ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ρνιή Οηθνλνκηθώλ θαη Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ Σκήκα Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ Η: ΜΑΚΡΟΘΔΩΡΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗKH Νίθνο Κνπηζηαξάο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο Κπξηάθν Φηιίλε θαη άθε Μαλνύδα

2 ΠΖΓΔ-ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ Burda, M. - Wyplosz, Ch. (2007) Εςπωπαϊκή Μακποοικονομική, Σόκνο Α, Gutenberg, Αζήλα Krugman, P. - Wells, R. (2009) Μακποοικονομική, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε Mankiw, N. G. -Taylor, M. P. (2010) Απσέρ Οικονομικήρ Θεωπίαρ, Σόκνο Β, Gutenberg, Αζήλα Samuelson, P. - Nordhaus, W. (2000) Οικονομική, Σόκνο Β, Παπαδήζεο, Αζήλα Stiglitz, J. E. - Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα

3 ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΩΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ

4 Σν ρξήκα θαη νη ιεηηνπξγίεο ηνπ Με ηνλ όξν ρξήκα ελλννύκε ην λνκηζκαηηθό κέζν, ην νπνίν : είλαη θνηλά απνδεθηό σο κέζν πιεξσκώλ θαη κνλάδα κέηξεζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί άκεζα γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγώλ Σν ρξήκα ιεηηνπξγεί σο : κέζν δηαηήξεζεο ηεο αμίαο, θαζώο επηηξέπεη ηε κεηαθνξά ηεο αγνξαζηηθήο δύλακεο από ην παξόλ ζην κέιινλ κνλάδα κέηξεζεο, παξέρνληαο ηνπο όξνπο κε ηνπο νπνίνπο αλαθέξνληαη νη ηηκέο θαη θαηαγξάθνληαη ηα ρξέε κέζν ζπλαιιαγώλ γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ

5 Σύπνη ρξήκαηνο Ηζηνξηθά, νη πεξηζζόηεξεο νηθνλνκίεο ρξεζηκνπνηνύζαλ σο ρξήκα έλα εκπόξεπκα κε θάπνηα εζσηεξηθή αμία. Σν ρξήκα απηνύ ηνπ είδνπο νλνκάδεηαη ρξήκα-αγαζό (commodity money). Σν ρξήκα πνπ δελ έρεη εζσηεξηθή αμία απνθαιείηαη ρξήκα αλαγθαζηηθήο θπθινθνξίαο ή παξαζηαηηθό ρξήκα (fiat money), επεηδή έρεη θαζηεξσζεί κε απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο.

6 Παξαδείγκαηα ρξήκαηνο Σν ρξήκα αγαζό ηζηνξηθά ρξεζηκνπνηήζεθε ζε αξθεηέο πεξηπηώζεηο, όηαλ άιιεο κνξθέο ρξήκαηνο δελ ήηαλ δηαζέζηκεο ή αμηόπηζηεο. Σν πην γλσζηό παξάδεηγκα ηέηνηνπ είδνπο απνηειεί ν ρξπζόο. ηελ πξνεπαλαζηαηηθή Ακεξηθή ηέηνηα ρξήζε είραλ ν αξαβόζηηνο, ηα ζηδεξέληα θαξθηά θαη ν θαπλόο. ηε Γεξκαλία, κεηά ην Β Παγθόζκην Πόιεκν, ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο, δηεμήγαγαλ ζπλαιιαγέο κε ηζηγάξα. Σα ηζηγάξα κέρξη θαη ζήκεξα εμαθνινπζνύλ λα ρξεζηκνπνηνύληαη σο ρξήκα-αγαζό ζηηο θπιαθέο.

7 «Σα ραξηνλνκίζκαηα ηνπ Boggs» θαη ε ζεκαζία ηνπ ρξήκαηνο Ο J.S.G. Boggs είλαη έλαο θαιιηηέρλεο πνπ θαηαπηάλεηαη κε ηελ θνηλσληθή θαηαζθεπή πνπ νλνκάδεηαη ρξήκα. Εσγξαθίδεη ηε κία όςε ηνπ ραξηνλνκίζκαηνο κε απόιπηε αθξίβεηα εθηόο από νξηζκέλεο ιεπηνκέξεηεο, γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα αλαγξάθεη In God We Rust [θνπξηάδνπκε κε ηνλ Θεό] αληί γηα ην απζεληηθό In God We Trust [Δκπηζηεπόκαζηε ηνλ Θεό]. Με ηα ραξηνλνκίζκαηα πνπ ν ίδηνο έρεη δεκηνπξγήζεη ν θαιιηηέρλεο αλαδεηεί θάπνηνλ πνπ ζα ηα δερηεί ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία γηα ηελ αγνξά πξντόλησλ ή ππεξεζηώλ. Μπνξεί, γηα παξάδεηγκα, λα δώζεη ζε έλα εζηηαηόξην έλα ηέηνην ραξηνλόκηζκα ησλ 20 δνιαξίσλ γηα λα πιεξώζεη έλα γεύκα. Δάλ ην εζηηαηόξην ην δερηεί θαη δώζεη ξέζηα, ν Boggs ζεκεηώλεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο ζπλαιιαγήο πάλσ ζην ραξηνλόκηζκα πξνηνύ ην δώζεη θαη, αθνινύζσο, πνπιά ηελ απόδεημε θαη ηα ξέζηα. Απηά κπνξεί λα ηα αγνξάζεη έλαο έκπνξνο ηέρλεο ν νπνίνο εληνπίδεη ην εζηηαηόξην θαη πξνζπαζεί λα αγνξάζεη ην ραξηνλόκηζκα Boggs. Καηόπηλ, ν έκπνξνο ηέρλεο πνπιά ην ραξηνλόκηζκα, ηελ απόδεημε θαη ηα ξέζηα. Μηα ηέηνηα «ζπλαιιαγή» πνπιήζεθε έλαληη δνιαξίσλ! Μνπζεία όπσο ην Βξεηαληθό Μνπζείν, ην Μνπζείν ύγρξνλεο Σέρλεο, ζηε Νέα Τόξθε θαη ην Smithsonian έρνπλ ζηηο κόληκεο ζπιινγέο ηνπο ηέηνηα ραξηνλνκίζκαηα. Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο ην παξαζηαηηθό ρξήκα είλαη κία θνηλσληθή θαηαζθεπή θαη νηηδήπνηε κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη σο ρξήκα αξθεί νη άιινη λα ην απνδέρνληαη. Οη κπζηηθέο ππεξεζίεο σζηόζν δελ ζπκθσλνύλ κε ηα παξαπάλσ θαη παξέπεκςαλ ηνλ Boggs ζε δίθε. Σν δηθαζηήξην ηεο Κνινύκπηα θαηαδίθαζε, ην 1998, ηνλ Boggs θαη δήισζε : «Τπνηίζεηαη πσο ε ηέρλε κηκείηαη ηελ δσή, όηαλ όκσο πξόθεηηαη γηα ην ρξήκα, εάλ κηκεζεί ηε δσή πνιύ θαιά, ην πξάγκα κεηαηξέπεηαη ζε πιαζηνγξαθία». Stiglitz, J. E.- Walsh,C. E. (2009) Απσέρ ηηρ Μακποοικονομικήρ, Παπαδήζεο, Αζήλα, ζει

8 Αληηπαξαβνιή νηθνλνκίαο κε ρξήκα κε νηθνλνκία αληηπξαγκαηηζκνύ Σν θείκελν πνπ αθνινπζεί θαη ζην νπνίν αληηπαξαβάιιεηαη κία νηθνλνκία κε ρξήκα κε κία νηθνλνκία αληηπξαγκαηηζκνύ, αλαηππώλεηαη από ην World Development Report, 1989, ηεο Παγθόζκηαο Σξάπεδαο. Εωή ρωξίο ρξήκα «Μεηά από κεξηθά ρξόληα, ε δεζπνηλίο Zelie, κία ηξαγνπδίζηξηα, έδσζε έλα θνλζέξην ζηα society islands κε αληάιιαγκα ην έλα ηξίην ησλ εηζπξάμεσλ. Όηαλ κέηξεζαλ ηηο εηζπξάμεηο, ην κεξίδηό ηεο πεξηιάκβαλε 3 γνπξνύληα, 23 γαινπνύιεο, 44 θόηεο, 5000 θαξύδεο, εθηόο από ηηο ζεκαληηθέο πνζόηεηεο από κπαλάλεο, ιεκόληα θαη πνξηνθάιηα θαζώο ε δεζπνηλίο δελ ζα κπνξνύζε λα θαηαλαιώζεη κεγάιε πνζόηεηα ησλ εηζπξάμεσλ κόλε ηεο, αλαγθάζηεθε λα ηαΐζεη ηα γνπξνπλόπνπια θαη ηα θνηόπνπια κε ηα θξνύηα». W.S. Jevons (1898) Ο Μάξθν Πόιν αλαθαιύπηεη ην ραξηνλόκηζκα «ε απηήλ ηελ πόιε ηεο Kanbula (Beijing) ζα κπνξνύζε λα πεη θαλείο όηη ην λνκηζκαηνθνπείν ηνπ Μεγάινπ Υαλ θαηέρεη ην κπζηηθό ησλ αιρεκηζηώλ, αθνύ γλσξίδεη ηελ ηέρλε ηεο παξαγσγήο ρξήκαηνο Βγάδεη ηε θινύδα από ηηο κνπξηέο Σν θάλεη ραξηί ην θόβεη ζε θνκκάηηα ρξήκαηνο δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο. Ζ πξάμε ηεο πιαζηνγξαθίαο ηηκσξείηαη σο κεγάιε πξνζβνιή. Σν ραξηνλόκηζκα απηό θπθινθνξεί ζε όια ηα κέξε ηνπ θξάηνπο ηνπ Μεγάινπ Υαλ. Όινη νη ππήθννί ηνπ ην δέρνληαη ρσξίο δηζηαγκό, επεηδή όηαλ ρξεηαζηεί, κπνξνύλ λα ην ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα λα αγνξάζνπλ εκπνξεύκαηα». Τα ηαξίδια ηος Μάπκο Πόλο, Βηβιίν ΗΗ. Begg D- Fischer S.-Dornbusch R, (2006), Ειζαγωγή ζηην Οικονομική, Σόκνο Β, Κξηηηθή, Αζήλα, ζει. 127

9 Μνξθέο ρξήκαηνο Σν ρξήκα κπνξεί λα ιάβεη ηηο αθόινπζεο κνξθέο: Μ1 = θπθινθνξνύλ λόκηζκα + θαηαζέζεηο κίαο εκέξαο (όςεσο) Μ2 = Μ1 + θαηαζέζεηο κε ζπκθσλεκέλε δηάξθεηα έσο θαη δύν έηε + θαηαζέζεηο ππό πξνεηδνπνίεζε έσο ηξεηο κήλεο Μ3 = Μ1 + Μ2 + ζπκθσλίεο επαλαγνξάο + κεξίδηα ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ + ηίηινη ρξεκαηαγνξάο + ρξεόγξαθα κε δηάξθεηα έσο δύν έηε

10 Ζ ηηκή ηνπ ρξήκαηνο Ζ ηηκή (θόζηνο) ηνπ ρξήκαηνο είλαη ην (νλνκαζηηθό) επηηόθην, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη από ηνπο νθεηιέηεο ζηνπο δαλεηζηέο γηα δάλεηα ή νκόινγα. Σν επηηόθην είλαη ην θόζηνο επθαηξίαο ηεο δηαθξάηεζεο ηνπ ρξήκαηνο κε ηε κνξθή ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ από ηα λνηθνθπξηά θαη ηηο επηρεηξήζεηο. Ζ θαηνρή ρξήκαηνο κε ηε κνξθή ξεπζηώλ ζπλεπάγεηαη ηελ απώιεηα ηνπ νλνκαζηηθνύ επηηνθίνπ. Σν ύςνο ηνπ νλνκαζηηθνύ επηηνθίνπ πξνζδηνξίδεηαη από ηηο πξνζδνθίεο γηα ηελ αμία ηνπ ρξήκαηνο ζην κέιινλ θαη επεξεάδεηαη ζεηηθά από ηνλ πξνζδνθώκελν ξπζκό πιεζσξηζκνύ, θαζώο: i = r + π e ή r = i π e όπνπ, i ην νλνκαζηηθό επηηόθην, r ην πξαγκαηηθό επηηόθην θαη π e ν πξνζδνθώκελνο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ.

11 Σα κπζηηθά γηα ηα επηηόθηα Μηθξά θαη κεγάια «κπζηηθά» θξύβνπλ ηα επηηόθηα. Σν επηηόθην πνπ βιέπεη θαλείο ζε κηα δηαθήκηζε δελ είλαη απηό πνπ ηειηθά αγνξάδεη, θαζώο ε «ςαιίδα» νλνκαζηηθνύ θαη πξαγκαηηθνύ επηηνθίνπ δηεπξύλεηαη. Σν νλνκαζηηθό επηηόθην δελ είλαη αξθεηό γηα λα θαηαιάβεη θαλείο αλ έλα ηξαπεδηθό πξντόλ είλαη ελ ηέιεη ζπκθέξνλ, θαζώο ζ απηό ελζσκαηώλεηαη ν πξνζδνθώκελνο ξπζκόο πιεζσξηζκνύ πνπ αλεβάδεη ηελ ηηκή. e - typos, 21/09/2007

12 Εήηεζε ρξήκαηνο Ζ ζπλάξηεζε δήηεζεο ρξήκαηνο ιακβάλεη ηελ αθόινπζε κνξθή: (M/P) d = L(Y, i, c) Όπνπ Μ ην νλνκαζηηθό απόζεκα ρξήκαηνο, Ρ ην επίπεδν ησλ ηηκώλ, Τ ην πξαγκαηηθό ΑΔΠ, i ην νλνκαζηηθό επηηόθην θαη c ην κέζν θόζηνο κεηαηξνπήο άιισλ κνξθώλ πινύηνπ ζε ρξήκα. Ζ δήηεζε ρξήκαηνο θαζνξίδεηαη από δύν βαζηθά θίλεηξα: - Σν θίλεηξν ζπλαιιαγώλ - Σν θίλεηξν απνζεζαπξηζκνύ

13 Oλνκαζηηθό επηηόθην Γηάγξακκα 6.1:Ζ θακπύιε δήηεζεο ρξήκαηνο Ζ αξλεηηθή θιίζε ηεο θακπύιεο δήηεζεο ρξήκαηνο πξνθύπηεη από ην θόζηνο επθαηξίαο ηεο θαηνρήο ρξήκαηνο, θαζώο όζν πςειόηεξν ην νλνκαζηηθό επηηόθην, ηόζν κηθξόηεξε ε δεηνύκελε πνζόηεηα πξαγκαηηθώλ ρξεκαηηθώλ δηαζεζίκσλ. Εήηεζε: L (Y, i, c) (+, -, +) i Πξαγκαηηθό απόζεκα ρξήκαηνο

14 ηξνθή ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο ηε γνεηεία ησλ θαηαζέζεσλ πνπ πξνζθέξνπλ πιένλ πςειά επηηόθηα ζηξέθνληαη θαη πάιη πνιινί επελδπηέο, αθνύ έρνπλ ζίγνπξεο θαη πςειέο απνδόζεηο κε κεδεληθό ξίζθν. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη κέζα ζε 12 κήλεο ηα ζπλνιηθά ππόινηπα ησλ θαηαζέζεσλ πξνζεζκίαο απμήζεθαλ θαηά 20 δηο επξώ, ζηα 69,8 δηο ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2007 από 50 δηο επξώ πνπ ήηαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006, ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο. Αληίζεηα ηα ζπλνιηθά ππόινηπα ησλ θαηαζέζεσλ ηακηεπηεξίνπ κεηώζεθαλ θαηά 4 δηο επξώ, αθνύ από ηα 76,2 δηο επξώ πνπ ήηαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2006 έπεζαλ ζηα 72 δηο επξώ ηνλ Οθηώβξην ήκεξα νη ηξάπεδεο πξνζθέξνπλ πςειά επηηόθηα πνπ θηάλνπλ ην 5% ζηηο θαηαζέζεηο πξνζεζκίαο θαη ην 3,7% ζην ηακηεπηήξην, θαζώο ιόγσ ηεο γεληθόηεξεο θξίζεο ζηελ αγνξά, αλαδεηνύλ «θζελό ρξήκα» γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλάπηπμή ηνπο. ΔΛΔΤΘΔΡΟΣΤΠΗΑ, 08/01/2008

15 Γηάγξακκα 6.2: H πξνζθνξά ρξήκαηνο Ζ πξνζθνξά ρξήκαηνο θαζνξίδεηαη από ηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Μηα αύμεζε (κείωζε) ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο κεηαηνπίδεη ηελ θακπύιε πξνζθνξάο πξνο ηα δεμηά (αξηζηεξά), από ηε ζέζε Ms1 ζηελ Ms2 (Ms3). Ολνκαζηηθό επηηόθην Μs 3 Μs 1 Μs 2 Πξαγκαηηθό απόζεκα ρξήκαηνο

16 Ολνκαζηηθό επηηόθην Γηάγξακκα 6.3:Ηζνξξνπία ζηελ αγνξά ρξήκαηνο Πξνζθνξά ρξήκαηνο i Εήηεζε: L ( Y, i, c ) ( +, -, + ) Πξαγκαηηθό απόζεκα ρξήκαηνο

17 Σν ηξαπεδηθό ζύζηεκα: ε θεληξηθή θαη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο Ζ θεληξηθή ηξάπεδα: ειέγρεη ηελ πνζόηεηα ρξήκαηνο (λνκηζκαηηθή πνιηηηθή) ζπγθεληξώλεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ρξεκαηαγνξά κεξηκλά γηα ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ επνπηεύεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο είλαη δαλεηζηήο ύζηαηεο πξνζθπγήο Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο: δηνρεηεύνπλ θεθάιαηα από ηνπο απνηακηεπηέο ζηνπο νθεηιέηεο επεξεάδνπλ ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο απνηεινύλ κέζν πξνώζεζεο ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο

18 Σν Δπξωπαϊθό ύζηεκα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ Σν Δπξωπαϊθό ύζηεκα Κεληξηθώλ Σξαπεδώλ πεξηιακβάλεη: α) ην Δπξσζύζηεκα: -Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα (ΔΚΣ) -Κεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Δπξσδώλεο β) ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο ησλ θξαηώλ κειώλ ηεο ΔΔ πνπ δελ βξίζθνληαη ζηελ Δπξσδώλε Ζ ΔΚΣ νξίδεη σο πξσηαξρηθό ηεο ζηόρν ηε ζηαζεξόηεηα ησλ ηηκώλ σο κία «εηήζια αύξηζη ηος επιπέδος ηιμών κάηω ηος 2% ζε μεζοππόθεζμο επίπεδο». Ζ Οκνζπνλδηαθή Απνζεκαηηθή Σξάπεδα (FED) δελ δεζκεύεηαη από ξεηή πνζνηηθή επηδίσμε θαη θαίλεηαη λα πξνζαξκόδεηαη ζηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο, ρσξίο απηό λα ζεκαίλεη όηη δελ επηδηώθεη ρακειό επίπεδν πιεζσξηζκνύ.

19 Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο: α) ζπκκεηέρεη, σο αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ επξσζπζηήκαηνο, ζηελ άζθεζε ηεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΟΝΔ πνπ ραξάζζεηαη από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηεο ΔΚΣ β) θαηέρεη θαη δηαρεηξίδεηαη ηα επίζεκα ζπλαιιαγκαηηθά απνζέκαηα ηεο ρώξαο γ) αζθεί πξνιεπηηθή επνπηεία ζηα πηζησηηθά ηδξύκαηα δ) πξνσζεί θαη επηβιέπεη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ πιεξσκώλ ε) ελεξγεί σο ηακίαο θαη εληνινδόρνο ηνπ Γεκνζίνπ

20 Κπξώζεηο ζε πηζηωηηθά ηδξύκαηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ ζε πηζησηηθά ηδξύκαηα πξνρώξεζε ε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, αθνύ εμέδσζε πνξίζκαηα ειέγρνπ ησλ αξκνδίσλ ππεξεζηώλ ηεο ζρεηηθά κε ηελ ηήξεζε, εθ κέξνπο ησλ επνπηεπόκελσλ ηδξπκάησλ, ησλ δηαηάμεσλ γηα ηε δηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγώλ, ηελ παξνρή πηζηώζεσλ θαη αγνξά κεηνρώλ, ηελ επάξθεηα ησλ δηαδηθαζηώλ πξόιεςεο ηεο λνκηκνπνίεζεο εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ηεο θάζε ηξάπεδαο, θαζώο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ πνπ δελ ζπλδένληαη κε δηαρείξηζε θηλδύλσλ.

21 Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο θαη ε δεκηνπξγία ρξήκαηνο Οη εκπνξηθέο ηξάπεδεο δεκηνπξγνύλ ρξήκα κέζσ ησλ ρνξεγήζεσλ, ελώ γηα ιόγνπο αζθαιείαο ππνρξενύληαη λα κε δαλείδνπλ ην ζύλνιν ησλ θαηαζέζεώλ ηνπο, αιιά λα δηαηεξνύλ έλα πνζνζηό ππνρξεσηηθώλ δηαζέζηκσλ ζηελ θεληξηθή ηξάπεδα. Ζ πνζόηεηα ηνπ ρξήκαηνο πνπ δεκηνπξγεί ην ηξαπεδηθό ζύζηεκα από θάζε ρξεκαηηθή κνλάδα ησλ δηαζεζίκσλ θαζνξίδεηαη από ηνλ πνιιαπιαζηαζηή ρξήκαηνο (money multiplier), ν νπνίνο νξίδεηαη σο εμήο: πνιιαπιαζηαζηήο ρξήκαηνο = 1/πνζνζηό ππνρξεωηηθώλ δηαζέζηκωλ

22 H δεκηνπξγία ρξήκαηνο: παξάδεηγκα Έζησ όηη ην πνζνζηό ππνρξεσηηθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ είλαη 10%. Γειαδή, γηα θάζε 100 θαηαζέζεσλ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα δηαθξαηνύλ ηνπιάρηζηνλ 10 σο ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα. Γεγνλόο 1: Καηάζεζε 100 ζηελ εκπνξηθή ηξάπεδα «Α», ε νπνία ρνξεγεί δάλεηα ύςνπο 90. Ζ ζπλνιηθή πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία είλαη αμίαο 190 ( 100 θαηαζέζεηο όςεσο θαη 90 δάλεηα). Ηζνινγηζκόο Σξάπεδαο Α ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γηαζέζηκα: 10 Γάλεηα : 90 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Καηαζέζεηο: 100 Γεγνλόο 2: Οη δαλεηδόκελνη αγνξάδνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 90. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζέπξαμαλ ηα 90 ηα θαηαζέηνπλ ζηελ εκπνξηθή ηξάπεδα «Β», ε νπνία δηαηεξεί 9 σο ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα (10%) θαη ρνξεγεί δάλεηα ζπλνιηθνύ πνζνύ 81. Ζ ζπλνιηθή αμία ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία είλαη 271 (= 100 ε αξρηθή θαηάζεζε + 90 δάλεηα εκπνξηθήο ηξάπεδαο «Α»+ 81 δάλεηα εκπνξηθήο ηξάπεδαο «Β») Ηζνινγηζκόο Σξάπεδαο Β ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γηαζέζηκα: 9 Γάλεηα : 81 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Καηαζέζεηο: 90

23 Ζ αύμεζε ηνπ πνζνζηνύ ππνρξεωηηθώλ δηαζεζίκωλ θαη ε δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο ρξήκαηνο: παξάδεηγκα Έζησ όηη ην πνζνζηό ππνρξεσηηθώλ ξεπζηώλ δηαζεζίκσλ απμάλεηαη ζε 20%. Γειαδή, γηα θάζε 100 θαηαζέζεσλ, νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ζα πξέπεη λα δηαθξαηνύλ ηνπιάρηζηνλ 20 σο ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα. Γεγνλόο 1: Καηάζεζε 100 ζηελ εκπνξηθή ηξάπεδα «Α», ε νπνία ρνξεγεί δάλεηα ύςνπο 80. Ζ ζπλνιηθή πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία είλαη αμίαο 180 ( 100 θαηαζέζεηο όςεσο θαη 80 δάλεηα). Ηζνινγηζκόο Σξάπεδαο Α ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γηαζέζηκα: 20 Γάλεηα : 80 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Καηαζέζεηο: 100 Γεγνλόο 2: Οη δαλεηδόκελνη αγνξάδνπλ αγαζά θαη ππεξεζίεο ζπλνιηθήο αμίαο 80. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εηζέπξαμαλ ηα 80 ηα θαηαζέηνπλ ζηελ εκπνξηθή ηξάπεδα «Β», ε νπνία δηαηεξεί 16 σο ππνρξεσηηθά δηαζέζηκα (20%) θαη ρνξεγεί δάλεηα ζπλνιηθνύ πνζνύ 64. Ζ ζπλνιηθή αμία ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία είλαη 244 (= 100 ε αξρηθή θαηάζεζε + 80 δάλεηα εκπνξηθήο ηξάπεδαο «Α»+ 64 δάλεηα εκπνξηθήο ηξάπεδαο «Β»). Ηζνινγηζκόο Σξάπεδαο Β ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ Γηαζέζηκα: 16 Γάλεηα : 64 ΠΑΘΖΣΗΚΟ Καηαζέζεηο: 80

24 Ζ αύμεζε (κείωζε) ηνπ πνζνζηνύ ππνρξεωηηθώλ δηαζεζίκωλ κεηώλεη (απμάλεη) ηε ζπλνιηθή πνζόηεηα ρξήκαηνο πνπ θπθινθνξεί ζηελ νηθνλνκία Πνζνζηό ππνρξεσηηθώλ δηαζεζίκσλ: 10% Κάζε ηξάπεδα κπνξεί λα ρνξεγεί δάλεηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 90% ησλ θαηαζέζεώλ ηνπο Πνζνζηό ππνρξεσηηθώλ δηαζεζίκσλ: 20% Κάζε ηξάπεδα κπνξεί λα ρνξεγεί δάλεηα πνπ αληηζηνηρνύλ ζην 80% ησλ θαηαζέζεώλ ηνπο. Αξρηθή θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα «Α» 100 Αξρηθή θαηάζεζε ζηελ Σξάπεδα «Α» 100 Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Α» 90 (= 100* 0,9) Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Α» 80 (= 100* 0,8) Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Β» Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Γ» 81 (= 90* 0,9) 72,9 (= 81* 0,9) Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Β» Γαλεηζκόο από ηελ Σξάπεδα «Γ» 64 (= 80* 0,8) 51,2 (= 64* 0,8) πλνιηθή Πνζόηεηα ρξήκαηνο 100/ 0,1= πλνιηθή Πνζόηεηα ρξήκαηνο 100/ 0,2= 500

25 Ο πνιιαπιαζηαζηήο ρξήκαηνο ζηε κεγάιε ύθεζε Ο πνιιαπιαζηαζηήο ρξήκαηνο είλαη ζρεηηθά ζηαζεξόο, αιιά όρη πάληα. Σελ πεξίνδν , ζηηο αξρέο ηεο κεγάιεο ύθεζεο, ν πνιιαπιαζηαζηήο ρξήκαηνο κεηώζεθε ζεκαληηθά, δεκηνπξγώληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα ζηε λνκηζκαηηθή πνιηηηθή. Ζ αηηία ηεο αζηάζεηαο ηνπ πνιιαπιαζηαζηή ρξήκαηνο, όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά από ηνπο Milton Friedman θαη Anna Schwartz ζην έξγν ηνπο Monetary History of the Unites States, , ήηαλ κία ζεηξά από κεγάινπο ηξαπεδηθνύο παληθνύο. Οη παληθνί ζηηο ΖΠΑ νθείινληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο αδπλακίεο ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζε άζρεκα νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηηζηηθά λέα. Οξηζκέλα από ηα αίηηα ησλ ηξαπεδηθώλ παληθώλ πνπ ηνλίδνπλ νη Friedman θαη Schwartz ήηαλ: (1) νη επηπηώζεηο ηεο κείσζεο ησλ ηηκώλ ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ ζηηο νηθνλνκίεο ησλ αγξνηηθώλ πνιηηεηώλ ην θζηλόπσξν ηνπ 1930, (2) ε ρξενθνπία κίαο κεγάιεο ηξάπεδαο ηεο Νέαο Τόξθεο, ηεο ιεγόκελεο Bank of United States, ην Γεθέκβξην ηνπ 1930 (κία ηδησηηθή ηξάπεδα, παξά ην όλνκά ηεο), (3) ε ρξενθνπία ην Μάην ηνπ 1931 ηεο κεγαιύηεξεο ηξάπεδαο ηεο Απζηξίαο, πνπ πξνθάιεζε ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ζηελ Δπξώπε θαη 4) ε εγθαηάιεηςε ηνπ ρξπζνύ θαλόλα από ηε Μεγάιε Βξεηαλία ην επηέκβξην ηνπ Ο κεγαιύηεξνο ηξαπεδηθόο παληθόο άξρηζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1933 θαη ζηακάηεζε κόλνλ όηαλ ν λενεθιεγκέλνο πξόεδξνο Roosevelt αλήγγεηιε κία «ηξαπεδηθή αξγία», θιείλνληαο όιεο ηηο ηξάπεδεο ην Μάξηην ηνπ Μέρξη εθείλε ηε ζηηγκή, πάλσ από ην έλα ηξίην ησλ ηξαπεδώλ ζηηο ΖΠΑ είραλ ρξενθνπήζεη ή είραλ εμαγνξαζηεί από άιιεο ηξάπεδεο. Abel A., Bernanke B., (2002), Μακποοικονομική, Σόκνο Β, 4 ε έθδνζε Κξηηηθή, Αζήλα, ζει. 359

26 «Αζθαιηζκέλνη» κε ηα ππνρξεωηηθά δηαζέζηκα Σν επηέκβξε ηνπ 2009 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζην Πίηζκπνπξγθ κηα νηθνλνκηθή ζύλνδνο θνξπθήο κε ηα κέιε ηεο G20. Μέιεκά ηνπο θαίλεηαη λα είλαη ε ζπκθσλία εθαξκνγήο πνιηηηθώλ πνπ ζα απνηξέπνπλ ηελ επαλάιεςε πξαθηηθώλ πνπ νδήγεζαλ ζηε θεηηλή νηθνλνκηθή θξίζε. Απηό πνπ κνηάδεη όινη λα ζπκθσλνύλ είλαη ε αλάγθε αύμεζεο ηνπ πνζνζηνύ ππνρξεσηηθώλ δηαζεζίκσλ ησλ ηξαπεδώλ θαη ησλ ππόινηπσλ πηζησηηθώλ ηδξπκάησλ. Σα πνζνζηά ππνρξεσηηθώλ δηαζεζίκσλ νπζηαζηηθά εκπνδίδνπλ ή επηηξέπνπλ (αλάινγα κε ην ύςνο ηνπο) ηε ιήςε ξίζθνπ από ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα. Ζ ύπαξμε πςειόηεξνπ πνζνζηνύ ππνρξεσηηθώλ δηαζεζίκσλ, ζεκαίλεη όηη ηα πηζησηηθά ηδξύκαηα ζα έρνπλ κηθξόηεξε δπλαηόηεηα ρξεκαηνδόηεζεο επελδύζεσλ κε ηεξάζηηα θεθάιαηα δαλεηθώλ ρξεκάησλ. Ο Τπνπξγόο Οηθνλνκίαο ησλ ΖΠΑ Timothy F. Geithner ζρεδηάδεη λα παξνπζηάζεη ζηε ζύλνδν έλα πιαίζην θαλόλσλ, ην νπνίν ζα αλαγθάδεη ηα ηδξύκαηα λα πξνζηαηεύνληαη απνηειεζκαηηθόηεξα, ώζηε λα απνθεπρζεί ζην κέιινλ κηα παξόκνηα κε ηε ζεκεξηλή ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε. THE NEW YORK TIMES, 23/09/2009

27 Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο θαηαθεύγνπλ ζην ρξπζό ηελ αζθάιεηα ηνπ ρξπζνύ εζηξάθεζαλ πέξπζη καδηθά νη θεληξηθέο ηξάπεδεο, αγνξάδνληαο ηε κεγαιύηεξε πνζόηεηα από ην 1964, ζε κία έλδεημε όηη ηα παζήκαηα ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο ηνπο έρνπλ γίλεη κάζεκα. Ωζηόζν, ε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ πνιύηηκνπ κεηάιινπ ζεκείσζε πηώζε, γηα πξώηε θνξά ηα ηειεπηαία ηξία ρξόληα, ιόγσ αθελόο ηεο αύμεζεο ηεο ηηκήο ηνπ, πνπ επέδξαζε πησηηθά ζηε δήηεζε από πιεπξάο θαηαλαισηώλ, θαη, αθεηέξνπ, ησλ πεξηζζόηεξν αηζηόδνμσλ εθηηκήζεσλ ησλ επελδπηώλ γηα ηηο πξννπηηθέο ηεο παγθόζκηαο νηθνλνκίαο. Οη θεληξηθέο ηξάπεδεο αγόξαζαλ ην ,6 κεηξηθνύο ηόλνπο ηνπ κεηάιινπ, κε ηε Ρσζία, ηε Βξαδηιία θαη ην Ηξάθ λα αλαδεηθλύνληαη ζηνπο κεγαιύηεξνπο αγνξαζηέο. Γηα ηηο ελ ιόγσ νηθνλνκίεο, ε ζηξνθή ζην ρξπζό αληαλαθιά ηόζν ηελ αλαδήηεζε αζθάιεηαο, όζν θαη ηελ αλαγθαηόηεηα δηαθνξνπνίεζεο ησλ νινέλα δηνγθνύκελσλ απνζεκάησλ ζπλαιιάγκαηνο. Ναπηεκπνξηθή, 15/02/2013

28 Ζ ΔΚΣ θαη ε πξνζθνξά ρξήκαηνο Ζ ΔΚΣ αζθεί λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κε ηε ρξήζε ησλ εμήο εξγαιείωλ: α) δηελέξγεηα πξάμεωλ αλνηθηήο αγνξάο. Ζ ΔΚΣ κπνξεί λα δηεπξύλεη ή λα κεηώλεη ηε λνκηζκαηηθή βάζε αγνξάδνληαο γξακκάηηα ηνπ δεκνζίνπ από ηξάπεδεο, ή πνπιώληαο γξακκάηηα ζε ηξάπεδεο β) παξνρή πηζηωηηθώλ δηεπθνιύλζεωλ πξνο ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο. Οη ηξάπεδεο κπνξνύλ λα δαλείδνληαη απνζεκαηηθά από ηελ ΔΚΣ ε νπνία θαζνξίδεη ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην, δειαδή ην επηηόθην πνπ ρξεώλεη ε ΔΚΣ ζηηο ηξάπεδεο. Βάζεη απηνύ κπνξεί λα ελζαξξύλεη ή λα απνζαξξύλεη ηηο ηξάπεδεο λα ζηξαθνύλ ζηνλ δαλεηζκό, θαηά ζπλέπεηα λα επεξεάζεη ηελ πξνζθνξά ρξήκαηνο γ) θαζνξηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ νξίνπ δηαζέζηκωλ γηα ηηο εκπνξηθέο ηξάπεδεο, δειαδή ηνπ ηκήκαηνο ησλ ηξαπεδηθώλ θαηαζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ηεξεί κηα ηξάπεδα σο απνζεκαηηθά

29 Ζ πνζνηηθή ραιάξωζε Ζ πνζνηηθή ραιάξσζε (quantitative easing) είλαη κηα δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο ε θεληξηθή ηξάπεδα απμάλεη ηελ πνζόηεηα ρξήκαηνο ζηελ νηθνλνκία, κέζσ ηεο αγνξάο ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. Ζ πνζνηηθή ραιάξσζε ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε ρακειά επίπεδα επηηνθίνπ, όπνπ ε πεξαηηέξσ κείσζή ηνπο δελ είλαη εθηθηή.

30 Ζ πνζνηηθή ραιάξωζε ζηελ Δπξώπε Γαλεηαθά θεθάιαηα Κξαηηθά νκόινγα θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

31 Ζ πνζνηηθή ραιάξωζε ζηηο ΖΠΑ Ρεπζηά Κξαηηθά νκόινγα θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία Ρεπζηά Κξαηηθά νκόινγα θαη άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία

32 Schäuble vs. Fed θαη Roubini Καηά ηνλ Nouriel Roubini ε ΔΚΣ ζα έπξεπε λα απμήζεη ηε ξεπζηόηεηα ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα, πξαγκαηνπνηώληαο κεγαιύηεξεο αγνξέο νκνιόγσλ, ηδηαίηεξα ζε κηα πεξίνδν πνπ νη επξσπατθέο θπβεξλήζεηο πξνζπαζνύλ λα εμπγηάλνπλ ηηο δεκνζηνλνκηθέο ηνπο ζέζεηο. Αληίζεηα, ν γεξκαλόο ππνπξγώλ νηθνλνκηθώλ Wolfang Schäuble άζθεζε δξηκεία θξηηηθή ζηελ Fed, ηδηαίηεξα ζηελ απόθαζή ηεο γηα έλαλ δεύηεξν γύξσ πνζνηηθήο ραιάξσζεο. Μάιηζηα, δελ δίζηαζε λα ραξαθηεξίζεη ηελ πνιηηηθή απηή «αλίδεε». Ο Nouriel Roubini ππνζηήξημε ηε Fed ραξαθηεξίδνληαο ηελ πνζνηηθή ραιάξσζε σο αναγκαίο κακό όηαλ ν θίλδπλνο ηνπ απνπιεζσξηζκνύ είλαη νξαηόο θαη νη ξπζκνί νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο είλαη ηζρλνί. (12/11/2010)

33 Πξνβιήκαηα ζηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο Σα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε θεληξηθή ηξάπεδα ζηνλ έιεγρν ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο πξνθύπηνπλ από ηελ αδπλακία ειέγρνπ: ηεο πνζόηεηαο ρξήκαηνο πνπ επηιέγνπλ λα θξαηήζνπλ ηα λνηθνθπξηά ζε θαηαζέζεηο ησλ θεθαιαίσλ πνπ νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο επηιέγνπλ λα δηαηεξήζνπλ σο δηαζέζηκα ηεο αλαληηζηνηρίαο καθξνρξόληα ιεμηπξόζεζκσλ ρνξεγήζεσλ θαη βξαρπρξόλησλ θαηαζέζεσλ

34 Ολνκαζηηθό επηηόθην Γηάγξακκα 6.4: Υξεκαηαγνξά θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή Πξνζθνξά Υξήκαηνο A i A i A Εήηεζε: i L( Y, i, c ) Όηαλ ε πξνζθνξά ρξήκαηνο είλαη αλειαζηηθή σο πξνο ην επηηόθην, κία αύμεζε (κείωζε) ηεο πξνζθνξάο ρξήκαηνο νδεγεί ζε κείσζε (αύμεζε) ηνπ νλνκαζηηθνύ επηηνθίνπ, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη (κεηώλεηαη) ε δεηνύκελε πνζόηεηα ρξήκαηνο. Πξαγκαηηθό απόζεκα ρξήκαηνο

35 Υξεκαηνπηζηωηηθή ζηαζεξόηεηα Υξεκαηνπηζησηηθή ζηαζεξόηεηα είλαη κηα θαηάζηαζε, ζηελ νπνία ην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα (ηξάπεδεο, ρξεκαηνπηζησηηθνί νξγαληζκνί, αγνξέο ρξήκαηνο θαη θεθαιαίσλ) δελ θηλδπλεύεη από απξνζδόθεηεο αληζνξξνπίεο πνπ ζα έζεηαλ ζε θίλδπλν ηελ θαηαλνκή ησλ δαλεηαθώλ θεθαιαίσλ (απνηακηεύζεσλ) θαη ηηο ξνέο ρξήκαηνο πξνο θνηλσληθά επσθειείο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο είλαη ζεκαληηθνί νη ζεζκνί επνπηείαο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

36 Σί είλαη ε άζθεζε πξνζνκνίωζεο θαηάζηαζεο θξίζεο (stress test); Ζ Δπηηξνπή Δπξσπατθώλ Δπνπηηθώλ Αξρώλ (CEBS) δηνξγαλώλεη αζθήζεηο πξνζνκνίσζεο αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ (stress tests), πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζνύλ νη αληνρέο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ζηελ ΔΔ θαη θαηά πόζν είλαη δπλαηή ε απνξξόθεζε πεξαηηέξσ νηθνλνκηθώλ θαη ρξεκαηνπηζησηηθώλ θξαδαζκώλ. ηελ ηειεπηαία άζθεζε έιαβαλ κέξνο 91 ηξάπεδεο ηεο ΔΔ, από είθνζη θξάηε. ε θάζε θξάηνο ιακβάλεη κέξνο ζηελ άζθεζε έλαο αξηζκόο ηξαπεδώλ πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 50% ηνπ ηξαπεδηθνύ ηεο ηνκέα. ηελ Διιάδα έιαβαλ κέξνο ε Δζληθή Σξάπεδα, ε EFG Eurobank, ε Alpha Bank, ε Σξάπεδα Πεηξαηώο, ε ΑΣΔbank, θαη ην Σαρπδξνκηθό Σακηεπηήξην. ηελ άζθεζε ρξεζηκνπνηήζεθαλ δύν ζελάξηα γηα ην 2010 θαη ην 2011: ην βαζηθό ζελάξην, ζπκβαδίδεη κε ηηο ππάξρνπζεο καθξννηθνλνκηθέο εθηηκήζεηο θαη ην δπζκελέο ζελάξην, ζύκθσλα κε ην νπνίν απμάλεηαη ζεκαληηθά ν θίλδπλνο ρξένπο ηεο ρώξαο θαη νη καθξννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο είλαη θαηά πνιύ δπζκελέζηεξεο ησλ πξνβιεπόκελσλ. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο

37 Βαζηιεία ΗΗ Ωο Βαζηιεία ΗΗ είλαη γλσζηό ην πιαίζην επνπηείαο ηνπ δηεζλνύο ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θαη ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο θαη ζηνρεύεη ζηελ πιεξέζηεξε απεηθόληζε ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε ζύλδεζε ησλ απαηηήζεώλ ηνπο κε ηνπο θηλδύλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ. Ζ Βαζηιεία ΗΗ ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο ππιώλεο: 1 νο ππιώλαο: ζύλδεζε θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ κε ηνπο πηζησηηθνύο θαη ιεηηνπξγηθνύο θηλδύλνπο. 2 νο ππιώλαο: πνηνηηθή αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα, αθόκα θαη απηώλ πνπ δελ πνζνηηθνπνηνύληαη. 3 νο ππιώλαο: ππνρξέσζε δεκνζηνπνίεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηδξύκαηνο γηα ηελ πιεξέζηεξε πιεξνθόξεζε ησλ επελδπηώλ θαη ησλ ζπλαιιαζζόκελσλ κε απηό. Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, (2010), Έκθεζη για ηη σπημαηοπιζηωηική ζηαθεπόηηηα.

38 Βαζηιεία ΗΗΗ Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ απνηειείηαη από έλα πιήξεο θαη νινθιεξσκέλν ζύλνιν κεηαξξπζκηζηηθώλ παξεκβάζεσλ, πνπ αλαπηύρζεθε από ηελ Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο ( ) γηα ηελ επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο. θνπόο ηεο είλαη ε ελίζρπζε ηνπ ξπζκηζηηθνύ θαη επνπηηθνύ πιαηζίνπ ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα, θαζώο επίζεο θαη ε απνδνηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ πνπ εγγελώο ππάξρνπλ ζε απηόλ. Σα κέηξα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ ζηνρεύνπλ ζηε βειηίσζε ηεο ηθαλόηεηαο ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα λα απνξξνθά δηαηαξαρέο, πξνεξρόκελεο από αληζνξξνπίεο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ή ζην επξύηεξν νηθνλνκηθό πεξηβάιινλ, ζηελ απνηειεζκαηηθόηεξε δηαρείξηζε ησλ θηλδύλσλ θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο ζηνλ ηξαπεδηθό ηνκέα. Δηδηθόηεξα, ζε επίπεδν κεκνλσκέλεο ηξάπεδαο ην ξπζκηζηηθό πιαίζην κηθξνπξνιεπηηθήο (microprudential) επνπηείαο ζηνρεύεη ζηελ ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ ηξαπεδηθώλ ηδξπκάησλ λα απνξξνθνύλ δηαηαξαρέο ζε πεξηόδνπο θξίζεσλ, ελώ ηα κέηξα καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζηνρεύνπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ζπζηεκηθώλ θηλδύλσλ πνπ εθηείλνληαη ζην ζύλνιν ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα. Ζ Βαζηιεία ΗΗΗ πεξηιακβάλεη κέηξα γηα ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο θαη ξεπζηόηεηαο πνπ πξέπεη λα πιεξνί θάζε ηξάπεδα. Γηα ηα ζπζηεκηθά ζεκαληηθά ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξύκαηα (Systemically Important Financial Institutions-SIFISs) πξνβιέπνληαη κία ζεηξά δηαθξηηώλ κέηξσλ θαη απζηεξόηεξεο πξνδηαγξαθέο. Απώηεξνο ζθνπόο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αλζεθηηθόηεηαο ησλ ελ ιόγσ ηξαπεδώλ ζηελ απνξξόθεζε δηαηαξαρώλ. Σξάπεδα δηεζλώλ δηαθαλνληζκώλ- Δπηηξνπή ηεο Βαζηιείαο γηα ηελ επνπηεία ηνπ ρξεκαηνπηζηωηηθνύ ζπζηήκαηνο

39 Οη επξωπαϊθέο ηξάπεδεο ζην δξόκν ηεο εμπγίαλζεο Αξγά, αιιά ζηαζεξά, ν επξσπατθόο ηξαπεδηθόο ηνκέαο βαδίδεη ζην δξόκν ηεο εμπγίαλζεο, θαζώο νη κεζαίνπ κεγέζνπο ηξάπεδεο ζηξέθνληαη πιένλ ζηελ εγρώξηα αγνξά. Ζ αιιαγή απηή ππξνδνηείηαη από ηηο απζηεξόηεξεο απαηηήζεηο θεθαιαηαθήο βάζεο θαη ξεπζηόηεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ, παξάιιεια κε αιιαγέο ζηνπο θαλόλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη νξίσλ ζηελ παξνρή έμηξα ακνηβώλ (κπόλνπο). Οη επξσπατθέο ηξάπεδεο βξίζθνληαη ήδε ζε δηαδηθαζία πώιεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ζπκκνξθσζνύλ κε ηηο πξνδηαγξαθέο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο πνπ πξνβιέπνληαη ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ, εηδηθόηεξα δε εληόο ελόο πεξηβάιινληνο κεησκέλσλ εζόδσλ ιόγσ ηεο θξίζεο πνπ πιήηηεη ηελ Δπξσδώλε. Bloomberg, 20/02/2013

40 Σν καθξνρξόλην ηίκεκα ηεο ρξεκαηνπηζηωηηθήο κεηαξξύζκηζεο Ωο αληίδξαζε ζηελ παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε, νη ραξάζζνληεο ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή αλά ηνλ θόζκν, επηρεηξνύλ ηε βαζύηεξε κεηαξξύζκηζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα, από ηελ πεξίνδν ηεο Μεγάιεο Ύθεζεο. Αξθεηνί εληόο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο σζηόζν, ηζρπξίδνληαη πσο, καθξνρξόληα, νη ηξέρνπζεο ξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα ζπκπηέζνπλ ηελ αλαπηπμηαθή δπλακηθή κε απνηέιεζκα, ηα όπνηα νθέιε, λα αληηζηαζκηζηνύλ από ηα θόζηε. Μία λέα κειέηε ηνπ Γ.Ν.Σ. όκσο, θαηαιήγεη ζην αληίζεην ζπκπέξαζκα, ππνζηεξίδνληαο έηζη, πσο νη κεηαξξπζκηζηηθέο πξσηνβνπιίεο ζα απνδεηρηνύλ καθξνπξόζεζκα σθέιηκεο. Δηδηθόηεξα, ε κειέηε επηρεηξεί λα δηεξεπλήζεη ην καθξνρξόλην αληίθηππν ζην θόζηνο ρξεκαηνδόηεζεο από ηηο εμήο κεηαξξπζκίζεηο : α)αύμεζε ησλ θεθαιαηαθώλ απαηηήζεσλ θαη απαηηήζεσλ ξεπζηόηεηαο, όπσο απηέο πξνβιέπνληαη ζηε Βαζηιεία ΗΗΗ, β) νιηθή κεηαβνιή ηνπ ηξόπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο παξαγώγσλ θαη γ) αύμεζε θόξσλ θαη ινηπόλ επηβαξύλζεσλ ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο. Σν βαζηθό εύξεκα ηεο αλάιπζεο είλαη όηη νη πξναλαθεξζείζεο κεηαξξπζκίζεηο ζα πξνθαιέζνπλ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ρξεκαηνδόηεζεο θαηά κόιηο 0,15% ζηηο ΖΠΑ θαη ιηγόηεξν, ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Ζ ζεκαληηθόηεξε βέβαηα ζπλεηζθνξά ησλ κεηαξξπζκηζηηθώλ εγρεηξεκάησλ είλαη ε απνηξεπηηθή ιεηηνπξγία ηνπο, γηα ηελ επαλάιεςε παξόκνησλ πηζησηηθώλ θξίζεσλ ζην κέιινλ. IMF BLOG, 11/09/2012

41 Οη νηθνλνκηθέο «θνύζθεο» (economic bubble) Ωο νηθνλνκηθή «θνύζθα» νξίδεηαη ε αδηθαηνιόγεηε αύμεζε ηεο ηηκήο ελόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ, ε νπνία βξίζθεηαη ζε αζπκθσλία κε ηελ πξαγκαηηθή ηνπ αμία. Με ηνλ ίδην όξν κπνξεί λα απνδνζεί ε αληαιιαγή ελόο πξντόληνο ή πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ζε δηνγθσκέλε ηηκή, ε νπνία δελ κπνξεί πξνβιεθζεί, απνθιεηζηηθά, από ηηο δπλάκεηο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο. Μεηά ηε δεκηνπξγία ηεο νηθνλνκηθήο «θνύζθαο» αθνινπζεί ε έκπηξή ηεο (bubble burst ή crash), δειαδή ε ξαγδαία θαη μαθληθή πηώζε ηεο ηηκήο ηνπ ππεξηηκεκέλνπ πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ ή πξντόληνο.

42 Ο ξόινο θαη ε ζεκαζία ηωλ καθξνπξνιεπηηθώλ πνιηηηθώλ γηα ηελ απνηξνπή ρξεκαηνπηζηωηηθώλ θξίζεωλ θνπόο ηεο καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο κέζσ πνιηηηθώλ επνπηείαο, πξόιεςεο θαη πεξηνξηζκνύ ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ. Ο ζπζηεκηθόο θίλδπλνο αθνξά ζηελ ζπζζώξεπζε αληζνξξνπηώλ ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα νη νπνίεο ζπληζηνύλ απεηιή γηα ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ζπζηήκαηνο ζπλνιηθά θαη, θαη επέθηαζε, γηα ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ ζπζζώξεπζε αληζνξξνπηώλ ζπληζηά ζπζηεκηθό θίλδπλν, όηαλ επηηείλεη ηηο επηδξάζεηο ησλ θάζεσλ ηνπ νηθνλνκηθνύ θύθινπ (πξνθπθιηθή ιεηηνπξγία) ή/θαη όηαλ απεηιεί κε κεηάδνζε αξλεηηθώλ δηαηαξαρώλ ζην ζύλνιν ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα θαη ζηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκία. Ζ αλαγθαηόηεηα δηακόξθσζεο ελόο πιαηζίνπ καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο θαηέζηε πξόδειε κε ηελ έιεπζε ηεο παγθόζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο, όηαλ δηαπηζηώζεθε πσο ε ζηαζεξόηεηα ηνπ επηπέδνπ ησλ ηηκώλ θαη νη ξπζκίζεηο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ (κηθξνπξνιεπηηθέο πνιηηηθέο), δελ επαξθνύζαλ γηα λα απνηξέςνπλ ηελ εθδήισζε ηεο θξίζεο. Ο πςειόο βαζκόο αιιειεμάξηεζεο κεηαμύ ησλ ηξαπεδώλ, ην δαηδαιώδεο θαη αδηαθαλέο ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα θαη ε απμαλόκελε ζεκαζία ηεο ζθηώδνπο ηξαπεδηθήο, αλέδεημαλ ηελ αλάγθε ζπλνιηθήο επνπηείαο θαη ξύζκηζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνύ ηνκέα. Δλδεηθηηθά πεδία εθαξκνγήο κέηξσλ καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε ελίζρπζε ηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο κε αληηθπθιηθή ινγηθή (counter-cyclical capital buffers), ε εηζαγσγή αλώηαησλ νξίσλ ζην ιόγν δαλεηζκνύ πξνο αμία θαηνηθίαο θαη ζην ιόγν ρξένπο πξνο εηζόδεκα. Ζ καθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη λα κελ ππνθαζηζηά ηηο ξπζκίζεηο ζε επίπεδν κεκνλσκέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ελώ απαξαίηεηνο ζεσξείηαη θαη ν δηαζπλνξηαθόο ζπληνληζκόο ησλ πνιηηηθώλ, πξνθεηκέλνπ λα πεξηνξίδεηαη ε δηάρπζε αξλεηηθώλ επηδξάζεσλ (spillovers). ε ζεζκηθό επίπεδν, ε ζπδήηεζε πεξηζηξέθεηαη γύξσ από ην αλ ε αξκνδηόηεηα ηεο καθξνπξνιεπηηθήο επνπηείαο ζα αζθείηαη από δηαθξηηό όξγαλν/επηηξνπή κε ζαθή θαη απνθιεηζηηθή εληνιή ή αλ ζα ππάγεηαη ζηελ αξκνδηόηεηα ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο.

43 Μαθξνπξνιεπηηθή πνιηηηθή θαη ρξεκαηνπηζηωηηθή ζηαζεξόηεηα Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζα πξέπεη λα ζηνρεύεη ζηελ δηαζθάιηζε ηεο ζηαζεξόηεηαο ησλ ηηκώλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Γελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε εζηηώλ αζηάζεηαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθό ζύζηεκα. Ζ αξκνδηόηεηα απηή ζα πξέπεη λα αλήθεη ζε έλα ζεζκηθό όξγαλν επηθνξηηζκέλν κε ηελ δηαζθάιηζε ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζπζηεκηθνύ θηλδύλνπ. Οη ζηόρνη ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο ζηαζεξόηεηαο κπνξνύλ λα εθπιεξσζνύλ, κόλν κέζσ κίαο απνηειεζκαηηθήο καθξνπξνιεπηηθήο πνιηηηθήο. Πηγή: Ομιλία ηος ανηιπποέδπος ηος Δ.Σ. ηηρ ΕΚΤ Vitor Constancio για ηοςρ κινδύνοςρ ηος σπημαηοπιζηωηικού ζςζηήμαηορ, ηην νομιζμαηική πολιηική και ηην ανάγκη διαμόπθωζηρ μακποπποληπηικήρ πολιηικήρ, 13/02/2015

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money)

Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Time Value of Money) Η ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΞΊΑ ΣΟΤ ΥΡΗΜΑΣΟ (Te Value of Moey) Εηζαγωγή Η έλλνηα όηη ην ρξήκα έρεη ρξνληθή αμία είλαη κία από ηηο θεθαιαηώδεηο έλλνηεο ζηελ αλάιπζε θάζε πξντόληνο ηεο Κεθαιαηαγνξάο. Σν ρξήκα έρεη ρξνληθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

1. Χξήκα είλαη νηηδήπνηε γίλεηαη γεληθά απνδεθηό σο κέζν ζπλαιιαγήο από ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο.

1. Χξήκα είλαη νηηδήπνηε γίλεηαη γεληθά απνδεθηό σο κέζν ζπλαιιαγήο από ηα άηνκα κηαο θνηλσλίαο. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 Ο : ΣΟ ΣΡΑΠΔΕΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 8.1. ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ και δίπλα ζηον κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α

ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1 ΔΕΟ41- ΗΜΕΘΩΕΘ ΣΟΜΟΤ Α 1. ΤΝΘΗΚΗ ΘΟΔΤΝΑΜΘΑ ΕΠΘΣΟΚΘΩΝ Ζ ζπλζήθε ηζνδπλακίαο επηηνθίσλ είλαη κηα ζρέζε ηζνξξνπίαο πνπ ζπλδέεη ην εγρώξην θαη ην μέλν επηηόθην καδί κε ηελ ηξέρνπζα θαη ηελ πξνζεζκηαθή ηζνηηκία

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ

ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ ΣΟ ΤΣΖΜΑ ΔΛΑΣΖΡΗΟ - ΩΜΑ Σε όια ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα αληηκεηωπίζνπκε, ην ειαηήξην ζα είλαη αβαξέο θαη ζα ηθαλνπνηεί ην λόκν ηνπ Hooke (ηδαληθό ειαηήξην), δειαδή ε δύλακε πνπ αζθεί έλα ηδαληθό ειαηήξην έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ 15/03/2015 ΟΜΑΔΑ Α Για τις παρακάτω προτάσεις από Α.1. μέχρι και Α.5. να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό της καθεμιάς, και

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί?

Περισσότερα για τους φόρους. Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Περισσότερα για τους φόρους Σήκεξα: Δηαγξακκαηηθή αλάιπζε θόξσλ / ηη πξέπεη λα θνξνινγείηε? Γηαηί? Μεταβολές στην κατανάλωση λόγο φόρων Θπκεζείηε όηη νη άλζξσπνη ηππηθά θαηαλαιώλνπλ ιηγόηεξν από έλα αγαζό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ

ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΗ 1 ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΤΚΕΙΟ ΝΑΤΠΑΚΣΟΤ Ηκεξνκελία: 10 Ιαλνπαξίνπ 2012 Οη καζεηέο πνπ εξγάζηεθαλ γηα ηελ εξγαζία ζρεηηθά κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n

επαξθήο ζηαηηζηηθή ζπλάξηεζε, β) Έζησ η.δ. είλαη αλεμάξηεην ηνπ. Άξα πξόθεηηαη γηα 1 n . ΜΑΚΡΑ ΣΟΑ 7 & ΕΘΝ. ΑΝΣΙΣΑΕΩ (ΠΕΙΡΑΙΑ),. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗ 06 Α (ΠΕΙΡΑΙΑ), 3. ΠΤΡΓΟ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ (ΑΘΗΝΑ). ΣΗΛ 040970,,, www.vtal.gr Επιλεγμένες Ασκήσεις. α) Έζησ η.δ. Ep. Να δεηρζεί όηη ε T,..., ~, 0

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου.

όπου R η ακηίνα ηου περιγεγραμμένου κύκλου ηου ηριγώνου. ΕΩΜΕΤΡΙ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΕΜΔ ΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΣ Ι ΤΗΝ ΛΥΣΗ ΣΚΗΣΕΩΝ ΕΜΔ Πρόηζε Ίζ πολυγωνικά χωρί έχουν ίζ εμβδά Το νηίζηροθο δεν ιζχύει ηλδή δύο ιζοεμβδικά χωρί δεν είνι κηά νάγκη ίζ Εκβδόλ ηεηργώλοσ πιεσράς Εκβδόλ

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα