L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.12.2013"

Transcript

1 L 349/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1391/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 14ης Οκτωβρίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, όσον αφορά τον ενωσιακό κατάλογο έργων κοινού ενδιαφέροντος Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπής, του Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενεργείας (ο Οργανισμός) και του ευρωπαϊκού δικτύου διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου (ΕΔΔΣΜ ηλεκτρισμού και ΕΔΔΣΜ αερίου). Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, την κατάργηση της απόφασης αριθ. 1364/2006/ΕΚ και την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 713/2009, (ΕΚ) αριθ. 714/2009 και (ΕΚ) αριθ. 715/2009 ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 4, (4) Στο πλαίσιο των εργασιών των περιφερειακών ομάδων, ζητήθηκε η γνώμη οργανώσεων που εκπροσωπούν τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών, των διαχειριστών συστημάτων διανομής, των προμηθευτών, των καταναλωτών και των οργανώσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 ορίζει ένα νέο πλαίσιο για τον σχεδιασμό των υποδομών και την εκτέλεση των έργων για την περίοδο έως το 2020 και μετέπειτα. Ορίζει εννέα στρατηγικούς γεωγραφικούς διαδρόμους προτεραιότητας για τις υποδομές στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, καθώς και τρεις ζώνες προτεραιότητας σε ενωσιακή κλίμακα για υποδομές λεωφόρων ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνων ηλεκτρικών δικτύων και δικτύων μεταφοράς διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, προβλέπει διαφανή διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων έργων κοινού ενδιαφέροντος (ΕΚΕ/PCI). Τα έργα που χαρακτηρίζονται ΕΚΕ θα επωφεληθούν από ταχείες και απλοποιημένες διαδικασίες χορήγησης αδειών, καλύτερη κανονιστική ρύθμιση και κατά περίπτωση χρηματοδοτική στήριξη στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη». (5) Τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων εγκρίθηκαν στις 13 Ιουλίου 2013, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, σε τεχνικό επίπεδο, αντιπροσώπων της Επιτροπής και των αντίστοιχων κρατών μελών. Μετά τη γνωμοδότηση του Οργανισμού σχετικά με τα σχέδια περιφερειακών καταλόγων, που υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου 2013, τα όργανα λήψης αποφάσεων των περιφερειακών ομάδων ενέκριναν τους τελικούς περιφερειακούς καταλόγους στις 24 Ιουλίου Όλα τα προταθέντα έργα εγκρίθηκαν από τα κράτη μέλη των οποίων την επικράτεια αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 172 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το άρθρο 3 παράγραφος 3 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (6) Ο ενωσιακός κατάλογος ΕΚΕ βασίζεται στους τελικούς περιφερειακούς καταλόγους. Ένα έργο έπρεπε να απαλειφθεί από τον κατάλογο λόγω του ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό περιοχών του δικτύου Natura (2) Δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, η Επιτροπή έχει εξουσιοδοτηθεί να εκδίδει κατ εξουσιοδότηση πράξεις για την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου ΕΚΕ (ενωσιακός κατάλογος), με βάση τους περιφερειακούς καταλόγους που εγκρίνουν τα όργανα λήψης αποφάσεων των περιφερειακών ομάδων, οι οποίες έχουν συσταθεί βάσει του εν λόγω κανονισμού. (3) Οι προτάσεις έργων που υποβλήθηκαν προς εγγραφή στον πρώτο ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ αξιολογήθηκαν από τις περιφερειακές ομάδες που έχουν συσταθεί βάσει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και απαρτίζονται από αντιπροσώπους των κρατών μελών, των εθνικών ρυθμιστικών αρχών, των διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς (ΔΣΜ), καθώς και της ( 1 ) ΕΕ L 115 της , σ. 39. (7) Τα έργα του παρόντος πρώτου ενωσιακού καταλόγου ΕΚΕ αξιολογήθηκαν ως προς τα κριτήρια που καθορίζονται για τα έργα κοινού ενδιαφέροντος στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 και διαπιστώθηκε ότι τα πληρούν. (8) Διασφαλίστηκε η διαπεριφερειακή συνέπεια, λαμβανομένης υπόψη της γνωμοδότησης του Οργανισμού, η οποία υποβλήθηκε στις 17 Ιουλίου (9) Τα ΕΚΕ παρατίθενται στον κατάλογο με τη σειρά παράθεσης των διαδρόμων προτεραιότητας στο παράρτημα I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει ιεράρχηση των έργων.

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/29 (10) Τα ΕΚΕ παρατίθενται είτε ως αυτοτελή ΕΚΕ ή ενταγμένα σε δέσμες περισσότερων του ενός ΕΚΕ. Ορισμένα ΕΚΕ συγκεντρώθηκαν σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους ( 1 ). Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (11) Ο ενωσιακός κατάλογος περιλαμβάνει ΕΚΕ διαφορετικών εξελικτικών σταδίων. Ορισμένα βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο, δηλαδή σε φάση προμελέτης εφικτότητας, μελέτης εφικτότητας ή αξιολόγησης. Στις περιπτώσεις αυτές, εξακολουθούν να χρειάζονται μελέτες για να καταδειχθεί ότι τα έργα είναι, αφενός τεχνικά και οικονομικά βιώσιμα και, αφετέρου, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία, ιδίως την περιβαλλοντική. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει να προσδιορίζονται καταλλήλως οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, να εκτιμώνται και να αποφεύγονται ή να μετριάζονται. (12) Τα έργα, ιδίως όσα βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, συμπεριλαμβάνονται στον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ με την επιφύλαξη του αποτελέσματος των σχετικών διαδικασιών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αδειοδότησης. Τα έργα που δεν είναι σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία θα πρέπει να απαλείφονται από τον ενωσιακό κατάλογο ΕΚΕ. Η εκτέλεση των ΕΚΕ, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσής τους με τη νομοθεσία της ΕΕ, θα πρέπει να παρακολουθείται σε εθνικό επίπεδο και σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013. (13) Σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013, ο ενωσιακός κατάλογος πρέπει να έχει τη μορφή παραρτήματος του εν λόγω κανονισμού. (14) Συνεπώς, ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 347/2013 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ: Άρθρο 1 Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 προστίθεται το παράρτημα VII σύμφωνα με το παράρτημα του παρόντος κανονισμού. Άρθρο 2 Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Βρυξέλλες, 14 Οκτωβρίου Για την Επιτροπή Ο Πρόεδρος José Manuel BARROSO ( 1 ) Όπως επεξηγείται στο παράρτημα.

3 L 349/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013 προστίθεται το ακόλουθο παράρτημα: «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος ( ενωσιακός κατάλογος ), αναφερόμενος στο άρθρο 3 παράγραφος 4 Α. Κατά την κατάρτιση του ενωσιακού καταλόγου η Επιτροπή εφάρμοσε τις ακόλουθες αρχές: 1. Δέσμες ΕΚΕ Ορισμένα ΕΚΕ εντάσσονται σε δέσμες, λόγω του αλληλένδετου, δυνητικά ανταγωνιστικού ή ανταγωνιστικού χαρακτήρα τους. Για τον σχηματισμό δεσμών ΕΚΕ εφαρμόστηκαν οι ακόλουθες αρχές: Η δέσμη αλληλένδετων ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες αλληλένδετων έργων σχηματίστηκαν με σκοπό να προσδιοριστούν τα έργα που είναι όλα αναγκαία για την αντιμετώπιση του ίδιου διασυνοριακού σημείου συμφόρησης και τα οποία αποφέρουν συνέργειες εάν υλοποιηθούν από κοινού. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να υλοποιηθούν όλα τα έργα, προκειμένου να αποκομιστούν τα οφέλη για ολόκληρη την Ένωση. Η δέσμη δυνητικά ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες δυνητικά ανταγωνιστικών έργων εκφράζουν την αβεβαιότητα όσον αφορά την έκταση του διασυνοριακού σημείου συμφόρησης. Στην περίπτωση αυτή, δεν χρειάζεται να υλοποιηθούν όλα τα ΕΚΕ της δέσμης. Το κατά πόσον θα προχωρήσουν όλα τα έργα ή ένα ή περισσότερα από αυτά επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων πρέπει να επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τις ανάγκες σε δυναμικότητα. Η δέσμη ανταγωνιστικών ΕΚΕ ορίζεται ως Δέσμη X η οποία περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ. Οι δέσμες ανταγωνιστικών έργων αφορούν το ίδιο διασυνοριακό σημείο συμφόρησης. Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερη βεβαιότητα για την έκταση του σημείου συμφόρησης απ ό, τι στη δεύτερη περίπτωση ανωτέρω και, επομένως, είναι σαφές ότι μόνο ένα από τα ΕΚΕ πρέπει να υλοποιηθεί. Η επιλογή του έργου που θα προχωρήσει επαφίεται στην αγορά, με την επιφύλαξη των αναγκαίων εγκρίσεων όσον αφορά τον σχεδιασμό, την έκδοση αδειών και τις κανονιστικές ρυθμίσεις. Η αναγκαιότητα των έργων πρέπει να επανεκτιμάται κατά την επόμενη διαδικασία προσδιορισμού ΕΚΕ, εάν είναι απαραίτητο. Όλα τα ΕΚΕ υπόκεινται στα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις, όπως προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/ Μεταχείριση των υποσταθμών, των νωτεπίνωτων (back-to-back) σταθμών και των σταθμών συμπίεσης Οι υποσταθμοί και οι νωτεπίνωτοι σταθμοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και οι σταθμοί συμπίεσης στα δίκτυα φυσικού αερίου θεωρούνται μέρος των ΕΚΕ και δεν αναφέρονται ρητά, εάν η γραμμή μεταφοράς διέρχεται από τη γεωγραφική τους θέση. Εάν βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία, αναφέρονται ρητά. Αυτά τα στοιχεία υποδομής υπόκεινται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 347/2013. Β. Ενωσιακός κατάλογος έργων κοινού ενδιαφέροντος 1. Διάδρομος προτεραιότητας Υπεράκτιο δίκτυο των Βόρειων Θαλασσών ( NSOG ) 1.1. Δέσμη Βελγίου-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Zeebrugge και Canterbury [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ΝΕΜΟ], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Zeebrugge (BE) με τα περίχωρα του Richborough (UK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ περιχώρων του Richborough και Canterbury (UK) Εσωτερική γραμμή από Dungeness έως Sellindge και από Sellindge έως Canterbury (UK) 1.2. ΕΚΕ Βελγίου σύνδεση δύο υπεράκτιων, έτοιμων για το ηλεκτρικό δίκτυο κόμβων με τον χερσαίο υποσταθμό του Zeebrugge (BE) και προβλεπτικές επενδύσεις που να καθιστούν δυνατές τις μελλοντικές διασυνδέσεις με τη Γαλλία και/ή το Ηνωμένο Βασίλειο 1.3. Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Endrup και Brunsbüttel, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Endrup (DK) με το Niebüll (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Brunsbűttel και Niebűll (DE)

4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Kasső και Dollern, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Kasső (DK) με το Audorf (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Audorf και Hamburg/Nord (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Hamburg/Nord και Dollern (DE) 1.5. ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Κάτω Χωρών μεταξύ Endrup (DK) και Eemshaven (NL) 1.6. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιρλανδίας μεταξύ La Martyre (FR) και Great Island ή Knockraha (IE) 1.7. Δέσμη διασυνδέσεων Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Cotentin (FR) και περιχώρων του Exeter (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως FAB] Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Tourbe (FR) και Chilling (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IFA2] Διασύνδεση Γαλλίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Coquelles (FR) και Folkestone (UK) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ElecLink] 1.8. ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Νορβηγίας μεταξύ Wilster (DE) και Tonstad (NO) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NORD.LINK] 1.9. Δέσμη σύνδεσης της ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιρλανδία με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κομητείας Offaly (IE) και Pembroke και Pentir (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των κόμβων Coolkeeragh και Coleraine (IE), αφενός, και του σταθμού Hunterston και των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Islay, Argyll και Location C (UK), αφετέρου Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βόρειου κόμβου, Δουβλίνου και Codling Bank (IE) και των Trawsfynyd και Pembroke (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κεντρικής Ιρλανδίας (IE) και Pembroke (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ κεντρικής Ιρλανδίας (IE) και Alverdiscott στο Devon (UK) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ των ιρλανδικών ακτών (IE) και του Pembroke (UK) ΕΚΕ διασύνδεσης Νορβηγίας-Ηνωμένου Βασιλείου Δέσμη έργων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ιρλανδία και των σχετικών συνδέσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση στη βορειοδυτική Ιρλανδία Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ βορειοδυτικής Ιρλανδίας (IE) και κεντρικής Αγγλίας (Midlands) (UK) Υδροηλεκτρικό με άντληση-ταμίευση (θαλασσινό νερό) στην Ιρλανδία Glinsk Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Glinsk, στο Mayo (IE), και Connah s Quay, στο Deeside (UK) ΕΚΕ αποθήκευσης ενέργειας με συμπίεση αέρα στο Ηνωμένο Βασίλειο Larne

5 L 349/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά-Νότου στη Δυτική Ευρώπη ( NSI West Electricity ) 2.1. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Αυστρία μεταξύ Westtirol και Zell-Ziller (AT) για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα Αυστρίας-Γερμανίας 2.2. Δέσμη Βελγίου-Γερμανίας μεταξύ Lixhe και Oberzier [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ALEGrO], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Lixhe (BE) με το Oberzier (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lixhe και Herderen (BE) Νέος υποσταθμός στο Zutendaal (BE) 2.3. Δέσμη Βελγίου-Λουξεμβούργου για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα BE-LU, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στο Schifflange (LU) Διασύνδεση του Aubange (BE) με το Bascharage/Schifflange (LU) 2.4. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Codrongianos (ΙΤ), Lucciana (Κορσική, FR) και Suvereto (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως SA.CO.I. 3] 2.5. Δέσμη Γαλλίας-Ιταλίας μεταξύ Grande Ile και Piossasco, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Grande Ile (FR) με το Piossasco (IT) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Savoie- Piemont] Εσωτερική γραμμή μεταξύ Trino και Lacchiarella (IT) 2.6. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στην Ισπανία μεταξύ Santa Llogaia και Bescanó (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του Bescanó (ES) με το Baixas (FR) 2.7. ΕΚΕ διασύνδεσης Γαλλίας-Ισπανίας μεταξύ Aquitaine (FR) και Χώρας των Βάσκων (ES) 2.8. ΕΚΕ συντονισμένης εγκατάστασης και λειτουργίας μετασχηματιστή μετατόπισης φάσης στο Arkale (ES) για αύξηση της δυναμικότητας της διασύνδεσης του Argia (FR) με το Arkale (ES) 2.9. ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Osterath και Philippsburg (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα δυτικά σύνορα ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Brunsbüttel-Grοβgartach και Wilster-Grafenrheinfeld (DE) για αύξηση της δυναμικότητας στα βόρεια και τα νότια σύνορα Δέσμη Γερμανίας-Αυστρίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στην περιοχή της Λίμνης της Κωνσταντίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της μεθοριακής περιοχής (DE) με τα Meiningen (AT) και Rüthi (CH) Εσωτερική γραμμή μεταξύ της περιοχής που οριοθετείται από τα τμήματα Pkt Rommelsbach έως Herbertingen, Herbertingen έως Tiengen και Pkt Wullenstetten έως Pkt Niederwangen (DE) και των συνόρων Γερμανίας-Αυστρίας ΕΚΕ διασύνδεσης Γερμανίας-Κάτω Χωρών μεταξύ Niederrhein (DE) και Doetinchem (NL)

6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη διασυνδέσεων Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου (Βόρειας Ιρλανδίας), η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Woodland (IE) και Turleenan (UK Βόρεια Ιρλανδία) Διασύνδεση Ιρλανδίας-Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ Srananagh (IE) και Turleenan (UK Βόρεια Ιρλανδία) ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας μεταξύ Thusis/Sils (CH) και Verderio Inferiore (IT) Δέσμη Ιταλίας-Ελβετίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα IT-CH, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Airolo (CH) με το Baggio (IT) Αναβάθμιση του υποσταθμού του Magenta (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pavia και Piacenza (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tirano και Verderio (IT) Δέσμη Πορτογαλίας για αύξηση της δυναμικότητας στα σύνορα PT-ES, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Alfena (PT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Pedralva και Vila Fria (PT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Frades B, Ribeira de Pena και Feira (PT) ΕΚΕ διασύνδεσης Πορτογαλίας-Ισπανίας μεταξύ Vila Fria-Vila do Conde-Recarei (PT) και Beariz-Fontefría (ES) ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Kaunertal στο Τυρόλο ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Obervermuntwerk II στην επαρχία Vorarlberg ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Αυστρία Limberg III στο Salzburg ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Γερμανία Riedl 3. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις ηλεκτρικής ενέργειας Βορρά Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη ( NSI East Electricity ) 3.1. Δέσμη Αυστρίας-Γερμανίας μεταξύ St. Peter και Isar, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του St. Peter (AT) με το Isar (DE) Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Tauern (AT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ St. Peter και Ernsthofen (AT) 3.2. Δέσμη Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Lienz και της περιφέρειας Veneto, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση μεταξύ του Lienz (AT) και της περιφέρειας Veneto (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lienz και Obersielach (AT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Volpago και του βόρειου τμήματος της Βενετίας (IT)

7 L 349/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Nauders (AT) και της περιοχής του Μιλάνου (IT) 3.4. ΕΚΕ διασύνδεσης Αυστρίας-Ιταλίας μεταξύ του Wurmlach (AT) και Somplago (IT) 3.5. Δέσμη Βοσνίας και Ερζεγοβίνης-Κροατίας μεταξύ Banja Luka και Lika, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Banja Luka (BA) με τη Lika (HR) Εσωτερικές γραμμές μεταξύ Brinje, Lika, Velebit και Konjsko (HR) 3.6. Δέσμη Βουλγαρίας για αύξηση της δυναμικότητας μεταξύ των συνόρων με την Ελλάδα και τη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vetren και Blagoevgrad (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Tsarevets και Plovdiv (BG) 3.7. Δέσμη Βουλγαρίας-Ελλάδας μεταξύ Maritsa East 1 και Νέας Σάντας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Maritsa East 1 (BG) με τη Νέα Σάντα (EL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Plovdiv (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Maritsa East 3 (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Maritsa East 1 και Burgas (BG) 3.8. Δέσμη Βουλγαρίας-Ρουμανίας για αύξηση της δυναμικότητας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Dobrudja και Burgas (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vidino και Svoboda (BG) Εσωτερική γραμμή μεταξύ του Svoboda (BG) και του σημείου διακλάδωσης της διασύνδεσης Βάρνας (BG) - Stupina (RO) στη Βουλγαρία Εσωτερική γραμμή μεταξύ Cernavoda και Stalpu (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gutinas και Smardan (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Gadalin και Suceava (RO) 3.9. Δέσμη Κροατίας-Ουγγαρίας-Σλοβενίας μεταξύ Žerjavenec/Heviz και Cirkovce, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση των Žerjavenec (HR) και Heviz (HU) με το Cirkovce (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Divača και Beričevo (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Beričevo και Podlog (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Podlog και Cirkovce (SI) Δέσμη Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας μεταξύ της πόλης Hadera και της περιφέρειας Αττικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Euro Asia Interconnector (ευρασιατικός διασυνδετήριος αγωγός)], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Hadera (IL) με τον Βασιλικό (CY) Διασύνδεση του Βασιλικού (CY) με την Κορακιά στην Κρήτη (EL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Κορακιάς στην Κρήτη και περιφέρειας Αττικής (EL)

8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Δέσμη εσωτερικών γραμμών στην Τσεχική Δημοκρατία για αύξηση της δυναμικότητας στα βορειοδυτικά και τα νότια σύνορα, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vernéřov και Vítkov (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Vitkov και Prestice (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Přeštice και Kočín (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kocin και Mirovka (CZ) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mírovka και Čebín (CZ) ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Lauchstädt και Meitingen για αύξηση της δυναμικότητας στα ανατολικά σύνορα ΕΚΕ εσωτερικής γραμμής στη Γερμανία μεταξύ Halle/Saale και Schweinfurt για αύξηση της δυναμικότητας στην ανατολική πλευρά του διαδρόμου Βορρά-Νότου Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Eisenhűttenstadt και Plewiska [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GerPol Power Bridge], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Eisenhűttenstadt (DE) με το Plewiska (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Krajnik και Baczyna (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Mikułowa και Świebodzice (PL) Δέσμη Γερμανίας-Πολωνίας μεταξύ Vierraden και Krajnik, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Vierraden (DE) με το Krajnik (PL) Συντονισμένη εγκατάσταση και λειτουργία μετασχηματιστών μετατόπισης φάσης στις γραμμές διασύνδεσης Krajnik (PL) Vierraden (DE) και Mikułowa (PL) Hagenwerder (DE) Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Gőnyü και Gabčikovo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Gőnyü (HU) με το Gabčikovo (SK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Velký Ďur και Gabčikovo (SK) Επέκταση του υποσταθμού του Győr (HU) ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ Sajóvánka (HU) και Rimavská Sobota (SK) Δέσμη Ουγγαρίας-Σλοβακίας μεταξύ της περιοχής Kisvárda και της πόλης Velké Kapušany, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της περιοχής Kisvárda (HU) με την πόλη Velké Kapušany (SK) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Lemešany και Velké Kapušany (SK) Δέσμη Ιταλίας-Μαυροβουνίου μεταξύ Villanova και Lastva, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Villanova (IT) με τη Lastva (ME) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Fano και Teramo (IT) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Foggia και Villanova (IT)

9 L 349/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δέσμη Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ δυτικού Udine και Okroglo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του δυτικού Udine (IT) με το Okroglo (SI) Εσωτερική γραμμή μεταξύ δυτικού Udine και Redipuglia (IT) ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Σλοβενίας μεταξύ Salgareda (IT) και της περιφέρειας Divača-Bericevo (SI) Δέσμη Ρουμανίας-Σερβίας μεταξύ Resita και Pancevo, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Resita (RO) με το Pancevo (RS) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Portile de Fier και Resita (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Resita και Timisoara/Sacalaz (RO) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Arad και Timisoara/Sacalaz (RO) ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Βουλγαρία Yadenitsa ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Ελλάδα Αμφιλοχία ΕΚΕ ηλεκτρικών συσσωρευτών στην κεντρική και νότια Ιταλία ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Πολωνία Młoty 4. Διάδρομος προτεραιότητας Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής ( ΒΕΜΙΡ Electricity ) 4.1. ΕΚΕ διασύνδεσης Δανίας-Γερμανίας μεταξύ Ishőj/Bjæverskov (DK) και Bentwisch/Gűstrow (DE) μέσω των υπεράκτιων αιολικών πάρκων Kriegers Flak (DK) και Baltic 2 (DE) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Kriegers Flak Combined Grid Solution] 4.2. Δέσμη Εσθονίας-Λετονίας μεταξύ Kilingi-Nõmme και Ρίγας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως 3η διασύνδεση], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση του Kilingi-Nõmme (EE) με τον υποσταθμό CHP2 της Ρίγας (LV) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Harku και Sindi (EE) 4.3. ΕΚΕ ηλεκτρικής διασύνδεσης, με συγχρονισμό συχνότητας, της Εσθονίας/Λετονίας/Λιθουανίας με τα δίκτυα της ηπειρωτικής Ευρώπης 4.4. Δέσμη Λετονίας-Σουηδίας για αύξηση της δυναμικότητας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως NordBalt], η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ventspils, Tume και Imanta (LV) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Ekhyddan και Nybro/Hemsjö (SE) 4.5. Δέσμη Λιθουανίας-Πολωνίας μεταξύ Alytus (LT) και Elk (PL), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Λιθουανικό τμήμα της διασύνδεσης από Alytus (LT) έως τα σύνορα Λιθουανίας-Πολωνίας Εσωτερική γραμμή μεταξύ Stanisławów και Olsztyn Mątki (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Kozienice και Siedlce Ujrzanów (PL) Εσωτερική γραμμή μεταξύ Płock και Olsztyn Mątki (PL)

10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ ΕΚΕ υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στην Εσθονία Muuga 4.7. ΕΚΕ αύξησης της δυναμικότητας υδροηλεκτρικού με άντληση-ταμίευση στη Λιθουανία Kruonis 5. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στη δυτική Ευρώπη ( NSI West Gas ) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιρλανδίας και Ηνωμένου Βασιλείου: 5.1. Δέσμη για αμφίδρομες ροές από τη Βόρεια Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, καθώς και από την Ιρλανδία προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Φυσική αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Moffat (Ιρλανδία/Ηνωμένο Βασίλειο) Αναβάθμιση του αγωγού SNIP (μεταξύ Σκωτίας και Βόρειας Ιρλανδίας) ώστε να εξυπηρετεί τη φυσική αντίστροφη ροή μεταξύ Ballylumford και Twynholm Ανάπτυξη της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης αερίου Islandmagee Underground Gas Storage (UGS) στο Larne (Βόρεια Ιρλανδία) 5.2. ΕΚΕ αδελφοποίησης του χερσαίου συστήματος της Νοτιοδυτικής Σκωτίας μεταξύ Cluden και Brighouse Bay. (Ηνωμένο Βασίλειο) 5.3. ΕΚΕ τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (ΥΦΑ) του Shannon, που βρίσκεται μεταξύ Tarbert και Ballylongford (Ιρλανδία) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πορτογαλίας, Ισπανίας, Γαλλίας και Γερμανίας: 5.4. ΕΚΕ 3ου σημείου διασύνδεσης της Πορτογαλίας με την Ισπανία 5.5. ΕΚΕ ανατολικού άξονα Ισπανίας-Γαλλίας Σημείο διασύνδεσης της Ιβηρικής Χερσονήσου με τη Γαλλία στο Le Perthus [επί του παρόντος γνωστό ως Midcat] 5.6. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά Αντίστροφη ροή από τη Γαλλία προς τη Γερμανία στο σημείο διασύνδεσης Obergailbach/Medelsheim (Γαλλία) 5.7. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό της Βουργουνδίας μεταξύ Etrez και Voisines (Γαλλία) 5.8. ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον ανατολικό αγωγό της Λυών μεταξύ Saint-Avit και Etrez (Γαλλία) Αμφίδρομες ροές μεταξύ Ιταλίας, Ελβετίας, Γερμανίας και Βελγίου/Γαλλίας: 5.9. ΕΚΕ διασύνδεσης Ελβετίας-Γαλλίας με αντίστροφη ροή ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στη Γερμανία ΕΚΕ διασύνδεσης Ιταλίας-Ελβετίας με αντίστροφη ροή στο σημείο διασύνδεσης Passo Gries ΕΚΕ διασύνδεσης με αντίστροφη ροή στον αγωγό TENP, στο σημείο διασύνδεσης Eynatten (Γερμανία)

11 L 349/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ανάπτυξη των διασυνδέσεων μεταξύ Κάτω Χωρών, Βελγίου, Γαλλίας και Λουξεμβούργου: ΕΚΕ νέας διασύνδεσης του Pitgam (Γαλλία) με το Maldegem (Βέλγιο) ΕΚΕ ενίσχυσης του γαλλικού δικτύου από Νότο προς Βορρά στον αγωγό Arc de Dierrey μεταξύ Cuvilly, Dierrey και Voisines (Γαλλία) Δέσμη για τη βελτιστοποίηση του σταθμού συμπίεσης αερίου στις Κάτω Χώρες, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Emden (μεταξύ Νορβηγίας και Κάτω Χωρών) Winterswijk/Zevenaar (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας) Bocholtz (μεταξύ Κάτω Χωρών και Γερμανίας) s Gravenvoeren (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου) Hilvarenbeek (μεταξύ Κάτω Χωρών και Βελγίου) ΕΚΕ επέκτασης του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Zeebrugge Δέσμη μεταξύ Λουξεμβούργου, Γαλλίας και Βελγίου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση της Γαλλίας με το Λουξεμβούργο Ενίσχυση της διασύνδεσης του Βελγίου με το Λουξεμβούργο Άλλα έργα: ΕΚΕ ενίσχυσης του γερμανικού δικτύου όσον αφορά τις δυναμικότητες διασύνδεσης με την Αυστρία [επί του παρόντος γνωστό ως φάση I του αγωγού Monaco] (Haiming/Burghausen-Finsing) ΕΚΕ σύνδεσης της Μάλτας στο ευρωπαϊκό δίκτυο φυσικού αερίου (αγωγός φυσικού αερίου για σύνδεση με την Ιταλία στη Gela και πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης ΥΦΑ(FSRU)) ΕΚΕ αγωγού φυσικού αερίου για τη σύνδεση της Αλγερίας με την Ιταλία (Σαρδηνία) και τη Γαλλία (Κορσική) [επί του παρόντος γνωστό ως αγωγοί Galsi & Cyréné] 6. Διάδρομος προτεραιότητας Διασυνδέσεις αερίου Βορρά-Νότου στην κεντροανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη ( NSI East Gas ) Έργα που καθιστούν δυνατές τις αμφίδρομες ροές μεταξύ Πολωνίας, Τσεχικής Δημοκρατίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας συνδέοντας τους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ στην Πολωνία και την Κροατία: 6.1. Δέσμη αναβάθμισης της διασύνδεσης Τσεχικής Δημοκρατίας-Πολωνίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στη δυτική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Πολωνίας-Τσεχικής Δημοκρατίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Stork II] μεταξύ Libhošť/Hať (CZ/PL) και Kędzierzyn (PL) Αγωγός Lwówek-Odolanów Σταθμός συμπίεσης Odolanów Αγωγός Czeszów-Wierzchowice

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/ Αγωγός Czeszów-Kiełczów Αγωγός Zdzieszowice-Wrocław Αγωγός Zdzieszowice-Kędzierzyn Αγωγός Twaróg-Tworzeń Αγωγός Tworóg-Kędzierzyn Αγωγός Pogórska Wola-Tworzeń Αγωγός Strachocina-Pogórska Wola 6.2. Δέσμη διασύνδεσης Πολωνίας-Σλοβακίας και σχετικών εσωτερικών ενισχύσεων στην ανατολική Πολωνία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Πολωνίας-Σλοβακίας Σταθμός συμπίεσης Rembelszczyzna Αγωγός Rembelszczyzna-Wola Karczewska Αγωγός Wola Karczewska-Wronów Κόμβος Wronów Αγωγός Rozwadów-Końskowola-Wronów Αγωγός Jarosław-Rozwadów Αγωγός Hermanowice-Jarosław Αγωγός Hermanowice-Strachocina 6.3. ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Σλοβακίας-Ουγγαρίας μεταξύ Vel ké Zlievce (SK), Balassagyarmat στα σύνορα (SK/HU) και Vecsés (HU) 6.4. ΕΚΕ αμφίδρομης διασύνδεσης Αυστρίας-Τσεχικής Δημοκρατίας (BACI) μεταξύ Baumgarten (AT), Reinthal (CZ/AT) και Břeclav (CZ) Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή αερίου από τερματικό σταθμό ΥΦΑ της Κροατίας προς γειτονικές χώρες: 6.5. Δέσμη πλωτής μονάδας επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk και αγωγών εκκένωσης προς Ουγγαρία, Σλοβενία και Ιταλία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Πλωτή μονάδα επαναεριοποίησης ΥΦΑ στο Krk (HR) Αγωγός αερίου Zlobin Bosiljevo Sisak Kozarac Slobodnica (HR) Αγωγός εκκένωσης ΥΦΑ Omišalj Zlobin (HR) Rupa (HR)/Jelšane (SI) Kalce (SI) ή Αγωγός αερίου Omišalj (HR) Casal Borsetti (IT) 6.6. ΕΚΕ διασύνδεσης Κροατίας-Σλοβενίας (Bosiljevo Karlovac Lučko Zabok Rogatec (SI)) 6.7. ΕΚΕ διασύνδεσης Σλοβενίας-Ιταλίας (Gorizia (IT)/Šempeter (SI) Vodice (SI))

13 L 349/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Έργα που καθιστούν δυνατές τις ροές φυσικού αερίου από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ της Ελλάδας μέσω Ελλάδας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Σερβίας έως την Ουγγαρία, καθώς και την Ουκρανία, και τα οποία περιλαμβάνουν δυναμικότητα αντίστροφης ροής από Νότο προς Βορρά και ενσωμάτωση των συστημάτων διαμετακόμισης και μεταφοράς: 6.8. Δέσμη διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας και αναγκαίων ενισχύσεων στη Βουλγαρία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασύνδεση Ελλάδας-Βουλγαρίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως IGB] μεταξύ Κομοτηνής (EL) και Stara Zagora (BG) Αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, εκσυγχρονισμού και επέκτασης του βουλγαρικού συστήματος μεταφοράς 6.9. Δέσμη τερματικού σταθμού ΥΦΑ στην Ελλάδα, η οποία περιλαμβάνει ένα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ανεξάρτητο Σύστημα Φυσικού Αερίου για ΥΦΑ στην Ελλάδα Τερματικός σταθμός Αιγαίου για την εισαγωγή ΥΦΑ ΕΚΕ διασύνδεσης αερίου Βουλγαρίας-Σερβίας (επί του παρόντος γνωστό ως IBS] ΕΚΕ μόνιμης αντίστροφης ροής στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα μεταξύ Kula (BG) και Σιδηροκάστρου (EL) ΕΚΕ αύξησης της μεταφορικής ικανότητας του υπάρχοντος αγωγού από Βουλγαρία προς Ελλάδα Δέσμη διαδρόμου μεταφοράς Ρουμανίας-Ουγγαρίας-Αυστρίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός Városföld-Ercsi Győr + επέκταση του σταθμού συμπίεσης Városföld + τροποποίηση της κεντρικής όσμησης Αγωγός Ercsi-Százhalombatta Σταθμός συμπίεσης Csanádpalota ή Algyő ΕΚΕ αντίστροφης ροής μεταξύ Ρουμανίας και Ουγγαρίας στο Csanádpalota ή το Algyő (HU) Δέσμη ενσωμάτωσης του συστήματος διαμετακόμισης και μεταφοράς και υλοποίησης της αντίστροφης ροής στη Ρουμανία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ενσωμάτωση του ρουμανικού συστήματος διαμετακόμισης και μεταφοράς Αντίστροφη ροή στην Isaccea Έργα που καθιστούν δυνατή τη ροή του αερίου που φθάνει στην Ιταλία από τον νότιο διάδρομο φυσικού αερίου και/ή από τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ με βόρεια κατεύθυνση προς Αυστρία, Γερμανία και Τσεχική Δημοκρατία (καθώς και προς τον διάδρομο NSI West): ΕΚΕ αγωγού Tauerngasleitung (TGL) μεταξύ Haiming (AT)/überackern (DE) και Tarvisio (IT) ΕΚΕ σύνδεσης με το Oberkappel (AT) από τον νότιο κλάδο του τσεχικού συστήματος μεταφοράς PCI Αγωγός Αδριατικής (IT) ΕΚΕ χερσαίου τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη βόρεια Αδριατική (IT) ( 1 ) ( 1 ) Η ακριβής χωροθέτηση του τερματικού σταθμού ΥΦΑ στη Βόρεια Αδριατική θα αποφασιστεί με συμφωνία μεταξύ της Ιταλίας και της Σλοβενίας.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/41 Έργα που καθιστούν δυνατή την ανάπτυξη ικανότητας υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη: Δέσμη αύξησης της αποθηκευτικής ικανότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Κατασκευή νέας εγκατάστασης αποθήκευσης στο έδαφος της Βουλγαρίας Επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου Chiren Εγκατάσταση αποθήκευσης Νότια Καβάλα στην Ελλάδα Εγκατάσταση αποθήκευσης Depomures στη Ρουμανία Άλλα έργα: ΕΚΕ αγωγού Ιονίου-Αδριατικής (Fieri (AB) Split (HR)) Δέσμη έργου διασυνδετήριου αγωγού Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας-Ρουμανίας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός φυσικού αερίου Constanța (RO) Arad Csanádpalota (HU) [έργο επί του παρόντος γνωστό ως AGRI] Τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Constanța (RO) ΕΚΕ διασύνδεσης Ουγγαρίας-Σλοβενίας (Nagykanizsa Tornyiszentmiklós (HU) Lendava (SI) Kidričevo) 7. Διάδρομος προτεραιότητας Νότιος διάδρομος μεταφοράς φυσικού αερίου ( SGC ) 7.1. Δέσμη ενοποιημένων, ειδικών και επιδεχόμενων κλιμάκωση υποδομών μεταφοράς, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 10 bcm/a (δισεκατ. κυβικά μέτρα ετησίως) φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της Κασπίας, μέσω Γεωργίας και Τουρκίας, με τελικό προορισμό τις αγορές της ΕΕ από δύο πιθανές οδούς μία που διασχίζει τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και καταλήγει στην Αυστρία και μια άλλη που φθάνει στην Ιταλία μέσω της Αδριατικής, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός φυσικού αερίου μεταξύ ΕΕ και Τουρκμενιστάν μέσω Τουρκίας, Γεωργίας, Αζερμπαϊτζάν και Κασπίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως συνδυασμός των έργων Αγωγός φυσικού αερίου Ανατολίας (TANAP), Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκάσου (SCP-(F)X) και Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου (TCP)] Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL) Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αλβανίας και της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Αδριατικός αγωγός φυσικού αερίου (TAP)] Αγωγός αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας μέσω της Αδριατικής [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Διασυνδετήριος αγωγός Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας (ITGI) Αγωγός αερίου μεταξύ Βουλγαρίας και Αυστρίας μέσω Ρουμανίας και Ουγγαρίας 7.2. ΕΚΕ το οποίο συνίσταται σε ενοποιημένες, ειδικές και επιδεχόμενες κλιμάκωση υποδομές μεταφοράς και στον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά τουλάχιστον 8 bcm/a φυσικού αερίου από νέες πηγές της περιοχής της Κασπίας (Αζερμπαϊτζάν και Τουρκμενιστάν) στη Ρουμανία, και περιλαμβάνει τα ακόλουθα έργα: Υποθαλάσσιος αγωγός αερίου στην Κασπία μεταξύ Τουρκμενιστάν και Αζερμπαϊτζάν [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Διακασπιακός αγωγός φυσικού αερίου (TCP)]

15 L 349/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αναβάθμιση του αγωγού μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας μέσω Γεωργίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Επέκταση του αγωγού του νοτίου Καυκάσου (SCP-(F)X)] Υποθαλάσσιος αγωγός που συνδέει τη Γεωργία με τη Ρουμανία [έργο επί του παρόντος γνωστό ως White Stream] 7.3. Δέσμη υποδομών φυσικού αερίου, με τον σχετικό εξοπλισμό, για τη μεταφορά αερίου από τις νέες πηγές που αποτελούν τα υπεράκτια κοιτάσματα της Ανατολικής Μεσογείου, η οποία περιλαμβάνει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ΕΚΕ: Αγωγός από την ανοικτή θάλασσα της Κύπρου προς την ηπειρωτική Ελλάδα μέσω Κρήτης Αποθήκευση ΥΦΑ στην Κύπρο [έργο επί του παρόντος γνωστό ως Αποθήκευση φυσικού αερίου Μεσογείου ] 7.4. Δέσμη διασυνδέσεων με την Τουρκία, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Σταθμός συμπίεσης αερίου στους Κήπους (EL) με ελάχιστη δυναμικότητα 3bcm/a Διασυνδετήριος αγωγός μεταξύ Τουρκίας και Βουλγαρίας με ελάχιστη μεταφορική ικανότητα 3 bcm/a [έργο επί του παρόντος γνωστό ως ITB] 8. Διάδρομος προτεραιότητας Σχέδιο διασύνδεσης των αγορών ενέργειας της περιοχής της Βαλτικής στον τομέα του αερίου ( BEMIP Gas ) 8.1. Δέσμη παροχής ΥΦΑ στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Διασυνδετήριος αγωγός Balticconnector μεταξύ Εσθονίας και Φινλανδίας και Ένας από τους ακόλουθους τερματικούς σταθμούς ΥΦΑ: ΥΦΑ Finngulf ΥΦΑ Paldiski ΥΦΑ Ταλλίν ΥΦΑ Λετονίας 8.2. Δέσμη αναβάθμισης της υποδομής στην περιοχή της Ανατολικής Βαλτικής Θάλασσας, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Ενίσχυση της διασύνδεσης Λετονίας-Λιθουανίας Ενίσχυση της διασύνδεσης Εσθονίας-Λετονίας Ενίσχυση της δυναμικότητας του αγωγού Klaipeda-Kiemenai στη Λιθουανία Εκσυγχρονισμός και επέκταση της εγκατάστασης υπόγειας αποθήκευσης φυσικού αερίου στο Incukalns 8.3. ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Δανίας Αγωγός Βαλτικής 8.4. ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας στα σύνορα Δανίας-Γερμανίας 8.5. ΕΚΕ διασύνδεσης Πολωνίας-Λιθουανίας [έργο επί του παρόντος γνωστό ως GIPL] 8.6. ΕΚΕ τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Gothenburg στη Σουηδία 8.7. ΕΚΕ επέκτασης της δυναμικότητας του τερματικού σταθμού ΥΦΑ του Świnoujście στην Πολωνία 8.8. ΕΚΕ αναβάθμισης των σημείων εισόδου Lwówek και Włocławek του αγωγού Yamal-Europe στην Πολωνία

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 349/43 9. Διάδρομος προτεραιότητας Συνδέσεις παροχής πετρελαίου στην κεντροανατολική Ευρώπη ( OSC ) 9.1. ΕΚΕ αγωγού Adamowo-Brody: αγωγός που συνδέει τις εγκαταστάσεις διακίνησης της εταιρείας JSC UkrTransNafta στο Brody (Ουκρανία) με το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης του Adamowo (Πολωνία) 9.2. ΕΚΕ αγωγού Μπρατισλάβας-Schwechat: αγωγός που συνδέει το Schwechat (Αυστρία) με τη Μπρατισλάβα (Σλοβακική Δημοκρατία) 9.3. ΕΚΕ αγωγών JANAF-Adria: ανακατασκευή, αναβάθμιση, συντήρηση και αύξηση της μεταφορικής ικανότητας των υφιστάμενων αγωγών JANAF και Adria που συνδέουν τον θαλάσσιο λιμένα Omisalj της Κροατίας με το νότιο τμήμα του αγωγού Druzhba (Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβακική Δημοκρατία) 9.4. ΕΚΕ Litvínov (Τσεχική Δημοκρατία)-Spergau (Γερμανία): έργο επέκτασης του αγωγού αργού πετρελαίου Druzhba μέχρι το διυλιστήριο TRM Spergau 9.5. Δέσμη αγωγού της Πομερανίας (Πολωνία), η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα ΕΚΕ: Κατασκευή τερματικού σταθμού πετρελαίου στο Gdańsk Επέκταση του αγωγού της Πομερανίας: βρόχοι και δεύτερη γραμμή στον αγωγό της Πομερανίας που συνδέει το συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης Plebanka (κοντά στο Płock) με τον τερματικό σταθμό διακίνησης του Gdańsk ΕΚΕ TAL Plus: επέκταση της μεταφορικής ικανότητας του αγωγού TAL μεταξύ Τεργέστης (Ιταλία) και Ingolstadt (Γερμανία) 10. Θεματικό πεδίο προτεραιότητας Ανάπτυξη έξυπνων δικτύων Έργο πράσινης ζώνης στον Βόρειο Ατλαντικό (Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο/Βόρεια Ιρλανδία): ελάττωση της περικοπής φορτίου (curtailment) στην περίπτωση της αιολικής ενέργειας με την υλοποίηση επικοινωνιακής υποδομής, την ενίσχυση του ελέγχου των ηλεκτρικών δικτύων και την καθιέρωση (διασυνοριακών) πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της ζήτησης Green-Me (Γαλλία, Ιταλία): αύξηση της ενσωμάτωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με την εφαρμογή συστημάτων αυτοματοποίησης, ελέγχου και παρακολούθησης σε υποσταθμούς ΥΤ και ΥΤ/ΜΤ, προηγμένης επικοινωνίας με τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και αποθήκευσης σε πρωτεύοντες υποσταθμούς»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.2.2015 COM(2015) 82 final ANNEXES 1 to 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Επίτευξη του στόχου διασύνδεσης ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 27.1.2016 L 19/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/89 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 347/2013 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1340/2008 του Συμβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

Διαβάστε περισσότερα

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι

(2011/431/EE) (8) Για να είναι επιλέξιμες για χρηματοδοτική συμμετοχή, οι L 188/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.7.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 11ης Ιουλίου 2011 περί χρηματοδοτικής συμμετοχής της Ένωσης στα προγράμματα των κρατών μελών για τον έλεγχο,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002L0004 EL 01.01.2007 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2002/4/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιανουαρίου 2002 περί της εγγραφής σε μητρώα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 4.10.2014 L 290/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1044/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Οκτωβρίου 2014 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2014, δημοσιονομικών ανώτατων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22.7.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 189/19 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 19ης Ιουλίου 2010 σχετικά με τους κοινούς στόχους ασφάλειας που αναφέρονται στο άρθρο 7 της οδηγίας 2004/49/ΕΚ του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 27.4.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 115/27 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Απριλίου 2012 σχετικά με τη δεύτερη δέσμη κοινών στόχων ασφαλείας για το σιδηροδρομικό σύστημα [κοινοποιηθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων

Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Περιβαλλοντική Πολιτική και Οικονομία Υδατικών Πόρων Ενότητα 5:Η Οδηγία Πλαίσιο για τα νερά WFD2000/60/ΕΚ Εφαρμογή Βασίλης Κανακούδης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΟΙ Σ.Α.Δ.Φ. ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Η αναγκαιότητα για την εναρμόνιση της άμεσης φορολογίας των επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 26.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 254/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Σεπτεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 73/2009 του Συμβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος

Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος IP/10/1454 Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2010 Γάλα: τρία κράτη µέλη πρέπει να καταβάλουν εισφορές ύψους 19 εκατ. ευρώ για υπέρβαση των ποσοστώσεων γάλακτος Η ανία, οι Κάτω Χώρες και η Κύπρος ήταν τα µόνα κράτη

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014

Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων της Ένωσης καινοτομίας για το 2014 Πίνακας επιδόσεων Ένωση Καινοτομίας για την έρευνα και την καινοτομία Σύνοψη Γλωσσική έκδοση ΕL Enterprise Enterprise and and Industry Industry Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού χρονών - σύνολο πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό συμμετοχής στην αγορά εργασίας πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του οικονομικά ενεργού

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν δείχνουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), και συγκεκριμένα: τη γεωργική βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο

Γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού χρονών - σύνολο 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Ο γενικός ρυθμός μεταβολής οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση της ετήσιας αύξησης του οικονομικά ενεργού πληθυσμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 29. 6. 96 I EL I Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκων Κοινοτήτων Αριθ. L 161/ 147 ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1254/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουνίου 1996 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο

Γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο απασχολούμενου πληθυσμού - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το γενικό ποσοστό απασχόλησης ισοδύναμου πλήρως απασχολούμενου πληθυσμού υπολογίζεται με τη διαίρεση του αριθμού του ισοδύναμου πλήρως

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο

Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού χρονών - σύνολο Ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό απασχόλησης στον τριτογενή τομέα του πληθυσμού 15-64 χρονών υπολογίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Η Κοινή Γεωργική Πολιτική σε αριθμούς Οι πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζουν τα βασικά στατιστικά δεδομένα σε πολλούς τομείς σχετικά με την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) και, συγκεκριμένα: τη γεωργική

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Πολιτικές Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μισσός Βλάσης Ερευνητής του Παρατηρητηρίου Οικονομικών και Κοινωνικών Εξελίξεων του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, phd student Χαρακτηριστικά των σχημάτων ΕΕΕ στις χώρες τις Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο

Ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας (διάρκεια 12+ μήνες) οικονομικά ενεργού πληθυσμού 15+ χρονών υπολογίζεται με τη διαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο

Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή / και προσωρινή απασχόληση στον εργοδοτούμενο πληθυσμό 15+ χρονών - σύνολο Περιγραφή δείκτη και πηγή πληροφοριών Το μερίδιο εργοδοτουμένων με μερική ή/και προσωρινή απασχόληση

Διαβάστε περισσότερα

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο,

Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Ενεργειακές προτεραιότητες για την Ευρώπη Παρουσίαση του Ζ. M. Μπαρόζο, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 22 Mαΐου 2013 Νέες πραγματικότητες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας Αντίκτυπος

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η

ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ. ΦΑΣΗ 1η ΗΛΩΣΗ ΜΕ ΑΡΧΕΙΟ Το σύστηµα της ηλεκτρονικής υποβολής υποστηρίζει την εισαγωγή στοιχείων από εξωτερικό αρχείο. Ο σκοπός της εισαγωγής στοιχείων από αρχείο είναι η αποφυγή πολλαπλών πληκτρολογήσεων αν τα

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Φορολογική πολιτική και ανταγωνιστικότητα Νίκος Βέττας Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τ. Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 T. Karatassou Str., 117

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 11.5.2016 L 121/11 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/699 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Μαΐου 2016 σχετικά με τον καθορισμό, για το 2016, των δημοσιονομικών ανώτατων ορίων για ορισμένα καθεστώτα άμεσης στήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή

Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.11.2013 COM(2013) 768 final ANNEX 1 Επικύρωση της δεύτερης περιόδου ανάληψης υποχρεώσεων του πρωτοκόλλου του Κιότο στη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS. Κινητικότητα Προσωπικού ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑ ΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ERASMUS Κινητικότητα Προσωπικού Μπορούν να συμμετάσχουν μέλη του προσωπικού που είναι: Υπήκοοι χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης(LLP). Υπήκοοι

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στοιχεία της Επίσκεψης Μελέτης ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ STUDY VISITS ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα

Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα «Ενεργειακά δίκτυα στην Ευρώπη η υλοποίηση ενός οράματος» The Economist «Η Θάλασσα της Ευρώπης: Σκιαγραφώντας τον χάρτη της οικονομικής ανάπτυξης» Θεσσαλονίκη, 17 Φεβρουαρίου 2014 Πάνος Καρβούνης, Επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ :

Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Η προοπτικές μεταρρύθμισης της ΚΑΠ : Θέματα για συζήτηση μετά το 2013 Τάσος Χανιώτης Διευθυντής Διεύθυνση Οικονομικών Αναλύσεων, Προοπτικών και Αξιολογήσεων Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

διευρωπαϊκών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Απόφαση αριθ. 1229/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2003 για καθορισμό συνόλου προσανατολισμών σχετικά με τα διευρωπαϊκά δίκτυα στον τομέα της ενέργειας και για την

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Μαρτίου 2017 (OR. en) 7057/17 ADD 1 TRANS 97 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Φεβρουαρίου 2013 (OR. en) 6206/13 Διοργανικός φάκελος: 2012/0262 (NLE) JUSTCIV 22 ATO 17 OC 78 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση σχετικά με την επαγγελματική υγεία και ασφάλεια Αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα στα 2 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Πακέτο που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα για την Ευρώπη των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.6.2014 COM(2014) 312 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την εφαρμογή της απόφασης-πλαισίου 2008/675/ΔΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ

Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ Όρια βαρέων μετάλλων για ΕΕ αποβλήτων. Ακολουθούν τα όρια των βαρέων μετάλλων στα Ευρωπαϊκά πρότυπα για το κομπόστ και τα προϊόντα της αναερόβιας ζύμωσης, από το προσχέδιο της Έκθεσης για τα κριτήρια αποχαρακτηρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 29 Νοεμβρίου 2017 (OR. en) 15089/17 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Αριθ. εγγρ. Επιτρ.: Θέμα: ENER 480 CLIMA 329 AGRI 658 COMPET

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.11.2013 COM(2013) 815 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 95/50/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)?

Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? MEMO/11/406 Βρυξέλλες, 16 Ιουνίου 2011 Υγεία: Προετοιµασία για τις διακοπές ταξιδεύετε πάντα µε την Ευρωπαϊκή Κάρτα σας Ασφάλισης Ασθένειας (EΚΑA)? Στις διακοπές να περιµένετε το απροσδόκητο. Σχεδιάζετε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.5.2017 COM(2017) 242 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της έκθεσης της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο σχετικά με την επανεξέταση της πρακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 1.2.2017 COM(2017) 53 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οι πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης: παρατηρήσεις σε θέματα πολιτικής σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ στην ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ. Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.2.2013 COM(2013) 104 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Αποτελέσματα από την ενδιάμεση επαλήθευση της προσθετικότητας 2007-2013 EL EL ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος και σημαντικές εθνικές τάσεις Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 27/05/2009 Προεκλογική έρευνα Πρώτο κύμα Πρώτα αποτελέσματα:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Βρυξέλλες, 31 Μαΐου 2013 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2013/0900 (NLE) EUCO 110/13 INST 234 POLGEN 69 OC 295 ΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Επιτροπής των Περιφερειών EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1. ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 15/09/2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 69) - Άνοιξη 2008 Πρώτα ανεπεξέργαστα αποτελέσματα: Ευρωπαϊκός μέσος όρος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004

Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 2004 ελτίο Τύπου Αριθµοί Κλειδιά στις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας στα σχολεία στην Ευρώπη Έκδοση 24 Η ανάπτυξη της δυναµικής της τεχνολογίας των πολυµέσων και του ιαδικτύου για εκπαιδευτικούς

Διαβάστε περισσότερα

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ.

Το εν λόγω ποσό πρέπει να αναγράφεται σε ευρώ στρογγυλεµένο στο πλησιέστερο ευρώ. Οδηγίες συµπλήρωσης της δήλωσης INTRASTAT (ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ) Η δήλωση αυτή υποβάλλεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ για κάθε µήνα µέχρι την 10 η µέρα του επόµενου µήνα που έπεται του µήνα αναφοράς. Σε περίπτωση που κάποιος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.5.2014 COM(2014) 291 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Συμφωνία σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Ιουλίου 2016 (OR. en) 11432/16 LIMITE PUBLIC POLGEN 92 JUR 361 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0300(COD) Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 2011/0300(COD) 7.5.2012 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 12-32 Σχέδιο γνωμοδότησης Sandra Kalniete (PE487.677v01-00) Διευρωπαϊκές ενεργειακές

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015.

Επισυνάπτεται για τις αντιπροσωπίες έγγραφο σχετικά με το ανωτέρω θέμα όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο ΔΕΥ στις 20 Ιουλίου 2015. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Ιουλίου 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.: 10830/2/15

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.6.2014 COM(2014) 227 final 2014/0129 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της σύνθεσης της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής EL EL ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 6.4.2016 COM(2016) 181 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 8η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Έργα Διαμετακόμισης του ΔΕΣΦΑ στη Νοτιοανατολική Ευρώπη Νίκος Κατσής Διευθυντής Δραστηριότητας Ρυθμιστικών Θεμάτων & Στρατηγικού Σχεδιασμού, ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΙΕΝΕ, Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2009 Περιεχόμενα Η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0186 (COD) 13660/16 LIMITE ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 101 AELE 77 EEE 41 CODEC 1506

Διαβάστε περισσότερα

16 33 37 83 86 363 367 388 Πίνακας 29: 363 366 388 63 66 68 76 77 78 87 88 Böwer Michou Ungerer 333 373 376 377 378 383 386 387 388 388 - - - - - - - - - 1/4 - - - - - -. - - - -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ: ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Παρουσίαση του J.M. Barroso, Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 4ης Φεβρουαρίου 2011 Περιεχόμενα 1 I. Η Ευρώπη κινδυνεύει να χάσει έδαφος

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2014/0013 (NLE) 15436/15 AGRI 684 AGRIORG 101 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέμα: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΥΡΙΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ & ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΙΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Βλέπε «Οδηγίες» στη σελίδα 4 E 411 ( 1 ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Αθήνα ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς δεσμευτικό έγγραφο.

Διαβάστε περισσότερα

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών

EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009. Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή ανδρών/γυναικών Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ 27/10/2009 EB71.3 - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2009 Μετεκλογική ανάλυση Πρώτα αποτελέσματα: επικέντρωση στην κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.6.2011 COM(2011) 382 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ που αφορά την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD)

A8-0061/19. Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400 C8-0223/ /0186(COD) 8.6.2017 A8-0061/19 Τροπολογία 19 Petra Kammerevert εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Έκθεση Santiago Fisas Ayxelà Πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 έως 2033 COM(2016)0400

Διαβάστε περισσότερα

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων:

Πολίτευμα. Διάκριση πολιτευμάτων: Πολίτευμα Τι είναι το πολίτευμα; Με τον όρο πολίτευμα (ή πολιτικό σύστημα) εννοείται το σύνολο των θεσμών, σύμφωνα με τους οποίους κυβερνάται ένα κράτος ή μια πολιτεία Σε ό,τι αφορά το συνταγματικό δίκαιο

Διαβάστε περισσότερα

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 19.7.2016 COM(2016) 456 final ANNEX 3 Προσθήκη στο COM(2016) 456 final Αφορά την προσθήκη του Παραρτήματος 3 στην αρχική διαδικασία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Συγκεκριµένα, το παράρτηµα της απόφασης 2007/453/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείµενο του παραρτήµατος της παρούσας. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Aθήνα, 3. 8. 2017 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.:2494/84514 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης EL L 119/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.5.2011 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Απριλίου 2011 για την εκκαθάριση των λογαριασμών των οργανισμών πληρωμών των κρατών μελών στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος

Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Εγχειρίδιο Διαδικασιών Αδειοδότησης για Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος Αθήνα ΙΟΥΛΙΟΣ 2016 Το παρόν εγχειρίδιο δεν αποτελεί νομικώς δεσμευτικό έγγραφο. Η έκδοση του εγχειριδίου από τη Γενική Στρατηγικών Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Standard Eurobarometer European Commission ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 72 ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ 2009 Standard Eurobarometer 72 / Φθινόπωρο 2009 TNS Opinion & Social ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ GREECE Η έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ.

ΕΤΚΛ ΕΜΠ. Τεχνολογία Πετρελαίου και. Μεταφορά, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού. Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων Και Λιπαντικών ΕΜΠ. Φυσικού Μεταφορά,, Διανομή, Αποθήκευση Φυσικού Φυσικού Αγωγοί Μεταφοράς Φυσικού Οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου διακρίνονται ανάλογα με την πίεση σε: Αγωγούς μεταφοράς Υψηλής Πίεσης (40 100 bar) Αγωγούς

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 66 final Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της σύναψης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου της

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1.

Διαβιβάζεται συνημμένως στις αντιπροσωπίες το έγγραφο - COM(2016) 70 final - ANNEX 1. Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Μαρτίου 2016 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2016/0042 (NLE) 6964/16 ADD 1 COEST 63 ELARG 19 ΠΡΟΤΑΣΗ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Οκτωβρίου 2014 (OR. en) 14333/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 13884/14 Θέμα: CDR 109 INST 511 AG 17 Πρόταση απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.8.2017 COM(2017) 413 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, του πρωτοκόλλου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 18.1.2017 COM(2017) 17 final 2017/0011 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου του Σένγκεν στον τομέα του συστήματος πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2015 COM(2015) 117 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Eξαιρέσεις χορηγούμενες από τα κράτη μέλη δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) 1371/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009

ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 Γενική Διεύθυνση Επικοινωνία Διεύθυνση Γ Σχέσεις με τους πολίτες ΜΟΝΑΔΑ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ 2009 25/03/2009 Τακτικό Ευρωβαρόμετρο (EB 71): Ιανουάριος-Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑΣ Πασχάλης Χαριζάνης Α. Η ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Κερί Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος η παραγωγή κεριού για

Διαβάστε περισσότερα

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.5.2014 COM(2014) 271 final EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τον υπολογισμό, τη χρηματοδότηση, την πληρωμή και την εγγραφή στον προϋπολογισμό της διόρθωσης των δημοσιονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.12.2014 COM(2014) 730 final ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 18 Μαΐου 2017 (OR. en) 9438/17 ADD 1 MAP 12 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Ημερομηνία Παραλαβής: Αποδέκτης: Για τον Γενικό Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.10.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1278/2007 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Οκτωβρίου 2007 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2007 για καθορισμότων

Διαβάστε περισσότερα

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM)

VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) VIES ( VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM) ΣΚΟΠΟΣ: αλληλοενημέρωση και έλεγχος των ΚΜ σχετικά με τον ΦΠΑ στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 1 VIES τέθηκε σε εφαρμογή 1/5/2004 ενδοκοινοτικές παραδόσεις αγαθών 1/1/2010

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη

Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Φυσικό αέριο στην Αν. Μεσόγειο: Ελλάδα Η πύλη προς την Ευρώπη Δημήτριος Ε. Μανώλης, Διευθυντής Παρακολούθησης Διεθνών Έργων, ΔΕΠΑ Α.Ε. Ηράκλειο, 26 Μαΐου 2012 Προμήθεια και Ζήτηση στην Ευρώπη Ευρώπη(Ζήτηση)

Διαβάστε περισσότερα

Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης , Έργα της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας, χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης Τον Νοέμβριο του 2008, η Επιτροπή παρουσίασε λεπτομερές Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Πρόγραμμα Ανάκαμψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.3.2015 COM(2015) 130 final ΕΤΗΣΙΑ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων των κρατών μελών όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις κατά την

Διαβάστε περισσότερα

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

EL 1 EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ EL EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Η είσπραξη των παραδοσιακών ιδίων πόρων δύναται να ελεγχθεί µε διαφορετικούς τρόπους: µε ελέγχους εγγράφων, µε κανονιστικούς ελέγχους και µε επιτόπιους ελέγχους.

Διαβάστε περισσότερα

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από:

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 δείχνει πλεόνασμα ύψους ,74 ευρώ που προκύπτει από: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 17 Ιουνίου 2016 (OR. en) 9586/16 BUDGET 15 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Θέμα: Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 2 του γενικού προϋπολογισμού για το 2016: Εγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL)

ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΟΛΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ETUCE (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Εκπαιδευτικών, τμήμα της EDUCATION INTERNATIONAL) ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ (2012) ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 55 συνδικαλιστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4..3 COM(3) 856 final ANNEXES to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση EL EL ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΚΑΤΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΣΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2016 COM(2016) 618 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση για να διευκολυνθεί ο υπολογισμός της καταλογισθείσας ποσότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και έκθεση προκειμένου να

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.9.2006 L 262/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) AΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1364/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6ης Σεπτεµβρίου 2006 για καθορισµό προσανατολισµών

Διαβάστε περισσότερα