ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ"

Transcript

1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Ι.) ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (Σμήμα Λογιστικής) DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΡΟΛΟ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ» ΔΗΖΓΖΣΖ ΓΖΜΟΠΟΤΛΟ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΣΑΛΗΚΖ ΠΔΡΗΚΛΖ ΚΑΒΑΛΑ 2007

2 Η εργαζία ασηή αθηερώνεηαη ζηεν οηθογένεηα μοσ,ζε όζοσς βοήζεζαν γηα ηεν δεμηοσργία ηες,ζηεν ζύδσγο μοσ θαη ηον νεογέννεηο γηο μοσ Με Αγάπε

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 1 ΔΗΑΓΩΓΖ 2 ΜΔΡΟ ΠΡΩΣΟ 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 3 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΖΜΑ 3 1.Τι είναι σπήμα 3 2. Λειηοςπγία ηος σπήμαηορ 4 3.Ειδη σπήμαηορ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 6 ΠΗΣΖ 6 1.Εννοια και εξέλιξη ηηρ πίζηηρ 6 2. Οι καηηγοπίερ ηηρ πίζηηρ 7 3. Μοπθέρ πίζηηρ 8 4.Επιπηωζειρ από ηην λειηοςπγία ηηρ πίζηηρ 9 4Α Πίζηη και επενδύζειρ 9 4Β Πίζηη και καηανάλωζη 9 4Γ Πίζηη και οικονομική ιζοπποπία 10 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 11 ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΖ ΑΓΟΡΑ Έννοια 11 2.Οπγανωζη σπημαηοπιζηωηικήρ αγοπάρ 11 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 13 ΓΔΝΗΚΑ ΓΗΑ ΣΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΣΡΑΠΔΕΔ 13 ΓΔΝΗΚΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 14 Ζ ΣΑΜΔΗΑΚΖ ΡΔΤΣΟΣΖΣΑ ΜΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 16 ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΔ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΔ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 17 ΣΑ ΚΤΡΗΑ ΔΗΓΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 20 ΟΦΔΛΖ ΑΠO ΣΖΝ ΤΠΑΡΞΖ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 21

4 ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΑΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΗ ΓΗΑΜΔΟΛΑΒΖΣΔ ΚΑΗ ΑΝ ΛΔΗΣΟΤΡΓΟΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΖ ΚΔΦΑΛΑΗΩΝ 23 ΟΗ ΣΡΑΠΔΕΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ Ο ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΚΛΑΓΟ 23 ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ 28 ΓΔΝΗΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 28 Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 28 Ο ΡΟΛΟ ΣΩΝ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 29 ΔΠΗΛΟΓΟ 32 ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΝΣΜΖΔΩΝ 33 ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 34

5 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ Ε κ.τ.λ. κ.α. κ.ο.κ. ONE π.σ. ΕΤΡΩ και τα λοιπα και αλλά και οςτω καθεξηρ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ παπαδείγματορ σάπιν

6 - 1 - ΠΡΟΛΟΓΟ ηελ εξγαζία απηή ζα αζρνιεζνχκε κε ην ξφιν χπαξμεο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ. Η εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη ηξία κέξε. ην πξψην κέξνο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ην ηη είλαη ρξήκα θαη ην ηη είλαη πίζηε. Οξηζκφο ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πίζηεο, αθφκε ζα αλαθεξζνχκε ζε θάπνηα γεληθά ζηνηρεία γηα ην ηξαπεδηθφ ζχζηεκα. ην δεχηεξν κέξνο ζα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ ηη είλαη εκπνξηθή ηξάπεδα, ηη εμππεξεηεί θαη πσο ιεηηνπξγεί,θαζψο θαη πσο δεκηνπξγεί θαη δηνρεηεχεη ρξήκα. ην ηξίην κέξνο ζα βγάινπκε γεληθά ζπκπεξάζκαηα γηα ην ξφιν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ.

7 - 2 - ΕΙΑΓΩΓΗ Υξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα είλαη θξαηηθνί ή εκηθξαηηθνί ή ηδησηηθνί νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ζαλ θχξηα απνζηνιή ηελ θαιιηέξγεηα θαη εμππεξέηεζε ηεο πίζηεο. Δπηπιένλ δε ηελ δηακεζνιάβεζε θαη ηελ παξνρή πηζηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία κηαο θαζνξηζκέλεο (κηθξφηεξεο ή επξχηεξεο ) πεξηνρήο. Σέηνηα ηδξχκαηα είλαη θπξίσο νη ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο είλαη επαθφινπζν ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξήκαηνο ζηηο ζπλαιιαγέο. Η ιέμε ηξάπεδα πξνέξρεηαη απφ ηελ δσξηθή ιέμε<<ηξαπέζδν>> πνπ ζεκαίλεη έπηπιν (ηξαπέδη),πίζσ απφ ην νπνίν ήηαλ εγθαηεζηεκέλε ε πξψηε αξγπξακνηβή θαη ην ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ εμαξγχξσζε μέλσλ λνκηζκάησλ, ρξεκαηνγξάθσλ γηα ηελ αγνξά ηηκαιθψλ θαη πνιχηηκσλ κεηάιισλ θαη γεληθά γηα ηηο ππνηππψδεο ηφηε ρξεκαηνπηζησηηθέο εξγαζίεο. Όηαλ γίλεηαη ιφγνο γηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα ελλννχκε θπξίσο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ή ηηο εηδηθέο ηξάπεδεο πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηνπο δηάθνξνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκίαο, βνεζνχλ ζηελ άζθεζε ηεο γεληθήο λνκηζκαηηθήο θαη πηζησηηθήο πνιηηηθήο, ελεξγνχλ δε ηελ ηακεηαθή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εκηθξαηηθψλ νξγαληζκψλ κε βάζε έλα γεληθφηεξν ζρέδην λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο είλαη νξγαληζκνί κε θαηαξρήλ δηθά ηνπο ηδξπηηθά θεθαιαία πνπ ζρεκαηίδνληαη κε ηηο εηζθνξέο θαηαξρήλ ησλ κεηνρψλ ηδξπηψλ. Οη κέηνρνη ηδξπηέο έρνπλ σο ζθνπφ λα ζπγθεληξψζνπλ κε ηελ κνξθή ησλ θαηαζέζεσλ ηηο απνηακηεχζεηο ηνπ θνηλνχ θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ απηνί ηα ρξεκαηηθά θεθαιαία γηα λα δαλεηνδνηήζνπλ ηηο παξαγσγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο δαπάλεο. ηελ πξνζπάζεηα ηνπο απηή λα επεθηείλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο είλαη δπλαηφλ λα απμάλνπλ θαη ην ηδξπηηθφ ηνπο θεθαιαίν γηα λα απμήζνπλ θαη ηα ρξεκαηηθά θεθαιαία πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα ηηο παξαγσγηθέο θαη θαηαλαισηηθέο κνλάδεο. Βιέπνπκε ινηπφλ φηη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ ζαλ θχξην ζηνηρείν ιεηηνπξγίαο ηνπο ην ρξήκα θαη ηελ πίζηε. Ση φκσο νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ ρξήκαηνο θαη ηη ζηελ δεκηνπξγία ηεο πίζηεο; Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ζηα επφκελα θεθαιαία, θαζψο θαη ην ξφιν πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζε έλα επξχ θάζκα παξαδνζηαθψλ θαη ζχγρξνλσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ, θαιχπηνληαο ηηο απνηακηεπηηθέο ρξεκαηνδνηηθέο θαη επελδπηηθέο αλάγθεο ηδησηψλ θαη επηρεηξήζεσλ.

8 - 3 - ΜΕΡΟ ΠΡΩΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ I ΓΔΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΟ ΥΡΗΜΑ 1. Σι είναι σπήμα. ηνπο πξσηφγνλνπο ιανχο νη άλζξσπνη πξνζπαζνχζαλ λα θαιχςνπλ ηηο αλάγθεο επηβίσζεο ζε αγαζά πνπ δελ παξείραλ νη ίδηνη κε ηελ αληαιιαγή πξντφλησλ κε αγαζά πνπ νη ίδηνη παξείραλ. Παξαηεξνχκε δειαδή ην θαηλφκελν έλα πξφβαην λα αληαιιάζζεηαη κε έλα δνρείν ζηηάξη ή έλα πξφβαην λα αληαιιάζζεηαη κε ηέζζεξηο ζάθνπο καιιί ή έλαο δνχινο λα αληαιιάζζεηαη κε ηξία πξφβαηα. Απηή ε κνξθή ζπλαιιαγψλ ήηαλ ε ιεγφκελε εκπξάγκαηε νηθνλνκία,δειαδή ε αληαιιαγή πξντφλησλ κε άιια πξάγκαηα. ηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ ε δηαδηθαζία απηήο ηεο εκπξάγκαηεο νηθνλνκίαο παξνπζίαζε ζνβαξά πξνβιήκαηα γηαηί απαηηνχζε απφ ηα άηνκα πνπ πξνέβαηλαλ ζε απηέο ηηο ζπλαιιαγέο α. λα πξνζθέξεη ν έλαο φηη ρξεηάδεηαη ν άιινο θαη β. λα πξνζθέξεη ν έλαο ηηο αληίζηνηρεο πνζφηεηεο πνπ επηζπκεί ν άιινο. Γεκηνπξγήζεθε έηζη ε αλάγθε ηεο εμεχξεζεο θάπνηνπ κέζνπ κε βάζε ην νπνίν θαζνξίδνληαη νη ηηκέο φισλ ησλ αγαζψλ θαη ζα δηεπθνιχλνληαη νη ζπλαιιαγέο. Σν κέζνλ απηφ νλνκάζζεθε σπήμα. ηελ αξρή αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θάζε νηθνλνκηθήο νκάδαο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξα πξάγκαηα σο ρξήκα. Απηά κπνξεί λα ήηαλ δψα φπσο βφδηα,πξφβαηα, δέξκαηα, θνρχιηα, θηεξά, ιαδί, θ.η.ι. Η ρξεζηκνπνίεζε φκσο ησλ πξαγκάησλ απέδεημε ζηελ πνξεία θάπνηεο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο: i) Κάπνηα απφ ηα πξντφληα δελ είλαη δηαηξεηά έηζη είλαη δχζθνιν λα ρξεζηκνπνηεζνχλ π.ρ. ηα βφδηα ζαλ κέζν αληαιιαγήο φηαλ ην αληαιιαζφκελν πξντψλ είλαη κηθξήο άμηαο. ii) Οξηζκέλα απφ ηα πξντφληα κεηαβάιινληαη ζε πνζφηεηεο ή κπνξεί λα θαηαζηξαθνχλ. Σα πξφβαηα κπνξεί λα γελλήζνπλ ή λα πεζάλνπλ, ν θαπλφο κπνξεί λα μεξαζεί, ηα κέηαιια λα ζθνπξηάζνπλ. Οη παξαπάλσ κεηαβνιέο δεκηνπξγνχλ αβεβαηφηεηα γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο άμηαο ηνπ κέζνπ αληαιιαγήο ηνπ ρξήκαηνο,δπζθνιεχνπλ θαη δπζρεξαίλνπλ έηζη ηηο ζπλαιιαγέο. iii ) Αθφκε νξηζκέλα απφ απηά ηα πξντφληα παξνπζηάδνπλ δπζθνιίεο ζηελ κεηαθνξά ιφγσ βάξνπο ή φγθνπ, πξάγκα πνπ δελ δηεπθνιχλεη ηηο ζπλαιιαγέο. Σα κεηνλεθηήκαηα απηά νη νηθνλνκίεο πξνζπάζεζαλ λα ηα ιχζνπλ κε ηελ δεκηνπξγία θάπνηαο κνλάδαο κέηξεζεο (ρξήκα) πνπ ζα έρεη ζηαζεξή άμηα, ζα

9 - 4 - έρεη δηαηξεηφηεηα θαη επθνιία ζηελ κεηαθνξά θαη ηελ ρξήζε. Σέηνηα πξντφληα ήηαλ ν άξγπξνο θαη ν ρξπζφο πνπ θαηέιεμαλ γηα πνιιά ρξφληα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ ρξεκα. Απφ πνιχ λσξίο ε θξαηηθή εμνπζία ζηηο ζρεηηθά αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο φπσο π.ρ. ζηελ αξραία Αζήλα επέβαιε ηελ θνπή λνκηζκάησλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξή πνζφηεηα ρξπζψλ ή αξγχξσλ ζε θάζε λφκηζκα θαη θαηά ζπλέπεηα λα ππάξρεη βεβαηφηεηα γηα ηελ άμηα ηνπ λνκίζκαηνο. 2. Λειηοςπγίερ ηος σπήμαηορ ηελ ελφηεηα απηή ζα εμεηάζνπκε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο πνπ θαζηζηνχλ ην ρξήκα απαξαίηεην ζηελ νηθνλνκηθή νξγάλσζε ηεο θνηλσλίαο. α. Σν ρξήκα είλαη κνλάδα κέηξεζεο θαη ππνινγηζκνχ κε ηελ νπνία έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο δηάθνξσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ γηα λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ άμηα ηνπο. β. Σν ρξήκα είλαη κέζν πιεξσκήο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αγνξψλ, γηα ηελ εμφθιεζε ππνρξεψζεσλ θαη νθεηιψλ. γ. Σν ρξήκα είλαη κέζν αληαιιαγήο κε ηελ έλλνηα φηη θαζηζηά δπλαηή ηελ θπθινθνξία ησλ εκπνξεπκάησλ φηαλ ν παξαγσγφο δελ πξνηίζεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη ν ίδηνο θαη αληί λα ηα δηαηεξεί ζαλ απφζεκα αγαζψλ ηα αληαιιάζζεη κε ρξήκα θαη δηαηεξεί απφζεκα ρξήκαηνο. δ. Σν ρξήκα απνηειεί κέζν ζρεκαηηζκνχ πινχηνπ γηα λα κπνξέζεη ν θάηνρνο ηνπ λα ην δηαζέζεη ζε θάπνην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα φηαλ παξνπζηαζηεί αλάγθε. ε. Σν ρξήκα απνηειεί κέζν ηεο ηαρείαο θπθινθνξίαο ησλ αγαζψλ, θάηη πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θάηη πνπ ζα ήηαλ αδηαλφεην αλ αθφκε θαη ζήκεξα νη ζπλαιιαγέο δηελεξγνχληαλ κε ηελ αληαιιαγή αγαζψλ. ζη. Σν ρξήκα είλαη κέζν ζχλαςεο θαη εμφθιεζεο δαλείσλ γηαηί ν δαλεηζκφο γίλεηαη ζε ρξήκα. Σν ρξήκα απνθηά ηελ άμηα ηνπ απφ ην ηη είλαη γεληθά απνδεθηφ ζαλ κέζν αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, θαη σο κέζν εμφθιεζεο δαλείσλ, γηα ην ιφγσ απηφ κπνξεί λα έρεη ή λα κελ έρεη άμηα άιιε απφ ηελ λνκηζκαηηθή.γηα παξάδεηγκα έλα ρξπζφ λφκηζκα έρεη εζσηεξηθή άμηα (ηελ άμηα ηνπ κέηαιινπ ηνπ), ελψ έλα ραξηνλφκηζκα δελ έρεη. Η αμία ηνπ ρξήκαηνο εμαξηάηαη απφ ηελ αγνξαζηηθή δπλακε ηελ νπνία έρεη, π.ρ. ε αμία ελφο επξψ εμαξηάηαη απφ ηελ πνζφηεηα ησλ αγαζψλ θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα αγνξαζηνχλ απφ απηφ. Με αιιά ιφγηα ινηπφλ ην επίπεδν ησλ ηηκψλ απνηειεί έλα κέηξν ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Μηα αχμεζε ησλ ηηκψλ ησλ πξντφλησλ ζεκαίλεη αληίζηνηρε κείσζε ηεο αμίαο ηνπ ρξήκαηνο. Αλ γηα παξαδεηγκα απαηηνχληαη Ρ επξψ γηα λα αγνξαζηεί έλα << θαιάζη πξντφλησλ >> ε άμηα ηνπ επξψ είλαη ίζε κε 1/Ρ ηνπ θαιαζηνχ απηνχ, ζπλεπψο γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή ε αμία ηνπ ρξήκαηνο απαηηείηε λα δηαηεξείηε ζηαζεξφ ην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ.

10 Δίδε σπήμαηορ Όπσο πξναλαθέξακε απφ ηελ κεηάβαζε ηεο εκπξάγκαηεο νηθνλνκίαο θαη ηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο ζαλ κέζν ζπλαιιαγήο ππάξρνπλ δηάθνξεο κνξθέο ρξήκαηνο φπσο π.ρ. πνιχηηκα κέηαιια,δψα,ιαδί, θ.η.ι. ηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο ε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ ρξήκαηνο έρεη γεληθεπηεί. Η εζσηεξηθή αμία ηνπ ρξήκαηνο ζην φηη γίλεηαη γεληθά απνδεθηφ γηα αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ εμφθιεζε δαλείσλ. Γηαθξίλνπκε δηάθνξεο θαηεγνξίεο εηδψλ ρξήκαηνο: α. Σα θέξκαηα είλαη κεηαιιηθά λνκίζκαηα επηεινχο αμίαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγνξά αγαζψλ ή ππεξεζηψλ κηθξήο άμηαο. Η αμία φισλ ησλ θεξκάησλ ζαλ πνζνζηφ ζηελ ζπλνιηθή πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο είλαη πνιχ κηθξή. β. Σα ραξηνλνκίζκαηα ηα εθδίδεη ε θεληξηθή ηξάπεδα ε νπνία έρεη ηελ ππνρξέσζε λα πιεξψζεη ζηνλ θνκηζηή ην αλαγξαθφκελν πνζφ. Παιηά ηελ αμία ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο <<θάιππηε>> ε ηξάπεδα κε ηελ αληίζηνηρεο αμίαο πνζφηεηαο ρξπζνχ πνπ δηαηεξνχζε ζην ζεζαπξνθπιάθην ηεο, θάηη ηέηνην ζήκεξα δελ ηζρχεη. Η πνζφηεηα ησλ ραξηνλνκηζκάησλ πνπ ζέηεη ζε θπθινθνξία ε θεληξηθή ηξάπεδα πξνζδηνξίδεηαη απφ ηελ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή θάζε ρψξαο κε βάζε γεληθφηεξα νηθνλνκηθά θξηηήξηα. γ. Οη ηξαπεδηθέο επηηαγέο, δίλνληαη απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο φηαλ απηνί πξνεγνπκέλσο θαηαζέζνπλ ην αληίζηνηρν ρξεκαηηθφ πνζφ. Σα άηνκα πνπ παίξλνπλ απηέο ηηο επηηαγέο ζπκπιεξψλνληαο ην ρξεκαηηθφ πνζφ,ην φλνκα ηνπ δηθαηνχρνπ θαη ππνγξάθνληαο ηεο γηα λα θάλνπλ δηάθνξεο πιεξσκέο πξνο εθείλνπο κε ηνπο νπνίνπο ζπλαιιάζζνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν έλα ρξεκαηηθφ πνζφ παξφηη είλαη θαηαηεζεκελν ζε εκπνξηθή ηξάπεδα ιεηηνπξγεί κέζσ ησλ επηηαγψλ ζαλ ρξήκα. δ. Πηζησηηθέο θάξηεο. Μηα άιιε κνξθή ρξήκαηνο εθδίδνληαη απφ ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο ή άιινπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο θαη απνηεινχλ ην ιεγφκελν << πιαζηηθφ ρξήκα >>. Οη πηζησηηθέο θάξηεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο γηα ηελ αγνξά εκπνξεπκάησλ θαη ππεξεζηψλ κε νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ ζπκβιεζεί κε ηηο ηξάπεδεο. Η ρξεζηκνπνίεζε ηεο πηζησηηθήο θάξηαο επηηξέπεη ζηνλ θάηνρν ηεο λα κελ πιεξψλεη ακέζσο ζε κεηξεηά αιιά λα πιεξψλεη ην πφζν αξγφηεξα ζηελ ηξάπεδα ηνπ, αληίζεηα ν αληηζπκβαιιφκελνο εμνθιείηαη απφ ηελ ηξάπεδα.

11 - 6 - ΚΕΦΑΛΑΙΟ II Πίζηε 1. Έννοια και εξέλιξε ηερ πίζηερ. Πίζηε, είλαη ε παξαρψξεζε ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ή επξχηεξα αγνξαζηηθήο δχλακεο απφ κηα νηθνλνκηθή κνλάδα ζε κηα άιιε κε ηελ δέζκεπζε ηεο δεχηεξεο λα ηελ επηζηξέςεη κε ηελ πάξνδν νξηζκέλνπ ρξφλνπ. Η παξαρψξεζε απηή ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο είλαη δπλαηφλ λα έρεη είηε ηελ έλλνηα ηεο κεηάβαζεο ηνπ ρξήκαηνο ( δαλεηζκφο) ζε νπνηαδήπνηε κνξθή είλαη απηή, είηε ηελ αλαβνιή πιεξσκήο κηαο αγνξάο γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα (πψιεζε κε πίζησζε). ηελ πξψηε πεξίπησζε ε πηζησηηθή ζρέζε πνπ ππάξρεη,είλαη κε ηελ επηζηξνθή ηνπ δαληζζέληνο πνζνχ. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε κε ηελ πιεξσκή ηεο νθεηιήο απφ κέξνπο ηνπ αγνξαζηή γηα ηελ αγνξά πνπ έθαλε. Έηζη βιέπνπκε φηη ζε κηα πηζησηηθή πξάμε κεηέρνπλ ν πηζηνδφηεο ή δαλεηζηήο θαη ν πηζηνιήπηεο ή δαλεηδφκελνο, επνκέλσο κηα πηζησηηθή πξάμε είλαη ηαπηφρξνλα ρξεσζηηθή γηαηί δεκηνπξγεί ρξένο γηα ηνλ δαλεηνιήπηε αιιά θαη πηζησηηθή γηαηί δεκηνπξγεί πίζηε γηα ηνλ πηζηνδφηε. ηελ πξψηε πεξίνδν ηεο εκθάληζεο θαη εθαξκνγήο ηεο πίζηεο νη πξψηεο ηξαπεδηθέο πξάμεηο αθνξνχζαλ ηηο άκεζεο ζπλαιιαγέο λνκηζκάησλ ρέξη ζε ρέξη, ε θαηάζεζε ρξήκαηνο ή ζεζαπξνχ γεληθά γηα θχιαμε θαη ην ρξεκαηηθφ δάλεην κε εγγχεζε( δάλεην κε ππνζήθε). ηελ πεξίπησζε ηεο θαηάζεζεο γηα θχιαμε ε ηξάπεδα φρη κφλν δελ πιήξσλε ηφθν ζηνλ θαηαζέηε αιιά πιεξψλνληαλ γηα ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο ησλ θαηαζέζεσλ. Απηή ε κνξθή ζπλεξγαζίαο ζπλαληάηε ζήκεξα κφλν ζηηο ζπξίδεο ησλ ηξαπεδψλ φπνπ ν ελνηθηαζηήο ηεο ζπξίδαο θαηαβάιεη ελνίθην ζηελ ηξάπεδα γηα λα θπιάζζεη ζηελ ζπξίδα ρξήκαηα,πνιχηηκα είδε ή πνιχηηκα έγγξαθα θ.η.ι. Η δεχηεξε πεξίνδνο αξρίδεη φηαλ νη ηξάπεδεο δηαπηζηψλνπλ φηη δελ ήηαλ αλάγθε λα θξαηνχλ φιν ην πφζνλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη φηη είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα δαλείδνπλ έλα κέξνο ηνπ ζε άιινπο. Έηζη εηζπξάηηνπλ ηφθν γηα ηα πνζά πνπ δαλείδνπλ, θαη επεηδή έηζη εθκεηαιιεχνληαη ηα ρξήκαηα ησλ θαηαζέζεσλ δίλνπλ έλα κέξνο απφ ηα θέξδε ηνπο ζηνπο θαηαζέηεο ηνπο. απηή ηελ πεξίνδν ε πίζηε απνηέιεζε θχξηα δάλεην γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο. Η ηειεπηαία πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ δηεχξπλζε ησλ θαηεγνξηψλ ηεο πίζηεο απφ ηνλ κεζαίσλα έσο ζήκεξα κε ηελ θξαηηθή παξέκβαζε θαη ηελ δηακφξθσζε ησλ θαλφλσλ ηεο πηζησηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο.

12 Οι καηεγοπίερ ηερ πίζηερ Η πίζηε δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ κνξθή ηελ νπνία εμππεξεηεί, έηζη έρνπκε : α. Αλάινγα κε ην πξφζσπν ηνπ πηζηνιήπηε δηαθξίλνπκε ηελ δεκφζηα πίζηε φηαλ ν πηζηνιήπηεο είλαη ην δεκφζην ή νη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαη ηελ ηδησηηθή πίζηε φηαλ ν πηζηνιήπηεο είλαη ηδηψηεο. β. Αλάινγα κε ηελ εμαζθάιηζε πνπ παξέρεηαη δηαθξίλνπκε ηελ εκπξάγκαηε πίζηε φηαλ γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ δαλεηζηή παξέρεηαη ελέρπξν θηλεηψλ ή ππνζήθε αθίλεησλ θαη ηελ πξνζσπηθή πίζηε πνπ βαζίδεηαη ζηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν ηνπ πηζηνιήπηε. γ. Αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ πνπ εμππεξεηεί δηαθξίλνπκε ηελ παξαγσγηθή ή επελδπηηθή πίζηε πνπ αθνξά ηελ αγνξά αγαζψλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία. Σελ θαηαλαισηηθή πίζηε πνπ ρξεζηκνπνηµίηαη γηα ηελ αγνξά θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ άκεζεο αλάγθεο,ηελ εκπνξηθή πίζηε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο. Παξαγσγηθή πίζηε παξαπέξα δηαθξίλεηαη ζε αγξνηηθή, βηνκεραληθή, βηνηερληθή θαη επαγγεικαηηθή πίζηε. δ. Αλάινγα κε ηελ πξνζεζκία ιήμεο ηεο πίζηεο δηαθξίλνπκε ηελ καθξνπξφζεζκε πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζε πνιπεηή δάλεηα, ηελ βξαρππξφζεζκε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα πξψηεο χιεο θαη αιιά θπθινθνξηαθά ζηνηρεία θαη ηελ αλνηρηή πίζηε ή πίζηε κε αλνηρηφ ινγαξηαζκφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξφζρεξε αληηκεηψπηζε ηξερνχκελσλ ηακεηαθψλ δπζθνιηψλ. ε. Αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε δηαθξίλνπκε ηελ κεηαβηβαδφκελε πίζηε φηαλ πξνέξρεηαη απφ ηηο απνηακηεχζεηο νη νπνίεο κεηαβηβάδνληαη κε ηελ κνξθή ησλ θαηαζέζεσλ θαη ζπγθεληξψλνληαη ζηηο ηξάπεδεο θαη ηελ δεκηνπξγηθή πίζηε πνπ αθνξά είηε ηελ πίζηε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ έθδνζε (δεκηνπξγία ) λένπ ρξήκαηνο,είηε ηελ πίζηε πνπ δεκηνπξγνχλ νη ηξάπεδεο κέζα απφ ηηο απνηακηεχζεηο ησλ θαηαζέησλ ηνπο.

13 Μοπθέρ πίζηερ Η πίζηε εθδειψλεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο θαη δηαδηθαζίεο θπξηφηεξεο απφ ηηο νπνίεο είλαη : α. Πψιεζε κε πίζησζε. απηή ηελ κνξθή δελ παξαηεξείηαη κεηαβίβαζε ρξήκαηνο θαηά θπξηνιεμία παξαηεξείηαη φκσο κεηαβίβαζε αμίαο (αγαζψλ) ε νπνία αληηζηνηρεί ζε πιεξσκή πνπ ζα γίλεη ζην κέιινλ κε ρξήκα πνπ αγνξαζηήο ζα απνθηήζεη θαη ζα δηαζέζεη ηφηε. Απηή ηελ θαηεγνξία ηελ ζπλαληάκε ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο θαη ζηηο θαηαλαισηηθέο ζπλαιιαγέο. Δίλαη βξαρππξφζεζκε πίζηε θαιπκκέλε κε ζπλαιιαγκαηηθέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ πσιεηή είηε αθάιππηε κε βάζε ηελ εκπηζηνζχλε ζην πξφζσπν ηνπ αγνξαζηή. β. Γαλεηζκφο. Απηή ε κνξθή ρξήκαηνο απνηειεί κεηαβίβαζε αγνξαζηηθήο δχλακεο κε ηε θπξηνιεθηηθά ρξεκαηηθή ηεο κνξθή. Μεηαβηβάδεηαη ρξεκαηηθφ πνζφ είηε κε ηελ κνξθή ξεπζηψλ, είηε κε ηελ έγγξαθε ηνπ πνζνχ ζε εηδηθφ ινγαξηαζκφ ηκεκαηηθά φηαλ δαπαλάηαη θάπνην πνζφ γηα ζπγθεθξηκέλνπο ιφγνπο Γηαθξίλνπκε ζηνλ δαλεηζκφ ησλ ηδησηηθφ δαλεηζκφ πνπ είλαη πξάμε κεηαμχ ηδησηψλ θαη ε νπνία απνηειεί άκεζε δηαδηθαζία δαλεηζκνχ κεηαμχ ηδησηψλ θαη ησλ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ ν νπνίνο απνηειεί έκκεζα δηαδηθαζία δαλεηζκνχ, γηαηί νη ηξάπεδεο δηαθίλεζεο θαη ρξεκαηνδνηήζεο δηαζέηνπλ ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ κε απνηακίεπζε ησλ ηδησηψλ. γ. Οκνινγίεο. Με ηνλ φξν απηφ ελλννχκε ηνλ έγγξαθν ηίηιν πνπ δειψλεη φηη θάπνηνο θαηέβαιε πνζφ ρξεκάησλ (δαλεηνδνηείο) ζε εθείλσλ πνπ εμέδσζε ηελ νκνινγία(δαλεηνιήπηεο) κε ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ απηνχ ν έθδνηεο δαλεηνιήπηεο δειψλεη φηη επηζηξέςεη ηελ ρξεκαηηθή αμία πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ ηίηιν ζε νξηζκέλν ρξφλν θαη γηα απηφλ ηνλ ρξφλν ζα θαηαβάιεη ζηνλ θάηνρν ηεο νκνινγίαο ηφθν ν νπνίνο είλαη ζηαζεξφο ζαλ πνζνζηφ γηα φιν ην ρξνληθφ δηάζηεκα. Απνηειεί δηαδηθαζία άκεζνπ δαλεηζκνχ αθνχ εθείλνο πνπ ρνξεγεί ηα ρξήκαηα ηα ρνξεγεί κέζσ ηνπ ηηηινπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν έθδνηε δαλεηνιήπηε. πλήζσο ν ηφθνο ζηηο νκνινγίεο είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ηφθν θαηαζέζεσλ γηαηί ν δαλεηνιήπηεο εμαζθαιίδεη ην ρξεκαηηθφ πνζφ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ρσξίο λα θηλδπλεχεη λα εκθαληζηεί ν θαζέλαο λα απνζχξεη ηα ρξήκαηα. δ. Μεηνρέο. Οη κεηνρέο ηππηθά δελ απνηεινχλ πίζηε κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. Ο αγνξαζηήο κηα κεηνρήο ζεσξεηηθά ζπκκεηέρεη ζηελ ίδξπζε θαη ηελ δξαζηεξηφηεηα κηαο εηαηξίαο σο ζπκκέηνρνο ρξεζηκνπνηεί δειαδή ηα ρξήκαηα ηνπ ν ίδηνο απφ θνηλνχ κε άιινπο ζπκκεηφρνπο. Έηζη ζην ηέινο θάζε έηνπο αλάινγα κε ηα θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ ηνπ αλαινγεί θάπνην πνζνζηφ θέξδνπο γηα θάζε κεηνρή πνπ έρεη. Απηφ θαιείηε κέξηζκα θαη φρη ηφθνο θαη θαηαβάιιεηαη απφ ρξφλν ζε ρξφλν.

14 Δπιπηώζειρ από ηεν λειηοςπγία ηερ πίζηερ Α. Πίζηε και επενδύζειρ Απφ ηηο γεληθέο γλψζεηο ηεο νηθνλνκίαο γλσξίδνπκε φηη ην θπζηθφ θεθαιαίν (θεθαιαηνπρηθφ θαη απνζεκάησλ) απνηειεί ζεκαληηθφ ζπληειεζηή παξαγσγήο ππάγεηαη φκσο ζηελ δηαδηθαζία ηεο θζνξάο ηεο απφζβεζεο θαη ηεο απαμίσζεο. Έηζη είλαη αλαγθαίν απφ ην εηζφδεκα θάζε έηνπο έλα κέξνο λα δηαηίζεηαη γηα ην ζρεκαηηζκφ λένπ θπζηθνχ θεθαιαίνπ θαη έλα άιιν γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απνζβεζζέληνο θαη απαμησζέληνο. Αλ θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα ηεο θνηλσλίαο (άηνκα ή επηρείξεζε) δαπαλά γηα θαηαλαισηηθά αγαζά νιφθιεξν ην εηζφδεκα ηεο δε ζα ππάξρεη δηαζέζηκν θεθάιαην γηα λα κεηαηξαπεί ζε επελδχζεηο.αλ πάιη ππάξρεη θάπνηνο αξηζκφο αηφκσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ απνηακηεχεη έλα κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ δε ζα ήηαλ δπλαηφλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ επελδχζεηο απφ ηνλ θαζέλα μερσξηζηά. Απαηηείηε θαηά θαλφλα ζπλελψζεη πνιιψλ κεκνλσκέλσλ απνηακηεχζεσλ γηα λα ζρεκαηηζηεί αλάινγν ρξεκαηηθφ θεθαιαίν πνπ κέζσ ησλ επελδχζεσλ ζα ζρεκαηίζεη θπζηθφ θεθαιαίν πνπ ζα βνεζήζεη ζηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ απαμησζέληνο φζν θαη ηελ αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θπζηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζα καο νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηεο παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο θνηλσλίαο. Β. Πίζηε και καηανάλωζε ην ζχλνιν ησλ θαηαλαισηψλ ηεο θνηλσλίαο παξαηεξνχληαη δπν βαζηθέο θαηεγφξηεο. Δθείλνπο πνπ ην εηζφδεκα ηνπο είλαη κεγαιχηεξν απφ ηηο ηξέρνπζεο θαηαλαισηηθέο ηνπο αλάγθεο θαη παξνπζηάδνπλ ζηελ δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή εηζνδεκαηηθφ πιεφλαζκα θαη εθείλνπο πνπ ην εηζφδεκα ηνπο είλαη κηθξφηεξν απφ ηηο ηξέρνπζεο θαηαλαισηηθέο αλάγθεο θαη παξνπζηάδνπλ ηξέρσλ εηζνδεκαηηθφ έιιεηκκα. Δδψ παξαηεξείηε έληνλα ε αλάγθε γηα κεηαθνξά απνηακηεπηηθνχ ρξήκαηνο, απφ ηνπο πιενλαζκαηηθνχο ζηνπο ειιεηκκαηηθνχο θαηαλαισηέο θαη ε θαηαλνκή δηαρξνληθά ηεο θαηαλάισζεο. Απηή ε θαηαλνκή εμππεξεηείηαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηεο. Βαζηθή πξνυπφζεζε είλαη φηαλ κηιάκε γηα θαηαλαισηηθέο αλάγθεο λα αλαθεξφκαζηε γηα απζεληηθέο βηνηηθέο αλάγθεο θαη φρη ζε αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηεο κφδαο ή ηεο δηαθεκηζηηθήο πξνπαγάλδαο πνπ νδεγεί ηνπο θαηαλαισηέο ζηελ αγνξά ελφο πξντφληνο πνπ πνηέ δελ ήζειαλ ή δε ρξεηάζζεθαλ.

15 Γ. Πίζηε και οικονομική ιζοπποπία Η πίζηε γηα ηελ δεκηνπξγία νηθνλνκηθή ηζνξξνπίαο είλαη ζπλάξηεζε ηεο αληηζηνηρίαο αλάκεζα ζηε ξνή ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ ξνή αγαζψλ. Η πνζφηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ δηαηίζεηαη ζαλ δαπάλε είλαη ην ελεξγφ ρξήκα αληίζεηα ην κέξνο εθείλν ησλ ρξεκάησλ πνπ δε δαπαλάηαη αιιά απνηακηεχεηαη είλαη ην αδξαλέο ρξήκα. Η κεγάιε αδξαλνπνίεζε ρξήκαηνο νδεγεί ζε πεξηνξηζκφ ηεο πνζφηεηαο πνπ θπθινθνξεί πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε δηαηαξάμεη ηεο ζρέζεο ρξήκαηνο, αγαζψλ πνπ καο νδεγεί ζηελ ππνθαηαλάισζε,κείσζε ησλ ηηκψλ,πεξηνξηζκφ ηεο παξαγσγήο θαη ηέινο αχμεζε ηεο αλεξγίαο. Έηζη γηα λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ θαη αγαζψλ αθεηέξνπ ρξεηάδεηαη ε ελεξγνπνίεζε ηνπ αδξαλνχο ρξήκαηνο ε νπνία επηηπγράλεηαη κε ηελ πίζηε, κε ηελ νπνία απνζχξνληαη ηα αδξαλή ρξεκαηηθά θεθαιαία απνθέξνπλ ηφθν ζηνπο θαηφρνπο δηνρεηεχνληαο κε ηελ κνξθή δαλείσλ ζηα άηνκα πνπ ηα ρξεηάδνληαη θαη κεηαηξέπνληαη έηζη ζε πνζφηεηα ελεξγνχ ρξήκαηνο θαη ελεξγήο δήηεζεο αγαζψλ. Αληίζηξνθα κηα αχμεζε ηεο ελεξγήο δήηεζεο ιφγν ππέξκεηξεο επλντθήο πηζησηηθήο πνιηηηθήο ζα επέθεξε πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο ζην γεληθφ επίπεδν ηηκψλ αθνχ είλαη δεδνκέλν φηη γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο αγαζψλ πνπ ζα πξνέιζεη απφ ην απμεκέλν ελεξγφ ρξεκαηηθφ θεθαιαίν απαηηείηαη θάπνην ρξνληθφ κεζνιαβεηηθφ δηάζηεκα θαη δελ πξαγκαηνπνηνχληαη ακέζσο. πκπεξαίλνπκε ινηπψλ φηη νη θαλφλεο θαη νη φξνη πνπ δηέπνπλ ηελ πίζηε ξπζκίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ πνζφηεηα ελεξγνχ ρξήκαηνο θαη ελεξγήο δεηήζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ ηζνξξνπία αλάκεζα ζηελ ρξεκαηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ ξνή αγαζψλ.

16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ III Xπεμαηοπιζηωηική Αγοπά 1. Έννοια Σν νηθνλνκηθφ θχθισκα κέζα απφ ην νπνίν ιεηηνπξγεί ε δηαδηθαζία ηεο πίζηεο φπνπ ζπλαληηφληαη ηα δηαζέζηκα θαη ηα πξνζθεξφκελα ρξεκαηηθά θεθαιαία, αθελφο θαη ε δήηεζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηελ άιιε είλαη ε αγνξά ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ ή ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά. Σν νηθνλνκηθφ απηφ θχθισκα ζπλαληάηαη θαη κε ηνλ φξν ρξεκαηνπηζησηηθφ θχθισκα ή ρξεκαηνπηζησηηθφο ηνκέαο ηεο νηθνλνκίαο. Απνζηνιή ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο είλαη ε ζπλέλσζε ηνπ κεγαιχηεξνπ δπλαηνχ κέξνπο ηνπ απνηακηεπκέλνπ ρξήκαηνο θαη ε θαηνρή ηνπο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο πίζηεο, ζηνλ παξαγσγηθφ θαη θαηαλαισηηθφ ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο πνπ παξνπζηάδεη ε δήηεζε ηέηνησλ θεθαιαίσλ γηα ηεο αλάγθεο ηνπ. 2. Οπγάνωζε ηερ σπεμαηοπιζηωηικήρ αγοπάρ Όπσο πξναλαθέξακε ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηεο ηελ βξίζθνπκε ηφζν ζηελ κε νξγαλσκέλε κνξθή ηεο πνπ είλαη ε απεπζείαο παξαρψξεζε θεθαιαίσλ απφ ηδηψηε ζε ηδηψηε, φζν θαη ζηελ θχξηα νξγαλσκέλε κνξθή ηεο αγνξάο ρξεκαηηθνχ θεθαιαίνπ. Η νξγαλσκέλε ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά πεξηιακβάλεη έλα ζχζηεκα θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ δηαθηλνχλ ρξεκαηηθά θεθαιαία θαη δηεπθνιχλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο πίζηεο κε θάζε κνξθή ηεο. Σέηνηνη θνξείο θαη νξγαληζκνί είλαη νη ηξάπεδεο,ηα ρξεκαηηζηήξηα αμηψλ θαη δηάθνξα εμεηδηθεπκέλα ηδξχκαηα πνπ εθπιεξψλνπλ απηή ηελ απνζηνιή. α. Σπάπεδερ Δίλαη νη νξγαληζκνί νη νπνίνη ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπο εμαζθαιίδεη ηελ απξφζθνπηε θαη γξήγνξε απνξξφθεζε ησλ απνηακηεχζεσλ θαη ηελ ρξεκαηνδφηεζε κ απηέο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Οη ηξάπεδεο δηαθξίλνληαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν εξγαζηψλ ηνπο ζε εθδνηηθέο πνπ είλαη απηέο πνπ εθδίδνπλ ρξήκα θαη ζε εκπνξηθέο νη ήπηεο είλαη νη ηξάπεδεο δηαθίλεζεο ρξήκαηνο θαη ρξεκαηνδφηεζεο. Σελ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ηξαπεδψλ ζα ηελ αλαιχζνπκε εθηελέζηεξα ζην δεχηεξν κέξνο απηήο ηεο εξγαζίαο.

17 β. Υπεμαηιζηήπιο αξιών Δίλαη νη νξγαλσκέλνη ρψξνη πνπ ζπγθεληξψλνληαη νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηελ δηελέξγεηα κεηαβηβάζεηο πνπ αθνξνχλ θηλεηέο αμίεο ( νκνινγίεο- κεηνρέο ). Σα ρξεκαηηζηήξηα είλαη νη νξγαληζκνί πνπ δηεπθνιχλνπλ θαη πξνζεγγίδνπλ πην γξήγνξα απηέο ηηο ζπλαιιαγέο. Σα ρξεκαηηζηήξηα αλάινγα κε ηελ νξγάλσζε ηνπο δηαθξίλνληαη ζε επίζεκα φηαλ είλαη αλαγλσξηζκέλα απφ ην θξάηνο (φπσο ζηελ Διιάδα ) ε ειεπζέξα φηαλ αλήθνπλ ζε ηδησηηθέο νξγάλσζεο φπσο ζπκβαίλεη ζηελ Αγγιία,Ακεξηθή,Βέιγην θ.ι.π γ. Σπάπεδερ αμοιβαίων κεθαλαίων Οη ηξάπεδεο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ είλαη ρξεκαηνδνηηθνί νξγαληζκνί ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπλίζηαηαη ζην λα ηνπνζεηνχλ ηα ρξεκαηηθά πνζά ησλ θαηαζέζεσλ πνπ ζπγθεληξψλνπλ ζηελ αγνξά θξαηηθψλ νκνινγηψλ θαη νκφινγσλ, αλψλπκσλ εηαηξηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κεγάιε αζθάιεηα. ηελ πεξίπησζε απηή ν θαηαζέηεο θάζε θνξά πνπ ζέιεη πίζσ ηα θεθάιαηα ηνπ γλσζηνπνηεί έγθαηξα ηηο πξνζέζεηο ηνπ ζηελ ηξάπεδα αλάινγα κε ηνπο φξνπο πνπ έρνπλ θαηαηεζεί ζηελ θαηάζεζε. Έρνπκε αθφκε ηηο πηζησηηθέο ελψζεηο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ απνηακίεπζεο απφ ηα κέιε ηνπο θαηαβάιινληαο ηφθνπο θαη ρνξεγνχλ δάλεηα γηα θαηαλαισηηθνχο ζθνπνχο πάιη ζηα κέιε ηνπο. Μηα άιιε κνξθή ρξεκαηνδνηηθνχ νξγαληζκνχ είλαη νη αζθαιηζηηθέο εηαηξίεο.η δηθή ηνπο ιεηηνπξγία ζπλίζηαηαη ζηελ ζπγθέληξσζε ησλ απνηακηεχζεσλ ησλ αζθαιηζκέλσλ κε ηα εηζπξαηηφκελα αζθάιηζηξα θαη ζηελ ζπλερεία ηελ ζπγθέληξσζε απνηακηεχζεσλ ζε νκνινγίεο ή κεηνρέο άιισλ επηρεηξήζεσλ θπζηθψλ ηνπο νη μέλσλ ηηο νπνίεο έηζη ρξεκαηνδνηνχλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη πνιχ κηθξή ε πηζαλφηεηα έλα κέξνο ησλ ζπγθεληξσκέλσλ ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ λα επηζηξαθεί κε ηελ θαηαβνιή απνδεκηψζεσλ, αιιά θαη γηαηί ηα ζπκβφιαηα δσήο θαζψο θαη ηα αιιά παξεκθεξή κ απηα είλαη καθξνρξφληα. Αθφκε ππάξρνπλ νη εηαηξίεο επελδχζεσλ θεθαιαίσλ.οη εηαηξείεο απηέο εθδίδνπλ δηθέο ηνπο κεηνρέο θαη κε ηα ρξεκαηηθά θεθαιαία πνπ ζπγθεληξψλνπλ απφ ηελ δηάζεζε ηνπο ζηνπο απνηακηεπηέο επελδχνπλ ζηελ αγνξά ρξεκαηηζηεξηαθψλ ηίηισλ (νκνινγίεο, κεηνρέο άιισλ εηαηξηψλ).απφ φζνπο νξγαληζκνχο ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο αλαθέξακε νη ηξάπεδεο είλαη ν κεγάινο πξσηαγσληζηήο θεθαιαίσλ θαη εηδηθφηεξα νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο.

18 ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Γενικά για τις εμπορικές τράπεζες ηελ εηζαγσγή θαζψο θαη ζην πξψην κέξνο αλαθεξζήθακε ζηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο γεληθά ζηελ έλλνηα ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πίζηεο. ε απηφ ην δεχηεξν κέξνο ζα επηθεληξσζνχκε γεληθφηεξα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε κνξθή ρξεκαηνπηζησηηθνχ νξγαληζκνχ πνπ είλαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα παξνπζηάζνπκε θαη λα εμεγήζνπκε ηνπο ιφγνπο χπαξμεο ηνπο, αλαθεξφκελνη ζην ηη είλαη εκπνξηθή ηξάπεδα, γεληθέο θαη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο ησλ ηξαπεδψλ απηψλ, ηα νθέιε απφ ηηο ηξάπεδεο απηέο,ην ξφιν ησλ ηξαπεδψλ απηψλ ζαλ νηθνλνκηθνχ δηακεζνιαβεηή θαζψο θαη ην ξφιν ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ ζαλ ιεηηνπξγψλ ζηελ κεηαηξνπή θεθαιαίνπ. Όηαλ ιέκε εκπνξηθέο ηξάπεδεο ελλννχκε ηηο ηξάπεδεο πνπ αζρνινχληαη γεληθά κε φιεο ηηο ηξαπεδηθέο εξγαζίεο εθηφο απφ ηελ έθδνζε ρξήκαηνο πνπ απνηειεί πξνλφκην ηεο θεληξηθήο ηξάπεδαο. Ιδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη φηη εκθαλίδνληαη κε δπν βαζηθέο κνξθέο, δειαδή εθείλε ηνπ ζπιιέθηε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ απνηακηεπηψλ θαη εθείλε ηνπ παξαρσξεηή πίζηεο πξνο ζηνπο πειάηεο. Έηζη θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη ξφινο ησλ ηξαπεδψλ απηψλ είλαη ξφινο κεζαδφλησλ δειαδή δαλείδνληαη γηα λα δαλείζνπλ. αλ βαζηθή επηδίσμε νη ηξάπεδεο απηέο έρνπλ λα πξνζειθχζνπλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο θαηαζέζεηο ηνπ θνηλνχ ε έθηαζε θαη ε κνξθή ησλ νπνίσλ λα επηζηξαθνχλ ζε απηέο, λα δηεπξχλνπλ ηηο εξγαζίεο ηνπο κε ηελ ζσζηή θαη θαηάιιειε ηνπνζέηεζε απηψλ ησλ θεθαιαίσλ θαη ηειηθά λα επηηχρνπλ έζνδα κεγαιχηεξα απφ ηηο δαπάλεο ή νη εηζπξαθηένη ηφθνη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπο πιεξσηένπο ηφθνπο. Τπάξρνπλ δηάθνξσλ εηδψλ ινγαξηαζκνί θαηαζέζεσλ.έηζη δηαθξίλνπκε αλάινγα κε ηελ κνξθή ηνπο ηηο θαηαζέζεηο φςεσο ρσξίο ηφθν ή φηαλ πξφθεηηαη γηα κεγάια πνζά θάηη πνπ ζπκβαίλεη ηειεπηαία ρξφληα κε ζρεηηθά ρακειφ επηηφθην,ηξερνχκελνη, πξνζεζκίαο ελφο έηνπο,πξνζεζκίαο ηξηψλ εηψλ θ.α. Δπίζεο ππάξρνπλ δηάθνξσλ εηδψλ ηξαπεδηθέο ρνξεγήζεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη αλάινγα κε ηελ δηάξθεηα, ηνλ θιάδν, ηνλ ζθνπφ, θ.ν.θ.π.ρ ππάξρνπλ βξαρππξφζεζκα, κεζνπξφζεζκα, θαη καθξνπξφζεζκα δάλεηα, δάλεηα πξνο ηελ γεσξγία, ην εκπφξην, ηελ βηνκεραλία, ζηεγαζηηθά δάλεηα, θαηαλαισηηθά δάλεηα θ.α.

19 Σα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα δεκηνπξγνχλ ηα θέξδε ηνπο απφ ηελ δηάθνξα ησλ επηηνθίσλ θαηαζέζεσλ θαη ρνξεγήζεσλ θαη απφ ηηο πξνκήζεηεο απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζην θνηλφ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ έρεη λα θάλεη κε ηελ ζπγθέληξσζε ρξήκαηνο,ηελ ρνξήγεζε ηνπ θαη κε κηα θαζαξά δηακεζνιαβεηηθνί ιεηηνπξγία. Απηφ ζα πξνζπαζήζνπκε ζπλνπηηθά λα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Πξψηε κνξθή ηεο ζπγθέληξσζεο ρξήκαηνο είλαη ε παζεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εκπνξηθήο ηξάπεδαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ ζπγθέληξσζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ απφ θαηαζέζεηο (πνπ είλαη ε θχξηα απαζρφιεζε), ηεο ζπγθέληξσζεο θεθαιαίσλ απφ έθδνζε νκνινγηψλ θαη ηέινο ηελ ζπγθέληξσζε απφ πηζηψζεηο ηεο θεληξηθήο εθδνηηθήο ηξάπεδαο. Η δεχηεξε κνξθή ηεο ρνξήγεζεο ρξεκάησλ είλαη ε ελεξγεηηθή ιεηηνπξγία ηεο εκπνξηθήο ηξάπεδαο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ θαη γεληθά πηζηψζεσλ,ηελ παξαρψξεζε κε ακνηβή ηεο εγγχεζεο ηεο ηξάπεδαο( εγγπεηηθέο επηζηνιέο),ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ (κίζζσζε αθίλεησλ, ελνηθίαζε ζπξίδσλ,ρξεκαηνθηβσηίσλ, θ.η.ι.). Σέινο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο έρνπλ θαη κηα δηακεζνιαβεηηθνί ιεηηνπξγία ζηελ νπνία νη ηξάπεδεο κε ακνηβή γηα ηελ παξνρή ηεο ζρεηηθήο ππεξεζίαο αλαιακβάλνπλ λα εηζπξάηηνπλ άμηεο γηα ινγαξηαζκφ ησλ πειαηψλ ηνπο, λα δηαθηλνχλ πνζά θεθαιαίσλ,λα πξνβαίλνπλ ζε αγνξαπσιεζίεο ζπλαιιάγκαηνο θ.η.ι.. Απφ ηηο πην πάλσ δξαζηεξηφηεηεο ησλ ηξαπεδψλ βγαίλεη ην ζπκπέξαζκα φηη νη ηξάπεδεο ζαλ ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί έρνπλ ζαλ ζθνπφ ζηφρν ηελ ζπγθέληξσζε ρξεκαηηθψλ θεθαιαίσλ πξνο ηνπο θνξείο ηεο νηθνλνκίαο (παξαγσγηθέο κνλάδεο θαη θαηαλαισηέο) γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηεο. Δίλαη ινηπφλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θεξδνζθνπηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δαλείδνληαη ρξήκαηα γηα λα δαλείζνπλ κε ζθνπφ λα θεξδίζνπλ θαη ζηε ζπλερεία λα εμππεξεηήζνπλ ηηο πηζησηηθέο αλάγθεο ηεο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ επηρεηξήζεσλ. Γενικές λειτοσργίες των εμπορικών τραπεζών Γηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ θαη λα είλαη αληαγσληζηηθέο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πεξί λα δηέπνληαη απφ ηξεηο βαζηθέο αξρέο ιεηηνπξγίαο νη νπνίεο είλαη: α. Η αξρή ηεο ξεπζηφηεηαο β. Η αξρή ηεο αζθάιεηαο ησλ ρνξεγήζεσλ γ. Η αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη γεληθά ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Απηέο ηηο αξρέο ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε παξαθάησ. Οη ηξάπεδεογηα λα κπνξέζνπλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζα πξέπεη πάληα λα δηαηεξνχλ πςειφ βαζκφ ξεπζηφηεηαο, ζα πξέπεη λα βξίζθνπλ θεξδνθφξνπο ηξφπνπο γηα λα δαλείδνπλ ηα θεθάιαηα πνπ έρνπλ δαλεηζηεί. Έηζη ηα δάλεηα ή ππεξαλαιήςεηο ρνξεγνχληαη ζε λνηθνθπξηά θαη ζε επηρείξεζεο ζπλήζσο κε επηηφθηα πςειφηεξα απφ ηα επηηφθηα πνπ πιεξψλνπλ νη ηξάπεδεο ζηνπο πειάηεο ηνπο πνπ έρνπλ πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο. Σα ρξήκαηα απηά ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αγνξά ηίηισλ (π.ρ καθξνρξφληα θξαηηθά νκφινγα ) ή επελδχνληαη ζε πην εχθνια ξεπζηνπνηήζηκνπο ηίηινπο. Αλ θαη νη ηίηινη

20 απηή δελ πξνζθέξνπλ πςειά επηηφθηα νη ηξάπεδεο γλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ εχθνια θαη γξήγνξα λα ηνπο ξεπζηνπνηήζνπλ αλ νη πειάηεο ηνπο αξρίζνπλ λα απνζχξνπλ καδηθά ηα ιεθηά ηνπο απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο φςεσο,ηέινο θάπνηα πνζά θξαηνχληαη ζε κνξθή ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ, πνπ είλαη θαη ην πην άκεζα ξεπηνπνηεζηκα πεξηνπζηαθα ζηνηρεηα. Δπνκέλσο ε ξεπζηνπνίεζε έρεη λα θάλεη κε ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ αζθάιεηα κε ηελ νπνία έλαο ηίηινο κπνξεί λα κεηαηξαπεί ζε ρξήκα, φηαλ ην επηζπκεί ν θάηνρνο ηνπ. Σν ίδην ρξήκα είλαη ην πην ξεπζηφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. Γηα λα ππάξρεη φκσο εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ φηη ε ηξάπεδα ζα έρεη ξεπζηά δηαζέζηκα λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξέσζεο ηεο έλαληη ησλ θαηαζέησλ αλ πάζα ζηηγκή νη ηξάπεδεο ππνρξενχληαη λα κελ δαλείδνπλ φια ηα ρξήκαηα πνπ πεξλνχλ απφ ηηο θαηαζέζεηο, αιιά έλα κέξνο ηνπο λα δηαηεξείηαη ζηα ηακεία ηνπο ή ζε άηνθνπο ινγαξηαζκνχο ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα ε νπνία είλαη θαη ε επηβιέπνπζα ηξάπεδα. Σν χςνο ησλ ππνρξεσηηθψλ ξεπζηψλ δηαζέζηκσλ ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ θαζνξίδεηαη απφ ηελ θεληξηθή ηξάπεδα θάζε ρψξαο θαη είλαη ζπλπθαζκέλν κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηήζεη ζε θάζε ρψξα. Μηα άιιε αξρή πνπ δηεπεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε αξρή ηεο αζθάιεηαο ησλ ρνξεγήζεσλ. Η θάζε εκπνξηθή ηξάπεδα πξέπεη λα ηνπνζεηεί ηα ρξεκαηηθά θεθαιαία πνπ ζέιεη λα δηαζέζεη θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη αλ φρη θάπνην θέξδνο πνπ απηφο είλαη ν ζηφρνο αιιά ηνπιάρηζηνλ λα κπνξεί λα πάξεη ηα θεθαιαία ηεο απφ ηελ ηνπνζέηεζε πνπ ζα θάλεη πάιη πίζσ. Παιαηνηέξα νη ηξάπεδεο επηδίσθαλ ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο κε ηελ ιήςε εκπξάγκαησλ εμαζθαιίζεσλ γηα ηελ ρνξήγεζε ηνπο. Η ζεκεξηλή πξαθηηθή είλαη λα δίδνληαη νη ρνξεγήζεηο ζε νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ παξνπζηάδνπλ φιεο ηηο πξνυπφζεζεο λα είλαη βηψζηκεο θαη απνδνηηθέο. Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νη ηξάπεδεο έρνπλ επηηχρεη ηελ πξνζέιθπζε θεθαιαίσλ κε ηελ κνξθή θαηαζέζεσλ έρεη λα θάλεη θαη κε ην γεγνλφο φηη κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο έθζεζεο ζε θίλδπλν ησλ θεθαιαίσλ πνπ νη απνηακηεπηέο ζα αληηκεηψπηδαλ ππφ άιιεο ζπλζήθεο.υσξίο ηηο ηξάπεδεο νη απνηακηεπηέο ζα έπξεπε λα αλαδεηήζνπλ θαη λα βξνπλ ηνπο ηξφπνπο γηα λα κπνξέζνπλ λα απμήζνπλ ηα θεθαιαία ηνπο.απηφ βέβαηα ζα έπαηξλε ρξφλν θαη ζα έρεη θαη θάπνην ξίζθν θαζψο ζα έπξεπε λα ππάξρεη θαη κηα εμεηδηθεπκέλε γλψζε απφ ηελ κεξηά ησλ απνηακηεπηψλ. Απηφ ην θελφ έξρνληαη λα θαιχςνπλ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο πνπ ράξε ζηελ γλψζε ηεο αγνξάο θαη κε ην απαξαίηεην θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ κεηψλνπλ ηνπο θίλδπλνπο θαη επηηπγράλνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο γηα ηνπο απνηακηεπηέο ηνπνζεηψληαο ηα θεθαιαία ηνπο ζε επηρεηξήζεηο θαη ηδηψηεο πνπ ζα δψζνπλ ην κεγαιχηεξν δπλαηφ θέξδνο. Όπσο πξναλαθέξακε ε θεληξηθή ηξάπεδα είλαη απηή πνπ έρεη ειεγθηηθφ ξφιν θαη παξαθνινπζεί θαη επεκβαίλεη αλ θάηη δελ πάεη θαιά γηα λα κπνξεί λα δηαζθαιίδεη ηα ρξήκαηα ησλ απνηακηεπηψλ θαη λα κεηψζεη - εμαιείςεη ηνλ θίλδπλν απψιεηαο ησλ θεθαιαίσλ ησλ απνηακηεπηψλ. Η ηειεπηαία θαη πην ζεκαληηθή αξρή γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ εκπνξηθψλ ηξαπεδψλ είλαη ε αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ρνξεγήζεσλ θαη γεληθά ησλ ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ. Η ηξάπεδα επηδηψθεη λα κεγηζηνπνηήζεη ην θέξδνο ηεο ην νπνίν ζα πξνθχςεη απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. Ξέξνπκε φηη νη ηξάπεδεο δηαθηλνχλ θαη ζπλαιιάζζνληαη κε θεθαιαία πνπ παίξλνπλ απφ ηηο απνηακηεχζεηο ησλ πειαηψλ ηνπο.απηά ηα θεθαιαία πξνζπαζνχλ λα ηα ηνπνζεηήζνπλ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ ζα απνθέξνπλ θέξδνο ζ απηεο. Όπσο θάζε άιιε εηαηξεία έηζη θαη νη ηξάπεδεο έρνπλ ιεηηνπξγηθά έμνδα φπσο εκεξνκίζζηα, ελνίθηα, ειεθηξηθφ ξεχκα, αγνξά γξαθείσλ θαη εμνπιηζκψλ θαη πνιιά

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Χξήκα είλαη νηηδήπνηε γίλεηαη γεληθά απνδεθηό σο κέζν ζπλαιιαγήο από ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο.

1. Χξήκα είλαη νηηδήπνηε γίλεηαη γεληθά απνδεθηό σο κέζν ζπλαιιαγήο από ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ο : ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 8.1. ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζηον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%)

Β) Αλαιχζηε ηηο έλλνηεο αλεξγία ηξηβήο, δηαξζξσηηθή αλεξγία θαη θπζηθφ πνζνζηφ αλεξγίαο. Πνηα είλαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ λφκνπ ηνπ Okun; (30%) 1 Αλαιχζηε δχν (2) απφ ηα παξαθάησ ζέκαηα: 1. Α) Έζησ κία νηθνλνκία πνπ θαηά ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα έρεη απμήζεη ην ζπλνιηθφ ηεο πξντφλ απφ 1000 ζε 1300 κνλάδεο. Καηά ηελ ίδηg. πεξίνδν ην απφζεκα θεθαιαίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ Σκήκα Πνιηηηθήο Επηζηήκεο θαη Δεκόζηαο Δηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ. Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ ΤΕΙ Ιονίων Νήσων ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ενότητα 11: ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ Ειςθγθτισ: Δαςκαλόπουλοσ Ευάγγελοσ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΜΟ 80 1.Ο ινγαξηαζκόο 80 ρξεζηκνπνηείηαη κόλν ζην ηέινο ηεο ρξήζεσο, νπόηε θαηαξηίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο. Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο. e - banking ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Λνγηζηηθήο Θέκα Πηπρηαθήο Δξγαζίαο e - banking Τπνβιεζείζα ζηνλ Καζεγεηή Ενπκπνπιίδε Βαζίιεην Απφ ηνλ πνπδαζηή ΣΗΟΤΡΑ ΖΡΑΚΛΖ (Καξαζενδσξή

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ

ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ECONOMIST CONFERENCES ΟΜΙΛΙΑ ΥΡΗΣΟΤ ΓΚΟΡΣΟΤ PROFESSOR, SECRETARY GENERAL OF HELLENIC BANK ASSOCIATION CREDIT RISK MANAGEMENT FOR BANKING & BUSINESS FINDING LIQUIDITY ΠΑΡΑΚΔΤΖ 9 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2012 ECONOMIST

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ

ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ ΥΡΖΜΑ, ΣΡΑΠΔΕΔ ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟ Το κείμενο αυτό είναι ευγενική παραχώρηση του υίλου του ΚΕΜΕΛ κ. Βασιλείου Σίμου και αποτελεί τμήμα από την πτυχιακή εργασία του, BCA 2008. 1. ΔΗΑΓΩΓΖ H ρξνληθή ζπγθπξία παξνπζίαζεο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ. χολή Γιοίκησης και Οικονομίας. Σμήμα Λογιστικής. Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ χολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Δ - ΒΑΝΚΗΝG ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΣΩΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΩΝ ΣΡΑΠΔΕΩΝ. ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΡΑΠΔΕΗΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΣΟ Δ - BANKING

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα