reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα...

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα..."

Transcript

1 1 H ha v. έχω [εχǥ] # κατέχω [katεχǥ] # (inneholde, bestå av) αποτελούµαι από [apǥtεlumε apǥ] # (skaffe seg, oppnå, få) αποκοµίζω [apǥkǥmizǥ] # (telle, omfatte, utgjøre) αριθµώ [ariϑmǥ] # (utøve) ασκώ [askǥ] # (inneha, holde) κρατώ [kratǥ] # (ta, spise) παίρνω [pεrnǥ] / de har et toetasjes hus κρατάνε διώροϕο σπίτι [kratanε ðiǥrǥfǥ spiti] / den gleden en/noen kan ha av musikk απόλαυση που αποκοµίζει κανείς από τη µουσική [i apǥlafsi pu apǥkǥmizi kanis apǥ ti musiki] / det har ikke du noe med! (det skal du gi blanke i! pass dine egne saker!) εσένα να µη σε µέλει! [εsεna na mi sε mεli] / det skal du ha! (jeg medgir/erkjenner fullt ut at du er det) αυτό σου το αναγνωρίζω [aftǥ su tǥ anaDžnǥrizǥ] : du er smart (glup, lur), det skal du ha! είσαι έξυπνος, αυτό σου το αναγνωρίζω [isε εksipnǥs aftǥ su tǥ anaDžnǥrizǥ] / (på reataurant:) dette har ikke jeg hatt (spist) - jeg hadde... αυτό δέν το είχα είχα... [aftǥ ðεn tǥ iχa - iχa ] / ha all grunn til έχω κάθε λόγο να [εχǥ kaϑε lǥDžǥ na] / ha alle odds mot seg (være ute i hardt vær, støte på vanskeligheter) αντιµετωπίζω δυσκολίες [andimεtǥpizǥ ðiskǥliεs] / ha alt en kan ønske seg (alt ens hjerte begjærer) έχω όλα τ' αγαθά µου θεού [εχǥ Ǥla taDžaϑa mu ϑεu] / ha anledning til å.. (kunne tillate seg) είµαι σε θέση να... [imε sε ϑεsi na] : jeg har ikke anledning til å pendle hver dag δεν είµαι σε θέση να πηγαινοέρχοµαι κάθε µέρα [ðεn imε sε ϑεsi na pijεmǥεrχǥmε kaϑε mεra] / ha ansvaret for (ta seg av) επιµελούµαι [εpimεlumε] # (stå i spissen for, lede, administrere) διευθύνω [ðiεfϑinǥ] : han har ansvaret for de sosiale ytelser επιµελείται της κοινωνικής αρωγής [εpimεlitε tis kinǥnikis arǥjis] / ha aversjon mot (føle sterk motvilje mot) αισθάνοµαι έχθρα για κάτι [εsϑanǥmε εχϑra ja kati] # έχω ανέχεια για κάτι [εχǥ anεçia ja kati] # (avsky, ta sterkt avstand fra, hate) απεχθάνοµαι [apεχϑanǥmε] # αποστρέϕοµαι [apǥstrεfǥmε] : jeg har aversjon mot å undervise νιώθω αντιπάθεια για το δασκαλίκι [njǥϑǥ andipaϑia ja tǥ ðaskaliki] / ha avføring (tømme tarmen) αϕοδεύω [afǥðεvǥ] # βγαίνω [vjεnǥ] : pasienten har ikke hatt avføring på to dager άρρωστος έχει δυο µέρες να βγει [Ǥ arǥstǥs εçi ðiǥ mεrεz na vji] / ha bange anelser (ha en ubestemmelig indre uro) έχω έναν αόριστο ϕόβο [εχǥ εnan aǥristǥ fǥvǥ] : jeg har mine bange anelser έχω τους δισταγµούς µου [εχǥ tuz ðistaDžmuz mu] : jeg skulle ønske jeg kunne stole på han, men jeg har mine bange anelser θα 'θελα να µπορούσα να τον εµπιστευτώ αλλά έχω τους δισταγµούς µου [ϑa ϑεla na bǥrusa na tǥn εmbistεftǥ alǥ εχǥ tuz ðistaDžmuz mu] / ha befatning med (ha noe å gjøre med) έχω αλισβερίσι µαζί [εχǥ alizvεrisi mazi] : jeg har ingen befatning med han (jeg har ingenting med han å gjøre) δεν έχω αλισβερίσι µαζί του [ðεn εχǥ alizvεrisi mazi tu] / ha behov for (trenge) έχω ανάγκη (+gen.) [εχǥ anaŋgi] / ha behov for noe έχω ανάγκη από κάτι [εχǥ anaŋgi apǥ kati] / ha bruk for (ha behov for, trenge) χρειάζοµαι [ΧriazǤmε] : hvis jeg har bruk for det (hvis jeg får behov for det) αν το χρειάζοµαι; [an dǥ ΧriazǤmε] / ha deg vekk! (kom deg unna! gå vekk!) στρίβε! [strivε] # χάσου![χasu] # άπελθε! [apεlϑε] # ύπαγε! [ipajε] / ha det (adjø) αντίο! [andiǥ] / ha det, Anna! γειά σου Άννα! [ja-su ana] / ha det artig (ha det gøy, more seg, ha det hyggelig, feste, rangle) γλεντώ [DžlεndǤ] # περνώ καλά [pεrnǥ kala] : jeg hadde det

2 2 kjempeartig (jeg moret meg kostelig) γλέντησα µε την ψυχή µου [glεndisa mε tim psiçi mu] / ha det bra (ha det greit, leve et bekymringsløst liv) καλοπερνώ [kalǥpεrnǥ] # (ha det godt, trives) είµαι βολεµένος [imε vǥlεmεnǥs] # περνώ καλά [pεrnǥ kalǥ] : har du det bra? καλός ορίσατε; [kalǥs Ǥrisatε] # είσαι βολεµένος; [isε vǥlεmεnǥs] : jeg har det bra περνώ καλά [pεrnǥ kala] / ha det bra! (lykke på reisa, lykke til) άµε στο καλό [amε stǥ kalǥ] # (ha det! god tur! adjø! farvel!) έχε γειά! [εçε jia] # (hei så lenge, ha det) γεια χαρά [ja Χara] : ha det så lenge/til i morgen! τα λέµε σύντοµα/αύριο! [ta lεmε sindǥma/avriǥ] / ha det bra (økonomisk) βαστιέµαι καλά [vastjεmε kala] # (leve godt) ζω µε µεγάλη άνεση [zǥ mε mεDžali anεsi] / ha det ganske bra (ha en romslig økonomi, være ganske velstående, sitte godt i det) είµαι αρκετά υκατάστατος [imε arkεta εfkatastatǥs] / ha det fint (ha det bra, ha det gøy, ha en fin tur etc.) περνώ καλά [pεrnǥ kala] # καλοπερνώ [kalǥpεrnǥ] / ha det fælt (føle seg dårlig, føle seg elendig) αισθάνοµαι χάλια [εsϑanǥmε Χalia] / ha det gøy (more seg) διασκεδάζω [ðiaskεðazǥ] # (slå hælene i taket, ha det moro, leve livet) το διασκεδάζω [tǥ ðiaskεðaszǥ] : hadde du det gøy på sirkuset? διασκέδασες στο τσίρκο; [ðiaskεðasεs stǥ tsirkǥ] / ha det hyggelig (more seg, kose seg, ha det fint) διασκεδάζω [ðiaskεðazǥ] : hadde du det hyggelig i selskapet? περάσατε καλά στο πάρτυ; [pεrasatε kala stǥ parti] : og ha det hyggelig mens du er her (i landet vårt)! και καλές διακοπές στη χώρα µας! [kε kalεz ðiakǥpεs sti ΧǤra mas] : hadde du det hyggelig i selskapet? διασκέδασες στο πάρτυ; [ðiaskεðasas stǥ parti] / ha det i kjeften (kunne snakke for seg) έχω το χάρισµα του λόγου [εχǥ tǥ Χurizma tu lǥDžu] / ha det i seg (være opplært til) το έχω µέσα µου [tǥ εχǥ mεsa mu] : han har det i seg at han skal være høflig το 'χει µέσα του να είναι ευγενικός [tǥçi mεsa tu na inε εvjεnikǥs] / ha det kjempeartig διασκεδάζω πάρα πολύ [ðiaskεðazǥ para pǥli] : alle hade det kjempeartig (stemningen var munter) το κέϕι ήταν διάχυτο [tǥ kεfi itan ðjaçitǥ] : vi hadde det kjempeartig διασκεδάσαµε πάρα πολύ [ðiaskεðasamε para pǥli] / ha det kjempefint περνώ θαυµάσια [pernǥ ϑavmasia] : vi hadde det kjempefint περάσαµε θαυµάσια [pεrasamε ϑavmasia] / ha det som kua i ei grønn eng (ha det som reven i hønsehuset, ha det som plommen i egget) έχω και του πουλιού το γάλα [εχǥ kε tu pulju tǥ Džala] / ha det storartet (være i glimrende form el. i toppform el. i storform; være full av spetakkel) νιώθω ακµαιότατος [njǥϑǥ akmεǥtatǥs] # χαίρω άκρας υγείας [çεrǥ akras ijias] # (sveve oppe i skyene, være lykksalig) δεν πατώ στη γη [ðεm batǥ sti ji] : vi hadde det storartet/fantastisk περάσαµε πολύ όµορϕα [pεrasamε pǥli ǤmǤrfa] / ha det travelt (ha hastverk) βιάζοµαι [vjazǥmε] # είµαι βιαστικός [imε viastikǥs] # επείγοµαι [εpiDžǥmε] : beklager, men jeg har det veldig travelt µε συγχωρείς, βιάζοµαι πολύ [mε siŋχǥriz vjazǥmε pǥli] : han hadde det travelt med å komme seg av gårde επειγόταν ν' αναχωρήσει [εpiDžǥtan nanaχǥrisi] : jeg har det veldig travelt βιάζοµαι τροµερά [vjazǥmε trǥmεra] # έχω πολλές ασχολίες [εχǥ pǥlεs asχǥliεs] / ha det tøft (lide, gjennomgå) δεινοπαθώ [ðinǥpaϑǥ] (ha det ille, gjennomleve en vanskelig tid) κακοπαθαίνω [kakǥpaϑεnǥ] / ha det utmerket περνώ έκτακτα [pεrnǥ

3 3 εktakta] : jeg hadde det utmerket πέρασα έκτακτα [pεrasa εktakta] / ha det vanskelig økonomisk (være i pengenkipe, sitte hardt i det) είµαι ζορισµένος οικονοµικά [imε zǥrizmεnǥs ikǥnǥmika] / ha ei høne å plukke med έχω αϕορµές µαζί [εχǥ afǥrmεz mazi] : jeg har ei høne å plukke med deg έχω αϕορµές µαζί σου [εχǥ afǥrmεz mazi su] / ha en fiks ide (ha en kljepphest, en dille) έχω λόξα [εχǥ lǥksa] / ha en finger med i (være delaktig i) ανακατεύω σε [anakatεvǥ sε] : tror du at han har hatt en finger med i spillet (i denne saken)? πιστεύεις ότι είναι ανακατωµένος σ' αυτή την υπόθεση; [pistεvis Ǥti inε anakatǥmεnǥs safti tin ipǥϑεsi] / ha en forkjærlighet for (være svak for) έχω αδυναµία σε [εχǥ aðinamia sε] # µου αρέσει κάτι πολύ [mu arεsi kati pǥli] / ha (en) hang til (ha (en) tilbøyelighet til, helle til, tendere mot, være for) αποκλίνω προς [apǥklinǥ prǥs] : ha en hang til melankoli αποκλίνω προς τη µελαγχολία [apǥklinǥ prǥs ti mεlaŋχǥlia] / ha en skrue løs (være gal, være sprø, være eksentrisk) έχω βίδα [εχǥ viða] / ha en svakhet for (være svak for, ha en forkjærlighet for) έχω αδυναµία σε [εχǥ aðinamia sε] # µου αρέσει κάτι πολύ [mu arεsi kati pǥli] : han har en svakhet for småjenter του αρέσουν πολύ τα µικρά [tu arεsun pǥli ta mikra] / ha en unnskyldt (du får ha meg unnskyldt) µε συγχωρείς [mε siŋχǥris] : du får ha meg unnskyldt, jeg har det veldig travelt µε συγχωρείς, βιάζοµαι πολύ [mε siŋχǥris vjazǥmε pǥli] / ha/få et meget positivt inntrykk av noen/noe αποκοµίζω καλές εντυπώσεις από κάποιον/κάτι [apǥkǥmizǥ kalεs εndipǥsis apǥ kapiǥn/kati] / ha et horn i sida til (bære nag) τρέϕω πικρία [trεfǥ pikria] # διατηρώ πικρία [ðiatirǥ pikria] / ha fast følge med noen (gå ut fast med noen) βγαίνω µε κάποιον [vjεnǥ mε kapiǥn] # τα 'χω ϕτιάξει [ta ΧǤ ftjaksi] # γυρίζω µε κάποιον [jirizǥ mε kapiǥn] : han har fast følge med ei fransk jente γυρίζω µε µια Γαλλιδούλα [jirizǥ mε mja Džaliðula] / ha flaks (ha hellet med seg) ανοίγει η τύχη µου [aniji i tiçi mu] : ha kjempeflaks (gjøre det helt store, bli plutselig rik) πιάνω την καλή [pjanǥ tiŋ kali] : han har alltid flaks (det går alltid hans vei) του 'ρχονατι πάντα όπως τα θέλει [turχǥndε panda ǤpǤs ta ϑεli] / ha for mye/mange παραέχω [paraεχǥ] : hagen har for mye ugras (det er for mye ugras i hagen) ο κήπος παραέχει χορτάρια [Ǥ kipǥs paraεçi ΧǤrtaria] / ha for øye (ha til hensikt) βλέπω [vlεpǥ] : han har bare egen interesse for øye βλέπει µονάχα το δικό του συµϕέρον [vlεpǥ mǥnaχa tǥ ðikǥ tu simfεrǥn] / ha forhåpninger om (ha håp/forventninger om) έχω ελπίδες να [εχǥ εlpiðεz na] : jeg har store forhåpninger om å få se/treffe han έχω πολλές ελπίδες να τον δω [εχǥ pǥlεs εlpiðεz na tǥn ðǥ] / ha (opplysninger etc.) fra pålitelig hold έχω (πληροϕορία κτλ.) από έγκυρη πηγή [εχǥ (plirǥfǥria kε ta lipa) apǥ εŋgiri piji] / ha framgang (gå fram) προβαίνω [prǥvεnǥ] # (gjøre framskritt) σηµειώνω επιτυχίες [simjǥnǥ εpitiçiεs] : han har hatt en markert framgang (han har gjort store framskritt) σηµείωσε αισθητή πρόοδο [simiǥsε εsϑiti prǥǥðǥ] / ha fri έχω ελεύθερο [εχǥ εlεfϑεrǥ] / ha/ta/spise frokost παίρνω πρόγευµα [pεrnǥ prǥjεvma] / ha god greie på ting (kunne jobben sin, ikke være tapt bak en vogn) ξέρω τι µου γίνεται [ksεrǥ ti mu jinεtε] : han har god greie på biler (han er oppdatert/ velorientert når det gjelder biler) είναι µπασµένος γύρω από τ'

4 4 αυτοκίνητα [inε bazmεnǥz jirǥ apǥ taftǥkinita] / ha god råd (leve godt, være velstående) ευπορώ [εfpǥrǥ] # (være velstående/velsituert, ha god økonomi) βαστιέµαι καλά [vastjεmε kala] / ha gode dager/tider (ha det som reven i hønsehuset, ha det som plommen i egget) έχω και του πουλιού το γάλα [εχǥ kε tu pulju tǥ Džala] / ha kjempeflaks (ha griseflaks, være svineheldig) έχω τύχη βουνό [εχǥ tiçi vunǥ] / ha hastverk (ha det travelt) βιάζοµαι [vjazǥmε] # είµαι βιαστικός [imε viastikǥs] : hvorfor har du sånt hastverk? γιατί βιάζεσαι τόσο/έτσι; [jati vjazεsε tǥsǥ/εtsi] / ha hellet med seg (blomstre, lykkes, ha medgang, virkelig få det til) είµαι/ϕτάνω σε µεγάλη ακµή [imε/ftanǥ sε mεDžali akmi] # (ha flaks, være heldig) ανοίγει η τύχη µου [aniji i tiçi mu] : jeg hadde hellet med meg (jeg hadde flaks) άνιξε ητύχη µου [aniksε i tiçi mu] / ha helt/fullstendig rett έχω απόλυτο δίκιο [εχǥ apǥlitǥ ðikiǥ] / ha hjertet i halsen (bli skjelven i knærne, miste motet) : jeg hadde hjertet i halsen (jeg ble skjelven i knærne) µου λύθηκαν τα γόνατα [mu liϑikan ta DžǤnata] / ha hjerte til µου βαστάει (η καρδιά) να... [mu vastaï (i karðja) na] : jeg har ikke hjerte til å gjøre det δεν µου βαστάει (τη καρδιά) να το κάνω [ðεn mu vastaï (ti karðja) na tǥ kanǥ] / ha hovedkvarter (ha sete, holde møte) εδρεύω [εðrεvǥ] / ha håp om (ha forhåpninger/forventninger om) έχω ελπίδες να [εχǥ εlpiðεz na] / ha i (tilsette, tilføre) προσθέτω [prǥsϑεtǥ] : ha i brennevin (sprite opp) γαρνίρω [DžarnirǤ] : ha i litt konjakk i téen (sprite opp teen med litt brandy) γαρνίρω το τσάϊ µε λίγο κονιάκ [DžarnirǤ tǥ tsai mε liDžǥ kǥnjak] / ha i sin besittelse (ha i sitt eie) έχω στην κατοχή µου [εχǥ stiŋ gatǥçi mu] / ha i vente for (ha på lager for) επιϕυλάσσω [εpifilasǥ] : hvem vet hva framtida har i vente for oss! ποιος ξέρει τι µας επιϕυλάσσει το µέλλον! [piǥs ksεri ti εpifilasi tǥ mεlǥn] / ha igjen (være igjen, gjenstå) µου (απο)µένω [mo (apǥ)mεnǥ] : dette er alle pengene vi har igjen αυτά είναι όλα τα λεϕτά που µας έµειναν [afta inε Ǥla ta lεfta pu mas εminan] : du er den eneste vennen jeg har igjen είσαι ο µόνος ϕίλος που µου απόµεινε [isε Ǥ mǥnǥs filǥs pu mu apǥminε] : jeg har igjen bare 10 µου έµειναν µόνο 10 ευρώ [mu εminan mǥnǥ ðεka εvrǥ] : vi har ingenting igjen δεν µας έµεινε/έχει αποµείνει τίποτα [ðεn mas εminε tipǥta/ðεn mas εçi apǥmini tipǥta] / ha igjen for (ha å tjene på) κερδίζω από [kεrðizǥ apǥ] : hva hadde jeg igjen for min vennlighet? ποιά ήταν η ανταµοιβή για την καλωσύνη µου; [pja itan i andamivi ja tiŋ galǥsini mu] : hva har en igjen for å arbeide så mye? τι καζάντι είδες και συ µε τόση δουλειά; [ti kazandi iðεs kε si mε tǥsi ðulja] : hva har jeg igjen for det? (hva har jeg å tjene på det?) τι θα κερδίσω εγώ απ' αυτό; [ti ϑa kεrðisǥ εDžǥ ap aftǥ] / ha imot (bære nag, føle uvilje, hate) έχω άχτι [εχǥ aχti] : jeg vet ikke hvorfor han har så mye imot meg δεν ξέρω γιατί µε έχει τόσο άχτι [ðεŋ ksεrǥ jati mε εçi tǥsǥ aχti] / ha innflytelse (ha makt, ha noe en skulle ha sagt) έχω ισχύ [εχǥ isçi] : han har ikke lenger noen innflytelse/ noe han skulle ha sagt δεν έχει ισχύ πια [ðεn εχǥ isçi pja] / ha innflytelse på επηρεάζω [εpirεazǥ] : ha innflytelse på personligheten til επηρεάζω το χαρακτήρα του [εpirεazǥ tǥ Χaraktira tu] : ha dårlig innflytelse (egentl. påvirke negativt) επηρεάζω δυσµενώς [εpirεazǥ ðizmεnǥs] / ha innvirkning på επηρεάζω [εpirεazǥ] # επιδρώ σε [εpiðrǥ sε] : klimaet hadde innvirkning på helsa hans

5 5 το κλίµα επέρδεασε στην υγεία του [tǥ klima εpεðrasε stin ijia tu] : prisen på lim har innvirkning på innbindingskostnadene η τιµή της κόλλας επηρεάζει το κόστος βιβλιοδεσίας [i timi tis kǥlas εpirεazi tǥ kǥstǥz vivliǥðεsias] / ha is i magen (se tiden an, forholde seg avventende, vente på en god anledning) περιµένω την ευκαιρία [pεrimεnǥ tin εfkεria] # καιροϕυλακτώ [kεrǥfilaktǥ] / ha kjempeflaks (skyte gullfuglen, legge gullegget, gjøre det helt store) πιάνω την καλή [pjanǥ tiŋ gali] / ha kommandoen (være leder) αρχηγεύω [arçijεvǥ] / ha kontakt med noen έχω επαϕές µε κάποιον [εχǥ εpafεz mε kapiǥn] / ha kort lunte (ha et hissig lynne, tenne lett) ανάβω εύκολα [anavǥ εfkǥla] / ha krav på δικαιούµαι [ðikεumε] : jeg har krav på en fridag i uka δικαιούµαι µια µέρα ανάπαυση την εβδοµάδα [ðikεumε mja mεra anapafsi tin εvðǥmaða] / ha krav på ferie έχω δικαίωµα να πάω διακοπές [εχǥ ðikεǥma na paǥ ðiakǥpεs] / har du krefter til (føler du deg sterk nok til) å ta imot gjester αισθάνεσαι ότι µπορείς να δεχτείς επισκέψεις; [εsϑanεsε Ǥti bǥriz na ðε Χtis εpiskεpsis] / ha lenge igjen å leve : han har ikke lenge igjen å leve δεν έχει πολλή ζωή [ðεn εçi pǥli zǥï] / ha lett for (ha anlegg for, ha en tendens til) έχω κλίση προς [εχǥ klisi prǥs] : han har lett for å legge på seg (han har anlegg for/ disposisjon for fedme) έχει κλίση προς το πάχος [εçi klisi prǥs tǥ paχǥs] / ha lite å ta seg til (forretningen/virksomheten går tregt) έχω αναδουλειές [εχǥ anaðuljεs] / ha litt av en jobb med å... : jeg hadde litt av en jobb med å overbevise/overtale han είδα κι έπαθα να τον πείσω [iða ki εpaϑa na tǥm bisǥ] / ha litt å gjøre med noe (være litt involvert i noe) έχω µια µικρή ανάµειξησε κάτι [εχǥ mja mikri anamiksi sε kati] / ha lyst (ville) θέλω [ϑεlǥ] : men jeg har jo ikke lyst! αϕού δε θέλω! [afu ðε ϑεlǥ] / ha lyst på (ønske) αγαπάω [aDžapaǥ] # αγαπώ [aDžapǥ] # (kunne tenke seg, skulle smake med, kunne være interessert i) γουστάρω [DžustarǤ] : har du lyst på en ouzo? γουστάρεις ένα ούζο; [Džustaris εna uzǥ] : hva har du lyst på? τι αγαπάτε; [ti aDžapatε] : hva har du lyst på til middag? τι σου αρέσει για ϕαγητό; [ti su arεsi ja fajitǥ] : jeg har lyst på en is γουστάρω ένα παγωτό [DžustarǤ εna paDžǥtǥ] : jeg har lyst på en cognac (nå skulle det smake med en cognac) έχω διάθεση για ένα κονιάκ [εχǥ ðjaϑεsi ja εna kǥnjak] : jeg har veldig lyst på bil θέλω πολύ ένα αυτοκίνητο [ϑεlǥ pǥli εna aftǥkinitǥ] / ha lyst til έχω όρεξη για [εχǥ Ǥrεksi ja] # µου αρέσει [mu arεsi] # (føle for, være i humør til, være innstilt på, være tilbøyelig til) έχω διάθεση για/να [εχǥ ðjaϑεsi jia/na] : det har jeg ikke lyst til δεν έχω όρεξη για τέτοια [ðεn εχǥ Ǥrεksi ja tεtia] : jeg har ikke lyst til å gå og svømme/på bading δεν έχω διάϑεση για µπάνιο [ðεn εχǥ ðjaϑεsi jia baniǥ] / jeg har ikke lyst noe/til å gå noen steder lenger δε µου κάνει καρδιά για τίποτα/να πάω πουθενά πια [ðεn mu kani karðja ja tipǥta/na paǥ puϑεna pja] : jeg har lyst til/skulle ha lyst til å bo i London θα µου άρεσε να ζω στο Λονδίνο [ϑa mu arεsε na zǥ stǥ lǥnðinǥ] : jeg har sånn lyst til (å gjøre) det, men jeg har ikke tid (hvor mye jeg enn måtte ønske (å gjøre) det, så har jeg ikke tid) πολύ θα µου άρεσε, αλλά δεν έχω χρόνο [pǥli ϑa mu arεsε ala ðεn εχǥ ΧrǤnǤ] : vi kan gå en tur/ta en spasertur hvis du har lyst/hvis du føler for det µπορούµε να πάµε περίπατο αν έχετε τη διάϑεση [bǥrumε na pamε pεripatǥ an εçεtε ti ðjaϑεsi] / ha løpetid (være i brunst, være brunstig) βαρβατεύω [varvatεvǥ] / ha

6 6 makt (herske) εξουσιάζω [εksusiazǥ] / ha med seg (bringe med) µεταϕέρ(ν)ω [mεtafεrnǥ] # (ha med seg, ha for hånden) έχω µαζί µου [εχǥ mazi mu] # (gå med, ha på seg) κρατώ µαζί µου [kratǥ mazi mu] : jeg har alltid pass med meg κρατώ πάντα το διαβατήριό µου µαζί µου [kratǥ panda tǥ ðiavatiriǥ mu mazi mu] / ha motgang (ha uflaks) ατυχώ [atiχǥ] # µεδέρνει ατυχία [mε ðεrni atiçia] : ha mye motgang έχω πολλές ατιχίες [εχǥ pǥlεs atiçiεs] # ha muligheter for (ha råd til, være i stand til) ευκαλύνοµαι [εfkalinǥmε] : jeg har ikke muligheter for å gi deg noe lån δεν ευκολύνοµαι να σε δανείσω [ðεn εfkǥlinǥmε na sε ðanisǥ] / ha munndiaré (være ei skravlebøtte, være en pratmaker, være løsmunnet) έχω απύλωτο στόµα [εχǥ apilǥtǥ stǥma] / ha mye å gjøre έχω πολλή δουλειά [εχǥ pǥli ðulja] : jeg har mye å gjøre i dag έχω πολλή δουλειά σήµερά [εχǥ pǥli ðulja simεra] / ha mye å tenke på (ha mange jern i ilden, være opptatt av mange til, ha bekymringer) : jeg har så mye å tenke på at... µε απασχολούν τόσα πράγµατα που... [mε apasχǥlun tǥsa praDžmata pu] / ha myndighet over... έχω εξουσία επί... [εχǥ εksusia εpi] : ha myndighet over noen (bestemme over noen) ασκώ επιβολή πάνο σε κάποιον [askǥ εpivǥli panǥ sε kapiǥn] / ha nattevakt διανυκτερεύω [ðianiktεrεvǥ] / ha nattåpent διανυκτερεύω [ðianiktεrεvǥ] / ha noe for øye (være ute etter noe, tilgodese, ha noe i tankene) αποβλέπω [apǥvlεpǥ] : han har bare sine egne interesser for øye αποβλέπει µόνο στο δικό του το συµϕέρον [apǥvlεpi mǥnǥ stǥ ðikǥ tu tǥ simfεrǥn] / ha noe fore (ha planer, ha noe å gjøre) έχω να κάνω [εχǥ na kanǥ] # έχω προγραµµατίσει κάτι [εχǥ prǥDžramatisi kati] : har De/dere noe fore i kveld? (har dere noen planer for i kveld?) έχετε να κάνετε τίποτε απόψε; [εçεtε na kanεtε tipǥtε apǥpsε] # έχετε κανονίσει τίποτα γι' απόψε (το βράδυ); [εçεtε kanǥnisi tipǥta jiapǥpsε tǥ vraði] # έχετε (προγραµµατίσει) τίποτα γι' απόψε; [εçεtε (prǥDžramatisi) tipǥta japǥpsε] : ikke ha noe særlig fore (ikke ha noen bestemte planer) είµαι/µένω ξεκρέµαστος [imε/mεnǥ ksεkrεmastǥs] / ha noe fore med (ha noe gående med, ha noe på gang med) σκαρώνω κάτι µε [skarǥnǥ kati mε] : hva har du fore med den drittsekken? τι σκαρώνεις µ' αυτή τη βρόµα; [ti skarǥniz mafti ti vrǥma] / ha noe i bakhånd (ha noe i reserve/i ermet) έχω κάτι εϕεδρεία [εχǥ kati εfεðria] : jeg har flere planer/knep i bakhånd έχω κι άλλα σχέδια/κόλπα εϕεδρεία [εχǥ ki ala sçεðia/kǥlpa εfεðria] / ha noe imot (gjøre en noe, plage en) πειράζω [pirazǥ] : har du noe imot at jeg tar med noen venner hit? σαςπειράζει να ϕέρνω µερικούς ϕίλους εδώ [sas pirazi na fεrnǥ mεrikus filus εðǥ] : hvis De/dere ikke har noe imot det αν δεν σας πειράζει [an ðεn sas pirazi] : jeg har ikke noe imot at du blir med oss δεν έχω αντίρρηση να 'ρθεις µαζί µας [ðεn εχǥ andirisi narϑiz mazi mas] : jeg har ingenting imot det (jeg har ingen innvendinger) δεν έχω αντίρρηση [ðεn εχǥ andirisi] / ha noe med (det å gjøre) : det har ikke du noe med! (det angår deg ikke! det raker deg ikke!) δεν είναι δική σου δουλειά/θέµα! [ðεn inε ðiki su ðulja/ϑεma] : du har ikke noe med (å vite)/du skal gi blaffen i hvor jeg går og hva jeg gjør δεν σ' ενδιαϕέρει να χέρεις που πάω και τι κάνω [ðεn sεnðiafεri na ksεris pu paǥ kε ti kanǥ] : jeg har ingenting med det å gjøre/bestille δεν έχω καµιά σχέση µ' αυτό [ðεn εχǥ kamja sçεsi maftǥ] / ha noe i vente (vente en) απαντέχω [apandεχǥ] : jeg vet ikke hva vi har i

7 7 vente/hva som venter oss δεν ξέρω τι µας απαντέχει [ðεŋ ksεrǥ ti mas apandεçi] / ha noe imot (være vanskelig/uhøvelig for) µε πειράζει [mε pirazi] : har du noe imot å komme litt seinere? (kunne du komme litt seinere?) σε πειράζει να έρθεις λίγο αργότερα; [sε pirazi na εrϑiz liDžǥ arDžǥtεra] / ha noe på hjernen (være (som) besatt av, alltid tenke på) έχω διαρκώς στο νου [εχǥ ðiarkǥs stǥ nu] : han ser ut til å ha (fått) sex på hjernen ϕαίνεταια να έχει διαρκώς το σεξ στο νου του [fεnεtε na εçi ðiarkǥs tǥ sεks stǥ nu tu] / ha (noe) på lager έχω/κάνω αν άθεµα [εχǥ/kanǥ anaϑεma] / ha noe til overs for (like) γουστάρω [DžustarǤ] : jeg har ikke noe til overs for dietter og denslags δε µου γουστάρουν οι δίαιτες και τα τέτοια [ðε mu Džustarun i ðiεtεs kε ta tεtia] / ha noe å gjøre (holde på med noe) βρίσκοµαι σε δουλειά [vriskǥmε sε ðulja] : du har ikke noe her å gjøre δεν έχεις δουολειές να είσαι εδώ [ðεn εçiz ðuljεz na isε εðǥ] : han pusler rundt/steller med noe i hagen bare for å ha noe å gjøre όλο κάτι κάνει στον κήπο για να βρίσκεται σε δουλειά [ǤlǤ kati kani stǥŋ gipǥ jia na vriskεtε sε ðulja] / (ikke) ha noe å gjøre med noen ((ikke) ha noe utestående med noen) (δεν) έχω δούναι και λαβείν µε κάποιον [(ðεn) εχǥ ðunε kε lavin mε kapiǥn] : ha noe å gjøre med (ha noen forbindelse til/med, ha noe forhold til) έχω καµιά σχέση [εχǥ kamja sçεsi] : jeg har ikke noe med (noen) å gjøre εν έχω δοσοληψίες /καµιά δοσοληψία µε (κάποιον) [ðεn εχǥ ðǥsǥlipsiεz/kamja ðǥslipsia mε (kapiǥn)] : hva har du med han/det å gjøre? τι δουλειά έχεις εσύ µ' αυτόν/µ' αυτό; [ti ðulja εçis εsi maftǥn/maftǥ] # εσένα τι ενδιαϕέρι; [εsεna ti εnðiafεri] : hva har det med meg å gjøre? (hva angår det meg?) τι δουλειά έχει αυτό µε µένα; [ti ðulja εçi aftǥ mε mεna] : og jeg vil ikke ha noe med det å gjøre και δε θέλω να 'χω καµιά σχέση [kε ðε ϑεlǥ na ΧǤ kamja sçεsi] / ha noen i vrangstrupen (vise sterk motvilje mot, mislike sterkt) δείχνω αντιπάθεια [ðiχnǥ andipaϑia] : han hadde meg i vrangstrupen fra begynnelsen av µου 'δειξε αντιπάθεια από την αρχή [mu ðiksε andipaϑia apǥ tin arçi] / ha noen til middag (ha gjester til middag) έχω τραπέζι σε κάποιον [εχǥ trapεzi sε kapiǥn] / ha nok (ha forsyninger av, være godt forsynt med) είµαι βολεµένος µε [imε vǥlεmεnǥz mε] : jeg har nok olje for et helt år βολεύτηκα/είµαι βολεµένος µε πετρέλαιο για ένα χρόνο [vǥlεftika/imε vǥlεmεnǥz mε pεtrεlεǥ ja εna ΧrǤnǤ] / ha nok å ta av (ha reserver) έχω αποθέµατα [εχǥ apǥϑεmata] / ha nyhetsverdi έχω ειδησεογραϕική αξία [εχǥ iðisεǥDžrafiki aksia] / ha næringsvett (være om seg) κυνηγώ τη µεγάλη ευκαιρία/την καλή [kiniDžǥ ti mεDžali εfkεria/tiŋ kali] / ha ord på seg for (være kjent/berømt for) είµαι περίϕηµος για [imε pεrifimǥz ja] : han har ord på seg for å være vittig (han er kjent for sin vittighet/sine morsomheter) είναι περίϕηµος για τις εξυπνάδες του [inε pεrifimǥz ja tis εksipnaðεs tu] / ha ordet (nå er det jeg som har ordet) έχω το λόγο [εχǥ tǥ lǥDžǥ] / ha penger på seg κρατώ/έχω χρήµατα πάνω µου [kratǥ/εχǥ Χrimata εpanǥ mu] : har du penger på/med deg? βαστάς λεϕτά µαζί σου; [vastaz lεfta mazi su] / ha planer om σκοπεύω [skǥpεvǥ] / ha pustevansker αναπνέω µε δυσκολιά [anapnεǥ mε ðiskǥlja] / ha på seg (kle seg i, gå med, bruke) ντύνοµαι µε... [dinǥmε mε] # ϕορώ [fǥrǥ] # ϕοράω [fǥraǥ] # βάζω [vazǥ] # (ha i lommene, bære på seg, ha med seg) βαστώ [vastǥ] # µεταϕέρ(ν)ω [mεtafεr(n)ǥ]

8 8 : hadde du frakk på deg? ϕόρεσες το πανωϕόρι σου; [fǥrεsεs tǥ panǥfǥri su] : han hadde en stor pengesum på seg µετέϕερε ένα µεγάλο ποσό [mεtεfεrε εna mεDžalǥ pǥsǥ] : han har alltid på seg hatt ϕορά πάντα καπέλο [fǥra panda kapεlǥ] : han hadde på seg sokkene på vrangen ϕόρεσε τις κάλτσες του ανάποδα [fǥrεsε tis kaltsεs tu anapǥða] : hun hadde på seg en gul bikini ϕορούσε ένα κιτρινό µπικίνι [fǥrusε εna kitrinǥ bikini] : hun hadde på seg penklærne/finstasen ϕορούσε τα γιορτινά της [fǥrusε ta jǥrtina tis] / ha rangen (ha forrang, gå foran) προηγούµαι [prǥiDžumε] : damene har rangen! οι κυρίες προηγούνται! [i kiriεs prǥiDžundε] / ha regelmessig brevveksling med noen διατηρώ τακτική αλληλογραϕία µε κάποιον [ðiatirǥ taktiki alilǥDžrafia mε kapiǥn] / ha rett/ta feil έχω δίκιο/άδικο [εχǥ ðikiǥ/aðikǥ] : De/dere har rett έχετε δίκιο [εçεtε ðikiǥ] : jeg finner ut/konstaterer at du har rett βρίσκω ότι έχεις δίκιο [vriskǥ Ǥti εçiz ðikiǥ] : på en måte har du rett από µια άποψη έχεις δίκιο [apǥ mja apǥpsi εçiz ðikiǥ] / ha rett til δικαιούµαι [ðikεumε] # (være berettiget/kvalifisert til å) έχω δικαίωµα να... [εχǥ ðikεǥma na] : du har rett til å... δικαιούσαι να... [ðikεusε na] # έχεις δικαίωµα να.. [εçiz ðikεǥma na] / ha råd til αντέχω [andεχǥ] # σηκώνω [sikǥnǥ] # (ha muligheter for, være i stand til) ευκαλύνοµαι [εfkalinǥmε] # (tillate seg) µου επιτρέπεται (να)... [mu εpitrεpεtε (na)] # (la seg gjøre) µε παίρνει να [mε pεrni na] : jeg har ikke råd til/kan ikke tillate meg (den luksus) å... δεν µου επιτρέπαται (η πολυτέλεια) να... [ðεn mu εpitrεpεtε (i pǥlitεlia) na] : jeg har ikke råd til å pendle hver dag δεν είµαι σε θέση να πηγαινοέρχοµαι κάθε µέρα [ðεn imε sε ϑεsi na pijεnǥεrχǥmε kaϑε mεra] : vi har ikke råd til å kjøpe ny bil δεν αντέχοµαι να αγοράσουµε καινούριο αυτοκίνητο [ðεn andεχǥmε n aDžǥrasǥ kεnuriǥ aftǥkinitǥ] : jeg har ikke råd til det είναι πολύ ακριβέ, δεν το σηκώνει η τσέπη µου [inε pǥli akrivǥ ðεn dǥ sikǥni i tsεpi mu] # (jeg har ikke råd til/kan ikke gi så mye) δεν µπορώ να δώσω τόσα λεϕτά [ðεm bǥrǥ na ðǥsǥ tǥsǥ lεfta] / ha sansen for (like, være glad i) µου αρέσει [mu arεsi] : jeg har ikke sansen for den idéen (idéen tiltaler meg ikke) η ιδέα δεν µου αρέσει [i iðεa ðεn mu arεsi] : jeg har ikke lenger sansen for Marie (jeg liker ikke Marie lenger) δεν µου αρέσει πια η Μαίρη [ðεn mu arεsi i mεri] : jeg har ikke sansen for popmusikk δεν µ' αρέσει η µουσική ποπ [ðεn marεsi i musiki pǥp] / ha seg frabedt (frabe seg, fornekte, avvise) αποδοκιµάζω [apǥðǥkimazǥ] / ha selvdisiplin ασκώ αυτοκυριαρχία [askǥ aftǥkiriarçia] / ha sete (ha hovedkvarter, holde møte) εδρεύω [εðrεvǥ] : den skotske regjeringa har sete i Edinburgh η Σκωτική Κυβέρνηση εδρεύει στο Εδιµβούργο [i skǥtiki kivεrnisi εðrεvi stǥ εðimvurDžǥ] / ha sex med noen (ligge med noen) τα έχω µε κάποιον [ta εχǥ mε kapiǥn] / ha sitt utspring i (ha rot i) γέννοµαι από [jεnǥmε apǥ] : kriminalitet har ofte sitt utspring i fattigdom το έγκληµα συχνά γεννίεται από τη ϕτώχια [tǥ εŋglima siχna jεniεtε apǥ ti ftǥçia] / ha skrupler med (unnse seg for, skamme seg over) διστάζω [ðistazǥ] : han har ingen skrupler med å fortelle løgner δε διστάζει να πει ψέµατα [ðε ðistazi na pi psεmata] / ha slagside (krenge, skråne, helle, tippe, velte) γέρνω [jεrnǥ] / ha (som) sete (være stasjonert) έχω (ως) έδρα [εχǥ (Ǥs) εðra] : hvor har du sete nå? που έχεις έδρα τώρα; [pu εçis εðra tǥra] / ha smerter αισθάνοµαι πόνους [εsϑanǥmε pǥnus] / ha stor fortjeneste av/på noe

9 9 (tjene gode/store penger på noe) αποκοµίζω µεγάλα κέρδη από κάτι [apǥkǥmizǥ mεDžala kεrði apǥ kati] / ha stor glede av (finne stor glede i) βρίσκω µεγάλη ευχαρίστηση σε [vriskǥ mεDžali εfχaristisi sε] / ha stor glede og nytte av (trekke store veksler på) αντλώ µεγάλη ευχαρίστηση από [andlǥ mεDžali εfχaristisi apǥ] : jeg har stor glede og nytte av å lese αντλώ µεγάλη ευχαρίστιηση από το διάβασµα [andlǥ mεDžali εfχaristisi apǥ tǥ ðjavazma] / ha styringa (lede hele greie, bestemme alt, være sjef) είµαι/κάνω το αϕεντικό [imε/kanǥ tǥ afεndikǥ] : han liker å ha styringa over alle θέλει να κάνει το αϕεντικό σε όλους [ϑεli na kani tǥ afεndikǥ sε Ǥlus] / ha teten έχω το κεϕάλι [εχǥ tǥ kεfali] : han/hun har teten έχει το κεϕάλι [εçi tǥ kεfali] / ha ti tommeltotter (være klønete) είµαι αδέξιος [imε aðεksiǥs] / ha tid έχω χρόνο [εχǥ ΧrǤnǤ] : men jeg har ikke tid αλλά δεν έχω χρόνο [ala ðεn εχǥ ΧrǤnǤ] / ha tid til (få tid til, ta seg tid til) µου παίρνει η ώρα [mu pεrni i Ǥra] : har vi/kan vi ta oss tid til det, tror du? νοµίζεις ότι µας παίρνει η ώρα; [nǥmizis Ǥti mas pεrni i Ǥra] / ha tid (til overs) αδειάζω [aðjazǥ] : jeg hadde ikke tid til å gå δεν άδειασα να πάω [ðεn aðjasa na paǥ] : jeg har ikke tid til (overs for) hagearbeid δεν αδειάζω να δουλεύω στον κήπο [ðεn aðjazǥ na ðulεvǥ stǥŋ gipǥ] / ha til hensikt σκοπεύω [skǥpεvǥ] # εννοώ [εnǥǥ] / jeg har til hensikt/akter/har tenkt å lykkes denne gangen εννοώ να πετύχω αυτή τη ϕορά [εnǥǥ na pεtiχǥ afti ti fǥra] / ha til rådighet (ha til disposisjon, disponere, rå over, kunne bruke) διαθέτω [ðiaϑεtǥ] # έχω στη διάθεσή µου [εχǥ sti ðjaϑεsi mu] / ha tilbakevirkende kraft έχω αναδροµική ισχύ [εχǥ anaðrǥmiki isçi] / ha tillit til (stole på, tro på) εµπιστεύοµαι [εmbistεvǥmε] / de har tillit til meg µε εµπιστεύονται [mε εpistεvǥndε] / ha tro på (ha tiltro til) πιστεύω [pistεvǥ] # (feste lit til) δίνω πίστη σε [ðinǥ pisti sε] : ha tro på sukesess (være optimistisk, tro på at en skal lykkes) αισιοδοξώ ότι θα πετύχω [εsiǥðǥksǥ Ǥti ϑa pεtiχǥ] / ha uflaks ατυχώ [atiχǥ] # έχω κακή τύχη [εχǥ kaki tiçi] / ha urett (ta feil) έχω άδικο [εχǥ aðikǥ] : jeg innrømmer at jeg hadde urett αναγνωρίζω ότι είχα άδικο [anaDžnǥrizǥ Ǥti iχa aðikǥ] / ha utsikt mot (vende ut mot) βλέπω [vlεpǥ] # έχω θέα προς [εχǥ ϑεa prǥs] : rommet mitt har utsikt mot parken/sør το δωµάτιό µου βλέπει στο πάρκο/νότια [tǥ ðǥmatjǥ mu vlεpi stǥ parkǥ/vlεpi nǥtia] / ha vanskelig for å puste (puste tungt) ασθµαίνω βαριά [asϑmεnǥ varia] : han lå til sengs og hadde vanskelig for å puste ήταν στο κρεβάτι ασθαίνοντας βαριά [itan stǥ krεvati asϑεnǥndaz varia] / ha vanskeligheter med (ha vansker med, streve med) παιδεύω [pεðεvǥ] : hadde du vansker med å finne huset? παιδεύτηκες να βρεις το σπίτι; [pεðεftikεz na vris tǥ spiti] / ha vind i seilene (trives, ha framgang, om forretning: blomstre, gå strykende) ακµάζω [akmazǥ] # γνωρίζω µεγάλη άνθηση [DžnǤrizǤ mεDžali anϑisi] / ha vondt av (ta skade av) βλάπτω [vlaptǥ] # βλάϕτω [vlaftǥ] : huset vil ikke ha vondt av et malingsstrøk (huset kunne trenge et lite strøk med maling) ένα χεράκι χρώµα δεν θα το βλάψει το σπίτι [εna çεraki ðεn ϑa tǥ vlapsi tǥ spiti] / ha vondt for (ha problemer med å, vanskelig kunne) δυσκολεύοµαι να [ðiskǥlεvǥmε na] : jeg har vondt for å si nei (jeg kan ikke akkurat si nei heller, jeg kan vanskelig si nei) δυσκολεύοµαι ν' αρνηθώ [ðiskǥlεvǥmε narniϑǥ] / ha å gjøre med

10 10 (angå, vedkomme, vedrøre, rake) αϕορώ [afǥrǥ] / hadde det ikke vært for... αν δεν ήταν... [an ðεn itan] : hadde det ikke vært for faren din, hadde de drept meg αν δεν ήταν ο πατέρας σου θα µε είχαν σκοτώσει [an ðεn itan Ǥ patεras su ϑa mε iχan skǥtǥsi] / han hadde gått da jeg kom dit είχε ϕύγει όταν πήγα [içε fiji Ǥtam piDža] / hun har grønne øyne έχει πράσινα µάτια [εçi prasina matja] / hva skal/vil du ha (å spise/drikke)? τι θα πάρεις; [ti ϑa paris] / hver komité har/består av fem medlemmer κάθε επιτροπή ποτελείται από 5 µέλη [kaϑε εpitrǥpi apǥtεlitε apǥ pεndε mεli] / hvordan har dere/de det? (hvordan står det til?) πώς έχετε; [pǥs εçεtε] / hvordan har De/dere det? πώς τα περνάτε; [pǥs ta pεrnatε] # τι κάνετε; [ti kanεtε] / hvordan har du det? (hvordan går det?) τι κάνεις; [ti kanis] / ikke ha noe større til overs for (ikke se med blide øyne på) βλέπω κάτι µε αποδοκιµασία [vlεpǥ kati mε apǥðǥkimasia] / ville ha det til (hevde) επιµένω [εpimεnǥ] # θέλω [ϑεlǥ] : han er ikke så gammel som dere vil ha det til/påstår δεν είναι τόσο µεγάλος όσο θέλετε να τον κάµετε [ðεn inε tǥsǥ mεDžalǥs ǤsǤ ϑεlεtε na tǥŋ gamεtε] : han vil ha det til at planen min ikke er gjennomførbar επιµένει ότι το σχέδιό µου είναι ανεϕάρµοστο [εpimεni Ǥti tǥ sçεðiǥ mu inε anεfarmǥstǥ] habil adj. (effektiv, virksom dugelig, nyttig) αποδοτικός [apǥðǥtikǥs] # (dyktig, virksom, effektiv) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] habilitet m. (effektivitet, dyktighet, gagn, nytte) αποδοτικότητα, η [i apǥðǥtikǥtita] # αποτελεσµατικότητα, η [i apǥtεlεzmatikǥtita] Hades n. (myt.)(underverdenen, helvete) Ἁδης, ο [Ǥ aðis] Hadrian navn Αδριανός, ο [Ǥ aðrianǥs] / Hadrians port η Πύλη του Αδριανού [i pili tu aðrianu] hage m. κήπος, ο [Ǥ kipǥs] # (pl.) κήποι, οι [i kipi] # (frukthage) µπαξές, ο [Ǥ baksεs] / en ustelt hage απεριποίητος κήπος [apεripiitǥs kipǥs] / fransk/engelsk hage (hage i fransk/engelsk stil) γαλλικός /αγγλικός κήπος [DžalikǤs/aŋglikǤs kipǥs] / hengende hager (hage anlagt i terrasser) κρεµαστός κήπος, ο [Ǥ krεmastǥs kipǥs] / hvem er det som steller hagen ποιος βαστάει τον κήπο; [pjǥz vastai tǥŋ gipǥ] / jeg liker å arbeide i hagen/holde hagen i orden µου αρέσει να δουλεύω στον κήπο/να περιποιούµαι τον κήπο [mu arεsi na ðulεvi stǥŋ gipǥ/na pεripiumε tǥŋ gipǥ] / så vakker hage dere har! (så vakker hagen deres er!) τι ωραίος που είναι ο κήπος σας! [ti ǤrεǤ pu inε Ǥ kipǥs sas] / zoologisk hage ζωολογικός κήπος, ο [Ǥ zǥǥlǥjikǥs kipǥs] hage- (hagebruks-, hagedyrkings-) κηπευτικός [kipεftikǥs] # κηπουρικός [kipurikǥs] hageanlegg n. (offentlig park med hageanlegg) δηµόσιος κήπος, ο [Ǥ ðimǥsiǥs kipǥs] hagebruk n. (hagedyrking, hortikultur, hagekunst) κηπευτική, η [i kipεftiki] hageby m. κηπούπολη, η [i kipupǥli] hagebønne m. (lat. Phaseolus vulgaris, eng. French bean) ϕασολάκι, το [tǥ fasǥlaki] hageflekk m. (liten hage) κηπάριο, το [tǥ kipariǥ] # κηπάκι, το [tǥ kipaki] / en smal hageflekk (et smalt hagestykke) µια στενή λουρίδα κήπου [mja stεni luriða kipu] hagekniv m. (faskinkniv, huggert) µαχαίρι κλαδέµατος, το [tǥ maçεri klaðεmatǥs] hagenellik m. καριοϕύλλι, το [tǥ kariǥfili] hageparsell m. (kolonihage) καταµερισµός, ο [katamεrizmǥs] hageport m. έµπα του κήπου, το [tǥ εmba tu kipu] / ved hageporten στο έµπα του

11 11 κήπου, το [stǥ εmba tu kipu] hageredskaper n.pl. κηπουρικά/κηπευτικά εργαλεία, τα [ta kipurika/kipεftika εrDžalia] hagesaks f.m. (greinsaks, beskjæringssaks) κλαδευτήρι, το [tǥ klaðεftiri] hageselskap n. πάρτυ στον κήπο, το [tǥ parti stǥŋ gipǥ] # γκάρντεν πάρτυ, το [tǥ garden parti] hageseng f.m. (bed, flekk, jordstykke) βραγιά, η [i vraja] hageskur n. (redskapsbod el.lign.) παράγκα κήπου, η [i paranga kipu] hagestell n. κηπουρική, η [i kipuriki] / han er flink i hagestell είναι ειδήµονας στη κηπουρική [inε iðimǥnas sti kipuriki] # (han har grønne fingre) είναι χρυσοχέρης στην κηπουρική [inε ΧrisǤçεris stiŋ kipuriki] hagestol m. καρέκλα του κήπου, η [i karεkla tu kipu] hagevanning f.m. πότισµα του κήπου, το [tǥ pǥtizma tu kipu] hagl f.m. (korn) κόκκος, ο [Ǥ kǥkǥs] # (haglskur, haglbyge) χαλάζι, το [tǥ Χalazi] / hagl på størrelse med ei valnøtt χαλάζι µεγέθους καρυδιού [Χalazi mεjεϑus kariðju] / hagl(skurer) ødela avlingene το χαλάζι κατάστρεψε τα σπαρτά [tǥ Χalazi katastrεpsε ta sparta] / haglskura trommet mot blikktaket το χαλάζι κροτάλιζε στην τσίγκινη στέγη [tǥ Χalazi krǥtalize stin tsiŋgini stεji] haglbyge f.m. ανεµοχάλαζο, το [tǥ anεmǥχalazǥ] hagle f.m. ντουϕέκι κυνηγιού, το [tǥ dufεki kiniju] # κυνηγετικό όπλο, το [tǥ kinijεtikǥ ǤplǤ] # (lett jaktgevær) ελαϕρό κυνηγετικό όπλο, το [tǥ εlafrǥ kinijεtikǥ ǤplǤ] # (jaktvåpen til fuglejakt) κυνηγετικό όπλο για πουλιά, το [tǥ kinijεtikǥ ǤplǤ ja pulja] hagle v. (det hagler) ρίχνει χαλάζι [riχni Χalazi] # (komme/falle i rask rekkefølge, strømme på) πέϕτω βροχή/βροχηδόν [pεftǥ vrǥçi/vrǥçiðǥn] / forbannelsene haglet over han οι κατάρες έπεϕταν βροχή πάνω του [i katarεs εpεftan vrǥçi panǥ tu] : slagene haglet οι γροθιές έπεϕταν βροχή [i DžrǤϑjεs εpεftan vrǥçi] / spørsmålene haglet οι ερωτήσεις έπεϕταν βροχή [i DžrǤϑjεs/εrǤtisis εpεftan vrǥçi] # ύπηρχε καταιγισµός ερωτήσεων [ipirçε katεjizmǥs εrǥtisεǥn] / steinene haglet ned over oss οι πέτρες έπεϕταν πάνω µας βροχηδόν [i pεtrεs εpεftan panǥ maz vrǥçiðǥn] haglskur f.m. (haglbyge) χαλάζι, το [tǥ Χalazi] / haglskura gjorde skade på frukttrærne το χαλάζι έκανε ζηµιά στα οπωροϕόρα [tǥ Χalazi εkanε zimja sta ǤpǤrǤfǤra] hagtorn m. (bot.) µπουρµπουτζελιά, η [i burbudzεlja] hai m. καρχαρίας, ο [Ǥ karχarias] # (flare arter Galeorhinus, for eksempel arten gråhai (=Galeorhinus galeus)) γαλέος, ο [Ǥ DžalεǤs ] / den våghalsen sa han skulle drepe haien med kniv! αυτός ο παλαβός είπε ότι θα σκοτώσει τον καρχαρία µε µαχαίρι [aftǥs Ǥ palavǥs ipε Ǥti ϑa skǥtǥsi tǥŋ garχaria mε maçεri] haike v. κάνω ωτοστόπ [kanǥ ǤtǤstǤp] # ταξιδεύω µε οτοστόπ [taksiðεvǥ me ǤtǤstǤp] haiking f.m. ωτοστόπ, το [tǥ ǤtǤstǤp] # οτοστόπ, το [tǥ ǤtǤstǤp] Haiti geogr. Αϊτή, η [i aïti] hake f.m. (anat.) πηγούνι, το [tǥ piDžuni] # (krok, entrehake) γάντζος, ο [Ǥ DžandzǤs] # τσιγκέλι, το [tǥ tsiŋgεli] # (hindring) εµπόδιο, το [tǥ εmbǥðiǥ] # (hindring, problem) δυσκολία, η [i ðiskǥlia] # (vanskelig punkt) κόµπος, ο [Ǥ kǥmbǥs] # (felle,

12 12 fallgruve, lureri) παγίδα, η [i pajiða] / det er det som er haken ved det! (det er det som er problemet!) αυτή 'ναι η δυσκολία! [afti nε i ðiskǥlia] # αυτός είναι ο κόµπος! [aftǥs inε Ǥ kǥmbǥs] / ei glatt hake (ei skjeggløs hake) αγένειο πηγούνι [ajεniǥ piDžuni] hakebørse f.m. (mil.hist.)(arkebuse) αρκεβούζιο, το [tǥ arkvusiǥ] hakekors n. (svastika) αγκυλωτός σταυρός, ο [Ǥ aŋgilǥtǥs stavrǥs] hakespiss m. άκρη του σαγονιού µου, η [i akri tu saDžǥnju mu] hakk n. (skar, innsnitt) χαρακιά, η [i Χarakia] # εντοµή, η [i εndǥmi] # δόντι, το [tǥ ðǥndi] # (rille, sprekk, spalte, slisse) εγκοπή, η [i εŋgǥpi] # (hull, grop, bulk) καβούλα, η [i kavula] / et hakk (litt) λιγάκι [liDžaki] : hun står et hakk over de andre jentene på kontoret είναι λιγάκι παραπάνω από τ' άλλα κορίτσια στο γραϕείο [inε liDžaki parapanǥ apǥ tala kǥritsia stǥ DžrafiǤ] / hakk i hæl (like i hælene på, like bak) απόκοντα [apǥkǥnda] / hakk i plata (den samme gamle visa/leksa) το γουδί το γουδοχέρι [tǥ Džuði tǥ DžuðǤçεri] / han fulgte meg hakk i hæl (han var i hælene på meg) µε πήρε απόκοντα [mε pirε apǥkǥnda] / lage et hakk i en kniv (dvs. i en knivsegg) κάνω δόντι σ' ένα µαχαίρι [kanǥ ðǥndi sεna maçεri] / lage hakk i (sette tennene i, bite) δοντιάζω [ðǥndjazǥ] hakke f.m. (rotøks, ryddehakke, pigghakke) αξίνα, η [i aksina] # (rotøks, barkespade, ildrake) σκαλιστήρι, το [tǥ skalistiri] # (pigghakke, spisshakke, kilhakke) κασµάς, ο [Ǥ kazmas] # ξινάρι, το [tǥ ksinari] # (grev, jordhakke) δικέλλα, η [i ðikεla] hakke v. (jord) σκαλίζω [skalizǥ] # (hogge) πελεκάω [pεlεkaǥ] # (om fugl) ραµϕίζω [ramfizǥ] # τσιµπώ [tsimbǥ] # κεντώ [kεndǥ] # (kritisere, pirke) λεπτολογώ [lεptǥlǥDžǥ] # (hakke opp/i biter, kutte opp) λιανίζω [lianizǥ] / hakke hull (lage hull/huller) ανοίγω (µια) τρύπα/τρύπες [aniDžǥ (mja) tripa/tripεs] / hakke kjøtt κόβω/λιανίζω κρέας [kǥvǥ/ lianizǥ krεas] / hakke og stamme µασώ τα λόγια µου [masǥ ta lǥja mu] / hakke opp (kutte opp, skjære i småbiter) καταλιανίζω [katalianizǥ] # λειανίζω [lianizǥ] / hakke på hverandre (være fiendtlig innstilt mot hverandre) αντιµάχονται ο ένας τον άλλον [vrikε tus ΧǤrikuz nandimaχǥndε Ǥ εnas tǥn alǥn] / hakke på noen (klandre, plage, la det gå ut over noen) τα βάζω µε κάποιον [ta vazǥ mε kapiǥn] : hun hakker på han hele dagen τον γκρινιάζει όλη την ηµέρα [tǥŋ grinjazi Ǥli tin imεra] : hun hakker på mannen sin hele tida γκρινιάζει συνεχώς τον άντρα της [grinjazi sinεχǥs tǥn andra tis] : hvorfor skal han alltid hakke på meg? γιατί τα βάζει διαρκώς µαζί µου; [jati ta vazi ðiarkǥz mazi mu] hakkelsmaskin m. (agr. hakkekniv) αχυροκοπτική µηχανή, η [i açirǥkǥptiki miχani] hakkemat m. (kjøttdeig, kjøttfarse) κιµάς, ο [kimas] / lage hakkemat av (slå sønder og sammen, slå ned i støvlene) κατατροπώνω [katatrǥpǥnǥ] # (i en argumentasjon) κάνω κάποιον λιώµα (σε επιχειρηµατολογία) [kanǥ kapiǥn liǥma (sε εpiçirimatǥlǥjia)] : jeg skal lage hakkemat av deg! θα σε κάνω κιµά! [ϑa sε kanǥ kima] : jeg skal lage hakkemat av deg dersom. θα σε κάνω κοµµάτια αν... [ϑa sε kanǥ kǥmatia an] hakkespett m. (ornit.) δρυοκολάπτης, ο [Ǥ ðriǥkǥlaptis] # ξυλοϕάγος, ο [Ǥ ksilǥfaDžǥs] # πέλεκας, ο [Ǥ pεlεkas] hakket adj. ψιλοκοµµένος [psilǥkǥmεnǥs] hale m. (bakende, hale på dyr, slep på kjole) ουρά, η [i ura] # (påheng, følge, stab, eskorte)

13 13 ακολουθία, η [i akǥluϑia] / halen på en drake/en hest/en komet/et fly η ουρά ενός χαρταετού/αλόγου/κοµήτη/αεροπλάνου [i ura εnǥs Χartaεtu/alǤDžu/kǤmiti/aεrǤplanu] / komet med hale κοµήτης µε ουρά, ο [Ǥ kǥmitiz mε ura] / med halen mellom beina/i været µε την ουρά στα σκέλια/όρθια [mε tin ura sta skεlja/ǥrϑia] / med kort/lang hale µε κοντή/µακριά ουρά [mε kǥndi/makriǥ ura] / stikke halen mellom beina βάζω την ουρά στα σκέλια [vazǥ tin ura sta skεlja] : han stakk av med halen mellom beina έϕυγε µε την ουρά στα σκέλια [εfijε mε tin ura sta skεlia] / (astron.) utstyrt med hale κεκροϕόρος [kεkrǥfǥrǥs] # µε ουρά [mε ura] # (kometformet) κοµητοειδής [kǥmitǥiðis] hale v. (dra, slepe) τραβώ [travǥ] # σέρνω [sεrnǥ] # κουβαλώ [kuvalǥ] / hale ut (trekke ut, hale ut/fram, kreve) αποσπώ [apǥspǥ] : hale opplysninger ut av noen αποσπώ πληροϕορίες από κάποιον [apǥspǥ plirǥfǥriεs apǥ kapiǥn] / hale ut tida καθυστερώ [kaϑistεrǥ] # προκαλώ καθυστέρηση [prǥkalǥ kaϑistεrisi] # (forsøke å vinne tid, sitte på gjerdet) καιροσκοπώ [kεrǥskǥpǥ] hale- ουραίος [urεǥs] halebein n. κόκκυγας, ο [Ǥ kǥkiDžas] halehjul n. (luftfart) ουραίος τρόχος, ο [Ǥ urεǥs trǥχǥs] halestykke n. (i kokekunst: kryssbein) (µπριζέλα από) κωλονούρι [(brizǥla apǥ) kǥlǥnuri] # κιλότο, το [tǥ kilǥtǥ] halevedheng n. (biol.) ουραία απόϕυση, η [i urεa apǥfisi] hall m. χωλ, το [tǥ ΧǤl] # αιθούσα, η [i εϑusa] / i hallen στο χωλ [stǥ ΧǤl] halle v. (skråne, helle) κατεβαίνω [katεvεnǥ] halleluja interj. (mus. & rel.) αλληλούια! [aliluia] halleluja n. (mus. & rel.) αλληλούια, η [i aliluia] hallik m. µαστροπός, ο/η [Ǥ/i mastrǥpǥs] # νταβατζής, ο [Ǥ davadzis] # (også: elsker) αγαπητικός, ο [Ǥ aDžapitikǥs] hallikvirksomhet f.m. µαστροπία, η [i mastrǥpia] / han ble anklaget for hallikvirksomhet κατηγορήθηκε για µαστροπία [kaϑiDžǥriϑikε ja mastrǥpia] hallo! interj. εµπρός [εmbrǥs] # (god dag!) γεια σου! [jasu] # γεια σας! [jasas] # (i telefonen:) ορίστε! [Ǥristε] : hallo, det er Jonny/Jonny her! εµπρός, εδώ Γιάννης! [εmbrǥs εðǥ janis] hallodame f.m. (radio, TV) εκϕωνήτρια, η [i εkfǥnitria] hallomann m. (radio, TV) εκϕωνητής, ο [Ǥ εkfǥnitis] hallusinasjon m. (fantasibilde, fantom, spøkelse) βρυκόλακας, ο [Ǥ vrikǥlakas] # οπτασιασµός, ο [Ǥ ǤptasiazmǤs] # παραίσθηση, η [i parεsϑisi] # (sinnsforvirring, sinnslidelse, vrangforestilling) παράκρουση, η [i parakrusi] # (syn, visjon) όραµα, το [tǥ Ǥrama] / få/ha hallusinasjoner (se syner) οπτασιάζοµαι [ǤptasiazǤmε] # βλέπω οράµατα [vlεpǥ Ǥramata] # παθαίνω παρακρούσεις [paϑεnǥ parakrusis] # (se syner, se rosa elefanter, ha delirium) παθαίνω/έχω παραίσθησης [paϑεnǥ/εχǥ parεsϑisis] hallusinogen n. ((narkotisk) stoff som framkaller hallusinasjoner) παραισθησιογόνο ϕάρµακο, το [parεsϑisiǥDžǥnǥ farmakǥ] hallusinogen adj. (som framkaller hallusinasjoner) παραισθησιογόνος [parεsϑisiǥDžǥnǥs]

14 14 halm m. (strå, agner) άχερο, το [tǥ açεrǥ] # άχυρο, το [tǥ açirǥ] halm- (laget av halm, halmaktig) αχυρένιος [açirεniǥs] halmbunt m. δεµάτι άχυρου, το [tǥ ðεmati açiru] halmmadrass m. (halmseng) αχυρένιο στρώµα, το [tǥ açirεniǥ strǥma] # αχυρόστρωµα, το [tǥ açirǥstrǥma] halmpresse f.m. (høypresse) συσκευαστής (σε πµάλες), ο [Ǥ siskεvastis (sε balεs)] halmstrå n. άχυρο, το [tǥ açirǥ] # (skrøpelig hjelp, dårlig støtte) αναξιέπιστος βοηθός [anaksiǥpistǥz vǥiϑǥs] : gripe etter et halmstrå (klamre/klynge seg til et halmstrå/et siste håp) αρπάζοµαι /πιάνοµαι απ' όπου βρω [arpazǥmε/pjanǥmε ap Ǥpu vrǥ] # halo m. (solskive, lysende ring rundt sola og månen) άλως, η [i alǥs] halogenlampe f.m. λάµπα αλογόνου, η [i lamba alǥDžǥnu] hals m. τράχηλος, ο [Ǥ traçilǥs] # (strupe, halslinning, hals/utringning (på en kjole)) λαιµός, ο [Ǥ lεmǥs] # (fjellovergang, skar, fjellpass) διάσελο, το [tǥ ðjasεlǥ] # λαιµός, ο [Ǥ lεmǥs] / ha noe helt opp i halsen (ha fått nok av noe) µου κάθεται στο λαιµό [mu kaϑεtε stǥ lεmǥ] / hals over hode (over hals og hode, hodestups, hulter til bulter) σωρό κουβάρι [sǥrǥ-kuvari] # ανάκατα [anakata] # άνω κάτω [anǥ katǥ] # άρτζι µπούρτζι [ardzi-burdzi] / halsen på en kjole ο λαιµός ενός ϕορέµατος [Ǥ lεmǥs εnǥs fǥrεmatǥs] / høy hals ζιβάγκο, το [tǥ zivaŋgǥ] / jeg har vondt i halsen (jeg har halssmerter) έχω πονόλαιµο [εχǥ pǥnǥlεmǥ] / slå et skjerf rundt halsen τυλίγω το λαιµό µου µε κασκόλ [tiliDžǥ tǥ lεmǥ mu mε kaskǥl] / skjære halsen over på noen κόβω το λαιµό κάποιου [kǥvǥ tǥ lεmǥ kapiu] / sår hals κυνάγχη η [i kinaŋçi] / (folk.) vri halsen om på noen καρυδώνω κάποιον [kariðǥnǥ kapiǥn] # στρίβω το λαρύγγι κάποιου [strivǥ tǥ lariŋgi kapiu] : jeg skal vri halsen om på deg hvis du sier det til noen θα σε καρυδώσω αν το πεις σε κανέναν [ϑa sε kariðǥsǥ an dǥ pis sε kanεnan] hals- (halsgrop-) αυξενικός [afksεnikǥs] halsbrann m. (sure oppstøt, kardialgi) καύσος, ο [Ǥ kafsǥs] # καούρα, η [i kaura] # καούρα στοµάχου [kaura stǥmaχu] # ανακαψίλα, η [i anakapsila] # καρδιαλγία, η [i karðialjia] # (kardialgi, sur smak) ξινίλα, η [i ksinila] halsbånd n. (halsband, smykke) κολλιέ, το [tǥ kǥljε] # (til dyr) κολάρο (ζώου), το [tǥ kǥlarǥ (zǥu)] halshogge v. (halshugge, kappe hodet av) αποκεϕαλίζω [apǥkεfalizǥ] # καρατοµώ [karatǥmǥ] halshogging f.m. (halshugging) αποκεϕαλισµός, ο [apǥkεfalizmǥs] # αποκεϕάλιση, η [i apǥkεfalisi] # καρατόµηση, η [i karatǥmisi] halskjede n. (halssmykke) γιορντάνι, το [tǥ jǥrdani] # κολιέ, το [tǥ kǥljε] # κολιές, ο [Ǥ kǥljεs] halslinning f.m. λαιµός, ο [Ǥ lεmǥs] / halslinninga på ei skjorte ο λαιµός ενός πουκάµισου [Ǥ lεmǥs εnǥs pukamisu] halsonde n. (halssmerter, sår hals) πονόλαιµος, ο [Ǥ pǥnǥlεmǥs] # λαιµόπονος, ο [Ǥ lεmǥpǥnǥs] halspastill m. παστίλια για το λαιµό, η [i pastilja ja tǥ lεmǥ] # (pastill mot hoste)

15 15 παστίλια για το βήχα, η [i pastilja ja tǥ viχa] / halspastiller παστίλιες για το λαιµό [pastiljεz ja tǥ lεmǥ] halsplagg n.pl. (f.eks. skjerf, slips, halstørkle) είδη για το λαιµό [iði ja tǥ lεmǥ] halssmerter f.m.pl. πονόλαιµος, ο [Ǥ pǥnǥlεmǥs] / jeg har halssmerter (jeg har vondt i halsen) έχω πονόλαιµο [εχǥ pǥnǥlεmǥ] # µε πονά ο λαιµός [mε pǥna Ǥ lεmǥs] halssmykke n. (halskjede) γιορντάνι, το [tǥ jǥrdani] halsstarrig adj. (pågående, standhaftig, hard) επίµονος [εpimǥnǥs] # (stivsinnet, sta, egenrådig) ξεροκέϕαλος [ksεrǥkεfalǥs] # ισχυρογνώµων* [isçirǥDžnǥmǥn] halsstarrig adv. (pågående, stivt) επίµονα [apimǥna] halsstarrighet f.m. (strihet, stivsinn, gjenstridighet) γινάτι, το [tǥ jinati] halstablett m. δισκίο για το λαιµό, το [tǥ ðiskiǥ jia tǥ lεmǥ] halstørkle n. ϕουλάρι, το [tǥ fulari] # µαντίλι του λαιµού, το [tǥ mandili tu lεmu] # (slips) λαιµοδέτης, ο [Ǥ lεmǥðεtis] # γραβάτα, η [i Džravata] halt adj. κουτσός [kutsǥs] / bli halt (bli invalidisert, bli ufør) κουτσαίνοµαι [kutsεnǥmε] halte v. (hinke, humpe) κουτσαίνω [kutsεnǥ] # χωλαίνω [ΧǤlεnǤ] (være halt) είµαι κουτσός [imε kutsǥs] / gå haltende bort (hinke bort) αποµακρύνοµαι κουτσαίνοντας [apǥmakrinǥmε kutsεnǥndas] / gå/komme haltende nedover κατεβαίνω κουτσαίνοντας [katεvεnǥ kutsεnǥndas] halv m. (halvpart) µισό, το [tǥ misǥ] # µέση, η [i mεsi] / halv seks/ni etc. πεντέµισι/ οχτώµισι [pεndεmisi/ǥχtǥmisi] / halvt om halvt (det halve av hvert, femti-femti < eng. fifty-fifty) µισά µισά [misa-misa] : dele halvt om halvt (dele likt med noen) πάω µισά µισά µε κάποιον [paǥ misa-misa mε kapiǥn] / hva er det halve av femti? ποιο είναι το µισό του πενήντα; [pjǥ inε tǥ misǥ tu pεninda] / to halve utgjør en hel δυο µισά κάνουν ένα ολόκληρο [ðjǥ misa kanun εna ǤlǤklirǤ] / redusere inflasjonen til det halve/halvparten µειώνω τον πληθωρισµό στο µισό [miǥnǥ tǥn pliϑǥrizmǥ stǥ misǥ] / to/tre og en halv δύο/τρία και µισό [ðiǥ/tria kε misǥ] halv adj. µοσός [misǥs] # ήµισυς [imisis] / en halv dag/time µισή µέρα/ώρα [misi mεra/ǥra] / et halvt dusin µισή ντουσίνα [misi duzina] / halv fridag (halvdag, fri halve dagen) ηµιαργία, η [i imiarjia] / halve befolkningen/klassa ο µισός πληθυσµός/ η µισή τάξη [Ǥ misǥs pliϑizmǥs/i misi taksi] / halve tida το µισό καιρό [tǥ misǥ kεrǥ] / jeg har gjort/er ferdig med halve arbeidet έκανα τη µισή δουλειά [εkana ti misi ðulja] / klokka er halv to/halv åtte (η ώρα) είναι µιάµισι /εϕτάµισι [(i Ǥra) inε mjamisi/εftamisi] : halv fire τρεις και µισή [tris kε misi] : halv ni οκτώµισι [ǤktǤmisi] : halv seks πενδέµισι [pεndεmisi] : jeg er/kommer tilbake klokka halv to θα γυρίσω στη µιάµισι [ϑa jirisǥ sti mjamisi] / på halv stang µεσίστιος [mεsistiǥs] : flagg (pl.) på halv stang µεσιστιές σηµαίες [mεsistiεs simεεs] halv- (halv(t), semi-) ηµι- [imi] # µισο- [misǥ] # µισό- [misǥ] halvannen adj. (m.) ενάµισης [εnamisis], (f.) µιάµιση [mjamisi], (n.) ενάµισι [εnamisi] / halvannen kilo ενάµισι (κιλό) [εnamisi (kilǥ)] / halvannen time µιάµισι ώρα [mjamisi Ǥra] halvautomatisk adj. ηµιαυτόµατος [imiaftǥmatǥs] halvbror m. (stebror) ετεροθαλής αδελϕός, ο [Ǥ εtεrǥϑalis aðεlfǥs] # (halvbror, halvsøster)

16 16 µηλαδέρϕι, το [tǥ milaðεrfi] / de er halvbrødre (på morssida) είναι αδέρϕια από µητέρα [inε aðεrfja apǥ mitεra] halvdel m. (halvpart) µισό, το [tǥ misǥ] # (ektemake) ήµισυ*, το [tǥ imisi] / ens bedre halvdel το έτερό/τρυϕερό µου ήµισυ [tǥ εtεrǥ /trifεrǥ mu imisi] halvdød adj. µισοπεθαµένος [misǥpεϑamεnǥs] halvere v. (redusere med halvparten, være halvveis gjennom, dele i to) µισιάζω [misiazǥ] # (dele på midten) κόβω στο µισό [kǥvǥ stǥ misǥ] # (geometri: ang. vinkel) διχοτοµώ [ðiχǥtǥmǥ] / halvere lønna/prisene κόβω το µισθό/τις τιµές στο µισό [kǥvǥ tǥ misϑǥ/tis timεs stǥ misǥ] / halvere tida/avstanden µισιάζω το το χρόνο/την απόσταση [misiazǥ tǥ ΧrǤnǤ/tin apǥstasi] halveres v. (bli halvert, synke til det halve, gå ned 50 %) ελαττώνοµαι στο µισό [εlatǥnǥmε stǥ misǥ] : folketallet i landsbyen min er halvert ο πληθυσµός του χωριού µου ελαττώθηκε το µισό [Ǥ pliϑizmǥs tu ΧǤriu mu εlatǥϑikε stǥ misǥ] halvering f.m. f.m. (todeling, tvedeling; gjennomskjæring) διχοτόµηση, η [i ðiχǥtǥmisi] # διαίρεση σε δύο τµήµατα, η [i ðjεrεsi sε ðiǥ tmimata] halverings- (mat.) διχοτοµικός [ðiχǥtǥmikǥs] # διχοτόµος [ðiχǥtǥmǥs] halveringslinje f.m. (mat., geometri) διχοτόµος (γωνίας), η [i ðiχǥtǥmǥz (DžǤnias)] halvferdig adv. (halvgjort) στη µέση [sti mεsi] halvfull adj (halvfylt, halvveis full) µεσάτος [mεsatǥs] # µισογεµάτος [misǥjεmatǥs] # µισόγιοµος [misǥjǥmǥs] # (lettere beruset, lett påseilet, på en snurr, småpussa) µισοπιωµένος [misǥpiǥmεnǥs] # µισοµεθυσµένος [misǥmεϑizmεnǥs] halvgal adj. (tullet) µισότρελλος [misǥtrǥlǥs] halvgammel adj. (aldrende, som har sett sine beste dager, som er over sin førse ungdom) γεροντοµπασµένος [jεrǥndǥbazmεnǥs] # παλιούτσικος [paljutsikǥs] halvgjort adv. (halvferdig, midt i) στη µέση [sti mεsi] / gå fra halvgjort arbeid αϕήνω κάτι στη µέση [afinǥ kati sti mεsi] : han gikk fra halvgjort arbeid (han lot arbeidet ligge (halvgjort) og gikk sin vei) άϕησε τη δουλειά του µισή κι έϕυγε [afisε ti ðulja tu misi ki εfijε] # άϕησε τη δουλειά του µισοτελειωµένη κι έϕυγε [afisε ti ðulja tu misǥtεliǥmεni ki εfijε] halvgud m. ηµίθεος, ο [Ǥ imiϑεǥs] halvhjertet adv. ανόρεχτα [anǥrεχta] # µε µισή καρδιά [mε misi karðja] # (uten glød/entusiasme) χωρίς κέϕι [ΧǤris kεfi] / gjøre noe halvhjertet κάνω κάτι χωρίς κέϕι [kanǥ kati ΧǤris kεfi] # (gjøre noe bare halvveis) κάνω µισές δουλειές [kanǥ misεz ðuljεs] / han fortsatte å arbeide, men bare med halvhjertet innsats συνέχισε να δουλεύει, αλλά ανόρεχτα [sinεçisε na ðulεvi ala anǥrεχta] / han lo, men bare halvhjertet γέλασε, αλλά ανόρεχτα [jεlasε ala anǥrεχta] halvhjertethet f.m. (halvhjertet tiltak) ηµίµετρο, το [tǥ imimεtrǥ] / det blir ingenting av halhvertethet (halvhjertethet duger ikke) δε γίνεται τίποτα µε ηµίµετρα [ðε jinεtε tipǥta mε imimεtra] halvkule f.m. ηµισϕαίριο, το [tǥ imisfεriǥ] / den nordlige/sørlige halvkule το βόρρειο/ νότιο ηµισϕαίριο [tǥ vǥriǥ/nǥtiǥ imisfεriǥ] / den vestlige/østlige halvkule το δυτικό/ ανατολικό ηµισϕαίριο [tǥ ðitikǥ/anatǥlikǥ imisfεriǥ]

17 17 halvkuleformet adj. (hemisfærisk) ηµισϕαιρικός [imisfεrikǥs] halvliter m. µισέ λίτρο, το [tǥ misǥ litrǥ] / en halvliter hvitvin µισό λίτρο άσπρο κρασί [misǥ litrǥ asprǥ krasi] halvlys n. (tussmørke, skumring) ηµίϕως, το [tǥ imifǥs] halvmett adj. µισογεµάτος [misǥjεmatǥs] halvmørke n. µισοσκόταδο, το [tǥ misǥskǥtaðǥ] halvmåne m. µισοϕέγγαρο, το [tǥ misǥfεŋgarǥ] # (det tyrkiske flagget som symbol på det tyrkiske rike og den muslimske verden) ηµισέληνος, η [i imisεlinǥs] / det er halvmåne (dvs. mellom halv- og fullmåne) το ϕεγγάρι είναι µισόγιος [tǥ fεŋgari inε misǥjǥs] / Røde halvmåne (som motstykke ti Røde Kors) η ερυθρά ηµισέληνος [i εriϑra imisεlinǥs] halvnaken adj. ηµίγυµνος [imijimnǥs] # µισόγυµνος [misǥjimnǥs] halvoffisiell adj. (offisiøs) ηµιεπίσηµος [imiεpisimǥs] halvpart m. µισό, το [tǥ misǥ] # ήµιου, το [tǥ imiu] / forstå bare halvparten καταλαβαίνω µόνο τα µισά [katalavεnǥ mǥnǥ ta misa] / gi meg/ta halvparten δώσε µου/πάρε το µισό [ðǥsε mu/parε tǥ misǥ] / halvparten av elevene οι µισοί µαθητές [i misi maϑitεs] / halvparten så mye til µιάµισυ ϕορά τόσο [mjamisi fǥra tǥsǥ] / han er halvparten så gammel som jeg έχει τα µισά µου χρόνια [εçi ta misa mu ΧrǤnja] / Hellas er halvparten så stort som Tyrkia η Ελλάδα έχει το µισό µέγεθος της Τουρκίας [i εlaða εçi tǥ misǥ mεjεϑǥs tis turkias] / hva er halvparten av femti? ποιο είναι το µισό του πενήντα; [piǥ inε tǥ misǥ tu pεninda] / komme gjennom/ bruke opp/forbruke/ halvparten µεσιάζω [mεsiazǥ] # µισιάζω [misiazǥ] : jeg har kommet gjennom halvparten av arbeidet/boka µίσιασα τη δουλειά/το βιβλίο [misiasa ti ðulja/tǥ vivliǥ] / min kostet halvparten av (det) din (kostet) το δικό µου κόστισε τα µισά λεϕτά από το δικό σου [tǥ ðikǥ mu kǥstisε ta misa lεfta apǥ tǥ ðikǥ su] / vi har brukt opp halvparten av oljen µισιάσαµε το λάδι [misiasamε tǥ laði] halvpensjon m. ηµιδιατροϕή, η [i imiðiatrǥfi] # ντεµί πανσιόν, η [i dεmi pansjǥn] / (om hotellgjest:) på halvpensjon ηµιοικότροϕος [imiikǥtrǥfǥs] halvrar adj. (forskrudd, litt gal) λιγάκι βίδα [liDžaki viða] halvrund adj. (halvsirkelformet) ηµικυκλικός [imikiklikǥs] halvsannhet f.m. µισο αλήθεια, η [i misǥaliϑia] / halvsannheter er farligere enn løgn οι µισές αλήθειες είναι χειρότερες από το ψέµα [i misεs aliϑiεs inε çirǥtεra apǥ tǥ psεma] halvsirkel m. ηµικύκλιο, το [tǥ imikikliǥ] halvsirkelformet adj. (halvrund) ηµικυκλικός [imikiklikǥs] / halvsirkelformet vindu (over dør el.a. åpning) ηµικυκλικός ϕεγγίτης, ο [imikiklikǥs fεŋgitis] halvskygge m. (halvlys, tussmørke, skumring) ηµίϕως, το [tǥ imifǥs] # παρασκιά, η [i paraskja] halvsove v. (døse, duppe av) µισοκοιµάµαι [misǥkimamε] / jeg sovnet nesten under prekenen µισοκοιµήθηκα την ώρα του κηρύγµατος [misǥkimiϑika tin Ǥra tu kiriDžmatǥs] halvstatlig adj. ηµικρατικός [imikratikǥs]

18 18 halvstøvel m. (støvel som når til anklene, støvlett) µποτίνι, το [tǥ bǥtini] halvsøster f. (stesøster) ετεροθαλής αδελϕή, η [i εtεrǥϑalis aðεlfi] # (halvsøster) µηλαδέρϕι, το [tǥ milaðεrfi] halvsøvn m : i uttr. i halvsøvne µισοκοιµισµένος [misǥkimizmεnǥs] halvt adv. (tilsynelatende, pref. halv-, semi-) ηµι- [imi] / halvt bevisstløs ηµιαναίσθητος [imianεsϑitǥs] / halvt liggende (tilbakelent) µισοξαπλωµένος [misǥksaplǥmεnǥs] / halvt lukket (på gløtt, på klem) ηµίκλειστος [imiklistǥs] halvtid f.m. ηµιχρόνιο, το [tǥ imiχrǥniǥ] # ηµίχρονο, το [tǥ imiχrǥnǥ] / arbeide på halvtid (arbeide halvdag/deltid) κάνω µισό µεροκάµατο [kanǥ misǥ mεrǥkamatǥ] / ved halvtid/etter første omgang var stillingen 2-2 στο πρώτο ηµίχρονο το σκορ ήταν δυο δυο [stǥ prǥtǥ imiχrǥnǥ tǥ skǥr itan ðiǥ-ðiǥ] / stillingen ved halvtid/ pauseresultatet var 1 0 το σκορ στο α' ηµίχρονο ήταν 1 0 [tǥ skǥr stǥ prǥtǥ imiχrǥnǥ itan εna miðεn] halvtime m. µισή ώρα, η [i misi Ǥra] # ηµίωρο, το [tǥ imiǥrǥ] # µισάωρο, το [tǥ misaǥrǥ] / hver halvtime ανά ηµίωρο [ana imiǥrǥ] : bussforbindelse/bussavgang hver halvtime λεωϕορειακή συγκοινωνία ανά ηµίωρο [lεǥfǥriaki siŋginǥnia ana imiǥrǥ] halvtimes adj. (en halv times) ηµίωρος [imiǥrǥs] / en halvtimes pause ηµίωρη διακοπή [imiǥri ðiakǥpi] halvtom adj. µιασάδειος [misaðjǥs] halvtørr adj. ηµίξηρος [imiksirǥs] / en halvtørr vin ηµίξηρο κρασί [imiksirǥ krasi] halvvei m. : i uttr. møte noen på halvveien (inngå kompromiss med noe) συναντώ κάποιον στα µισά του δρόµου [sinandǥ kapiǥn sta misa tu ðrǥmu] halvveis adv. (midt i) στι µέση [sti mεsi] / halvveis over gata µισοδροµίς [misǥðrǥmis] (midt på gata) µεσοδροµίς [mεsǥðrǥmis] : jeg var kommet halvveis over gata da ήµουν στη µέση του δρόµου όταν... [imun sti mεsi tu ðrǥmu Ǥtan] / jeg er kommet halvveis i arbeidet/i boka (jeg er halvferdig med arbeidet/boka) µίσιασα τη δουλειά µου/το βιβλίο [misiasa ti ðulja mu/tǥ vivliǥ] : (jeg har lest halve boka) έχω µισοδιαβάσει το βιβλίο µου [εχǥ misǥðiavasi tǥ vivliǥ mu] / jeg er halvveis i arbeidet/frokosten έχω µισοτελειώσει τη δουλειά µου/το πρόγευµά µου [εχǥ misǥtεliǥsi ti ðulja mu/tǥ prǥjεvma mu] / jeg var halvveis i boka mi/i måltidet mitt ήµουν στη µέση του βιβλίου µου/του ϕαγητού µου [imun sti mεsi tu vivliu mu/tu fajitu mu] / jeg var kommet halvveis opp/ned fjellet είχα µισο ανέβει/µισο κατέβει το βουνό [iχa misǥanεvi/misǥkatεvi tǥ vunǥ] : vi var kommet halvveis opp fjellet είµασταν στη µέση της ανάβασης στο βουνό [imastan sti mεsi tis anavasis stǥ vunǥ] halvvill adj. ηµιάγριος [imiaDžriǥs] / i halvvill tilstand σε ηµιάγρια κατάσταση [sε imiaDžria katastasi] halvveis adv. (på halvveien) στα µισά [sta misa] # στο µέσον* [stǥ mεsǥn] halvvokal m. (språkvit.) ηµίϕωνο, το [tǥ imifǥnǥ] halvvåken adj. µισοξύπνιος [misǥksipniǥs] halvøy f.m. χερσόνησος, η [i çεrsǥnisǥs] halvåpen adj. (om dør: på gløtt, på klem) µισάνοιχτος [misaniχtǥs]

19 19 halvår n. (seks måneder, semester) εξάµηνο, το [tǥ εksaminǥ] halvårlig adj. (som skjer hvert halvår) εξαµηναίος [εksaminεǥs] # (halvårs-, halvtårs) εξάµηνος [εksaminǥs] ham m. (hud) δέρµα, το [tǥ ðεrma] # (skinn, dekke, omslag) ντύµα, το [tǥ dima] / skifte ham (om krypdyr: skyte el. kaste hammen) αλλάζω δέρµα [alazǥ ðεrma] # (kaste hammen, skyte hammen) αποβάλλω το δέρµα [apǥvalǥ tǥ ðεrma] : slangene kaster/skyter hammen τα ϕίδια αποβάλλουιν το δέρµα/ντύµα τους [ta fiðia apǥvalun tǥ ðεrma/dima tus] hamadryade m. (myt. slange, kongekobra) νάγια, η [i naja] Hamburg geo. Αµβούργο, το [tǥ amvurDžǥ] hamburger m. (karbonade av kjøttdeig) µπιϕτέκι απο κιµά [biftεki apǥ kima] # (hamburgersmørbrød, (ristet) rundstykke med karbonade) (ϕρυγανιστό) ψωµάκι µε µπιϕτέκι βοδινού [(friDžanitǥ) psǥmaki mε biftεki vǥðinu] # (dagl.) χάµπουργκερ, το [tǥ Χamburgεr] hamburgerkjøtt n. (røkt hestekjøtt) καπνιστό αλογίσιο κρέας, το [tǥ kapnistǥ alǥjisiǥ krεas] hamle opp med v. (klare, overkomme, mestre) αντιµετωπίζω [andimεtǥpizǥ] # το βάζο µε [tǥ vazǥ mε] # καταϕέρνω [katafεrnǥ] / hvordan ville du hamle opp med en bevæpnet røver? πως θ' αντιµετώπιζες έναν ένοπλο ληστή; [pǥs ϑandimεtǥpizεs εnan εnǥplǥ listi] / jeg kan hamle opp med tre slike som deg! µπορώ να καταϕέρω τρεις σαν και σένα [bǥrǥ na katafεrǥ tris san kε sεna] / jeg kan hamle opp med ti slike som dere µπορώ να το βάλω µε δέκα σαν και σας [bǥrǥ na tǥ valǥ mε ðεka saŋ kε sas] hammer m. (klubbe) σϕυρί, το [tǥ sfiri] # (verktøy, i øret, våpen, slegge) σϕύρα, η [i sfira] # κόπανος, ο [Ǥ kǥpanǥs] # σϕύρα, η [i sfira] / hammer og sigd το σϕυρί και το δρεπάνι [tǥ sfiri kε tǥ ðrεpani] / komme under hammeren (bli solgt på auksjon) βγαίνω στο σϕυρί [vjεnǥ stǥ sfiri] / en tung hammer (ei slegge) βαρύ σϕυρί [vari sfiri] hammerøks f.m. (fjellklatrerutstyr) ρειβατική σκαπάνη, η [i Ǥrivatiki skapani] hamp m. καννάβι, το [tǥ kanavi] # καννάβη, η [i kanavi] hampe- (av hamp) καννάβινος [kanavinǥs] # κανναβένιος [kanavεniǥs] # κανναβίσιος [kanvisiǥs] hampefrø n. (fuglefrø) κενναβούρι, το [tǥ kεnavuri] # κενναβόσπορος, ο [Ǥ kεnavǥspǥrǥs] hampetau n. κανναβόσκοινο, το [tǥ kanavǥskinǥ] hamre v. (hamre/dundre løs på) κοπανίζω [kǥpanizǥ] # κοπανάω [kǥpanaǥ] # κοπανώ [kǥpanǥ] # βροντοκτυπώ [vrǥndǥktipǥ] # καταϕέρω (ηχηρό) κτύπηµα [katafεrǥ (içirǥ) ktipima] / hamre ut (utforme, utarbeide) εκπονώ [εkpǥnǥ] # (slå flatt, jevne ut) ισ(ι)άζω [is(i)azǥ] # ισιώνω [isiǥnǥ] : hamre ut en plan (utarbeide en plan) εκπονώ ένα σχέδιο [εkpǥnǥ εna sçεðiǥ] : hamre ut et stykke metall ισιάζω ένα µέταλο [isiazǥ εna mεtalǥ] / han fortsatte å hamre på døra συνέχισε να κοπανά την πόρτα [sinεçisε na kǥpana tim bǥrta] / artilleriet vårt hamret løs på borgmurene το βαρύ πυροβολικό µας κοπάναγε τα τείχη του κάστρου [tǥ vari pirǥvǥlikǥ mas kǥpanajε ta tiçi tu kastru] hamret adj. (om gull o.l.) σϕυρήλατος [sfirilatǥs] / hamret gull σϕυρήλατος χρυσός, ο

20 20 [Ǥ sfirilatǥs ΧrisǤs] hamring f.m. (dundring, banking) κοπάνηµα, το [tǥ kǥpanima] # κοπάνισµα, το [tǥ kǥpanizma] hamstre v. (samle) συσσωρεύω [sisǥrεvǥ] # (ta inn (varer), skaffe seg et lager av) κάνω απόθεµα [kanǥ apǥϑεma] hamstring f.m. αποθεµατοποίηση, η [i apǥϑεmatǥpiisi] # (lagring) εναποθήκευση, η [i εnapǥϑikεfsi] # (lagring, frilagring (i tollen)) αποθήκευση, η [i apǥϑikεfsi] han pers.pron.m.sg. αυτός [aftǥs] # (trykksterkt, folk.) του λόγου του [tu lǥDžu tu] # (han, han selv, hans jeg + 3. pers. av verbet) η αϕεντιά του [i afεndja tu] / det er han, John! αυτός είναι, ο Γιάννις! [aftǥs inε Ǥjanis] / det var han jeg slo αυτόν χτύπησα [aftǥn Χtipisa] / det var han som slo meg! αυτός (ήταν που) µε χτύπησε [aftǥs (itan pu) mε Χtipisε] / det vet han bedre enn du/deg η αϕεντιά του ξέρει καλύτερα από σένα [i afεndja tu ksεri kalitεra apǥ sεna] / han og vennene hans αυτός και οι ϕίλοι του [aftǥs kε i fili tu] / han selv αυτός (ο ίδιος) [aftǥs Ǥ iðiǥs] : (det var) han selv (som) ba meg gå αυτός µου είπε να πάω [aftǥz mu ipε na paǥ] / han som var (sammen) med meg i går αυτός που ήταν µαζί µου χτες [aftǥs pu itan mazi mu Χtεs] / så du han? τον είδες αυτόν; [tǥn iðεs aftǥn] / var det han som så han? του λόγου του τον είδε; [tu lǥDžu tu tǥn iðε] handel m. εµπόριο, το [tǥ εmbǥriǥ] # (omsetning, distribusjon) διακίνηση, η [i ðiakinisi] # (kjøping, innkjøp) αγορά, η [i aDžǥra] # (kjøp og salg) αγορές και πωλήσεις [aDžǥrεs kε pǥlisis] # (kjøp og salg, transaksjon) αγοραπωλησία [i aDžǥrapǥlisia] # αγοροπωλησία [i aDžǥrǥpǥlisia] # (forretninger, forretningstransaksjoner) εµπορικές συναλλαγές [εmbǥrikεs sinalajεs] (forretningsdrift, forretning, konsern, firma) επιχείρηση, η [i εpiçirisi] / drive handel (være forretningsdrivende, være beskjeftiget med handel) ασχολούµαι µε επιχειρήσεις [asχǥlumε mε εpiçirisis] / handelen går tregt/livlig το εµπόριο είναι πεσµένο/καλό [tǥ εmbǥriǥ inε pεzmεnǥ/kalǥ] / handelen stoppet helt opp νέκρωσε το εµπόριο [nεkrǥsε tǥ εmbǥriǥ] / omstøting av en handel (opphevelse, annullering av en handel) αναστροϕή αγοροπωλησίας [anastrǥfi aDžǥrǥpǥlisias] / ulovlig handel αθέµιτο/παράνοµο εµπόριο, το [tǥ aϑεmitǥ/paranǥmǥ εmbǥriǥ] handelsagent m. (salgsagent) εµποροµεσίτης, ο [Ǥ εmbǥrǥmεsitis] handelsattaché n. εµπορικός ακόλουθος (πρεσβείας), ο [Ǥ εmbǥrikǥs akǥluϑǥs (prεzvias)] handelsavtale m. (forretningavtale) εµπορική συµϕωνία, η [i εmbǥriki simfǥnia] # (handelstraktat) εµπορική σύνθηκη, η [i εmbpǥriki sinϑiki] handelsbalanse m. εµπορικό ισοζύγιο, το [tǥ εmbǥrikǥ isǥzijiǥ] / negativ handelsbalanse δυσµενές εµπορικό ισοζύγιο [ðizmεnεs εmbǥrikǥ isǥzijiǥ] / underskudd på handelsbalansen έλλειµµα εµπορικού ισοζυγίου [εlima εmbǥriku isǥzijiu] handelsblokade m. εµπορικός αποκλεισµός, ο [Ǥ εmbǥrikǥs apǥklizmǥs] handelsboikott m. (handelsrestriksjon, handelsembargo) εµπορική απαγόρευση, η [i εmbǥriki apaDžǥrεfsi] # απαγόρευση του εµπορίου, η [i apaDžǥrεfsi tu εmbǥriu] handelsdelegasjon m. εµπορική αντιπροσωπία/αποστολή, η [i εmbǥriki andiprǥsǥpia/ apǥstǥli]

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode

hobby den eneste hobbyen min er lesing/sjakk fisking var favoritthobbyen hans/hans kjæreste hobby jeg har fotografering som hobby hode 1 hobby m. (atspredelse, fritidsaktivitet, underholdning) διασκέδαση, η [i ðiaskεðasi] # ενασχόληση, η [i εnasχǥlisi] / den eneste hobbyen min er lesing/sjakk η µόνη µου διασκέδαση είναι το διάβασµα/το

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2017 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Τι θέλεις να σπουδάσεις του χρόνου; Θέλω να γίνω φαρμακοποιός. Σε ποιο πανεπιστήμιο;

Διαβάστε περισσότερα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα

bab.la Φράσεις: Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές ελληνικά-δανέζικα Ευχές : Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Tillykke. Vi ønsker jer begge to alt mulig glæde i verdenen. νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα

Διαβάστε περισσότερα

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο

[ksεskazǥ] # (slå seg løs, slå ut håret, slappe av) αϕήνω τον εαυτό µου ελεύθερο 1 koalisjon m. συνασπισµός, ο [Ǥ sinaspizmǥs] koalisjonsregjering f.m. κυβέρνηση συνασπισµού, η [i kivεrnisi sinaspizmu] # οικουµενική κυβέρνηση, η [i ikumεniki kivεrnisi] kobber n. (kopper) χαλκός, ο

Διαβάστε περισσότερα

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής

Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Τράντα Βασιλική Β εξάμηνο Ειδικής Αγωγής Ο Μικρός Πρίγκιπας έφτασε στη γη. Εκεί είδε μπροστά του την αλεπού. - Καλημέρα, - Καλημέρα, απάντησε ο μικρός πρίγκιπας, ενώ έψαχνε να βρει από πού ακουγόταν η

Διαβάστε περισσότερα

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω

T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω 1 T ta v. (motta, ta opp/inn/med seg, måle, romme, huse, knipse, kjøpe, låne, spise, drikke) παίρνω [pεrnǥ] # (spise) τρώγω [trǥDžǥ] # (drikke) πίνω [pinǥ] # (ha plass til) έχω χώρο για [εχǥ ΧǤrǤ ja] #

Διαβάστε περισσότερα

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει

Μια νύχτα. Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα Μπαίνω στ αμάξι με το κορίτσι μου και γέρνει γλυκά στο πλάϊ μου και το φεγγάρι λες και περπατάει ίσως θέλει κάπου να μας πάει Μια νύχτα σαν κι αυτή μια νύχτα σαν κι αυτή θέλω να σου πω πόσο σ

Διαβάστε περισσότερα

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la

seg om, tenke på nytt, komme på bedre tanker) ξανασκέϕτοµαι [ksanaskεftǥmε] : la 1 tendens m. (trend, hang, tilbøyelighet) τάση, η [i tasi] # ροπή, η [i rǥpi] # κίνηση, η [i kinisi] # κλίση, η [i klisi] / en oppadgående/nedadgående tendens η ανατιµητική/ υποτιµητική τάση [anatimtiki/ipǥtimitiki

Διαβάστε περισσότερα

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på)

kjole denne kjolen har knepping/glidelås bak en enkel kjole en hvit kjole med blå prikker (på) 1 kjole m. ϕόρεµα, το [tǥ fǥrεma] # ϕουστάνι, το [tǥ fustani] # (lang kjole, aftenantekk) τουαλέτα, η [i tualεta] / denne kjolen har knepping/glidelås bak αυτό το ϕόρεµα κλείνει/κουµπώει πίσω [aftǥ tǥ

Διαβάστε περισσότερα

Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα αρχαρίων NY1111- Nybörjarkurs NY1111 Γκέτεµποργκ 19-1-2008/Göteborg 2008-1-19 Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer

Διαβάστε περισσότερα

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος»

Ο εγωιστής γίγαντας. Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία. Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης. «Αλέξανδρος Δελμούζος» Ο εγωιστής γίγαντας Μεταγραφή : Γλυμίτσα Ευθυμία Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης «Αλέξανδρος Δελμούζος» 2010-2011 Κάθε απόγευμα μετά από το σχολείο τα παιδιά πήγαιναν για να παίξουν στον κήπο του γίγαντα.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή

Προσωπική Αλληλογραφία Επιστολή - Διεύθυνση Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Ελληνική γραφή διεύθυνσης: Όνομα Παραλήπτη Όνομα και νούμερο οδού Ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Kan du hjælpe mig, tak? Παράκληση για βοήθεια Snakker du engelsk? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά snakker du _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Jeg snakker ikke_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Can you help me, please? Παράκληση για βοήθεια Do you speak English? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά Do you speak _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα I don't speak_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω.

ΝΗΦΟΣ: Ένα λεπτό µόνο, να ξεµουδιάσω. Χαίροµαι που σε βλέπω. Μέρες τώρα θέλω κάτι να σου πω. Νήφο. Πεταλία; Εγώ, ναι. Σήκω. Δεν ξέρω αν µπορώ. Μπορείς. Είµαι κουρασµένος. Ήρθε η ώρα, όµως. Τα χέρια µου έχουν αίµατα. Τα πόδια µου είναι σαν κάποιου άλλου. Δεν έχουµε πολύ χρόνο. Ένα λεπτό µόνο, να

Διαβάστε περισσότερα

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki

apǥϑεmatikǥ] # hemmelig politi (sikkerhetspoliti) µυστική αστυνοµία [mistiki 1 hematologi m. (læren om blod og blodsykdommer) αιµατολογία, η [i εmatǥlǥjia] hematom m. (blodsuttredelse i vevet) αιµάτοµα, το [tǥ εmatǥma] hematuri m. (med.)(blod i urinen) αιµατουρία, η [i εmaturia]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ. Α ομάδα. Αφού επιλέξεις τρία από τα παραπάνω αποσπάσματα που σε άγγιξαν περισσότερο, να καταγράψεις τις δικές σου σκέψεις. Α ομάδα ΕΡΓΑΣΙΕΣ 1. Η συγγραφέας του βιβλίου μοιράζεται μαζί μας πτυχές της ζωής κάποιων παιδιών, άλλοτε ευχάριστες και άλλοτε δυσάρεστες. α) Ποια πιστεύεις ότι είναι τα μηνύματα που θέλει να περάσει μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr

ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16. «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 «Η κόρη η μονάχη» (Καστοριά - Μακεδονία) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #16 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011 Δείτε όλα τα παραμύθια

Διαβάστε περισσότερα

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA

Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: Αριθμός δίσκου: GA Θα φύγω :: Παπαϊωάννου Ι. - Ευγενικός Α. :: 1956 Αριθμός δίσκου: GA 7888 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5211 Για ένα πείσμα σου κουτό, θα φύγω να ξενιτευτώ, Θα πάρω σβάρνα το ντουνιά για

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 2 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ Βάζει η δασκάλα εργασία για το σπίτι, να ρωτήσουν πως γεννιούνται τα παιδιά. - Μαμά, μαμά, λέει ο Σοτός μόλις πήγε σπίτι, η δασκάλα μας είπε να σας ρωτήσουμε πως γεννιούνται τα παιδιά. - Δεν μπορώ τώρα,

Διαβάστε περισσότερα

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του:

Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: Κάποια μέρα, όπως όλοι παντρεύονται, έτσι παντρεύτηκε και ο Σοτός. Σον ρωτάει η γυναίκα του: -Σότε, μ' απατάς; Ναι η Ου; - Ουουουου!!! Σοτός: Έλα να κάνουμε ερώτα μέχρι το πρωί Αννούλα: Σι λες ρε βλάκα,

Διαβάστε περισσότερα

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω.

Και ο μπαμπάς έκανε μία γκριμάτσα κι εγώ έβαλα τα γέλια. Πήγα να πλύνω το στόμα μου, έπλυνα το δόντι μου, το έβαλα στην τσέπη μου και κατέβηκα να φάω. 1 Εδώ και λίγες μέρες, ένα από τα πάνω δόντια μου κουνιόταν και εγώ το πείραζα με τη γλώσσα μου και μερικές φορές με πονούσε λίγο, αλλά συνέχιζα να το πειράζω. Κι έπειτα, χτες το μεσημέρι, την ώρα που

Διαβάστε περισσότερα

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία

Το δικό µου σκυλάκι. Ησαΐα Ευτυχία Συχνά στη ζωή µας βρισκόµαστε στη θέση που πρέπει να υποστηρίξουµε τη γνώµη µας για να πείσουµε τους άλλους ότι έχουµε δίκαιο! Μερικές φορές το πετυχαίνουµε µερικές όχι! Η επιχειρηµατολογία απαιτεί τέχνη,

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2

Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Γλωσσικές πράξεις στη διαγλώσσα των μαθητών της Ελληνικής ως Γ2 Σπυριδούλα Μπέλλα Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Πανεπιστήμιο Αιγαίου 9/5/2017 Επικοινωνιακή ικανότητα γνώση ενός ομιλητή ως

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη

Ενότητα 7. πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Ενότητα 7 πίνακας του Γιώργου Ιακωβίδη Αφηγούμαστε πώς περάσαμε σε μια συναυλία Περιγράφουμε μουσικά όργανα και πώς κατασκευάζονται Απαγγέλλουμε και τραγουδάμε στίχους Περιγράφουμε έργα τέχνης Αναγνωρίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι...

- Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, πριν την εγχείρηση δεν είχατε μούσι... - Δεν είμαι γιατρός. Ο Αγιος Πέτρος είμαι... - Γιατρέ, βλέπω μπλε και πράσινους κόκκους.. - Οφθαλμίατρο έχετε δει; - Οχι! Μόνο μπλε και πράσινους κόκκους...

Διαβάστε περισσότερα

1 Εξετάσεις στη Νεοελληνική Γλώσσα-Tentamen i nygrekiska Τµήµα NY1211, B1 kurs NY1211, B1 Γκέτεµποργκ... 2008/Göteborg 2008... Ονοµατεπώνυµο - Namn och efternamn:... Προσωπικός αριθµός - Personnummer :...

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν

ǤpiǤðipǤtε εnðεχǥmεnǥ] / la barna leke άϕησε/άσε/άσ' τα παιδιά να παίξουν 1 L la v. (tillate) παραχωρώ [paraχǥrǥ] # επιτρέπω [εpitrεpǥ] # (la, forlate, la det bli igjen, slippe, oppgi, la i stikken) αϕήνω [afinǥ] # (formanende partikkel, la oss/gå/dra, på gresk evt. fulgt av

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

ΙΑ ΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ 1η Σελίδα Η Γιώτα θα πάει για πρώτη φορά κατασκήνωση. Φαντάζεται πως θα περάσει πολύ άσχημα μακριά από τους γονείς και τα παιχνίδια της για μια ολόκληρη εβδομάδα. Αγχώνεσαι ή νοιώθεις άβολα όταν είσαι

Διαβάστε περισσότερα

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης

Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Από τα παιδιά της Α 2 τάξης Καραγκιόζης: Καλημέρα Πασά μου. Πασάς: Καλημέρα Καραγκιόζη. Πού πας και είσαι τόσο βιαστικός; Καραγκιόζης: Πάω να βρω δουλειά. Πασάς: Τι δουλεία ξέρεις να κάνεις εσύ; Καραγκιόζης:

Διαβάστε περισσότερα

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs

slags problemer (problemer av alle mulige slag) δυσκολίες όλων των ειδών [ðiskǥliεs 1 probat adj. (dyktig, effektiv, virksom) αποτελεσµατικός [apǥtεlεzmatikǥs] proberstein m. λυδία λίθος, ο [Ǥ liðia liϑǥs] probervekt f.m. (presisjonsvekt) ζυγός ακριβείας, ο [Ǥ ziDžǥs akrivias] # ζυγαριά

Διαβάστε περισσότερα

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους;

Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; 1. Αυτήν εκεί την κοπελιά την ξέρεις; Πού είναι τα παιδιά; Γιατί δεν είναι μέσα στις τάξεις τους; Σήμερα αρχίζουν τα μαθήματα των ελληνικών. Η Ελένη έχει αγωνία: φοβάται ότι ξέχασε όλα όσα έμαθε το καλοκαίρι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΡΒΙΣ ΒΑΤΣΑΚΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΣΕΡΒΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ένα καλό σέρβις είναι ένα από τα πιο σημαντικά χτυπήματα επειδή μπορεί να δώσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στην αρχή του πόντου. Το σέρβις είναι το πιο σημαντικό

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια - Τα απαραίτητα Μπορείτε να με βοηθήσετε; (Borίte na me voithίsete?) Παράκληση για βοήθεια Μιλάτε αγγλικά; (Miláte agliká?) Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Μιλάς _[γλώσσα]_; (Milás _[glóssa]_?) Ερώτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage

ΧamǤjεlǤ] # αδιόρατο/αµυδρό χαµόγελο aðjǥratǥ/amiðrǥ ΧamǤjεlǤ] / vage 1 V vable m. (blemme, gnagsår) ϕλύκταινα, η [i fliktεna] # (træl, blemme) καρούλα, η [i karula] vade v. (va, gå over) διαβαίνω [ðiavεnǥ] # τσαλαβουτάω [tsalavutaǥ] / som det er mulig å vade over (som lar

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Můžete mi pomoci, prosím? Παράκληση για βοήθεια Mluvíte anglicky? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Mluvíte _[language]_? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Nemluvím_[language]_.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript

Modern Greek Stage 6 Part 2 Transcript 1. Announcement Καλημέρα, παιδιά. Θα ήθελα να δώσετε μεγάλη προσοχή σε ό,τι πω σήμερα, γιατί όλες οι ανακοινώσεις είναι πραγματικά πολύ σημαντικές. Λοιπόν ξεκινάμε: Θέμα πρώτο: Αύριο η βιβλιοθήκη του σχολείου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟ 2 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΕΓΓΟΝΟΣ: Παππού, γιατί προτιμάς να βάζεις κανέλα και όχι κύμινο στα σουτζουκάκια; ΠΑΠΠΟΥΣ: Το κύμινο είναι κομματάκι δυνατό. Κάνει τους ανθρώπους να κλείνονται

Διαβάστε περισσότερα

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja,

J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, 1 J ja ναι [nε] # (javisst) µάλιστα [malista] / ja, det kan De/dere (gjøre) (selvfølgelig kan De/dere det!) βεβαία µπορείτε [vεvεa bǥritε] / ja, gjerne! ναι, ευχαρίστως [nε εfχaristǥs] / ja, litt ναι λίγο

Διαβάστε περισσότερα

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. ''

6. '' Καταλαβαίνεις οτι κάτι έχει αξία, όταν το έχεις στερηθεί και το αναζητάς. '' 1. '' Τίποτα δεν είναι δεδομένο. '' 2. '' Η μουσική είναι η τροφή της ψυχής. '' 3. '' Να κάνεις οτι έχει νόημα για σένα, χωρίς όμως να παραβιάζεις την ελευθερία του άλλου. '' 4. '' Την πραγματική μόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek Beginners

Modern Greek Beginners 2016 HIGHER SCHOOL CERTIFICATE EXAMINATION Modern Greek Beginners ( Section I Listening) Transcript Familiarisation Text Καλημέρα. Καλημέρα σας. Μπορώ να σας βοηθήσω; Ήρθα να πάρω αυτό το δέμα. Σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας 18 Ιανουαρίου 2013 A2 Κείμενα Κατανόησης Γραπτού Λόγου Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Διάρκεια Εξέτασης 30 λεπτά Ερώτημα 1 (7 μονάδες) Διαβάζετε

Διαβάστε περισσότερα

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får

[pεrnǥ mja jεfsi] # µαθαίνω να µου αρέσει κάτι [maϑεnǥ na mu arεsi kati] : får 1 smadre v. (splintre, knuse) θραυώ [ϑravǥ] # κοµµατιάζω [kǥmatjazǥ] / den fulle mannen smadret alle møblene ο µεθυσµένος κοµµάτιασε όλα τα έπιπλα [Ǥ mεϑizmεnǥs kǥmatjasε Ǥla ta εpipla] smak m. (smakssans)

Διαβάστε περισσότερα

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού

Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Ιερά Μητρόπολις Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Ευλογηµένο Καταφύγιο Άξιον Εστί Κατασκήνωση Αγοριών ηµοτικού Μακρυνίτσα 2013 Ύµνος της οµάδας της Προσευχής Όµορφη ώρα στο προσευχητάρι αηδόνια, τζιτζίκια και

Διαβάστε περισσότερα

Σωστό ή λάθος; Αν η πρόταση είναι σωστή βάλε ένα Χ κάτω από το ΣΩΣΤΟ ή κάτω από το ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λάθος!

Σωστό ή λάθος; Αν η πρόταση είναι σωστή βάλε ένα Χ κάτω από το ΣΩΣΤΟ ή κάτω από το ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λάθος! Συγγραφέας: Αλεξίου Θωμαή ΕΠΙΠΕΔΟ: A1 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ - ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ Είμαι ο Στέφανος! Γεια σας φίλοι και φίλες μου! Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι το ΠΟΚΕΜΟΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές

Προσωπική Αλληλογραφία Ευχές - Γάμος Συγχαρητήρια. Σας ευχόμαστε όλη την ευτυχία του κόσμου. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο ζευγάρι Θερμά συγχαρητήρια για τους δυο σας αυτήν την ημέρα του γάμου σας. Συγχαρητήρια για ένα νιόπαντρο

Διαβάστε περισσότερα

Результаты теста Греческий

Результаты теста Греческий 04.11.2016 Результаты теста Греческий 1. -Από πού είστε; - είμαι Ρωσία 1. από τη - ваш ответ 2. στη 3. από στη 4. τη 2. Πώς πηγαίνεις στη δουλειά σου; - μετρό. 1. με το - ваш ответ 2. στο 3. από το 4.

Διαβάστε περισσότερα

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα.

Τριγωνοψαρούλη, μην εμπιστεύεσαι ΠΟΤΕ... αχινό! Εκπαιδευτικός σχεδιασμός παιχνιδιού: Βαγγέλης Ηλιόπουλος, Βασιλική Νίκα. Ήρθε ένας νέος μαθητής στην τάξη. Όλοι τον αποκαλούν ο «καινούριος». Συμφωνείς; 1 Δεν είναι σωστό να μη φωνάζουμε κάποιον με το όνομά του. Είναι σαν να μην τον αναγνωρίζουμε. Σωστά. Έχει όνομα και με αυτό

Διαβάστε περισσότερα

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups

LET S DO IT BETTER improving quality of education for adults among various social groups INTERVIEWS REPORT February / March 2012 - Partner: Vardakeios School of Hermoupolis - Target group: Immigrants, women 1 η συνέντευξη Από την Αλβανία Το 2005 Η γλώσσα. Ήταν δύσκολο να επικοινωνήσω με τους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω

ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα Έχουν δύο φωνές: την ενεργητική και την παθητική Ενεργητική φωνή: ω. Παθητική φωνή: -μαι. Οι καταλήξεις των ρημάτων, ω, -άβω 1 ΤΑ ΡΗΜΑΤΑ Τα ρήματα ανήκουν στα κλιτά μέρη του λόγου και φανερώνουν ότι κάποιο πρόσωπο, ζώο ή πράγμα κάνει κάτι (κάποια ενέργεια), ή παθαίνει κάτι από κάποιον άλλον, ή από τον εαυτό του ή βρίσκεται σε

Διαβάστε περισσότερα

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ

krabbe v. (krype på alle fire) αρκουδίζω [arkuðizǥ] # µπουσουλάω [busulaǥ] # µπουσουλίζω [busulizǥ] / krabbe nedover κατεβαίνω έρποντας [katεvεnǥ 1 krabbe f. κάβουρας, ο [kavuras] # (småkrabbe) καβούρι, το [tǥ kavuri] # (stor krabbe) καβουροµάνα, η [i kavurumana] / ei krabbe kløp meg i stortåa ένας κάβουρας µε δάγκωσε στο µεγάλο δάχτυλο [εnas kavuras

Διαβάστε περισσότερα

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά

Ταξίδι Γενικά. Γενικά - Τα απαραίτητα. Γενικά - Συνομιλία. Παράκληση για βοήθεια. Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά - Τα απαραίτητα Bonvolu helpi min. Παράκληση για βοήθεια Ĉu vi parolas la anglan? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά αγγλικά Ĉu vi parolas la _[lingvo]_an? Ερώτηση σε πρόσωπο αν μιλά ορισμένη γλώσσα Mi ne parolas

Διαβάστε περισσότερα

λέω, λες... /πάω, πας...

λέω, λες... /πάω, πας... Ασκήσεις Μαθήματα 13 15 Καταλάβατε τα μαθήματα; 1 (α) Η Μαρία και η Ελένη δε θα πάνε στο σινεμά. (β) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο ζαχαροπλαστείο. (γ) Η Μαρία και η Ελένη θα πάνε στο σινεμά. (δ) Η Μαρία

Διαβάστε περισσότερα

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή

Αιτήσεις Συνοδευτική Επιστολή - Εισαγωγή Αξιότιμε κύριε, Kære Hr., Επίσημη επιστολή, αρσενικός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμη κυρία, Επίσημη επιστολή, θηλυκός αποδέκτης, όνομα άγνωστο Αξιότιμε κύριε/ κυρία, Kære Fru., Kære Hr./Fru.,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ

Α ΜΕΡΟΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ ΑΡΗΣ ΤΙΤΑ Α ΜΕΡΟΣ Μικρό, σύγχρονο οικογενειακό διαμέρισμα. Στο μπροστινό μέρος της σκηνής βλέπουμε δυο παιδικά δωμάτια, ένα στ αριστερά κι ένα στα δεξιά. Από το εσωτερικό τους καταλαβαίνουμε αμέσως ότι αριστερά

Διαβάστε περισσότερα

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ

Οι αριθμοί σελίδων με έντονη γραφή δείχνουν τα κύρια κεφάλαια που σχετίζονται με το θέμα. ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑ Τί σε απασχολεί; Διάβασε τον κατάλογο που δίνουμε παρακάτω και, όταν συναντήσεις κάποιο θέμα που απασχολεί κι εσένα, πήγαινε στις σελίδες που αναφέρονται εκεί. Διάβασε τα κεφάλαια, που θα βρεις σ εκείνες

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7]

Πρώτες μου απορίες. ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. [7] A Πρώτες μου απορίες ΚΟΙΤΑΖΑ τ αγόρια και σκέπτουμουν. Ο Λουκάς έγραφε σιωπηλά, τα φρύδια του σουφρωμένα, θυμωμένος ακόμα, ενώ ο Βρασίδας, με τα χέρια στις τσέπες, πήγαινε κι έρχουνταν, κάθουνταν και σηκώνουνταν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους.

ΜΠΑ Μ! Μ Π Α Μ! Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για όλους. ΕΙΝΑΙ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΥΕΙΣ ΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ. Νούρου Εγώ Κουάμι ο αδερφός μου Ράζακ ένας φίλος που συναντήσαμε στον δρόμο Στη φωτογραφία μάς είχαν δείξει καλύτερη βάρκα. Αστραφτερή και καινούρια, με χώρο για

Διαβάστε περισσότερα

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06

Η τέχνη της συνέντευξης Martes, 26 de Noviembre de 2013 12:56 - Actualizado Lunes, 17 de Agosto de 2015 18:06 No hay traducción disponible. του Χουάν Μαγιόργκα 4 ΠΡΟΣΩΠΑ: 3 Γυναίκες (γιαγιά, μητέρα και εγγονή) και ένας άντρας γύρω στα 30. Το τελευταίο έργο του μεγάλου Ισπανού δραματουργού που ανέβηκε στο Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige

όλες τις αναγκαίες ενέργειες [kanǥ Ǥlεs tis anaŋgεεs εnεrjiεs] # (ta de nødvendige 1 tilta v. (øke, vokse, stige, gå opp) αυξάνοµαι [afksanǥmε] # (bli tyngre, øke i vekt) παίρνω βάρος [pεrnǥ varǥs] tiltak n. (mål, målsetting) µέτρο, το [tǥ mεtrǥ] # (initiativ) πρωτοβουλία, η [i prǥtǥvulia]

Διαβάστε περισσότερα

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου

Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Γράφει η Ευρυδίκη Αμανατίδου Χρόνια ήρθαν, χρόνια πάνε, και στη ζούγκλα κάποτε, ζούσε ένα μικρό λιοντάρι, ο Λεωνίδας που όμως είχε μια μεγάλη οικογένεια. Ο μπαμπάς, η μαμά, οι θείοι και οι θείες, οι παππούδες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ

ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΚΑΙ ΤΟ Σ ΑΓΑΠΑΩ (Αόρατος) ΑΦΗΓΗΤΗΣ: Κάποτε στη γη γεννήθηκε το Όνειρο. Το όνομά του δεν ήταν έτσι, όμως επειδή συνεχώς ονειρευόταν, όλοι το φώναζαν Όνειρο. Δεν ήταν κάτι το σπουδαίο, ήταν σαν

Διαβάστε περισσότερα

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή

Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΚΔΟΣΗ Γεια σας, παιδιά. Είμαι η Μαρία, το κοριτσάκι της φωτογραφίας, η εγγονή της Θείας Λένας. Η γιαγιά μου εξέδωσε αυτό το βιβλίο το 1964. Είναι ένα βιβλίο για μικρά παιδιά, με

Διαβάστε περισσότερα

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο

Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο 4 Από όλα τα παραμύθια που μου έλεγε ο πατέρας μου τα βράδια πριν κοιμηθώ, ένα μου άρεσε πιο πολύ. Ο Σεβάχ ο θαλασσινός. Επτά ταξίδια είχε κάνει ο Σεβάχ. Για να δει τον κόσμο και να ζήσει περιπέτειες.

Διαβάστε περισσότερα

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε

Κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων τα παιδιά θα διαπιστώσουν ότι άλλα παιδιά προχώρησαν µπροστά, άλλα έµειναν πίσω και άλλα είναι κάπου στη µέση. Στο σηµε «Κοινότητα για το Ευρωπαϊκό Έτος Καταπολέµησης της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισµού» ραστηριότητα 1 η : «Ανακαλύπτοντας συµπεριφορές και στάσεις απέναντι στην Φτώχεια και τον Κοινωνικό αποκλεισµό»

Διαβάστε περισσότερα

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας

Bίντεο 1: Η Αµµόχωστος του σήµερα (2 λεπτά) ήχος θάλασσας ΘΥΜΑΜΑΙ; Πρόσωπα Ήρωας: Λούκας Αφηγητής 1: Φράνσις Παιδί 1: Ματθαίος Παιδί 2: Αιµίλιος Βασίλης (αγόρι):δηµήτρης Ελένη (κορίτσι): Αιµιλία Ήλιος: Περικλής Θάλασσα: Θεοδώρα 2 ΘΥΜΑΜΑΙ; CD 1 Ήχος Θάλασσας Bίντεο

Διαβάστε περισσότερα

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial)

A. Morales Ortiz- C. Martínez Campillo, Καλώς ορίσατε στην Ελλάδα. Materiales para la enseñanza del Griego Moderno (Nivel inicial) 1. Συμπληρώστε με τη σωστή αντωνυμία 1....αρέσουν πολύ τα γλυκά (η μητέρα μου) 2. Δεν... αρέσει το ποδόσφαιρο (τα παιδιά) 3....αρέσει να ταξιδεύω (εγώ) 4.... αρέσει το διάβασμα (ο Κώστας) 5. Τι...αρέσει

Διαβάστε περισσότερα

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΥΛΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ 1 ο Νηπιαγωγείο Κυπαρισσίας Διαβάσαμε το παραμύθι: «ΧΑΡΟΥΜΕΝΟ ΛΙΒΑΔΙ» Ερώτηση: ΠΟΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ; - Αυτοί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις;

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ. ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΑΡΗΣ (Συναντώνται μπροστά στη σκηνή ο Άρης με τον Χρηστάκη.) Γεια σου Χρηστάκη, τι κάνεις; ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Μια χαρά είμαι. Εσύ; ΑΡΗΣ Κι εγώ πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά! ΧΡΗΣΤΑΚΗΣ Σε βλέπω

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ

Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ Διασκευή για Παιδικό Θέατρο Χαραμή Ευγενία Αύγουστος 2008 Επικοινωνία: echarami@yahoo.gr Περιεχόμενα ΕΙΚΟΝΑ 1- Ένα ορφανό στα σκαλιά της Εκκλησιάς...3 ΕΙΚΟΝΑ 2- Οι καμπάνες...7 ΕΙΚΟΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ

stǥmaçi] / ha ømtålig mage έχω λεπτεπίλεπτο/λεπτό στοµάχι [εχǥ lεptεpilεptǥ/lεptǥ 1 M m. (fork. for meter) µ. / 40 m. 40 µ. [saranda mεtra] Madeira geo. Μαδέρα, η [i maðεra] madjar m. (ungarer) Μαγυάρος, ο [Ǥ majarǥs] madonna f.m. (jomfru Maria) Παναγία, η [i panajia] madonnabilde n.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια;

Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Για τους μικρούς μας φίλους Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλια; Σε ύ Είµαι το µικρόβιο. Μου αρέσει να κάνω τα µικρά παιδιά να αρρωσταίνουν. Εγώ και η οικογένειά µου βρισκόµαστε παντού στο περιβάλλον που ζεις,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους

ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους ΟΝΕΙΡΟ ΜΙΑΣ ΚΑΠΟΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ. Γεννήθηκα πολύ μακριά. Δεν γνωρίζω ακριβώς το που.την μητέρα μου και τα αδέρφια μου, ήμουν πολύ μικρός για να τους θυμάμαι. Το μόνο που μου έρχεται στο μυαλό σαν ανάμνηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: Βρέχει. Σήμερα βρέχει. Σήμερα βρέχει όλη την ημέρα και κάνει κρύο. ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ (Γ ΤΑΞΗ) ΟΝΟΜΑ; ΠΕΡΙΓΡΑΦΩ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ΜΙΑ ΛΕΞΗ (ρήμα) Μια ολοκληρωμένη περιγραφή της εικόνας: ΜΕ ΔΥΟ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΟΣΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΘΕΛΕΙΣ Βρέχει.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ

ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ ΓΙΑ ΕΦΗΒΟΥΣ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Κ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΕΙΡΑ Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν 2 5 Μ 0 Ν Α Δ Ε Σ 1 Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α

Διαβάστε περισσότερα

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό:

Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: Ο Τοτός και ο Μπόμπος εξετάζονται από το δάσκαλό τους. Ο Μπόμπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - "Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουμε ερευνάται

Διαβάστε περισσότερα

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει

πανέτοιμος για να έλθει είναι πολύ πρόθυμος και έτοιμος κάθε στιγμή με ευχαρίστηση, με χαρά, με καλή διάθεση, να έλθει να επισκιάσει και να βοηθήσει Κύριε των Δυνάμεων «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Πώς ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Ο Χριστός είναι δύναμη. «Κύριε των δυνάμεων μεθ ημών γενού». Άραγε τί θέλουν να πουν αυτά τα λόγια; Κάτι καλό όμως

Διαβάστε περισσότερα

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs

trikotasjehandler m. (forhandler av strømper og sakker) έµπορος καλτσών, ο [Ǥ εmbǥrǥs 1 tribun m. (embetsmann i det gamle Roma) δήµ αρχος, ο [Ǥ ðimarχǥs] tribunal n. (domstol) δικαστήριο, το [tǥ ðikastiriǥ] tribune f.m. εξέδρα, η [i εksεðra] # (seterad) κερκίδα, η [i kεrkiða] # (platform,

Διαβάστε περισσότερα

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη

Αποστολή. Κρυμμένος Θησαυρός. Λίνα Σωτηροπούλου. Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη διαβάζω ιστορίες Αποστολή Κρυμμένος Θησαυρός Λίνα Σωτηροπούλου Εικόνες: Ράνια Βαρβάκη 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 Το δώρο της γιαγιάς Μόλις χτύπησε το ξυπνητήρι, με έπιασε πανικός. Δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιον

Διαβάστε περισσότερα

Το παραμύθι της αγάπης

Το παραμύθι της αγάπης Το παραμύθι της αγάπης Μια φορά και ένα καιρό, μια βασίλισσα έφερε στον κόσμο ένα παιδί τόσο άσχημο που σχεδόν δεν έμοιαζε για άνθρωποs. Μια μάγισσα που βρέθηκε σιμά στη βασίλισσα την παρηγόρησε με τούτα

Διαβάστε περισσότερα

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους;

Ποια είναι η ερώτηση αν η απάντηση είναι: Τι έχει τέσσερις τοίχους; Τι έχει τέσσερις τοίχους; Ένα δωμάτιο. Τι υπάρχει απέναντι από το πάτωμα; Το ταβάνι η οροφή. Πού υπάρχουν λουλούδια και δέντρα; Στον κήπο. Πού μπορώ να μαγειρέψω; Στην κουζίνα. Πού μπορώ να κοιμηθώ; Στο

Διαβάστε περισσότερα

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το

Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το Ελένη Κουννή Ε 2 Ο δάσκαλος που θα μου κάνει μάθημα είναι σημαντικό να με εμπνέει γιατί θα έχω καλύτερη συνεργασία μαζί του. θα έχω περισσότερο ενδιαφέρον για το μάθημα και θα μαθαίνω περισσότερα πράγματα.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί.

ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ. αντωνυμίες. Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη. τηί. αντωνυμίες ΚΤΗΤΙΚΈΣ ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ Δ*ν της apio*i ο *α\ιτη τηί. μου - σου - του Τα γονίδια μας ϊέρετε ότι... Τα χαρακτηριστικά μας τα κληρονομούμε 1 από τα γονίδια 2 των γονιών μας, τα οποία τα βρίσκουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ

ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΣΤ ΤΑΞΗΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΓΛΩΣΣΑ Άννα Φρανκ [Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ] Αγαπητή Κίτυ, Η μητέρα είναι τρομερά εκνευρισμένη, πράγμα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας.

ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ. ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Η Γη, κυρία Νατάσα, έχει το σχήμα μιας σφαίρας. ΣΚΕΤΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΝΑΤΑΣΑ (Μέσα στην τάξη προς το τέλος του μαθήματος) Λοιπόν παιδιά αυτό ήταν το σημερινό μας μάθημα. Για να ανακεφαλαιώσουμε. Ποιο είπαμε ότι είναι το σχήμα της Γης;

Διαβάστε περισσότερα

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ

17.Γ. ΠΡΟΣΤΧΑ ΑΝΕΚΔΟΣΑ ΜΕ ΣΟΝ ΣΟΣΟ 4 - ΧΑΣΖΗΑΛΕΞΑΝΔΡΟΤ ΜΑΡΙΑ το Δημοτικό η δασκάλα λέει στους μαθητές της: -Παιδιά, ελάτε να κάνουμε ένα τεστ εξυπνάδας! Ριχάρδο, πες μου ποιο είναι αυτό το ζωάκι: Περπατά στα κεραμίδια, έχει μουστάκι, κάνει νιάου και αλλά έχει και

Διαβάστε περισσότερα

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού

Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού Μια φορά και έναν καιρό, σ' ένα μεγάλο κήπο, ήταν ένα σαλιγκάρι μέσα στην φωλιά του. Ένα παιδάκι ο Γιωργάκης, έξω από την φωλιά του σαλιγκαριού έπαιζε με την μπάλα του. Μετά από ένα δυνατό χτύπημα η μπάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΕΡΩΤΙΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΏΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ Στο πλαίσιο του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ Γυμνασίου οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με ένα δείγμα ερωτικής ποίησης. Συγκεκριμένα διδάχτηκαν το ποίημα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη

ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δέκα ποιήματα για τον πατέρα μου. Αλκιβιάδη ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΣΡΙΟΤ Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αλκιβιάδη Θεσσαλονίκη Υεβρουάριος 2015 [3] Παναγιώτα Παπαδημητρίου Αφιερωμένο στον πατέρα μου Αλκιβιάδη Copyright

Διαβάστε περισσότερα

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142.

Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: Αριθμός δίσκου: DT-142. Δυο μάτια παιχνιδιάρικα :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1939 Αριθμός δίσκου: DT-142 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=5465 Θα πάρω, θα πάρω πένα και χαρτί, να γράφω, να γράφω ένα χρόνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ ΤΑ ΤΡΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΓΟΥΡΟΥΝΑΚΙΑ 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός «Λέμε ΟΧΙ στο σχολικό εκφοβισμό» (Μια διασκευή παραμυθιού από τους μαθητές) Ομάδα : Αστυπάλαια ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ Σεπτέμβριος- Νοέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός»

«Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 «Ο Αϊούλαχλης και ο αετός» (Φλώρινα - Μακεδονία Καύκασος) Διαγωνισμός παραδοσιακού παραμυθιού ebooks4greeks.gr ΠΑΡΑΜΥΘΙ #25 Ψηφίστε το παραμύθι που σας άρεσε περισσότερο εδώ μέχρι 30/09/2011

Διαβάστε περισσότερα

9 απλοί τρόποι να κάνεις μία γυναίκα να μην μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό της

9 απλοί τρόποι να κάνεις μία γυναίκα να μην μπορεί να σε βγάλει από το μυαλό της Όσο δύσκολα και μυστήρια πλάσματα κι αν είναι οι γυναίκες, πίστεψέ με θέλουν απλά πράγματα για να τις εντυπωσιάσεις. Και τις περισσότερες φορές αυτά τα απλά είναι και τα αυτονόητα. Τώρα γιατί οι άντρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ)

ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑ : Ελληνικά ΕΠΙΠΕΔΟ : 2 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Α : ΕΚΘΕΣΗ (30 ΜΟΝΑΔΕΣ) Να αναπτύξετε ΕΝΑ από τα πιο κάτω θέματα (150-180 λέξεις ή 15-20 γραμμές) 1. Πώς πέρασα το περασμένο

Διαβάστε περισσότερα

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016

Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας. Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Playlist με τίτλο: Κώστας Κανούλας Δημιουργήθηκε από georgina.levitikou στις 25 Ιανουαρίου 2016 Κίτρινο σαμαροσκούτι :: Κάνουλας Κ. - Παγιουμτζής Σ. :: 1940 Αριθμός δίσκου: AO-2620 http://rebetiko.sealabs.net/display.php?recid=15115

Διαβάστε περισσότερα

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου

Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή. Εμπιστεύομαι τη ζωή! Είμαι εγώ και είμαι καλά. Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τον εαυτό μου! Είμαι παρόν στη ζωή Επιλέγω να κοιτάζω με όμορφο τρόπο τον εαυτό μου Εμπιστεύομαι τη ζωή! Έφτασα εδώ με το ένστικτό μου, κι αυτό ξέρει Είμαι εγώ και είμαι καλά Κάθε εμπόδιο

Διαβάστε περισσότερα

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν.

Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις. Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Αποστόλη Λαμπρινή (brines39@ymail.com) ΔΥΝΑΜΗ ΨΥΧΗΣ Στην ζωή πρέπει να ξέρεις θα σε κάνουν να υποφέρεις Μην λυγίσεις να σταθείς ψηλά! Εκεί που δεν θα μπορούν να σε φτάσουν. Θα σε χτυπάνε, θα σε πονάνε,

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους

Μάθημα 1. Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους Μάθημα 1 Ας γνωριστούμε λοιπόν!!! Σήμερα συναντιόμαστε για πρώτη φορά. Μαζί θα περάσουμε τους επόμενους μήνες και θα μοιραστούμε πολλά! Ας γνωριστούμε λοιπόν. Ο καθένας από εμάς ας πει λίγα λόγια για τον

Διαβάστε περισσότερα