Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός: Η περίπτωση του περιπατητικού τουρισμού στην Άνδρο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός: Η περίπτωση του περιπατητικού τουρισμού στην Άνδρο."

Transcript

1 Περιβαλλοντική εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός: Η περίπτωση του περιπατητικού τουρισμού στην Άνδρο. Δρ. Αβραάμ Αβραμόπουλος 1, Αγγελική Μπληζιώτου 2 Ουρανία Μπληζιώτου 3 1. Εκπαιδευτικός ΔΕ κλ. ΠΕ 18.35, ΕΠΑΛ Άνδρου- Ερευνητής Εργαστηρίου Ερευνών & Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού (LaReTSA) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών 2. Εκπαιδευτικός ΔΕ κλ. ΠΕ 03, Διευθύντρια ΕΠΑΛ Άνδρου 3. Εκπαιδευτικός ΔΕ κλ. ΠΕ 09, Αναπλ. Διευθύντρια ΕΠΑΛ Άνδρου ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων σχ. έτους το ΕΠΑ.Λ. Άνδρου υλοποίησε Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με τίτλο «ο περιπατητικός τουρισμός και η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη της Άνδρου». Στόχος του προγράμματος ήταν η βιωματική προσέγγιση των μαθητικών ομάδων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, υπό το πρίσμα του οικοτουρισμού και συγκεκριμένα μέσω μιας ιδιαίτερα πρόσφορης - για τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του νησιού - μορφής εναλλακτικού τουρισμού, όπως είναι αυτή του «περιπατητικού τουρισμού». Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι μαθητές προσέγγισαν θέματα όπως η προστασία του περιβάλλοντος, τα οικονομικά οφέλη και οι επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης καθώς και οι δυνατότητες που προσφέρει η Άνδρος σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στον περιπατητικό τουρισμό. Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η ανάπτυξη του θεωρητικού πλαισίου καθώς και η παρουσίαση των βασικών αξόνων υλοποίησης του ΠΠΕ. ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αειφόρος τουρισμός ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: περιβαλλοντική εκπαίδευση, αειφόρος τουριστική ανάπτυξη, εναλλακτικές μορφές τουρισμού, περιπατητικός τουρισμός ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σήμερα, ίσως περισσότερο από ποτέ άλλοτε στο παρελθόν, τα θέματα του περιβάλλοντος καθώς και η αλληλεπίδρασή του με τομείς της οικονομίας, όπως αυτός του τουρισμού, βρίσκονται ψηλά στην θεματολογία, τόσο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όσο και του σχεδιασμού και της πολιτικής του τουρισμού. Οι οικονομικές ωφέλειες του τουρισμού είναι το αποτέλεσμα μιας αναπτυξιακής διαδικασίας που στηρίζεται κατά κύριο λόγο στο φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο κάθε τουριστικής περιοχής που αποτελεί τουριστικό προορισμό (Robinson &

2 Boniface, 1999 σε Μανιά, 2010:2). Καθώς η τουριστική βιομηχανία στηρίζεται στην εκμετάλλευση εύθραυστων πόρων, όπως το φυσικό, πολιτιστικό, ιστορικό και πολιτισμικό περιβάλλον (Ταμουτσέλη, 2009:5), η εφαρμογή των βασικών αρχών της αειφορίας παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις περιοχές υποδοχής τουριστών, όπου οι πολλαπλές επιβαρύνσεις από τη συγκέντρωση της τουριστικής δραστηριότητας, έχουν αναγάγει σε πρωτεύων ζήτημα την εφαρμογή των αρχών της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Η εκπαίδευση θεωρείται βασικός παράγοντας για την προώθηση της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης, η στρατηγική της οποίας θα πρέπει να εντάσσεται σε ένα συνολικό σχέδιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη των τουριστικών περιοχών (Ταμουτσέλη, 2009:6). Η ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ Βιβλιογραφική επισκόπηση Η διεθνής και ελληνική βιβλιογραφία και επιστημονική αρθρογραφία προσεγγίζει από διαφορετικές οπτικές το θέμα της εκπαίδευσης στην ύπαιθρο, εκτός της αίθουσας διδασκαλίας (Feinsinger, 1997 Parkin, 1998 Davis, 2002), της εκπαίδευσης για τον αειφόρο τουρισμό και τον οικοτουρισμό (Jacobson και Robles, 1992 Padillas, 2009 Gebeyehu, 2010 Skanavis and Giannoulis, 2010), της διαδικασίας και του βαθμού ενσωμάτωσης του βιώσιμου τουρισμού στα αναλυτικά προγράμματα της ανώτατης εκπαίδευσης (Busby, 2003 Stergiou, Benetatos, and Sarris, 2005), καθώς και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης σε συνάρτηση με τον αειφόρο τουρισμό στις βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Διαμαντοπούλου και Κεχρή, 2006 Παπαζήση και Παπαζήση, 2007 Ταμουτσέλη, 2009). Η περιβαλλοντική εκπαίδευση Σύμφωνα με τον ορισμό της UNESCO-UNEP (1994:1) Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: είναι η διαδικασία, η οποία θα βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν γνώση του περιβάλλοντος και πάνω από όλα να γίνουν ικανοί και αποφασισμένοι, να έχουν διάθεση να εργαστούν ατομικά και συλλογικά για την επίτευξη και τη διατήρηση μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ ήταν σαφής σε ψηφίσματα, όπως αυτά του Συμβουλίου της ΕΕ και των Υπ. Παιδείας (Φεβ. 1976), του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των εκπροσώπων των κρατών μελών (Οκτ. 1987) και του Συμβουλίου των Υπουργών (1988) (πηγή: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ, αριθ. C 177 της 06/07/1988 σ ). Το 1993, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε ψήφισμά του καλούσε τα κράτη μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «να περιλαμβάνουν την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα» και «να δοθεί έμφαση στο θεμελιώδη ρόλο των σχολείων και των εκπαιδευτικών τους στην ανάπτυξη και την υλοποίηση της πολιτικής» (Stokes, E., Edge, A. & West, A., 2001:4-5). Σύµφωνα µε το ν.1892/90 και τις μετέπειτα εγκυκλίους, η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί τμήμα των προγραμμάτων των σχολείων της Α /βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. Σκοπός της ΠΕ είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου µε το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του (ΦΕΚ 304 τ.β/ ) ενώ, μεταξύ άλλων, επιδιώκεται η διεπιστημονική θεώρηση του φυσικού αντικειμένου και η βιωματική του προσέγγιση (εγκ. ΥΠΕΠΘ /Γ7/ ).

3 Η εφαρμογή της βιωματικής μάθησης στον τομέα της ΠΕ δίνει στους μαθητές δυνατότητες να βιώσουν το ζήτημα, αλλά και να αυξήσουν την εκτίμησή τους αναφορικά με αξίες, συναισθήματα και στάσεις προς το περιβάλλον (Woolnough & Allsop, 1985 όπως αναφέρεται στο Καλοβρέκτη και Πηγάδα, 2011:293). Κάθε αναλυτικό πρόγραμμα για την ΠΕ έχει να επιτελέσει κρίσιμο και θεμελιώδη ρόλο προς την ανάδειξη όλων εκείνων των αρχών, παιδαγωγικών διαδικασιών, μεθοδολογικών προσεγγίσεων, περιεχομένων, οργανωσιακών και κοινωνικών δομών που είναι απαραίτητα για την προώθηση μιας «ολιστικής σχολικής προσέγγισης» ( Whole School Approaches ) (Henderson & Tilbury, 2004 Jensen, 2005 όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου, 2009:4). Προσεγγίζοντας τον τουρισμό Ο τουρισμός αποτελεί ένα διεθνές, σύνθετο και πολύπλευρο φαινόμενο, το οποίο προσλαμβάνει μαζικές διαστάσεις κατά το δεύτερο μισό του 20 ου αι.. Είναι, χωρίς αμφιβολία, ένα παγκόσμιο φαινόμενο σημαντικής οικονομικής και κοινωνικής σπουδαιότητας, το οποίο «περιλαμβάνει τις δραστηριότητες των προσώπων που ταξιδεύουν και που διαμένουν σε περιοχές εκτός του συνήθους περιβάλλοντός τους, όχι για περισσότερο από ένα διαδοχικό έτος για αναψυχή, επιχειρηματικούς και άλλους λόγους» (WTO, 1994: 5). Με όρους τουριστικής οικονομικής, ο τουρισμός αποτελεί μια συνολική ιδιωτική κατανάλωση, που στο μεγαλύτερο μέρος της είναι τυπικά συγκρίσιμη με την κατανάλωση του πληθυσμού της χώρας υποδοχής, αλλά και της χώρας αποστολής (Ζαχαράτος, :21). Ενώ μέχρι τις αρχές του 20 ου αι. ο τουρισμός, ως κοινωνική δραστηριότητα, σε μεγάλο βαθμό ήταν περιορισμένη σε μια προνομιούχο μειονότητα, από τότε και μετά η ευκαιρία συμμετοχής στον τουρισμό έχει διαδοθεί ευρέως με αυξητικούς ρυθμούς (Urry, 1990β:16). Το ταξίδι αναψυχής και μάλιστα εκτός της χώρας μόνιμης κατοικίας, σύμβολο προπολεμικά των υψηλών κοινωνικών τάξεων, μετατρέπεται μεταπολεμικά στο κοινωνικά αναγκαίο αγαθό για όλο και μεγαλύτερα αριθμητικά κοινωνικά στρώματα στις βιομηχανικές χώρες και η διεθνής ζήτηση για τουριστικά ταξίδια αυξάνεται αλματωδώς (Ζαχαράτος, 2000: 15). Όσον αφορά στην Ελλάδα ο τουρισμός αλλοδαπών, ως συγκροτημένο οικονομικό και κοινωνικό φαινόμενο, εμφανίζεται από τη δεκαετία του είκοσι και μετά. Τα μεγέθη, μάλιστα που παρουσίασε ήταν ήδη αξιόλογα, ώστε από τότε αποτέλεσε αντικείμενο κρατικής μέριμνας (Ζαχαράτος, 1988). Η επιταχυνόμενη αύξηση της τουριστικής κίνησης και ο μαζικός χαρακτήρας του φαινομένου διαμορφώνονται στην Ελλάδα κατά τη πρώτη μεταπολεμική περίοδο (Αυγερινού-Κολώνια, 2000:2). Τουρισμός και αειφορία Τις δυο τελευταίες δεκαετίες η έννοια της ανάπτυξης του τουρισμού και των σχετικών με αυτόν δραστηριοτήτων έλαβε νέες επιστημονικές διαστάσεις, σημαντικά διαφοροποιημένες από προγενέστερες αντιλήψεις, με έμφαση στην ισορροπημένη ανάπτυξη των περιοχών υποδοχής με βασικούς άξονες την προστασία του φυσικού και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, την ευημερία της τοπικής κοινωνίας και της οικονομίας με τρόπο που θα σέβεται τις βασικές αρχές της αειφορίας. Ο όρος που υιοθετήθηκε για να αποδώσει αυτό το «είδος» ανάπτυξης είναι «βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» και περιλαμβάνει τον τύπο τουρισμού που δραστηριοποιείται ισόρροπα στην τοπική κοινωνική, οικονομική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή της κάθε τουριστικής περιοχής, διαμορφώνοντας παράλληλα

4 όρους για τη συνεχή ανατροφοδότησή του (Pearce, 1992 Komilis, 1994 Coccossis και Nijkamp, 1995 όπως αναφέρεται στο Τσάρτας και Σταυρινούδης, 2006:40). Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού (WTO), ήδη από το 1980 με την «Διακήρυξη της Μανίλα», υπογραμμίζει τη σημασία των πολιτιστικών αλλά και των φυσικών πόρων για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας (WTO/UNEP, 1982). Το 1999, τα μέλη του ΠΟΤ (WTO) υιοθέτησαν τον «Παγκόσμιο Κώδικα Ηθικών Αρχών για τον Τουρισμό» όπου αναφέρεται (art.3) ότι: «ο τουρισμός στη φύση και ο οικοτουρισμός αναγνωρίζονται ως σημαντικοί συντελεστές για τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση του επιπέδου του τουρισμού, υπό τον όρο να σέβονται τη φυσική κληρονομιά και τους τοπικούς πληθυσμούς και να βρίσκονται σε αρμονία με τη φέρουσα ικανότητα των τοπίων» (πηγή: WTO, 1999). Με την «Ατζέντα 21 για την ταξιδιωτική και τουριστική βιομηχανία - προς μια περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη», ένα κείμενο που απευθυνόταν σε όλους τους εμπλεκόμενους στην τουριστική βιομηχανία και συνέταξαν από κοινού τρεις διεθνείς οργανισμοί, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού και το Συμβούλιο της Γης, το 1996, εξειδικεύθηκαν οι αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης στον τουριστικό τομέα (Κοκκώσης & Τσάρτας, 2001 Λογοθέτης, 2004). Οι περιβαλλοντικές και κοινωνικές ιδιαιτερότητες των Λιγότερων Ευνοημένων Περιοχών (ΛΕΠ) (που στη μεγάλη τους πλειοψηφία είναι νησιά) επιβάλλουν την ανάπτυξη της τουριστικής δραστηριότητας, στο πλαίσιο των αρχών της βιωσιμότητας, καθιστώντας την Τοπική Ατζέντα 21 μια εύχρηστη "πυξίδα" στη δύσκολη πορεία για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη (Τσάρτας και Σταυρινούδης, 2006:38). Ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ΛΕΠ είναι επίσης δυνατή η ανάπτυξη μορφών τουρισμού, όπως ο θαλάσσιος, ο ορεινός, ο περιηγητικός και άλλοι (Weiler and Hall, 1992 Lane, 1993 Vukonic, 1995 Τσάρτας, Στογιαννίδου και Σταυρινούδης, 2004 όπως αναφέρεται στο Τσάρτας και Σταυρινούδης, 2006:44). Ο οικοτουρισμός, είναι ο τουρισμός στη φύση, ο οποίος αντίθετα με τον μαζικό τουρισμό, δεν υπερβαίνει την φέρουσα ικανότητα της περιοχής, όπου εφαρμόζεται, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την προστασία του φυσικού, αλλά και του πολιτιστικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της συνοχής του κοινωνικού ιστού (Σβορώνου, 2003:30). Επικεντρώνεται στην εκμετάλλευση των φυσικών πόρων μιας περιοχής που μπορεί να είναι γεωλογικά φαινόμενα, υγροβιότοποι, ιδιαίτερα σημαντική χλωρίδα και πανίδα (Μπιλιμπάση 1996:11-14 όπως αναφέρεται στο Παππή, 2003:28). Σύμφωνα με την Σβορώνου (όπως αναφέρεται στο Σωτηριάδης και Φαρσάρη 2009:82), οι Εναλλακτικές και Ειδικές Μορφές Τουρισμού (ΕΕΜΤ) καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μορφών τουρισμού. Ελάχιστος κοινός παρονομαστής τους είναι η αειφορία. Ανήκουν, επομένως, στο «υπερ-σύνολο» του Αειφόρου ή Βιώσιμου Τουρισμού. Ιδίως εκείνες οι ΕΕΜΤ που σχετίζονται άμεσα με την αξιοποίηση και ανάδειξη φυσικών και πολιτισμικών πόρων, όπως ο οικοτουρισμός, ο αγροτουρισμός, ο τουρισμός περιπέτειας και ο πολιτιστικός. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε και την ασάφεια που υπάρχει αναφορικά με την έννοια του εναλλακτικού τουρισμού και των ειδικών μορφών τουρισμού, όπου σύμφωνα με την Φαρσάρη (όπως αναφέρεται στο Σωτηριάδης και Φαρσάρη 2009:49) η ασάφεια αυτή οφείλεται στον αρχικό προσδιορισμό των εννοιών αυτών στη βάση της αντίθεσης τους προς τον μαζικό τουρισμό, χωρίς όμως να είναι πάντα ξεκάθαρη αυτή η αντίδραση. Ο περιπατητικός τουρισμός Η Ελλάδα διαθέτει τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και για την υλοποίηση προγραμμάτων ΠΕ. Μεταξύ των στοιχείων του ελληνικού χώρου που μπορούν να αποτελέσουν επίκεντρο τέτοιων δραστηριοτήτων

5 είναι και τα παλαιά μονοπάτια και αυτό, γιατί συνδέονται άμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα και διέρχονται από περιοχές με αισθητική και πολιτιστική αξία. Με τον όρο αυτό εννοούμε «διαμορφωμένες διαδρομές από πεζούς και ζώα που ενώνουν μεταξύ τους τοποθεσίες που έχουν για τον άνθρωπο κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον» (Χαρακίδα, 2005:2,19). Δυστυχώς στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει μελέτες για την ανάπτυξη του περιπατητικού τουρισμού, σύμφωνα και με τον ΕΛΟΤ, τον ΕΟΤ αλλά και την Ελληνική Ομοσπονδία Ορειβασίας. Σύμφωνα με την ΕΟΟ υπάρχουν μόνο κάποιες γενικές οδηγίες για τη χάραξη των ευρωπαϊκών μονοπατιών και για τη σηματοδότηση αυτών (Παππή, 2003: 29). Όπως όμως αναφέρει η Χαρακίδα (2005:19), στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια, έχουν γίνει προσπάθειες ανάδειξης των μονοπατιών αυτών με στόχο την ανάπτυξη των περιοχών από όπου αυτά διέρχονται, με ταυτόχρονη διατήρηση των ιστορικών και πολιτιστικών τους στοιχείων. Ως περιπατητικός τουρισμός, ορίζεται, «η πραγματοποίηση τουριστικών δραστηριοτήτων, που αφορούν τη διενέργεια περιπατητικών εκδρομών διαμέσου περιοχών αξιόλογης αισθητικής, περιβαλλοντικής και πολιτιστικής αξίας». Ο περιπατητικός τουρισμός αλληλοσυνδέεται σε πολλές περιπτώσεις με τον οικοτουρισμό. Παρότι, η βασική διαφορά των δύο μορφών τουρισμού ειδικών ενδιαφερόντων έγκειται στο ότι ο οικοτουρισμός προϋποθέτει τη συμμετοχή του επισκέπτη για τη διατήρηση του τοπίου και της οικολογικής ισορροπίας, ενώ ο περιπατητικός τουρισμός όχι, ο περιπατητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί, ως ένα πρώιμο επίπεδο ανάπτυξης οικολογικής ευαισθησίας και μεταγενέστερης εμπλοκής σε περιβαλλοντικά θέματα (Μαντζουράνη & Τζιφάκη, 2006: 49 & Μελέτη Enoros Consulting Ltd Symmetron MRC Institute Ltd, 2011:50). Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟ Ο περιπατητικός τουρισμός στην Άνδρο Η Ελλάδα, χώρα με πλούσια βιοποικιλότητα, ιστορία και πολιτισμό, διαθέτει πλήθος στοιχείων, τα οποία μαρτυρούν την επί χιλιάδες χρόνια αδιάκοπη παρουσία του ανθρώπου στο γεωγραφικό αυτό χώρο. Ανάμεσα στα στοιχεία αυτά είναι και τα παλαιά «μονοπάτια» (Χαρακίδα, 2005:19). Χαρακτηριστικό της Άνδρου είναι η ύπαρξη πολλών αρχαίων μονοπατιών, τα οποία διατρέχουν το νησί σχεδόν σε όλο το μήκος και το πλάτος του. Πρόκειται για παλιά μονοπάτια που ακολουθούν τα φυσικά περάσματα στα βουνά και τις ρεματιές και συνδέουν τους τόπους κοινωνικού και οικονομικού ενδιαφέροντος του νησιού. Σ αυτά τα πανάρχαια λιθόστρωτα μονοπάτια στηρίχτηκαν η κοινωνική και η οικονομική ζωή του νησιού από την προϊστορία μέχρι τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Κάποια από αυτά έχουν αξιοποιηθεί τουριστικά και προσφέρονται για περιπατητικές διαδρομές. Τα κριτήρια επιλογής του θέματος Το κριτήριο επιλογής του θέματος ήταν η βιωματική προσέγγιση των μαθητικών ομάδων στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και η ανάληψη ενεργού ρόλου σε ό,τι αφορά την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού τους, μέσα από την γνωριμία τους με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτή του περιπατητικού καθώς και η σύνδεση των περιβαλλοντικών θεμάτων με την οικονομική ανάπτυξη του νησιού τους και την ευημερία των κατοίκων του. Τα φυσικά μονοπάτια χρησιμοποιούνται ως αντικείμενο και ως χώρος δράσης σε πολλά εκπαιδευτικά συστήματα πολλών χωρών του κόσμου στα πλαίσια της ΠΕ, στις ΗΠΑ, στον Καναδά, στην Ευρώπη, στην Αυστραλία κ.ά. (Wilburn, 1983 Smith, 1984 Butts,1985 και

6 Hammerman, 1989 όπως αναφέρεται στο Χαρακίδα 2005:31). Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στην διεπιστηµονική και διαθεµατική προσέγγιση του θέματος, ώστε να ακολουθεί τη φιλοσοφία και το περιεχόμενο του Αναλυτικού Προγράμματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 304 τ.β// ). Για τον λόγο αυτό, το ΠΠΕ συνδέθηκε και με τομείς του αναλυτικού προγράμματος σπουδών των ΕΠΑ.Λ.. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι Κατά τον σχεδιασμό του προγράμματος τέθηκαν εκπαιδευτικοί στόχοι έτσι ώστε οι μαθητές να προσεγγίσουν την περιβαλλοντική διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης του νησιού τους, να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ μαζικού τουρισμού και οικοτουρισμού, να κατανοήσουν τον ρόλο της ανάπτυξης και της προώθησης εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της Άνδρου, να προσεγγίσουν βιωματικά τον περιπατητικό τουρισμό, να αναδείξουν στοιχεία της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου τους και να αναλάβουν ενεργό ρόλο ερχόμενοι σε επαφή με αρμόδιους τοπικούς φορείς. Οι μέθοδοι υλοποίησης του ΠΠΕ Οι διδακτικές στρατηγικές που επιλέχθηκαν, εφαρμόστηκαν και περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω θα έπρεπε να είναι σύμφωνες με τη φύση και τους στόχους της Π.Ε. και να στηρίζονται στην ενεργητική αλληλεπιδραστική μάθηση, τη διερεύνηση και την ομαδική εργασία (Φλογαΐτη & Βασάλα 1999, Φλογαΐτη 2003 όπως αναφέρεται στο Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε., ΥΠΠ Κύπρου, 2009:17). Στην παιδαγωγική μεθοδολογία και την διδακτική προσέγγιση κεντρικό ρόλο είχε η μέθοδος του σχεδίου εργασίας (project), δηλ. του σχεδιασμού και της ολοκλήρωσης ενός συγκεκριμένου έργου. Ως «μέθοδος Project» μπορούμε να θεωρήσουμε τον τρόπο της «ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν αποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους συμμετέχουν» (Frey, 1998:9). Σύμφωνα µε τον Kilpatrick η μέθοδος Project είναι «µία σχεδιασμένη δράση, η οποία γίνεται µε όλη την καρδιά και λαμβάνει χώρα μέσα σε ένα κοινωνικό περιβάλλον» (Kilpatrick, 1935:163) και αφορά τη «μελέτη σε βάθος ενός θέματος από ένα ή περισσότερα παιδιά» (Ντολιοπούλου, 1997:23 όπως αναφέρεται στο Καρασαββίδου, 2004:78). Η προσέγγιση των μελετώμενων θεμάτων είναι συστημική, διεπιστημονική και πολύ-επιστημονική (Ταμουτσέλη, 2009:27). Το σχέδιο εργασίας του ΠΠΕ προέβλεπε την συγκέντρωση και την αξιολόγηση του σχετικού υλικού, την καταγραφή των μονοπατιών και της σήμανσής τους καθώς και τη δημιουργία ενός «Περιπατητικού Οδηγού». Κατά την πορεία υλοποίησης του εν λόγω σχεδίου εργασίας αξιοποιήθηκαν αυτόνομα ή και σε συνδυασμό μεταξύ τους και οι ακόλουθες διδακτικές στρατηγικές: Καταιγισμός αυθόρμητων ιδεών (brainstorming): Σύμφωνα με τις Βασάλα και Φλογαίτη (2002:444) «πρόκειται για μια συμμετοχική διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές ανακαλούν συνειρμικά προϋπάρχουσες αντιλήψεις και προβαίνουν σε ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών για ένα θέμα. { } Ο καταιγισμός ιδεών αποτελεί μια σημαντική διδακτική τεχνική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων». Βιβλιογραφική έρευνα: Οι εκπαιδευόμενοι συλλέγουν έτοιμες πληροφορίες από δευτερογενείς πηγές, όπως βιβλία, ημερήσιο και περιοδικό τύπο, χάρτες, φωτογραφίες κ.ά. Μελετούν, οργανώνουν, επεξεργάζονται και αποτιμούν κριτικά την πληροφορία προκειμένου να προβούν σε ερμηνείες και να εξάγουν συμπεράσματα.

7 Ανάλυση και διασαφήνιση αξιών: Οι δραστηριότητες αυτές αποσκοπούν στο να θέσουν ερωτήματα στον εκπαιδευόμενο, όπως και στον εκπαιδευτή και στις περισσότερες περιπτώσεις αφήνουν τα ζητήματα ανοιχτά προς προβληματισμό. Στο ΠΠΕ, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε έννοιες όπως «αειφορία», «βιώσιμος τουρισμός» «οικονομική ανάπτυξη» καθώς και της ερμηνείας που τους δίνουν οι μαθητές. Μελέτη περίπτωσης: Αφορά στη μελέτη πραγματικών ή υποθετικών προβληματικών καταστάσεων (Ταμουτσέλη, 2009:31). Πρόκειται για τη μελέτη συγκεκριμένων ζητημάτων, με αφορμή σύντομα κείμενα, που αφορούν σε πραγματικές ή υποθετικές προβληματικές καταστάσεις. Τα κείμενα αυτά αποτελούν το σημείο εκκίνησης για συζητήσεις με σκοπό την διερεύνηση, την ανάλυση και την αξιολόγηση μιας προβληματικής κατάστασης. Η επιλογή της Μελέτης Περίπτωσης ως ερευνητικής μεθόδου στοχεύει στην «επαλήθευση, ενίσχυση και επέκταση των γνώσεων, των τρόπων με τους οποίους μαθαίνουν τα παιδιά και των μέσων με τα οποία τα σχολεία πετυχαίνουν τους σκοπούς τους» (Cohen, L. & Manion, L., 1997 όπως αναφέρεται στο Αναστασάτος, Ν., Κώτσιος, Β., Κεγαχιά, Μ., 2008). Μελέτη στο πεδίο: Η εκτός των πλαισίων της σχολικής αίθουσας μάθηση και η αξιοποίηση των τοπικών κοινοτήτων, καθώς επίσης και όλων των χώρων που μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά εκπαιδευτικά και μαθησιακά εργαλεία για την ενίσχυση της βιωματικής και εμπειρικής μάθησης, όπως τα περιβαλλοντικά πεδία, οι χώροι της κοινότητας, τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα τοπικά εργαστήρια, τα μουσεία, κ.α. (Deri 2005 Zachariou & Symeou, 2008), αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την επίτευξη της περιβαλλοντικής αγωγής των μαθητών (Πρόγραμμα Σπουδών Π.Ε., Υπ.ΠΠ Κύπρου, 2009:14). Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες Δράσεις και παρεμβάσεις Πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τους συμμετέχοντες μαθητές για την διαμόρφωση σκοπών/ στόχων, την αποτύπωση της προϋπάρχουσας γνώσης και την διαμόρφωση της μεθοδολογικής προσέγγισης του ΠΠΕ, Έγινε κατανομή του έργου, καθορισμός των υποομάδων εργασίας συναντήσεις και συζήτηση με τους υπευθύνους υποομάδων για την πορεία του έργου, Οι μαθητές συνέλλεξαν πληροφορίες σχετικές με το θέμα χρησιμοποιώντας πρωτίστως διαδικτυακές πηγές. Παράλληλα επισκέφθηκαν βιβλιοθήκες στις οποίες αναζήτησαν σχετικά βιβλία, χάρτες, φύλλα εφημερίδων, περιοδικά. Στην συνέχεια αποδελτίωσαν αυτό το υλικό προκειμένου να μελετήσουν, να οργανώσουν, και να αποτιμήσουν κριτικά τις πληροφορίες και στην συνέχεια να προβούν στην ερμηνεία και την εξαγωγή συμπερασμάτων. Εδώ να τονίσουμε την συνεργασία με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης καθώς και με κάθε φορέα που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανεύρεση του σχετικού υλικού. Στα πλαίσια της υλοποίησης του ΠΠΕ οι συμμετέχοντες μαθητές και εκπαιδευτικοί πραγματοποίησαν επισκέψεις και επιτόπια διερεύνηση επιλεγμένων (με κριτήρια οικολογικού και πολιτισμικού ενδιαφέροντος), μονοπατιών της Άνδρου με σκοπό την καταγραφή τους, την φωτογράφηση τμημάτων αυτών καθώς και της σήμανσής τους. Η υλοποίηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας περιλάμβανε την προετοιμασία και την οργάνωση (στοχοθεσία, δραστηριότητες κ.α.), την εργασία στο πεδίο καθώς και έργο στην τάξη (επεξεργασία αξιοποίηση στοιχείων) για την σύνθεση του συγκεκριμένου τμήματος της εργασίας. Στο επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση του καταγεγραμμένου υλικού προκειμένου να γίνει η τελική επιλογή των καλύτερων διαδρομών για την ανάδειξή τους, ως περιπατητικές διαδρομές τουριστικού ενδιαφέροντος, οι οποίες

8 δυνητικά θα μπορούσαν να απευθύνονται και σε δράσεις περιβαλλοντικής εκπαίδευσης άλλων σχολείων καθώς και τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ. Δημιουργία οδηγού «Περιπατητικός Οδηγός της Άνδρου» Στα πλαίσια του ΠΠΕ διοργανώθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο «Μουσείο Μαρμαροτεχνίας», στον Πύργο της Τήνου. Η μέθοδος αξιολόγησης Με την αξιολόγηση του ΠΠΕ εκτιμήθηκαν ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, η διαθεματικότητα, η αξιοπιστία των πηγών που επιλέχθηκαν, η οργάνωση και η επεξεργασία του υλικού, η σύνθεση και η πρωτοτυπία, η χρήση των ΤΠΕ. Η Περιβαλλοντική Ομάδα, από κοινού με τους εκπαιδευτικούς, αξιολόγησε τις δράσεις της ομάδας, την επίτευξη των στόχων του προγράμματος, την παρουσίαση του προγράμματος στο τέλος της χρονιάς, σε μια διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης αξιοποιήθηκαν οι βασικές αρχές του μοντέλου αξιολόγησης CIPP, διότι η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην άποψη, πως ο πιο σημαντικός στόχος της αξιολόγησης δεν είναι η απόδειξη, αλλά η βελτίωση (Madaus G, et al, 1983 όπως αναφέρεται στο Καλαθάκη, 2012), φιλοσοφία που ταιριάζει καλύτερα στις αξιολογήσεις στην εκπαίδευση. Σύμφωνα με το Stufflebeam (2000) το μοντέλο αυτό εντάσσεται στις διοικητοκεντρικές προσεγγίσεις, οι οποίες στηρίζονται στη θεωρία της λήψης απόφασης. Ταυτόχρονα, το μοντέλο αυτό ευθυγραμμίζεται με τη συστημική προσέγγιση της εκπαίδευσης (Stufflebeam, 2000 όπως αναφέρεται στο Μάρκου-Καραδήμου και Χριστοφίδου, 2012:107). Συμπεράσματα οφέλη ενδιαφερόμενων ομάδων Η επιτυχής ολοκλήρωση του ΠΠΕ προσέφερε σημαντικές εμπειρίες στους συμμετέχοντες και συνέβαλλε στην εξαγωγή πολύτιμων συμπερασμάτων με αποδέκτες τους ίδιους τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς, την τοπική κοινωνία και τους φορείς. Μέσα από το ΠΠΕ οι μαθητές απέκτησαν γνώσεις αναφορικά με την περιβαλλοντική διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης, τον οικοτουρισμό και την ανάδειξη του ρόλου των εναλλακτικών μορφών τουρισμού στην βιώσιμη ανάπτυξη καθώς και τον περιπατητικό τουρισμού και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής του στην Άνδρο. Επίσης ανέδειξαν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες, ανέπτυξαν τις δεξιότητες διερεύνησης και κριτικής σκέψης και ανέλυσαν αξίες και στάσεις διασαφηνίζοντας τελικά και τις δικές τους προσωπικές αξίες. Συμπερασματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ορισμένα από τα μονοπάτια της Άνδρου χρήζουν βελτιώσεων, ώστε να γίνουν περισσότερο προσιτά στους οικοτουρίστες. Κατ αυτό τον τρόπο το νησί μπορεί δυνητικά να προσεγγίσει ένα νέο target group, διευρύνοντας παράλληλα το τουριστικό του προϊόν. Μεταξύ των προτάσεων που αποτυπώθηκαν κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ΠΠΕ, είναι και η δικτύωση (clustering) των μονοπατιών και ένταξή τους σε διεθνείς οδηγούς, η ανάδειξή τους στο διαδίκτυο μέσω της αξιοποίησης του e-tourism, η βελτίωση σημείων της σήμανσης, η ένταξη του οικοτουρισμού σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικού σχεδιασμού, διοίκησης και marketing του τουριστικού προϊόντος της Άνδρου και η εκπαίδευση όλων των εμπλεκόμενων σε θέματα διοίκησης, προβολής και διαχείρισης του οικοτουρισμού. Η εμπειρία από το ΠΠΕ αποτελεί βάση για την υλοποίηση αντίστοιχων project στο μέλλον, τα οποία θα προσεγγίσουν κάποια άλλη περιβαλλοντική διάσταση της τουριστικής ανάπτυξης.

9 Βιβλιογραφία Αναστασάτος, Ν., Κώτσιος, Β., Κεγαχιά, Μ. (2008) Κοινωνίες Απορριμμάτων Μελέτη Περίπτωσης: Η γειτονιά του Σχολείου μας, 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε., Ναύπλιο, kastor.kas.sch.gr/peekpe4/proceedings/synedria7/anastasatos.pdf [20Φεβ. 2013] Αυγερινού Κολώνια, Σ. (2000) «Χωρικές δυναμικές του τουρισμού στην Ελλάδα » Πρακτικά της Διημερίδας Παντείου- CNRS, [ 24 Φεβ. 2009] Avramopoulos, A., Zafiropoulou, A. (2005), Travel Industry s response to Sustainable Tourism Development: The Case of Tour Operators στο Διεθνές Συνέδριο Αειφόρου Ανάπτυξης, 29 Σεπ. 3 Οκτ., 2005, Αργοστόλι Κεφαλονιάς. Βασάλα, Π., Φλογαίτη, Ε. (2002) «Ο καταιγισμός ιδεών ως διδακτική τεχνική για την προσέγγιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων» Πρακτικά 1ου Περιβαλλοντικού Συνεδρίου Μακεδονίας, (!-4 Μαρτίου 2002), Θεσσαλονίκη 2002, σ , διαθέσιμο από [8 Μαρτίου 2013] Busby G. (2003) The concept of sustainable tourism within the higher education curriculum: a British case study, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education 2(2), Coccossis, H., Mexa, A., Collovini,, A., Parpairis, A. & Konstandoglou, M. (2001). Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations, [20Φεβ.2013] Διαμαντοπούλου Φ., Κεχρή Μ.(2006) «Δραστηριότητες στη φύση, εναλλακτικός αγροτοτουριστικός αθλητικός τουρισμός», παρουσιάστηκε στο 2ο Συνέδριο Σχολικών Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αθήνα, Δεκεμβρίου 2006, [20 Φεβ. 2013] Davis R.L.,(2002), The value of teaching geomorphology in non-traditional settings; Geomorphology 47, pp ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ, Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό, Βρυξέλλες, , COM(2007) 621 Enoros Consulting Ltd Symmetron MRC Institute Ltd «Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας, ΚΟΤ, 2011 European Commission (2002) Defining, Measuring and Evaluating Carrying Capacity in European Tourism Destinations Athens, Greece Feinsinger P., Margutti L., Oviedo R. D., 1997, School yards in nature trails: ecology education outside the university; Tree 12, pp Frey, K. (1999), H «Μέθοδος Project» Μια μορφή συλλογικής εργασίας στο σχολείο ως θεωρία και πράξη, Αθήνα, Εκδ. Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε., 7-34 Ζαχαράτος Γ., Τα προβλήματα και οι προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα στο «Η Ελλάδα προς το 2000-Πολιτική Κοινωνία Οικονομία Εξωτερικές Σχέσεις», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα 1988 Ζαχαράτος Γ., Φύση, Λειτουργία και προβλήματα πολιτικής του ελληνικού τουρισμού, στα «Σύγχρονα Θέματα: Τουρισμός, Κοινωνικές Ταυτότητες και Χώρος», τ.55 Απρ.-Ιούν.,1995 Ζαχαράτος, Γ., (1999) «Οικονομική του Τουρισμού και των Τουριστικών Ταξιδιών» ΕΑΠ Ζαχαράτος, Γ., (2010), Τουριστική Πολιτική Εκπαιδευτικό Υλικό Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης ΚΑ Εκπαιδευτικής Σειράς, Αθήνα: ΕΚΔΔΑ Ζαχαράτος, Γ., Package Tour- Παραγωγή και διάθεση του τουριστικού ταξιδιού Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα 2000 Gebeyehu, F. (2010) Ecotourism feasibility to support environmental education dissertation for the degree of MSc in Conservation and Tourism., The Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent, United Kingdom, Sept., 2010 Jacobson, Sk., Robles, R. (1992) Ecotourism, sustainable development, and conservation education: Development of a tour guide training program in Tortuguero, Costa Rica, Environmental Management,Nov/Dec 1992, Volume 16, Issue 6, pp Καλαθάκη, Μ. (2012) Κριτήρια Αξιολόγησης Ενός Σχολικού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Ένα Μεθοδολογικό Εργαλείο που Κάνει

10 Πράξη τη Θεωρία, για την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝτική εκπαίδευση, Τ. 1 (46), περίοδος Β [28Φεβ.2013] Καλοβρέκτης, Κ., Πηγαδάς, Β. (2011) Ενίσχυση του μοντέλου βιωματικής μάθησης μέσω ανάπτυξης λογισμικού συλλογής πραγματικών μεγεθών Μελέτη περίπτωσης στην περιβαλλοντική εκπαίδευση, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία", Πάτρα 28-30/4/2011 [25 Φεβ. 2013] Καρασαββίδου, Ε. (2004) Η μέθοδος project σε ένα πρόγραμμα για το περιβάλλον, Επιστημονικό Βήμα, τ.3, 2004, [5 Μαρτίου 2013] Κοκκώσης Χ. & Τσάρτας Π., Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον, Κριτική Αθήνα, 2001 Λογοθέτης, Μ., (2004) Τουρισμός και βιώσιμη ανάπτυξη. Ρόδος: Επιμ/τήριο Δωδεκανήσου Μανιά, Δ. (2010) «Τουριστική ανάπτυξη και βιωσιμότητα Ρόδου» Πτυχιακή Εργασία, Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης του Τ.Ε.Ι. Κρήτης. Μαντζουράνη, Κ., Τζιφάκη, Χ. (2006) «ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ», Πτυχιακή Εργασία, Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ Σ.Δ.Ο. Τμήμα Τουριστικών Επιχ/σεων Μάρκου-Καραδήμου, Φ., Χριστοφίδου, Ε. (2012) Πρόταση για Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού Προγράμματος «Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων Προαγωγής Υγείας», 12o Συνέδριο Παιδαγωγικής Εταιρείας Κύπρου, 8-9 Ιουνίου 2012, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία διαθέσιμο σε Karadimou&Christofidou.pdf [20Φεβ.2013] Παπαζήση Χ. και Παπαζήση Ε. (2007). Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τον Αειφόρο Τουρισμό. 3 ο Συνέδριο ΠΕΕΚΠΕ, Αθήνα. διαθέσιμο από [28 Φεβ. 2013] Παππή, Ε (2003) Σχεδιασμός Ανάπτυξης ΒΑ Νάξου με τη χρήση ΣΓΠ. Έμφαση στον περιπατητικό τουρισμό, Διατριβή σε Μ.Π.Σ. του Τμήματος Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Μυτιλήνη, Δεκέμβριος, 2003 Παιδαγωγικό Ινστ., "Αναλυτικό Προγράμματος Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Διαθεματικών Δραστηριοτήτων της ΠΕ", ΦΕΚ 304 τ.β// , [5/Μαρ.2013] Πρόγραμμα Σπουδών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη», Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (ΥΠΠ/ΠΙ) Λευκωσία, Κύπρος:2010 Parkin, D.R. (1998), IS OUTDOOR EDUCATION ENVIRONMENTAL EDUCATION? International Journal of Environmental Education and Information, vol. 17, no. 3, pp (July - September, 1998) Σβορώνου, Ε. (2003) Μέθοδοι Διαχείρισης του Οικοτουρισμού και του Τουρισμού σε Προστατευόμενες Περιοχές. ΥΠΕΧΩΔΕ-WWF Ελλάς. Σβορώνου, E. (2006) Μεθοδολογικός Οδηγός για τη σύνταξη Τοπικών Ατζέντα 21, <www.svoronou.gr/wp-content/.../topikiagenda21_svoronou.doc> [26 Φεβ.2013] Skanavis, C and Giannoulis, C. (2010) Improving the Quality of Ecotourism through advancing Education and Training of Greek Eco-Tour Guides-The role of training in Environmental Interpretation, TOURISMOS: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 5(2), Stergiou, D., Benetatos, T. and Sarris, N. (2005), "Sustainable tourism development in the study content of Greek tourism curricula, Proceedings of the International Conference on Tourism Development and Planning, June 2005, Patras: TEI of Patras, pp Stokes, E., Edge, A. & West, A., (2001) Environmental education in the educational systems of the European Union, Centre for Educational Research, London School of Economics and

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου

Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Προσκήνιο 91 Παρουσίαση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου Βασίλειος Παπαβασιλείου psemper04004@rhodes.aegean.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Γεώργιος Κ. Κούσουλας LIFE05 ENV/GR/000245 Environmental Friendly Technologies for Rural Development ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γεώργιος Κ. Κούσουλας Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης

Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΛΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Ε λ λ η ν ικ ό Κ έ ν τ ρ ο Β ιο τ ο π ω ν - Υ γ ρ ο τ ο π ω ν Τουρισμός σε προστατευόμενες περιοχές: Πλαίσιο Ανάλυσης Θεσσαλονίκη Μάρτιος 2002 Η παρούσα έκδοση χρηματοδοτήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ H ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΩΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΧΓΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ Επιμέλεια: Χρυσάνθη Κάτζη και Αραβέλλα Ζαχαρίου FREDERICK

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας. Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ.

«Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία» - Έκθεση Έρευνας. Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ. Έρευνα αγοράς για τον τουρισμό ειδικών ενδιαφερόντων σε Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία Έκθεση 1 η : Έκθεση Έρευνας Enoros ΚΟΤConsulting Ltd Symmetron MRC Institute Ltd Σελ. 1 Το έργο συγχρηματοδοτείται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 249 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 1. Εισαγωγή H εισαγωγή της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) / Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ) στα Προγράμματα Σπουδών αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΠΜΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΠΙΑ ΜΑΖΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ ΓΙΑ ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013

Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου Πηνελόπη Παπαδοπούλου. Φλώρινα: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, 2013 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ - 7ο Πανελλήνιο συνέδριο Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο 7ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Πρακτικά του Συνεδρίου Επιμέλεια έκδοσης: Πέτρος Καριώτογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε.

i-teacher και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. Το διαδικτυακό περιοδικό για τις Τ.Π.Ε. και τις εφαρµογές τους στην εκπαίδευση i-teacher Τεύχος 10ο - Ιανουάριος 2015 ISSN: 1792-4146 http://i-teacher.gr 1/291 «I-TEACHER.GR» - ISSN 1792-4146 ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές

Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Πρόγραμμα Σπουδών του Διδακτικού Μαθησιακού Πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη»: Πίσω από τις Γραμμές Δήμητρα Σπυροπούλου 1,Θοδωρής Μαρδίρης 2, Νίκος Στεφανόπουλος 3 1. Επίτιμη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΑΣΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΩΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 2006 Επιμέλεια και συντονισμός: Σωκράτης Δημητριάδης Μιχάλης Μανιαδάκης Ομάδα σύνταξης: Χάρης Γεωργίου Σωκράτης Δημητριάδης Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης

Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Επιμορφωτικές Προσεγγίσεις σε Περιβάλλοντα Διά Βίου Μάθησης Σπύρος Κιουλάνης Αριστείδης Μωυσιάδης Αναστασία Παναγιωτίδου Σπύρος Κιουλάνης Πύρρου 2 Δράμα τηλ. 25210 30833 κιν.6944590744 spiros@kioulanis.gr

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων

Διπλωματική Εργασία. Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Διπλωματική Εργασία Δημιουργία και Αξιολόγηση Συστήματος Δεικτών Βιώσιμης Ανάπτυξης: Η περίπτωση του Δήμου Πατρέων Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 995 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΑ ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Εισηγητές:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας

Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Καλλιεργώντας την διαπολιτισμική συνείδηση μέσα από το μάθημα της ιστορίας Μαυρομμάτη Μαρία, Δρ., Εκπαιδευτικός ΠΕ 02 Μακρίδου- Μπούσιου Δέσποινα, Δρ., Καθηγήτρια Παιδαγωγικών Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ

ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ρ Χρυσάνθη Κάτζη Frederick Research Centre Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης Η έννοια της Αειφόρου Ανάπτυξης προσδιορίζεται το 1987 από την έκθεση Bruntland ως το είδος της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Διπλωματική εργασία «Βιομηχανικά μνημεία και αστικός τουρισμός: Η περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013

Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης. Πτυχιακή Εργασία. Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης Πτυχιακή Εργασία Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2013 Η διερεύνηση των συμπεριφορών, των απόψεων και των στάσεων των ατόμων, των νοικοκυριών του πολεοδομικού

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5

Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού. info. Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού info Πληροφοριακό Δελτίο-Τεύχος 5 ΔΡΑΣΕΙΣ 2008 ΜΗΝΥΜΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Στη σημερινή πραγματικότητα, οι υπηρεσίες συμβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»

ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ρ. Ειρήνη Μπαγιάτη Υπεύθυνη ΚΠΕ Αρχανών Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών, email: mail@kpe-archan.ira.sch.gr Ιστοσελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΙΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ: ΚΑΛΑΪΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΚΑΠΟΥΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη

Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη Από τη θεωρία στην πράξη Τίτλοι πρωτοτύπων Fin Mogensen and Michela Mayer (Eds), ECO-schools trends and divergences. A comparative study on ECO-school development processes

Διαβάστε περισσότερα