«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α 12-11-2012)"

Transcript

1 «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών» Νόμος 4093 (ΦΕΚ 222 Α ), Πρώην Δ/ντης (Κ.Υ.) Υπ. Οικ. 1

2 2

3 3

4 ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και αντικαθίσταται με τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που έχει ως εξής: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» 4

5 Άρθρο 1 - ΚΦΑΣ Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του ν. 2238/1994, κοινοπραξία, κοινωνία ή νομική οντότητα που ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια και αποβλέπει: στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση, καθώς και οι αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, έχει τις υποχρεώσεις του παρόντος νόμου σχετικά με την τήρηση βιβλίων, έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση. 5

6 Άρθρο 1 - ΚΦΑΣ Ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και την υποβολή δεδομένων για διασταύρωση. Άρθρο 1, παρ.1 (Άρθρο 2, παρ.1 Κ.Β.Σ.) Επίσης δεν χρησιμοποιείται πλέον ο όρος "επιτηδευματίας" αλλά «Υπόχρεος Απεικόνισης Συναλλαγών" (Υ.Α.Σ). Δεν αναφέρονται εξαιρέσεις. Δεν υπάρχει ορισμός για την κοινοπραξία. Ειδικά ως προς την Κοινοπραξία που θεωρείται υπόχρεο πρόσωπο του ΚΦΑΣ, σημειώνεται ότι έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 293 του Ν. 4072/

7 Άρθρο 1 - ΚΦΑΣ Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 2. Τις υποχρεώσεις της προηγουμένης παραγράφου έχει και κάθε αλλοδαπό πρόσωπο ή νομική οντότητα που αποκτά πραγματική - φυσική επαγγελματική εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια ή ασκεί δραστηριότητα στην ελληνική επικράτεια αποβλέποντας στην απόκτηση εισοδήματος από εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική ή γεωργική επιχείρηση ή από ελευθέριο επάγγελμα ή από οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση. Άρθρο 1, παρ.2 (Άρθρο 2 παρ.1 Κ.Β.Σ.) Για τα αλλοδαπά πρόσωπα (Φυσικά ή Νομικά) αρκεί η ύπαρξη απλής εγκατάστασης -μή μόνιμης (π.χ. γραφείο, αποθήκη κ.λ.π.) και η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για να θεωρηθού πρόσωπα Υ.Α.Σ. Από 1/1/2013 εφόσον πρόκειται για αλλοδαπές Ε.Π.Ε. και Α.Ε. τηρούνται διπλογραφικά βιβλία και παράλληλα παύουν να ισχύουν αποφάσεις προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. για τυχόν τήρηση απλογραφικών βιβλίων από τα ως άνω πρόσωπα. Ιανουάριος

8 Άρθρο 1 - ΚΦΑΣ Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 2.. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις. Άρθρο 1, παρ.2 (Άρθρο 2 παρ.1 Κ.Β.Σ.) Αφορά αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα (κατά βάση offshore εξωχώριες εταιρείες) που ανεγείρουν δικό τους ακίνητο ή προβαίνουν σε προσθήκες ή επεκτάσεις σε ακίνητό τους. Τα πρόσωπα αυτά (ΕΠΕ ή Α.Ε. ) μπορούν να τηρούν απλογραφικά βιβλία. Σημειώνεται ότι αλλοδαπά πρόσωπα που αποκτούν κυριότητα ή άλλο εμπράγματος δικαίωμα, έχουν περιορισμένες υποχρεώσεις του άρθρου 3 παρ.1 Ιανουάριος

9 Άρθρο 1 - ΚΦΑΣ Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών...(συνέχεια) Τα αναφερόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν ισχύουν για τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ( Δηλαδή. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο.) 9

10 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 1. Από την απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και από τα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων και να υποστηρίζονται αυτές, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. Ορίζεται ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων που είναι η ευχερής πληροφόρηση στο φορολογικό έλεγχο. Άρθρο 2, παρ.1 Άρθρο 1 Με βάση τη διάταξη αυτή στην Πολ. 1004/2013 αναφέρεται : «πρέπει να δίνονται στον έλεγχο όλα τα δεδομένα προσδιορισμού του κόστους παραγωγής όταν ζητηθούν από αυτόν». Άρα στοιχεία που σχετίζονται με δεδομένα των καταργηθέντων βιβλίων, Τεχνικών Προδιαγραφών και Παραγωγής κοστολογίου. 10

11 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 2. Τα βιβλία και τα στοιχεία τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ, εκτός αν έχει νομίμως επιτραπεί η τήρηση αυτών κατ' άλλον τρόπο. Τα στοιχεία που εκδίδονται για συναλλαγές με το εξωτερικό επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και να αναγράφεται σε αυτά το ξένο νόμισμα στο οποίο γίνεται η συναλλαγή. 11

12 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 2.. Ειδικά, τα τιμολόγια και τα στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου συνενωμένα ή μη με στοιχεία διακίνησης μπορεί να εκφράζονται σε ξένη γλώσσα για συναλλαγές και στο εσωτερικό της χώρας. Η φορολογική αρχή δικαιούται, για ορισμένους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών ή σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητά για λόγους ελέγχου, μετάφραση των στοιχείων που εκφράζονται σε ξένη γλώσσα, τα οποία προσκομίζονται μεταφρασμένα εντός ευλόγου προθεσμίας, η οποία τίθεται από την φορολογική αρχή. Τα ποσά που αναφέρονται στα ανωτέρω στοιχεία είναι δυνατόν να εκφράζονται σε οποιοδήποτε νόμισμα, υπό την προϋπόθεση ότι το ποσό του οφειλόμενου φόρου εκφράζεται στο εθνικό νόμισμα του κράτους μέλους στο οποίο πραγματοποιείται η παράδοση των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών με τη χρήση του μηχανισμού μετατροπής που προβλέπεται στο άρθρο 91 της Οδηγίας 2006/112/ΕΕ. 12

13 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών Tα βιβλία και τα στοιχεία καταρχήν τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και στο ευρώ Άρθρο 2, παρ.2 Άρθρο 2 παρ.6, Άρθρο 18α, παρ.4 Κ.Β.Σ. Για συναλλαγές με το εξωτερικό, τα στοιχεία επιτρέπεται να διατυπώνονται σε ξένη γλώσσα και νόμισμα Ειδικά τα τιμολόγια και στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου (άρθρο 6 παρ.16) μπορούν, υπό προϋποθέσεις, να εκφράζονται και στην ελληνική επικράτεια σε ξένη γλώσσα και σε ξένο νόμισμα, ο φόρος όμως είναι σε νόμισμα της χώρας που πραγματοποιείται η παράδοση αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών. Ο έλεγχος διατηρεί το δικαίωμα για αυτά να ζητά μετάφραση. 13

14 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 3. Κάθε εγγραφή στα βιβλία, που αφορά συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου, πρέπει να στηρίζεται σε στοιχεία που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή σε δημόσια έγγραφα ή σε άλλα πρόσφορα αποδεικτικά στοιχεία. Άρθρο 2, παρ.3 Άρθρο 18, παρ.2 Κ.Β.Σ. Δικαιολογητικά εγγραφής είναι: Τα στοιχεία που προβλέπει ο ΚΦΑΣ Δημόσια έγγραφα (π.χ. έκθεση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας) Πρόσφορα αποδεικτικά (π.χ. πρωτόκολλο καταστροφής, φωτοτυπία απωλεσθέντος παραστατικού) Σημειώνεται ότι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 5γ του Ν. 2523/97, δεν θεωρείται παράβαση (για τον εκδότη και λήπτη) η έκδοση μή προσήκοντος στοιχείου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα του στοιχείου που έπρεπε να είχε εκδοθεί. 14

15 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 4. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις, σε έγγραφη ή μαγνητική μορφή, οι οποίες εκδίδονται ή παράγονται από τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισμούς και πιστοποιούν την πραγματοποίηση από αυτές εισπράξεων ή πληρωμών για λογαριασμό του Δημοσίου, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή ασφαλιστικών οργανισμών, επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων των δοσοληψιών που αναφέρονται σε αυτές. Μηχανογραφικές καταστάσεις ή βεβαιώσεις κλπ Άρθρο 2, παρ.4 από Τράπεζες για συγκεκριμένες συναλλαγές Άρθρο 25 παρ.4, Κ.Β.Σ. (είσπραξη ή πληρωμή για λογαριασμό Δημοσίου κ.α. επέχουν θέση παραστατικών εγγράφων. 15

16 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 5. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο» νοείται το τιμολόγιο που περιέχει τις απαιτούμενες σύμφωνα με τον παρόντα νόμο πληροφορίες και το οποίο εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιαδήποτε ηλεκτρονική μορφή. Η χρήση ηλεκτρονικού τιμολογίου υπόκειται στην αποδοχή του αποκτώντος τα αγαθά ή του λήπτη των υπηρεσιών. Η αυθεντικότητα της προέλευσης, η ακεραιότητα του περιεχομένου και η αναγνωσιμότητα των τιμολογίων, σε χαρτί ή σε ηλεκτρονική μορφή, διασφαλίζεται από τη χρονική στιγμή της έκδοσής τους έως τη λήξη της περιόδου φύλαξής τους. 16

17 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 5.. Κάθε υπόχρεος ορίζει τον τρόπο διασφάλισης της αυθεντικότητας της προέλευσης, της ακεραιότητας του περιεχομένου και της αναγνωσιμότητάς του με κάθε πρόσφορο τρόπο ο οποίος διασφαλίζει την αξιοπιστία της διαδρομής μεταξύ τιμολογίου και παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών. Με τον όρο «αυθεντικότητα της προέλευσης» νοείται η διασφάλιση της ταυτότητας του προμηθευτή ή του εκδότη του τιμολογίου. Με τον όρο «ακεραιότητα του περιεχομένου» νοείται ότι το περιεχόμενο που απαιτείται σύμφωνα με την παρούσα οδηγία δεν έχει αλλοιωθεί. 17

18 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 5.. Για την υλοποίηση των προαναφερομένων η αυθεντικότητα της προέλευσης και η ακεραιότητα του περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού τιμολογίου, θεωρείται ότι διασφαλίζεται με τους πιο κάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τρόπους: α) Προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 150/2001 (Α' 125). β) Ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (EDI), όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της σύστασης 1994/820/Ε.Κ. της Επιτροπής, της 19ης Οκτωβρίου 1994 (Επίσημη Εφημερίδα Ε.Κ. EL 388/ ), εφόσον η συμφωνία σχετικά με αυτή την ανταλλαγή προβλέπει τη χρησιμοποίηση διαδικασιών που να εξασφαλίζουν τη γνησιότητα της προέλευσης και την ακεραιότητα των δεδομένων. γ) Σήμανση με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/

19 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 5.. Στην περίπτωση που πλήθος τιμολογίων αποστέλλεται ή τίθεται στη διάθεση του ίδιου αποκτώντος αγαθά ή λήπτη υπηρεσιών, οι κοινές ενδείξεις στα διάφορα τιμολόγια είναι δυνατόν να παρατίθενται μία μόνο φορά, όταν είναι δυνατή η πρόσβαση στο σύνολο των πληροφοριών κάθε τιμολογίου. Ειδικά, για συναλλαγές με ιδιώτες το αντίτυπο των φορολογικών στοιχείων ή παραστατικών που προορίζεται για τον πελάτη, μπορεί να μην αποστέλλεται σε χαρτί, εφόσον ο πελάτης αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων, τα οποία περιέχουν όλα τα δεδομένα και τις ενδείξεις που αποτυπώνονται στο στέλεχος ή το ηλεκτρονικό αρχείο του εκδότη των στοιχείων. 19

20 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών Άρθρο 2, παρ.5 Άρθρο 18α, παρ.5,6,7 Κ.Β.Σ. Αφορά στις διατάξεις περί "ηλεκτρονικής τιμολόγησης". Δίδεται ορισμός για το "ηλεκτρονικό τιμολόγιο" (εκδίδεται και λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή). Η χρήση υπόκεινται στην αποδοχή του λήπτη. Κάθε υπόχρεος οφείλει να διασφαλίσει με κάθε πρόσφορο μέσο τη γνησιότητα και την ακεραιότητα του τιμολογίου (ταυτότητα προμηθευτή και περιεχόμενο). Οι τρόποι με τους οποίους παλαιά ήταν υποχρεωτική η διασφάλιση των ανωτέρω αναφέρονται ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ενώ προστίθεται η χρήση ασφαλών διατάξεων σήμανσης. Ουσιαστικά, δίδεται η ευχέρεια για ηλεκτρονική τιμολόγηση εφόσον διασφαλίζονται τα ως άνω δεδομένα όχι όμως ΜΟΝΟ υποχρεωτικά με τους τρόπους που αναφέρονται. Για συναλλαγές με ιδιώτες (αποδείξεις λιανικής) δύναται να μην αποστέλλεται το αντίτυπο για τον πελάτη σε χαρτί εφόσον αποδέχεται τη λήψη ηλεκτρονικών αρχείων με τα απαιτούμενα δεδομένα. 20

21 Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο είναι αυτό που εκδίδεται και λαμβάνεται σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό μορφότυπο, κατά επιλογή των αντισυμβαλλομένων. Συνηθισμένοι μορφότυποι περιλαμβάνουν τιμολόγια ως δομημένα μηνύματα, όπως XML. Επίσης μπορεί να είναι: Μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με συνημμένο αρχείο PDF Τηλεμοιοτυπία που λαμβάνεται σε ηλεκτρονική μορφή (όχι έντυπη) Τιμολόγια που δημιουργούνται σε έντυπη μορφή, σαρώνονται και αποστέλλονται λαμβάνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Είναι δυνατή η αποστολή και η λήψη σε ένα συγκεκριμένο μορφότυπο και η μετατροπή του σε άλλο στη συνέχεια Μπορεί το ηλεκτρονικό τιμολόγιο να μεταβιβάζεται: Απευθείας (μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνδέσμου) Έμμεσα (μέσω ενός ή περισσότερων παρόχων) Να είναι προσβάσιμο μέσω δικτυακής πύλης 21

22 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να συγχωνεύει ή συνενώνει: οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, με την προϋπόθεση ότι από το βιβλίο ή το στοιχείο που προκύπτει από τη συγχώνευση ή τη συνένωση παρέχονται τουλάχιστον τα δεδομένα των συγχωνευομένων ή συνενωμένων βιβλίων ή στοιχείων. Επί συνένωσης βιβλίου με στοιχείο το βιβλίο μπορεί να τηρείται σε περισσότερα του ενός αντίτυπα. 22

23 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 7. Σε περίπτωση βλάβης μηχανήματος ή γενικά μη λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων με εξαίρεση της αναλυτικής πληροφόρησης της παραγράφου 23 του άρθρου 4. Η παράταση αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Άρθρο 2, παρ.7 Άρθρο 25 παρ.5, Κ.Β.Σ. Σε περίπτωση βλάβης ή γενικά μή λειτουργίας του λογισμικού παρατείνεται η προθεσμία ενημέρωσης των βιβλίων (με εξαίρεση τα τύπου πρόσθετα της παρ.4 του άρθρου 23) μέχρι την προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος χωρίς τον περιορισμό των δέκα (10) ημερών που ίσχυε και χωρίς προηγούμενη γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. Ως προς τα στοιχεία: Εκδίδονται από χειρόγραφα στελέχη, θεωρημένα όπου απαιτείται (παράλληλα ισχύουν οι διατάξεις της Α.Υ.Ο. Πολ. 1083/2003). Όταν χρησιμοποιείται Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ μπορεί το περιεχόμενο των στοιχείων να συμπληρώνεται χειρόγραφα, στα χρησιμοποιούμενα μηχανογραφικά έντυπα χωρίς να απαιτείται γνωστοποίηση στη Δ.Ο.Υ. και τον κάθε αποδέκτη. Η ευχέρεια αυτή ισχύει για 24 ή 48 ώρες ανά περίπτωση. (Α.Υ.Ο. Πολ. 1082/2003 παρ.7) Ιανουάριος

24 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών 8. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται να θέτει στη διάθεση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., το κατάλληλο προσωπικό για τη χρήση του λογισμικού της επιχείρησης, για όσο χρόνο απαιτηθεί, κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να επιτρέπει, σε συνεργείο ελέγχου που συμμετέχει και υπάλληλος με ειδικότητα πληροφορικής, την απευθείας λήψη οποιουδήποτε στοιχείου ή πληροφορίας από τα αρχεία του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού που αναφέρονται τουλάχιστον στην εφαρμογή των διατάξεων της Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχει και όποιος αναλαμβάνει τη μηχανογραφική τήρηση των βιβλίων των υπόχρεων. 24

25 Άρθρο 2 - ΚΦΑΣ Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών Άρθρο 2, παρ.8 Άρθρο 23 παρ.1, Κ.Β.Σ. Καταργείται η υποχρέωση ο υπόχρεος που χρησιμοποιεί Η/Υ για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων να έχει αναλυτικό εγχειρίδιο οδηγιών χρήσης του λογισμικού κλπ (περ.α ) καθώς και η υποχρέωση διαφύλαξης. Ορίζεται ότι υποχρεούται να παρέχει κάθε πληροφορία στον φορολογικό έλεγχο σχετικά με τις εφαρμογές λογισμικού που αναφέρονται στον ΚΦΑΣ. 25

26 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 1. Το Δημόσιο, το ημεδαπό ή αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή επιτροπή ή ένωση προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο που δεν έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα και αποκτά κυριότητα ή άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου στην ημεδαπή, οι ξένες αποστολές και οι διεθνείς οργανισμοί υποχρεούνται μόνο στη λήψη, έκδοση, υποβολή και διαφύλαξη των στοιχείων που ορίζονται ρητά από τον παρόντα νόμο. Τα πρόσωπα αυτά, εκτός από το Δημόσιο, όταν ενεργούν πράξεις παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στο φόρο προστιθέμενης αξίας (Φ. Π. Α.) ή στο φόρο εισοδήματος θεωρούνται υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών μόνο για τις δραστηριότητες αυτές και έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως

27 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Άρθρο 3, παρ.1 Άρθρο 2 παρ.3, Κ.Β.Σ. Το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. κλπ πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, έχουν ως προς την έκδοση στοιχείων και την τήρηση βιβλίων περιορισμένες υποχρεώσεις, όπως και με τις παλαιότερες διατάξεις. 27

28 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 2. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο. 28

29 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Άρθρο 3, παρ.2 Άρθρο 2 παρ.1 περ.β, Κ.Β.Σ. Δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών (δηλαδή όπως παλιά αναφέρονταν δεν είναι επιτηδευματίες) τα φυσικά πρόσωπα, πλην ελευθέρων επαγγελματιών, τα οποία ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο (δεν τίθεται όριο, όπως με τις προγενέστερες διατάξεις). Δεν πρέπει να έχουν την ιδιότητα του Υ.Α.Σ. από άλλη αιτία. Άλλα πρόσωπα μη υπόχρεα (Εγκ. Πολ.1004/2013): α) Ο αγρότης του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρα 41 και 42) που το εισόδημά του προσδιορίζεται στη Φ.Ε. με αντικειμενικό τρόπο (μεταβολή από 1/1/2014) β) Ο συγγραφέας και ο εισηγητής (σεμιναρίων) δημόσιος ή ιδιωτικός υπάλληλος ή συνταξιούχος, εφόσον δεν είναι Υ.Α.Σ. για άλλη δραστηριότητα 29

30 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 3. Απαλλάσσεται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών φυσικό πρόσωπο, που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. Απαλλάσσονται επίσης οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., όπως ορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με βάση τα ακαθάριστα έσοδά τους, ή το ποσό επιστροφής Φ.Π.Α., ή το ποσό της επιδότησης που λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος (άρθρο 51 παρ.1 Ν.4223/2013). 30

31 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Απαλλαγή αγροτών ειδικού καθεστώτος Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1281/ Ποιοι απαλλάσσονται? Από τι απαλλάσσονται? Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. (άρθρο 41, Ν.2859/2000) Από την τήρηση βιβλίων Από την έκδοση στοιχείων Προϋποθέσεις (αθροιστικά) α. Ακαθ. Έσοδα (πώληση και παροχή υπηρεσιών) < β. Δικαίωμα ενιαίας ενίσχυσης <

32 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Απαλλαγή αγροτών ειδικού καθεστώτος (κριτήρια απαλλαγής-σωρευτικά) Ακαθάριστα έσοδα Προηγούμενης χρήσης< Ενισχύσεις (όχι οι εξισωτικές ) Προηγούμενης ή προπροηγούμενης χρήσης <

33 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Απαλλαγή αγροτών ειδικού καθεστώτος Προαιρετική τήρηση βιβλίων Εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων βάσει βιβλίων Υπαγωγή για 5έτη στο κανονικό καθεστώς Όχι κατ αποκοπή Φ.Π.Α. 33

34 Αγρότες - Διευκρινίσεις * Η έννοια αγρότες περιλαμβάνει : Γεωργούς,κτηνοτρόφους,μελισσοκόμους κλπ. * Οι αλιείς και οι σπογγαλιείς με σκάφη έως 12μ. Απαλλάσσονται (η Α.Υ.Ο. Πολ. 1320/1998 εξακολουθεί να ισχύει) *Λαμβάνονται υπόψη τα ακαθάριστα έσοδα που προκύπτουν από τιμολόγια και εκκαθαρίσεις του έτους 2013 και οι ενισχύσεις του έτους που εξετάζεται *Δραστηριότητες άλλες κρίνονται αυτοτελώς(αγροτική-λοιπές) *Η διάθεση προϊόντων στις λαϊκές θεωρείται ξεχωριστή δραστηριότητα *Η εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών έως 100 kw και αγροτουριστικών μονάδων κρίνονται αυτοτελώς 34

35 τήσιες Αγρότες - Διευκρινίσεις * Η πώληση από κιόσκια ή πλανοδίως δεν συνιστά υποκατάστημα, ούτε οι τα χωράφια,έστω και αν υπάρχουν σταύλοι, θερμοκήπια, αποθήκες, ξηραντήρια κλπ. *Όσοι παραμένουν στο ειδικό καθεστώς: -Δεν εκδίδουν συνοδευτικά έγγραφα,τιμολόγια και αποδείξεις -Για τη διάθεση προϊόντων σε λαϊκές ισχύει η Α.Υ.Ο. Πολ.1065/2010 *Οι υπόχρεοι που αγοράζουν από αγρότες συντάσσουν συνοδευτικά έγγραφα, αν δεν εκδώσουν άμεσα τιμολόγια 35

36 Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.-Υποχρεώσεις Εκδίδουν συνοδευτικά για πωληθέντα και μη τιμολογηθέντα Εκδίδουν τιμολόγια σε άλλους υπόχρεους Για τα πωλούμενα προϊόντα (από εγκαταστάσεις) σε ιδιώτες εκδίδουν Α.Λ.Π. από Φ.Τ.Μ. Για πωλήσεις σε λαϊκές εφαρμόζουν την Α.Υ.Ο. Πολ. 1065/ Τιμολόγια αγοράς που τυχόν έλαβαν ακυρώνονται με Π.Τ. και εκδίδουν οι αγρότες Τιμ. Πώλ. με ημερ. 31/1 ή 28/2/2014. Όσοι εξέδωσαν Τ.Π. (10 παρ.1 ΚΦΑΣ),χωρίς Φ.Π.Α. μπορούν να εκδώσουν συμπληρωματικά Τιμολόγια στις πιο πάνω ημερ/νίες. Ο εκκαθαρίσεις από Συνεταιρισμούς κάθε μήνα (ετήσιες μόνο στους ειδικού καθεστώτος) Δήλωση στο Μητρώο( Μ2)μέχρι : (Διπλογρ.) (Απλογρ.) 36

37 Αγρότες κανονικού καθεστώτος Φ.Π.Α.-Υποχρεώσεις (εγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα) Κατά την υποβολή δήλωσης(μ2) υποβάλλεται δικαιολογητικό εγγραφής στον Ο.Γ.Α. Ασφαλισμένοι σε άλλο φορέα (ΟΑΕΕ,ΙΚΑ- ΕΤΑΜ,ΝΑΤ,Δημόσιο κλπ), προσκομίζουν σχετικό έγγραφο (ΑΠΔ,εκκαθαριστικό μισθ/σίας κλπ) Συνταξιούχοι από άμεσο δικαίωμα δεν υπάγονται στην ασφάλιση ΟΓΑ. Προσκομίζεται εκκαθαριστικό σύνταξης Οι αρχικά ασφαλιζόμενοι προσκομίζουν το δελτίο απογραφής(αίτηση εγγραφής) 37

38 Αγρότες κανονικού καθεστώτος -Υποχρεώσεις Φ.ΠΑ Υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, διατηρούν όμως το δικαίωμα επιστροφής με τον κατ αποκοπή συντελεστή για το προηγούμενο έτος. Μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς Απογραφή: Αποθεμάτων αγροτικών προϊόντων Πρώτων υλών Αγαθών επένδυσης Δήλωση αποθεμάτων έως

39 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 3... Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται: Επί ελευθέρων επαγγελματιών, Επί υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που πραγματοποιούν ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις κατά ποσοστό τουλάχιστον εξήντα τοις εκατό (60%) σε άλλο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και Σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. * ή εξαγωγές ανεξάρτητα από ποσοστό, *(άρθ.51 παρ.2 Ν.4223/2013) Επί των υπόχρεων στην τήρηση πληροφοριών του άρθρου 4, καθώς Και επί προσώπων που επιλέγουν την ένταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ. Π. Α.. Επί επιτηδευματιών που παρέχουν υπηρεσίες από επαγγελματική εγκατάσταση ή παρέχουν υπηρεσίες επισκευής ή συντήρησης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων επιτηδευματιών ή μη 39

40 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Άρθρο 3, παρ.3 Άρθρο 2 παρ.5, Κ.Β.Σ. Απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων και έκδοση ΑΛΠ φυσικά πρόσωπα, πλην ελευθέρων επαγγελματιών, που πραγματοποίησαν κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών διαζευκτικά ή αθροιστικά. Εξαιρούνται της απαλλαγής τα πρόσωπα που ρητά αναφέρονται στη δεύτερη παράγραφο. 40

41 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 4. Σε περιπτώσεις μετασχηματισμού επιχειρήσεων, η νέα εταιρεία έχει όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, που είχε οποιαδήποτε από τις επιχειρήσεις ή κλάδους που μετασχηματίστηκαν. Άρθρο 3, παρ.4 Άρθρο 4 παρ.9 Δεν αλλάζει κάτι για τις υποχρεώσεις σε περίπτωση μετασχηματισμού. Η προερχόμενη από μετασχηματισμό επιχείρηση «κληρονομεί» τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα που αφορούν την εφαρμογή του ΚΦΑΣ που είχαν οι προ του μετασχηματισμού επιχειρήσεις ή κλάδοι. 41

42 Άρθρο 3 - ΚΦΑΣ Εξαιρέσεις - Απαλλαγές 5. Έξοδα πρώτης εγκατάστασης, αγορές και λοιπές συναλλαγές που πραγματοποιούνται από τον ιδρυτή, πριν τη σύσταση νομικού προσώπου ή υποκαταστήματος αλλοδαπού προσώπου ή κοινοπραξίας ή την έναρξη λειτουργίας ατομικής επιχείρησης και οποιασδήποτε επιχείρησης γενικά, καταχωρούνται στα βιβλία των προσώπων αυτών μετά τη σύστασή τους ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών, κατά περίπτωση. Καταχώρηση εξόδων πρώτης εγκατάστασης στα Άρθρο 3, παρ.5 βιβλία μετά τη σύσταση ή την υποβολή της δήλωσης έναρξης εργασιών. Άρθρο 10 παρ.2 42

43 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών τηρεί απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία όπως ορίζεται στις παραγράφους 2 έως 5 του άρθρου αυτού ή απαλλάσσεται από την τήρηση βιβλίων όπως ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 από την έναρξη κάθε διαχειριστικής του περιόδου. Άρθρο 4, παρ.1 Άρθρο 4 παρ. 1 Παρατηρείται ότι η παραπομπή που γίνεται στην παρ.4 του άρθρου 2, προφανώς είναι λάθος και πρέπει να θεωρηθεί ότι αφορά τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 2. Ορίζεται με σαφήνεια ότι ο υπόχρεος τηρεί δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά) ή απαλλάσσεται από την τήρηση από την έναρξη κάθε διαχειριστικής περιόδου 43

44 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 2. Στην τήρηση διπλογραφικών βιβλίων εντάσσονται οι ημεδαπές και αλλοδαπές ανώνυμες και περιορισμένης ευθύνης εταιρίες, καθώς και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Κατ' εξαίρεση, μπορούν να τηρήσουν απλογραφικά βιβλία οι αλλοδαπές γενικά επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις των αναγκαστικών νόμων 89/1967 (Α' 132) και 378/1968 (Α' 82), τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών αεροπορικών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Ελλάδα και απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος με τον όρο της αμοιβαιότητας, καθώς και οι αλλοδαπές Α. Ε. και Ε.Π.Ε. του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 1. (Δηλαδή. Εξαιρετικά, τις υποχρεώσεις αυτές έχει και κάθε αλλοδαπό νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει εγκατάσταση στην ελληνική επικράτεια, εφόσον ανεγείρει ακίνητο κυριότητάς της εντός της ελληνικής επικράτειας ή πραγματοποιεί σε τέτοιο ακίνητο προσθήκες ή επεκτάσεις ) 44

45 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.2 Στα διπλογραφικά βιβλία (Γ κατηγορίας) εντάσσονται, εκτός από τις ημεδαπές και αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. (το οποίο ίσχυε) και οι ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρίες. Άρθρο 4, παρ.2 (Τελευταίο Εδάφιο) Εκτός των όσων ίσχυε για την κατ εξαίρεση τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας), προστίθενται και οι αλλοδαπές Α.Ε. και Ε.Π.Ε. που ΔΕΝ αποκτούν εγκατάσταση, αλλά ανεγείρουν ακίνητο ή πραγματοποιούν σε αυτό προσθήκες και βελτιώσεις. 45

46 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3. Σε απλογραφικά βιβλία εντάσσονται με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού: α) Ο πράκτορας εφημερίδων και περιοδικών, καθώς και ο πρατηριούχος χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών προϊόντων. Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών διατηρεί και κλάδο παροχής άλλων υπηρεσιών ή πώλησης αγαθών τηρεί, για όλες τις δραστηριότητές του τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στο σύνολο των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του. β) Ο εκμεταλλευτής πλοίου δεύτερης κατηγορίας του άρθρου 3 του ν. 27/

47 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3. γ) Ο πρατηριούχος υγρών καυσίμων για την εμπορία βενζίνης και πετρελαίου και ο πωλητής πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρμανσης. Όποιος από τους παραπάνω υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών των περιπτώσεων β' και γ' διατηρεί και κλάδο πώλησης άλλων αγαθών ή παροχής υπηρεσιών τηρεί για τον κλάδο αυτόν τα βιβλία της κατηγορίας που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του. δ) Ο νέος υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά την έναρξη εργασιών του. ε) Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση υποχρέωσης τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. 47

48 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.3 Άρθρο 4 παρ.3 Αναφέρονται οι περιπτώσεις υπόχρεων που έχουν ειδική ένταξη στα απλογραφικά βιβλία, δηλαδή ανεξαρτήτως εσόδων, για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Παράλληλα ορίζεται η ένταξη τυχόν υπάρχοντος άλλου κλάδου των επιτηδευματιών αυτών. Η ειδική αυτή ένταξη αφορά: α1. Τον πράκτορα εφημερίδων και περιοδικών α2. Τον πρατηριούχο χονδρικής πώλησης καπνοβιομηχανικών β. Τον εκμεταλλευτή πλοίου Β κατηγορίας γ1. Τον πρατηριούχο καυσίμων (για τη βενζίνη και το πετρέλαιο). Σημ: με την εγκ. ΠΟΛ.1004/2013 καλύφθηκε και το υγραέριο. γ2. Τον πωλητή πετρελαίου θέρμανσης Ως προς τις υποχρεώσεις τυχόν ετέρου κλάδου, διακρίνουμε: Οι κατηγορίες υπόχρεων α1 και α2 εντάσσονται με βάση το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων όλων των δραστηριοτήτων τους. Για τις κατηγορίες β, γ1 και γ2 ο δεύτερος κλάδος κρίνεται αυτοτελώς 48

49 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Από την ένταξη σε απλογραφικά βιβλία (Β Κατηγορίας) απαλείφονται οι ακόλουθες κατηγορίες υπόχρεων: Άρθρο 4, παρ.3 Άρθρο 4 παρ.3 Ο επιτηδευματίας του οποίου τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με ειδικό τρόπο σύμφωνα με τις διατάξεις της φορολογίας εισοδήματος, Ο εκμεταλλευτής περιπτέρου Ο πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές αγορές ή πλανοδίως, Ο εκμεταλλευτής κινητής καντίνας Συνεπώς εντάσσονται βάσει ακαθαρίστων εσόδων. 49

50 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 4. Στην κατηγορία που αντιστοιχεί στα ετήσια ακαθάριστα έσοδά τους, οι λοιποί υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και των αστικών επαγγελματικών εταιρειών δικηγόρων των προεδρικών διαταγμάτων 518/1989 (Α' 220) και 81/2005 (Α' 120), για τους οποίους δεν προβλέπεται ένταξη με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου αυτού. 50

51 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων τα όρια για την ένταξη σε τήρηση απλογραφικών ή διπλογραφικών βιβλίων, ορίζονται με βάση το ύψος των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου, ως ακολούθως: Βιβλία όρια ακαθάριστων εσόδων Απλογραφικά (Β' Κατηγορίας) μέχρι και ευρώ Διπλογραφικά (Γ' Κατηγορίας) Άνω των ευρώ Αν η προηγούμενη διαχειριστική περίοδος είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη του 12μήνου τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα για την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων βρίσκονται με αναγωγή. Όταν πωλούνται αγαθά για λογαριασμό τρίτου ως ακαθάριστο έσοδο για την τήρηση βιβλίων θεωρείται η αξία των αγαθών που πωλήθηκαν. 51

52 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.4, 5 Άρθρο 4, παρ.5, 6, 7 Παραμένουν ως ίσχυαν τα όρια των ακαθαρίστων εσόδων για ένταξη σε κατηγορία βιβλίων. Η αναγωγή ακαθαρίστων αφορά μόνο την ένταξη σε κατηγορία βιβλίων. Απαλείφονται οι ειδικές διατάξεις για όσους ασχολούνται με πώληση και ανέγερση οικοδομών, τεχνικά έργα κλπ. 52

53 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, από την έναρξη της διαχειριστικής του περιόδου, μπορεί να τηρήσει βιβλία ανώτερης κατηγορίας από εκείνη στην οποία εντάσσεται, με την προϋπόθεση της τήρησης όλων των βιβλίων και των στοιχείων, που ορίζονται για την κατηγορία αυτή. 53

54 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.6 Άρθρο 4, παρ.8 Δεν αλλάζει κάτι ως προς τη δυνατότητα τήρησης κατηγορίας βιβλίων ανώτερης (από την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου) 54

55 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 7. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση διπλογραφικών βιβλίων για την άσκηση του επαγγέλματός του, τηρεί λογιστικά βιβλία κατά τη διπλογραφική μέθοδο με οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 55

56 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.7 Άρθρο 7, παρ.1 Δεν αλλάζει κάτι ως προς το ότι ο υπόχρεος που τηρεί διπλογραφικά βιβλία εφαρμόζει οποιοδήποτε λογιστικό σύστημα σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές αρχές της λογιστικής. 56

57 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 8. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 13 και 14 του παρόντος άρθρου, για την τήρηση των ημερολογίων και καθολικών εφαρμόζεται υποχρεωτικά το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (π.δ. 1123/1980, Α' 283), μόνο ως προς την δομή, την ονοματολογία και το περιεχόμενο των πρωτοβαθμίων, δευτεροβαθμίων και των υπογραμμισμένων τριτοβαθμίων λογαριασμών, και από τους λογαριασμούς της ομάδας 9 μόνο ο λογαριασμός 94, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογαριασμοί 70, 71) υπερβαίνουν τα πέντε εκατομμύρια ευρώ ανά λογαριασμό. Η ανάπτυξη των δευτεροβαθμίων λογαριασμών, σε μη θεσμοθετημένους από τις διατάξεις του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου τριτοβαθμίους λογαριασμούς, καθώς και η ανάπτυξη των τριτοβαθμίων λογαριασμών σε επίπεδο τεταρτοβαθμίων, γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της λογιστικής και τις ανάγκες του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. 57

58 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 8.. Διατάξεις που επιβάλλουν την τήρηση κλαδικών λογιστικών σχεδίων κατισχύουν των διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων. Από τους λογαριασμούς του γενικού και των αναλυτικών καθολικών πρέπει να προκύπτουν συγκεντρωτικά και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η πληροφόρηση ή η επαλήθευση από το φορολογικό έλεγχο, για τις ανάγκες όλων των φορολογικών αντικειμένων. 58

59 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.8 Άρθρο 7, παρ.2,3 Με τις προγενέστερες διατάξεις ορίζονταν γενικά ότι είναι υποχρεωτική η εφαρμογή του ΕΓΛΣ. Με τις νέες διατάξεις η υποχρεωτική εφαρμογή του ΕΓΛΣ εξειδικεύεται ΜΟΝΟ στην τήρηση ημερολογίων και καθολικών. Επίσης τηρείται πλέον από την ομάδα 9 ΜΟΝΟ ο λογ/σμός 94 εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από πωλήσεις αγαθών (λογ/σμοί 70 και 71) υπερβαίνουν τα , ανά λογαριασμό. Αρκεί η υπέρβαση του ορίου μία φορά για την ένταξη στην υποχρέωση, όπως επίσης και η μή κάλυψη του ορίου μία φορά για την έξοδο από την υποχρέωση. Με τις προηγούμενες διατάξεις όλοι οι λογ/σμοί της ομάδας 9 δεν ήταν υποχρεωτικό να τηρούνται. 59

60 Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Τα ακαθάριστα έσοδα από συμπτωματική πώληση πρώτων υλών προσαυξάνουν τυχόν άλλα έσοδα του κλάδου εμπορίας Ο λ/σμός 94 τηρείται εξωλογιστικά, χωρίς τη διενέργεια ημερολογιακών εγγραφών της ομάδας 9 Το τελευταίο όριο ανάλυσης του λ/σμού 94 είναι η μερίδα αποθήκης (περ.3 της παρ του Ε.Γ.Λ.Σ.) Οι υπολογαριασμοί τηρούνται όπως και το βιβλίο αποθήκης Για τις εγγραφές των εσωτερικών διακινήσεων εκδίδεται λογιστικό σημείωμα (αντί Δ.Ε.Δ.) Ο λ/σμός 94 τηρείται για τα εμπορεύματα, έτοιμα προϊόντα, υποπροϊόντα και πρώτες ύλες Για τα αγαθά τρίτων δεν τηρούνται υπολογαριασμοί του λ/σμου 94 Ο λ/σμός 94 τηρείται σε μερίδες κατά αποθηκευτικό χώρο (έδρα, υποκατάστημα, αποθηκευτικό χώρο και ανά τρίτο). Η τήρηση γίνεται στην έδρα 60

61 Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Η ενημέρωση (τρόπος) γίνεται ανά παραστατικό αγοράς / πώλησης κατά την εξαγωγή μπορεί να γίνεται με μια συγκεντρωτική εγγραφή, εφόσον μπορεί να δίνεται άμεσα ανάλυση στον έλεγχο Ο χρόνος ενημέρωσης είναι αυτός των ημερολογίων Το κόστος παραχθέντων, πωληθέντων και αναλωθέντων υλών τίθεται στο χρόνο προσδιορισμού του αποτελέσματος, όταν δεν τηρείται η ομάδα 9 ή τηρείται σε ετήσια βάση Αποφάσεις του Ε.Λ.Β. και του Υπ. Οικ. εξακολουθούν να ισχύουν Οι νέοι υπόχρεοι και οι απαλλασσόμενοι (κατά Κ.Β.Σ.) έχουν μεταβατική περίοδο προσαρμογής έως το τέλος της χρήσης (μέχρι τότε μπορεί να διενεργήσουν τις εγγραφές) και να προσδιορίσουν την εξαγωγή με την απογραφή. Η ρύθμιση αυτή καλύπτει και το φορολογικό έτος 2014? 61

62 Διευκρινίσεις Λ. 94(Βιβλί0 Αποθήκης) Τεχνικές Επιχειρήσεις Τηρούν μια μερίδα ανά έργο (παραγγελία) Καταχωρούν: -Tην ημερομηνία παραγγελίας και την περιγραφή του έργου -Την αξία των πρώτων υλών -Την αξία των βοηθητικών υλών Μέχρι το χρόνο προσδιορισμού -Τα λοιπά στοιχεία κόστους του αποτελέσματος -Τα στοιχεία εσόδου, ώστε να προκύπτει το Μ.Κ. Έγγρ /

63 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 9. Το πρώτο, το δεύτερο και τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 21 του άρθρου αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί τήρησης διπλογραφικών βιβλίων. Άρθρο 4, παρ.9 Άρθρο 7, παρ.4 Δεν αλλάζει κάτι ουσιαστικά. Αφορά: Τον τρόπο καταχώρησης ακαθαρίστων εσόδων καθημερινά, κατ είδος και με σειρά στοιχείων Τη χρήση του Ζ της Φ.Τ.Μ. ως παραστατικού εγγραφής Τη νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρησης εσόδων Τη συγκεντρωτική καταχώρηση εξόδων έως 150 (αξία + ΦΠΑ) ανά παραστατικό 63

64 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου. Τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να παρακολουθούνται στο μητρώο παγίων ανά συντελεστή απόσβεσης. Άρθρο 4, παρ.10.1 Άρθρο 7, παρ.2 τελευταίο εδάφιο Προβλέπεται η τήρηση μητρώου παγίων. Δεν προβλέπεται από τον ΚΦΑΣ υποχρέωση τήρησης βιβλίων πρακτικών γενικών συνελεύσεων των μετόχων, βιβλίο πρακτικών του διοικητικού συμβουλίου και βιβλίο μετόχων. Προσοχή! Παραμένει η υποχρέωση τήρησης με βάση το Ν.2190/1920 και Ν.3190/

65 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Βιβλίο απογραφών στο οποίο μετά από καταμέτρηση καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα στοιχεία της επαγγελματικής του περιουσίας που κατέχει κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου. Την ίδια υποχρέωση έχουν στο τέλος κάθε έτους και τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που έχουν τεθεί σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους. Για την αποτίμηση των στοιχείων της απογραφής εφαρμόζονται υποχρεωτικά οι κανόνες αποτίμησης του π.δ. 1123/

66 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Όταν τα λογιστικά βιβλία τηρούνται σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.), η αξία των μενόντων αποθεμάτων των ιδιοπαραχθέντων έτοιμων προϊόντων και της παραγωγής σε εξέλιξη, όπως αυτή προσδιορίζεται με βάση τα Δ.Λ.Π. δεν αναπροσαρμόζεται με τις διαφοροποιήσεις στοιχείων κόστους μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης. Οι διαφορές αυτές, εφόσον υπάρχουν, ποσοτικοποιούνται σε ετήσια συνολική βάση, ανεξάρτητα αν αποτελούν στοιχεία κόστους των πωληθέντων ή των μενόντων προϊόντων και καταχωρούνται στον Πίνακα των Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης και στον Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ. Β.), που ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου αυτού. 66

67 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: α) Τα αποθέματα τα οποία καταγράφονται στο βιβλίο ή σε καταστάσεις διακεκριμένα για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα αποθέματα που βρίσκονται σε τρίτους καταχωρούνται ανά τρίτο χωρίς να απαιτείται καταχώρηση και κατά αποθηκευτικό χώρο τρίτου. Η καταχώρηση, η οποία περιλαμβάνει το είδος, τη μονάδα μέτρησης, την ποσότητα, την κατά μονάδα αξία, στην οποία αποτιμήθηκε κάθε είδος, καθώς και τη συνολική του αξία, γίνεται με μία εγγραφή για ολόκληρη την ποσότητα κάθε είδους αγαθού, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. 67

68 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Δεν αλλάζει κάτι ως προς τον τρόπο αποτίμησης σε περίπτωση που τα βιβλία τηρούνται βάση Δ.Λ.Π. Άρθρο 4, παρ.10.2(α) Άρθρο 27 παρ.1, παρ.3, Άρθρο 28 παρ.2, Αναφορικά με την καταχώρηση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών, ορίζεται ότι όταν τα αγαθά βρίσκονται σε υποκατάστημα ή αποθηκευτικό χώρο, καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και δίδονται άμεσα στον έλεγχο. Καταργείται η διάταξη περί καταγραφής αποθεμάτων υποκαταστημάτων που δεν εξάγουν αυτοτελές αποτέλεσμα ή αποθηκευτικού χώρου σε διπλότυπες καταστάσεις και αποστολής αντιτύπου στην έδρα. 68

69 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: β) Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία τα οποία αναγράφονται κατά ομοειδείς κατηγορίες τουλάχιστον με την αξία κτήσης ή κόστος ιδιοκατασκευής, προσαυξημένο με τις δαπάνες επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων, τις αποσβέσεις τους και την αναπόσβεστη αξία τους. Σε περίπτωση ολοσχερούς απόσβεσης παγίου περιουσιακού στοιχείου διατηρείται στο μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων αναπόσβεστη αξία ενός λεπτού του ευρώ, όταν το περιουσιακό αυτό στοιχείο εξακολουθεί να παραμένει στην κυριότητα του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών. Κατ' εξαίρεση, τα έπιπλα και σκεύη μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών, κατά συντελεστή αποσβέσεων, με το συνολικό ποσό της αξίας κτήσης τους, τις αποσβέσεις και την αναπόσβεστη αξία τους. 69

70 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: γ) Τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, τα οποία μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα μόνο των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, εφόσον ανάλυση καθενός λογαριασμού δίνεται στον έλεγχο. Ειδικά για τις μετοχές, τις ομολογίες και τα λοιπά χρεόγραφα καταχωρείται για κάθε είδος η ποσότητα, η αξία κτήσης κι η τρέχουσα αξία. 70

71 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.10.2(β), (γ) Άρθρο 27, παρ.4,5,6 Ως προς την αναγραφή των παγίων στο βιβλίο απογραφών, και για τα έπιπλα και σκεύη, ισχύουν και εφαρμόζονται οι ίδιοι κανόνες Για τα λοιπά στοιχεία του ενεργητικού ορίζεται ότι μπορεί να καταχωρούνται στο βιβλίο απογραφών με τα υπόλοιπα των πρωτοβάθμιων λογ/σμών εφόσον ανάλυση καθενός λογ/σμού δίδεται στον έλεγχο, όπως ίσχυε και πριν. Για μετοχές, ομολογίες και λοιπά χρεόγραφα, δεν αλλάζει κάτι, ισχύουν δηλαδή τα ίδια. 71

72 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: δ) Τα αποθέματα κυριότητας άλλου υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών που βρίσκονται κατά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου στις εγκαταστάσεις του κατ' είδος και ποσότητα, εφόσον τα δεδομένα αυτά δεν προκύπτουν από άλλα βιβλία. 72

73 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.10.2(δ) Άρθρο 27, παρ.7 Επισημαίνεται ότι σε σχέση με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., η υποχρέωση δεν καταλαμβάνει γενικά τα περιουσιακά στοιχεία τρίτων, αλλά μόνο τα αποθέματα. Συνεπώς, δεν καταχωρούνται τα πάγια τρίτων (π.χ. αυτοκίνητα leasing κλπ) 73

74 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 10. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία τηρεί επίσης: Στο βιβλίο απογραφών καταχωρούνται: ε) Ο νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός και λογαριασμός αποτελεσμάτων χρήσης, ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων, η κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα των παραγράφων , και του άρθρου 1 του π.δ. 1123/1980, καθώς και οι πίνακες που ορίζονται από τις περιπτώσεις α' και γ' της παραγράφου 15 του άρθρου αυτού. Ειδικά τα νομικά πρόσωπα του άρθρου 101 του ν. 2238/1994 που τελούν υπό εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν στο βιβλίο απογραφών προσωρινό ισολογισμό λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης και κατάσταση του λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του προηγούμενου εδαφίου 74

75 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.10.2(ε) Άρθρο 29, παρ.1 Όπως και με τις προγενέστερες διατάξεις, στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών καταχωρούνται και: O νόμιμα συνταχθείς ισολογισμός Ο λ/σμός αποτελεσμάτων χρήσης Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων Ο λογ/σμός γενικής εκμετάλλευσης Αν τηρούνται τα βιβλία με βάση τα Δ.Λ.Π. καταχωρούνται και οι σχετικοί πίνακες (Φορολογικών Αποτελεσμάτων, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών, Ανακεφαλαιωτικό Φορολογικών Αποθεματικών) Τα Ν.Π. σε εκκαθάριση που διαρκεί πέραν του έτους συντάσσουν και καταχωρούν προσωρινό ισολογισμό κλπ. 75

76 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία, υποχρεούται να τηρεί ηλεκτρονικό φάκελο ελέγχου ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού, και του μητρώου παγίων, εφόσον αυτά τηρούνται μηχανογραφικά. 76

77 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.11 Νέα Διάταξη Καθιερώνεται υποχρέωση τήρησης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (Η.Φ) ανά διαχειριστική περίοδο, ο οποίος ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της λήξης της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος με τα αναλυτικά δεδομένα του τελευταίου προσωρινού και του οριστικού ισοζυγίου των λογαριασμών όλων των βαθμίδων, των ημερολογίων, του βιβλίου απογραφών και ισολογισμού, των τύπου "πρόσθετων βιβλίων", και του μητρώου παγίων, εφόσον τηρούνται μηχανογραφικά. Τυχόν χειρόγραφα βιβλία (π.χ. «πρόσθετα») δεν αποτελούν περιεχόμενου του Η.Φ. (Τα «πρόσθετα καταργήθηκαν από ) 77

78 Ηλεκτρονικός Φάκελος - Διευκρινίσεις Στον Η/Φ αποθηκεύονται: Το τελευταίο προσωρινό ισοζύγιο (προσαρμοσμένο πριν το κλείσιμο των λ/σμών ) των λογ/σμ ών όλων των βαθμίδων (εναλλακτικά,το ισοζύγιο του άρθρου 20,παρ. 6 του ΚΒΣ) Το οριστικό ισοζύγιο. Τα ημερολόγια (και οι έγγραφες ανοίγματος-κλεισίματος, επιπλέον οι πελάτες αναλυτικά ). Ο Λ. 94 ή το βιβλίο αποθήκης. Τα «πρόσθετα» βιβλία (καταργήθηκαν από ). Το μητρώο παγίων. * Σχετ. η εγκ /

79 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: α) Του ή των ημερολογίων μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του κατά περίπτωση δικαιολογητικού και επί ταμειακών πράξεων από τη διενέργειά τους. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α.. Στην ίδια προθεσμία ενημερώνεται το γενικό καθολικό και τα αναλυτικά καθολικά με εξαίρεση αυτά των ασφαλιστικών επιχειρήσεων τα οποία μπορεί να ενημερώνονται μέχρι την εικοστή (20ή) του μεθεπόμενου μήνα. 79

80 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 12. Η ενημέρωση των διπλογραφικών βιβλίων γίνεται: β) Του Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων και του ιδιαίτερου Φορολογικού Μητρώου Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων μέχρι την προθεσμία κλεισίματος του Ισολογισμού. γ) Η ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις μέχρι την 20ή ημέρα του μεθεπόμενου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου. δ) Του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων, καθώς και το κλείσιμο του ισολογισμού μέχρι την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 80

81 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Το ημερολόγιο ενημερώνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την έκδοση ή λήψη του δικαιολογητικού (και όχι μέχρι τη 15η ημέρα του επόμενου μήνα, όπως ίσχυε). Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβεί την εμπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης ΦΠΑ Άρθρο 4, παρ.12 Δεν αλλάζει κάτι ως προς το χρόνο ενημέρωσης του Άρθρο 17, παρ.2 γενικού και του αναλυτικού καθολικού, του μητρώου παγίων, την ποσοτική καταχώριση των αποθεμάτων στο βιβλίο απογραφών. Η ενημέρωση του βιβλίου απογραφών με την αξία των αποθεμάτων και τον λοιπών περιουσιακών στοιχείων καθώς και το κλείσιμο ισολογισμού γίνονται μέχρι την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Δεν υπάρχει χρόνος εκτύπωσης. 81

82 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 13. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που συντάσσει τις Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ. Π.) τηρεί τα λογιστικά του βιβλία ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες των Δ.Λ.Π. ή με βάση τις αρχές και τους κανόνες της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. 82

83 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται: Α. Να συντάσσει Πίνακα Συμφωνίας Λογιστικής-Φορολογικής Βάσης (Π.Σ.Λ.Φ.Β.). Στον Πίνακα αυτόν καταχωρούνται σε χωριστές στήλες για κάθε πρωτοβάθμιο διαφοροποιημένο λογαριασμό σε χρέωση ή πίστωση: α) Η αξία όπως προκύπτει από τα τηρούμενα βιβλία (Λογιστική βάση). β) Η αξία όπως προσδιορίζεται με βάση τους κανόνες της φορολογικής νομοθεσίας (Φορολογική βάση). γ) Η διαφορά μεταξύ Λογιστικής και Φορολογικής βάσης. 83

84 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται: Β. Να τηρεί ιδιαίτερο Φορολογικό Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων, το οποίο μπορεί να είναι ενσωματωμένο στο κύριο Μητρώο Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων της εταιρείας και χρησιμοποιείται ως βάση του ποσοτικού προσδιορισμού των αναγκαίων καταχωρήσεων στον Π.Σ.Λ.Φ.Β. και στον Πίνακα Φορολογικών Αποτελεσμάτων, στο βαθμό που, κατά την εφαρμογή των Δ.Λ.Π., προκύπτουν διαφορές στην αποτίμηση πάγιων περιουσιακών στοιχείων είτε λόγω της διαφοροποίησης της προ των αποσβέσεων αξίας τους είτε λόγω της διαφοροποίησης των συσσωρευμένων αποσβέσεων. 84

85 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 14. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τους κανόνες των Δ.Λ.Π. υποχρεούται: Γ. Να συντάσσει Πίνακες Φορολογικών Αποτελεσμάτων Χρήσης, Σχηματισμού Φορολογικών Αποθεματικών και Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Φορολογικών Αποθεματικών, των οποίων τα δεδομένα προκύπτουν από λογαριασμούς που τηρούνται με τη διπλογραφική μέθοδο. 85

86 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4 παρ.13, 14 Άρθρο 7, παρ.6 και 7 Ως προς τις υποχρεώσεις του υπόχρεου που τηρεί τα βιβλία του σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., ισχύουν οι οδηγίες της Διοίκησης που δόθηκαν κατά το παρελθόν. (Σχετική είναι η εγκύκλιος Πολ / ) 86

87 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 15. Οι συναλλαγές του υποκαταστήματος με εξηρτημένη λογιστική, αντί να καταχωρούνται σε ιδιαίτερα βιβλία ή καταστάσεις, καταχωρούνται στα βιβλία της έδρας και ειδικά οι αγορές, οι πωλήσεις και το ταμείο κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος και δίνεται άμεσα στον έλεγχο το υπόλοιπο ταμείου κάθε υποκαταστήματος για το οποίο δεν τηρούνται βιβλία μέχρι την ημέρα που σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της παραγράφου 12 του άρθρου αυτού έπρεπε να έχει γίνει η ενημέρωση των ημερολογίων. Στο υποκατάστημα από τα βιβλία του οποίου εξάγεται αυτοτελές λογιστικό αποτέλεσμα τηρούνται ίδια διπλογραφικά βιβλία και εξάγεται τελικό αποτέλεσμα το οποίο ενσωματώνεται με λογιστική εγγραφή στα βιβλία της έδρας. 87

88 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Απλοποιούνται γενικά οι διατάξεις για τα υποκαταστήματα. Άρθρο 4, παρ.15 Άρθρο 9 παρ.3 Δεν δίδεται ορισμός για το υποκατάστημα. Οι συναλλαγές των υποκαταστημάτων με εξηρτημένη λογιστική, αντί να τηρούνται στα ιδιαίτερα βιβλία που αναφέρονταν με τις προγενέστερες διατάξεις, τηρούνται, υπό προϋποθέσεις, στα βιβλία της έδρας. Για τις καταχωρήσεις των υποκαταστημάτων με αυτοτελή λογιστική δεν αλλάζει κάτι. 88

89 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 16. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων τηρεί: α) Βιβλίο εσόδων - εξόδων. β) Βιβλίο απογραφών ή καταστάσεις απογραφής, εφόσον τα ετήσια ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών υπερέβησαν το όριο των εκατόν πενήντα χιλιάδων ( ) ευρώ. Τα έσοδα της πρώτης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. 89

90 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.16 Άρθρο 6 παρ.1, 6 και Άρθρο 4 παρ.7 τελευταίο εδάφιο. Ο υπόχρεος που εντάσσεται σε Β κατηγορίας βιβλία, τηρεί βιβλίο εσόδων - εξόδων (ως ίσχυε). Τηρεί επίσης βιβλίο απογραφών (ως ίσχυε) ή καταστάσεις απογραφής, εάν τα ακαθάριστα έσοδά του από την πώληση αγαθών > (ίδιο όριο). Τα έσοδα της 1ης διαχειριστικής περιόδου δεν ανάγονται σε ετήσια βάση. Συνεχίζουν να ισχύουν οι αποφάσεις που ορίζουν απαλλαγή από τη σύνταξη απογραφής. 90

91 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: α) Το είδος του δικαιολογητικού, ο αύξων αριθμός και η χρονολογία έκδοσης ή λήψης του, καθώς και το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του εκδότη των στοιχείων αγορών και εξόδων. β) Τα έσοδα από την πώληση εμπορευμάτων, προϊόντων, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας, από την παροχή υπηρεσίας και από λοιπές πράξεις. γ) Οι δαπάνες για αγορά αγαθών, διακεκριμένα και ανάλογα με τον προορισμό τους για μεταπώληση ή παραγωγή προϊόντων, οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών, τα γενικά έξοδα και λοιπές πράξεις. 91

92 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 17. Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων καταχωρούνται διακεκριμένα: δ) Η αξία αγοράς και πώλησης των παγίων στοιχείων. ε) Ο Φ. Π. Α. που αντιστοιχεί στις πιο πάνω πράξεις. στ) Οι αυτοπαραδόσεις αγαθών ή η ιδιοχρησιμοποίηση υπηρεσιών. ζ) Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου που αφορούν πράξεις για τις οποίες εκδίδονται εκκαθαρίσεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 6 του παρόντος. η) Οι επιστροφές και οι εκπτώσεις που γίνονται με ιδιαίτερο στοιχείο επί των πιο πάνω πράξεων, οι οποίες καταχωρούνται αφαιρετικά από τις αντίστοιχες στήλες. Το ποσό κάθε πράξης των περιπτώσεων β', γ', δ' και στ' αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης, σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του Φ.Π.Α.. 92

93 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.17 Άρθρο 6 παρ.1,2,4 Στο βιβλίο εσόδων - εξόδων ΚΑΤΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ (διακεκριμένα) ΚΑΙ: Τα έσοδα από βοηθητικές ύλες και υλικά συσκευασίας, Τα έσοδα και έξοδα για λογαριασμό τρίτου για πράξεις όπου εκδίδονται εκκαθαρίσεις (όχι όλα όπως με τις προηγούμενες διατάξεις) Μόνο η αξία αγοράς και πώλησης παγίων Το ποσό των περιπτώσεων (β, γ, δ, στ) αναλύεται στον χρόνο ενημέρωσης σε ιδιαίτερες στήλες του τηρούμενου βιβλίου ή σε καταστάσεις ανάλογα με τις ανάγκες του ΦΠΑ (όχι και του εισοδήματος όπως πριν) Δεν υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης των καταθέσεων και αναλήψεων κεφαλαίων, των δανείων (που χορηγούνται ή λαμβάνονται) και των εισπράξεων ή καταβολών που γίνονται για μερική ή ολική εξόφλησή τους. 93

94 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 18. Η καταχώρηση - ενημέρωση του βιβλίου εσόδων - εξόδων με τις πιο πάνω πράξεις γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ. Π. Α.. Στην περίπτωση που κατά την διάρκεια της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών πριν από την παραλαβή τους, η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται κατά την παραλαβή των αγαθών. Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν ακόμα παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες του βιβλίου εσόδων - εξόδων και τακτοποιούνται με την παραλαβή των αγαθών 94

95 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Επιπλέον, μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικείου οικονομικού έτους καταχωρείται ανακεφαλαιωτικά, συγκεντρωτικά και όχι ανά παραστατικό, ανάλυση των δεδομένων της παραγράφου 17 του άρθρου αυτού, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος για τον προσδιορισμό του αποτελέσματος και την συμπλήρωση των φορολογικών δηλώσεων ή καταστάσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου. 95

96 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.18 Άρθρο 17, παρ.1 και παρ. 3 Άρθρο 6, παρ.5 Ορίζεται ότι ο χρόνος ενημέρωσης - καταχώρησης του βιβλίου εσόδων - εξόδων είναι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (και όχι μέχρι τη 15ή ημέρα του επόμενου μήνα από τη λήψη του σχετικού δικαιολογητικού, όπως ίσχυε και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ. * Εάν λαμβάνονται στοιχεία πριν την παραλαβή αγαθών, η ενημέρωση γίνεται κατά την παραλαβή. * Εφόσον στο τέλος της χρήσης λαμβάνονται στοιχεία αγοράς αγαθών που δεν έχουν παραληφθεί, καταχωρούνται σχετικές εγγραφές σε ιδιαίτερες στήλες και ταχτοποιούνται κατά την παραλαβή. * Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος γίνεται ανάλυση ανακεφαλαιωτικά και όχι ανά παραστατικό των δεδομένων των βιβλίων εσόδων - εξόδων, ανάλογα με τις ανάγκες της φορολογίας εισοδήματος. 96

97 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 19. Σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων ή σε καταστάσεις καταχωρείται, μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για κάθε πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσης του, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσής του, οι αποσβέσεις και η αναπόσβεστη αξία. 97

98 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.19 Άρθρο 6 παρ.4 Εισάγεται υποχρέωση καταχώρησης σε ιδιαίτερο χώρο του βιβλίου εσόδων - εξόδων, μέχρι το χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής δήλωσης εισοδήματος, για κάθε πάγιο στοιχείο, η ημερομηνία και η αξία κτήσεως, το οικείο δικαιολογητικό, ο συντελεστής απόσβεσης και η αναπόσβεστη αξία. 98

99 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 20. Στο βιβλίο απογραφών ή σε καταστάσεις απογραφής καταχωρούνται τα εμπορεύματα, τα προϊόντα, τα ημιέτοιμα, οι Α' και Β' ύλες, καθώς και τα υλικά συσκευασίας, τα οποία κατέχει ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών κατά τη λήξη της διαχειριστικής του περιόδου και βρίσκονται σε δικές του εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις τρίτων. Η καταχώρηση αυτή γίνεται με τον τρόπο που ορίζεται με τις διατάξεις της περίπτωσης α' της υποπαραγράφου 10.2 της παραγράφου 10 του άρθρου 4. Τα πιο πάνω αναφερόμενα αγαθά που βρίσκονται σε υποκατάστημα ή σε αποθηκευτικό χώρο καταχωρούνται διακεκριμένα στο βιβλίο απογραφών της έδρας και τα δεδομένα των αγαθών αυτών δίνονται άμεσα στον έλεγχο που διενεργείται στο υποκατάστημα ή στον αποθηκευτικό χώρο. Το βιβλίο ενημερώνεται, με την ποσοτική καταχώρηση των αποθεμάτων, μέχρι την 20ή Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, η δε αξία τίθεται μέχρι τον χρόνο της εμπρόθεσμης υποβολής, της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 99

100 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.20 Άρθρο 6, παρ.3, 6 Ρυθμίζονται ανάλογα οι καταχωρήσεις στο βιβλίο απογραφών για τα απλογραφικά βιβλία (σύμφωνα με την παρ.10.α του άρθρου 4). Ο χρόνος ενημέρωσης για την ποσοτική καταχώρηση παραμένει ο ίδιος (20/2), ενώ ως προς την αξία, ορίζεται ο χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. (Σημ. με τις παλαιότερες διατάξεις η ποσοτική καταχώριση και κατά αξία καταχώριση γίνονταν ταυτόχρονα στις 20/2). 100

101 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 21. Τα ποσά των ακαθάριστων εσόδων και ο Φ. Π. Α. που αντιστοιχεί σε αυτά μπορεί να καταχωρούνται καθημερινά στις στήλες που αφορούν, με ένα ποσό, για κάθε ένα είδος και σειρά στοιχείων που εκδόθηκαν την ίδια ημέρα με αναγραφή του πρώτου και τελευταίου αριθμού. Σε περίπτωση χρήσης φορολογικής ταμειακής μηχανής αναγράφεται ο αριθμός του ημερήσιου δελτίου «Ζ», όπως ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί Τεχνικών Προδιαγραφών των φ.τ.μ

102 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.21 Άρθρο 6, παρ.3 Όσα αφορά την καταχώρηση των ημερήσιων δελτίων Ζ, δεν αλλάζει κάτι. Προβλέπεται νέα ρύθμιση με την οποία δίδεται η δυνατότητα καθημερινής καταχώρησης (εσόδων και ΦΠΑ), συνολικά, χωρίς διάκριση ανά είδος και σειρά στοιχείων, με την προϋπόθεση ότι στον έλεγχο μπορεί να δίνεται η ανάλυση αυτή. 102

103 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 22. Στο υποκατάστημα, πλην των πρόσκαιρων εγκαταστάσεων, τηρείται βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις συναλλαγές κάθε υποκαταστήματος με δυνατότητα μη τήρησής του, εφόσον οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος παρακολουθούνται χωριστά στο βιβλίο εσόδων - εξόδων της έδρας, από τα αντίστοιχα δεδομένα της έδρας ή άλλου υποκαταστήματος. Όταν στο υποκατάστημα τηρείται ιδιαίτερο βιβλίο εσόδων - εξόδων τα δεδομένα του καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του. 103

104 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Άρθρο 4, παρ.22 Άρθρο 9, παρ.2 Δεν είναι υποχρεωτική η τήρηση ιδιαίτερου βιβλίου στο υποκατάστημα, εφόσον στο βιβλίο της έδρας παρακολουθούνται χωριστά οι αγορές και οι πωλήσεις κάθε υποκαταστήματος. Απλά όταν τηρείται στο υποκατάστημα ιδιαίτερο βιβλίο ορίζεται ότι τα δεδομένα καταχωρούνται διακεκριμένα συγκεντρωτικά στο αντίστοιχο βιβλίο της έδρας, μέχρι την προθεσμία ενημέρωσής του. 104

105 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 23. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών της παραγράφου αυτής, ανεξάρτητα από την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί, εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, εκπαιδευτηρίου, κλινικής ή θεραπευτηρίου, κέντρων αισθητικής, γυμναστηρίων, χώρου στάθμευσης, καθώς και οι γιατροί και οδοντίατροι, Καταργήθηκε από 1/1/2014 παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. 105

106 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Καταργήθηκε από 1/1/2014 Η διασφάλιση των πληροφοριών αυτών γίνεται είτε με την καταχώριση χειρόγραφα σε θεωρημένα έντυπα ή, επί μηχανογραφικής τήρησης, με τη χρήση ειδικών ασφαλών διατάξεων σήμανσης του ν. 1809/1988 (Α' 222). Η παρούσα παράγραφος παύει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου

107 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων Καταργήθηκε από 1/1/2014 Άρθρο 4, παρ.23 Άρθρο 10 παρ. 5 Ουσιαστικά γίνεται μνεία σε ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων οι οποίοι υποχρεούνται να παρέχουν ασφαλείς πληροφορίες για τις συναλλαγές τους μέχρι την έκδοση του στοιχείου, για το οποίο έχουν υποχρέωση, όπου και αναγράφονται τα στοιχεία του πελάτη. Συνεπώς, μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2014, όποτε και η διάταξη αυτή καταργείται, έμμεσα ισχύει η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων. Η καταχώρηση των πληροφοριών γίνεται σε θεωρημένα χειρόγραφα ή μηχανογραφικά έντυπα. Παρέχεται η δυνατότητα σήμανσης των μηχανογραφικών εντύπων (Α.Υ.Ο. Πολ. 1020/2013) 107

108 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Καταργήθηκε από 1/1/2014 Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ. Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών. Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται. 108

109 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Καταργήθηκε από 1/1/2014 Εκμεταλλευτής κέντρου αισθητικής, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες καλλωπισμού και γενικά περιποίησης σώματος και άκρων, όπως κέντρα αδυνατίσματος, μεταβολισμού, καλλωπισμού, παροχής συμβουλών διαίτης, αδυνατίσματος και παρακολούθησης βάρους, πεντικιούρ-μανικιούρ κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται τα κομμωτήρια. Εκμεταλλευτής γυμναστηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκγύμνασης που σχετίζονται με τον καλλωπισμό και γενικά με την περιποίηση του σώματος, όπως απλή γυμναστική, αερόμπικ, body building, κ.λπ. Εκμεταλλευτής χώρων στάθμευσης. Περιλαμβάνονται οι υπόχρεοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, μοτοποδηλάτων (όχι ποδηλάτων) και σκαφών θαλάσσης. 109

110 Άρθρο 4 - ΚΦΑΣ Διευκρινίσεις (εγκ. ΠΟΛ.1004/ ) Καταργήθηκε από 1/1/2014 Εκμεταλλευτής χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες διαμονής ή φιλοξενίας όπως ο οίκος ευγηρίας, το ξενοδοχείο, ο ξενώνας, τα επιπλωμένα διαμερίσματα και οικίες, ο εκμεταλλευτής κάμπινγκ, κ.λπ. Εκμεταλλευτής εκπαιδευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, δηλαδή σχολές, σχολεία, νηπιαγωγεία, εργαστήρια ελευθέρων σπουδών, φροντιστήρια, σχολές χορού, κ.λπ. Δεν περιλαμβάνονται οι παιδικοί σταθμοί και οι σχολές οδηγών για τη θεωρητική κατάρτιση των εκπαιδευομένων οδηγών. Εκμεταλλευτής κλινικής ή θεραπευτηρίου, θεωρείται ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών, ο οποίος έχει πάρει σχετική άδεια από το αρμόδιο υπουργείο. Διευκρινίζεται ότι ο εν λόγω υπόχρεος πρέπει να καταχωρεί τις πληροφορίες εκείνες που σχετίζονται με τις δικές του συναλλαγές και όχι με τις συναλλαγές των εξωτερικών γιατρών που συνεργάζεται. 110

111 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Δελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης ή διακίνησης αγαθών προς οποιονδήποτε και για οποιονδήποτε σκοπό, εφόσον δεν εκδόθηκε συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας, β) σε κάθε περίπτωση παραλαβής από αυτόν αγαθών για διακίνηση, από μη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου ή από αρνούμενο την έκδοσή του, γ) επί διακίνησης αγαθών μεταξύ των επαγγελματικών εγκαταστάσεών του, δ) επί ποσοτικής παραλαβής σε επαγγελματική του εγκατάσταση, χωρίς στοιχείο διακίνησης, εμπορεύσιμων ή πάγιων αγαθών από οποιονδήποτε τρίτο για αγορά, πώληση, απλή διαμεσολάβηση προς πώληση, αποθήκευση, φύλαξη, χρήση, καθώς και για επεξεργασία στην περίπτωση που ο αποστολέας είναι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή αγρότης του ειδικού καθεστώτος. Όταν κατά την παραλαβή των αγαθών εκδίδεται άμεσα τιμολόγιο αγοράς δεν απαιτείται να εκδίδεται δελτίο αποστολής. 111

112 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Άρθρο 5, παρ.1 Άρθρο 11, παρ.1 Άρθρο 10, παρ.1 Με την περίπτωση δ καθιερώνεται η έκδοση Δ.Α. αντί του Δελτίου Ποσοτικής Παραλαβής (Δ.Π.Π.), το οποίο (Δ.Λ.Π.) καταργείται. Έτσι στις περιπτώσεις που παραλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις ασυνόδευτα εμπορεύματα ή πάγια από οποιονδήποτε τρίτο για : αγορά πώληση απλή διαμεσολάβηση προς πώληση αποθήκευση φύλαξη χρήση καθώς και επεξεργασία (όταν ο αποστολέας είναι υπόχρεος ή αγρότης) εκδίδεται πλέον Δελτίο Αποστολής Καταργείται η ειδική ρύθμιση που προβλέπει ότι όταν αγοράζονται από επιτηδευματία αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος, για τη διακίνηση τους, να εκδίδεται πάντα Τιμολόγιο Δ.Α. 112

113 Καταργήθηκε από 1/1/2014 Μοναδικό Συνοδευτικό Αγαθών Δ.Α. Μοναδικό Συνοδευτικό αγαθών (Διακινήσεις εκτός εγκαταστάσεων) Δ.Α. Στοιχείο Αξίας Συγκεντρωτικό Δ.Α. (Σ.Δ.Α.) PwC 113

114 Δελτία αποστολής. Καταργήθηκε από 1/1/2014 Το Δ.Α. και ειδικότερα το πρώτο αντίτυπο καλύπτει υποχρεωτικά διακινήσεις αγαθών εκτός των εγκαταστάσεων της επιχείρησης και αποτελεί το «διαβατήριο» σε κάθε περίπτωση εξόδου αγαθών από την επιχείρηση ή όποια άλλη εγκατάσταση, εφόσον ο αποστέλλων ή ο διακινών δεν είναι ιδιώτης. Στις περισσότερες περιπτώσεις το Δ.Α. συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με παραστατικό αξίας (τιμολόγιο, εκκαθάριση κ.λπ.) και είναι σε κάθε περίπτωση θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1. Αυτονόητο είναι ότι με βάση τις ειδικότερες ρυθμίσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003, τα Δ.Α. μπορεί να εκδίδονται με την ένδειξη «ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1083/2003» ή εφόσον εκδίδονται μηχανογραφικά να φέρουν την ειδική σήμανση από φορολογικό μηχανισμό (Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ.). PwC 114

115 Δ.Α. Πρόσωπα Υ.Α.Σ. Καταργήθηκε από 1/1/2014 Περιπτώσεις Χονδρική πώληση Αγαθών Παράδοση Αγαθών Διακίνηση Αγαθών Προς οποιονδήποτε και οποιοδήποτε σκοπό Παραλαβή αγαθών για διακίνηση από α) Μη Υπόχρεο β) Αρνούμενο Διακινήσεις μεταξύ επαγγελματικών εγκαταστάσεων Επί ποσοτικής παραλαβής στην εγκατάσταση χωρίς στοιχείο δακίνησης PwC 115

116 Αντίστροφο Δ.Α. Καταργήθηκε από 1/1/2014 Διακίνηση από εγκατάσταση μή υποχρέου (π.χ. οικία ιδιώτη, επιστροφή- παραλαβή επιστρεφομένων από δημόσιο νοσοκομείο κ.λ.π.) Διακίνηση από εγκατάσταση υποχρέου ο οποίος αρνείται την έκδοση Το πρωτότυπο που χρησιμοποιείται στη διακίνηση παραμένει και φυλάσσεται από τον εκδότη Όταν εκδίδεται «Αντίστροφο Δ.Α.», δεν επιβάλλεται πρόστιμο στον αρνούμενο, υπό προϋποθέσεις (Άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 2523/1997) Όταν η παραλαβή γίνει στις εγκαταστάσεις του παραλήπτη επιτηδευματία, εκδίδεται Δ.Α. PwC 116

117 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3, σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. Άρθρο 5, παρ.2 Άρθρο 11 παρ.2 Το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ εκδίδουν Δ.Α. μόνο επί διακινήσεως αγαθών προς πώληση. 117

118 Δ.Α. Υποχρεώσεις Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Καταργήθηκε από 1/1/2014 κ.λ.π. Αποστολή Αγαθών σε Επιτηδευματία Λόγω Πώλησης Πώληση για λογαριασμό τους Τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 εκδίδουν δελτία αποστολής σε περίπτωση αποστολής αγαθών σε επιτηδευματία λόγω πώλησης ή για να πωληθούν για λογαριασμό τους. PwC 118

119 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Δελτίο αποστολής εκδίδεται και από τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., εφόσον διακινούν οπωρολαχανικά, νωπά αλιεύματα, άνθη και φυτά για πώληση απευθείας ή μέσω τρίτων, για επεξεργασία ή συσκευασία, ανεξάρτητα από το χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσο. Για τα λοιπά αγροτικά προϊόντα εκδίδουν δελτία αποστολής μόνον, όταν τα διακινούν με δημόσιας χρήσης μεταφορικά μέσα και για τις αιτίες που προαναφέρονται. Άρθρο 5, παρ.3 Άρθρο 11 παρ.2 Δεν αλλάζει κάτι για την έκδοση Δ.Α. από αγρότες 119

120 Δ.Α. Αγροτών Καταργήθηκε από 1/1/2014 Προϊόντα Διακίνησης Προϋποθέσεις Σκοπός Ι. Οπωρολαχανικά Άνθη Φυτά Νωπά Αλιεύματα ΙΙ. Λοιπά αγροτικά Προϊόντα (Σιτάρι, καλαμπόκι, μέλι κ.λ.π.) Μεταφορά ανεξαρτήτως μεταφορικού μέσου Μεταφορά με Δ.Χ. μεταφορικά μέσα Πώληση (Άμεση Έμμεση) Επεξεργασία Συσκευασία PwC

121 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής εκδίδεται σε περίπτωση μεταφοράς και διανομής αγαθών, που η ποσότητά τους καθορίζεται από τον παραλήπτη, κατά την παραλαβή τους. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται οχήματα ιδιωτικής χρήσης για τη διακίνηση κάθε είδους αγαθών, αντί της έκδοσης Συγκεντρωτικού Δελτίου Αποστολής δύναται να τηρείται θεωρημένο βιβλίο κινητής αποθήκης, ξεχωριστά σε κάθε όχημα, στο οποίο καταχωρούνται εντός δεκαπέντε (15) ημερών, τα δελτία αποστολής εφοδιασμού του οχήματος με αγαθά και τα εκδιδόμενα παραστατικά για τη διάθεση αυτών, τα οποία φυλάσσονται επί του οχήματος μέχρι την ενημέρωση του βιβλίου αυτού. 121

122 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Κατά την παράδοση των αγαθών εκδίδεται, κατά παραλήπτη, δελτίο αποστολής ή συνενωμένο δελτίο αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας ή απόδειξη λιανικής πώλησης, εφόσον στην τελευταία περίπτωση πρόκειται για υπόχρεο τήρησης βιβλίων. Στο στοιχείο που εκδίδεται, κατά περίπτωση, αναγράφεται και το είδος και η ποσότητα των αγαθών, με εξαίρεση τις αποδείξεις που εκδίδονται από φορολογική ταμειακή μηχανή και εφόσον δεν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ., καθώς και η ακριβής ώρα παράδοσής τους. Με την επιστροφή στην επιχείρηση αναγράφεται στο πρωτότυπο του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής η ποσότητα των αγαθών που επιστρέφονται ή εκδίδεται δελτίο αποστολής, στο οποίο αναγράφονται το είδος και η ποσότητα των επιστρεφόμενων αγαθών, καθώς και ο αύξων αριθμός του συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής. 122

123 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Το συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής αυτής της παραγράφου, κατάλληλα γραμμογραφημένο σε στήλες, μπορεί να εκδίδεται την πρώτη ημέρα της διακίνησης των αγαθών, ανεξαρτήτως απόστασης, εφόσον, κάθε ημέρα και μέχρι τριάντα (30) ημέρες πριν από την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου αναγράφονται σε ιδιαίτερη στήλη τα υπόλοιπα των ποσοτήτων κάθε είδους αγαθών που διακινούνται την ημέρα αυτή. 123

124 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Αφορά το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) επέρχονται οι εξής διαφοροποιήσεις: Άρθρο 5 παρ.4 Άρθρο 11 παρ.3 α. Προβλέπεται από τις ίδιες τις διατάξεις η εναλλακτική δυνατότητα τήρησης βιβλίου κινητής αποθήκης (θεωρημένου) αντί της έκδοσης Σ.Δ.Α. που τηρείται ξεχωριστά για κάθε όχημα και ενημερώνεται εντός 15 ημερών. β. Όταν σε συνέχεια του Σ.Δ.Α. διενεργούνται πωλήσεις λιανικώς, εκδίδονται Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης (Α.Λ.Π.), μόνο εφόσον πρόκειται για πωλητές υπόχρεους τήρησης βιβλίων (όχι απαλλασσόμενους). Προηγούμενα υποχρέωση έκδοσης Α.Λ.Π. στην περίπτωση αυτή είχαν και οι απαλλασσόμενοι. 124

125 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Άρθρο 5 παρ.4 Άρθρο 11 παρ.3 Αφορά το Συγκεντρωτικό Δελτίο Αποστολής (Σ.Δ.Α.) επέρχονται οι εξής διαφοροποιήσεις:.. γ. Στις εκδιδόμενες κατά την ανωτέρω περίπτωση (γ) Α.Λ.Π. αναγράφεται το είδος και η ποσότητα, μόνο όταν τηρείται ο λογαριασμός 94 του Ε.Γ.Λ.Σ. ή όταν εκδίδονται χωρίς τη χρήση Φ.Τ.Μ.(δηλαδή χειρόγραφα ή με Η/Υ). Σημειώνεται ότι η αναγραφή του είδους και της ποσότητας προηγούμενα ήταν υποχρεωτική για όλους, χωρίς εξαίρεση. δ. Τα αδιάθετα υπόλοιπα αγαθών που επιστρέφονται μπορεί να αναγράφονται σε Δ.Α. που εκδίδεται με την επιστροφή. (Καταργείται το Συγκεντρωτικό Δελτίο Επιστροφής) 125

126 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.Α.) Το Σ.Δ.Α. είναι δελτίο αποστολής με τη διαφορά ότι δικαιολογείται η έκδοση του, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: α) Μεταφορά αγαθών σε άγνωστους από πριν παραλήπτες. β) Μεταφορά αγαθών σε γνωστούς μεν εκ των προτέρων παραλήπτες, χωρίς όμως να είναι γνωστή η ποσότητα ανά είδος που πρόκειται να παραδοθεί. Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

127 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (Σ.Δ.Α.) Το Σ.Δ.Α. είναι όπως και το Δ.Α. πάντοτε θεωρημένο. Καταργήθηκε από 1/1/2014 Αποτελεί δε το πρωτότυπο και μόνον αυτού συνοδευτικό στοιχείο μεταφοράς αγαθών. Το Σ.Δ.Α. εκδίδεται κατά την έναρξη αποστολής και περιέχει όλα τα είδη και τις αντίστοιχες ποσότητες που μεταφέρονται, συμπληρώνεται δε και περιέχει όλα τα δεδομένα ενός Δ.Α., με τη διαφορά ότι στη θέση παραλήπτης τίθεται η λέξη «Διάφοροι». PwC

128 Πολύστηλο Σ.Δ.Α. μηνιαίας διάρκειας Καταργήθηκε από 1/1/2014 Το πολύστηλο συγκεντρωτικού δελτίο αποστολής για διακινήσεις αγαθών (γενικώς) ανεξαρτήτως απόστασης και του τρόπου μεταφοράς χρησιμοποιείται με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: Η χρονική διάρκεια του είναι για 30 ημέρες, χωρίς να απαγορεύεται να χρησιμοποιείται και για μικρότερα χρονικά διαστήματα. Η διαφορά των ποσοτήτων από ημέρα σε ημέρα αποδεικνύεται από τα φορολογικά στοιχεία διακίνησης (Δ.Α.) ή αξίας (Τ-ΔΑ, Τιμ. Α.Λ.Π.) που θα εκδίδονται κάθε ημέρα. Τα στελέχη των εκδιδόμενων φορολογικών στοιχείων, βρίσκονται επί των αυτοκινήτων, καθ' όλο το χρονικό διάστημα που καλύπτει το Σ.Δ.Α. PwC

129 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

130 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής 5. Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: Καταργήθηκε από 1/1/2014 α) Τα στοιχεία του αποστολέα και παραλήπτη, όπως ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 6. Όταν τα αγαθά αποστέλλονται σε ιδιώτη αναγράφεται μόνο το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνσή του. Στο συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, ως παραλήπτης, αναγράφεται η λέξη «Διάφοροι». β) Η ακριβής ώρα παράδοσης ή έναρξης της αποστολής, που σημειώνεται τουλάχιστον στο πρώτο αντίτυπο, με τετραψήφιο αριθμό. γ) Ο αριθμός κυκλοφορίας του πρώτου χρησιμοποιούμενου, κατά τη μεταφορά των αγαθών, φορτηγού αυτοκινήτου δημόσιας ή ιδιωτικής χρήσης ή το όνομα του πλωτού μέσου επί θαλάσσιων μεταφορών. 130

131 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: δ) Ο τόπος από τον οποίο τα αγαθά αποστέλλονται, καθώς και ο τόπος προορισμού, όταν δε συμπίπτει με τη διεύθυνση του καταστήματος ή του υποκαταστήματος του αποστολέα και του καταστήματος του παραλήπτη, κατά περίπτωση. ε) Η ημερομηνία έκδοσης αυτού. Σε περίπτωση που το δελτίο αποστολής εκδίδεται για τη διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό, αναγράφεται σε αυτό εκτός από την ημερομηνία και ώρα διακίνησής τους μέχρι τον ενδιάμεσο αυτό σταθμό και η ημερομηνία και η ώρα της κυρίως διακίνησής τους από το σταθμό αυτό μέχρι το τελικό σημείο προορισμού τους. στ) Ο σκοπός της διακίνησης. 131

132 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Στο δελτίο αποστολής αναγράφονται: ζ) Το είδος, η μονάδα μέτρησης, η ποσότητα κάθε είδους, το άθροισμα των ποσοτήτων των ειδών, αριθμητικώς και ολογράφως, ανεξάρτητα αν για τον προσδιορισμό της ποσότητας κάθε είδους χρησιμοποιήθηκε η ίδια ή διαφορετική μονάδα μέτρησης. Δεν υπάρχει υποχρέωση αναγραφής του αθροίσματος των ποσοτήτων αριθμητικώς και ολογράφως όταν το δελτίο αποστολής εκδίδεται με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Η/Υ). η) Επί αποστολής αγαθών εκτός της χώρας με σκοπό την αποθήκευση και εν συνεχεία την πώληση, αναγράφεται και η αξία των αγαθών που αποστέλλονται. θ) Ο αριθμός του τιμολογίου αγοράς ή πώλησης ηρτημένων καρπών. 132

133 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Αναφέρεται το περιεχόμενο του Δ.Α. και δεν επέρχεται καμία ουσιαστική αλλαγή, εκτός από το ότι καταργείται η υποχρέωση αναγραφής της τιμής μονάδας επί παράδοσης ή αποστολής νωπών οπωρολαχανικών. Άρθρο 5 παρ.5 Άρθρο 11 παρ.5 Επίσης όταν το Δ.Α. αφορά διακίνηση αγαθών με ενδιάμεσο σταθμό αναφέρονται δύο ημερομηνίες και ώρες ήτοι αυτές που αφορούν την έναρξη μεταφοράς και αυτές που αφορούν την κυρίως μεταφορά (από τον ενδιάμεσο σταθμό και μετά), χωρίς να απαιτείται έγκριση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ Στα στοιχεί του αποστολέα και παραλήπτη, αρκεί η αναγραφή του ονοματεπωνύμου ή επωνυμίας, της διεύθυνσης και του Α.Φ.Μ. Δεν απαιτείται το επάγγελμα και η Δ.Ο.Υ. 133

134 Καταργήθηκε από 1/1/2014 Προαιρετικό με ΚΦΑΣ Προαιρετικό με ΚΦΑΣ Προαιρετικό με ΚΦΑΣ Προαιρετικό με ΚΦΑΣ PwC 134

135 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Τα αγαθά που αποστέλλονται ή παραλαμβάνονται, συνοδεύονται κατά τη διακίνησή τους με το πρώτο αντίτυπο του δελτίου αποστολής, που παραδίδεται στον παραλήπτη τους. Όταν για τη διακίνηση αγαθών, εκδίδεται δελτίο αποστολής δεν επιτρέπεται στη συνέχεια για την ίδια συναλλαγή η έκδοση συνενωμένου δελτίου αποστολής με φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα. Το στοιχείο αυτό συνοδεύει τα αγαθά σε όλη τη διαδρομή και παραδίδεται στον παραλήπτη τους. 135

136 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Επί μεταφοράς αγαθών με μεταφορικά μέσα δημόσιας χρήσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών ή τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 και οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. παραδίδουν στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο τα στοιχεία του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, που συνοδεύουν τα αγαθά μέχρι την παράδοσή τους στον παραλήπτη. 136

137 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Επί αποστολής αγαθών από πρόσωπο μη υπόχρεο στην έκδοση των στοιχείων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής, το πρόσωπο αυτό παραδίδει στο μεταφορέα ή το μεταφορικό γραφείο ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το επάγγελμα και η διεύθυνσή του, καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του παραλήπτη, ο τόπος προορισμού και συνοπτική περιγραφή των ειδών. 137

138 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Άρθρο 5, παρ.6 Άρθρο 16 παρ.1 (α Εδάφιο), 4 Μοναδικό συνοδευτικό αγαθών αποτελεί το πρωτότυπο του Δ.Α. ή του στοιχείου αξίας που συνενώνεται με Δ.Α. Αν αποστολέας των αγαθών είναι πρόσωπο μη Υ.Α.Σ., παραδίδεται στον μεταφορέα ενυπόγραφη δήλωση μεταφοράς. 138

139 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. 139

140 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Άρθρο 5, παρ.7 Άρθρο 11 παρ.5 Αναφέρεται στη χρονική επικαιρότητα του Δ.Α. και είναι επανάληψη ουσιαστικά των Άρθρο 5, παρ.8 προηγούμενων διατάξεων. Άρθρο 11 παρ.1γ Το βάρος απόδειξης της επικαιρότητας του Δ.Α. το φέρει ο υπόχρεος έκδοσης. Άρθρο 16 παρ. 1 περ. α,β,γ 140

141 Χρονική Διάρκεια Επικαιρότητα Δ.Α. Καταργήθηκε από 1/1/2014 Το δελτίο αποστολής, σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής από τον τόπο έναρξης της διακίνησης μέχρι τον τόπο παράδοσης ή προορισμού, συνοδεύει τα διακινούμενα αγαθά και επιδεικνύεται άμεσα στο φορολογικό έλεγχο. Η επικαιρότητα του δελτίου αποστολής, εξαρτάται από την απόσταση, τον τρόπο της μεταφοράς, το είδος των χρησιμοποιούμενων μεταφορικών μέσων και τις ειδικότερες συνθήκες της μεταφοράς. Το βάρος της απόδειξης της χρονικής διάρκειας των δελτίων αποστολής φέρει ο υπόχρεος σε έκδοσή τους, ο οποίος μπορεί να αναγράφει στα δελτία αποστολής, γεγονότα ή καταστάσεις, που δικαιολογούν τη χρονική διάρκεια αυτών. PwC

142 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής περιπτώσεις: α) Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό αυτών ως αγαθών, υπό την έννοια ότι πρόκειται για ενσώματα είδη που δεν εμπεριέχονται σε αυτά δικαιώματα ή δεν έχουν εμπορευματική αξία για τον αποστολέα, τον παραλήπτη ή άλλον τρίτο και δεν προκύπτει από τη διάθεση αυτών, αυτούσιων ή μη, έσοδο. β) Διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μεταξύ των εγκαταστάσεών του, εφόσον δεν αποτελούν γι' αυτόν αντικείμενο εμπορίας και προορίζονται αποκλειστικά για την αποκατάσταση βλαβών στις εγκαταστάσεις του και οι διακινήσεις αυτές διενεργούνται με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης κυριότητάς του ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης. 142

143 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής 8. Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής περιπτώσεις:.. γ) Μεταφοράς, με μεταφορικά μέσα ιδιωτικής χρήσης ή μισθωμένα δημόσιας χρήσης: γα) αυτούσιων λατομικών προϊόντων (άμμου, σκύρων κ.λπ.) από κατασκευαστικές επιχειρήσεις, που παράγονται από τις ίδιες επιχειρήσεις για τα έργα που εκτελούνται από αυτές, Καταργήθηκε από 1/1/2014 γβ) μεταλλεύματος, από εργοτάξιο σε εργοτάξιο και από εργοτάξιο σε χώρους αποθήκευσης, επεξεργασίας και εκφόρτωσης, κατά περίπτωση, που ενεργούνται από μεταλλευτικές επιχειρήσεις και γγ) πέτρας, χαλικιού, αργιλοπετρώματος και αργιλοχώματος, από επιχειρήσεις παραγωγής αδρανών υλικών, ασβέστη και τσιμέντου, από τους χώρους περισυλλογής ή εξόρυξης στους χώρους επεξεργασίας. 143

144 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/ Κατ' εξαίρεση δεν απαιτείται η έκδοση δελτίου αποστολής στις εξής περιπτώσεις:.. δ) Διακίνηση αγαθών που αναφέρονται στις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6, τα οποία διατίθενται μέσω δικτύου με συνεχή ροή. [ β) Λοιπά στοιχεία που εκδίδονται για πωλήσεις φυσικού αερίου μέσω δικτύου, ύδατος μη ιαματικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύματος, θερμικής ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, ταχυδρομικών, τραπεζικών, χρηματιστηριακών, χρηματοδοτικών εργασιών, καθώς και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών και λοιπών συναφών δικαιωμάτων από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., δημοτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εφόσον περιλαμβάνουν τα στοιχεία του τιμολογίου και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη.] 144

145 Άρθρο 5 - ΚΦΑΣ Δελτίο Αποστολής Καταργήθηκε από 1/1/2014 Στις από το νόμο προβλεπόμενες προγενέστερα εξαιρέσεις (άρθρα 11 1 και 16 1) προστίθενται δύο νέες: Διακινήσεις ειδών που δεν πληρούν τα Άρθρο 5 παρ.8 εννοιολογικά στοιχεία των αγαθών. Άρθρο 11 παρ.1 και 16 παρ.1 Διακινήσεις αγαθών της περ. β της παρ. 16 του άρθρου 6, που διατίθενται μέσω δικτύου (Φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα κ.λ.π.) Διατηρούνται σε ισχύ οι αποφάσεις και εγκύκλιοι με τις οποίες ορισμένες διακινήσεις εξαιρέθηκαν από την έκδοση δελτίων αποστολής 145

146 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

147 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

148 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

149 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

150 Καταργήθηκε από 1/1/2014 PwC

151 Τριγωνικές Διακινήσεις Καταργήθηκε από 1/1/2014 Εμπλέκονται τουλάχιστον τρία πρόσωπα Εκδίδεται μόνο ένα συνοδευτικό, αυτό που καλύπτει τη φυσική διακίνηση από τον πραγματικό αποστολέα στον πραγματικό παραλήπτη Μπορεί να αφορά διπλή πώληση, επιστροφή, επεξεργασία, εκτελωνιστή, διαμεταφορέα κ.λ.π. Εκδίδονται τα προσήκοντα στοιχεία αξίας PwC

152 Τριγωνικές Συναλλαγές Ρυθμιστικό πλαίσιο Εγκύκλιος Σ 384 / Πολ. 31 / Εγκύκλιος 3 / 1992 (Παρ ) Καταργήθηκε από 1/1/2014 Α.Υ.Ο. Πολ. 1100/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1106/ Αφορά ενδοκοινοτικές διακινήσεις PwC

153 Τριγωνικές Διακινήσεις Σχηματική Απεικόνιση (Διπλή πώληση) 1 Πελάτης (Εντολέας) Προμηθευτής Διακίνηση Σ.Ε. 2 Πελάτης (παραλήπτης) PwC

154 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. ή σε πρόσωπα εκτός της χώρας, για την άσκηση του επαγγέλματός τους ή την εκτέλεση του σκοπού τους, κατά περίπτωση, εκδίδεται τιμολόγιο, τουλάχιστον διπλότυπο. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τιμολογίου από τον ίδιο σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, καθώς επίσης εξ ονόματός του και για λογαριασμό του από τον πελάτη του ή από τρίτον, για τις παραδόσεις αγαθών ή παροχή υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από αυτόν, είτε στο εσωτερικό της χώρας, είτε σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα. 154

155 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.1 Άρθρο 12 παρ.1 Και 18 α παρ. 1 Ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις εκδίδονται από Υ.Α.Σ. τιμολόγια και ποιος οφείλει να εξασφαλίζει την έκδοση τους. Ειδικότερα τιμολόγια μπορεί να εκδίδει: Ο ίδιος ο υπόχρεος Πελάτης του υπόχρεου (Αυτοτιμολόγηση) Τρίτος (ανάθεση τιμολόγησης) Ουσιαστικά πρόκειται για μεταφορά διατάξεων από το άρθρο 18α του ΚΒΣ. Σημειώνεται ακόμη ότι στις περιπτώσεις που αναφέρονται ως αιτίες έκδοσης τιμολογίου, δεν περιλαμβάνεται η πώληση «δικαιώματος εισαγωγής» περίπτωση που αφορούσε το clearing, είδος συναλλαγής που δεν απαντάται σήμερα. 155

156 ΑΞΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΠΡΑΞΗ Τιμολόγιο 6 3 Τιμολόγιο Π.Υ. Επιδοτήσεις Επιχορηγήσεις Αποζημιώσεις Επιστροφές τόκων, Ανόργανα Έσοδα «Συνδρομητικού τύπου υπηρεσίες» Παροχή δικαιώματος λήψης υπηρεσιών με παράλληλη απαίτηση PwC

157 Προαιρετικό με ΚΦΑΣ 7/02/2013 Προαιρετικό με ΚΦΑΣ Προαιρετικό με ΚΦΑΣ Προαιρετικό με ΚΦΑΣ 13% 23% 253 7/01/2013 (Ημερ. Συναλλαγής 644, ,00 644, ,00 PwC

158 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 2. Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή - πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε. Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ' ιδίαν διατάξεις. 158

159 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.2 Άρθρο 12 παρ.2 Δεν αλλάζει κάτι ως προς την έκδοση τιμολογίου για επαναλαμβανόμενες πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Το σχετικό τιμολόγιο μπορεί να εκδίδεται το αργότερο σε μηνιαία βάση, μέχρι τη 15 η ημέρα του επόμενου μήνα, με ημερομηνία την καταληκτική ημερομηνία του μήνα που αφορούν οι συναλλαγές. 159

160 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 3. Επίσης, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει τιμολόγιο όταν εισπράττει επιδοτήσεις, οικονομικές ενισχύσεις, αποζημιώσεις, επιστροφές τόκων, εισφορές και άλλα ανόργανα έσοδα. Για την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου, ως είσπραξη θεωρείται και η πίστωση του λογαριασμού του δικαιούχου, εφόσον αυτός εγγράφως έλαβε γνώση της πίστωσης αυτής. Άρθρο 6, παρ.3 Άρθρο 12 παρ. 3 Το τιμολόγιο αυτό εκδίδεται κατά την είσπραξη για τους λόγους που αναφέρονται στη διάταξη Δεν εκδίδεται πλέον τιμολόγιο για επιστροφές έμμεσων φόρων, δασμών και τελών. 160

161 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 4. Τιμολόγιο εκδίδεται και από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για τις πωλήσεις αγαθών ή τις παροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούν σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή σε πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α.. Άρθρο 6, παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 4 Αναφέρεται στην υποχρέωση έκδοσης τιμολογίων από Δημόσιο, ΝΠΔΔ κλπ. 161

162 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών «εκδίδουν Τιμολόγιο» 5. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Άρθρο 4 παρ.1 Π.Ν.Π..για τα αγαθά που αγοράζουν από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση για έκδοση τιμολογίου κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών (άρθρο 51 παρ.3 Ν.4223/2013) Στην περίπτωση άρνησης από υπόχρεο έκδοσης τιμολογίου ή έκδοσης ανακριβούς τιμολογίου το γεγονός γνωστοποιείται άμεσα από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. 162

163 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.5 Αναφέρεται στην περίπτωση αγοράς αγαθών από μή υπόχρεο. Για την περίπτωση αυτή, όπως προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.), η συναλλαγή αποδεικνύεται με τη σύνταξη «Τίτλου Κτήσης», (Συμφωνητικό, Υπεύθυνη Δήλωση κ.λ.π.) που περιέχει τα δεδομένα της συναλλαγής. Το τιμολόγιο αγοράς από ιδιώτη, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδεται και επέχει θέση τίτλου κτήσης. Άρθρο 12 παρ.5 Καταργείται η έκδοση τιμολογίου επί αρνήσεως του υπόχρεου να εκδώσει το οφειλόμενο τιμολόγιο καθώς και όταν ο υπόχρεος εκδίδει ανακριβές. 163

164 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.5 Άρθρο 12 παρ.5 Επιβάλλεται στις ανωτέρω περιπτώσεις (άρνησης ή ανακριβούς έκδοσης), η άμεση και το αργότερο εντός της μεθεπόμενης ημέρας (όταν υπάρχουν δυσχέρειες) γνωστοποίηση του γεγονότος, από τον αγοραστή των αγαθών ή τον λήπτη των υπηρεσιών, στη Δ.Ο.Υ. του αντισυμβαλλόμενου σε Κεντρικές Υποδομές. Οι εγγραφές στα βιβλία μπορεί να γίνονται με βάση τη γνωστοποίηση (πρόσφορο αποδεικτικό). Επί αρνήσεως στην αξία δεν υπολογίζεται ΦΠΑ. Δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί για τον πελάτη παράβαση που να επισύρει ισόποσο πρόστιμο, αλλά πρόστιμο των γενικών διατάξεων του Ν. 2523/1997 (Είδος παράβασης: Δεν έλαβε και δεν ζήτησε τιμολόγιο) 164

165 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 6. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 όταν αγοράζουν αγροτικά προϊόντα από αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. εκδίδουν τιμολόγιο. Για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν αναλόγως τα οριζόμενα, για την πώληση αγαθών, στις διατάξεις των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου αυτού, για δε τις επαναλαμβανόμενες αγορές τα οριζόμενα στην παραπάνω παράγραφο

166 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Επαναφέρεται το καθεστώς τιμολόγησης επί αγοράς αγροτικών προϊόντων που ίσχυε πριν την Άρθρο 6 παρ.6 Άρθρο 12 παρ.6 Εκδίδεται δηλαδή τιμολόγιο αγοράς και όχι υποχρεωτικά συνενωμένο Τιμολόγιο ΔΑ. Με τον τρόπο αυτό επιλύονται δυσλειτουργίες και προβλήματα στην τιμολόγηση αγροτικών προϊόντων όπως στις περιπτώσεις επαναλαμβανόμενων αγορών, καθορισμού της τιμής μεταγενέστερα, διαφοροποιήσεων στην ποσότητα κ.λ.π. 166

167 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 7. Τα αγαθά που παραλαμβάνονται από τρίτο προς πώληση ή προς επεξεργασία για λογαριασμό του καταχωρούνται, κατ' είδος και ποσότητα σε διπλότυπη κατάσταση κατά εντολέα. Στην ίδια κατάσταση καταχωρούνται κατ' είδος, ποσότητα και αξία τα αγαθά που πωλούνται ή παραδίδονται μετά την επεξεργασία, οι δαπάνες που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του τρίτου, ο Φ.Π.Α. και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την εκκαθάριση. Την τελευταία ημέρα κάθε μήνα εκδίδεται εκκαθάριση κατά εντολέα, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του εντολέα, η συνολική αξία των πωλήσεων ή της αμοιβής κατά συντελεστή Φ.Π.Α., το ποσό του Φ.Π.Α., η προμήθεια που αναλογεί, ο Φ.Π.Α. της προμήθειας, καθώς και οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του εντολέα. 167

168 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 7. Η εκκαθάριση με το ένα αντίτυπο της κατάστασης και τα δικαιολογητικά των δαπανών, που εκδόθηκαν στο όνομα του εντολέα και αναγράφονται αναλυτικά στην κατάσταση, αποστέλλονται στον εντολέα μέχρι τη δεκάτη πέμπτη (15η) ημέρα του μήνα της εκκαθάρισης και προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. Η εκκαθάριση και η κατάσταση, ως προς τον εντολέα, υποκαθιστούν τα στοιχεία πώλησης αυτού. Η πιο πάνω κατάσταση μπορεί να μη συντάσσεται εάν τα στοιχεία της αναγράφονται στην εκκαθάριση. 168

169 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» 8. Οι διατάξεις της προηγουμένης παραγράφου εφαρμόζονται ανάλογα και επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου. Επί αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών από πρόσωπο που δεν έχει υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου Στην περίπτωση αυτή στο τιμολόγιο αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του εντολέα, διαφορετικά η αγορά θεωρείται, κατ' αμάχητο τεκμήριο, ότι έγινε για λογαριασμό του αντιπροσώπου. Άρθρο 4 παρ. 2 Π.Ν.Π. Στις περιπτώσεις χορήγησης αμοιβών (προμηθειών), που απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α., σε υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, δύναται ο λήπτης των υπηρεσιών, υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του δεύτερου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συμβαλλομένων με την προϋπόθεση, ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 169

170 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Αφορούν την έκδοση εκκαθαρίσεων. Άρθρο 6 παρ.7,8 Άρθρο 12 παρ.7,8 Επιπλέον ορίζεται ότι είναι δυνατόν επί παροχής υπηρεσιών που απαλλάσσονται από το ΦΠΑ, ο λήπτης να εκδίδει εκκαθάριση (αντί δηλαδή να λαμβάνει Τ.Π.Υ. του παρέχοντος την υπηρεσία) έως το τέλος του 2ου μήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, αρκεί ο τρόπος αυτός να ακολουθείται για το σύνολο των περιπτώσεων της χρήσης. Αφορά διάφορες περιπτώσεις που σήμερα ρυθμίζονται με επιμέρους υπουργικές αποφάσεις (π.χ. ασφαλιστικοί πράκτορες, πρακτορεία ΠΡΟΠΟ ΛΟΤΤΟ κλπ.) 170

171 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Με την εκκαθάριση διακανονίζονται οι σχέσεις των συμβαλλόμενων στις εξής περιπτώσεις: α) Πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου. β) Επεξεργασία αγαθών για λογαριασμό τρίτου. γ) Αγορά αγαθών για λογαριασμό τρίτου, δ) Λήψη υπηρεσιών για λογαριασμό τρίτου (Ανενεργός περίπτωση) PwC 171

172 Εκκαθάριση (πώλησης αγαθών) Η εκκαθάριση αποτελεί: Για τον αντιπροσωπευόμενο - εντολέα: α) Παραστατικό εσόδου, στο οποίο εμφανίζονται οι πωλήσεις, οι οποίες καταχωρούνται στα τηρούμενα βιβλία (αντιπροσωπευόμενου) και βάσει αυτών αποδίδεται ο Φ.Π.Α. β) Παραστατικό εξόδου, στο οποίο εμφανίζεται η χορηγηθείσα προμήθεια αντιπροσώπου, η οποία βαρύνει τον αντιπροσωπευόμενο και η οποία καταχωρείται στα τηρούμενα βιβλία (αντιπροσωπευόμενου) από την εκκαθάριση, χωρίς να απαιτείται γι' αυτή (προμήθεια) η έκδοση ιδιαίτερου στοιχείου (Τ.Π.Υ.). PwC

173 Εκκαθάριση (πώλησης αγαθών) Η εκκαθάριση αποτελεί: Για τον αντιπρόσωπο: Παραστατικό εσόδου για τη δικαιούμενη προμήθεια του. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, για την ένταξη σε κατηγορία τήρησης βιβλίων και την ένταξη στην υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης, ο αντιπρόσωπος κρίνεται με βάση την αξία των πωληθέντων για λογαριασμό τρίτου και όχι με βάση την προμήθεια του. PwC

174 Πώληση αγαθών για λογαριασμό τρίτου Αθήνα Ιωάννινα Εντολέας (Αντιπροσωπευόμενος) Αποστέλλει αγαθά για πώληση για λογαριασμό του Αντιπρόσωπος Αποστέλλει Εκκαθάριση με τα πωληθέντα Πελάτες PwC

175 Διαδικασία Σε μία τυπική περίπτωση πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, κατά σειρά ακολουθούνται τα εξής στάδια (βήματα): α. Ο αντιπροσωπευόμενος - εντολέας αποστέλλει τα προς πώληση αγαθά στον αντιπρόσωπο με δελτία αποστολής, στα οποία ως σκοπός της αποστολής πρέπει να αναγράφεται η φράση «πώληση για λογαριασμό μου» και όχι η λέξη «Παρακαταθήκη», η οποία είναι έννοια του Α.Κ. (άρθρο 822) και προσδιορίζει άλλη έννομη σχέση (παραλαβή κινητού πράγματος προς φύλαξη). β. Ο αντιπρόσωπος καταχωρεί τα παραλαμβανόμενα σε αθεώρητη κατάσταση κατ' εντολέα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να μη συντάσσεται, αν η εκδιδόμενη εκκαθάριση περιέχει τα δεδομένα αυτής. Στην εν λόγω κατάσταση ο αντιπρόσωπος καταχωρεί τα παραλαμβανόμενα αγαθά, κατ' είδος και ποσότητα, και τα πωληθέντα, κατ' είδος, ποσότητα και αξία. PwC 175

176 Διαδικασία Σε μία τυπική περίπτωση πώλησης αγαθών για λογαριασμό τρίτου, κατά σειρά ακολουθούνται τα εξής στάδια (βήματα): γ. Ο αντιπρόσωπος για κάθε πώληση (χονδρική ή λιανική) εκδίδει δικά του φορολογικά στοιχεία (όχι του εντολέα) - τιμολόγια, Α.Λ.Π. κ.λπ. δ. Από τον αντιπρόσωπο εκδίδεται, για το διακανονισμό των εκατέρωθεν υποχρεώσεων, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. PwC 176

177 Ενδεικτικό Υπόδειγμα Εκκαθάρισης (πώλησης αγαθών) ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΞΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΔΟΣ ΥΠΟΛ. ΠΑΡΑΛΗ- ΠΩΛΗ- ΝΕΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 9% 19% Φ.Π.Α. ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΠΡ.ΜΗΝΑ ΦΘΕΝΤΑ ΘΕΝΤΑ Α 100 τεμ. 700 τεμ. 500 τεμ. 300 τεμ ,00 900,00 Β 400 kg 900 kg 1000 kg 300 kg 6.000, ,00 ΣΥΝΟΛΟ I: , , , ,00 Προμήθεια 10% 1.000,00 90,00 Προμήθεια 10% 600,00 114,00 ΣΥΝΟΛΟ II: 1.000,00 600,00 204, ,00 ΣΥΝΟΛΟ I - ΣΥΝΟΛΟ II - ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗ 9.000, , , ,00 PwC

178 Χρόνος έκδοσης Η εκκαθάριση εκδίδεται, σε μηνιαία βάση, με ημερομηνία την τελευταία ημέρα του μήνα που αφορούν οι πωλήσεις και μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου των πωλήσεων μήνα. Προκειμένου για τον τελευταίο μήνα της διαχειριστικής περιόδου, η εκκαθάριση εκδίδεται (συμπληρώνεται ή αποστέλλεται) μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα. PwC

179 Υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων Στις περιπτώσεις πώλησης για λογαριασμό τρίτου από τον αντιπρόσωπο, τον εντολέα (αντιπροσωπευόμενο) και τους αγοραστές των αγαθών, υποβάλλονται συγκεντρωτικές καταστάσεις (Σ.Κ.) ως εξής: α. Ο αντιπρόσωπος, ως εκδότης των φορολογικών στοιχείων πώλησης, θα συμπεριλάβει στη Σ.Κ. «πελατών» τα φορολογικά στοιχεία που εκδόθηκαν για τις συναλλαγές που πραγματοποίησε για λογαριασμό του εντολέα (τρίτου), καθώς και το ποσό της προμήθειας που θα του καταβάλει ο εντολέας με βάση τις εκκαθαρίσεις που εξέδωσε προς αυτόν. β. Ο εντολέας θα συμπεριλάβει στη Σ.Κ. «προμηθευτών» μόνο την προμήθεια που έχει καταβάλει στον αντιπρόσωπο. γ. Οι αγοραστές των αγαθών (λήπτες των τιμολογίων) θα υποβάλουν Σ.Κ. «προμηθευτών» με βάση τα φορολογικά στοιχεία (πώλησης) που εκδόθηκαν, στο όνομα τους, από τον αντιπρόσωπο PwC 179

180 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ «η ημερομηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής,» Τιμολόγηση Συναλλαγών 9. Στο τιμολόγιο αναγράφονται η ημερομηνία έκδοσης αυτού, τα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων, [καθώς και ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο]. Διαγράφεται, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 4 Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις: α) Όταν η πράξη απαλλάσσεται από το Φ.Π.Α., η αντίστοιχη εθνική διάταξη ή διάταξη της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ σύμφωνα με την οποία η παράδοση αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών απαλλάσσεται από το φόρο αυτό. β) Επί ενδοκοινοτικής παράδοσης ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, τα στοιχεία που απαριθμούνται στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/2000, Α' 248). Άρθρο 4 παρ. 3 Π.Ν.Π. 180

181 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 9. Ακόμη, στο τιμολόγιο αναγράφονται υποχρεωτικά και οι ακόλουθες ενδείξεις:. γ) Όταν εφαρμόζεται το καθεστώς του περιθωρίου κέρδους των πρακτορείων ταξιδιών, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Ταξιδιωτικά πρακτορεία». δ) Όταν ο υπόχρεος στο Φ.Π.Α. είναι φορολογικός αντιπρόσωπος κατά την έννοια του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α., τα πλήρη στοιχεία του προσώπου αυτού, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του. ε) Όταν ο λήπτης είναι υπόχρεος καταβολής του φόρου, η αναφορά «Αντίστροφη επιβάρυνση». στ) Όταν εφαρμόζεται ένα από τα ειδικά καθεστώτα που ισχύουν στον τομέα των μεταχειρισμένων αγαθών και αντικειμένων καλλιτεχνικής, συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας, η αναφορά «Καθεστώς περιθωρίου - Μεταχειρισμένα αγαθά», «Καθεστώς περιθωρίου - Έργα τέχνης» ή «Καθεστώς περιθωρίου - Αντικείμενα συλλεκτικής και αρχαιολογικής αξίας» αντιστοίχως. 181

182 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.9 Άρθρο 12 παρ.9, Άρθρο 18α παρ.3 Ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, αναγράφονται και η ημερομηνία της συναλλαγής εφόσον δεν συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης του τιμολογίου και τα στοιχεία συναλλαγής. Δεν αναγράφονται πλέον ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των Δ.Α. που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιμολόγιο. Αναγράφονται στο περιεχόμενο και πληροφορίες σχετικά με απαλλαγές από ΦΠΑ ή ειδικά καθεστώτα. 182

183 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 10. Ως πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων νοούνται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, η διεύθυνση και ο Α.Φ. Μ.. Για το Δημόσιο και τα εξομοιούμενα με αυτό πρόσωπα, καθώς και για τους διεθνείς οργανισμούς και τις ξένες αποστολές, αναγράφεται τουλάχιστον η επωνυμία και η διεύθυνση, καθώς και ο Α.Φ.Μ.. Άρθρο 6 παρ.10 Άρθρο 12 παρ.10 Στα πλήρη στοιχεία των συμβαλλομένων δεν περιλαμβάνονται πλέον το επάγγελμα και η Δ.Ο.Υ. 183

184 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 11. Ως πλήρη στοιχεία της συναλλαγής νοούνται το είδος των αγαθών, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή μονάδας και η αξία ή το είδος των υπηρεσιών και η αμοιβή, η οποία, όπου συντρέχει περίπτωση, αναλύεται κατά συντελεστή Φ.Π.Α. ή απαλλαγή από το Φ.Π.Α.. Οι παρεχόμενες εκπτώσεις αναγράφονται κατά τις ίδιες διακρίσεις. Στο καθαρό ποσό περιλαμβάνονται οι κατά το χρόνο της συναλλαγής συναλλακτικές και ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις και προστίθεται ο Φ.Π.Α. που αναλογεί. Ακόμη αναγράφεται το συνολικό ποσό της αξίας της συναλλαγής ή της αμοιβής. Επί αγοράς ηρτημένων καρπών ορισμένου κτήματος στο τιμολόγιο αναγράφεται ως ποσότητα αυτή που υπολογίζεται να αποληφθεί. 184

185 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών [Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος μπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση.] Διαγράφεται, σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 5 Ειδικά επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών το είδος αυτών αναγράφεται κατά γενική κατηγορία. 185

186 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Τα στοιχεία της συναλλαγής δεν αλλάζουν, εκτός από το ότι δεν είναι υποχρεωτικό πλέον να αναγράφονται και ολογράφως το συνολικό ποσό της αξίας ή της αμοιβής σε χειρόγραφα τιμολόγια. Άρθρο 6 παρ.11 Άρθρο 12 παρ.11 Εισάγεται νέα διάταξη για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών όπου το είδος αναγράφεται κατά γενική κατηγορία. Απαλείφονται οι διατάξεις περί συνοπτικής περιγραφής του είδους, εφόσον γίνεται παραπομπή σε σύμβαση, επί παροχής πολλαπλών υπηρεσιών, οπότε αναφέρεται το είδος της υπηρεσίας και σκόπιμο είναι να αναγράφεται τυχόν υπάρχουσα σύμβαση. Διευκρίνιση: Στα τιμολόγια τεχνικών έργων ως προς το περιεχόμενο ισχύει η διοικητική θέση ότι μπορεί να γίνεται παραπομπή στην οικεία σύμβαση ή να επισυνάπτεται επιμέτρηση αντί της αναλυτικής περιγραφής του έργου. 186

187 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 12. Στο τιμολόγιο που εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, Επίσης, εκδίδει τιμολόγιο με το ίδιο περιεχόμενο και στις περιπτώσεις που παίρνει προμήθεια και από τον παραγγελέα ή μόνο από αυτόν. εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του αντισυμβαλλόμενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναγράφει τον αριθμό του τιμολογίου ή της παραγγελίας, στα οποία αναφέρεται η προμήθεια. 187

188 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.12 Άρθρο 12 παρ.12 Απαλείφονται οι διατάξεις που αφορούν στα στοιχεία που αναγράφονται σε τιμολόγιο που εκδίδει αντιπρόσωπος οίκος εξωτερικού. Ουσιαστικά δεν απαιτείται η αναγραφή της μεσολαβούσας Τράπεζας. 188

189 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 13. Για τις επιστροφές και τις εκπτώσεις ή άλλες διαφορές, εκτός του Φ.Π.Α., οι οποίες αναφέρονται σε προηγούμενες συναλλαγές, εκδίδεται πιστωτικό τιμολόγιο από τον εκδότη του τιμολογίου ή άλλου στοιχείου που εκδόθηκε αντί τιμολογίου, στο οποίο αναγράφονται, εκτός των στοιχείων των συμβαλλομένων, το είδος, η ποσότητα, η μονάδα μέτρησης, η τιμή και η αξία κατά συντελεστή Φ.Π.Α. των επιστρεφομένων αγαθών, το ποσό των εκπτώσεων και των τυχόν διαφορών, ο αύξων αριθμός ή οι αριθμοί των στοιχείων της συναλλαγής που αφορά η επιστροφή ή η παρεχόμενη έκπτωση, καθώς και ο Φ.Π.Α.. Επί εκπτώσεων που υπολογίζονται με βάση τις πωλήσεις δεν απαιτείται η αναγραφή των πιο πάνω αριθμών. Πιστωτικό τιμολόγιο για το Φ.Π.Α. εκδίδεται μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπεται αυτό ρητά από σχετικές διατάξεις. 189

190 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.13 Άρθρο 12 παρ.13 Δεν αλλάζει κάτι ως προς την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου. 190

191 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Πιστωτικό Τιμολόγιο = Αρνητικό τιμολόγιο ή διορθωτικό Α. Ποιος το εκδίδει: Όποιος προηγούμενα έχει εκδώσει τιμολόγιο ή στοιχείο που επέχει θέση τιμολογίου Β. Περιπτώσεις που εκδίδεται: Επιστροφή αγαθών Έκπτωση εκ των υστέρων Άλλες διαφορές (ελλείμματα, λάθη υπολογιστικά, λανθασμένη περιγραφή, λανθασμένη επωνυμία) 191

192 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Πιστωτικό Τιμολόγιο = Αρνητικό τιμολόγιο ή διορθωτικό Γ. ΔΕΝ εκδίδεται: Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής του τιμήματος Για αρνητικές διαφορές Φ.Π.Α. (εκτός και προβλέπεται ρητά από διατάξεις) Δ. Χρόνος έκδοσης: Σε ένα μήνα από την παραλαβή επιστρεφόμενων αγαθών Επί εκπτώσεως κατά το χρόνο που γεννάται η υποχρέωση, εφόσον είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη. 192

193 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής*, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών στον αγοραστή και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. * Άρθρο 51 παρ.4 Ν.4223/

194 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 14.. Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο σε ένα (1) μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. 194

195 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 14.. Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 195

196 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.14 Άρθρο 12 παρ.14 Χρόνος έκδοσης τιμολογίων. Δεν υπάρχουν μεταβολές σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς (Κ.Β.Σ.) 196

197 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 15. Εάν ο αγοραστής των αγαθών ή υπηρεσιών είναι πρόσωπο της παραγράφου 1 του άρθρου 3, το τιμολόγιο μπορεί να εκδοθεί μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η παράδοση ή η αποστολή των αγαθών ή η παροχή των υπηρεσιών ή η πιστοποίηση δημόσιων έργων ή η οριστικοποίηση από τις αρμόδιες αρχές της πώλησης συγγραμμάτων. Όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου, τα οποία εκδίδονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα της διαχειριστικής περιόδου, εφόσον παραδίδονται μέχρι την ημέρα αυτή, σε αυτόν που αφορούν. 197

198 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 15.. Ειδικά, όλα τα φορολογικά στοιχεία του παρόντος άρθρου που εκδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, επιτρέπεται να εκδίδονται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του προηγούμενου μήνα, με εξαίρεση τα τιμολόγια που εκδίδονται στο χρόνο που προβλέπεται από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης παραγράφου 14, τα οποία επιτρέπεται να εκδίδονται εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου από τον προβλεπόμενο αυτόν χρόνο και με ημερομηνία έκδοσης αυτή της συμπλήρωσης ενός μήνα από την παράδοση ή την αποστολή των αγαθών στον αγοραστή. 198

199 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.15 Άρθρο 12 παρ. 15, 17 Για το χρόνο έκδοσης τιμολογίου από Δημόσιο, ΝΠΔΔ αλλάζει μόνο ο χρόνος έκδοσης για πώληση συγγραμμάτων, δηλαδή το σχετικό τιμολόγιο εκδίδεται με την οριστικοποίηση των πωλήσεων και όχι στο χρόνο δημοσίευσης στο ΦΕΚ της απόφασης για τις τιμές διάθεσης αυτών. 199

200 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 200

201 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Παράγοντες που δεν ασκούν/ασκούν επίδραση στην έκδοση ΔΕΝ ασκούν επίδραση - Ο τρόπος πληρωμής - Διαλυτική αίρεση - Παρακράτηση κυριότητας Ασκούν επίδραση - Αναβλητική αίρεση - Δοκιμή 201

202 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ Βασικός κανόνας Περιπτώσεις Με την παράδοση ή την έναρξη αποστολής Σε ένα (1) μήνα από το χρόνο του Δ.Α. ή Σ.Ε. Ενδοκοινοτικές συναλλαγές Μέχρι 15η ημέρα επόμενου μήνα Πωλήσεις σε Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ προσ. αρθρ. 3 παρ.1) Λήξη διαχειριστικής περιόδου Συγγράμματα Με την οριστικοποίηση των πωλήσεων 202

203 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ Τιμ. Τέλους χρήσης Έως την 20η του επόμενου μήνα (20/1, 20/7 κ.ο.κ.) Τιμολόγια που έπονται Σ.Ε. Έως 15 ημέρες μετά τον καταληκτικό χρόνο τιμολόγησης Παράδειγμα: Σ.Ε. στις 2/12/2014 Τιμ. Στις 20/1/2015 Προσοχή! Με ημερομηνία 31/12/2014 Παράδειγμα: Σ.Ε. στις 11/1/2014 Τιμ. Στις 26/2/2014 Προσοχή! Με ημερομηνία 11/2/2014 Ισχύει για μηχανογραφικά και χειρόγραφα τιμολόγια Δεν απαιτείται ιδιαίτερη σειρά Η χρονική ανακολουθία δεν είναι παράβαση 203

204 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Βασικός κανόνας Με την ολοκλήρωση της παροχής Περιπτώσεις: Διαρκής υπηρεσία Όταν το τίμημα καθίσταται απαιτητό Δικαίωμα λήψης υπηρεσιών Κατά το χρόνο που είναι απαιτητό το τίμημα και ο πελάτης αποκτά πρόσβαση στην υπηρεσία Χρονικές επεκτάσεις: T.Π.Υ. τέλους χρήσης (20 ημέρες) Τ.Π.Υ. τέλους μήνα (15 μέρες) Τιμολόγια επαναλαμβανόμενων υπηρεσιών (15 ημέρες) Τ.Π.Υ. προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. κλπ έως λήξη της χρήσης 204

205 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Ιδιωτικά έργα (προς Υ.Α.Σ.) Δημόσια έργα Με την παράδοση Σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση Με βάση τις πιστοποιήσεις και έως τη λήξη της χρήσης που αυτές αφορούν 205

206 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 206

207 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 207

208 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.16 (α, β) Άρθρο 12 παρ.16 (α, β) Ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να εκδίδονται άλλα έγγραφα, αντί τιμολογίων, τα οποία εξομοιώνονται με τιμολόγια. Εν πολλοίς επαναλαμβάνονται οι διατάξεις του παλαιού άρθρου

209 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Άρθρο 6 παρ.16 (γ) Άρθρο 12 παρ.16 (γ) Τιμολόγηση Συναλλαγών Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για την περίπτωση γ, σύμφωνα με την οποία θέση τιμολογίων επέχει και η απόδειξη λιανικής για επαγγελματικές συναλλαγές, έως (100) ευρώ (αύξηση ορίου από 50 σε 100ευρώ), εφόσον αφορούν αγορά μη εμπορευσίμων αγαθών για τον αγοραστή, ή τη λήψη υπηρεσιών. Ως προϋπόθεση που δεν προέκυπτε προγενέστερα αναφέρεται η αναγραφή του είδους των αγαθών και υπηρεσιών κατά γενική περιγραφή, που να προκύπτει είτε άμεσα (αναγραφή) είτε έμμεσα (από την περιγραφή δραστηριότητας του εκδότη στα στοιχεία). Επιπρόσθετα σημειώνεται, ότι με την Π.Ν.Π. (παρ. 8) η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου (Απόδειξη Λιανικής) από τον λήπτη, καταργήθηκε. 209

210 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: α) Τα πρόσωπα αυτά να είναι υποκείμενα στο φόρο στη χώρα εγκατάστασής τους. Ειδικά, όταν τα πρόσωπα αυτά είναι εγκατεστημένα σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή ανάλογης εμβέλειας με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983 (Α' 167), του ν. 1914/1990 (Α' 178) και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003 (Επίσημη Εφημερίδα L 264/2003, σελ. 1-11), θα πρέπει να αποδεικνύεται η άσκηση δραστηριότητας από τα πρόσωπα αυτά στη χώρα εγκατάστασής τους από επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής. 210

211 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: β) Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία, πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου, μεταξύ τους που αποδεικνύεται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο και από την οποία να προκύπτουν, μεταξύ άλλων, η ακριβής διεύθυνση της εγκατάστασης από την οποία θα εκδίδονται τα τιμολόγια, η ρητή αποδοχή της συγκεκριμένης διαδικασίας, που καθορίζεται με το άρθρο αυτό, οι όροι της τιμολόγησης, καθώς και οι διαδικασίες αποδοχής του κάθε τιμολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 211

212 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: Ειδικά, στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίων από τον πελάτη ή τον τρίτο που είναι εγκατεστημένος σε χώρα με την οποία δεν υφίσταται νομική πράξη για την αμοιβαία συνδρομή με την προβλεπόμενη από τις διατάξεις του ν. 1402/1983, του ν. 1914/1990 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1798/2003 του Συμβουλίου της 7ης Οκτωβρίου 2003, η ανωτέρω συμφωνία απαιτείται να έχει καταρτισθεί εγγράφως, η οποία να έχει κατατεθεί πριν την έκδοση του πρώτου τιμολογίου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου ο πελάτης ή ο τρίτος εκδίδει τιμολόγια. 212

213 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 17. Τα πρόσωπα που εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών μπορεί να είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα, με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις: γ) Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από τον πελάτη του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών ή τον τρίτο πρέπει να φέρουν τα πλήρη στοιχεία του πελάτη ή του τρίτου, καθώς και του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών για λογαριασμό του οποίου εκδίδονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του παρόντος νόμου διακριτά και με σαφή αναφορά στην ιδιότητα εκάστου. Ο πελάτης ανεξάρτητα του τόπου εγκατάστασής του εκδίδει το τιμολόγιο στο όνομα και για λογαριασμό του υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών με την ένδειξη «αυτοτιμολόγηση». δ) Για τα τιμολόγια που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου αυτού. 213

214 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα μπορεί να εκδίδουν τιμολόγιο εξ ονόματος και για λογαριασμό του υπόχρεου. Άρθρο 6 παρ.17 Άρθρο 18α, παρ.2 Ειδικότερα: α. Τα πρόσωπα να είναι υποκείμενα στο φόρο, στη χώρα εγκατάστασης τους. Αν πρόκειται για πρόσωπα σε χώρα που δεν υπάρχει συμφωνία αμοιβαίας συνδρομής, απαιτείται επίσημο έγγραφο της οικείας φορολογικής αρχής ότι ασκεί δραστηριότητα στη χώρα εγκατάστασης. 214

215 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 παρ.17 Άρθρο 18α, παρ.2 β. Να υπάρχει προηγούμενη συμφωνία (όχι κατ ανάγκη γραπτή, αρκεί να αποδεικνύεται π.χ. ανταλλαγή κλπ). Ειδικά αν πρόκειται για πελάτη (αυτοτιμολόγηση) ή τρίτο (ανάθεση τιμολόγησης) σε χώρα που δεν υφίσταται νομική πράξη για αμοιβαία συνδρομή, απαιτείται γραπτή συμφωνία που προηγούμενα να έχει κατατεθεί στη ΔΟΥ. γ. Τα εκδιδόμενα τιμολόγια από πελάτη ή τρίτο να φέρουν τα πλήρη στοιχεία αυτών (πελάτη ή τρίτου) και του υπόχρεου διακριτά και με αναφορά της ιδιότητας εκάστου. Επί αυτοτιμολόγησης (έκδοση τιμολογίων από τον πελάτη), αναγράφεται και η ένδειξη «αυτοτιμολόγηση». δ. Ισχύουν παράλληλα και οι λοιπές διατάξεις του άρθρου 6 (περιεχόμενο, χρόνος έκδοσης κλπ). 215

216 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 18. Ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίου γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή με ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους που καθορίζονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου. Άρθρο 6 παρ.18 Άρθρο 18α, παρ.16 Ορίζεται ότι ως στοιχεία που επέχουν θέση τιμολογίων γίνονται δεκτά όλα τα έγγραφα ή μηνύματα σε χαρτί ή ηλεκτρονική μορφή, τα οποία πληρούν τους όρους του κώδικα Φ.Α.Σ. Δεν υπάρχει μεταβολή. 216

217 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 19. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εφαρμόζει κατάλληλες δικλείδες, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανόμενων και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που διακινούνται και εκκρεμεί τιμολόγηση. (άρθρο 51 παρ.5 Ν.4223/2013) 217

218 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Από 1/1/2014 Καταργείται το Δελτίο Αποστολής Υποχρέωση παρακολούθησης μη τιμολογημένων αποθεμάτων Εξειδίκευση με την Α.Υ.Ο. Πολ. 1286/

219 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Εκδίδεται Συνοδευτικό Έγγραφο (Σ.Ε.) αθεώρητο Αφορά μόνο τα αποθέματα Για την: Αποστολή Παράδοση Διακίνηση Με σκοπό : Την πώληση απευθείας ή Μέσω τρίτου 219

220 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Συνοδευτικό Έγγραφο Σ.Ε. Αφορά περιπτώσεις που δεν εκδίδεται άμεσα στοιχείο αξίας (π.χ. Τιμολόγιο) 220

221 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Συνοδευτικό έγγραφο (Σ.Ε.) εκδίδεται: Σε κάθε περίπτωση διακίνησης,αποστολής,παραλαβής, παράδοσης, με σκοπό την πώληση (χονδρική ή λιανική), απευθείας ή μέσω τρίτου Ενδεικτικές περιπτώσεις: Παράδοση αποθεμάτων,ανεξάρτητα από τη φυσική ή μη διακίνηση αυτών. Παραλαβή από μη υπόχρεο (αγρότη ειδ. καθεστώτος,ιδιώτη),εφόσον δεν εκδοθεί άμεσα τιμ. ή από υπόχρεο που δεν εκδίδει Σ.Ε. ή τιμολόγιο. Διακίνηση προς πώληση σε αγνώστους ή γνωστούς που προσδιορίζουν είδη και ποσότητες κατά την παραλαβή. Επιστροφές πωληθέντων (από υπόχρεο ή ιδιώτη). Τριγωνικές πωλήσεις. 221

222 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Συνοδευτικό έγγραφο (Σ.Ε.) Δεν εκδίδεται: Για τη διακίνηση παγίων. Για τη διακίνηση αποθεμάτων με σκοπό άλλο, εκτός της πώλησης, όπως: Αποθήκευση ή φύξαξη. Μεταξύ εγκαταστάσεων. Δοκιμή,επίδειξη, δειγματισμό. Έκθεση (χωρίς πώληση ). Επεξεργασία,συναρμολόγηση,επισκευή κλπ. 222

223 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Το Σ.Ε. μπορεί να εκδίδεται και σε άυλη μορφή *Εφαρμόζονται οι κανόνες της ηλεκτρονικής τιμολόγησης. *Μπορεί να είναι σε CD, USB, stick κλπ 223

224 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων Χρόνος Έκδοσης Κατά την αποστολή ή παράδοση Κατά την παραλαβή Κατά τη διακίνηση * Συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό. * Διαφυλάσσεται από τον προμηθευτή και τον αγοραστή (όχι ιδιώτη ) 224

225 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Παρακολούθηση μη τιμολογημένων αποθεμάτων-εξαιρέσεις Εξακολουθούν να ισχύουν παλιές εξαιρέσεις όπως: Διακινήσεις αγαθών μέσω δικτύου σε συνεχή ροή (φυσικού αέριου, ύδατος, αεριόφωτος, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμικής ενέργειας - περ. άρθρου 16 παρ. β ΚΦΑΣ ) Περιπτώσεις παρ εγκ. 3/1992 (π.χ., επαναλαμβανόμενες πωλήσεις φαρμάκων κλπ σε ασφαλισμένους Ταμείων, εφημερίδες και περιοδικά από εφημεριδοπώλες κλπ. ). Διακινήσεις από λιανοπωλητές (βιομηχανικών ή βιοτεχνικών ειδών) αποκλειστικά σε κινητές λαϊκές αγορές και παζάρια ή πλανοδίως, εφόσον φέρουν τα βιβλία και το στοιχεία αγορών. Η εγκ. Πολ. 54/ που αφορά το αγοραζόμενο γάλα από τυροκομικές επιχειρήσεις μπορεί να εφαρμόζεται αναλόγως. 225

226 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου, ή παροχή υπηρεσίας προς φυσικό πρόσωπο, για την ικανοποίηση ατομικών ή οικογενειακών αναγκών ή προς τα μέλη προμηθευτικού συνεταιρισμού με βάση διατακτικές του ή αλλαγή λιανικώς πωληθέντος αγαθού. 226

227 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 2. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη επιστροφής στις εξής περιπτώσεις: α) Στην επιστροφή λιανικώς πωληθέντος αγαθού, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ. β) Στην έκπτωση, μετά την έκδοση της απόδειξης λιανικής, που αφορά διαρκή καταναλωτικά αγαθά, των οποίων η αρχική τιμή είχε επιβαρυνθεί λόγω διακανονισμού, ή αγαθά που διαπιστώνεται εκ των υστέρων ελάττωμα, στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη, το είδος και η ποσότητα, καθώς και ο αύξων αριθμός της σχετικής απόδειξης. 227

228 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 3. Στην απόδειξη λιανικής ή επιστροφής αναγράφεται και η αξία της πώλησης ή το ποσό της αμοιβής ή επιστροφής ή έκπτωσης, κατά συντελεστή Φ.Π.Α.. Το ποσό της αμοιβής αναγράφεται και ολογράφως όταν η απόδειξη εκδίδεται χειρόγραφη. Επί παροχής υπηρεσιών από ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και υπόχρεους τήρησης πληροφοριών της παραγράφου 23 του άρθρου 4 χωρίς αμοιβή, στην απόδειξη λιανικής αναγράφεται η ένδειξη «δωρεάν», εφόσον δεν εκδίδεται στοιχείο αυτοπαράδοσης. Σε περίπτωση αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού αναγράφεται χωριστά τουλάχιστον η αξία του αγαθού που παραδίδεται στον πελάτη, η αξία του αγαθού που επιστρέφεται και η τυχόν διαφορά και εφόσον επιστρέφεται ποσό άνω των τριάντα (30) ευρώ το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση του πελάτη. 228

229 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 3.. Οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη. Οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων ή ελαιουργείου ή αλευρόμυλου ή εργοστασίου αποφλοίωσης ρυζιού αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη, καθώς και το είδος, την ποσότητα και την αξία του στην τρέχουσα τιμή, όταν η αμοιβή καταβάλλεται σε είδος. Ο υπόχρεος τήρησης του λογαριασμού 94 του Ε. Γ.Λ.Σ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 4, αναγράφει στην απόδειξη λιανικής ή στην απόδειξη επιστροφής, κατά περίπτωση, και το είδος και την ποσότητα του αγαθού που πωλήθηκε ή επιστράφηκε ή αλλάχθηκε. 229

230 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών Ορίζεται ο υπόχρεος. Άρθρο 7, παρ.1, Άρθρο 13, παρ.1 Δεν προκύπτει ουσιώδης μεταβολή παρά μόνο ότι δεν γίνεται διάκριση σε Α.Λ.Π. και Α.Π.Υ., καθιερώνεται ένας τίτλος «Απόδειξης Λιανικής» Με βάση την εγκ. ΠΟΛ. 1004/2013 μπορεί να χρησιμοποιούνται και οι παλαιότεροι τίτλοι. 230

231 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών Άρθρο 7, παρ. 2 Άρθρο 13, παρ. 1 Ορίζονται οι περιπτώσεις που εκδίδεται «Απόδειξη Επιστροφής», ήτοι «Πιστωτική απόδειξη». Το ουσιαστικό περιεχόμενο παραμένει ίδιο και η μόνη διαφοροποίηση αφορά στο όριο άνω του οποίου, εφόσον φυσικά προκύπτει για αρνητική διαφορά, έχει ως επακόλουθο την υποχρέωση αναγραφής του ονοματεπώνυμου και της διεύθυνσης του πελάτη, το οποίο όριο αναπροσαρμόζεται στα 30 από 15 που ήταν προηγούμενα 231

232 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών Άρθρο 7, παρ. 3 Άρθρο 13, παρ. 2 Αφορά το περιεχόμενο των αποδείξεων λιανικής. α. Οι «ελεύθεροι επαγγελματίες», οι τηρούντες πρόσθετα βιβλία καθώς και οι εκμεταλλευτές γεωργικών μηχανημάτων κλπ,, για τις συναλλαγές τους με άλλους υπόχρεους εκδίδουν τιμολόγια και όχι αποδείξεις από

233 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών.. Άρθρο 7, παρ. 3 Άρθρο 13, παρ. 2 β. Το είδος των υπηρεσιών δεν αναγράφεται σε καμία περίπτωση. Προηγούμενα όσοι τηρούσαν πρόσθετα βιβλία ανέγραφαν στις Α.Π.Υ. και το είδος των υπηρεσιών. Οι «ελεύθεροι επαγγελματίες» συνεχίζουν να αναγράφουν και το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του πελάτη καθώς και την ένδειξη «δωρεάν», όταν δεν λαμβάνουν αμοιβή, δυνάμενοι να μην χρησιμοποιούν φ.τ.μ. γ. Περαιτέρω όσοι τηρούσαν έως 31/12/2013 «ειδικά πρόσθετα βιβλία»), προκειμένου να μην χρησιμοποιούν φ.τ.μ, πρέπει να αναγράφουν τα στοιχεία του πελάτη. 233

234 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής: α) Στην πώληση αγαθών, κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής του αγαθού. Κατ' εξαίρεση, όταν για τη διακίνηση έχει εκδοθεί δελτίο αποστολής, η απόδειξη μπορεί να εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα με ημερομηνία έκδοσης την τελευταία ημέρα του μήνα αποστολής και πάντως όχι πέραν της διαχειριστικής περιόδου. Όταν η αποστολή των αγαθών γίνεται σε τρίτο, με εντολή του αγοραστή, σε χρόνο μεταγενέστερο από την έκδοση της απόδειξης λιανικής, στο δελτίο αποστολής αναγράφεται ο αριθμός της απόδειξης αυτής. 234

235 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών Άρθρο 7, παρ.4 Άρθρο 13 παρ.3 Ο χρόνος έκδοσης αποδείξεων (Λιανικής Πώλησης Αγαθών) - Με την παράδοση ή την έναρξη αποστολής των αγαθών. -Αν εκδοθεί Σ.Ε., μέχρι την 15 η ημέρα επόμενου μήνα Όταν η αποστολή αγαθών γίνεται σε τρίτο, σε μεταγενέστερο χρόνο από την έκδοση της Α.Λ.Π., στο Δ.Α. αναγράφεται ο α/α της απόδειξης. - Τα καταστήματα επιτόπιας κατανάλωσης φαγητού, ποτού κ.λ.π. εκδίδουν Α.Λ.Π. με κάθε σερβίρισμα (Α.Υ.Ο. Πολ / ) 235

236 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:. β) Στην παροχή υπηρεσιών, στο χρόνο που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου 14 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 15 του άρθρου 6, με εξαίρεση την περίπτωση παροχής υπηρεσιών από τους ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα προς το Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, όπου η απόδειξη εκδίδεται με κάθε επαγγελματική τους είσπραξη, καθώς και στη περίπτωση παροχής υπηρεσιών θεάματος ή μεταφοράς προσώπων, όπου η έκδοση πραγματοποιείται το αργότερο, κατά το χρόνο έναρξης του θεάματος ή της μεταφοράς. Ο χρόνος έκδοσης Α.Π.Υ. είναι αυτός που ορίζεται για τα Τ.Π.Υ. Βασικός κανόνας, με την ολοκλήρωση της υπηρεσίας (Δεν ισχύουν οι προεκτάσεις τέλους χρήσης και τέλος κάθε μήνα). Οι πρώην «ελεύθεροι επαγγελματίες» εκδίδουν προς το Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. Τ.Π.Υ. Ο χρόνος έκδοσης των Τ.Π.Υ. στην περίπτωση αυτή παραμένει ο ίδιος και μετά την

237 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 4. Ο χρόνος έκδοσης των αποδείξεων, ορίζεται, κατά περίπτωση ως εξής:. γ) Στην περίπτωση εκτέλεσης οποιουδήποτε τεχνικού έργου ή εγκατάστασης που ανήκει σε ιδιώτη, κατά την παράδοση του έργου ή της εγκατάστασης και μέχρι το τέλος της διαχειριστικής περιόδου για το έργο που έχει εκτελεστεί. Οι αναφερόμενοι στην ως άνω διάταξη μπορεί να μην χρησιμοποιούν φ.τ.μ. εφόσον αναγράφουν στις Α.Π.Υ. το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του ιδιώτη πελάτη (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1001/2014) 237

238 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών 5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν έχουν εφαρμογή στις συναλλαγές των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 16 του άρθρου 6, εφόσον από τις επιχειρήσεις πώλησης των ειδών ή παροχής των υπηρεσιών αυτών ή από τα πρόσωπα είσπραξης ανταποδοτικών τελών, εκδίδονται άλλα έγγραφα, που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της απόδειξης λιανικής και αντίτυπο αυτών των εγγράφων παραδίδεται στον πελάτη, καθώς και στην είσπραξη αμοιβής από συμβολαιογράφο, εφόσον η αμοιβή του αναγράφεται στο συμβόλαιο για το οποίο εισπράττεται. Κατ' εξαίρεση, για τις πωλήσεις ύδατος μη ιαματικού, ηλεκτρικού ρεύματος και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία ή άλλα παραστατικά αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του πελάτη - καταναλωτή, η διεύθυνσή του και ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ο αριθμός της αστυνομικής του ταυτότητας, αν στερείται αριθμού φορολογικού μητρώου. Τις υποχρεώσεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν και οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 238

239 Άρθρο 7 - ΚΦΑΣ Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών Άρθρο 7, παρ.5 Άρθρο 13 παρ.4 Εκδίδονται άλλα παραστατικά αντί αποδείξεων λιανικής, κατ αναλογίαν των περιπτ. α και β της παρ. 16 του άρθρου 6. (Βλέπε επόμενη διαφάνεια) 239

240 Άρθρο 6 - ΚΦΑΣ Τιμολόγηση Συναλλαγών 240

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΔΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015 Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται:

1. Ο επιτηδευματίας που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων υποχρεούται: Αρθρο 22 Μηχανογράφηση γενικά Ο επιτηδευματίας, που χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα για την τήρηση των βιβλίων ή και την έκδοση των στοιχείων, υπάγεται και στις διατάξεις των άρθρων 23 έως και 25, οι οποίες

Διαβάστε περισσότερα

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά

Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΔΑΠΗΣ Θ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μ Η Χ Α Ν Ο Γ Ρ Α Φ Η Μ Ε Ν Η Λ Ο Γ Ι Σ Τ Ι Κ Η Ι Τήρηση απλογραφικών βιβλίων (Β κατηγορίας) και μισθοδοσίας προσωπικού μηχανογραφικά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά άρθρο και παράγραφο τα ακόλουθα:

Ειδικότερα διευκρινίζονται κατά άρθρο και παράγραφο τα ακόλουθα: ΠΟΛ.1004/4.1.2013 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Ε1 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (ΦΕΚ Α' 222) περί του «Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΦ3Η-ΖΡΘ ΠΟΛ: 1004 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2008 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1021713/130/0015 Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. 15 η Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1037 ΤΜΗΜΑ Α 2. 14 η Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090

Ταχ. /νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103638389, 2103627090 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ. /νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Τίτλος Μαθήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΟΥ Καθηγήτρια ΣΕΡΡΕΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Αρθρο 26 Διαχειριστική περίοδος 1. Η διαχειριστική περίοδος περιλαμβάνει δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα. Κατά την έναρξη, τη λήξη ή τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης η διαχειριστική περίοδος μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις - Απαλλαγές

Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών. Άρθρο 2 Τρόπος απεικόνισης συναλλαγών. Άρθρο 3 Εξαιρέσεις - Απαλλαγές Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α /12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Νέος φορολογικός νόμος - Τι αλλάζει στις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Ο πρόσφατος φορολογικός Νόμο 3522/22-12-2006 φέρνει μια πληθώρα αλλαγών όσον αφορά την τήρηση των βιβλίων των επιτηδευματιών, οι οποίες συνοψίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16/2/2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1017162/109/0015 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ 1025 ΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ TMHMA A: Προς:Ως Π.. Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων

Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Αρθρο 1 Αντικείμενο Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων Με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού ορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των επιτηδευματιών, σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 03-06-2015 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 2289 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. Κώδικας : 176 71 -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Σπουδαστές : Σπηλιωτόπουλος Παναγιώτης Λιάκος Άρτης Εισηγητής : Σγουρινάκης Νικόλαος ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος... 3

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Π.Δ.186/1992, Α' 84), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καταργείται και

Διαβάστε περισσότερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1, της Υποπαραγράφου Ε.1, της Παραγράφου Ε, του άρθρου πρώτου, του ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α /12.11.2012) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΝΤΖΙΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ Σ.Π.Ε.Δ.Ε.Θ. & Κ.Μ. ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ 29 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΗΛ. 2310451108, 6974494303 ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ»

ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» ΝΕΟΣ Κ.Α.Σ. «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ» Άρθρο 1 Υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών 1. Κάθε ημεδαπό πρόσωπο των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 2 και των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 101 του

Διαβάστε περισσότερα

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ KAI ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting

ontax.gr Accounting - Taxation - Consulting Ο ιστότοπος www.ontax.gr είναι ιδιοκτησία της εταιρίας www.etairikiaxia.gr, «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΞΙΑ», που δραστηριοποιείται στην ποιοτική παροχή λογιστικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : 2103627090, 2103610065, 2103617681 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014

Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Υπ. Οικ. Πολ. 1079/19.03.2014 Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων επί των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1055/17.2.2014 (ΦΕΚ 438 Β/24.02.2014) «Συμπλήρωση - Τροποποίηση των διατάξεων της απόφασης ΠΟΛ. 1281/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ Κ.Ξ.Γ. (Συντελεστές Φορολογίας Δαπάνες Εκπιπτόμενες Τήρηση και Ενημέρωση Βιβλίων) Ι ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Μετά τις τροποποιήσεις που επήλθαν με τις διατάξεις του Ν4110/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ«Μ Μ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Ο Δ Ο Ν Τ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ή Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Δ Ί Α (ΝΠΔΔΙ Θεμιστοκλέους 38, 106 78 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210-38.13.380-38.03.816-33.02.343, Fax: 210-38.34.385, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ)

Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Υποχρεώσεις των δικηγόρων μετά το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ) Nίκος Σγουρινάκης, Λογιστής-Φοροτεχνικός, Διδάσκων Φορολογική Λογιστική στο ΤΕΙ Πειραιά, Διευθυντής σύνταξης περιοδικού

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , ,

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10. Πληροφορίες : Τηλέφωνο : , , ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1016853/103/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ 2.ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 513 514 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 515 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 10 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ & ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 1 περιορίζονται σημαντικά οι ισχύουσες διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.)

ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) ΥΠ.ΟΙΚ. ΠΟΛ.1036/22-2-13 (ΑΔΑ: ΒΕΤΩΗ-ΜΘΙ) : Εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα, σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-ΜΒΑ) Διπλωματική Εργασία ΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 592 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΚΕΡΔΩΝ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 7 -Γενικά 7 -Σε ποιές περιπτώσεις επιβάλλεται ο φόρος συγκέντρωσης

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού.

Έκδοση αποδείξεων για τις λιανικές πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης. Υποβολή αναλυτικών καταστάσεων για τις πωλήσεις του είδους αυτού. ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα,12 Οκτωβρίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1096529 /673/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1132 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B

Διαβάστε περισσότερα

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες

I. Υποπαράγραφος Β.1, παρ. 1 και 2 και Υποπαράγραφος Β.2, παρ. 1 και 2: Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα ΦΠΑ και Κ.Φ.Α.Σ., σχετικά με τους αγρότες ΠΟΛ.1116/24.4.2014 Κοινοποίηση των διατάξεων των Υποπαραγράφων Β.1 και Β.2, παράγραφοι 1 και 2, της Παραγράφου Β' του άρθρου τρίτου του ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α' 85/7.4.2014) σχετικά με τους αγρότες και παροχή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Η-Σ8Ω. Αθήνα, 19/3/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ: Α -Β 2. 14 η Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Β 3. Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21

Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7. Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων Έννοια της λογιστικής 21 Γ Πρόλογος Ο Ρόλος της Λογιστικής μέσα από την Οικονομική Κρίση 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Έννοια της Λογιστικής και των Οικονομικών Μονάδων 21 1.1 Έννοια της λογιστικής 21 1.1.1 Γενικά 21 1.2 Οι σκοποί της λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992

Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α/26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π.Δ.186/26.5.1992 (ΦΕΚ Α 84) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1.

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091

Αθήνα, 14/6/2010. Αρ. Πρωτ.: ΠΟΛ. 1091 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012. Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ) N.4093/2012 Εμμανουήλ Πετράκης ΟρκωτόςΕλεγκτήςΛογιστής TMS Α.Ε. ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Παρατηρήσεις Επισημάνσεις επί του νέου Κώδικα Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Πάτρα Επιμέλεια παρουσίαση: Σ. Γιαννακοπούλου. Οικονομολόγος

Πάτρα Επιμέλεια παρουσίαση: Σ. Γιαννακοπούλου. Οικονομολόγος Α.Τ.Ε.Ι ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πάτρα 2008 Επιμέλεια παρουσίαση: Σ. Γιαννακοπούλου Οικονομολόγος ΚΩ ΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Π..186/26.5.1992 (ΦΕΚ Α' 84) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013

Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Ημερομηνίες υποβολής δήλωσης εισοδήματος Νομικών προσώπων οικ. έτους 2013 Δήλωση εταιριών, κοινοπραξιών και κοινωνιών που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα Οι υπόχρεοι της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΕΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Το εκπαιδευτικό υλικό που ακολουθεί αναπτύχθηκε στα πλαίσια του µαθήµατος «Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών Κ.Φ.Α.Σ.» του Γ εξαµήνου του τµήµατος «Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής»

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ

Α. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ Κατά πληροφορίες μας ετοιμάζεται νόμος με διατάξεις που θα βοηθήσουν στην περιστολή της φοροδιαφυγής η οποία βρίσκεται αυτή την εποχή σε έξαρση. Η φοροδιαφυγή είναι μια επάρατος ασθένεια που καταβάλλει

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Τριανταφύλλου Γιάννης Φοροτεχνικός σύμβουλος Ν.4308/2014 - Ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο Καταργείται ο ΚΦΑΣ, το ΕΓΛΣ και άλλες διατάξεις Αντικαθιστά τον ΚΦΑΣ τον οποίο ουσιαστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Διπλωματική Εργασία ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΝΟΥΣΚΑΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 1 / 5 - ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ Καλή σας ημέρα, Αλλαγών συνέχεια λοιπόν και σε αυτό το email θα επισημάνουμε συνοπτικά τις κυριότερες αλλαγές που προκύπτουν στην έκδοση των παραστατικών. Καταρχήν, ο γνωστός Κ.Β.Σ. (Κώδικας Βιβλίων &

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν.

Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης. Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν. Θεσσαλονίκη 24-6-2010 Αριθ.Πρωτ.648,653,650 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Διευκρινιστικές εγκύκλιοι των διατάξεων του Ν.3842/2010 που αφορούν Κ.Φ.Ε. και Κ.Β.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 13 Ιουνίου 2005 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ.:1058451/336/0015 & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1088 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013

Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 2013 Ερμηνευτική ΚΦΑΣ ΠΟΛ 1004/2013 Εμμανουήλ Πετράκης Senior Partner Head of Tax TMS AUDITORS SA Λουκιανού 6 106 75 Αθήνα Τηλ.: 210 7253580-1 Fax: 210 7253582 1 Εισαγωγή Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Κ.Φ.Α.Σ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΡΑΦΕΙΜ Θ. ΖΑΧΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ - 1 - ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΝΕΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (ΚΦΑΣ) Πρόσφατα ψηφίσθηκε από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών.

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση δαπάνης για την αγορά ηλεκτρομαγνητικών ή άλλων μέσων στα οποία ενσωματώνεται το δικαίωμα λήψης υπηρεσιών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 12 Μαρτίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ.Πρωτ.: 1030387/180/0015 ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΠΟΛ 1056 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο ΝΕΟΣ Κ.Φ.Α.Σ. ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΧΑ ΑΘΗΝΑ (Α.Μ.13312) ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ (Ισολογισμός Αποτελέσματα Χρήσεως, Ταμειακές Ροές) ΔΙΔΑΣΚΩΝ Γεώργιος Αληφαντής, Διδάσκων στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, τ. Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 1 η Εβδομάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών.

ΘΕΜΑ: Έκδοση ηλεκτρονικών αεροπορικών εισιτηρίων και τρόπος διαφύλαξης αυτών. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓIΚΩΝ Αθήνα, 7 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ.Πρωτ.: 1022864/139/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΛ: 1096 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - B - Γ Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων

Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων Αρθρο 9 Διασφάλιση συναλλαγών και Διαφύλαξη Δεδομένων 1. Η αυθεντικότητα των στοιχείων διακίνησης διασφαλίζεται με τη χρήση θεωρημένων από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. εντύπων, επί χειρόγραφης έκδοσής τους, ή με

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8)

Ενότητα 5. Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) Ενότητα 5 Άρθρο 5 ελτίο Αποστολής (Παράγραφοι 1-8) ελτίο Αποστολής (Έκδοση από Υπόχρεο) ελτίο αποστολής εκδίδεται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών: α) σε κάθε περίπτωση χονδρικής πώλησης ή παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ Συγγραφείς Γιώργος Α. Κορομηλάς Μαρίνα Θ. Τσιαουσίδου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ορισμοί Δομή και Πεδίο εφαρμογής των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ονοματεπώνυμα Φοιτητών: Αλεφαντινού Γεωργία Νατσάκου Ελένη Τίτλος εργασίας: Κώδικάς Φορολογικής

Διαβάστε περισσότερα

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011

Αλλαγές στον Κ.Β.Σ. που έγιναν μέσα στο 2011 Ο φοροτεχνικός του Επιμελητηρίου σας ενημερώνει σχετικά με τον Κ.Β.Σ. Ο Κ.Β.Σ. δεν καταργείται από 1.1.2012 Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου από 16.12.2011 (άρ. 5 παρ. 3) ΠΟΛ.1256/23.12.2011. Σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΘEMA: «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών». ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15 η ) ΤΜΗΜΑ Β 2. Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (14 η ) ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ & ΜΟΚΕΤΩΝ 2016 Π. Φάληρο 29.2.2016 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Ή ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ (ΤΑΠΗΤΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ) Στη συνέχεια του σημειώματός μας από 6.3.2014, ύστερα από το ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) συμπληρώνουμε τα εξής: 1)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ. Αθήνα, 3.12.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΤΜΗΜΑ Ζ (Κ.Φ.Α.Σ.) ΠΟΛ.:1261 Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ)

Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 07-01-2015 Η ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ) Βασικές Αρχές (Άρθρο 8: ΠΟΛ. 1003/31-12-2014 του Ν. 4308/2014.) 1. Μία ενιαία ονομασία «Τιμολόγιο» (8.1.1 Η παράγραφος αυτή, σύμφωνα με την

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρθρο 17 Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων 1. Η ενημέρωση των βιβλίων πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, γίνεται μέχρι τη δέκατη πέμπτη (15η) ημέρα του επόμενου μήνα, από την έκδοση ή λήψη, του κατά περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ Ε.Λ.Π. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ (Άρθρο 2) Οι οντότητες κατατάσσονται με βάση το μέγεθός τους στις παρακάτω κατηγορίες: Κριτήρια ένταξης σε κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος

Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων. Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων Ιωάννης Τριανταφύλλου Φοροτεχνικός Σύμβουλος Μεταβολές στην Φορολογία Νομικών Προσώπων Έντυπα Φορολογίας (Κατάσταση Φορ.Αναμόρφωσης Ε2, Ε3, ΦΕΝΠ) Τι αλλάζει το 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186. Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κωδικοποίηση π.δ/το 186/1992 Άρθρο 1 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘ. 186 Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντα υπόψη: 1. Τι διατάξει του άρθρου 9 του ν. 1989/1991 «Διαρρυθμίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα.

Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. Ο φοροτεχνικός σύμβουλος σας ενημερώνει για τις μεταβολές και προθεσμίες που ισχύουν από 1.7.2010 και μετά σε διάφορα φορολογικά αντικείμενα. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ Κ.Β.Σ. Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών

Άρθρο 6. Τιμολόγηση Συναλλαγών Άρθρο 6 Τιμολόγηση Συναλλαγών 1. Για την πώληση αγαθών για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτου και την παροχή υπηρεσιών από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε άλλο υπόχρεο, σε πρόσωπα της παραγράφου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Ο ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Σας ενημερώνει ως προς τον Φ.Π.Α. ταξιδιωτών εγκατεστημένων σε ξένη χώρα πλην Ε.Ε. Για το θέμα αυτό εκδόθηκε η ΠΟΛ.1338/30.12.1996 Αποφ. Υπ. Οικ. η οποία τροποποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ποιοί είναι μη υπόχρεοι; α) Αγρότες του ειδικού καθεστώτος Εκδίδουν μόνον δελτίο αποστολής σε τρίτο για πώληση για λογαριασμό του, για επεξεργασία, συσκευασία

Διαβάστε περισσότερα

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24

--271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 --271-- * Κ.Β.Σ. * Νο. 24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 1995 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ.: 1135670/1350/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ & Δ.Π. ΠΟΛ.: 1306 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α / ) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004)) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992)

Διαβάστε περισσότερα

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων

Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Το Νέο Φορολογικό Τοπίο στα Πρατήρια Υγρών Καυσίμων Συνοπτική παρουσίαση: από τον Φοροτεχνικό σύμβουλο της Ο.Β.Ε και της Ε.Β.Ν.Α κ. Γιώργο Δ. Χριστόπουλο Οκτώ διαφορετικοί τρόποι στη φορολογία. με ξεχωριστή

Διαβάστε περισσότερα

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ

MEΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΟΜΑΔΑ ΜΕΡΟΣ Α - ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Νομικό Πλαίσιο 3 2. Κατηγορίες οντοτήτων 4 3. Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 11 4. Υποχρεώσεις οντοτήτων ανά κατηγορία μεγέθους 17 5. Λογιστική φορολογική βάση 32 6.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) Π.Δ. 186/1992 (ΦΕΚ 84 Α /26.5.1992) (κωδικοποιημένο μέχρι και τον ν. 3301/2004 (ΦΕΚ 263 Α /23.12.2004) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο :

Ταχ.Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ.Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Τηλέφωνο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Μαϊου 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:1041496/334/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ:1067 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β 2.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

* Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΠΟΛ.: Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: /840/0015

* Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΠΟΛ.: Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.: /840/0015 - 1507 - * Κ.Β.Σ. * Νο. 30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15 η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β - Γ Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2002 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ. Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΔΑ: 7ΛΣΙΗ-ΧΟΧ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Ιουνίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης

Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Λογιστική IV (Μηχανογραφημένη Λογιστική) Εργασίες προετοιμασίας τέλους χρήσης Εργασίες Προετοιμασίας Τέλους Χρήσης Οι απαραίτητες εργασίες που απαιτούνται να γίνουν από το λογιστήριο της επιχείρησης για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. μετά τον Ν.4093/2012 Τ. Σιγάλας

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. μετά τον Ν.4093/2012 Τ. Σιγάλας ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Τεύχος 347 23 Νοε - 29 Νοε 2012 ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ Η εφαρμογή των Σ.Σ.Ε. μετά τον Ν.4093/2012 Τ. Σιγάλας ΝΟΜΟΙ & Π.Δ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΡΟΣ Α ΕΙΣΑΓΩΓΗ Νομικό Πλαίσιο 1 3 Κατηγορίες οντοτήτων 2 4 Τήρηση Απλογραφικών ή Διπλογραφικών βιβλίων 3 11 Λογιστική φορολογική βάση 4 17 Κανόνες επιμέτρησης 5 27 Σχέδιο λογαριασμών 6 28 ΜΕΡΟΣ Β - ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Νικολέτα Προβιά, Α.Μ. 9096 Πύραμος Τρουλλινός, Α.Μ. 8489 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Διαβάστε περισσότερα

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/

A.Y.O.O /549/0015/ΠOΛ. 1082/ A.Y.O.O. 1051082/549/0015/ΠOΛ. 1082/2.6.2003 Καθιέρωση υποχρέωσης χρησιμοποίησης Ειδικών Ασφαλών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων του ν. 1809/1988 όπως ισχύει, για την έκδοση, σήμανση και διαφύλαξη των στοιχείων

Διαβάστε περισσότερα

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων»

«Οδηγίες για την εφαρμογή της Εγκατάστασης Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου Εισροών - Εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίμων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (15η) ΤΜΗΜA Β Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κωδ. : 101 84 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α [1] Ν 1041/1980 «Περί καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου» (ΦΕΚ Α 75/2.4.1980) [Άρθρα 47-49]...1 VΙΙ. Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον... 1 Άρθρον 47. Καθιέρωσις του θεσµού του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος

Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος Προσδιορισμός και Φορολογία του Εισοδήματος από Επιχειρηματική Δραστηριότητα ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 6 ώρες Πλήρης ανάλυση των διατάξεων του Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) που αφορούν τον προσδιορισμό και τη φορολογία εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 1.1 Η λειτουργία των λογαριασμών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2008 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Αρ.Πρωτ.:1019894/117/0015 ΤΜΗΜΑΤΑ Α - Β ΠΟΛ.: 1035 Ταχ.Δ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) 403 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (Οι αριθμοί παραπέμπουν στις σελίδες) ΠΡΟΛΟΓΟΣ 5 ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΑ Δ.Λ.Π. 7 1. Γενικά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 1995 Αρ. Πρωτ.: /8911/1807/0014 ΠΟΛ.1029/2.2.1995 Οροι, προϋποθέσεις και διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς στο εσωτερικό της χώρας, της εισαγωγής και της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών που πραγματοποιούν τα "Καταστήματα

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο :

Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10 ΠΡΟΣ: Ως Π.Δ. Ταχ. Κώδικας : ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Μ. Σταρά - Μ. Γεροντάρη Τηλέφωνο : ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 16 Ιουλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 1077022/412/0015 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΛ: 1104 ΤΜΗΜΑΤΑ: Α - Β Ταχ. Δ/νση : Καρ.

Διαβάστε περισσότερα