ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 30669 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/ Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμο γής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 3888/ Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τι μολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου μέσης και χαμη λής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος Μετάταξη των υπαλλήλων του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, σύμφωνα με τις δια τάξεις του άρθρου 257 παρ. 2 α του Ν. 3852/ Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟ ΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Διοικητική υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρ μοδιοτήτων των δήμων σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 3852/2010. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Τις διατάξεις: α) Του άρθρου 95 παρ. 2 5 και 7 του Ν. 3852/1997 (107 Α ). β) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κωδικοποι ήθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ/τος 63/2005 (98 Α ). 2. Την υπ αριθμ. 383/ (ΦΕΚ 29 Β ) απόφα ση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί «Καθορισμού αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτε ρικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου». 3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων που μεταβιβάζο νται από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στους δή μους, παρέχεται διοικητική υποστήριξη σε όσους δεν διαθέτουν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις των παρ. 2 έως 5 του άρθρου 95 παρ. 2 του Ν. 3852/2010. Άρθρο 2 1. Ο δήμος της έδρας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (ΝΑ), στον οποίο έχει μεταταγεί το προσωπικό των υπη ρεσιών της, σύμφωνα με το άρθρο 257 του Ν. 3852/2010, παρέχει υποχρεωτικά διοικητική υποστήριξη σε δήμους και σε δημοτικές ενότητες που δεν διαθέτουν τις αντί στοιχες υπηρεσίες με επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, κατά τις ειδικότερες ρυθμίσεις των επόμενων άρθρων. 2. Διοικητική υποστήριξη παρέχεται και από τις κα ταργούμενες αποκεντρωμένες υπηρεσίες των ΝΑ σε δήμους που υπάγονταν στην χωρική αρμοδιότητα τους την 31/12/2010, είτε αυτοί έχουν συνενωθεί στο πλαίσιο του άρθρου 1 του Ν. 3852/2010, και αποτελούν δημοτικές ενότητες δήμων, είτε δεν έχουν συνενωθεί. 3. Υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου, εάν για την άσκηση συγκεκριμένης αρμοδιότητας δεν διαθέτουν υπαλλήλους του οικείου κλάδου ή ειδικότητας, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, μπορούν να ζητήσουν διοικη τική υποστήριξη από το δήμο της έδρας του νομού, η οποία συνίσταται στην ανάθεση άσκησης της ανωτέρω αρμοδιότητας σε υπαλλήλους του. 4. Ο δήμος της έδρας του νομού παρέχει διοικητική υποστήριξη, για την άσκηση των πρόσθετων αρμοδι οτήτων του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010, σε δήμους οι οποίοι δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό του οικείου κλάδου ή ειδικότητας προς συγκρότηση συλ

2 30670 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) λογικών οργάνων, που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Η ανωτέρω υποστήριξη συνίσταται στον ορισμό υπαλλήλων που μετέχουν στα ανωτέρω συλ λογικά όργανα. 5. Δήμοι που ασκούσαν την αρμοδιότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με το εδ. 2 της παρ. 3 του άρθρου 95 του Ν. 3852/2010, εξακολουθούν να την ασκούν εντός των ίδιων διοικητικών ορίων. Προκειμένου για δήμους που έχουν συνενωθεί κατά το άρθρο 1 του Ν. 3852/2010, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, με την οποία διαπιστώνεται ότι συντρέχει επάρκεια υλικοτεχνικής υποδομής και προσωπικού, η άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και των λοιπών δημοτικών ενοτήτων. Με την ίδια από φαση, η οποία δημοσιοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο, καθορίζεται η ημερομηνία έναρξης άσκησης των αρμο διοτήτων αυτών. Άρθρο 3 1. Οι αιτήσεις των πολιτών για αρμοδιότητες για τις οποίες παρέχεται διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του προηγούμενου άρθρου, κατατίθενται στους δήμους όπου λειτουργούσαν μέχρι 31/12/2010 αντίστοιχες υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυ τοδιοικήσεων. 2. Η υπηρεσία του δήμου που παρέχει διοικητική υπο στήριξη καταχωρεί με ιδιαίτερη επισημείωση στο βιβλίο πρωτοκόλλου τις αιτήσεις της προηγούμενης παρα γράφου με αναφορά του εξυπηρετούμενου διοικητικά δήμου. Οι αιτήσεις εξετάζονται με βάση τον χρόνο υποβο λής τους, χωρίς οποιασδήποτε διαφοροποίηση μεταξύ εκείνων που αφορούν κατοίκους του διοικητικά υπο στηριζόμενου δήμου και κατοίκους της χωρικής του αρμοδιότητας. Ο διοικητικά υποστηριζόμενος δήμος μπορεί να ζητά ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων που αφο ρούν κατοίκους του. 3. Ο δήμος της έδρας του νομού για τη διοικητική υποστήριξη των παραγράφων 3 και 4 του προηγούμε νου άρθρου ορίζει, μετά από αίτημα του οικείου δήμου, συγκεκριμένους υπαλλήλους προς άσκηση των οικείων αρμοδιοτήτων. 4. Ο διοικητικά υποστηριζόμενος δήμος ασκεί τις απο φασιστικές ή γνωμοδοτικές αρμοδιότητες, όπως προ βλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, δια των αρμοδίων οργάνων του. Σε όσες περιπτώσεις η σχετική νομοθεσία προβλέπει τη διατύπωση γνώμης, ο δήμος που παρέ χει διοικητική υποστήριξη απευθύνει αντίστοιχο αίτημα προς έκδοση γνωμοδότησης από τον υποστηριζόμενο δήμο. 5. Εκκρεμείς αιτήσεις που είχαν υποβληθεί στις υπηρε σίες των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων, οι οποίες αφο ρούν αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται από 01/01/2011 στους δήμους, εξετάζονται από τους οικείους δήμους, ή από τους δήμους που παρέχουν διοικητική υποστήριξη, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 και 2 της παρούσας, αντιστοίχως. Οι σχετικοί φάκελοι παραδίδονται στις ανωτέρω υπηρεσίες των δήμων για δε την παράδοση συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο το οποίο συνυπο γράφεται από τους οριζόμενους για την παράδοση και παραλαβή υπάλληλους. Άρθρο 4 Ο τεχνικός, μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, περιλαμβανομένων και των οικείων αρχείων, περιέρχεται, αντίστοιχα, στους δήμους που ασκούν από 01/01/2011 τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών στις οποίες ανήκε. Για την παράδοση και παραλαβή του ανωτέρω εξοπλισμού συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο από μικτή επιτροπή υπαλλήλων της οικείας Περιφέρειας και του οικείου Δήμου, η οποία συγκροτείται, εντός μηνός από την ανάληψη των κα θηκόντων τους, με κοινή απόφαση Περιφερειάρχη και Δημάρχου. Οι υπηρεσίες των δήμων που ασκούν πρόσθετες αρ μοδιότητες, στο πλαίσιο διοικητικής υποστήριξης, εξα κολουθούν να στεγάζονται στους ίδιους χώρους όπου ήσαν εγκατεστημένες οι αντίστοιχες υπηρεσίες της ΝΑ και των ΤΥΔΚ μέχρι την εξασφάλιση άλλης κτιριακής υποδομής, εφόσον τούτο καταστεί αναγκαίο. Αθήνα, 29 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ Αριθμ. ΠΟΛ 1199 (2) Παράταση προθεσμιών και διαδικασίες εφαρμογής των διατάξεων των άρθρων 1 έως 13 του Ν. 3888/2010. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α ). 2. Τις αποφάσεις Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1138/ (ΦΕ Β ) και ΠΟΛ. 1156/ (ΦΕΚ 1795 Β ), καθώς και τις αποφάσεις Υφυπουργού Οικονομικών ΠΟΛ. 1169/ (ΦΕΚ 1851 Β ), ΠΟΛ. 1175/ (ΦΕΚ 1872 Β ), ΠΟΛ 1180/ (ΦΕΚ 1934 Β ) και ΠΟΛ 1185/ Την υπ αριθμ. Δ6 Α ΕΞ 2010/ (ΦΕΚ 1725 Β ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομικών Δημήτριο Κουσελά». 4. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι σμού, αποφασίζουμε: 1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγρά φου 3 της απόφασης ΠΟΛ. 1175/ όπως ισχύει για την υποβολή αίτησης από τους επιτηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από τη Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα ή έχει εκδοθεί αλλά δεν έχει παραληφθεί από αυτούς, παρατείνεται μέχρι την 31/12/ Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ , όπως ισχύει, για την έκδοση των Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων από τις Δ.Ο.Υ., παρατείνεται μέχρι την 24/01/2011 για τους επι τηδευματίες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. Εκκαθαριστικό Σημείωμα κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ το Εκκαθαριστικό Σημεί ωμα του άρθρου 9 του Ν. 3888/2010 και έχει υποβληθεί σχετική αίτηση μέχρι την 31/12/2010.

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η αποδοχή από τους επιτηδευματίες των Εκκαθαρι στικών Σημειωμάτων που εκδόθηκαν από την Γ.Γ.Π.Σ. ή από τις Δ.Ο.Υ. μέχρι την 28/12/2010, καθώς και αυτών που εκδίδονται στο πλαίσιο της παράτασης που προβλέπε ται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 της παρούσας, γίνεται το αργότερο μέχρι την 28/01/ Η προθεσμία των παραγράφων 1 και 6 της απόφα σης ΠΟΛ. 1138/ , καθώς και 9 της απόφασης ΠΟΛ. 1156/ , όπως ισχύουν, για την υποβολή αίτησης επίλυσης των διαφορών εκκρεμών υποθέσεων, παρα τείνεται μέχρι την 31/12/2010. Η επίλυση της διαφοράς πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι την 28/01/2011, είτε πρόκειται για αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέχρι την 28/12/2010 είτε για αιτήσεις που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της πιο πάνω παράτασης. 5. Η προθεσμία της παραγράφου 7 της απόφασης ΠΟΛ. 1138/ , όπως ισχύει, για την υποβολή ει δικού σημειώματος δήλωσης της λήψης ή έκδοσης μη νόμιμων φορολογικών στοιχείων, παρατείνεται μέχρι την 31/12/2010. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ Αριθμ. Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/οικ (3) Μέσο Επιτρεπόμενο Έσοδο ανά κατηγορία πελατών και Τιμοκατάλογος Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Τιμολο γίων Ρυθμιστικού Ελέγχου μέσης και χαμηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., για το έτος Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α /2005). 2. Το Π.Δ. 381/89 «Οργανισμός του Υπουργείου Βιομη χανίας, και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 168/Α /1989), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 191/96 (ΦΕΚ 154/Α /1996), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 27/1996 (ΦΕΚ 19/Α /1996) «Συγ χώνευση των Υπουργείων Τουρισμού, Βιομηχανίας, και Τεχνολογίας και Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 122/2004 «Ανασύσταση Του Υπουργείου Τουρισμού» (ΦΕΚ 85/ Α /2004) και σε συνδυασμό με το π.δ. 185/2009 «Ανασύ σταση του Υπουργείου Οικονομικών, συγχώνευση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών με τα Υπουρ γεία Ανάπτυξης και Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και μετονομασία του σε «Υπουρ γείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας», μετατροπή του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης σε Γενική Γραμματεία Μακεδονίας Θράκης και υπαγωγή στο Υπουργείο Εσωτερικών της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας Θράκης και της Γενικής Γραμματείας Αι γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ 213/Α / ), το Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμο διοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221/Α / ) και το Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του Π.Δ. 189/2009» (ΦΕΚ 56/Α / ). 3. Το Π.Δ. 187/2009 «Διορισμός Υπουργών και Υφυ πουργών» (ΦΕΚ 214/Α / ) και το Π.Δ. 89/2010 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 154/Α / ). 4. Την υπ αριθμ. οικ.46098/ απόφαση «Ανάθε ση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, και Κλιματικής Αλλαγής Αθανάσιο Μωραΐτη και Ιωάννη Μανιάτη» (ΦΕΚ 1696/Β / ). 5. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ 286 Α ) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του Ν. 3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α / ). 6. Το Παράρτημα IV, αρ. 2 «Ενέργειες για τη δεύτερη αξιολόγηση iv. Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις Ενί σχυση του Ανταγωνισμού στις Ανοικτές Αγορές» και Παράρτημα 3 του Παραρτήματος IV: «Προϋποθέσεις Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Επιχειρηματικό πε ριβάλλον Ενέργεια» του Ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α ). 7. Την Υπουργική Απόφαση «Τιμολόγια Ρυθμιστι κού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» με Α.Π. Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ). 8. Το έγγραφο της ΔΕΗ προς την Υπουργό Περιβάλ λοντος, και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με τον Τιμοκατάλογο ανταγωνιστικών Χρεώσεων των Τι μολογίων Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. με Α.Π. ΓρΔ/5715/ (Α.Π. ΓΓΕΚΑ 3142/ ). 9. Τη γνωμοδότηση της ΡΑΕ υπ αριθμ. 381/2010, η οποία διαβιβάστηκε με το υπ αριθμ. Ο 45843/ Έγγραφο της Αρχής. 10. Την ανάγκη εξισορρόπησης των οικονομικών συνε πειών μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών καταναλωτών, δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας. 11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Άρθρο 1 Μέσο επιτρεπόμενο έσοδο ανά κατηγορία πελατών Αντικαθίσταται ο Πίνακας 2 της παρ.2 του Άρθρου 3 της Υπουργικής Απόφασης «Τιμολόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ) στον οποίο καθορίζεται το Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο για το έτος 2011 ανά κατηγορία πελατών για τη Μέση και Χαμηλή Τάση ( /MWh), σύμφω να με την υπ αριθμ. 381/2010 Γνώμη της ΡΑΕ, ως εξής: ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο κατά κατηγορία πελατών της ΔΕΗ ΑΕ για το έτος 2011 Νέο Τιμολόγιο Γενικό Μέσης Τάσης (MT) Αγροτικό ΜΤ (Διακοπτόμενο) Υφιστάμενο Τιμολόγιο ΔΕΗ Μέσο Ανταγωνιστικό Έσοδο ( /MWh) Β1 66,3 Β1Β 65,0 Β2 71,8 Β2Β 76,7 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΤ 49,5

4 30672 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικιακό (Συνολικές Τιμές για τιμολόγια με και χωρίς χρονοχρέωση) Αγροτικό ΧΤ (Διακοπτόμενο) Φωτισμός Οδών και Πλατειών Γενικό χαμηλής τάσης (χωρίς χρέωση ισχύος) Γενικό χαμηλής τάσης (με χρέωση ισχύος) Γενικό χαμηλής τάσης (χωρίς χρέωση ισχύος, με χρονοχρέωση) , , , , και άνω 80,1 ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΤ 57,2 ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ 65,3 Γ21 88,3 Γ21Β 81,1 Γ22 79,9 Γ22Β 82,0 Γ23 80,0 Γ23Β 68,3 Άρθρο 2 Τιμολόγια Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Μέσης και Χαμηλής Τάσης Καθορίζονται για το έτος 2011 τα Τιμολόγια της ΔΕΗ Α.Ε. για το ανταγωνιστικό σκέλος των Τιμολογίων Ρυθ μιστικού Ελέγχου, όπως αυτά προτείνονται με το υπ αριθμ. ΓρΔ/5715/ έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε. για τα οποία γνωμοδοτεί θετικά η ΡΑΕ με την υπ αριθμ. 381/2010 γνώμη, ως εξής: Α. ΜΕΣΗ ΤΑΣΗ Στα τιμολόγια Μέσης Τάσης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: Μήνας: Μήνας τιμολογίου = 30 ημέρες. Εάν η καταμέ τρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από μήνα, τότε για τη Ισχύος και για την Πάγια γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες πραγματικής κατανάλωσης / 30. μέρες της περιόδου Ιούνιος Σεπτέμβριος μέρες της περιόδου Οκτώβριος Μάιος μέρες όλο το έτος 23:00 7:00 τις εργάσιμες μέρες και όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 1. ΓΕΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 1.1 Εμπορικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) 6,06 2,65 0, ,05103 ΧΖ = ΜΖ x [(1 ΣΥΝΤ.ΧΡΗΣ/ΣΗΣ) x 1,7 + 0,1] ΧΖ: Χρεωστέα Ζήτηση ΜΖ: Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζή τηση στις εργάσιμες μέρες μεταξύ 7:00 23:00 μέρες της περιόδου Ιούνιος Σεπτέμβριος μέρες της περιόδου Οκτώβριος Μάιος μέρες όλο το έτος 23:00 7:00 τις εργάσιμες μέρες και όλες τις ώρες του Σαββατοκύριακου και των αργιών του έτους 1.2 Βιομηχανικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) 6,06 2,65 0, ,05003 ΧΖ = ΜΖ x [(1 ΣΥΝΤ.ΧΡΗΣ/ΣΗΣ) x 1,7 + 0,1] ΧΖ: Χρεωστέα Ζήτηση ΜΖ: Καταμετρηθείσα Μέγιστη Ζή τηση στις εργάσιμες μέρες μεταξύ 7:00 23:00 2. ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ* Όλο το έτος 0,04946 * Χορηγείται στους αγρότες που συνάπτουν σύμβαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητεί ται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα κοστολογείται με το βιομηχανικό τιμολόγιο. Β. ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Στα τιμολόγια Χαμηλής Τάσης ισχύει ο ακόλουθος ορισμός: Μήνας: Μήνας τιμολογίου = 30 ημέρες. Εάν η καταμέ τρηση γίνεται σε περίοδο διαφορετική από μήνα, τότε για τη Ισχύος και για την Πάγια γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας τον συντελεστή, Α = ημέρες πραγματικής κατανάλωσης / 30. Το ωράριο της χρονοχρέωσης παραμένει το ίδιο με σήμερα. Τα κλιμάκια του οικιακού τιμολογίου αφορούν περίοδο 120 ημερών. 1. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 1.1 Εμπορικό 2011 Όλο το έτος 0,08700 Πάγια ( / μήνα) : 0,53

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιομηχανικό ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟ* Όλο το έτος 0,07990 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕ ΙΣΧΥ ΚΑΙ ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2.1 Εμπορικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) Ιούνιος Σεπτέμβριος 3,32 Οκτώβριος Μάιος 1,90 Όλο το έτος 0,05556 Ελάχιστη ( /μήνα) : 5,00 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 * Χορηγείται στους αγρότες που θα συνάπτουν σύμ βαση με υποχρέωση να διακόπτουν τις ώρες που τους ζητείται από τη ΔΕΗ. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, όλη η ενέργεια της περιόδου τιμολόγησης θα κοστο λογείται με το βιομηχανικό ενεργειακό ή με το βιομη χανικό με ισχύ και μια ζώνη ενέργειας. 6. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ 6.1 Οικιακό Χωρίς Χρονοχρέωση Όλο το έτος 0,06540 Πάγια ( / μήνα) : 0, Βιομηχανικό 2011 Ισχύος ( / kw / μήνα) Κλιμάκια (στο σύνολο της κατανάλωσης) Παγίου Μονο φασικής παροχής ( ανα τετρά μηνο) Παγίου Τρι φασικής παροχής ( ανα τετρά μηνο) Ιούνιος Σεπτέμβριος 3,32 Οκτώβριος Μάιος 1,90 Όλο το έτος 0,06540 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 3. ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕ ΧΡΟΝΟΧΡΕΩΣΗ 3.1 Εμπορικό 2011 Ημέρα, όλο το έτος 0,10095 Νύχτα, όλο το έτος 0,05400 Πάγια ( / μήνα) : 0, Βιομηχανικό 2011 Ημέρα, όλο το έτος 0,08505 Νύχτα, όλο το έτος 0,05400 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ & ΠΛΑΤΕΙΩΝ Όλο το έτος 0,06462 Πάγια ( / μήνα) : 0,53 από kwh 0, ,52 4,80 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 9,20 από kwh 0, ,52 14,00 > 2001 kwh 0, ,52 14,00 Ελάχιστη μονοφασικού ( / τετράμηνο) : 5,30 Ελάχιστη τριφασικού ( / τετράμηνο) : 8, Οικιακό Με Χρονοχρέωση Ωράριο «κανονικής χρέωσης» Πάγιο, τιμές ενέργειας, ελάχιστη χρέωση : όπως στο τιμολόγιο Χωρίς Χρονοχρέωση Ωράριο «μειωμένης χρέωσης» Πάγιο νύχτας τετραμήνου: 4,00 Ενέργεια νύχτας, όλες οι kwh: 0,05400 /kwh Άρθρο 3 Ισχύς 1. Τιμοκατάλογοι για ειδικές κατηγορίες καταναλωτών (Τιμολόγια πολυτέκνων, Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο) εξακολουθούν να ισχύουν. 2. Κατά τα λοιπά ισχύει η Υπουργική Απόφαση «Τιμο λόγια Ρυθμιστικού Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε.» Δ5/ΗΛ/Β/Φ29/ οικ / (ΦΕΚ 1736/Β / ). 3. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01/01/2011. Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

6 30674 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (4) Μετάταξη των υπαλλήλων του Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατά ξεις του άρθρου 257 παρ. 2 α του Ν. 3852/2010. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 257 παρ. 2α και 95 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρό γραμμα Καλλικράτης». 2. Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλι κράτης». 3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α )» Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνη ση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 4. Τα υπ αριθμ. 4255/ και 4427/ έγγραφα του Νομαρχιακού Διαμ/τος Δράμας της Ν.Α. Δράμας Καβάλας Ξάνθης. 5. Τους ατομικούς φακέλους των υπαλλήλων, απο φασίζουμε: Διαπιστώνουμε την αυτοδίκαιη μετάταξη στο Δήμο Δράμας των κατωτέρω υπαλλήλων: 1. ΑΝΔΡΕΑΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Παύλου, κλάδου/ειδικό τητας ΔΕ Οδηγών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 2. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ του Γεωργίου, κλάδου/ειδικό τητας ΔΕ Δακτυλογράφων με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 3. ΔΕΛΗΜΠΑΛΤΑ ΕΛΕΝΗΣ του Παντελή, κλάδου/ειδι κότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Γ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Γεωργίου, κλάδου/ ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Ηλεκτρολόγων Μηχανο λόγων Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 5. ΕΦΕΚΩΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ του Αλεξάνδρου, κλάδου/ει δικότητας ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Γ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερί σματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 6. ΠΑΝΤΑΖΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Μαργαρίτη, κλάδου/ ει δικότητας ΠΕ Μηχανικών Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Β, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 7. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου, κλά δου/ειδικότητας ΠΕ Μηχανικών Πολιτικών Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 8. ΤΕΡΖΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Γεωργίου, κλάδου/ειδικότη τας ΤΕ Μηχανικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 9. ΤΣΙΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αποστόλου, κλάδου/ειδικό τητας ΠΕ Μηχανικών Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχα νικών με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συ νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 10. ΧΑΤΖΗΝΑΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ του Ιωάννη, κλάδου/ειδικό τητας ΠΕ Διοικητικού με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δρά μας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 11. ΜΑΡΙΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του Μιχαήλ, κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Αρχιτεκτόνων Μηχανικών με βαθμό Δ, υπάλληλο της Δ/νσης Πολεοδομίας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσμα τος Δράμας (Δόκιμος), σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑΣ του Χρήστου, κλά δου/ειδικότητας ΠΕ Κοινωνικής Διοίκησης με βαθμό Α, υπάλληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συ νιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 13. ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗ ΧΡΗΣΤΟΥ του Ιωάννη, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού Λογ/κού με βαθμό Α, υπάλ ληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νο μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάνθης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας, σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλάδου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. 14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ του Ζαχαρία, κλάδου/ ειδικότητας ΔΕ Προσωπικού Η/Υ με βαθμό Δ, υπάλ ληλο της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Δράμας Καβάλας Ξάν θης, Νομαρχιακού Διαμερίσματος Δράμας (Δόκιμος),

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) σε συνιστώμενη προσωποπαγή θέση αντίστοιχου κλά δου/ειδικότητας της υπηρεσίας αυτής με το βαθμό που κατέχει. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2011. Δράμα, 20 Δεκεμβρίου 2010 Η Γενική Γραμματέας Περιφέρειας ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΟΚΛΑ (5) Υπαγωγή επένδυσης της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑ ΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛ ΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL A.E.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει. Με την ΔΙΣΑΔΕ/154784/5993/Π09/5/490/Ε/498694/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 όπως ισχύει, της εταιρείας «ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝΕΛ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «arkhon PANEL Α.Ε.», για την ενίσχυση επενδυτι κού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής θερ μομονωτικών και ηχομονωτικών πάνελς πολυουρεθά νης με την παραγωγή πάνελς ψυκτικών θαλαμών, στη θέση ΒΙΠΕ Πατρών του Δήμου Ωλένιας του Ν. Αχαΐας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης ποσού ευρώ και με επιχορήγηση συνολικού ύψους ευρώ δηλαδή ποσοστό 55% της παραγωγικής ενισχυόμενης δαπάνης. Δημιουργούμενες νέες θέσεις εργασίας: 0 (Ε.Μ.Ε.) Ημερομηνία γνωμοδότησης της Περιφερειακής Γνω μοδοτικής Επιτροπής: 07/12/2010 Η περίληψη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πολιτογράφηση ομογενών αλλοδαπών. 1. Με την υπ αριθμ. 4787/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΓΚΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ον. πατρός ΚΙ ΤΣΟΣ γεν. το 1986 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 2. Με την υπ αριθμ. 4872/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΝΑΣΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΩ ον. συζύγου ΒΑΣΙΛΗΣ, γένος ΝΙΚΑ, γεν. το 1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 3. Με την υπ αριθμ. 4989/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΦΩΤΟΣ ον. πατρός ΧΡΗΣΤΟΣ, γεν. το 1952 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής (6) 4. Με την υπ αριθμ. 5015/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗ ΒΙΟΛΕΤΑ ον. συζύγου ΦΩΤΟΣ, γένος ΤΟΥΡΛΑ, γεν. το 1957 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 5. Με την υπ αριθμ. 4750/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΔΩΡΗΣ ον. πατρός ΦΩΤΟΣ γεν. το 1984 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 6. Με την υπ αριθμ. 4790/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ον. πατρός ΝΙΚΟΛΑΣ, γεν. το 1971 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη νικής 7. Με την υπ αριθμ. 4788/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΤΟΥΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΤΑΥΡΟΣ, γεν. το 1951 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελλη νικής 8. Με την υπ αριθμ. 5013/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗΣ ΗΛΙΑΣ ον. πατρός ΣΠΥΡΟΣ, γεν. το 1953 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 9. Με την υπ αριθμ. 4869/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΔΗΜΑ ΓΙΩΡΓΗ ον. πατρός ΝΑΣΙΟ γεν. το 1937 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 10. Με την υπ αριθμ. 4876/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΝΤΑΣΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. το 1953 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 11. Με την υπ αριθμ. 4865/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΝΙΚΟΛΟ ΒΑΣΙΛΗΣ ον. πατρός ΣΩΤΗΡΗ γεν. το 1949 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 12. Με την υπ αριθμ. 4880/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΠΑΠΠΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ του ΔΗΜΗΡΙΟΥ, ον/ μο συζύγου ΚΛΕΑΝΘΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΙΤΣΕΣ,, γεν. το 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 13. Με την υπ αριθμ. 4877/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΚΟΚΚΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ον/μο συζύγου ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΑΣΣΗΣ, γεν. το 1970 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 14. Με την υπ αριθμ. 4897/ απόφαση της Γε

8 30676 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπό στοιχεία: ΝΑΤΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ον. πατρός ΓΙΩΡΓΗΣ γεν. το 1968 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής 15. Με την υπ αριθμ. 4651/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΝΑΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ον. συζύγου ΓΙΑΝΝΗΣ, γένος ΤΣΙΑΒΟΥ, γεν. το 1973 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 16. Με την υπ αριθμ. 4871/ απόφαση της Γε η αίτηση πολιτογράφησης της ομογενούς αλλοδαπής υπό στοιχεία: ΛΙΩΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ον. συζύγου ΠΕΡΙΚΛΗΣ, γένος ΤΑΣΗ, γεν. το 1972 στην Αλβανία, για την απόκτη ση της Ελληνικής 17. Με την υπ αριθμ. 5008/ απόφαση της Γενι στοιχεία: ΜΠΑΜΠΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ον. συζύγου ΗΛΙΑΣ, γένος ΠΗΛΙΟΥ, γεν. το 1959 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελληνικής 18. Με την υπ αριθμ. 4742/ απόφαση της Γε υπό στοιχεία: ΤΣΙΟΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ον. πατρός ΒΑΣΙΛΗΣ γεν. το 1934 στην Αλβανία, για την απόκτηση της Ελ ληνικής Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη κ.α.α. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΛΕΣΟΓΛΟΥ Αριθμ (7) Απαγόρευση Θήρας λόγω χιονοπτώσεων μεγάλης διάρκειας και έντασης. Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 258 παρ. 3 εδαφ. στ του Ν.Δ. 86/1969 «περί «δασικού Κώδικα». 2. Την κοινή Υπουργική απόφαση / άρ θρο 5 παρ. 3 ΦΕΚ 57/Β / Τις διατάξεις του Ν. 2503/ «Διοίκηση, οργά νωση, στελέχωση Περιφέρειας κ.λπ.». 4. Την υπ αριθμ. 8063/ απόφαση Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Υπογραφή με εντολή Γ.Γ.Π.Κ.Μ.». 5. Το γεγονός ότι στην περιοχή ευθύνης του Δασαρ χείου Έδεσσας επικρατούν κατά τους χειμερινούς μήνες δυσμενείς καιρικές συνθήκες, λόγω χιονοπτώσεων με γάλης διάρκειας και έντασης, με αποτέλεσμα να προ καλούνται μεγάλες ζημιές στο θήραμα γενικά. 6. Την ανάγκη προστασίας του Θηραματικού πλού του της περιοχής ευθύνης του Δασαρχείου Έδεσσας εξ αιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών διαβίωσης σε περιόδους χιονοπτώσεων μεγάλης έντασης και δι άρκειας, αποφασίζουμε: Απαγορεύουμε τη θήρα στην περιοχή του Δασαρχεί ου Έδεσσας όλων των θηραμάτων, όταν και για όσο επικρατούν δυσμενείς συνθήκες διαβίωσης των θηρα μάτων, εξ αιτίας των μεγάλης διάρκειας και έντασης χιονοπτώσεων και όπου το έδαφος είναι καλυμμένο με χιόνι. Επιτρέπεται μόνο για υδρόβια και παρυδάτια πτηνά, στις παραποτάμιες και παραλίμνιες περιοχές και σε ζώνη πλάτους εκατό (100) μέτρων από τις όχθες ή τις παραλίες αντίστοιχα. Η τήρηση και εφαρμογή της παρούσας, ανατίθεται στη Δασική Υπηρεσία, Αστυνομία και τους Κυνηγετικούς Συλλόγους Έδεσσας Γιαννιτσών και ισχύει από τη δη μοσίευση της, μέχρι τέλους της Κυνηγετικής περιόδου Οι παραβάτες θα διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 86/69, 996/71 και της υπ αριθμ / κοινής υπουργικής απόφασης. Η παρούσα δε θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογι σμό. Έδεσσα, 10 Δεκεμβρίου 2010 Με εντολή Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Η Προϊσταμένη ΑΝΝΑ ΒΛΑΧΑΚΗ ΣΑΝΙΔΑ (8) Απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας από ανήλικα τέκνα αλλοδαπών. Με την υπ αριθμ. 6169/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδόθη κε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Α παρ. 2 του Ν. 3824/2004 (Κ.Ε.Ι.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γί νεται δεκτή η αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για το ανήλικο τέκνο που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα σε ελληνικό σχολείο, υπό τα στοιχεία: (επ.) ΜΟΚΡΕΡΙ, (ον.) ΣΑΪΜΙΡ,(ον. πατρός) ΤΖΕΒΙΤ, (ον. μητρός) ΛΙΡΙΓΕ, γεν. το έτος 1993 στην Αλβανία. Με την υπ αριθμ. 6170/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εκδό θηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθρ. 1Α παρ. 2 του Ν. 3824/2004 (Κ.Ε.Ι.) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, γί νεται δεκτή η αίτηση απόκτησης ελληνικής ιθαγένειας για το ανήλικο τέκνο που έχει φοιτήσει στην Ελλάδα σε ελληνικό σχολείο, υπό τα στοιχεία: (επ.) ΜΟΚΡΕΡΙ, (ον.) ΙΡΙΝΑ,(ον. πατρός) ΤΖΕΒΙΤ, (ον. μητρός) ΛΙΡΙΓΕ, γεν. το έτος 1995 στην Αλβανία. Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3436 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 407 3 Οκτωβρίου 0 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Tροποποίηση της αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844/ 0.4.009 (ΦΕΚ Β 67) υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ Για πληροφορίες σχετικά με τα τιμολόγια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1477 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 99 31 Μαρτίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού

Διαβάστε περισσότερα

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23

Βαθμός Ασφαλείας. Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 Γ99/ 25. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Αριθμ.: 23 Βαθμός Ασφαλείας Αθήνα, 16 Μαρτίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛ/ΣΗΣ ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ & ΠΑΡ/ΤΑΣ Αριθμ. Πρωτ. Γ99/ 25 Βαθμός Προτεραιότητας Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 46231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3274 23 Δεκεμβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Υπουργικής Απόφασης Δ5 ΗΛ/Β/Φ29/ 16027/06.08.2010 «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2208 14 Οκτωβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 8986 Καθορισμός των δικαιολογητικών που θα προσκομίζο νται στις γραμματείες των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1455 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 148 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάθεση εκτέλεσης του έργου της υποδομής κοινω νικής εξυπηρέτησης για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37849 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3224 2 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Θεσσαλονίκη 5-10-2012 Αριθμ.πρωτ.739 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ. Σας κοινοποιούμε το ΦΕΚ Β 2552/20-9-2012 στο οποίο δημοσιεύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ MARKETING ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΙΟΥΛΙOΣ 2014 1/9 1. ΟΙΚΙΑΚΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Τιμολόγιο Γ1: Χωρίς Χρονοχρέωση Χρεώσεις Προμήθειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 967 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 93 3 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9023 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 813 6 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 9112.7/7/2012/27 12 2012 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 683 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 66 16 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός μορφής και περιεχομένου της αίτησης της παραγράφου 1 και των βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΦΕΚ: 3367/31-12-2013 Α.Δ.Α.: ΒΙ6ΤΗ-ΣΚ9 ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Αθήνα, 31 Δεκεμβρίου 2013 Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1198391ΕΞ2013 1. ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2015 Α.Π.: 972/229/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΕΤΠΑ & ΤΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19175 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1394 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυ σης και λειτουργίας καταστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3925 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 233 21 Νοεμβρίου 2008 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 173 Τροποποίηση του π.δ. 1/2008 «Οργανισμός του Εθνι κού Κέντρου Δημόσιας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ www.dei.com.gr ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ & ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ 2012 (Ισχύει για τις καταναλώσεις ηλεκτρικού ρεύματος που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 819 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 32 11 Ιανουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαί ωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ

Πληροφορίες: Σ. Πέππα ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Χαρ. Τρικούπη 182 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31-12-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ17α/02/279/Φ.2.2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ: Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για αποσπάσεις προσωπικού στην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (Ε.Υ.ΕΠ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 07 Σεπτεμβρίου2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αρ. Πρωτ.: Δ13/Φ 6.13/17595 ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 292 14 Σεπτεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αναστολή έκδοσης οικοδομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 222 9 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση των Ο.Τ. 30 και Ο.Τ.

Διαβάστε περισσότερα

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών

Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων επί κτισμάτων και ακαλύπτων χώρων αυτών Έγκριση ειδικών όρων για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και ηλιακών συστημάτων σε κτίρια και οικόπεδα εντός σχεδίου περιοχών, και σε οικισμούς (Αριθ. 36720 ΦΕΚ Α 376, 06-09-2010) όπως τροποποιήθηκε μετά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13489 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1058 2 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός και υπαγωγή σε κατηγορίαγεωθερ μικών Πεδίων.... 1 Απαγόρευση θήρας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟΥΣ ΟΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ν. 3852/2010 Με τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38231 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2682 31 Δεκεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χρήση κινητών τηλεφώνων.... 1 Καθιέρωση υπερωριακής εργασίας αποσπασμένων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, 20-11-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 393 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 42 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Έγκριση γενικών κατευθύνσεων ειδικά ρυθμιζόμε νης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ AΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ - Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος (Δ12)- Τμήματα Α και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1691 29 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανασυγκρότηση συλλογικών οργάνων του Υπουρ γείου Οικονομικών, για τα οποία

Διαβάστε περισσότερα

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού.

προγραμματική περίοδο 2007-2013 (ΦΕΚ 267/Α)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ιδιαίτερα τα άρθρα 36 και 37 αυτού. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑ Β2 Ταχ. Δ/νση : Λ. Αθηνών 54-56 Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Τομέας Τιμολογιακής Πολιτικής ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΣΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου 2773/1999, όπως

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ TOY YΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ: B 1356 Α.Δ.Α.: ΒΙΙ9Η-ΧΤΛ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ: Δ6Α 1079017 ΕΞ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 715 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 62 13 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χαρακτηρισμός ως μνημείων των

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2012.01.05 09:08:28 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 42587 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 899 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 82 26 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδί ου του παραδοσιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19135 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1357 28 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση Τροποποίηση της ΠΟΛ 1163/03 07 2013 (ΦΕΚ 1675/Β /2013) «Όροι και διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ" με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΞΑΝΘΗΣ με κωδικό MIS 373638 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής δράσεων στους τομείς της Ενέργειας, του Φυσικού Πλούτου και της Κλιματικής Αλλαγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια

Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια Απεριόριστος ο αριθμός των βυτιοφόρων για τα πρατήρια ΑΡΙΘ.: Α8/48012/5053/12 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΚΟΙΝΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΦΕΚ: 3052Β Μέγεθος κειμένου: 64 KB Αριθμ. A8/48012/5053/12

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997).

Τηλ: 210-5275205 Fax: 210-5275268 & & 138/27.06.1997). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 3-3-2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 1659/A.A.718 ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣ: ΩΣ Π. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 13-02-2015 Α.Π.: 807 / 203 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

ΑΔΑ: Β49ΨΝ-37Ψ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ & ΕΘΝ. ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κολωνού 2 Ταχ. Κωδ. : 10437 - ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 24867 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1731 15 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των απασχολουμένων στις γραπτές απολυτήριες εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΦΕΚ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014)

Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 10205 (ΦΕΚ 1657/Β/23-06-2014) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027 Απόφασης Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου».

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1558 13 Ιουνίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αμοιβής αξιολογητών του Προγράμμα τος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»... 1 ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών Επιτροπών Ενεργειακών Επιθεωρητών Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 29/04/2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Αριθ. πρωτ.: 1997 ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Εξεταστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1407 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 146 22 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1751 Ένταξη της διαδικασίας Χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε Κύρια ξενοδοχειακά

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011

Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Απόφαση 47229 (ΦΕΚ 2657/Β/08-10-2014) Οδηγός δημοσιότητας των φορέων υλοποίησης επενδύσεων ενταγμένων στις διατάξεις των N. 3299/2004 και 3908/2011 Έχοντας υπόψη: Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3

ΘΕΜΑ: Διοικητική Υποστήριξη για την άσκηση πρόσθετων αρμοδιοτήτων των δήμων ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΔΑ: 4Α9ΙΚ-0 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 11 / 1 /2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ.Πρωτ.: οικ.1314 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2619 8 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/756/οικ.21872 Καθορισμός του περιεχομένου των διαπιστωτικών πρά ξεων:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 42227 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2884 20 Δεκεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1./26356 Ένταξη των διαδικασιών άδειας ίδρυσης και άδειας λει τουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, Αθήνα, 28/04/ 2015 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ 45940/350 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4663 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 396 13 Αυγούστου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση των διατάξεων της υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Αθήνα, 13-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Πρωτ.: 4230/128327 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΕΚ: 2897/τ. Β / 29-10-2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & Γ.Δ. Τμήμα: Δημοσίων & Ιδιωτικών Επενδύσεων Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005)

1. Tις διατάξεις του π.δ. 63/2005 Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα

2. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27 Δ/νσεις Διοικητικού : 10183 Αθήνα Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 74608 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 26 / 04/ 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Α.Π : 9475 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΔΑ: ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ Ε.Υ. Εφαρμογής.Π.Α.Α - Ανταγωνιστικότητα ΠΡΟΣ: Όπως Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 31425 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2541 24 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 1337/119130 Λεπτομέρειες εφαρμογής για τον καθορισμό διαδικα σιών και δικαιολογητικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑ Α2 Ταχ. Δ/νση Πληροφορίες :Β. Κοτσανοπούλου Τηλέφωνο :210-3307636 :Θεμιστοκλέους 87, 106 81 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2185 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 165 23 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακαθορισμός της καθ ύλην αρμοδιότητας και του χρόνου έναρξης λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3447 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 51 24 Ιανουαρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών στην Ελληνική επι κράτεια στον τομέα εισροών

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ)

ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ (ΧΤ) Α. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1. Τιμολόγιο Γ1 Tετραμηνιαία χρέωση 1.1. Αν η κατανάλωση είναι 0 έως 800 kwh ανά τετράμηνο: Eνέργεια 1Φ: Όλες οι kwh:

Διαβάστε περισσότερα

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015)

KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) KYA 5.20860/5.15964 (ΦΕΚ 1656/Β/06-08-2015) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 4.31879/3.1604 (ΦΕΚ 3172/τ.Β/ 06-11- 2014) κοινής υπουργικής απόφασης με θέμα: "Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 39111 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2385 27 Αυγούστου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 722/2012 Έγκριση Τιμολογίου Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16953 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1184 9 Ιουνίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1101 Τύπος και περιεχόμενο της Οριστικής Δήλωσης Από δοσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΤΟΣ 203 (Τεύχος 48 ο από 25//203 έως 29//203) 3 0 ) 2 Δεκεμβρίου 203 Η καταχώρηση των νομοθετημάτων γίνεται με βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ Αθήνα, 30/6/2015 ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 70542/573 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6 τ. Β /8-1-2013 Α. Δ. Α.: ΒΕΦΝΗ-83Θ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 1 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ Δ/νση: Λεωχάρους 2 Ταχ Κώδικας: Πληροφορίες: 10184

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ

ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20251 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1416 17 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ14/92330 Εγκριση Νέου Κανονισμού Τεχνολογίας Χαλύβων Οπλι σμού Σκυροδέματος 2008

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων

Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων Θεσσαλονίκη 4-10-2011 Αριθμ.πρωτ.818 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Έναρξη λειτουργίας Δ.Ο.Υ. μεγάλων επιχειρήσεων Σας κοινοποιούμε το με αριθμ.πρωτ.δ6α1134011εξ2011/26-9-2011

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, Αθήνα, 29/10/2015 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α.Π.: Οικ. 110697/859 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85

ΑΔΑ: ΒΕΥΦΦ-ΟΑ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 24/1/2013. Αρ. Πρωτ. Α2-85 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 24/1/2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ &ΠΟΤΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΩΝ -Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ KAI ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & Δ.Ο. ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Αθήνα, 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ. 70/2013 και 14/2014 εγκύκλιοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. ΘΕΜΑ : «Χορήγηση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας και αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων σε Προέδρους και μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων». ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. Κατανομή των ενισχύσεων των επενδυτικών σχεδίων του ν. 3908/2011 για το έτος 2011. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Νίκης 5-7, Πλ. Συντάγματος

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: 02-03-2015 Α.Π.: 1165 / 284 / Α2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 100 10 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα