L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.12.2013"

Transcript

1 L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπής, του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ο Οργανισμός) και του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρισμού και ΕΔΔΣΜ αερίου). Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4, (4) Στο πλαίσιο των εργασιών των περιφερειακών ομάδων, ζητήθηκε η γνώμη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των διαχειριστών συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, των καταναλωτών και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ορίζει ένα νέο πλαίσιο για τον σχεδιασμό των υποδομών και την εκτέλεση των έργων για την περίοδο έως το 2020 και μετέπειτα. Ορίζει εννέα στρατηγικούς γεωγραφικούς διαδρόμους προτεραιότητας για τις υποδομές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς και τρεις ζώνες προτεραιότητας σε ενωσιακή κλίμακα για υποδομές λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, προβλέπει διαφανή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ/PCI). Τα έργα που χαρακτηρίζονται ΕΚΕ θα επωφεληθούν από ταχείες και απλοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και κατά περίπτωση χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». (5) Τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων εγκρίθηκαν στις 13 Ιουλίου 2013, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, σε τεχνικό επίπεδο, αντιπροσώπων της Επιτροπής και των αντίστοιχων κρατών μελών. Μετά τη γνωμοδότηση του Οργανισμού σχετικά με τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων, που υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2013, τα όργανα λήψης αποφάσεων των περιφερειακών ομάδων ενέκριναν τους τελικούς περιφερειακούς καταλόγους στις 24 Ιουλίου Όλα τα προταθέντα έργα εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη των οποίων την επικράτεια αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (6) Ο ενωσιακός κατάλογος ΕΚΕ βασίζεται στους τελικούς περιφερειακούς καταλόγους. Ένα έργο έπρεπε να απαλειφθεί από τον κατάλογο λόγω του ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό περιοχών του δικτύου Natura (2) Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου ΕΚΕ (ενωσιακός κατάλογος), με βάση τους περιφερειακούς καταλόγους που εγκρίνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων των περιφερειακών ομάδων, οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του εν λόγω κανονισμού. (3) Οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν προς εγγραφή στον πρώτο ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ αξιολογήθηκαν από τις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και απαρτίζονται από αντιπροσώπους των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ), καθώς και της ( 1 ) ΕΕ L 115 της , σ. 39. (7) Τα έργα του παρόντος πρώτου ενωσιακού καταλόγου ΕΚΕ αξιολογήθηκαν ως προς τα κριτήρια που καθορίζονται για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και διαπιστώθηκε ότι τα πληρούν. (8) Διασφαλίστηκε η διαπεριφερειακή συνέπεια, λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης του Οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου (9) Τα ΕΚΕ παρατίθενται στον κατάλογο με τη σειρά παράθεσης των διαδρόμων προτεραιότητας στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει ιεράρχηση των έργων.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/29 (10) Τα ΕΚΕ παρατίθενται είτε ως αυτοτελή ΕΚΕ ή ενταγμένα σε δέσμες περισσότερων του ενός ΕΚΕ. Ορισμένα ΕΚΕ συγκεντρώθηκαν σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους ( 1 ). Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (11) Ο ενωσιακός κατάλογος περιλαμβάνει ΕΚΕ διαφορετικών εξελικτικών σταδίων. Ορισμένα βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή σε φάση προμελέτης εφικτότητας, μελέτης εφικτότητας ή αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, εξακολουθούν να χρειάζονται μελέτες για να καταδειχθεί ότι τα έργα είναι, αφενός τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα και, αφετέρου, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως την περιβαλλοντική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προσδιορίζονται καταλλήλως οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, να εκτιμώνται και να αποφεύγονται ή να μετριάζονται. (12) Τα έργα, ιδίως όσα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των σχετικών διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδότησης. Τα έργα που δεν είναι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να απαλείφονται από τον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ. Η εκτέλεση των ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ο ενωσιακός κατάλογος πρέπει να έχει τη μορφή παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού. (14) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 προστίθεται το παράρτημα VII σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) Όπως επεξηγείται στο παράρτημα.

3 L 349/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος ( ενωσιακός κατάλογος ), αναφερόμενος στο άρθρο 3 παράγραφος 4 Α. Κατά την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου η Επιτροπή εφάρμοσε τις ακόλουθες αρχές: 1. Δέσμες ΕΚΕ Ορισμένα ΕΚΕ εντάσσονται σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους. Για τον σχηματισμό δεσμών ΕΚΕ εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες αρχές: Η δέσμη αλληλένδετων ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες αλληλένδετων έργων σχηματίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστούν τα έργα που είναι όλα αναγκαία για την αντιμετώπιση του ίδιου διασυνοριακού σημείου συμφόρησης και τα οποία αποφέρουν συνέργειες εάν υλοποιηθούν από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα έργα, προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη για ολόκληρη την Ένωση. Η δέσμη δυνητικά ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες δυνητικά ανταγωνιστικών έργων εκφράζουν την αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση του διασυνοριακού σημείου συμφόρησης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ της δέσμης. Το κατά πόσον θα προχωρήσουν όλα τα έργα ή ένα ή περισσότερα από αυτά επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων πρέπει να επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις ανάγκες σε δυναμικότητα. Η δέσμη ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες ανταγωνιστικών έργων αφορούν το ίδιο διασυνοριακό σημείο συμφόρησης. Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για την έκταση του σημείου συμφόρησης απ ό, τι στη δεύτερη περίπτωση ανωτέρω και, επομένως, είναι σαφές ότι μόνο ένα από τα ΕΚΕ πρέπει να υλοποιηθεί. Η επιλογή του έργου που θα προχωρήσει επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων πρέπει να επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, εάν είναι απαραίτητο. Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/ Μεταχείριση των υποσταθμών, των νωτεπίνωτων (back-to-back) σταθμών και των σταθμών συμπίεσης Οι υποσταθμοί και οι νωτεπίνωτοι σταθμοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και οι σταθμοί συμπίεσης στα δίκτυα φυσικού αερίου θεωρούνται μέρος των ΕΚΕ και δεν αναφέρονται ρητά, εάν η γραμμή μεταφοράς διέρχεται από τη γεωγραφική τους θέση. Εάν βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία, αναφέρονται ρητά. Αυτά τα στοιχεία υποδομής υπόκεινται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Β. Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος 1. Διάδρομος προτεραιότητας Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών ( NSOG ) 1.1. Δέσμη Βελγίου-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Zeebrugge και Canterbury [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ΝΕΜΟ], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Zeebrugge (BE) με τα περίχωρα του Richborough (UK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ περιχώρων του Richborough και Canterbury (UK) Εσωτερική γραμμή από Dungeness έως Sellindge και από Sellindge έως Canterbury (UK) 1.2. ΕΚΕ Βελγίου σύνδεση δύο υπεράκτιων, έτοιμων για το ηλεκτρικό δίκτυο κόμβων με τον χερσαίο υποσταθμό του Zeebrugge (BE) και προβλεπτικές επενδύσεις που να καθιστούν δυνατές τις μελλοντικές διασυνδέσεις με τη Γαλλία και/ή το Ηνωμένο Βασίλειο 1.3. Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Endrup και Brunsbüttel, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Endrup (DK) με το Niebüll (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Brunsbűttel και Niebűll (DE)

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Kasső και Dollern, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Kasső (DK) με το Audorf (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Audorf και Hamburg/Nord (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Hamburg/Nord και Dollern (DE) 1.5. ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Κάτω Χωρών μεταξύ Endrup (DK) και Eemshaven (NL) 1.6. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιρλανδίας μεταξύ La Martyre (FR) και Great Island ή Knockraha (IE) 1.7. Δέσμη διασυνδέσεων Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Cotentin (FR) και περιχώρων του Exeter (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως FAB] Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Tourbe (FR) και Chilling (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IFA2] Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Coquelles (FR) και Folkestone (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ElecLink] 1.8. ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Νορβηγίας μεταξύ Wilster (DE) και Tonstad (NO) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NORD.LINK] 1.9. Δέσμη σύνδεσης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κομητείας Offaly (IE) και Pembroke και Pentir (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κόμβων Coolkeeragh και Coleraine (IE), αφενός, και του σταθμού Hunterston και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Islay, Argyll και Location C (UK), αφετέρου Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βόρειου κόμβου, Δουβλίνου και Codling Bank (IE) και των Trawsfynyd και Pembroke (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κεντρικής Ιρλανδίας (IE) και Pembroke (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κεντρικής Ιρλανδίας (IE) και Alverdiscott στο Devon (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των ιρλανδικών ακτών (IE) και του Pembroke (UK) ΕΚΕ διασύνδεσης Νορβηγίας-Ηνωμένου Βασιλείου Δέσμη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία και των σχετικών συνδέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στη βορειοδυτική Ιρλανδία Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βορειοδυτικής Ιρλανδίας (IE) και κεντρικής Αγγλίας (Midlands) (UK) Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση (θαλασσινό νερό) στην Ιρλανδία Glinsk Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Glinsk, στο Mayo (IE), και Connah s Quay, στο Deeside (UK) ΕΚΕ αποθήκευσης ενέργειας με συμπίεση αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο Larne

5 L 349/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη ( NSI West Electricity ) 2.1. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Αυστρία μεταξύ Westtirol και Zell-Ziller (AT) για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας 2.2. Δέσμη Βελγίου-Γερμανίας μεταξύ Lixhe και Oberzier [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ALEGrO], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Lixhe (BE) με το Oberzier (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lixhe και Herderen (BE) Νέος υποσταθμός στο Zutendaal (BE) 2.3. Δέσμη Βελγίου-Λουξεμβούργου για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα BE-LU, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στο Schifflange (LU) Διασύνδεση του Aubange (BE) με το Bascharage/Schifflange (LU) 2.4. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Codrongianos (ΙΤ), Lucciana (Κορσική, FR) και Suvereto (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως SA.CO.I. 3] 2.5. Δέσμη Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Grande Ile και Piossasco, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Grande Ile (FR) με το Piossasco (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Savoie- Piemont] Εσωτερική γραμμή μεταξύ Trino και Lacchiarella (IT) 2.6. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Ισπανία μεταξύ Santa Llogaia και Bescanó (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του Bescanó (ES) με το Baixas (FR) 2.7. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ισπανίας μεταξύ Aquitaine (FR) και Χώρας των Βάσκων (ES) 2.8. ΕΚΕ συντονισμένης εγκατάστασης και λειτουργίας μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στο Arkale (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του Argia (FR) με το Arkale (ES) 2.9. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Osterath και Philippsburg (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα δυτικά σύνορα ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Brunsbüttel-Grοβgartach και Wilster-Grafenrheinfeld (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα βόρεια και τα νότια σύνορα Δέσμη Γερμανίας-Αυστρίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στην περιοχή της Λίμνης της Κωνσταντίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της μεθοριακής περιοχής (DE) με τα Meiningen (AT) και Rüthi (CH) Εσωτερική γραμμή μεταξύ της περιοχής που οριοθετείται από τα τμήματα Pkt Rommelsbach έως Herbertingen, Herbertingen έως Tiengen και Pkt Wullenstetten έως Pkt Niederwangen (DE) και των συνόρων Γερμανίας-Αυστρίας ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Κάτω Χωρών μεταξύ Niederrhein (DE) και Doetinchem (NL)

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη διασυνδέσεων Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρειας Ιρλανδίας), η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Woodland (IE) και Turleenan (UK Βόρεια Ιρλανδία) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Srananagh (IE) και Turleenan (UK Βόρεια Ιρλανδία) ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας μεταξύ Thusis/Sils (CH) και Verderio Inferiore (IT) Δέσμη Ιταλίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα IT-CH, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Airolo (CH) με το Baggio (IT) Αναβάθμιση του υποσταθμού του Magenta (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pavia και Piacenza (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tirano και Verderio (IT) Δέσμη Πορτογαλίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα PT-ES, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Alfena (PT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Vila Fria (PT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Frades B, Ribeira de Pena και Feira (PT) ΕΚΕ διασύνδεσης Πορτογαλίας-Ισπανίας μεταξύ Vila Fria-Vila do Conde-Recarei (PT) και Beariz-Fontefría (ES) ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Kaunertal στο Τυρόλο ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Obervermuntwerk II στην επαρχία Vorarlberg ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Limberg III στο Salzburg ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Γερμανία Riedl 3. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη ( NSI East Electricity ) 3.1. Δέσμη Αυστρίας-Γερμανίας μεταξύ St. Peter και Isar, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του St. Peter (AT) με το Isar (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Tauern (AT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Ernsthofen (AT) 3.2. Δέσμη Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Lienz και της περιφέρειας Veneto, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση μεταξύ του Lienz (AT) και της περιφέρειας Veneto (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lienz και Obersielach (AT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Volpago και του βόρειου τμήματος της Βενετίας (IT)

7 L 349/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Nauders (AT) και της περιοχής του Μιλάνου (IT) 3.4. ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Wurmlach (AT) και Somplago (IT) 3.5. Δέσμη Βοσνίας και Ερζεγοβίνης-Κροατίας μεταξύ Banja Luka και Lika, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Banja Luka (BA) με τη Lika (HR) Εσωτερικές γραμμές μεταξύ Brinje, Lika, Velebit και Konjsko (HR) 3.6. Δέσμη Βουλγαρίας για αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ των συνόρων με την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vetren και Blagoevgrad (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tsarevets και Plovdiv (BG) 3.7. Δέσμη Βουλγαρίας-Ελλάδας μεταξύ Maritsa East 1 και Νέας Σάντας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Maritsa East 1 (BG) με τη Νέα Σάντα (EL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Plovdiv (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Maritsa East 3 (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Burgas (BG) 3.8. Δέσμη Βουλγαρίας-Ρουμανίας για αύξηση της δυναμικότητας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Dobrudja και Burgas (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vidino και Svoboda (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Svoboda (BG) και του σημείου διακλάδωσης της διασύνδεσης Βάρνας (BG) - Stupina (RO) στη Βουλγαρία Εσωτερική γραμμή μεταξύ Cernavoda και Stalpu (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gutinas και Smardan (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gadalin και Suceava (RO) 3.9. Δέσμη Κροατίας-Ουγγαρίας-Σλοβενίας μεταξύ Žerjavenec/Heviz και Cirkovce, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση των Žerjavenec (HR) και Heviz (HU) με το Cirkovce (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Divača και Beričevo (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Beričevo και Podlog (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Podlog και Cirkovce (SI) Δέσμη Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μεταξύ της πόλης Hadera και της περιφέρειας Αττικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Euro Asia Interconnector (ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός)], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Hadera (IL) με τον Βασιλικό (CY) Διασύνδεση του Βασιλικού (CY) με την Κορακιά στην Κρήτη (EL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη εσωτερικών γραμμών στην Τσεχική Δημοκρατία για αύξηση της δυναμικότητας στα βορειοδυτικά και τα νότια σύνορα, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vernéřov και Vítkov (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vitkov και Prestice (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Přeštice και Kočín (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kocin και Mirovka (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mírovka και Čebín (CZ) ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Lauchstädt και Meitingen για αύξηση της δυναμικότητας στα ανατολικά σύνορα ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Halle/Saale και Schweinfurt για αύξηση της δυναμικότητας στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου Βορρά-Νότου Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Eisenhűttenstadt και Plewiska [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GerPol Power Bridge], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Eisenhűttenstadt (DE) με το Plewiska (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Krajnik και Baczyna (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mikułowa και Świebodzice (PL) Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Vierraden και Krajnik, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Vierraden (DE) με το Krajnik (PL) Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστών μετατόπισης φάσης στις γραμμές διασύνδεσης Krajnik (PL) Vierraden (DE) και Mikułowa (PL) Hagenwerder (DE) Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Gőnyü και Gabčikovo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Gőnyü (HU) με το Gabčikovo (SK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Velký Ďur και Gabčikovo (SK) Επέκταση του υποσταθμού του Győr (HU) ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Sajóvánka (HU) και Rimavská Sobota (SK) Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ της περιοχής Kisvárda και της πόλης Velké Kapušany, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της περιοχής Kisvárda (HU) με την πόλη Velké Kapušany (SK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lemešany και Velké Kapušany (SK) Δέσμη Ιταλίας-Μαυροβουνίου μεταξύ Villanova και Lastva, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Villanova (IT) με τη Lastva (ME) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Fano και Teramo (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Foggia και Villanova (IT)

9 L 349/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δέσμη Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ δυτικού Udine και Okroglo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του δυτικού Udine (IT) με το Okroglo (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ δυτικού Udine και Redipuglia (IT) ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ Salgareda (IT) και της περιφέρειας Divača-Bericevo (SI) Δέσμη Ρουμανίας-Σερβίας μεταξύ Resita και Pancevo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Resita (RO) με το Pancevo (RS) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Portile de Fier και Resita (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Resita και Timisoara/Sacalaz (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Arad και Timisoara/Sacalaz (RO) ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Βουλγαρία Yadenitsa ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Ελλάδα Αμφιλοχία ΕΚΕ ηλεκτρικών συσσωρευτών στην κεντρική και νότια Ιταλία ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Πολωνία Młoty 4. Διάδρομος προτεραιότητας Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής ( ΒΕΜΙΡ Electricity ) 4.1. ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Ishőj/Bjæverskov (DK) και Bentwisch/Gűstrow (DE) μέσω των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Kriegers Flak (DK) και Baltic 2 (DE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Kriegers Flak Combined Grid Solution] 4.2. Δέσμη Εσθονίας-Λετονίας μεταξύ Kilingi-Nõmme και Ρίγας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως 3η διασύνδεση], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Kilingi-Nõmme (EE) με τον υποσταθμό CHP2 της Ρίγας (LV) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Harku και Sindi (EE) 4.3. ΕΚΕ ηλεκτρικής διασύνδεσης, με συγχρονισμό συχνότητας, της Εσθονίας/Λετονίας/Λιθουανίας με τα δίκτυα της ηπειρωτικής Ευρώπης 4.4. Δέσμη Λετονίας-Σουηδίας για αύξηση της δυναμικότητας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NordBalt], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ventspils, Tume και Imanta (LV) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ekhyddan και Nybro/Hemsjö (SE) 4.5. Δέσμη Λιθουανίας-Πολωνίας μεταξύ Alytus (LT) και Elk (PL), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Λιθουανικό τμήμα της διασύνδεσης από Alytus (LT) έως τα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας Εσωτερική γραμμή μεταξύ Stanisławów και Olsztyn Mątki (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kozienice και Siedlce Ujrzanów (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Płock και Olsztyn Mątki (PL)

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Εσθονία Muuga 4.7. ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Λιθουανία Kruonis 5. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στη δυτική Ευρώπη ( NSI West Gas ) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου: 5.1. Δέσμη για αμφίδρομες ροές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και από την Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Φυσική αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Moffat (Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο) Αναβάθμιση του αγωγού SNIP (μεταξύ Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας) ώστε να εξυπηρετεί τη φυσική αντίστροφη ροή μεταξύ Ballylumford και Twynholm Ανάπτυξη της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης αερίου Islandmagee Underground Gas Storage (UGS) στο Larne (Βόρεια Ιρλανδία) 5.2. ΕΚΕ αδελφοποίησης του χερσαίου συστήματος της Νοτιοδυτικής Σκωτίας μεταξύ Cluden και Brighouse Bay. (Ηνωμένο Βασίλειο) 5.3. ΕΚΕ τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Shannon, που βρίσκεται μεταξύ Tarbert και Ballylongford (Ιρλανδία) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας: 5.4. ΕΚΕ 3ου σημείου διασύνδεσης της Πορτογαλίας με την Ισπανία 5.5. ΕΚΕ ανατολικού άξονα Ισπανίας-Γαλλίας Σημείο διασύνδεσης της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία στο Le Perthus [επί του παρόντος γνωστό ως Midcat] 5.6. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά Αντίστροφη ροή από τη Γαλλία προς τη Γερμανία στο σημείο διασύνδεσης Obergailbach/Medelsheim (Γαλλία) 5.7. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό της Βουργουνδίας μεταξύ Etrez και Voisines (Γαλλία) 5.8. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον ανατολικό αγωγό της Λυών μεταξύ Saint-Avit και Etrez (Γαλλία) Αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας, Γερμανίας και Βελγίου/Γαλλίας: 5.9. ΕΚΕ διασύνδεσης Ελβετίας-Γαλλίας με αντίστροφη ροή ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στη Γερμανία ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας με αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Passo Gries ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στο σημείο διασύνδεσης Eynatten (Γερμανία)

11 L 349/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ Κάτω Χωρών, Βελγίου, Γαλλίας και Λουξεμβούργου: ΕΚΕ νέας διασύνδεσης του Pitgam (Γαλλία) με το Maldegem (Βέλγιο) ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό Arc de Dierrey μεταξύ Cuvilly, Dierrey και Voisines (Γαλλία) Δέσμη για τη βελτιστοποίηση του σταθμού συμπίεσης αερίου στις Κάτω Χώρες, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Emden (μεταξύ Νορβηγίας και Κάτω Χωρών) Winterswijk/Zevenaar (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας) Bocholtz (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας) s Gravenvoeren (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου) Hilvarenbeek (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου) ΕΚΕ επέκτασης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Zeebrugge Δέσμη μεταξύ Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Βελγίου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Γαλλίας με το Λουξεμβούργο Ενίσχυση της διασύνδεσης του Βελγίου με το Λουξεμβούργο Άλλα έργα: ΕΚΕ ενίσχυσης του γερμανικού δικτύου όσον αφορά τις δυναμικότητες διασύνδεσης με την Αυστρία [επί του παρόντος γνωστό ως φάση I του αγωγού Monaco] (Haiming/Burghausen-Finsing) ΕΚΕ σύνδεσης της Μάλτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου (αγωγός φυσικού αερίου για σύνδεση με την Ιταλία στη Gela και πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ(FSRU)) ΕΚΕ αγωγού φυσικού αερίου για τη σύνδεση της Αλγερίας με την Ιταλία (Σαρδηνία) και τη Γαλλία (Κορσική) [επί του παρόντος γνωστό ως αγωγοί Galsi & Cyréné] 6. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη ( NSI East Gas ) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας συνδέοντας τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Πολωνία και την Κροατία: 6.1. Δέσμη αναβάθμισης της διασύνδεσης Τσεχικής Δημοκρατίας-Πολωνίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στη δυτική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Πολωνίας-Τσεχικής Δημοκρατίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Stork II] μεταξύ Libhošť/Hať (CZ/PL) και Kędzierzyn (PL) Αγωγός Lwówek-Odolanów Σταθμός συμπίεσης Odolanów Αγωγός Czeszów-Wierzchowice

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Αγωγός Czeszów-Kiełczów Αγωγός Zdzieszowice-Wrocław Αγωγός Zdzieszowice-Kędzierzyn Αγωγός Twaróg-Tworzeń Αγωγός Tworóg-Kędzierzyn Αγωγός Pogórska Wola-Tworzeń Αγωγός Strachocina-Pogórska Wola 6.2. Δέσμη διασύνδεσης Πολωνίας-Σλοβακίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στην ανατολική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Πολωνίας-Σλοβακίας Σταθμός συμπίεσης Rembelszczyzna Αγωγός Rembelszczyzna-Wola Karczewska Αγωγός Wola Karczewska-Wronów Κόμβος Wronów Αγωγός Rozwadów-Końskowola-Wronów Αγωγός Jarosław-Rozwadów Αγωγός Hermanowice-Jarosław Αγωγός Hermanowice-Strachocina 6.3. ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Σλοβακίας-Ουγγαρίας μεταξύ Vel ké Zlievce (SK), Balassagyarmat στα σύνορα (SK/HU) και Vecsés (HU) 6.4. ΕΚΕ αμφίδρομης διασύνδεσης Αυστρίας-Τσεχικής Δημοκρατίας (BACI) μεταξύ Baumgarten (AT), Reinthal (CZ/AT) και Břeclav (CZ) Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή αερίου από τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Κροατίας προς γειτονικές χώρες: 6.5. Δέσμη πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk και αγωγών εκκένωσης προς Ουγγαρία, Σλοβενία και Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk (HR) Αγωγός αερίου Zlobin Bosiljevo Sisak Kozarac Slobodnica (HR) Αγωγός εκκένωσης ΥΦΑ Omišalj Zlobin (HR) Rupa (HR)/Jelšane (SI) Kalce (SI) ή Αγωγός αερίου Omišalj (HR) Casal Borsetti (IT) 6.6. ΕΚΕ διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας (Bosiljevo Karlovac Lučko Zabok Rogatec (SI)) 6.7. ΕΚΕ διασύνδεσης Σλοβενίας-Ιταλίας (Gorizia (IT)/Šempeter (SI) Vodice (SI))

13 L 349/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έργα που καθιστούν δυνατές τις ροές φυσικού αερίου από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ της Ελλάδας μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας έως την Ουγγαρία, καθώς και την Ουκρανία, και τα οποία περιλαμβάνουν δυναμικότητα αντίστροφης ροής από Νότο προς Βορρά και ενσωμάτωση των συστημάτων διαμετακόμισης και μεταφοράς: 6.8. Δέσμη διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και αναγκαίων ενισχύσεων στη Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IGB] μεταξύ Κομοτηνής (EL) και Stara Zagora (BG) Αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς 6.9. Δέσμη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου για ΥΦΑ στην Ελλάδα Τερματικός σταθμός Αιγαίου για την εισαγωγή ΥΦΑ ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας (επί του παρόντος γνωστό ως IBS] ΕΚΕ μόνιμης αντίστροφης ροής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταξύ Kula (BG) και Σιδηροκάστρου (EL) ΕΚΕ αύξησης της μεταφορικής ικανότητας του υπάρχοντος αγωγού από Βουλγαρία προς Ελλάδα Δέσμη διαδρόμου μεταφοράς Ρουμανίας-Ουγγαρίας-Αυστρίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός Városföld-Ercsi Győr + επέκταση του σταθμού συμπίεσης Városföld + τροποποίηση της κεντρικής όσμησης Αγωγός Ercsi-Százhalombatta Σταθμός συμπίεσης Csanádpalota ή Algyő ΕΚΕ αντίστροφης ροής μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας στο Csanádpalota ή το Algyő (HU) Δέσμη ενσωμάτωσης του συστήματος διαμετακόμισης και μεταφοράς και υλοποίησης της αντίστροφης ροής στη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ενσωμάτωση του ρουμανικού συστήματος διαμετακόμισης και μεταφοράς Αντίστροφη ροή στην Isaccea Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή του αερίου που φθάνει στην Ιταλία από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ με βόρεια κατεύθυνση προς Αυστρία, Γερμανία και Τσεχική Δημοκρατία (καθώς και προς τον διάδρομο NSI West): ΕΚΕ αγωγού Tauerngasleitung (TGL) μεταξύ Haiming (AT)/überackern (DE) και Tarvisio (IT) ΕΚΕ σύνδεσης με το Oberkappel (AT) από τον νότιο κλάδο του τσεχικού συστήματος μεταφοράς PCI Αγωγός Αδριατικής (IT) ΕΚΕ χερσαίου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη βόρεια Αδριατική (IT) ( 1 ) ( 1 ) Η ακριβής χωροθέτηση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατική θα αποφασιστεί με συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της Σλοβενίας.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/41 Έργα που καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη ικανότητας υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Δέσμη αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Κατασκευή νέας εγκατάστασης αποθήκευσης στο έδαφος της Βουλγαρίας Επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren Εγκατάσταση αποθήκευσης Νότια Καβάλα στην Ελλάδα Εγκατάσταση αποθήκευσης Depomures στη Ρουμανία Άλλα έργα: ΕΚΕ αγωγού Ιονίου-Αδριατικής (Fieri (AB) Split (HR)) Δέσμη έργου διασυνδετήριου αγωγού Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός φυσικού αερίου Constanța (RO) Arad Csanádpalota (HU) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως AGRI] Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Constanța (RO) ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σλοβενίας (Nagykanizsa Tornyiszentmiklós (HU) Lendava (SI) Kidričevo) 7. Διάδρομος προτεραιότητας Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου ( SGC ) 7.1. Δέσμη ενοποιημένων, ειδικών και επιδεχόμενων κλιμάκωση υποδομών μεταφοράς, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 10 bcm/a (δισεκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της Κασπίας, μέσω Γεωργίας και Τουρκίας, με τελικό προορισμό τις αγορές της ΕΕ από δύο πιθανές οδούς μία που διασχίζει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και καταλήγει στην Αυστρία και μια άλλη που φθάνει στην Ιταλία μέσω της Αδριατικής, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν μέσω Τουρκίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν και Κασπίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως συνδυασμός των έργων Αγωγός φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP), Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκάσου (SCP-(F)X) και Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου (TCP)] Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL) Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αλβανίας και της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (TAP)] Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (ITGI) Αγωγός αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστρίας μέσω Ρουμανίας και Ουγγαρίας 7.2. ΕΚΕ το οποίο συνίσταται σε ενοποιημένες, ειδικές και επιδεχόμενες κλιμάκωση υποδομές μεταφοράς και στον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 8 bcm/a φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της Κασπίας (Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν) στη Ρουμανία, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα: Υποθαλάσσιος αγωγός αερίου στην Κασπία μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου (TCP)]

15 L 349/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναβάθμιση του αγωγού μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας μέσω Γεωργίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκάσου (SCP-(F)X)] Υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει τη Γεωργία με τη Ρουμανία [έργο επί του παρόντος γνωστό ως White Stream] 7.3. Δέσμη υποδομών φυσικού αερίου, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά αερίου από τις νέες πηγές που αποτελούν τα υπεράκτια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης Αποθήκευση ΥΦΑ στην Κύπρο [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Αποθήκευση φυσικού αερίου Μεσογείου ] 7.4. Δέσμη διασυνδέσεων με την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL) με ελάχιστη δυναμικότητα 3bcm/a Διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας με ελάχιστη μεταφορική ικανότητα 3 bcm/a [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ITB] 8. Διάδρομος προτεραιότητας Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα του αερίου ( BEMIP Gas ) 8.1. Δέσμη παροχής ΥΦΑ στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασυνδετήριος αγωγός Balticconnector μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας και Ένας από τους ακόλουθους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ: ΥΦΑ Finngulf ΥΦΑ Paldiski ΥΦΑ Ταλλίν ΥΦΑ Λετονίας 8.2. Δέσμη αναβάθμισης της υποδομής στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ενίσχυση της διασύνδεσης Λετονίας-Λιθουανίας Ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας-Λετονίας Ενίσχυση της δυναμικότητας του αγωγού Klaipeda-Kiemenai στη Λιθουανία Εκσυγχρονισμός και επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Incukalns 8.3. ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Δανίας Αγωγός Βαλτικής 8.4. ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας στα σύνορα Δανίας-Γερμανίας 8.5. ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Λιθουανίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GIPL] 8.6. ΕΚΕ τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Gothenburg στη Σουηδία 8.7. ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Świnoujście στην Πολωνία 8.8. ΕΚΕ αναβάθμισης των σημείων εισόδου Lwówek και Włocławek του αγωγού Yamal-Europe στην Πολωνία

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/43 9. Διάδρομος προτεραιότητας Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην κεντροανατολική Ευρώπη ( OSC ) 9.1. ΕΚΕ αγωγού Adamowo-Brody: αγωγός που συνδέει τις εγκαταστάσεις διακίνησης της εταιρείας JSC UkrTransNafta στο Brody (Ουκρανία) με το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης του Adamowo (Πολωνία) 9.2. ΕΚΕ αγωγού Μπρατισλάβας-Schwechat: αγωγός που συνδέει το Schwechat (Αυστρία) με τη Μπρατισλάβα (Σλοβακική Δημοκρατία) 9.3. ΕΚΕ αγωγών JANAF-Adria: ανακατασκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υφιστάμενων αγωγών JANAF και Adria που συνδέουν τον θαλάσσιο λιμένα Omisalj της Κροατίας με το νότιο τμήμα του αγωγού Druzhba (Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία) 9.4. ΕΚΕ Litvínov (Τσεχική Δημοκρατία)-Spergau (Γερμανία): έργο επέκτασης του αγωγού αργού πετρελαίου Druzhba μέχρι το διυλιστήριο TRM Spergau 9.5. Δέσμη αγωγού της Πομερανίας (Πολωνία), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Κατασκευή τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Gdańsk Επέκταση του αγωγού της Πομερανίας: βρόχοι και δεύτερη γραμμή στον αγωγό της Πομερανίας που συνδέει το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης Plebanka (κοντά στο Płock) με τον τερματικό σταθμό διακίνησης του Gdańsk ΕΚΕ TAL Plus: επέκταση της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού TAL μεταξύ Τεργέστης (Ιταλία) και Ingolstadt (Γερμανία) 10. Θεματικό πεδίο προτεραιότητας Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων Έργο πράσινης ζώνης στον Βόρειο Ατλαντικό (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο/Βόρεια Ιρλανδία): ελάττωση της περικοπής φορτίου (curtailment) στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας με την υλοποίηση επικοινωνιακής υποδομής, την ενίσχυση του ελέγχου των ηλεκτρικών δικτύων και την καθιέρωση (διασυνοριακών) πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της ζήτησης Green-Me (Γαλλία, Ιταλία): αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την εφαρμογή συστημάτων αυτοματοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης σε υποσταθμούς ΥΤ και ΥΤ/ΜΤ, προηγμένης επικοινωνίας με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης σε πρωτεύοντες υποσταθμούς»

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2016 L 19/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/89 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και για την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων:

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων: Πολίτευμα Τι είναι το πολίτευμα; Με τον όρο πολίτευμα (ή πολιτικό σύστημα) εννοείται το σύνολο των θεσμών, σύμφωνα με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος ή μια πολιτεία Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Αθήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς δεσμευτικό έγγραφο.

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Αθήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς δεσμευτικό έγγραφο. Η έκδοση του εγχειριδίου από τη Γενική Στρατηγικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 82 final ΔΕΣΜΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επίτευξη του στόχου διασύνδεσης

Διαβάστε περισσότερα

Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης , Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης Τον Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερές Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ. ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου LOGO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ασοπονία και αγορά προϊόντων ξύλου ρ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΙ Λάρισας E-mail: papad@teilar.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.9.2006 L 262/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) AΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1364/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 για καθορισµό προσανατολισµών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005

ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ, ΕΤΟΥΣ 2005 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πειραιάς, 5 Ιουλίου 26 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ,

ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΔΑΝΙΑΣ, Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΣΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ, ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2013 COM(2013) 711 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Eco Building Conference 2012

Eco Building Conference 2012 Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012 MEC EXPO CENTER Eco Building Conference 2012 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Ενεργειακή Ανακαίνιση Κατοικιών: από τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) στην υλοποίηση των μέτρων/συστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.

Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G. Προετοιμασία περιόδου 2014-2020 Στρατηγικές για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3) Αλεξανδρούπολη, 17 Απριλίου, 2013 EC-DG REGIO.G.5-Greece & Cyprus 1 1) Κανονιστικές καινοτομίες 2014-2020 Επίτευξη των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33

Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews ΕΚΑ, Μάιος-Ιούνιος 2009 Τεύχος 5 ο Εργαστήριο ημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή

Μέσος αριθμός ξένων γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή γλωσσών που κατέχονται ανά μαθητή Αυστρία 1998 0 0 1999 1.1 1.7 2000 1.1 1.7 2001 0 0 2002 1.1 1.7 2003 0 0 2004 0 0 Βέλγιο 1998 0 0 1999 0 0 2000 1.2 2.2 2001 1.3 2.2 2002 1.3 2.2 2003 1.2 2.2 2004 1.3

Διαβάστε περισσότερα

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον

LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον LIFE το χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον 1 Το πρόγραμμα LIFE έτρεξε σε 4 περιόδους: LIFE I (1992-1995) LIFE ΙI (1996-1999) LIFE ΙIΙ (2000-2006) LIFE III Extension (2005-2006)

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας

Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Ποσοστό ανεργίας πολύ μακράς διάρκειας Πολύ μακροχρόνια ανεργία σε % του ενεργού πληθυσμού Euro area(eur 11:BE,DE,ES,FR,IE,IT,LU,NL,AT,PT,FI) 1992 1992 1993 1993 1994 1994 Άντρες 2.2 Γυναίκες 4.3 Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3)

Οδικα οχήματα. Μονάδα : Χιλιάδες. Drill Down to Area. Μηχανοκίνητο όχημα για μεταφορά προϊόντων. Μοτοσικλέτες (>50cm3) Μονάδα : Χιλιάδες Αυστρία 1978 661.30 2,040.10 8.40 162.40 84.00 3,188.00 208.40 1,139.30 315.70 1979 594.60 2,244.60 8.70 172.50 87.20 3,343.90 179.10 1,090.50 323.60 1980 37.30 2,301.90 9.00 183.70 91.00

Διαβάστε περισσότερα

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012

L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 L 307/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.11.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) αριθ. 1020/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έγκριση σχεδίου κατανομής, στα κράτη μέλη, των

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004R0917 EL 19.07.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 917/2004 ΤΗΣΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2004 για λεπτομέρειες

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας

Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Εισήγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 22ας Μαΐου 2013 Προκλήσεις και πολιτική στον τομέα της ενέργειας Συνεισφορά της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών

Η γεωργία στην ΕΕ απαντώντας στην πρόκληση των κλιματικών αλλαγών Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γε ν ι κ ή Δ ι ε ύ θ υ ν σ η Γε ω ρ γ ί α ς κ α ι Αγ ρ ο τ ι κ ή ς Α ν ά π τ υ ξ η ς Ευρωπαϊκή Επιτροπή Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη Για περισσότερες πληροφορίες 200 Rue de la Loi,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ το 2013 Ατυχήματα στην Ελλάδα Σε 3.828 ανήλθε το 2013 ο αριθμός των ατυχημάτων από αυτοκίνητα με ξένες πινακίδες στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Πειραιώς 132 118 54 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘ. 452/2013 Αποδοχή της κοινής πρότασης των Διαχειριστών Συστημάτων Φυσικού Αερίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.10.2016 COM(2016) 660 final ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 5 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2016 Εκτέλεση της απόφασης 2014/335/ΕΕ για τους ίδιους πόρους μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 305/22 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 6.12.2000 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 16ης Νοεµβρίου 2000 για καθορισµότων εξειδικεύσεων των έργων που έχουν χαρακτηρισθεί ως κοινού ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ, ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ Κοινή Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του «IP Translator» v1.2, 20 Φεβρουαρίου 2014 1 Στις 19/06/2012 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφασή του για την υπόθεση C-307/10 «IP Translator», δίδοντας τις ακόλουθες

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL

Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Πίνακας αποτελεσμάτων της Ένωσης για την Καινοτομία το 2015. Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Εσωτερική Αγορά, Βιομηχανία, Επιχειρηματικότη τα και ΜΜΕ ΣΥΝΟΨΗ Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης για την Καινοτομία το

Διαβάστε περισσότερα

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης

Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης Ανεξάρτητο Σύστηµα Φυσικού Αερίου Αλεξανδρούπολης ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ GASTRADE A.E. Δηµιουργήθηκε µε σκοπό την ανάπτυξη & λειτουργία του ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης Σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 72/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 10.3.2012 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 208/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Μαρτίου 2012 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 562/2011

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 1995L0057 EL 01.01.2007 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 95/57/ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 1995 σχετικά με τη συλλογή στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.9.2013 COM(2013) 655 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ αριθ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 2013 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ EL EL ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ειδικό ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 243 «ΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥΣ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήµερα η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πατρίδα 450 εκατ. ανθρώπων µε διαφορετικά εθνοτικά, πολιτιστικά και γλωσσικά υπόβαθρα. Τα γλωσσικά πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών είναι πολύπλοκα-διαµορφωµένα από

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει

Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει Η ιστορική πατρότητα του όρου «Μεσόγειος θάλασσα» ανήκει στους Λατίνους και μάλιστα περί τα μέσα του 3ου αιώνα που πρώτος ο Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ FAX ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.32.59.197 - FAX 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για τον μήνα Ιούλιο, στις χώρες

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985,

Συνθήκη Σένγκεν Η Γαλλία, η Γερμανία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και οι Κάτω Χώρες αποφάσισαν, το 1985, Συνθήκη Σένγκεν Ο χώρος και η συνεργασία Σένγκεν βασίζονται στη συνθήκη του Σένγκεν (Λουξεμβούργο) του 1985. Ο χώρος Σένγκεν αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλίζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.9.2014 COM(2014) 592 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικ με την εφαρμογή, κατ την περίοδο από τις 4

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Δράσεις και Πρωτοβουλίες της ΔΕΠΑ στις προκλήσεις της Οικονομικής Κρίσης Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ 17 ο Εθνικό Συνέδριο Ενέργειας «Ενέργεια και Ανάπτυξη 2012» Η αγορά Φυσικού Αερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. στην πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, XXX [ ](2013) XXX Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων στο πλαίσιο του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις

istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις istockphoto/m. Boncina Ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη: Ο χώρος Σένγκεν Εσωτερικές Υποθέσεις 1 Ο χώρος Σένγκεν από τις 19 Δεκεμβρίου 2011 Κράτη μέλη της ΕΕ που ανήκουν στον χώρο Σένγκεν Κράτη μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ

ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ ANAΠΤΥΞH KAI ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ: ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΒΗΜΑΤΑ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 30ής Ιανουαρίου 2012 Αντιμετώπιση των «φαύλων κύκλων» στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009

ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές εκλογές του 2009 Γενική ιεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα παρακολούθησης της κοινής γνώµης Βρυξέλλες, 13 Νοεµβρίου 2012 ΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΕΡΕΥΝΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Αποχή και εκλογική συµπεριφορά κατά τις ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ

Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα. Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Φυσικό αέριο Επενδύσεις στην Ελλάδα Χάρης Σαχίνης Πρόεδρος & Δ/νων Σύμβουλος ΔΕΠΑ Ενέργεια και Επενδύσεις στην Ελλάδα Αθήνα, 15 Μαΐου 2012 Ο Όμιλος ΔΕΠΑ Ελληνικά Πετρέλαια Ελληνικό Δημόσιο 35% 65% Εμπορία

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων

Εργαστήριο Δημογραφικών & Κοινωνικών Αναλύσεων ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΝΕΑ Demo Νews Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων, Πεδίον Άρεως, Βόλος, 38334, http://www.ldsa.gr/, demolab@uth.gr, +302421074432-33 Ο πληθυσμός των χωρών μελών της Ενωμένης Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική

Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Η νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Καλαμάτα, 2 Φεβρουαρίου 2014 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Οικονομικών αναλύσεων, προοπτικών και αξιολογήσεων ΓΔ Γεωργίας και Ανάπτυξης Υπαίθρου

Διαβάστε περισσότερα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα

Τα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής και η ενίσχυση των φορολογικών εσόδων στην Ελλάδα ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 28 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα 12/04/2011. Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 12/04/2011 Αριθ. Πρωτ.Γ31/58 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Ταχ.Διεύθυνση: Αγ.Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 -

ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης (17) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27) Eurostat - Β τρίμηνο 2012 - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εργατικό κόστος ανά ώρα εργασίας στις χώρες της Ευρωζώνης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΑΘΗΜΑ 16 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΔΙΑΔΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Η Ευρώπη είναι ήπειρος κυρίως πεδινή, χωρίς έντονο ανάγλυφο. Τα 2/3 της ηπείρου είναι πεδινές εκτάσεις. Έχει το χαμηλότερο μέσο υψόμετρο από την επιφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat -

ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (27), με χώρες εκτός αυτής, για το μήνα Φεβρουάριο 2012 - Πηγή Eurostat - ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Τετάρτη, 18 Απριλίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Εκτίμηση του εμπορικού ισοζυγίου

Διαβάστε περισσότερα

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229

Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.32.59.198 FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Έκδοση από τη Eurostat του Δείκτη Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο, για το μήνα

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης

Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Έρευνα Περιφερειακής Κατανοµής της Ετήσιας Τουριστικής απάνης Πίνακας 1:Πλήθος αποκρινόμενων ανά περιφέρεια - Σεπτέμβριος 2013 Περιφέρεια Αποκρινόμενοι Παρατηρήσεις - Θράκη >100 - Κεντρική >100 -

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ.

Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης Πληροφορίες: Μ. Κόνιαρης Θέμα: Στοιχεία Ελληνικής Συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει πρόσθετα στατιστικά στοιχεία Ελληνικής συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ E ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 8593 14 Σεπτεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 171 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4417 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 85 griechische Erklärungen (Normativer Teil) 1 von 13 ΚΟΙΝΕΣ ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ AF/EEE/BG/RΟ/DC/el

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή

Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους. Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο, η κομισιόν και οι λειτουργίες τους Κωνσταντίνα Μαυροειδή Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο ονομάζεται το εκλεγμένο κοινοβουλευτικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκλέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό

Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Το Ενεργειακό δίλημμα της χώρας Αναπτυξιακό και Γεωπολιτικό Μεταρρυθμίσεις με το Βλέμμα στο Μέλλον - Κύκλος ανοιχτών συζητήσεων στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών Δημήτρης Παπακανέλλου, Επικεφαλής Συμβουλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Με βάση το N. 2668/1998 (ΦΕΚ 282/Α/18-12-1998) για την οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών, όπως ισχύει τροποποιηθείς, μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

Αγωγός Φυσικού Αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας. Sofia. Καρπερή

Αγωγός Φυσικού Αερίου Τουρκίας-Ελλάδος-Ιταλίας. Sofia. Καρπερή ΕΝΕΡΓΕΙΑ Οι βασικές πολιτικές στον ενεργειακό τοµέα, εστιάζονται στην ασφάλεια της ενεργειακής επάρκειας της χώρας και στη διαφοροποίηση των πηγών προµήθειας ενέργειας. Παράλληλα, η χώρα επιδιώκει να καταστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 35(ΠΙ)/2003 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3740 της 25ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2003 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ III Ο περί της Συνθήκης Προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο 2014 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat ΠΕΤΡΑΚΗ 16 Τ.Κ. 105 63 - ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ: 210.32.59.198 - FAX: 210.32.59.229 ΘΕΜΑ: Δείκτης Ανεργίας για το μήνα Ιανουάριο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (28) και της Ευρωζώνης (18) - Στοιχεία της Eurostat

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ THE RECENT STATUS OF ENERGY EXPLORATION IN CYPRUS Τίτος Χριστοφίδης Υφυπουργός παρά τω Προέδρω Economist Conference

Διαβάστε περισσότερα

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 325/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.10.2004 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1860/2004 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Οκτωβρίου 2004 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις ενισχύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 242/10 ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1613 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Σεπτεμβρίου 2016 για έκτακτη ενίσχυση προσαρμογής στους παραγωγούς γάλακτος και σε κτηνοτρόφους σε άλλους τομείς της κτηνοτροφίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ)

Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ 2013 ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ Πειραιάς, 31 Οκτωβρίου 2014 ΑΦΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΚΑΜΠΙΝΓΚ: ΕΤΟΥΣ ( ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ) Από τα

Διαβάστε περισσότερα

25.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/39

25.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/39 25.4.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/39 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Απριλίου 2013 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για

Διαβάστε περισσότερα