Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι Οργανωτζσ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ."

Transcript

1

2 Οι Οργανωτζσ healthcare cybernetics Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδησ Ο άνκρωποσ πίςω από το ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ όλων των ςυνεδρίων Health Tourism Integration είναι ο Δρ Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ, M.D., Ph.D., ο οποίοσ διευκφνει τθν healthcare cybernetics (U.K.) LTD (hcc). Ο Δρ Κωνςταντινίδθσ είναι ζνασ διεκνϊσ αναγνωριςμζνοσ sector insider του οποίου τα διαπιςτευτιρια και πείρα τον κακιςτοφν ζναν ικφνων νου ςτον τομζα του Σουριςμοφ Τγείασ. υνδζεται με καινοτομίεσ και διεκνείσ πρωτοπορίεσ που ςυνζβαλαν ςτθ διαμόρφωςθ τθσ βιομθχανίασ και τθν καλλιζργεια τθσ αγοράσ. Από το 2006, ζχει ςυμμετάςχει ωσ προςκεκλθμζνοσ και φιλοξενοφμενοσ ομιλθτισ ςε δεκάδεσ διεκνι ςυνζδρια Σουριςμοφ Τγείασ ςε πάνω από 25 χϊρεσ. ε πολλζσ περιπτϊςεισ, ιταν επίςθσ μζλοσ Εκτελεςτικϊν ι υμβουλευτικϊν Επιτροπϊν των ςυνεδρίων αυτϊν. Επιπλζον, είναι ςυγγραφζασ ςειράσ άρκρων και βιβλίων πάνω ςτο κζμα του τουριςμοφ υγείασ και πρωτοπόροσ ςτθν εκπαίδευςθ του Σουριςμοφ Τγείασ. Σζλοσ, ο Δρ Κωνςταντινίδθσ είναι μζντορασ φοιτθτϊν και νζων επιχειρθματιϊν του τομζα. Ο Οργανιςμόσ Θ healthcare cybernetics (U.K.) LTD (hcc), ο οργανιςμόσ που ευκφνεται για τθ διοργάνωςθ του υνεδρίου, είναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνθ ωσ πρωτοπόροσ και θγζτθσ ςτθν καινοτομία, διαμόρφωςθ και ανάπτυξθ του φγχρονου Σουριςμοφ Τγείασ. Είναι γνωςτι διεκνϊσ για τον ρόλο τθσ: τον ςχεδιαςμό Ζργων Ανάπτυξθσ Προοριςμϊν Σουριςμοφ Τγείασ τθν εκπαίδευςθ ςτον Σουριςμό Τγείασ τον τομζα τθσ ζκδοςθσ (βιβλία και περιοδικά που αναφζρονται ςτον Σουριςμό Τγείασ) τον ςχεδιαςμόσ εκδθλϊςεων Σουριςμοφ Τγείασ (ςυνζδρια, ςεμινάρια, φόρουμ, εκκζςεισ) ε υμβουλευτικζσ Τπθρεςίεσ

3 ZITA Congress & Travel S.A. H ZITA Congress από το 1982 εξειδικεφεται ςτον υνεδριακό και Επαγγελματικό Σουριςμό. το διάςτθμα αυτό των 31 χρόνων, όχι μόνο ζχει οργανώςει με επιτυχία πολλζσ εκατοντάδεσ ςυνζδρια και εκθζςεισ, αλλά ζχει ςυμβάλει ςτην μακροοικονομική ανάπτυξη του υνεδριακοφ και Επαγγελματικοφ Σουριςμοφ, τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτο εξωτερικό. Είναι από τα ιδρυτικά μζλθ και θ εμπνεφςτρια εταιρεία του υνδζςμου Ελλήνων Επαγγελματιών Οργανωτών υνεδρίων (HAPCO), αλλά και τθσ Ευρωπαικήσ Ομοςπονδίασ των υνδζςμων των Επαγγελματιών Διοργανωτών υνεδρίων (EFAPCO). Ο Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ZITA Congress, κοσ Ηαχαρίασ Καπλανίδθσ, υπιρξε επί ςειρά ετϊν, Πρόεδροσ, Αντιπρόεδροσ και Γενικόσ Γραμματζασ και των 2 αυτϊν οργανιςμϊν. Θ ΗΙΣΑ Congress παράλλθλα, ςυνεργάςτθκε δθμιουργικά κατά καιροφσ, με το Πανεπιςτήμιο Αιγαίου, το Πανεπιςτήμιο Πειραιά και το Πανεπιςτήμιο Πατρών με αντικείμενο τθν ζρευνα του υνεδριακοφ και Επαγγελματικοφ Σουριςμοφ, αλλά και την εκπαίδευςη μεταπτυχιακών φοιτητών ςτο χώρο του Σουριςμοφ. Θ ΗΙΣΑ Congress από το 2010, πρωτοπορϊντασ για μια ακόμθ φορά, ειςιλκε δυναμικά ςτο πεδίο τησ ολοκληρωτικήσ διαχείριςησ Επιςτημονικών και κυρίωσ Ιατρικών Εταιριών, εντόσ και εκτόσ Ελλάδοσ. Ζτςι ςιμερα και μετά από διεκνισ διαγωνιςμοφσ, ζχει αναλάβει τθν ςυνολικι διαχείριςθ τθσ υνομοςπονδίασ Πλαςτικήσ, Επανορθωτικήσ και Αιςθητικήσ Χειρουργικήσ (IPRAS), τησ Διεθνοφσ Εταιρείασ Πλαςτικήσ, Αναγεννητικήσ Χειρουργικήσ (ISPRES), τησ Ευρωπαϊκήσ Επιςτημονικήσ Εταιρείασ Προληπτικήσ Ιατρικήσ και Αντιγήρανςησ (ΕSAAM), τησ Εταιρείασ Ρομποτικήσ Χειρουργικήσ Νοτιοανατολικήσ Ευρώπησ (SEERSS), τησ Ελληνικήσ Επιςτημονικήσ Εταιρείασ Προληπτικήσ Ιατρικήσ και Αντιγήρανςησ και τησ Ελληνικήσ Εταιρείασ Φαρμακοχημείασ. Παράλλθλα, ο κοσ Ζαχαρίασ Καπλανίδησ, ζχει το ρόλο του Executive Director και κατζχει ex officio θζςη ςτο Διοικητικό υμβοφλιο τησ IPRAS, τησ ISPRES και τησ ESAAM. Με τον Ιατρικό Σουριςμό, θ ΗΙΣΑ Congress ζχει αςχολθκεί τουλάχιςτον 5 χρόνια και ςε κεωρθτικό και ςε πρακτικό επίπεδο. ε κεωρθτικό από τθν άποψθ τησ ςυμμετοχήσ τησ ςε διάφορα διεθνή ςυνζδρια και εκθζςεισ, ενϊ ςε πρακτικό ζχει ςυμβάλει ςτη δημιουργία ενόσ πρότυπου Κζντρου Αιμοκάθαρςησ ςτη Ρόδο (Helionephro).

4 O κατ εξοχιν πλζον διεκνισ χαρακτιρασ τθσ ZITA Congress, αφοφ επικοινωνεί πρακτικά και άμεςα με γιατροφσ και 4000 επιχειρήςεισ ςε παγκόςμιο επίπεδο, ενϊ παράλλθλα οι ςυνεδριακζσ και εκκεςιακζσ τθσ δραςτθριότθτεσ κατά 70% πραγματοποιοφνται εκτόσ Ελλάδοσ, τθσ δίνουν το δικαίωμα να κατατάςςεται ςαν μια από τισ πλζον ζμπειρεσ ςτο διεθνή χώρο του Ιατρικοφ γίγνεςθαι. Με ISO9001:2008 (για τθν ποιότθτα) και ISO14001:2004 (για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ), θ ΗΙΣΑ Congress προςβλζπει πάντοτε όχι μόνο ςτο μικροοικονομικό περιβάλλον αλλά και ςτο μακροοικονομικό. Με ιδιαίτερη χαρά και ενθουςιαςμό είναι ζτοιμη να καταθζςει την τεχνολογία τησ και να ςυμβάλει με όλεσ τισ δυνάμεισ τησ χώρασ ςτην ανάπτυξη του Ιατρικοφ Σουριςμοφ. Ηαχαρίασ Καπλανίδθσ Οικονομολόγοσ Πρόεδροσ & Διευκφνων φμβουλοσ τθσ ΗΙΣΑ Congress & Travel

5 Οι ςτόχοι του υνεδρίου Σο ςυνζδριο ςκοπεφει να: Διδάξει (τι είναι ο «φγχρονοσ Σουριςμόσ Τγείασ») Εξθγιςει πωσ ο Σουριςμόσ Τγείασ δθμιουργιται, κεςμοκετιται και προωκιται Εξθγιςει τον ρόλο των εχόντων ζννομο ςυμφζρον (stakeholders) και πϊσ κάποιοσ μπαίνει ςτθν βιομθχανία (και ωσ τι) ϊςτε να αντιμετωπίςει τθν αγορά (και ποια αγορά) Εξθγιςει πωσ διαςφαλίηεται θ αειφορία (sustainability) και θ ανκεκτικότθτα (Resilience) Παρουςιάςει και να εξθγιςει το ζργο health in GREECE Θα προβάλει ερωτιςεισ και κα δϊςει απαντιςεισ Άλλα ςχετικά κζματα που δεν καλφπτωνται από το ςυνζδριο κα απαντθκοφν από τισ OnLine πθγζσ πλθροφόρθςθσ του υνεδρίου, που κα διατίκενται ςτουσ εγγεγραμμζνουσ ςυνζδρουσ (πριν το ςυνεδριο ι κατα τθν προςζλευςθ τουσ ςε αυτό). Σο υνζδριο 1 η ημζρα Σουριςμόσ Τγείασ και τα «Μάκρο» (Βιομθχανία) και «Μίκρο» (Επιχείρθςθ) επίπεδα Θεματικι Ενότθτα 1 - Δθμιουργία Σουριςμοφ Τγείασ Θεματικι Ενότθτα 2 - Διαχείριςθ / Διοίκθςθ και προϊκθςθ του Σουριςμοφ Τγείασ Θεματικι Ενότθτα 3 - Διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ και τθσ ανκεκτικότθτασ Θεματικι Ενότθτα 4 - Ρόλοι των εχόντων ζννομο ςυμφζρον (stakeholders) 2 η ημζρα εμινάριο Ανάπτυξθσ Σουριςμοφ Τγείασ & Workshop Διαβοφλευςθσ εμινάριο Ανάπτυξθσ Workshop Διαβοφλευςθσ Πιςτοποιητικά Παρακολοφθηςησ Οι ςφνεδροι κα λάβουν ξεχωριςτά Πιςτοποιθτικά Παρακολοφκθςθσ για τισ Θμζρεσ 1 και 2.

6 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 η ημζρα 08:00-08:45 Εγγραφζσ 08:45-09:00 Εναρκτήρια τελετή 1 ο μζροσ Σουριςμόσ Τγείασ ςτα «Μάκρο» και «Μίκρο» Επίπεδα Προοριςμοί, το «οικοςφςτημα» και οι μέτοχοι (stakeholders) 09:00-12:00 1 η υνεδρία Η Δημιουργία του Σουριςμοφ Τγείασ Πρόεδροσ τθσ υνεδρίασ (κα ανακοινωκεί ςφντομα) Ο οριςμόσ και ο ςκοπόσ του Σουριςμοφ Τγείασ, οι 8 τομείσ που ςχετίηονται με τθν υγεία και οι υποςτθρικτικζσ βιομθχανίεσ " (Ζνασ φοιτθτισ του Σουριςμοφ Τγείασ") Μακιματα από ζναν επιτυχθμζνο προοριςμό Σουριςμοφ Τγείασ" (Laila Al Jassmi) Διδάγματα από ζναν επιτυχθμζνο γείτονα (Meri Istiroti) "Δθμιουργία νζων Προοριςμϊν - και ο ρόλοσ τθσ ςυγκρότθςθσ (integration)" - (κα περιλαμβάνει αναφορά ςτα κζματα Επενδφςεισ και ΔΙΣ) (Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ) Νομοκεςία και Κανονιςμοί αναφορικά με τον Σουριςμό Τγείασ" (Εκπρόςωποσ από το Τπουργείο Τγείασ ι το Τπουργείο Σουριςμοφ) «Ιατρικόσ Σουριςμόσ: Μφκοι και Πραγματικότθτα" (Keith Pollard) 12:00 12:30 Διάλειμμα Coffee Break Presentation Ακλθτικόσ Σουριςμόσ ςτθν Ελλάδα (Γεϊργιοσ Γκουτηιοφπασ) 12:30 14:00 2 η υνεδρία 1 ο Μζροσ Διαχείριςη / Διοίκηςη και Προώθηςη Σουριςμοφ Τγείασ 1 ο Μζροσ - Πρόεδροσ (κα ανακοινωκεί ςφντομα) Ιατρικόσ Σουριςμόσ απο τθν προοπτικι του κλινικοφ ιατροφ (Marita Eismann-Klein) υνζδρια και Εκκζςεισ με αντικείμενο τον Σουριςμό Τγείασ (Uwe Klein)

7 Διευκόλυνςθ (Facilitation) του Ιατρικοφ Σουριςμοφ (ο τρζχον και μελλοντικόσ ρόλοσ του Facilitator) (Jochen Baumgartner) Θ προϊκθςθ του «για όλεσ τισ θλικίεσ» μοντζλου Ιαματικοφ Σουριςμοφ 14:00 15:00 Γεφμα Lunch Time Presentation Θ Ελλάδα ςαν προριςμόσ Οδοντιατρικοφ Σουριςμοφ (Νικόλαοσ Κουβελάσ) 15:00 16:30 2 η υνεδρία 2 ο μζροσ - Διαχείριςη / Διοίκηςη και Προώθηςη Σουριςμοφ Τγείασ 2 ο Μζροσ - Πρόεδροσ (κα ανακοινωκεί ςφντομα) Branding, προϊκθςθ και marketing (ςε επίπεδο προοριςμοφ) (Peter Economides) Πρότυπα, Προδιαγραφζσ και Πιςτοποίθςθ / Διαπίςτευςθ (Εκπρόςωποσ από τθν TEMOS - ι JCI) Θ απόκτθςθ πραγματικϊν αρικμϊν και ο Δορυφορικόσ Λογαριαςμόσ Σουριςμοφ Τγείασ (John Moissidis) Διαςφάλιςθ Λογοδοςίασ (accountability) και Διαφάνειασ (transparency) Αναπτυξθ και προϊκθςθ του Προςβάςιμου Σουριςμοφ (Ivor Ambrose) 16:30 17:00 Διάλειμμα Coffee Break Presentation Θ Ελλάδα και θ Τποβοθκοφμενθ Σουριςτικι Κατοικία (Assisted Residential Tourism) υνεδρίεσ Bottom Line ημείωςη: Για τισ ςυνεδρίεσ Bottom Line, οι ομιλθτζσ κα παρουςιάςουν μια περίλθψθ του κζματοσ τουσ. Δεν κα χρθςιμοποιθκοφν "PowerPoint" για τισ παρουςιάςεισ τουσ αλλά μποροφν να χρθςιμοποιιςουν ςθμειϊςεισ. Θ "πλιρθσ ζκδοςι" τθσ παρουςίαςισ τουσ (κείμενο και αντίςτοιχθ PowerPoint παρουςίαςθ) κα διατίκενται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ (on line) εκ των προτζρων. 17:00 18:30 3 η υνεδρία Διαςφάλιςη τησ Αειφορίασ και τησ Ανθεκτικότητασ 10- λεπτεσ Bottom Lines παρουςιάςεισ Πρόεδροσ (κα ανακοινωκεί ςφντομα)

8 Θ κεματολογία: Θ Διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ του Σουριςμοφ Τγείασ μζςω τθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ (Sybil Hofmann) ταδιοδρομία και απαςχόλθςθ ςτον Σουριςμό Τγείασ (Gregory Mitsakopoulos) Διαςφάλιςθ τθσ αειφορίασ μζςω επενδφςεων (Εκπρόςωποσ τθσ Hellas Fin ι τθσ Capital Link) Θ καλλιζργεια τθσ Αγοράσ Σουριςμοφ Τγείασ (Uwe Klein) Ο παράγοντασ Αντίλθψθ Perception (και ο Δείκτθσ Αντίλθψθσ ςτον Σουριςμό Τγείασ Health Tourism Perception Index) (Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ) Καλζσ και Βζλτιςτεσ Πρακτικζσ (benchmarking Good Practices and establishing Best Practices) Ο Ανταγωνιςμόσ, θ Ανταγωνιςτικότθτα, το Ανταγωνιςτικό Πλεονζκτθμα, θ Καινοτομία και θ επίδειξθ «θγετικότθτασ» (demonstration of leadership) 18:30 19:00 Διάλειμμα Coffee Break Presentation Θ Ελλάδα και ο Σουριςμόσ Μαγειρικισ Σεχνθσ και Επιςτιμθσ (Culinary Tourism) 19:00 20:30 4 η υνεδρία Οι ρόλοι των μετόχων - 10-λεπτεσ Bottom Lines παρουςιάςεισ Πρόεδροσ (κα ανακοινωκεί ςφντομα) Οι ςυμμετζχοντεσ κα ανακοινωκοφν. Θ κεματολογία που κα καλυφκεί περιλαμβάνει: Ο απλόσ και ςαφισ οριςμόσ των «μετόχων» (stakeholders) Ο ρόλοσ των αντιπροςωπευτικϊν φορζων τθσ βιομθχανίασ (ςφλλογοι και ςυμβοφλια) Ο ρόλοσ των Παρόχων Τπθρεςιϊν Τγείασ (Health Services Providers) Οι stakeholders τος Τοςπισμού Εςεξίαρ και Ππογπαμμάτων Εςεξίαρ (Wellness Tourism and Wellness Programs) Ο ρόλοσ και θ ςυμβολι τθσ Διαςποράσ Ο ρόλοσ του κράτουσ και τθσ κυβζρνθςθσ Ο ρόλοσ των υποςτθρικτικϊν βιομθχανίων (Sector Supporting Industries): Τπηρεςίεσ: Θ βιομθχανία τθσ φιλοξενίασ (Διαμονι και Μαηικι Εςτίαςθ) Εμπειρογνϊμονεσ και "φμβουλοι"

9 Θ βιομθχανία MICE (υνζδρια και Εκκζςεισ) Σα Μ.Μ.Ε. Οι διευκολυντζσ Ιατρικοφ Σουριςμοφ (Medical Tourism Facilitators) Tour Operators και Σαξιδιωτικά Γραφεία Αςφαλιςτικοί Οργανιςμοί Τγείασ - Αςφαλιςτικά Σαμεία Καταςκευζσ και Real Estate Σεχνολογία Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ICT) - Πλθροφορικι Τγείασ (Health Informatics) Σομζασ Νομικϊν Τπθρεςιϊν Άλλεσ βιομθχανίεσ Προϊόντα: Θ φαρμακευτικι βιομθχανία Νοςοκομειακόσ εξοπλιςμόσ, υςκευζσ και "προμικειεσ" 2 η Ημζρα 2 ο μζροσ εμινάριο Ανάπτυξθσ Σουριςμοφ Τγείασ & Workshop Διαβοφλευςθσ Διαμόρφωςη τησ Βιομηχανίασ και Ανάπτυξη του Προοριςμοφ (Industry Shaping and Destination Enhancement) 9:00 13:00 Ο Παρουςιαςτισ του εμιναρίου και ςυντονιςτισ του Workshop: Δρ. Κωνςταντίνοσ Κωνςταντινίδθσ M.D., Ph.D. (CEO, healthcare cybernetics (U.K.) LTD) Σο πρόγραμμα είναι διακζςιμο ςτθν ιςτοςελίδα του ςυνεδρίου

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ & ΠΡΟΝΟΙΑ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ; Είναι ζνα μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), που πραγματοποιείται

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014

Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Πρώτοι Εμείσ, τεφχοσ 31 - Απρίλιοσ 2014 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Φα νζα μασ 7 Φο πρόγραμμα «Δείξ τουσ» ταξιδεφει ςτθν περιφζρεια 8 Φομζασ Ενιαίου Εγκριτικοφ Μζντρου

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια

Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια Τοςπιζηική Ανάπηςξη για ηην Αζηςπάλαια ΑΤΙΥΦΡΦΕΝΕΙΡ ΣΑΟΕΣΙΥΦΘΞΙΡ ΘΕΥΥΑΝΡΟΙΜΘΥ ΣΡΝΧΦΕΧΟΙΜΘ ΥΧΡΝΘ ΦΞΘΞΑ ΣΡΝΙΦΙΜΩΟ ΞΘΧΑΟΙΜΩΟ ΞΕΦΑΣΦΧΧΙΑΜΡ ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΥΣΡΧΔΩΟ: ΔΙΡΙΜΘΥΘ & ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΘ ΦΕΧΟΙΜΩΟ ΕΤΓΩΟ ΔΙΣΝΩΞΑΦΙΜΘ ΕΤΓΑΥΙΑ Θζμα: Σσεδιαζμόρ για ηη Θαλάζζια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία

Πτυχιακή Εργασία. Πτυχιακή Εργασία ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ

ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ ΑΝΑΛΤΘ ΣΩΝ ΠΡΟΟΠΣΙΚΩΝ ΣΟΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΟ ΣΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΣΘΝ ΕΞΟΔΟ ΑΠΟ ΣΘΝ ΚΡΙΘ Μάιοσ 2013 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ: Αλεξάκθσ Χριςτοσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ Σμιματοσ Οικονομικισ

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Τπουργείο Ναυτιλίασ και Αιγαίου Περιεχόμενα ΕΛΑΓΩΓΘ... 2 1.ΚΕΘ ΣΟΤ ΣΟΜΕΑ ΣΟ ΕΚΝΛΚΟ ΚΑΛ ΕΤΡΩΠΑΛΚΟ ΠΕΡΛΒΑΛΛΟΝ... 3 2. ΑΠΟΣΛΜΘΘ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ ΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΣΟΝ ΣΟΜΕΑ ΜΕΧΡΛ

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Οδθγόσ Αναηιτθςθσ και Επιλογισ Μεταπτυχιακοφ Προγράμματοσ πουδϊν Περιεχόμενα Ειςαγωγι......4 Τι είναι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα... 5 Αποδιδόμενοι Τίτλοι Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν... 5 Μεταπτυχιακό

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012

ReBRANDing GREECE. τροφμπα Νικολζτα ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ. Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. 25/10/2012 2012 ReBRANDing GREECE ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕ/ΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑ & ΔΙΑΦΗΜΙΗ Επιβλζπων Κακθγθτισ: Κοκκίνθσ Γ. τροφμπα Νικολζτα 25/10/2012 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ

2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ 2 Ο ΕΘΝΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΘ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΘ ΑΠΟΔΟΘ 2008-2016 ΣΤΟ ΡΛΑΛΣΛΟ ΤΘΣ ΟΔΘΓΛΑΣ 2006/32/ΕΚ Αθήνα, επτέμβριος 2011 2008-2016 Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο:

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: Μζροσ Α: Αντικείμενο και Ρροδιαγραφζσ του Ζργου (Υ3) Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ του Υποζργου 3 με τίτλο: ςτο πλαίςιο τησ Πράξησ «Ρολυμεςικι και Ρολυτροπικι Ρροβολι του Ρολιτιςμοφ και Τουριςμοφ τθσ Χϊρασ» Ανακζτουςα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ζκκεςθ Ετιςιου Απολογιςμοφ Δράςεων Γραφείου Διαςφνδεςθσ ακ. ζτουσ 2010-2011 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή... 4 2. Συγκρότηςη του Γραφείου Διαςφνδεςησ... 5 2.1 φνκεςθ Τπθρεςιϊν - Οργανόγραμμα...

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ

ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Page 1 of 32 ΟΔΘΓΟ ΤΝΣΑΞΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΜΑΣΙΚΟΤ ΧΕΔΙΟΤ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΘΘ Το επιχειρθματικό ςχζδιο αποτελείται από το κείμενο και διάφορουσ οικονομικοφσ πίνακεσ. Το κείμενο αποτελεί το κφριο ςϊμα του επιχειρθματικοφ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ»

Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» Κεφάλαιο 8: Ψηφιακέσ υπηρεςίεσ ςτη νηςίδα «Αεροδρόμιο Μακεδονία Θεςςαλονίκησ» 8.1. Το αεροδρόμιο Μακεδονύα τησ Θεςςαλονύκησ O Κρατικόσ Αερολιμζνασ Θεςςαλονίκθσ Μακεδονία βρίςκεται 13 χλμ. νοτιοανατολικά

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα και Τουρισμός Υγείας

Ελλάδα και Τουρισμός Υγείας Ελλάδα και Τουρισμός Υγείας Οι Ενότητες Για την ιστορία Τουρισμός Υγείας και Περίοδοι Οικονομικής Κρίσης Τουρισμός Υγείας και Ιατρικός Τουρισμός Οι Αλήθειες και οι Μύθοι Η Ελλάδα και ο Τουρισμός Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα

Πρόταςη. Ανάπτυξη τησ Ειδικότητασ τησ Επείγουςασ Ιατρικήσ ςτην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΙΓΟΤΑ ΙΑΣΡΙΚΗ Γραφεία Ελληνικήσ Αναιςθηςιολογικήσ Εταιρείασ, Μακρυνίτςασ 4-6, 5 οσ όροφοσ, Αμπελόκθποι, ΣΚ 11522, Ακινα Σθλ: +30-210-6444174 Fax: +30-2810-392409 E-Mail: agouridp@med.uoc.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ. Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ & ΓΗΟΗΚΖΖ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ Σομέας Οργάνωζης & Γιοίκηζης Βεληίωζη Αλγορίθμοσ Collaborative Filtering με τρήζη μεθόδων Πολσκριηήριας Ανάλσζης για ηην

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτζο Π3.3.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΗ ΑΡΧΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΠΟΤ ΠΑΡΕΧΕΙ Η ΠΛΑΣΦΟΡΜΑ ΣΗ ΠΙΛΟΣΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ INNO-SME NETWORKS Θεςςαλονίκθ, επτζμβριοσ

Διαβάστε περισσότερα

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG

υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG υνδυαςμζνεσ μεταφορζσ ςε Ευρϊπη και Ελλάδα ςχετικά με το περιβάλλον και την χρήςη εναλλακτικϊν καυςίμων LPG & CNG Dionisis Grigoropoulos Managing Director Logistics Way d.grigoropoulos@logistics-way.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ»

Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Α Ν Α Ρ Γ Τ Ρ Ο Δ Ε Ν Α Ξ Α Η ΤΡΟ ΣΟΤ ΜΕΛΛΟΝΣΟ 2014 + ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΣΩΝ «Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΗ» Εν μζςω πολιτικισ και οικονομικισ κρίςθσ, με τθν κεντρικι διοίκθςθ να προςπακεί να απαλλαγεί

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ V. 1.0. Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 ΕΥΦΥΘΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΘ Σχεδιαςμόσ Πιλοτικοφ Καινοτόμου Σχεδίου Ανάπτυξθσ Επιχειρθματικότθτασ (ΠΚΣΑΕ) ςτο πλαίςιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 V. 1.0 URENIO - Ερευνθτικι Μονάδα Αςτικισ και Περιφερειακισ Καινοτομίασ Αριςτοτζλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα

Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Μελζτθ με τίτλο Η κατάςταςθ των μιςκϊν των κακθγθτϊν πανεπιςτθμίου ςτθν Ελλάδα Χαράλαμποσ Φείδασ Αν. Κακθγθτισ Α.Π.Θ Μζλοσ τθσ Ε.Γ. τθσ ΠΟΔΕΠ Θεςςαλονίκθ 2014 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 2 2. Δεδομζνα και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ :

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΥΜΑ ΘΑΚΛΕΙΟΥ ΣΧΟΛΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΘΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΘΣ ΡΤΥΧΙΑΚΘ ΕΓΑΣΙΑ : ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΡΑΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΑΝΩΜΥΜΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΡΘ ΕΛΕΝΘ ΑΜ:6735 ΡΙΤΣΟΥΛΘ ΣΟΦΙΑ ΑΜ:6889 ΕΙΣΘΓΘΤΘΣ

Διαβάστε περισσότερα