ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ HΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Α.Τ.: 1.1 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C 12/15. Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος", "Διάστρωση σκυροδέματος", "Συντήρηση σκυροδέματος", "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος", "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος", "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". Στην τιμή περιλαμβάνονται: Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση ειδική μελέτη συνθέσεως. α. Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης, με χρήση οποποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό, Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. β. Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. γ. Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. δ. Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης. ε. Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό δάπεδο). Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ). Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-3213 Τιμή ενός m3 78 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 1.2 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς cm Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς cm Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7317 Τιμή ενός m2 16,80 ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

2 Α.Τ.: 1.3 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ2269Γ-σχετ Διάνοιξη αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος ή επί ασφάλτου πλάτους 0.21 έως 0.30m ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ2269Γ 100% Διάνοιξις αύλακος επί λιθοδομής ή επί αόπλου σκυροδέματος, ή επί ασφάλτου μετά ή άνευ επιχρίσματος, βάθους εως 10 cm και πλάτους εως 0,4 cm. Ογκος αχρήστων 100% μετρούμενος προ της διανοίξεως. (1 m) Τιμή ενός m 16,00 ΔΕΚΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 1.4 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. Τιμή ανά τόνο (ton) Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 ΕΥΡΩ Τιμή ενός ton 1,65 ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 1.5 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΟΙΚ % Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. Τιμή ανά τοννοχιλιόμετρο (ton.km)επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40 km/h Τιμή ενός ton.km 0,35 ΜΗΔΕΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 1.6 ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ-4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων. Αρθρο 4.09 Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. Κωδικός Αναθεώρησης ΟΔΟ 4521Β Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς ενός τετραγωνικού μέτρου αποξηλωθέντος ασφαλτικού οδοστρώματος, ήτοι: 1. Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 2. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m 3. Ασφαλτική προεπάλειψη 4. Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm 5. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου όλων των ενσωματουμένων υλικών, η λήψη μέτρων για τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η απασχόληση προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών, καθώς και η συλλογή και απομάκρυνση τυχόν πλεοναζόντων υλικών και ο καθαρισμός του οδοστρώματος με χρήση μηχανικού σαρώθρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών. Το παρόν άρθρο έχει εφαρμογή ανεξαρτήτως της εκτάσεως των αποκαταστάσεων και των κυκλοφοριακών συνθηκών στην θέση εκτέλεσης των εργασιών. Οι επιμέρους εργασίες θα εκτελούνται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου έργων οδοποιίας (ΝΕΤ ΟΔΟ). Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m 2 ) πλήρους αποκατάστασης οδοστρώματος. Αριθμητικώς: Τιμή ενός m2 18,50 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 1.7 ΑΡΘΡΟ: ΟΔΟ-Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.. Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6087

3 Πρόσθετη τιμή καταβαλλόμενη λόγω δυσχερούς εκσκαφής, σε οποιοδήποτε έδαφος, κάτω από αγωγούς Εταιρειών/Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας, υποστηριζόμενους, αντιστηρι-ζόμενους ή μή, μέσα στο όρυγμα, σε οποιαδήποτε διεύθυνση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ΕΤΕΠ "Αντιμετώπιση δικτύων ΟΚΩ συναντωμένων κατά τις εκσκαφές". Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνονται: - η δαπάνη των μικροϋλικών, - η φθορά της ξυλείας, - οι εργασίες υποστήριξης ή αντιστήριξης των αγωγών, - η μειωμένη απόδοση του μηχανικού εξοπλοσμού και η ανάγκη χειρωνακτικής υποβοήθησης λόγω της εν γένει δυσχέρειας της εκσκαφής. Η πρόσθετη αυτή τιμή εφαρμόζεται και κατά την εκτέλεση ερευνητικών τομών για τον εντοπισμό δικτύων ΟΚΩ καθώς και σε εκσκαφές για την κατασκευή εγκάρσιων προς την οδό αγωγών και οχετών υπό κυκλοφορία (όχι εργοταξιακή). Η πρόσθετη αυτή τιμή δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωση εναερίων δικτύων ΟΚΩ (π.χ. καλώδια ΔΕΗ) ανεξάρτητα από τις οποιεσδήποτε δυσχέρειες που μπορεί να ανακύψουν εκ του λόγου αυτού στην εκτέλεση των εργασιών. Επιμέτρηση σε πραγματικό όγκο δυσχερών κατά τα ανωτέρω εκσκαφών. Πρόσθετη τιμή ανά κυβικό μέτρο εκσκαφής σε κάθε είδους έδαφος. Αριθμητικώς: Τιμή ενός m3 2,70 ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 1.8 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 2226 Καθαίρεση και τεμαχισμός μεμονωμένων στοιχείων αόπλου σκυροδέματος παντός είδους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση των προϊόντων, μετά από τεμαχισμό του όγκου σκυροδέματος, στις θέσεις φόρτωσης. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεωςευρω Ολογράφως: Αριθμητικώς: Τιμή ενός m3 28,00 ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 1.9 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών Κωδικός ΑναθεώρησηςΟΙΚ 2236 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών, σχιστολίθου, κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικώς: Τιμή ενός m2 7,90 ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 1.10 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Μεταφορά υλικών με τα χέρια Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1126 Μεταφορά με τα χέρια, κλπ, δηλ. με ζεμπίλι, τζιβιέρα και λοιπά παρεμφερή μέσα, ενός τόνου οποιουδήποτε υλικού ανά δεκάμετρο οριζοντίας αποστάσεως. Η απόσταση της καθ' ύψος μεταφοράς ανάγεται σε οριζόντια με συντελεστή προσαύξησης 2,0. Τιμή ανά τόνο και δεκάμετρο (ton x 10 m). Ολογράφως: Αριθμητικώς: Τιμή ενός ton x 10 m 5,60 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 1.11 ΑΡΘΡΟ: ΟΙΚ Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα με τα χέρια Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 1101 Φορτοεκφόρτωση πετρωδών υλικών και παρεμφερών, δηλαδή αργών λίθων γενικά, σκύρων, χαλίκων, άμμου, αμμοχαλίκου, ασβέστου σε βώλους, θηραϊκής γης, κίσσηρης και σκωριών, επί οποιουδήποτε τροχοφόρου μεταφορικού μέσου ή ζώου. Τιμή ανά τόνο (ton) Ολογράφως: Αριθμητικώς: Τιμή ενός ton 13,50 ΔΕΚΑ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

4 A.T. Αρθρο ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΙΣΤΟΙ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση γαλβανισμένων χαλυβδίνων ιστών οδοφωτισμού, κατασκευασμένων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-5 Στύλοι φωτισμού - Μέρος 5: Απαιτήσεις για χαλύβδινους ιστούς φωτισμού και σύμφωνα με τις ΕΤΕΠ "Υποδομή Οδοφωτισμού" και "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Στην τιμές μονάδας περιλαμβάνονται και οι εξής επιμέρους εργασίες/υλικά: Η εκσκαφή τάφρων σε κάθε είδους έδαφος και η επανεπίχωση τους. Οι σωλήνες διέλευσης καλωδίων με το ενσωματωμένο σύρμα οδηγό (HDPE κατά ΕΛΟΤ EN "Συστήματα σωληνώσεων για διαχείριση καλωδίων" ή γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες κατά ΕΛΟΤ EN 10255). Η προστασία των σωλήνων διέλευσης καλωδίων είτε με σκυρόδεμα είτε με άμμο λατομείου, με βάση την τυπική διατομή της μελέτης. Τα ειδικά φρεάτια έλξης και επίσκεψης καλωδίων με το κάλυμμά τους κατά ΕΛΟΤ EN 124 πλήρως τοποθετημένα. Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και το αναλογούν ποσοστό των πλακών γείωσης. Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. Όλα τα προβλεπόμενα από την μελέτη καλώδια τροφοδοσίας του ιστού. H προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου του χαλύβδινου ιστού και της προκατασκευασμένης βάσης του από οπλισμένο σκυρόδεμα, με ενσωματωμένο κλωβό αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους και φρεάτιο έλξης καλωδίων με χυτοσιδηρό κάλυμμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 124, διαμορφωμένης σύμφωνα με τα Πρότυπα Κατασκευής Εργων (ΠΚΕ). Tο ακροκιβώτιο του ιστού, μονό ή πολλαπλό, με την θυρίδα και την διάταξη μανδάλωσής της. H ανέγερση και στερέωση του ιστού στους κοχλίες αγκύρωσης με οκτώ περικόχλια, επάνω και κάτω, με χρήση καταλλήλου ανυψωτικού εξοπλισμού (τα κάτω είναι περικόχλια κατακορύφωσης και τα άνω περικόχλια ασφαλείας, τύπου Νyloc). H πλήρωση του κενού κάτω από την βάση του ιστού με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία, μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών. Oι απαιτούμενες ηλεκτρικές συνδέσεις. Τιμή ανά εγκατεστημένο χαλύβδινο ιστό οδοφωτισμού, ανάλογα με το ύψος του, ως εξής: A.T Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 6,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) Τιμή ενός τεμ 1000,00 ΧΙΛΙΑ ΕΥΡΩ A.T Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 9,00 m (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-101) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Τιμή ενός τεμ 1200,00 ΧΙΛΙΑ ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-off (150W) Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ελάχιστος χρόνος της οικονομικής ζωής των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς ώρες λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων

5 η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm 2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής: Ισχύος 150 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Τιμή ενός τεμ 300,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (NaΗP) τύπου semi cut-off (250W) Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού κατάλληλα για λαμπτήρες ατμών Νατρίου υψηλής πίεσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , στεγανά με βαθμό προστασίας τουλάχιστον ΙΡ66 για τον χώρο του λαμπτήρα και ΙΡ43 για τον χώρο των ηλεκτρικών, μονομελή ή πολυμελή, με τον αντίστοιχο βραχίονα από χαλύβδινους σωλήνες με μεταλλικό περιλαίμιο Φ42 ή Φ60 mm, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 40-7, με τον γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα και την ειδική μεταλλική απόληξη που προσαρμόζεται στην κορυφή του ιστού από οπλισμένο σκυρόδεμα για την υποδοχή του φωτιστικού σώματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , πλήρως γαλβανισμένα με πάχος επίστρωσης 60 μm (500 g/m²)κατά ΕΛΟΤ EN ISO 1641, τον αντίστοιχο λαμπτήρα Na, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ "Ιστοί οδοφωτισμού και φωτιστικά σώματα". Ο ελάχιστος χρόνος της οικονομικής ζωής των λαμπτήρων Νατρίου Υ.Π. θα είναι ίσος προς ώρες λειτουργίας. Διευκρινίζεται ότι για τα φωτιστικά σώματα Νατρίου Υ.Π. μπορούν να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες απιοειδούς μορφής με επικάλυψη ή σωληνωτής μορφής διαφανείς. Στις τιμές μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια μονού ή διπλού γαλβανισμένου βραχίονα (αναλογία ανά φωτιστικό), ευθυγράμμου σχήματος, μήκους προβολής και κλίσεως ανάλογα με τα προβλεπόμενα φωτιστικά σώματα, καθώς και των εξαρτημάτων στερέωσής του στην στέψη ιστού, ανοξειδώτων ή γαλβανισμένων η προμήθεια του φωτιστικού σώματος (πλήρους με τα όργανα αφής) η προμήθεια του λαμπτήρα ατμών Νατρίου του τύπου και ισχύος που προβλέπονται από την μελέτη η συναρμολόγηση του φωτιστικού και του βραχίονα στην κορυφή του ιστού τα καλώδια τροφοδότησης του φωτιστικού σώματος τύπου Α05VV-U (ΝΥΜ μονόκλωνα) διατομής 3x1,5 mm 2 (από το ακροκιβώτιο μέχρι το φωτιστικό) και η σύνδεσή τους Τιμή ανά εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα με τον βραχίονά του, ανάλογα με τον τύπο και την ισχύ του λαμπτήρα, ως εξής: Ισχύος 250 W (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-103) Τιμή ενός τεμ 320,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ Α.Τ ΠΙΛΛΑΡ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ Υποδομή οδοφωτισμού. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων. Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης και η πλάκα γείωσης. Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο.

6 τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή «καραβοχελώνα» και κλεμοσειρές σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο λειτουργίας Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως εξής Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων (Κωδικός αναθεώρησης HΛM-52) Τιμή ενός τεμ 2.500,00 ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ ΦΡΕΑΤΙΑ ΕΛΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: Α.Τ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm (Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) Τιμή ενός τεμ 60,00 ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm (Κωδικός αναθεώρησης ΟΔΟ-2548) Τιμή ενός τεμ 100,00 ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ Α.Τ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων χαλυβδίνων ιστών φωτισμού, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών η αποξήλωση των πάσης φύσεως επικαλύψεων πάνω και γύρω από τη βάση του ιστού (πλακοστρώσεις, σκυροδέματα, τσιμεντοκονιάματα κλπ.) η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. η αφαίρεση ιστού από τη βάση του με τον εξοπλισμό του και η κατάκλιση και αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους. η φόρτωση, μεταφορά και απόρριψη των προϊόντων των αποξηλώσεων σε επιτρεπόμενο χώρο. η αποκατάσταση της επιφάνειας γύρω από την βάση του ιστού στην αρχική της μορφή. η φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) Αφαίρεση και μεταφορά ιστού ύψους μέχρι 14,00 m

7 Τιμή ενός τεμ 70,00 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΪΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 100) Εργασία αφαίρεσης εγκατεστημένων ιστών φωτισμού, από οπλισμένο ή προεντεταμένο σκυρόδεμα, με ή χωρίς βραχίονες και φωτιστικά, στην οποία περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: η προσκόμιση και αποκόμιση του απαιτουμένου εξοπλισμού και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών η αποσύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως από το ακροκιβώτιο. η κοπή του ιστού κοντά στη βάση του, η κατάκλισή του και η αφαίρεση των βραχιόνων, των φωτιστικών, των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως. η αποξήλωση του παραμένοντος τμήματος του ιστού σε στάθμη -5cm από την επιφάνεια του πεζοδρομίου, και η πλήρωση της οπής με τσιμεντοκονία, μέχρι την στάθμη του υπάρχοντος πεζοδρομίου. η επανασύνδεση των καλωδίων και του αγωγού γειώσεως στο φρεάτιο στην βάση του ιστού και η επιμελής μόνωσή τους. Φορτοεκφόρτωση και μεταφορά του ιστού και των φωτιστικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) Αφαίρεση και απομάκρυνση ιστου ύψους μέχρι 12,0 m Τιμή ενός τεμ 75,00 ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) οποιοδήποτε τύπου, η οποία περιλαμβάνει: Την αποσύνδεση των καλωδίων από το Φ/Σ και την επιμελή μονωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ. Την αφαίρεση του Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό του (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) Την μεταφορά και παράδοση του στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. Στην τιμή μονάδας περιάμβάνεται η δαπάνη του προσωπικού, του εξοπλισμού και των μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) Αφαίρεση Φ/Σ από βραχίονα ή από την κορυφή εγκατεστημένου ιστού Τιμή ενός τεμ 27,50 ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 5) Εργασία αποσύνδεσης και αφαίρεσης βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων από ιστό φωτισμού, οποία περιλαμβάνει: Την αποσύνδεση των καλωδίων από τα φωτιστικά σώματα (Φ/Σ) και την επιμελή μονωσή τους ή την επανασύνδεσή τους για να μην διακοπεί η λειτουργία των προηγουμένων και επόμενων Φ/Σ. Την αφαίρεση βραχίονα από τον ιστό και, εάν προβλέπεται, την αποσυναρμολόγηση των Φ/Σ με όλο τον εξοπλισμό τους (λυχνία, στάρτερ, μπάλλαστ, κάτοπτρο κλπ.) Την μεταφορά και παράδοση των υλικών στην αποθήκη της Υπηρεσίας ή στην προβλεπόμενη θέση επανατοποθέτησης. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.) ως άνω : Α.Τ Αφαίρεση βραχίονα από τοποθετημένο ιστό με ή χωρίς τα φωτιστικά Τιμή ενός τεμ 20,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ Α.Τ Αφαίρεση βραχίονα από ιστό που βρίσκεται στο έδαφος με ή χωρίς τα φωτιστικά

8 Τιμή ενός τεμ 10,00 ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103) Εργασία καθαρισμού φωτιστικού σώματος (Φ/Σ) ατμών Νατρίου οποιουδήποτε τύπου, εγκατεστημένου σε ιστό, τοιχίο, κ.λ.π., η οποία που περιλαμβάνει: Tην διακοπή της ηλεκτρικής παροχής από το ακροκιβώτιο και το πίλλαρ διανομής Tην προσέγγιση του Φ/Σ με γερανό, ικρίωμα η άλλο ασφαλές μέσο Tον στεγνό καθαρισμό του κελύφους (μέσα-έξω), της λυχνιολαβής και των λοιπών εξαρτημάτων με πινέλο Tην αφαίρεση του διαφανούς κώδωνα του λαμπτήρα και των ανταυγαστήρων και τον επιμελή καθαρισμό τους με απορρυπαντικά ή λοιπά χημικά, συμβατά με τα υλικά κατασκευής των εξαρτημάτων του Φ/Σ (που δεν αλλοιώνουν τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους) και το στέγνωμά τους με μαλακό ύφασμα, επί του ιστού ή στο συνεργείο του Αναδόχου Tην επανασυναρμολόγηση του Φ/Σ και την επανασύνδεση της ηλεκτρικής παροχής Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Καθαρισμός Φ/Σ εγκατεστημένου σε ύψος μέχρι 8,0 m από το δάπεδο εργασίας Τιμή ενός τεμ 20,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ Α.Τ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΒΑΦΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΙΣΤΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) Ανακαίνιση βαφής χαλυβδίνων ιστών φωτισμού οποιουδήποτε τύπου και διαστάσεων επί τόπου του έργου. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Η απασχόληση του προσωπικού, εξοπλισμού και μέσων που απαιτούνται για την εκτέλεση των εργασιών Η προμήθεια και προσκόμιση επί τόπου των απαιτουμένων υλικών καθαρισμού και βαφής. H αποσύνδεση της ηλεκτρικής παροχής Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και η απόξεση των παλαιών χρωμάτων με συρματόβουρτσα, τροχό ή φλόγιστρο ή μεταλλοβολή Η αποκατάσταση φθορών του υφισταμένου γαλβανίσματος με υλικό ψυχρού γαλβανίσματος Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) Η εφαρμογή τελικής βαφής με χρώμα εποξειδικής βάσεως, υψηλής αντοχής σε UV ακτινοβολία, με συνολικό πάχος ξηρού υμένα τουλάχιστον 120 μm H επαναφορά σε περίπτωση κατάκλισης και η ηλεκτρική επανασύνδεση του ιστού Τιμή ανά ιστό (τεμ) Ανακαίνιση βαφής ιστού ύψους μέχρι 12 m, στην θέση που βρίσκεται Τιμή ενός τεμ 95,00 ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59) Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση εσωτερικών οργάνων φωτιστικών σωμάτων (Φ/Σ) νατρίου. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων οργάνων των φωτιστικών σωμάτων με χρήση οργάνων, η αφαίρεση όσων παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του Φ/Σ. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) οργάνου που αντικαθίσταται μετά τον έλεγχο. Α.Τ Πυκνωτής διόρθωσης συντελεστή ισχύος Τιμή ενός τεμ 10,00 ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντιπαρασιτικός πυκνωτής

9 Τιμή ενός τεμ 1,80 ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Στραγγαλιστικό πηνίο (BALLAST) Τιμή ενός τεμ 30,00 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Εκκινητής (STARTER) Τιμή ενός τεμ 4,50 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Εναυστήρας χωρίς εκκινητή (STARTER) Τιμή ενός τεμ 25,00 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ Λυχνιολαβή Τιμή ενός τεμ 3,40 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΘΥΡΙΔΑΣ ΙΣΤΩΝ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) Προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση καλύματος θυρίδας ιστού από γαλβανισμένη λαμαρίνα, καταλλήλων διαστάσεων ώστε να εφαρμόζει στο άνοιγμα της θυρίδας, περιλαμβανομένου του συστήματος στερέωσης και ασφάλισής του. Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.): Α.Τ Κάλυμμα κυλινδρικής μορφής Τιμή ενός τεμ 9,20 ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Κάλυμμα άλλης μορφής (εκτός της κυλινδρικής) Τιμή ενός τεμ 11,50 ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΟΥ ΙΣΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) Αποξήλωση κατεστραμένου ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού και προμήθεια, προσκόμιση και εγκατάσταση νέου, με όλα τα παρελκόμενά του (διακλαδωτήρες, ασφάλειες, οπές εισόδου και εξόδου καλωδίων, στυπιοθλίπτες, κοχλίες προσδέσεως των αγωγών γειώσεως ιστού κλπ.) Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) πλήρως εγκατεστημένου ακροκιβωτίου ιστού Α.Τ Για ένα φωτιστικό σώμα Τιμή ενός τεμ 27,50 ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Για δύο φωτιστικά σώματα Τιμή ενός τεμ 34,00 ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.

10 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 103) Προμήθεια, προσκόμιση και τοποθέτηση λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης. Στην τιμή μονάδα περιλαμβάνονται: Η προμήθεια του λαμπτήρα Η χρήση καδοφόρου μηχανήματος Η εκτέλεση δοκιμών για την διαπίστωση της ομαλής λειτουργίας του φωτιστικού σώματος Τιμή ανά λαμπτήρα (τεμ) Α.Τ Ισχύος 70 W Τιμή ενός τεμ 19,50 ΔΕΚΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Ισχύος 150 W Τιμή ενός τεμ 26,50 ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Ισχύος 250 W Τιμή ενός τεμ 30,50 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΕ ΑΚΡΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΠΙΛΛΑΡ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Προμήθεια, προσκόμιση και αντικατάσταση οργάνων και εξαρτημάτων ακροκιβωτίων ιστών και πίλλαρς φωτισμού. Περιλαμβάνεται ο έλεγχος λειτουργίας των υφισταμένων ακροκιβωτίων και πίλλαρς με χρήση οργάνων, η αφαίρεση των εξαρτημάτων που παρουσιάζουν προβλήματα και η αντικατάστασή τους με νέα, για την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας τους. Τιμή ανά επι μέρους εξάρτημα που αντικαθίσταται, ως εξής: Α.Τ Αντικατάσταση φυσιγγίων ασφαλειών σε πίλλαρ φωτισμού (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 54) Τιμή ενός τεμ 4,00 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση ασφαλείας ακροκιβωτίου ιστού φωτισμού (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 101) Τιμή ενός τεμ 5,00 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση ραγοδιακοπτών φορτίου (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Τιμή ενός τεμ 25,00 ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση μικροαυτομάτων ράγας (αυτομάτων ασφαλειών) (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Τιμή ενός τεμ 20,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ

11 Α.Τ Αντικατάσταση ενδεικτικής λυχνίας τύπου ράγας (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ-55) Τιμή ενός τεμ 4,00 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση στυπιοθλίπτη (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 104) Τιμή ενός τεμ 2,40 ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ Αντικατάσταση ράγας ηλεκτρικού πίνακα (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) Τιμή ενός τεμ 10,00 ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων φορτίου (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Τιμή ενός τεμ 50,00 ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Αντικατάσταση φωτοκυττάρου (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 55) Τιμή ενός τεμ 40,00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Ανακαίνιση βαφής ηλεκτρικών κιβωτίων Η/Φ (πίλλαρς) (Κωδικός αναθεώρησης ΟΙΚ 7791) Ανακαίνιση της βαφής υπαιθρόυ ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Η προετοιμασία της επιφάνειας για βαφή, δηλαδή την αφαίρεση επικολλημένων αφισσών, την απόξεση - αφαίρεση των παλαιών χρωμάτων και καθαρισμό όλων των επιφανειών με κατάλληλα μέσα μέχρι βαθμού SA 2½ κατά ISO και στοκάρισμα όπου απαιτείται. Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ και της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ). Η εφαρμογή διπλής στρώσης αντισκωριακού υποστρώματος (rust primer) και διπλής στρώσης βαφής εποξειδικής βάσεως πάχους ξηρού υμένα 120 μm Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ) Τιμή ενός τεμ 110,00 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ Επισκευή του κυρίως σώματος πίλλαρ Η/Φ και της θύρας ή/και αντικατάσταση της θύρας (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 52) Επισκευή του κυρίως σώματος και της θύρας υπαιθρίου ηλεκτρικού κιβωτίου φωτισμού (πίλαρ), οποιουδήποτε είδους και διαστάσεων.

12 Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: Η αφαίρεση επικολλημένων αφισσών και ο καθαρισμός όλων των επιφανειών Οι επισκευές λόγω στρέβλωσης - παραμόρφωσης από κτύπημα κλπ του κυρίως σώματος του πίλλαρ Η επισκευή της θύρας (αποκατάσταση στρεβλώσεων, επισκευή μεντεσέδων, επισκευή μηχανισμού μανδάλωσης, κλπ.), ή εναλλακτικά, η αντικατάστασή της με νέα. Την προμήθεια, μεταφορά, αποξήλωση της παλιάς και εγκατάσταση νέας θύρας Τιμή ανά πίλλαρ (τεμ) Τιμή ενός τεμ 60,00 ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ H05VV-U,R (NYM), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 300/500V ΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 46) Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου Α.Τ διατομής 3 x 1,5 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 2,30 ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 3 x 2,5 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 4,10 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 4 x 1,5 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 2,80 ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΟΓΔΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΥΠΟΥ E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΣΗΣ 600 / 1000 V ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΜΑΝΔΥΑ ΑΠΟ PVC (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 102) Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S (πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου Α.Τ διατομής 3 x 1,5 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 2,90 ΔΥΟ ΕΥΡΩ & ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 3 x 2,5 mm² ΕΥΡΩ Ολογράφως:

13 Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 4,60 ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ & ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 4 x 1,5 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 3,50 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 4 x 10 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου 12,50 ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ & ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ ΑΓΩΓΟΙ ΓΥΜΝΟΙ ΧΑΛΚΙΝΟΙ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ (Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45) Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού Α.Τ διατομής 6 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 3,10 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 10 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 3,40 ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ & ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ διατομής 25 mm² Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού 5,70 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ & ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.49 Αρθρο 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6069 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m 3 ) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών) ΕΥΡΩ Ολογράφως: Αριθμητικώς: [*] Τιμή ενός m3 11,30 ΕΝΤΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ

14 Α.Τ.: 2.50 Αρθρο ΥΔΡ Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Κωδικός Αναθεώρησης ΥΔΡ 6068 Επίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε κατοικημένες περιοχές ή στην ζώνη διέλευσης οδικών αξόνων, σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ ''Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων'' Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου διαβαθμισμένου θραυστού υλικού λατομείου, οι πλάγιες μεταφορές, η έκριψη στό όρυγμα με μηχανικά μέσα και χειρωνακτικά (όπου απαιτείται), η διάστρωση σε στρώσεις πάχους έως 30 cm, η διαβροχή (με την προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του νερού) και η συμπύκνωση με δονητικούς συμπυκνωτές διαστάσεων αναλόγων του πλάτους του ορύγματος, ούτως ώστε να επιτευχθεί βαθμός συμπύκνωσης που αντιστοιχεί σε ξηρά φαινόμενη πυκνότητα ίση κατ' ελάχιστο με το 95% της πυκνότητας που επιτυγχάνεται εργαστηριακά κατά την τροποποιημένη δοκιμή Proctor (Proctor Modified κατά ΕΛΟΤ EN ). Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m 3 ) συμπυκνωμένου όγκου επίχωσης, βάσει των γραμμών πληρωμής του ορύγματος που καθορίζονται στην μελέτη Για συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm Αριθμητικώς: [*] Τιμή ενός m3 12,40 ΔΩΔΕΚΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.51 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ10 100% Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό, η στάθμη του όποιου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσης πλήρως συμπιεσμένες. (m3) Τιμή ενός m3 23,61 ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.52 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ10 100% Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων πλάτους ορύγματος μικρότερου ή μέχρι 1,00m και σε βάθος μέχρι 1,00m με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό, η στάθμη του όποιου ή ευρίσκεται σε ηρεμία ή υποβιβάζεται με άντληση που θα πληρωθεί ξεχωριστά με την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα του ορύγματος στις απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας που χρειάζονται για την αναπέταση των προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των κάθε φύσεως φορτοεκφορτώσεων, τοπικών μετακινήσεων (οριζοντίων ή κατακόρυφων) και μεταφορών για την οριστική απομάκρυνση των προϊόντων που περισσεύουν σε θέσεις που επιτρέπονται από την αστυνομία η προσωρινή απόθεση αυτών για την κατασκευή επιχωμάτων προς επανεπίχωση των εκσκαφέντων χανδάκων καθώς και η δαπάνη σταλίας των μεταφορικών μέσων. Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η εργασία εκτελέσεως της επανεπιχώσεως των εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσης πλήρως συμπιεσμένες. (m3) Τιμή ενός m3 18,89 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.53 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9384 Διάτρηση βάσεως κρασπεδορείθρου με αεροσυμπιεστή ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ10 100% Διάτρηση βάσεως κρασπεδορείθρου με αεροσυμπιεστή, δηλαδή μίσθωμα αεροσυμπιεστού και λοιπές δαπάνες ανηγμένες σε εργασία για την διάτρηση μιάς βάσεως κρασπεδορείθρου για την διέλευση κάτω από αυτό σωληνώσεως. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 26,41 ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.54 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 16 mm2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση ενός τρέχοντος μέτρου γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού για την σύνδεση του υπογείου δικτύου γειώσεως με τα ακροκιβώτια που ευρίσκονται μέσα στους ιστούς. (m) Τιμή ενός m 5,65 ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.55 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 6-16 mm2 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% Συγκόλληση αγωγού γειώσεως διατομής 6-16 mm2 δηλαδή εργασία και μικροϋλικά (αλοιφή, κασσίτερος κλπ.) για την εκτέλεση μιάς συγκολλήσεως. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 7,55 ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ

15 Α.Τ.: 2.56 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9422 Μπάρα ασφαλείας θυρών πίλλαρ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ52 100% Μπάρα ασφαλείας θυρών πίλλαρ δηλαδή προμήθεια υλικών και μικροϋλικών και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως μιάς μπάρας ασφαλείας θυρών πιλλάρ κατάλληλης για την τοποθέτηση κλείθρου (λουκέτου) ασφαλείας. Η μπάρα ασφαλείας θα αποτελείται από έλασμα πάχους 5 mm και πλάτους 5 cm. Θα φέρει δύο υποδοχές μανδαλώσεως που η τελευταία θα καταλήγει σε κατάλληλη προεξοχή με οπή για την τοποθέτηση του λουκέτου το σύστημα της μπάρας θα είναι γαλβανισμένο σε θερμό. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 18,87 ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.57 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9408 Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ55 100% Ανακατανομή ηλεκτρικού δικτύου δηλαδή μετάβαση συνεργείου σε θέση που υποδεικνύεται από την επίβλεψη, άνοιγμα ΠΙΛΛΑΡ και χυτο σιδηράς διανομής, εργασία ανακατανομής και ρυθμίσεως ηλεκτρικού φορτίου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δοκιμές, αποσυνδέσεως και επανασυνδέσεως οργάνων ΠΙΛΛΑΡ και ιστών μέχρι την αποκατάσταση υψηλής λειτουργίας. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 188,66 ΕΚΑΤΟΝ ΟΓΔΟΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΞΙ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.58 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9347 Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στην ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ47 100% Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ δηλαδή υλικά, εργασία και καταβολή στην ΔΕΗ της σχετικής δαπάνης συνδέσεως αναγόμενα σε εργασία για την σύνδεση ενός μετρητού της ΔΕΗ. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 264,12 ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΕΞΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΔΩΔΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.59 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ4 100% Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος για την διέλευση καλωδίων κλπ διαμέτρου Φ 2 ins πάχους 3.65 mm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός μέτρου σιδηροσωλήνα γαλβανισμένου βαρέως τύπου σε οποιαδήποτε θέση με τα ειδικά τεμάχια και μικροϋλικά (στηρίγματα κλπ.) που απαιτούνται. (m) Τιμή ενός m 22,65 ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.60 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ10 100% Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού οποιωνδήποτε διαστάσεων σε γαιώδες έδαφος που θα γίνει με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την χρησιμοποίηση εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται από την Αστυνομία. (m3) Τιμή ενός m3 39,35 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.61 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό 4x6 mm2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Καλώδιο ΝΥY τετραπολικό 4x6 mm2 δηλαδή προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση ενός τρέχοντος μέτρου καλωδίου ΝΥY, 1000 V πάνω σε εναέριο δίκτυο αξονικού φωτισμού. Περιλαμβάνει όλα τα υλικά στηρίξεώς του στο εναέριο συρματόσχοινο καθώς και κυτία διακλάδωσης που χρειάζονται ανά τακτά διαστήματα. (m) Τιμή ενός m 9,67 ΕΝΝΙΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.62 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9426-σχετ. Πλήρης κατασκευή εναέριου δικτύου για την ανάρτηση δικτύου δημοτικού φωτισμού ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Πλήρης κατασκευή εναέριου δικτύου που αποτελείται από ανάρτηση και στήριξη συρματόσχοινου διατομής 8-10mm2, ολες τις εργασίες και τα υλικά προσδέσεως στα επί του δρόμου οικήματα (Τανυστήρες Μ12, Ναυτικά κλειδιά 5/16, 3/8, Σφιγκτήρες Μ8, Μεταλλικές γαλβανιζέ ούπατ Μ12). Η τιμή μονάδας είναι το τρέχον μέτρο έτοιμου δικτύου κατά μήκος του δρόμου, με την χρήση οποιαδήποτε μέσου (καλαθοφόρου, σκάλας κ.λ.π.). Εχουν υπολογιστεί 2 σημεία πρόσδεσης ανά 20 μέτρα περίπου. (m) Τιμή ενός m 15,00 ΔΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.63 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9427-σχετ. Πλήρης αποξήλωση εναέριου δικτύου δημοτικού φωτισμού ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Πλήρης αποξήλωση εναέριου δικτύου που αποτελείται από ανάρτηση και στήριξη συρματόσχοινου διατομής 8-10mm2, και ολες τις εργασίες και τα υλικά προσδέσεως στα επί του δρόμου οικήματα (Τανυστήρες Μ12, Ναυτικά κλειδιά 5/16, 3/8, Σφιγκτήρες Μ8, Μεταλλικές γαλβανιζέ ούπατ Μ12). Η τιμή μονάδας είναι το τρέχον μέτρο αποξήλωσης υπάρχοντος δικτύου κατά μήκος του δρόμου, με την χρήση οποιαδήποτε μέσου (καλαθοφόρου, σκάλας κ.λ.π.). Εχουν υπολογιστεί αποξήλωση και αποκατάσταση 2

16 σημεία πρόσδεσης ανά 20 μέτρα περίπου. Επίσης πλήρης μεταφορά και απόρριψη (m) Τιμή ενός m 6,50 ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.64 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προμήθεια, μεταφορά ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ45 100% Πλάκα γειώσεως ηλέκτρολυτικός χαλκός δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση μιάς πλάκας γειώσεως διαστάσεων 500x500x3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένο το ένα άκρο χάλκινο πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2 μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2 συγκολλημένο. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 120,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.65 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9350-σχετ Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ52 100% Κιβώτιο ηλεκτρική διανομής (πίλλαρ) δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός πίλλαρ κατασκευασμένου από μεταλλικά πλαίσια από προφίλ (σιδηρογωνίες. λάμες κλπ.) συγκολλημένα ή συνδεδεμένα με κοχλίες και εξωτερικό μεταλλικό κιβώτιο από χαλυβδοέλασμα ΝΤΕΚΑΠΕ πρεσσαριστό πάχους 2 mm. Οι εσωτερικές ωφέλιμες διαστάσεις του θα είναι: Πλάτος 1.2 m ύψος 1.15 m και βάθος 0.3 m περίπου. Το εσωτερικό του πίλλαρ θα είναι χωρισμένο με λαμαρίνα σε δύο ανεξάρτητους χώρους από τους οποίους ο ένας πρός τα αριστερά πλάτους 0.50 m περίπου. Θα προορίζεται για τον μετρητή και τόν δέκτη της ΔΕΗ και ο άλλος πλάτους 0.7 m περίπου για την ηλεκτρική διανομή. Ο αριστερός χώρος θα κλείνει με μονόφυλλη θύρα και ο δεξιός με δίφυλλη. Οι θύρες α) θα κλείνουν με την βοήθεια ελαστικού παρεμβύσματος β) περιμετρικά θα είναι δύο φορές κεκαμένες κατά ορθή γωνία (στρατζαριστές) για να παρουσιάζουν αυξημένη αντοχή στην παραμόρφωση και να εφαρμόζουν καλά στο κλείσιμο γ) θα αναρτώνται στο σώμα του πίλλαρ με την βοήθεια μεντεσέδων βαρέως τύπου και δ) θα έχουν ανεξάρτητη χωνευτή κλειδαριά, και υποδοχή για να μπαίνει λουκέτο. Στο χώρο που προορίζεται για την ΔΕΗ και στην ράχη του πίλλαρ θα είναι στερεωμένη με κοχλίες και περικόχλια στρατζαριστή γαλβανισμένη λαμαρίνα πάχους 1 mm για να μπορούν να στερεωθούν επάνω σε αυτήν τα όργανα της ΔΕΗ. Στον χώρο που προορίζεται για την Υπηρεσία θα υπάρχει κατασκευή από σιδηρο γωνίες, ελάσματα κλπ. για την στερέωση της ηλεκτρικής διανομής. Το επάνω μέρος του πίλλαρ θα έχει σχήμα στέγης ή τόξου και θα προεξέχει της υπόλοιπης κατασκευής κατά 6 εκ. Ολόκληρη η κατασκευή θα είναι στεγανή στην βροχή και αφού προηγηθεί επιμελής καθαρισμός θα βαφεί με δύο στρώσεις χρώματος μινίου και δύο στρώσεις από βερνικόχρωμα αποχρώσεως της αρεσκείας της Υπηρεσίας. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 500,00 ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.66 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9353-σχετ Ηλεκτρική διανομή τύπου B (Ηλεκτρικός Πίνακας) δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ54 100% Ηλεκτρική διανομή τύπου B (Πίνακας Ηλεκτρικός) δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός ηλεκτρικού πίνακα από χαλυβδοέλασμα DKP διαστάσεων περίπου 50 x 40 cm, κατάλληλου για την στήριξη μέσα στο πίλλαρ, με όλα τα όργανά του δηλαδή: μαζί με τα απαραίτητα όργανα και μικροϋλικά ηλεκτρικής συνδεσμολογίας (διακόπτη γενικό 3χ40 Α ή 3 χ 63 Α, ασφάλειες τρείς γενικές 35 Α, ή 63 Α, τρείς αυτόματους διακόπτες ισχύος (ρελέ) κατάλληλης ισχύος για τον σύνολο του φορτίου, μικροαυτόματους γραμμών, κ.λ.π.), μία πρίζα σούκο ράγας πίνακα, ο πίνακας θα είναι μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων (ηλεκτρικών γραμμών) και στερεώσεως στην ράχη του πίλλαρ. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά και εργασίες στερεώσεως και ηλεκτρικής συνδέσεως σε πλήρη λειτουργία. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 480,00 ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.67 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m, βάθους 1.00 m. ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Βάση σιδηροϊστού άοπλη διαστάσεων 0.95x0.95 m, βάθους 1.00 m. δηλαδή κατασκευή μιάς βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα Σ 150 για την έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο μία κατακόρυφη οπή και μιά πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ 110 και καμπύλη 90ψ για την διέλευση του τροφοδοτικού καλωδίου και του χαλκού γειώσεως. Μέσα στην βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκυρώσεως απο σιδηρογωνίες και ήλους όπως περιγράφεται στο σχετικό άρθρο του σιδηροϊστού. Στην τιμή δεν περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 160,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.68 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Φωτιστικό σώμα κρεμαστό για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πιέσεως ή μεταλλικών αλογονιδίων ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα κρεμαστό κατάλληλο για τοποθέτηση του σε εναέριο δίκτυο αξονικού φωτισμού για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πιέσεως ή μεταλλικών αλογονιδίων ισχύος 1 χ 150 W ή 1x250 w δηλαδή προμήθεια, μεταφορά τοποθέτηση και πλήρη σύνδεση με το υπάρχον δίκτυο. Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: Εργασίες τοποθέτησης σύνδεσης και ελέγχου για την πλήρη λειτουργία του του καινούργιου φωτιστικού. To καινούργιο φωτιστικό θα συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο μέσω κυτίου στεγανού ελαστικού στο οποίο κυτίο θα γίνει η διακλάδωση του κυρίου καλωδίου με το καλώδιο συνδέσεως του φωτιστικού. Το κυτίο περιλαμβάνεται στην τιμή. Περιλαμβάνονται όλες οι αναγκαίες εργασίες και τα υλικά στηρίξεώς του. Θα είναι σχήματος και ποιότητας επιλογής της Υπηρεσίας με τα ακόλουθα όμως τεχνικά χαρακτηριστικά: Το φωτιστικό άξονος θα πρέπει να είναι κατάλληλο για ύψος τοποθετήσεως από 5 έως 10 μέτρα. Θα είναι κατάλληλο για τοποθέτησή του σε συνοικιακούς, κεντρικούς δρόμους και πλατείες, για δίκτυο 230V/50Hz Θα έχει λυχνιολαβή Ε40 από πορσελάνη. To φωτιστικό θα περιλαμβάνει λάμπα Νατρίου Υψηλής πίεσης, αχλαδωτού σχήματος, (HPS-E), ισχύος 150 ή 250 W.

17 Στεγανότητα θαλάμου λάμπας ΙΡ54 Κλάσης μόνωσης τουλάχιστον ΙΙ ή Ι. Κατασκευασμένο σύμφωνα με τους κανονισμούς ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ Το σώμα του φωτιστικού θα είναι ενιαίο, κατασκευασμένο από χυτοπρεσσαριστό κράμα αλουμινίου, βαμμένο εξωτερικά με πολυεστερική πούδρα. Στο επάνω μέρος του φωτιστικού θα τοποθετηθούν τα όργανα εναύσεως σε ειδική βάση από γαλβανισμένο ατσάλι. Θα φέρει όργανα εναύσεως και θα έχει πυκνωτή διόρθωσης συνημιτόνου ισχύος πάνω από 0,9, σε παράληλη σύνδεση και ενσωματωμένη αντίσταση εκφόρτισης. Θα έχει αντιπαρασιτική διάταξη. Καλώδια πολύκλωνα σιλικόνης με προστασία υαλομέταξα, διατομής 1-1,5mm2, υψηλής θερμικής αντοχής,. Θα διαθέτει κλέμμα σύνδεσης γραμμής LTN ή κλέμα σύνδεσης με μικροασφάλεια για προστασία του κυκλώματος με δυνατότητα σύνδεσης καλωδίου εως 2,5 mm2. Αυτά θα σκεπάζονται με καπάκι από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου το οποίο θα φέρει στυπιοθλίπτες, πάνω το οποίο θα εδράζεται η βάση στήριξης από χυτοπρεσσαριστό κράμμα αλουμινίου για την ανάρτηση του φωτιστικού από το συρματόσχοινο. Το καπάκι θα δημιουργεί μεντεσέ με το κυρίως σώμα, επιτρέποντας την μόνιμη ανάρτηση του φωτιστικού, ακόμη και κατά το άνοιγμά του. Θα στερεώνεται στο κυρίως σώμα με ισχυρό ανοξείδωτο μάνδαλο. Στο κάτω μέρος του φωτιστικού θα υπάρχει λυχνιολαβή Ε40 από πορσελάνη. Το κάτοπτρό του θα είναι ολόσωμο, πολυεδρικό γυαλιστερό ανοδειωμένο από αλουμίνιο καθαρότητας 99,85 χημικά ανοδειωμένο για μεγαλύτερη προστασία και απόδοση. Το κάλυμα του φωτιστικού θα είναι κατασκευασμένο από polycarbonate διάφανο πολύ ανθεκτικό στις μηχανικές καταπονήσεις, καθώς και στην ακτινοβολία UV. Θα είναι αντιθαμβωτικό για την άριστη απόδοση του φωτισμού. Θα συγκρατείται επί του κελύφους με τουλάχιστον τρία ανοξείδωτα ισχυρά μάνδαλα. Τα τουλάχιστον δύο από αυτά θα δημιουργούν μεντεσέ κατά το άνοιγμα για την μόνιμη συγκράτηση του πλαστικού, έτσι ώστε να είναι εύκολη η συντήρηση φωτιστικού. Επάνω στο πλαστικό θα υπάρχει εμφυτευμένο παρέμβυσμα από ειδικό ελαστικό υλικό που θα εξασφαλίζει στεγανότητα τουλάχιστον ΙΡ54. Το φωτιστικό θα περιλαμβάνει και τον λαμπτήρα του, γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου με πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 170,00 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.69 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Καμπύλος ή ευθύς μεταλλικός βραχίονας ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Καμπύλος ή ευθύς μεταλλικός βραχίονας μονός ορ. προβολής 1.50m, διαμ. σιδηροσωλήνα 2ins πάχους 3.65 mm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καμπύλου ή ευθύ βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας 38 cm και γωνίας 45ψ και στο υπόλοιπο τμήμα θα είναι ευθύγραμμος και με κλίση 15ψ πρός την οριζόντια.η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97 mm και μήκους 0.5 m και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6 mm. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώματος. Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μικρά. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στον ιστό. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 85,00 ΟΓΔΟΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.70 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Καμπύλος ή ευθύς διπλός μεταλλικός βραχίονας ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Καμπύλος ή ευθύς μεταλλικός βραχίονας διπλός ορ. προβολής 1.50m, διαμ. σιδηροσωλήνα 2ins πάχους 3.65 mm δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός καμπύλου ή ευθύ βραχίονα από σιδηροσωλήνα βαρέως τύπου, τόξου κύκλου ακτίνας 38 cm και γωνίας 45ψ και στο υπόλοιπο τμήμα θα είναι ευθύγραμμος και με κλίση 15ψ πρός την οριζόντια.η βάση του βραχίονα θα αποτελείται από σιδηροσωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 97 mm και μήκους 0.5 m και θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα πάχους 6 mm. Στο άκρο του βραχίονα θα υπάρχει κατάλληλη συστολή για την υποδοχή και στερέωση σε αυτή του φωτιστικού σώματος. Ολόκληρος ο βραχίονας μετά την πλήρη κατασκευή του θα γαλβανισθεί σε θερμό λουτρό για την αποφυγή μελλοντικής οξειδώσεως. Ελάχιστο πάχος γαλβανίσματος 80 μικρά. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία του πύρου στερεώσεως του βραχίονα στον ιστό. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 110,00 ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.71 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατριου ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πιέσεως ή μεταλλικών αλογονιδιών ύψος τοποθετήσεως h<=7,5m, ισχύος 1x250 w, σχήματος και ποιότητας επιλογής της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, καταλλήλου για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πιέσεως και για τοποθέτηση σε βραχίονα. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπερασσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζόμενη υποδοχή ή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως και 60 mm, β) Τον διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στον χώρο των οργάνων P22 κατά DIN ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99.9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 - Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. φ. >/ 0.85), αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710 ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. Ολα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θά είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-

18 OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό περιλαμβάνει και τον λαμπτήρα γνωστού και αναγνωρισμένου οίκου με πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 170 ΕΚΑΤΟΝ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.72 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ8 100% Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός, σπιράλ Φ 48 mm, ορατός ή εντοιχισμένος, δηλαδή σωλήνας με τα απαραίτητα πλαστικά προστόμια ίσια ή καμπύλα και μικροϋλικά συνδέσεως και στερεώσεως κλπ. (m) Τιμή ενός m 7,00 ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.73 ΑΡΘΡΟ: ΥΔΡ σχετ Επισκευή υδροροών πεζοδρομίων ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΥΔΡ % Επισκευή-αποκατάσταση πλαστικής υδροροής ομβρίων οποιαδήποτε τύπου από ζημιά που προκύπτει λόγω εκσκαφών για το πέρασμα καλωδίων φωτισμού πάνω σε πεζοδρόμια. Στην τιμή περιλαμβάνεται αντικατάσταση ή επισκευή του πλαστικού σωλήνα Φ110 ομβρίων, μέχρι μήκους 3 μέτρων Τιμή για μία πλήρη επισκευή (τεμ). Τιμή ενός τεμ 20,00 ΕΙΚΟΣΙ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.74 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικης διατομής από έλασμα ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Σιδηροϊστός ηλεκτροφωτισμού κυκλικής διατομής από έλασμα πάχους 4 mm μήκους 5,5 έως 7,5 μέτρων μήκους πλευράς βάσεως 15 cm περίπου δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός σιδηροϊστού κυλινδρικού ή κολουροκωνικού σχήματος, πλευράς κορυφής 10 cm, κατασκευασμένου από έλασμα για να αποφευχθούν όσο είναι δυνατόν οι ηλεκτροσυγκολλήσεις και να εξασφαλισθεί ικανοποιητική αισθητική εμφάνιση. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετραγωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0.40 x 0.40m, πάχους 15mm καλά ηλεκτρο συγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύ για πάχους 10 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0.10 και 0.15 m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή γιατην διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσαρες (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία. Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσαρες ήλους μήκους 0.80 m και διατομής 3/4 ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0.20 m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσαρες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2 mm σε σχήμα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματός τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0.80 m από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσαρες ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τήν ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0.40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροϊστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατά 0.40 m ακόμη κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 380,00 ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.75 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9361-σχετ2 Επισκευή Διακοσμητικού επιστήλιου φωτιστικού εορτών ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Επισκευή επιστήλιου διακοσμητικού φωτιστικού εορτών, δηλαδή: Αφαίρεση του από τον στύλο από ύψος τεσσάρων (4) περίπου μέτρων, έλεγχός του, προσθήκη μονοκάναναλου συμπαγή φωτοσωλήνα 13mm στα σημεία τα οποία χρήζουν αντικατάστασης (για περίπου 8 μέτρα ανα διακοσμητικό στοιχείο), αντικατάσταση ακροφυσίων, επισκευή του πλαισίου του, και επανατοποθέτησή και επανασύνδεσή του με το ηλεκτρικό δίκτυο, στερέωσή του κ.λ.π. με όλα τα μικρουλικά συνδέσεώς του. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 40,00 ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.76 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9362-σχετ2 Προμήθεια και τοποθέτηση διακοσμητικού επιστήλιου φωτιστικού εορτών ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Προμήθεια και τοποθέτηση επιστήλιου διακοσμητικού φωτιστικού εορτών, σχήματος επιλογής της υπηρεσίας (συνήθως σε σχήμα αστεριού ή χριστουγεννιάτικου δέντρου, μεγέθους περίπου 100 χ 100 εκατοστών δηλαδή: Τοποθέτησή του σε στύλο σε ύψος περίπου 4 μέτρων, κατάλληλη στερέωσή του και σύνδεσή του στο ηλεκτρικό δίκτυο (από το ακροκιβώτιο της ίδιας κολόνας που είναι αναρτημένο) (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 100,00 ΕΚΑΤΟ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.77 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9365-σχετ Φωτιστικό σώμα πλατείας για λυχνίες ατμών νατρίου ή υδραργύρου ή λαμπτήρος οικονομίας ή λαμπτήρος LED ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ %

19 Φωτιστικό σώμα, κορυφής, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για λυχνίες ατμών νατρίου ή υδραργύρου (έως 150 W) ή ηλεκτρονικού λαμπτήρα οικονομίας ( έως 22 W ), ή λαμπτήρος LED έως 15 W ύψος τοποθετήσεως h<=4,5m Φωτιστικό σώμα κορυφής για λυχνίες ατμών νατρίου ή υδραργύρου (έως 150 W) ή ηλεκτρονικού λαμπτήρα οικονομίας (20 W), ή λαμπτήρος LED έως 15 W ύψος τοποθετήσεως h<=4,5 m, σχήματος επιλογής της υπηρεσίας. δηλαδή προμήθεια μεταφορά τοποθέτηση και σύνδεση ενός φωτιστικού σώματος, για λυχνίες ατμών νατρίου ή υδραργύρου (έως 150 W) ή ηλεκτρονικού λαμπτήρα οικονομίας (20 W) ύψος τοποθετήσεως h<=4,5m. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα ΙP33 και στον χώρο των οργάνων ΙP22 κατά DIN ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99.9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 ή Ε27 - Ηλεκτρικά όργανα (εάν είναι λαμπτήρος νατρίου): στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. φ. >/ 0.85), αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710 ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. Ολα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θά είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 150,00 ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.78 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9414 Εκτοποθέτηση ηλεκτρικήςδιανομής ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ52 100% Εκτοποθέτηση ηλεκτρικήςδιανομής, δηλαδή αποσύνδεση των καλωδίων, αποξήλωση του μεταλλικού πλαισίου και της ηλεκτρικής διανομής και μεταφορά του στην αποθήκη για φύλαξη. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 37,73 ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΤΡΙΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.79 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ9413-σχετ Αποξήλωση Πίλλαρ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ52 100% Αποξήλωση ΠΙΛΛΑΡ και απόρριψη αυτού ή παράδιση στην υπηρεσία, δηλαδή εργασία για την προσεκτική αποξήλωση ενός πίλλαρ, τον καθαρισμό,συναρμολόγηση, μεταφορά και παράδοση του στις αποθήκες της υπηρεσίας ή απόρριψή του. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 35,00 ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.80 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ8986-σχετ Ηλιακό Φωτιστικό ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ60 100% Προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και σύνδεση σε πλήρη λειτουργία ενός Φωτιστικού συστήματος εξωτερικών χώρων και οδών, που περιλαμβάνει σιδηροιστό γαλβανισμένο ύψους 4,5 μέτρων με ένα βραχίονα και μία απλίκα, ένα φωτοβολταϊκό πάνελ 80Wp, μια μπαταρία κλειστού τύπου, τύπου GEL 80A/h, ένα ρυθμιστή φόρτισης 10Α/h και ένα λαμπτήρα Eco LED 15W/12V. Η μπαταρία θα είναι κλεισμένη σε ειδικό μεταλλικό κυτίο. Το σύστημα θα πρέπει να διαθέτει 3 ημέρες αυτονομία (με 14 ώρες λειτουργίας καθημερινά). Το σύστημα, μέσω του ρυθμιστή φόρτισης θα ενεργοποιείται το βράδυ και απενεργοποιείται το πρωί, χωρίς να χρειάζεται ανθρώπινη παρέμβαση. Επίσης, μέσω του χρονοδιακόπτη θα μπορεί να προγραμματιστεί και να ανάβει συγκεκριμένες ώρες. Ο λαμπτήρας LED του συστήματος θα έχει ώρες λειτουργία περίπου (δηλαδή πάνω από 10 έτη) και με κατανάλωση που δεν θα ξεπερνάει τα 15W. Περιλαμβάνεται το φωτιστικό σώμα με τα LED. Οι λαμπτήρες θα είναι warm white, ή white. Περιλαμβάνεται το αγκύριο βάσεως του φωτιστικού. Οι διατομές και τα πάχη του ιστού, αγκύρια βάσεως και γενικά όλη η κατασκευή θα πρέπει να συμφωνεί με τις διεθνείς σχετικές προδιαγραφές. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 1.900,00 ΧΙΛΙΑ ENIAΚΟΣΙΑ ΕΥΡΩ Α.Τ.: 2.81 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 70 mm από βακελίτη ή πλαστικό υλικό ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ49 100% Κυτίο διακλαδώσεως τύπου ΝΥΥ/ΝΥΜ διαμέτρου 70 mm από βακελίτη ή πλαστικό υλικό. Περιλαμβάνει πλήρη τοποθέτηση και σύνδεση. (τεμ.) Τιμή ενός τεμ 6,97 ΕΞΙ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΛΕΠΤΑ Α.Τ.: 2.82 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 9322-ΣΧ Διακοσμητικο Φωτιστικο σημειο Πλατείας, σύγχρονης τεχνοτροπίας και ύφους Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Διακοσμητικο Φωτιστικο σημειο Πλατείας, σύγχρονης τεχνοτροπίας και ύφους, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά, τοποθέτηση και συνδεση σε πληρη λειτουργια ενός φωτιστικου σημειου Πλατείας, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ,

20 που αποτελειται απο: A) Ιστός -χυτοσιδηρός ή από γαλβανισμένο σίδηρο, ή από βαμμένο με αντισκωριακό σίδηρο - ηλεκτροφωτισμού από έλασμα πάχους 3 mm τουλάχιστον μήκους 3,5m περίπου, σχήματος επιλογής της υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση ενός ϊστού από χυτοσίδηρο ή γαλβανισμένο σίδηρο ή από βαμμένο με αντισκωριακό σίδηρο, μετά των αγκυρίων του, σχήματος επιλογής της υπηρεσίας. Ο κορμός του σιδηροϊστού θα φέρει χαλύβδινη τετρα γωνική πλάκα εδράσεως διαστάσεων 0.40 x 0.40m, πάχους 15mm καλά ηλεκτροσυγκολλημένη σε αυτόν και με έξη (6) ενισχυτικά πτερύ για πάχους 10 mm σχήματος ορθογωνίου τριγώνου διαστάσεων των καθέτων πλευρών του 0.10 και 0.15 m. Η πλάκα εδράσεως θα πρέπει να φέρει ανάλογο κεντρική οπή για την διέλευση του υπογείου καλωδίου καθώς και τέσσαρες (4) οπές διαμέτρου 3/4 ins η κάθε μία. Ο σιδηροϊστός θα συνοδεύεται από μία βάση αγκυρώσεως που θα αποτελείται από τέσσαρες ήλους μήκους 0.80 m και διατομής ¾ ins που θα καταλήγουν σε σπείρωμα μήκους 0.20 m, καλά επεξεργασμένο. Οι τέσσαρες ήλοι πρέπει να είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους με ηλεκτροσυγκολλημένες πάνω τους σιδηρογωνίες 20/20/2 mm σε σχήμα τετραγώνου στην βάση τους και χιαστί προ του σπειρώματός τους για να αποφευχθεί μετακίνησή τους κατά την ενσωμάτωσή τους μέσα στην βάση από σκυρόδεμα. Ο ιστός θα φέρει σε απόσταση 0.80 m περίπου από την βάση του οπή για την τοποθέτηση του ακροκιβωτίου που θα κλείνει με κατάλληλη θυρίδα από λαμαρίνα πάχους 4 mm. Ο ιστός μετά από την σχετική προεργασία δηλαδή την απόξεση, τον καθαρισμό και λοιπές εργασίες για να μην διακρίνονται τα σημεία ραφής του θα βαφεί με δύο στρώσεις αντισκωριακής βαφής και δύο στρώσεις χρώματος ντούκο ανθεκτικού στις καιρικές συνθήκες και επιδράσεις αποχρώσεως της αρεσκείας της επιβλέψεως. Στους τέσσαρες ήλους αγκυρώσεως του ιστού θα τοποθετηθούν πρίν από την ανύψωση του ιστού από ένα περικόχλιο 3/4 ins για να στηρίζεται η πλάκα εδράσεως του ιστού χωρίς σφήνες κατά τήν ζυγοστάθμιση του, στερεούμενη με δύο περικόχλια από πάνω σε κάθε θέση. Ο ιστός στα τελευταία 0.40m θα φέρει σιδηροσωλήνα ή τούμπο από έλασμα του ίδιου πάχους με το έλασμα του σιδηροϊστού που θα προεκτείνεται μέσα στον ιστό κατάλληλα ηλεκτροσυγκολλημένο για την τοποθέτηση και την στερέωση πάνω σε αυτόν του βραχίονα ή απευθείας του φωτιστικού σώματος. Η όλη κατασκευή θα πρέπει να εκτελεσθεί κατά τρόπο που να μην παρουσιάζει ελαττώματα. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η αξία της βάσεως αγκυρώσεως. Θα διαθέτει θυρίδα για το ακροκιβώτιο, σε τουλάχιστον 0,5 μ από το έδαφος, με πορτάκι το οποίο θα στεγανοποιείται επαρκώς και θα συνδέεται με τον ιστό με μικρή αλυσίδα έτσι ώστε να μην αποσπάται τελείως από τον ιστό σε εργασίες επισκευής. Β) Φωτιστικό σώμα, κορυφής, ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, για λυχνίες ατμών υδραργύρου ή νατρίου ή μεταλλικών αλογονιδίων ή λαμπτήρος οικονομίας (20W) ύψος τοποθετήσεως h<=4m ισχύος εως 150 W,. Φωτιστικό σώμα βραχίονα ή κορυφής για λυχνίες ατμών υδραργύρου, ή νατρίου, ή μεταλλικών αλογονιδίων, ή λαμπτήρος οικονομίας (20W), ύψος τοποθετήσεως h<=4m ισχύος εως 150 W, σχήματος επιλογής της υπηρεσίας. Δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, καταλλήλου για λυχνίες ατμών υδραργύρου, ή νατρίου υψηλής πιέσεως και για τοποθέτηση σε βραχίονα. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στον χώρο των οργάνων P22 κατά DIN ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Το φωτιστικό σώμα θα είναι εξοπλισμένο με τα εξής: - Κάτοπτρο ή κάτοπτρα από χημικώς καθαρό αλουμίνιο 99.9% συμπληρωμένο και στιλβωμένο. - Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε 40 ή Ε27 - Ηλεκτρικά όργανα: στραγγαλιστικό πηνίο, πυκνωτή διορθώσεως συντελεστού ισχύος συν. φ. >/ 0.85), αντιπαρασιτική διάταξη. - Πλήρη ηλεκτρική συνδεσμολογία, κατάλληλη για φωτιστικό σώμα κλάσεως μονώσεως Ι κατά VDE 0710 ώστε με την τοποθέτηση του λαμπτήρα ή των λαμπτήρων και απλή σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ να μπορεί να λειτουργεί. Ολα τα υλικά θα είναι κατάλληλα για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται και θα είναι σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς όπου υπάρχουν τέτοιοι κανονισμοί. Τέλος η κατανομή του εκπεμπομένου φωτός πρέπει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις για φωτιστικό σώμα CUT-OFF κατά τους διεθνείς κανονισμούς. Θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές ΕΝ , ΕΝ , ΕΝ Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) EΥΡΩ (Αριθμητικά): 520,00 (Ολογράφως): πεντακόσια είκοσι ευρώ Α.Τ.: 2.83 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ 8981-ΣΧΕΤ Παλλόμενος κίτρινος σηματοδότης με φωτοβολταική τροφοδοσία Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ % Παλλόμενος κίτρινος σηματοδότης ενός πεδίου με φωτοβολταική τροφοδοσία και με χρονικό προγραμματισμό λειτουργίας κίνησης. Περιλαμβάνεται : Σιδηροιστό ή αλουμινίου, κατάλληλης διατομής και αντοχής για την στήριξη των πάνελ, μπαταρίας, φανού κ.λ.π., μήκους περίπου 2,5 μέτρων. Φωτοβολταικό πάνελ, τάση 17,5 V περίπου, ισχύς 20W περίπου, με δυνατότητα περιστροφής. μπαταρία, & ο χρονοδιακόπτης. Πλήρης εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία. Σηματοδότη με προδιαγραφές σηματοδότησης ΕΝ 12368/2000, διάμετρος 300 mm περίπου, τάση λειτουργίας 12 V, ισχύς 4 W περίπου, φωτεινότητα 400 Lumen περίπου, λαμπτήρας LED. Ελεγκτή φόρτισης, ρυθμιστή αναλαμπής, συσσωρευτή 12 V, με τον συσσωρευτή κλεισμένο σε ειδικό μεταλλικό κυτίο. Τιμή ανά τεμάχιο (Τεμ) EΥΡΩ (Αριθμητικά): 950,00 (Ολογράφως): εννιακόσια πενήντα ευρώ Α.Τ.: 2.84 ΑΡΘΡΟ: ΑΤΗΕ σχετ Φωτιστικό σώμα LED βραχίονα ή κρεμαστό για λυχνίες LED ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ: ΗΛΜ % Φωτιστικό σώμα βραχίονα, ή κρεμαστό ή κορυφής ύψος τοποθετήσεως έως 8 μέτρα, ισχύος κατ ελάχιστον 75 W, σχήματος και ποιότητας επιλογής της Υπηρεσίας, δηλαδή προμήθεια μεταφορά και τοποθέτηση ενός φωτιστικού σώματος, με λυχνίες LED. Τούτο αποτελείται βασικά από τα εξής μέρη: α) Το κέλυφος. Είναι κατασκευασμένο από χυτό ή χυτοπερασσαριστό κράμμα αλουμινίου ή από πρεσσαριστό φύλλο αλουμινίου, ανθεκτικό στο ύπαιθρο ή από άριστης ποιότητα στεγανό πλαστικό.. Το πίσω τμήμα του κελύφους είναι διαμορφωμένο σε ρυθμιζόμενη υποδοχή ή βραχίονα κατάλληλη για βραχίονα εξωτερικής διαμέτρου 40 έως και 60 mm, β) Τον διαφανή κώδωνα. Είναι κατασκευασμένος από ειδική διάφανη ακρυλική ύαλο ή πυρίμαχο ύαλο, ανθεκτική σε μηχανικές καταπονήσεις. Η στερέωσή του στο κέλυφος γίνεται μέσω κατάλληλου παρεμβύσματος ανθεκτικού σε έντονες καιρικές μεταβολές (ελαστικό, νεοπρένιο, τσόχα). Ο συνδυασμός κώδωνα και κελύφους πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να εξασφαλίζει προστασία στο χώρο του λαμπτήρα P33 και στον χώρο των οργάνων P22 κατά DIN ή ισοδύναμη κατά τους διεθνείς

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩΔ: 20.7325.32 ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 26/2014 ANAKATAΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2014-2015 Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ Α.Τ. Μ.Μ. ΑΡΘΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 5 του Π.Δ. 609/85 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Εργασίες βελτίωσης Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ των Κοιμητηρίων Δ.Ε.Αισωνίας και Ν.Αγχιάλου - 2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2016» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.3 ΙΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Τιμολόγιο Μελέτης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: Τιμολόγιο Μελέτης ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 02/2015 ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 40.000,00 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Περιοχή Αισώπου

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΑΘΗΝΑ, 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β T Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η Εργασίες συντήρησης και επισκευής φωτιστικών σωμάτων του υπαίθριου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ,00 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Αρ. Μελέτης Υπογείωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 51,52 ευρώ/μμ. ΤΕ2: Φρεάτιο πλαστικό PVC D400mm Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή παροχών αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων -Ανάπλαση της οδού Κίµωνος Βόγα και κάθετων οδών

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις πεζοδροµίων -Ανάπλαση της οδού Κίµωνος Βόγα και κάθετων οδών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Ο ΙΚΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Τηλ. 2310954215, Φαξ. 2310911522 ΕΡΓΟ: Νέες κατασκευές και Αναπλάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε.

ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΟΡΕΑΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : Συντήρηση νεκροταφείων Δ.Ε. Αγχιάλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Α' ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κύθηρα 24. 7. 2015 ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Αριθ. Πρωτ. 3818 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Για προμήθεια Σκυροδέματος Δημοτικής Ενότητας Κυθήρων Ο Δήμος Κυθήρων δυνάμει της υπ αρίθμ. 46/2015 απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ

ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ Κ.Χ.1265 ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ.152 34 ΤΗΛ. 2132023975 ΤΕΥΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΧΡΗΣΗ: 2011 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠ.: 44.993,64 ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΠΟΛΗΣ» ΧΡΗΜ. : ΣΑΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ομάδα Α: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες επισκευής και αποκατάστασης επιστρώσεων σε περιοχές της βάσης του 6ου Προβλήτα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΥΛΑΙΑΣ 2016 Αριθμός Μελέτης : 01/2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ - ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 73. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Θέμα : Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδών Πλατειών έτους 2015-16 του Δήμου Αριθμός Τεύχους Τεχνικών Προδιαγραφών : 12 /2015 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ»

ΘΕΜΑ: «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ Δ.Ε. ΧΑΝΙΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Πληροφ.: Παρασκάκης Μανώλης Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 28213-41700,41703 εσ. 700,703 Φαξ: 28210-90950

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Αριθμός Μελέτης : 20/2016 ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 9 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 Κωδ. Αναθεώρησης: ΟΔΟ-1123Α Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες ημιβραχώδες Γενικές εκσκαφές, με την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, εδαφών γαιωδών και ημιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΜΒ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Νο90 - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 1 Πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης.

Διαβάστε περισσότερα

Τιμολόγιο Μελέτης. Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα

Τιμολόγιο Μελέτης. Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ Έργο: ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΚΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΔΥΟ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 2 ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΩ - επικαιροποιηση Θέση: ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Αρ. Μελ. 80/2015 επικαιροποιηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΜ.-ΥΛΙΚΟΥ Ταχ.Διεύθυνση : Μοναστηρίου 326 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & Δ.Δ. Δ/νση: Δημαρχίας 30, 592 00, Νάουσα ΤΗΛ. 2332050300 FAX: 2332024260 E-MAIL:info@naoussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων:

Είδος και τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρων: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β )

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΚΟΥΜΚΟ (ΦΑΣΗ Β ) ΤΙΜΩΝ Α-1. Βασικές τιµές ηµεροµισθίων Ελήφθησαν από το Πρακτικό ιαπιστώσεως Τιµών 001 Εργάτης ανειδίκευτος

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του. και προτείνω να συµπεριληφθεί στα θέµατα ηµερησίας διάταξης της επόµενης συνεδρίασης του Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 103903/ΤΥ 6901 (20-9-12)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤ. : 72 /2015 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΏΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «AMOYΔΕΛΙ» ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.930,00 ΠΙΣΤΩΣΗ : 14.998,80

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι ο καθορισµός τιµών µονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Εργου, όπως προδιαγράφεται στα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1 / 16 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΥΔΡ - 1300/2 ΕΡΓΟ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΜΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Σ 1 Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Λ. Συγγρού 112, 11741, Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΔΔΗΕ / ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 132 ΣΥΜΒΑΣΗ : ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΕΔΡΑΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΚΑΡΙΑ» Τ Ι Μ Ο Λ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ.

Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Έργο: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ στο 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Θέση: Π.Ε. ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 41/2011 ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΩΣΗΣ ΔΩΜΑΤΟΣ του 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προϋπολογισμός : 2.315.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η. 1. Ασύρματος τηλεχειρισμός ενός αντλητικού συγκροτήματος με ηλιακό φορτιστή ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τεμ. (1) ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση αρδευτικής γεώτρησης - Αρδευτικό δίκτυο περιοχής Κούρτες Ζαρού Προϋπολογισμός: 545.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας:

Με το άρθρο αυτό τιμολογούνται επίσης οι ακόλουθες εκσκαφές σε εδάφη ανάλογης σκληρότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Τ Ε Υ Χ Ο Σ Α Ν Α Λ Υ Σ Η Σ Τ Ι Μ Ω Ν ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΦΩΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ Βόλος, Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθμ. 7887/ΤΥ 529 (25.1.2012) εισηγητικό έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

ΠΡΣ 5130 τεμ 0,75 72 54,00 6 ΠΡΣ Ε2.2 Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m Π/Υ ΕΡΓΟΥ : Διαμόρφωση μικρής κλίμακας κατασκευή παρατηρητηρίου και κέντρου ενημέρωσης επισκεπτών στην περιοχή Ατσπάς της Τ.Κ. Μαριών α/α Αριθ. Τιμολ. Είδος Εργασίας Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Τιμη Δαπάνη Ποσότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη»

ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: «Φωτισμός των πάρκων Θεοτοκόπουλου και Γεωργιάδη» A/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Εκσκαφή μικροχάνδακα διαστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 2.600.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015. Τιμαριθμική : 2012Γ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ: 27/2015 ΕΡΓΟ : ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΝΕΑΣ ΑΜΙΣΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική : 2012Γ Σελίδα 1 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης Σελίδα 2 από 10 Τιμολόγιο Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171

την εκσκαφή. σε εδάφη γαιώδη-ηµιβραχώδη Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2124 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171 ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για την δηµιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή µεταφορά των προϊόντων εκσκαφής Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112 Γενικές εκσκαφές

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΚΕΥΩΝ Εργο : ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΜΑΛΑΚΙ - ΒΟΛΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΓΡΙΑΣ Δ. ΒΟΛΟΥ ΜΕ Ε.Ε.Λ. Δ.Ε.Υ.Α.Μ.Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Επισκευή και συντήρηση επιστρώσεων σε περιοχές της Ελευθέρας Ζώνης και στη βάση του 6ου

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων

Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων Ηλεκτρική εγκατάσταση Ισχυρών Ρευµάτων α/α Περιγραφή Εργασίας Α.Τ. Κωδικοί 1 Φρεάτιο επίσκεψης, εσωτερικών διαστάσεων 40x40cm, µε κάλυµµα από ελατό 25.2 ΗΛΜ1 τεµ 5 140,00 700,00 χυτοσίδηρο, κλάσης C250

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ»

ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την. ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΚΑΛΛΟΝΗΣ» ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΕΣΒΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: Μετατόπιση αγωγών ύδρευσης για την ολοκλήρωση της κατασκευής του τµήµατος ΙΙ (Μόριας Λάρσου) του έργου : «36 η ΕΘΝΙΚΗ Ο ΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Άγιος Στέφανος, 11 Μαΐου 2012 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α. ΓΕΝΙΚΑ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: ,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΣΤΙΔΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής

Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων Λεωφόρου Παλατιανής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά τις εργασίες τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 29 η του μηνός Ιουλίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 13: 00 μ. μ, η Οικονομική Επιτροπή του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ : «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή νέου υπογείου δικτύου (Υπόλοιπα έργων Οδοποιίας) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ & ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΟ: «Ηλεκτροφωτισµός οδών χωρίς κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ «ΑΓΩΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΑΠΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟΥ ΣΕ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ.Κ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ» ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΜΠΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΑ ΚΩΔ.ΑΡ. ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ Μ. ΔΑΠΑΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m²

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. Άρθρο 3 ο : Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα Από πίνακα 1 63,87 m² Στρογγύλευση 0,13 Σύνολο: 64,00 m² Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ:

Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΚΡΑΤΙΑ ΝΜΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΣ ΒΛΥ ΗΜΤΙΚΗ ΕΝΤΗΤΑ ΒΛΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΣ: Τον Πρόεδρο του ηµοτικού Συµβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ αριθµ. 13811/TY 626

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ- ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ,ΓΟΥΝΑΡΗ- ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Προϋπ: 203000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α.

ΔΕΥΑΡ. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 55.290,00 (χωρίς το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΘΡΟ Κωδ. ΜΟΝ. ΠΟΣΟ ΑΝΑΘ. ΕΤΕΠ ΜΕΤΡ. ΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΔΕΥΑΛ) ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΤΟΣ 2015. ΑΡ. ΤΙΜΟΛ ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ ΦΑΡΣΑΛΩΝ ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΑΤΑ) 300.000,00 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔOY ΚΑΡΔΙΑΣ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ.: 49/2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-82 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 20.000 ΚΑ:30-7135.061 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Δ.Τ.Υ. ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 47/2015 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Ακολουθεί ο προϋπολογισμός και το τιμολόγιο εργασιών. Ταχ. Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 17 Τ.Κ. 570 10 Ασβεστοχώρι, Θεσσαλονίκη Τ. 2310 359 775 F. 2310 359 776 Ε-mail: info@deyaph.gr «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στη ΔΚ Χορτιάτη» ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 8/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00

ΑΡΘΡΟ 1 Ο (Εκ παρακολουθήσεως Ν.Τ.Μ.) Προμήθεια φωτοκύτταρου χωρίς 220v στον αισθητήρα ΑΒΒ ΤW1 Ανά τεμάχιο : ΕΥΡΩ: ΤΡΙΑΝΤΑ 30,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Προμήθεια Ηλεκτρολογικών υλικών ΕΡΓΟ : «Συντήρηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ Δήμος : ΛΕΣΒΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ Εργο : ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ "ΡΑΧΗ" ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ B\3.10.01.01Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΕΠ 05-07-01-00 05 Έργα Οδοποιίας 07 Οδοφωτισµός 01 Υποδοµή οδοφωτισµού 00 - Έκδοση 1.0 - Μάιος 2006 Το έργο της σύνταξης των ΠΕΤΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος ΔΗΜΟΣ : ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης ΔΕ Κασσάνδρας Αριθμός Μελέτης: 36/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δήμος : ΝΑΞΟΥ Εργο : Συντήρηση - επέκταση δικτύων ύδρευσης - αποχέτευσης Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Νάξου Αριθμός Μελέτης :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ- ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΣΤΑΜΑΤΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΕΥΧΟΣ 7. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ...2 2. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ...9 2.1. ΟΜΑΔΑ Α...9 2.2. ΟΜΑΔΑ Β...30 2.3. ΟΜΑΔΑ Γ...57 2.4. ΟΜΑΔΑ Ε...73 3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα

ΕΡΓΟ: ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ # 1.6: Π.Τ.O.E. σχετ. 72.31 Κινητή περίφραξη από γαλβανισμένη λαμαρίνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ. 7.380,00 ευρώ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: «Επισκευή αγωγού ομβρίων και κατασκευή νέου τμήματος αγωγού επί των οδών Κανελλοπούλου και Ηρώων Πολυτεχνείου». ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Φ.Π.Α. : Προϋπολογισμός (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ ΕΡΓΟ : Πιλοτικές αναπλάσεις τμημάτων παραδοσιακών πυρήνων οικισμών Βώρων, Φανερωμένης και Λαλουμά ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ A/A Περιγραφή εργασίας Κωδικός Άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου:

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. A-2. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ 1: Προμήθεια ψυχρής ασφάλτου επί τόπου του έργου: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αποκαταστάσεις τομών οδοστρωμάτων δικτύων ΔΕΥΑΛ ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΗΜΟΣ: Φαιστού ΕΡΓΟ: ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ Δήμου Φαιστού Προϋπολογισμός: 1.403.000,00 ΕΥΡΩ Χρηματοδότηση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα