(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ"

Transcript

1 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 231/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Δεκεμβρίου 2012 προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων και για την τροποποίηση των οδηγιών 2003/41/ΕΚ και 2009/65/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 και (ΕΕ) αριθ. 1095/2010 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 6, το άρθρο 4 παράγραφος 3, το άρθρο 9 παράγραφος 9, το άρθρο 12 παράγραφος 3, το άρθρο 14 παράγραφος 4, το άρθρο 15 παράγραφος 5, το άρθρο 16 παράγραφος 3, το άρθρο 17, το άρθρο 18 παράγραφος 2, το άρθρο 19 παράγραφος 11, το άρθρο 20 παράγραφος 7, το άρθρο 21 παράγραφος 17, το άρθρο 22 παράγραφος 4, το άρθρο 23 παράγραφος 6, το άρθρο 24 παράγραφος 6, το άρθρο 25 παράγραφος 9, το άρθρο 34 παράγραφος 2, το άρθρο 35 παράγραφος 11, το άρθρο 36 παράγραφος 3, το άρθρο 37 παράγραφος 15, το άρθρο 40 παράγραφος 11, το άρθρο 42 παράγραφος 3 και το άρθρο 53 παράγραφος 3, Έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις ορίζοντας ιδίως τους κανόνες που σχετίζονται με τον υπολογισμό του ορίου, τη μόχλευση, τους κανόνες λειτουργίας των διαχειριστών οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εφεξής «ΔΟΕΕ»), συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων και ρευστότητας, την αποτίμηση και την ανάθεση, απαιτήσεις που ορίζουν λεπτομερώς τις λειτουργίες και τα καθήκοντα των θεματοφυλάκων των οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων (εφεξής «ΟΕΕ»), κανόνες περί διαφάνειας και συγκεκριμένες απαιτήσεις που σχετίζονται με τρίτες χώρες. Είναι σημαντικό να αρχίσουν να εφαρμόζονται όλοι αυτοί οι συμπληρωματικοί κανόνες ταυτόχρονα με την οδηγία 2011/61/ΕΕ ώστε να μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή αποτελεσματικά οι νέες απαιτήσεις που ( 1 ) ΕΕ L 174 της , σ. 1. επιβάλλονται στους ΔΟΕΕ. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού συνδέονται στενά, εφόσον σχετίζονται με την έκδοση άδειας λειτουργίας, με τη διαρκή λειτουργία και τη διαφάνεια των ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται και, ανάλογα με την περίπτωση, ή προωθούν εμπορικά ΟΕΕ στο εσωτερικό της Ένωσης, στοιχεία που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ανάληψης και διενέργειας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί συνοχή μεταξύ αυτών των διατάξεων, οι οποίες θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ ταυτόχρονα, και να διευκολυνθούν τα πρόσωπα που υπόκεινται στις εξ αυτών υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένων επενδυτών που δεν είναι κάτοικοι της ΕΕ, να έχουν πλήρη εικόνα και συνεκτική πρόσβαση στο κείμενο των διατάξεων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να συμπεριληφθούν όλες οι κατ εξουσιοδότηση πράξεις που απαιτούνται από την οδηγία 2011/61/ΕΕ σε έναν ενιαίο κανονισμό. (2) Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί με την έκδοση κανονισμού η ενιαία επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών επενδυτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων εμπλεκομένων. Η έκδοση κανονισμού διασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους παράγοντες της αγοράς και αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και κοινού κατάλληλου προτύπου προστασίας των επενδυτών. Συν τοις άλλοις, ο κανονισμός διασφαλίζει άμεση εφαρμογή λεπτομερών ενιαίων κανόνων όσον αφορά τη λειτουργία των ΔΟΕΕ, κανόνων που εκ φύσεως τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, και άρα δεν απαιτείται περαιτέρω μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Η επιλογή κανονισμού παρέχει, επιπλέον, τη δυνατότητα να αποφευχθεί καθυστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας 2011/61/ΕΕ στα κράτη μέλη. (3) Εφόσον ο κατ εξουσιοδότηση κανονισμός καθορίζει τα καθήκοντα και τις ευθύνες του «διευθυντικού οργάνου» και των «ανώτερων διοικητικών στελεχών», είναι σημαντικό να αποσαφηνιστεί η έννοια αυτών των όρων, ιδίως το γεγονός ότι ένα διευθυντικό όργανο μπορεί να αποτελείται από ανώτερα διοικητικά στελέχη. Εξάλλου, καθώς ο παρών κανονισμός εισάγει επίσης τον όρο «εποπτική λειτουργία», στον

2 L 83/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορισμό του διευθυντικού οργάνου θα πρέπει να καθίσταται σαφές ότι είναι το όργανο που περιλαμβάνει τη διαχειριστική λειτουργία, σε περίπτωση που η εποπτική και η διαχειριστική λειτουργία είναι διαχωρισμένες, σύμφωνα με το εθνικό εταιρικό δίκαιο. Η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί από τους ΔΟΕΕ να παρέχουν ορισμένες πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, μεταξύ άλλων σχετικά με το ποσοστό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΕΕ που υπόκεινται σε ειδικούς διακανονισμούς, οι οποίοι προκύπτουν λόγω της μη ρευστοποιήσιμης φύσης τους. Στον κανονισμό αποσαφηνίζεται η έννοια των ειδικών διακανονισμών, ούτως ώστε οι ΔΟΕΕ να γνωρίζουν επακριβώς ποιες πληροφορίες θα πρέπει να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές. (4) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ προβλέπει την εφαρμογή ηπιότερου καθεστώτος για τους ΔΟΕΕ που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια ΟΕΕ των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία δεν υπερβαίνουν τα σχετικά όρια. Είναι αναγκαίο να καθοριστεί σαφώς ο τρόπος υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο αυτό είναι ουσιώδες να οριστούν τα βήματα που απαιτούνται για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων, να καθοριστούν σαφώς εκείνα τα περιουσιακά στοιχεία που δεν περιλαμβάνονται στον υπολογισμό, να αποσαφηνιστεί ο τρόπος με τον οποίο θα πρέπει να αποτιμούνται τα στοιχεία που αποκτήθηκαν με τη χρήση μόχλευσης και να θεσπιστούν κανόνες για τον χειρισμό περιπτώσεων αμοιβαίας συμμετοχής ΟΕΕ που τίθενται υπό τη διαχείριση ενός ΔΟΕΕ. (5) Η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων θα πρέπει να υπολογίζεται τουλάχιστον μία φορά το έτος με τη χρήση επικαιροποιημένων στοιχείων. Συνεπώς η αξία των εν λόγω στοιχείων θα πρέπει να προσδιορίζεται κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υπολογισμού της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και όσο το δυνατόν πλησιέστερα στην ημερομηνία αυτή. (6) Προκειμένου ο ΔΟΕΕ να διασφαλίζει ότι θα μπορεί να επωφελείται από το ηπιότερο καθεστώς που προβλέπει η οδηγία 2011/61/ΕΕ, θα πρέπει να εφαρμόζει μια διαδικασία που του επιτρέπει να τηρεί σε συνεχή βάση το όριο της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ μπορεί να εξετάζει τα είδη των ΟΕΕ που διαχειρίζεται και τις διάφορες κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων στα οποία γίνονται επενδύσεις προκειμένου να αξιολογεί την πιθανότητα παραβίασης του ορίου ή την ανάγκη πρόσθετου υπολογισμού. (7) Όταν ένας ΔΟΕΕ δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις που σχετίζονται με τα όρια, θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή και να καταθέτει αίτηση για άδεια εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Ωστόσο, όταν υπερβαίνει τα όρια ή υπολείπεται των ορίων μόνο περιστασιακά εντός ενός δεδομένου ημερολογιακού έτους και οι καταστάσεις αυτές θεωρούνται προσωρινές, ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να υποχρεούται να καταθέσει αίτηση για άδεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να ενημερώνει την αρμόδια αρχή για την παραβίαση του ορίου και να εξηγεί γιατί θεωρεί την εν λόγω παραβίαση προσωρινή. Μια κατάσταση που διαρκεί άνω του τριμήνου δεν μπορεί να θεωρηθεί προσωρινή. Όταν αξιολογεί κατά πόσον μια κατάσταση ενδέχεται να είναι προσωρινή, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του την αναμενόμενη δραστηριότητα εγγραφής και εξόφλησης ή, κατά περίπτωση, τις αναλήψεις και την κατανομή κεφαλαίων. Ο ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιεί τις αναμενόμενες εξελίξεις της αγοράς στην αξιολόγηση αυτή. (8) Τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται από τους ΔΟΕΕ για τον υπολογισμό της συνολικής αξίας των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων δεν απαιτείται να ανακοινώνονται στο κοινό ή στους επενδυτές. Ωστόσο, οι αρμόδιες αρχές πρέπει να είναι σε θέση να ελέγχουν κατά πόσον ο ΔΟΕΕ υπολογίζει ορθά και παρακολουθεί τη συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης περιπτώσεων στις οποίες η συνολική αξία των υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων υπερβαίνει προσωρινά το σχετικό όριο και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα εν λόγω δεδομένα κατόπιν αιτήματός τους. (9) Είναι σημαντικό για τους ΔΟΕΕ που επωφελούνται από τις διατάξεις του ηπιότερου καθεστώτος της οδηγίας 2011/61/ΕΕ να παρέχουν στις αρμόδιες αρχές επικαιροποιημένα στοιχεία κατά τη στιγμή καταχώρισης. Δεν διαθέτουν όλοι οι τύποι ΔΟΕΕ επικαιροποιημένα έγγραφα προσφοράς που να αντικατοπτρίζουν τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τους ΟΕΕ που διαχειρίζονται και οι εν λόγω ΔΟΕΕ ίσως διαπιστώνουν ότι είναι πρακτικότερο να προσδιορίζουν τα απαιτούμενα στοιχεία σε χωριστό έγγραφο που να περιγράφει την επενδυτική στρατηγική των οργανισμών αυτών. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει για οργανισμούς που επενδύουν σε μετοχές μη διαπραγματεύσιμες ή σε επιχειρηματικά κεφάλαια οι οποίοι συχνά εξασφαλίζουν χρήματα μέσω διαπραγματεύσεων με πιθανούς επενδυτές. (10) Ο ΟΕΕ που κατέχει μόνο μετοχές εισηγμένων εταιρειών δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται μόχλευση εφόσον οι μετοχές αυτές δεν αποκτούνται μέσω δανεισμού. Όταν ο ίδιος ΟΕΕ αγοράζει συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης επί δείκτη μετοχών, θα πρέπει να θεωρείται ότι υφίσταται μόχλευση, εφόσον αυτό έχει αυξήσει την έκθεση του ΟΕΕ σε μια δεδομένη επένδυση. (11) Για να διασφαλιστεί ενιαία εφαρμογή των υποχρεώσεων των ΔΟΕΕ για την παρουσίαση αντικειμενικής εικόνας της μόχλευσης που χρησιμοποιούν, είναι αναγκαία η πρόβλεψη δύο μεθόδων υπολογισμού της μόχλευσης. Όπως προκύπτει από μελέτες της αγοράς, τα καλύτερα αποτελέσματα μπορούν να επιτευχθούν μέσω συνδυασμού δύο μεθόδων που είναι γνωστές ως εξής: «μέθοδος βάσει των ακαθάριστων αξιών» και «μέθοδος βάσει των δεσμεύσεων». (12) Προκειμένου να λαμβάνονται κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση των συστημικών κινδύνων και την εξασφάλιση πλήρους εικόνας για τη χρήση μόχλευσης από μέρους του ΔΟΕΕ, θα πρέπει να παρέχονται στις αρμόδιες αρχές και στους επενδυτές στοιχεία σχετικά με την έκθεση ενός ΟΕΕ τόσο με τη μέθοδο βάσει των ακαθάριστων αξιών όσο και με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. Με τη μέθοδο βάσει των ακαθάριστων αξιών προκύπτει η συνολική έκθεση του ΟΕΕ, ενώ με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων εξασφαλίζεται η σε βάθος κατανόηση των τεχνικών αντιστάθμισης κινδύνου και συμψηφισμού που χρησιμοποιεί ο διαχειριστής. Συνεπώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι συνδυαστικά. Συγκεκριμένα, ο βαθμός στον οποίο η συνολική έκθεση διαφέρει μεταξύ της μεθόδου βάσει των ακαθάριστων αξιών και της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων μπορεί να παράσχει χρήσιμα στοιχεία. Η Επιτροπή μπορεί, εάν αυτό απαιτείται προκειμένου να απεικονίζεται επαρκώς οποιαδήποτε αύξηση στην έκθεση των ΟΕΕ, να εκδίδει επιπρόσθετες κατ εξουσιοδότηση πράξεις σχετικά με μια πρόσθετη και προαιρετική μέθοδο υπολογισμού της μόχλευσης.

3 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/3 (13) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης, θα πρέπει αρχικά να περιλαμβάνονται όλες οι θέσεις του ΟΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, του δανεισμού, των παραγώγων και οποιασδήποτε άλλης μεθόδου η οποία αυξάνει την έκθεση όταν ο ΟΕΕ διατηρεί ο ίδιος τους κινδύνους και τις αποδόσεις των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και όλες οι υπόλοιπες θέσεις που αποτελούν την καθαρή αξία ενεργητικού. (14) Οι συμφωνίες δανεισμού τις οποίες συνάπτει ο ΟΕΕ θα πρέπει να εξαιρούνται εάν είναι προσωρινής φύσης και αφορούν και καλύπτονται πλήρως από κεφαλαιακές δεσμεύσεις των επενδυτών. Οι ανανεούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις δεν θα πρέπει να θεωρούνται ότι είναι προσωρινής φύσης. (15) Εκτός από τον υπολογισμό της έκθεσης με τη χρήση της μεθόδου βάσει των ακαθάριστων αξιών, όλοι οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να υπολογίζουν την έκθεση και με τη χρήση της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων. Σύμφωνα με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμες θέσεις στο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Ωστόσο, εάν ένας ΟΕΕ επενδύει σε ορισμένα παράγωγα προκειμένου να αντισταθμίσει τον κίνδυνο αγοράς άλλων περιουσιακών στοιχείων στα οποία έχει επενδύσει ο ΟΕΕ, υπό ορισμένες συνθήκες, τα παράγωγα αυτά δεν θα πρέπει να μετατρέπονται σε ισοδύναμες θέσεις στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία εφόσον τα επίπεδα έκθεσης των δύο επενδύσεων εξισορροπούνται μεταξύ τους. Αυτό θα πρέπει να ισχύει, για παράδειγμα, όταν το χαρτοφυλάκιο ενός ΟΕΕ επενδύει σε έναν συγκεκριμένο δείκτη και κατέχει ένα παράγωγο μέσο το οποίο ανταλλάσσει την απόδοση του εν λόγω δείκτη με την απόδοση άλλου δείκτη, πράγμα που θα πρέπει να ισοδυναμεί με την κατοχή έκθεσης στον δεύτερο δείκτη για το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, οπότε η καθαρή αξία ενεργητικού του ΟΕΕ δεν εξαρτάται από την απόδοση του πρώτου δείκτη. (16) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, τα παράγωγα που πληρούν τα κριτήρια τα οποία τίθενται στον παρόντα κανονισμό δεν δημιουργούν καμία πρόσθετη έκθεση. Συνεπώς, εάν ο ΟΕΕ επενδύει σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη και κατέχει θέση σε μετρητά ίση με τη συνολική υποκείμενη αγοραία αξία των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, αυτό θα ισοδυναμεί με απευθείας επένδυση σε μετοχές επί δείκτη, οπότε το συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί δείκτη δεν θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της έκθεσης του ΟΕΕ. (17) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να μπορούν να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου και συμψηφισμού υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (18) Η απαίτηση βάσει της οποίας οι συμφωνίες συμψηφισμού πρέπει να αφορούν το ίδιο υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο θα πρέπει να ερμηνεύεται αυστηρά έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχεία που θεωρεί ο ΔΟΕΕ ότι είναι ισοδύναμα ή παρουσιάζουν αυξημένη συνάφεια, λόγου χάρη μετοχές ή ομόλογα διαφορετικών κατηγοριών που έχουν εκδοθεί από τον ίδιο εκδότη, να μην θεωρούνται ταυτόσημα όσον αφορά τις συμφωνίες συμψηφισμού. Ο ορισμός των συμφωνιών συμψηφισμού έχει σκοπό να διασφαλίσει ότι λαμβάνονται υπόψη μόνο οι συναλλαγές που αντισταθμίζουν τους κινδύνους οι οποίοι συνδέονται με άλλες συναλλαγές, χωρίς να απομένει ουσιαστικός υπολειπόμενος κίνδυνος. Οι συνδυασμοί συναλλαγών που αποσκοπούν στη δημιουργία απόδοσης, όσο περιορισμένοι και αν είναι, μειώνοντας ορισμένους κινδύνους και διατηρώντας άλλους δεν θα πρέπει να θεωρούνται συμφωνίες συμψηφισμού, πράγμα που ισχύει και για επενδυτικές στρατηγικές αρμπιτράζ οι οποίες αποσκοπούν στη δημιουργία απόδοσης εκμεταλλευόμενες τις διαφορές τιμών μεταξύ παραγώγων με τα ίδια υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία αλλά με διαφορετικές ληκτότητες. (19) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στη μείωση του κινδύνου διάρκειας συνδυάζοντας μια επένδυση σε ομόλογο μακράς διάρκειας με μια συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων ή στη μείωση της διάρκειας του χαρτοφυλακίου ομολόγων ενός ΟΕΕ συνάπτοντας μια αρνητική θέση σε συμβόλαια ομολόγων μελλοντικής εκπλήρωσης που είναι αντιπροσωπευτικά του κινδύνου επιτοκίου του χαρτοφυλακίου (αντιστάθμιση κινδύνου διάρκειας) θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. (20) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων, που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση των σημαντικών κινδύνων που σχετίζονται με μια επένδυση σε επαρκώς διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο μετοχών συνάπτοντας μια αρνητική θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη, όταν η σύνθεση του χαρτοφυλακίου μετοχών ομοιάζει πολύ με εκείνη του χρηματιστηριακού δείκτη και η απόδοσή του παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια με εκείνη του χρηματιστηριακού δείκτη και όταν η αρνητική θέση στο συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη επιτρέπει την αδιαμφισβήτητη μείωση του γενικού κινδύνου αγοράς που σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιο μετοχών και ο ειδικός κίνδυνος είναι ασήμαντος, λόγου χάρη η αντιστάθμιση του «βήτα» ενός επαρκώς διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου στο οποίο ο ειδικός κίνδυνος θεωρείται ασήμαντος, θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. (21) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κινδύνου που συνδέεται με μια επένδυση σε ομόλογο σταθερού επιτοκίου συνδυάζοντας μια θετική θέση σε συμφωνία ανταλλαγής κινδύνου αθέτησης και συμφωνία ανταλλαγής επιτοκίων η οποία ανταλλάσσει το συγκεκριμένο σταθερό επιτόκιο με επιτόκιο ίσο με κάποιο ενδεδειγμένο επιτόκιο αναφοράς χρηματαγοράς συν ένα περιθώριο θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όταν πληρούνται καταρχήν όλα τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου της μεθόδου βάσει των δεσμεύσεων. (22) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του κινδύνου μιας δεδομένης μετοχής συνάπτοντας μια αρνητική θέση μέσω μιας σύμβασης παραγώγων επί μετοχής η οποία διαφέρει από την αρχική μετοχή, αλλά παρουσιάζει αυξημένη συνάφεια με αυτήν, δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. Μολονότι η στρατηγική αυτή βασίζεται στη σύναψη αντίθετων θέσεων επί της ίδιας κατηγορίας στοιχείων ενεργητικού, δεν αντισταθμίζει τον συγκεκριμένο κίνδυνο που συνδέεται με την επένδυση σε μια ορισμένη μετοχή. Άρα δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όπως αυτή ορίζεται βάσει των κριτηρίων τα οποία σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (23) Η πρακτική διαχείρισης χαρτοφυλακίων που αποσκοπεί στη διατήρηση του «άλφα» μιας δέσμης μετοχών (η οποία αποτελείται από περιορισμένο αριθμό μετοχών) συνδυάζοντας την επένδυση στη συγκεκριμένη δέσμη μετοχών με μια

4 L 83/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρνητική θέση σε συμβόλαιο μελλοντικής εκπλήρωσης επί χρηματιστηριακού δείκτη η οποία είναι προσαρμοσμένη βάσει του «βήτα» δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι πληροί τα κριτήρια αντιστάθμισης κινδύνου. Η στρατηγική αυτή δεν αποσκοπεί στην αντιστάθμιση σημαντικών κινδύνων που συνδέονται με την επένδυση στην εν λόγω δέσμη μετοχών, αλλά αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του «βήτα» (κινδύνου αγοράς) της συγκεκριμένης επένδυσης και στη διατήρηση του «άλφα». Το στοιχείο «άλφα» της δέσμης μετοχών ενδέχεται να κυριαρχήσει επί του στοιχείου «βήτα» και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες στο επίπεδο του ΟΕΕ. Για τον λόγο αυτό, δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου. (24) Η στρατηγική αρμπιτράζ συγχώνευσης συνδυάζει μια αρνητική θέση σε μια μετοχή με μια θετική θέση σε άλλη μετοχή. Η στρατηγική αυτή αποσκοπεί στην αντιστάθμιση του «βήτα» (κίνδυνος αγοράς) των θέσεων και στη δημιουργία απόδοσης συνδεόμενης με τη σχετική απόδοση και των δύο μετοχών. Παρόμοια, το στοιχείο «άλφα» της δέσμης μετοχών ενδέχεται να κυριαρχήσει επί του στοιχείου «βήτα» και συνεπώς μπορεί να οδηγήσει σε απώλειες στο επίπεδο του ΟΕΕ. Η εν λόγω στρατηγική δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τα κριτήρια που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (25) Η στρατηγική, που αποσκοπεί στην αντιστάθμιση μιας θετικής θέσης σε μετοχή ή ομόλογο με την αγορά πιστωτικής προστασίας επί του ιδίου εκδότη, σχετίζεται με δύο διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων και, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρηθεί συμφωνία αντιστάθμισης κινδύνου. (26) Όταν χρησιμοποιούνται μέθοδοι που αυξάνουν την έκθεση ενός ΟΕΕ, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να τηρεί γενικές αρχές, όπως είναι η εξέταση της ουσίας της συναλλαγής εκτός από τη νομική της μορφή. Ιδίως αναφορικά με συναλλαγές επαναγοράς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εξετάζει κατά πόσον ο ΟΕΕ μεταβιβάζει ή διατηρεί τους κινδύνους και τις αποδόσεις των σχετικών περιουσιακών στοιχείων. Ο ΔΟΕΕ θα πρέπει επίσης να εξετάζει τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία παραγώγων ή άλλων συμβατικών ρυθμίσεων προκειμένου να καθορίζει τις πιθανές μελλοντικές δεσμεύσεις του ΟΕΕ που απορρέουν από τις εν λόγω συναλλαγές. (27) Εφόσον με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων τα επιτόκια με διαφορετικές ληκτότητες θεωρούνται διαφορετικά υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία, οι ΟΕΕ που βάσει της κεντρικής επενδυτικής πολιτικής τους επενδύουν κυρίως σε παράγωγα επιτοκίων μπορούν να χρησιμοποιούν συγκεκριμένους κανόνες συμψηφισμού διάρκειας προκειμένου να λαμβάνουν υπόψη τη συσχέτιση μεταξύ των επιμέρους διαστημάτων ληκτότητας της καμπύλης επιτοκίου. Κατά τον καθορισμό της επενδυτικής πολιτικής και του προφίλ κινδύνων του, ο ΟΕΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να ορίζει το επίπεδο του κινδύνου επιτοκίου και συνεπώς να καθορίζει τη σκοπούμενη διάρκειά του. Ο ΟΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την προκαθορισμένη σκοπούμενη διάρκεια όταν αποφασίζει για τις επενδυτικές επιλογές του. Όταν η διάρκεια του χαρτοφυλακίου διαφέρει από τη σκοπούμενη διάρκεια, η στρατηγική δεν θα πρέπει να θεωρείται συμφωνία συμψηφισμού διάρκειας όπως ορίζεται βάσει των κριτηρίων που σχετίζονται με τη μέθοδο βάσει των δεσμεύσεων. (28) Οι κανόνες συμψηφισμού διάρκειας επιτρέπουν τον συμψηφισμό θετικών θέσεων με αρνητικές θέσεις των οποίων τα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία είναι διαφορετικά επιτόκια. Οι ληκτότητες που χρησιμοποιούνται ως όρια των διαστημάτων ληκτότητας ποικίλλουν μεταξύ διετίας, επταετίας και δεκαπενταετίας. Θα πρέπει να επιτρέπονται θέσεις συμψηφισμού εντός του κάθε διαστήματος ληκτότητας. (29) Θα πρέπει να επιτρέπονται εν μέρει θέσεις συμψηφισμού μεταξύ δύο διαφορετικών διαστημάτων ληκτότητας. Πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στις συμψηφιζόμενες θέσεις προκειμένου να επιτρέπεται μόνο εν μέρει συμψηφισμός. Αυτές θα πρέπει να εκφράζονται μέσω ποσοστών που βασίζονται στις μέσες συσχετίσεις μεταξύ των διαστημάτων ληκτότητας διετίας, πενταετίας, δεκαετίας και τριακονταετίας της καμπύλης επιτοκίου. Όσο περισσότερο διαφέρουν οι ληκτότητες των θέσεων, τόσο περισσότερο θα πρέπει να υπόκειται σε κύρωση ο συμψηφισμός τους, οπότε πρέπει να αυξάνουν τα ποσοστά. (30) Θέσεις των οποίων η τροποποιημένη διάρκεια είναι πολύ μεγαλύτερη από την τροποποιημένη διάρκεια ολόκληρου του χαρτοφυλακίου δεν συνάδουν με την επενδυτική στρατηγική του ΟΕΕ και δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η πλήρης αντιστοίχησή τους. Άρα δεν θα πρέπει να είναι αποδεκτή η αντιστοίχηση μιας αρνητικής θέσης με δεκαοκτάμηνη ληκτότητα (που ανήκει στο διάστημα ληκτότητας 1) με μια θετική θέση με δεκαετή ληκτότητα (που ανήκει στο διάστημα ληκτότητας 3), εάν η σκοπούμενη διάρκεια του ΟΕΕ είναι περίπου διετής. (31) Κατά τον υπολογισμό της έκθεσης, οι ΟΕΕ μπορούν αρχικά να προσδιορίζουν τις συμφωνίες αντιστάθμισης κινδύνου. Τα παράγωγα που περιλαμβάνονται σε αυτές τις συμφωνίες εξαιρούνται κατόπιν από τον υπολογισμό της συνολικής έκθεσης. Οι ΟΕΕ θα πρέπει να διενεργούν ακριβή υπολογισμό των συμφωνιών αντιστάθμισης κινδύνου. Οι ΟΕΕ δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν κανόνες συμψηφισμού διάρκειας κατά τον υπολογισμό της αντιστάθμισης κινδύνου. Οι κανόνες συμψηφισμού διάρκειας μπορούν να χρησιμοποιούνται για τη μετατροπή των εναπομεινάντων παραγώγων επιτοκίων στις ισοδύναμες θέσεις τους στα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία. (32) Βάσει της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, ο ΔΟΕΕ οφείλει να διασφαλίζει ότι οι πιθανοί κίνδυνοι επαγγελματικής ευθύνης που απορρέουν από τις δραστηριότητές του καλύπτονται επαρκώς είτε μέσω πρόσθετων κεφαλαίων είτε μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης. Η ενιαία εφαρμογή αυτής της διάταξης απαιτεί κοινή κατανόηση των πιθανών κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης που καλύπτονται. Οι γενικές προδιαγραφές των κινδύνων που προκύπτουν από την επαγγελματική αμέλεια ενός ΔΟΕΕ θα πρέπει να καθορίζουν τα χαρακτηριστικά των σχετικών γεγονότων κινδύνου και να προσδιορίζουν το εύρος της πιθανής επαγγελματικής ευθύνης, συμπεριλαμβανομένης ζημίας ή απώλειας προκαλούμενης από άτομα που εκτελούν απευθείας δραστηριότητες και για τα οποία ο ΔΟΕΕ είναι νομικά υπεύθυνος, όπως οι διευθυντές, τα στελέχη ή το προσωπικό του ΔΟΕΕ ή άτομα που εκτελούν δραστηριότητες βάσει συμφωνίας ανάθεσης η οποία έχει συναφθεί με τον ΔΟΕΕ. Σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/61/ΕΕ, η ευθύνη του ΔΟΕΕ δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την ανάθεση ή την περαιτέρω ανάθεση, και ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να παρέχει επαρκή κάλυψη για τους επαγγελματικούς κινδύνους σε αυτά τα τρίτα πρόσωπα για τα οποία είναι νομικά υπεύθυνος.

5 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 83/5 (33) Προκειμένου να διασφαλίζεται κοινή κατανόηση των γενικών προδιαγραφών, θα πρέπει να υπάρχει ένας κατάλογος παραδειγμάτων που θα χρησιμεύουν ως όρια αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών γεγονότων κινδύνου επαγγελματικής ευθύνης. Ο κατάλογος αυτός θα πρέπει να περιλαμβάνει ευρύ φάσμα γεγονότων που προκύπτουν από περιπτώσεις αμέλειας, σφάλματα ή παραλείψεις, όπως η απώλεια εγγράφων που αποδεικνύουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των επενδύσεων, ανακρίβειες ή παραβιάσεις διάφορων υποχρεώσεων ή καθηκόντων που βαρύνουν τον ΔΟΕΕ. Θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τη μη αποτροπή, μέσω επαρκών συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, της δόλιας συμπεριφοράς εντός της οργάνωσης του ΔΟΕΕ. Η ζημία που προκύπτει από τη μη άσκησης επαρκούς δέουσας επιμέλειας για μια επένδυση που τελικά αποδεικνύεται δόλια ενεργοποιεί την επαγγελματική ευθύνη του ΔΟΕΕ και θα πρέπει να καλύπτεται επαρκώς. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να καλύπτονται οι ζημίες που οφείλονται στην απώλεια της αξίας μιας επένδυσης εξαιτίας αρνητικών συνθηκών στην αγορά. Ο κατάλογος θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις αποτιμήσεις που διενεργούνται με μη ενδεδειγμένο τρόπο, γεγονός που θα πρέπει να θεωρείται αστοχία αποτίμησης η οποία παραβιάζει το άρθρο 19 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ και τις αντίστοιχες κατ εξουσιοδότηση πράξεις. (36) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης καλύπτει αποτελεσματικά τις απώλειες που προκύπτουν από καλυπτόμενα γεγονότα, η ασφάλιση αυτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται από ασφαλιστική εταιρεία που διαθέτει άδεια να παρέχει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης. Περιλαμβάνονται ασφαλιστικές εταιρείες εντός και εκτός της ΕΕ στον βαθμό που επιτρέπεται να παρέχουν τέτοιες ασφαλιστικές υπηρεσίες βάσει του ενωσιακού ή εθνικού δικαίου. (37) Προκειμένου να υπάρχει κάποιος βαθμός ευελιξίας κατά τη σύναψη της ενδεδειγμένης ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης, θα πρέπει να είναι δυνατόν να συμφωνήσουν ο ΔΟΕΕ και η ασφαλιστική εταιρεία να συμπεριλάβουν μια ρήτρα βάσει της οποίας ο ΔΟΕΕ θα καλύπτει ένα καθορισμένο αρχικό ποσό από οποιαδήποτε απώλεια (καθορισμένη υπέρβαση). Εάν συμφωνηθεί μια τέτοια καθορισμένη υπέρβαση, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να παρέχει ίδια κεφάλαια που να αντιστοιχούν στο καθορισμένο ποσό των απωλειών που θα καλύπτει ο ίδιος. Αυτά τα ίδια κεφάλαια θα πρέπει να είναι πρόσθετα πέραν του αρχικού κεφαλαίου του ΔΟΕΕ και των ιδίων κεφαλαίων που παρέχει ο ΔΟΕΕ βάσει του άρθρου 9 παράγραφος 3 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ. (34) Βάσει των περί διαχείρισης κινδύνων υποχρεώσεών τους, οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν κατάλληλους μηχανισμούς ποιοτικού εσωτερικού ελέγχου για την αποφυγή ή τον μετριασμό των λειτουργικών αστοχιών, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης. Συνεπώς, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει, στο πλαίσιο της πολιτικής διαχείρισης κινδύνων του, επαρκείς πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης λειτουργικών κινδύνων, κατάλληλες για τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Οι εν λόγω διαδικασίες και πολιτικές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να επιτρέπουν τη δημιουργία μιας εσωτερικής βάσης δεδομένων απωλειών που θα χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του προφίλ λειτουργικού κινδύνου. (38) Καταρχήν, η επάρκεια της κάλυψης μέσω πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων ή μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης θα πρέπει να επανεξετάζεται τουλάχιστον μία φορά το έτος. Ωστόσο, ο ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζει διαδικασίες που να διασφαλίζουν τη διαρκή παρακολούθηση της συνολικής αξίας των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ και τις διαρκείς προσαρμογές του ποσού της κάλυψης κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης σε περίπτωση εντοπισμού σημαντικών αναντιστοιχιών. Επιπλέον, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΔΟΕΕ μπορεί να μειώσει ή να αυξήσει την ελάχιστη απαίτηση για πρόσθετα ίδια κεφάλαια, αφού λάβει υπόψη το προφίλ κινδύνων του ΔΟΕΕ, το ιστορικό απωλειών του και την επάρκεια των πρόσθετων ιδίων κεφαλαίων του ή της ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης του. (35) Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια και η ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης παρέχουν επαρκή κάλυψη πιθανών κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης, θα πρέπει να καθοριστούν ποσοτικά ελάχιστα όρια αναφοράς για τον καθορισμό του ενδεδειγμένου επιπέδου κάλυψης. Τα εν λόγω ποσοτικά όρια αναφοράς θα πρέπει να καθοριστούν από τον ΔΟΕΕ ως συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας των χαρτοφυλακίων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, υπολογιζόμενης ως το άθροισμα της απόλυτης αξίας όλων των περιουσιακών στοιχείων όλων των υπό διαχείριση ΟΕΕ, ανεξάρτητα από το αν αυτά αποκτούνται με τη χρήση μόχλευσης ή με χρήματα των επενδυτών. Στο πλαίσιο αυτό, τα παράγωγα θα πρέπει να αποτιμώνται στην αγοραία τιμή τους εφόσον θα μπορούσαν να αντικατασταθούν σε αυτή την τιμή. Καθώς η κάλυψη μέσω ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης είναι από τη φύση της πιο αβέβαιη από την κάλυψη που παρέχουν τα πρόσθετα ίδια κεφάλαια, θα πρέπει να ισχύουν διαφορετικά ποσοστά για τα δύο αυτά διαφορετικά μέσα κάλυψης κινδύνων επαγγελματικής ευθύνης. (39) Η οδηγία 2011/61/ΕΕ απαιτεί από τους ΔΟΕΕ να ενεργούν προς το συμφέρον των ΟΕΕ και όσων επενδύουν στους ΟΕΕ, καθώς και με τρόπο που προάγει την ακεραιότητα της αγοράς. Άρα οι ΔΟΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν ενδεδειγμένες πολιτικές και διαδικασίες που τους επιτρέπουν να προλαμβάνουν αθέμιτες πρακτικές όπως ο αγοραίος χρονισμός και οι εκπρόθεσμες διαπραγματεύσεις. Οι χρονιστές της αγοράς επωφελούνται από ληγμένες ή απαρχαιωμένες τιμές για τίτλους χαρτοφυλακίου που έχουν αντίκτυπο στον υπολογισμό της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) του ΟΕΕ ή αγοράζουν και εξοφλούν μερίδια του ΟΕΕ εντός χρονικού διαστήματος ολίγων ημερών, εκμεταλλευόμενοι έτσι τον τρόπο με τον οποίο υπολογίζει ο ΟΕΕ την ΚΑΕ του. Οι εκπρόθεσμες διαπραγματεύσεις συνεπάγονται αποστολή εντολών διαπραγμάτευσης για αγορά ή εξόφληση μεριδίων των ΟΕΕ μετά από ένα καθορισμένο χρονικό όριο, αλλά η τιμή που λαμβάνεται

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜ. 123/16.10.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών σχετικά με τον καθορισμό ορίων για ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016

Κατευθυντήριες γραμμές. σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης EBA/GL/2016/08 24/11/2016 EBA/GL/2016/08 24/11/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την έμμεση υποστήριξη στις πράξεις τιτλοποίησης 1 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων και αναφορών Καθεστώς των κατευθυντήριων γραμμών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.2.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 47/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με σχέδιο κατ εξουσιοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014

ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 17.12.2014 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2014 C(2014) 9656 final ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. /.. ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17.12.2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2004/109/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA-BoS-14/259 EL Κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με την αξιολόγηση ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017

ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ. Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών. Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 DANIELE NOUY Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Προς: Τα διοικητικά στελέχη των σημαντικών τραπεζών Φρανκφούρτη, 28 Ιουλίου 2017 Δημόσιο έγγραφο κατευθύνσεων σχετικά με πληροφορίες όσον

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2014) 9656 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2014 (OR. en) 17065/14 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: EF 363 ECOFIN 1209 DRS 177 DELACT

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ EBA/GL/2017/04 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεταχείριση των μετόχων σε περιπτώσεις αναδιάρθρωσης παθητικού ή απομείωσης

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 61/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την ίδια αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28 Πίνακας περιεχομένων Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο 4 Άρθρο 5 Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2303 της Επιτροπής της 28ης Ιουλίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πραγματικές περιστάσεις που συνιστούν ουσιαστική απειλή για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, και τα στοιχεία σχετικά με την αποτελεσματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2016 COM(2016) 856 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της πρότασης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με πλαίσιο για την ανάκαμψη και την εξυγίανση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ

Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για αρµόδιες αρχές και εταιρείες διαχείρισης ΟΣΕΚΑ Κατευθυντήριες γραµµές για τη µέτρηση του κινδύνου και τον υπολογισµό της συνολικής έκθεσης ορισµένων τύπων δοµηµένων ΟΣΕΚΑ σε

Διαβάστε περισσότερα

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.12.2009 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΠΧΠ 4 ΔΠΧΠ 7 Τροποποίηση του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 4 Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II.

1.3. Οι παρούσες κατευθυντήριες γραμμές απευθύνονται στις εποπτικές αρχές κατά την οδηγία Φερεγγυότητα II. EIOPA-BoS-14/174 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των ανοιγμάτων σε κίνδυνο της αγοράς και σε κίνδυνο αθέτησης αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο του τυποποιημένου μαθηματικού τύπου EIOPA

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/03 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον συντελεστή μετατροπής του χρέους σε μετοχικό κεφάλαιο κατά την αναδιάρθρωση παθητικού 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 314/66 1.12.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/2218 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.11.2016 L 306/37 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1994 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα.

- Παράγωγα σχετιζόμενα με εμπορεύματα και εκκαθαρίζονται με ρευστά διαθέσιμα. Γενικά Η Εταιρία λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο, ώστε να επιτυγχάνει είτε κατά τη λήψη και διαβίβαση των εντολών σε τρίτους είτε κατά την εκτέλεση των εντολών επί για λογαριασμό των πελατών της το βέλτιστο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Υποδείγματα εκθέσεων: ΔΟΕΕ [άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο δ) και άρθρο 24 της οδηγίας 2011/61/ΕΕ] 1 Βασικές αγορές στις οποίες πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται 2 Βασικά μέσα στα οποία πραγματοποιεί εμπορικές συναλλαγές για λογαριασμό των ΟΕΕ που διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.10.2016 L 295/11 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1904 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Ιουλίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (EE) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012

ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 28ης Φεβρουαρίου 2012 EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 28ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα (CON/2012/14) Εισαγωγή και νομική βάση

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012

ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 ο περί Ανοικτού Τύπου Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Νόμος του 2012 Οδηγία ΟΔ78-2012-18 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με τους ΟΣΕΚΑ εγγυημένου κεφαλαίου ή εγγυημένης απόδοσης ή τους ΟΣΕΚΑ με προστασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/02 23.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών των σχεδίων ανάκαμψης 1 Περιεχόμενα 1. Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τον ελάχιστο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου

Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/ τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/378/14.4.2006 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Xρήση παράγωγων χρηµατοοικονοµικών µέσων και τίτλων επιλογής από αµοιβαία κεφάλαια και ανώνυµες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου και διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παραγώγων DEGIRO

Όροι Παραγώγων DEGIRO Όροι Παραγώγων EGIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Απλή Εκτέλεση... 3 Άρθρο 4. Εντολές... 4 Άρθρο 5. Θέσεις... 4 Άρθρο 6. Κίνδυνος και Αξία Εγγυήσεων... 5 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016)

Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Πολιτική Αποδοχών (Μάρτιος 2016) Εισαγωγή Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η GMM Global Money Managers Ltd (εφεξής η «Εταιρεία»), οφείλει να λειτουργεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 111/31.01.2017 Θέμα: Ερμηνεία των διαφόρων περιστάσεων όπου ένα ίδρυμα θεωρείται ότι τελεί σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας για την εφαρμογή της

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/03 29.07.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τα όρια ενεργοποίησης για τη χρήση μέτρων έγκαιρης παρέμβασης σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/59/ΕΕ 1 Περιεχόμενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2016/06 13/12/2016 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις πολιτικές και τις πρακτικές αποδοχών όσον αφορά την πώληση και παροχή προϊόντων και υπηρεσιών λιανικής τραπεζικής 1. Συμμόρφωση και υποχρεώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 2010/0250(COD) 2.2.2011 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Οικονομικής και

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαπίστωση του πότε η ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων ή υποχρεώσεων υπό συνήθεις διαδικασίες αφερεγγυότητας μπορεί να έχει δυσμενείς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 19.6.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 175/11 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 25ης Απριλίου 2012 αναφορικά με πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τον ελάχιστο κατάλογο υπηρεσιών ή εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες προκειμένου να μπορεί ένας αποδέκτης να ασκεί τις δραστηριότητες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 176/42 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.7.2010 ΟΔΗΓΙΑ 2010/43/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2010 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους.

Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. Στρατηγικές και διαδικασίες των τραπεζών και εσωτερική επιθεώρησή τους. 19Α. (1) Οι τράπεζες διαθέτουν αξιόπιστες, αποτελεσματικές και πλήρεις στρατηγικές και διαδικασίες για την αξιολόγηση και τη διατήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΒΕΒΑΡΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 27 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/03 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη δημοσιοποίηση βεβαρημένων και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.6.2017 L 141/21 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2017/935 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατ' εξουσιοδότηση έκδοση αποφάσεων αξιολόγησης της καταλληλότητας και τις απαιτήσεις καταλληλότητας

Διαβάστε περισσότερα

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 120/2 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 13.4.2017 ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50

Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Εγκύκλιος υπ αριθμ. 50 Θέμα : Διευκρινήσεις αναφορικά με θέματα της διαδικασίας του ελέγχου καταλληλότητας με σκοπό την ενιαία και συνεπή εφαρμογή του άρθρου 25 παράγραφος 4 του

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016

Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 5 ο Συνέδριο για την Εταιρική Διακυβέρνηση Ελληνο- Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο Ξενοφών Αυλωνίτης ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ, Αντιπρόεδρος 26 ΜΑΙΟΥ 2016 Ορθή εταιρική διακυβέρνηση Ορθή εταιρική διακυβέρνηση:

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποδοχών Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα Πολιτική (στο εξής «η Πολιτική Αποδοχών») καταρτίζεται και υιοθετείται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Ενιαίο νομοθετικό κείμενο 7.6.2016 EP-PE_TC1-COD(2016)0033 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 7 Ιουνίου 2016 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων

Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA-BoS-14/165 EL Κατευθυντήριες γραμμές για τα όρια των συμβάσεων EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγοριοποίηση πελατών

Κατηγοριοποίηση πελατών Σελίδα 1 Κατηγοριοποίηση πελατών Η Εταιρία προβαίνει προέβη στην απαιτούμενη από το ν. 3606/2007 κατηγοριοποίηση του συνόλου των Πελατών της σε τρεις κατηγορίες. Ο ν. 3606/2007 ορίζει τρεις κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς

Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς 12/08/2015 Ερωτήσεις και απαντήσεις σε συνέχεια της επαναλειτουργίας της Χρηματιστηριακής Αγοράς Α. Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διενέργεια χρηματιστηριακών συναλλαγών μετά την εφαρμογή της Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Γνωστοποίηση Κινδύνων

Γνωστοποίηση Κινδύνων Γνωστοποίηση Κινδύνων Το έγγραφο δεν έχει σκοπό να παρουσιάσει μια εξαντλητική ανάλυση των κινδύνων που συνδέονται με τα χρηματοπιστωτικά μέσα. Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παρέχει στους πελάτες

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(2016)0253 Σύσταση, καθορισμός αρμοδιοτήτων, αριθμητική σύνθεση και διάρκεια θητείας εξεταστικής επιτροπής για τη διερεύνηση καταγγελλόμενων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΑΣΚΟΥΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ Με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών

Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Πολιτική Κατηγοριοποίησης Πελατών Στο πλαίσιο της εφαρμογή των διατάξεων της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Αγορές Χρηματοοικονομικών Μέσων (MiFID), όπως έχει ενσωματωθεί στο Ελληνικό δίκαιο σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ.

Επισκόπηση των εναλλακτικών επιλογών και διακριτικών ευχερειών που ορίζονται στην οδηγία 2013/36/ΕΕ και στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. Όροι για την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων Άρθρο 9 Εξαίρεση όσον αφορά την απαγόρευση σε πρόσωπα ή επιχειρήσεις εκτός των πιστωτικών ιδρυμάτων της αποδοχής καταθέσεων ή άλλων επιστρεπτέων

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου,

αποτελεσματικότερης εφαρμογής του βάσιμου νόμου, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4490, 6.2.2015 Ν. 8(Ι)/2015 8(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ 2013 Προοίμιο. Για σκοπούς - Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA-BoS-14/178 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις ειδικές παραμέτρους για κάθε επιχείρηση EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των γνώσεων και των 22/03/2016 ESMA/2015/1886 EL Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής... 3 II. Παραπομπές, συντομογραφίες και ορισμοί...

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL

PE-CONS 23/1/16 REV 1 EL EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 23 Ιουνίου 2016 (OR. en) 2016/0033 (COD) LEX 1681 PE-CONS 23/1/16 REV 1 EF 117 ECOFIN 395 CODEC 651 ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 L 148/21 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 527/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 12ης Μαρτίου 2014 για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) αριθ. 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (4) Οι διευκρινίσεις που περιλαμβάνει η παρούσα οδηγία δεν 20.3.2007 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2007/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Μαρτίου 2007 για την εφαρμογή της οδηγίας 85/611/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό των νομοθετικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.11.2014 COM(2014) 710 final 2014/0336 (NLE) Πρόταση ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των ενιαίων όρων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 3917 final. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 30 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10785/16 EF 215 ECOFIN 673 DELACT 136 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σελίδα 1 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός Ο Νόµος αρ.144(ι)2007 που προνοεί για την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών, την άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων, τη λειτουργία ρυθµιζόµενων αγορών και άλλα συναφή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/ Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 76/12.2.2016 Θέμα: Υιοθέτηση Κατευθυντήριων Γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (EIOPA) σχετικά με την μέθοδο εξέτασης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ

Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ EBA/GL/2015/11 19.08.2015 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας 1 Περιεχόμενα Ενότητα 1 Συμμόρφωση και υποχρεώσεις υποβολής αναφορών 3 Ενότητα 2 Αντικείμενο,

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - C(2016) 7147 final/2 της Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα

Διαβάστε περισσότερα

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές

Τελικές κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Τελικές κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση μεταξύ της ακολουθίας απομείωσης και μετατροπής που ορίζεται στην οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση και τον κανονισμό/την οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 20.7.2016 L 195/3 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1178 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Ιουνίου 2016 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 16.12.2015 COM(2015) 648 final 2015/0295 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 όσον

Διαβάστε περισσότερα

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ

Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Αιτιολογική έκθεση στο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/89/ΕΕ Α. Γενικά Η ταχεία ανάπτυξη των χρηματοπιστωτικών αγορών στη δεκαετία του 1990 οδήγησε στη δημιουργία χρηματοπιστωτικών ομίλων

Διαβάστε περισσότερα

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11

18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 18.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 251/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 827/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουνίου 2012 για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 157/28 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουνίου 2016 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα (EKT/2016/16) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 70/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.3.2013 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με πρόταση κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9450/16 EF 135 ECOFIN 501 DELACT 88 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: Για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Πρόταση Ο ΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 89/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου όσον αφορά την αναγνώριση από τις εποπτικές αρχές των συµβάσεων ανανέωσης οφειλής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές 19 Ιουνίου 2014 EBA/GL/2014/04 Κατευθυντήριες γραμμές για εναρμονισμένους ορισμούς και πρότυπα που αφορούν σχέδια χρηματοδότησης πιστωτικών ιδρυμάτων δυνάμει της σύστασης Α4 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού

Διαβάστε περισσότερα