Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου Αριθμός Απόφασης 333

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014. Αριθμός Απόφασης 333"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Δ Η Μ Ο Σ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 35 της 22 ας Δεκεμβρίου 2014 Αριθμός Απόφασης 333 Θέμα 3 ο : Προγραμματισμός δράσεων τουριστικής προβολής & ανάπτυξης Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων. Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 22 α του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 5:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ / πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/ ), περί Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Νικολάου Σωτήριος, 4.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Παντελέου Κων/νος, 7.Λογοθέτης Κων/νος, 8.Ασημακόπουλος Χρήστος, 9.Μουζάκης Αθανάσιος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Θυμής Φίλιππος, 12.Πρωτοπαππά Μαρία, 13.Ράτης Σπυρίδων, 14.Παύλου Παύλος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Στάμου Δημήτριος, 17.Θεοδώρου Αγγελική. Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης. Α π ό ν τ ε ς: 1.Βλάσσης Ευάγγελος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 5.Σπύρου Κων/νος, 6.Στάμου Γεώργιος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, 10.Λάμπρου Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε ο κ. Δήμαρχος και ο δημοτικός σύμβουλος ΘΥΜΗΣ Μιχαήλ.

2 Επί του εν λόγω 3 ου θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο έκτακτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 1.Οι διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006 (Φ.Ε.Κ. 230/τ.Α / ) Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις, αναφορικά με την τουριστική προβολή των φορέων του στενού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. 2.Η υπ αριθμ / (με ΑΔΑ Β43ΙΟΟ-5ΒΘ) εγκύκλιος του Υπουργείου Τουρισμού Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης, με θέμα Κατευθύνσεις για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας παροχής σύμφωνης γνώμης, που ορίζεται στο άρθρο 30 του Ν. 3498/2006., στην οποία, μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι εντός του τελευταίου τριμήνου κάθε έτους καταρτίζεται το ετήσιο πρόγραμμα τουριστικής προβολής του επόμενου έτους από τους φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης (α και β βαθμού) και τους φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα και υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού για την παροχή σύμφωνης γνώμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών προβολής του φορέα, είτε αυτές θα υλοποιηθούν με αυτεπιστασία είτε με ανάδοχο. Οι ενέργειες πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί και να προσδιορίζονται αναλυτικά και συγκεκριμένα. 3.Οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4276/2014 (Φ.Ε.Κ. 155/τ.Α / ) Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις, που αντικατέστησαν εκείνες του άρθρου 30 του Ν. 3498/2006, σύμφωνα με τις οποίες η σύμφωνη γνώμη για την υλοποίηση των προγραμμάτων τουριστικής προβολής και διαφήμισης της χώρας ή περιοχών αυτής θα παρέχεται στο εξής από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.). 4.Το υπ αριθμ / σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Τουρισμού Γενική Δ/νση Τουριστικής Πολιτικής & Οργάνωσης, με θέμα Σύμφωνη γνώμη για ενέργειες τουριστικής προβολής. 5.Το γεγονός ότι με το Π.Δ. 899/76 (ΦΕΚ 329/1976 τ.α ), Περί ανακηρύξεως περιοχών της Χώρας ως τουριστικών τόπων, η περιοχή του Δήμου μας έχει ανακηρυχθεί ως τουριστικός τόπος, και συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα τουριστικής προβολής και δημοσιότητάς του. 6.Το σχέδιο του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2015, όπως εκπονήθηκε από τον Οργανισμό Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης Λουτρακίου (LTO) και υποβλήθηκε προς επεξεργασία στην Επιτροπή Τουρισμού του Δήμου μας (σχετ. η αριθμ. 311/2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, περί συγκρότησης αυτής). 7.Το αριθμ. 1/θέμα1/ πρακτικό συνεδρίασης της Επιτροπής Τουρισμού του Δήμου μας, με το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση του Προγράμματος Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, έτους 2015, σύμφωνα με το προαναφερθέν σχέδιο, όπως αυτό συμπληρώθηκε από προτάσεις των μελών της Επιτροπής. To Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά Π λ ε ι ο ψ η φ ί α (με τη λευκή ψήφο του κ. Ασημακόπουλου, καθότι δεν είχε ενημερωθεί προηγουμένως επί του σχεδίου του Προγράμματος)

3 Καταρτίζει το ετήσιο Πρόγραμμα Δράσεων Τουριστικής Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων, για το έτος 2015, σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο κι όπως αυτό το εισηγήθηκε η οικεία Επιτροπή Τουρισμού, κατά τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσας, ως κάτωθι: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2015 I. Εισαγωγή & Ιστορική Αναδρομή Το Λουτράκι είναι ένας τουριστικός προορισμός με μακρά ιστορία ενώ παραδοσιακά αποτελούσε πόλο έλξης για ταξιδιώτες προερχόμενους κυρίως από την Κεντρική & Βόρεια Ευρώπη. Στα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, συγκαταλέγονται ο φυσικός του πλούτος με τις πηγές Φυσικού Μεταλλικού και Ιαματικού νερού, ο μοναδικός συνδυασμός βουνού θάλασσας, οι σημαντικές τουριστικές υποδομές του όπως το υπερσύγχρονο Thermal Spa, το μεγαλύτερο Casino Resort στην Ευρώπη, συνεδριακά κέντρα, ξενοδοχεία όλων των κατηγοριών, μονάδες Υγείας & Αποκατάστασης οι πλήρεις αθλητικές εγκαταστάσεις, η εγγύτητα στους πιο σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και αξιοθέατα όπως η Διώρυγα του Ισθμού και η Λίμνη Ηραίου, το έντονο θρησκευτικό στοιχείο με πληθώρα εκκλησιών και επισκέψιμων μονών, οι πολλαπλές γαστρονομικές επιλογές και υψηλού επιπέδου επισιτιστικές επιχειρήσεις και τέλος οι ποικίλες αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πέρα από την πολλαπλότητα των επιλογών στις περισσότερες ειδικές μορφές τουρισμού, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του Λουτρακίου αποτελεί και η τοποθεσία του, καθώς είναι η πύλη της τουριστικά αναπτυσσόμενης Κορινθίας και Πελοποννήσου γενικότερα και ο πιο κοντινός στην Αθήνα ολοκληρωμένος τουριστικός προορισμός. Η πρόσβαση στην περιοχή γίνεται οδικώς με σύγχρονο δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, καθώς και με τραίνο. Σε απόσταση μιας ώρας περίπου από το Λουτράκι βρίσκεται ο Διεθνής Αερολιμένας της Αθήνας αλλά και το υπό ανάπτυξη Αεροδρόμιο Τριπόλεως. Τα κοντινότερα λιμάνια είναι αυτά του Πειραιά, της Κορίνθου και της Πάτρας. Ειδικότερα όσον αφορά στην ξενοδοχειακή και τουριστική υποδομή, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λουτρακίου, Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων λειτουργούν 50 περίπου ξενοδοχεία και καταλύματα κάθε κατηγορίας, 200 περίπου καταστήματα εστίασης, καθώς και όλες εκείνες οι επιχειρήσεις που συνθέτουν ένα ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν, όπως τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεων αυτοκινήτων, θεματικά πάρκα, αθλητικά κέντρα, εμπορικά καταστήματα και βιοτεχνίες παραγωγής και τυποποίησης τοπικών προϊόντων. Ο μεγάλος αριθμός θεσμοθετημένων εκδηλώσεων που πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αποτελεί πόλο έλξης σημαντικού αριθμού επισκεπτών. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Acropolis Rally, το Λουτρακιώτικο Καρναβάλι, την συναυλία στον Αρχαιολογικό χώρο Ηραίου, και τον εορτασμό της Παναγίας Γιάτρισσας, τα Ηραία, το Φεστιβάλ Νερού, τα Θώδεια, τα διεθνή τουρνουά Παλαιμάχων Βόλεϊ και πολλές άλλες. Την τελευταία δεκαετία, οι εξελίξεις στην παγκόσμια οικονομία και τα επακόλουθα μέτρα που έχουν θεσμοθετηθεί για την αντιμετώπιση της κρίσης έχουν αλλάξει το οικονομικό, κοινωνικό και τουριστικό σκηνικό σε παγκόσμια κλίμακα. Ο τουρισμός του Λουτρακίου αναπτύχθηκε τις τελευταίες 10ετίες βασισμένος σε ένα μοντέλο «μαζικού» τουρισμού (Tour Operators, κοινωνικός τουρισμός κ.α.) με κύριο πόλο έλξης για τους επισκέπτες να αποτελούν ο ήλιος και η θάλασσα, το οποίο ωστόσο θεωρείται πλέον

4 κορεσμένο. Το μοντέλο αυτό υποστηρίχθηκε στον μέγιστο δυνατό βαθμό από τον LTO με μια αντίστοιχη δυνατή επικοινωνιακή στρατηγική με απτά αποτελέσματα. Το διαφημιστικό σλόγκαν «Ένας Προορισμός Γεμάτος Εκπλήξεις» αποτέλεσε την αιχμή του δόρατος της επικοινωνιακής καμπάνιας του Λουτρακίου μέσω του LTO πλαισιωμένο από υποστηρικτικά εργαλεία marketing όπως διαφημιστικά έντυπα σε πολλές γλώσσες, ιστοσελίδα Visit Loutraki σε ελληνικά και αγγλικά, καταχωρήσεις στον ελληνικό και διεθνή τύπο, συμμετοχή σε εκθέσεις, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλα. Το βασικό πλεονέκτημα της στρατηγικής ήταν η ταυτόχρονη στόχευση σε πολλαπλές δυνητικές αγορές παρουσιάζοντας έναν προορισμό με πληθώρα επιλογών για τους επισκέπτες. Ως μειονεκτήματα της στρατηγικής λογίζονται η προσέλκυση κατά κύριο λόγο τουριστών μέσου και χαμηλού εισοδήματος με έντονα εποχιακό χαρακτήρα και η μη επαρκής προβολή και ανάπτυξη των επιμέρους θεματικών μορφών τουρισμού (θερμαλισμός, αθλοτουρισμός, νεανικός τουρισμός, φυσιολατρικός κ.α.) οι οποίες παρουσιάζονταν σε γενικό πλαίσιο. Η σημαντικότερη ωστόσο εξέλιξη πέραν από τις προσπάθειες προβολής του LTO, αποτελεί η δημιουργία τα τελευταία χρόνια νέων σημαντικών υποδομών στην περιοχή οι οποίες σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες υποδομές - υποστηρίζουν την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού (ενδεικτικά αναφέρουμε το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ολυμπιακών προδιαγραφών, το Loutraki Thermal Spa, το Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο, το Μεσογειακό Κέντρο Αποκατάστασης, κ.α.) και εξασφαλίζουν τις βάσεις για την ποιοτική τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή βασισμένη στον θεματικό τουρισμό. II. Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγ. Θεοδώρων 2015 Το Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής 2015, περιλαμβάνει σειρά ενεργειών που εντάσσονται στο υπό σχεδιασμό Στρατηγικό Πλάνο Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής Οι ενέργειες έχουν προταθεί με γνώμονα την μακρόχρονη ανάπτυξη του προορισμού μέσω της αξιοποίησης των διαθέσιμων υποδομών θεματικών μορφών τουρισμού, την αποσαφήνιση και τυποποίηση του τουριστικού προϊόντος και τον σχεδιασμό και υλοποίηση ενιαίας στρατηγικής για την προβολή και ανάπτυξη του Δήμου Λουτρακίου, Π.-Αγ.Θ., πάντα με απώτερο σκοπό την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ: Α) Προσδιορισμός Τουριστικής Ταυτότητας Προορισμού (Rebranding) Θεμελιώδης στόχος του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής αποτελεί η καθιέρωση του Λουτρακίου σαν έναν από τους πλέον επιτυχημένους τουριστικούς προορισμούς της Ελλάδας και της Ευρώπης. Προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η αποσαφήνιση και εδραίωση συγκεκριμένης τουριστικής ταυτότητας (Rebranding) η οποία θα διέπει το τουριστικό προϊόν στο σύνολό του. Το σλόγκαν του προορισμού «Λουτράκι. Ένας προορισμός γεμάτος εκπλήξεις!», το οποίο διαμορφώθηκε από την μελέτη εμπορικής ταυτότητας και επικοινωνίας που εκπονήθηκε από την εταιρεία Adel Saatchi για λογαριασμό του Δήμου Λουτρακίου το 2010 και η οποία αξιοποιήθηκε από τον LTO, είναι αρκετά γενικό και επιτέλεσε τον σκοπό του περνώντας το μήνυμα της ποικιλομορφίας των δυνατοτήτων που προσφέρει ο προορισμός. Στα πλαίσια αυτά, κρίθηκε σκόπιμο η τουριστική ταυτότητα του Λουτρακίου να επαναπροσδιοριστεί και να εμπλουτιστεί μέσω διαδικασίας rebranding διατηρώντας τα βασικά στοιχεία του υφιστάμενου branding, σαν ένας

5 διαχρονικός προορισμός Υγείας Ευεξίας με πολλαπλές επιλογές και ενδιαφέροντα για όλες τις ηλικίες και όλες τις εποχές του έτους. Η ενέργεια έχει προγραμματιστεί να υλοποιηθεί το Α Τρίμηνο του 2015 και στην απόφαση αυτή συνηγορούν οι διεθνείς τάσεις του τουρισμού οι οποίες δίνουν σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης στον Τουρισμό Υγείας και Ευεξίας (Health & Wellness Tourism). Ο στρατηγικός σχεδιασμός για το rebranding του προορισμού θα αξιοποιήσει όλα τα εργαλεία και μέσα του σύγχρονου τουριστικού μάρκετιγκ όπως Market Research, SWOT analysis, Digital & Social Media Marketing, Marketing Campaigns κα. Β) Ενέργειες καθιέρωσης ταυτότητας προορισμού & ανάπτυξης τουριστικής συνείδησης 2015 Προκειμένου να ευδοκιμήσει η καθιέρωση της νέας τουριστικής ταυτότητας του Λουτρακίου, θα πρέπει αυτή να γίνει ευρύτερα κατανοητή και αποδεκτή από το σύνολο των παραγόντων, κατοίκων, εργαζομένων και επαγγελματιών της περιοχής ώστε να την υποστηρίζουν ανάλογα. Η διατήρηση της καθαριότητας, της ευταξίας, η ευγένεια, ο πολιτισμός, η εξυπηρέτηση, η υπερηφάνεια και ο ενθουσιασμός για το τουριστικό μας προϊόν και τα λοιπά συστατικά στοιχεία της τουριστικής ταυτότητας του Λουτρακίου που θα πρέπει να διακρίνει και να απολαμβάνει ο κάθε επισκέπτης αποτελούν καθήκον όλων των εμπλεκόμενων φορέων με τον τουρισμού αλλά και των πολιτών του Δήμου μας. Η συστηματική δημιουργία ανάλογης συνολικής κουλτούρας θα αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή του στόχου της τουριστικής ταυτότητας προορισμού του Λουτρακίου. Ο Δήμος Λουτρακίου, Π. Α.Θ. σε συνεργασία με τον LTO έχουν προγραμματίσει δράσεις για το έτος 2015 που θα συμβάλλουν ενεργά σε αυτή την κατεύθυνση. Ενέργειες: Υποστήριξη επαγγελματιών για την ορθή προβολή των επιχειρήσεών τους. Κατάρτιση ειδικών προγραμμάτων προβολής/προώθησης μέσω του διαδικτύου. Διοργάνωση Διημερίδας E-Tourism & Digital Marketing με κύριο εισηγητή τον Διεθνούς φήμης Καθηγητή κο Δημήτριο Μπούχαλη και με τη συμμετοχή και άλλων φορέων όπως του ΕΟΤ, της Google, της Περιφέρειας Πελοποννήσου μέσω του Mythical Peloponnese και της TripAdvisor. Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος ευαισθητοποίησης πολιτών με στόχο την απόκτηση τουριστικής κουλτούρας από τους πολίτες, ώστε να διευκολύνεται η λειτουργία της πόλης και των πολιτών σε σχέση με τους επισκέπτες. Οι προτάσεις του προγράμματος αφορούν την: α). Ευαισθητοποίηση με Διαφήμιση για την ευθύνη και συμμετοχή των πολιτών στον τουρισμό: ο τουρισμός είναι υπόθεση όλων. β). Οργάνωση του εθελοντισμού για τον τουρισμό, με την παρακίνηση και συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις και πρωτοβουλίες. Επιμέρους ενέργειες: Ραδιοφωνικά σποτ, καταχωρήσεις σε τοπικά ΜΜΕ, φυλλάδια, Internet, δελτία τύπου, κ.α. Εγκατάσταση Tourist Info Point στο κτήριο του ΚΕΠ Αξιοποίηση Info Point Ισθμού σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας και την Περιφέρεια

6 Τοποθέτηση roll ups και banners με το branding Visit Loutraki σε κεντρικά σημεία της πόλης (Δημαρχείο, ΚΕΠ, Spa, Casino, κ.α) Ενίσχυση αρθρογραφίας και blogging στο site Visit Loutraki σε τοπικά ΜΜΕ για την σημασία του τουρισμού για την τοπική κοινωνία Παρουσιάσεις σε τοπικά σχολεία με σκοπό την γνωριμία των μαθητών με την τοπική Τουριστική αγορά και ενίσχυσης της τουριστικής κουλτούρας Δημιουργία ενότητας στην ιστοσελίδα Visit Loutraki για προσφορά/εύρεση εργασίας στον τουρισμό σε συνεργασία με τους επιχειρηματίες και τους τοπικούς Συλλόγους Εργαζομένων Γ) Αξιοποίηση τουριστικών υποδομών και περιοχών περιοχής Η αξιοποίηση των σημαντικών υποδομών της περιοχής οι οποίες παραμένουν αναξιοποίητες για μεγάλο χρονικό διάστημα αλλά και των περιοχών με ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον είναι άμεση προτεραιότητα και προϋπόθεση τουριστικής ανάπτυξης. Ο Δήμος θα συνεργαστεί με τον LTO και τους αρμόδιους φορείς και Υπηρεσίες για την εκπόνηση και υλοποίηση μελετών στην κατεύθυνση αυτή στα πλαίσια του Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με την αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. Τουριστικές υποδομές Δήμου Οι διαθέσιμες υποδομές προς αξιοποίηση είναι: 1) Loutraki Thermal SPA 2) Αλεξάνδρειο Συνεδριακό Κέντρο 3) Δημοτικό Κολυμβητήριο 4) Beau Rivage 5) Κτήριο Αγροτικής 6) Κτήριο Αγροτικής 7) Πρώην εργοστάσιο Θρουβάλα 8) Φυσικά Ιαματικά Λουτρά 9) Κτήριο ΕΟΤ 10) Ποσιθεραπευτήριο 11) Ο σιδηροδρομικός σταθμός των Αγίων Θεοδώρων 12) Η Λίμνη Ηραίου 13) Το ηφαίστειο του Σουσακίου 14) Η Παναγία του Πράθι 15) Τα Γεράνεια Ορη 16) Η διώρυγα του Ισθμού 17) Οι αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου (Ηραίον, Κρομμυώνα, Κατουνίστρας, Ισθμίων) κ Μουσείων (Περαχώρας, Ισθμίων) Πέραν αυτών, κρίνεται αναγκαία και η δημιουργία των προϋποθέσεων με σκοπό την άμεση προσέλκυση ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων, για την επαναλειτουργία μονάδων οι οποίες έχουν σταματήσει τη λειτουργία τους και αμαυρώνουν την εικόνα του προορισμού όπως 1) Τα κλειστά ξενοδοχεία της πόλης του Λουτρακίου 2) Το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού της ΗΒΗ Δ) Δημιουργία πακέτων ειδικών μορφών τουρισμού Ο LTO σε συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις, συλλόγους και φορείς θα προχωρήσει στον σχεδιασμό και προβολή-προώθηση

7 πακέτων υπηρεσιών εξειδικευμένων στις μορφές τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν στην περιοχή αλλά και ειδικών εκπτωτικών πακέτων για την τόνωση της τουριστικής κίνησης εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου και ειδικότερα: a. Θερμαλισμός/Υγείας b. Συνεδριακός c. Αθλητικός d. Μηχανοκίνητος, e. Καταδυτικός f. Θρησκευτικός g. Φυσιολατρικός h. Περιηγητικός i. Γαστρονομίας j. Πολυτελείας διασκέδασης k. Σχολικός/Παιδικός l. Senior Tourism Μεθοδολογία: Ανταλλαγή απόψεων και σύναψη συνεργασιών με τους αντίστοιχους φορείς Έρευνα αγοράς και αποτύπωση των υφιστάμενων προσφορών Σχεδιασμός ώστε να συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των υπηρεσιών που καλύπτουν τις επιμέρους ανάγκες και απαιτήσεις των αγορών στόχων Κοστολόγηση και Τιμολόγηση πακέτων σε συνεργασία με τα τουριστικά γραφεία Προβολή προώθηση πακέτων Διαχείριση ζήτησης Ενέργειες 2015 i. Ανάπτυξη του σχετικού section στην ιστοσελίδα ii. Δημιουργία ηλεκτρονικών παρουσιάσεων iii. Δημιουργία εντύπων και οδηγών Ε) Διοργάνωση θεσμοθετημένων εκδηλώσεων 2015 Δημιουργία νέων εκδηλώσεων Ο LTO θα συνεργαστεί με τους τοπικούς συλλόγους, φορείς, οργανισμούς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διοργάνωσης εκδηλώσεων με σκοπό την θεσμοθέτησή τους, την προσαρμογή τους ώστε να μεγιστοποιούν τα οφέλη για τον τουρισμό και την συστηματική προβολή και προώθησή τους ώστε να προσελκύουν τον μέγιστο δυνατό αριθμό τουριστών και να αποτελέσουν αναπόσπαστο κομμάτι της τουριστικής ανάπτυξης του προορισμού. Καλλιτεχνικές Μηχανοκίνητου αθλητισμού (Acropolis Rally) Αθλητικές (Triathlon, Geraneia Vertical, Ηραία, Ίσθμια, Θώδεια κ.α.) Φεστιβάλ Γαστρονομίας Συνέδρια Εκθέσεις Πολιτιστικές (Διαγωνισμός φωτογραφίας, Φεστιβάλ κινηματογράφου ) Καρναβάλι Χριστουγεννιάτικο χωριό

8 Πασχαλινές εκδηλώσεις Λοιπές Μεθοδολογία: 1) Συνεργασία με διοργανωτές εκδηλώσεων 2) Συντονισμός διοργανώσεων 3) Ανάπτυξη προβολή διαφήμιση με τρόπο ενιαίο των υφιστάμενων και νέων εκδηλώσεων 4) Ανάπτυξη ετήσιου επικοινωνιακού πλάνου το οποίο θα τροφοδοτείται με όλες τις εκδηλώσεις που προγραμματίζονται. 5) Συμπλήρωση των εκδηλώσεων με αντίστοιχα τουριστικά πακέτα φιλοξενίας με το σύνολο των παρεχομένων υπηρεσιών (διαμονή, διατροφή, casino, spa, αθλητισμός, εκδρομές κτλ) ΣΤ) Προβολή και προώθηση τοπικών προϊόντων Η περιοχή προσφέρει εξαιρετικά τοπικά προϊόντα τα οποία θα πρέπει να αποτελέσουν αναπόσπαστο στοιχείο της τουριστικής μας ταυτότητας, δεδομένου ότι αποτελούν κοινό παρονομαστή αναζήτησης από το σύνολο σχεδόν των επισκεπτών μας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Ελαιόλαδο Ζυμαρικά Σοκολάτες Γλυκά (Λουκούμια, Μελοκάρυδο, Παραδοσιακές Ντρέδουρες) Μέλι Νερό Κρασί Βιολογικά προϊόντα Λοιπά Οι ενέργειες του 2015 είναι οι εξής: 1) Δημιουργία brand name Loutraki Local Products 2) Διοργάνωση Festival Γαστρονομίας με Τοπικά Προϊόντα 3) Δημιουργία Section στο Site Visit Loutraki Loutraki Local Products 4) Προβολή μέσω των Social Media του Οργανισμού 5) Τοποθέτηση stands σε επίκαιρα σημεία 6) Δημιουργία εκθετηρίου τοπικών προϊόντων 7) Προβολή σε επιλεγμένα σημεία 8) Ενημέρωση για τα σημεία διάθεσης 9) Διασύνδεση παραγωγών με τοπικές επιχειρήσεις Ζ) Μάρκετινγκ νερού Ιστορικά το χαρακτηριστικό γνώρισμα και διακριτικό στοιχείο της ταυτότητας του Λουτρακίου είναι το Νερό σε όλες του τις εκφάνσεις Φυσικό Μεταλλικό, Ιαματικό, Θαλασσινό, Πηγαίο, Βρόχινο, κτλ. Το νερό παραπέμπει σε βασικές ανθρώπινες αξίες, δραστηριότητες και εμπειρίες όπως Υγεία, Καθαριότητα, Διασκέδαση, Άθληση, Διακοπές, Συντροφικότητα, Νεότητα κτλ. Το νερό του Λουτρακίου αποτελεί την ιστορία του, το παρελθόν και το μέλλον του. Είναι το στοιχείο που ανέδειξε την περιοχή και αποτέλεσε τον άξονα ανάπτυξής της σε όλα τα επίπεδα. Το μοναδικό αυτό στοιχείο της φύσης θα είναι μέρος του

9 Στρατηγικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής με εξειδικευμένη επικοινωνιακή στρατηγική. Ενέργειες προβολής και ανάδειξης ταυτότητας προορισμού σε συνάρτηση με το νερό: 1) Επαναλειτουργία εργοστασίου εμφιάλωσης ΗΒΗ Λουτράκι 2) Δημιουργία εξειδικευμένου branding 3) Δημιουργία section στην ιστοσελίδα Visit Loutraki 4) Υλοποίηση ενεργειών επικοινωνίας σε συνεργασία με φορείς (ΔΕΥΑΛΠ, Spa, Εταιρείες εμφιάλωσης, κτλ) (πχ διανομές προϊόντων, χορηγίες, κτλ.) 5) Θεσμοθέτηση εκδηλώσεων Φεστιβάλ νερού Η) Ενέργειες Επικοινωνίας ) Συμμετοχή στις Διεθνείς Τουριστικές Εκθέσεις: Grekland Panorama Το Λουτράκι στο παρελθόν είχε δημιουργήσει ισχυρό brand name στην Σκανδιναβική αγορά και αποτελούσε αγαπημένο προορισμό για Σκανδιναβούς τουρίστες που αναζητούσαν θεματικές μορφές τουρισμού, όπως ο Τουρισμός Υγείας & Ευεξίας. Τα τελευταία χρόνια η διείσδυση του προορισμού μας στην εν λόγω αγορά έχει μειωθεί σημαντικά. Η έκθεση Grekland Panorama διοργανώνεται για 2η συνεχόμενη χρονιά στη Στοκχόλμη Φεβρουαρίου Είναι η μοναδική, εξειδικευμένη έκθεση για την τουριστική προβολή και προώθηση της Ελλάδας στην αγορά της Σκανδιναβίας. Η συμμετοχή στην συγκεκριμένη έκθεση στοχεύει στην επανατοποθέτηση του προορισμού στην Σκανδιναβική αγορά μέσω της γνωριμίας και της σύναψης συμφωνιών με Σκανδιναβούς Tour Operators και τη γενικότερη δικτύωση μας με Opinion leaders, δημοσιογράφους και bloggers που μπορούν να συμβάλλουν στην προβολή και προώθηση του προορισμού μας. 2) Ανανέωση & εμπλουτισμός περιεχομένου ιστοσελίδας και social media: Ανανέωση της Homepage του και εμπλουτισμός του περιεχομένου συνολικά. Εικαστικές παρεμβάσεις και αναβάθμιση web platform 3) Προβολή σε τουριστικά sites και μηχανές αναζήτησης: Προτείνεται η προβολή με διαφημιστικά banners σε διαδικτυακούς τόπους σχετικούς με τον τουρισμό κατά βάση με ανταποδοτικά οφέλη. Έχουν εγκαινιαστεί αντίστοιχες συνεργασίες το 2014 με το Visit Greece, το Mythical Peloponnese και το TripAdvisor 4) Διαδραστικός Ηλεκτρονικός Χάρτης Λουτρακίου Ένας ηλεκτρονικής μορφής διαδραστικός χάρτης του Λουτρακίου, με σημεία ενδιαφέροντος που θα αποσκοπεί στην εύκολη και αποτελεσματική ενημέρωση των επισκεπτών. Ο χάρτης θα προστεθεί στην ιστοσελίδα του Visit Loutraki και θα είναι πλήρως κυλιόμενος και προσαρμόσιμος σε smartphones και tablets. Οι επισκέπτες θα μπορούν να πλοηγηθούν μέσω του mouse

10 touch στο χάρτη όπου θα αναδύονται τα παράθυρα των σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος. 5) Smart Phone & Tablet Application Visit Loutraki Προσαρμογή της ιστοσελίδας Visit Loutraki σε smart phone & tablet app για IOS & Android. 6) Ανάπτυξη συνεργασιών με κανάλια διανομής Ο LTO θα θεσπίσει συστηματική επικοινωνία με τα κανάλια διανομής, δηλ. με τουριστικά γραφεία, tour operators, αεροπορικές εταιρίες, αλλά και με φορείς που οργανώνουν ομαδικά ταξίδια για μέλη τους. Ο λόγος αυτής της επικοινωνίας είναι να ενημερώνονται για τις προσφερόμενες τουριστικές δραστηριότητες, τις διαδρομές, την πολιτική προβολής, τις συμμετοχές της περιοχής σε εκθέσεις και για οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προσφέρει η περιοχή. Εκτός από τη συστηματική αποστολή πληροφοριών, θα πρέπει να επιδιώκεται η φιλοξενία στελεχών από τις ανωτέρω επιχειρήσεις και να διοργανώνονται ταξίδια γνωριμίας. 7) Παραγωγή έντυπου και ηλεκτρονικού επικοινωνιακού υλικού. Διαφημιστική προβολή σε ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα με στοχευμένη επικοινωνία σε ειδικό κοινό, που ενδιαφέρεται για τα πακέτα ειδικών μορφών τουρισμού. Η δράση θα περιλαμβάνει σταδιακή καταγραφή των παραπάνω αποδεκτών Παράλληλα: Αρχική τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή πρόσκλησης με στοιχεία επικοινωνίας σε κάθε αποδέκτη. Αποστολή τουριστικού υλικού Αποστολή ενδεικτικού τουριστικού προγράμματος Αποστολή εντύπων φυλλαδίων τουριστικών επιχειρήσεων της περιοχής. Αναφορικά με την ανάπτυξη επικοινωνίας και ενημέρωσης των επαγγελματικών σωματείων και συλλόγων, στόχος θα είναι η προσέλκυση και θεσμοθέτηση συνεδρίων και εκδηλώσεων στην περιοχή. Η προσπάθεια αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με φορείς που μπορούν να υποστηρίξουν συνέδρια. 8) Διαφήμιση σε έντυπα του εξωτερικού. Προτείνεται η προβολή με καταχωρίσεις σε περιοδικά επιλεγμένων αεροπορικών εταιριών, όπως και σε έντυπα tour operators οι οποίοι συνεργάζονται με τις τοπικές επιχειρήσεις. 9) Συλλογή επικοινωνιακού υλικού. Για την υποστήριξη της επικοινωνιακής στρατηγικής και την διαρκή συλλογή νέου υλικού (φωτογραφίες, video κτλ) για τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου αρχείου. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την διοργάνωση Διαγωνισμού φωτογραφίας, το υλικό τοπικών επιχειρηματιών, φωτογράφων (επαγγελματιών και ερασιτεχνών) και φορέων του τουρισμού. Οι φωτογραφίες πρέπει να έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές ως προς την ανάλυσή τους και να έχουν ελεγχθεί ως προς τα δικαιώματα χρήσης. 10) Παραγωγή Προωθητικού Video Λουτρακίου. Έχει εγκριθεί η παραγωγή προωθητικού video για το Λουτράκι. Το βίντεο θα παρουσιάζει το σύνολο των περιοχών, υπηρεσιών, εκδηλώσεων και υποδομών που παρουσιάζουν τουριστικό ενδιαφέρον.

11 Προτείνεται η παραγωγή του video να γίνει σε 2 στάδια: Άμεση παραγωγή video με επιλογή πλάνων από ήδη υπάρχοντα video βάσει concept A Εξάμηνο 2015 Παραγωγή νέου video με πλάνα που θα βιντεοσκοπηθούν το καλοκαίρι του 2015 Β Εξάμηνο ) Προβολή σε ραδιόφωνο ή και τηλεόραση 12) Δημιουργία αναλυτικού τουριστικού οδηγού 13) Δημιουργία αναμνηστικών δώρων/καλαθιών δώρων με Τοπικά Προϊόντα 14) Δημιουργία ετήσιου οδηγού εκδηλώσεων 15) Δημιουργία γραφείου επικοινωνίας στο κέντρο της πόλης - info-points 16) Δικτύωση με τόπους αφίξεων και άνοιγμα νέων αγορών Προτείνεται η δικτύωση με φορείς των περιοχών που συνδέονται με αεροπορικές πτήσεις με την περιοχή μας, όπως επίσης με περιοχές όπου είναι στόχοι της προβολής και ειδικότερα: Ρωσία, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Αγγλία, Ουκρανία. Παράλληλα μπορεί να γίνει αποστολή (και αποδοχή) τουριστικού υλικού και η αμοιβαία διανομή του σε δομές τουριστικής πληροφόρησης των περιοχών αυτών (περιοχών αεροπορικών αφίξεων και νέων αγορών). Η προώθηση του διαδικτυακού τόπου μέσω αμοιβαίων link. Η συνεπής ενημέρωση των περιοχών για πολιτιστικές, αθλητικές ή άλλες δράσεις της περιοχής. Η ενεργοποίηση σχέσης με πιθανές ομάδες Ομογενών. Στην προετοιμασία και την οργάνωση των δικτυώσεων πρέπει να αναζητηθεί η συμβολή του ΕΟΤ (γραφείων εξωτερικού). 17) Διοργάνωση fam trips και Press trips Προτείνεται η φιλοξενία δημοσιογράφων, ώστε να αρθρογραφήσουν και να προωθήσουν τον προορισμό.. Η φιλοξενία πρέπει να συνδυάζεται με αναλυτική παρουσίαση του προορισμού και επαφή με τοπικούς φορείς και επαγγελματίες του τουρισμού. Παράλληλα, στόχος της φιλοξενίας των δημοσιογράφων θα πρέπει να είναι και η δικτύωση με αυτούς και η σταθερή ενημέρωσή τους με αποστολή δελτίων τύπου για οτιδήποτε θα μπορούσε να τους αφορά. Η φιλοξενία θα πρέπει να γίνεται κυρίως με παροχή φιλοξενίας από τις τουριστικές επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, εστιατόρια, επιχειρήσεις αναψυχής, αθλητισμού, διασκέδασης, spa, casino κτλ) με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 18) Δημιουργία στρατηγικών συνεργασιών με Εκπαιδευτικούς οργανισμούς (Σχολές Τουριστικών επαγγελμάτων) Αεροδρόμια Tour Operators Σύνδεσμος Λουτροπόλεων ΜΜΕ Μεγάλες επιχειρήσεις περιοχής Συλλόγους & φορείς 19) Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου Αθλητικού Τουρισμού. Προτείνεται η διοργάνωση διεθνούς συνεδρίου αθλητικού τουρισμού στο Αλεξάνδρειο Συνεδριακό κέντρο τον Δεκέμβριο

12 του 2015 σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης του Αθλητισμού (ΕΛΛΕΔΑ) στο οποίο θα αναδειχθεί η ταυτότητα και οι προοπτικές του Λουτρακίου ως διεθνούς αθλοτουριστικού προορισμού. Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 333/2014. Ο Πρόεδρος ( Επονται υπογραφές ) Ακριβές Αντίγραφο Λουτράκι 5 Ιανουαρίου 2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Τα Μέλη

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού

Προς: Πρόεδρο Δημοτικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ρ. Φεραίου 1 Ταχ. Κώδ. : 38001 Τηλ. : 24213 50221 Τηλ/πο : 24210

Διαβάστε περισσότερα

, 24-12-2012 .: , &

, 24-12-2012 .:   , & ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος, 24-12-2012 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Αρ. πρωτ.: ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ Ι ΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Προς: ΠΡΟΕ ΡΟ.Σ. ΒΟΛΟΥ Σας διαβιβάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

Θέμα : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24.12.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αριθ. Πρωτ. 514666 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Τμήμα Εκδόσεων και Οπτικοακουστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΙΗΦΟΡΙΝ-ΓΜΜ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 04-04-2014 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 728/04-04-2014 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 516/04-04-2014 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ (53ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ : ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18] 20 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ -2013 Στην Ελαφόνησο σήμερα την 20η του μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2013 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 10:30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΛΟΣ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 1 Ι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013

Θ Ε Μ Α «Έγκριση του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής του ήµου Καβάλας για το έτος 2014» Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Α: ΒΛΓΕΩΕ6-ΩΙΩ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της υπ αριθ. 33ης / 12 εκεµβρίου 2013 Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Καβάλας Αριθ. Αποφάσεως 711/2013 Θ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /ΝΣΗ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ /ΝΣΗ: ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝ ΟΥΡΟΥ Τ.Κ. 41110 ΛΑΡΙΣΑ Πληρ.Ε. Κατσαρού, Β.Χρόνη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ -.-.-.-.-.-.- Α π ό σ π α σ μ α από το υπ αριθ. 16/2013 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας Αριθ. αποφ. 115/2013 Π

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων

ΘΕΜΑ : Διαδικασία αρμοδιότητας παροχής σύμφωνης γνώμης σε προγράμματα και ενέργειες τουριστικής προβολής των Περιφερειών και των Δήμων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Ε.Ο.Τ.) Αθήνα, 24.12.2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ A. Π. : 514666 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Πληρ. : Π. Βραχάτη Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Αθήνα 31 Δεκεμβρίου 2010 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ α.π. 521111 Δ/ΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Συντάκτες : Ε. Δημοπούλου,Ε. Στυλιδιάδη, Α. Βαρελά Τηλ.: 1328, 1078,100

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016

Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016 Στρατηγική Προώθησης και Προβολής του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού για την τριετία 2014-2015-2016 Με στόχο τον έγκαιρο προγραμματισμό και την υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος δράσεων και μετά από πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019. Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019. Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΡΟΥ 2015-2019 Εκεί όπου ξεκίνησε η οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη στην σύγχρονη Ελλάδα. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΠΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Αρθρ. 30 του Ν. 3498/2006 Εγκύκλιος 15566/2011 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 2/2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΤHN 26 η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Αριθμός Απόφασης 2/2012 Θέμα : «Εισήγηση στο Δημοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. Μ. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΠΑΣ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΡΟΣ Α: Ο ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α.1) Τι

Διαβάστε περισσότερα

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας

Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Aπό τον μαζικό τουρισμό στον τουρισμό της εμπειρίας Μαριάννα Σιγάλα Aναπληρώτρια Καθηγήτρια Διοικησησ υπηρεσιων στον τουρισμο Πανεπιστήμιο Αιγαίου Ευάγγελος Χρήστου ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ Mαρκετινγκ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση

Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και Αξιολογική Ανάλυση ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ιστοσελίδες Τουριστικών Προορισµών: Μία Συγκριτική και ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Αρπατζάνη Μελίντα ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

"Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων

Άθληση για Όλους Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων "Άθληση για Όλους" Οδηγός ιαχείρισης Προγραµµάτων Επιµέλεια Έκδοσης: Αθανάσιος Κουστέλιος Πρόλογος «...η Δημόσια Υγεία είναι επένδυση για τη διατήρηση και βελτίωση του ανθρώπινου κεφαλαίου της χώρας...»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Ε.Ο.Τ. ,(,)! +,)!*$, ##%!" * )%!*$ * +,)!*$,!!",()*!!.!)!**.(. «/-!" *,"#!*»,)0(5" +$! ()!-)!"* %(+,&* $> K@ JLAFHXQ FHBCKHX @EWJBHL B:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ»

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ :ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΜΕ ΘΕΜΑ «Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» ΤΕΤΑΡΤΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: Γ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ: ΚΛΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ΑΠΟΣΤΟΛΗ Ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού ιδρύθηκε και λειτουργεί βάσει του Νόμου περί Ιδρύσεως και Λειτουργίας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού 1969-2005 και των

Διαβάστε περισσότερα

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού

EXECUTIVE MBA. Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων EXECUTIVE MBA ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Στρατηγική Ανάπτυξης Συνεδριακού Τουρισμού: Φορέας διαχείρισης συνεδριακού τουρισμού Μαγδαληνή Αχ. Τσίλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012)

Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου 2012) Στρατηγική της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Τουρισµό και παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου ράσης της Τουριστικής Προβολής για το 2013-2014 2ο Θέµα Στο Περιφερειακό Συµβούλιο ( Ρόδος, 15 εκεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα

Συνεδριακός Τουρισμός Στο Νομό Χανίων Εμπειρική Έρευνα Ανώτατο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων Πτυχιακή Εργασία «Συνεδριακός Τουρισμός Εμπειρική Έρευνα στην πόλη Χανίων» Της φοιτήτριας ΑΜΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα

Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Τάσεις και εξελίξεις & Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα Διείσδυση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στον Τομέα του Τουρισμού: Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας Σταδίου 33, 105 59, Αθήνα Τηλ.: +302103313080, Fax: +302103313086 http://www.observatory.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κ υ π ρ ι α κ ό ς Ο ρ γ α ν ι σ μ ό ς Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ : Ε π ι κ α ι ρ ο π ο ι η μ έ ν η Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή Τ ο υ ρ ι σ μ ο ύ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ CONTENTS ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ... 4 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 5 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 7 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 13 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ... 26 1.1. ΔΙΑΜΟΝΗ... 30 1.1.1 Εκσυγχρονισμός νομοθεσίας Περί Ξενοδοχείων

Διαβάστε περισσότερα