Αθήνα Σεπτέμβριος 2007

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αθήνα Σεπτέμβριος 2007"

Transcript

1 7 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Συνοπτικός Οδηγός Αθήνα Σεπτέμβριος 2007

2 7o Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης της ΕΕ ( ) Πρόγραμμα Περιγραφή Προϋπολογισμός σε εκατ. ευρώ Συνεργασία Δράσεις για διακρατικές συνεργασίες, τεχνολογικές πλατφόρμες, από κοινού τεχνολογικές πρωτοβουλίες, συντονισμό μη κοινοτικών ερευνητικών προγραμμάτων και διεθνή συνεργασία. Περιλαμβάνει τις θεματικές περιοχές: Υγεία Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία, Βιοτεχνολογία Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες τεχνολογίες παραγωγής Ενέργεια Περιβάλλον (συμπεριλαμβάνεται η αλλαγή κλίματος) Μεταφορές (συμπεριλαμβάνεται η αεροναυτική) Κοινωνικο-οικονομικές και ανθρωπιστικές επιστήμες Διάστημα Ασφάλεια Ιδέες Άνθρωποι Δράσεις για την ενίσχυση της έρευνας αιχμής, σε όλα τα επιστημονικά και τεχνολογικά πεδία, που διεξάγεται από μεμονωμένες εθνικές ή διακρατικές ομάδες ανταγωνιζόμενες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αρμόδιο όργανο για την υλοποίηση του προγράμματος είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας. Είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων ακόμα και από ερευνητικές ομάδες που προέρχονται από μία συνδεδεμένη χώρα Δράσεις για την ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ευρωπαϊκού ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Περιλαμβάνει τις Δράσεις Marie Curie και άλλες πρωτοβουλίες Ικανότητες Περιλαμβάνει τους εξής τομείς: Ερευνητικές υποδομές Έρευνα για την υποστήριξη των ΜΜΕ Περιφέρειες γνώσης Ερευνητικό δυναμικό Επιστήμη και κοινωνία Συνεκτική ανάπτυξη των πολιτικών έρευνας και καινοτομίας Δράσεις διεθνούς συνεργασίας Μη πυρηνικές δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών Σύνολο Πρόγραμμα Ευρατόμ για δράσεις έρευνας και κατάρτισης στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας ( ) 2.751

3 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" 1. ΥΓΕΙΑ (6.100 εκατ. ευρώ) Στόχος: Βελτίωση της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδωνεπιχειρήσεων υγείας της ΕΕ, αντιµετώπιση παγκόσµιων προβληµάτων υγείας και αναδυόμενων επιδημιών. Δράσεις: Βιοτεχνολογία, Μεταγραφική έρευνα στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας, Βελτιστοποίηση των παροχών για την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη των Ευρωπαίων πολιτών. 2.ΤΡΟΦΙΜΑ, ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (1.935 εκατ. ευρώ) Στόχος: ηµιουργία µιας ευρωπαϊκής γνωσιοκεντρικής βιο-οικονοµίας συσπειρώνοντας επιστημονική κοινότητα, βιομηχανία και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, Έρευνα για ασφαλή, υγιεινά και υψηλότερης ποιότητας τρόφιµα. ράσεις: Αειφόρος παραγωγή και διαχείριση βιολογικών πόρων του εδαφικού, δασικού και υδάτινου περιβάλλοντος, Ανάπτυξη εργαλείων, Ακεραιότητα και έλεγχος της τροφικής αλυσίδας, Εφαρµογές βιοεπιστηµών και βιοτεχνολογιών για την ανάπτυξη αειφόρων, µη εδώδιµων προϊόντων και διαδικασιών. 3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (9.050 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ικανότητας διαμόρφωσης και ελέγχου των µελλοντικών εξελίξεων στον τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής κοινωνίας και οικονομίας. ράσεις: Σταθερότητα και ασφάλεια των υποδομών των δικτύων και των υπηρεσιών, Απόδοση και αξιοπιστία των ηλεκτρονικών συστημάτων και των εξαρτημάτων, Εξατομικευμένα συστήματα ΤΠΕ, Διαχείριση ψηφιακού περιεχομένου. 4. ΝΑΝΟΕΠΙΣΤΗΜΕΣ, ΝΑΝΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (3.475 εκατ. ευρώ) Στόχος: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας, Μετεξέλιξη από βιοµηχανία έντασης πόρων σε βιοµηχανία έντασης γνώσης, Παραγωγή πρωτοποριακών γνώσεων και εφαρµογών σε σηµεία τοµής διαφορετικών κλάδων. ράσεις: Νανοεπιστήµες, Νανοτεχνολογίες, Υλικά, Νέα παραγωγή, Συνολοκλήρωση τεχνολογιών για βιοµηχανικές εφαρµογές. 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ (2.350 εκατ. ευρώ) Στόχος: Μετατροπή του υφιστάµενου ενεργειακού συστήµατος, που εξαρτάται από ορυκτά καύσιµα, σε αειφόρο σύστηµα με βάση διαφοροποιηµένες, αυξηµένης ενεργειακής απόδοσης και μη ρυπογόνες πηγές ενέργειας, Αντιµετώπιση προκλήσεων για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού και την αλλαγή του κλίµατος. ράσεις: Υδρογόνο και κυψέλες καυσίµου, Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές, Παραγωγή ανανεώσιµων καυσίµων, Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας για τη θέρµανση και τη ψύξη, Τεχνολογίες δέσµευσης και αποθήκευσης CO2 για µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µηδενικών εκποµπών, Καθαρές τεχνολογίες άνθρακα, Ευφυή ενεργειακά δίκτυα, Ενεργειακή απόδοση και εξοικονόµηση ενέργειας, Γνώση για την διαμόρφωση ενεργειακών πολιτικών. 6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ (συµπεριλαμβάνεται η κλιματική αλλαγή) (1.890 εκατ. ευρώ) Στόχος: Αειφόρος διαχείριση του περιβάλλοντος και των περιβαλλοντικών πόρων, με βάση τη βελτίωση των γνώσεων σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ της βιόσφαιρας, των οικοσυστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, εργαλείων και υπηρεσιών ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παγκοσμίων περιβαλλοντικών ζητημάτων. ράσεις: Κλιματική αλλαγή, ρύπανση και κίνδυνοι, αειφόρος διαχείριση των πόρων, περιβαλλοντικές τεχνολογίες, εργαλεία γεωσκόπησης και εργαλεία αξιολόγησης. 7. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (συµπεριλαµβάνεται η αεροναυτική) (4.160 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ανάπτυξη, µε βάση τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και προς όφελος των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου, ολοκληρωμένων, οικολογικότερων πανευρωπαϊκών συστηµάτων µεταφορών τα οποία δεν βλάπτουν το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους. ράσεις: Αεροναυτική και εναέριες µεταφορές, Βιώσιμες επίγειες µεταφορές (σιδηροδροµικές, οδικές και πλωτές),

4 Υποστήριξη του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήµατος παγκόσµιας πλοήγησης (Galileo και EGNOS ). 8. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (623 εκατ. ευρώ) Στόχος: ιαµόρφωση µιας κοινής γνώσης των πολύπλοκων και αλληλένδετων κοινωνικοοικονοµικών προκλήσεων που αντιµετωπίζει η Ευρώπη. Δράσεις: Οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση και ανταγωνιστικότητα σε µια κοινωνία της γνώσης, Συνδυασµός οικονοµικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών στόχων µε µια ευρωπαϊκή προοπτική, Μείζονες κοινωνικές τάσεις και οι συνέπειές τους, Η Ευρώπη στον κόσµο, Ο πολίτης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινωνικοοικονοµικοί και επιστηµονικοί δείκτες, ραστηριότητες προοπτικής διερεύνησης. 9. ΔΙΑΣΤΗΜΑ (1.430 εκατ. ευρώ) Στόχος: Υποστήριξη ενός ευρωπαϊκού διαστηµικού προγράµµατος το οποίο θα εστιάζεται σε εφαρµογές όπως η GMES προς όφελος των πολιτών και της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής διαστηµικής βιοµηχανίας. Δράσεις: Εφαρµογές διαστηµικής τεχνολογίας στην υπηρεσία της ευρωπαϊκής κοινωνίας, Εξερεύνηση του διαστήµατος, ΕΤΑ για την ενίσχυση των βάσεων της διαστηµικής επιστήµης και τεχνολογίας. 10. ΑΣΦΑΛΕΙΑ (1.400 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ανάπτυξη τεχνολογιών και γνώσεων για τη διαµόρφωση ικανότητας κατοχύρωσης της ασφάλειας των πολιτών από απειλές όπως η τροµοκρατία και η εγκληµατικότητα, και παράλληλα διασφάλισης των θεµελιωδών ανθρώπινων δικαιωµάτων. Δράσεις: Ασφάλεια των πολιτών, Ασφάλεια υποδοµών και υπηρεσιών κοινής ωφελείας, Ευφυής παρακολούθηση και ασφάλεια των συνόρων, Αποκατάσταση της ασφάλειας και της προστασίας σε περιπτώσεις κρίσεων, Συνολοκλήρωση συστηµάτων ασφάλειας, διασύνδεση και διαλειτουργικότητα, Ασφάλεια και κοινωνία, Συντονισµός και δόµηση της έρευνας στον τοµέα της ασφάλειας. ΒΡΕΙΤΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ! IDEAL-IST: EASIER: NIS-NEST: SMEs go LIFESCIENCES: ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΔΕΕΣ" Το πρόγραμμα "Ιδέες", που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ), θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, προσελκύοντας και συγκρατώντας τους καλύτερους ερευνητές, υποστηρίζοντας την αριστεία στην έρευνα αιχμής και υψηλού ρίσκου, και προβάλλοντας την επιστημονική έρευνα παγκόσμιας εμβέλειας σε νέους, ταχέως αναδυόμενους τομείς. Στόχος: Ενίσχυση του δυναµικού χαρακτήρα της δημιουργικότητας και της αριστείας της ευρωπαϊκής έρευνας στον τομέα της πρωτοποριακής γνώσης. Πρόκειται για έρευνα που πραγματοποιείται στα όρια μεταξύ διαφόρων επιστημών και η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Δράσεις: Υποστηρίζονται ερευνητικά έργα που αναλαμβάνονται µε πρωτοβουλία ερευνητών, σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο, και υλοποιούνται από µεµονωµένες ομάδες, ανταγωνιζόμενες µεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δύο σχήματα χρηματοδότησης: η επιχορήγηση για εκκίνηση ανεξάρτητης έρευνας (νέοι ερευνητές) και η επιχορήγηση για προηγμένη έρευνα (ώριμοι ερευνητές). Μοναδικό κριτήριο αξιολόγηση είναι η αριστεία.

5 ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΘΡΩΠΟΙ" Στόχος: Ποσοτική και ποιοτική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της έρευνας και της τεχνολογίας στην Ευρώπη, µέσω της προώθησης και προβολής της επαγγελματικής σταδιοδρομίας στον χώρο της έρευνας και της διαμόρφωσης ελκυστικών συνθηκών και προοπτικών για ερευνητική σταδιοδρομία στην Ευρώπη. Δράσεις: Αρχική κατάρτιση των ερευνητών, ια βίου επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη, Διεθνής διάσταση που καλύπτεται από διεθνείς υποτροφίες εξωτερικού και εσωτερικού, Ειδικές δράσεις για τη υποστήριξη της δημιουργίας μιας γνήσιας ευρωπαϊκής αγοράς. ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ" ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ (1.715 εκατ. ευρώ) Στόχος: Βελτιστοποίηση της χρήσης και αναβάθµιση των σηµαντικότερων υποδοµών έρευνας στην Ευρώπη. Δράσεις: Υποστήριξη των υφιστάµενων και νέων υποδοµών έρευνας. ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ (1.336 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ενίσχυση της ικανότητας καινοτοµίας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ και της συµβολής τους στην ανάπτυξη προϊόντων και αγορών νέας τεχνολογίας. Δράσεις: Υποστήριξη µικρών οµάδων καινοτόµων ΜΜΕ με στόχο την επίλυση κοινών ή συµπληρωµατικών τεχνολογικών προβληµάτων, Υποστήριξη ενώσεων ή οµίλων ΜΜΕ με σκοπό την εξεύρεση λύσεων σε κοινά για µεγάλο αριθµό ΜΜΕ προβλήματα σε συγκεκριμένους τομείς. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΓΝΩΣΗΣ (126 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού των ευρωπαϊκών περιοχών, µέσω περιφερειακών «συσπειρώσεων µε γνώμονα την έρευνα» με πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και περιφερειακές αρχές. Δράσεις: Ανάλυση στρατηγικών έρευνας των περιφερειακών συσπειρώσεων και ανάπτυξη εργαλείων εφαρμογής τους, Μέτρα για τη βελτίωση της δικτύωσης, της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και της ένταξης των συντελεστών έρευνας στις περιφερειακές οικονομίες. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (340 εκατ. ευρώ) Στόχος: Αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού της ΕΕ, µέσω της ενίσχυσής του σε περιφέρειες σύγκλισης και εξόχως απόκεντρες περιφέρειες. Δράσεις: Διακρατικές αµφίδροµες αποσπάσεις ερευνητών, Απόκτηση και ανάπτυξη ερευνητικού εξοπλισµού, Διοργάνωση εργαστηρίων και συνεδρίων για μεταφορά γνώσεων, Μηχανισμοί αξιολόγησης ερευνητικών κέντρων. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (70 εκατ. ευρώ) Στόχος: Αύξηση της συνοχής και της αποτελεσματικότητας πολιτικών εθνικής και κοινοτικής έρευνας, Βελτίωση του αντίκτυπου της δημόσιας έρευνας και της διασύνδεσης της με τη βιομηχανία. Δράσεις: Ανάλυση δημόσιων πολιτικών και επιχειρηματικών στρατηγικών για την έρευνα, Συντονισμός με ανοικτή μέθοδο και πρωτοβουλίες διεθνικής συνεργασίας. ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΣΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΙΣΤΟ (330 εκατ. ευρώ) Στόχος: Ενσωµάτωση επιστήμης, τεχνολογίας και σχετικών πολιτικών στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό. Δράσεις: Ενίσχυση της έρευνας αιχμής, Δέσμευση ερευνητών και κοινού για διευκρίνιση επιστημονικών ζητημάτων πολιτικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, Διάλογος για τη θέση επιστήμης και τεχνολογίας στην κοινωνία, Έρευνα για το γυναικείο φύλο, Δηµιουργία περιβάλλοντος που προωθεί την επιστήμη στους νέους, Διαµόρφωση πολιτικής για το ρόλο των πανεπιστηµίων, Βελτίωση επικοινωνίας επιστηµόνων και κέντρων χάραξης πολιτικής. ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ (180 εκατ. ευρώ) Στόχος: Υποστήριξη της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας µέσω στρατηγικών εταιρικών σχέσων µε τρίτες χώρες και μέσω της δημιουργίας ευκαιριών

6 εργασίας και συνεργασίας για ερευνητές από τρίτες χώρες στην ΕΕ. Επίλυση προβλημάτων τρίτων χωρών ή παγκόσμιων προβληµάτων, µε βάση το αµοιβαίο συµφέρον και όφελος. Δράσεις: Μέτρα για διπεριφερειακή Ε&Τ συνεργασία, Διαμόρφωση πλατφόρμας διμερούς συντονισμού, Συντονισμός εθνικών πολιτικών και διεθνών δράσεων. ΜΗ ΠΥΡΗΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ Το Κοινό Κέντρο Ερευνών της ΕΕ (Joint Research Centre, JRC), για το οποίο διατίθεται από το 7ο ΠΠ το ποσό των εκατ. ευρώ, θα ενισχύσει τη θέση του στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Διευκολύνοντας την πρόσβαση Ευρωπαίων και μη Ευρωπαίων ερευνητών στις εγκαταστάσεις του, θα αναβαθμίσει τη συνεργασία του με άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς ερευνητικούς οργανισμούς, θα βελτιώνει συνεχώς την επιστημονική ποιότητα των δραστηριοτήτων του και θα συμβάλλει με μεγαλύτερη επιστημονικότητα στην κατάρτιση, που θα παραμείνει κορυφαία δραστηριότητα του Κέντρου. Οι δραστηριότητες του JRC θα αφορούν κατά προτεραιότητα τομείς που έχουν στρατηγική σημασία για την Ένωση και στους οποίους η παρέμβασή του προσδίδει υψηλή προστιθέμενη αξία. Το Κέντρο θα εξακολουθήσει να προσφέρει επιστημονική και τεχνική υποστήριξη στις κοινοτικές πολιτικές που αφορούν καίριους τομείς, όπως η αειφόρος ανάπτυξη, η αλλαγή του κλίματος, τα τρόφιμα, η ενέργεια, οι μεταφορές, τα χημικά προϊόντα, οι εναλλακτικές μέθοδοι δοκιμών, η έρευνα, οι τεχνολογίες της πληροφορίας, οι μέθοδοι και τα υλικά αναφοράς, η βιοτεχνολογία, οι παράγοντες επικινδυνότητας, οι κίνδυνοι και οι κοινωνικοοικονομικές συνέπειες. ΕΥΡΑΤΟΜ: Εξασφαλίζοντας σήμερα τις ενεργειακές ανάγκες του αύριο Το πρόγραμμα ΕΥΡΑΤΟΜ για την πυρηνική έρευνα και τις σχετικές δραστηριότητες εκπαίδευσης έχει προϋπολογισμό εκατ. ευρώ και υποστηρίζει δύο κύριους άξονες: α) Έρευνα για την ενέργεια σύντηξης, με στόχο την ανάπτυξη τεχνολογίας που εγγυάται μια πηγή ενέργειας, αειφόρο, φιλική στο περιβάλλον και οικονομικά βιώσιμη. Περιλαμβάνει δράσεις για το διεθνή θερμοπυρηνικό αντιδραστήρα ITER, την προετοιμασία του DEMO και τη διεθνή δομή για την ακτινοβολία των προϊόντων σύντηξης (IFMIF). β) Δραστηριότητες του Κοινού Κέντρου Ερευνών της ΕΕ στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Περιλαμβάνει δράσεις για τη διαχείριση πυρηνικών απόβλητων, τεχνική πυρηνική ασφάλεια, υλική πυρηνική ασφάλεια. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής: - Τρεις ανεξάρτητοι οργανισμοί από τρία διαφορετικά κράτη-μέλη ή υποψήφιες/ συνδεδεμένες χώρες - Δράσεις ΕΣΕ, υποτροφίες Marie-Curie, Έργα δράσεων συντονισμού και υποστήριξης: ένας οργανισμός από κράτος- μέλος ή υποψήφια/συνδεδεμένη χώρα - Συνεργατικά ερευνητικά έργα που αφορούν διεθνή συνεργασία: τουλάχιστον 4 οργανισμοί (2 από διαφορετικά κράτη-μέλη ή υποψήφιες/συνδεδεμένες χώρες και 2 από διαφορετικά κράτη INCO) Φορείς επιλέξιμοι για χρηματοδότηση: - Νομικά πρόσωπα από κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, ή οργανισμοί που υπόκεινται στην Κοινοτική νομοθεσία (συμπεριλαμβάνεται το Κοινό Κέντρο Ερευνών) - Διεθνείς οργανισμοί ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος - Νομικά πρόσωπα με έδρα σε τρίτες χώρες (INCO) - Διεθνείς οργανισμοί, τρίτες χώρες εκτός των INCO, εάν προβλέπεται στο πρόγραμμα εργασίας ή σε κάποια συγκεκριμένη δράση, είτε εάν θεωρείται βασικό για την υλοποίηση της δράσης, είτε εάν η δυνατότητα χρηματοδότησης προβλέπεται από διμερή συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας και της τρίτης χώρας. - Φυσικά πρόσωπα.

7 α) Μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης - Ε&Τ δράσεις: 50% των επιλέξιμων δαπανών (αφαιρουμένων των εσόδων) Για Δημόσιους φορείς : 75% Για ΑΕΙ και ΤΕΙ : 75% Για ερευνητικούς φορείς (μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) : 75% Για ΜΜΕ: 75% - Δράσεις επίδειξης: 50% - Άλλες δράσεις (Διαχείριση, Δράσεις βασικής έρευνας, Δράσεις συντονισμού και στήριξης, Δράσεις Marie Curie): 100% των επιλέξιμων δαπανών (αφαιρουμένων των εσόδων). Β) Τύποι χρηματοδότησης - Χρηματοδότηση επιλέξιμων δαπανών - Ενιαίες/σταθερές αποζημιώσεις : ποσοστό ή κλίμακα μονάδων - Καταβολή εφάπαξ ποσού (lump sum) - Δυνατότητα συνδυασμού των παραπάνω - Οι συμμετέχοντες δηλώνουν άμεσα και έμμεσα κόστη - Για τα έμμεσα κόστη, παραμένει η επιλογή της σταθερής αποζημίωσης (flat rate component) για τους οργανισμούς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ή σε συνδυασμό με άλλους τύπους χρηματοδότησης. που δεν μπορούν να υπολογίσουν το πραγματικό κόστος (μη κερδοσκοπικοί δημόσιοι οργανισμοί, δευτεροβάθμια και ανώτατη εκπαίδευση, ερευνητικοί οργανισμοί και ΜΜΕ): 60% του συνόλου των άμεσων επιλέξιμων δαπανών έως το τέλος του 2009 και 40% από το Κατ αποκοπή χρηματοδοτική συνεισφορά για τα Δίκτυα Αριστείας (NoEs), Μοναδιαία τιμή: ευρώ ανά ερευνητή/έτος. Οι επιλέξιμες δαπάνες πρέπει να είναι πραγματικές, να έχουν πραγματοποιηθεί στη διάρκεια του έργου/δράσης, να έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τις συνήθεις αρχές και πρακτικές λογιστικής του εταίρου, να έχουν καταβληθεί και καταχωρισθεί στους λογαριασμούς του συμμετέχοντος και να μην συμπεριλαμβάνουν μη επιλέξιμες δαπάνες (π.χ. ΦΠΑ, δασμούς, δαπάνες που έχουν αποδοθεί και σε άλλο έργο, κ.λπ.). Η σταθερή αποζημίωση ("Flat rate") μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλο το έργο

8 ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Συνεργατικά έργα Δίκτυα Αριστείας Δράσεις συντονισμού και στήριξης Υποστήρι ξη της έρευνας αιχμής (Πρόγραμμα "Ιδέες" ) Υποστήριξη της κατάρτισης και της επαγγελματικής εξέλιξης των ερευνητών (δράσεις Marie Curie) Έρευνα προς όφελος συγκεκριμένων ομάδων (κυρίως ΜΜΕ) ΥΠΟΒΟΛΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων γίνεται σε δύο στάδια, όπου αυτό ορίζεται από το πρόγραμμα εργασιών κάθε θεματικού ή ειδικού προγράμματος. Τα κριτήρια αξιολόγησης αφορούν την επιστημονική και τεχνική ποιότητα, το σχέδιο υλοποίησης και το δυνητικό αντίκτυπο του έργου. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓ ΗΣΗΣ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ) Περιεχόμενα: Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων, Κοινοτική χρηματοδοτική συνεισφορά, Τροποποιήσεις κοινοπραξίας, Υποβολή περιοδικών εκθέσεων, Δικαιώματα πρόσβασης, αξιοποίησης και διάδοσης των αποτελεσμάτων, Προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι συμμετέχοντες μπορούν να αντιταχθούν σε τεχνολογικό έλεγχο εκπροσώπων της Επιτροπής. Γενικοί κανόνες εφαρμογής: - Η κοινοπραξία υλοποιεί από κοινού το έργο

9 - Η κοινοπραξία και ο συντονιστής έχουν μεγάλο βαθμό ευελιξίας και ανεξαρτησίας - Δεν υπάρχει οικονομική συλλογική ευθύνη (όπως στο 6ο ΠΠ) - Η Επιτροπή πιθανόν να δημιουργήσει ένα μηχανισμό για τυχόν οικονομικές απώλειες - Εάν η υλοποίηση του έργου είναι αδύνατη ή οι εταίροι αποτύχουν να υλοποιήσουν το έργο, τότε η Επιτροπή μπορεί να τερματίσει το έργο - Αλλαγή στη σύσταση της κοινοπραξίας είναι δυνατή/αποδεκτή. Εκθέσεις και λογιστικός έλεγχος δαπανών: Υποβολή περιοδικών εκθέσεων στην Επιτροπή, Πιστοποιητικά ελέγχου (Audit Certificates) ανά εταίρο/έργο, Μειωμένος αριθμός πιστοποιητικών. ΣΥΜΦΩΝΟ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ Περιεχόμενα: Εσωτερική οργάνωση της κοινοπραξίας, Κατανομή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς της Κοινότητας, Πρόσθετοι κανόνες για τη διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, Θέματα συγκυριότητας σε ερευνητικά αποτελέσματα και κατά περίπτωση θέματα διανοητικής/πνευματικής ιδιοκτησίας, Όροι διευθέτησης εσωτερικών διαφορών. Επιπλέον επισημάνσεις: Διανομή και ροή της χρηματοδότησης από το συντονιστή, Προσθήκη νέων μελών/εταίρων στην κοινοπραξία κατά την εξέλιξη του έργου, Συνθήκες για τροποποίηση του συμβολαίου, Διαδικασίες λήψης αποφάσεων στην κοινοπραξία. Διάδοση & αξιοποίηση των αποτελεσμάτων-δικαιώματα πρόσβασης: Τα νέα ερευνητικά αποτελέσματα ανήκουν κατά κυριότητα στους συμμετέχοντες και στην Κοινότητα. Στην Κοινότητα ανήκουν επίσης αποτελέσματα δράσεων συντονισμού και στήριξης καθώς και αποτελέσματα ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων κ.λπ. Εάν δεν συναφθεί συμφωνία συγκυριότητας για επιμερισμό των αποτελεσμάτων, κάθε εταίρος δικαιούται να παραχωρεί μη αποκλειστικές άδειες εκμετάλλευσης σε τρίτους κατόπιν ενημέρωσης και εύλογης αποζημίωσης των άλλων συμμετεχόντων/εταίρων. Η μεταβίβαση κυριότητας νέων στοιχείων/αποτελεσμάτων είναι δυνατή υπό προϋποθέσεις.

10 ΕΘΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ Τηλέφωνο NATIONAL COORDINATOR LEGAL AND FINANCIAL NCP HEALTH BIO ICT NMP ENERGY ENVIRONMENT TRANSPORT SSH SECURITY ΓΓΕΤ Eυθύμιος Σακελλαρίου Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Τσάκαλος Βασίλειος Τζιτζίνου Κατερίνα BIONOVA Μπονώρης Ευάγγελος Κυριακίδου Όλγα Γιανουδοβάρδη Μίνα BIONOVA Μπονώρης Ευάγγελος Οικονομάκης Νικόλαος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κουτροκόη Μαρία Χούσος Νίκος Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Κωνσταντίνου Αναστασία Τσαμουράς Δημήτριος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Γυπάκης Αντώνιος Καραμάνης Κωνσταντίνος ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος Στεριώτης Θεόδωρος Kακίζης Νικόλαος Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Τζιτζίνου Κατερίνα Χριστοφιλόπουλος Επαμεινώνδας Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Scott Henry Σαμαρά Μαρία Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αργουδέλης Ευάγγελος

11 Βέρμπης Ιωάννης SPACE IDEAS MOBILITY MOBILITY MOBILITY MOBILITY REGIONAL SME INCO Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Αργουδέλης Ευάγγελος Καρδαρά Ρόζα Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κουτροκόη Μαρία Μαζιώτη Γεωργία Πασκουάλ Χριστίνα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Σιγάλα Αργυρούλα ΕΚΕΤΑ Σανόπουλος Δημήτριος ΕΤΕΠ-Κ Σαϊτάκης Αρτέμης ΙΤΣΑΚ Σαββαΐδης Αλέξανδρος Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Τζένου Γεωργία Καραχάλιου Αργυρώ ΕΟΜΜΕΧ Σπυροπούλου Ελένη Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Τσαμουράς Δημήτριος Βαΐτσας Κωνσταντίνος INFRASTRUCTURES SIS EURATOM JRC Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Κουτροκόη Μαρία Σταθόπουλος Παναγιώτης Euroscience Σωτηρίου Μενέλαος ΕΕΑΕ Καμαρινόπουλος Λεωνίδας ΓΓΕΤ Λοβέρδου Ελένη

12 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 7 Ο ΠΠ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ CORDIS EUROPA

13 ANOIKTEΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Programme Call Identifier Publication in Official Journal of EU TRANSPORT FP7-GALILEO OJC 272 of 15 Novenber 2007 GSA-1 1. FP7 More Info FP7 - Call for Proposal =UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=110 ICT-SEC FP7-ICT-SEC OJ C 181 of 3 August 2007 FP7 - Call for Proposal =UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=70 ICT FP7-ICT-2007-C OJ C 316 of 22 December 2006 FP7 - Call for Proposal =UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=12 Socio-economic sciences and Humanities SUPPORT TO BOTTOM UP POLICY COORDINATION INITIATIVES UNDERTAKEN BY SEVERAL COUNTRIES AND REGIONS (OMC-NET) FP7-SSH OJ C316 of 22 December 2006 FP7 - Call for Proposal =UserSite.CooperationDetailsCallPage&call_id=39 FP7-COH OMC-NET OJ C 245 of 19 October =UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=76 INCO FP7-INCO OJ C 230 of 2 October =UserSite.CapacitiesDetailsCallPage&call_id=62 Closure Date 29/2/ /11/ /12/ Continuous Call 04 /9/ /1/ /5/ /9/ For CAs intermediate cut-off date 29 /11/ /3/ /2/2008

ΣΥΝΟΨΗ 7 ου ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ (ΠΠ7) - 7 th FRAMEWORK PROGRAMME (FP7) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...1 Τι είναι το 7o Πρόγραµµα Πλαίσιο...2 οµή και προϋπολογισµός του FP7...2 Συµµετοχή...5

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραµµα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΙΩΑΝΝΙΝΑ,, 20-3-2007 2007 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύµβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Οπυρήναςτου7 ου ΠΠ 2/3 συνολικού προϋπολογισµού

Διαβάστε περισσότερα

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013)

7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2007-2013) 2013) Ειδικό Πρόγραμμα «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ,, 4-124 12-20062006 Δρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σύμβουλος Έρευνας στη ΜΕΑ ΕΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 60% Διακρατική Συνεργασία Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ 24 Ιανουαρίου Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Οι υπηρεσίες του ΕΚΤ για την υποστήριξη Έρευνας & Καινοτομίας - Η ελληνική συμμετοχή στο 7ο ΠΠ Χ. Σιαμπέκου / Γ. Μαζιώτη Εθνικό Σημείο Επαφής

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ»

«Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» «Η ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ» ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΚΕΦΕ «ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» 14-7-2005 ρ. Χρήστος ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΜΕΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ Η Ευρωπαϊκή Ερευνητική Πολιτική έχει ως κεντρικό άξονα την υλοποίηση του στόχου Λισσαβόνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας «Εθνικές προτεραιότητες για την έρευνα και καινοτομία και ο ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020» Π. Χατζηνικολάου Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος

Ορίζοντας 2020. Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Ορίζοντας 2020 Συνοπτική περιγραφή προγράμματος Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την Έρευνα και την Καινοτομία την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα υποστηρίζει τη

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης: υπηρεσίες για Έρευνα, Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών 21 Φεβρουαρίου 2014 Γεωργία Τζένου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Title of the

Διαβάστε περισσότερα

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ

INRES. Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Regions of Knowledge FP7 229947 INRES Συνεργασία νησιωτικών περιφερειών για τη μεγιστοποίηση των περιβαλλοντικών και οικονομικών ωφελειών από την έρευνα στις ΑΠΕ Αρτέμης Σαϊτάκης Διευθυντής Επιστημονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ 1 1. ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1.1 Αναφερθείτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής

Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument. Δρ. Γιώργος Τζαμτζής Το Εργαλείο χρηματοδότησης των ΜΜΕ - SME Instrument Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 8/12/2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument 2 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument Εργαλείο του Ορίζοντα 2020

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία

Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Υπηρεσίες EKT για έρευνα, επιστήμη και τεχνολογία Εθνικό Σημείο Επαφής του 7 ου ΠΠ, Συντονιστής του Enterprise Europe Network-Hellas Αργυρώ Καραχάλιου

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Επιστηµονική και Οργανωτική Γραµµατεία Σχεδιασµού και Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013»

1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» 1o Συνέδριο «Η Αγροτική Ανάπτυξη μετά το 2013» Πώς η ΚΓΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Προκλήσεις Οικονομικές 3 στόχοι πολιτικής Βιώσιμη παραγωγή τροφίμων συμβολή στο γεωργικό εισόδημα και μείωση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265

Με FAX & E-MAIL Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014 Α.Π. 28265 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματική περίοδος 2014-2020

Προγραμματική περίοδος 2014-2020 «Χρηματοδοτικές ευκαιρίες της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 για την υλοποίηση δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» Αθήνα, 27 Νοεμβρίου 2015 Γιάννα Νίκου Προϊσταμένη Μονάδας Α Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010

ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ. Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 ΑΞΟΝΑΣ ΙΙΙ Ανάπτυξη Έρευνας και Καινοτοµίας στις Επιχειρήσεις ΕΣΜΗ 2009-2010 Ι ΡΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Χριστάκης Θεοχάρους Επιστηµονικός Λειτουργός ΣΤΟΧΟΣ: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιµότητας

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ.

Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δρ. Χρηματοδότηση για Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα SME Instrument: Εργαλείο χρηματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις Δρ. Γιώργος Τζαμτζής 11 Σεπτεμβρίου 2015 Το SME Instrument Τι είναι το SME Instrument

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013

«ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα 22/5/2008 2007-2013 ΟΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΘΡΩΠΟΙ» ( ΡΑΣΕΙΣ MARIE CURIE) Λούλα Σιγάλα Υπεύθυνη για την περιοχή της Αττικής ιευθύντρια Υπηρεσίας Υποστήριξης E.I.E Υπεύθυνη ιεθνών

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα

Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Σύνοψη Εργαλεία ευνοϊκής χρηματοδότησης για την υποστήριξη των επενδύσεων στον πολιτιστικό τομέα Στο παρόν έγγραφο γίνονται ορισμένες υποδείξεις σχετικά με ενδεχόμενες πηγές χρηματοδότησης, δημόσιες και

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 5 (ΘΟΣΣ 5) ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Αργυρώ Ζέρβα, ΥΠΕΚΑ/Ειδική Γραμματεία Δασών Σοφία Πουρνάρα, Διαχειριστική Αρχή ΥΠΑΑΤ 1η Συνάντηση ομάδας ΘΟΣΣ 5, Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020

Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Βασικά Στοιχεία του Ε.Π. ΚΡΗΤΗ 2014-2020 Ηράκλειο 29 Ιουνίου 2015 Το όραμα του αναπτυξιακού σχεδιασμού Δυναμική και Βιώσιμη Κρήτη Βιώσιμη σε όρους οικονομικούς, περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς Δυναμική με

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε.

ΑΑΑ. Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση. του Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ο.Η.Ε. ΑΑΑ Αρχές για την Αειφόρο Ασφάλιση A global sustainability framework and initiative of the United Nations Environment Programme Finance Initiative Ένα παγκόσμιο πλαίσιο και μια πρωτοβουλία της Πρωτοβουλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ?

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ? ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΤΕΠ-ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 5 ΝΟΕ. 2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΥΦΥΟΥΣ (ΕΞΥΠΝΗΣ) ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Οι Εθνικές/Περιφερειακές στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΤΡΟ 1.1 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΜΕΤΡΟ 1.2 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας

Ημερίδα για Η2020 ICT & FET. Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας Ημερίδα για Η2020 ICT & FET Βασίλης Γογγολίδης Δ/νση Σχεδιασμού & Προγραμματισμού Πολιτικών & Δράσεων Έρευνας & Καινοτομίας 2 ΤΠΕ Παρούσα κατάσταση κατάσταση ΕΣΠΑ 2007 2013 Η έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης»

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 10: «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική Η ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου μέσω α) της προώθησης

Διαβάστε περισσότερα

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία

Ορίζοντας 2020 Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Το πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την Καινοτομία Περίγραμμα Ταυτότητα Προγράμματος Δομή Προγράμματος Προϋπολογισμός Κανόνες συμμετοχής Αξιολόγηση Participant Portal και χρήσιμα έγγραφα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Περίληψη Προκήρυξης της ράσης Εθνικής Εµβέλειας «ιµερείς, Πολυµερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» ιµερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερµανίας 2013-2015 Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ:

ΕΠΑνΕΚ 2014-2020. Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Στρατηγικός Στόχος του ΕΠΑνΕΚ: «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, της μετάβασης στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την

Διαβάστε περισσότερα

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας

Title. Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων. Sub-title. 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Συνέργειες για την εξωστρέφεια και την καινοτομία των επιχειρήσεων Title 5 Μαρτίου 2015 Ημερίδα εξωστρέφειας Sub-title Χριστιάνα Σιαμπέκου Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης(EKT) Enterprise Europe Network - Hellas

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013 Το πρόγραμμα αποτελεί σημαντική ευκαιρία επιχορήγησης (έως 75%) επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της βιομηχανικής

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου

Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Ευκαιρίες παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ από την περιοχή της Μεσογείου Συνεργασίες για την προώθηση της περιφερειακής καινοτομίας σε νησιωτικές περιοχές Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας

Διαβάστε περισσότερα

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO

The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO The energy market in Europe-«The role of the Greek DSO- HEDNO» Nikolaos Chatziargyriou, President and CEO of HEDNO 19thRoundtable with the Government of Greece-The Economist Kυρίες και Κύριοι Πριν ξεκινήσω

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Υπηρεσίες υποστήριξης από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Dr Απόστολος Δημητριάδης ΕΣΕ για την προτεραιότητα LEIT/NMP adimi@help-forward.gr 2 Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ Εθνική υποδομή για την ερευνητική συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων

ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον και τη Δράση για το Κλίμα: Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ - ΕΥΔ ΠΑΑ Θεσσαλονίκη, 12 Νοεμβρίου 2015 Τι είναι Καινοτομία? «Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 7 Ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΑΘΗΝΑ, ΜΑΪΟΣ 2015 Υλοποίηση έκδοσης Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης / Εθνικό

Διαβάστε περισσότερα

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες

Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες Παρακολούθηση & Αξιολόγηση με τη νέα ΚΑΠ Λογική της παρέμβασης και προτεινόμενοι δείκτες 3 η Τεχνική Συνάντηση Ομάδας Καθοδήγησης 27 Απριλίου 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΕΥΔ

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Συνέδριο Διασφάλιση της ποιότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Μοχλός ανάπτυξης Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία στα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Περικλής Χατζημίσιος Τμήμα Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο

Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής Στήριξης Κύπρου Μαριλένα Παρασκευά Λειτουργός Α Περιεχόµενα Enterprise Europe Network Ευρωπαϊκό Κέντρο Επιχειρηµατικής

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς

Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς 2014-20202020 Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα σε όλους τους τομείς Γιάννης Βουγιουκλάκης PhD, Διπλ. Μηχ. Μηχανικός Υπεύθυνος Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς Θεματικός στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας

Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Enterprise Europe Network: Στην υπηρεσία της εξωστρέφειας, της καινοτομίας & της επιχειρηματικότητας Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Enterprise Title Europe of the Network presentation

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) 30.12.2006 L 412/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δημοσίευση) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. 1982/2006/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 18ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με το έβδομο πρόγραμμα-πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΜΠ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΤΜΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ε. Κακαράς,

Διαβάστε περισσότερα

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points

EuroRIs-Net. European Research Infrastructures Network of National Contact Points EuroRIs-Net European Research Infrastructures Network of National Contact Points Κύρια στοιχεία του έργου EuroRIs-Net Χρηματοδότηση: Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7 ου Π.Π. (ως Coordination

Διαβάστε περισσότερα

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας

INTERREG IVC EUROPE. Παρουσίαση του Προγράμματος. Δρ. Ράλλης Γκέκας INTERREG IVC EUROPE Παρουσίαση του Προγράμματος Δρ. Ράλλης Γκέκας ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020 ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Έξυπνη: αποτελεσματικότερες επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα & την καινοτομία.

Διαβάστε περισσότερα

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012

4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 4η ΘΟΣΣ: Γεωργοπεριβαλλοντικές Δράσεις Κλιματική Αλλαγή Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2012 Σκοπός και Διαδικασίες Εργασιών των ΘΟΣΣ Σκοπός: η διαμόρφωση προτάσεων βασικών στρατηγικών επιλογών για την αγροτική

Διαβάστε περισσότερα

Η Εθνική Πολιτική για τις Ερευνητικές Υποδοµές Ε. Σ Ο Φ Ο Υ Λ Η Γ Γ Ε Τ - Ι Ε Υ Θ Υ Ν Σ Η Σ Χ Ε Ι Α Σ Μ Ο Υ Κ Α Ι Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Σ Μ Ο Υ Οι Ερευνητικές Υποδοµές ιαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών

Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΛΟΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΤΕΧΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προστασία του Περιβάλλοντος με τη χρήση Την αρωγή του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Επανεκκίνηση της Οικονομίας

Επανεκκίνηση της Οικονομίας Επανεκκίνηση της Οικονομίας ΕΣΠΑ κι ενίσχυση ρευστότητας + Επενδυτικό πακέτο Γιούνκερ Άρης Περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Επιτροπής στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τμήματος Επικοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 6.4.2005 COM(2005) 119 τελικό 2005/0043 (COD) 2005/0044 (CNS) Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το έβδοµο πρόγραµµα πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος

Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Οριζόντια Προτεραιότητα & Εγκάρσιος Στόχος Στην Πρόταση Κανονισμού για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης μετά το 2013, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην καινοτομία αφού, όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ

ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ *ΠΟΣΟ Α/Α ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΣΧΟΛΙΑ / ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 2014 2015 2016 Α ERANET Α.1 M - ERANET Το M - ERANET αφορά στη χρηµατοδότηση ερευνητικών έργων στον τοµέα της Επιστήµης και Μηχανικής Υλικών. 3 η Πρόσκληση

Διαβάστε περισσότερα

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης

Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης επιχειρήσεων από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης. Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Enterprise Europe Network: Υπηρεσίες υποστήριξης από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Δρ. Ηρακλής Αγιοβλασίτης Date 2 2 Date 3 3 99% των 5 7 στην Ευρώπη ν ύ ς ο υ είναι μμε λ ο ο ν χ έ σ μ α ο ζ Απ ργα ε.

Διαβάστε περισσότερα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα

Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Μάθημα: Οικολογία για Μηχανικούς Καθηγήτρια: Τρισεύγενη Γιαννακοπούλου Φοιτήτρια: Αναστασία Τζίμα Περιεχόμενα Αειφόρος Ανάπτυξη Περιφερειακή Πολιτική ΕΕ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 Ε.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα

Συνάντηση Εργασίας για τις Ερευνητικές Υποδοµές, 21 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα Η πορεία διαµόρφωσης του νέου Οδικού Χάρτη Ερευνητικών Υποδοµών. Φ α ρ µ ά κ η, Ε θ ν. Ε µ π ε ι ρ ο γ ν ώ µ ο ν α ς, Ε ρ ε υ ν η τ ι κ έ ς Υ π ο δ ο µ έ ς Γ ε ν ι κ ή Γ ρ α µ µ α τ ε ί α Έ ρ ε υ ν α ς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020

Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2014 Σύνοψη της Σύμβασης Εταιρικής Σχέσης για την Κύπρο, 2014-2020 Συνολική πληροφόρηση Η σύμβαση εταιρικής σχέσης με την Κύπρο καθορίζει ένα ορόσημο για επενδύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ

Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία. ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη στη Βιοµηχανία ρ. Σπύρος Ι. Κιαρτζής Πρόεδρος Μόνιµης Επιτροπής Βιοµηχανίας & Νέων Υλικών ΤΕΕ/ΤΚΜ Αειφόρος ανάπτυξη ανάπτυξη που καλύπτει τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να θέτει σε κίνδυνο

Διαβάστε περισσότερα