IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ"

Transcript

1 IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

2 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Ο επηρεηξεκαηίαο αιιά θαη ηα ζηειέρε ηνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά εξγαζηαθά πξνβιήκαηα επηθνξηίδνληαη θαη κε απηφ ηνλ ξφιν. Έλα ζηέιερνο πξψηεο γξακκήο φπνηνο θαη λα είλαη ν ηνκέαο επζχλεο ηνπο, ε παξαγσγή, νη πσιήζεηο, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, ή ην marketing ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζζεί κε αλζξψπνπο είηε ηνπο επηιέμεη ν ίδηνο είηε φρη. Άξα ην ζηέιερνο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, φρη κφλν ζην λα θαηαλνήζεη αιιά λα αληηκεησπίζεη θαη λα ιχζεη ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ. Σν θαηλνηφκν ζεκηλάξην απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο απφθηεζεο γλψζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ αιιά θαη πξαθηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εχθνιν, άκεζν θαη επέιηθην ηξφπν ψζηε απφ ηελ επφκελε κέξα θηφιαο λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε θάζε ζηέιερνο απφ νπνηνδήπνηε ρψξν ή επηρείξεζε θαη λα πξνέξρεηαη, (πνιπεζληθή, ηνπηθή θ.ι.π.), ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ζέζε ή επίπεδν επζπλψλ πρ, HR, παξαγσγή, πσιήζεηο, marketing, ινγηζηήξην, logistics, θαη ζε θάζε επηρεηξεκαηία πνπ επηζπκνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή εθείλε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ έλα θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη λα εμαζθαιίζνπλ απνδνηηθή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία. Σν ζεκηλάξην απηφ ζα εθπαηδεχζεη θαη ζα εμαζθήζεη θάζε ζηέιερνο ή επηρεηξεκαηία κε άκεζν θαη πξαθηηθφ ηξφπν πσο λα επηιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο, λα ηνπο αμηνινγήζεη, λα ηνπο παξαθηλήζεη, λα ηνπο αλαπηχμεη, λα ηνπο ακείςεη θαη ηέινο λα θξαηήζεη θνληά ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο! Η.ΚΟΤΜΔΝΟ Σύκβνπινο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε θύξηα πεδία δξαζηεξηόηεηαο ην ζρεδηαζκό πξσηόηππσλ εξγαζηεξίσλ κάζεζεο, ην HR Support ζε ΜΜΔ, ηελ εμεύξεζε θαη επηινγή ζηειερώλ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. Δίλαη ε Γελ. Γηεπζύληξηα ηεο Human Resources Expertise. Έρεη εξγαζζεί θαη ζπλεξγαζηεί επί ζεηξά εηώλ κε ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζαλ ζηέιερνο πξώηεο γξακκήο θαη ζαλ ζύκβνπινο θαη έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Καηέρεη πηπρίν Φεκείαο από ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Business Administration Diploma από ην Universite Catholique Louvain-La- Neuve ηνπ Βειγίνπ θαη MΒΑ. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) ΔΝΟΣΖΣΑ Α: Πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. Δηζαγσγή ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2.1 ηφρνη- Γηαδηθαζία 2.2 Ζ πεξηγξαθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ζέζεο εξγαζίαο 3. Πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 3.1 Πξνζέιθπζε - εμεχξεζε Οξηζκφο - Γηαδηθαζία Πξνβιήκαηα Σξφπνη πξνζέιθπζεο θαη εμεχξεζεο 3.2 Δπηινγή πξνζσπηθνχ Οξηζκφο πλέπεηεο απνηπρεκέλεο επηινγήο Οθέιε επηηπρεκέλεο επηινγήο Γηαδηθαζία επηινγήο 3.3. Ζ ζπλέληεπμε επηινγήο Οδεγίεο γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλέληεπμε Ο κεζνδηθφο νδεγφο ζπλέληεπμεο εξσηήζεηο 4. Πξαθηηθφ κέξνο: κειέηε πεξίπησζεο, άζθεζε, πξνζνκνίσζε ΔΝΟΣΖΣΑ Β: Αλάπηπμε θαη παξαθίλεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. Οξγάλσζε 1.1. Αθηηλνγξαθία ηεο επηρείξεζεο 1.2 Γηεξεχλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε δχν δηαζηάζεηο 1.3. Ηεξαξρηθή δνκή - νξγαλφγξακκα 1.4. Έξεπλα Απφςεσλ Δξγαδνκέλσλ 2. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2.1. Απνζηνιή - ηφρνη 2.2. Μέζνδνη 2.3 Αμηνιφγεζε απφδνζεο Οξηζκφο - ηφρνη Γηαδηθαζία χζηεκα 360ν Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ εξγαδφκελν 2.4 Ζ Δθπαίδεπζε Οξηζκφο - Οη αξρέο Έξεπλα αλαγθψλ Μέζνδνη εθπαίδεπζεο Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο 3. Παξαθίλεζε 3.1. Δηζαγσγή - Αλαδξνκή ζηε ζρεηηθή ηζηνξία Ο άλζξσπνο θαη ηα ρξήκαηα Ο θνηλσληθφο άλζξσπνο Ο ζχλζεηνο άλζξσπνο 3.2 εκεξηλέο ζεσξίεο 3.3. Coaching Αθεληηθφ ή Coach; Σα νθέιε 4. Πξαθηηθφ κέξνο: κειέηε πεξίπησζεο, άζθεζε, πξνζνκνίσζε ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: πζηήκαηα Ακνηβώλ Δξγαζηαθέο ρέζεηο 1. πζηήκαηα ακνηβψλ 1.1 Δηζαγσγή 1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ 1.3 χζηεκα ακνηβψλ γηα πσιεηέο 1.4 Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο 1.5 Μηζζνινγηθή δνκή 1.6 Αμηνιφγεζε ζέζεσλ 1.7 Σν παθέην ακνηβψλ 1.8 Ακείβνληαο ηα ζηειέρε 2. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 2.1 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Τπνρξεψζεηο εξγνδφηε Τπνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ 2.2 Γηθαηψκαηα & ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ - εξγαδνκέλσλ Καλνληζκφο εξγαζίαο χκβαζε εξγαζίαο Τπνρξεψζεηο κηζζσηνχ Θεκειηψδε δηθαηψκαηα εξγαδνκέλνπ 3. Όξνη απαζρφιεζεο 3.1 Καλνληθή άδεηα εξγαδνκέλσλ 3.2 Δπίδνκα άδεηαο 3.3 Με ρνξήγεζε θαλνληθήο άδεηαο 3.4 Άιιεο θχξηεο άδεηεο 3.5 Αζζέλεηα 3.6 Αηχρεκα 3.7 Σνθεηφο 3.8 Απνρψξεζε εξγαδνκέλνπ 3.9 Αξγίεο 3.10 Βιαπηηθή κεηαβνιή 3.11 Γηεπζπληηθφ Γηθαίσκα 3.12 Ίζε κεηαρείξηζε 3.13 Κφζηνο εξγαδνκέλνπ 3.14 Πεηζαξρηθέο πνηλέο εξγαδνκέλνπ 3.15 Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ πξνο ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο 3.16 Χξάξην - Χξνκίζζην 3.17 Τπεξβάζεηο 4. Πξαθηηθφ κέξνο: αζθήζεηο 36 ΧΡΔ Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 9,10/2011 επηέκβξηνο 19,20/2011 Ννέκβξηνο 14,15/2011

3 Ο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηεο εμεχξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, ζηειέρσζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη κέζα απφ κία δηαδηθαζία παημίκαηνο ξφισλ θαη παξνρήο επαλαπιεξνθφξεζεο ζα εληνπίζνπλ πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο, νη ηερληθέο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα βειηηψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ απνηειεζκαηηθέο ζπλεληεχμεηο επηινγήο. Η.ΚΟΤΜΔΝΟ Πηπρηνύρνο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & ηειεηόθνηηνο Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην London School of Economics, κε εμεηδίθεπζε ζην Personnel Management & Industrial Relations. Kάηνρνο ηνπ Certificate in Training & Development. (Γηεηέο πξόγξακκα Train the trainer από ην London Thames University, πηζηνπνηνύκελν από ην European Institute Personnel & Development). η. Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ (ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα) κεγάιεο Διιεληθήο Τξάπεδαο. Δηζεγεηήο κε 20εηή εκπεηξία ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά & αλνηθηά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα Μάλαηδκελη θαη Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Αλάπηπμεο πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ, Δπηθνηλσλίαο & Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο. ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ Μεζνδνινγία απνηειεζκαηηθήο επηινγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Βαζηθά θξηηήξηα & ηξφπνη επηινγήο πξνζσπηθνχ πλέπεηεο αθαηάιιειεο ή πξφρεηξεο επηινγήο ππνςεθίσλ Πεγέο αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ Πνπ θαη πψο απεπζπλφκαζηε ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Πψο πξνζειθχνληαη νη δπλακηθνί ππνςήθηνη; Πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηάιιεινπ ππνςήθηνπ Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ζέζεο & θξηηεξίσλ επηινγήο Ρφινο πεξηγξαθήο & αμηνιφγεζεο ζέζεο "Πξνθίι" ζέζεο - αηφκνπ Δζσηεξηθή & εμσηεξηθή θάιπςε αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηη πεξηιακβάλεη Ο δηαξθψο απμαλφκελνο ξφινο ηνπ Internet & ηνπ e-recruiting Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Πσο αλαιχεηαη θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ (screening) Πνηα ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ επφκελε θάζε ηεο επηινγήο Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε αίηεζε επηινγήο Πψο ζπληάζζεηαη κία αγγειία Απνηειεζκαηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν Δζληθφο, εκεξήζηνο, ηνπηθφο ηχπνο (Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα) Σεζη (ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, πξνζσπηθφηεηαο θιπ). Υξήζε θαη ρξεζηκφηεηά ηνπο. Τπέξ θαη θαηά πλέληεπμε (ζθνπφο, ηχπνη, ηερληθέο, δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο & δηελέξγεηαο) Πνηεο ηερληθέο απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηνχκε; Κίλδπλνη επηινγέα Ζ ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηε θάζε ηεο ζπλέληεπμεο Ση είλαη ρξήζηκν λα ζπκφκαζηε πξηλ, θαηά & κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο; πζηάζεηο θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ Δμσηεξηθνί ζχκβνπινη. Τπέξ θαη θαηά Τπφδεηγκα ζρεκαηηζκνχ πξνθίι ζέζεο Τπφδεηγκα ζρεκαηηζκνχ πξνθίι ππνςεθίσλ Μεηά ηελ επηινγή ηη; Πσο νη εηαηξίεο ζπγθξαηνχλ ηνπο επηηπρεκέλνπο; Γηάγλσζε, αηηίεο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο απνρσξήζεσλ Θέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη: Ζ ζεκαζία ηεο ελεξγνχο εκπινθήο & δέζκεπζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ γηα ηηο ζέζεηο πξνο θάιπςε Πνηνη πξέπεη λα εληνπηζζνχλ; Οη θαιχηεξνη ή νη θαηάιιεινη ππνςήθηνη; Πνπ δίλνπκε ην βάξνο ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ; ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ζηελ εκπεηξία ηνπο, ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο γλψζεηο ή ζηελ αλίρλεπζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο; Ση ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν; Ζ Intellectual (I.Q.) ή ε Emotional Intelligence (E.Q.); Ο «πφιεκνο» γηα ηα ηαιέληα. Ση είλαη πξνηηκφηεξν; Δξγαδφκελνη ηαιέληα ή επηρεηξήζεηο ηαιέληα; Ζ έλλνηα ηνπ «πξνηηκεηένπ» εξγνδφηε Αηνκηθή θαηαιιειφηεηα ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη νκαδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα; Πνηεο ζπλέπεηεο απνξξένπλ απφ ην ππάξρνλ εηαηξηθφ θιίκα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ δηαθξάηεζε ησλ επηηπρεκέλσλ; Ση είδνπο δηνηθεηηθά ζηειέρε «ςάρλνπλ» νη εηαηξίεο; Μάλαηδεξο ή εγέηεο; Μειέηε ησλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην «αχξην» ηεο επηινγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 11,12/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011

4 ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κεηαβηβάζεη γλψζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ επεξεαζκνχ ηεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο δηνίθεζεο επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζην πξνζσπηθφ ηνπο. ΑΛΔΞ.ΒΑΡΔΛΑ Πηπρηνύρνο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & ηειεηόθνηηνο Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην London School of Economics, κε εμεηδίθεπζε ζην Personnel Management & Industrial Relations. Kάηνρνο ηνπ Certificate in Training & Development. (Γηεηέο πξόγξακκα Train the trainer από ην London Thames University, πηζηνπνηνύκελν από ην European Institute Personnel & Development). η. Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ (ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα) κεγάιεο Διιεληθήο Τξάπεδαο. Δηζεγεηήο κε 20εηή εκπεηξία ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά & αλνηθηά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα Μάλαηδκελη θαη Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Αλάπηπμεο πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ, Δπηθνηλσλίαο & Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο. Θεσξεηηθή βάζε παξαθίλεζεο πζηήκαηα ακνηβψλ - Δίδε παξαθίλεζεο παξνρψλ Παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο παξαθίλεζεο Λφγνη απνηπρίαο ζπζηεκάησλ πιηθψλ αληακνηβψλ θαη Ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπο - Θεσξίεο αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (Maslow, Hertzerg, Mc Clelland) Παξαθίλεζε θαη εγεζία (πσο επηδξά ν εγέηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζ/λσλ) - Θεσξίεο αλζξψπηλσλ πξνζδνθηψλ (Vroom, Porter & Lawler) Παξαθίλεζε θαη επηθνηλσλία (πψο ε επηθνηλσλία γίλεηαη θίλεηξν) - Eπηρεηξεζηαθoί ζηφρνη γηα Ρφινο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο φιεο ηηο ζεσξίεο ελίζρπζεο Πξαθηηθή βάζε παξαθίλεζεο Πψο ε επίπιεμε γίλεηαη ρέζε παξαθίλεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο επνηθνδνκεηηθή ρεδηαζκφο εξγαζίαο θαη Ση αλαδεηνχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο παξαθίλεζε Πψο ε εθρψξεζε αλαπηχζζεη Παξάγνληεο παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζία ηελ παξαθίλεζε Δηδηθέο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο Γηάγλσζε εξγαζηαθψλ αμηψλ παξαθίλεζεο Απνηειεζκαηηθά θίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ Case - studies (πιηθά - εζηθά θίλεηξα ) 14 ΧΡΔ Μάξηηνο 3,4/2011 Μάηνο 16,17/2011 Ννέκβξηνο 7,8/2011

5 ΟΦΔΛΖ Καιή γλψζε ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηνπ Green Marketing θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε Γλψζε θαη απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην green washing θαη ζηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ Παξνρή άκεζσλ εθαξκφζηκσλ πξαθηηθψλ Green Marketing πξνο φθεινο ησλ εηαηξηψλ. Μείσζε δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο αχμεζε θεξδψλ. Γλψζε επηηπρεκέλσλ, απνδνηηθψλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ γηα εκπνξηθέο επηηπρίεο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζρεδηάδνπλ ή θαη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο φζν θαη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. ΕΑΥΑΡΗΑ ΜΑΝΑΚΟ Πηπρηνχρνο (ΒΒΑ) ζην Γηεζλέο Marketing, Master (MA) in Marketing advestising & Public Relations, Product Manager εηαηξίαο κεγάινπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε ζεκαληηθή δηδαθηηθή εκπεηξία. GREEN MARKETING ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΟΤ GREEN MARKETING ΑΠΟΓΟΣΗΚΔ «ΠΡΑΗΝΔ» ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΣΤΥΗΔ Με δεδνκέλν φηη, νη επηηπρεκέλεο «πξάζηλεο» νιηζηηθέο εθαξκνγέο: κεηψλνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο νδεγνχλ ζε αχμεζε εζφδσλ θαη δεκηνπξγνχλ ζεηηθή θήκε ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ζήκαηνο, ε γλψζε ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο θαη θαηάιιεισλ πξάζηλσλ εθαξκνγψλ, απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν πνιχηηκν εξγαιείν ζην ραξηνθπιάθην ησλ εηαηξηψλ. Σν ζεκηλάξην πξνζδίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Green Marketing θαη ην δηαρσξίδεη απφ ην Green washing θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη ζηα ζηειέρε ηελ απαξαίηεηε γλψζε ηεο λέαο δηάζηαζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, πνπ ελψ απνθέξεη άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε κεηψλεη νπζηαζηηθά ην θφζηνο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζε φια ηα ζηάδηα εξγαζηψλ ηνπο θαη επαθψλ ηνπο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Οξηζκφο Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ Ζ ζρέζε ΔΚΔ θαη Marketing Ζ λέα δηάζηαζε ηνπ Green Marketing Green Marketing Οξηζκφο Ηζηνξία θαη εμέιημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αηζζήκαηνο ζηηο εηαηξίεο Βαζηθέο δηαθνξέο θαη θνηλά ζηνηρείνπ ηνπ Green Marketing κε ην θνηλσληθφ Marketing Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο ηξαηεγηθέο green marketing Σα ηξία επίπεδα ηνπ Green Marketing Οη επηά επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ηνπ Green Marketing Πξνυπνζέζεηο ηνπ Green Marketing Green Marketing mix Green Marketing ελαληίνλ Green Washing Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ. «Πξάζηλνη» θαηαλαισηέο Αλαγλσξίδνληαο ηνπο «πξάζηλνπο» θαηαλαισηέο πκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ ζε ελέξγεηεο Green Marketing ηνηρεία εξεπλψλ απνδνρήο επηθνηλσληψλ Green Marketing Σν Green Marketing ζηηο ζύγρξνλεο εηαηξίεο Παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ «πξάζηλσλ» εηαηξηψλ εκεία πξνζνρήο κηαο εηαηξίαο πξηλ γίλεη «πξάζηλε» Υξήζηκεο νδεγίεο γηα επηηπρεκέλεο «πξάζηλεο» ελέξγεηεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Δηζαγσγή κε νπηηθναθνπζηηθά βνεζήκαηα Δλεξγή ζπκκεηνρή κε παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ αζθήζεσλ θαη πεξηπηψζεσλ εηαηξηψλ θαη ελεξγεηψλ. 14 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 21, 22/2011 Μάηνο 19,20/2011 Οθηώβξηνο 3, 4/2011 Γεθέκβξηνο 5, 6/2011

6 Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εξγαδφκελν λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο επηθνηλσλίαο ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ, γλσξίδνληαο θαιχηεξα ην κεραληζκφ ηεο επηθνηλσλίαο, λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην θξίζηκν απηφ δήηεκα. ΑΛ.ΑΞΑΡΛΖ Πηπρηνύρνο Ννκηθήο Σρνιήο, ηκήκα Οηθνλνκηθό, Πηπρηνύρνο ΑΣ.Ο.Δ.Δ., Γηεηέιεζε επί ζεηξά εηώλ Οηθνλνκηθό & Γηνηθεηηθό Σηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ, Σήκεξα είλαη Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο εηζεγεηήο από ην ΔΚΔΠΙΣ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Γηαδηθαζία επηθνηλσλίαο Σξφπνη επηθνηλσλίαο (αλάιπζε γξαπηήο, πξνθνξηθήο, "γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο") Γίθηπα επηθνηλσλίαο Παξάζπξν Johari Οςεηο θαη εκπφδηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο Πψο θαη γηαηί ράλνπκε ρξφλν κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο κνξθέο επηθνηλσλίαο; Δλδνεπηρεηξεζηαθνί ιφγνη θαθήο επηθνηλσλίαο & ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο Μέηξεζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία Μέζνδνη βειηίσζεο ζηε ηειεθσληθή επηθ/λία, ζην γξάςηκν & ζηελ αθξφαζε Πψο ζρεκαηίδεηαη ε αληίιεςε θαη πψο απηή επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επηθ/λία καο; ρέζε επηθνηλσλίαο & παξαθίλεζεο ρέζε επηθνηλσλίαο & εγεζίαο Αξρέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Ση είλαη πην εχθνιν; Να κηιάκε ή λα αθνχκε; Πψο αθνχσ ελεξγεηηθά θαη φρη παζεηηθά; Πψο θξαηάσ ζε εγξήγνξζε ην αθξναηήξηφ κνπ κηιψληαο; Πψο ελζαξξχλσ σο νκηιεηήο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηή; Γηαηί σο νκηιεηήο πξέπεη λα ζπληνλίδνκαη ζην κήθνο θχκαηνο ηνπ αθξναηή κνπ; Πνία ε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ λα γηλφκαζηε θαιχηεξνη αθξναηέο απφ νκηιεηέο; Αθξφαζε: γέθπξα ή θξάγκα; - Παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε - Πιενλεθηήκαηα ηεο αθξφαζεο έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο Πφηε πείζνπκε θαιχηεξα: φηαλ κηιάκε ή φηαλ αθνχκε; Έκθπηε ή επίθηεηε ηθαλφηεηα; Γηαηί απμάλεηαη ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή παξαγσγηθφηεηα κέζσ ηεο αθξφαζεο; Πψο ε θαιχηεξε αθξφαζε δηαθνξνπνηεί ηνλ παξαδνζηαθφ απφ ηνλ ζχγρξνλν πσιεηή; Μέζνδνη αηνκηθήο βειηίσζεο ζηελ αθξφαζε Body language εκαζία ηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Γηαηί ε ζσκαηηθή γιψζζα είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή απφ ηελ πξνθνξηθή; Πσο εξκελεχνπκε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο Εψλεο επηθνηλσλίαο Case studies 14 ΧΡΔ Μάξηηνο 23,24/2011 Μάηνο 30,31/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011 Γεθέκβξηνο 01,02/ ΧΡΔ

7 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε παξαθίλεζή ηνπο γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Γηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο θαη ζηειέρε Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. ΑΝΓΡ.ΑΡΑΣΗΧΣΖ η. Γ/ληηθό Σηέιερνο κεγάισλ εηαηξεηώλ, Σύκβνπινο εηαηξεηώλ αλάπηπμεο θαη επηκόξθσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Έρεη εθπαηδεύζεη πάλσ από 3500 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ θαη αλαβάζκηζεο επηρεηξήζεσλ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΜΑΓΑ (TEAM BUILDING) ΑΝΣΗΣΑΖ Δ ΑΛΛΑΓΔ (RESISTANCE TO CHANGES) H ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο H αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο απηνδέζκεπζεο ζηελ εξγαζία. H έλλνηα θαη ε δνκή ηεο νκάδαο θαη ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο Tα ζηπι εγεηηθήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη επηδξάζεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία H ζεκαληηθφηεηα αιιαγήο πξνο ηα ηδαληθά (απνηειεζκαηηθά) πξφηππα νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε νκάδα θαη ε εηαηξεία ζπλνιηθά H έλλνηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα επίηεπμεο ζπλεξγηθψλ απνηειεζκάησλ (synergy) ηδηαηηέξα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο H θξηηηθή & ε αμηνιφγεζε σο εξγαιείν κάζεζεο απφ ηελ πείξα & ζπλερή βειηίσζε θαη ην φθεινο απφ ηελ απνηεικάησζε απφ ην θαηεζηεκέλν, ηηο παιηέο ζπλήζεηεο θαη ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο πεπαιαησκέλεο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο θαη ηαθηηθέο H απάιεηςε ηεο λννηξνπίαο «αληηζηέθνκαη ζηηο αιιαγέο» H έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο «ηδηνθηεζίαο» πξνβιήκαηνο θαη απνηειεζκάησλ θαη ε αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο H έλλνηα θαη ε ζεκαζία απφθηεζεο επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο (ν ππάιιεινο ην ηκήκα επηρεηξεκαηίαο) ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 18,19/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 20,21/2011

8 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε: - ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο απηνδέζκεπζεο ζηελ εξγαζία. - ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 7 βαζηθώλ αηνκηθώλ ζηπι ζπκπεξηθνξάο, ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. - ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ. - ηηο ζπλζήθεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. Αθφκε ζα εκβαζχλνπλ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη εηδηθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηεο ζσζηήο θαηαλνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο. Θα δηεξεπλήζνπλ πνηα εξγαιεία θαη κέζνδνη ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Θα βειηηψζνπλ ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη ησλ άιισλ, επηζηξέθνληαο ζηελ εξγαζία ηνπο, ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ δηαηίζεληαη. Θα αλαπηχμνπλ θξηηήξηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη ππνζηήξημεο ζέζεσλ κε επζχηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Τπεχζπλνπο Πξνζσπηθνχ, Γ/ληεο & Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ επηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ θαη ζε θάζε ζηέιερνο ην νπνίν επηζπκεί ηελ αηνκηθή & εηαηξηθή παξαγσγηθφηεηα & απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαηεζηκέλνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ. ΑΝΓΡ.ΑΡΑΣΗΧΣΖ η. Γ/ληηθό Σηέιερνο κεγάισλ εηαηξεηώλ, Σύκβνπινο εηαηξεηώλ αλάπηπμεο θαη επηκόξθσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Έρεη εθπαηδεύζεη πάλσ από 3500 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ θαη αλαβάζκηζεο Δπηρεηξήζεσλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ (TIME MANAGEMENT) Ο ρξφλνο ζαλ βαζηθφο παξάγνληαο παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο & απνηειεζκαηηθφηεηαο Ζ κήηξα δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Οξγάλσζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Πξνζσπηθή νξγάλσζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ΘΔΧΡΗΑ: Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή. Βαζηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο ρξφλνπ, φπσο απηνγλσζία, πξνζσπηθή δέζκεπζε, πεηζαξρία, θιπ. Δπείγνληα, κε επείγνληα, ζεκαληηθά θαη κε ζεκαληηθά εξγαζηαθά ζέκαηα. πλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ ζε: - ζεκαληηθά & επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - ζεκαληηθά & κε επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - κε ζεκαληηθά & επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - κε ζεκαληηθά & κε επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα Βαζηθέο αηηίεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Δπηπηψζεηο ζηελ εξγαζία θαη ζηα απνηειέζκαηα. Πνπ, πφηε θαη ζε ηη απαηηείηαη δέζκεπζε ρξφλνπ. Πνπ θαη πσο αλαιψλεηαη ν ρξφλνο. Καλφλεο πξνζσπηθήο νξγάλσζεο. - Θέζε ζηφρσλ εξγαζίαο. - Αηνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Μεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε άιινπο. - Ση ελλννχκε κεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε άιινπο. - Πσο γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ. - Ζ αλαγθαηφηεηα κεηαβίβαζεο θαη αλάζεζεο εξγαζηψλ. - Λφγνη απνθπγήο κεηαβίβαζεο θαη αλάζεζεο εξγαζηψλ. - Λφγνη απνθπγήο αλάιεςεο εξγαζίαο ΚΑΝΟΝΔ & ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΔΡΓΑΛΔΗΑ Οη 8 θαλφλεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Ο βαζηθφο θαλφλαο ηεο αξρήο ηνπ Pareto. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο. Βαζηθέο κέζνδνη & εξγαιεία ειέγρνπ & δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Καηεπζχλζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο & απνηειεζκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Τπνδείγκαηα παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο αλάισζεο ηνπ ρξφλνπ. Σερληθέο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ ΠΡΑΚΣΗΚΖ: Απηναμηνιφγεζε δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. Μειέηε πεξίπησζεο Ο ακείιηθηνο ρξφλνο. Μειέηε πεξίπησζεο Πξνβιεκαηηζκφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο. Σεζη θαηαλφεζεο ελλνηψλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Μειέηε πεξίπησζεο ρεδηάδνληαο ηελ αλάισζε ηνπ ρξφλνπ κνπ. Παξνπζηάζεηο νκάδσλ - Αλνηρηή ζπδήηεζε & αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ εκβάζπλζε & εδξαίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. 14 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Μάηνο 30,31/2011 επηέκβξηνο 29,30/2011 Ννέκβξηνο 24,25/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/2011

9 ΝΔΔ ΣΑΔΗ MANAGEMENT ΚΑΗ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΑΓΝΧΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ DIVINE VORTEX MANAGEMENT ην βησκαηηθφ ζεκηλάξην απηφ, δηδάζθεηαη βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία ελδνζθφπεζεο γηα ηελ αλαθάιπςε (μαλά) «ηεο ςπρήο» ηεο επηρείξεζεο. Ζ «ςπρή» ηεο επηρείξεζεο αγθαιηάδεη αμίεο, ζθνπφ θαη απνζηνιή. Πέξα από νηηδήπνηε άιιν ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο εδξάδεηαη ζηελ θξνληίδα! Φξνληίδα εξγαδνκέλσλ, πξντόλησλ, πειαηώλ θαη πεξηβάιινληνο. Ζ θεξδνθνξία πξνθύπηεη!. Δπηρείξεζε θαη Πλεπκαηηθφηεηα Απηνγλσζία θαη νη επηά Αθηίλεο Πεγέο άληιεζεο ελέξγεηαο Ζ «ηαπηφηεηα» ηεο επηρείξεζεο Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο επηηπρίαο Μηθξά θαζεκεξηλά Πνηα ή Πνηνο Δίκαη πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζαχκαηα Αλάπηπμε αλψηεξεο ζπλείδεζεο Δίκαζηε πξσηνπνξηαθά Ζ ζεσξεηηθή αλάπηπμε όισλ πλεχκαηα ησλ ελνηήησλ ζα Ζ κέζνδνο απηή απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηε δχλακε ηεο ζθέςεο, ηε ζεκαζία ηεο ζπλείδεζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ άγλσζηνπ παξάγνληα ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Μ.ΑΞΗΟΜΑΚΑΡΟ Οηθνλνκνιόγνο, Ίδξπζε θαη δηεπζύλεη από ην 1989 ην Ινζηιηούηο Έπεςναρ Σκέτηρ & Σςμπεπιθοπάρ, είλαη ηδξπηηθόο πξόεδξνο ηνπ Olympian University, θαη international faculty member ηνπ Prenatal University. Ήηαλ εθπξόζσπνο ζηελ Διιάδα θαη Κύπξν ηνπ University of Wisconsin-SP ELI θαη δίδαμε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ςπρνινγία. Δθιεγκέλν κέινο ηνπ International Expert Advisory Committee on the Alzheimer's Report of the European Institute of Women's Health. Φηινμελεί ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Αζήλα ην EGG, ηνπ Global Consciousness Project, ηνπ Princeton University. Μέινο ηεο Association for Global New Thought. Γηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκώλ Ζ ςπρή ηεο επηρείξεζεο Καιιηέξγεηα ζπληνληζκνχ ζηελ επηρείξεζε Σα Δπηά Βήκαηα επηηπρίαο Σν πεδίν ηεο επηρείξεζεο Παξάγνληεο επηηπρεκέλεο νκαδηθήο εξγαζίαο Ζ ζσηήξηα ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο Πξφζιεςε εζσηεξηθήο απνθάιπςεο ππνζηεξηρζεί κε αζθήζεηο & πξαθηηθά παξαδείγκαηα από επηρεηξήζεηο 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 Ννέκβξηνο 07,08/2011

10 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ (ETHICS) ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Oη ζηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: 1. λα βνεζήζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ άζθεζε κηαο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 2. λα γλσξίζεη ζ απηνχο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο εθαξκνγήο ηεο ψζηε, απηνί λα απνθηήζνπλ ηελ αβίαζηε θαη ακέξηζηε αλαγλψξηζε, ζπκπαξάζηαζε θαη ζεβαζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπο. Σν ζεκηλάξην απηό απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνπο Σκεκάησλ θαη ηνκέσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηε γλψζε ηνπ επξχηεξνπ εζηθνχ πιαηζίνπ αμηψλ θαη αξρψλ πνπ δηέπεη ηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κηαο έληνλα αληαγσληζηηθήο παγθνζκηνπνηεκέλεο πνιππνιηηηζκηθήο αγνξάο. Γηθεγόξνο κε εμεηδίθεπζε ζην Δπξσπατθό Δκπνξηθό Γίθαην θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή (ethics). Δηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΔΠΑΝΓΡΧΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 1 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Οξηζκφο ησλ απνζεκάησλ Κφζηνο δηαηήξεζεο 2 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΧΝ απνζεκάησλ ΑΠΟΘΖΚΧΝ πζηήκαηα ειέγρνπ Γηαρεηξηζηήο απνζήθεο απνζεκάησλ Παξαιήπηεο εκπνξεπκάησλ Βαζηθά κνληέια Δζσηεξηθνί εμσηεξηθνί κεηαθνξείο Οηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο πληεξεηέο εγθαηαζηάζεσλ ΑΒC αλάιπζε Δξγάηεο απνζεθψλ Απνζέκαηα θαη Φχιαθεο απνζεθψλ πξνγξακκαηηζκφο 3 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ παξαγσγήο ΑΠΟΘΖΚΧΝ Πνηνηηθφο έιεγρνο Πξντζηάκελνο απνζήθεο απνζεκάησλ Παξαιήπηεο εκπνξεπκάησλ Απφγξαθεο Τπεχζπλνο παξαγγειηψλ Πξφβιεςε απνζεκάησλ Διεγθηέο απνζεθψλ 6 ΥΔΔΗ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Τπεχζπλνο απνζηνιψλ ΑΠΟΘΖΚΖ 4 ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΑΠΟΘΖΚΖ 7 ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ Έλλνηα απνζήθεπζεο ΚΧΓΗΗΖΖ Καηεγνξίεο απνζεθεπηηθψλ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ρψξσλ 8 ΓΗΑΝΟΜΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΖ Θέζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ Πσιήζεηο θαη δίθηπα Καζνξηζκφο θεληξηθήο δηαλνκήο απνζήθεο Δμππεξέηεζε ηνπ Ηδηφθηεηεο ή ελνηθηαδφκελεο? πειάηε ( Customer Κηίξηα απνζεθψλ. Μέγεζνο. Service ) Οηθνδνκηθά πιηθά Ληαλεκπφξην Γηακφξθσζε νξγάλσζε ρνλδξεκπφξην εζσηεξηθνχ ρψξνπ ρεδηαζκφο - αλάιπζε απνζήθεο Αζθάιεηα (Ππξαλίρλεπζε Ππξαζθάιεηα απνζεθψλ) πγηεηλή Γηάηαμε ρσξνζεζηα εκπνξεπκάησλ Κξηηήξηα δηάηαμεο ησλ απνζεκάησλ Σαμηλφκεζε θσδηθνπνίεζε ρεδίαζε ζέζεσλ Καλάιηα δηαλνκψλ 9 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ 10 ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΖ 11 ΑΚΖΔΗ - ΒΗΝΣΔΟ 18 ΧΡΔ Ηαλνπάξηνο 31/1-1/2/2011 Μάηνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 03,04/2011

11 MASTERING NEGOTIATIONS ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ηξαηεγηθέο, Σαθηηθέο, Φπρνινγία θαη Δπηξξνέο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗA - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΜΔΑ Μεζνδνινγία Απόθαζε Σηξαηεγηθήο Πξόβιεςε Σηξαηεγηθήο ηεο Άιιεο Πιεπξάο 3 D.V.D. Γηαπξαγκαηεπηηθώλ Ταθηηθώλ 25 Γηαπξαγκαηεπηηθέο Αζθήζεηο Δθαξκνγώλ ΓΖΜ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο Δηζεγεηήο είλαη Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Γηαπξαγκαηεύζεσλ κε επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή πείξα ζηηογηαπξαγκαηεύζεηο. Έρεη δηαπξαγκαηεπηεί ν ίδηνο εθαηνληάδεο ζπκθσλίεο θαη ηνλ έρνπλ εκπηζηεπηεί δεθάδεο εηαηξείεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ ηνπο. Δπίζεο είλαη εηζεγεηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζην κάζεκα ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ. Οη ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζε ησλ Γχν Γχζθνισλ ηξαηεγηθψλ Σαθηηθέο, Υξνληθέο Δπηξξνήο, Παξάθακςεο θαη 21 «Βξψκηθα Κφιπα» Σαθηηθέο Δπίηεπμεο θαη Καηνρχξσζεο ηφρσλ Κηλήζεηο, Διηγκνί, Παξαπιαλήζεηο, Μέηξα θαη Αληίκεηξα Φπρνινγία, Πιαίζην, Δπίζπεπζε θαη Δπηβξάδπλζε Αξρέο θαη Πεγέο ηεο Γχλακεο θαη Δπηξξνήο Θέζεηο θαη πκθέξνληα Αληηκεησπίδνληαο Άξλεζε, Αδηέμνδα θαη Μπιφθεο 77 Υξπζνί Καλφλεο γηα Πξνρσξεκέλεο Γηαπξαγκαηεχζεηο 18 ΧΡΔ Μάξηηνο 29, 30/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Ννέκβξηνο 15,16/2011

12 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ θνπφο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο εθηφο ηεο παξνπζίαο ηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά ή παγθφζκηα, είλαη ε αλάπηπμή ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο επηβίσζήο ηεο αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα παξέρεη αμηφπηζηεο ιχζεηο θαη λα εγθαζηδξχεη θιίκα πηζηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ αλάπηπμε ελφο πγηνχο πειαηνινγίνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ θάζε επηρείξεζεο. Σηο εν λόγυ εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα δίνεηαι ζημαζία ζηην ανάπηςξη ενόρ ζύγσπονος ζςζηήμαηορ πελαηοκενηπικήρ θεώπηζηρ ανάπηςξηρ πελαηολογίος μέζυ διαδικαζιών CRM. Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ δεν είναι να «ζηήζει» ένα ππόγπαμμα CRM για ηην μέζη ελληνική επισείπηζη, αλλά να εςαιζθηηοποιήζει ηοςρ ζςμμεηέσονηερ και να ηοςρ καηεςθύνει ππορ μία ποιοηικόηεπη και αποδοηικόηεπη ζσέζη ζςνεπγαζίαρ με ηο ήδη ςπάπσον πελαηολόγιο, συπίρ να παπαβλέποςν ηην αναπηςξιακή πολιηική ηηρ επισείπηζήρ ηοςρ. (νέερ επαθέρ, νέερ πυλήζειρ). Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Γ/ληεο & ηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Marketing & Πσιήζεσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο αθνξά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο ην ηνκέα MARKETING ΠΧΛΖΔΗ ηεο εηαηξίαο ηνπο. ΔΗΑΓΧΓΖ Πνηα ε ζεκαζία ελφο ελεκεξσκέλνπ πειαηνινγίνπ Πνηεο νη δπζθνιίεο ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο Αξθεί κφλν ε χπαξμε ελφο ελεκεξσκέλνπ πειαηνινγίνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο; ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Πνπ ζηνρεχεη ην πξντφλ ππεξεζία πνπ παξέρσ σο επηρείξεζε; Πσο είλαη δνκεκέλν ην target group ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ; Γηαδηθαζία Έξεπλαο Αγνξάο (ζπλεληεχμεηο εξσηεκαηνιφγην επί ηφπνπ επηζθέςεηο ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο) Υξήζε Gatekeeper σο κέζνπ δηείζδπζεο ζην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί Κάιπςε αλαγθψλ (πξαγκαηηθψλ ή ηερλεηψλ) Δπηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πειαηνινγίνπ θνπφο καο ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο! ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Οξγάλσζε πειαηνινγίνπ βάζεη δηαδηθαζηψλ εηαηξείαο ή βάζεη ξπζκνχ θάιπςεο αλάγθεο; Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (raw data analysis) Καηεγνξηνπνίεζε πειαηείαο βάζεη: Α. Οηθνλνκηθψλ κεγεζψλ Β. Ρπζκνχ αλαλέσζεο παξαγγειηψλ Γ. Πηζηφηεηαο Γ. Πξννπηηθήο Αλάπηπμεο Μεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηεηαθήο βάζεο Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ πειαηνινγίνπ ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Φηινζνθία CRM Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο CRM Οη δηαθνξέο κεηαμχ ελφο πειαηνθεληξηθνχ θαη ελφο δηθηπνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ Σειηθφο ζθνπφο ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο καο αιιά θαη ηνπ ζπλεξγάηε καο! (win win) Πνηφηεηα vs Πνζφηεηαο Πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πειαηνινγίνπ (ή δηαθνξεηηθά Θέινπκε φινπο ηνπο πειάηεο;) 12 ΧΡΔ Σ.ΠΗΣΣΑ Γηεπζπληήο Marketing Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πσιήζεσλ. Δηζεγεηήο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα & ζην εμσηεξηθό. Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011

13 ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: Βπασςππόθεζμοι: ε αχμεζε ηθαλνηήησλ, ε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ν εκπινπηηζκφο πθηζηακέλσλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μέζοι & μακποππόθεζμοι: δεκηνπξγία θιίκαηνο αλάξηεζεο, αχμεζε ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη αχμεζε θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο νξγαληζκνχ. Αληηιακβαλφκελε & πξνζδνθψκελε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Σα έμη (6) βήκαηα ρεηξηζκνχ ησλ παξαπφλσλ. Γηνίθεζε πειαηεηαθψλ Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο: πψο λα μεπεξλάηε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. ζρέζεσλ κε βάζε ην retention θαη ην aqusition (δηαηήξεζε, πξφθιεζε). Αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Μέζνδνη πξφιεςεο ηεο Οη αξρέο ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο. απνθνπήο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σα ζθάικαηα ζηελ εμππεξέηεζε. Δληνπηζκφο δεκηνγφλσλ Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ Πσιήζεσλ, Customer Service θαη Marketing. ΓΔΧΡΓ.ΣΑΜΑΣΖ Πηπρηνύρνο Marketing (Η.S. DIP-LONDON C.C.I.) Γηδάζθσλ ζηελ ΑΣΟΔΔ(Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ) θαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Marketing & Πσιήζεσλ κε κεγάιε εξγαζηαθή & εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Ση αλακέλνπλ νη πειάηεο θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σξφπνη, κέζνδνη θαη ηερληθέο θαηάθηεζεο ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Σα αίηηα ησλ παξαπφλσλ. Αίηηα δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ. Γηάγξακκα αλάιπζεο γηα ην θφζηνο ηεο δπζαξέζθεηαο πειαηψλ. Δπαλαθνξά δπζαξεζηεκέλσλ πειαηψλ. πειαηψλ, κέζνδνη αληηθαηάζηαζεο. Ζ κεζνδνινγία ηνπ πειαηνθεληξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία.. Case studies, εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο. Δπίιπζε απνξηψλ, αμηνιφγεζεο ζεκηλαξίσλ. 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 28,29/2011 Ηνύληνο 06,07/2011 Ννέκβξηνο 21,22/2011

14 ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΔ ΠΧΛΖΔΗ O πσιεηήο, ε εηαηξεία, ην πξντφλ. Δίλαη ε βαζηθή αξρή ηεο ηερληθήο πσιήζεσλ S.P.E.N.D. φπσο απηή ζα πεξηγξαθεί δηεμνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πσιεηήο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά κηαο επηρείξεζεο, είλαη ν άλζξσπνο πνπ απνηειεί ηελ «βηηξίλα» ηεο εηαηξείαο. Όηαλ κηα βηηξίλα είλαη θαζαξή, καο επηηξέπεη λα δνχκε ην πεξηερφκελν πίζσ απφ απηήλ. Όηαλ δελ είλαη, αθνχ πξνζπαζήζνπκε ιίγν λα δηαθξίλνπκε νηηδήπνηε, πάκε ζηελ επφκελε Ο πσιεηήο, ζχκβνπινο, εηζπξάθηνξαο, γηαηί φρη θαη «καξθεηίζηαο» ηεο επηρείξεζήο ηνπ, είλαη ε ζχλζεηε κεραλή πνπ απιά ηα θάλεη φια. Θα πνπιήζεη, ζα δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, ζα κεηαθέξεη ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ζα απνηειεί κε ιίγα ιφγηα κηα ζχγρξνλε αηνκηθή κνλάδα πνπ ζα θάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ «απαξαίηεην ζπλεξγάηε». Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πέξαλ ησλ ηερληθψλ πσιήζεσλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη πσιεηέο, θαη ζα επηρεηξεζεί κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε επίιπζεο απηψλ. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε πσιήζεσλ εμππεξέηεζεο πειαηείαο πνπ έρνπλ ήδε κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελφ ηνπο. Με ηελ εκπεηξία ηνπο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ παξνπζίαζε ηερληθψλ φπσο ην S.P.E.N.D. ηα ζηειέρε αληηιακβάλνληαη φηαλ θάλνπλ θάηη, γηαηί ην θάλνπλ. Μαο ελδηαθέξεη ηα ζηειέρε λα κελ θηλνχληαη αέλαα θαη ρσξίο ζθνπφ κεηαμχ πειάηε θαη πψιεζεο εμππεξέηεζεο, αιιά λα εθαξκφδνπλ ζπλνιηθή πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ. Απηφ θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε. Σ.ΠΗΣΣΑ Γηεπζπληήο Marketing Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πσιήζεσλ. Δηζεγεηήο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα & ζην εμσηεξηθό. Πξνεηνηκαζία πώιεζεο Γηαδηθαζία ηξαηεγηθή Μαζαίλνληαο γηα ηνπο πειάηεο πξηλ ηνπο επηζθεθζνχκε Πσο θάλνπκε ηνπο πειάηεο λα έξζνπλ ζε εκάο. Διέγρνπκε ηηο λέεο επαθέο πνπ ζα απνθέξνπλ κειινληηθά πσιήζεηο; Πξνζέγγηζε πειαηνινγίνπ πγθέληξσζε δπλάκεσλ πξηλ ηελ θξίζηκε επαθή κε ηνλ πειάηε Σξφπνη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ πειάηε (ηζρχνληα ή κειινληηθφ) πλέληεπμε πειάηε ή πσο «αλαθξίλνπκε» ηνλ πειάηε γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέινπκε λα δηακνξθψζνπκε Κάλνληαο ηνλ πειάηε λα θαληάδεη «αλψηεξνο» ζνπ, θαη λα πηζηεχεη φηη απηφο απνθάζηζε! Γνκή εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ πειάηε πώιεζεο Παξνπζίαζε πξντφληνο ππεξεζίαο. Όθεινο ή ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ πειάηε; Όηαλ κηιάο πνιχ, πνπιάο ιίγν. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Γηαρείξηζε αληηξξήζεσλ πειαηψλ. Ζ ηερληθή S.P.E.N.D. ζηηο πσιήζεηο Ζ ηερληθή O.O.D.A. ζηηο πσιήζεηο Ζ δηαζεζηκφηεηά κνπ σο πσιεηήο θαη κεηά ηελ πψιεζε Πφηε αλαιακβάλσ πξσηνβνπιίεο Σν φξακά κνπ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 04,05/2011 επηέκβξηνο 26,27/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011 Ννέκβξηνο 17,18/2011

15 Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζηα ζηειέρε pre sales, πσιήζεσλ, Μάξθεηηλγθ, εκπνξηθνχ ηκήκαηνο, ππεχζπλνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηερληθψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο: Υπεπζύλνπο πξντζηακέλνπο ηνκέσλ πσιήζεσλ ή θάζεησλ αγνξώλ πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ ηεο εηαηξείαο Yπεπζύλνπο pre-sales πσιήζεσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο ελεκέξσζεο ησλ θάζεησλ αγνξώλ, κεγάισλ πειαηώλ θιπ γηα ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο καο, βάζεη ησλ αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε Σηα ππεύζπλα ζηειέρε πσιήζεσλ, πνπ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο πειάηεο θαη πνπινύλ ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο θαη δεκηνπξγνύλ πγηείο θαη καθξνρξόληεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο Σηνπο ππεπζύλνπο ηερληθνύο ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο Υπεπζύλνπο εμππεξέηεζεο πειαηείαο πνπ εξγάδνληαη ζην εκπνξηθό ηκήκαηα αιιά ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο πειάηεο Υπόινηπν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε θαη επαθή κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ. ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΧΛΖΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α ΜΕΡΟΣ Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία πσιεηήπειάηε Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο Αιιειεμαξηήζεηο & Αιιειεπηδξάζεηο Δπαλαηξνθνδφηεζε πειάηε Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ Ζ Σέρλε ηνπ Αθνχεηλ θαη ε Δλεξγεηηθή Αθνή Πφζν θαινί αθξναηέο είκαζηε (πξνζσπηθό ηέζη) Ζ Με Λεθηηθή Δπηθνηλσλία Ση καο «ιέεη» ν πειάηεο, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηα ζήκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο Πφζν θαιά θαηαιαβαίλνπκε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ησλ πειαηψλ καο (πξνζσπηθό ηέζη) Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία / ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε Σα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία θαη πψο λα ηα ππεξπεδάκε Σν θαηάιιειν Δπηθνηλσληαθφ Πεξηβάιινλ πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε Σν Φπζηθφ καο νπινζηάζην ζαλ ζηειέρε πσιήζεσλ Οη βαζηθέο αξρέο, νη παγίδεο θαη ηα «Θαλάζηκα ακαξηήκαηα» ζηελ επηθνηλσλία Σν ζχζηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο Πφζν θαινί είκαζηε ζηελ επηθνηλσλία; (πξνζσπηθό ηέζη) Β ΜΕΡΟΣ Αλάιπζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ πειάηε Σξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε Πψο λα εληππσζηάζεηε ηνλ πειάηε Πψο γίλνκαη ζπκπαζήο ζηνλ πειάηε Ζ ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο Καηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ ηνπ πειάηε Οη θάζεηο θαη ηα ζηάδηα ηεο πψιεζεο Αλαθάιπςε αλαγθψλ, επηζπκηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε Πψο πνπιάκε; Μέζνδνο FABP Ση πνπιάκε; Αμία πξντφληνο vs ηηκήο Μέζνδνη πψιεζεο up selling & cross selling Παξνπζίαζε ηεο ιχζεο καο / ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο Σερληθέο ρεηξηζκνχ αληηξξήζεσλ ηνπ πειάηε Ο ξόινο & ε ζπλεηζθνξά ηνπ/ηεο ππεπζύλνπ πσιήζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε «Δίζαη ε εηαηξεία ζηα κάηηα ηνπ πειάηε» Καιιηέξγεηα πειαηνθεληξηθήο θηινζνθίαο Παίξλνληαο απνθάζεηο εζηηαζκέλεο ζε πειάηεο Υηίδνληαο θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε Δπίπεδα ππεξεζηώλ θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε Οη ζηηγκέο επαθήο, «νη ζηηγκέο αιήζεηαο» ηνπ πειάηε Ζ θξνληίδα ηνπ πειάηε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε Καηαλφεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ πειάηε θαη ην αλακελφκελν επίπεδν θξνληίδαο ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο Δπίπεδα ππεξεζηψλ καο/ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ Παξαθνινχζεζε ησλ «αληηιήςεσλ» ηνπ πειάηε Σα 7 C s ηεο ζσζηήο επαγγεικαηηθήο ζπλδηαιιαγήο Δπηβεβαίσζε αληίιεςεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε Παξαδείγκαηα /αζθήζεηο Ε ΜΕΡΟΣ Υεηξηζκόο παξαπόλσλ πειαηώλ Δπαγγεικαηθόο Υεηξηζκόο παξαπόλσ Υξήζε ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο Καιή νπηηθή επαθή Πξφζραξν πξφζσπν/ρακφγειν Κίλεζε πξνο ην κέξνο ηνπ πειάηε Καηάιιεινο ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο Καζνξηζκφο ζσζηήο ζέζεο επαγγεικαηηθήο ζπδήηεζεο

16 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κπήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζχγρξνλεο ηερληθέο πσιήζεσλ & επηθνηλσλίαο ζε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ. Σερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ Δίκαζηε καιαθνί ή ζθιεξνί ηάζε/ζπκπεξηθνξά δηαπξαγκαηεπηέο; Παξνπζίαζε ζσζηήο ζηάζεο καο Πνηφο είλαη ν ηχπνο καο ζαλ (attitude) ζηνλ πειάηε δηαπξαγκαηεπηήο (πξνθίι ηάζε ζηγνπξηάο θαη ζπκκεηερφλησλ) απηνπεπνίζεζεο Μέζνδνη θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο Καινί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο Αζθήζεηο πξαθηηθψλ αληηξξήζεσλ & Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ δηαπξαγκαηεχζεηο πειαηψλ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Πψο «κηιάκε» ζηνλ πειάηε Γ ΜΕΡΟΣ Δλδηαθέξνλ γηα ην πξφβιεκα Αλάιπζε ηύπνπ ζπκπεξηθνξάο πειάηε ηνπ πειάηε Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εβαζκφο ζην πξφβιεκα ηνπ πειαηψλ πειάηε Καηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ αγνξάο ηνπ πειάηε Δλέξγεηεο Πνηά είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά Αθνχκε /Γείρλνπκε θαηαλφεζε/ ηνπο ελδηαθέξνλ Πνηέο είλαη νη επηδηψμεηο ηνπο, πψο Κάλνπκε ζσζηέο εξσηήζεηο πείζνληαη, πψο παξαθηλνχληαη Σξφπνη ρεηξηζκνχ Πψο ζα ηνπο θαηαιαβαίλνπκε παξαπφλσλ/δηαθσληψλ/αληηξξήζε Πψο ζα πξνζαξκφδνπκε ηελ σλ ζπκπεξηθνξά καο αλάινγα κε ηνλ Feedback πειάηε πειάηε Δπγεληθέο θηινθξνλήζεηο Πψο ζα βειηηψζνπκε ηελ επηθνηλσλία, ζρέζε καο καδί ηνπο Αλάιπζε θχξησλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο Πξνθίι ηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ζπκκεηερφλησλ Δ ΜΕΡΟΣ Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επραξηζηεκέλσλ πειαηώλ Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ επραξηζηεκέλσλ πειαηψλ Οη θάζεηο πηζηφηεηαο ηνπ πειάηε (loyalty ladder) Καηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα θίλεηξα αγνξάο ηνπο Καηαλνψληαο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπλήζεηα θαη ζπκπεξηθνξά Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ επραξίζηεζήο ηνπο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ δπζαξέζθεηαο ηνπο 18 ΧΡΔ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθέξνληνο επηθνηλσλήζηε καδί καο Σει

17 ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ζην H.R. (γηα πξώηε θνξά θαη ζηελ Διιάδα) ΈΝΑ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΡΔΑΛΗΣΗΚΟ, ΠΡΑΚΣΗΚΟ, ΔΦΑΡΜΟΗΜΟ Μαθξηά από Θεσξίεο θαη απιέο Πιεξνθνξίεο! θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, ζην πψο λα ρεηξίδνληαη θαη λα μεπεξλνχλ εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, αλαθαιχπηνληαο ιχζεηο θαη κεγηζηνπνηψληαο ηφζν ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ. Σo ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε όια ηα ηειέρε ηνπ H.R. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο εηζεγεηήο, εθηφο ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, δηαζέηεη θαη ηελ πείξα δεθάδσλ ζπκθσληψλ. Toλ έρνπλ εκπηζηεπηεί δεθάδεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Eίλαη εηζεγεηήο ηεο Γηαπξαγκαηεπηηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζην κάζεκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εμσηεξηθφ. ΟΦΔΛΖ Θα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγίεο θαη ζα ιπζνχλ δηαθνξέο. Θα πξνσζνχλ επηδέμηα, ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε επηθνηλσλία. Θα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή κεζνδνινγία ψζηε λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί αθφκα θαη φηαλ νη θαηαζηάζεηο δελ είλαη φπσο ηηο ζέινπλ. Θα αλαπηχμνπλ ηαθηηθέο θαη ηερληθέο ψζηε λα παίξλνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα, απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, κεηαηξέπνληαο ηπρφλ δηαθνξέο ζε ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζην H.R., κηα θξίζηκε δξαζηεξηφηεηα. Ση θάλεη έλα Γηεπζπληή H.R. απνηειεζκαηηθφ δηαπξαγκαηεπηή. Ζ Πξνεηνηκαζία θαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο Πψο αξρίδεηο, πνπ ζπλερίδεηο Ο ππξήλαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ H.R. Δπηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο. Σα Σέζζεξα θξίζηκα ζεκεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζην H.R. Σαθηηθέο θαη Σερληθέο: Μπζηηθά, παγίδεο, κχζνη θαη ιάζε. Γεμηφηεηεο επαλαζρεδηαζκνχ κηαο άγνλεο δηαπξαγκάηεπζεο. Φπρνινγηθά ιάζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ H.R. Απαληήζεηο ζηηο πην ζπρλέο εξσηήζεηο H.R. δηαπξαγκαηεπηψλ: γηα ρξήκαηα, γηα απνδνηηθφηεηα, γηα ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γηαπξαγκαηεχζεηο κε πξντζηακέλνπο, πθηζηάκελνπο, ζπλαδέιθνπο Ζ δηαπξαγκάηεπζε σο ππιψλαο ζηε δηνίθεζε αλζξψπσλ. 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 15,16/2011 Μάηνο 17, 18/2011 Οθηώβξηνο 24, 25/2011

18 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (1 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη γηα: ην ξφιν ησλ logistics θαη ηεο απνζήθεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρσξνζέηεζε ηεο απνζήθεο ηνλ εθηεισληζκφ, ηελ παξαιαβή θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ LOGISTICS Γηάγξακκα ξνήο ελεξγεηψλ Ζ έλλνηα ησλ logistics γεληθά παξαιαβήο ( Άθημε Τιηθψλ, Logistics επηρεηξήζεσλ Ξεθφξησκα, Έιεγρνο Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ logisticsζηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα Παξαζηαηηθψλ,Έιεγρνο- Παξαιαβή Τιηθνχ /εηζαγσγή ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα) Δθνδηαζηηθή αιπζίδα επηρείξεζεο Παξάιιειεο ελέξγεηεο ηνπ ΑΠΟΘΖΚΖ Υσξνηαμηθή νξγάλσζε απνζήθεο, ζρεδηαζκφο Λεηηνπξγηθή δηάηαμε ρψξσλ θαη εμνπιηζκφο απνζήθεπζεο. Ρνή πιηθψλ θαη πιέγκα δηαδξφκσλ. πζηήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ ζηελ απνζήθε (πεξνλνθφξα ξανπιφδξνκνη, ηαηληφδξνκνη, Γεξαλνί, Γεξαλνγέθπξεο θ.ι.π.). Κξηηήξηα επηινγήο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο & δηαθίλεζεο. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δπάιιεια ζηξψκαηα Απνζήθεπζε κε ζηαζεξά ξάθηα γεληθήο ρξήζεο Απνζήθεπζε κε θαξδχο δηαδξφκνπο παιεηψλ Απνζήθεπζε κε ζηελνχο δηαδξφκνπο παιεηψλ Απνζήθεπζε κε ξάθηα ειεχζεξεο δηέιεπζεο (drive in) Απνζήθεπζε κε θεθιηκέλα ξάθηα κε ξανπια Απηνκαηνπνηεκέλε απνζήθεπζε κε θπιηφκελα ξάθηα απνζήθεο θαξνπζει Απηφκαηεο απνζήθεο Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο Οξγάλσζε ρσξνηαμίαο ΔΚΣΔΛΧΝΗΜΟ, ΠΑΡΑΛΑΒΖ, ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Σν δειηίν παξαγγειίαο (εληνιή αγνξάο) Ζ εηδνπνίεζε θφξησζεο Ζ δηαηαθηηθή /ππνρξεψζεηο κεηαθνξέα Ζ δηαζάθηζε /δηαδηθαζίεο ηνπ ηεισλείνπ ινγηζηεξίνπ Πσο νξγαλψλεηαη ε απφξξηςε πιηθνχ θαηά ηε παξαιαβή ιφγσ πνηνηηθνχ ζθάικαηνο - Πνζνηηθνχ ζθάικαηνο ρεηηθά έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαιαβή Ζ κεραλνξγάλσζε ηεο παξαιαβήο Ζ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΧΓΗΗΖΖ ΚΑΗ ΔΝΘΔΜΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο θαη γηα ιφγνπο θνζηνιφγεζεο Κσδηθνπνίεζε ησλ πιηθψλ.(κσδηθφο αξηζκφο, P/N, BAR CODE,N.S.N θ.ι.π).πζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο πιηθψλ χζηεκα έλδεημεο ηεο ζέζεο ηνπ πιηθνχ (Κσδηθνπνίεζε ζέζεσλ απνζήθεο) πζρέηηζε πιηθνχ-ζέζεο. πζηήκαηα δεζκεπκέλεο θαη άλαξρεο ζέζεο πζηήκαηα πξνηεξαηφηεηαο εμαγσγήο (FIFO LIFO ). 12 ΧΡΔ Ηαλνπάξηνο 25,26/2011 Απξίιηνο 27,28/2011 επηέκβξηνο 26,27/2011

19 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (2 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη γηα: ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ηελ αλάιπζε θφζηνπο θαηά ηελ απνζήθεπζε, θαηά ηελ παξαγγειία, θαηά ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ ηηο παξαγγειίεο απνζεκάησλ αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο παξαγγειίεο (PULL PUSH) ηα απνζέκαηα αζθαιείαο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΜΔΘΟΓΟΗ PULL ΔΛΔΓΥΟΤ Άξηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Ύςνο απνζέκαηνο αζθαιείαο Παξαγγειίεο θαη έιεγρνο Αμηνιφγεζε παξερφκελσλ εθπηψζεσλ απνζεκάησλ γηα πνζφηεηεο πνπ παξαγγέιινληαη κηα θνξά, π.ρ. χζηεκα πξνβιέςεσλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θξέζθα MRP II - ΗΗΗ ηξφθηκα εκείν αλαπαξαγγειίαο Αλαπιήξσζε θαη έιεγρνο απνζεκάησλ γηα ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ επαλαιακβαλφκελεο πνζφηεηεο παξαγγειίαο, π.ρ. αληαιιαθηηθα, Γεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ εηδε super market, νηθηαθεο Λεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, κηζζψλ ζπζθεπεο, ελδπζε, ππνδεζε θ.α. απνζεθαξίσλ θαη θπιάθσλ, ελνηθίσλ ή Πεξηνδηθφ ζχζηεκα απνζβέζεσλ, ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη Δχξεζε πνζφηεηαο παξαγγειίαο εμνπιηζκνχ (E.O.Q), πφζν παξαγγέιλσ) Καηαζηξνθψλ θαη δεκηψλ Δχξεζε ρξφλνπ αλαπαξαγγειίαο Παιαίσζεο θαη αρξήζηεπζεο πιηθψλ (πφηε παξαγγέιλσ) (πιηθά νξίνπ δσήο) Πξναηξεηηθήο αλαπιήξσζεο Αζθαιεηψλ θαη θφξσλ χζηεκα ησλ δπν θαιαζηψλ Τξόπνο ππνινγηζκνύ / πξνζέγγηζεο πζηήκαηα παξαγγειίαο ησλ ηνπ θαζαξψλ απαηηήζεσλ Case study ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΘΟΓΟΗ PUSH ΔΛΔΓΥΟΤ Μηζζνί πξνζσπηθνχ (ηκήκα ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ πξνκεζεηψλ, αγνξαζηέο) π.ρ. θαηεςπγκέλα πξντφληα αιηείαο Απνζβέζεηο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ΑΠΟΘΔΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ εμνπιηζκνχ γηα παξαγγειίεο Απφ ηη εμαξηάηαη ην κέγεζνο ηνπ Κφζηνο απνζηνιήο απνζέκαηνο αζθαιείαο Κφζηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ Δπίπεδν εμππεξέηεζεο (service παξαιαβψλ level) θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Set up κεραλψλ (ζε παξαγσγηθέο απφζεκα αζθαιείαο δηαδηθαζίεο) Ζ αλνκνηνκνξθία (παίμηκν) ηεο δήηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ΚΟΣΟ ΔΛΛΔΗΦΔΧ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ παξαγγειίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Έιιεηςε πξνο εμσηεξηθνχο απφζεκα αζθαιείαο παξάγνληεο: (απψιεηα θήκεο-ξήηξεο θ.ι.π.) Δπεμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηαηηθψλ ελλνηψλ Έιιεηςε πξνο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: (απψιεηα παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, θαζπζηέξεζε παξάδνζεο, θιείζηκν γξακκήο παξαγσγήο) Τπνινγηζκφο απνζέκαηνο αζθαιείαο κε βάζε ην επηζπκεηφ service level Παξάδεηγκα Σξφπνο ππνινγηζκνχ / πξνζέγγηζεο ηνπ θαζελφο 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάηνο 23,24/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011

20 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (3 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη: γηα πην ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ έιεγρν απνζεκάησλ, ζηελ απνγξαθή, ρνξήγεζε πξνο εζσηεξηθφ (παξαγσγή, ζπληήξεζε) θαη εμσηεξηθφ πειάηε(picking) θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο γηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε ηνλ αληίζηνηρν απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηε ζρεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηερληθέο 5S βειηίσζεο ηεο ρσξνηαμίαο γηα εηδηθά ζέκαηα φπσο πιηθά νξίνπ δσήο θαη επηζηξνθέο ηνπο δπλαηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ (RECORD ΟΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ KEEPING) Ζ δηαδηθαζία θαη ηα έληππα ηεο Παξαθνινπζεζε ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ επίπεδσλ ηνπ απνζέκαηνο ζηνπο επηζηξνθήο ΤΛΗΚΑ ΟΡΗΟΤ ΕΧΖ θσδηθνχο θαη κεξίδεο ησλ πιηθψλ Δηδηθή δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο Άλνηγκα κεξίδαο θαη αλάζεζε θαηάιιεινπ θσδηθνχ ζε λέα πιηθά. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε ινγηθή FIFO ζηε ρνξήγεζή Πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ πεδίσλ Πψο γίλεηαη κεραλνγξαθηθά ε κεξίδαο πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινχζεζή ελεκεξψλνληαη ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Σα πεδία ζα πεξηιακβάλνπλ χλζεζε ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο πεξηγξαθηθά ζηνηρεία / κφληκα, ζηνηρεία Υνλδξεκπφξην ζπλαιιαγψλ / κεηαβαιιφκελα. Ληαλεκπφξην Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο Αληηπξφζσπνη ησλ πεδίσλ ηεο κεξίδαο πιηθνχ απφ Μεζίηεο ηελ αίηεζή ηνπ κέρξη ηε παξαιαβή θαη Πψιεζε door to door ηε ρνξήγεζε ζηνλ αηηνχληα. Απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη Πσο γίλεηαη ε θαζεκεξηλή ζπληήξεζε Πσιήζεηο κέζσ ζπγθεληξψζεσλ θαη ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ ησλ FRANCHISING κεξίδσλ ηνπ απνζέκαηνο. Καηαγξαθή παξαγγειηψλ, παξαιαβψλ, επηζηξνθψλ θαη ρνξεγήζεσλ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο ΑΒC ζηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζηα επηζηξεθφκελα ή απνξξηπηφκελα πιηθά απφ ηνπο πειάηεο. Δθαξκνγή ηεο ζηνλ εηήζην ηδίξν (ρνξεγήζεηο) ηεο απνζήθεο, κέζν απφζεκα, εηήζηα θέξδε, παξαιαβέο ΦΤΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (ΑΠΟΓΡΑΦΔ) ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Μέζνδνη απνγξαθψλ Πεξηνδηθνί απνγξαθή πλερήο απνγξαθή Κπθιηθή απνγξαθή Γεηγκαηνιεπηηθή απνγξαθή Ζ ΥΟΡΖΓΖΖ / ΔΞΑΓΧΓΖ (PICKING) ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Υνξήγεζε πξνο εζσηεξηθφ πειάηε (Γξακκή παξαγσγήο, ζπληήξεζε, πιηθά ππνζηήξημεο) ρεηηθά έληππα θαη ραλνξγάλσζε Υνξήγεζε πξνο εμσηεξηθφ πειάηε (Σηκνιφγεζε) Σερληθέο picking Largest gap Combined routing Optimal routing ρεηηθά παξαδείγκαηα, ΒΗΝΣΔΟ Ηζηνξηθή αλαδξνκή Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Παξάγνληεο επηηπρίαο ρέζε franchisor-franchisee ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ Δληνπηζκφο θαηαζηεκάησλ Γεσγξαθηθή ζέζε & αξηζκφο απνζεθψλ Γξνκνιφγηα / ηξφπνη κεηαθνξάο Μέζα κεηαθνξάο Απνζέκαηα / DRP ( Distribution Requirements Planning ) Οξγάλσζε δηθηχσλ δηαλνκήο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ Αξκνδηφηεηεο Λήςε απνθάζεσλ Δπηινγή κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνγξακκαηηζκφο δξνκνινγίσλ 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 21,22/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Ννέκβξηνο 21,22/2011

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων

Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Θέματα πτςσιακών επγασιών για το Υειμ. Εξαμ. 2015-2016 τος τμήματορ Διοίκησηρ Επισειπήσεων Α/Α ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΑΡΙΜΟ ΦΟΙΣΗΣΩΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΑΝΑΘΕΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ 1 Σα κνληέια πξνψζεζεο Above-the-Line

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ

Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Σο απόλςηο control ζηην επισείπηζή ζαρ Ανάγκερ ηυν επισειπήζευν Άκεζε πιεξνθόξεζε γηα ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο, γηα ιήςε απνθάζεσλ έγθπξα θαη έγθαηξα Οινθιεξσκέλε Δκπνξηθή θαη Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε

Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Professional Training Δπαγγεικαηηθή Καηάξηηζε Information Technology Solutions Ξ Ο Ν Γ Ο ΑΚΚ Α Θ Α Ρ Α Ο Ρ Η Π Ζ Π χγρξνλεο Σερληθέο Βειηίσζεο Σειεθσληθήο Δπηθνηλσλίαο θαη Δμππεξέηεζεο Μεηά ηε ιήμε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή)

Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) ΣΥΣΤΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Αθήνα Σαξαληαπόξνπ 1α & Τπξλάβνπ, 145 65 Αγ. Σηέθαλνο Τηλ. 210 6216997-8 Fax 210 6216990 e-mail aqs@aqs.gr Θεζζαλονίκη Κνπληνπξηώηνπ 3 (Παξαιηαθή) 546 25 Θεζζαινλίθε Τηλ. 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» 34 1. Σίηινο καζήκαηνο Αξρέο Γηνίθεζεο θαη ηξαηεγηθήο Τπεξεζηψλ Τγείαο 2. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Νίθνο Μαληαδάθεο 3. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Π Α Ν Α Γ Ι Ω Σ Ο Π Ο Τ Λ Ο Φ Ω Σ Ι Ο 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ Ηκεξνκελία Γέλλεζεο: 11 Ννεκβξίνπ 1974 Σφπνο Γέλλεζεο: Αζήλα Οηθνγελεηαθή Καηάζηαζε: Έγγακνο ηξαηησηηθέο Τπνρξεψζεηο : Εθπιεξσκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο.

Η WINSteps γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Η ηδέα Η γελλήζεθε από ηελ αλάγθε γηα πνηνηηθή θαη ζύγρξνλε δξάζε ζηηο Eπηρεηξήζεηο. Τα εθπαηδεπηηθά πξόγξακκαηα We Way &Market θαη Salesball έρνπλ ζηόρν ηελ εμνκάιπλζε ησλ δπζθνιηώλ, πνπ νη άλζξσπνη ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της

Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της Δ ε ί κ η η ρ Τ ά ζ ε ω ν Α γ ο π ά ρ Ε π γ α ζ ί α ρ 2010 Η Οικονομική Κρίση & οι Επιπτώσεις της ειδικό θέμα σοπηγόρ Δρ. Όλγα Επιηροπάκη Αναπλ. Καθ., Ακαδημαϊκή Έδπα «Σηαύπορ Κωζηόποςλορ» ζηη Διοίκηζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 --

ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- ΔΓΤ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα «Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο» - 177 -- 5. Σίηινο καζήκαηνο Δηζαγσγή ζηα παθέηα Λνγηζκηθνχ 6. Τπεχζπλνο καζήκαηνο Ησάλλεο Απνζηνιάθεο 7. θνπφο θνπφο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε εμνηθείσζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013

ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΜΟΝΟΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΚΑΣΑΡΣΗΖ ΣΖΝ ΚΤΠΡΟ ΘΔΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΠΡΟΣΔΡΑΗΟΣΖΣΩΝ 2012-2013 ΑΡΥΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΗΑΝΟΤΑΡΗΟ 2012 Π Ρ Ο Ο Η Μ Η Ο Η ζεκαζία ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ»

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» 1 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ «Νέεο Αξρέο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ» ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΑΛΔΝΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ).

Η δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη από ην ΔΠ << Αλάπηπμε Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνύ >> κε πόξνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δπξσπατθό Κνηλσληθό Σακείν ). Σν ΚΑΔΚ Πεξηθέξεηαο Βνξείνπ Αηγαίνπ κε ηελ επσλπκία ΚΑΔΚ ΑΔ (Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο άκνπ.) αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη ηελ δξάζε κε ηίηιν:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων

Αρχέσ Οργάνωςησ και Διοίκηςησ Επιχειρήςεων 1. Ση εηλαη «νξγαλσζε»; 1 Ο ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ & ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ Α ΜΔΡΟ «Ζ ΟΡΓΑΝΩΖ» Δίλαη ν φξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πεξηγξάςεη έλα ραξαθηεξηζηηθφ -ηδηφηεηα πνπ δηαθξίλεη ή δηαζέηεη έλαο νξγαληζκφο,

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ:

Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ σολή Γιοίκηζηρ & Οικονομίαρ Σμήμα Λογιζηικήρ Θέμα πηςσιακήρ επγαζίαρ: Γηνίθεζε αλζξσπίλσλ πφξσλ Γηνίθεζε ηθαλνηήησλ Σν λέν νξφζεκν ηεο δηαρείξηζεο γλψζεο Τπνβιεζείζα

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΛΑΣΔΙΑΚΩΝ ΥΔΔΩΝ Εηζεγεηήο Παμηλόο Κνζκάο Σπνπδαζηήο Σνπιηάηνο Χαξάιακπνο

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ

Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ Σ. ΜΙΧΑΗΛΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. Επιχείρηςη Προώθηςησ Ηλεκτρολογικοφ υλικοφ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012-2013 ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Κατάςτρωςη Σχεδίου Μάρκετινγκ (Marketing Plan) ςτην Εταιρεία: ΓΕΤΗΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ

ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ 2011 ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΘΜΑ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ «ΝΕΕ ΑΡΧΕ ΔΙΟΙΚΘΘ ΕΠΙΧΕΙΡΘΕΩΝ» ΜΠΙΛΙΡΗ Ν. ΒΑΙΛΙΚΗ Α.Μ. 121 1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο.

Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΜΔ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Γηνίθεζε ηαιέλησλ ζηνλ θιάδν ηνπ ιηαλεκπνξίνπ, ζε πεξίνδν θξίζεο. ΠΑΝΑΓΗΧΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή

Δηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα Διιεληθά λνζνθνκεία. 1. Δηζαγσγή 1. Δηζαγσγή Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην ζέκα «εηζαγσγή ζηα logistics θαη δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο ηνπο ζηα ειιεληθά λνζνθνκεία». Σθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηνπ εάλ θαη θαηά πφζνλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ

Γηπισκαηηθή Δξγαζία. Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αξιολόγηζη ηυν ππομηθεςηών Third Party Logistics (3PL) ηεο ΦΑΛΣΗ ΚΧΝΣΑΝΣΙΝΑ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν γηα ηελ απφθηεζε

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (Σ.Δ.Η.) ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΚΑΗ ΘΡΑΚΖ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΗΚΑΝΟΠΟΗΖΖ, ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες

Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Η ζημαζία ηων άϋλων περιοσζιακών ζηοιτείων για ηη βεληίωζη ηης ποιόηηηας ζηις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες Σηέθανορ Αζωνίηηρ & Πέηπορ Κωζηαγιόλαρ Τμήμα Απσειονομίαρ & Βιβλιοθηκονομίαρ, Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Ιωάννος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1. ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΠΟΓΟΖ ΔΗΑΓΩΓΖ H Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα, δηφηη απνηειεί κία βηνκεραλία παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ δηαρείξηζε ησλ αλζξψπσλ θαη ε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα