Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου Αριθμός Απόφασης 333

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός Απόφασης 333 Θέμα 3 ο : Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής & ανάπτυξης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 22 α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Λογοθέτης Κων/νος, 8.Ασημακόπουλος Χρήστος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Θυμής Φίλιππος, 12.Πρωτοπαππά Μαρία, 13.Ράτης Σπυρίδων, 14.Παύλου Παύλος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Στάμου Δημήτριος, 17.Θεοδώρου Αγγελική. Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 5.Σπύρου Κων/νος, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Λάμπρου Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο κ. Δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος ΘΥΜΗΣ Μιχαήλ.

2 Επί του εν λόγω 3 ου θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο έκτακτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1.Οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α / ) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις, αναφορικά με την τουριστική προβολή των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 2.Η υπ αριθμ / (με ΑΔΑ Β43ΙΟΟ-5ΒΘ) εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης, με θέμα Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006., στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του επόμενου έτους από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (α και β βαθμού) και τους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο. Οι ενέργειες πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί και να προσδιορίζονται αναλυτικά και συγκεκριμένα. 3.Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/τ.Α / ) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις, που αντικατέστησαν εκείνες του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006, σύμφωνα με τις οποίες η σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και διαφήμισης της χώρας ή περιοχών αυτής θα παρέχεται στο εξής από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 4.Το υπ αριθμ / σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης, με θέμα Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής. 5.Το γεγονός ότι με το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τ.α ), Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων, η περιοχή του Δήμου μας έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός τόπος, και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα τουριστικής προβολής και δημοσιότητάς του. 6.Το σχέδιο του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2015, όπως εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO) και υποβλήθηκε προς επεξεργασία στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας (σχετ. η αριθμ. 311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης αυτής). 7.Το αριθμ. 1/θέμα1/ πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2015, σύμφωνα με το προαναφερθέν σχέδιο, όπως αυτό συμπληρώθηκε από προτάσεις των μελών της Επιτροπής. To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α (με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου, καθότι δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως επί του σχεδίου του Προγράμματος)

3 Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2015, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο κι όπως αυτό το εισηγήθηκε η οικεία Επιτροπή Τουρισμού, κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας, ως κάτωθι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 I. Εισαγωγή & Ιστορική Αναδρομή Το Λουτράκι είναι ένας τουριστικός προορισμός με μακρά ιστορία ενώ παραδοσιακά αποτελούσε πόλο έλξης για ταξιδιώτες προερχόμενους κυρίως από την Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη. Στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται ο φυσικός του πλούτος με τις πηγές Φυσικού Μεταλλικού και Ιαματικού νερού, ο μοναδικός συνδυασμός βουνού θάλασσας, οι σημαντικές τουριστικές υποδομές του όπως το υπερσύγχρονο Thermal Spa, το μεγαλύτερο Casino Resort στην Ευρώπη, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, μονάδες Υγείας & Αποκατάστασης οι πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις, η εγγύτητα στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα όπως η Διώρυγα του Ισθμού και η Λίμνη Ηραίου, το έντονο θρησκευτικό στοιχείο με πληθώρα εκκλησιών και επισκέψιμων μονών, οι πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές και υψηλού επιπέδου επισιτιστικές επιχειρήσεις και τέλος οι ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πέρα από την πολλαπλότητα των επιλογών στις περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Λουτρακίου αποτελεί και η τοποθεσία του, καθώς είναι η πύλη της τουριστικά αναπτυσσόμενης Κορινθίας και Πελοποννήσου γενικότερα και ο πιο κοντινός στην Αθήνα ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται οδικώς με σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, καθώς και με τραίνο. Σε απόσταση μιας ώρας περίπου από το Λουτράκι βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας αλλά και το υπό ανάπτυξη Αεροδρόμιο Τριπόλεως. Τα κοντινότερα λιμάνια είναι αυτά του Πειραιά, της Κορίνθου και της Πάτρας. Ειδικότερα όσον αφορά στην ξενοδοχειακή και τουριστική υποδομή, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων λειτουργούν 50 περίπου ξενοδοχεία και καταλύματα κάθε κατηγορίας, 200 περίπου καταστήματα εστίασης, καθώς και όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, όπως τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, θεματικά πάρκα, αθλητικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες παραγωγής και τυποποίησης τοπικών προϊόντων. Ο μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων εκδηλώσεων που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αποτελεί πόλο έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Acropolis Rally, το Λουτρακιώτικο Καρναβάλι, την συναυλία στον Αρχαιολογικό χώρο Ηραίου, και τον εορτασμό της Παναγίας Γιάτρισσας, τα Ηραία, το Φεστιβάλ Νερού, τα Θώδεια, τα διεθνή τουρνουά Παλαιμάχων Βόλεϊ και πολλές άλλες. Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και τα επακόλουθα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αλλάξει το οικονομικό, κοινωνικό και τουριστικό σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα. Ο τουρισμός του Λουτρακίου αναπτύχθηκε τις τελευταίες 10ετίες βασισμένος σε ένα μοντέλο «μαζικού» τουρισμού (Tour Operators, κοινωνικός τουρισμός κ.α.) με κύριο πόλο έλξης για τους επισκέπτες να αποτελούν ο ήλιος και η θάλασσα, το οποίο ωστόσο θεωρείται πλέον

4 κορεσμένο. Το μοντέλο αυτό υποστηρίχθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τον LTO με μια αντίστοιχη δυνατή επικοινωνιακή στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Το διαφημιστικό σλόγκαν «Ένας Προορισμός Γεμάτος Εκπλήξεις» αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της επικοινωνιακής καμπάνιας του Λουτρακίου μέσω του LTO πλαισιωμένο από υποστηρικτικά εργαλεία marketing όπως διαφημιστικά έντυπα σε πολλές γλώσσες, ιστοσελίδα Visit Loutraki σε ελληνικά και αγγλικά, καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο, συμμετοχή σε εκθέσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής ήταν η ταυτόχρονη στόχευση σε πολλαπλές δυνητικές αγορές παρουσιάζοντας έναν προορισμό με πληθώρα επιλογών για τους επισκέπτες. Ως μειονεκτήματα της στρατηγικής λογίζονται η προσέλκυση κατά κύριο λόγο τουριστών μέσου και χαμηλού εισοδήματος με έντονα εποχιακό χαρακτήρα και η μη επαρκής προβολή και ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών μορφών τουρισμού (θερμαλισμός, αθλοτουρισμός, νεανικός τουρισμός, φυσιολατρικός κ.α.) οι οποίες παρουσιάζονταν σε γενικό πλαίσιο. Η σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη πέραν από τις προσπάθειες προβολής του LTO, αποτελεί η δημιουργία τα τελευταία χρόνια νέων σημαντικών υποδομών στην περιοχή οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές - υποστηρίζουν την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρουμε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, το Loutraki Thermal Spa, το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, κ.α.) και εξασφαλίζουν τις βάσεις για την ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή βασισμένη στον θεματικό τουρισμό. II. Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων 2015 Το Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2015, περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που εντάσσονται στο υπό σχεδιασμό Στρατηγικό Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Οι ενέργειες έχουν προταθεί με γνώμονα την μακρόχρονη ανάπτυξη του προορισμού μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων υποδομών θεματικών μορφών τουρισμού, την αποσαφήνιση και τυποποίηση του τουριστικού προϊόντος και τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενιαίας στρατηγικής για την προβολή και ανάπτυξη του Δήμου Λουτρακίου, Π.-Αγ.Θ., πάντα με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Α) Προσδιορισμός Τουριστικής Ταυτότητας Προορισμού (Rebranding) Θεμελιώδης στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αποτελεί η καθιέρωση του Λουτρακίου σαν έναν από τους πλέον επιτυχημένους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αποσαφήνιση και εδραίωση συγκεκριμένης τουριστικής ταυτότητας (Rebranding) η οποία θα διέπει το τουριστικό προϊόν στο σύνολό του. Το σλόγκαν του προορισμού «Λουτράκι. Ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις!», το οποίο διαμορφώθηκε από την μελέτη εμπορικής ταυτότητας και επικοινωνίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία Adel Saatchi για λογαριασμό του Δήμου Λουτρακίου το 2010 και η οποία αξιοποιήθηκε από τον LTO, είναι αρκετά γενικό και επιτέλεσε τον σκοπό του περνώντας το μήνυμα της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός. Στα πλαίσια αυτά, κρίθηκε σκόπιμο η τουριστική ταυτότητα του Λουτρακίου να επαναπροσδιοριστεί και να εμπλουτιστεί μέσω διαδικασίας rebranding διατηρώντας τα βασικά στοιχεία του υφιστάμενου branding, σαν ένας

5 διαχρονικός προορισμός Υγείας Ευεξίας με πολλαπλές επιλογές και ενδιαφέροντα για όλες τις ηλικίες και όλες τις εποχές του έτους. Η ενέργεια έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το Α Τρίμηνο του 2015 και στην απόφαση αυτή συνηγορούν οι διεθνείς τάσεις του τουρισμού οι οποίες δίνουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (Health & Wellness Tourism). Ο στρατηγικός σχεδιασμός για το rebranding του προορισμού θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία και μέσα του σύγχρονου τουριστικού μάρκετιγκ όπως Market Research, SWOT analysis, Digital & Social Media Marketing, Marketing Campaigns κα. Β) Ενέργειες καθιέρωσης ταυτότητας προορισμού & ανάπτυξης τουριστικής συνείδησης 2015 Προκειμένου να ευδοκιμήσει η καθιέρωση της νέας τουριστικής ταυτότητας του Λουτρακίου, θα πρέπει αυτή να γίνει ευρύτερα κατανοητή και αποδεκτή από το σύνολο των παραγόντων, κατοίκων, εργαζομένων και επαγγελματιών της περιοχής ώστε να την υποστηρίζουν ανάλογα. Η διατήρηση της καθαριότητας, της ευταξίας, η ευγένεια, ο πολιτισμός, η εξυπηρέτηση, η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός για το τουριστικό μας προϊόν και τα λοιπά συστατικά στοιχεία της τουριστικής ταυτότητας του Λουτρακίου που θα πρέπει να διακρίνει και να απολαμβάνει ο κάθε επισκέπτης αποτελούν καθήκον όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τον τουρισμού αλλά και των πολιτών του Δήμου μας. Η συστηματική δημιουργία ανάλογης συνολικής κουλτούρας θα αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή του στόχου της τουριστικής ταυτότητας προορισμού του Λουτρακίου. Ο Δήμος Λουτρακίου, Π. Α.Θ. σε συνεργασία με τον LTO έχουν προγραμματίσει δράσεις για το έτος 2015 που θα συμβάλλουν ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση. Ενέργειες: Υποστήριξη επαγγελματιών για την ορθή προβολή των επιχειρήσεών τους. Κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων προβολής/προώθησης μέσω του διαδικτύου. Διοργάνωση Διημερίδας E-Tourism & Digital Marketing με κύριο εισηγητή τον Διεθνούς φήμης Καθηγητή κο Δημήτριο Μπούχαλη και με τη συμμετοχή και άλλων φορέων όπως του ΕΟΤ, της Google, της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του Mythical Peloponnese και της TripAdvisor. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης πολιτών με στόχο την απόκτηση τουριστικής κουλτούρας από τους πολίτες, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία της πόλης και των πολιτών σε σχέση με τους επισκέπτες. Οι προτάσεις του προγράμματος αφορούν την: α). Ευαισθητοποίηση με Διαφήμιση για την ευθύνη και συμμετοχή των πολιτών στον τουρισμό: ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. β). Οργάνωση του εθελοντισμού για τον τουρισμό, με την παρακίνηση και συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις και πρωτοβουλίες. Επιμέρους ενέργειες: Ραδιοφωνικά σποτ, καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ, φυλλάδια, Internet, δελτία τύπου, κ.α. Εγκατάσταση Tourist Info Point στο κτήριο του ΚΕΠ Αξιοποίηση Info Point Ισθμού σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας και την Περιφέρεια

6 Τοποθέτηση roll ups και banners με το branding Visit Loutraki σε κεντρικά σημεία της πόλης (Δημαρχείο, ΚΕΠ, Spa, Casino, κ.α) Ενίσχυση αρθρογραφίας και blogging στο site Visit Loutraki σε τοπικά ΜΜΕ για την σημασία του τουρισμού για την τοπική κοινωνία Παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με την τοπική Τουριστική αγορά και ενίσχυσης της τουριστικής κουλτούρας Δημιουργία ενότητας στην ιστοσελίδα Visit Loutraki για προσφορά/εύρεση εργασίας στον τουρισμό σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς Συλλόγους Εργαζομένων Γ) Αξιοποίηση τουριστικών υποδομών και περιοχών περιοχής Η αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών της περιοχής οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και των περιοχών με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον είναι άμεση προτεραιότητα και προϋπόθεση τουριστικής ανάπτυξης. Ο Δήμος θα συνεργαστεί με τον LTO και τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών στην κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τουριστικές υποδομές Δήμου Οι διαθέσιμες υποδομές προς αξιοποίηση είναι: 1) Loutraki Thermal SPA 2) Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 3) Δημοτικό Κολυμβητήριο 4) Beau Rivage 5) Κτήριο Αγροτικής 6) Κτήριο Αγροτικής 7) Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα 8) Φυσικά Ιαματικά Λουτρά 9) Κτήριο ΕΟΤ 10) Ποσιθεραπευτήριο 11) Ο σιδηροδρομικός σταθμός των Αγίων Θεοδώρων 12) Η Λίμνη Ηραίου 13) Το ηφαίστειο του Σουσακίου 14) Η Παναγία του Πράθι 15) Τα Γεράνεια Ορη 16) Η διώρυγα του Ισθμού 17) Οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου (Ηραίον, Κρομμυώνα, Κατουνίστρας, Ισθμίων) κ Μουσείων (Περαχώρας, Ισθμίων) Πέραν αυτών, κρίνεται αναγκαία και η δημιουργία των προϋποθέσεων με σκοπό την άμεση προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, για την επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και αμαυρώνουν την εικόνα του προορισμού όπως 1) Τα κλειστά ξενοδοχεία της πόλης του Λουτρακίου 2) Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού της ΗΒΗ Δ) Δημιουργία πακέτων ειδικών μορφών τουρισμού Ο LTO σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, συλλόγους και φορείς θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και προβολή-προώθηση

7 πακέτων υπηρεσιών εξειδικευμένων στις μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή αλλά και ειδικών εκπτωτικών πακέτων για την τόνωση της τουριστικής κίνησης εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου και ειδικότερα: a. Θερμαλισμός/Υγείας b. Συνεδριακός c. Αθλητικός d. Μηχανοκίνητος, e. Καταδυτικός f. Θρησκευτικός g. Φυσιολατρικός h. Περιηγητικός i. Γαστρονομίας j. Πολυτελείας διασκέδασης k. Σχολικός/Παιδικός l. Senior Tourism Μεθοδολογία: Ανταλλαγή απόψεων και σύναψη συνεργασιών με τους αντίστοιχους φορείς Έρευνα αγοράς και αποτύπωση των υφιστάμενων προσφορών Σχεδιασμός ώστε να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών στόχων Κοστολόγηση και Τιμολόγηση πακέτων σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία Προβολή προώθηση πακέτων Διαχείριση ζήτησης Ενέργειες 2015 i. Ανάπτυξη του σχετικού section στην ιστοσελίδα ii. Δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων iii. Δημιουργία εντύπων και οδηγών Ε) Διοργάνωση θεσμοθετημένων εκδηλώσεων 2015 Δημιουργία νέων εκδηλώσεων Ο LTO θα συνεργαστεί με τους τοπικούς συλλόγους, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την θεσμοθέτησή τους, την προσαρμογή τους ώστε να μεγιστοποιούν τα οφέλη για τον τουρισμό και την συστηματική προβολή και προώθησή τους ώστε να προσελκύουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό τουριστών και να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού. Καλλιτεχνικές Μηχανοκίνητου αθλητισμού (Acropolis Rally) Αθλητικές (Triathlon, Geraneia Vertical, Ηραία, Ίσθμια, Θώδεια κ.α.) Φεστιβάλ Γαστρονομίας Συνέδρια Εκθέσεις Πολιτιστικές (Διαγωνισμός φωτογραφίας, Φεστιβάλ κινηματογράφου ) Καρναβάλι Χριστουγεννιάτικο χωριό

8 Πασχαλινές εκδηλώσεις Λοιπές Μεθοδολογία: 1) Συνεργασία με διοργανωτές εκδηλώσεων 2) Συντονισμός διοργανώσεων 3) Ανάπτυξη προβολή διαφήμιση με τρόπο ενιαίο των υφιστάμενων και νέων εκδηλώσεων 4) Ανάπτυξη ετήσιου επικοινωνιακού πλάνου το οποίο θα τροφοδοτείται με όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. 5) Συμπλήρωση των εκδηλώσεων με αντίστοιχα τουριστικά πακέτα φιλοξενίας με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (διαμονή, διατροφή, casino, spa, αθλητισμός, εκδρομές κτλ) ΣΤ) Προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων Η περιοχή προσφέρει εξαιρετικά τοπικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής μας ταυτότητας, δεδομένου ότι αποτελούν κοινό παρονομαστή αναζήτησης από το σύνολο σχεδόν των επισκεπτών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ελαιόλαδο Ζυμαρικά Σοκολάτες Γλυκά (Λουκούμια, Μελοκάρυδο, Παραδοσιακές Ντρέδουρες) Μέλι Νερό Κρασί Βιολογικά προϊόντα Λοιπά Οι ενέργειες του 2015 είναι οι εξής: 1) Δημιουργία brand name Loutraki Local Products 2) Διοργάνωση Festival Γαστρονομίας με Τοπικά Προϊόντα 3) Δημιουργία Section στο Site Visit Loutraki Loutraki Local Products 4) Προβολή μέσω των Social Media του Οργανισμού 5) Τοποθέτηση stands σε επίκαιρα σημεία 6) Δημιουργία εκθετηρίου τοπικών προϊόντων 7) Προβολή σε επιλεγμένα σημεία 8) Ενημέρωση για τα σημεία διάθεσης 9) Διασύνδεση παραγωγών με τοπικές επιχειρήσεις Ζ) Μάρκετινγκ νερού Ιστορικά το χαρακτηριστικό γνώρισμα και διακριτικό στοιχείο της ταυτότητας του Λουτρακίου είναι το Νερό σε όλες του τις εκφάνσεις Φυσικό Μεταλλικό, Ιαματικό, Θαλασσινό, Πηγαίο, Βρόχινο, κτλ. Το νερό παραπέμπει σε βασικές ανθρώπινες αξίες, δραστηριότητες και εμπειρίες όπως Υγεία, Καθαριότητα, Διασκέδαση, Άθληση, Διακοπές, Συντροφικότητα, Νεότητα κτλ. Το νερό του Λουτρακίου αποτελεί την ιστορία του, το παρελθόν και το μέλλον του. Είναι το στοιχείο που ανέδειξε την περιοχή και αποτέλεσε τον άξονα ανάπτυξής της σε όλα τα επίπεδα. Το μοναδικό αυτό στοιχείο της φύσης θα είναι μέρος του

9 Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με εξειδικευμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Ενέργειες προβολής και ανάδειξης ταυτότητας προορισμού σε συνάρτηση με το νερό: 1) Επαναλειτουργία εργοστασίου εμφιάλωσης ΗΒΗ Λουτράκι 2) Δημιουργία εξειδικευμένου branding 3) Δημιουργία section στην ιστοσελίδα Visit Loutraki 4) Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας σε συνεργασία με φορείς (ΔΕΥΑΛΠ, Spa, Εταιρείες εμφιάλωσης, κτλ) (πχ διανομές προϊόντων, χορηγίες, κτλ.) 5) Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων Φεστιβάλ νερού Η) Ενέργειες Επικοινωνίας ) Συμμετοχή στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις: Grekland Panorama Το Λουτράκι στο παρελθόν είχε δημιουργήσει ισχυρό brand name στην Σκανδιναβική αγορά και αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για Σκανδιναβούς τουρίστες που αναζητούσαν θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια η διείσδυση του προορισμού μας στην εν λόγω αγορά έχει μειωθεί σημαντικά. Η έκθεση Grekland Panorama διοργανώνεται για 2η συνεχόμενη χρονιά στη Στοκχόλμη Φεβρουαρίου Είναι η μοναδική, εξειδικευμένη έκθεση για την τουριστική προβολή και προώθηση της Ελλάδας στην αγορά της Σκανδιναβίας. Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση στοχεύει στην επανατοποθέτηση του προορισμού στην Σκανδιναβική αγορά μέσω της γνωριμίας και της σύναψης συμφωνιών με Σκανδιναβούς Tour Operators και τη γενικότερη δικτύωση μας με Opinion leaders, δημοσιογράφους και bloggers που μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή και προώθηση του προορισμού μας. 2) Ανανέωση & εμπλουτισμός περιεχομένου ιστοσελίδας και social media: Ανανέωση της Homepage του και εμπλουτισμός του περιεχομένου συνολικά. Εικαστικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση web platform 3) Προβολή σε τουριστικά sites και μηχανές αναζήτησης: Προτείνεται η προβολή με διαφημιστικά banners σε διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με τον τουρισμό κατά βάση με ανταποδοτικά οφέλη. Έχουν εγκαινιαστεί αντίστοιχες συνεργασίες το 2014 με το Visit Greece, το Mythical Peloponnese και το TripAdvisor 4) Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Χάρτης Λουτρακίου Ένας ηλεκτρονικής μορφής διαδραστικός χάρτης του Λουτρακίου, με σημεία ενδιαφέροντος που θα αποσκοπεί στην εύκολη και αποτελεσματική ενημέρωση των επισκεπτών. Ο χάρτης θα προστεθεί στην ιστοσελίδα του Visit Loutraki και θα είναι πλήρως κυλιόμενος και προσαρμόσιμος σε smartphones και tablets. Οι επισκέπτες θα μπορούν να πλοηγηθούν μέσω του mouse

10 touch στο χάρτη όπου θα αναδύονται τα παράθυρα των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 5) Smart Phone & Tablet Application Visit Loutraki Προσαρμογή της ιστοσελίδας Visit Loutraki σε smart phone & tablet app για IOS & Android. 6) Ανάπτυξη συνεργασιών με κανάλια διανομής Ο LTO θα θεσπίσει συστηματική επικοινωνία με τα κανάλια διανομής, δηλ. με τουριστικά γραφεία, tour operators, αεροπορικές εταιρίες, αλλά και με φορείς που οργανώνουν ομαδικά ταξίδια για μέλη τους. Ο λόγος αυτής της επικοινωνίας είναι να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες τουριστικές δραστηριότητες, τις διαδρομές, την πολιτική προβολής, τις συμμετοχές της περιοχής σε εκθέσεις και για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προσφέρει η περιοχή. Εκτός από τη συστηματική αποστολή πληροφοριών, θα πρέπει να επιδιώκεται η φιλοξενία στελεχών από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και να διοργανώνονται ταξίδια γνωριμίας. 7) Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού. Διαφημιστική προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με στοχευμένη επικοινωνία σε ειδικό κοινό, που ενδιαφέρεται για τα πακέτα ειδικών μορφών τουρισμού. Η δράση θα περιλαμβάνει σταδιακή καταγραφή των παραπάνω αποδεκτών Παράλληλα: Αρχική τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή πρόσκλησης με στοιχεία επικοινωνίας σε κάθε αποδέκτη. Αποστολή τουριστικού υλικού Αποστολή ενδεικτικού τουριστικού προγράμματος Αποστολή εντύπων φυλλαδίων τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Αναφορικά με την ανάπτυξη επικοινωνίας και ενημέρωσης των επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων, στόχος θα είναι η προσέλκυση και θεσμοθέτηση συνεδρίων και εκδηλώσεων στην περιοχή. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν συνέδρια. 8) Διαφήμιση σε έντυπα του εξωτερικού. Προτείνεται η προβολή με καταχωρίσεις σε περιοδικά επιλεγμένων αεροπορικών εταιριών, όπως και σε έντυπα tour operators οι οποίοι συνεργάζονται με τις τοπικές επιχειρήσεις. 9) Συλλογή επικοινωνιακού υλικού. Για την υποστήριξη της επικοινωνιακής στρατηγικής και την διαρκή συλλογή νέου υλικού (φωτογραφίες, video κτλ) για τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου αρχείου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διοργάνωση Διαγωνισμού φωτογραφίας, το υλικό τοπικών επιχειρηματιών, φωτογράφων (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) και φορέων του τουρισμού. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ανάλυσή τους και να έχουν ελεγχθεί ως προς τα δικαιώματα χρήσης. 10) Παραγωγή Προωθητικού Video Λουτρακίου. Έχει εγκριθεί η παραγωγή προωθητικού video για το Λουτράκι. Το βίντεο θα παρουσιάζει το σύνολο των περιοχών, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και υποδομών που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.

11 Προτείνεται η παραγωγή του video να γίνει σε 2 στάδια: Άμεση παραγωγή video με επιλογή πλάνων από ήδη υπάρχοντα video βάσει concept A Εξάμηνο 2015 Παραγωγή νέου video με πλάνα που θα βιντεοσκοπηθούν το καλοκαίρι του 2015 Β Εξάμηνο ) Προβολή σε ραδιόφωνο ή και τηλεόραση 12) Δημιουργία αναλυτικού τουριστικού οδηγού 13) Δημιουργία αναμνηστικών δώρων/καλαθιών δώρων με Τοπικά Προϊόντα 14) Δημιουργία ετήσιου οδηγού εκδηλώσεων 15) Δημιουργία γραφείου επικοινωνίας στο κέντρο της πόλης - info-points 16) Δικτύωση με τόπους αφίξεων και άνοιγμα νέων αγορών Προτείνεται η δικτύωση με φορείς των περιοχών που συνδέονται με αεροπορικές πτήσεις με την περιοχή μας, όπως επίσης με περιοχές όπου είναι στόχοι της προβολής και ειδικότερα: Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ουκρανία. Παράλληλα μπορεί να γίνει αποστολή (και αποδοχή) τουριστικού υλικού και η αμοιβαία διανομή του σε δομές τουριστικής πληροφόρησης των περιοχών αυτών (περιοχών αεροπορικών αφίξεων και νέων αγορών). Η προώθηση του διαδικτυακού τόπου μέσω αμοιβαίων link. Η συνεπής ενημέρωση των περιοχών για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δράσεις της περιοχής. Η ενεργοποίηση σχέσης με πιθανές ομάδες Ομογενών. Στην προετοιμασία και την οργάνωση των δικτυώσεων πρέπει να αναζητηθεί η συμβολή του ΕΟΤ (γραφείων εξωτερικού). 17) Διοργάνωση fam trips και Press trips Προτείνεται η φιλοξενία δημοσιογράφων, ώστε να αρθρογραφήσουν και να προωθήσουν τον προορισμό.. Η φιλοξενία πρέπει να συνδυάζεται με αναλυτική παρουσίαση του προορισμού και επαφή με τοπικούς φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού. Παράλληλα, στόχος της φιλοξενίας των δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι και η δικτύωση με αυτούς και η σταθερή ενημέρωσή τους με αποστολή δελτίων τύπου για οτιδήποτε θα μπορούσε να τους αφορά. Η φιλοξενία θα πρέπει να γίνεται κυρίως με παροχή φιλοξενίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις αναψυχής, αθλητισμού, διασκέδασης, spa, casino κτλ) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 18) Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με Εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Σχολές Τουριστικών επαγγελμάτων) Αεροδρόμια Tour Operators Σύνδεσμος Λουτροπόλεων ΜΜΕ Μεγάλες επιχειρήσεις περιοχής Συλλόγους & φορείς 19) Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Τουρισμού. Προτείνεται η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου αθλητικού τουρισμού στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό κέντρο τον Δεκέμβριο

12 του 2015 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης του Αθλητισμού (ΕΛΛΕΔΑ) στο οποίο θα αναδειχθεί η ταυτότητα και οι προοπτικές του Λουτρακίου ως διεθνούς αθλοτουριστικού προορισμού. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 333/2014. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 5 Ιανουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα Μέλη

HM: 06/10/ :55:56.

HM: 06/10/ :55:56. HM: 06/10/2015 12:55:56. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17º της 23 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 17 της 23 ης Σεπτεμβρίου 2015

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 18 της 26 ης Ιουνίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 13 της 20 ης Ιουλίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 13 της 20 ης Ιουλίου 2015 HM: 05/08/2015 14:45:21. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 13 της 20

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 10 της 6 ης Απριλίου 2016 Αριθμός Απόφασης 96

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 10 της 6 ης Απριλίου 2016 Αριθμός Απόφασης 96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 10 της 6 ης Απριλίου 2016 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

e-newsletter 2015/02 2 ο Ενημερωτικό Δελτίο 2015 Επιμέλεια & Σύνταξη από το Τμήμα Marketing του LTO, εκ μέρους του Δ.Σ. του Οργανισμού.

e-newsletter 2015/02 2 ο Ενημερωτικό Δελτίο 2015 Επιμέλεια & Σύνταξη από το Τμήμα Marketing του LTO, εκ μέρους του Δ.Σ. του Οργανισμού. e-newsletter 2015/02 2 ο Ενημερωτικό Δελτίο 2015 Επιμέλεια & Σύνταξη από το Τμήμα Marketing του LTO, εκ μέρους του Δ.Σ. του Οργανισμού. i. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ LTO 2015 Την Παρασκευή 22 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 28 της 26 ης Σεπτεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 1 της 23 ης Ιανουαρίου 2012 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 328/2015 ΘΕΜΑ 14 ο : Σύνταξη δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2016. Στο

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13

Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Χαιρετισµός του Περιφερειάρχη Αττικής, κ. Ιωάννη Σγουρού στη ενηµερωτική εκδήλωση της Marketing Greece 14.6.13 Αξιότιµοι: κα Υπουργέ, κ. Περιφερειάρχη, κ. ήµαρχε, κκ. εκπρόσωποι Τουριστικών Φορέων, κυρίες

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός Απόφασης 334

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός Απόφασης 334 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ 1) ΘΕΜΑ : ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Η Σαντορίνη είναι κατά κοινή ομολογία ένας από τους δημοφιλέστερους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 20 της 18ης Ιουλίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 20 της 18ης Ιουλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 20 της 18ης Ιουλίου 2016 Θ Ε Μ Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 11 της 25 ης Απριλίου 2016

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 11 της 25 ης Απριλίου 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 11 της 25 ης Απριλίου 2016 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 HM: 22/06/2015 19:09:14. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΟΣ : ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 14η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ αι ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5/21 Ιανουαρίου 2014 Από το πρακτικό 5/21-1-2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην Ελαφόνησο σήμερα την 21η του

Διαβάστε περισσότερα

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.»,

«ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.», ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΛΟΥΤΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Α.Ε.» Α.Φ.Μ. 090090279

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού. Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ Η Γαστρονοµία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισµού Γιώργος Δρακόπουλος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ 2ο Διεθνές Συνέδριο Αειφορία, Διατροφή, Τουρισµός: παράγοντες - κλειδιά για την εξωστρέφεια των ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 106/2012 ΘΕΜΑ 7 ο έκτακτο : Εγκριση τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας ειδών

Διαβάστε περισσότερα

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE

Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού. Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Η Γαστρονομία στο Μάρκετινγκ του Ελληνικού Τουρισμού Αγγελική Καραγκούνη Project Manager, SETE Περιεχόμενα Παρουσίασης Γιατί γαστρονομία; Σκοπός Γαστρονομικά προϊόντα στην τουριστική αγορά Αξιολόγηση γαστρονομικής

Διαβάστε περισσότερα

HM: 19/12/ :27:28.

HM: 19/12/ :27:28. HM: 19/12/2016 23:27:28. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/ πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Εκ του υπ αριθμ. 10/21-11-2016 πρακτικού έκτακτης συνεδριάσεως της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Αρ. Αποφ. 30/2016 «Περί συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015 HM: 20/11/2015 02:00:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 321/2015 ΘΕΜΑ 7 ο : Προέλεγχος ισολογισμού του

Διαβάστε περισσότερα

HM: 20/01/ :44:23.

HM: 20/01/ :44:23. HM: 20/01/2017 15:44:23. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 3/2017 ΘΕΜΑ 1 ο : «Διάθεση πίστωσης οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 24/2013 ΘΕΜΑ 6 o : Γνωμοδότηση περί αναπροσαρμογής ή μη τέλους Νεκροταφείου για το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM

GREEKGUIDE.COM OUR EXPERIENCE. YOUR TRIP. ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΣΕΛ. 3 // ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΟ GREEKGUIDE.COM ΤI EINAI; To GREEKGUIDE.COM είναι ένα ισχυρό τουριστικό brand που στεγάζει κάτω από την ομπρέλα του: Website Ταξιδιωτικά mobile apps για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.»

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ «ΣΗΜΑ Α.Ε. BEE GROUP Α.Ε.» Θέμα: Δράσεις δημοσιότητας και προβολής, εμπλοκή τοπικών τουριστικών φορέων και οφέλη στα πλαίσια του έργου «Τουριστική Προβολή Ικαρία - Φούρνοι» Ο Δήμος Ικαρίας χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ και υλοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 14 της 25 ης Αυγούστου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 10 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 128

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 11 της 10 ης Ιουνίου Αριθμός Απόφασης 128 HM: 11/09/2015 21:48:46. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος) Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ HM: 29/02/2016 16:47:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 31/2016 ΘΕΜΑ 1 ο : Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εσόδων

Διαβάστε περισσότερα

HM: 05/02/ :42:34.

HM: 05/02/ :42:34. HM: 05/02/2016 21:42:34. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 23 της 30

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 19 ης Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Λάρισα 22-06-2012 Αριθμ. Πρωτ: 1094 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 11/21-06-2012 ΘΕΜΑ 2 Ο : «Τροποποίησης του προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου.

Δεν μπορούσαμε λοιπόν, παρά να στηρίξουμε την πρωτοβουλία της Helexpo με κάθε τρόπο και βεβαίως να τη θέσουμε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου. «Η Τουριστική αγορά και η δυναμική του Θρησκευτικού και πολιτιστικού τουρισμού» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΕΛΩΝΗΣ, Πρόεδρος ΗΑΤΤΑ Θεσσαλονίκη, Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2012 Παναγιώτατε, Σεβάσμιοι Μητροπολίτες,. Αξιότιμε κύριε

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 364

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 364 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 34 της 10 ης Δεκεμβρίου 2013 Αριθμός Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων

Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων Προς: Παραγωγούς Τροφίμων & Ποτών Μέλη Επιμελητηρίου Κυκλάδων 1 Ερμούπολη, 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτoκόλλου: 4165 ΘΕΜΑ: Παροχές και πρόσθετα οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα δηλώσουν συμμετοχή στη διοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 ο /29-12-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 790/2011 ΘΕΜΑ: 37 ο : Έγκριση διαφημιστικών καταχωρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό

ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Καραβελίδου έσποινα, προπτυχιακή σπουδάστρια Παρουσίαση Πτυχιακής Εργασίας ιαφήµιση, ηµόσιες Σχέσεις και Προώθηση Πωλήσεων στον Τουρισµό Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαγαλιού Βικτόρια ιαφήµιση στον τουρισµό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 14 ης Φεβρουαρίου 2013

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 14 ης Φεβρουαρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 4 της 14 ης Φεβρουαρίου 2013 Αριθμός Απόφασης 48 Θ Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ.

ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. Έρευνα που έγινε από το. για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ. 1 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΒΑΘΜΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΠΤΟΝΤΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Έρευνα που έγινε από το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ για το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΒΟΡΙΝ-ΩΘΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 7/2014 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 15 του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΣΤΡΑΤΗΣ ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των

5-7. Δεκεμβρίου. Διεθνής Έκθεση Τουρισμού. Με τη στήριξη των Διεθνής Έκθεση Τουρισμού 5-7 Δεκεμβρίου 2014 GREECE Οργάνωση Με την αιγίδα Υποστηρικτής επικοινωνίας Με τη στήριξη των Τηλ.: 210 61.41.164, 61.41.223 Fax: 210 80.24.267 e-mail: info@leaderexpo.gr www.leaderexpo.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛΓΔ7ΛΚ-ΥΜ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις.

H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. H συμβολή του ΣΕΤΕ & της Marketing Greece στην ανάπτυξη του Συνεδριακού τουρισμού στην Ελλάδα. Στρατηγική & άξονες δράσεις. 1 Το MICE παρουσιάζει σχετικά μικρό βαθµό εποχικότητας % 2010 Ιαν 2 Φεβ Μαρ 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: 65 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 459/2013 Έγκριση δαπάνης διαφημιστικής προβολής και σύναψη σύμβασης που αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4/2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3 Ο ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 4/2014 Θ Ε Μ Α 1 ο : Γνωμοδότηση επί της Β2 φάσης του Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014" με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Διοργάνωση Ετήσιου Travel Trade Workshop & Συνεδρίου 2014 με κωδικό MIS 464639 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΣΛΑΝ Τηλέφωνο : +30 210 3253123 2103253123

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Εργαστήριο Τοπικής και Νησιωτικής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ολοκληρωμένος Τουριστικός Σχεδιασμός στη Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου Δρ. Γιάννης ΣΠΙΛΑΝΗΣ, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Δ/ντής Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ Δράσης 3 (Δ3): Παραγωγή περιεχομένου για την ψηφιακή υπηρεσία στήριξης των τοπικών μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ WEB 2.0 / SOCIAL MEDIA / MOBILE TECHNOLOGIES

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση ή μη σχεδίου τουριστικού πλάνου Δήμου Σύρου Ερμούπολης για το έτος 2016. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ Από το Πρακτικό της 9/10/2015 με αριθμ. 23 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 451 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθμ. αποφ.:175 /2009 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΓΑΖΙΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜOY 13/2009 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 1-6-2009 Σήμερα την 1 η του μηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ

Γιώργος Α. Βερνίκος. Πρόεδρος, Vernicos Yachts Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ Γιώργος Α. Βερνίκος Πρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, ΣΕΤΕ S.A. Ελληνικός Τουρισμός: Εξέλιξη Βασικών Στοιχείων Εξέλιξη Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων (εκατ.) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Εξέλιξη Μέσου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011

ΑΔΑ: 45ΒΔ7ΛΡ-ΥΝΨ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 ο /31-10-2011 ΑΠΟΦΑΣΗ 597/2011 ΘΕΜΑ: 30 ο Έγκριση δαπάνης για την τουριστική προβολή της Περιφέρειας Θεσσαλίας,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 5 της 11 ης Μαρτίου 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθμ. 16 ης (τακτικής)

Διαβάστε περισσότερα

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ

European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί. «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ European Destinations of Excellence EDEN Άριστοι Ευρωπαϊκοί Προορισμοί «Τουρισμός και Προστατευόμενες Περιοχές» ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Η αίτηση θα πρέπει απαραίτητα να υποβληθεί σε τυπωμένη (χειρόγραφες αιτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι,

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ. Αθήνα,21 Οκτωβρίου Κυρίες και κύριοι, ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΣΕΤΕ Αθήνα,21 Οκτωβρίου 2014 Κυρίες και κύριοι, Είναι ευτυχής συγκυρία που το φετινό Συνέδριο διεξάγεται κοντά στην ολοκλήρωση μίας τουριστικής περιόδου που κατά γενική

Διαβάστε περισσότερα

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός

+ + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης. Travel Guide Ενημερωμένος Τουριστικός Οδηγός Σας εξασφαλίζει ακόμη περισσότερες απευθείας κρατήσεις! + + Travel social Network Τουριστικό Μέσο Kοινωνικής Δικτύωσης Online Reservation Platform Online Πλατφόρμα ξενοδοχειακών κρατήσεων Travel Guide

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 2η Ορθή επανάληψη (ως προς το συνολικό ποσό διάθεσης) ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 62/2016 ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Ημερίδα «Η ενεργειακή αποδοτικότητα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση: Μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη» Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 13 Μαρτίου 2014 Θέμα: «Η ανάγκη για οριζόντια τεχνική υποστήριξη των Ελληνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

2η Τροποποίηση της Πράξης "ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ " με κωδικό MIS 374765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου" ΑΠΟΦΑΣΗ

2η Τροποποίηση της Πράξης ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ  με κωδικό MIS 374765 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών Μυτιλήνη Ταχ.Κώδικας : 81100 Πληροφορίες : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012 (Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 ο /22-4-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 435/2013 ΘΕΜΑ: 41 ο Έγκριση δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Θεσσαλίας Συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo

Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Μεγάλο ενδιαφέρον από buyers για συμμετοχή στην Διεθνή Έκθεση Greek Tourism Expo Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της αγοράς βρίσκεται η νέα διεθνής έκθεση του τουρισμού Greek Tourism Expo 2014 η οποία

Διαβάστε περισσότερα

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Βόλου, Ηρακλείου και Καβάλας για τον σχηματισμό πιλοτικού άξονα των τριών πόλεων με στόχο τη δυναμική τουριστική ανάπτυξή τους, με μοχλό εξέλιξης τη δημιουργία σύγχρονων

Διαβάστε περισσότερα

Social Media Marketing Presentation

Social Media Marketing Presentation ΚΑΠΑ ΣΙΓΜΑ ΔΕΛΤΑ Α.Ε Σητείας 8 & Μεσολογγίου, 14451 Μεταμόρφωση Αττικής Τηλέφωνο: 210 211 7676 E-mail: socialmedia@ksd.gr Social Media Marketing Presentation Σκοπός Το e-word-of-mouth είναι ο πιο αποδοτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 ο /20-2-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 214/2014 ΘΕΜΑ: 13 ο Ματαίωση Διαγωνισμού: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting.

Ο Σχεδιασμός και η Εκπόνηση Προγραμμάτων Πώλησης Υπηρεσιών γύρω από Επαγγελματίες Αθλητές είναι τομέας δράσης της Sports Consulting. Η εταιρία Εταιρία Η εταιρία Έρευνας & Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) ιδρύθηκε το έτος 2002 και δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε εταιρικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015 HM: 05/02/2016 21:25:06. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 340/2015 ΘΕΜΑ 5 ο : Διάθεση πίστωσης και απευθείας

Διαβάστε περισσότερα

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα.

Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. 2 Φωτογραφίες από τις τρεις προηγούμενες διοργανώσεις της Παγκρήτιας Έκθεσης, στην Αθήνα. ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 30 Οκτωβρίου έως 5 Νοεμβρίου 2015 Προϊόντα Γεύσεις Υπηρεσίες Πολιτισμός ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 ο /24-8-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 845/2012 ΘΕΜΑ: 3 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Τρικάλων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 ο /19-3-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ 322/2013 ΘΕΜΑ: 63 ο ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: «Τροποποίηση των όρων της σύμβασης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' αριθμ. 26/21-07-2015 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. απόφασης 498-26/21-07-2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ματαίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιανουαρίου 2015

ΠΑΤΡΑ, 30 Ιανουαρίου 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 ο /3-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 77/2015 ΘΕΜΑ: 4 ο Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συμμετοχή της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 19:00 ΚΟΜΝΗΝΑ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ. Πέμπτη 25/8/ :00 ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχημένη υποβολή της Α Φάσης του Τοπικού Προγράμματος Κοζάνης Γρεβενών CLLD/ του ΠΑΑ και του ΕΠΑλΘ στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε;

ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; ShMILE II ShMILE Project Από τον πειραματισμό στην διάδοση του οικολογικού σήματος στην Μεσόγειο. Πώς θα ωφεληθούμε; Alpha MENTOR Αναστασία Χατζηνικολάου Αρχιτέκτων Περιβαλλοντολόγος Σοφία Ναταλία Μποέμη

Διαβάστε περισσότερα

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. "Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι",

2. Την Απόφαση EE με αριθμό C/2011/ /11/2007 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος Ιόνιοι Νήσοι, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Ταχ. Δ/νση : Τέρμα Ερυθρού Σταυρού Τρίπολη Ταχ.Κώδικας : 22100 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες

Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες Ελληνικός τουρισμός: Προοπτικές και δυνατότητες 18 Οκτωβρίου 2016 Συνέδριο ΣΕΤΕ: «Ελληνικός Τουρισμός: Νέα Δεδομένα και Μελλοντικές Προκλήσεις» PwC REMACO/ Υπεργολάβος: ΕΚΠΑ Οι επιδόσεις της χώρας αποδεικνύουν

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ HM: 16/03/2016 15:13:00. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ- ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ι Σ Θ Μ Ι Α Σ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΕΡΙ: Έγκριση έκθεσης διαδικασιών κατάρτισης επιχειρησιακού προγράμματος δήμου Ναυπακτίας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 9 ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ναυπακτίας, έτους 2016 Αριθμός Απόφασης 173 /2016 ΠΕΡΙ: Έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός

Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα. Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Μια εμπειρική μελέτη της εικόνας της πόλης & του ρόλου των τοπικών «Φορέων Μάρκετινγκ Προορισμού» Αθήνα Διεθνής Τουριστικός Προορισμός Σκοπός του project Να προσδιορίσει το ρόλο των DMO, στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σελ. 1 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ Σε συνέχεια κατακύρωσης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού και επιτυχούς έκβασης του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, υπογράφηκε σύμβαση στις 27 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ

ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ ΟΙΝΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ Το προσφερόµενο τουριστικό «µενού» της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι κατά κύριο λόγο οι διακοπές «κλασσικού τύπου» Μόλις πρόσφατη η συστηµατική ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. 3 Αυγούστου 2009 Νέες ευκαιρίες για αλλαγή επιχειρηματικού προφίλ των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων μέσα από την αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 24η θέση στο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ

Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ Π Ρ Ω Τ Ο Κ Ο Λ Λ Ο Σ Υ Ν Ε Ρ ΓΑ Σ Ι Α Σ τ ο υ Υ π ο υ ρ γ ε ί ο υ Ο ι κ ο ν ο μ ί α ς, Υ π ο δ ο μ ώ ν, Ν α υ τ ι λ ί α ς κ α ι Το υ ρ ι σ μ ο ύ μ ε τ η ν Αν ε ξά ρ τ η τ η Α ρ χ ή «Σ υ ν ή γ ο ρ ο ς

Διαβάστε περισσότερα

Αναδείξαμε τη Μήλο ως ένα κορυφαίο, μοναδικό και διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό.

Αναδείξαμε τη Μήλο ως ένα κορυφαίο, μοναδικό και διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό. Αναδείξαμε τη Μήλο ως ένα κορυφαίο, μοναδικό και διεθνώς αναγνωρισμένο τουριστικό προορισμό. Μέσα από στοχευμένη και μεθοδική προσπάθεια η Μήλος πρωτοστατεί πλέον σε διεθνή και εγχώρια μέσα, αποσπώντας

Διαβάστε περισσότερα