ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.15-14 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 188 Περίληψη"

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβαδειά Αριθ. Πρωτ.: 777 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.5- ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 88 Περίληψη α)παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας β)ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων μη νόμιμων δαπανών για να μην εμφανίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π.Δ. /. Λιβαδειά σήμερα η Ιουνίου 5 ημέρα Τρίτη ώρα. και στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Λεβαδέων μετά την από 88/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της (Δημάρχου Λεβαδέων). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο 9 μελών ήταν παρόντες 7, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ. Πούλου Γιώτα ) Νταντούμη Ιωάννα. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός ) Μπράλιος Νικόλαος. Διαμαντόπουλος Ανδρέας. Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη Αν και είχαν νόμιμα προσκληθεί 5. Κωτσαδάμ Γεώργιος 6. Μητάς Αλέξανδρος (αποχώρησε στο 5ο θέμα Η.Δ.) 7. Ζιώγας Γεώργιος Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενη το 7 ο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Eπιτροπής εισήγηση της Προϊσ/νης Προϋπ/σμού Λογιστηρίου & Προμηθειών του Δήμου Λεβαδέων στην οποία αναφέρεται ότι: Με το υπ αριθμ. 6/-5-5 έγγραφό μας είχαμε υποβάλει εισήγηση α) για την ενημέρωση της Οικονομικής Επιτροπής των παραστατικών που εκ του νόμου έχουν παραγραφεί και β) πίνακα με την ανατροπή αναλήψεων υποχρεώσεων μη νόμιμων δαπανών. Επανυποβάλλουμε: ) Για ενημέρωσή σας τον ΠΙΝΑΚΑ συνολικού ποσού 5.8, με τα παραστατικά που εκ του νόμου έχουν αυτοδίκαια παραγραφεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων - του Ν. 7/ ( Α ) Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας /85/εε) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις και η Οικονομική Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να διαγράψει λόγω παρέλευσης πενταετίας. Σε καμία περίπτωση δεν νομιμοποιείται η πληρωμή παραγεγραμμένης οφειλής ούτε αντίκειται σε συμβιβασμό. &. Τον ΠΙΝΑΚΑ στον οποίο αναγράφονται τα παραστατικά συνολικού ποσού 9.59,55, η σχετική αιτιολογία ανατροπής υποχρέωσης σύμφωνα με τις διατάξεις /899/ΔΠΔΣΜ/8-- Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων κεφ Ε' (Ανατροπές αναλήψεων) και του 578/9-- εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ., οι οποίες θα πρέπει να ανατραπούν για να καταχωρηθούν σε ειδική στήλη του Μητρώου Δεσμεύσεων και να μην παρουσιάζονται ως ληξιπρόθεσμες (άνω των 9 ημερών) έως ότου νομιμοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο (δικαστικά κλπ) Η ΟΦΕΙΛΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Αφού λάβετε υπόψη σας: ) Το άρθρο του Ν 6/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. ) Το άρθρο 7 του Π.Δ./

2 ) Την αριθμ./-- εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. & ΥΠ.Οικ. ) Την αριθμ. /899/ΔΠΔΣΜ/8-- Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. 5) Το αριθμ.578/9-- έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 6) Την περιπτ. δ του άρθρου 7 του ν. 85/ 7) Τα άρθρα,, του Ν.7/ Καλείσθε να αποφασίσετε σχετικά. ΠΙΝΑΚΑΣ Παραγραφή παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας Α/Α /6/6 ΛΟΥΚΑΣ 8/85 5, Α 657 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 5//8 8/8 5,6 Α 88 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 5/ΕΤΙΑΣ(Ν. 7/) 7//8 8/8 68,68 Α 89 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 5/6/8 ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ν.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ / 8, Α 6 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 6/6/8 8/8,9 Α 56 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 6//9 ΤΣΑΟΥΣΗΣ Ν.ΑΝΤΩΝΙΟΣ 8/8 9.58,55 Α 7 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) //9 //9 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Σ.ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε.-ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 8/85 7, Α 89 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ 8/85 9 8, Α 8996 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) (Ν. 7/) //9 Δ.Ε.Η. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / 68, Α ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 7// Δ.Ε.Η. ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ / 7, Α 6798 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΗ // ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 8/86,77 Α 657 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ // ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 8/86,59 Β 657 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ 7// ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ /,88 Β 858 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ 6// ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 8/86, Β 8586 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ 8//5 Ο.Τ.Ε.-ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ /6 5 -,5 Α 68 ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΟΤΕ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΤΟ ΔΕΧΕΤΑΙ Ο ΟΤΕ ΤΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

3 //5 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε..69,96 ΑΝΆΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΩΝ ΜΕΤΆ ΑΠΌ ΕΚΚΑΘΆΡΙΣΗ ΔΕΠΑΛ ΑΠΟΦ.Δ.Σ.8/6-8- ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ /7/ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΙ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 8/85 5, Α7 ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ /7/ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΙ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 8/85 5, Α7 ΟΦΕΙΛΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΙ ΟΦΕΙΛΗ ΣΥΝΟΛΟ 5.8, ΠΙΝΑΚΑΣ Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων μη νόμιμων δαπανών για να μην εμφανίζονται στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Π.Δ. /. Α/ Α // 9 8/ ,97 Α 569 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (5 ευρω αντί για ευρώ) // 9 8/ , Α 8 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (5 ευρω αντί για ευρώ) 9/7/ ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 8/8 7,6 Α 7 ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ. Η ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 6/8/ Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Ο.Ε. - ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 8/8.,9 Α 57 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ( ΤΟ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ) 8/8/ ΜΙΧΑ ΤΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ 8/85.7,7 Α ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 8/8/ ΜΙΧΑ ΤΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ 8/85 8,5 Α ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 7/9/ IFC Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8/8 8.95, Α 5 (ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ // ΡΕΒΒΑΣ 8/8 9.99,75 Α ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ // ΕΝΩ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ // // ΣΤΑΦΥΛΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/86 777, Α ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.ΟΦΕΙΛ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ /6/ ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8/85 9, Α 58 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ-

4 ΑΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 9/6/ ΑΘΑΝ. 8/85 5, Α 6 /7/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8/85.998,75 Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ?)- 6/8/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8/85.998,75 Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ)- ΑΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ /9/ ΑΘΑΝ. 8/85 79, Α 6 ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ // ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8/85.965,5 Α 7 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ?)- // Α.Ε.Π.Ι 8/87.8, Α ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. Η // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 9,5 Α 7885 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 66, Α 788 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 7, Α 89 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 6, Α 88 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 6// Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 6,5 Α 7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ 9// EXPOTECHNIKA Μ.Ε.Π.Ε. 8/86.999,98 Α ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 5/9/ ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΓΕΩ. & ΣΤ. Ο.Ε. 8/85 999,9 Α 98 Η ΣΙΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΟΡΩΔΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ Σ Η ΣΙΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΟΡΩΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ // 8/85 8, Α 557 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ

5 5 // 8/85 6, Α 56 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ // 8/85,9 Α 56 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ 9// ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 8/8.999,97 Α 89 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. ) // 8/85,6 Α 6 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ) (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ) // 8/85 65,68 Α 657 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ // ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ- ΙΩΑΝΝΑ Ι.ΒΡΕΤΤΟΥ 8/85 56,88 Α 86 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ // ΕΛ.ΤΑ. 8/8 8,96 Α 678 ΘΥΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ // ΕΛ.ΤΑ. 8/8, Α 6 ΘΥΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ /9/ // // // Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 8/8. 8/8. 8/8. 7,6 Α 6 7, Α 66 7,6 Α 67 8/8 5.75, Α 86 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ 9// 8/85 59, Α 9 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ) 8/85,8 Α 59. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 8/85 68,88 Α 69. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 8/8 9.9, Β 86 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ.

6 6 // ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ 8/8 7.8,95 Α 8 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. /7/ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ LΑ- Ν.Α. & ΣΙΑ ΕΕ 8/8.76, Α ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. /7/ 8/86 57,65 Α 96 /7/ 8/8. 5,57 Α 96 /7/ 8/8. 98,8 Α 965 /7/ 8/8. 996,5 Α 967 /7/ ΞΩΒΡΙΟΣ ΣΠ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/86 75, A 6 ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΊΖΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚ ΠΟΥ ΖΗΤΆ Η ΔΙΑΚΡΥΞΗ /7/ 8/8. 7,78 Α 966 /7/ 8/8. 5,6 Α 96 /7/ 8/8. 5,5 Α 96 /9/ 8/86, Α 7 /9/ 8/8., Α 5 /9/ 8/8. 6,55 Α /9/ 8/8. 995, Α /9/ 8/8.,85 Α /9/ 8/8.,7 Α /9/ 8/8. 6,8 Α 6 // 8/86 7,58 Α 9 9// 8/86 8,7 Α 5 9/8/ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ- 8/85.9, Α87 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ

7 7 ΣΥΝΟΛΟ 9.59,55 Στη συνέχεια πήρε το λόγο η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κοσκοβόλη Αικατερίνη η οποία όσον αφορά την παραγραφή των παρακάτω παραστατικών λόγω παρέλευσης πενταετίας : Α/Α /6/6 ΛΟΥΚΑΣ 8/85 5, Α 657 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 5//8 8/8 5,6 Α 88 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 5/ΕΤΙΑΣ(Ν. 7/) 7//8 8/8 68,68 Α 89 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) Πρότεινε να μην παραγραφούν αλλά να καταχωρηθούν στον πίνακα με τις ανατροπές των αναλήψεων υποχρέωσης μη νόμιμων δαπανών έως ότου νομιμοποιηθούν κατά οποιονδήποτε τρόπο (δικαστικά κλπ). Ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, έγινε δεκτή η πρόταση της κ. Κοσκοβόλη και μεταξύ άλλων προτάθηκε να ανατεθεί στην Οικονομική Υπηρεσία να ειδοποιήσει εγγράφως και με αποδεικτικό επίδοσης όλους τους δικαιούχους να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα προκειμένου να νομιμοποιηθούν οι δαπάνες τους και να καταβληθούν από τον Δήμο Λεβαδέων. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε γνώση της εισήγησης της Οικονομικής Υπηρεσίας και ενημερώθηκε για τα παραστατικά (άρθρα - Ν. 7/) τα οποία εκ του Νόμου έχουν παραγραφεί λόγω παρέλευσης πενταετίας, τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.85/ Α/Α ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α) Τα παρακάτω παραστατικά τα οποία εμφανίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ προς διαγραφή λόγω παρέλευσης πενταετίας (ν. 7/): /6/6 ΛΟΥΚΑΣ 8/85 5, Α 657 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) 5//8 8/8 5,6 Α 88 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ 5/ΕΤΙΑΣ(Ν. 7/) 7//8 8/8 68,68 Α 89 ΠΑΡΑΓΡΑΦ ΠΑΡΑΓΡΑΦ (Ν. 7/) να καταχωρηθούν στον ΠΙΝΑΚΑ Ανατροπή Ανάληψης Υποχρεώσεων μη νόμιμων δαπανών Β) Εγκρίνει τον ΠΙΝΑΚΑ όπως τροποποιήθηκε ως ανωτέρω, συνολικού ποσού 9.8,85 με τα παραστατικά, την σχετική αιτιολογία ανατροπής που βάσει της /899/ΔΠΔΣΜ/8-- Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων κεφ Ε' (Ανατροπές αναλήψεων) και του 578/9- - εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ. θα πρέπει να έχουν ανατραπεί, να υπάρχουν σε ειδική στήλη του Μητρώου Δεσμεύσεων, για να μην παρουσιάζονται ως ληξιπρόθεσμες (άνω των 9 ημερών) έως ότου νομιμοποιηθούν καθ οιονδήποτε τρόπο (δικαστικά κλπ) Η

8 ΟΦΕΙΛΗ ΔΕΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΤΑΙ : 8 Α / Α //9 8/ ,97 Α 569 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (5 ευρω αντί για ευρώ) //9 8/ , Α 8 ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΡΕΩΣΗΣ (5 ευρω αντί για ευρώ) 9/7/ ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 8/8 7,6 Α 7 ΟΦΕΙΛΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ. Η ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 6/8/ Γ.Ε.Μ.Ε.Κ. Ο.Ε. - ΓΑΜΒΡΙΛΗΣ 8/8.,9 Α 57 ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΔΑΥΛΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΣΟ ( ΤΟ ΕΚΔΙΚΑΣΘΕΝ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΝΑΙ ΜΙΚΡΌΤΕΡΟ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ) 8/8/ ΜΙΧΑ ΤΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ 8/85.7,7 Α ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 8/8/ ΜΙΧΑ ΤΡ.ΦΩΤΕΙΝΗ 8/85 8,5 Α ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΕ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ 7/9/ IFC Α.Ε ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 8/8 8.95, Α 5 (ΕΛΛΕΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ) ΛΕΙΠΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ // ΡΕΒΒΑΣ 8/8 9.99,75 Α ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΠΟΣΟΥ // ΕΝΩ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ // // ΣΤΑΦΥΛΑΣ Λ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 8/86 777, Α ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.ΟΦΕΙΛ Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΧΑΙΡΩΝΕΙΑΣ /6/ ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8/85 9, Α 58 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ- 9/6/ ΑΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝ. 8/85 5, Α 6 /7/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8/85.998,75 Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ?)- 6/8/ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΟΦ.ΣΩΤΗΡΙΟΥ 8/85.998,75 Α ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ)-

9 9 /9/ ΑΝΕΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΘΑΝ. 8/85 79, Α 6 ΤΑ ΚΟΛΛΥΒΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΘΟΔΕΣΜΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ // ΤΖΟΝΕΥΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 8/85.965,5 Α 7 ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΛΕΣ?)- // Α.Ε.Π.Ι 8/87.8, Α ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. Η // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 9,5 Α 7885 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 66, Α 788 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 7, Α 89 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ // Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 6, Α 88 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 6// Δ.Ε.Υ.Α ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 8/8 6,5 Α 7 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ 9// ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ EXPOTECHNIKA Μ.Ε.Π.Ε. 8/86.999,98 Α ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΠΟΤΕ Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΔΕΝ ΒΡΕΘΗΚΕ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΕΧΕΙ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ 5/9/ ΜΠΑΡΤΖΟΣ ΓΕΩ. & ΣΤ. Ο.Ε. 8/85 999,9 Α 98 Η ΣΙΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΟΡΩΔΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ. ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ Σ Η ΣΙΤΤΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜ. ΧΟΡΩΔΕΙΑΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ & ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΟΧΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ // 8/85 8, Α 557 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ // 8/85 6, Α 56 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ // 8/85,9 Α 56 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ 9// ΚΟΙΤΣΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Δ. 8/8.999,97 Α 89 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. )

10 // 8/85,6 Α 6 (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ) (ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ & ΔΙΑΘΕΣΗ ) // 8/85 65,68 Α 657 ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΗ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΊΣΤΩΣΗΣ // ΜΑΝΙΦΕΣΤΟ- ΙΩΑΝΝΑ Ι.ΒΡΕΤΤΟΥ 8/85 56,88 Α 86 ΜΕΤΡΟΥ (ΙΔΙΑ // ΕΛ.ΤΑ. 8/8 8,96 Α 678 ΘΥΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ // ΕΛ.ΤΑ. 8/8, Α 6 ΘΥΡΙΔΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ /9/ // // // Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 8/8. 8/8. 8/8. 7,6 Α 6 7, Α 66 7,6 Α 67 8/8 5.75, Α 86 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΑΔΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΑΛΑ 9// 8/85 59, Α 9 ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Α.Ε. (ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ) 8/85,8 Α 59. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. 8/85 68,88 Α 69. ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ // Δ.Ε.Π.Ο.Δ.Α.Λ. ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ 8/8 9.9, Β 86 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. // ΚΡΙΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛ ΚΩΝ 8/8 7.8,95 Α 8 ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. /7/ ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ LΑ- Ν.Α. & ΣΙΑ ΕΕ 8/8.76, Α ΠΡΑΞΗ Ε.Σ. /7/ 8/86 57,65 Α 96 /7/ 8/8. 5,57 Α 96

11 /7/ 8/8. 98,8 Α 965 /7/ 8/8. 996,5 Α 967 /7/ ΞΩΒΡΙΟΣ ΣΠ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 8/86 75, A 6 ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΊΖΕΙ ΕΓΓΥΗΤΙΚ ΠΟΥ ΖΗΤΆ Η ΔΙΑΚΡΥΞΗ /7/ 8/8. 7,78 Α 966 /7/ 8/8. 5,6 Α 96 /7/ 8/8. 5,5 Α 96 /9/ 8/86, Α 7 /9/ 8/8., Α 5 /9/ 8/8. 6,55 Α /9/ 8/8. 995, Α /9/ 8/8.,85 Α /9/ 8/8.,7 Α /9/ 8/8. 6,8 Α 6 // 8/86 7,58 Α 9 9// 8/86 8,7 Α 5 9/8/ ΒΟΙΩΤΙΚΗ ΩΡΑ- 8/85.9, Α87 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΤΟ Η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ Α/Α /6/6 ΛΟΥΚΑΣ 8/85 5, Α 657 Η 5//8 8/8 5,6 Α 88 Η 7//8 8/8 68,68 Α 89 Η

12 ΣΥΝΟΛΟ 9.8,85 Γ) Η Οικονομική Υπηρεσία να ειδοποιήσει εγγράφως και με αποδεικτικό επίδοσης όλους τους δικαιούχους να ασκήσουν όλα τα ένδικα μέσα για την νομιμοποίηση των δαπανών τους. Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 88. Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΤΑ ΜΕΛΗ. Θεοδωρόπουλος Στυλιανός. Διαμαντόπουλος Ανδρέας Κοσκοβόλη Γιαχρίτση Αικατερίνη ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Κωτσαδάμ Γεώργιος Λιβαδειά 8/6/5 5. Ζιώγας Γεώργιος Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΥΛΟΥ ΓΙΩΤΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης.

Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας χρήσης. Ημερομηνία: 28/05/2015 Αρ. Πρωτ. 13752 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-13 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 183 Περίληψη Αναμόρφωση προϋπολογισμού τρέχουσας

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.Αποφ 209/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA

ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΩΚΑ-ΔΟΜ ΑΠΟΣΠΑΣΜA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Ελληνική ΑΔΑ: ΒΛ1ΗΩΗΡ-295 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 62/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 8 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης : 848/2013 ΘΕΜΑ 4 ο : Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων. Αριθμός απόφασης : 169. Περίληψη Ημερομηνία 30/04/2015 Αρ. Πρωτ. 10885 Αναρτητέα ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της αριθμ.2015-11 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 169 Περίληψη Υλοποίηση Προγράμματος Δακοκτονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό 13/17-07-2012 συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Μυκόνου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 12/2012 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου

AΠΟΣΠΑΣΜΑ. από το πρακτικό της υπ αριθμ. 1 ης Tακτικής Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΗ.ΚΕ.ΠΑ Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. ΑΓ.ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ 99-ΙΛΙΟΝ ΤΗΛ: 210-2637395 ΦΑΞ: 210-2626007 Εmail:politistiko@ilion.gr Αριθ. Πρωτ.:69/15-1-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά της με αρ. 46 ης /15-10-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες: Κα Γιαννουλάκη

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014

Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Πρακτικό 43/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 7 ης Νοεµβρίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 7 η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ο /22-2-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 187/2013 ΘΕΜΑ: 55 ο Εξέταση ενστάσεων και έγκριση αποτελέσματος της από 10-01-2013 δημοπρασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της με αριθμό 6/2015 ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 36/2015 Γραφείο : Οικονομικής Επιτροπής ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002632744 2015-03-12

15PROC002632744 2015-03-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Κύθηρα 10.3.2015 Αριθ.Πρωτ.: 899 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΥΘΗΡΩΝ Έχοντας υπόψη: Τις διατάξεις: του ΠΔ 28/1980 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών των ΟΤΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ (τ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ) ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΖΔΩΞΕ-0ΕΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 322/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ανάκληση της υπ αρ. 290/13 ΑΟΕ και έγκριση εκ νέου όρων ανοιχτού διαγωνισµού για την προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 44/2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤΗΣ 13 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013 Αριθμός απόφασης 549/2013 ΘΕΜΑ: 30 ο : Έγκριση απευθείας ανάθεσης

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 35/2013 τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 311/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. ΘΕΜΑ: Παραίτηση από το ένδικο µέσο της προσφυγής σε διαταγές πληρωµών του Ειρηνοδικείου Αργοστολίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: Β4ΜΛΩΕ5-ΩΑΒ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 37 ης τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής την 20 η εκεµβρίου 2012 ήµου

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002783604 2015-05-18

15REQ002783604 2015-05-18 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 280/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων ανοικτού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014

Ψήφιση προϋπολογισμού, του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Νεστορίου οικον. έτους 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ``ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ AΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το ΠΡΑΚΤΙΚΟ της 18 ης Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου Αριθ. Απόφασης : 207/2013 ΘΕΜΑ Ψήφιση προϋπολογισμού, του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015

ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 241 / 2015 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 16ο / 29-6 -2015 Πρακτικό Συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής:

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό 2/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής του ήµου Πολυγύρου Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή ογδόη (28 η ) Ιανουαρίου 2013 και ώρα 12:30 στo ηµoτικό Κατάστηµα του ήµου Πολυγύρου,

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα