ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 18641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για την κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΕΚΟ 1175 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο νομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασί ας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρη ση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙ ΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ANΩΝYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις δια τάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «HELLASOD LOGISTICS ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΛΙΑΣ ΑΕ» με το δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑ ΝΤΙΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΑΙΚ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΕΣΑΝΛΗΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κί νητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MONTECHRI STO ΞEΝΟΔΟΧEIAKH ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ETAIPEIA MONTECHRISTO AE.» στις διατά ξεις του ν. 3299/ Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν καλύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανι σμούς της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» της ατομικής επιχείρησης «ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟ ΤΕΛΗΣ» της εταιρείας «STARDOM OE» Ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕ ΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΠΑΤΗ» της ατομικής επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στην επιχείρηση της Ν.Α. Κοζάνης «Κέ ντρο Περιβάλλοντος» Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 2171 (1) Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευ ρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ), για την κάλυψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 1. Τις διατάξεις των άρθρων 7, 10 και 11 του ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Α /314), όπως ισχύει,

2 18642 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) του άρθρου 8 του ν. 2322/1995 «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου για την χορήγηση δανείων και πιστώσεων και άλλες διατάξεις», των άρθρων 59 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνι κής Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικο νομίας και Οικονομικών» (Α /57), 2. το υπ αριθμ. ΕΓ 23 00/3844/ έγγραφο του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. με θέμα «Σύμβαση εγγύησης με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων». 3. το υπ αριθμ. οικ.2/11872/0025/ έγγραφο της 25 ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με θέμα «Παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για κάλυ ψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ) ποσού 80 εκατ. ευρώ». 4. την εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών προς τη Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε: την παροχή της εγγύησης του Ελληνικού Δημοσίου στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) για κάλυ ψη δανείου της στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων Α.Ε. (ΟΣΚ Α.Ε.) ποσού 80 εκατομμυρίων ευρώ. Όσον αφορά την προμήθεια του Ελληνικού Δημοσίου, το ποσοστό καθορίζεται στο 0,5%. Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΙΑΠΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑΣ Αριθμ /ΕΓΔΕΚΟ 2173 (2) Τροποποίηση της υπ αριθμ /ΔΕΚΟ 1175 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δι οίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικο νομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασί ας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρη ση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.». ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 1. Τις διατάξεις: της παρ. 4 του άρθρου 13 ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επι χειρήσεις και Οργανισμοί (Δ.Ε.Κ.Ο.)» (Φ.Ε.Κ. 314/Α/2005), των άρθρων 41 και 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α ), 2. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προ ϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ /ΔΕΚΟ 1175 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού στη δημόσια επιχείρηση ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε.» (Φ.Ε.Κ. 1472/Β/2006), αποφασίζουμε: Την τροποποίηση των παραγράφων 2 και 3 του άρ θρου 1 της υπ αριθμ /ΔΕΚΟ 1175 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, ως εξής: Άρθρο 1 2. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π. το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προ κήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία των δέκα [10) ημερών, τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη του Α.Σ.Ε.Π.. Μετά την έγκριση ή τροποποίηση της προκήρυξης από το Α.Σ.Ε.Π. ή την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας των δέκα (10) ημερών, η προκήρυξη δημοσιεύεται στο τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ.9 του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/ ) και αναρτάται στο κατάστημα της επι χείρησης καθώς και στο κατάστημα του δήμου ή της κοινότητας, όπου αυτή εδρεύει. Περίληψη της προκή ρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ημερήσιες εφημερίδες των Αθηνών και μία της Θεσσαλονίκης. 3. Τριμελής τουλάχιστον Επιτροπή, που συγκροτείται από το Δ.Σ. της επιχείρησης, καταρτίζει πίνακα αποκλειό μενων για τυπικούς λόγους καθώς και προσωρινό πίνακα προσληπτέων, οι οποίοι αναρτώνται στο κατάστημα της επιχείρησης. Κατά των πινάκων αυτών ασκείται ένσταση μόνο για λόγους νομιμότητας εντός δέκα (10) ημερών από την ανάρτηση τους, η οποία κατατίθεται αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδρομικώς επί αποδείξει στην επιχεί ρηση. Η Επιτροπή εξετάζει τις ενστάσεις και καταρτίζει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων, τον οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. εντός δέκα (10) ημερών από την κατάρτιση του για περαιτέρω έλεγχο. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νομιμότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων, κυρώνει αυτόν και τον επιστρέφει στην επιχείρηση. Ο πίνακας προσληπτέων αποστέλλεται προς δημοσίευση στην Εφη μερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2, περίπτωση ιε του ν. 3469/2006 (Φ.Ε.Κ. 131/Α/ ). Αθήνα, 4 Ιουλίου 2007 ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δ. ΣΙΟΥΦΑΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (3) Υπαγωγή της εταιρείας «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00723/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Α.Ε.» για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της, με το κίνητρο της επιχορήγη σης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμέ νης μορφής της υφιστάμενης ξενοδοχειακής μονάδας 4* «BLUE BAY», εγκεκριμένης δυναμικότητας 221 δωμ./410 κλινών, στην παραλία Ιαλυσού, στο Δήμο Ιαλυσού Ρόδου στο Νομό Δωδεκανήσου, συνολικής δαπάνης δέκα εκα τομμυρίων πεντακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων εκατό ευρώ ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του συνολικού κόστους επιχορηγουμένων δαπανών της επένδυσης ( ), δηλαδή ποσό επιχορήγησης τέσσερα εκατομμύρια διακόσιες είκοσι επτά χιλιάδες διακόσια σαράντα ευρώ ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δέκα (10) νέες θέσεις απασχόλησης ΕΜΕ πέντε (5). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). (4) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ANΩΝYMH ΕΤΑΙΡΕΙΑ» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00850/Ε/ν. 3299/2004/ Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΦΟΙ ΠΑΛΑΤΣΙΔΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την ενίσχυ ση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείου 4* στο δήμο Δικαίου στη Νήσο Κω του Νομού Δωδεκανήσου, δυναμικότητας 644 κλινών. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δέκα εκατομμύρια εκατό χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% δηλαδή ποσό επιχορήγησης πέντε εκατομμύ ρια πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εκατόν δέκα πέντε (115) νέες θέσεις εργασίας (60 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (5) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «HELLASOD LOGISTICS ΕΠΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00845/ν. 3299/2004/ διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «HELLASOD LOGISTICS ΕΠΕ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στη δη μιουργία μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας προς τρίτους, δυναμικότητας παλε τοθέσεων, στο Νομό Βοιωτίας. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομ μύριο διακόσιες σαράντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 45%, ήτοι ποσό πεντακόσιες πενήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν οχτώ (8) νέες θέσεις εργασίας (8,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (6) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥ ΛΙΑΣ ΑΕ» με το δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00870/Ε/ν. 3299/2004 / διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΛΙΑΣ ΑΕ» με το δ.τ. «ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΤΛΑΝΤΙΣ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχο ρήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχει ακής μονάδας 5* στην περιοχή Ηλιόπετρα Καρδαμενας της Νήσου Κω του Νομού Δωδεκανήσου, δυναμικότητας 144 δωματίων 310 κλινών. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε εί κοσι ένα εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 50% δηλαδή ποσό επιχορήγησης δέκα εκατομμύρια επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ).

4 18644 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εκατό (100) νέες θέσεις εργασίας (54,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (7) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΜΑΡΑΚΑΣ ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00847/Ε/ν. 3299/2004/ διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΜΑΡΑ ΚΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση νέας ξενοδοχειακής μονάδας 5* στο Δήμο Κυδωνίας του Νομού Χανίων, δυναμικότη τας 51 δωματίων 107 κλίνες. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε έξι εκατομμύρια οκτακόσιες τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 35% δηλαδή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμύ ρια τριακόσιες ενενήντα δύο χιλιάδες εξακόσια ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν δυο (2) νέες θέσεις εργασίας (2,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (8) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΑΙΚ & ΣΙΑ ΟΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00786/Ε/ν. 3299/2004/ διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΟΡΝΙΛΑΚΗ ΑΙΚ & ΣΙΑ ΟΕ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ανέ γερση κέντρου αποθήκευσης και διανομής στο Δήμο Αρκαδίου του Νομού Ρεθύμνου. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε εννια κόσια ενενήντα οχτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 40% δηλαδή ποσό επιχορήγησης τριακόσιες ενε νήντα εννέα χιλιάδες διακόσια ευρώ ( ,00). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (9) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΕΣΑΝΛΗΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00778/ν. 3299/2004/ διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΚΕΣΑΝΛΗΣ Κ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΕ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην ίδρυση σύγχρονης αποθηκευτικής μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας, δυναμικότητας 1800 παλετοθέσεων, στην Κατερίνη του Ν. Πιερίας. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες δέκα χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50%, ήτοι ποσό εξακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν επτά (7) νέες θέσεις εργασίας (7,0 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (10) Υπαγωγή της υπό σύσταση εταιρείας «ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00518/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσής της υπό σύσταση επιχείρησης «ΓΚΑΣΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ» που αναφέρεται στην εγκατάσταση μονάδας αναερόβιας επεξεργασίας αποβλήτων χοιροτροφικής μονάδας για παραγωγή βιοα

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ερίου, συμπληρωματική μονάδα αερόβιας επεξεργασίας και νέο χώρο για την παραγωγή οργανικού βελτιωτικού εδάφους στο Καμποχώρι, Δήμου Αλεξάνδρειας του Νο μού Ημαθείας συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης πο σού εννιακοσίων τριάντα έξι χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης τετρακοσίων εξήντα οκτώ χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθεί μία (1) νέα θέση απασχόλησης (1 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνη). (11) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙ ΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00823/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ», για την ενίσχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στην επέκταση της εμπορικής δραστηριότητας (εφοδια στικής αλυσίδας), που βρίσκεται στην περιοχή Λεχαινά, του Νομού Ηλείας, συνολικής ενισχυόμενης δαπάνης οκτακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων επτακοσίων ευρώ ( ,00) με ποσοστό επιχορήγησης 50%, ήτοι ποσό τετρακοσίων σαράντα ενός χιλιάδων τριακοσίων πενή ντα ευρώ ( ,00). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν πέντε (5) νέες θέσεις εργασίας (5 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: (12) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «MONTECHRISTO ΞEΝΟΔΟΧEIAKH ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA MONTECHRISTO AE.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. ΚΑΙ Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00863/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουρ γού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγω γή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «MONTECHRISTO ΞEΝΟΔΟΧEIAKH ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ETAIPEIA MONTECHRISTO AE.», για την ενί σχυση επένδυσής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής του ξενοδοχείου Κάστρο στον Άγιο Στέφανο του Δήμου Μυκόνου του Νομού Κυκλάδων. Η συνολική δυναμικότητα μετά την επένδυση καθορίζεται σε 65 κλίνες. Η συνολική ενισχυόμενη δαπάνη ανέρχεται σε δυο εκατομμύρια πεντακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ ( ,00 ). Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχε ται στο 45% δηλαδή ποσό επιχορήγησης ενός εκα τομμυρίου εκατό σαράντα δυο χιλιάδων εκατό ευρώ ( ,00 ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν εννέα (9) νέες θέσεις εργασίας (6,25 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π (13) Ενδείξεις για τις οποίες η δαπάνη φαρμάκων δεν κα λύπτεται από τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1. Το άρθρο 1 του ν. 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 93) «Μεταρρύθ μιση του Συστήματος Φαρμακευτικής Περίθαλψης». 2. Την υπ αριθμ. 1718/ απόφαση του ΚΕΣΥ. Το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 726/2004 του Ευρω παϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σύμφωνα με το οποίο, τα κράτη μέλη μπορούν να επιλέγουν μεταξύ των στοιχείων που εμφαίνονται στην άδεια κυκλοφορίας τις θεραπευτικές ενδείξεις και τα μεγέθη συσκευασίας που θα καλύπτονται από τους οικείους φορείς κοινωνικών ασφαλίσεων 4. Την υπ αριθμ / (Φ.Ε.Κ. Β 311) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολο γισμού, ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανισμών, αποφασίζουμε: Α. Οι ενδείξεις για τις οποίες, η δαπάνη των φαρμάκων (ιδιοσκευασμάτων) που αντιστοιχούν σε αυτές δεν θα καλύπτεται από φορείς και κλάδους ασφάλισης ασθέ νειας είναι οι ακόλουθες: Παχυσαρκία (μη συνοδευόμενη από σχετικούς πα ράγοντες κινδύνου) Ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία Στυτική δυσλειτουργία Κοινές στοματίτιδες άφθες Δερματική γήρανση ή ρυτίδες δέρματος Ορμονική αντισύλληψη για συστηματική χρήση

6 18646 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Βιταμινοθεραπεία από του στόματος για τόνωση ή υποκατάσταση βιταμινών Φλεβική ανεπάρκεια των κάτω άκρων Αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη νικοτίνη. Β. Κατ εξαίρεση, η δαπάνη των φαρμάκων που εμπί πτουν στις ανωτέρω ενδείξεις θα καλύπτεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 2 της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του νόμου 3457/2006 (Φ.Ε.Κ. Α 93). Γ. Με μέριμνα του ΕΟΦ, με τη δημοσίευση της πα ρούσας, εκδίδεται εγκύκλιος με τα φάρμακα, τα οποία έχουν εγκεκριμένες ενδείξεις εκ των ανωτέρω. Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφη μερίδα της Αθήνα, 2 Ιουλίου 2007 ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Β. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΑΘ. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (14) της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4176/ΠΟ2/1/355/ν. 2601/1998/ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολο κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας ασβεστοπολτού στην θέση Ζυγός του Δήμου Φιλίππων του Ν. Δράμας συνο λικού κόστους διακόσιες πενήντα έξη χιλιάδες εκατόν πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτά ( ,85 ) με ποσοστό επιχορήγησης 35% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης ογδόντα εννέα χιλιάδες εξακόσια πενήντα τρία ευρώ και σαράντα εν νέα (89.653,49 ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ορίζεται σε ,69 για το οποίο χορηγείται επιδότηση επιτοκίου για έξη χρόνια με ποσοστό 35 % (15) της ατομικής επιχείρησης «ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4177/ΠΟ2/4/00095/ν. 3299/2004/ Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολο κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΤΡΑΜΠΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό μονάδας τυροκομείου στην Κυανή Διδυμοτείχου του Ν. Έβρου συνολικού κό στους εκατόν πενήντα μία χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδομήντα πέντε χιλιάδες οκτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ (75.895,00 ) (16) της εταιρείας «STARDOM OE». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4179/ΠΟ2/4/00019/ν. 3299/2004 / Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολοκλή ρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «STARDOM OE» που αναφέρεται στην ίδρυση μο νάδας παραγωγής πλαστικών κουφωμάτων στο 6 ον χιλ. Καβάλας Δράμας του Ν. Καβάλας συνολικού κόστους εκατόν είκοσι επτά χιλιάδες οκτακόσια σαράντα έξη ευρώ και σαράντα δύο λεπτά ( ,42 ) με ποσοστό επιχορήγησης 50% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια είκοσι τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά (63.923,21 ). (17) της εταιρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥ ΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΠΑΤΗ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4178/ΠΟ2/4/00108/ν. 3299/2004 / Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολοκλή ρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της εται ρείας «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΤΗΣ ΚΑΜΠΙΓΚ ΜΠΑΤΗ» που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό ολοκληρωμένης μορφής υφισταμένου καμπιγκ Α κα τηγορίας στη θέση Ακτή Μπάτη 4 ον χιλ. Παλαιάς Εθν. Οδού Καβάλας Θεσ/νίκης του Ν. Καβάλας. Ενισχυόμενο κόστος (Leasing): ,00 ευρώ. Ενισχυόμενο Κόστος εκτός Leasing: ,00 ευρώ. Ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ενισχυόμενου (με Leasing) κόστους, δηλαδή ποσό επιχορήγησης με την μορφή επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης πεντα

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα ευρώ ( ,00). Ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του ενισχυόμενου εκτός (Leasing) κόστους, δηλαδή επτακόσιες δέκα χι λιάδες εκατόν εξήντα ευρώ ( ,00). (18) της ατομικής επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΘΕ ΟΔΩΡΟΣ». Με την υπ αριθμ. ΙΕ/ΟΕ/4175/ΠΟ2/4/00096/ν. 3299/2004 / Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης εγκρίνεται η ολο κλήρωση και έναρξη λειτουργίας της επένδυσης της ατομικής επιχείρησης «ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ» που αναφέρεται στην επέκταση εκσυγχρονισμό μονά δας κατασκευής τσιμεντοπροιόντων στο Καλαμπάκι του Ν. Δράμας συνολικού κόστους εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδες τριακόσια πενήντα οκτώ ευρώ ( ,00 ) με ποσοστό επιχορήγησης 55% επί του συνολικού κόστους δηλαδή ποσό επιχορήγησης εβδομήντα εννέα χιλιάδες εννιακόσια σαράντα επτά ευρώ (79.947,00 ). Αριθμ /7084 (19) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου στην επιχείρηση της Ν.Α. Κοζάνης «Κέ ντρο Περιβάλλοντος». ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 2527/1997 και τις διατάξεις των άρθρων 18 και 21 του ιδίου ως ανωτέρου νόμου, όπως ισχύουν. 2. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/ Την υπ αριθμ. οικ.8907/ εγκύκλιο του Υπουρ γείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω σης περί προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού έτους Την υπ αριθμ. οικ.57432/ εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης «Υπαγωγή προγραμμάτων που χρηματοδο τούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις διατάξεις του άρθρου 28 ν. 2190/1994». 5. Την υπ αριθμ. 26/2007 απόφαση του Δ.Σ. της Επιχείρη σης της Ν.Α. Κοζάνης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» σχετικά με την πρόληψη επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους. 6. Τον κανονισμό της επιχείρησης που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 151/ απόφαση του Ν.Σ. Κοζάνης και δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 179/ /τ.Β. 7. Την υπ αριθμ. 860/ θετική εισήγηση του Νομάρχη Κοζάνης για τις ανωτέρω προσλήψεις. 8. Το από έγγραφο των δικηγόρων Αγνής Γκατζόφλια Στύλλου και Βασιλικής Χατζή Τσώτσου, Νομικών Συμβούλων της Ν.Α. Κοζάνης, με το οποίο βε βαιώνουν ότι με τις ανωτέρω συμβάσεις δεν θα καλυ φθούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και δεν θα υποκρύ πτουν εξαρτημένη εργασία. 9. Το γεγονός ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες πιστώσεις στον προϋπολογισμό της Επιχείρησης, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη επτά (7) ατόμων στην Επι χείρηση της Ν.Α. Κοζάνης «ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» με σύμβαση μίσθωσης έργου, διάρκειας ενός (1) έτους ως εξής: α/α Ειδικότητα Αριθμός θέσεων 1 ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος 1 2 ΠΕ Χημικού 1 3 ΠΕ Χημικού Μηχανικού 1 4 ΠΕ Περιβαλλοντολόγου 1 5 TE Τεχνολόγου Γεωπόνου 1 6 ΔΕ ή TE για Γραμματειακή Υποστήριξη 7 ΙΕΚ ειδικότητας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορικής Η δαπάνη για την απασχόληση των ανωτέρω θα καλυ φθεί από τον προϋπολογισμό της Επιχείρησης «Κέντρο Περιβάλλοντος». Το συνολικό ποσό της αμοιβής ορίζεται στα ,00 ευρώ για καθένα από τα άτομα κατηγορίας ΠΕ, ,00 ευρώ για καθένα από τα άτομα κατηγορίας TE, και ,00 ευρώ για το ένα (1) άτομο απόφοιτο ΙΕΚ. Απαγορεύεται η ανανέωση ή παράταση των ανωτέρω συμβάσεων. Η ισχύς της παρούσας ισχύει από τη δημοσίευσή της. Κοζάνη, 20 Ιουνίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΟΥΔΗΣ Αριθμ. οικ (20) Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθω σης έργου. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997, τροποποί ηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 κ.λπ. 1 1

8 18648 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2. Το υπ αριθμ. οικ / έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. Δ.Δ.Α. (Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α.), με το οποίο ανακοινώνεται ότι με την υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/289/4520/ απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ αριθμ. 33/2006 ΠΥΣ, εγκρίθηκαν συμβάσεις μίσθωσης έργου έξι (6) ατόμων στη Νομαρχιακή Αυτοδι οίκηση Εύβοιας με αντικείμενο την παροχή αδειών εργα σίας αλλοδαπών για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών. 3. Την από βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου της Ν.Α. Εύβοιας. 4. Το υπ αριθμ. 3355/ έγγραφο βεβαίωση της Δ/νσης Οικονομικού της Ν.Α. Εύβοιας, αποφασίζουμε: Εγκρίνουμε την πρόσληψη έξι (6) ατόμων με σύμβα ση μίσθωσης έργου από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Εύβοιας για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών ως ακο λούθως: 2 ΠΕ 2 TE 2 ΔΕ, τα οποία θα απασχοληθούν με την παροχή αδειών εργασίας σε αλλοδαπούς, μηνιαίας δαπάνης 1.232,58 / άτομο κατηγορίας ΠΕ, 1.173,88 / άτομο κατηγορίας TE και 880,41 / άτομο κατηγορίας ΔΕ. Τόπος εκτέλεσης του έργου η έδρα της Ν.Α. Εύ βοιας. Η εργασία αυτή δεν ανάγεται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων της Ν.Α. Εύβοιας. Λαμία, 2 Ιουλίου 2007 Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1789 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΠΡΩΤΟ ΒΟΥΛΙΑ ΣΠΕΤΣΩΝ Α.Ε.» στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1974 5 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση της προθεσμίας υποβολής της Οριστικής Δήλωσης Απόδοσης Φόρου Μισθωτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4183 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 263 17 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή επένδυσης της «ΑΦΟΙ ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΦΑ ΑΤΕ ΒΕ» με το δ.τ. «ΛΕΦΑ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 30327 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1993 24 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της αριθμ. Φ.253/143554/Β6(ΦΕΚ 1794 Β /15.11.2010) Υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8417 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 654 17 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποζημίωσης των πληγέντων από τις πλημμύρες της 16 ης και 17 ης Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7195 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 492 31 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός νέου ορίου έκδοσης εγγυητικών επιστο λών της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21435 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1387 2 Σεπτεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥΝΤΑ ΒΙΟ ΛΟΓΙΚΑ ΑΓΡΑΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25069 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2018 17 Σεπτεµβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΞΕΝΟ ΟΧΕΙΑ ΡΟ ΟΥ ΓΕΩΡ ΓΙΟΣ Β. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε.» µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19347 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1412 16 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανάκληση της υπ αριθμ. ΙΕ/18721/2583/50139/19 5 2008 απόφασης του Υφυπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23865 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1666 18 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση τοπικής αρμοδιότητας αστυνομικών Υπη ρεσιών... 1 Υπαγωγή επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11817 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 932 18 Μαΐου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίη ση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7793 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 623 3 Απριλίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΚΙΩΤΗ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.» με δ.τ. «ΦΩΣ», στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9629 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Υπαγωγή της εταιρείας «ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» με διακριτικό τίτλο «MERCADO», στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 37167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορι σμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκη σης για τη διεξαγωγή δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 26053 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2108 29 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Εισοδηματική ενίσχυση νοικοκυριών ορεινών και μει ονεκτικών περιοχών με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18071 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1261 1 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΗΛ/6170/28.4.2004 (ΦΕΚ 645/Β /3.5.2004) απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3857 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 321 16 Μαρτίου 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. 10082/Β431 (ΦΕΚ 377 Β/ 23.3.2005) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8155 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 625 11 Μαΐου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Κατανομή έκτακτου ποσού στήριξης στους παρα γωγούς αγελαδινού γάλακτος κατ εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3433 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2487 3 Δεκεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση οργανικών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29253 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2132 23 Σεπτεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αλλαγή του τρόπου κάλυψης της ίδιας συμμετοχής, παράταση του χρόνου ολοκλήρωσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 33821 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2349 19 Νοεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύστημα Πιστοποίησης της Επιμόρφωσης... 1 Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10243 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 950 27 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ίδρυση και Λειτουργία Υποκαταστήματος του Στρα τιωτικού Φαρμακείου Αθηνών....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19055 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1162 10 Απριλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός Οργανικών Μονάδων για την Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης της Αρχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 49303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3315 12 Δεκεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής δή λωσης στοιχείων ακινήτων έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8353 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότη τας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27733 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1916 18 Σεπτεμβρίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Απασχόληση υπαλλήλων Δ.Ο.Π. εκτός κανονικού ωραρίου... 1 μίσθωσης έργου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1114 5 Ιουλίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Μεταβίβαση στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας της αρμοδιότητας καθορισμού των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1115 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 116 21 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός κατ αποκοπή χορηγήματος για καθα ριότητα της Υ.Δ.Ε. Ν. Τρικάλων,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4303 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 273 21 Φεβρουαρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Σύσταση θέσης εκπαιδευτικής βαθμίδας ΥΕ, ειδικό τητας Εργατών της Περιφέρειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 23039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1828 3 Σεπτεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Συμπλήρωση της υπ αριθμ. 8966/18.5.2006 (ΦΕΚ 692/ τ. Β ) υπουργικής απόφασης....

Διαβάστε περισσότερα