ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 13101 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Φιλ/φεια: 25/6/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση προμήθειας < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης O Δήμαρχος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ανακοινώνει την διενέργεια για την εκτέλεση προμήθειας, < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ > με τη συνοπτική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι μέχρι και την 1/7/2015 ημέρα Τετάρτη, να καταθέσουν τις προσφορές τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα καθώς και ενώσεις προμηθευτών εφ' όσον ασκούν δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της ανάθεσης. Στο φάκελο θα αναγράφονται ευκρινώς με ποινή απορρίψεως τα ακόλουθα στοιχεία: α. Η λέξη "Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α" με κεφαλαία γράμματα. β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας υπηρεσίας που διενεργεί την διαδικασία της προμήθειας. γ. Η ημερομηνία της προσφοράς δ. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα ε. το αριθμό μελέτης Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και την παραλαβή τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών. ( τηλ ) Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του δήμου. Ο Αντιδήμαρχος Οικ/κών Υπηρεσιών ΛΑΛΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

2 Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Θ Υ Ρ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στη Ν. Φιλαδέλφεια σήμερα την., ο υπογεγραμμένος Καρασεβδάς Ηλίας υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, τοιχοκόλλησε στην εξώθυρα του Δημοτικού Καταστήματος την υπ' αρ. πρ.. Ανακοίνωση διενέργειας Δημάρχου για την προμήθεια < ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ >. Παρουσία των μαρτύρων 1. Νικολοπούλου Γ. 2. Παπαθανασίου Ζ. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται: Ο Τοιχοκολλήσας Καρασεβδάς Ηλίας Οι Μάρτυρες 1. Νικολοπούλου Γ. 2. Παπαθανασίου Ζ.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή Υποχρεώσεων 5. Τιμολόγιο Μελέτης ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Νέα Χαλκηδόνα:29/5/2015 Α.Μ.68/2015 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση:Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Τ.Κ , Νέα Χαλκηδόνα Προϊστάμενος: Α.Σπυρόπουλος Πληροφορίες :Β.Καλογιάννη Τηλ.: εσωτ.301,307 Fax: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 9.606,47 ( με Φ.Π.Α.) Η μελέτη αυτή αφορά την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ προμήθεια τροφίμων, ειδών αρτοποιείου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων που πρέπει να διενεργήσει ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους μετά την άγονο ηλεκτρονικό διαγωνισμό. Η δαπάνη προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει συνολικά έως το ποσό των 9.606,47, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και αναλύεται ως εξής: Στο οικονομικό έτος 2015, για το Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του 2015 (ΚΑΕ ) με τη δέσμευση του ποσού των 79,10 για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ και (ΚΑΕ ) με τη δέσμευση του ποσού των 8.699,53 για τους Παιδικούς Σταθμούς Στο οικονομικό έτος 2015, για την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος η δαπάνη, η οποία προϋπολογίζεται ότι θα ανέλθει έως το συνολικό ποσό των 827,84 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ, θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 6662 (Προμήθεια ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού) κατά 260,35 από το συνολικό ποσό των 8000,00 ευρώ, ΚΑ 6664 (Αγορά τροφίμων ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 2

5 για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 567,49ευρώ από το συνολικό ποσό των ,00ευρώ.Τα ανωτέρω ποσά πρόκειται να δεσμευθούν με σχετική πρόταση ανάληψης υποχρέωσης από τους ως άνω Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων έτους Η προμήθεια θα διενεργηθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και το κριτήριο αξιολόγησης που θα ορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4111/13 κατά τα προβλεπόμενα στον Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (11389/ Απόφαση Υπ. Εσωτερικών, ΦΕΚΒ 185) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και τον Ν. 2286/1995. Τα ανωτέρω αναλυτικά περιγράφονται ως κάτωθι: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑ CPV Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια γάλακτος για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 4.103,50 χωρίς ΦΠΑ και 4.636,96 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα: λίτρα. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον καθέναν από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΤΟΣ CPV Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια άρτου για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των χωρίς ΦΠΑ και 4.540,34 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα: τεμάχια. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον καθέναν από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 3

6 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ CPV Η παρούσα Τεχνική Έκθεση αφορά την προμήθεια ειδών ζαχαροπλαστικής για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος Ο προϋπολογισμός για την προμήθεια αυτή ανέρχεται στο ποσό των 379,80 χωρίς ΦΠΑ και 429,17 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13%. Ποσότητα: 52 κιλά. Οι ποσότητες αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα των προσμετρήσεων και όλα τα είδη θα είναι σύμφωνα με τον καθέναν από τους γενικούς όρους των τεχνικών προδιαγραφών. Η σύναψη συμβάσεων εκτέλεσης προμήθειας θα πραγματοποιηθεί με απευθείας ανάθεση και με κριτήριο κατακύρωσης το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί των τιμών του αναλυτικού τιμολογίου. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ O ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 4

7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: Αχαρνών 464 & Αγ. Αναργύρων Τ.Κ , Νέα Χαλκηδόνα Πληροφορίες : Β.Καλογιάννη Τηλ.: εσωτ. 307 Fax: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠPOΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα αφορά την προμήθεια τροφίμων ειδών αρτοποιείου, γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων τα οποία ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος πρόκειται να προμηθευτεί για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Όλα τα είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και να πληρούν τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις προκύπτουσες ανάγκες και κατά τις ημέρες που υποδεικνύονται. Για κάθε εντολή παραγγελίας, κατά την εκτέλεσή της θα εκδίδεται Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής, ή δελτίο αποστολής κατά την εκτέλεση της παραγγελίας και τιμολόγιο με την έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής, ανάλογα με το κριτήριο αξιολόγησης που θα υποδείξει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος για κάθε κατηγορία των υπό προμήθεια ειδών. Οι εκτιμώμενες ποσότητες της προμήθειας, όπως αυτές αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, περιλαμβάνουν άρτο, γάλα και είδη ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων. Η μεταφορά των τροφίμων που αλλοιώνονται εύκολα πρέπει να γίνεται με οχήματα ψυγεία, τα οποία θα είναι απόλυτα καθαρά και θα απολυμαίνονται τακτικά. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 5

8 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ & ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ CPV Όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής & γλυκίσματα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και να πληρούν τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Η συσκευασία τους θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ανάλογα με το είδος, επί της οποίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά τις ημέρες που υποδεικνύονται. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΛΑ CPV Το γάλα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και να πληροί τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Η συσκευασία του θα πρέπει να είναι η ενδεδειγμένη ανάλογα με το είδος, επί της οποίας θα αναγράφεται η ημερομηνία λήξης. Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και η παράδοσή τους θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά τις ημέρες που υποδεικνύονται. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΤΟΣ CPV Το ψωμί θα είναι φρατζόλα παρασκευασμένη από σιτάρι, λευκή, βάρους περίπου 360 γραμμαρίων, η οποία θα έχει ψηθεί την ημέρα παράδοσης. Συσκευασία: κάθε φραντζόλα θα παραδίδεται με κατάλληλη σακούλα και όχι χύμα. σύμφωνα με τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, Χαλκηδόνος & της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, και να πληρούν τις αγορανομικές και υγειονομικές διατάξεις καθώς επίσης και τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και ποτών. Οι ποσότητες θα καθορίζονται από τις παραγγελίες των υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου και η παράδοσή τους ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 6

9 θα γίνεται τμηματικά ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και κατά τις ημέρες που υποδεικνύονται. Η μεταφορά των ανωτέρω ειδών θα γίνεται από τα προβλεπόμενα από τον Νόμο αυτοκίνητα. Τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς των ειδών βαρύνουν τον προμηθευτή. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 7

10 3.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 η : ΓΑΛΑ Κριτήριο κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης Προϋπολογισμός 4.103,50 Φ.Π.Α. 13% 533,46 Σύνολο 4.636,96 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2 η : ΑΡΤΟΣ Κριτήριο κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης Προϋπολογισμός 4.018,00 Φ.Π.Α. 13% 522,34 Σύνολο 4.540,34 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 η : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ&ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ Κριτήριο κατακύρωσης: ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης Προϋπολογισμός 379,80 Φ.Π.Α. 13% 49,37 Σύνολο 429,17 Κατηγορία Προϋπολογισμός Φ.Π.Α. 13% Σύνολο 8.501, , ,47 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 8

11 4. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 0 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών για μέρος από την ετήσια προμήθεια του 2015 για τις ανάγκες του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.606,47 (με Φ.Π.Α.). Τα προς προμήθεια είδη και οι ποσότητες αναφέρονται στους επιμέρους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς της παρούσας μελέτης. Το ποσό των 8.778,64 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισμού του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και θα βαρύνει το έτος 2015 για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων και τα ΚΑΠΗ το ποσό των 79,10 (ΚΑ: ) και για τους Παιδικούς Σταθμούς το ποσό των (Κ.Α ) Αναλυτικά έχει ως εξής : Α) Για το Δήμο Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό Είδη Ζαχαροπλαστικής 0,00 Γάλα 4.636,96 Άρτος 4.141,68 ΣΥΝΟΛΟ 8.778,64 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8.778,64 Το ποσό των 827,84 συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 13% θα καλυφθούν από πιστώσεις του Προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και θα βαρύνει τις πιστώσεις των ΚΑ 6662 (Προμήθεια ειδών τροφίμων Βρεφικού Σταθμού) κατά 260,35 από το συνολικό ποσό των 8000,00 ευρώ, ΚΑ 6664 (Αγορά τροφίμων για σίτιση ΚΗΦΗ) κατά 567,49 από το συνολικό ποσό των ,00ευρώ Αναλυτικά έχει ως εξής : ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 9

12 Β) Για την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσό Είδη Ζαχαροπλαστικής 429,17 Γάλα Άρτος 398,66 ΣΥΝΟΛΟ 827,84 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 827,84 Άρθρο 2 0 Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης 11389/93 περί «Ε.Κ. Π.Ο.Τ.Α» (Φ.Ε.Κ 185/ τ.β/ ) Το κριτήριο κατακύρωσης για τα είδη οπωροπωλείου, κατεψυγμένα ψάρια, κατεψυγμένα λαχανικά και ελαιόλαδο είναι το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη νόμιμα διαμορφούμενη κάθε φορά μέση τιμή λιανικής πώλησης του είδους την ημέρα παράδοσης όπως αυτή ορίζεται στο δελτίο Πιστοποίησης Τιμών της Γεν. Διεύθυνσης Ανάπτυξης Π.Ε Κεντρικού Τομέα, Τμήμα Εμπορίου της Περιφέρειας Αττικής. Σημειώνεται ότι η Μέση Λιανική Τιμή περιλαμβάνει ΦΠΑ. Για τα υπόλοιπα είδη παντοπωλείου, η ανάθεση θα γίνει σε προμηθευτή ( ή προμηθευτές ) που θα προσφέρει ( προσφέρουν ) την χαμηλότερη τιμή στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης και με την προϋπόθεση ότι τα προσφερόμενα από αυτόν τρόφιμα καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας. Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν προσφορά και για μέρος του συνόλου των προς προμήθεια προϊόντων. Άρθρο 3 0 Αμέσως μετά την επίσημη κατακύρωση των αποτελεσμάτων της απευθείας ανάθεσης οι ανάδοχοι των προμηθειών θα κληθούν για την υπογραφή των συμβάσεων με α) τον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος β) με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και εντός δέκα(10) ημερών. Οι υπογράφοντες τις συμβάσεις ανάδοχοι προμήθειας των ανωτέρω ειδών πρέπει απαραίτητα να έχουν υπόψη τους, ότι τα είδη πρέπει να είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 10

13 Άρθρο 4 ο Οι προμηθευτές στους οποίους θα γίνει η κατακύρωση των προμηθειών, υποχρεούνται να καταθέσουν με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας υπέρ α) του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος,β) με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου διάρκειας όσο και η διάρκεια της σύμβασης, αξίας ίσης προς το 5% του ποσού της σύμβασης προ του Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν οι τεχνικές προδιαγραφές, η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να μην προβεί στην παραλαβή του είδους και η εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως θα καταπέσει υπέρ α) του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος και β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου κατά τις ισχύουσες διατάξεις. Άρθρο 5 0 Με την υπογραφή των συμφωνητικών θα καθορισθεί και ο χρονολογικός τρόπος και τόπος παράδοσης του είδους. Άρθρο 6 0 Οι ποσότητες ενδεικτικά αναφέρονται στους ενδεικτικούς προϋπολογισμούς και μπορούν να αυξομειώνονται σε ποσοστό μέχρι 30% ανάλογα με τις ανάγκες α) του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος β) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου. Ο/οι ανάδοχος/οι θα ενημερώνεται/ονται για τις ποσότητες από τον αρμόδιο υπάλληλο, κατόπιν παραγγελίας των Προϊσταμένων α) του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος, β)της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου με αλληλογραφία μέσω fax, κ.λ.π. Άρθρο 7 0 Ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει απαραίτητα να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσον αφορά τον Δήμο Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στους παρακάτω χώρους: ΤΜΗΜΑ Ν.Π ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ««Α) ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ Δ/ΝΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΧΡΗΣΗΣ Σμύρνης 11,Ν. 1 ος Παιδικός Σταθμός Φιλαδέλφεια Ν. Φιλαδέλφειας Μαιάνδρου 113, 2 ος Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφεια Ν. Φιλαδέλφειας Νικηταρά 16 & Μιαούλη, 3 ος Παιδικός Σταθμός Ν. Φιλαδέλφεια Ν. Φιλαδέλφειας ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 11

14 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Κρυστάλη 24 & Πεταλά, Ν Χαλκηδόνα 1 ος Παιδικός Σταθμός Ν. Χαλκηδόνας «Λ. Κηφισού 64 Α & Κάλβου, Ν. Χαλκηδόνα 2 ος Παιδικός Σταθμός Ν. Χαλκηδόνας Β) Για τη Δομή Παροχής Συσσιτίων στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ, οδός Θεμ. Σοφούλη 2 & Στρ. Παπάγου, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ Ο/οι ανάδοχος/οι θα πρέπει απαραίτητα να παραδίδει/ουν τα προϊόντα όσον αφορά την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος στους παρακάτω χώρους: Α)Στα κεντρικά γραφεία, οδός Αγίων Αναργύρων 11, Ν.Χαλκηδόνα ΤΚ.Κ Β)Στον Βρεφικό Σταθμό οδός Κρυστάλλη 24 & Πεταλά, Ν.Χαλκηδόνα ΤΚ.Κ Γ)Στο Κοινωνικό Παντοπωλείο οδός Μαραθώνος 26,, Ν.Χαλκηδόνα ΤΚ.Κ Δ)Στις εγκαταστάσεις του ΚΗΦΗ, οδός Θεμ. Σοφούλη 2 & Στρ. Παπάγου, Ν. Φιλαδέλφεια, Τ.Κ Ο τόπος παράδοσης των ειδών μπορεί να αλλάξει, κατόπιν υπόδειξης της Υπηρεσίας και εφόσον το απαιτούν υπηρεσιακές ανάγκες. Άρθρο 8 0 Η εξόφληση της σχετικής δαπάνης θα γίνεται εντός ενενήντα (90) ημερών. Άρθρο 9 0 Οι τιμές μονάδος για τα είδη του αναλυτικού τιμολογίου θα είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια της/των σύμβασης/εων και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση. Άρθρο 10 ο Οι ανάδοχοι επιβαρύνονται με όλες τις νόμιμες κρατήσεις και δεν μπορεί να προκύψει από μέρους τους ουδεμία επιπλέον απαίτηση ως αποζημίωση για τις κρατήσεις αυτές. Επίσης, επιβαρύνονται με το κόστος των αναγκαστικών δημοσιεύσεων προς τις εφημερίδες της περιληπτικής διακήρυξης του Διαγωνισμού. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 12

15 Άρθρο 11 ο Ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος& η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου διατηρούν το δικαίωμα να στέλνουν δείγματα σε τακτά χρονικά διαστήματα στο Γενικό Χημείο του Κράτους με έξοδα του αναδόχου για τον ποιοτικό έλεγχο. Άρθρο 12 ο Η διάρκεια των συμβάσεων ισχύει μέχρι την ολοκλήρωση του ετήσιου διαγωνισμού από την υπογραφή των συμβάσεων. Άρθρο 13 0 Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 13

16 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΛΑ CPV ΕΝΙΑΙΟ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΕΔΦΧ ΣΥΝΟΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ 1 Γάλα φρέσκο (1 λίτρου) λίτρα , , ,96 533,46 ΣΥΝΟΛΑ , ,96 533,46 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΡΤΟΣ CPV ΕΝΙΑΙΟ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΕΔΦΧ ΣΥΝΟΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ 1 Ψωμί χωριάτικο τεμάχια , , ,24 513,24 ΣΥΝΟΛΑ , ,24 513,24

17 5 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ 1 Βασιλόπιτες κιλά 5,50 0,00 0,00 0,00 3 Γλυκά κοκ - εκλέρ κιλά 3 9,00 27,00 30,51 3,51 4 Κουλουράκια Σμυρνέικα κιλά 42 6,90 289,80 327,47 37,67 5 Κουραμπιέδες κιλά 0 9,00 0,00 0,00 0,00 6 Μελομακάρονα κιλά 7 9,00 63,00 71,19 8,19 7 Μουστοκούλουρα κιλά 0 6,00 0,00 0,00 0,00 8 Τσουρέκια κιλά 0 5,50 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΑ ,80 429,17 49,37

18 ΔΗΜΟΣ - ΚΕΔΦΧ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΑ 4.103, ,96 533, ,00 ΑΡΤΟΣ 4.018, ,34 522, ,00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 379,80 429,17 49,37 52,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 8.501, , , ,00 ΔΗΜΟΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΑ 4.103, ,96 533, ,00 ΑΡΤΟΣ Π.ΣΤΑΘΜΟΙ 3.595, ,58 467, ,00 ΑΡΤΟΣ ΣΙΤΙΣΗ 70,00 79,10 9,10 100,00 ΑΡΤΟΣ ΣΥΝΟΛΑ 3.665, ,68 476, ,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 7.768, , , ,00 ΚΕΔΦΧ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ Φ.Π.Α. ΣΥΝ.ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΓΑΛΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 ΑΡΤΟΣ 352,80 398,66 45,86 504,00 ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ 379,80 429,17 49,37 52,00 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ 732,60 827,83 95,23 556,00

19 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΙΑΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 : ΓΑΛΑ CPV ΕΝΙΑΙΟ 2015 ΜΟΝΑΔΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Γάλα φρέσκο (1 λίτρου) λίτρα ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΑΡΤΟΣ CPV ΕΝΙΑΙΟ 2015 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ 1 Ψωμί χωριάτικο τεμάχια ΣΥΝΟΛΑ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3 : ΕΙΔΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 1 Βασιλόπιτες κιλά 3 Γλυκά κοκ - εκλέρ κιλά 3 4 Κουλουράκια Σμυρνέικα κιλά 42 5 Κουραμπιέδες κιλά 0 6 Μελομακάρονα κιλά 7 7 Μουστοκούλουρα κιλά 0 8 Τσουρέκια κιλά 0 ΣΥΝΟΛΑ 52 ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΦΠΑ Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 Νέα Φιλαδέλφεια: 13 /11/2014 Αρ. Πρωτ/λου: 19666 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Διενέργειας για την εκτέλεση εργασίας < Ελέγχου και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Προμήθεια ειδών καθαριότητας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013 K.A.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 12/2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ : ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ) ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 24623-50313,, FAX: 24623-50344 Αρμόδια : Β. Πολύζου ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 10/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Κυδωνίας 29, Χάνια Κρήτης, Τ.Κ. 73 135 Τηλ.: 28213-41700, Φαξ 28210-93300 www.chania.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 615.000,00 ΜΕ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΩΚΙΔΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ Ταχ. Δ/νση: Σταλλού 6 ΑΜΦΙΣΣΑ Τ.Κ. 33 100 ΤΗΛ/FAX: 22650-79239/22157 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015». ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ταχ.Δ/νση : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΞΕΝΙΑ ΗΛΙΟΣ Περαία Θεσσαλονίκης Περαία : 09-04-2015 Αριθμ. Πρωτ. : 520 Τ.Κ. : 570 19 E -MAIL

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :ΣΑΤΑ. ΑΡΘΡΟ 1ο. ΑΡΘΡΟ 2ο. ΑΡΘΡΟ 3ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.K. : 412 22 Λάρισα 19-09-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Η/Μ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΗΛ. : 2410

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα