ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, με αριθμό 4/2015 από 20/3/2015. Στην Δημοτική Κοινότητα Ψαχνών, έδρα του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων και στο Δημαρχείο, Αίθουσα Συνεδριάσεων Δ.Σ. στην οδό Αβάντων 18, σήμερα την 20η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 18 :30 μ. μ, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3792/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στον κ. Δήμαρχο, στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς και στους κατά περίπτωση Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, ξεχωριστά στον καθένα, με αποδεικτικό επίδοσης και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95 του Ν. 3463/06 και 67 του Ν. 3852/2010, για να αποφασίσει για τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην Ημερήσια Διάταξη. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 27 μελών, βρέθηκαν παρόντα 22 μέλη, δηλαδή: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 1. ΓΑΡΕΦΑΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΛΥΚΟΥ ΜΑΡΙΑ 2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 3. ΓΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 3. ΚΙΑΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 4. ΚΑΛΑΒΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 4. ΜΠΑΖΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 5. ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 5. ΜΥΤΑΛΑ ΤΖΕΡΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 6. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7. ΚΟΡΩΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 8. ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 9. ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 10. ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 11. ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 12. ΜΙΧΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 13. ΜΟΥΡΤΖΙΛΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 14. ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15. ΜΠΟΥΡΟΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 17. ΠΥΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

2 19. ΣΠΑΘΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 20. ΤΖΑΘΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 21. ΤΣΟΚΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 22. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Γεώργιος Ψαθάς και ο δημοτικός υπάλληλος Γιαπλές Νικόλαος για την τήρηση των πρακτικών. Ο Δήμαρχος ζήτησε να συζητηθούν, εκτός ημερήσιας διάταξης, ως έκτακτα και κατεπείγοντα, το παρακάτω θέματα: 1 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ Ψαχνών και Τ.Κ Καστέλλας, Νεροτριβιάς, Άτταλης Δ.Ε Μεσσαπίων, Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων». 2 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί συμμετοχής του Δήμου στην Ώρα της Γης». 3 ο ΕΚΤΑΚΤΟ : «Περί έγκρισης 1 ου ΑΠΕ και 1 ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ν.Ε για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: Αθλητικές Εγκαταστάσεις Τ.Κ Πολιτικών, Καστέλλας». Το Δημοτικό Συμβούλιο, ομόφωνα, αποφάσισε την συζήτηση των ανωτέρω έκτακτων και κατεπειγόντων θεμάτων, λόγω των χρονοδιαγραμμάτων εκτέλεσης των έργων και την άμεση χρονική δέσμευση για την εξέτασή τους και λήψη απόφασης. Το μέλος του Δ.Σ κος Κοντογιάννης Δημήτριος, αποχώρησε μετά την ψήφιση του 25 ου θέματος. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

3 ΘΕΜΑ 20 Ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 64 / 2015 «Περί διαγραφής οφειλών κατά του Δήμου». O Πρόεδρος αναφερόμενος στο ανωτέρω θέμα, επισήμανε ότι η οικονομική υπηρεσία του Δήμου, εισηγείται τα κατωτέρω: Σύμφωνα με το άρθρο 107 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') ορίζονται τα εξής σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων περί παραγραφής: 1.Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί παραγραφής εφαρμόζονται επί απαιτήσεων που γεννώνται μετά την έναρξη της ισχύος του. Όσον αφορά όμως την αναστολή και τη διακοπή της παραγραφής, οι σχετικές διατάξεις του Ν. 2362/1995 εφαρμόζονται και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, εάν τα επαγόμενα την αναστολή ή διακοπή γεγονότα έχουν συντελεσθεί μετά την ισχύ αυτού. 2. Οι διατάξεις του Ν. 2362/1995 περί των συνεπειών της συμπληρωθείσας παραγραφής ισχύουν και επί απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν από την ισχύ αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο συμπληρώσεως της παραγραφής. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου παραγράφεται μετά πενταετία, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής. (παρ.1 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η κατά του Δημοσίου απαίτηση προς επιστροφή αχρεωστήτως ή παρά το νόμο καταβληθέντος σ' αυτό χρηματικού ποσού παραγράφεται μετά τρία έτη, από της καταβολής. Για τα τελωνειακά έσοδα ισχύουν οι ειδικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 1165/1918 του Τελωνειακού Κώδικα, όπως ισχύει. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται και επί ποσών που εισπράττονται από το Δημόσιο για λογαριασμό τρίτων. (παρ.2 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η απαίτηση οποιουδήποτε των επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις, παραγράφεται μετά διετία από της γεννήσεως της. (παρ.3 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Η παραγραφή του καθόλου δικαιώματος των περιπτώσεων της παραγράφου 3 του ν.2362/95 είναι δέκα ετών. (παρ.4 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α'). Τούτο σημαίνει ότι σε περίπτωση που δεν έχει εισπραχθεί μία συγκεκριμένη αμοιβή, παροχή, αποζημίωση μισθολογικού χαρακτήρα σε διάστημα δέκα ετών, όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των δέκα ετών, ο δικαιούχος δεν μπορεί να την εισπράξει αναδρομικά ούτε και μέσα στη τελευταία διετία. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων εν γένει και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς και των κληρονόμων αυτών, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί εσφαλμένα. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή επιδόματα κατά την εκτέλεση, το πρώτο, πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος παραγράφονται σε δύο χρόνια, που αρχίζουν μετά την παρέλευση τριμήνου από τη χρονολογία εκδόσεως της σχετικής πράξεως ή αποφάσεως. (παρ.5 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη νομοθεσία περί Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή που έχει βεβαιωθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή για την οποία έχει εκδοθεί τίτλος πληρωμής, υπόκειται σε

4 παραγραφή πέντε ετών, που αρχίζει από την αναγνώριση ή την τελεσιδικία ή την έκδοση του τίτλου πληρωμής, αντίστοιχα. (παρ.6 άρθρο 90 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α') Επιφυλασσομένης κάθε άλλης ειδικής διατάξεως του παρόντος, η παραγραφή οποιασδήποτε απαιτήσεως κατά του Δημοσίου αρχίζει από το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε και ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξη αυτής. Προκειμένου όμως περί δασμών, φόρων, τελών και λοιπών δικαιωμάτων που εισπράττονται στα Τελωνεία, η παραγραφή αρχίζει από της βεβαίωσης αυτών. (άρθρο 91 Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/ τεύχος Α Σε περίπτωση που παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της απαίτησης τότε δεν μπορεί να πληρωθεί η απαίτηση που παραγράφεται, ακόμα και εάν το επιθυμεί ο Δήμος (άρθρο 94 του Ν. 2362/95) Με βάση τα ανωτέρω επισυνάπτουμε κατάσταση με απαιτήσεις κατά του δήμου που έχουν παραγραφεί, ως κάτωθι: Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Ο.Ε.- ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓIΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ,00 2 ΕΞΠΡΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΑΘΩΝ Φεβ-05 Συνδρομή στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ έτους ,00 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Π.Υ Σεπ-05 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΧ.23/9) ΜΕ ΑΠ.8564 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ" 235,62 4 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φεβ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 125,65 5 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μαϊ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 189,21

5 6 7 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-06 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Δ. 20,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 640,22 8 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. Τ.Π.Υ Ιουλ-06 9 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αυγ-06 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΦΥΛΛΟ 30-86) 316,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 129,00 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΩΝ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αυγ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 23,80 11 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οκτ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ) 154,70 12 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (3Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 994,84 13 ΜΠΑΖΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Τ.Π.Υ Απρ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,20 14 ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ Τ.Π.Υ Ιουν-07 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ,54

6 15 ΜΠΑΖΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Α.Π.Υ Ιουλ ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Αυγ-07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ,75 17 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Αυγ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ , ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Σ Νοε-07 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. Δ.Σ Νοε-07 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3.000,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ) 1.500,00 20 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νοε-07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 3.998,74 21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Υ Δεκ-07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ) 1.190,00

7 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. Τ.Π.Υ Δεκ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1.271,24 23 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-07 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,ΑΤΤΑΛΗΣ 693,77 24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Υ Δεκ-07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ JCB 595, ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΕΚΟ Τ.Π.Υ Ιαν-08 Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Σ Μαρ-08 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Δ.Σ Μαρ-08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ) 357,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ ,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 500,00 28 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ.Σ Μαρ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρ-08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 500,00 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 180,00

8 30 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Απρ-08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ ,75 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI ΑΓΑΘΩΝ Απρ-08 Προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο 149,05 32 Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΑΘΩΝ Μαϊ-08 Προμήθεια Τρακτέρ- Χορτοκοπτικά 16,24 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI ΑΓΑΘΩΝ Μαϊ-08 Προμήθεια Καινούργιο Απορριμματοφόρο 160,11 34 ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ Α.Ε. ΑΓΑΘΩΝ Ιουν-08 Προμήθεια Ανοιχτού Απορριμματοφόρου 55, ALFA SYSTEMS Α.Ε. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-08 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιουλ-08 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 785,40 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 337,50 37 ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Οκτ-08 Εξόφληση εργασιών του έργου Συντήρηση γηπέδου Πάλιουρα 6.902,00

9 38 39 ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οκτ-08 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοε-08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,06 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 405,00 40 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-08 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/8/08 ΕΩΣ 31/10/08 539,13 41 UNITRACK A.E.E. ΑΓΑΘΩΝ Δεκ-08 Προμήθεια (1) ελαστιχοφόρος φορτωτής, τύπου JCB-190HF 58,19 42 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Τ.Π.Υ Δεκ-08 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ 955 ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΤΑ Τα.Δ. ΨΑΧΝΩΝ,ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ ΤΡΙΑΔΑ 1.666,00 43 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ Δ.Ε Φεβ-09 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 400,00 44 ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Φεβ-09 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου 84,34

10 45 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Φεβ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/11/08 ΕΩΣ 31/1/09 25,00 46 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00 47 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 13,00 48 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00 49 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00 50 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ 5 13-Μαϊ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΑΝΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9, ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Μαϊ-09 Κ.Α.Π.Η. Δ.Δ. ΤΡΙΑΔΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Δ.Ε Μαϊ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/2/09 ΕΩΣ 30/4/09 183,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΠΗ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ 3.000,00

11 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝ.- ΕΜΠΟΡΟΣ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-09 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-09 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 103,53 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 23,80 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΤΙΣΜΑ ΚΗΠΩΝ ΣΤΟ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 152,92 56 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. - ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΓΑΘΩΝ Αυγ-09 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Ασφαλτόστρωση οδού Κ.Στενή - Λούτσα 412,50 57 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Σ Αυγ-09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Β' ΔΟΣΗ / 2009) 890,00 58 ΜΠΑΡΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠ.ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Αυγ-09 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Αγροτικά Ιατρεία Μίστρου- Καμπιών 79,68 59 ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Σεπ-09 Πληρωμή 1ου λογ/σμού έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολείου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 95,79 60 ΜΗΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Β. - ΔΙΠΛΩΜ. ΑΓΡΟΝ. & ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Οκτ-09 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου -Αποχετευτικά ομβρίων (Θεολόγου, Πισσώνα, Βούνων, Καθενών) 249,00

12 61 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Σ Οκτ-09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Γ' & Δ' ΔΟΣΗ / 2009) 600,78 62 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Οκτ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/8/09 ΕΩΣ 31/10/ ,00 63 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΠΌ 1/8/09 ΕΩΣ 31/10/09 106,93 64 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΗ ΑΠΌ 1/08/09 ΕΩΣ 31/10/ , ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-09 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-09 ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ ΑΠΌ 1/8/09 ΕΩΣ 31/10/09 697,93 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ ΑΠΌ 1/8/09 ΕΩΣ 31/10/09 111,00 67 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ) ΑΠΌ 1/8/09 ΕΩΣ 31/10/09 60,93

13 68 ΡΑΚΑΝΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Β.-ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νοε-09 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤ/ΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΥΤ/ΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,40 69 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Σ Δεκ-09 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΥΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 2.000,00 70 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΑΓ.ΣΟΦΙΑΣ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ.Σ Δεκ-09 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΔ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ (Ε! ΔΟΣΗ) 100,39 71 ΠΑΠΑΔΙΟΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δεκ-09 Εξόφληση 2ου λογ/σμου του έργου - Διαμόρφωση αυλείου χώρου Δημ. Σχολέιου & Νηπιαγωγείου Μίστρου 27,50 72 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΨΑΧΝΩΝ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΓΓΡΑΦΟ Απρ-10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ ΚΑΠ 3.000,00 73 ΕΞΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουν-10 4ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕΣΣΑΠΙΟΥ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 82,92 Υποβλήθηκε δήλωση προμηθευτή

14 74 ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Ιουλ-10 ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΕΠ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ 1ου/10 112,33 Δεν υφίσταται πλέον οφειλή 75 Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ Αυγ Δ.Ο.Υ. ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ Αυγ-10 ΠΛΗΡΩΜΗ 3ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΕΡΑΙΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ (ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ) 137,79 ΠΡΗΡΩΜΗ 2ης ΔΟΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 137,79 Δεν υφίσταται πλέον οφειλή Δεν υφίσταται πλέον οφειλή ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ Δ.Σ. 87/ Σεπ-10 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Νοε-10 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΣΑΤΑ) 2.300,00 ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 1/8ΕΩΣ31/10/ ,00 79 ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρ-12 Λογ/σμος 2ος μελέτης - Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού παραποτάμιας οδού από Πάρκο μέχρι όριο σχεδίου ΤΔ Ψαχνών 3,97 Δήλωση αναδόχου 80 ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρ-12 Λογ/σμος 1ος της μελέτης - Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Γ.Καραχάλιου Κώτσου, Ομήρου, Αθ.Διάκου σχεδίου ΤΔ Ψαχνών 2,67 Δήλωση αναδόχου

15 81 ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Απρ-12 Λογ/σμος 1ος μελέτης - Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Τ.Δ. Ψαχνών 9,78 Δήλωση αναδόχου 82 ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιουλ-12 Λογ/σμός 1ος για την Σύνταξη μελέτης τοπογρ.διαγρ/των και πράξης αναλογισμού οδού ιδ. Αθαν. Σπυροπούλου κλπ σχεδίου ΤΔ Ψαχνών (ΘΗΣΕΑΣ 35%) ΣΥΝΕΧ. 2,49 Δήλωση αναδόχου 83 ΚΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ. - ΔΙΠΛ ΑΓΡ.ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεπ-12 Λογ/σμος 2ος της μελέτης - Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων και πράξης αναλογισμού οδών εντός του ρυμοτομικού σχεδίου πόλης του Τ.Δ. Ψαχνών (<ΘΗΣΕΑΣ 35%>) ΣΥΝΕΧ. 4,26 Δήλωση αναδόχου 84 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φεβ-13 εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 147,60

16 85 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φεβ-13 εφημερίδα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 276,75 86 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φεβ-13 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 276,75 87 ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φεβ-13 εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 128,00

17 88 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αυγ-13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ & ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΣΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 212,79 89 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεπ-13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την πράξη με τίτλο - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ- Επιχ.Προγρ.Θεσσ-Ηπειρ.- Στερ.Ελλάδας- 404,06 90 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σεπ-13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο -Κατασκευή βοηθητικού γηπέδου Πάλιουρα 205,41

18 91 ΣΟΦΙΑ ΜΟΣΧΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΙΑ ΕΕ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτ-13 εφημερίδα Ηχώ Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ,00 92 ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Α.Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτ-13 εφημερίδα Γενική Δημοπρασιών, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ,00 93 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτ-13 εφημερίδα Ευβοικός Τύπος, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου ,00

19 94 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοε-13 εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου ,75 95 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοε-13 εφημερίδα Νέα Προοδευτική Εύβοια, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο - Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ-Στερεάς Ελλάδας- Ηπείρου ,75 96 ΕΨΙΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Απρ-14 5ος ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΑ Τ.Δ.ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΣΤΕΛΑΣ 127,89 Υποβλήθηκε δήλωση προμηθευτή

20 97 ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μαϊ-14 Λογ/σμός 3ος για το έργο -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ ) ,78 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή 98 ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οκτ-14 Λογ/σμός 4ος για το έργο -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ ) 7.681,29 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή 99 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτ-14 Δημοσίευση τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς, στην εφημερίδα Καθημερινή Εύβοια 36,90

21 100 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΣΗΜΕΝΙΑ Ν. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οκτ-14 Δημοσίευση τροποποίησης απόφασης έγκρισης περιβαλοντικών όρων του έργου -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς, στην εφημερίδα Ευβοικός Τύπος 24, Κ/Ξ ISTOS CONSTRUCTIONS ΑΤΕ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠ.ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 20-Οκτ-14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 2ος ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"(ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ )- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 4.689,28 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή 102 ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-14 Λογ/σμός 5ος για το έργο -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ ) 7.774,29 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή

22 103 ΕΥΒΟΔΟΜΗ Α.Ε ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-14 Λογ/σμός 6ος για το έργο -Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ ) ,55 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή 104 Κ/Ξ ISTOS CONSTRUCTIONS ΑΤΕ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΠ.ΚΟΥΤΣΟΣΤΑΘΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 2 24-Δεκ-14 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 3ος ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ " ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΚΡΙΕΖΩΤΗ ΤΚ ΤΡΙΑΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ -ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ"(ΕΣΠΑ/ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ -ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΠΕΙΡΟΥ )- ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 3.944,39 Υπόλοιπο τιμολογίου λόγω συμψηφισμού με προκαταβολή ,1 ΣΥΝΟΛΟ 9 Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Ν. 2362/1995 και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την διαγραφή οφειλών κατά του Δήμου, όπως αναλυτικά αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας, ως κάτωθι: Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗ- ΡΗΣΕΙΣ 1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Δ. Ο.Ε.- ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-02 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΛΟΓIΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ,00

23 2 ΕΞΠΡΕΣ - ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΑΓΑΘΩΝ Φεβ-05 Συνδρομή στην εφημερίδα ΕΞΠΡΕΣ έτους ,00 3 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ- ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Τ.Π.Υ Σεπ-05 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ (ΚΑΤΑΧ.23/9) ΜΕ ΑΠ.8564 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ" 235,62 4 ΠΑΣΣΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΑΓΓ.-ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Φεβ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΗΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 125, ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Μαϊ-06 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-06 ΝΤΕΛΕΚΟΥ ΑΦΟΙ ΙΩΑΝ. Ο.Ε.- ΟΙΚΟΔ.ΥΛΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 189,21 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Δ. 20,00 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟ Δ.Δ. ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 640,22 8 ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ. Τ.Π.Υ Ιουλ-06 9 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αυγ-06 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ(ΦΥΛΛΟ 30-86) 316,44 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΔ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ 129,00 10 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑ - ΥΛΙΚΑ ΟΙΟΔΟΜΩΝ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Αυγ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ 23,80

24 11 ΑΝΕΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΡ.-ΕΜΠΟΡΟΣ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οκτ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΚΑΓΚΕΛΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΨΑΧΝΩΝ (ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΟ) 154,70 12 ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ Π.&Ν. Ο.Ε - ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-06 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ (3Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΑ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ, ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 994,84 13 ΜΠΑΖΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Τ.Π.Υ Απρ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,20 14 ΚΤΕΛ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ Τ.Π.Υ Ιουν ΜΠΑΖΩΤΗ ΑΦΟΙ Ο.Ε.- ΗΛΕΚΤΡ.ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤ/ΤΩΝ Α.Π.Υ Ιουλ ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Αυγ-07 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2006 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΤΟΥΣ ,54 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ,75 17 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Αυγ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ ,70 18 ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡ. ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ Β! ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Δ.Σ Νοε-07 ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Β' ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ 3.000,00

25 19 ΜΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. Δ.Σ Νοε-07 ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟΡΩΝ) 1.500,00 20 ΑΝΔΡΙΟΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚ/ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Νοε-07 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ, ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ, ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΠΑΓΩΝΤΑ 3.998,74 21 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Υ Δεκ-07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΜΕ JCB ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ (ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ) 1.190,00 22 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. Τ.Π.Υ Δεκ-07 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΔ ΨΑΧΝΩΝ - ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ 1.271,24 23 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Π. ΚΩΝ/ΝΟΣ Ο.Ε. Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Δεκ-07 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Τ.Δ. ΚΑΜΑΡΙΤΣΑΣ, ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ,ΑΤΤΑΛΗΣ 693,77 24 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α.Π.Υ Δεκ-07 ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΔ ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ ΜΕ JCB 595, ΔΕΗ ΧΑΛΚΙΔΑΣ - ΔΕΚΟ Τ.Π.Υ Ιαν-08 Α.Ο.ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΨΑΧΝΩΝ- ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Δ.Σ Μαρ-08 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΤΔ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΕΗ) 357,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΝΙΚΑ ΨΑΧΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ ,00

26 27 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ Δ.Σ Μαρ-08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙΟΥ 500,00 28 ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ Δ.Σ Μαρ ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μαρ-08 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΔ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 500,00 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 180,00 30 ΠΑΣΣΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ. Α.Π.Υ Απρ-08 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΛΙΠΑΝΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ) ΤΟΥ ΑΠΟΡ/ΡΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΙ ,75 31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI ΑΓΑΘΩΝ Απρ-08 Προμήθεια φορτηγό ανατρεπόμενο 149,05 32 Γ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ & ΣΙΑ ΕΕ ΑΓΑΘΩΝ Μαϊ-08 Προμήθεια Τρακτέρ- Χορτοκοπτικά 16,24 33 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕΒΕ - HELESI ΑΓΑΘΩΝ Μαϊ-08 Προμήθεια Καινούργιο Απορριμματοφόρο 160,11 34 ΠΕΤΣΙΟΣ Ν.& ΥΙΟΙ Α.Ε. ΑΓΑΘΩΝ Ιουν-08 Προμήθεια Ανοιχτού Απορριμματοφόρου 55,16

27 35 36 ALFA SYSTEMS Α.Ε. - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Ιουλ-08 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ιουλ-08 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΛΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 785,40 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 337,50 37 ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Οκτ-08 Εξόφληση εργασιών του έργου Συντήρηση γηπέδου Πάλιουρα 6.902, ΠΡΟΙΣΚΟΥ ΖΩΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.-ΕΛΑΣΤΙΚΑ Δ.Α. - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Οκτ-08 ΑΔΕΛΦΟΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ -ΤΕΧΝΙΚΗ -ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Νοε-08 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΟ ,06 Δημοτική Οδοποιία -Αφοι Αλεξάνδρου 405,00 40 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Νοε-08 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/8/08 ΕΩΣ 31/10/08 539,13 41 UNITRACK A.E.E. ΑΓΑΘΩΝ Δεκ-08 Προμήθεια (1) ελαστιχοφόρος φορτωτής, τύπου JCB-190HF 58,19 42 ΝΤΟΥΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ Τ.Π.Υ Δεκ-08 ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΩΤΗ 955 ΚΑΤΆ ΤΙΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2008 ΣΤΑ Τα.Δ. ΨΑΧΝΩΝ,ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ,ΔΡΟΜΩΝ ΠΡΟΣ ΚΟΝΤΟΔΕΣΠΟΤΙ ΤΡΙΑΔΑ 1.666,00

28 43 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΥΝ.ΠΕ Δ.Ε Φεβ-09 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΓΑΡΑΝΤΖΙΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 400,00 44 ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι.- ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΓΑΘΩΝ Φεβ-09 Πληρωμή 2ου λογ/σμού έργου- Βελτίωση δικτύων ύδρευσης Δ.Δ. Πούρνου, Μίστρου, Θεολόγου 84,34 45 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Φεβ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΨΑΧΝΩΝ ΑΠΌ 1/11/08 ΕΩΣ 31/1/09 25,00 46 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00 47 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 13,00 48 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00 49 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ Απρ-09 ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΤΔ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΠΌ 1/1/09 ΕΩΣ 31/3/09 9,00

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 / 2015 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 12 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13 : 00 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 / 2011 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 18 η του μηνός Μαίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 12 : 30, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 7. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 4 η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 10 η του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 10 : 00 π. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Απόφασης 75/2011-22/3/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων,

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 43/2013 Δήμος Ερέτριας ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση πρακτικό με αριθμό 4 από 15 Φεβρουαρίου 2013 Στην Ερέτρια σήμερα την 15 η του μηνός Φεβρουαρίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014. Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 23 η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 13: 30 μ. μ, η Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΛΛΑΩΗΖ-ΠΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό αριθμός: 19 /2013 Ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωραιοκάστρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013

Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αριθµός απόφασης 188/2013 Αριθµός απόφασης 188/2013 Α Α: ΒΕ5ΟΩΕΤ-ΝΞΘ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρ. 9/2013 κατεπείγουσας συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Κατερίνης ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παραγραφή Υποχρεώσεων του ήµου Κατερίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 261/2014 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΘΕΜΑΤΟΣ. Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2014 Δήμου Πύλου Νέστορος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΕΔΡΑ: ΠΥΛΟΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΕΙΚΟΣΙ ΕΝΑ (21) ΚΑΙ ΑΠΟ 31/10/2014 ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: 8η/2011.. της..21-3-2011.. ΔΗΜΟΣ Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 Άγιος Στέφανος..Αριθ. Απόφασης:..50/2011.. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της..21/3/2011..

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 10 /30-06-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, όπου σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντα τα πέντε (5) μέλη δηλαδή: ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΑΡΑΧΩΒΑΣ ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ Δ.Α.Α. (Δ.Α.Α. Α.Ε.) Ταχ. Δ/νση: ΑΡΑΧΩΒΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Τ.Κ. 32004 Τηλ.: 2267031630 & 2267031262 Fax : 2267029170 Αράχωβα, 29 Μαΐου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΟΣ ΈΔΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 6 ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:17239/19-12-2014 Ο Πρόεδρος ανάγνωσε το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι «Έγκριση της υπ αριθμ. 262/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση προϋπολογισμού, ετησίου προγράμματος δράσης, τεχνικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Αριθ. Πρωτ. : 7080 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής Μέριμνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 2015) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ( 27 Απριλίου 5) ------- ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ Αναμόρφωση της υπ αριθ,. 335/4 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα «έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014

Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Πρακτικό 30/2014 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Λήµνου, της 30 ης Ιουλίου 2014 Στη Μύρινα Λήµνου, σήµερα την 30 η Ιουλίου 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5.

00-6031.001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών 94.000,00 385,42 18.392,88. 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 0,00 0,00 5. 00-. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6. ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 00-60. ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 00-603. Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6031. τακτικά επιδόματα) Διαμορφωθείσες μέχρι 18/11/2011 Ενταλθείσες μέχρι 18/11/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Διακήρυξης 5/2015 ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 49.494,00 (Συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) ΚΑ: 20.6162.30 Μεταφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού :

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.1 Διατάξεις που ορίζουν το περιεχόμενο το Προϋπολογισμού : 1. Οι διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (Α' 167). 2. Οι διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΕΥΑΜΒ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάθεση αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υ.Π.Ε.Κ.Α. με κωδικό πρόσκλησης 2.12 για τη θεματική προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 15/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 25 της 2 ας Αυγούστου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας»

AΡΙΘ. Πρακτικού 1 1/2011 Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΔΗΜΟΥ ΤΑΝΑΓΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Κανονισμός Λειτουργίας Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Τανάγρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 19 Σεπτεμβρίου 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ Ταχ. Δ/νση : Πλ. Παμ/στων Ταξιαρχών 32009 Σχηματάρι : Μαρία Τουμάζου Aρμόδια Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα