ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 25861 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επέν δυσης της εταιρείας «Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ. τ. ASMA ENERGY L.T.D, στις διατάξεις του ν. 3299/ Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΙΝΤΟΥΡ Ελληνικές Επενδύσεις Τουριστικών Συγκροτημάτων Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυ ση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΥΝΤΟΥ ΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡ ΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΟΓΙΑ ΕΛ ΛΑΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης Υπαγωγή της επιχείρησης με την επωνυμία «ΞΕ ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» και δ.τ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επι χορήγησης Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/ Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων) Επιβολή πολλαπλών τελών στο ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ Χορήγηση άδειας επαγγέλματος Κοινωνικού Λει τουργού στη Λώλη Αικατερίνη του Μιχαήλ Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνι κού Λειτουργού στη Μαυραγάνη Παρασκευή του Αναστασίου ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ Διόρθωση σφάλματος στην υπ αριθμ. Φ.73543/36511/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ (1) Ολοκλήρωση οριστικοποίηση και πιστοποίηση της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυ σης της εταιρείας «Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.» που έχει υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00110/ν. 3299/ 2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, πιστοποιείται η ολοκλή ρωση οριστικοποίηση του κόστους και η έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της εταιρείας «Δ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιασπκής αλυσίδας (logistics), στη θέση Κόντι ή Σταμάλα του Δήμου Κρεω πίας του Νομού Αττικής, με τους εξής όρους: (α) Το συνολικό οριστικοποιούμενο κόστος της επέν δυσης ανέρχεται στο ποσό των τεσσάρων εκατομμυ ρίων διακοσίων τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα έξι ( ,00). (β) Η Ίδια συμμετοχή ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου διακοσίων εβδομήντα δύο χιλιάδων πε ντακοσίων σαράντα έξι ( ,00) που αποτελεί πο σοστό 30,05% του συνολικού κόστους της επένδυσης. (γ) Το ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα δύο χι λιάδων εκατόν σαράντα ( ,00) που αποτελεί ποσοστό 35% του συνολικού κόστους της επένδυσης. (δ) Το ύψος του τραπεζικού δανείου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα χιλιάδων ( ,00).

2 25862 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) (ε) Ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης: (ζ) Πιστοποιείται η απασχόληση δώδεκα (12) ατόμων (4 υφιστάμενα και 8 νέα), έναντι των 20 ατόμων (4 υφι στάμενες και 16 νέες) στην απόφαση υπαγωγής. Επίσης με την παραπάνω απόφαση εγκρίθηκε η κατα βολή του συνόλου της επιχορήγησης ποσού ενός εκα τομμυρίου τετρακοσίων ογδόντα δύο χιλιάδων εκατόν σαράντα ( ,00). ΥΦΥΠ. (2) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ. τ. ASMA ENERGY L.T.D, στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01103/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 της επιχείρησης «ΦΑΣΜΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» με δ.τ. «ASMA ENERGY L.T.D.», για την ενίσχυση επένδυ σής της με το κίνητρο της επιχορήγησης, που αναφέ ρεται στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 400KW στη θέση ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ οικισμού ΠΑΝΤΑΝΑΣΑ του Δήμου Βοιών Nομού Λακωνίας συνολικής ενισχυόμενης δαπά νης δύο εκατομμυρίων εξακοσίων δέκα εννέα χιλιάδων ( ,00) Ευρώ με ποσοστό επιχορήγησης 55% για το κόστος της αρχικής επένδυσης, ύψους και 50% για το κόστος μελετών και αμοιβών συμβού λων, ύψους ), ήτοι ποσό ένα εκατομμύριο τε τρακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ( ) ευρώ. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Ημερομηνία γνωμοδότησης της επιτροπής: ΥΦΥΠ. (3) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΙΝΤΟΥΡ Ελληνικές Επεν δύσεις Τουριστικών Συγκροτημάτων Α.Ε» στις διατά ξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/0923/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της επιχείρησης «ΕΛΙΝΤΟΥΡ Ελληνικές Επενδύσεις Τουριστικών Συγκροτημάτων Α.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στον εκσυγχρονισμό, ολοκληρωμένης μορφής, της ξενοδοχειακής μονάδας HOTEL POSEIDON RESORT (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 55.11), στη θέση Μπούτσι Λου τρακίου του ν. Κορινθίας, συνολικού κόστους έξι εκα τομμυρίων εκατόν τριάντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων σαράντα ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40%, δηλα δή ποσό επιχορήγησης δύο εκατομμύρια τετρακόσιες πενή ντα πέντε χιλιάδες τριακόσια τριάντα έξι ( ). Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας ή νέες ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνα). ΥΦΥΠ. (4) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΥΝΤΟΥ ΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» στις διατάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνη τρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/01107/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρη σης «ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ι. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» που αναφέρεται στην επέκταση μονάδας για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας, Δήμου Λαμίας του Νομού Φθιώτιδας συνολικής επιχο ρηγούμενης δαπάνης ποσού πεντακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων πεντακοσίων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 40% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλα δή ποσό επιχορήγησης διακοσίων δέκα επτά χιλιάδων ( ) ευρώ. Με την επένδυση θα δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις απασχόλησης (4 ΕΜΕ). Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνη). ΥΦΥΠ. (5) Υπαγωγή της επιχείρησης «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙ ΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.» και δ.τ. «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στις δια τάξεις του ν. 3299/2004 για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/00270/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Οικονομίας και Οικονομικών, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004, επένδυσης της επιχείρησης «ΣΟΓΙΑ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΩΔΩΝ ΣΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ Α.Ε.» που αναφέ ρεται στη δημιουργία εγκαταστάσεων για την παροχή υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας στα Ψαχνά, Δήμου Μεσσαπιων του Νομού Εύβοιας συνολικής επιχορηγού μενης δαπάνης ποσού δύο εκατομμυρίων εβδομήντα δύο χιλιάδων ( ) ευρώ. Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 30% επί του κόστους της επιχορηγούμενης επένδυσης δηλαδή ποσό επιχορήγησης εξακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ. Με την επένδυση δε θα δημιουργηθούν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής: (ομόφωνη). ΥΦΥΠ. (6) Υπαγωγή της επιχείρησης με την επωνυμία «ΞΕΝΟΔΟ ΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ» και δ.τ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΑΝΓΚΑΛΟΟΥΣ Α.Ε» στις διατάξεις του ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχε δίου της με το κίνητρο της επιχορήγησης. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/0938/Ε/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή της υπό σύσταση επιχείρησης ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΛΛΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ με το δ.τ «ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΠΑΝΓΚΑ ΛΟΟΥΣ Α.Ε.» στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, για την ενίσχυση επενδυτικού σχεδίου που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχειακής, κλασσικού τύπου 5*, δυναμικότη τας 90 δωματίων των 202 κλινών (Κ.Α.ΣΤΑΚΟΔ 55.11) στο Δ.Δ. Κατωγής του Δήμου Παλλικής του Ν. Κεφαλληνίας, κόστους δώδεκα εκατομμυρίων τετρακοσίων είκοσι μίας χιλιάδων επτακοσίων είκοσι ( ). Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται σε 45%, δηλαδή ποσό επιχορήγησης πέντε εκατομμύρια πεντα κόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες τετρακόσια πενήντα ( ). Με την επένδυση θα δημιουργηθούν 49 νέες θέσεις εργασίας ή 45,22 ΕΜΕ. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνα). ΥΦΥΠ. (7) Υπαγωγή επένδυσης της επιχείρησης «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙ ΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» στις διατάξεις του ν. 3299/2004. Με την υπ αριθμ /ΥΠΕ/4/001081/ν. 3299/2004/ απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οι κονομίας και Οικονομικών, εγκρίνεται η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 3299/2004 επένδυσης της εταιρίας «ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ ΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παροχής υπηρεσιών εφοδιαοτικής αλυσίδας, στο Καρτερό, του Δήμου Αλικαρνασσού, του Ν. Ηρακλείου, συνολικής δαπάνης εξακοσίων ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων ( ) ευρώ με επιχορήγηση ποσού διακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ( ) ευρώ, δηλαδή ποσοστό επιχορήγησης 40% επί του ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Με την επένδυση δεν θα δημιουργηθούν νέες θέσεις μόνιμης απασχόλησης. Ημερομηνία γνωμοδότησης της Επιτροπής (ομόφωνη). ΥΦΥΠ. Αριθμ. 2/36842/0094 (8) Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δι καιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π. και Δανείων). Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις: α) Της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 3470/2006 «Εθνικό Συμβούλιο Εξαγωγών, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 132). β) Του π.δ/τος 95/1996 «Οργανισμός του Ταμείου Πα ρακαταθηκών και Δανείων» (ΦΕΚ Α 76). γ) Του π.δ/τος 346/1997 «Διατήρηση τα Εποπτείας Νο μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Οικονομικών» (ΦΕΚ Α 238). 2) Του άρθρου 20 της υπ αριθμ. 780/444/1986 κοινής απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών «Δικαιολογητικά που απαιτούνται από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών για διεκπε ραίωση υποθέσεων των Πολιτών» (ΦΕΚ Β 841). 3) Το απόσπασμα Πρακτικών της υπ αριθμ. 3171/ συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Τ.Π. και Δανείων. 4) Το υπ αριθμ. 4055/ έγγραφο του Τ.Π. και Δανείων. 5) Την ανάγκη καθορισμού των δικαιολογητικών νομι μοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Τ.Π. και Δανείων. 6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προ ϋπολογισμού, ούτε σε βάρος του προϋπολογισμού του Ταμείου, αποφασίζουμε:

4 25864 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Καθορίζουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά νομιμο ποίησης δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ως ακολούθως: 1. Φυσικό πρόσωπο. Απαιτείται η επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους ή της σχετικής προσωρινής βεβαίωσης της αρμόδιας αρχής, αν πρό κειται για Έλληνες πολίτες. Του διαβατηρίου για τους αλλοδαπούς ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επι τρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή της άδειας πα ραμονής τους στην Ελλάδα ή του δελτίου ταυτότητάς τους για τους κατοίκους χωρών της Ε.Ε., εφόσον φέρει λατινικούς χαρακτήρες. Στις περιπτώσεις εξόφλησης τίτλου με δικαιούχους στρατιωτικούς, αστυνομικούς, πυροσβέστες, λιμενικούς επιδεικνύεται η υπηρεσιακή τους ταυτότητα. Δελτία που χορηγούν στα μέλη τους διάφοροι επαγ γελματικοί σύλλογοι (π.χ. δικηγορικοί σύλλογοι κ.λπ.) δεν γίνονται δεκτά, ούτε τα δελτία που χορηγούν διά φορες υπηρεσίες στους υπαλλήλους τους. Ο αριθμός της ταυτότητας ή του διαβατηρίου, η Υπη ρεσία έκδοσής τους και η ημερομηνία πρέπει να ανα γράφονται στο σώμα του τίτλου πληρωμής και να υπο γράφεται από το δικαιούχο η πράξη εξόφλησης, καθώς και να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο ολογράφως. Τα φυσικά πρόσωπα που από το δελτίο ταυτότητας ή άλλα δικαιολογητικά εμφανίζονται ως έμποροι υπο βάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνουν ότι δεν έχουν πτωχεύσει, μ εξαίρεση τα φυσικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με το Ταμιευτήριο (είσπραξη ή κατάθεση χρημάτων, προθεσμιακές καταθέσεις), για τα οποία δεν απαιτείται η υποβολή της δήλωσης αυτής. 2. Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. Επιτρέπεται η απόδοση σε νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Ι.Δ. (πλην των υπεράκτιων εταιρειών) μέχρι ποσού 500 ΕΥΡΩ, με υπεύθυνη δήλωσή του, όπου θα δηλώνει ότι εκπροσωπεί το Ν.Π.Ι.Δ. και νομιμοποιείται να εισπρά ξει για λογαριασμό του. Στη θέση της υπογραφής της δήλωσης, τίθεται και η σφραγίδα του Ν.Π.Ι.Δ. Ειδικότερα, για τα σωματεία, τους συλλόγους, τους συνεταιρισμούς, τα ιδρύματα και τα Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με πο λιτειακή πράξη η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου θεωρείται από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π., Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του Ν.Π.Ι.Δ., στην περίπτωση αυτή, δεν δύναται να εξουσιοδοτεί πληρεξουσιοδοτεί τρίτον προς είσπραξη. Πάνω από το ποσό των 500 ευρώ απαιτούνται, κατά περίπτωση, τα εξής: Α. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες α) Καταστατικό επικυρωμένο. β) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και σε περίπτωση τροποποίησης όλες τις τροποποιή σεις επικυρωμένες. γ) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας για μη πτώχευση της εταιρείας και των ομορρύθμων μελών αυτής. Β. Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.) α) Το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το καταστατικό. β) Το ΦΕΚ ανακοίνωσης μελών Δ.Σ. Εάν δεν έχει εκδο θεί το σχετικό ΦΕΚ προσκομίζεται η ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο και στην περίπτωση μη έκδοσής της το έγγραφο της εταιρείας με το οποίο υποβλήθηκαν στην αρμόδια αρχή τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης και του Δ.Σ. καθώς και το σχετικό αποδεικτικό πληρω μής των τελών δημοσίευσης. γ) Πρακτικό Δ.Σ. για εξουσιοδότηση μέλους Δ.Σ. ή τρίτου για την είσπραξη. δ) Πιστοποιητικό Υπουργείου Ανάπτυξης για τροπο ποιήσεις του καταστατικού και τα ΦΕΚ των τροπο ποιήσεων. Στις περιπτώσεις των στοιχείων που η κα ταχώρηση στο Μ.Α.Ε. έχει απλά δηλωτικό χαρακτήρα, εάν δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Φ.Ε.Κ. ή η ανακοίνωση προς το Εθνικό Τυπογραφείο για τη δημοσίευση, αρκεί η προσκόμιση της σχετικής αίτησης προς τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης και το σχετικό αποδεικτικό πληρωμής των τελών δημοσίευσης. ε) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών έδρας της εταιρείας για μη πτώχευσή της. Γ. Εταιρείες Περιωρισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) α) Το ΦΕΚ που περιέχει το καταστατικό. β) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών της έδρας της εταιρείας για τις τροποποιήσεις του καταστατικού και σε περίπτωση τροποποίησης όλα τα ΦΕΚ τροποποιήσεων. γ) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών έδρας της εταιρείας για μη πτώχευση της εταιρείας. Δ. Αλλοδαπές εταιρείες Ι. Εταιρείες που έχουν την έδρα τους ή Υποκαταστή ματα στην Ελλάδα. α) Πληρεξούσιο διορισμού αντιπροσώπου με σχετική επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (APOSTILE) κα θώς και μετάφραση του νόμιμα θεωρημένη. β) ΦΕΚ δημοσίευσης της εκπροσώπησης. γ) Πιστοποιητικό Υπουργείου Ανάπτυξης για μη ανά κληση της εκπροσώπησης. δ) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών για μη πτώ χευσή της. II. Εταιρείες που δεν έχουν έδρα ή Υποκαταστήματα στην Ελλάδα. Πιστοποιητικό Εμπορικού Επιμελητηρίου της έδρας ότι η αλλοδαπή εταιρεία είναι εν ενεργεία, δεν έχει πτωχεύσει και εκπροσωπείται νόμιμα και συμβολαιο γραφικό πληρεξούσιο διορισμού πληρεξουσίου στην Ελλάδα για την είσπραξη του σχετικού ποσού με σχε τική επισημείωση (APOSTILE) της Σύμβασης της Χάγης, νόμιμα μεταφρασμένα. III. Υπεράκτιες εταιρείες (offshore). Ο τίτλος πληρωμής εξοφλείται υποχρεωτικά με εντο λή μεταφοράς του ποσού σε λογαριασμό της εταιρείας, που τηρείται σε Τράπεζα του εσωτερικού ή του εξω τερικού, δηλώνοντας στη δεύτερη περίπτωση και τη μεσολαβούσα τράπεζα στην αίτηση. Τυχόν πιστοποιητικά μόνιμης έδρας στο εξωτερικό ή άλλα στοιχεία που κατατίθενται στο Τ.Π. και Δανείων, επισυνάπτονται στην εντολή μεταφοράς, στην οποία επίσης αναφέρεται η αιτία πληρωμής αναλυτικά. Τα έξοδα που θα απαιτηθούν για τη μεταφορά του ποσού βαρύνουν την εταιρεία. Ε. Ναυτικές εταιρείες α) Σχετική βεβαίωση της Υπηρεσίας Μητρώου Ναυτι κών Εταιρειών του Υπουργείου Ναυτιλίας. β) Πιστοποιητικό γραμματέα Πρωτοδικών για μη πτώ χευσή της.

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) γ) Πρακτικό Δ.Σ. για εξουσιοδότηση μέλους ή τρίτου προς είσπραξη. ΣΤ. Σωματεία Σύλλογοι Συνεταιρισμοί α) Καταστατικό επικυρωμένο. β) Απόσπασμα πρακτικού Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. γ) Πρακτικό Δ.Σ. για τη συγκρότηση του σε σώμα. δ) Πρακτικό Δ.Σ. για εξουσιοδότηση μέλους τους προς είσπραξη. ε) Πιστοποιητικό για τις τροποποιήσεις του κατα στατικού και σε περίπτωση τροποποιήσεως όλες τις τροποποιήσεις. στ) Πιστοποιητικό για τη μη πτώχευση εφόσον έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Ζ. Ιδρύματα α) ΦΕΚ ίδρυσης και ΦΕΚ τυχόν τροποποιήσεων, συνο δευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου ότι είναι οι μοναδικές τροποποιήσεις. β) ΦΕΚ ανακοίνωσης μελών Δ.Σ. γ) Πρακτικό Δ.Σ. για εξουσιοδότηση μέλους ή τρίτου για είσπραξη. Η. Ν.Π.Ι.Δ. που έχουν συσταθεί με πολιτειακή πράξη (Δημόσιοι Οργανισμοί, Ανώνυμες Εταιρείες του Δημο σίου κ.λπ.) α) ΦΕΚ ανακοίνωσης μελών του Δ.Σ. β) Πρακτικό Δ.Σ. ή εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκ πρόσωπο για την είσπραξη του ποσού. Θ. Τράπεζες Τράπεζες που έχουν έδρα στην Ελλάδα. Συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Αλλοδαπές Τράπεζες με υποκαταστήματα στην Ελ λάδα. Ό,τι για τις αλλοδαπές εταιρείες (περ.δ). 3. Εταιρείες σε κατάσταση λύσης. Το διαλυτικό όπου φαίνεται ο εκκαθαριστής, θεωρη μένο από το Πρωτοδικείο ή την αρμόδια Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση κατά περίπτωση, ο οποίος και νομιμο ποιείται να εισπράξει ή το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε η διαλυτική πράξη. Αν δεν ορίζεται εκκαθαριστής στο διαλυτικό, απαιτείται το ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε το τε λευταίο καταστατικό τους όπως και τα ΦΕΚ με τις τυχόν τροποποιήσεις ή το καταστατικό και οι τυχόν τροποποι ήσεις θεωρημένα από το Πρωτοδικείο ή τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όταν πρόκειται για ΑΕ, προκειμένου να αναζητηθεί αν έχει προβλεφθεί εκκαθαριστής σε περί πτωση λύσης της εταιρείας. Αν δεν ορίζεται ούτε σ αυτά, ο τίτλος εξοφλείται σε όλους τους εταίρους (ή εξουσιοδοτούν πληρεξουσιο δοτούν τρίτους ανάλογα με το ύψος του ποσού) οι οποί οι υπογράφουν στο σώμα του τίτλου. Αν κάποιος από τους εταίρους διαφωνεί, προσφεύγει ο ίδιος ή όποιος έχει έννομο συμφέρον στο δικαστήριο, το οποίο ορίζει με απόφαση του εκκαθαριστή. 4. Κοινωνίες Κοινοπραξίες. α) Το ιδιωτικό συμφωνητικό που έχουν καταθέσει στη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, θεωρημένο από το αρμόδιο τμή μα αυτής, όπου φαίνονται τα μέλη και οι εκπρόσωποι που νομιμοποιούνται να εισπράξουν. β) Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους ότι δεν έχει κατατεθεί τροποποιητικό του κοινοπρακτικού. γ) Αν δεν δηλώνεται εκπρόσωπος, προσέρχονται όλα τα μέλη για την εξόφληση του τίτλου ή εξουσιοδοτούν πληρεξουσιοδοτούν τρίτον ή τρίτους, ανάλογα με το ύψος του ποσού. 5. Ν.Π.Δ.Δ. Δημόσιες Υπηρεσίες. α) Η απόφαση με την οποία έχει οριστεί το αρμόδιο για τις εισπράξεις όργανο (μονομελές ή συλλογικό). β) Εξουσιοδότηση του ανωτέρω οργάνου προς εί σπραξη, όταν δεν προσέρχεται το ίδιο. Στην εξουσιοδό τηση αναφέρεται ότι ο εξουσιοδοτούμενος είναι υπάλ ληλος του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Υπηρεσίας, ενώ σφραγίζεται αντίστοιχα και φέρει αριθμό πρωτοκόλλου. Απαγορεύεται η εξουσιοδότηση σε τρίτο πρόσωπο μη υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ή της Υπηρεσίας. 6. Ιεροί ναοί. α) Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για τον ορισμό προϊσταμένου του Ιερού Ναού. β) Απόφαση του Μητροπολιτικού Συμβουλίου για το διορισμό των μελών του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου. γ) Πρακτικά της συνεδρίασης των μελών του Εκκλησι αστικού Συμβουλίου (θεωρημένα από τον Προϊστάμενο του Ιερού Ναού), όπου φαίνεται ποιος νομιμοποιείται να εισπράξει για λογαριασμό του Ιερού Ναού (Προϊστάμε νος ή Ταμίας). 7. Σχολικές επιτροπές. Για την εξόφληση τίτλων πληρωμής σε σχολικές επι τροπές, προσκομίζεται βεβαίωση του Δήμου σχετικά με τη συγκρότηση του οργάνου. Χρήματα μπορούν να εισπράξουν ο Ταμίας ή ο Διευθυντής της σχολικής επι τροπής. 8. Εξόφληση τίτλου με μεταφορά σε τραπεζικό λο γαριασμό του δικαιούχου (φυσικού ή νομικού προσώ που). Επιτρέπεται η εξόφληση των τίτλων πληρωμής χωρίς την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών νο μιμοποίησης του δικαιούχου, εφόσον το αποδοτέο ποσό πρόκειται, με αίτηση του δικαιούχου, να μεταφερθεί σε πίστωση λογαριασμού του που τηρείται σε Τράπεζα που μετέχει στο Γραφείο Συμψηφισμού της Τράπεζας της Ελλάδος, με τους ειδικότερους όρους που έχουν καθορισθεί με την υπ αριθμ. 3165/ 14/ απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Π. και Δανείων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 18 παρ. 3 του ν. 3470/ Γενικά περί δικαιολογητικών νομιμοποίησης. Όλα τα δικαιολογητικά νομιμοποίησης των δικαιούχων πρέπει να είναι πρωτότυπα. Γίνονται δεκτά και φωτοαντί γραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο, θεωρημένα από τις κατά νόμο Αρμόδιες Αρχές ή πρόσωπα, εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά. Εξαιρούνται τα πληρεξούσια, τα οποία πρέπει να φέρουν πρωτότυπη θεώρηση από την εκδούσα Αρχή, δεδομένου ότι επιδει κνύονται στο Τ.Π. και Δανείων και αυτό πρέπει να εκδώσει αντίγραφο το οποίο παραμένει στο αρχείο του. Τα ξενόγλωσσα έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται μεταφρασμένα από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ γείου Εξωτερικών, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, από δικηγόρους, Πρεσβείες και Προξενεία, νόμιμα θεωρημέ να με τη σχετική επισημείωση (APOSTILE) της σύμβασης της Χάγης. Επίσης, από πραγματογνώμονα που ορίζει αρμόδιο δικαστήριο. Τυχόν απαιτούμενα για τη νομιμοποίηση φυσικών ή νομικών προσώπων πιστοποιητικά από Δημόσιες Υπηρε σίες π.χ. πιστοποιητικό μη πτώχευσης, τροποποιήσεων καταστατικού κ.λπ. πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου προ της πληρωμής τριμήνου, εκτός εάν από ειδική διάταξη ορίζεται διαφορετικά.

6 25866 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 10. Εξόφληση σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου (φυσι κού προσώπου). Η πληρωμή σε αντιπρόσωπο του δικαιούχου, γίνεται με βάση το πρωτότυπο απλής εξουσιοδότησης ή συμ βολαιογραφικού εγγράφου, ανάλογα με το ύψος του ποσού. Με απλή εξουσιοδότηση, όπου στο σώμα της θεωρεί ται το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Υπηρεσία, Ν.Π.Δ.Δ., Κ.Ε.Π., Αστυνομική, Δημοτική ή Κοινοτική Αρχή, εξοφλούνται τίτλοι πληρωμής το ποσό των οποίων ανέρχεται μέχρι ΕΥΡΩ. Άνω του ποσού των ΕΥΡΩ απαιτείται η επίδει ξη πληρεξουσίου, το οποίο εκδίδεται από συμβολαιο γράφους του εσωτερικού ή του εξωτερικού, πρεσβεί ες, προξενεία και σε εξαιρετικές περιπτώσεις από τον πλοίαρχο στη διάρκεια ταξιδιού. Αν το πληρεξούσιο είναι ξενόγλωσσο μαζί με το θεω ρημένο αντίγραφο πρέπει να προσκομίζεται για επίδειξη και μετάφρασή του, όπως αναφέρεται παραπάνω. Το αντίγραφο του πληρεξουσίου, που προσκομίζεται για επίδειξη δεν μπορεί να θεωρηθεί από καμιά άλλη αρχή πλην αυτής που το εξέδωσε. Το πληρεξούσιο ισχύει για το χρονικό διάστημα που ορίζεται σ αυτό ή εκ του νόμου μέχρι ανακλήσεως του και ως εκ τούτου η ημερομηνία θεώρησης του μπορεί να είναι και παλαιά. Για το λόγο αυτό οι Υπηρεσίες του Τ.Π. και Δανείων τηρούν σχετικό βιβλίο ανακλημένων πληρεξουσίων. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον έχουν παρέλθει 15 έτη από την έκδοση του πληρεξουσίου απαιτείται βεβαίωση μη ανάκλησής του από το συντάξαντα ή εκείνον στον οποίο νόμιμα έχει περιέλθει το σχετικό αρχείο. Η βεβαί ωση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι 5 έτη από την έκδοσή της, επιδεικνύεται μαζί με το πληρεξούσιο και το Τ.Π. και Δανείων εκδίδει αντίγραφο το οποίο θεωρεί και επισυνάπτει στον τίτλο. Μετά το πρώτο έτος της έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης, πέραν αυτής, ο πλη ρεξουσιοδοτούμενος υποβάλλει και υπεύθυνη δήλωση περί μη ανάκλησης του πληρεξουσίου. Πάνω στο σώμα του τίτλου (στην πράξη εξόφλησης) αναγράφεται ο αριθμός του πληρεξουσίου, η εκδούσα αρχή, τα στοιχεία του πληρεξουσιοδοτούμενού και κάθε άλλο χρήσιμο στοιχείο. Οι Υπηρεσίες του Τ.Π. και Δανείων εκδίδουν αντίγρα φο του επιδεικνυόμενου πληρεξουσίου, το οποίο θεω ρείται και επισυνάπτεται στον τίτλο που υποβάλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αντίθετα η εξουσιοδότηση πρέπει να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου προ της πληρωμής μήνα και για μια αιτία και δεν γίνονται δεκτά θεωρημένα αντίγραφά της. Δεν γίνονται δεκτές εξουσιοδοτήσεις, των οποίων το γνήσιο της υπογραφής των δικαιούχων βεβαιώνεται από τράπεζες, δικηγόρους και συμβολαιογράφους. Η πληρεξουσιότητα δεν μεταβιβάζεται σε άλλον από τον πληρεξουσιοδοτούμενο αν δεν δίνει τέτοιο δικαίωμα ο εντολέας. Αυτός που νομιμοποιείται, με την προσκόμιση των απαιτουμένων δικαιολογητικών, στο Τ.Π. και Δανείων ως εκπρόσωπος Ν.Π.Ι.Δ. δύναται να εξουσιοδοτεί πληρε ξουσιοδοτεί τρίτον, ανάλογα με το ύψος του ποσού, να εισπράξει αντί αυτού, εκτός από τις περιπτώσεις που αυτό απαγορεύεται ρητά στον καταστατικό χάρτη ή στα πρακτικά συνεδρίασης του Δ.Σ. 11. Δικαιούχοι που δεν μπορούν να υπογράψουν. Προκειμένου να εξοφληθούν τίτλοι πληρωμής σε δικαιούχους που δεν μπορούν να υπογράψουν, μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ απαιτείται η συνυπογρα φή της πράξης εξόφλησης από δύο μάρτυρες, καθώς και η αναγραφή των στοιχείων της ταυτότητας τους, στο σώμα του τίτλου. Άνω των ΕΥΡΩ απαιτείται πληρεξούσιο. 12. Κληρονόμοι. Α. Εκ διαθήκης. Πρακτικό δημοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης. Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαιώ ματος κληρονόμων. Πιστοποιητικό μη αποποίησης της κληρονομιάς. Β. Για κληρονόμους εξ αδιαθέτου. Πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών. Πιστοποιητικό μη προσβολής κληρονομικού δικαι ώματος. Πιστοποιητικό μη αποποίησης κληρονομιάς. Τα παραπάνω πιστοποιητικά προσκομίζονται μέχρι ποσού ΕΥΡΩ, πέραν τούτου απαιτείται αντί των πιστοποιητικών τούτων πιστοποιητικό κληρονομητηρίου και πιστοποιητικό μη ανάκλησης, ακύρωσης ή αφαίρε σης του, το οποίο πρέπει να εκδοθεί εντός του τελευ ταίου προ της πληρωμής μήνα. Εάν υπάρχει, πάντως, κληρονομιαία χρηματική απαί τηση οποιουδήποτε ύψους και επιμεριζόμενο το ποσό στους κληρονόμους αναλογεί κατά κληρονόμο ΕΥΡΩ, τότε η εξόφληση γίνεται με την παραπάνω διαδι κασία που εφαρμόζεται για την απόδοση κληρονομιαίου ποσού μέχρι ΕΥΡΩ. Σε κάθε περίπτωση απόδοσης κληρονομιαίου ποσού εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 2961/2001, όπως ισχύ ουν, περί προσκόμισης πιστοποιητικού του αρμόδιου προϊσταμένου Δ.Ο.Υ., στο οποίο βεβαιώνεται ότι κατα τέθηκε η κατά νόμο δήλωση φόρου κληρονομιάς και ότι καταβλήθηκε ο απαιτούμενος φόρος. 13. Ανήλικοι. Η εξόφληση σε ανήλικο δικαιούχο (ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας του, όπως ισχύει μέχρι σήμερα) γίνεται σ αυτούς που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια του ανηλίκου. Για την εξόφληση απαιτείται πιστοποιητικό οικογε νειακής κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα και υπεύθυνη δήλωση, στην οποία οι γονείς του ανηλίκου ή ο ένας από τους δύο δηλώνουν ότι ασκούν τη γονική μέριμνα και την επιμέλεια του ανηλίκου και ότι αυτή δεν τους έχει αφαιρεθεί με δικαστική απόφαση. Σε περιπτώσεις διαφωνιών των γονέων, διάστασης, διαζυγίου και λοιπές περιπτώσεις που περιγράφονται στα άρθρα 1510 έως 1541 α.κ., το δικαστήριο αποφασίζει για την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε έναν από τους γονείς ή τρίτο πρόσωπο ή ορίζει επίτροπο, οπότε απαιτείται η προσκόμιση της σχετικής απόφασης θεωρημένη από την αρμόδια δικαστική αρχή. 14. Άτομα σε επιμέλεια. Η εξόφληση γίνεται σ αυτούς που ασκούν την επιμέ λεια ή έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, όπως προκύπτει από την οικεία δικαστική απόφαση, η οποία

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) προσκομίζεται θεωρημένη από την αρμόδια Δικαστική Αρχή. Στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δικαστική απόφαση και το συνολικό αποδοτέο ποσό ανέρχεται μέχρι ΕΥΡΩ, επιτρέπεται η απόδοση αφού αυτός που δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια προσκομίζει βεβαίωση από το Δήμο ή την Κοινότητα, ότι αυτός ασκεί την επιμέλεια καθώς και υπεύθυνη δήλωσή του, στην οποία δηλώνει ότι έχει την επιμέλεια του δικαιούχου και αναλαμβάνει στην περίπτωση που αποδειχθεί ότι η επιμέλεια έχει ανατεθεί ή ασκείται από άλλον να του καταβάλει το ποσό που εισέπραξε. 15. Το Τ.Π. και Δανείων επιφυλάσσεται να ζητήσει και οποι οδήποτε άλλο στοιχείο, κατά περίπτωση, που θα κρίνει απα ραίτητο για τη διευκρίνιση των παραπάνω εγγράφων. 16. Τα δικαιολογητικά που περιγράφονται ανωτέρω και απαιτούνται για την εξόφληση τίτλων πληρωμής από το Τ.Π. και Δανείων δεν υπάγονται στις διατάξεις περί αυτεπάγγελτης αναζήτησης. 17. Η νομιμοποίηση των Ν.Π.Ι.Δ., Εταιρειών σε κατά σταση λύσης, Κοινωνιών Κοινοπραξιών, καθώς και των Κληρονόμων θα διεξάγεται στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Καταστήματα αποκλειστικά από δικηγόρους του Τ.Π. και Δανείων, που ορίζονται από το Γραφείο Νομι κού Συμβούλου του Ν.Σ.Κ. που λειτουργεί στο Τ.Π. και Δανείων. Ειδικότερα στα Καταστήματα όπου υπηρετεί ένας δικηγόρος, σε περίπτωση απουσίας του, θα ανα πληρώνεται από τον Προϊστάμενο του Καταστήματος. 18. Τυχόν άλλα δικαιολογητικά, που δεν αποτελούν στοι χείο της νομιμοποίησης του δικαιούχου, αλλά η υποχρέωση προσκόμισής τους πηγάζει από άλλες διατάξεις, θα προ σκομίζονται στο Τ.Π. και Δανείων ανάλογα με τις διατάξεις αυτές (αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημε ρότητας, απόδειξη ή θεωρημένο παραστατικό είσπραξης κ.λπ.) μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που θεμε λιώνουν την απαίτηση κατά του Τ.Π. και Δανείων. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Αθήνα, 28 Αυγούστου 2007 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ (9) Επιβολή πολλαπλών τελών στον ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ Α ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Με την υπ αριθμ. 94/05/ καταλογιστική πράξη του Διευθυντή του Α Τελωνείου Θεσ/νίκης επιβάλλονται πολλαπλά τέλη ποσού ύψους 4.107,06 και δασμοφο ρολογικές επιβαρύνσεις ποσού ύψους 2.738,04 πλέον ΤΧ/ΟΓΑ ποσοστού 2,4% στον ΤΖΟΥΜΑΚΗ ΧΡΗΣΤΟ του Παύλου με Α.Δ.Τ. Π και ΑΦΜ , ήδη αγνώ στου διαμονής, για παράβαση λαθρεμπορίας οινοπνευ ματωδών ποτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ.155 ν. 2960/2001 «περί Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Ο Διευθυντής ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣ (10) Χορήγηση άδειας επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουρ γού στη Λώλη Αικατερίνη του Μιχαήλ. Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Με την υπ αριθμ. 1281/ απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, χορηγείται άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοι νωνικού Λειτουργού στη Λώλη Αικατερίνη του Μιχαήλ. Με εντολή Νομάρχη Ο Διευθυντής ΒΑΣ. ΠΛΟΥΜΠΗΣ (11) Χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού στη Μαυραγάνη Παρασκευή του Ανα στασίου. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Με την υπ αριθμ. 2220/ απόφαση του Αναπλ. του Νομάρχη Κορινθίας έχει χορηγείται, στη Μαυραγά νη Παρασκευή του Αναστασίου, άδεια άσκησης επαγ γέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. Η Αναπληρωτής Νομάρχης ΑΝΝΑ ΚΟΝΤΟΝΗ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ (12) Στην υπ αριθμ. Φ.73543/36511/ απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Απο κέντρωσης που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1212/ (τ.β ) διορθώνεται ως προς το συζυγικό όνομα, από το λανθασμένο «ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΙΝΑΣ συζ. ΓΙΩΡΓΙΟΥ» στο ορθό «ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΙΝΑΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ». (Από το Υπ. Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης)

8 25868 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Βασ. Όλγας ΛΑΡΙΣΑ Διοικητήριο ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ευριπίδου ΚΕΡΚΥΡΑ Σαμαρά ΠΑΤΡΑ Κορίνθου ΗΡΑΚΛΕΙΟ Πεδιάδος ΙΩΑΝΝΙΝΑ Διοικητήριο ΜΥΤΙΛΗΝΗ Πλ. Κωνσταντινουπόλεως ΚΟΜΟΤΗΝΗ Δημοκρατίας Σε έντυπη μορφή ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1, προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι. 100 Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες. Η τιμή πώλησης σε μορφή cd rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 ανά έτος. ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: fax: internet: ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Α Α.Ε.Δ. 10 Δωρεάν Β Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ Γ 65 Δωρεάν Δ.Δ.Σ Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70 Δωρεάν Δ Ο.Π.Κ. Δωρεάν Α.Α.Π Α + Β + Δ + Α.Α.Π. 450 Ε.Β.Ι Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται, πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 ανά έτος παλαιότητας. * Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). * Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. * Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). * Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. * Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: , , Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε. Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr). Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π.

Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. Αριθμ. 2/36842/0094/28.08.2007 (ΦΕΚ 1794/07.09.2007 τ.β ) Καθορισμός των δικαιολογητικών νομιμοποίησης των δικαιούχων για την είσπραξη χρημάτων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και ανείων (Τ.Π. και ανείων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1851 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 245 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ 26 Μαρτίου 2010 Πίνακας διοριστέων για την πλήρωση 496 θέσεων της Κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4939 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 599 16 Αυγούστου 2007 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Mε την υπ αριθμ. 89181/Δ2/10.8.2007 απόφαση της Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1277 2 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74916/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, των μαθημάτων της ειδικότητας Μηχανολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6835 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 18 Δεκεμβρίου 2009 (1) NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3811 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρό θεση (Εναρμόνιση της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 303 26 Φεβρουαρίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 111316/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των τίτλων σπουδών των Δη μοσίων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16411 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1304 2 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 68092/Γ7 Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Μαθημάτων Μουσι κής Παιδείας για τα Μουσικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 181 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 22 14 Φεβρουαρίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3640 Κύρωση Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας μετα ξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27549 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2202 2 Οκτωβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π 86208 Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Κοι νοτική οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6869 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 239 31 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 194 Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α 231), όπως αυτό ισχύ ει μετά την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15557 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1240 23 Ιουνίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ/15304 Α ντιστοίχιση ειδικοτήτων ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. φορέων λοι πών Υπουργείων πλην ΥΠ.Ε.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6095 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 472 19 Απριλίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 183295 Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του Προεδρικού Δια τάγματος αριθ. 115/1997

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1103 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 103 27 Ιανουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. Φ.883/530/16.9.1999 από φασης του Υπουργού Οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2705 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 142 11 Ιουλίου 2008 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3679 Κύρωση της δι ανταλλαγής ρηµατικών διακοινώσεων Συµφωνίας για την τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22679 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1564 17 Αυγούστου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α Τάξης των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ).... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9317 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 740 28 Μαΐου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.63696 Κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20039 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1396 16 Ιουλίου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 89406/Γ2 Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ρωσικής Γλώσσας στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1 3 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Ζ1 1398 Καθορισμός πιστοποιητικών, δηλώσεων, καταστάσεων και σχεδίων διευθέτησης οφειλών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20337 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1298 29 Μαΐου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. ΠΟΛ.. 1119 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φόρου ακίνητης περιουσίας νομικών προσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 357 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 39 6 Φεβρουαρίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 1763 (1) Ανακατασκευή του διατηρητέου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 139 11 Ιουλίου 2008 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3676 Κύρωση της Σύμβασης Πώλησης Μετοχών και της Συμ φωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 459 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 56 15 Ιανουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ.: 1011 Καθορισμός οργάνου της Φορολογικής Διοίκησης και ορισμός διαδικασίας για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 765 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 44 24 Ιανουαρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 132528 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. 309891/14 12 2010 (ΦΕΚ Β 1966) κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6367 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 6 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ./2/4958 Κατανομή προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δι καστικών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1509 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1840 6 Αυγούστου 015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 117/Δ Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α, Β και Γ τάξεων Καλλιτεχνικού Γυμνασίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19469 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1386 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30 Μαΐου 2014 Αριθμ. απόφ. 1434/21/6 5 2014 Λειτουργία Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) ΟΑΕΔ κατ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19035 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1492 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 43721 Διαδικασία σφράγισης καταστημάτων και επιχειρήσεων από τη Δημοτική Αστυνομία.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6385 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 217 30 Σεπτεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 4020 Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί καιο, την αναγνώριση,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 128 3 Αυγούστου 2010 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3867 Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κε φαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Προσδιορισμένοι Τίτλοι ISIN/ΙSIN B ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 49803 Τιμή Αγοράς εκ φρασμένη ως πο σοστό (%) επί του ονομαστικού ποσού κεφαλαίου των Προσδιορισμένων Τίτλων Συνολικό ποσό ονομαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 641 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 48 15 Ιανουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1014 Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του πα ρακρατούμενου φόρου 15%

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1134 12 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 92245/Δ3 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτηρίων και των πτυ χίων σπουδών των Σχολικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21659 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1409 6 Σεπτεμβρίου 2010 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 29240/3729 Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 19/1995 (ΦΕΚ Α 15), για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1001 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 78 1 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4140 Κύρωση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 150 27 Ιουνίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 3984 Δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12645 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 991 26 Μαΐου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 55678/Γ2 Τύπος και περιεχόμενο των απολυτήριων τίτλων σπου δών των Δημόσιων και Ιδιωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 759 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 47 27 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4240 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27651 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2418 10 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ. 1247 Τροποποίηση και συμπλήρωση της με αριθ. ΠΟΛ. 1167/29.7.2015 (ΦΕΚ Β 1808/21.8.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18613 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1321 23 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΜΕΟ/ο/1925/ζ/254 Έγκριση του τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5

* ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 -- 61 -- * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Η.Π. 09/01/1997/ΑΧ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα 8 Ιανουαρίου 1997 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1002156/73/0016 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 16η (Εισ. Δημ. Εσόδων)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 13691 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1217 23 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 91834/Ζ2 «Επανασύσταση χιλίων εκατόν εβδομήντα τεσσάρων (1.174) οργανικών και προσωποπαγών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22427 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1413 30 Απριλίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 1192 Έγκριση και εφαρμογή των Τεχνικών Οδηγιών ΤΕΕ για την Ενεργειακή Απόδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1677 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 116 23 Μαΐου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4153 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45919 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3046 16 Νοεμβρίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 110706 Κατάλογος φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορη γούνται με ιατρική συνταγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3929 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 190 8 Αυγούστου 2007 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 3605 Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηματοδότησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6763 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 231 3 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4026 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 309 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 51 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 30 Ιανουαρίου 2015 Πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του εισαγωγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6369 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 216 30 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘM. 4019 Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29627 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2145 30 Αυγούστου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/23254 Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικών βεβαιώσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010

Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 Αθήνα, 18 Ιουνίου 2010 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 Πληροφορίες: Ε. Αλεξοπούλου Αριθμ. τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1437 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 101 29 Απριλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4149 Kύρωση τoυ Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουρ γείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 419 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 28 4 Φεβρουαρίου 2014 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4234 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελ ληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8689 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 772 4 Μαΐου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Καθορισμός αποδοχών στελεχών της Δημοτικής Κα τασκήνωσης Νέας Ιωνίας Ν. Αττικής....

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 9483 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 176 16 Δεκεμβρίου 2015 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4354 Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθο λογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 12129 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 750 26 Μαρτίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΠΟΛ: 1080 Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων έκτακτου ειδικού τέλους ακινήτων (ΕΕΤΑ). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6153 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 518 3 Απριλίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 28388 Διατιθέμενες Πιστώσεις Συνεχιζόμενων Έργων Προϋπο λογισμού Δημοσίων Επενδύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6267 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 211 23 Σεπτεμβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4016 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσε ως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής.

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής. ΠΟΛ.1140/8.12.2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Αρ.Πρωτ.: 1109228/8434/0016 Δ/ΝΣΗ 16η ΤΜΗΜΑ: Δ' Αθήνα 8 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6989 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 474 24 Μαρτίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 2/22717/0094 Υποβολή οικονομικών στοιχείων φορέων Γενικής Κυβέρ νησης, στο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6481 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 198 24 Σεπτεμβρίου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4287 Κύρωση της Συμφωνίας για την Ίδρυση Διεθνούς Ακαδημίας κατά της Διαφθοράς ως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2287 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 9 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4165 Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουρ γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8453 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 67 0 Απριλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.8/6/οικ.9844 Καθορισμός υπηρεσιών διάθεσης των αποφοίτων της 2ης εκπαιδευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17631 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1250 16 Μαΐου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 10294 Ένταξη των υπηρετούντων διοικητικών υπαλλήλων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 167 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 7 9 Ιανουαρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4107 Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Ελλη νικής Δημοκρατίας και της Κοινοπολιτείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 5461 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 219 8 Νοεμβρίου 2012 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4091 Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημο κρατίας και του Καναδά σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 45675 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 320 8 Δεκεμβρίου 203 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανακοίνωση που αφορά στην κινητικότητα των υπαλλήλων που έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 41931 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 3647 31 Δεκεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2795/164131 Έγκριση των προϋπολογισμών έτους 2015 των φορέων του Κεφ. Α του Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 747 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝAΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αρ. Φύλλου 86 6 Μαΐου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 5764 Κήρυξη του επαναπροσδιορισμού της θέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 283 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 206 4 Φεβρουαρίου 204 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 34/90 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εργασία υπηκόων τρίτων χωρών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3741 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 250 19 Φεβρουαρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 6855/105 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για εποχική εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4591 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 266 10 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4216 Kύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της Εμπορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 76 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 09 0 Ιουνίου 05 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4990/366 Καθορισμός ανώτατου αριθμού αδειών διαμονής για ερ γασία πολιτών τρίτων χωρών για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 15581 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1438 10 Ιουλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα του Πρω τοκόλλου του 1978 που σχετίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7249 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 525 28 Φεβρουαρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 260/2013 Αντικατάσταση των άρθρων 88 έως 91 του Κώδικα Τρο φίμων και Ποτών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 3215 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 151 1 Ιουλίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 3985 ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2012 2015. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 29573 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2377 5 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/οικ. 75888 Ένταξη διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας στα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18285 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1107 8 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φο ρολογίας εισοδήματος οικονομικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1401 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 66 15 Απριλίου 2016 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4380 Κύρωση της Συμφωνίας Κοινού Αεροπορικού Χώρου με ταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 220 24 Οκτωβρίου 2011 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4023 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 11315 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1600 27 Νοεμβρίου 2014 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αριθμ. 10518 Προκήρυξη θέσης καθηγητή του Τμήματος Φιλολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.11.25 19:21:38 EET Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1581 30 Ιουνίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση της υπ αριθμ. ΔΜΕΟ/α/οικ/1161/15.7.2005 (Β 1064) απόφασης του Υπουργού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8169 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 743 29 Απριλίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ανανέωση αναγνώρισης «EUROCERT ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 877 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 31 23 Φεβρουαρίου 2012 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4047 Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ Αρ. Φύλλου 1114 2 Οκτωβρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων...1» Ναυτιλίας και Αιγαίου...2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27495 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2398 9 Νοεμβρίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 2253.1 31.1/34144/15 Καθορισμός ενδεικτικού γενικού δικτύου ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6013 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 405 16 Μαρτίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειρι στικού έτους 2011... 1 Τροποποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 32709 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2294 16 Σεπτεμβρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 4748/106075 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. πρωτ. 266355/ 11 02 2009 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 19271 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1507 23 Ιουλίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 85224/Ε5 Αντιστοιχίες Τμημάτων ΤΕΙ. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 2445 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 166 23 Ιουλίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4171 Κύρωση του Mνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρ νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 8637 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 393 21 Φεβρουαρίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. 2/19525/0026 Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών για την πληρωμή του στεγαστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1533 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ Αρ. Φύλλου 173 8 Ιουνίου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 3448 Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμήματος ρέμα τος Καστρόλακκα του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 228 2 Νοεµβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4025 Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέ ντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 7097 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 264 22 Δεκεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4033 Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX

Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX Ο.Σ.Υ.Ε ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΔΡΑ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ ΣΟΛΩΜΟΥ 2 Τ.Θ. 91503 Τ.Κ. 181 10 ΤΗΛ. 2104950760 2104967174 FAX 2104950710 www.osye.org.gr e-mail: osye@otenet.gr ΜΕΛΟΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ Κορυδαλλός,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 25837 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2082 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. οικ. 125494 Καθορισμός διαδικασιών και λεπτομερειών για την εφαρμογή του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1049 12 Ιουλίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών των Πανεπι στημίων για τη λειτουργία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Validity unknown Digitally signed by Theodoros Moumouris Date: 2011.06.28 16:37:24 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio 3179 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 38537 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2631 9 Νοεμβρίου 2011 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 196008 Απλούστευση και ένταξη στο σύστημα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης των Ενιαίων

Διαβάστε περισσότερα