ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ"

Transcript

1 ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ :ΑΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΛΕΚΤΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1. Ολα τα άρθρα που περιέχονται σ' αυτό το Τιµολόγιο µε συνεπτυγµένη περιγραφή του είδους εργασίας είναι τα ίδια ακριβώς µε τα αντίστοιχα σε αριθµούς άρθρα του Αναλυτικού Τιµολογίου Οικοδοµικών Εργασιών (Α.Τ.Ο.Ε.) και των άλλων εγκεκριµένων Αναλυτικών Τιµολογίων (ΑΤΕΟ, ΗΛΜ κλπ). Οι τιµές µονάδας περιέχουν την αξία των υλικών που απαιτούνται (καθορίζοντας είδος, διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα) και την εργασία εργατοτεχνιτών η οποία απαιτείται σύµφωνα µε την περιγραφή και τον καθορισµό της σε κάθε άρθρο του ΑΤΟΕ, ΗΛΜ κλπ. Για όσα άρθρα φέρουν πριν από τον αριθµό τους την ένδειξη N ή ΣΧ ισχύει η περιγραφή τους. Σε περίπτωση ασυµφωνίας ανάµεσα σε ολόγραφο και αριθµητική τιµή µονάδος υπερισχύει η ολογράφως. 2. Στην εργολαβία αυτή ισχύουν οι συµβατικοί όροι του Α.Τ.Ο.Ε. ΗΛΜ κλπ και των υπολοίπων συµβατικών τευχών, λαµβάνονται δε απαραίτητα υπ' όψη απ' αυτούς που θα διαγωνιστούν για να διαµορφώσουν ανάλογα το ποσοστό εκπτώσεως της προσφοράς τους. 3. Ολες οι τιµές µονάδας του παρόντος τιµολογίου αναφέρονται σε µονάδες εργασίας που έχουν περατωθεί και περιλαµβάνουν όλες τις δαπάνες για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών του παρόντος έργου, σύµφωνα µε τους όρους του τιµολογίου και των υπολοίπων συµβατικών τευχών της δηµοπρατήσεως, καθώς και κάθε δαπάνη που είναι απαραίτητη άσχετα αν αναφέρεται ή όχι στην περιγραφή του άρθρου. Σε οποιαδήποτε περίπτωση περιέχονται στις τιµές µονάδας τα εξής: Η αξία όλων των υλικών κύριων και βοηθητικών, που απαιτούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο για την πλήρη εκτέλεση και την άψογη εµφάνιση των εργασιών σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης και τους όρους των στοιχείων του έργου, ακόµη και αν τα υλικά αυτά δεν καθορίζονται ρητώς στο Τιµολόγιο Η δαπάνη µεταφοράς των υλικών µέχρι τον τόπο του έργου έτοιµων να χρησιµοποιηθούν. Η δαπάνη λόγω φθοράς και αποµειώσεως των υλικών εν γένει. Η δαπάνη προσεγγίσεως όλων των υλικών µέχρι τα σηµεία χρησιµοποιήσεως τους. Οι δαπάνες για την καταβολή ηµεροµισθίων και των συναφών µε αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (ΙΚΑ-ΤΕΑΕ ΕΞ κλπ.) οι οποίες αφορούν στην εκτέλεση όλων των κυρίων και βοηθητικών εργασιών, για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση τους. Η δαπάνη για την µόρφωση ή διάνοιξη αυλάκων ή οπών ή φωλεών διόδου ή εντοιχισµού σωληνώσεων ή αγωγών ή εξαρτηµάτων οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεων κλπ. σε τοίχους, οροφές ή πατώµατα από οποιοδήποτε υλικό και Σελίδα 1

2 σε οποιοδήποτε πάχος, βάσει των µελετών των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων. Η δαπάνη για την αποκατάσταση των µορφώσεων και διανοίξεων που περιγράφονται στην προηγούµενη παράγραφο. Οι δαπάνες λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, δηλαδή µισθώµατα υλικά και µικροϋλικά καυσίµων, λιπαντικών κλπ. οι επιβαρύνσεις λόγω ηµεραργιών από οποιαδήποτε αιτία ή λόγω επισκευών και συντηρήσεως των µηχανηµάτων, οι δαπάνες εγκαταστάσεως και τα ασφάλιστρα τους, καθώς και η απόσβεση τους. 4. Μονάδες και Σύµβολα: τεµ. = τεµάχια, Φ = διάµετρος, mm = χιλιοστά, cm = εκατοστά, m = µέτρα, km = χιλιόµετρα, ins = ίντσες, mm2 = τετραγωνικά χιλιοστά, cm2 = τετραγωνικά εκατοστά, m2 = τετραγωνικά µέτρα, cm3 = κυβικά εκατοστά, m3 = κυβικά µέτρα, l = λίτρα, g = γραµµάρια, kg = χιλιόγραµµα, t = τόννος, tkm = τοννοχιλιόµετρα, m3km = κυβοχιλιόµετρα, υ3= κυβικές υάρδες, ηµ = ηµεροµίσθιο, h = ώρες, Η = ηµερήσια δαπάνη, δρχ. = δραχµές 5. εν περιέχεται στις τιµές µονάδας του παρόντος τιµολογίου, αλλά καταβάλλεται χωριστά στον ανάδοχο το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους αναδόχου (εργολαβικό ποσοστό) που καθορίζεται για το έργο αυτό σε... (...%) και εφαρµόζεται στην αξία όλων των εργασιών η οποία εξάγεται βάσει των τιµών µονάδας του τιµολογίου (όπως φαίνεται στον προϋπ/σµό µελέτης) και των τιµών µονάδας νέων εργασιών που θα κανονιστούν εάν η εκτέλεση τους επιβληθεί για την αρτιότητα και τη λειτουργικότητα του έργου σύµφωνα µε το άρθρο 43 του Π.. 609/1985. Επίσης δεν περιέχεται στις τιµές του παρόντος τιµολογίου η αναθεώρηση των τιµών της συµβατικής αξίας εκτελέσεως του έργου που προκύπτει βάσει των κειµένων διατάξεων. 6. Για τον τρόπο κατασκευής και επιµετρήσεων των εργασιών ισχύουν αυτά που ορίζονται από τους συµβατικούς όρους και τα άρθρα τιµών του ΑΤΟΕ και του ΗΛΜ, τους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του παρόντος τιµολογίου και των υπολοίπων τευχών της δηµοπρατήσεως. 7. Οι τιµές ηµεροµισθίων και υλικών έχουν ληφθεί από το πρακτικό διαπιστώσεως τιµών, ηµεροµισθίων και υλικών περιοχής Πρωτεύουσας της Ε..Τ.Ε. του Α ηµερολογιακού τριµήνου ελίδα AT: 1 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Εξάρτηση και Η/Μ εγκαταστάσεις σε δεξαµενή συλλογής οµβρίων, διαστάσεων 2Χ1Χ1,4 m όπως Σελίδα 2

3 πλήρως περιγράφονται όλα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια της µελέτης, και από κάθε άλλο υλικό αναφερόµενο στα σχέδια πλήν των οικοδοµικών εργασιών, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών λειτουργίας. (1 τεµ κατ αποκοπή) Τιµή ενός τεµ ευρώ 750,00 ΕΥΡΏ : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ AT: 2 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Εξάρτηση και Η/Μ εγκαταστάσεις σε δεξαµενή συλλογής οµβρίων, διαστάσεων 5Χ1,5Χ1,5m όπως πλήρως περιγράφονται όλα στις Τεχνικές Προδιαγραφές, την Τεχνική Περιγραφή και τα Σχέδια της µελέτης, και από κάθε άλλο υλικό αναφερόµενο στα σχέδια πλήν των οικοδοµικών εργασιών, ήτοι υλικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών λειτουργίας. (1 τεµ κατ αποκοπή) Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.250,00 ΕΥΡΏ : ΧΙΛΙΑ ΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ AT: 3 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Εκσκαφή σε παντός είδους εδάφη για διάνοιξη τάφρων εγκατάστασης υπογείων δικτύων, µε χρήση µηχανηµάτων και επικουρικά χειρονακτικά µε εργάτες. (1 m3)κατ αποκοπή Τιµή ενός m ευρώ 35,00 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ AT: 4 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Επανεπίχωση µε άµµο και προϊόντα εκσκαφής, των διάνοιχθέντων τάφρων εγκατάστασης υπογείων δικτύων, µε χρήση µηχανηµάτων και επικουρικά χειρονακτικά µε εργάτες. (1 m3)κατ αποκοπή Τιµή ενός m ευρώ 25,00 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ AT: 5 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα 3ελίδα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 1 ins, πάχους 3,25 mm Τιµή ενός m ευρώ 24,10 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ Σελίδα 3

4 AT: 6 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 1 1/4 ins, πάχους 3,25 mm Τιµή ενός m ευρώ 28,10 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ AT: 7 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 1 1/2 ins, πάχους 3,25 mm Τιµή ενός m ευρώ 31,90 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 8 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 2 ins, πάχους 3,65 mm Τιµή ενός m ευρώ 37,40 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 9 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 2 1/2 ins, πάχους 3,65 mm Σελίδα 4 4ελίδα

5 Τιµή ενός m ευρώ 45,40 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 10 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 3 ins, πάχους 4,05 mm Τιµή ενός m ευρώ 61,50 ΕΥΡΏ : ΕΞΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 11 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος µε ραφή ISO - MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέττα), δηλαδή σιδηροσωλήνας και κάθε είδους ειδικά τεµάχια (πλην ρακόρ), άγκιστρα στερεώσεως σε απόσταση µεταξύ τους το πολύ 2 m και µικροϋλικά (καννάβι σχοινί, µίνιο κλπ) επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, συνδέσεως και δοκιµών πιέσεως διαµέτρου 4 ins, πάχους 4,50 mm Τιµή ενός m ευρώ 82,00 ΕΥΡΏ : ΟΓ ΟΝΤΑ ΥΟ AT: 12 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Μηχανοσίφωνας δικτύου αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. πλήρως εγκατεστηµένος Ν ιαµέτρου 125 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 67,60 ΕΥΡΏ : ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 13 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Ειδικό στόµιο, σωληνοστόµιο, καθαρισµού σωληνώσεως αποχετεύσεως από σκληρό PVC. όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, µε τα µικροϋλικά στερεώσεως κλπ., πλήρως τοποθετηµένο Ν\ διαµέτρου 75 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 23,50 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 14 Αρθρο :Ν\ Σελίδα 5 5ελίδα

6 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Ειδικό στόµιο, σωληνοστόµιο, καθαρισµού σωληνώσεως αποχετεύσεως από σκληρό PVC. όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, µε τα µικροϋλικά στερεώσεως κλπ., πλήρως τοποθετηµένο Ν\ διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 25,50 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 15 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Σιφώνι δαπέδου πλαστικό από σκληρό P.V.C. µε κόφτρα οσµών µε ανοξείδωτη εσχάρα, και έξοδο έως 75mm, όπως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, µε τα µικροϋλικά συνδέσεως κλπ., πλήρως τοποθετηµένο Τιµή ενός τεµ ευρώ 25,80 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 16 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας τύπου HELIFLEX σπιράλ, µε τα εξαρτήµατα συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ εσωτερικήςδιαµέτρου 20 mm Τιµή ενός m ευρώ 3,90 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 17 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας υδρεύσεως από ακτινοδικτυοµένο πολυαιθυλένιο, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 6ελίδα Ν\ εξωτ.διαµέτρου 16 mm και πάχους 2,0 mm Τιµή ενός m ευρώ 5,80 ΕΥΡΏ : ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 18 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ, πίεσης λειτουργίας 20 atm, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ διαµέτρου 40 mm Σελίδα 6

7 Τιµή ενός m ευρώ 17,90 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 19 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ, πίεσης λειτουργίας 20 atm, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ διαµέτρου 75 mm Τιµή ενός m ευρώ 32,90 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 20 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ, πίεσης λειτουργίας 20 atm, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός m ευρώ 49,10 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ AT: 21 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ, πίεσης λειτουργίας 20 atm, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ διαµέτρου 125 mm 7ελίδα Τιµή ενός m ευρώ 60,00 ΕΥΡΏ : ΕΞΗΝΤΑ AT: 22 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας από πολυπροπυλένιο ΡΡ, πίεσης λειτουργίας 20 atm, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένος Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος, τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. Ν\ διαµέτρου 160 mm Τιµή ενός m ευρώ 81,20 ΕΥΡΏ : ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ Σελίδα 7

8 AT: 23 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 C 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 75 mm Τιµή ενός m ευρώ 23,00 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΤΡΙΑ AT: 24 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 75 mm Τιµή ενός m ευρώ 18,60 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 25 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. 8ελίδα N\ διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός m ευρώ 25,60 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 26 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 125 mm Σελίδα 8

9 Τιµή ενός m ευρώ 32,50 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 27 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 160 mm Τιµή ενός m ευρώ 35,70 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 28 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 200 mm Τιµή ενός m ευρώ 41,60 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 29 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας πιεστικών δικτύων, από σκληρό U-P.V.C. πιέσεως λειτουργίας γιά 60 oc 16,0 atm, γιά σύνδεση µε διαµορφοµένη µούφα στο ένα άκρο του σωλήνα και ελαστικό 9ελίδα δακτύλιο στεγανότητας, πλήρως τοποθετηµένος. Συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφώνια), τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως. N\ διαµέτρου 250 mm Τιµή ενός m ευρώ 44,30 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 30 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως Σελίδα 9

10 N\ διαµέτρου 20X3,4 mm Τιµή ενός m ευρώ 12,50 ΕΥΡΏ : Ω ΕΚΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 31 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 25X4,2 mm Τιµή ενός m ευρώ 13,50 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 32 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 32X5,4 mm Τιµή ενός m ευρώ 16,90 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 33 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην 10λίδα σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 40X5,5 mm Τιµή ενός m ευρώ 16,80 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 34 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 50X6,9 mm Τιµή ενός m ευρώ 21,50 Σελίδα 10

11 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 35 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 63X8,6 mm Τιµή ενός m ευρώ 26,90 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 36 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 75X10,3 mm Τιµή ενός m ευρώ 28,20 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ AT: 37 Αρθρο :Ν\ ΗΛΜ Κωδικός Αναθεώρησης % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 11λίδα συνδέσεως N\ διαµέτρου 90X12,3 mm Τιµή ενός m ευρώ 43,00 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΡΙΑ AT: 38 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από πολυπροπυλένιο, (PP-R 80), τύπου aquatherm faser, πλήρως τοποθετηµένος.συµπεριλαµβάνονται τα ειδικά τεµάχια κάθε σχήµατος (πλην σιφωνιών),τα υλικά συνδέσεως στερεώσεως κλπ και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και συνδέσεως N\ διαµέτρου 110X15,1 mm Τιµή ενός m ευρώ 56,40 ΕΥΡΏ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Σελίδα 11

12 AT: 39 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Κεφαλή υδροροής ενδεικτικού τύπου KΕSSEL όπως πλήρως περιγράφεται στις Tεχνικές Προδιαγραφές, πλήρως τοποθετηµένη και συνδεδεµένη. Ν\ για σύνδεση σε υδρορόη 4 ins (1 τεµ ) Τιµή ενός τεµ ευρώ 146,20 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ AT: 40 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ % Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων, µε τοιχώµατα από σκυρόδεµα οπλισµένο, και εσωτερικό επίχρισµα πατητής σιµεντοκονίας 600 Kg, µε την εκσκαφή και την αποκόµιση των αχρήστων υλικών όπως προδιαγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, ήτοι υλικά, µικροϋλικά και εργασία για τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ν\ διαστάσεων 50 X 50 cm και βάθους έως 0,50 m Τιµή ενός τεµ ευρώ 242,30 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 41 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ % Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων, µε τοιχώµατα από σκυρόδεµα οπλισµένο, και εσωτερικό επίχρισµα πατητής σιµεντοκονίας 600 Kg, µε την εκσκαφή και την αποκόµιση των αχρήστων υλικών όπως προδιαγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, ήτοι υλικά, µικροϋλικά και εργασία για τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ν\ διαστάσεων 40 X 40 cm και βάθους έως 0,50 m Τιµή ενός τεµ ευρώ 202,20 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΛΕΠΤΑ AT: 42 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ % Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων, µε τοιχώµατα από σκυρόδεµα οπλισµένο, και εσωτερικό επίχρισµα πατητής σιµεντοκονίας 600 Kg, µε την εκσκαφή και την αποκόµιση των αχρήστων υλικών όπως προδιαγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, ήτοι υλικά, µικροϋλικά και εργασία για τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ν\ διαστάσεων 80 X 80 cm και βάθους έως 1,00 m Τιµή ενός τεµ ευρώ 813,90 ΕΥΡΏ : ΟΚΤΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΤΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 43 Σελίδα 12 12λίδα

13 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Κανάλι αποστράγγισης, διαστάσεων 30 Χ 30 cm, µε χυτοσιδυρά σχάρα δαπέδου πλάτους 30 cm, βαρέως τύπου, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο. κατ αποκοπή Τιµή ενός m ευρώ 350,30 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 44 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Κανάλι αποστράγγισης, διαστάσεων 30 Χ 30 cm, µε γαλβανισµένη σχάρα δαπέδου πλάτους 30 cm, βαρέως τύπου, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια πλήρως τοποθετηµένο και συνδεδεµένο. κατ αποκοπή Τιµή ενός m ευρώ 149,80 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 45 Αρθρο :Ν\ Φρεάτιο επισκέψεως υπογείων δικτύων, ήτοι µε παροχή µε διακόπτη 1/2 Χ 3/4 ins για τοπικό δίκτυο αρδεύσεως, µε τοιχώµατα από σκυρόδεµα οπλισµένο, και εσωτερικό επίχρισµα πατητής σιµεντοκονίας 600 Kg, µε την εκσκαφή και την αποκόµιση των αχρήστων υλικών όπως προδιαγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές και τα σχέδια, ήτοι υλικά, µικροϋλικά και εργασία για τοποθέτηση και παράδοση σε λειτουργία. Ν\ διαστάσεων 40 Χ 40 cm και βάθους έως 40 cm 13λίδα Τιµή ενός τεµ ευρώ 149,60 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΝΝΕΑ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 46 Αρθρο :8072 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Καλύµµατα φρεατίων χυτoσιδηρά, πλήρως εγκατεστηµένα µε το ανάλογο παρέµβυσµα στεγανοποιήσεως (1 kg) Τιµή ενός kg ευρώ 4,50 ΕΥΡΏ : ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 47 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Πλωτήρας υδαταποθήκης (φλοτέρ) µε τον µοχλό (βέργα) τηn φούσκα και τη βαλβίδα, όλων από ορείχαλκο και των µικροϋλικών, πλήρως τοποθετηµένος συµπεριλαµβανοµένης κάθε φύσεως εργασίας εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως διαµέτρου 2 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 789,00 ΕΥΡΏ : ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΝΝΕΑ Σελίδα 13

14 AT: 48 Αρθρο :Ν\ ΗΛΜ Κωδικός Αναθεώρησης % Βάννα σφαιρικού τύπου (Ball valve) µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, µε έδρα teflon και κλείσιµο 1/4 της στροφής πιέσεως λειτουργίας έως 16 atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Ν\ ολικής διατοµής, διαµέτρου 3/4 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 16,90 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 49 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βάννα σφαιρικού τύπου (Ball valve) µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, µε έδρα teflon και κλείσιµο 1/4 της στροφής πιέσεως λειτουργίας έως 16 atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Ν\ ολικής διατοµής, διαµέτρου 1 1/4 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 25,60 ΕΥΡΏ : ΕΙΚΟΣΙ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 50 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βάννα σφαιρικού τύπου (Ball valve) µε χειρολαβή, ορειχάλκινη, µε έδρα teflon και κλείσιµο 1/4 της στροφής πιέσεως λειτουργίας έως 16 atm µε τα µικροϋλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Ν\ ολικής διατοµής, διαµέτρου 2 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 44,50 ΕΥΡΏ : ΣΑΡΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 51 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ονοµαστικής πιέσεως 10 atm διαµέτρου 65 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 135,30 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 52 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως Σελίδα 14 14λίδα

15 ονοµαστικής πιέσεως 10 atm διαµέτρου 80 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 160,70 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΞΗΝΤΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 53 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Συρταρωτή βαλβίδα (βάννα) σφηνοειδής, χυτοσιδηρά γιά εγκαταστάσεις θερµάνσεως µε τα µικρουλικά και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως ονοµαστικής πιέσεως 10 atm διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 208,40 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 54 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βάννα τύπου πεταλούδας δικτύων πυρόσβεσης, πιστοποιηµένη κατά UL/FM, όπως πλήρως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή βάννα, και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως συνδέσεως και παραδόσεως σε 15λίδα πλήρη λειτουργία. Ν\ ονοµαστικης διαµέτρου 50 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 191,50 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 55 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βάννα τύπου πεταλούδας δικτύων πυρόσβεσης, πιστοποιηµένη κατά UL/FM, όπως πλήρως περιγράφεται στην Τεχνική Περιγραφή και στις Τεχνικές Προδιαγραφές, δηλαδή βάννα, και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως συνδέσεως και παραδόσεως σε πλήρη λειτουργία. Ν\ ονοµαστικης διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 275,70 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 56 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βαλβίδα αντεπιστροφής ορειχάλκινη κατακορύφου ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως µε γλωτίδα (κλαπέ) συνδεοµένη µε σπείρωµα διαµέτρου 2 ins Σελίδα 15

16 Τιµή ενός τεµ ευρώ 52,10 ΕΥΡΏ : ΠΕΝΗΝΤΑ ΥΟ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ AT: 57 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά µε γλωττίδα (κλαπέ) κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως συνδεοµένη µε φλάντζες διαµέτρου 65 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 186,50 ΕΥΡΏ : ΕΚΑΤΟΝ ΟΓ ΟΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 58 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά µε γλωττίδα (κλαπέ) κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως συνδεοµένη µε φλάντζες διαµέτρου 80 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 215,70 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 59 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Βαλβίδα αντεπιστροφής χυτοσιδηρά µε γλωττίδα (κλαπέ) κατακόρυφης ή οριζόντιας τοποθετήσεως, µε λυόµενο πώµα γιά επιθεώρηση του µηχανισµού της, δηλαδή βαλβίδα και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία πλήρους τοποθετήσεως συνδεοµένη µε φλάντζες διαµέτρου 100 mm Τιµή ενός τεµ ευρώ 274,70 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒ ΟΜΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 60 Αρθρο :8130 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Συρµάτινη κεφαλή σωλήνα αερισµού (καπέλλο) µέχρι Φ 10 cm πλήρως τοποθετηµένη Τιµή ενός τεµ ευρώ 15,00 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΠΕΝΤΕ AT: 61 Αρθρο : Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Bαλβίδα διακοπής (διακόπτης) ορειχάλκινη,επιχρωµιωµένη µε τα µικροϋλικά Σελίδα 16 16λίδα

17 συνδέσεως και την εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τύπου γωνιακή διαµέτρου 3/4 ins Τιµή ενός τεµ ευρώ 17,10 ΕΥΡΏ : ΕΚΑ ΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΚΑ ΛΕΠΤΑ AT: 62 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Αναµικτήρας ντουζιέρας, (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, τύπου CERAMIX 2000, διαµέτρου 1/2 ins, ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. 17λίδα Τιµή ενός τεµ ευρώ 398,60 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 63 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Αναµικτήρας νεροχύτου, (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, διαµέτρου 1/2 ins, ορειχάλκινος, όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Τιµή ενός τεµ ευρώ 300,80 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 64 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Αναµικτήρας νιπτήρα, (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, διαµέτρου 1/2 ins, ορειχάλκινος, τύπου Alfiere Ideal Std όπως πλήρως περιγράφεται στις Τεχνικές Προδιαγραφές δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως Τιµή ενός τεµ ευρώ 300,80 ΕΥΡΏ : ΤΡΙΑΚΟΣΙΑ ΚΑΙ ΟΓ ΟΝΤΑ ΛΕΠΤΑ AT: 65 Αρθρο :Ν\ Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ % Αναµικτήρας νιπτήρα, (µπαταρία) θερµού - ψυχρού ύδατος, διαµέτρου 1/2 ins, ορειχάλκινος επιχρωµιωµένος κατασκευής IDEAL STANDARD, CERAMIX τύπος Β2000, δηλαδή αναµικτήρας και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως συνδέσεως και πλήρους εγκαταστάσεως. Τιµή ενός τεµ ευρώ 295,60 ΕΥΡΏ : ΙΑΚΟΣΙΑ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΞΗΝΤΑ ΛΕΠΤΑ Σελίδα 17

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm

Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 50cm X 60cm A.T.: 111 ΑΤΗΕ Ν8066.2.1 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως Διαστάσεων 40cm X 50cm και βάθος από 0,50 έως 1,00 m Κωδ. αναθεώρησης : ΗΛΜ 10 100,00% Φρεάτιο δικτύου αποχετεύσεως ήτοι εκσκαφή εις οιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ι Ε Ρ Α Α Ρ Χ Ι Ε Π Ι Σ Κ Ο Π Η Α Θ Η Ν Ω Ν Ι Ε Ρ Α Μ Ο Ν Η Κ Ο Ι Μ Η Σ Ε Ω Σ Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ Π Ε Ν Τ Ε Λ Η Σ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α. ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΡΘΡΟ 01 ΑΤΗΕ 0Ν8043.001.002 Πλαστικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100%

ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α. Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN150 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 100% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ : 79 Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8036.10.3 ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7.

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ. Ποσότητα. Είδος εργασίας. Τιμολογ. ΑΤΗΕ Ν9770.2 ΗΛΜ 007 m 275,00. ΑΤΗΕ 8041.6.1 ΗΛΜ 007 m 109,30. ΑΤΗΕ 8041.7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ: ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΡΓΟ: ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΠΥΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ Α.Τ. Είδος εργασίας α/α Τιμολογ. Άρθρο Αναθεώρησης Μονάδα Ποσότητα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ 1 2 3 4 5 6 7

Διαβάστε περισσότερα

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 7 1.1 Δίκτυα Σωληνώσεων 7 1.2 Οργανα διακοπής, Ελέγχου και Ασφάλειας Δικτύων Σωληνώσεων 12 1.3 Μονώσεις σωληνώσεων 14 1.4 Είδη κρουνοποιϊας

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν

Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ Η / Μ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: «Ανακαίνιση της ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Φοιτητικής Εστίας του ----- Πάντειου Πανεπιστημίου» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕ 046 ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

; ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Εργο Επισκευή και συντήρηση σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου -2013 Τεχνική Υπηρεσία Προυπ 100.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) Πηγή Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ο Σ Ρ Ε Θ Υ Μ Ν Η Σ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 5 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 4 ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΦΑΚΑΚΙ, ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η Η / Μ Ε Γ Κ / Σ Ε Ω Ν ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ [

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Κ3 & ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ Κ4 ΣΤΟ Ο.Τ. 2060 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήναι, Ιούλιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Εργασίες διαμόρφωσης της Αποθήκης 27 για τη μετεγκατάσταση της Αποθήκης Υλικού, γραφείων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΟΣ ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΡΑΨΑΝΟΥ (o Υποέργο) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ Α.Μ. /0 A/A Ολική ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΙΑΣΤΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΕΡΓΟ : ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΝΤΑΞΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 421.130,25 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ) Σελ. 1 από 87 1. Υ ΡΕΥΣΗ 1.1. ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ Σωληνώσεις Τα κεντρικά δίκτυα για τη διακίνηση πόσιµου νερού και νερού χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο.

Ανάλυση Τιμών. Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. ( 1 m3 ) Κυβικό μέτρο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΠΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 Ανάλυση Τιμών ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ Ι ΑΣΚΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Επιστηµονικός Υπεύθυνος: Καθ. Νικόλαος Α. Κυριάκης ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012. K:\N0600\cons\tefhi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου (Ν0600)» 525.000,00 (µε ΦΠΑ) εκέµβριος 2012 K:\N0600\cons\tefhi\MAPS.doc Ν0600/5213 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Ολοήµερο Νηπιαγωγείο Χώρας Κύθνου» (Ν0600)»

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΙΚΑΙΑΣ Νίκαια : 27/2/203 /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Aρ.Πρωτ.: Τ.Υ. 520 ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΚΤΙΡΙΟ Σελίδα 1 ΑΠΟ 117 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 5 1.1 Γενικά... 5 1.2 Περιεχόµενα Μελέτης... 6 1.3 Τοπικές Συνθήκες και εδοµένα... 6 1.3.1 υνατότητα Παροχών - Απορροών... 6 1.3.2 Κλιµατολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.. ΕΡΓΟ : ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ : ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου 8 ΗΜΟΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΑΜΤΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟ: Επισκευή Βοηθητικών Χώρων στο Β Υπόγειο του Κτιρίου ΚΖ. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: Νέο ηµοτικό Στάδιο Αρκαλοχωρίου /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Α.Μ.: 63/013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Μονάδα 1. Η/Μ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. Γ290 ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ) Α.Μ.: 2/13 ΘΕΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα