως οι απαιτούμενες χειρολαβές στα WC AMEA και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου. β) τα υλικά στερεώσεως (απαγορεύεται η στερέωση με ήλους) και συγκολλήσεως, γ) οι εκσκαφές σε τοιχοποιίες, δάπεδα, οπλισμένο σκυρόδεμα, εδάφη γεώδη, ημίβραχο, δ) η επένδυση με γυψοσανίδες όπου και όπως από την μελέτη,την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές προβλέπεται, ε) οι χρωματισμοί και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά όπως ορίζουν οι κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου Στο κατ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνεται η πλήρης κατασκευή των εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων των σχολείων του έργου (τοποθέτηση, πλήρης κατασκευή και σύνδεση των δικτύων, εξαρτημάτων,υδραυλικών υποδοχέων), οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και η σύνδεση των δικτύων με τα δίκτυα της αυλής. Επίσης στο κατ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ: EΥΡΩ ( ): (Αριθμητικώς) ,00 (Ολογράφως) Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ

13 12 ΑΡΘΡΟ Α3 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης και καυσίμου αερίου των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πλήρης ανακατασκευή- αποκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης του έργου και στεγασμένων χώρων, που αναφέρεται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι : Κεντρική θέρμανση Απομόνωση και εκκένωση του δικτύου της κεντρικής θέρμανσης τάπωμα και προστασία σωληνώσεων κεντρικής θέρμανσης μέχρις αποκαταστάσεως των οικοδομικών εργασιών. Πλήρης ανακατασκευή του υπάρχοντος δικτύου που αφορά στις οριζόντιες οδεύσεις σωληνώσεων και στις θέσεις των θερμαντικών σωμάτων με αναδιατάξεις και συμπληρώσεις των υπαρχόντων δικτύων τόσο σε οριζόντιες σωληνώσεις όσο και σε προσθήκη θερμαντικών σωμάτων. Το κάθε κύκλωμα σύμφωνα με την μελέτη επεκτείνεται με χαλυβδοσωλήνα και τα απαραίτητα εξαρτήματα χαλυβδοσωλήνων (μούφες, ρακορ, ταυ, μαστοί, κλπ) με σύσφιξη και όλες οι συνδέσεις, καμπυλώσεις, στηρίξεις και εργασίες του δικτύου θέρμανσης θα γίνουν σύμφωνα με την Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συνοδεύουν την παρούσα Τεχνική Περιγραφή Το δίκτυο θέρμανσης μονώνεται σε όλο του το μήκος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις προδιαγραφές. Οι κατακόρυφες στήλες επενδύονται με γυψοσανίδα. Αποσύνδεση των υπαρχόντων θερμαντικών σωμάτων μετά προσοχής, μεταφέρονται σε αποθηκευτικό χώρο του αναδόχου όπου πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης τους (καθαρισμός, αμμοβολή, ηλεκτροστατική βαφή, έλεγχος διαρροών). Τα υπάρχοντα θερμαντικά σώματα που μετακινούνται επανατοποθετούνται σε νέες θέσεις όπως ορίζεται από την μελέτη. Σε όλα τα σώματα παλαιά και νέα τοποθετούνται θερμοστατικές βαλβίδες ελέγχου καθώς και νέοι διακόπτες και εξαεριστικά. Τοποθετούνται νέα θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ, με ρυθμιστικές βαλβίδες εξωτερικού βρόγχου θερμαντικών σωμάτων, βαλβίδες εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων και δικτύων όπως η μελέτη ορίζει. Μετά το πέρας των εργασιών, το δίκτυο τίθεται σε δοκιμαστική λειτουργία και γίνονται όλες οι απαραίτητες μικροδιορθώσεις, συμπληρώσεις, ρυθμίσεις και έλεγχοι λειτουργίας τόσο του συστήματος αντιστάθμισης της κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβανοένων των τυχών ανταλλακτικών που θα απαιτηθούν (ηλεκτρονική συσκευή, θερμοστάτες χώρου, αισθητήρες, θερμοστάτες επαφής, τρίοδη Η/Β, απαραίτητες καλωδιώσεις, μικρουλικά και εξαρτήματα), όσο και των διαρροών και απόδοσης ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της εγκατάστασης θέρμανσης, και η απρόσκοπτη λειτουργία της. Επιπλέον για τον αερισμό τοποθετούνται μονάδες προκλιματισμένου αέρα VAM οι οποίες φέρουν στοιχείο θερμού που συνδέεται με τον λέβητα του διπλανού σχολείου μέσω χαλκοσωλήνων. Το νέο κύκλωμα που κατασκευάζεται από ευθύγραμμα δίκτυα χαλκοσωλήνα (βαρέως τύπου, πάχους τοιχώματος 1 χιλ. ή μεγαλύτερο, ενδεικτικού τύπου TALOS) και μονώνεται σε όλο του το μήκος και παραδίδεται έτοιμο προς χρήση περιλαμβανομένων και των απαραιτήτων διατάξεων επέκταση υπάρχοντος συλλέκτη, βάνες θερμοστάτες χώρου, αισθητήρες, θερμοστάτες επαφής, τρίοδη Η/Β, απαραίτητες καλωδιώσεις, μικρουλικά και εξαρτήματα (σφαιρικές βαλβίδες ball valve, βαλβίδες αντεπιστροφής, ρυθμιστικές βάνες εξισορρόπησης δικτύων, ρυθμιστικές βαλβίδες μονοσωληνίου, ηλεκτροβάνες, ρακόρ, φίλτρα νερού, θερμοστάτες, ηλεκτρικές γραμμές αυτονομίας) και θερμική μόνωση και επένδυση με γυψοσανίδες σωλήνων όπου και όπως η μελέτη προβλέπει. Στο υπόγειο συνδέεται με επέκταση του δικτύου από χαλυβδοσωλήνα το boiler 300 lit με όλες τις απαιτούμενες διατάξεις ασφαλείας που αναφέρονται στη μελέτη.

14 13 Στις εργασίες περιλαμβάνονται οποιαδήποτε υλικά και μικροϋλικά πλήρους κατασκευής της κεντρικής θέρμανσης όπως απεικονίζονται στα σχέδια της μελέτης και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη του έργου και στα παρακάτω σχετικά άρθρα, επιλεκτικά και σε καμία περίπτωση περιοριστικά. Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή ISO-MEDIUM βαρύς με τα διάφορα εξαρτήματα και μέσα σύνδεσης (όλα τα ειδικά τεμάχια συνδέσεως, βαλβίδα διακοπής (διακόπτης), βαλβίδα αντεπιστροφής, συλλεκτοδιανομέας κυκλώματος μοναυλικού συστήματος θέρμανσης, κρουνοί εκροής (βρύση), γωνίες, ταυ, μούφες, διακόπτες, σφαιρικές δικλίδες), η προμήθεια και εγκατάσταση τρίοδων ηλεκτροκίνητων βαλβίδων, η τοποθέτηση θερμόμετρου εμβαπτίσεως ευθύ ή γωνιακό, η τοποθέτηση μανόμετρου με κρουνό, η εγκατάσταση φίλτρου νερού κοχλιωτό από χυτοσίδηρο, η τοποθέτηση αυτόματης βαλβίδας (αυτόματο εξαεριστικό) κατακόρυφου τύπου, η τοποθέτηση φίλτρου νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο, η προμήθεια και εγκατάσταση δίοδων ηλεκτροκίνητων βαλβίδων δύο θέσεων, η προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομων δίοδων θερμοστατικών βαλβίδων ρυθμίσεως θερμοκρασίας, η προμήθεια και εγκατάσταση διακοπτών θερμαντικών σωμάτων, η προμήθεια και εγκατάσταση θερμαντικών σωμάτων, η προμήθεια και εγκατάσταση των κυκλοφορητών και κάθε άλλο μικρουλικό απαραίτητο για την πλήρη λειτουργία της θέρμανσης του χώρου. (Φίλτρο νερού ή ατμού από χυτοσίδηρο τον θερμοστάτη χώρου Τον έλεγχο και αποκατάσταση με όλα τα ενδεχόμενα υλικά και ανταλλακτικά του συστήματος θερμικής αντιστάθμισης και τις λοιπές διατάξεις αυτοματισμού καθώς και του συστήματος αυτόματης πληρώσεως της εγκαταστάσεως. Την συντήρηση και αποκατάσταση όλων των παλαιών θερμαντικών σωμάτων με καθαρισμό έλεγχο διαρροών και ηλεκτροστατική βαφή τοποθέτηση ρακορ σύνδεσης. Επισημαίνεται ότι οποιαδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ: EΥΡΩ ( ): (Αριθμητικώς) ,00 (Ολογράφως) Είκοσι εννέα χιλιάδες ευρώ

15 14 ΑΡΘΡΟ Α4 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα) των κτιρίων των σχολείων του έργου και στεγασμένων χώρων σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πλήρης ανακατασκευή συμπλήρωση - αποκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά και ασθενή ρεύματα ) του κτιρίου του σχολείου των στεγασμένων χώρων του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή και τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι: Ισχυρά ρεύματα Πλήρης ανακατασκευή συμπλήρωση - αποκατάσταση και εγκατάσταση των ισχυρών ρευμάτων δηλαδή, συντήρηση (με προσθήκη ρελέ διαφυγής και αντικατάσταση φθαρμένων μικροαυτομάτων, διακοπτών, ασφαλειών και αντικατάσταση συνδέσεων με σύσφιξη αναχωρήσεων) στους υπάρχοντες πίνακες διανομής Προσθήκη νέων ηλεκτρικών πινάκων (χωνευτοί ή επίτοιχοι) τύπου STAB ή παρεμφερούς (μετά των απαραιτήτων διακοπτών, ασφαλειών, ασφαλειοδιακοπτών, ρελέ διαφυγής, θυρών, ενδεικτικών λυχνιών, ΙΡ25 (ή υψηλότερη) και γενικά όλων των οργάνων λειτουργίας και χειρισμού σύμφωνα με την μελέτη). Στα πλαίσια της ενεργειακής αναβάθμισης του διδακτηρίου, προβλέπεται να μπει πίνακας αντιστάθμισης της άεργου ισχύος στον υφιστάμενο Γ.Π. του διδακτηρίου. Πλήρης ανακατασκευή συμπλήρωση - αποκατάσταση δικτύων (ισχυρά ρεύματα) δηλαδή απομάκρυνση και αντικατάσταση φθαρμένων σωληνώσεων και καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης. Προσθήκη νέων σωληνώσεων καλωδιώσεων και κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης. Έλεγχος, καθαρισμός και προσθήκη: πινάκων διακοπτών, αισθητήρων ελέγχου κίνησης ηλεκτρικά διασυνδεδεμένων, ροοστατικών ρυθμιστικών διακοπτών ΑΠΧ, ρευματοδοτών, φωτιστικών σωμάτων φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς κάλυμμα για εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής ή στεγανά, άμεσου ή έμμεσου φωτισμού, με ηλεκτρονικό εκκινητή και λυχνίες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά με λυχνίες PLC οροφής ή ψευδοροφής στεγανά ή μη, φωτιστικά downlight οροφής ή ψευδοροφής με ανταυγαστήρα με τους λαμπτήρες με σύστημα απλού χειρισμού ή με ροοστατική ρύθμιση, φωτιστικοί προβολείς κάθε τύπου με τους λαμπτήρες σύμφωνα με την μελέτη, προβολείς σκηνής ΑΠΧ, φωτιστικά σώματα απλίκες ή αρματούρες ή χελώνας με λαμπτήρες, κανάλια καλωδίων, κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), ενδοδαπέδιες ηλεκτρικές παροχές πάγκων εργαστηρίων, Φωτισμός Απομάκρυνση μετά προσοχής, μεταφορά, αποθήκευση, καθαρισμός, αντικατάσταση καμένων λαμπτήρων και ασφαλής φύλαξη όλων των φωτιστικών σωμάτων των χώρων όπου θα γίνουν οικοδομικές εργασίες,. Τα φωτιστικά σώματα επανατοποθετούνται στις νέες θέσεις που ορίζει η μελέτη με συμπλήρωση των καλωδιώσεων χανδρωμένων εντός πλαστικών σωληνώσεων. Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σημείων στους χώρους των WC και τις ΑΠΧ σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης παραδοτέα έτοιμα για λειτουργία με όλες τις διακοπτικές διατάξεις και καλωδιώσεις. Διαχωρισμός των φωτιστικών σωμάτων σε ζώνες σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

16 15 Τα καλώδια παροχών φωτισμού τοποθετούνται εντός εσχαρών και τρέχουν στους διαδρόμους. Όπου απαιτούνται τροποποιήσεις και νέες οδεύσεις καλωδίων, θα οδεύουν ορατά και θα καλυφθούν με πλαστικά ηλεκτρολογικά κανάλια. Κίνηση Η νέα εγκατάσταση ηλεκτροδοτών που φαίνεται στα σχέδια της μελέτης θα γίνει με σύνδεση στις υφιστάμενες γραμμές και οδεύσεις ορατές σε ηλεκτρολογικά κανάλια στον τοίχο. Νέες παροχές ρευματοδοτών προβλέπονται στις θέσεις εργασίας με ηλεκτρονικό υπολογιστή, στα γραφεία του προσωπικού, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κλπ. Η πλήρη διασύνδεση παλαιών και νέων ηλεκτρικών δικτύων σε ενιαίο σύνολο(ισχυρά ρεύματα) περιλαμβάνει τις σωληνώσεις, εσχάρες και καλωδιώσεις, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, διακόπτες, φωτιστικά σώματα φθορισμού κάθε κατηγορίας με ή χωρίς κάλυμμα για επανεγκατάσταση ή νέα εγκατάσταση επί οροφής ή ψευδοροφής ή στεγανά, άμεσου ή έμμεσου φωτισμού, με ηλεκτρονικό εκκινητή και λυχνίες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α, φωτιστικά με λυχνίες PLC οροφής ή ψευδοροφής στεγανά ή μη, φωτιστικά downlight οροφής ή ψευδοροφής με ανταυγαστήρα με τους λαμπτήρες με σύστημα απλού χειρισμού ή με ροοστατική ρύθμιση, φωτιστικοί προβολείς κάθε τύπου με τους λαμπτήρες με ή χωρίς βραχίονα σύμφωνα με την μελέτη, προβολείς σκηνής ΑΠΧ, φωτιστικά σώματα απλίκες ή αρματούρες ή χελώνας με λαμπτήρες, κανάλια καλωδίων, κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), ενδοδαπέδιες ηλεκτρικές παροχές, πεδία ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσεως επιθεωρούμενα από μπροστά, τον ηλεκτρολυτικό χαλκό μπαρών ή ζυγών συνδέσεως οργάνων (διακοπτών, αυτόματων κλπ) στους ζυγούς, τους μαχαιρωτούς διακόπτες τριπολικούς ή τετραπολικούς μεταγωγικούς, τους τριπολικούς τετραπολικούς αυτόματους διακόπτες αέρα, τις μαχαιρωτές ασφάλειες ΝΗ, τις συντηκτικές ασφάλειες τύπου EZ-SIEMENS, τους μικροαυτόματους διακόπτες τύπου WL-SIEMENS, τους τριπολικούς ασφαλειοαποζεύκτες τριών ασφαλειών ΝΗ, τους μονοπολικούς μικροαυτόματους, τις ενδεικτικές λυχνίες, τους ηλεκτρικους πίνακες από χαλυβδοέλασμα ντεκαπέ, τους μικροαυτόματους για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS, τα ρελέ διαρροής για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών κατάλληλος μέχρι 40 Α μονοφασικό ή τριφασικό, τους ρευματοδότες ασφαλείας στεγανούς ή απλούς, μετασχηματιστές σύμφωνα με την μελέτη, αισθητήρες ελέγχου κίνησης ηλεκτρικά διασυνδεδεμένοι, τους ροοστατικούς ρυθμιστικούς διακόπτες ΑΠΧ, κουτιά με ρευματοδότες ασφαλείας Shucko, τους διακόπτες στεγανούς ή απλούς (απλού πλήκτρου, κομμιτατερ, αλε ρετουρ), τους διακόπτες πιεστικού κομβίου, τα πληκτρολόγια προγραμματισμού χειρισμών, τα φρεάτια και λοιπά υλικά που αναφέρονται στην μελέτη. Στο άρθρο αναφέρονται γενικά η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ισχυρά) όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, του έργου. Ασθενή Ρεύματα Πλήρης κατασκευή και εγκατάσταση, σε κάθε χώρο του έργου, των ασθενών ρευμάτων (data-τηλεφώνων, μεγαφωνικής εγκατάστασης στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, κεντρικής μεγαφωνικής εγκατάστασης στους χώρους του κτιρίου για αναγγελίες, μουσική, ενδοεπικοινωνία, κλπ) δηλαδή, η πλήρης κατασκευή δικτύων (ασθενή ρεύματα) σωληνώσεων και καλωδιώσεων, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, κανάλια καλωδίων, κανάλι διανομής πλαστικά (τύπου DLP), ενδοδαπέδιες παροχές σύμφωνα με την μελέτη των ασθενών ρευμάτων και ειδικότερα. α) η εγκατάσταση καλωδιώσεων σε δίκτυο με δομημένη καλωδίωση με καλώδια UTP CAT 6 και ειδικά φις για τις θέσεις Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα γραφεία, στη βιβλιοθήκη, σε θέσεις εγκατάστασης μηχανημάτων ψηφιακής τεχνολογίας, εργαστήρια, θέσεις μελέτης με υπολογιστές και όπου αλλού προβλέπει η μελέτη για την εξυπηρέτηση των κύριων εσωτερικών χώρων του κτιρίου β) η εγκατάσταση τηλεφωνικών λήψεων για καρτοτηλέφωνα, μία τηλεφωνική λήψη για τη σύνδεση της συσκευής τηλεφωνικής ειδοποίησης υπευθύνων του πίνακα πυρανίχνευσης του πίνακα συναγερμού και των ανελκυστήρων. γ) η πλήρης εγκατάσταση μεγαφωνικού συστήματος για την μετάδοση αγγελιών, μουσικής και μηνυμάτων εκτάκτου ανάγκης σε όλους τους κύριους χώρους που θα χρησιμοποιούνται από το κο-

17 16 ινό ήτοι διάδρομοι, γραφεία, αίθουσες, εστιατόριο, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων δηλαδή το ενισχυτικό κέντρο με σύστημα προτεραιότητας έναντι των τοπικών αποτελούμενο από ικρίωμα μέσα στο οποίο τοποθετούνται όλες οι προβλεπόμενες από την μελέτη συσκευές, το δίκτυο της μεγαφωνικής εγκατάστασης με καλώδια ΝΥΜ 2Χ1.5 mm2,τα μικρόφωνα με τους μείκτες και Interface μικροφώνων, τα καλώδια σύνδεσης των μικροφωνικών λήψεων κατά DIN και διατομής 2Χ2Χ0,5 mm με μεταλλική θωράκιση, τα ηχεία - μεγάφωνα και τους ρυθμιστές έντασης μεγαφώνου ή μεγαφωνικής Ζώνης και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των χρηστών. δ) η πλήρης εγκατάσταση και ο εξοπλισμός τοπικού μεγαφωνικού κέντρου της ΑΠΧ με το προβολικό σύστημα πλήρως εγκατεστημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των χρηστών. ε) η πλήρης εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας για τους χώρους που εμφανίζονται στα σχέδια της μελέτης που περιλαμβάνει την κεντρική μονάδα με το τροφοδοτικό της και τον επαναφορτιζόμενο συσσωρευτή, τους ανιχνευτές κίνησης, την εσωτερική σειρήνα, την εξωτερική αυτοτροφοδοτούμενη σειρήνα με τον συσσωρευτή της και το φλας, τα πληκτρολόγια χειρισμού, την μονάδα ειδοποίησης και τις καλωδιώσεις πλήρως τοποθετημένο και παραδοτέο σε κανονική λειτουργία περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των χρηστών. στ) η πλήρης εγκατάσταση συστήματος CCTV για την παρακολούθηση τόσο των εξόδων του κτιρίου, όσο και των διαδρόμων- κοινόχρηστων χώρων δηλαδή την μονάδα χειρισμού, το καταγραφικό, τις κάμερες με τα κυτία προστασίας φακούς κλπ), τις καλωδιώσεις σήματος και τροφοδοσίας, τα τροφοδοτικά του κεντρικού συστήματος και των καμερών για την απρόσκοπτη λειτουργία με την χρήση συσσωρευτών, παραδοτέου σε κανονική λειτουργία περιλαμβανομένης και της εκπαίδευσης των χρηστών. ζ) η πλήρης εγκατάσταση συστήματος κλίσης Βοηθείας (WC AμΕΑ) που περιλαμβάνει: (το Περιμετρικό κορδόνι στους τοίχους του W.C, το μηχανισμό οπτικής ηχητικής σήμανσης ακριβώς έξω από τον προστατευόμενο χώρο, το μηχανισμό επανάταξης διακόπτη έλξης, τη καλωδίωση σήματος ελέγχου) από κάθε προστατευόμενο χώρο και τέλος την κεντρική μονάδα ελέγχου με αντίστοιχη ηχητική σήμανση και LED οπτικού συναγερμού, για κάθε προστατευόμενο χώρο του κτιρίου. η) Πλήρης εγκατάσταση ενδοεπικοινωνίας των αιθουσών με το γραφείο του Διευθυντή συμπεριλαμβανομένων όλων των υλικών στηρίξεως και τοποθετήσεως των επιτοίχιων υποσταθμών αντιβανδαλιστικού τύπου μετά των κυτίων τοποθέτησης και κάθε άλλης απαιτούμενης εργασίας, τις καλωδιώσεις και τις συνδέσεις και διασυνδέσεις με τον κεντρικό σταθμό στο γραφείο του διευθυντού, συμπεριλαμβανομένου και του απαιτούμενου τροφοδοτικού. Η πλήρης εγκατάσταση των δικτύων ασθενών περιλαμβάνει τις σωληνώσεις, εσχάρες και καλωδιώσεις, κουτιά διακλαδώσεων, εξαρτήματα σύνδεσης, τον τηλεφωνικό κατανεμητή με οριολωρίδες, τα ερμάρια μικτονόμισης (RACK) από 12 έως24 U αρθρωτού τύπου, τις τηλεφωνικές κεφαλές λήψεων RJ11-RJ45 διανομής, την τοποθέτηση συστήματος ασφαλείας δηλαδή, πίνακες συναγερμού, ηλεκτρονικές σειρήνες σήμανσης συναγερμού εξωτερικές και εσωτερικές, μαγνητικές επαφές συστήματος ασφαλείας, ανιχνευτές κίνησης (Radar) και γενικά πλήρη συστήματα συναγερμού όπως προβλέπει η μελέτη, την πλήρη μεγαφωνική εγκατάσταση δηλαδή, ηχεία 6 w παθητικά ή κόρνες, τοίχου ή οροφής, ηχεία καμπίνας 30/45w, ηχεία 2 δρόμων, 750w program, Ηχεία sub 800w /8ω. 35hz-1khz, ηχεία 2 WAY-250 W rms κατάλληλο για μουσική και ομιλία, λήψεις μικροφώνου εσωτερικού χώρου, ικριώματα RACK αρθρωτού τύπου για ηχοσυστήματα, πυκνωτικά μικρόφωνα υπερκαρδιοειδες και καρδιοειδές, δυναμικά μικρόφωνα χειρός, projector υψηλής φωτεινότητας, οθόνη προβολής για projector, την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης δηλαδή τις εξωτερικές κάμερες μέσα σε προστατευτικό κουτί καμερών με αντιθαμβωτική προστασία, ψηφιακό καταγραφικό (DVR) με ενσωματωμένο μικροεπεξεργαστή, οθόνη (monitor) TFT 20, τον μείκτη καμερών με το χειριστήριό τους και τα κεντρικά τροφοδοτικά για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος και το σύστημα κλήσης βοήθειας (WC AμΕΑ) που περιλαμβάνει, το περιμετρικό κορδόνι στους τοίχους του W.C., το μηχανισμό οπτικής ηχητικής σήμανσης, το μηχανισμό επανάταξης διακόπτη έλξης και την Κεντρική μονάδα ελέγχου με αντίστοιχη ηχητική σήμανση και LED οπτικού συναγερμού, για κάθε προστατευόμενο χώρο του κτιρίου

18 17 Στο άρθρο αναφέρονται γενικά η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ασθενή ) όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης, των σχολείων του έργου και στα παραπάνω σχετικά άρθρα. Στο κατ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται η πλήρης κατασκευή των ηλεκτρικών (ισχυρά και ασθενή ρεύματα), οι συνδέσεις, οι δοκιμές των εγκαταστάσεων και οι απαραίτητες οικοδομικές και χωματουργικές εργασίες. Σημειώνεται ότι η υποχρέωση του εργολάβου περιλαμβάνει την πλήρη κατασκευή από τη θέση όπου θα γίνει η σύνδεση με το δίκτυο του ΟΤΕ. Επισημαίνεται ότι οποιοδήποτε εγκατάσταση της κατηγορίας του παρόντος άρθρου- ακόμη και αν δεν περιγράφεται παραπάνω αλλά εμπεριέχεται στην εγκεκριμένη μελέτη, τις τεχνικές προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή του έργου, συμπεριλαμβάνεται στο παρόν τίμημα. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ: EΥΡΩ ( ): (Αριθμητικώς) ,00 (Ολογράφως) Εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.

19 18 ΑΡΘΡΟ Α5 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των αυτομάτων ηλεκτροϋδραυλικών α- νελκυστήρων των σχολείων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή,τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των αυτομάτων ηλεκτροϋδραυλικών ανελκυστήρων του έργου, σύμφωνα με την μελέτη, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, ήτοι: Προμήθεια όλων των αναγκαίων υλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου και πλήρης εγκατάσταση του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει τον θάλαμο μετά πλαισίου, μεταλλικούς οδηγούς, θυρών και όλων των εξαρτημάτων, το τηλεσκοπικό έμβολο με όλα τα εξαρτήματα, τα συρματόσχοινα, τους ηλεκτρικούς πίνακες με όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του φρέατος, θαλάμου και μηχανοστασίου, τις κομβιοδόχες με όλα τα εξαρτήματα, το σύστημα χειρισμού, τον κινητήριο μηχανισμό της αντλίας λαδιού μετά της αντίστοιχης δεξαμενής ελαίου με όλα τα εξαρτήματα και κάθε άλλη εργασία και υλικά, όπως φαίνονται στα σχέδια και τα τεύχη της μελέτης και δημοπράτησης του έργου Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία ειδικού αναβατόριου για την πρόσβαση ατόμου με αμαξίδιο στην σκηνή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του έργου, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις ασφαλείας και τις διατάξεις για τα άτομα περιορισμένης κινητικότητας. Τα παραπάνω παραδίδονται με όλα τα απαιτούμενα από την ισχύουσα νομοθεσία πιστοποιητικά και αδειοδοτήσεις που βαρύνουν τον ανάδοχο, σε πλήρη και κανονική λειτουργία μαζί με τα εγχειρίδια χειρισμού και μετά από εκπαίδευση των χρηστών. Ο κάθε ανελκυστήρας του έργου θα καλύπτει τα πρότυπα ΕΝ 81.1 & ΕΝ 81.2 & EN και την οδηγία 95/16/ΕΚ(εσωτ.δίκαιο ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/1997(ΦΕΚ 815/Β/97) ). Επίσης με την προσφορά αναλαμβάνονται οι απορρέουσες υποχρεώσεις από την σχετική οδηγία και την ΚΥΑ 3899/253/Φ.9.2.(ΦΕΚ291/Β/2002) κυρίως σε ότι αφορά την καταχώρηση του ανελκυστήρα στην αντίστοιχη Νομαρχία,την δήλωση συμμόρφωσης του κατασκευαστή, την θεώρηση του βιβλιαρίου παρακολούθησης, την προσωρινή και οριστική ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα. Στο κατ αποκοπή τίμημα περιλαμβάνονται και όλες οι απαραίτητες οικοδομικές εργασίες εγκατάστασης, χρωματισμοί, δοκιμές και συνδέσεις. ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ: EΥΡΩ ( ): (Αριθμητικώς) ,00 (Ολογράφως) Σαράντα πέντε χιλιάδες πεντακόσια ευρώ.

20 19 ΑΡΘΡΟ Α6 Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας Πυρανίχνευσης -Πυρόσβεσης) και σήμανσης των κτιρίων των σχολείων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και τη γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων ενεργητικής πυροπροστασίας (Πυρανίχνευσης -Πυρόσβεσης) και σήμανσης των χώρων του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα σύμφωνα με τα σχέδια της εγκεκριμένης μελέτης, την τεχνική περιγραφή, τις τεχνικές προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων του έργου και την γενική τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων των Η/Μ εγκαταστάσεων. Περιγραφικά (και όχι περιοριστικά) οι εγκαταστάσεις της κατηγορίας του παρόντος άρθρου είναι: α) Πλήρης κατασκευή και παράδοση σε λειτουργία του φωτισμού ασφαλείας και σήμανση οδεύσεων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης περιλαμβανομένων όλων των καλωδιώσεων μετά των φωτιστικών ασφαλείας σήμανσης (συνεχούς λειτουργίας), των αυτοελεγχόμενων φωτιστικών, τα αυτοκόλλητα σήμανσης, τους συσσωρευτές με τις διατάξεις φόρτισης και λειτουργίας των φωτιστικών τύπου και ισχύος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. Τις καλωδιώσεις πλήρως τοποθετημένες και αναρτημένες μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. β) Την πλήρη εγκατάσταση συστήματος πυρανίχνευσης συμπεριλαμβανομένου: των πινάκων πυρανίχνευσης διευθυσιοδοτημένων ή μη σύμφωνα με την μελέτη, των πυρανιχνευτών (φωτοηλεκτρικών και θερμοδιαφορικών) μαζί με την βάση τους, διευθυσιοδοτημένων ή μη σύμφωνα με την μελέτη τα κομβία συναγερμού (χειροκίνητο σύστημα) διευθυσιοδοτημένων ή μη σύμφωνα με την μελέτη τις σειρήνες συναγερμού (απλές, απλές με φάρους, αυτόνομες, αυτόνομες με φάρους, φαρους και φωτεινούς επαναλήπτες) διευθυσιοδοτημένων ή μη σύμφωνα με την μελέτη. Το σύστημα αυτόματης ειδοποίησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και ειδοποίησης μέσω τηλεφώνου του υπευθύνου της σχολικής μονάδος. Τις καλωδιώσεις πλήρως τοποθετημένες και αναρτημένες μετά των απαιτούμενων σωληνώσεων καθώς και κάθε άλλη εργασία, υλικά και μικροϋλικά (καλώδια-όργανα ελέγχου και προστασίας κ.λ.π.) πυρανίχνευσης όπως απεικονίζονται και περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στα σχέδια της μελέτης του έργου. γ) την πλήρη εγκατάσταση πυροσβεστικών φωλεών μετά των συνδέσμων storz, απλό ρυθμιζόμενο, τον κρουνό, την μάνικα, το λάστιχο 20 m, το περίβλημα της φωλεάς, την υδραυλική της σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο μέσω συλλέκτη, γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων και όλων των απαιτουμένων από την μελέτη διατάξεων (μειωτών πίεσης, διακοπτικού υλικού, βαλβίδων, μανομέτρων) και κάθε απαιτούμενου υλικού για την παράδοση του συστήματος σε πλήρη και κανονική λειτουργία δοκιμασμένο και πιστοποιημένο. δ) Την προμήθεια και εγκατάσταση όλων των απαιτουμένων από την μελέτη και τις ισχύουσες Πυροσβεστικές διατάξεις φορητών πυροσβεστικών μέσων κάθε κατηγορίας φορητοί ή οροφής ξηράς κόνεως και CO2 αναλόγου χωρητικότητας, πλήρως τοποθετημένων και ανατρημένων μετά βάσεων στις θέσεις που ορίζει η μελέτη. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με την περαίωση των εγκαταστάσεων πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης να καλέσει την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία ώστε να προβεί στην παραλαβή των εγκαταστάσεων βάσει των υποδείξεων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας που έχει διατυπώσει στην φάση της μελέτης και να βεβαιώσει εγγράφως την καλή εκτέλεση των εργασιών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ NET ΗΛΜ - ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Επείγουσες εργασίες αντικατάστασης κουφωμάτων στο Γυμνάσιο Λύκειο Τιθορέας" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΠΤΥΧΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: α) ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: Αθήνα Έργο: «Εργασίες επισκευής και διαρρύθμισης στο 4 ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών του Συγκροτήματος Γκράβας - Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Τιµολόγιο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε τις οποίες θα εκτελεσθεί η προµήθεια, όπως προδιαγράφεται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης που

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Ζεφύρι, Ν.Αττικής ΕΡΓΟ: Διαμόρφωση Αυλείου χώρου στο 3 ο Δημοτικό Σχολείο Ζεφυρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ΤΕΡΜΑ ΤΥΧΕΡΟΥ 412 22 ΛΑΡΙΣΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΑΦΡΟΥ Ι8 (ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΔΕΥΑΛ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 17.220,00 Ευρώ (με ΦΠΑ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ 12 ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΙΜΟΥ" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟ : Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες σε χώρους της Σιβιτανιδείου Σχολής ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ Της εργοληπτικής επιχείρησης ή κοινοπραξίας, εργοληπτικών επιχειρήσεων..

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια :

ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Η κατασκευή ενός οικοδομικού έργου διακρίνεται σε τρία βασικά στάδια : Α Στάδιο : Aπό εκσκαφές μέχρι την ολοκλήρωση του οικοδομικού σκελετού. Β Στάδιο : Aπό τοιχοποιίες ως τις εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 #

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΝΕΤ ΥΔΡ - ΕΚΔΟΣΗ 3.0 # ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ OIΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Β ΦΑΣΗ)» ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ 2 ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ» Στο έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk09b2b ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ. Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ. ΔΕΛΤΑ Αρ. Μελ. 13/2016 A. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59

ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ. 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 m² 578,22. 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 m² 49,59 Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΒΑΔΕΩΝ Τ.Υ.Δ.Λ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ.

4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΚΩ. 4. TIMOΛΟΓΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΙΟ ΙΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ" ΚΩ. ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4950 Σελ. 1 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τιµολόγιο Συµφωνίας Πλαίσιο για την "Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (Α.Σ.Δ.Α.) ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΙΛΙΟΝ Ο.Τ. 1152 (μεταξύ των οδών Φιλιατών, Ηροδότου, Ιωνίας και Πλουτάρχου) ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΒΙΟΦΙΑΛ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α Αριθ. Τιμολ. Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΡΟΥΝΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιμές του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΑ: «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΡΕΙΝΟ ΟΓΚΟ ΥΜΗΤΤΟΥ» «ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Ο.Α.ΔΥ.Κ.) Αριθμός Μελέτης : oadyk8i4 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 28Δ Εργο :"ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας 60,00 * 10 600,00 Τ/ΧΛΜ 2 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα Σελίδα 1 από 10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ& ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή 1 Μεταφορές με αυτοκίνητο καλής βατότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-831 ΕΡΓΟ : " Ανακαίνιση WC στο κτίριο υπηρεσιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Έργο ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΡΛΩΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΚΑ ΠΡΟΣ ΜΟΝΟΚΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή

Διαβάστε περισσότερα

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας

Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διαμόρφωση χώρου βιβλιοθήκης και άλλων λειτουργιών στην ΔΕ Πυλαίας ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 70.000,00 Αριθμός Μελέτης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΑΡΝΗΘΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠ. ΧΡΗΜ. ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΤΑΤΟΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ Τόπος Έργου: ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Έργο: «Αντικατάσταση κουφωμάτων, ανακατασκευή δύο γηπέδων μπάσκετ, διαμόρφωση αυλείων χώρων και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ Δ/ΝΣΗ MΕΛΕΤΩΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ : ΒΥΡΩΝΑΣ ΕΡΓΟ : ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΟ 4 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 5 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα, 25-10-2012 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ Ν.Π... ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Αδ. Αριστοπούλου, ιπλ. Χηµικός Μηχ. Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα Τηλ.: 210-5294870 Fax: 210-5294880

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ CERTIFIED M.S. ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ (17) W.C. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών

Έργο: «Οικοδομικές και Η/Μ εργασίες για την εγκατάσταση επιστημονικών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Έργο: «Οικοδομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΡΓΟ:ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α.

ΕΡΓΟ : Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Α ΟΙΚ-1104 ton Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα βάρος 1,800 από άρθρο Α. ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΗΛΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. : 17/2016 & Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 138.796,26 (με ΦΠΑ 24%) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ - Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. Α.Ε. (ΟΤΑ) «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Λέσβος Τηλ: Fax: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Αντικατάσταση γεώτρησης στην Τοπική Κοινότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.) ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ α/α Είδος Εργασίας Τιμή Αριθμός Κωδ. Άρθρο Δαπάνη ( ) Μονάδα Μονάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. Έργο:«Διαμόρφωση χώρων για την εγκατάσταση των Κοσμητειών των Σχολών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Έργο:«Διαμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Θεσσαλονίκη 20/05/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190 Fax. 2310 350023 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

Τχ.Διευθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

Τχ.Διευθυνση: ΦΑΒΙΕΡΟΥ 30 Ταχ. Κώδικας: 104-38 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 170.000,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑ- ΣΗΣ ΤΟΥ 18ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥ- ΠΟΛΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΕΩΝ ΙΚΤΥΟΥ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΚΩΝΑ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΚΑΛΑΜΟΥ Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εργασίες Συντήρησης Επισκευές στα συστήματα Θέρμανσης Σχολικών Κτιρίων» Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 14-11-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ Κ.Α.: ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Εργασίες εγκατάστασης ηλεκτρολογικής υποδομής με σκοπό την επαύξηση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. Γενική Διεύθυνση Έργων & Εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών Διεύθυνση Μελετών Έργων ΕΡΓΟ: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 23 ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ (Α ΦΑΣΗ) 3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελέτης: 95 /2013.. / 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου συνέταξε μελέτη με τίτλο «Συμπληρωματικές εργασίες κτιρίου πλατείας

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ.

Μ Ε Λ Ε Τ Η Ε Ρ Γ Ο Υ «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΠΥΛΑΙΑΣ» ΑΡ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΑΚ 18/2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΕΡΓΟ: ΑΝΟΡΥΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΛΙΑ Αριθμός Μελέτης: 1077/12 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ 1.1.1 Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έργασία : Επίστρωση πετρελαικού ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ στο ΒΔ τμήμα της τάφρου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ Φρουρίου Προϋπολογισμός : 10.000,00 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Αντικείμενο του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ---- ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (ΙΚΥ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ---- Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 41 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΗΛΜ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου Αριθμός Τιμ. Κωδικοί Αναθε- Μον. Mετρ. Ποσότητα 1 Εκσκαφή ορυγμάτων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες, σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00

ΑΡΘΡΟ 2ο Άρση επικινδυνότητας και ανακατασκευή στηθαίου προβόλου. ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: μ.μ (3) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 3,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΡΑΟΛΗ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 15 ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ NHΣΩΝ ΤΜΗΜΑ Κ.Ε. Ε.Π. Η/Μ ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΟΦΟΥ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40

Κωδικός Αναθεώρησης. Μον. Mετρ. Α.Τ. Είδος Εργασιών Μερική Δαπάνη. 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών ΝΑΟΙΚ ΟΙΚ m3 2,00 15,70 31,40 1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 1 Καθαιρέσεις πλινθοδομών 22.04 ΟΙΚ 2222 1.001 m3 2,00 15,70 31,40 2 Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας 3 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΔΟΣ: Σορβόλου 24 - Αθήνα [1] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Στο κτίριο επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΡΓΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ (Η/Ζ)» ΤΟΠΟΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ» ΦΟΡΕΑΣ: ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΘΗΝΑ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η εκτέλεση των οικοδομικών εργασιών, στο πλαίσιο του έργου Πτέρυγα δωρητών στην ανατολική πτέρυγα Β ορόφου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΟ: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ Ν9425. 8974.7. 8974.1. 3 Ν9290. 30x3.5 mm ΗΜ 4 ATHE N8838 A.1.2.1. 100Χ50mm Legrand DLP Ν8741. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΓΟ : ΗΛΕΚΤΡΟΜΗXAΟΛΟΓΙKH (Η-Μ), ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣH ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΑ ΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΤΗΟΤΡΟΦΙΚΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΚΑΙ ΥΓΡΩ ΑΠΟΒΛΗΤΩ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΟΣ ΕΟΥ Ε ΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΤΟΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: Ανακαίνιση και επισκευή διαμερίσματος ιδιοκτησίας του Δήμου που βρίσκεται στην πλατεία Δασκαλογιάννη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε.

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΟ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΩΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : ΔΣΣΜ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΣΣΜ-830 ΕΡΓΟ : " Κατασκευή δαπέδου συλλογής λαδιών στον ΠΤΔΜ της Διεύθυνσης Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς" ΤΕΥΧΟΣ 9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: "3 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ & 3 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ-Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών.

Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών & Η/Μ εργασιών. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Κτιριακών Έργων, Υπαίθριων Χώρων & Εξοικονόμησης Ενέργειας Έργο: «Συντήρηση των παιδικών Σταθμών για θέματα Πυροπροστασίας και λειτουργικών απαιτήσεων». Τεχνική Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΟΠΕΔΙΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: Δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης και Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ»

ΜΕΛΕΤΗ «ΚΛΑΔΕΜΑ ΨΗΛΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΕ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α. Ταχ. Δ/νση: Παράδρομος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15234 Τηλ. 210 6891463 Email:tmima.prasinou@halandri.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ Η περιγραφή ελαχίστων εργασιών σχετικά με την επισκευή και ανακαίνιση κτηρίου επί των οδών Μητροπόλεως 84 και Κηρυκείου, στην Αθήνα, αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton)

ΑΡΘΡΟ 3ο Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση µε τα χέρια ΜΟΝΑ Α ΜΕΤΡΗΣΗΣ : Τιµή ανά τόννο (ton) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προϋπολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ CERTIFIED M.S. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ISO 9001:2008 1554/Δ ISO 14001:2004 252/Π ΕΡΓΟ : «ΠΛΗΡΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΕΚΑ ΕΠΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ»

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 3 η Υγειονομική Περιφέρεια (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Εξοχή, Τ.Κ. 57010 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2313 307190

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / 4001195 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ :./ΔΠΝ/ΤΤΕΔ ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣH Υ/Σ 5 ΠATMOY» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΝ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΩ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕ.Θ.Ε.Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΡΟΦΗ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΤΟΥ Α ΟΡΟΦΟΥ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αθήνα, 24 Απριλίου 2003 Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ A ΤΡΙΜΗΝΟ 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:07/16-02-2015 ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΩΝ Α.Μ.Ε.Α. ΘΕΣΗ: ΟΔΟΣ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΛΦΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή, αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Σχολικών κτιρίων, Δήμου Κερατσινίου -

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Σχολικών κτιρίων, Δήμου Κερατσινίου - ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "Επισκευή μονώσεων δωμάτων & στεγών ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Σχολικών κτιρίων, Δήμου Κερατσινίου -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Έργο: Βελτίωση εξωτερικού υδραγωγείου Αγ. Παρασκευής ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Α/Α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικός Άρθρου 1 2 3 4 Κεφάλαιο 1ο Εκσκαφή και επαναπλήρωση χάνδακος αρδευτικού δικτύου ή υπογείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 2 των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης

Σελίδα 2 των απαιτουμένων προστατευτικών μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμός Μελέτης : 30/2016 Δήμος : ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α!

: 58.827,80 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3 ΑΝΤΛΗΣΗ Μ3 20,00... ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α! Δ Ε Υ Α Ρ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 2ο ΧΛΜ ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ-ΛΙΝΔΟΥ, 85100 ΡΟΔΟΣ - ΝΠΙΔ - ΑΦΜ 997562265 ΔOY ΡΟΔΟΥ ΤΗΛ: 22410 45300 FAX: 22410 45329 Email: gm@deyar.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα