ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 12-13/12/14 ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. Ελληνική."

Transcript

1 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΗ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΑΕΙΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΜΟΤ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 12-13/12/14 Ελληνική ΔΗΜΟ ΦΛΩΡΙΝΑ ΔΗΜΟ ΑΜΤΝΣΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΠΡΕΠΩΝ

2 Πρόγραμμα υνεδρίου Παραςκευή 12/12/2014 Πνευματικό Κζντρο Αμυνταίου Εναρκτήρια Ολομζλεια του υνεδρίου, υντονιςτήσ ολομζλειασ ςυνεδρίου, υντονιςτζσ: κ. Γεώργιοσ Περιβολάρησ, Δημοςιογράφοσ και κ. Μιχάλησ Αγραφιώτησ, Δημοςιογράφοσ Προςζλευςθ Εγγραφι υνζδρων Προςφορά Καφζ Ζναρξθ Ολομζλειασ του υνεδρίου & Καλωςόριςμα ζδρασ, κ. Θεόδωροσ Καρυπίδθσ, Περιφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ Καλωςόριςμα Δθμάρχου Αμυνταίου, κ. Κωνςταντίνου Θεοδωρίδθ Δθμάρχου Φλώρινασ, κ. Ιωάννθ Βοςκόπουλου Δθμάρχου Πρεςπών, κ. Παναγιώτθ Παςχαλίδθ Σο Περιφερειακό Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα Δυτ. Μακεδονίασ ωσ μοχλόσ ανάπτυξθσ τθσ Φλώρινασ, κ. τζφανοσ Μπίροσ, Αντιπεριφερειαρχθσ Π.Ε. Φλώρινασ Η πολιτικι τθσ ΠΔΜ για τθν Ανάπτυξθ και τθν επιχειρθματικότθτα. Θεματικι Αντιπεριφερειάρχθσ Ανάπτυξθσ, Επιχειρθματικότθτασ και Εμπορίου, κ. Αμαλία Κοφςκουρα Η πολιτικι τθσ Περιφ. Δ. Μακεδονίασ για τθν ανάπτυξθ και τον τουριςμό, κ. Παφλοσ Σςότςοσ. Θεματικόσ Αντιπεριφερειάρχθσ Παιδείασ Πολιτιςμοφ Σουριςμοφ Δυτ. Μακεδονίασ

3 Η φυςιογνωμία, οι αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ και οι δομικζσ αδυναμίεσ τθσ Φλώρινασ, κ. άββασ απαλίδθσ, Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου Φλώρινασ Χαιρετιςμοί Σοποκετιςεισ υμπεράςματα Κλείςιμο εναρκτιριου κφκλου εργαςιών τθσ Ολομζλειασ Lunch-Buffet Παραςκευή 12/12/2014 Παράλληλα Θεματικά Εργαςτήρια, Επιμελητήριο Φλώρινασ, Διεφθυνςη: Μεγαρόβου o Θεματικό Εργαςτήριο: Οι επιπτώςεισ των τελευταίων εξελίξεων τησ Εθνικήσ και Διεθνοφσ Οικονομίασ ςτισ επιχειρήςεισ τησ Φλώρινασ. υντονιςτήσ: κ. Ανδρζασ Αθηναίοσ, Καθηγητήσ του University of Pennsylvania και του Case Western Reserve University, πρώην Νομάρχησ Ζναρξθ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ υντονιςτι Θεματικοφ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ Α Αντιπροζδρου τθσ Κεντρικισ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Ελλάδασ (ΚΕΕΕ) - κ. Παναγιώτθ Παπαδόπουλου Ειςιγθςθ Προζδρου τθσ Γενικισ υνομοςπονδίασ Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδασ (ΓΕΒΕΕ) - Κίνθμα Πολιτών «Καταναλώνω ότι Παράγω», κ. Γεωργίου Καββακά Ειςιγθςθ Γενικοφ Γραμματζα τθσ Εκνικισ υνομοςπονδίασ Εμπορίου & Επιχειρθματικότθτασ (ΕΕΕ), κ. Γεωργίου Καρανίκα

4 Ειςιγθςθ εκπροςώπου του Παραρτιματοσ Δυτικισ Μακεδονίασ του Οικονομικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδασ, κ. Ιορδάνθ Μπάντθ Ειςιγθςθ εκπροςώπου του κινιματοσ «Καταναλώνω ότι παράγω» κ. τζλλα Σςιάμθ Παρεμβάςεισ υηιτθςθ o Θεματικό Εργαςτήριο: Επιχειρηματικό & Ανθρώπινο Δυναμικό Φυςικοί & Ανθρωπογενείσ Πόροι τησ Φλώρινασ. υντονιςτήσ: κ. Γιώργοσ Αμανατίδησ, Διευθυντήσ Αναπτυξιακήσ Δυτικήσ Μακεδονίασ Α.Ε Ζναρξθ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ υντονιςτι Θεματικοφ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ Αναπλθρώτριασ Κακθγιτριασ του Σμιματοσ Σεχνολόγων Γεωπόνων ΑΣΕΙ Δυτικισ Μακεδονίασ, κ. Αικατερίνθσ Μζλφου Ειςιγθςθ Προϊςταμζνθσ τθσ Περιφερειακισ Τπθρεςίασ Σουριςμοφ Δυτ. Μακεδονίασ, κ. Ευδοκίασ Βαςιλειάδου Ειςιγθςθ του Γενικοφ Διευκυντι τθσ Εταιρείασ Σουριςμοφ Δυτικισ Μακεδονίασ, κ. Θεόδωρου Χαρτοματςίδθ Ειςιγθςθ του Προζδρου του Επιμελθτθρίου Φλώρινασ κ. άββα απαλίδθ

5 Ειςιγθςθ του Εκτελεςτικοφ Αντιπροζδρου του Ινςτιτοφτου Μικρών Επιχειριςεων τθσ ΓΕΒΕΕ (ΙΜΕ ΓΕΒΕΕ) κ. Παπαργφρθ Ιωάννθ Σοποκετιςεισ tour operators & agencies Παρεμβάςεισ υηιτθςθ o Θεματικό Εργαςτήριο: Απαραίτητεσ Αναπτυξιακζσ Παρεμβάςεισ Αξιοποίηςη του χρηματοδοτικών εργαλείων τησ νζασ προγραμματικήσ περιόδου , υντονιςτήσ: κ. Χαράλαμποσ Κιουρτςίδησ, Προϊςτάμενοσ Ενδιάμεςησ Διαχειριςτικήσ Αρχήσ Περιφζρειασ Δυτ. Μακεδονίασ Ζναρξθ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ υντονιςτι κεματικοφ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ Προϊςταμζνου Β1 τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Διαχείριςθσ των Επιχειρθςιακών Προγραμμάτων του τόχου «Ευρωπαϊκι Εδαφικι υνεργαςία», κ. Αλζξανδρου αμαρά Ειςιγθςθ Αντιδθμάρχου Φλώρινασ, κ Αριςτείδθ Αριςτείδου Ειςιγθςθ Αντιδθμάρχου Αμυνταίου, κ. Θεοδωρίδθ Αβραάμ Ειςιγθςθ επιςτθμονικοφ ςυνεργάτθ Διμου Πρεςπών, κ. Μιχάλθ Πετράκου Ειςιγθςθ υμβοφλου τθσ Copa-Copega κ. Πρόδρομου Καλαϊτηι

6 Ειςιγθςθ Προζδρου Νομαρχιακισ Επιτροπισ ΣΕΕ-ΣΔΜ, κ. Αναςταςίασ Αλλθλόμθ Ειςιγθςθ Προζδρου τθσ ΕΓΝΑΣΙΑ Α.Ε., κ. Γεωργίου κόδρα Ειςιγθςθ Γενικοφ Διευκυντι ΚΕΠΑ- ΑΝΕΜ, κ. πφρου κοτίδα Παρεμβάςεισ υηιτθςθ o Θεματικό Εργαςτήριο: υγκριτικά πλεονεκτήματα τησ Φλώρινασ & επενδυτικζσ ευκαιρίεσ Εξαγωγικζσ δυνατότητεσ των επιχειρήςεων. υντονίςτρια: κ. Ηλζκτρα Πιτόςκα, Επίκουροσ Καθηγήτρια Σμήματοσ Λογιςτικήσ & Χρηματοοικονομικών ΑΣΕΙ Δυτ. Μακεδονίασ Ζναρξθ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ υντονίςτριασ Θεματικοφ Εργαςτθρίου Ειςιγθςθ Αναπλθρώτριασ Γενικισ Γραμματζασ Διεκνών Οικονομικών χζςεων και Αναπτυξιακισ υνεργαςίασ, κ. Μαγδαλθνισ Καρακόλθ Ειςιγθςθ Εκπροςώπου τθσ ENTERPRISE GREECE κ. Γεώργιου Παπαςτεργιόπουλου Ειςιγθςθ του ςτελζχουσ τθσ ΔΕΘ- HELLEXPO, κ. Κυριάκου Σςαντεκίδθ Ειςθγιςεισ από Προξζνουσ και Εμπορικοφσ Ακολοφκουσ Ιωάννθσ Πεδιώτθσ, Γενικόσ Πρόξενοσ Κορυτςάσ Αριςτοτζλθσ-Βαςίλειοσ Ξενάκθσ, Γενικόσ φμβουλοσ ΟΕΤ, Προϊςτάμενοσ Β8

7 Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ Δ/νθσ ΤΠΕΞ Δζςποινα-Παραςκευι Δαουτάκου, φμβουλοσ ΟΕΤ Β τζλεχοσ, τζλεχοσ Β8 Επιχειρθματικισ Ανάπτυξθσ ΤΠΕΞ. Ιωάννθσ Μαροφτςοσ, Γραφείο ΟΕΤ Πρεςβεία τθσ Ελλάδοσ ςτθ όφια Μαρία Νυςταηάκθ, Πρόξενοσ τθσ Σςζχικθσ Δθμοκρατίασ ςτθν Κριτθ και ςτθ αντορίνθ Γεώργιοσ Χατηθπζτροσ Γραμματζασ Α ΟΕΤ Πρεςβείασ τθσ Ελλάδοσ ςτο Βελιγράδι Σοποκετιςεισ από εκπροςώπουσ διμερών επιμελθτθρίων Μαρία Βοηίκθ, Ελλθνογαλλικό Επιμελθτιριο Βία Θεοδωρίδου, Ελλθνοκινεηικό Επιμελθτιριο Χριςτοσ Καηαντηισ, Ελλθνοβουλγαρικό Επιμελθτιριο Αριςτείδθσ Μιτκασ, Ελλθνορωςςικό Επιμελθτιριο Marco de la Pupa, Ελλθνοιταλικό Επιμελθτιριο Σοποκετιςεισ Ξζνων Επιμελθτθρίων Ilir Zhilla, Πρόεδροσ Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων Αλβανίασ Artur Nazarko, Πρόεδροσ του Διμου Mollas Silvana Xhaferaj, Εκπρόςωποσ Επιμελθτθρίου Σιράνων Mirko Velkovski, Πρόεδροσ Επιμελθτθρίου Μπίτολα Παρεμβάςεισ υηιτθςθ

8 Επίςθμο Δείπνο άββατο 13/12/2014 Πολιτιςτικό Κζντρο Φλώρινασ, υντονιςτζσ: κ. Γεώργιοσ Περιβολάρησ, Δημοςιογράφοσ και κ. Μιχάλησ Αγραφιώτησ, Δημοςιογράφοσ. Διεφθυνςη: Αργυροκάςτρου Εξατομικευμζνεσ υναντιςεισ Επιχειρθματιών τθσ Φλώρινασ με τουσ Ζλλθνεσ εμπορικοφσ ακολοφκουσ, εκπροςώπουσ διμερών & ξζνων επιμελθτθρίων και ζλλθνεσ προξζνουσ υνάντθςθ των Σριών Διακρατικών Επιμελθτθρίων (Επιμελθτιριο Φλώρινασ, Ζνωςθ Επιμελθτθρίων Αλβανίασ και Επιμελθτθρίου Μπίτολα) Ζναρξθ Ολομζλειασ του υνεδρίου Χαιρετιςμόσ Σοποκζτθςθ του Τπουργοφ Μακεδονίασ Θράκθσ, κ. Γεώργιοσ Ορφανόσ Χαιρετιςμόσ Σοποκζτθςθ του Γ.Γ. του Τπουργείου Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ, κ. Πάτροκλοσ Γεωργιάδθσ Χαιρετιςμόσ Σοποκζτθςθ Εκπροςώπου τθσ Αξιωματικισ Αντιπολίτευςθσ, κ. Γαβριιλ ακελλαρίδθ Παρουςίαςθ αποτελεςμάτων ζρευνασ του ΙΝΕΜΤ Ε..Ε.Ε. για τισ ςυνζπειεσ των διαςυνοριακών μετακινιςεων ςτθν περιοχι τθσ Φλώρινασ, από τθν επιςτθμονικό ςυνεργάτθ κ. Βάλια Αρανίτου Coffee Break

9 Βράβευςη εξωςτρεφών επιχειρήςεων τησ Φλώρινασ Παρουςίαςθ υμπεραςμάτων 1 ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου, υντονιςτισ 1 ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου Παρουςίαςθ υμπεραςμάτων 2ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου, υντονιςτισ 2 ου Θεματικοφ Eργαςτθρίου Παρουςίαςθ υμπεραςμάτων 3ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου, υντονιςτισ 3 ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου Παρουςίαςθ υμπεραςμάτων 4ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου υντονιςτισ 4 ου Θεματικοφ Εργαςτθρίου Παρεμβάςεισ υμπεράςματα από υντονιςτι του υνεδρίου Κλείςιμο Εργαςιών του υνεδρίου 20:00 Δείπνο Κυριακή 14/12/ :30-13:00 Περιήγηςη ςτην Κεντρική Πλατεία τησ Φλώρινασ όπου θα λάβει χώρα ζκθεςη τοπικών προϊόντων και εκδήλωςη τοπικήσ γευςιγνωςίασ οινογνωςίασ με την ευγενική υποςτήριξη τησ χολήσ Μαθητείασ του ΟΑΕΔ-ΕΠΑ.

10 ΟΡΓΑΝΩΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ Μπίροσ τζφανοσ, Αντιπεριφερειάρχθσ ΠΕ Φλώρινασ, ΠΔΜ Βοςκόπουλοσ Γιάννθσ, Διμαρχοσ Φλώρινασ Θεοδωρίδθσ Κων/νοσ, Διμαρχοσ Αμυνταίου Παςχαλίδθσ Παναγιώτθσ, Διμαρχοσ Πρεςπών απαλίδθσ άββασ, πρόεδροσ ΕΒΕ Φλώρινασ υντονιςτική επιτροπή Βοςκοποφλου Χρυςοφλα, αν. Διευκφντρια Ανάπτυξθσ ΠΕ Φλώρινασ Αριςτείδου Άρθσ, Αντιδιμαρχοσ Πολιτιςμοφ Σουριςμοφ Δ. Φλώρινασ Θεοδωρίδθσ Αβραάμ, Αντιδιμαρχοσ Δ. Αμυνταίου Γραμματεία ςυνεδρίου Διοργάνωςθ υνεδρίου Euricon Ε.Π.Ε. Σηλ επικοινωνίασ: ,

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση δύο (2) θέσεων με επιλογή στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 02.06.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΊΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015

Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΤΘΤΝΗ & ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΣΗ ΑΘΗΝΑ Σρίτθ 17 Μαρτίου 2015 Διονφςησ Μπαλοφρδοσ, Διευθυντήσ Ερευνών ΕΚΚΕ Γαβριήλ Αμίτςησ, Αναπληρωτήσ Καθηγητήσ ΣΕΙ Αθήνασ Γιώργοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ

ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ άββατο 23 Νοεμβρίου 2013 ΠΡΟΩΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τα workshops κα πραγματοποιθκοφν παράλλθλα με τθν εκδιλωςθ 10.00 Εγγραφζσ 11.00 Ζναρξθ: Disrupt Startup Scaleup 11.30 BREAK THROUGH: Μακιματα από τθν

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας

Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας Ελλημική Εταιρία Κοιμωμικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας ΠΑΡΣΗ-ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 9-10 ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ 2015 ΤΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΔ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΣΤΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Επιχειρθςιακό Ρρόγρ αμμα ( 2012) 2013 - (2014)2015 Γενικι Διεφκυνςθ Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ Περιβάλλοντοσ & Τποδομϊν επτζμβριοσ 2012 1 / 79 Επιχειρηςιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Κοζάνη 16/06/2015 Αρ. Πρωτ.: 3523 Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π. Κοζάνη Προ Ταχ. Κώδικα : 501 00 Κοζάνη Μέλη Επιτροπή Παρακολούθηση Πληροφορίε : Η. Μουρατίδη, Β. Γκούτζιο ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020 Τηλέφωνο : 24613-50948,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ενημερωμένο μέχρι τις 18/11 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΣΥΝΔYΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΜΕ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 22 & 23 Νοεμβρίου 2013 Συνεδριακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» Θεσσαλονίκη Π α ρ α

Διαβάστε περισσότερα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα

ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ε υνεργαςία με τα Ελλθνικά Πανεπιςτθμιακά Ιδρφματα ΟΡΑΜΑ ΕΒ Θ ανάδειξθ μιασ νζασ γενιάσ καινοτόμων επιχειρθματιών με προοπτικι και μζλλον ΠΩ: Με τθν εδραίωςθ ενόσ μόνιμου και αξιόπιςτου μθχανιςμοφ ενίςχυςθσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 REGENCY BALLROOM 18.00-20.00 Δήμος Θεσσαλονίκης Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.γιάννης Μπουτάρης, Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΟΛΥΣΥΝΕΔΡΙΟΥ MONEY SHOW 2014 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-3-2014 REGENCY BALLROOM 18.00-20.00 Δήμος Θεσσαλονίκης Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ.γιάννης Μπουτάρης, Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩ

ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΧΑΝΙΩ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 2013 ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΧΑΝΙΩ ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ 4 73132 ΦΑΝΙΑ ΣΗΛ: 28210-52329,45349 FAX: 28210-28307 http://www.chania-cci.gr, e-mail: epimel@chania-cci.gr Περιεχόμενα 1. τοιχεία Γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015

Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 34 - Μάρτιοσ 2015 Περιεχόμενα ΣΕΛ. ΘΕΜΑ 3 Editorial 4 Βράβευςθ τθσ Εκνικισ Τράπεηασ από το διεκνζσ οικονομικό ζντυπο World Finance 5 Σθμαντικζσ Βραβεφςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα

Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων. Δπ Φωηεινή Σάληα Δςναηόηηηερ σπημαηοδόηηρ επεμβάζεων ανανεώζιμων πηγών και εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ ζε βιομησανίερ Τποθίμων Δπ Φωηεινή Σάληα Χρηματοδότηςη για ζρευνα και ανάπτυξη νζων τεχνολογιών ενεργειακήσ απόδοςησ /

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 REGENCY 10:00 13:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 REGENCY 10:00 13:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 REGENCY 10:00 13:00 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α' ενότητα: 10:30π.μ. 11:30π.μ. Συντονιστής: Μαρία Διαλυνά Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing. Μακεδονική Εκδοτική Εκτυπωτική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΜΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΕΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΘΕΜΑ: 15 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΕΥΡΩ 1.ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΚΚΟΥΛΙΔΗΣ-ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις

3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις 3 ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Νέα Προγραμματική Περίοδος για την Αγροτική Ανάπτυξη 2014-2020, ευκαιρίες και προκλήσεις ΘΕΜΑ: Ελληνικό Δίκτυο LEADER Εμπειρίες και Προτάσεις Εισηγητής : Γιώργος Αμανατίδης Εκπρόσωπος

Διαβάστε περισσότερα

Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί! Χορηγοί επικοινωνίας

Γη και θάλασσα πρέπει να κατανοηθούν και να σχεδιαστούν μαζί! Χορηγοί επικοινωνίας South Europe Oλοκληρωμένη ανάπτυξη μέσα από τη διάδραση γης-θάλασσας : Διαστάσεις και προοπτικές της γαλάζιας ανάπτυξης στην Ευρώπη και στην Ελλάδα Τόπος : Αίθουσα Εκδηλώσεων του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα επιλογής 9 ου εξαμήνου Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ (και Πολεοδομία Χωροταξία): Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού

Μάθημα επιλογής 9 ου εξαμήνου Περιφερειακή Ανάπτυξη ΙΙ (και Πολεοδομία Χωροταξία): Θεωρίες και Εφαρμογές Προγραμματισμού Σχεδιασμού Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ Τομέας Μεταφορών, Συγκοινωνιακής Υποδομής, Διαχείρισης Έργων και Ανάπτυξης (ΤΟ.ΜΕ.Σ.Υ.Δ.Ε.Α.Ν) Εργαστήριο Σχεδιασμού,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν» 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν» 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ: Επενδύοντας στο κοινωνικό και αλληλέγγυο επιχειρείν» 9 10 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Πειραιώς 100, Γκάζι-Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ

Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Επωνυμία: Αναπτυξιακή Νοτίου Ηπείρου - Αμβρακικού Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Διακριτικός Τίτλος: ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ Νομική Μορφή: Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ Έτος σύστασης: 1988 Έδρα: Η έδρα της Εταιρίας βρίσκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ - ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Δ/ΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ»

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ» ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ «FORUM ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014/17ο MONEY SHOW ΠΑΤΡΑΣ» ΣΑΒΒΑΤΟ 22/11/2014 10:00 Αγιασμός υπό του Σεβ. Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου ΑΙΘΟΥΣΑ I 10:30-12:30 Σύνδεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν.

Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ο Πρόεδροσ του ΚΙΝΘΜΑΣΟ Δθμοκρατϊν οςιαλιςτϊν, Γιϊργοσ Α. Παπανδρζου, κα είναι υποψιφιοσ ςτθν Αχαΐα και ςτθν Β Ακθνϊν. Ακινα Α Αθδόνθσ Χριςτοσ, Κακθγθτισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Αλεξάκοσ Κωνςταντίνοσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO»

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012) Συμμετοχή στην Διεθνής Έκθεση Ακινήτων «DOMEXPO» Στις αρχές Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη κλιμακίου στην ΧΧV Διεθνής Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΓΤΜΝΑΙΟ ΠΕΣΡΑΚΗ ΚΤΠΡΙΑΝΟΤ ΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2014 2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2014 ΗΜΕΡΑ / ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ Παρατηρήςεισ 1/12/2014 ΔΕΤΣΕΡΑ φςκεψθ Διεφκυνςθσ και υμβουλίου (3 θ -4 θ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Μάιος 2015 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PV-NET ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στις 8 Μαΐου 2015 πραγματοποιήθηκε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα