(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 9, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 11, το άρθρο 20 παράγραφος 7, το άρθρο 21 παράγραφος 17, το άρθρο 22 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 6, το άρθρο 24 παράγραφος 6, το άρθρο 25 παράγραφος 9, το άρθρο 34 παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 11, το άρθρο 36 παράγραφος 3, το άρθρο 37 παράγραφος 15, το άρθρο 40 παράγραφος 11, το άρθρο 42 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 παράγραφος 3, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις ορίζοντας ιδίως τους κανόνες που σχετίζονται με τον υπολογισμό του ορίου, τη μόχλευση, τους κανόνες λειτουργίας των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εφεξής «ΔΟΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και ρευστότητας, την αποτίμηση και την ανάθεση, απαιτήσεις που ορίζουν λεπτομερώς τις λειτουργίες και τα καθήκοντα των θεματοφυλάκων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εφεξής «ΟΕΕ»), κανόνες περί διαφάνειας και συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό να αρχίσουν να εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι συμπληρωματικοί κανόνες ταυτόχρονα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ώστε να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικά οι νέες απαιτήσεις που ( 1 ) ΕΕ L 174 της , σ. 1. επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά, εφόσον σχετίζονται με την έκδοση άδειας λειτουργίας, με τη διαρκή λειτουργία και τη διαφάνεια των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται και, ανάλογα με την περίπτωση, ή προωθούν εμπορικά ΟΕΕ στο εσωτερικό της Ένωσης, στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάληψης και διενέργειας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών που δεν είναι κάτοικοι της ΕΕ, να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλες οι κατ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται από την οδηγία 2011/61/ΕΕ σε έναν ενιαίο κανονισμό. (2) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί με την έκδοση κανονισμού η ενιαία επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων εμπλεκομένων. Η έκδοση κανονισμού διασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους παράγοντες της αγοράς και αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και κοινού κατάλληλου προτύπου προστασίας των επενδυτών. Συν τοις άλλοις, ο κανονισμός διασφαλίζει άμεση εφαρμογή λεπτομερών ενιαίων κανόνων όσον αφορά τη λειτουργία των ΔΟΕΕ, κανόνων που εκ φύσεως τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, και άρα δεν απαιτείται περαιτέρω μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή κανονισμού παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να αποφευχθεί καθυστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στα κράτη μέλη. (3) Εφόσον ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του «διευθυντικού οργάνου» και των «ανώτερων διοικητικών στελεχών», είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η έννοια αυτών των όρων, ιδίως το γεγονός ότι ένα διευθυντικό όργανο μπορεί να αποτελείται από ανώτερα διοικητικά στελέχη. Εξάλλου, καθώς ο παρών κανονισμός εισάγει επίσης τον όρο «εποπτική λειτουργία», στον

2 L 83/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμό του διευθυντικού οργάνου θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι είναι το όργανο που περιλαμβάνει τη διαχειριστική λειτουργία, σε περίπτωση που η εποπτική και η διαχειριστική λειτουργία είναι διαχωρισμένες, σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο. Η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί από τους ΔΟΕΕ να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων σχετικά με το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκεινται σε ειδικούς διακανονισμούς, οι οποίοι προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους. Στον κανονισμό αποσαφηνίζεται η έννοια των ειδικών διακανονισμών, ούτως ώστε οι ΔΟΕΕ να γνωρίζουν επακριβώς ποιες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές. (4) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ προβλέπει την εφαρμογή ηπιότερου καθεστώτος για τους ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί σαφώς ο τρόπος υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό είναι ουσιώδες να οριστούν τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, να καθοριστούν σαφώς εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό, να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αποτιμούνται τα στοιχεία που αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης και να θεσπιστούν κανόνες για τον χειρισμό περιπτώσεων αμοιβαίας συμμετοχής ΟΕΕ που τίθενται υπό τη διαχείριση ενός ΔΟΕΕ. (5) Η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά το έτος με τη χρήση επικαιροποιημένων στοιχείων. Συνεπώς η αξία των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ημερομηνία αυτή. (6) Προκειμένου ο ΔΟΕΕ να διασφαλίζει ότι θα μπορεί να επωφελείται από το ηπιότερο καθεστώς που προβλέπει η οδηγία 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμόζει μια διαδικασία που του επιτρέπει να τηρεί σε συνεχή βάση το όριο της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ μπορεί να εξετάζει τα είδη των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και τις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία γίνονται επενδύσεις προκειμένου να αξιολογεί την πιθανότητα παραβίασης του ορίου ή την ανάγκη πρόσθετου υπολογισμού. (7) Όταν ένας ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα όρια, θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και να καταθέτει αίτηση για άδεια εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, όταν υπερβαίνει τα όρια ή υπολείπεται των ορίων μόνο περιστασιακά εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους και οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται προσωρινές, ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να υποχρεούται να καταθέσει αίτηση για άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την παραβίαση του ορίου και να εξηγεί γιατί θεωρεί την εν λόγω παραβίαση προσωρινή. Μια κατάσταση που διαρκεί άνω του τριμήνου δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινή. Όταν αξιολογεί κατά πόσον μια κατάσταση ενδέχεται να είναι προσωρινή, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αναμενόμενη δραστηριότητα εγγραφής και εξόφλησης ή, κατά περίπτωση, τις αναλήψεις και την κατανομή κεφαλαίων. Ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις αναμενόμενες εξελίξεις της αγοράς στην αξιολόγηση αυτή. (8) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ΔΟΕΕ για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων δεν απαιτείται να ανακοινώνονται στο κοινό ή στους επενδυτές. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν κατά πόσον ο ΔΟΕΕ υπολογίζει ορθά και παρακολουθεί τη συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης περιπτώσεων στις οποίες η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει προσωρινά το σχετικό όριο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα κατόπιν αιτήματός τους. (9) Είναι σημαντικό για τους ΔΟΕΕ που επωφελούνται από τις διατάξεις του ηπιότερου καθεστώτος της οδηγίας 2011/61/ΕΕ να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές επικαιροποιημένα στοιχεία κατά τη στιγμή καταχώρισης. Δεν διαθέτουν όλοι οι τύποι ΔΟΕΕ επικαιροποιημένα έγγραφα προσφοράς που να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται και οι εν λόγω ΔΟΕΕ ίσως διαπιστώνουν ότι είναι πρακτικότερο να προσδιορίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χωριστό έγγραφο που να περιγράφει την επενδυτική στρατηγική των οργανισμών αυτών. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για οργανισμούς που επενδύουν σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ή σε επιχειρηματικά κεφάλαια οι οποίοι συχνά εξασφαλίζουν χρήματα μέσω διαπραγματεύσεων με πιθανούς επενδυτές. (10) Ο ΟΕΕ που κατέχει μόνο μετοχές εισηγμένων εταιρειών δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται μόχλευση εφόσον οι μετοχές αυτές δεν αποκτούνται μέσω δανεισμού. Όταν ο ίδιος ΟΕΕ αγοράζει συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης επί δείκτη μετοχών, θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται μόχλευση, εφόσον αυτό έχει αυξήσει την έκθεση του ΟΕΕ σε μια δεδομένη επένδυση. (11) Για να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή των υποχρεώσεων των ΔΟΕΕ για την παρουσίαση αντικειμενικής εικόνας της μόχλευσης που χρησιμοποιούν, είναι αναγκαία η πρόβλεψη δύο μεθόδων υπολογισμού της μόχλευσης. Όπως προκύπτει από μελέτες της αγοράς, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω συνδυασμού δύο μεθόδων που είναι γνωστές ως εξής: «μέθοδος βάσει των ακαθάριστων αξιών» και «μέθοδος βάσει των δεσμεύσεων». (12) Προκειμένου να λαμβάνονται κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων και την εξασφάλιση πλήρους εικόνας για τη χρήση μόχλευσης από μέρους του ΔΟΕΕ, θα πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στους επενδυτές στοιχεία σχετικά με την έκθεση ενός ΟΕΕ τόσο με τη μέθοδο βάσει των ακαθάριστων αξιών όσο και με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. Με τη μέθοδο βάσει των ακαθάριστων αξιών προκύπτει η συνολική έκθεση του ΟΕΕ, ενώ με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων εξασφαλίζεται η σε βάθος κατανόηση των τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου και συμψηφισμού που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι συνδυαστικά. Συγκεκριμένα, ο βαθμός στον οποίο η συνολική έκθεση διαφέρει μεταξύ της μεθόδου βάσει των ακαθάριστων αξιών και της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων μπορεί να παράσχει χρήσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή μπορεί, εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να απεικονίζεται επαρκώς οποιαδήποτε αύξηση στην έκθεση των ΟΕΕ, να εκδίδει επιπρόσθετες κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με μια πρόσθετη και προαιρετική μέθοδο υπολογισμού της μόχλευσης.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/3 (13) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης, θα πρέπει αρχικά να περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, του δανεισμού, των παραγώγων και οποιασδήποτε άλλης μεθόδου η οποία αυξάνει την έκθεση όταν ο ΟΕΕ διατηρεί ο ίδιος τους κινδύνους και τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και όλες οι υπόλοιπες θέσεις που αποτελούν την καθαρή αξία ενεργητικού. (14) Οι συμφωνίες δανεισμού τις οποίες συνάπτει ο ΟΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται εάν είναι προσωρινής φύσης και αφορούν και καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιακές δεσμεύσεις των επενδυτών. Οι ανανεούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι προσωρινής φύσης. (15) Εκτός από τον υπολογισμό της έκθεσης με τη χρήση της μεθόδου βάσει των ακαθάριστων αξιών, όλοι οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να υπολογίζουν την έκθεση και με τη χρήση της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμες θέσεις στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, εάν ένας ΟΕΕ επενδύει σε ορισμένα παράγωγα προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράς άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει ο ΟΕΕ, υπό ορισμένες συνθήκες, τα παράγωγα αυτά δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμες θέσεις στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία εφόσον τα επίπεδα έκθεσης των δύο επενδύσεων εξισορροπούνται μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να ισχύει, για παράδειγμα, όταν το χαρτοφυλάκιο ενός ΟΕΕ επενδύει σε έναν συγκεκριμένο δείκτη και κατέχει ένα παράγωγο μέσο το οποίο ανταλλάσσει την απόδοση του εν λόγω δείκτη με την απόδοση άλλου δείκτη, πράγμα που θα πρέπει να ισοδυναμεί με την κατοχή έκθεσης στον δεύτερο δείκτη για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, οπότε η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ δεν εξαρτάται από την απόδοση του πρώτου δείκτη. (16) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, τα παράγωγα που πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται στον παρόντα κανονισμό δεν δημιουργούν καμία πρόσθετη έκθεση. Συνεπώς, εάν ο ΟΕΕ επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη και κατέχει θέση σε μετρητά ίση με τη συνολική υποκείμενη αγοραία αξία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αυτό θα ισοδυναμεί με απευθείας επένδυση σε μετοχές επί δείκτη, οπότε το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της έκθεσης του ΟΕΕ. (17) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να μπορούν να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου και συμψηφισμού υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (18) Η απαίτηση βάσει της οποίας οι συμφωνίες συμψηφισμού πρέπει να αφορούν το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρεί ο ΔΟΕΕ ότι είναι ισοδύναμα ή παρουσιάζουν αυξημένη συνάφεια, λόγου χάρη μετοχές ή ομόλογα διαφορετικών κατηγοριών που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, να μην θεωρούνται ταυτόσημα όσον αφορά τις συμφωνίες συμψηφισμού. Ο ορισμός των συμφωνιών συμψηφισμού έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συναλλαγές που αντισταθμίζουν τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με άλλες συναλλαγές, χωρίς να απομένει ουσιαστικός υπολειπόμενος κίνδυνος. Οι συνδυασμοί συναλλαγών που αποσκοπούν στη δημιουργία απόδοσης, όσο περιορισμένοι και αν είναι, μειώνοντας ορισμένους κινδύνους και διατηρώντας άλλους δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμφωνίες συμψηφισμού, πράγμα που ισχύει και για επενδυτικές στρατηγικές αρμπιτράζ οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία απόδοσης εκμεταλλευόμενες τις διαφορές τιμών μεταξύ παραγώγων με τα ίδια υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αλλά με διαφορετικές ληκτότητες. (19) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου διάρκειας συνδυάζοντας μια επένδυση σε ομόλογο μακράς διάρκειας με μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων ή στη μείωση της διάρκειας του χαρτοφυλακίου ομολόγων ενός ΟΕΕ συνάπτοντας μια αρνητική θέση σε συμβόλαια ομολόγων μελλοντικής εκπλήρωσης που είναι αντιπροσωπευτικά του κινδύνου επιτοκίου του χαρτοφυλακίου (αντιστάθμιση κινδύνου διάρκειας) θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. (20) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων, που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των σημαντικών κινδύνων που σχετίζονται με μια επένδυση σε επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών συνάπτοντας μια αρνητική θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη, όταν η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μετοχών ομοιάζει πολύ με εκείνη του χρηματιστηριακού δείκτη και η απόδοσή του παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια με εκείνη του χρηματιστηριακού δείκτη και όταν η αρνητική θέση στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη μείωση του γενικού κινδύνου αγοράς που σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ο ειδικός κίνδυνος είναι ασήμαντος, λόγου χάρη η αντιστάθμιση του «βήτα» ενός επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου στο οποίο ο ειδικός κίνδυνος θεωρείται ασήμαντος, θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. (21) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κινδύνου που συνδέεται με μια επένδυση σε ομόλογο σταθερού επιτοκίου συνδυάζοντας μια θετική θέση σε συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων η οποία ανταλλάσσει το συγκεκριμένο σταθερό επιτόκιο με επιτόκιο ίσο με κάποιο ενδεδειγμένο επιτόκιο αναφοράς χρηματαγοράς συν ένα περιθώριο θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όταν πληρούνται καταρχήν όλα τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων. (22) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κινδύνου μιας δεδομένης μετοχής συνάπτοντας μια αρνητική θέση μέσω μιας σύμβασης παραγώγων επί μετοχής η οποία διαφέρει από την αρχική μετοχή, αλλά παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια με αυτήν, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. Μολονότι η στρατηγική αυτή βασίζεται στη σύναψη αντίθετων θέσεων επί της ίδιας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού, δεν αντισταθμίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο που συνδέεται με την επένδυση σε μια ορισμένη μετοχή. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όπως αυτή ορίζεται βάσει των κριτηρίων τα οποία σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (23) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στη διατήρηση του «άλφα» μιας δέσμης μετοχών (η οποία αποτελείται από περιορισμένο αριθμό μετοχών) συνδυάζοντας την επένδυση στη συγκεκριμένη δέσμη μετοχών με μια

4 L 83/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνητική θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη η οποία είναι προσαρμοσμένη βάσει του «βήτα» δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. Η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί στην αντιστάθμιση σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με την επένδυση στην εν λόγω δέσμη μετοχών, αλλά αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του «βήτα» (κινδύνου αγοράς) της συγκεκριμένης επένδυσης και στη διατήρηση του «άλφα». Το στοιχείο «άλφα» της δέσμης μετοχών ενδέχεται να κυριαρχήσει επί του στοιχείου «βήτα» και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες στο επίπεδο του ΟΕΕ. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου. (24) Η στρατηγική αρμπιτράζ συγχώνευσης συνδυάζει μια αρνητική θέση σε μια μετοχή με μια θετική θέση σε άλλη μετοχή. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του «βήτα» (κίνδυνος αγοράς) των θέσεων και στη δημιουργία απόδοσης συνδεόμενης με τη σχετική απόδοση και των δύο μετοχών. Παρόμοια, το στοιχείο «άλφα» της δέσμης μετοχών ενδέχεται να κυριαρχήσει επί του στοιχείου «βήτα» και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες στο επίπεδο του ΟΕΕ. Η εν λόγω στρατηγική δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (25) Η στρατηγική, που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση μιας θετικής θέσης σε μετοχή ή ομόλογο με την αγορά πιστωτικής προστασίας επί του ιδίου εκδότη, σχετίζεται με δύο διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου. (26) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που αυξάνουν την έκθεση ενός ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να τηρεί γενικές αρχές, όπως είναι η εξέταση της ουσίας της συναλλαγής εκτός από τη νομική της μορφή. Ιδίως αναφορικά με συναλλαγές επαναγοράς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον ο ΟΕΕ μεταβιβάζει ή διατηρεί τους κινδύνους και τις αποδόσεις των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ θα πρέπει επίσης να εξετάζει τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία παραγώγων ή άλλων συμβατικών ρυθμίσεων προκειμένου να καθορίζει τις πιθανές μελλοντικές δεσμεύσεις του ΟΕΕ που απορρέουν από τις εν λόγω συναλλαγές. (27) Εφόσον με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων τα επιτόκια με διαφορετικές ληκτότητες θεωρούνται διαφορετικά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, οι ΟΕΕ που βάσει της κεντρικής επενδυτικής πολιτικής τους επενδύουν κυρίως σε παράγωγα επιτοκίων μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους κανόνες συμψηφισμού διάρκειας προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους διαστημάτων ληκτότητας της καμπύλης επιτοκίου. Κατά τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και του προφίλ κινδύνων του, ο ΟΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίου και συνεπώς να καθορίζει τη σκοπούμενη διάρκειά του. Ο ΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προκαθορισμένη σκοπούμενη διάρκεια όταν αποφασίζει για τις επενδυτικές επιλογές του. Όταν η διάρκεια του χαρτοφυλακίου διαφέρει από τη σκοπούμενη διάρκεια, η στρατηγική δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία συμψηφισμού διάρκειας όπως ορίζεται βάσει των κριτηρίων που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (28) Οι κανόνες συμψηφισμού διάρκειας επιτρέπουν τον συμψηφισμό θετικών θέσεων με αρνητικές θέσεις των οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία είναι διαφορετικά επιτόκια. Οι ληκτότητες που χρησιμοποιούνται ως όρια των διαστημάτων ληκτότητας ποικίλλουν μεταξύ διετίας, επταετίας και δεκαπενταετίας. Θα πρέπει να επιτρέπονται θέσεις συμψηφισμού εντός του κάθε διαστήματος ληκτότητας. (29) Θα πρέπει να επιτρέπονται εν μέρει θέσεις συμψηφισμού μεταξύ δύο διαφορετικών διαστημάτων ληκτότητας. Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στις συμψηφιζόμενες θέσεις προκειμένου να επιτρέπεται μόνο εν μέρει συμψηφισμός. Αυτές θα πρέπει να εκφράζονται μέσω ποσοστών που βασίζονται στις μέσες συσχετίσεις μεταξύ των διαστημάτων ληκτότητας διετίας, πενταετίας, δεκαετίας και τριακονταετίας της καμπύλης επιτοκίου. Όσο περισσότερο διαφέρουν οι ληκτότητες των θέσεων, τόσο περισσότερο θα πρέπει να υπόκειται σε κύρωση ο συμψηφισμός τους, οπότε πρέπει να αυξάνουν τα ποσοστά. (30) Θέσεις των οποίων η τροποποιημένη διάρκεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την τροποποιημένη διάρκεια ολόκληρου του χαρτοφυλακίου δεν συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πλήρης αντιστοίχησή τους. Άρα δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή η αντιστοίχηση μιας αρνητικής θέσης με δεκαοκτάμηνη ληκτότητα (που ανήκει στο διάστημα ληκτότητας 1) με μια θετική θέση με δεκαετή ληκτότητα (που ανήκει στο διάστημα ληκτότητας 3), εάν η σκοπούμενη διάρκεια του ΟΕΕ είναι περίπου διετής. (31) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης, οι ΟΕΕ μπορούν αρχικά να προσδιορίζουν τις συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου. Τα παράγωγα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες εξαιρούνται κατόπιν από τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης. Οι ΟΕΕ θα πρέπει να διενεργούν ακριβή υπολογισμό των συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου. Οι ΟΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κανόνες συμψηφισμού διάρκειας κατά τον υπολογισμό της αντιστάθμισης κινδύνου. Οι κανόνες συμψηφισμού διάρκειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των εναπομεινάντων παραγώγων επιτοκίων στις ισοδύναμες θέσεις τους στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. (32) Βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΔΟΕΕ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι πιθανοί κίνδυνοι επαγγελματικής ευθύνης που απορρέουν από τις δραστηριότητές του καλύπτονται επαρκώς είτε μέσω πρόσθετων κεφαλαίων είτε μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Η ενιαία εφαρμογή αυτής της διάταξης απαιτεί κοινή κατανόηση των πιθανών κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτονται. Οι γενικές προδιαγραφές των κινδύνων που προκύπτουν από την επαγγελματική αμέλεια ενός ΔΟΕΕ θα πρέπει να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των σχετικών γεγονότων κινδύνου και να προσδιορίζουν το εύρος της πιθανής επαγγελματικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας προκαλούμενης από άτομα που εκτελούν απευθείας δραστηριότητες και για τα οποία ο ΔΟΕΕ είναι νομικά υπεύθυνος, όπως οι διευθυντές, τα στελέχη ή το προσωπικό του ΔΟΕΕ ή άτομα που εκτελούν δραστηριότητες βάσει συμφωνίας ανάθεσης η οποία έχει συναφθεί με τον ΔΟΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η ευθύνη του ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την ανάθεση ή την περαιτέρω ανάθεση, και ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να παρέχει επαρκή κάλυψη για τους επαγγελματικούς κινδύνους σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνος.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/5 (33) Προκειμένου να διασφαλίζεται κοινή κατανόηση των γενικών προδιαγραφών, θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος παραδειγμάτων που θα χρησιμεύουν ως όρια αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών γεγονότων κινδύνου επαγγελματικής ευθύνης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα γεγονότων που προκύπτουν από περιπτώσεις αμέλειας, σφάλματα ή παραλείψεις, όπως η απώλεια εγγράφων που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επενδύσεων, ανακρίβειες ή παραβιάσεις διάφορων υποχρεώσεων ή καθηκόντων που βαρύνουν τον ΔΟΕΕ. Θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη μη αποτροπή, μέσω επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της δόλιας συμπεριφοράς εντός της οργάνωσης του ΔΟΕΕ. Η ζημία που προκύπτει από τη μη άσκησης επαρκούς δέουσας επιμέλειας για μια επένδυση που τελικά αποδεικνύεται δόλια ενεργοποιεί την επαγγελματική ευθύνη του ΔΟΕΕ και θα πρέπει να καλύπτεται επαρκώς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται στην απώλεια της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αρνητικών συνθηκών στην αγορά. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις αποτιμήσεις που διενεργούνται με μη ενδεδειγμένο τρόπο, γεγονός που θα πρέπει να θεωρείται αστοχία αποτίμησης η οποία παραβιάζει το άρθρο 19 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τις αντίστοιχες κατ εξουσιοδότηση πράξεις. (36) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει αποτελεσματικά τις απώλειες που προκύπτουν από καλυπτόμενα γεγονότα, η ασφάλιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει άδεια να παρέχει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εταιρείες εντός και εκτός της ΕΕ στον βαθμό που επιτρέπεται να παρέχουν τέτοιες ασφαλιστικές υπηρεσίες βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. (37) Προκειμένου να υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας κατά τη σύναψη της ενδεδειγμένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συμφωνήσουν ο ΔΟΕΕ και η ασφαλιστική εταιρεία να συμπεριλάβουν μια ρήτρα βάσει της οποίας ο ΔΟΕΕ θα καλύπτει ένα καθορισμένο αρχικό ποσό από οποιαδήποτε απώλεια (καθορισμένη υπέρβαση). Εάν συμφωνηθεί μια τέτοια καθορισμένη υπέρβαση, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να παρέχει ίδια κεφάλαια που να αντιστοιχούν στο καθορισμένο ποσό των απωλειών που θα καλύπτει ο ίδιος. Αυτά τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να είναι πρόσθετα πέραν του αρχικού κεφαλαίου του ΔΟΕΕ και των ιδίων κεφαλαίων που παρέχει ο ΔΟΕΕ βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. (34) Βάσει των περί διαχείρισης κινδύνων υποχρεώσεών τους, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου για την αποφυγή ή τον μετριασμό των λειτουργικών αστοχιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης. Συνεπώς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει, στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων του, επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων, κατάλληλες για τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω διαδικασίες και πολιτικές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτρέπουν τη δημιουργία μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων απωλειών που θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του προφίλ λειτουργικού κινδύνου. (38) Καταρχήν, η επάρκεια της κάλυψης μέσω πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Ωστόσο, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη διαρκή παρακολούθηση της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ και τις διαρκείς προσαρμογές του ποσού της κάλυψης κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικών αναντιστοιχιών. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την ελάχιστη απαίτηση για πρόσθετα ίδια κεφάλαια, αφού λάβει υπόψη το προφίλ κινδύνων του ΔΟΕΕ, το ιστορικό απωλειών του και την επάρκεια των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων του ή της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του. (35) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης παρέχουν επαρκή κάλυψη πιθανών κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης, θα πρέπει να καθοριστούν ποσοτικά ελάχιστα όρια αναφοράς για τον καθορισμό του ενδεδειγμένου επιπέδου κάλυψης. Τα εν λόγω ποσοτικά όρια αναφοράς θα πρέπει να καθοριστούν από τον ΔΟΕΕ ως συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, υπολογιζόμενης ως το άθροισμα της απόλυτης αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων όλων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, ανεξάρτητα από το αν αυτά αποκτούνται με τη χρήση μόχλευσης ή με χρήματα των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα παράγωγα θα πρέπει να αποτιμώνται στην αγοραία τιμή τους εφόσον θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σε αυτή την τιμή. Καθώς η κάλυψη μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης είναι από τη φύση της πιο αβέβαιη από την κάλυψη που παρέχουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικά ποσοστά για τα δύο αυτά διαφορετικά μέσα κάλυψης κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης. (39) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί από τους ΔΟΕΕ να ενεργούν προς το συμφέρον των ΟΕΕ και όσων επενδύουν στους ΟΕΕ, καθώς και με τρόπο που προάγει την ακεραιότητα της αγοράς. Άρα οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν ενδεδειγμένες πολιτικές και διαδικασίες που τους επιτρέπουν να προλαμβάνουν αθέμιτες πρακτικές όπως ο αγοραίος χρονισμός και οι εκπρόθεσμες διαπραγματεύσεις. Οι χρονιστές της αγοράς επωφελούνται από ληγμένες ή απαρχαιωμένες τιμές για τίτλους χαρτοφυλακίου που έχουν αντίκτυπο στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) του ΟΕΕ ή αγοράζουν και εξοφλούν μερίδια του ΟΕΕ εντός χρονικού διαστήματος ολίγων ημερών, εκμεταλλευόμενοι έτσι τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει ο ΟΕΕ την ΚΑΕ του. Οι εκπρόθεσμες διαπραγματεύσεις συνεπάγονται αποστολή εντολών διαπραγμάτευσης για αγορά ή εξόφληση μεριδίων των ΟΕΕ μετά από ένα καθορισμένο χρονικό όριο, αλλά η τιμή που λαμβάνεται

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 176/42 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν 20.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Ilcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2013.

Διαβάστε περισσότερα

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων

Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Plus500CY Ltd. Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Δήλωση Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων Περίληψη της Δήλωσης Πολιτικής Συγκρούσεων Συμφερόντων 1. Εισαγωγή 1.1. Με τη συγκεκριμένη Δήλωση Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Β01: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΟΠΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1 ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ Δ.Κ.Ε. 1.1 ΒΑΣΙΚΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.1.1 Κεφάλαια (εποπτικά

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών L 120/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.5.2009 ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Απριλίου 2009 σχετικά με τις πολιτικές αποδοχών στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (Κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA-BoS-14/171 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 SWD(2012) 186 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Asset & Wealth Management Α.Ε.Π.Ε.Υ. Πληροφορίες εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια της NEW MELLON ASSET AND WEALTH MANAGEMENT Α.Ε.Π.Ε.Υ., τους κινδύνους που αναλαμβάνει καθώς και τη διαχείρισή

Διαβάστε περισσότερα

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ

Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Iolcus Investments ΑΕΠΕΥ Δημοσιοποίηση πληροφοριών εποπτικής φύσεως σχετικά με την κεφαλαιακή επάρκεια, τους κινδύνους που αναλαμβάνει η Εταιρεία και τη διαχείρισή τους με ημερομηνία αναφοράς 31.12.2015.

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/06 18 Ιουλίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται σε σχέδια ανάκαμψης 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με το φάσμα σεναρίων που χρησιμοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 24.3.2016 L 78/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/438 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA-BoS-15/113 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αναγνώριση και αποτίμηση στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού εκτός των τεχνικών προβλέψεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 15/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Οργανωτικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των ΑΕΔΑΚ, σύγκρουση συμφερόντων, κανονισμός συμπεριφοράς, διαχείριση κινδύνων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΜΙΛΟΥ EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις προϋποθέσεις για τη χρηματοπιστωτική στήριξη

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA-BoS-15/108 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την παράταση της περιόδου ανάκαμψης σε περίπτωση έκτακτων αντίξοων καταστάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ Παράρτηµα 6 ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΚΟΥΠΟΥΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 12 ΚΑΙ 13 ΤΟΥ Ν. 3606/2007 Α. Για τους σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA-BoS-14/169 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα κεφάλαια κλειστής διάρθρωσης EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 2013 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014

EBA/GL/2014/ Σεπτεμβρίου 2014 EBA/GL/2014/09 22 Σεπτεμβρίου 2014 Κατευθυντήριες γραμμές για τα είδη προσομοιώσεων, ελέγχων ή ασκήσεων που είναι δυνατόν να οδηγήσουν στη λήψη μέτρων στήριξης δυνάμει του άρθρου 32 παράγραφος 4 στοιχείο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2010 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 17.2.2011 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 1. Γενικές πληροφορίες για την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών Η Κοινοτική Οδηγία για τις Αγορές Χρηµατοπιστωτικών Μέσων (εφεξής «MiFID» - Markets in Financial

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01)

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση Μέτρησης (ΕΠΜ) επεκτάσεις και αλλαγές (EBA/GL/2012/01) Λονδίνο, 6 Ιανουαρίου 2012 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με την Εξελιγμένη Προσέγγιση

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12

Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase Agreement RA) 1 / 12 Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγοράς (Repurchase Agreement RA) για τη χρήση από τους Ειδικούς ιαπραγµατευτές µετοχών του Χ.Α.Α. Περιγραφή του Παράγωγου Προϊόντος Σύµβαση Επαναγορά (Repurchase

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Α Π Ο Φ Α Σ Η 7/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εποπτεία και έλεγχος των Μεγάλων Χρηµατοδοτικών Ανοιγµάτων των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2011 ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 9/459/27.12.2007 ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αθήνα, 29.2.2012 1. Στόχοι και πολιτικές διαχείρισης κινδύνων Η ΜΙΔΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007. του ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 8/459/27.12.2007 του ιοικητικού Συµβουλίου ΘΕΜΑ: «Εσωτερική ιαδικασία Αξιολόγησης της Κεφαλαιακής Επάρκειας (Ε ΑΚΕ) των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών και ιαδικασία Εποπτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Π.Δ.Σ. Κατευθυντήριες Γραμμές σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: (Α) «Τρίτα Πρόσωπα» (Β) Τήρηση Αρχείου (Γ) Παρακολούθηση Λογαριασμών και Συναλλαγών (Δ) Εσωτερική Αναφορά

Διαβάστε περισσότερα

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς

Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Το καθεστώς προστασίας του επενδυτή μέσα από το πρίσμα της MiFID: βέλτιστη εκτέλεση εντολών πελατών και κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 23.12.2003 L 336/33 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2273/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας εκεµβρίου 2003 για την εφαρµογή της οδηγίας 2003/6/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις απαλλαγές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/

ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2596/20.8.2007 ΘΕΜΑ: Εποπτεία και έλεγχος των μεγάλων χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: α) τις διατάξεις του Καταστατικού

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 23.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 52/11 ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 149/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων

5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 5. Περιγραφή Χρηματοοικονομικών Μέσων και Σχετικών Κινδύνων 1. Περιγραφή Επενδυτικών Κινδύνων Προειδοποίηση Γενικών Κινδύνων Η κάθε επένδυση σε χρηματοοικονομικά μέσα ενέχει κινδύνους, ο βαθμός των οποίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Αυγούστου 2013 σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 3 Ιουλίου 2013 η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ)

ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΧΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΔΑΕΠ) ΤΑΜΕΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Εισαγωγή και Σκοπός Αυτό το έγγραφο είναι η Δήλωση των Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής (η Δήλωση ) του πιο

Διαβάστε περισσότερα

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων»

«Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» ΑΠΟΦΑΣΗ 8 «Επιτροπή Διαχείρισης Υπερημερίας και Κρίσεων» Κωδικοποιημένη μετά τις από 17.11.2014, 6.2.2015 και 18.5.2015 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2011 COM(2011) 746 τελικό 2011/0360 (COD) Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα