ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/ Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμο γής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 3888/ Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τι μολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου μέσης και χαμη λής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος Μετάταξη των υπαλλήλων του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 α του Ν. 3852/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρ μοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 95 παρ. 2 5 και 7 του Ν. 3852/1997 (107 Α ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29 Β ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζο νται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους δή μους, παρέχεται διοικητική υποστήριξη σε όσους δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Άρθρο 2 1. Ο δήμος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ), στον οποίο έχει μεταταγεί το προσωπικό των υπη ρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 3852/2010, παρέχει υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη σε δήμους και σε δημοτικές ενότητες που δεν διαθέτουν τις αντί στοιχες υπηρεσίες με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων. 2. Διοικητική υποστήριξη παρέχεται και από τις κα ταργούμενες αποκεντρωμένες υπηρεσίες των ΝΑ σε δήμους που υπάγονταν στην χωρική αρμοδιότητα τους την 31/12/2010, είτε αυτοί έχουν συνενωθεί στο πλαίσιο του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010, και αποτελούν δημοτικές ενότητες δήμων, είτε δεν έχουν συνενωθεί. 3. Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εάν για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας δεν διαθέτουν υπαλλήλους του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν διοικη τική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού, η οποία συνίσταται στην ανάθεση άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας σε υπαλλήλους του. 4. Ο δήμος της έδρας του νομού παρέχει διοικητική υποστήριξη, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδι οτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, σε δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό του οικείου κλάδου ή ειδικότητας προς συγκρότηση συλ

2 30670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λογικών οργάνων, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η ανωτέρω υποστήριξη συνίσταται στον ορισμό υπαλλήλων που μετέχουν στα ανωτέρω συλ λογικά όργανα. 5. Δήμοι που ασκούσαν την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, εξακολουθούν να την ασκούν εντός των ίδιων διοικητικών ορίων. Προκειμένου για δήμους που έχουν συνενωθεί κατά το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται ότι συντρέχει επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, η άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και των λοιπών δημοτικών ενοτήτων. Με την ίδια από φαση, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης άσκησης των αρμο διοτήτων αυτών. Άρθρο 3 1. Οι αιτήσεις των πολιτών για αρμοδιότητες για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, κατατίθενται στους δήμους όπου λειτουργούσαν μέχρι 31/12/2010 αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. 2. Η υπηρεσία του δήμου που παρέχει διοικητική υπο στήριξη καταχωρεί με ιδιαίτερη επισημείωση στο βιβλίο πρωτοκόλλου τις αιτήσεις της προηγούμενης παρα γράφου με αναφορά του εξυπηρετούμενου διοικητικά δήμου. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση τον χρόνο υποβο λής τους, χωρίς οποιασδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων που αφορούν κατοίκους του διοικητικά υπο στηριζόμενου δήμου και κατοίκους της χωρικής του αρμοδιότητας. Ο διοικητικά υποστηριζόμενος δήμος μπορεί να ζητά ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων που αφο ρούν κατοίκους του. 3. Ο δήμος της έδρας του νομού για τη διοικητική υποστήριξη των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμε νου άρθρου ορίζει, μετά από αίτημα του οικείου δήμου, συγκεκριμένους υπαλλήλους προς άσκηση των οικείων αρμοδιοτήτων. 4. Ο διοικητικά υποστηριζόμενος δήμος ασκεί τις απο φασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, όπως προ βλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, δια των αρμοδίων οργάνων του. Σε όσες περιπτώσεις η σχετική νομοθεσία προβλέπει τη διατύπωση γνώμης, ο δήμος που παρέ χει διοικητική υποστήριξη απευθύνει αντίστοιχο αίτημα προς έκδοση γνωμοδότησης από τον υποστηριζόμενο δήμο. 5. Εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στις υπηρε σίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίες αφο ρούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από 01/01/2011 στους δήμους, εξετάζονται από τους οικείους δήμους, ή από τους δήμους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 της παρούσας, αντιστοίχως. Οι σχετικοί φάκελοι παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες των δήμων για δε την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο συνυπο γράφεται από τους οριζόμενους για την παράδοση και παραλαβή υπάλληλους. Άρθρο 4 Ο τεχνικός, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων και των οικείων αρχείων, περιέρχεται, αντίστοιχα, στους δήμους που ασκούν από 01/01/2011 τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκε. Για την παράδοση και παραλαβή του ανωτέρω εξοπλισμού συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο από μικτή επιτροπή υπαλλήλων της οικείας Περιφέρειας και του οικείου Δήμου, η οποία συγκροτείται, εντός μηνός από την ανάληψη των κα θηκόντων τους, με κοινή απόφαση Περιφερειάρχη και Δημάρχου. Οι υπηρεσίες των δήμων που ασκούν πρόσθετες αρ μοδιότητες, στο πλαίσιο διοικητικής υποστήριξης, εξα κολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους όπου ήσαν εγκατεστημένες οι αντίστοιχες υπηρεσίες της ΝΑ και των ΤΥΔΚ μέχρι την εξασφάλιση άλλης κτιριακής υποδομής, εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1199 (2) Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 3888/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α ). 2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1138/ (ΦΕ Β ) και ΠΟΛ. 1156/ (ΦΕΚ 1795 Β ), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1169/ (ΦΕΚ 1851 Β ), ΠΟΛ. 1175/ (ΦΕΚ 1872 Β ), ΠΟΛ 1180/ (ΦΕΚ 1934 Β ) και ΠΟΛ 1185/ Την υπ αριθμ. Δ6 Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά». 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγρά φου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1175/ όπως ισχύει για την υποβολή αίτησης από τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, παρατείνεται μέχρι την 31/12/ Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ , όπως ισχύει, για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., παρατείνεται μέχρι την 24/01/2011 για τους επι τηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ το Εκκαθαριστικό Σημεί ωμα του άρθρου 9 του Ν. 3888/2010 και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 31/12/2010.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαρι στικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 28/12/2010, καθώς και αυτών που εκδίδονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπε ται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, γίνεται το αργότερο μέχρι την 28/01/ Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφα σης ΠΟΛ. 1138/ , καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ , όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρα τείνεται μέχρι την 31/12/2010. Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 28/01/2011, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 28/12/2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω παράτασης. 5. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/ , όπως ισχύει, για την υποβολή ει δικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 31/12/2010. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/οικ (3) Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τιμολο γίων Ρυθμιστικού Ελέγχου μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α /1989), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ 154/Α /1996), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α /1996) «Συγ χώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/ Α /2004) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α / ), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α / ). 3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ) και το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. οικ.46098/ απόφαση «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1696/Β / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ). 6. Το Παράρτημα IV, αρ. 2 «Ενέργειες για τη δεύτερη αξιολόγηση iv. Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις Ενί σχυση του Ανταγωνισμού στις Ανοικτές Αγορές» και Παράρτημα 3 του Παραρτήματος IV: «Προϋποθέσεις Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Επιχειρηματικό πε ριβάλλον Ενέργεια» του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ). 7. Την Υπουργική Απόφαση «Τιμολόγια Ρυθμιστι κού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ). 8. Το έγγραφο της ΔΕΗ προς την Υπουργό Περιβάλ λοντος, και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τον Τιμοκατάλογο ανταγωνιστικών Χρεώσεων των Τι μολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. με Α.Π. ΓρΔ/5715/ (Α.Π. ΓΓΕΚΑ 3142/ ). 9. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 381/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. Ο 45843/ Έγγραφο της Αρχής. 10. Την ανάγκη εξισορρόπησης των οικονομικών συνε πειών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μέσο επιτρεπόμενο έσοδο ανά κατηγορία πελατών Αντικαθίσταται ο Πίνακας 2 της παρ.2 του Άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης «Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ) στον οποίο καθορίζεται το Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο για το έτος 2011 ανά κατηγορία πελατών για τη Μέση και Χαμηλή Τάση ( /MWh), σύμφω να με την υπ αριθμ. 381/2010 Γνώμη της ΡΑΕ, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο κατά κατηγορία πελατών της ΔΕΗ ΑΕ για το έτος 2011 Νέο Τιμολόγιο Γενικό Μέσης Τάσης (MT) Αγροτικό ΜΤ (Διακοπτόμενο) Υφιστάμενο Τιμολόγιο ΔΕΗ Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο ( /MWh) Β1 66,3 Β1Β 65,0 Β2 71,8 Β2Β 76,7 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΤ 49,5

4 30672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικιακό (Συνολικές Τιμές για τιμολόγια με και χωρίς χρονοχρέωση) Αγροτικό ΧΤ (Διακοπτόμενο) Φωτισμός Οδών και Πλατειών Γενικό χαμηλής τάσης (χωρίς χρέωση ισχύος) Γενικό χαμηλής τάσης (με χρέωση ισχύος) Γενικό χαμηλής τάσης (χωρίς χρέωση ισχύος, με χρονοχρέωση) , , , , και άνω 80,1 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΤ 57,2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 65,3 Γ21 88,3 Γ21Β 81,1 Γ22 79,9 Γ22Β 82,0 Γ23 80,0 Γ23Β 68,3 Άρθρο 2 Τιμολόγια Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Καθορίζονται για το έτος 2011 τα Τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. για το ανταγωνιστικό σκέλος των Τιμολογίων Ρυθ μιστικού Ελέγχου, όπως αυτά προτείνονται με το υπ αριθμ. ΓρΔ/5715/ έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. για τα οποία γνωμοδοτεί θετικά η ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 381/2010 γνώμη, ως εξής: Α. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ Στα τιμολόγια Μέσης Τάσης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: Μήνας: Μήνας τιμολογίου = 30 ημέρες. Εάν η καταμέ τρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από μήνα, τότε για τη Ισχύος και για την Πάγια γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες πραγματικής κατανάλωσης / 30. μέρες της περιόδου Ιούνιος Σεπτέμβριος μέρες της περιόδου Οκτώβριος Μάιος μέρες όλο το έτος 23:00 7:00 τις εργάσιμες μέρες και όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.1 Εμπορικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) 6,06 2,65 0, ,05103 ΧΖ = ΜΖ x [(1 ΣΥΝΤ.ΧΡΗΣ/ΣΗΣ) x 1,7 + 0,1] ΧΖ: Χρεωστέα Ζήτηση ΜΖ: Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζή τηση στις εργάσιμες μέρες μεταξύ 7:00 23:00 μέρες της περιόδου Ιούνιος Σεπτέμβριος μέρες της περιόδου Οκτώβριος Μάιος μέρες όλο το έτος 23:00 7:00 τις εργάσιμες μέρες και όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 1.2 Βιομηχανικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) 6,06 2,65 0, ,05003 ΧΖ = ΜΖ x [(1 ΣΥΝΤ.ΧΡΗΣ/ΣΗΣ) x 1,7 + 0,1] ΧΖ: Χρεωστέα Ζήτηση ΜΖ: Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζή τηση στις εργάσιμες μέρες μεταξύ 7:00 23:00 2. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ* Όλο το έτος 0,04946 * Χορηγείται στους αγρότες που συνάπτουν σύμβαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητεί ται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα κοστολογείται με το βιομηχανικό τιμολόγιο. Β. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: Μήνας: Μήνας τιμολογίου = 30 ημέρες. Εάν η καταμέ τρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από μήνα, τότε για τη Ισχύος και για την Πάγια γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες πραγματικής κατανάλωσης / 30. Το ωράριο της χρονοχρέωσης παραμένει το ίδιο με σήμερα. Τα κλιμάκια του οικιακού τιμολογίου αφορούν περίοδο 120 ημερών. 1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 1.1 Εμπορικό 2011 Όλο το έτος 0,08700 Πάγια ( / μήνα) : 0,53

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιομηχανικό ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ* Όλο το έτος 0,07990 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 Εμπορικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) Ιούνιος Σεπτέμβριος 3,32 Οκτώβριος Μάιος 1,90 Όλο το έτος 0,05556 Ελάχιστη ( /μήνα) : 5,00 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 * Χορηγείται στους αγρότες που θα συνάπτουν σύμ βαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα κοστο λογείται με το βιομηχανικό ενεργειακό ή με το βιομη χανικό με ισχύ και μια ζώνη ενέργειας. 6. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6.1 Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση Όλο το έτος 0,06540 Πάγια ( / μήνα) : 0, Βιομηχανικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) Κλιμάκια (στο σύνολο της κατανάλωσης) Παγίου Μονο φασικής παροχής ( ανα τετρά μηνο) Παγίου Τρι φασικής παροχής ( ανα τετρά μηνο) Ιούνιος Σεπτέμβριος 3,32 Οκτώβριος Μάιος 1,90 Όλο το έτος 0,06540 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ 3.1 Εμπορικό 2011 Ημέρα, όλο το έτος 0,10095 Νύχτα, όλο το έτος 0,05400 Πάγια ( / μήνα) : 0, Βιομηχανικό 2011 Ημέρα, όλο το έτος 0,08505 Νύχτα, όλο το έτος 0,05400 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ Όλο το έτος 0,06462 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 από kwh 0, ,52 4,80 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 14,00 > 2001 kwh 0, ,52 14,00 Ελάχιστη μονοφασικού ( / τετράμηνο) : 5,30 Ελάχιστη τριφασικού ( / τετράμηνο) : 8, Οικιακό Με Χρονοχρέωση Ωράριο «κανονικής χρέωσης» Πάγιο, τιμές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση : όπως στο τιμολόγιο Χωρίς Χρονοχρέωση Ωράριο «μειωμένης χρέωσης» Πάγιο νύχτας τετραμήνου: 4,00 Ενέργεια νύχτας, όλες οι kwh: 0,05400 /kwh Άρθρο 3 Ισχύς 1. Τιμοκατάλογοι για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (Τιμολόγια πολυτέκνων, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υπουργική Απόφαση «Τιμο λόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ). 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01/01/2011. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

6 30674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μετάταξη των υπαλλήλων του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 257 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α )» Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Τα υπ αριθμ. 4255/ και 4427/ έγγραφα του Νομαρχιακού Διαμ/τος Δράμας της Ν.Α. Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 5. Τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, απο φασίζουμε: Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο Δράμας των κατωτέρω υπαλλήλων: 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παύλου, κλάδου/ειδικό τητας ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου, κλάδου/ειδικό τητας ΔΕ Δακτυλογράφων με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 3. ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ του Παντελή, κλάδου/ειδι κότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Γ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανο λόγων Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 5. ΕΦΕΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Αλεξάνδρου, κλάδου/ει δικότητας ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Γ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 6. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μαργαρίτη, κλάδου/ ει δικότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Β, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, κλά δου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 8. ΤΕΡΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, κλάδου/ειδικότη τας ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 9. ΤΣΙΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, κλάδου/ειδικό τητας ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα νικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συ νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 10. ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη, κλάδου/ειδικό τητας ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 11. ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μιχαήλ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Δ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσμα τος Δράμας (Δόκιμος), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Χρήστου, κλά δου/ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συ νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 13. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογ/κού με βαθμό Α, υπάλ ληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ζαχαρία, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ, υπάλ ληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάν θης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας (Δόκιμος),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλά δου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011. Δράμα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ (5) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛ ΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/154784/5993/Π09/5/490/Ε/498694/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής θερ μομονωτικών και ηχομονωτικών πάνελς πολυουρεθά νης με την παραγωγή πάνελς ψυκτικών θαλαμών, στη θέση ΒΙΠΕ Πατρών του Δήμου Ωλένιας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ευρώ δηλαδή ποσοστό 55% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0 (Ε.Μ.Ε.) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής: 07/12/2010 Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 1. Με την υπ αριθμ. 4787/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ον. πατρός ΚΙ ΤΣΟΣ γεν. το 1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. 4872/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩ ον. συζύγου ΒΑΣΙΛΗΣ, γένος ΝΙΚΑ, γεν. το 1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 3. Με την υπ αριθμ. 4989/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. το 1952 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής (6) 4. Με την υπ αριθμ. 5015/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. συζύγου ΦΩΤΟΣ, γένος ΤΟΥΡΛΑ, γεν. το 1957 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 5. Με την υπ αριθμ. 4750/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΩΡΗΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ γεν. το 1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 6. Με την υπ αριθμ. 4790/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη νικής 7. Με την υπ αριθμ. 4788/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΤΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. το 1951 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη νικής 8. Με την υπ αριθμ. 5013/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. το 1953 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. 4869/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ον. πατρός ΝΑΣΙΟ γεν. το 1937 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 10. Με την υπ αριθμ. 4876/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΝΤΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. το 1953 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 11. Με την υπ αριθμ. 4865/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗ γεν. το 1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 12. Με την υπ αριθμ. 4880/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΔΗΜΗΡΙΟΥ, ον/ μο συζύγου ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΕΣ,, γεν. το 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 13. Με την υπ αριθμ. 4877/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ον/μο συζύγου ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΣΣΗΣ, γεν. το 1970 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 14. Με την υπ αριθμ. 4897/ απόφαση της Γε

8 30676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. το 1968 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 15. Με την υπ αριθμ. 4651/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ον. συζύγου ΓΙΑΝΝΗΣ, γένος ΤΣΙΑΒΟΥ, γεν. το 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 16. Με την υπ αριθμ. 4871/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΩΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. συζύγου ΠΕΡΙΚΛΗΣ, γένος ΤΑΣΗ, γεν. το 1972 στην Αλβανία, για την απόκτη ση της Ελληνικής 17. Με την υπ αριθμ. 5008/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ον. συζύγου ΗΛΙΑΣ, γένος ΠΗΛΙΟΥ, γεν. το 1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 18. Με την υπ αριθμ. 4742/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΤΣΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. το 1934 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη κ.α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ Αριθμ (7) Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. στ του Ν.Δ. 86/1969 «περί «δασικού Κώδικα». 2. Την κοινή Υπουργική απόφαση / άρ θρο 5 παρ. 3 ΦΕΚ 57/Β / Τις διατάξεις του Ν. 2503/ «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση Περιφέρειας κ.λπ.». 4. Την υπ αριθμ. 8063/ απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπογραφή με εντολή Γ.Γ.Π.Κ.Μ.». 5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ χείου Έδεσσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με γάλης διάρκειας και έντασης, με αποτέλεσμα να προ καλούνται μεγάλες ζημιές στο θήραμα γενικά. 6. Την ανάγκη προστασίας του Θηραματικού πλού του της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Έδεσσας εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διαβίωσης σε περιόδους χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και δι άρκειας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχεί ου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηρα μάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι. Επιτρέπεται μόνο για υδρόβια και παρυδάτια πτηνά, στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδεσσας Γιαννιτσών και ισχύει από τη δη μοσίευση της, μέχρι τέλους της Κυνηγετικής περιόδου Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, 996/71 και της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Η παρούσα δε θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογι σμό. Έδεσσα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΑΝΙΔΑ (8) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών. Με την υπ αριθμ. 6169/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Α παρ. 2 του Ν. 3824/2004 (Κ.Ε.Ι.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γί νεται δεκτή η αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για το ανήλικο τέκνο που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα σε ελληνικό σχολείο, υπό τα στοιχεία: (επ.) ΜΟΚΡΕΡΙ, (ον.) ΣΑΪΜΙΡ,(ον. πατρός) ΤΖΕΒΙΤ, (ον. μητρός) ΛΙΡΙΓΕ, γεν. το έτος 1993 στην Αλβανία. Με την υπ αριθμ. 6170/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Α παρ. 2 του Ν. 3824/2004 (Κ.Ε.Ι.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γί νεται δεκτή η αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για το ανήλικο τέκνο που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα σε ελληνικό σχολείο, υπό τα στοιχεία: (επ.) ΜΟΚΡΕΡΙ, (ον.) ΙΡΙΝΑ,(ον. πατρός) ΤΖΕΒΙΤ, (ον. μητρός) ΛΙΡΙΓΕ, γεν. το έτος 1995 στην Αλβανία. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 844 16 Μαΐου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. πρωτ. Β1 4977/2008 κοι νής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 94 23 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας υπαλλή λων της Διεύθυνσης (Δ1) Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1644 14 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση Πολιτικού Γραφείου Υφυπουργού Εσωτερι κών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 90 18 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4146 Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16605 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1154 6 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικής θέσης με σχέση εργασίας ιδιω τικού δικαίου αορίστου χρόνου....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1925 13 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής του Γενικού, των Ειδικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11493 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 655 21 Μαρτίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της ΔΟΥ Λευκάδας έτους 2013....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1473 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός επιτοκίων εντόκων γραμματίων με ημε ρομηνία δημοπρασίας 9.1.2007... 1 Έγκριση υπερωριακής απασχόλησης των μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1664 19 Οκτωβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με πέντε (5) άτομα, διάρκειας ενός (1) έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7233 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 523 28 Φεβρουαρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ορισμός σημείου αναφοράς για την παρακολού θηση εφαρμογής της Σύμβασης των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29949 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2442 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση άδειας λειτουργίας.... 1 Τροποποίηση άδειας λειτουργίας.... 2 Χορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 16505 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΥΧΟΣ ΥΡΟ Αρ. Φύλλου 1150 7 Ιουνίου 2011 ΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναγνώριση της γεωγραφικής ένδειξης «Μουζακίου» ως συ μπληρωματικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1177 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συγχώνευση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών στο Δήμο Τριφυλίας Ν. Μεσσηνίας....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 34329 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2815 20 Οκτωβρίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας πολιτικών υπαλ λήλων της Αρχής Καταπολέμησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5873 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 392 14 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εγκριση υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων που υπηρετούν με διάθεση στα Πολιτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2727 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 112 13 Ιουλίου 2010 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3861 Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6003 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 464 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ1/Α/5815 Κανονισμός αδειών φυσικού αερίου. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25009 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1753 18 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός σημείου υποδοχής, όπου κατατίθενται οι αιτήσεις πολιτών τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1289 21 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταφορά της καθ ύλην και κατά τόπον αρμοδιό τητας των Κτηματικών Υπηρεσιών Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4027 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 97 31 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5531 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 428 14 Απριλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΣΤ4/Φ.084/ΑΣ1823/ΦΕΚ/ Β/262/15.3.2010 υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα