ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΔΑ: Β4ΛΕ9-ΚΘΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Διεύθυνση: Κωνσταντινουπόλεως 45-49, Αθήνα Ιστοσελίδα: Πληροφορίες: Δημήτρης Τάσιος Τηλ.: Φαξ: Προς: Επιτροπές Ερευνών Πανεπιστημίων & ΤΕΙ Αθήνα, 08 Ιουνίου 2012 Αρ. πρωτ.: 8536 ΘΕΜΑ: Εφαρμογή της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών Λαμβάνοντας υπόψη: (α) Την απόφαση υπ αριθ. Ares(2011) / της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία δίνεται σύμφωνη γνώμη για την μέθοδο υπολογισμού των ποσοστών για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών σε πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση » με δικαιούχους τα Α.Ε.Ι.(β) Την Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) υπ αριθ 3653/ΕΥΘΥ114/ (ΦΕΚ Β 312) με τίτλο:«ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε πράξεις επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και το ΕΤΠΑ σύμφωνα με τα άρθρα 11(3) β του καν. 1081/2006 και 7 (4) του καν. 1080/2006», η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ρυθμίζει το πεδίο εφαρμογής, τους όρους και τη μέθοδο υπολογισμού «έμμεσων δαπανών κατ αποκοπή ποσοστού %» επί των άμεσων δαπανών σε «πράξεις επιχορηγήσεων» ήτοι σε υποέργα που εκτελούνται με ίδια μέσα στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ε. Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », με δικαιούχους Α.Ε.Ι. Ειδικότερα: (1) Γενικές Αρχές Σύμφωνα με το άρθρο 2 της Υ.Α. 3653/ΕΥΘΥ114/ (ΦΕΚ Β 312) οι «Γενικές ρυθμίσεις εφαρμογής της κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του ΕΚΤ ή του ΕΤΠΑ» είναι οι ακόλουθες:

2 1. Οι κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες πράξεων/υποέργων επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ ή το ΕΤΠΑ με βάση τα άρθρα 11(3)β) του Καν. 1081/2006 και 7(4) του Καν. 1080/2006 όπως αυτά ισχύουν είναι επιλέξιμες εφόσον τα εφαρμοζόμενα ποσοστά έχουν υπολογιστεί στη βάση των γενικών αρχών που περιλαμβάνονται στο κείμενο κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Συντονισμό των Ταμείων COCOF 09/0025/04_ , δηλαδή ο υπολογισμός έχει πραγματοποιηθεί εκ των προτέρων, είναι έντιμος, αμερόληπτος και επαληθεύσιμος και οι ρυθμίσεις εφαρμογής τους συμπεριλαμβάνονται στους εθνικούς κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών των σχετικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 2. Η τεκμηρίωση της μεθόδου και των στοιχείων υπολογισμού των ποσοστών για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών στη βάση των αρχών της προηγούμενης παραγράφου τηρείται σε αρχείο με ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του προγράμματος και αποτελεί μέρος της διαδρομής ελέγχου επαληθεύσιμο από τα εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα. Η τήρηση του σχετικού αρχείου υπόκειται στις απαιτήσεις του άρθρου 90 του Καν. 1083/ Κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες σε πράξεις/υποέργα επιχορηγήσεων που χρηματοδοτούνται από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και αφορούν στη λειτουργία του δικαιούχου και όχι στην υλοποίηση πράξης από αυτόν με ίδια μέσα, δεν είναι επιλέξιμες. 4. Κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες σε πράξεις/υποέργα επιχορηγήσεων που υλοποιούνται από δικαιούχους οι οποίοι επιχορηγούνται για τη λειτουργία τους από οποιαδήποτε πηγή είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η μη διπλή χρηματοδότηση των δαπανών που περιλαμβάνονται στις κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες. 5. Η δυνατότητα ή/ οι ρυθμίσεις εφαρμογής για τη δήλωση των έμμεσων δαπανών ( κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ή δήλωση έμμεσων δαπανών στη βάση του πραγματικού κόστους) προσδιορίζονται στην Πρόσκληση δυνάμει της οποίας εντάχθηκαν οι σχετικές συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια αναφορικά με την επιλεξιμότητα των έμμεσων δαπανών και η πλήρης ενημέρωση όλων των δυνητικών δικαιούχων της πρόσκλησης. 6. Οι ρυθμίσεις εφαρμογής για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών που προσδιορίζονται στην Πρόσκληση περιλαμβάνουν τουλάχιστον τον ακριβή προσδιορισμό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών για την κατηγορία πράξης ή/και την κατηγορία δικαιούχων που αφορούν καθώς και τα ποσοστά με βάση τα οποία δηλώνονται οι έμμεσες δαπάνες ως ποσοστά των επιλέξιμων άμεσων δαπανών. 7. Ο κατάλογος των επιλέξιμων άμεσων δαπανών και τα ποσοστά για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών αποτελούν σε κάθε περίπτωση στοιχεία της απόφασης ένταξης της πράξης. 8. Τα ποσοστά για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών που προσδιορίζονται στην απόφαση ένταξης παραμένουν σταθερά καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης, στην οποία εφαρμόζονται, και κατά την ολοκλήρωσή της.

3 9. Οι έμμεσες δαπάνες που δηλώνονται κατ αποκοπή, ως ποσοστό των επιλέξιμων άμεσων δαπανών, δεν τεκμηριώνονται από δικαιολογητικά έγγραφα. Ωστόσο θεωρούνται πραγματικές δαπάνες εφόσον επαληθεύονται σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 10. Η επαλήθευση των κατ αποκοπή έμμεσων δαπανών από την αρχή διαχείρισης διενεργείται στη βάση της επαλήθευσης των άμεσων δαπανών σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και της ορθής εφαρμογής των ποσοστών που προσδιορίζονται στη απόφαση ένταξης της πράξης επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών αυτής. 11. Η καταχώρηση στο ΟΠΣ των κατ αποκοπή έμμεσων δαπανών διενεργείται ταυτόχρονα με την καταχώρηση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών επί των οποίων υπολογίζονται. Κατ αποκοπή έμμεσες δαπάνες που δεν αντιστοιχούν σε επιλέξιμες άμεσες δαπάνες βάσει των ρυθμίσεων της παρούσας δεν δύνανται να καταχωρηθούν στο ΟΠΣ και να πιστοποιηθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 12. Κάθε μείωση των επιλέξιμων άμεσων δαπανών υλοποίησης της πράξης μειώνει αντίστοιχα και το ποσό των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που δηλώνονται κατ αποκοπή στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. (2) Λοιποί όροι και προϋποθέσεις Με το άρθρο 3 της Υ.Α. 3653/ΕΥΘΥ114/ (ΦΕΚ Β 312) τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιπλέον αυτών που ορίζονται στο άρθρο 2 της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. Ειδικότερα: 1. Οι επιλέξιμες κατηγορίες άμεσων δαπανών επί των οποίων υπολογίζονται, κατ αποκοπή, οι επιλέξιμες έμμεσες δαπάνες μίας πράξης προσδιορίζονται στο Παράρτημα Α της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. 2. Οι κατηγορίες των επιλέξιμων έμμεσων δαπανών που συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό για κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών προσδιορίζονται στο Παράρτημα Β (έμμεσες διαχειριστικές δαπάνες ΕΛΚΕ) και στο Παράρτημα Γ (έμμεσες λειτουργικές δαπάνες ΑΕΙ) της εν λόγω Υπουργικής Απόφασης. 3. Το σταθερό ποσοστό για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών της πράξης ανέρχεται συνολικά σε 17% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της παραγράφου 1., όταν το φυσικό αντικείμενο της πράξης υλοποιείται εντός των εγκαταστάσεων του ΑΕΙ. Το ποσοστό αυτό αναλύεται σε 9%, με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες δαπάνες διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΑΕΙ (Παράρτημα Β ) και σε 8% με το οποίο αποζημιώνονται οι έμμεσες λειτουργικές δαπάνες του ΑΕΙ (Παράρτημα Γ ) για την υλοποίηση της πράξης/υποέργου. Το επιμέρους ποσό που υπολογίζεται βάσει του ανωτέρω ποσοστού 8% αποτελεί έσοδο για το ΑΕΙ και εγγράφεται στο λογιστικό του σύστημα, σε διακριτό κωδικό εσόδων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες.

4 4. Στην περίπτωση που το φυσικό αντικείμενο της πράξης υλοποιείται κυρίως σε χώρους εκτός του ΑΕΙ το σταθερό ποσοστό για την κατ αποκοπή δήλωση έμμεσων δαπανών ανέρχεται σε 9% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών της παραγράφου 1. (3) Ειδικές Ρυθμίσεις Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω καθορίζονται οι επί μέρους ρυθμίσεις που ισχύουν για κάθε πράξη που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση », ως ακολούθως: Α Έργα με Απόφαση Ένταξης μετά την απόφαση υπ αριθ. Ares (2011) _ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στην υπό εξέταση περίπτωση ισχύει η μέθοδος υπολογισμού «έμμεσων δαπανών κατ αποκοπή ποσοστού 9% ή 17%» επί των άμεσων δαπανών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από την Πρόσκληση ή την Απόφαση Ένταξης. Β Έργα με Απόφαση Ένταξης πριν την απόφαση υπ αριθ. Ares (2011) _ της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στην υπό εξέταση περίπτωση ισχύει: Μέχρι την 30/6/2012 η μέθοδος υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστος Μετά την 1/7/2012 η μέθοδος υπολογισμού της «κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών» Για κάθε Υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα το Α.Ε.Ι.- Δικαιούχος της εκάστοτε συγχρηματοδοτούμενης Πράξης συντάσσει τον πίνακα άμεσων δαπανών, κατά το κατωτέρω πρότυπο στον οποίο εμφανίζεται: Το υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο μέχρι 30/6/2012 Η αντιστοιχία του οικονομικού αντικειμένου με το προαναφερθέν φυσικό Οι πληρωμές του φυσικού αντικειμένου μέχρι την 30/6/2012 Το υπόλοιπο προς πληρωμή φυσικό αντικείμενο μέχρι την εξίσωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου Το υπόλοιπο προς πληρωμή αντικείμενο όπως εμφανίζεται στον πίνακα θα εμφανισθεί στο αμέσως επόμενο Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ). Με τον πίνακα οριστικοποιείται το ποσό των άμεσων δαπανών επί των οποίων θα υπολογισθεί για το διάστημα μέχρι 30/6/2012 το ποσοστό έμμεσων δαπανών με τη μέθοδο του πραγματικού κόστους. Μετά την οριστικοποίηση του ποσού των άμεσων δαπανών και των αντίστοιχων έμμεσων δαπανών με τη μέθοδο του πραγματικού κόστους, από 1/7/2012 για το εφεξής υλοποιούμενο φυσικό αντικείμενο θα εφαρμόζεται η μέθοδος υπολογισμού της «κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών».

5 ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΙΝΑΚΑ: Υλοποιηθέν Αντιστοιχία Πληρωθέν Υπόλοιπο προς Παρατηρήσεις Φυσικό Οικονομικού μέχρι Πληρωμή Αντικείμενο Αντικειμένου 30/6/2012 μέχρι 30/6/2012 Αμοιβές Προσωπικού Αμοιβές Επιστημονικού Προσωπικού Αμοιβές Τρίτων Προμήθειες Λοιπές Δαπάνες ΣΥΝΟΛΟ Στο τελευταίο Μηνιαίο Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (ΜΔΔΔ) οριστικοποιούνται οι έμμεσες δαπάνες με τη μέθοδο του πραγματικού κόστους. Σημειώνεται ότι: Για το διάστημα μέχρι την 1/7/2012 το σύνολο των δηλωμένων έμμεσων δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ορισθέν ποσό σύμφωνα με το υπ αριθ /2/11/2011 έγγραφο της Διαχειριστικής Αρχής. Μπορεί όμως να υπολείπεται. Οι έμμεσες δαπάνες που αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο μέχρι 30/6/2012, όπως θα οριστικοποιηθούν σύμφωνα με τα ανωτέρω, δηλώνονται το αργότερο στο μηνιαίο του μήνα Ιουλίου. Εάν υπολείπεται ποσό μεταξύ δηλούμενου οριστικού ποσού έμμεσων δαπανών και δικαιούμενου, δεν συμψηφίζεται με μελλοντικές δαπάνες. Επί των άμεσων δαπανών που αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο μετά την 1/7/2012 θα υπολογιστούν πλέον έμμεσες δαπάνες με τη μέθοδο υπολογισμού της «κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών»

6 Άμεσες δαπάνες που αντιστοιχούν σε φυσικό αντικείμενο μέχρι 30/6/2012 και για οποιονδήποτε λόγο δηλώνονται μετά το μηνιαίου του Ιουλίου δεν μπορεί να συνοδεύονται και με ποσοστό έμμεσων δαπανών. Το ποσοστό κατ αποκοπή έμμεσων δαπανών 9% δηλώνεται ως ποσοστό επί των άμεσων δαπανών χωρίς συνοδευτικά έγγραφα και οικονομικές καταστάσεις. Το ποσοστό κατ αποκοπή έμμεσων δαπανών 17% δηλώνεται ως ποσοστό επί των άμεσων δαπανών και το μηνιαίο συνοδεύεται από δήλωση του Δικαιούχου ότι: «Δηλώνουμε ότι από το ανωτέρω συνολικό ποσό των έμμεσων δαπανών ποσό. που αφορά τις έμμεσες λειτουργικές δαπάνες του Ιδρύματος (8% επί των άμεσων δαπανών) μετά την οριστική πιστοποίηση των δαπανών του παρόντος μηνιαίου θα αποδοθεί στην Οικονομική Υπηρεσία του Ιδρύματος». Στον ακόλουθο πίνακα αποτυπώνεται η μέθοδος και το σχετικό ποσοστό υπολογισμού εμμέσων δαπανών που θα ισχύσει (με βάση την ισχύουσα ή την υπό επικαιροποίηση σχετική Πρόσκληση) για τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος που υλοποιούνται από Α.Ε.Ι. ως δικαιούχους. Για τις Πράξεις που δεν αναφέρονται στον παρόντα πίνακα, οι όροι υπολογισμού των έμμεσων δαπανών θα καθορίζονται από την Απόφαση Ένταξης. *Σημειώνεται ότι στον πίνακα το σύστημα υπολογισμού εμμέσων δαπανών με τη μέθοδο υπολογισμού της «κατ αποκοπή δήλωσης έμμεσων δαπανών» ονομάζεται για λόγους συντομίας με τον αγγλικό όρο «Flat Rate». ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ (περιγραφή αποτύπωση- όχι ακριβής τίτλος) Πρακτική Άσκηση των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων και ΤΕΙ Δομή απασχόλησης και σταδιοδρομίας ( ΔΑΣΤΑ) των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (*ποσοστό) 9% FLAT RATE ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ έργο που υλοποιείται εκτός εγκαταστάσεων του ΑΕΙ. Για να καλυφθεί το σχετικό ποσό χωρίς να απομειωθεί ο π.υ. για τις λοιπές αναγκαίες δαπάνες, στην επικείμενη τροποποίηση ΤΔΕ έχει ληφθεί μέριμνα για να χορηγηθεί πρόσθετο ποσό. ΜΟΔΙΠ

7 Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλλινοστούντων μαθητών Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά 9% FLAT RATE 9% FLAT RATE 9% FLAT RATE έργο που υλοποιείται εκτός εγκαταστάσεων του ΑΕΙ έργο που υλοποιείται εκτός εγκαταστάσεων του ΑΕΙ έργο που υλοποιείται εκτός εγκαταστάσεων του ΑΕΙ Αξιολόγηση δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης - Διαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής διαρκούς παρακολούθησης και αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας - ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Αρχιμήδης Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία Διαφοροποιημένες και Διαβαθμισμένες Εθνικές Εξετάσεις Γλωσσομάθειας Ακαδημία Πλάτωνος - Ανάπτυξη της Γνώσης και καινοτόμων ιδεών Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, βασικός παράγοντας για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη του αιγαιοπελαγίτικου χώρου Ανάδειξη του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ως διεθνούς πόλου εκπαίδευσης και καινοτομίας Δίκτυο Συνεργασίας ΑΕΙ για την ενίσχυση των Δομών Υποστήριξης Φοιτητών προς τη μελλοντική τους σταδιοδρομία Ελληνικά Ακαδημαϊκά Μαθήματα (Hellenic Academic Open courses) Ποσοστό με μέθοδο υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστους μέχρι 10% Μέθοδος υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστους (έως 1.000,00 ανά διδακτορικό) Ποσοστό με μέθοδο υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστους (ποσοστό έως 8% επί των άμεσων δαπανών στην κεντρική δράση) 9% FLAT RATE έργο που υλοποιείται εκτός ΑΕΙ 9% FLAT RATE έργο που υλοποιείται εκτός ΑΕΙ 9% FLAT RATE έργο που υλοποιείται εκτός ΑΕΙ ποσοστό με μέθοδο υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστους έως 3% ποσοστό με μέθοδο υπολογισμού στη βάση του πραγματικού κόστους έως 10%

8 Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες Πράξεις του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου θα λάβει χώρα ειδική ενημερωτική συνάντηση εργασίας με τους Δικαιούχους. Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Εσωτερική Διανομή: (α) Προϊστάμενος ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ (β) Μονάδες Α2, Β1- Β4 ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»

ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» ΣΧΕΔΙΟ «ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» Η οικονομική ύφεση του 2007-2008, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια καθολική οικονομική κρίση.

Διαβάστε περισσότερα

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών

τηλεκατάρτισης για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των εξεταστών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ. 2 Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1 ης ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού» 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΔΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Α2 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Πληροφορίες Ταχ. Δ/νση Ταχ.Κώδικας : Ν. Μνιέστρης, Π. Λυγερούδης : Γλάδστωνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Γραφείο Προγραμμάτων και Διαγωνισμών Διεύθυνση: Α. Τσόχα 36, Τ.Κ.: 11521 Αθήνα Αθήνα, 30/7/2013 Αριθ. Πρωτ. 4491 Πληροφορίες: Δημήτρης Μαγγιώρης Τηλ. 210-3310283, εσωτ. 511 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναµικού» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

«ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ». ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ».

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007. ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την. προγραµµατική περίοδο 2007-2013. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3614/ΦΕΚ Α 267/3-12-2007 ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»,

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΙΕΙΑΣ 2007 2013 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ», ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. Αλιείας Ταχ. Δ/νση : Μιχαλακοπούλου 103 Ταχ. Κώδικας :115 27 Αθήνα Πληροφορίες : Σακελλαρίου Γιάννης Τηλέφωνο : 213 150 11 83 Φαξ. : 210 777 40 90

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα Επικοινωνιακός Οδηγός για την πληροφόρηση και τη δημοσιότητα των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Κεφάλαιο Πρώτο. Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και Λειτουργία Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις» Κεφάλαιο Πρώτο Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ε.Φ.. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α Ταχ. /νση : Ύδρας 10 Καβάλα Ταχ.Κώδικας : 653 02 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΡΥΦ-ΨΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών

Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών Εξειδίκευση Οδηγιών για τις διαδικασίες υλοποίησης των έργων και την επιλεξιμότητα των δαπανών 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή...3 2. Γενικά έξοδα Έμμεσες Δαπάνες...3 3. Δαπάνες ταξιδιών και μετακινήσεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-7ΨΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. Μυλλέρου 73-77, 10436 Αθήνα,Τηλ. 210 5214600 FAX: 210 5214666 Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ (Τ.Δ.Π.Π.) ΕΤΠΑ & ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΝΟΧΗΣ Αρ. Εντύπου: Ε.Ι.1_8/1-1 - ΓΕΝΙΚΑ Τα πεδία του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης, συμπληρώνονται με ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ»

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΣ» Στη σήμερα. 2012 μεταξύ των: 1.. 2.. 3.. 4.. που θα αποκαλούνται στο παρόν εταίροι, και που δεσμεύονται στο παρόν από τους νόμιμους εκπροσώπους τους,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 142 Αποστολή του Υπουργείου Αποστολή του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Β3, Δ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr

Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών 58 Ταχ. Κωδ.: 104 41 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 210 527.50.41 Fax: 210 527.50.79 pkaradimas@mnec.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 10/3/2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: 401 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΕΥ LEADER του ΠΑΑ ΜΟΝΑ ΕΣ Α, Β και Γ Ταχ. /νση: Λεωφ. Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ν.2362/95 (μετά τροπ. Ν.3871/2010) Ν.2362/1995 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Εισαγωγικές διατάξεις Άρθρο 1 Γενικές Αρχές Η διαχείριση των δημοσίων οικονομικών στο πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης διέπεται

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας».

Α Π Ο Φ Α Σ Η. 1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1198/2006 του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 2006 «για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας». ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12.11.2013 (Αναγραφή κωδ. ΟΠΣΑΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ Μιχαλακοπούλου 103 Τ.Κ 11527 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

ΠΡΟΣ :ΟΠΩΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ Αθήνα 27.3. 2008 Α.Π.:14225 /ΕΥΣΣΑΑΠ 712 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα