IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ"

Transcript

1 IV. KYKΛΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ

2 6 ΖΜΔΡΔ Ζ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ εμαξηάηαη απφ ηνπο αλζξψπνπο ηεο θαη επηηπγράλεηαη κε ηελ απνδνηηθή ζπκκεηνρή θαη ηε δέζκεπζή ηνπο ζηνπο εθάζηνηε επηρεηξεκαηηθνχο ζηφρνπο. Ο επηρεηξεκαηίαο αιιά θαη ηα ζηειέρε ηνπ πνπ αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά εξγαζηαθά πξνβιήκαηα επηθνξηίδνληαη θαη κε απηφ ηνλ ξφιν. Έλα ζηέιερνο πξψηεο γξακκήο φπνηνο θαη λα είλαη ν ηνκέαο επζχλεο ηνπο, ε παξαγσγή, νη πσιήζεηο, ην νηθνλνκηθφ ηκήκα, ή ην marketing ρξεηάδεηαη λα ζπλεξγαζζεί κε αλζξψπνπο είηε ηνπο επηιέμεη ν ίδηνο είηε φρη. Άξα ην ζηέιερνο ρξεηάδεηαη ππνζηήξημε θαη βνήζεηα, φρη κφλν ζην λα θαηαλνήζεη αιιά λα αληηκεησπίζεη θαη λα ιχζεη ηα ζέκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηελ απφδνζε ησλ πθηζηακέλσλ ηνπ θαη βέβαηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηνκέα επζχλεο ηνπ. Σν θαηλνηφκν ζεκηλάξην απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη ηελ αλάγθε ηεο απφθηεζεο γλψζεο φισλ ησλ ζχγρξνλσλ ζεσξηψλ αιιά θαη πξαθηηθψλ δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ κε εχθνιν, άκεζν θαη επέιηθην ηξφπν ψζηε απφ ηελ επφκελε κέξα θηφιαο λα μεθηλήζεη ε εθαξκνγή ηνπο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε θάζε ζηέιερνο απφ νπνηνδήπνηε ρψξν ή επηρείξεζε θαη λα πξνέξρεηαη, (πνιπεζληθή, ηνπηθή θ.ι.π.), ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, ζέζε ή επίπεδν επζπλψλ πρ, HR, παξαγσγή, πσιήζεηο, marketing, ινγηζηήξην, logistics, θαη ζε θάζε επηρεηξεκαηία πνπ επηζπκνχλ λα θαηαθηήζνπλ ηε γλψζε θαη ηελ πξαθηηθή εθείλε πνπ ζα ηνπο βνεζήζεη λα απνθηήζνπλ έλα θνηλφ θψδηθα επηθνηλσλίαο θαη λα εμαζθαιίζνπλ απνδνηηθή θαη αξκνληθή ζπλεξγαζία. Σν ζεκηλάξην απηφ ζα εθπαηδεχζεη θαη ζα εμαζθήζεη θάζε ζηέιερνο ή επηρεηξεκαηία κε άκεζν θαη πξαθηηθφ ηξφπν πσο λα επηιέμεη ηνπο θαηάιιεινπο ζπλεξγάηεο, λα ηνπο αμηνινγήζεη, λα ηνπο παξαθηλήζεη, λα ηνπο αλαπηχμεη, λα ηνπο ακείςεη θαη ηέινο λα θξαηήζεη θνληά ηνπ ηνπο θαιχηεξνπο! Η.ΚΟΤΜΔΝΟ Σύκβνπινο αλάπηπμεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ κε θύξηα πεδία δξαζηεξηόηεηαο ην ζρεδηαζκό πξσηόηππσλ εξγαζηεξίσλ κάζεζεο, ην HR Support ζε ΜΜΔ, ηελ εμεύξεζε θαη επηινγή ζηειερώλ θαη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζηαδηνδξνκίαο. Δίλαη ε Γελ. Γηεπζύληξηα ηεο Human Resources Expertise. Έρεη εξγαζζεί θαη ζπλεξγαζηεί επί ζεηξά εηώλ κε ειιεληθέο θαη πνιπεζληθέο εηαηξίεο ζαλ ζηέιερνο πξώηεο γξακκήο θαη ζαλ ζύκβνπινο θαη έρεη ζεκαληηθή εκπεηξία ζε όιεο ηηο ιεηηνπξγίεο Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ. Καηέρεη πηπρίν Φεκείαο από ην Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Business Administration Diploma από ην Universite Catholique Louvain-La- Neuve ηνπ Βειγίνπ θαη MΒΑ. ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΝΘΡΧΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ (HUMAN RESOURCES MANAGEMENT) ΔΝΟΣΖΣΑ Α: Πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. Δηζαγσγή ζηελ αλαγθαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2. Πξνγξακκαηηζκφο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 2.1 ηφρνη- Γηαδηθαζία 2.2 Ζ πεξηγξαθή θαη νη πξνδηαγξαθέο ζέζεο εξγαζίαο 3. Πξνζέιθπζε θαη επηινγή αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 3.1 Πξνζέιθπζε - εμεχξεζε Οξηζκφο - Γηαδηθαζία Πξνβιήκαηα Σξφπνη πξνζέιθπζεο θαη εμεχξεζεο 3.2 Δπηινγή πξνζσπηθνχ Οξηζκφο πλέπεηεο απνηπρεκέλεο επηινγήο Οθέιε επηηπρεκέλεο επηινγήο Γηαδηθαζία επηινγήο 3.3. Ζ ζπλέληεπμε επηινγήο Οδεγίεο γηα κηα επηηπρεκέλε ζπλέληεπμε Ο κεζνδηθφο νδεγφο ζπλέληεπμεο εξσηήζεηο 4. Πξαθηηθφ κέξνο: κειέηε πεξίπησζεο, άζθεζε, πξνζνκνίσζε ΔΝΟΣΖΣΑ Β: Αλάπηπμε θαη παξαθίλεζε αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ 1. Οξγάλσζε 1.1. Αθηηλνγξαθία ηεο επηρείξεζεο 1.2 Γηεξεχλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε ζρέζε κε δχν δηαζηάζεηο 1.3. Ηεξαξρηθή δνκή - νξγαλφγξακκα 1.4. Έξεπλα Απφςεσλ Δξγαδνκέλσλ 2. Αλάπηπμε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ 2.1. Απνζηνιή - ηφρνη 2.2. Μέζνδνη 2.3 Αμηνιφγεζε απφδνζεο Οξηζκφο - ηφρνη Γηαδηθαζία χζηεκα 360ν Ζ ζπλέληεπμε κε ηνλ εξγαδφκελν 2.4 Ζ Δθπαίδεπζε Οξηζκφο - Οη αξρέο Έξεπλα αλαγθψλ Μέζνδνη εθπαίδεπζεο Αμηνιφγεζε εθπαίδεπζεο 3. Παξαθίλεζε 3.1. Δηζαγσγή - Αλαδξνκή ζηε ζρεηηθή ηζηνξία Ο άλζξσπνο θαη ηα ρξήκαηα Ο θνηλσληθφο άλζξσπνο Ο ζχλζεηνο άλζξσπνο 3.2 εκεξηλέο ζεσξίεο 3.3. Coaching Αθεληηθφ ή Coach; Σα νθέιε 4. Πξαθηηθφ κέξνο: κειέηε πεξίπησζεο, άζθεζε, πξνζνκνίσζε ΔΝΟΣΖΣΑ Γ: πζηήκαηα Ακνηβώλ Δξγαζηαθέο ρέζεηο 1. πζηήκαηα ακνηβψλ 1.1 Δηζαγσγή 1.2. Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο ακνηβψλ 1.3 χζηεκα ακνηβψλ γηα πσιεηέο 1.4 Ζ αξρή ηεο δηθαηνζχλεο 1.5 Μηζζνινγηθή δνκή 1.6 Αμηνιφγεζε ζέζεσλ 1.7 Σν παθέην ακνηβψλ 1.8 Ακείβνληαο ηα ζηειέρε 2. Δξγαζηαθέο ζρέζεηο 2.1 Τγηεηλή θαη αζθάιεηα ηεο εξγαζίαο Τπνρξεψζεηο εξγνδφηε Τπνρξεψζεηο εξγαδνκέλσλ 2.2 Γηθαηψκαηα & ππνρξεψζεηο εξγνδνηψλ - εξγαδνκέλσλ Καλνληζκφο εξγαζίαο χκβαζε εξγαζίαο Τπνρξεψζεηο κηζζσηνχ Θεκειηψδε δηθαηψκαηα εξγαδνκέλνπ 3. Όξνη απαζρφιεζεο 3.1 Καλνληθή άδεηα εξγαδνκέλσλ 3.2 Δπίδνκα άδεηαο 3.3 Με ρνξήγεζε θαλνληθήο άδεηαο 3.4 Άιιεο θχξηεο άδεηεο 3.5 Αζζέλεηα 3.6 Αηχρεκα 3.7 Σνθεηφο 3.8 Απνρψξεζε εξγαδνκέλνπ 3.9 Αξγίεο 3.10 Βιαπηηθή κεηαβνιή 3.11 Γηεπζπληηθφ Γηθαίσκα 3.12 Ίζε κεηαρείξηζε 3.13 Κφζηνο εξγαδνκέλνπ 3.14 Πεηζαξρηθέο πνηλέο εξγαδνκέλνπ 3.15 Τπνρξεψζεηο εξγνδνηψλ πξνο ηελ επηζεψξεζε εξγαζίαο 3.16 Χξάξην - Χξνκίζζην 3.17 Τπεξβάζεηο 4. Πξαθηηθφ κέξνο: αζθήζεηο 36 ΧΡΔ Μάξηηνο 14,15/2011 Μάηνο 9,10/2011 επηέκβξηνο 19,20/2011 Ννέκβξηνο 14,15/2011

3 Ο ζθνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα βνεζήζεη απνηειεζκαηηθά ηελ πξνζπάζεηα ηεο εμεχξεζεο θαη ηνπνζέηεζεο ηνπ θαηάιιεινπ αλζξψπνπ ζηελ θαηάιιειε ζέζε ηεο επηρείξεζεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε ηεο Γηεχζπλζεο Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ θαη ηνπο ππεχζπλνπο ησλ ηκεκάησλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηηο δηαδηθαζίεο επηινγήο, ζηειέρσζεο θαη ηνπνζέηεζεο πξνζσπηθνχ, νη νπνίνη κέζα απφ κία δηαδηθαζία παημίκαηνο ξφισλ θαη παξνρήο επαλαπιεξνθφξεζεο ζα εληνπίζνπλ πνηεο είλαη νη ηθαλφηεηεο, νη ηερληθέο θαη ε ζπκπεξηθνξά πνπ πξέπεη λα βειηηψζνπλ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγνχλ απνηειεζκαηηθέο ζπλεληεχμεηο επηινγήο. Η.ΚΟΤΜΔΝΟ Πηπρηνύρνο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & ηειεηόθνηηνο Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην London School of Economics, κε εμεηδίθεπζε ζην Personnel Management & Industrial Relations. Kάηνρνο ηνπ Certificate in Training & Development. (Γηεηέο πξόγξακκα Train the trainer από ην London Thames University, πηζηνπνηνύκελν από ην European Institute Personnel & Development). η. Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ (ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα) κεγάιεο Διιεληθήο Τξάπεδαο. Δηζεγεηήο κε 20εηή εκπεηξία ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά & αλνηθηά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα Μάλαηδκελη θαη Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Αλάπηπμεο πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ, Δπηθνηλσλίαο & Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο. ΔΠΗΛΟΓΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΔΥΝΗΚΔ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ Μεζνδνινγία απνηειεζκαηηθήο επηινγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ Βαζηθά θξηηήξηα & ηξφπνη επηινγήο πξνζσπηθνχ πλέπεηεο αθαηάιιειεο ή πξφρεηξεο επηινγήο ππνςεθίσλ Πεγέο αλαδήηεζεο θαηάιιεισλ ππνςεθίσλ Πνπ θαη πψο απεπζπλφκαζηε ζηελ αγνξά εξγαζίαο; Πψο πξνζειθχνληαη νη δπλακηθνί ππνςήθηνη; Πξνζδηνξηζκφο ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ θαηάιιεινπ ππνςήθηνπ Καζνξηζκφο πξνδηαγξαθψλ ζέζεο & θξηηεξίσλ επηινγήο Ρφινο πεξηγξαθήο & αμηνιφγεζεο ζέζεο "Πξνθίι" ζέζεο - αηφκνπ Δζσηεξηθή & εμσηεξηθή θάιπςε αλαγθψλ ζε αλζξψπηλν δπλακηθφ Ζ ζεκαζία ηεο ζσζηήο πξνεηνηκαζίαο θαη ηη πεξηιακβάλεη Ο δηαξθψο απμαλφκελνο ξφινο ηνπ Internet & ηνπ e-recruiting Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα. Πσο αλαιχεηαη θαη γίλεηαη ε επεμεξγαζία ηνπ (screening) Πνηα ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ επφκελε θάζε ηεο επηινγήο Ση πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ε αίηεζε επηινγήο Πψο ζπληάζζεηαη κία αγγειία Απνηειεζκαηηθέο θαηαρσξήζεηο ζηνλ ηχπν Δζληθφο, εκεξήζηνο, ηνπηθφο ηχπνο (Πιενλεθηήκαηα - κεηνλεθηήκαηα) Σεζη (ηθαλνηήησλ, γλψζεσλ, πξνζσπηθφηεηαο θιπ). Υξήζε θαη ρξεζηκφηεηά ηνπο. Τπέξ θαη θαηά πλέληεπμε (ζθνπφο, ηχπνη, ηερληθέο, δηαδηθαζία πξνεηνηκαζίαο & δηελέξγεηαο) Πνηεο ηερληθέο απνηειεζκαηηθφηεξσλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηνχκε; Κίλδπλνη επηινγέα Ζ ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο ζηε θάζε ηεο ζπλέληεπμεο Ση είλαη ρξήζηκν λα ζπκφκαζηε πξηλ, θαηά & κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ζπλέληεπμεο; πζηάζεηο θαη έιεγρνο πιεξνθνξηψλ Δμσηεξηθνί ζχκβνπινη. Τπέξ θαη θαηά Τπφδεηγκα ζρεκαηηζκνχ πξνθίι ζέζεο Τπφδεηγκα ζρεκαηηζκνχ πξνθίι ππνςεθίσλ Μεηά ηελ επηινγή ηη; Πσο νη εηαηξίεο ζπγθξαηνχλ ηνπο επηηπρεκέλνπο; Γηάγλσζε, αηηίεο θαη κέηξα αληηκεηψπηζεο απνρσξήζεσλ Θέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη: Ζ ζεκαζία ηεο ελεξγνχο εκπινθήο & δέζκεπζεο ησλ επηθεθαιήο ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ γηα ηηο ζέζεηο πξνο θάιπςε Πνηνη πξέπεη λα εληνπηζζνχλ; Οη θαιχηεξνη ή νη θαηάιιεινη ππνςήθηνη; Πνπ δίλνπκε ην βάξνο ζηελ επηινγή ησλ ππνςεθίσλ; ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο, ζηελ εκπεηξία ηνπο, ζηηο αθαδεκατθέο ηνπο γλψζεηο ή ζηελ αλίρλεπζε ηεο κειινληηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπο; Ση ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν; Ζ Intellectual (I.Q.) ή ε Emotional Intelligence (E.Q.); Ο «πφιεκνο» γηα ηα ηαιέληα. Ση είλαη πξνηηκφηεξν; Δξγαδφκελνη ηαιέληα ή επηρεηξήζεηο ηαιέληα; Ζ έλλνηα ηνπ «πξνηηκεηένπ» εξγνδφηε Αηνκηθή θαηαιιειφηεηα ζεκαίλεη απαξαίηεηα θαη νκαδηθή απνηειεζκαηηθφηεηα; Πνηεο ζπλέπεηεο απνξξένπλ απφ ην ππάξρνλ εηαηξηθφ θιίκα γηα ηελ επηινγή θαη ηελ δηαθξάηεζε ησλ επηηπρεκέλσλ; Ση είδνπο δηνηθεηηθά ζηειέρε «ςάρλνπλ» νη εηαηξίεο; Μάλαηδεξο ή εγέηεο; Μειέηε ησλ ηάζεσλ ζηελ αγνξά πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή Ο πξνβιεκαηηζκφο γηα ην «αχξην» ηεο επηινγήο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 11,12/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011

4 ΠΑΡΑΚΗΝΖΖ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κεηαβηβάζεη γλψζεηο γηα ηνπο κεραληζκνχο ειέγρνπ ηεο αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο θαη ηηο ηερληθέο ηνπ επεξεαζκνχ ηεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ ζηα πιαίζηα ηεο άζθεζεο δηνίθεζεο επηζπκνχλ λα βειηηψζνπλ ηελ επηξξνή ηνπο ζην πξνζσπηθφ ηνπο. ΑΛΔΞ.ΒΑΡΔΛΑ Πηπρηνύρνο Πνιηηηθώλ Δπηζηεκώλ & ηειεηόθνηηνο Ννκηθήο Σρνιήο Παλεπηζηεκίνπ Αζήλαο. Μεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο ζην London School of Economics, κε εμεηδίθεπζε ζην Personnel Management & Industrial Relations. Kάηνρνο ηνπ Certificate in Training & Development. (Γηεηέο πξόγξακκα Train the trainer από ην London Thames University, πηζηνπνηνύκελν από ην European Institute Personnel & Development). η. Γηεπζπληήο Αλάπηπμεο & Δθπαίδεπζεο Πξνζσπηθνύ (ηα ηειεπηαία 20 ρξόληα) κεγάιεο Διιεληθήο Τξάπεδαο. Δηζεγεηήο κε 20εηή εκπεηξία ζε ελδνεπηρεηξεζηαθά & αλνηθηά πξνγξάκκαηα ζε ζέκαηα Μάλαηδκελη θαη Γηνίθεζεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, Αλάπηπμεο πξνζσπηθώλ ηθαλνηήησλ, Δπηθνηλσλίαο & Δμππεξέηεζεο Πειαηείαο. Θεσξεηηθή βάζε παξαθίλεζεο πζηήκαηα ακνηβψλ - Δίδε παξαθίλεζεο παξνρψλ Παξάγνληεο επεξεαζκνχ ηεο παξαθίλεζεο Λφγνη απνηπρίαο ζπζηεκάησλ πιηθψλ αληακνηβψλ θαη Ηζηνξηθή αλαδξνκή πξνυπνζέζεηο επηηπρίαο ηνπο - Θεσξίεο αλζξψπηλσλ αλαγθψλ (Maslow, Hertzerg, Mc Clelland) Παξαθίλεζε θαη εγεζία (πσο επηδξά ν εγέηεο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ πθηζ/λσλ) - Θεσξίεο αλζξψπηλσλ πξνζδνθηψλ (Vroom, Porter & Lawler) Παξαθίλεζε θαη επηθνηλσλία (πψο ε επηθνηλσλία γίλεηαη θίλεηξν) - Eπηρεηξεζηαθoί ζηφρνη γηα Ρφινο ζεηηθήο θαη αξλεηηθήο φιεο ηηο ζεσξίεο ελίζρπζεο Πξαθηηθή βάζε παξαθίλεζεο Πψο ε επίπιεμε γίλεηαη ρέζε παξαθίλεζεο θαη παξαγσγηθφηεηαο επνηθνδνκεηηθή ρεδηαζκφο εξγαζίαο θαη Ση αλαδεηνχλ νη εξγαδφκελνη απφ ηελ εξγαζία ηνπο παξαθίλεζε Πψο ε εθρψξεζε αλαπηχζζεη Παξάγνληεο παξαθίλεζεο ζηελ εξγαζία ηελ παξαθίλεζε Δηδηθέο ηερληθέο βειηίσζεο ηεο Γηάγλσζε εξγαζηαθψλ αμηψλ παξαθίλεζεο Απνηειεζκαηηθά θίλεηξα παξαθίλεζεο εξγαδνκέλσλ Case - studies (πιηθά - εζηθά θίλεηξα ) 14 ΧΡΔ Μάξηηνο 3,4/2011 Μάηνο 16,17/2011 Ννέκβξηνο 7,8/2011

5 ΟΦΔΛΖ Καιή γλψζε ηεο ζχγρξνλεο έλλνηαο ηνπ Green Marketing θαη ηεο βαξχηεηαο ηεο ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε Γλψζε θαη απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ελεξγεηψλ πνπ ζα νδεγήζνπλ ζην green washing θαη ζηε δπζαξέζθεηα ησλ θαηαλαισηψλ Παξνρή άκεζσλ εθαξκφζηκσλ πξαθηηθψλ Green Marketing πξνο φθεινο ησλ εηαηξηψλ. Μείσζε δηαρεηξηζηηθνχ θφζηνπο αχμεζε θεξδψλ. Γλψζε επηηπρεκέλσλ, απνδνηηθψλ πξάζηλσλ ελεξγεηψλ γηα εκπνξηθέο επηηπρίεο. Σν ζεκηλάξην απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε θαη επηρεηξεκαηίεο πνπ ζρεδηάδνπλ ή θαη εθαξκφδνπλ πξαθηηθέο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ζηνρεχνπλ ηφζν ζηε βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηεο εηαηξίαο φζν θαη ζηελ επίηεπμε θαιχηεξνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο. ΕΑΥΑΡΗΑ ΜΑΝΑΚΟ Πηπρηνχρνο (ΒΒΑ) ζην Γηεζλέο Marketing, Master (MA) in Marketing advestising & Public Relations, Product Manager εηαηξίαο κεγάινπ νκίινπ επηρεηξήζεσλ, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε ζεκαληηθή δηδαθηηθή εκπεηξία. GREEN MARKETING ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΔ ΣΡΑΣΖΓΗΚΔ ΣΟΤ GREEN MARKETING ΑΠΟΓΟΣΗΚΔ «ΠΡΑΗΝΔ» ΔΝΔΡΓΔΗΔ ΓΗΑ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΠΗΣΤΥΗΔ Με δεδνκέλν φηη, νη επηηπρεκέλεο «πξάζηλεο» νιηζηηθέο εθαξκνγέο: κεηψλνπλ ην δηαρεηξηζηηθφ θφζηνο νδεγνχλ ζε αχμεζε εζφδσλ θαη δεκηνπξγνχλ ζεηηθή θήκε ηεο εηαηξείαο ή ηνπ ζήκαηνο, ε γλψζε ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο θαη θαηάιιεισλ πξάζηλσλ εθαξκνγψλ, απνηεινχλ έλα ζχγρξνλν πνιχηηκν εξγαιείν ζην ραξηνθπιάθην ησλ εηαηξηψλ. Σν ζεκηλάξην πξνζδίδεη ηηο δηαζηάζεηο ηνπ Green Marketing θαη ην δηαρσξίδεη απφ ην Green washing θνπφο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα δψζεη ζηα ζηειέρε ηελ απαξαίηεηε γλψζε ηεο λέαο δηάζηαζεο ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο, πνπ ελψ απνθέξεη άκεζα νηθνλνκηθά νθέιε κεηψλεη νπζηαζηηθά ην θφζηνο πνπ εθαξκφδνπλ νη επηηπρεκέλεο επηρεηξήζεηο, ζε φια ηα ζηάδηα εξγαζηψλ ηνπο θαη επαθψλ ηνπο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Δηαηξηθή Κνηλσληθή Δπζύλε Οξηζκφο Οη ηξεηο δηαζηάζεηο ηεο ΔΚΔ Ζ ζρέζε ΔΚΔ θαη Marketing Ζ λέα δηάζηαζε ηνπ Green Marketing Green Marketing Οξηζκφο Ηζηνξία θαη εμέιημε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ αηζζήκαηνο ζηηο εηαηξίεο Βαζηθέο δηαθνξέο θαη θνηλά ζηνηρείνπ ηνπ Green Marketing κε ην θνηλσληθφ Marketing Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο ηξαηεγηθέο green marketing Σα ηξία επίπεδα ηνπ Green Marketing Οη επηά επηηπρεκέλεο ζηξαηεγηθέο ηνπ Green Marketing Πξνυπνζέζεηο ηνπ Green Marketing Green Marketing mix Green Marketing ελαληίνλ Green Washing Παξαδείγκαηα θαη πεξηπηψζεηο εηαηξηψλ. «Πξάζηλνη» θαηαλαισηέο Αλαγλσξίδνληαο ηνπο «πξάζηλνπο» θαηαλαισηέο πκπεξηθνξά θαηαλαισηψλ ζε ελέξγεηεο Green Marketing ηνηρεία εξεπλψλ απνδνρήο επηθνηλσληψλ Green Marketing Σν Green Marketing ζηηο ζύγρξνλεο εηαηξίεο Παξαδείγκαηα επηηπρεκέλσλ «πξάζηλσλ» εηαηξηψλ εκεία πξνζνρήο κηαο εηαηξίαο πξηλ γίλεη «πξάζηλε» Υξήζηκεο νδεγίεο γηα επηηπρεκέλεο «πξάζηλεο» ελέξγεηεο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ Δηζαγσγή κε νπηηθναθνπζηηθά βνεζήκαηα Δλεξγή ζπκκεηνρή κε παξνπζίαζε παξαδεηγκάησλ αζθήζεσλ θαη πεξηπηψζεσλ εηαηξηψλ θαη ελεξγεηψλ. 14 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 21, 22/2011 Μάηνο 19,20/2011 Οθηώβξηνο 3, 4/2011 Γεθέκβξηνο 5, 6/2011

6 Ζ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟΤ ΥΧΡΟΤ θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα βνεζήζεη ηνλ εξγαδφκελν λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο απνηειεζκαηηθφηεξεο επηθνηλσλίαο ζην επαγγεικαηηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ επηζπκνχλ, γλσξίδνληαο θαιχηεξα ην κεραληζκφ ηεο επηθνηλσλίαο, λα βειηηψζνπλ ηελ ηθαλφηεηά ηνπο ζην θξίζηκν απηφ δήηεκα. ΑΛ.ΑΞΑΡΛΖ Πηπρηνύρνο Ννκηθήο Σρνιήο, ηκήκα Οηθνλνκηθό, Πηπρηνύρνο ΑΣ.Ο.Δ.Δ., Γηεηέιεζε επί ζεηξά εηώλ Οηθνλνκηθό & Γηνηθεηηθό Σηέιερνο Δπηρεηξήζεσλ, Σήκεξα είλαη Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ κε εηδίθεπζε ζε ζέκαηα Οξγάλσζεο & Γηνίθεζεο Πξνζσπηθνύ. Δίλαη πηζηνπνηεκέλνο εηζεγεηήο από ην ΔΚΔΠΙΣ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. Γηαδηθαζία επηθνηλσλίαο Σξφπνη επηθνηλσλίαο (αλάιπζε γξαπηήο, πξνθνξηθήο, "γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο") Γίθηπα επηθνηλσλίαο Παξάζπξν Johari Οςεηο θαη εκπφδηα ηεο επηθνηλσλίαο ζηνπο νξγαληζκνχο Πψο θαη γηαηί ράλνπκε ρξφλν κέζα απφ ηηο θαζεκεξηλέο καο κνξθέο επηθνηλσλίαο; Δλδνεπηρεηξεζηαθνί ιφγνη θαθήο επηθνηλσλίαο & ηξφπνη αληηκεηψπηζήο ηνπο Μέηξεζε πξνζσπηθψλ ηθαλνηήησλ ζηε δηαπξνζσπηθή επηθνηλσλία Μέζνδνη βειηίσζεο ζηε ηειεθσληθή επηθ/λία, ζην γξάςηκν & ζηελ αθξφαζε Πψο ζρεκαηίδεηαη ε αληίιεςε θαη πψο απηή επηδξά ζεηηθά ή αξλεηηθά ζηελ επηθ/λία καο; ρέζε επηθνηλσλίαο & παξαθίλεζεο ρέζε επηθνηλσλίαο & εγεζίαο Αξρέο απνηειεζκαηηθήο επηθνηλσλίαο Ση είλαη πην εχθνιν; Να κηιάκε ή λα αθνχκε; Πψο αθνχσ ελεξγεηηθά θαη φρη παζεηηθά; Πψο θξαηάσ ζε εγξήγνξζε ην αθξναηήξηφ κνπ κηιψληαο; Πψο ελζαξξχλσ σο νκηιεηήο ηελ ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηή; Γηαηί σο νκηιεηήο πξέπεη λα ζπληνλίδνκαη ζην κήθνο θχκαηνο ηνπ αθξναηή κνπ; Πνία ε πξαθηηθή ζεκαζία ηνπ λα γηλφκαζηε θαιχηεξνη αθξναηέο απφ νκηιεηέο; Αθξφαζε: γέθπξα ή θξάγκα; - Παζεηηθή θαη ελεξγεηηθή αθξφαζε - Πιενλεθηήκαηα ηεο αθξφαζεο έλαληη ησλ άιισλ κνξθψλ επηθνηλσλίαο Πφηε πείζνπκε θαιχηεξα: φηαλ κηιάκε ή φηαλ αθνχκε; Έκθπηε ή επίθηεηε ηθαλφηεηα; Γηαηί απμάλεηαη ε αηνκηθή θαη ε νκαδηθή παξαγσγηθφηεηα κέζσ ηεο αθξφαζεο; Πψο ε θαιχηεξε αθξφαζε δηαθνξνπνηεί ηνλ παξαδνζηαθφ απφ ηνλ ζχγρξνλν πσιεηή; Μέζνδνη αηνκηθήο βειηίσζεο ζηελ αθξφαζε Body language εκαζία ηεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο Γηαηί ε ζσκαηηθή γιψζζα είλαη ίζσο πην ζεκαληηθή απφ ηελ πξνθνξηθή; Πσο εξκελεχνπκε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο Εψλεο επηθνηλσλίαο Case studies 14 ΧΡΔ Μάξηηνο 23,24/2011 Μάηνο 30,31/2011 Οθηώβξηνο 24,25/2011 Γεθέκβξηνο 01,02/ ΧΡΔ

7 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ ζηειερψλ πνπ ζα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο ελ ιφγσ ζεκαηηθέο ελφηεηεο θαη ε παξαθίλεζή ηνπο γηα ελέξγεηεο βειηίσζεο. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Γηεπζπληέο, Πξντζηακέλνπο θαη ζηειέρε Οξγαληζκψλ θαη Δπηρεηξήζεσλ. ΑΝΓΡ.ΑΡΑΣΗΧΣΖ η. Γ/ληηθό Σηέιερνο κεγάισλ εηαηξεηώλ, Σύκβνπινο εηαηξεηώλ αλάπηπμεο θαη επηκόξθσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Έρεη εθπαηδεύζεη πάλσ από 3500 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ θαη αλαβάζκηζεο επηρεηξήζεσλ. ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΜΑΓΑ (TEAM BUILDING) ΑΝΣΗΣΑΖ Δ ΑΛΛΑΓΔ (RESISTANCE TO CHANGES) H ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο H αλαγθαηφηεηα γηα αιιαγέο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο απηνδέζκεπζεο ζηελ εξγαζία. H έλλνηα θαη ε δνκή ηεο νκάδαο θαη ηεο νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο Tα ζηπι εγεηηθήο δηνηθεηηθήο ζπκπεξηθνξάο, νη επηδξάζεηο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη ζηελ νκαδηθή ζπλεξγαζία H ζεκαληηθφηεηα αιιαγήο πξνο ηα ηδαληθά (απνηειεζκαηηθά) πξφηππα νκαδηθήο ζπλεξγαζίαο θαη ηα νθέιε πνπ απνθνκίδεη ε νκάδα θαη ε εηαηξεία ζπλνιηθά H έλλνηα θαη ε ζεκαληηθφηεηα επίηεπμεο ζπλεξγηθψλ απνηειεζκάησλ (synergy) ηδηαηηέξα κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ηεο εηαηξείαο H θξηηηθή & ε αμηνιφγεζε σο εξγαιείν κάζεζεο απφ ηελ πείξα & ζπλερή βειηίσζε θαη ην φθεινο απφ ηελ απνηεικάησζε απφ ην θαηεζηεκέλν, ηηο παιηέο ζπλήζεηεο θαη ηηο αλαπνηειεζκαηηθέο πεπαιαησκέλεο παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο θαη ηαθηηθέο H απάιεηςε ηεο λννηξνπίαο «αληηζηέθνκαη ζηηο αιιαγέο» H έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηεο «ηδηνθηεζίαο» πξνβιήκαηνο θαη απνηειεζκάησλ θαη ε αλάπηπμε ππεπζπλφηεηαο H έλλνηα θαη ε ζεκαζία απφθηεζεο επηρεηξεκαηηθήο λννηξνπίαο (ν ππάιιεινο ην ηκήκα επηρεηξεκαηίαο) ζηελ αλάπηπμε παξαγσγηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 18,19/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Οθηώβξηνο 20,21/2011

8 Οη ζπκκεηέρνληεο ζα δηεπξύλνπλ ηηο γλώζεηο ηνπο ζρεηηθά κε: - ηελ έλλνηα θαη ηε ζεκαζία ηεο αιιειεπίδξαζεο, ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο απηνδέζκεπζεο ζηελ εξγαζία. - ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 7 βαζηθώλ αηνκηθώλ ζηπι ζπκπεξηθνξάο, ηηο επηδξάζεηο ηνπο ζηνπο άιινπο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. - ηηο παξακέηξνπο πνπ επηδξνύλ ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξόλνπ. - ηηο ζπλζήθεο ηεο απνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξόλνπ εξγαζίαο. Αθφκε ζα εκβαζχλνπλ ζηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα θαη εηδηθφηεξα ζηηο δπλαηφηεηεο ζσζηήο θαηαλνκήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπ δηαηηζέκελνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο. Θα δηεξεπλήζνπλ πνηα εξγαιεία θαη κέζνδνη ζα ηνπο βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Θα βειηηψζνπλ ηε δηθή ηνπο παξαγσγηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα, αιιά θαη ησλ άιισλ, επηζηξέθνληαο ζηελ εξγαζία ηνπο, ζηα ρξνληθά πεξηζψξηα πνπ δηαηίζεληαη. Θα αλαπηχμνπλ θξηηήξηα πξνζσπηθήο έθθξαζεο θαη ππνζηήξημεο ζέζεσλ κε επζχηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Τπεχζπλνπο Πξνζσπηθνχ, Γ/ληεο & Πξντζηακέλνπο Σκεκάησλ επηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκψλ θαη ζε θάζε ζηέιερνο ην νπνίν επηζπκεί ηελ αηνκηθή & εηαηξηθή παξαγσγηθφηεηα & απνηειεζκαηηθφηεηα κε ηε ζσζηή ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δηαηεζηκέλνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπ. ΑΝΓΡ.ΑΡΑΣΗΧΣΖ η. Γ/ληηθό Σηέιερνο κεγάισλ εηαηξεηώλ, Σύκβνπινο εηαηξεηώλ αλάπηπμεο θαη επηκόξθσζεο αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό. Έρεη εθπαηδεύζεη πάλσ από 3500 ζηειέρε επηρεηξήζεσλ ηνπ ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα θαη έρεη ζπγγξάςεη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο πξνζσπηθνύ θαη αλαβάζκηζεο Δπηρεηξήζεσλ. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΥΡΟΝΟΤ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΠΑΡΑΓΧΓΗΚΟΣΖΣΑ (TIME MANAGEMENT) Ο ρξφλνο ζαλ βαζηθφο παξάγνληαο παξαγσγηθφηεηαο, απνδνηηθφηεηαο & απνηειεζκαηηθφηεηαο Ζ κήηξα δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Ζ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Οξγάλσζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ Πξνζσπηθή νξγάλσζε δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ ΘΔΧΡΗΑ: Ζ έλλνηα θαη ε ζεκαζία ηνπ ρξφλνπ ζηελ εξγαζία θαη ηε δσή. Βαζηθά ζηνηρεία δηαρείξηζεο ρξφλνπ, φπσο απηνγλσζία, πξνζσπηθή δέζκεπζε, πεηζαξρία, θιπ. Δπείγνληα, κε επείγνληα, ζεκαληηθά θαη κε ζεκαληηθά εξγαζηαθά ζέκαηα. πλδπαζκφο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ ζε: - ζεκαληηθά & επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - ζεκαληηθά & κε επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - κε ζεκαληηθά & επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα. - κε ζεκαληηθά & κε επείγνληα εξγαζηαθά ζέκαηα Βαζηθέο αηηίεο ηεο αλαπνηειεζκαηηθήο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Δπηπηψζεηο ζηελ εξγαζία θαη ζηα απνηειέζκαηα. Πνπ, πφηε θαη ζε ηη απαηηείηαη δέζκεπζε ρξφλνπ. Πνπ θαη πσο αλαιψλεηαη ν ρξφλνο. Καλφλεο πξνζσπηθήο νξγάλσζεο. - Θέζε ζηφρσλ εξγαζίαο. - Αηνκηθή δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Μεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε άιινπο. - Ση ελλννχκε κεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ ζε άιινπο. - Πσο γίλεηαη ε κεηαβίβαζε θαη αλάζεζε εξγαζηψλ. - Ζ αλαγθαηφηεηα κεηαβίβαζεο θαη αλάζεζεο εξγαζηψλ. - Λφγνη απνθπγήο κεηαβίβαζεο θαη αλάζεζεο εξγαζηψλ. - Λφγνη απνθπγήο αλάιεςεο εξγαζίαο ΚΑΝΟΝΔ & ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΜΔΘΟΓΟΗ & ΔΡΓΑΛΔΗΑ Οη 8 θαλφλεο ζηε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ. Ο βαζηθφο θαλφλαο ηεο αξρήο ηνπ Pareto. Γεληθέο θαηεπζχλζεηο. Βαζηθέο κέζνδνη & εξγαιεία ειέγρνπ & δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. Καηεπζχλζεηο γηα ιεηηνπξγηθέο & απνηειεζκαηηθέο ζπλαληήζεηο. Τπνδείγκαηα παξαθνινχζεζεο & δηαρείξηζεο αλάισζεο ηνπ ρξφλνπ. Σερληθέο εμνηθνλφκεζεο ρξφλνπ ΠΡΑΚΣΗΚΖ: Απηναμηνιφγεζε δηαρείξηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ρξφλνπ. Μειέηε πεξίπησζεο Ο ακείιηθηνο ρξφλνο. Μειέηε πεξίπησζεο Πξνβιεκαηηζκφο δηνηθεηηθνχ ζηειέρνπο. Σεζη θαηαλφεζεο ελλνηψλ δηαρείξηζεο ρξφλνπ. Μειέηε πεξίπησζεο ρεδηάδνληαο ηελ αλάισζε ηνπ ρξφλνπ κνπ. Παξνπζηάζεηο νκάδσλ - Αλνηρηή ζπδήηεζε & αληαιιαγή απφςεσλ γηα ηελ εκβάζπλζε & εδξαίσζε ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ρξφλνπ. 14 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Μάηνο 30,31/2011 επηέκβξηνο 29,30/2011 Ννέκβξηνο 24,25/2011 Γεθέκβξηνο 08,09/2011

9 ΝΔΔ ΣΑΔΗ MANAGEMENT ΚΑΗ Ζ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟΤ ΑΓΝΧΣΟΤ ΠΑΡΑΓΟΝΣΑ ΣΖΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ DIVINE VORTEX MANAGEMENT ην βησκαηηθφ ζεκηλάξην απηφ, δηδάζθεηαη βήκα πξνο βήκα ε δηαδηθαζία ελδνζθφπεζεο γηα ηελ αλαθάιπςε (μαλά) «ηεο ςπρήο» ηεο επηρείξεζεο. Ζ «ςπρή» ηεο επηρείξεζεο αγθαιηάδεη αμίεο, ζθνπφ θαη απνζηνιή. Πέξα από νηηδήπνηε άιιν ε θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο εδξάδεηαη ζηελ θξνληίδα! Φξνληίδα εξγαδνκέλσλ, πξντόλησλ, πειαηώλ θαη πεξηβάιινληνο. Ζ θεξδνθνξία πξνθύπηεη!. Δπηρείξεζε θαη Πλεπκαηηθφηεηα Απηνγλσζία θαη νη επηά Αθηίλεο Πεγέο άληιεζεο ελέξγεηαο Ζ «ηαπηφηεηα» ηεο επηρείξεζεο Ζ ζπκπεξηθνξά ηεο επηηπρίαο Μηθξά θαζεκεξηλά Πνηα ή Πνηνο Δίκαη πξαγκαηηθά επηρεηξεκαηηθά ζαχκαηα Αλάπηπμε αλψηεξεο ζπλείδεζεο Δίκαζηε πξσηνπνξηαθά Ζ ζεσξεηηθή αλάπηπμε όισλ πλεχκαηα ησλ ελνηήησλ ζα Ζ κέζνδνο απηή απεπζχλεηαη ζε ζηειέρε δηνίθεζεο επηρεηξήζεσλ, πνπ επηζπκνχλ λα γλσξίζνπλ ηε δχλακε ηεο ζθέςεο, ηε ζεκαζία ηεο ζπλείδεζεο θαη ηε ζεκαζία ηνπ άγλσζηνπ παξάγνληα ζηελ απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ. Μ.ΑΞΗΟΜΑΚΑΡΟ Οηθνλνκνιόγνο, Ίδξπζε θαη δηεπζύλεη από ην 1989 ην Ινζηιηούηο Έπεςναρ Σκέτηρ & Σςμπεπιθοπάρ, είλαη ηδξπηηθόο πξόεδξνο ηνπ Olympian University, θαη international faculty member ηνπ Prenatal University. Ήηαλ εθπξόζσπνο ζηελ Διιάδα θαη Κύπξν ηνπ University of Wisconsin-SP ELI θαη δίδαμε δηνίθεζε επηρεηξήζεσλ θαη ςπρνινγία. Δθιεγκέλν κέινο ηνπ International Expert Advisory Committee on the Alzheimer's Report of the European Institute of Women's Health. Φηινμελεί ζην γξαθείν ηνπ ζηελ Αζήλα ην EGG, ηνπ Global Consciousness Project, ηνπ Princeton University. Μέινο ηεο Association for Global New Thought. Γηαζέηεη πνιπεηή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ζηειερψλ επηρεηξήζεσλ & Οξγαληζκώλ Ζ ςπρή ηεο επηρείξεζεο Καιιηέξγεηα ζπληνληζκνχ ζηελ επηρείξεζε Σα Δπηά Βήκαηα επηηπρίαο Σν πεδίν ηεο επηρείξεζεο Παξάγνληεο επηηπρεκέλεο νκαδηθήο εξγαζίαο Ζ ζσηήξηα ηερλνινγία ηεο πιεξνθνξίαο Πξφζιεςε εζσηεξηθήο απνθάιπςεο ππνζηεξηρζεί κε αζθήζεηο & πξαθηηθά παξαδείγκαηα από επηρεηξήζεηο 14 ΧΡΔ Απξίιηνο 14,15/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 Ννέκβξηνο 07,08/2011

10 ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ (ETHICS) ΜΔΘΟΓΟΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΠΡΑΚΣΗΚΖ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Oη ζηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: 1. λα βνεζήζεη ηνπο επηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ θαη ηνκέσλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ άζθεζε κηαο πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθήο δηνίθεζεο 2. λα γλσξίζεη ζ απηνχο ηηο ζχγρξνλεο ηάζεηο εθαξκνγήο ηεο ψζηε, απηνί λα απνθηήζνπλ ηελ αβίαζηε θαη ακέξηζηε αλαγλψξηζε, ζπκπαξάζηαζε θαη ζεβαζκφ ησλ ηκεκάησλ ηνπο. Σν ζεκηλάξην απηό απνζθνπεί λα πξνζθέξεη ζηνπο Γηεπζπληέο θαη Πξντζηάκελνπο Σκεκάησλ θαη ηνκέσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηε γλψζε ηνπ επξχηεξνπ εζηθνχ πιαηζίνπ αμηψλ θαη αξρψλ πνπ δηέπεη ηηο ζχγρξνλεο εξγαζηαθέο ζρέζεηο κηαο έληνλα αληαγσληζηηθήο παγθνζκηνπνηεκέλεο πνιππνιηηηζκηθήο αγνξάο. Γηθεγόξνο κε εμεηδίθεπζε ζην Δπξσπατθό Δκπνξηθό Γίθαην θαη ηελ Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή (ethics). Δηζεγήηξηα ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία. ΔΠΑΝΓΡΧΖ ΑΠΟΘΖΚΧΝ 5 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟ 1 Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ΣΖΝ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΚΟΝΑ ΣΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ Οξηζκφο ησλ απνζεκάησλ Κφζηνο δηαηήξεζεο 2 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΧΝ απνζεκάησλ ΑΠΟΘΖΚΧΝ πζηήκαηα ειέγρνπ Γηαρεηξηζηήο απνζήθεο απνζεκάησλ Παξαιήπηεο εκπνξεπκάησλ Βαζηθά κνληέια Δζσηεξηθνί εμσηεξηθνί κεηαθνξείο Οηθνλνκηθή πνζφηεηα παξαγγειίαο πληεξεηέο εγθαηαζηάζεσλ ΑΒC αλάιπζε Δξγάηεο απνζεθψλ Απνζέκαηα θαη Φχιαθεο απνζεθψλ πξνγξακκαηηζκφο 3 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟΤ παξαγσγήο ΑΠΟΘΖΚΧΝ Πνηνηηθφο έιεγρνο Πξντζηάκελνο απνζήθεο απνζεκάησλ Παξαιήπηεο εκπνξεπκάησλ Απφγξαθεο Τπεχζπλνο παξαγγειηψλ Πξφβιεςε απνζεκάησλ Διεγθηέο απνζεθψλ 6 ΥΔΔΗ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Τπεχζπλνο απνζηνιψλ ΑΠΟΘΖΚΖ 4 ΥΧΡΟΣΑΞΗΑ ΑΠΟΘΖΚΖ 7 ΜΖΥΑΝΟΡΓΑΝΧΖ Έλλνηα απνζήθεπζεο ΚΧΓΗΗΖΖ Καηεγνξίεο απνζεθεπηηθψλ ΑΠΟΘΖΚΧΝ ρψξσλ 8 ΓΗΑΝΟΜΔ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΖ Θέζε απνζεθεπηηθψλ ρψξσλ Πσιήζεηο θαη δίθηπα Καζνξηζκφο θεληξηθήο δηαλνκήο απνζήθεο Δμππεξέηεζε ηνπ Ηδηφθηεηεο ή ελνηθηαδφκελεο? πειάηε ( Customer Κηίξηα απνζεθψλ. Μέγεζνο. Service ) Οηθνδνκηθά πιηθά Ληαλεκπφξην Γηακφξθσζε νξγάλσζε ρνλδξεκπφξην εζσηεξηθνχ ρψξνπ ρεδηαζκφο - αλάιπζε απνζήθεο Αζθάιεηα (Ππξαλίρλεπζε Ππξαζθάιεηα απνζεθψλ) πγηεηλή Γηάηαμε ρσξνζεζηα εκπνξεπκάησλ Κξηηήξηα δηάηαμεο ησλ απνζεκάησλ Σαμηλφκεζε θσδηθνπνίεζε ρεδίαζε ζέζεσλ Καλάιηα δηαλνκψλ 9 ΠΟΗΟΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΤΛΗΚΧΝ ΑΠΟΘΖΚΧΝ 10 ΝΔΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΖ 11 ΑΚΖΔΗ - ΒΗΝΣΔΟ 18 ΧΡΔ Ηαλνπάξηνο 31/1-1/2/2011 Μάηνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 03,04/2011

11 MASTERING NEGOTIATIONS ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ΑΝΧΣΔΡΟΤ ΔΠΗΠΔΓΟΤ ηξαηεγηθέο, Σαθηηθέο, Φπρνινγία θαη Δπηξξνέο ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗA - ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΜΔΑ Μεζνδνινγία Απόθαζε Σηξαηεγηθήο Πξόβιεςε Σηξαηεγηθήο ηεο Άιιεο Πιεπξάο 3 D.V.D. Γηαπξαγκαηεπηηθώλ Ταθηηθώλ 25 Γηαπξαγκαηεπηηθέο Αζθήζεηο Δθαξκνγώλ ΓΖΜ. ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο Δηζεγεηήο είλαη Γηεπζπληήο ηνπ Διιεληθνύ Ιλζηηηνύηνπ Γηαπξαγκαηεύζεσλ κε επηζηεκνληθή θαη πξαθηηθή πείξα ζηηογηαπξαγκαηεύζεηο. Έρεη δηαπξαγκαηεπηεί ν ίδηνο εθαηνληάδεο ζπκθσλίεο θαη ηνλ έρνπλ εκπηζηεπηεί δεθάδεο εηαηξείεο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερώλ ηνπο. Δπίζεο είλαη εηζεγεηήο ηεο Γηπισκαηηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Υπνπξγείνπ Δμσηεξηθώλ ζην κάζεκα ησλ Γηαπξαγκαηεύζεσλ. Οη ηξαηεγηθέο Γηαρείξηζε ησλ Γχν Γχζθνισλ ηξαηεγηθψλ Σαθηηθέο, Υξνληθέο Δπηξξνήο, Παξάθακςεο θαη 21 «Βξψκηθα Κφιπα» Σαθηηθέο Δπίηεπμεο θαη Καηνρχξσζεο ηφρσλ Κηλήζεηο, Διηγκνί, Παξαπιαλήζεηο, Μέηξα θαη Αληίκεηξα Φπρνινγία, Πιαίζην, Δπίζπεπζε θαη Δπηβξάδπλζε Αξρέο θαη Πεγέο ηεο Γχλακεο θαη Δπηξξνήο Θέζεηο θαη πκθέξνληα Αληηκεησπίδνληαο Άξλεζε, Αδηέμνδα θαη Μπιφθεο 77 Υξπζνί Καλφλεο γηα Πξνρσξεκέλεο Γηαπξαγκαηεχζεηο 18 ΧΡΔ Μάξηηνο 29, 30/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Ννέκβξηνο 15,16/2011

12 ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ θνπφο ηεο ζχγρξνλεο επηρείξεζεο εθηφο ηεο παξνπζίαο ηεο ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά, εζληθά ή παγθφζκηα, είλαη ε αλάπηπμή ηεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ άπηνληαη ηεο επηβίσζήο ηεο αιιά θαη ηεο δπλαηφηεηάο ηεο λα παξέρεη αμηφπηζηεο ιχζεηο θαη λα εγθαζηδξχεη θιίκα πηζηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ζηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο. Ζ αλάπηπμε ελφο πγηνχο πειαηνινγίνπ είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ην κέιινλ θάζε επηρείξεζεο. Σηο εν λόγυ εκπαιδεςηικό ππόγπαμμα δίνεηαι ζημαζία ζηην ανάπηςξη ενόρ ζύγσπονος ζςζηήμαηορ πελαηοκενηπικήρ θεώπηζηρ ανάπηςξηρ πελαηολογίος μέζυ διαδικαζιών CRM. Σκοπόρ ηος ππογπάμμαηορ δεν είναι να «ζηήζει» ένα ππόγπαμμα CRM για ηην μέζη ελληνική επισείπηζη, αλλά να εςαιζθηηοποιήζει ηοςρ ζςμμεηέσονηερ και να ηοςρ καηεςθύνει ππορ μία ποιοηικόηεπη και αποδοηικόηεπη ζσέζη ζςνεπγαζίαρ με ηο ήδη ςπάπσον πελαηολόγιο, συπίρ να παπαβλέποςν ηην αναπηςξιακή πολιηική ηηρ επισείπηζήρ ηοςρ. (νέερ επαθέρ, νέερ πυλήζειρ). Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε Γ/ληεο & ηειέρε ηνπ ηκήκαηνο Marketing & Πσιήζεσλ επηρεηξήζεσλ. Δπίζεο αθνξά θαη ηνπο ίδηνπο ηνπο επηρεηξεκαηίεο πνπ έρνπλ ζηελ επζχλε ηνπο ην ηνκέα MARKETING ΠΧΛΖΔΗ ηεο εηαηξίαο ηνπο. ΔΗΑΓΧΓΖ Πνηα ε ζεκαζία ελφο ελεκεξσκέλνπ πειαηνινγίνπ Πνηεο νη δπζθνιίεο ζην επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη ηεο ζχγρξνλεο επνρήο Αξθεί κφλν ε χπαξμε ελφο ελεκεξσκέλνπ πειαηνινγίνπ γηα ηελ αλάπηπμε κηαο επηρείξεζεο; ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Πνπ ζηνρεχεη ην πξντφλ ππεξεζία πνπ παξέρσ σο επηρείξεζε; Πσο είλαη δνκεκέλν ην target group ησλ ηειηθψλ απνδεθηψλ; Γηαδηθαζία Έξεπλαο Αγνξάο (ζπλεληεχμεηο εξσηεκαηνιφγην επί ηφπνπ επηζθέςεηο ζηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο) Υξήζε Gatekeeper σο κέζνπ δηείζδπζεο ζην ζηφρν πνπ έρεη ηεζεί Κάιπςε αλαγθψλ (πξαγκαηηθψλ ή ηερλεηψλ) Δπηθνηλσληαθή πνιηηηθή θαηά ηνλ εληνπηζκφ ηνπ πειαηνινγίνπ θνπφο καο ε αλάπηπμε ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο! ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ ΟΡΓΑΝΧΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Οξγάλσζε πειαηνινγίνπ βάζεη δηαδηθαζηψλ εηαηξείαο ή βάζεη ξπζκνχ θάιπςεο αλάγθεο; Γηαρείξηζε ηεο πιεξνθνξίαο (raw data analysis) Καηεγνξηνπνίεζε πειαηείαο βάζεη: Α. Οηθνλνκηθψλ κεγεζψλ Β. Ρπζκνχ αλαλέσζεο παξαγγειηψλ Γ. Πηζηφηεηαο Γ. Πξννπηηθήο Αλάπηπμεο Μεραλνγξαθηθέο εθαξκνγέο ππνζηήξημεο θαηεγνξηνπνίεζεο πειαηεηαθήο βάζεο Υξήζε βάζεσλ δεδνκέλσλ θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ πειαηνινγίνπ ΜΔΡΟ ΣΡΗΣΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΗΟΤ Φηινζνθία CRM Οη δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ελφο ζπζηήκαηνο CRM Οη δηαθνξέο κεηαμχ ελφο πειαηνθεληξηθνχ θαη ελφο δηθηπνθεληξηθνχ ζπζηήκαηνο αλάπηπμεο πειαηνινγίνπ Σειηθφο ζθνπφο ε αλάπηπμε ηεο εηαηξείαο καο αιιά θαη ηνπ ζπλεξγάηε καο! (win win) Πνηφηεηα vs Πνζφηεηαο Πνηνηηθφο πξνζαλαηνιηζκφο θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ πειαηνινγίνπ (ή δηαθνξεηηθά Θέινπκε φινπο ηνπο πειάηεο;) 12 ΧΡΔ Σ.ΠΗΣΣΑ Γηεπζπληήο Marketing Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πσιήζεσλ. Δηζεγεηήο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα & ζην εμσηεξηθό. Μάξηηνο 17,18/2011 Ηνύληνο 09,10/2011 Οθηώβξηνο 13,14/2011

13 ΠΟΗΟΣΗΚΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΠΔΛΑΣΧΝ ηόρνη ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη: Βπασςππόθεζμοι: ε αχμεζε ηθαλνηήησλ, ε βειηίσζε δεμηνηήησλ θαη ν εκπινπηηζκφο πθηζηακέλσλ γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. Μέζοι & μακποππόθεζμοι: δεκηνπξγία θιίκαηνο αλάξηεζεο, αχμεζε ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ θαη αχμεζε θεξδνθνξίαο ηεο επηρείξεζεο νξγαληζκνχ. Αληηιακβαλφκελε & πξνζδνθψκελε εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε. Σα έμη (6) βήκαηα ρεηξηζκνχ ησλ παξαπφλσλ. Γηνίθεζε πειαηεηαθψλ Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο: πψο λα μεπεξλάηε ηηο πξνζδνθίεο ηνπ πειάηε. ζρέζεσλ κε βάζε ην retention θαη ην aqusition (δηαηήξεζε, πξφθιεζε). Αλάγθεο ησλ πειαηψλ. Μέζνδνη πξφιεςεο ηεο Οη αξρέο ηεο πνηνηηθήο εμππεξέηεζεο. απνθνπήο πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ. Σα ζθάικαηα ζηελ εμππεξέηεζε. Δληνπηζκφο δεκηνγφλσλ Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε θαη ππαιιήινπο ησλ ηκεκάησλ Πσιήζεσλ, Customer Service θαη Marketing. ΓΔΧΡΓ.ΣΑΜΑΣΖ Πηπρηνύρνο Marketing (Η.S. DIP-LONDON C.C.I.) Γηδάζθσλ ζηελ ΑΣΟΔΔ(Τκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ) θαη ζην Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα Marketing & Πσιήζεσλ κε κεγάιε εξγαζηαθή & εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Ση αλακέλνπλ νη πειάηεο θαηά ηελ εμππεξέηεζή ηνπο. Σξφπνη, κέζνδνη θαη ηερληθέο θαηάθηεζεο ηεο αθνζίσζεο ησλ πειαηψλ. Σα αίηηα ησλ παξαπφλσλ. Αίηηα δπζαξέζθεηαο ησλ πειαηψλ. Γηάγξακκα αλάιπζεο γηα ην θφζηνο ηεο δπζαξέζθεηαο πειαηψλ. Δπαλαθνξά δπζαξεζηεκέλσλ πειαηψλ. πειαηψλ, κέζνδνη αληηθαηάζηαζεο. Ζ κεζνδνινγία ηνπ πειαηνθεληξηζκνχ ζε ζρέζε κε ηε ζηνρνζεζία.. Case studies, εθπαηδεπηηθέο ηαηλίεο. Δπίιπζε απνξηψλ, αμηνιφγεζεο ζεκηλαξίσλ. 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 28,29/2011 Ηνύληνο 06,07/2011 Ννέκβξηνο 21,22/2011

14 ΟΛΑ ΟΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΓΝΧΡΗΕΔΣΔ ΓΗΑ ΔΠΗΣΤΥΖΜΔΝΔ ΠΧΛΖΔΗ O πσιεηήο, ε εηαηξεία, ην πξντφλ. Δίλαη ε βαζηθή αξρή ηεο ηερληθήο πσιήζεσλ S.P.E.N.D. φπσο απηή ζα πεξηγξαθεί δηεμνδηθά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο. Ο πσιεηήο, πέξαλ ηνπ φηη είλαη ηα κάηηα θαη ηα απηηά κηαο επηρείξεζεο, είλαη ν άλζξσπνο πνπ απνηειεί ηελ «βηηξίλα» ηεο εηαηξείαο. Όηαλ κηα βηηξίλα είλαη θαζαξή, καο επηηξέπεη λα δνχκε ην πεξηερφκελν πίζσ απφ απηήλ. Όηαλ δελ είλαη, αθνχ πξνζπαζήζνπκε ιίγν λα δηαθξίλνπκε νηηδήπνηε, πάκε ζηελ επφκελε Ο πσιεηήο, ζχκβνπινο, εηζπξάθηνξαο, γηαηί φρη θαη «καξθεηίζηαο» ηεο επηρείξεζήο ηνπ, είλαη ε ζχλζεηε κεραλή πνπ απιά ηα θάλεη φια. Θα πνπιήζεη, ζα δψζεη ιχζεηο ζε πξνβιήκαηα, ζα κεηαθέξεη ηα κελχκαηα ηεο αγνξάο ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ζα απνηειεί κε ιίγα ιφγηα κηα ζχγρξνλε αηνκηθή κνλάδα πνπ ζα θάλεη ηνλ εαπηφ ηνπ «απαξαίηεην ζπλεξγάηε». Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο πέξαλ ησλ ηερληθψλ πσιήζεσλ, ζα γίλεη αλαθνξά ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ νη πσιεηέο, θαη ζα επηρεηξεζεί κηα ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε επίιπζεο απηψλ. Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζε ζηειέρε πσιήζεσλ εμππεξέηεζεο πειαηείαο πνπ έρνπλ ήδε κία επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζην αληηθείκελφ ηνπο. Με ηελ εκπεηξία ηνπο, ζε ζπζρεηηζκφ κε ηελ παξνπζίαζε ηερληθψλ φπσο ην S.P.E.N.D. ηα ζηειέρε αληηιακβάλνληαη φηαλ θάλνπλ θάηη, γηαηί ην θάλνπλ. Μαο ελδηαθέξεη ηα ζηειέρε λα κελ θηλνχληαη αέλαα θαη ρσξίο ζθνπφ κεηαμχ πειάηε θαη πψιεζεο εμππεξέηεζεο, αιιά λα εθαξκφδνπλ ζπλνιηθή πειαηνθεληξηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο επαγγεικαηηθψλ δεζκψλ. Απηφ θάλεη ηε δηαθνξά ζηελ πνηνηηθή εμππεξέηεζε. Σ.ΠΗΣΣΑ Γηεπζπληήο Marketing Οκίινπ Δπηρεηξήζεσλ, κε εμεηδίθεπζε ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη πσιήζεσλ. Δηζεγεηήο κε κεγάιε δηδαθηηθή εκπεηξία ζηελ Διιάδα & ζην εμσηεξηθό. Πξνεηνηκαζία πώιεζεο Γηαδηθαζία ηξαηεγηθή Μαζαίλνληαο γηα ηνπο πειάηεο πξηλ ηνπο επηζθεθζνχκε Πσο θάλνπκε ηνπο πειάηεο λα έξζνπλ ζε εκάο. Διέγρνπκε ηηο λέεο επαθέο πνπ ζα απνθέξνπλ κειινληηθά πσιήζεηο; Πξνζέγγηζε πειαηνινγίνπ πγθέληξσζε δπλάκεσλ πξηλ ηελ θξίζηκε επαθή κε ηνλ πειάηε Σξφπνη ζπκπεξηθνξάο απέλαληη ζηνλ πειάηε (ηζρχνληα ή κειινληηθφ) πλέληεπμε πειάηε ή πσο «αλαθξίλνπκε» ηνλ πειάηε γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε πνπ ζέινπκε λα δηακνξθψζνπκε Κάλνληαο ηνλ πειάηε λα θαληάδεη «αλψηεξνο» ζνπ, θαη λα πηζηεχεη φηη απηφο απνθάζηζε! Γνκή εξσηήζεσλ πνπ απεπζχλνληαη ζηνλ πειάηε πώιεζεο Παξνπζίαζε πξντφληνο ππεξεζίαο. Όθεινο ή ραξαθηεξηζηηθά γηα ηνλ πειάηε; Όηαλ κηιάο πνιχ, πνπιάο ιίγν. Γηαηί ζπκβαίλεη απηφ; Γηαρείξηζε αληηξξήζεσλ πειαηψλ. Ζ ηερληθή S.P.E.N.D. ζηηο πσιήζεηο Ζ ηερληθή O.O.D.A. ζηηο πσιήζεηο Ζ δηαζεζηκφηεηά κνπ σο πσιεηήο θαη κεηά ηελ πψιεζε Πφηε αλαιακβάλσ πξσηνβνπιίεο Σν φξακά κνπ θαη ν ζπζρεηηζκφο ηνπ κε ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ πειάηε 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 24,25/2011 Απξίιηνο 04,05/2011 επηέκβξηνο 26,27/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011 Ννέκβξηνο 17,18/2011

15 Σν ζεκηλάξην απηό απεπζύλεηαη ζηα ζηειέρε pre sales, πσιήζεσλ, Μάξθεηηλγθ, εκπνξηθνχ ηκήκαηνο, ππεχζπλνπο εμππεξέηεζεο πειαηψλ, ηερληθψλ, θαη εηδηθφηεξα ζηνπο: Υπεπζύλνπο πξντζηακέλνπο ηνκέσλ πσιήζεσλ ή θάζεησλ αγνξώλ πνπ είλαη ππεύζπλνη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθώλ ζηόρσλ ηεο εηαηξείαο Yπεπζύλνπο pre-sales πσιήζεσλ, πνπ έρνπλ ηελ επζύλε ηεο ελεκέξσζεο ησλ θάζεησλ αγνξώλ, κεγάισλ πειαηώλ θιπ γηα ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο καο, βάζεη ησλ αλαγθώλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε Σηα ππεύζπλα ζηειέρε πσιήζεσλ, πνπ επηζθέπηνληαη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ηνπο πειάηεο θαη πνπινύλ ηα πξντόληα ηεο εηαηξείαο θαη δεκηνπξγνύλ πγηείο θαη καθξνρξόληεο ζρέζεηο κε ηνπο πειάηεο Σηνπο ππεπζύλνπο ηερληθνύο ηεο εηαηξείαο πνπ είλαη αξκόδηνη γηα ηελ εγθαηάζηαζε θαη θαιή ιεηηνπξγία ησλ πξντόλησλ ηεο εηαηξείαο Υπεπζύλνπο εμππεξέηεζεο πειαηείαο πνπ εξγάδνληαη ζην εκπνξηθό ηκήκαηα αιιά ιόγσ ηεο ζέζεο ηνπο επηθνηλσλνύλ κε ηνπο πειάηεο Υπόινηπν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο πνπ έρεη άκεζε ζρέζε θαη επαθή κε ηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ. ΤΓΥΡΟΝΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΧΛΖΔΧΝ & ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ & ΠΡΟΧΘΖΖ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ Α ΜΕΡΟΣ Γηαπξνζσπηθή Δπηθνηλσλία πσιεηήπειάηε Ζ δηαδηθαζία ηεο επηθνηλσλίαο Υξεζηκνπνηψληαο ηηο αηζζήζεηο Αιιειεμαξηήζεηο & Αιιειεπηδξάζεηο Δπαλαηξνθνδφηεζε πειάηε Γηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ Ζ Σέρλε ηνπ Αθνχεηλ θαη ε Δλεξγεηηθή Αθνή Πφζν θαινί αθξναηέο είκαζηε (πξνζσπηθό ηέζη) Ζ Με Λεθηηθή Δπηθνηλσλία Ση καο «ιέεη» ν πειάηεο, ρσξίο λα ην θαηαιαβαίλεη Ζ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο, ηα ζήκαηα θαη ε ζεκαζία ηνπο Πφζν θαιά θαηαιαβαίλνπκε ηελ γιψζζα ηνπ ζψκαηνο ησλ πειαηψλ καο (πξνζσπηθό ηέζη) Ζ ιεθηηθή επηθνηλσλία / ζεκεία πνπ πξέπεη λα πξνζέρνπκε Σα εκπφδηα ζηελ επηθνηλσλία θαη πψο λα ηα ππεξπεδάκε Σν θαηάιιειν Δπηθνηλσληαθφ Πεξηβάιινλ πλαηζζεκαηηθή λνεκνζχλε Σν Φπζηθφ καο νπινζηάζην ζαλ ζηειέρε πσιήζεσλ Οη βαζηθέο αξρέο, νη παγίδεο θαη ηα «Θαλάζηκα ακαξηήκαηα» ζηελ επηθνηλσλία Σν ζχζηεκα ηεο νινθιεξσκέλεο δηαπξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο Πφζν θαινί είκαζηε ζηελ επηθνηλσλία; (πξνζσπηθό ηέζη) Β ΜΕΡΟΣ Αλάιπζε ηεο δηαπξνζσπηθήο επαθήο κε ηνλ πειάηε Σξφπνη πξνζέγγηζεο ηνπ πειάηε Πψο λα εληππσζηάζεηε ηνλ πειάηε Πψο γίλνκαη ζπκπαζήο ζηνλ πειάηε Ζ ρξήζε ησλ εξσηήζεσλ θαη ε ζεκαζία ηνπο Καηαλφεζε ηνπ ξφινπ ησλ ζηειερψλ ηνπ πειάηε Οη θάζεηο θαη ηα ζηάδηα ηεο πψιεζεο Αλαθάιπςε αλαγθψλ, επηζπκηψλ θαη δπλαηνηήησλ ηνπ πειάηε Πψο πνπιάκε; Μέζνδνο FABP Ση πνπιάκε; Αμία πξντφληνο vs ηηκήο Μέζνδνη πψιεζεο up selling & cross selling Παξνπζίαζε ηεο ιχζεο καο / ελαιιαθηηθέο πξνηάζεηο Σερληθέο ρεηξηζκνχ αληηξξήζεσλ ηνπ πειάηε Ο ξόινο & ε ζπλεηζθνξά ηνπ/ηεο ππεπζύλνπ πσιήζεσλ ζηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε «Δίζαη ε εηαηξεία ζηα κάηηα ηνπ πειάηε» Καιιηέξγεηα πειαηνθεληξηθήο θηινζνθίαο Παίξλνληαο απνθάζεηο εζηηαζκέλεο ζε πειάηεο Υηίδνληαο θαιέο ζρέζεηο κε ηνλ πειάηε Δπίπεδα ππεξεζηώλ θαη ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε Οη ζηηγκέο επαθήο, «νη ζηηγκέο αιήζεηαο» ηνπ πειάηε Ζ θξνληίδα ηνπ πειάηε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε Καηαλφεζε ηεο θξνληίδαο ηνπ πειάηε θαη ην αλακελφκελν επίπεδν θξνληίδαο ηεο πνιηηηθήο ηεο εηαηξείαο Δπίπεδα ππεξεζηψλ καο/ηεξάξρεζε πξνηεξαηνηήησλ Παξαθνινχζεζε ησλ «αληηιήςεσλ» ηνπ πειάηε Σα 7 C s ηεο ζσζηήο επαγγεικαηηθήο ζπλδηαιιαγήο Δπηβεβαίσζε αληίιεςεο πιήξνπο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πειάηε Παξαδείγκαηα /αζθήζεηο Ε ΜΕΡΟΣ Υεηξηζκόο παξαπόλσλ πειαηώλ Δπαγγεικαηθόο Υεηξηζκόο παξαπόλσ Υξήζε ηεο γιώζζαο ηνπ ζώκαηνο Καιή νπηηθή επαθή Πξφζραξν πξφζσπν/ρακφγειν Κίλεζε πξνο ην κέξνο ηνπ πειάηε Καηάιιεινο ρεηξηζκφο ηεο γιψζζαο ηνπ ζψκαηνο Καζνξηζκφο ζσζηήο ζέζεο επαγγεικαηηθήο ζπδήηεζεο

16 θνπόο ηνπ ζεκηλαξίνπ είλαη λα κπήζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζε ζχγρξνλεο ηερληθέο πσιήζεσλ & επηθνηλσλίαο ζε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ πειαηνινγίνπ θαη ηεο δηαηήξεζεο ηθαλνπνηεκέλσλ πειαηψλ. Σερληθέο δηαπξαγκαηεχζεσλ Δίκαζηε καιαθνί ή ζθιεξνί ηάζε/ζπκπεξηθνξά δηαπξαγκαηεπηέο; Παξνπζίαζε ζσζηήο ζηάζεο καο Πνηφο είλαη ν ηχπνο καο ζαλ (attitude) ζηνλ πειάηε δηαπξαγκαηεπηήο (πξνθίι ηάζε ζηγνπξηάο θαη ζπκκεηερφλησλ) απηνπεπνίζεζεο Μέζνδνη θιεηζίκαηνο ηεο πψιεζεο Καινί ηξφπνη ζπκπεξηθνξάο Αζθήζεηο πξαθηηθψλ αληηξξήζεσλ & Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ δηαπξαγκαηεχζεηο πειαηψλ εμππεξέηεζε ηνπ πειάηε Πψο «κηιάκε» ζηνλ πειάηε Γ ΜΕΡΟΣ Δλδηαθέξνλ γηα ην πξφβιεκα Αλάιπζε ηύπνπ ζπκπεξηθνξάο πειάηε ηνπ πειάηε Καηαλφεζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηχπσλ εβαζκφο ζην πξφβιεκα ηνπ πειαηψλ πειάηε Καηαλφεζε ησλ θηλήηξσλ αγνξάο ηνπ πειάηε Δλέξγεηεο Πνηά είλαη ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά Αθνχκε /Γείρλνπκε θαηαλφεζε/ ηνπο ελδηαθέξνλ Πνηέο είλαη νη επηδηψμεηο ηνπο, πψο Κάλνπκε ζσζηέο εξσηήζεηο πείζνληαη, πψο παξαθηλνχληαη Σξφπνη ρεηξηζκνχ Πψο ζα ηνπο θαηαιαβαίλνπκε παξαπφλσλ/δηαθσληψλ/αληηξξήζε Πψο ζα πξνζαξκφδνπκε ηελ σλ ζπκπεξηθνξά καο αλάινγα κε ηνλ Feedback πειάηε πειάηε Δπγεληθέο θηινθξνλήζεηο Πψο ζα βειηηψζνπκε ηελ επηθνηλσλία, ζρέζε καο καδί ηνπο Αλάιπζε θχξησλ ηχπσλ ζπκπεξηθνξάο Πξνθίι ηχπνπ ζπκπεξηθνξάο ζπκκεηερφλησλ Δ ΜΕΡΟΣ Ηθαλνπνίεζε ηνπ πειάηε θαη πνηνηηθή εμππεξέηεζε Καηαλόεζε ηεο ζεκαζίαο ησλ επραξηζηεκέλσλ πειαηώλ Ζ ζπνπδαηφηεηα ησλ επραξηζηεκέλσλ πειαηψλ Οη θάζεηο πηζηφηεηαο ηνπ πειάηε (loyalty ladder) Καηαλνψληαο ηηο αλάγθεο ηνπο θαη ηα θίλεηξα αγνξάο ηνπο Καηαλνψληαο ηελ αγνξαζηηθή ηνπο ζπλήζεηα θαη ζπκπεξηθνξά Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ επραξίζηεζήο ηνπο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηνλ βαζκφ δπζαξέζθεηαο ηνπο 18 ΧΡΔ Καηόπηλ εθδειώζεσο ελδηαθέξνληνο επηθνηλσλήζηε καδί καο Σει

17 ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΔΗ ζην H.R. (γηα πξώηε θνξά θαη ζηελ Διιάδα) ΈΝΑ ΔΜΗΝΑΡΗΟ ΡΔΑΛΗΣΗΚΟ, ΠΡΑΚΣΗΚΟ, ΔΦΑΡΜΟΗΜΟ Μαθξηά από Θεσξίεο θαη απιέο Πιεξνθνξίεο! θνπόο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη ζπκκεηέρνληεο λα αλαπηχμνπλ ηθαλφηεηεο, ζην πψο λα ρεηξίδνληαη θαη λα μεπεξλνχλ εκπφδηα πνπ πξνθχπηνπλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, αλαθαιχπηνληαο ιχζεηο θαη κεγηζηνπνηψληαο ηφζν ηελ θεξδνθνξία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ πξννπηηθή δεκηνπξγίαο καθξνρξφλησλ ζρέζεσλ. Σo ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε όια ηα ηειέρε ηνπ H.R. ΓΖΜΟΘΔΝΖ ΠΑΠΑΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟΤ Ο εηζεγεηήο, εθηφο ηεο επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, δηαζέηεη θαη ηελ πείξα δεθάδσλ ζπκθσληψλ. Toλ έρνπλ εκπηζηεπηεί δεθάδεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ ζηειερψλ ηνπο ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. Eίλαη εηζεγεηήο ηεο Γηαπξαγκαηεπηηθήο Αθαδεκίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ ζην κάζεκα ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ εμσηεξηθφ. ΟΦΔΛΖ Θα δεκηνπξγεζνχλ ζπλεξγίεο θαη ζα ιπζνχλ δηαθνξέο. Θα πξνσζνχλ επηδέμηα, ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο, πνιηηηθέο ηεο εηαηξίαο ρσξίο λα δηαηαξάζζεηαη ε επηθνηλσλία. Θα ρξεζηκνπνηνχλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή κεζνδνινγία ψζηε λα μεπεξλνχλ εκπφδηα θαη λα είλαη απνηειεζκαηηθνί αθφκα θαη φηαλ νη θαηαζηάζεηο δελ είλαη φπσο ηηο ζέινπλ. Θα αλαπηχμνπλ ηαθηηθέο θαη ηερληθέο ψζηε λα παίξλνπλ ην θαιχηεξν απνηέιεζκα, απφ ηνπο εξγαδφκελνπο, κεηαηξέπνληαο ηπρφλ δηαθνξέο ζε ζπκθέξνπζεο ζπκθσλίεο. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζην H.R., κηα θξίζηκε δξαζηεξηφηεηα. Ση θάλεη έλα Γηεπζπληή H.R. απνηειεζκαηηθφ δηαπξαγκαηεπηή. Ζ Πξνεηνηκαζία θαη νη θξίζηκνη παξάγνληεο ηεο Πψο αξρίδεηο, πνπ ζπλερίδεηο Ο ππξήλαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ H.R. Δπηινγή ηεο ζσζηήο ζηξαηεγηθήο. Σα Σέζζεξα θξίζηκα ζεκεία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο ζην H.R. Σαθηηθέο θαη Σερληθέο: Μπζηηθά, παγίδεο, κχζνη θαη ιάζε. Γεμηφηεηεο επαλαζρεδηαζκνχ κηαο άγνλεο δηαπξαγκάηεπζεο. Φπρνινγηθά ιάζε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ H.R. Απαληήζεηο ζηηο πην ζπρλέο εξσηήζεηο H.R. δηαπξαγκαηεπηψλ: γηα ρξήκαηα, γηα απνδνηηθφηεηα, γηα ζπλζήθεο εξγαζίαο. Γηαπξαγκαηεχζεηο κε πξντζηακέλνπο, πθηζηάκελνπο, ζπλαδέιθνπο Ζ δηαπξαγκάηεπζε σο ππιψλαο ζηε δηνίθεζε αλζξψπσλ. 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 15,16/2011 Μάηνο 17, 18/2011 Οθηώβξηνο 24, 25/2011

18 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (1 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη γηα: ην ξφιν ησλ logistics θαη ηεο απνζήθεο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ρσξνζέηεζε ηεο απνζήθεο ηνλ εθηεισληζκφ, ηελ παξαιαβή θαη ηελ ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο ηα ζπζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο ησλ απνζεκάησλ. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΑ LOGISTICS Γηάγξακκα ξνήο ελεξγεηψλ Ζ έλλνηα ησλ logistics γεληθά παξαιαβήο ( Άθημε Τιηθψλ, Logistics επηρεηξήζεσλ Ξεθφξησκα, Έιεγρνο Οη δξαζηεξηφηεηεο ησλ logisticsζηελ Δθνδηαζηηθή αιπζίδα Παξαζηαηηθψλ,Έιεγρνο- Παξαιαβή Τιηθνχ /εηζαγσγή ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα) Δθνδηαζηηθή αιπζίδα επηρείξεζεο Παξάιιειεο ελέξγεηεο ηνπ ΑΠΟΘΖΚΖ Υσξνηαμηθή νξγάλσζε απνζήθεο, ζρεδηαζκφο Λεηηνπξγηθή δηάηαμε ρψξσλ θαη εμνπιηζκφο απνζήθεπζεο. Ρνή πιηθψλ θαη πιέγκα δηαδξφκσλ. πζηήκαηα δηαθίλεζεο πιηθψλ ζηελ απνζήθε (πεξνλνθφξα ξανπιφδξνκνη, ηαηληφδξνκνη, Γεξαλνί, Γεξαλνγέθπξεο θ.ι.π.). Κξηηήξηα επηινγήο εμνπιηζκνχ απνζήθεπζεο & δηαθίλεζεο. ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ Δπάιιεια ζηξψκαηα Απνζήθεπζε κε ζηαζεξά ξάθηα γεληθήο ρξήζεο Απνζήθεπζε κε θαξδχο δηαδξφκνπο παιεηψλ Απνζήθεπζε κε ζηελνχο δηαδξφκνπο παιεηψλ Απνζήθεπζε κε ξάθηα ειεχζεξεο δηέιεπζεο (drive in) Απνζήθεπζε κε θεθιηκέλα ξάθηα κε ξανπια Απηνκαηνπνηεκέλε απνζήθεπζε κε θπιηφκελα ξάθηα απνζήθεο θαξνπζει Απηφκαηεο απνζήθεο Δπηινγή ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο Οξγάλσζε ρσξνηαμίαο ΔΚΣΔΛΧΝΗΜΟ, ΠΑΡΑΛΑΒΖ, ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ Σν δειηίν παξαγγειίαο (εληνιή αγνξάο) Ζ εηδνπνίεζε θφξησζεο Ζ δηαηαθηηθή /ππνρξεψζεηο κεηαθνξέα Ζ δηαζάθηζε /δηαδηθαζίεο ηνπ ηεισλείνπ ινγηζηεξίνπ Πσο νξγαλψλεηαη ε απφξξηςε πιηθνχ θαηά ηε παξαιαβή ιφγσ πνηνηηθνχ ζθάικαηνο - Πνζνηηθνχ ζθάικαηνο ρεηηθά έγγξαθα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε παξαιαβή Ζ κεραλνξγάλσζε ηεο παξαιαβήο Ζ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ ΚΧΓΗΗΖΖ ΚΑΗ ΔΝΘΔΜΗΑΖ ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Καηεγνξηνπνίεζε ησλ πιηθψλ θαηά ηελ είζνδφ ηνπο θαη γηα ιφγνπο θνζηνιφγεζεο Κσδηθνπνίεζε ησλ πιηθψλ.(κσδηθφο αξηζκφο, P/N, BAR CODE,N.S.N θ.ι.π).πζηήκαηα θσδηθνπνίεζεο πιηθψλ χζηεκα έλδεημεο ηεο ζέζεο ηνπ πιηθνχ (Κσδηθνπνίεζε ζέζεσλ απνζήθεο) πζρέηηζε πιηθνχ-ζέζεο. πζηήκαηα δεζκεπκέλεο θαη άλαξρεο ζέζεο πζηήκαηα πξνηεξαηφηεηαο εμαγσγήο (FIFO LIFO ). 12 ΧΡΔ Ηαλνπάξηνο 25,26/2011 Απξίιηνο 27,28/2011 επηέκβξηνο 26,27/2011

19 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (2 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη γηα: ηα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο απνζεκάησλ ηελ αλάιπζε θφζηνπο θαηά ηελ απνζήθεπζε, θαηά ηελ παξαγγειία, θαηά ηελ έιιεηςε απνζεκάησλ ηηο παξαγγειίεο απνζεκάησλ αλαιφγσο ηνπ είδνπο θαη ηεο ζπρλφηεηαο παξαγγειίεο (PULL PUSH) ηα απνζέκαηα αζθαιείαο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΜΔΘΟΓΟΗ PULL ΔΛΔΓΥΟΤ Άξηζηε πνζφηεηα παξαγγειίαο ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Ύςνο απνζέκαηνο αζθαιείαο Παξαγγειίεο θαη έιεγρνο Αμηνιφγεζε παξερφκελσλ εθπηψζεσλ απνζεκάησλ γηα πνζφηεηεο πνπ παξαγγέιινληαη κηα θνξά, π.ρ. χζηεκα πξνβιέςεσλ εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, θξέζθα MRP II - ΗΗΗ ηξφθηκα εκείν αλαπαξαγγειίαο Αλαπιήξσζε θαη έιεγρνο απνζεκάησλ γηα ΑΝΑΛΤΖ ΚΟΣΟΤ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΚΟΣΟ ΑΠΟΘΖΚΔΤΖ επαλαιακβαλφκελεο πνζφηεηεο παξαγγειίαο, π.ρ. αληαιιαθηηθα, Γεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ εηδε super market, νηθηαθεο Λεηηνπξγηθψλ εμφδσλ, κηζζψλ ζπζθεπεο, ελδπζε, ππνδεζε θ.α. απνζεθαξίσλ θαη θπιάθσλ, ελνηθίσλ ή Πεξηνδηθφ ζχζηεκα απνζβέζεσλ, ζπληήξεζεο θηηξίσλ θαη Δχξεζε πνζφηεηαο παξαγγειίαο εμνπιηζκνχ (E.O.Q), πφζν παξαγγέιλσ) Καηαζηξνθψλ θαη δεκηψλ Δχξεζε ρξφλνπ αλαπαξαγγειίαο Παιαίσζεο θαη αρξήζηεπζεο πιηθψλ (πφηε παξαγγέιλσ) (πιηθά νξίνπ δσήο) Πξναηξεηηθήο αλαπιήξσζεο Αζθαιεηψλ θαη θφξσλ χζηεκα ησλ δπν θαιαζηψλ Τξόπνο ππνινγηζκνύ / πξνζέγγηζεο πζηήκαηα παξαγγειίαο ησλ ηνπ θαζαξψλ απαηηήζεσλ Case study ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΓΓΔΛΗΑ ΜΔΘΟΓΟΗ PUSH ΔΛΔΓΥΟΤ Μηζζνί πξνζσπηθνχ (ηκήκα ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ πξνκεζεηψλ, αγνξαζηέο) π.ρ. θαηεςπγκέλα πξντφληα αιηείαο Απνζβέζεηο ρξεζηκνπνηνχκελνπ ΑΠΟΘΔΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ εμνπιηζκνχ γηα παξαγγειίεο Απφ ηη εμαξηάηαη ην κέγεζνο ηνπ Κφζηνο απνζηνιήο απνζέκαηνο αζθαιείαο Κφζηνο πνηνηηθνχ ειέγρνπ Δπίπεδν εμππεξέηεζεο (service παξαιαβψλ level) θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Set up κεραλψλ (ζε παξαγσγηθέο απφζεκα αζθαιείαο δηαδηθαζίεο) Ζ αλνκνηνκνξθία (παίμηκν) ηεο δήηεζεο θαη ηνπ ρξφλνπ ΚΟΣΟ ΔΛΛΔΗΦΔΧ ΑΠΟΘΔΜΑΣΟ παξαγγειίαο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ην Έιιεηςε πξνο εμσηεξηθνχο απφζεκα αζθαιείαο παξάγνληεο: (απψιεηα θήκεο-ξήηξεο θ.ι.π.) Δπεμήγεζε ησλ ζρεηηθψλ ζηαηηθψλ ελλνηψλ Έιιεηςε πξνο εζσηεξηθνχο παξάγνληεο: (απψιεηα παξαγσγηθήο ηθαλφηεηαο, θαζπζηέξεζε παξάδνζεο, θιείζηκν γξακκήο παξαγσγήο) Τπνινγηζκφο απνζέκαηνο αζθαιείαο κε βάζε ην επηζπκεηφ service level Παξάδεηγκα Σξφπνο ππνινγηζκνχ / πξνζέγγηζεο ηνπ θαζελφο 12 ΧΡΔ Φεβξνπάξηνο 21,22/2011 Μάηνο 23,24/2011 Οθηώβξηνο 17,18/2011

20 ΟΡΓΑΝΧΖ ΑΠΟΘΖΚΖ & ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΦΟΓΗΑΣΗΚΖ ΑΛΤΗΓΑ (3 ν ΜΔΡΟ) Σν ζεκηλάξην έρεη ζθνπό λα ελεκεξψζεη: γηα πην ζχγρξνλεο δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη ζηνλ έιεγρν απνζεκάησλ, ζηελ απνγξαθή, ρνξήγεζε πξνο εζσηεξηθφ (παξαγσγή, ζπληήξεζε) θαη εμσηεξηθφ πειάηε(picking) θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο εηαηξίαο γηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο κε ηνλ αληίζηνηρν απαηηνχκελν εμνπιηζκφ θαη ηε ζρεηηθή ζχγθξηζε κεηαμχ ηνπο θαζψο θαη ηερληθέο 5S βειηίσζεο ηεο ρσξνηαμίαο γηα εηδηθά ζέκαηα φπσο πιηθά νξίνπ δσήο θαη επηζηξνθέο ηνπο δπλαηνχο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο δηαλνκήο θαη κεηαθνξάο. Σν ζεκηλάξην απεπζχλεηαη ζε Τπεύζπλνπο θαη ηειέρε Απνζήθεο, Γξαθείσλ Μεζόδσλ θαη Πξνγξακκαηηζκνύ θαη γεληθά ζε φινπο εθείλνπο νη νπνίνη εκπιέθνληαη ελεξγά ζην θχθισκα δηαρείξηζεο πιηθψλ ηεο επηρείξεζεο (πρ. Logistics Managers, Τπεύζπλνπο Πξνκεζεηώλ, Τπεύζπλνπο Γηαλνκώλ Παξαγσγήο θιπ). Ν.ΚΑΣΗΜΖΣΖ Msc Logistics FIT, BIS, Virginia University, Δηζεγεηήο ζεκηλαξίσλ κε πνιπεηή δηδαθηηθή εκπεηξία, Γηεηέιεζε Αλώηεξν Σηέιερνο Πξνκεζεηώλ επί ζεηξά εηώλ, Σύκβνπινο Δπηρεηξήζεσλ ζε ζέκαηα νξγάλσζεο απνζήθεο, Logistics & πξνκεζεηώλ. ΔΛΔΓΥΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ (RECORD ΟΗ ΔΠΗΣΡΟΦΔ ΣΧΝ ΤΛΗΚΧΝ KEEPING) Ζ δηαδηθαζία θαη ηα έληππα ηεο Παξαθνινπζεζε ησλ θηλήζεσλ θαη ησλ επίπεδσλ ηνπ απνζέκαηνο ζηνπο επηζηξνθήο ΤΛΗΚΑ ΟΡΗΟΤ ΕΧΖ θσδηθνχο θαη κεξίδεο ησλ πιηθψλ Δηδηθή δηαδηθαζία παξαιαβήο ηνπο Άλνηγκα κεξίδαο θαη αλάζεζε θαηάιιεινπ θσδηθνχ ζε λέα πιηθά. Πψο δηαζθαιίδεηαη ε ινγηθή FIFO ζηε ρνξήγεζή Πεξηγξαθή ησλ βαζηθψλ πεδίσλ Πψο γίλεηαη κεραλνγξαθηθά ε κεξίδαο πνπ ζα πξέπεη λα παξαθνινχζεζή ελεκεξψλνληαη ΓΗΚΣΤΑ ΓΗΑΝΟΜΖ Σα πεδία ζα πεξηιακβάλνπλ χλζεζε ελφο δηθηχνπ δηαλνκήο πεξηγξαθηθά ζηνηρεία / κφληκα, ζηνηρεία Υνλδξεκπφξην ζπλαιιαγψλ / κεηαβαιιφκελα. Ληαλεκπφξην Πεξηγξαθή δηαδηθαζίαο ελεκέξσζεο Αληηπξφζσπνη ησλ πεδίσλ ηεο κεξίδαο πιηθνχ απφ Μεζίηεο ηελ αίηεζή ηνπ κέρξη ηε παξαιαβή θαη Πψιεζε door to door ηε ρνξήγεζε ζηνλ αηηνχληα. Απνθιεηζηηθνί αληηπξφζσπνη Πσο γίλεηαη ε θαζεκεξηλή ζπληήξεζε Πσιήζεηο κέζσ ζπγθεληξψζεσλ θαη ελεκέξσζε ησλ αξρείσλ ησλ FRANCHISING κεξίδσλ ηνπ απνζέκαηνο. Καηαγξαθή παξαγγειηψλ, παξαιαβψλ, επηζηξνθψλ θαη ρνξεγήζεσλ. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΧΝ ΚΗΝΖΔΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Ζ κεζνδνινγία αλάιπζεο ΑΒC ζηνλ έιεγρν ηεο απνζήθεο. Παξαδείγκαηα εθαξκνγήο ζηα επηζηξεθφκελα ή απνξξηπηφκελα πιηθά απφ ηνπο πειάηεο. Δθαξκνγή ηεο ζηνλ εηήζην ηδίξν (ρνξεγήζεηο) ηεο απνζήθεο, κέζν απφζεκα, εηήζηα θέξδε, παξαιαβέο ΦΤΗΚΟΗ ΔΛΔΓΥΟΗ (ΑΠΟΓΡΑΦΔ) ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Μέζνδνη απνγξαθψλ Πεξηνδηθνί απνγξαθή πλερήο απνγξαθή Κπθιηθή απνγξαθή Γεηγκαηνιεπηηθή απνγξαθή Ζ ΥΟΡΖΓΖΖ / ΔΞΑΓΧΓΖ (PICKING) ΣΧΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΧΝ Υνξήγεζε πξνο εζσηεξηθφ πειάηε (Γξακκή παξαγσγήο, ζπληήξεζε, πιηθά ππνζηήξημεο) ρεηηθά έληππα θαη ραλνξγάλσζε Υνξήγεζε πξνο εμσηεξηθφ πειάηε (Σηκνιφγεζε) Σερληθέο picking Largest gap Combined routing Optimal routing ρεηηθά παξαδείγκαηα, ΒΗΝΣΔΟ Ηζηνξηθή αλαδξνκή Πιενλεθηήκαηα Μεηνλεθηήκαηα Παξάγνληεο επηηπρίαο ρέζε franchisor-franchisee ΒΑΗΚΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ ΦΤΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ Δληνπηζκφο θαηαζηεκάησλ Γεσγξαθηθή ζέζε & αξηζκφο απνζεθψλ Γξνκνιφγηα / ηξφπνη κεηαθνξάο Μέζα κεηαθνξάο Απνζέκαηα / DRP ( Distribution Requirements Planning ) Οξγάλσζε δηθηχσλ δηαλνκήο ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΜΖΜΑΣΟ ΓΗΑΝΟΜΖ Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ Αξκνδηφηεηεο Λήςε απνθάζεσλ Δπηινγή κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνγξακκαηηζκφο δξνκνινγίσλ 12 ΧΡΔ Μάξηηνο 21,22/2011 Ηνύληνο 20,21/2011 Ννέκβξηνο 21,22/2011

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε»

«Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Σ.Δ.Ι. ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΔΡΡΔ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ & ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Η εθαξκνγή ηνπ e-marketing ζηελ Διιάδα θαη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε» Φνηηεηήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» Αγγελιδάκης Παναγιώτης. Επιβλέπων Εισηγητής: κ. Φονδροκούκης Γρηγόριος ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜ.ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: LOGISTICS ( ΔΦΟΓΙΑΜΟ & ΓΙΑΚΙΝΗΗ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ) ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: Αγγελιδάκης Παναγιώτης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ τολή Γιοίκησης και Οικονομίας Σμήμα Λογιστικής Θέμα πτστιακής εργασίας: Ο ζηπαηηγικόρ ζσεδιαζμόρ ζηην Ελληνική ππαγμαηικόηηηα. Η δςζκολία δημιοςπγίαρ ζηπαηηγικού

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Η ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΙΝΟΤ ΓΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ηεο ΜΑΤΡΟΜΑΣΖ ΜΑΡΗΝΑ ηνπ ΠΔΣΡΟΤ Τπνβιήζεθε σο απαηηνχκελν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΔΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΡΗΔΗ & ΗΣΟΡΗΚΔ ΣΑΔΗ ΣΖ ΘΔΧΡΗΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ : ΟΗΚΟΝΟΜΑΚΖ ΓΔΧΡΓΗΟ ΤΝΔΠΗΒΛΔΠΟΝΣΔ ΚΑΘΖΓΖΣΔ : ΑΝΑΣΑΟΠΟΤΛΟ ΓΔΧΡΓΗΟ & ΠΟΛΤΥΡΟΝΗΟΤ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ

ηξαηεγηθέο ελνπνίεζεο ησλ πξνκεζεπηώλ ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο λέσλ πξντόλησλ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΗ & ΓΙΟΙΚΗΗ Μεηαπηπρηαθό ηκήκα, ηνκέαο Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο πλζεηηθή δηαηξηβή ζηα πιαίζηα ηνπ κεηαπηπρηαθνύ πξνγξάκκαηνο εηδίθεπζεο ζην ηκήκα ΜΠΓ Σίηινο Γηαηξηβήο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ

ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΕΖΣΖΖ ΔΗΓΗΚΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΓΔΞΗΟΣΖΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ ΜΔ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ηαπξνύια Αζεκαθνπνύινπ Θενδόηε θνπειίηνπ Απνζηόιεο Υαξίζεο ΠΑΔΠ ΜΑΡΣΗΟ 2010 ΔΗΑΓΧΓΖ Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

2011-06-07 ICS: 03.100.30

2011-06-07 ICS: 03.100.30 2011-06-07 ICS: 03.100.30 ΔΠ ΔΛΟΣ 1437 ΥΔΓΙΟ DRAFT ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΣΤΠΟ HELLENIC STANDARD Γξακκαηεία Γηνίθεζεο Καζήθνληα, επαγγεικαηηθή επάξθεηα, νξγάλωζε γξαθείνπ θαη ππνζηεξηθηηθά εξγαιεία Administrative

Διαβάστε περισσότερα

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ

INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ INTERNET-MARKETING ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ & ΣΟ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ ΛΟΤΓΑ Π.ΥΡΗΣΟ ΚΑΝΑΟΤΣΗ Γ.ΑΡΓΤΡΩ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:Α.ΠΑΥΑΛΙΓΗ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΔΙΟΝΟΜΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗΝ ΔΠΙΣΗΜΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Γιοίκηζη βάζει ομάδων ζηις Δλληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες: μια πρώηη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ:

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΝΟ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΑΓΓΔΛΗΚΖ ΣΗΣΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ: ΓΔΩΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ & ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΝΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟ ΣΜΖΜΑ: ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ»

«ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία «ΒΔΛΣΙΧΗ ΣΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΗ ΔΣΙΑΗ : ΚΑΛΔ ΠΡΑΚΣΙΚΔ» Ρίδνο Γεκήηξεο ηνπ Κωλζηαληίλνπ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεψξγηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Γηεξεύλεζε επηπηώζεσλ εθαξκνγήο πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο ηεο Πνηόηεηαο θαηά ΔΛΟΣ ΔΝ ISO 9001:2000 ζηνλ ειιεληθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS»

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» Σ.Δ.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ : ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ : ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ» - «HOTEL MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS» ΚΑΘΗΓΗΣΗ: κ.παυαλιγη ΠΑΠΔΙΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΕ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέμα: ΜΟΝΣΔΛΑ ΑΝΟΗΚΣΖ ΚΑΗ ΔΞ ΑΠΟΣΑΔΧ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΠΗΜΟΡΦΧΖ ΣΔΛΔΥΧΝ ΣΟΤ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ Δπιβλέπων: ΑΠΟΣΟΛΑΚΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623)

ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ: ΞΖΜΗΣΗΓΟΤ ΟΦΗΑ (Α.Δ.Μ.:623) ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΟΜΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΜΔΑ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΗΚΑΗΟΤ ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΚΑΗΟ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΓΗΚΑΗΟΠΡΑΞΗΧΝ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ζ ΤΜΒΑΖ MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ -

Προοίμιο. Peter Drucker Ζ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΖ ΖΘΗΚΖ Ω ΜΔΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ - 2 - ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ - Προοίμιο «ε κηα βηνκεραληθή θνηλσλία κφλεο ζεκαληηθέο κνλάδεο ηνπηθήο δηνηθήζεσο είλαη ε επηρείξεζε θαη ην εξγνζηάζην. Ζ παξαθκή ηεο παξαδνζηαθήο κνξθήο ηνπηθήο δηνηθήζεσο, ζπγθεθξηκέλα ηεο δεκνηηθήο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια

Καθνπιίδνπ Δπαγγειία-Αξακπέιια Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗZ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΤΓΥΡΟΝΔ ΠΡΑΚΣΗΚΔ ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Δπηβιέπσλ: Κξηεκάδεο Αζαλάζηνο πνπδάζηξηα: Καθνπιίδνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας

Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΡΗΣΗ Τκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο θαη Πνιπκέζσλ Πτυχιακή Εργασία: Γιαδικησακή Δθαρμογή Δκμάθηζη Αγγλικής Γλώζζας πνπδάζηξηα: Μπάλε Μπηάλθα Δηζεγεηέο: Κιεηζαξράθεο Μηράιεο

Διαβάστε περισσότερα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα

MOBILE BANKING ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ. Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ MOBILE BANKING 2011 Σποσδάζηρια: Καρδαρά Παγώνα Επιβλέποσζα Καθηγήηρια: Σινανιώηη-Μαρούδη Αριζηέα Καθηγήηρια Εμπορικού Δικαίοσ Πανεπιζηήμιο Πειραιώς ΕΙΑΓΩΓΗ Ζ παξνχζα Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ

ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Σκήκα Πιεξνθνξηθήο θαη Σερλνινγίαο ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΛΔΤΘΔΡΟΤ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟΤ ΛΟΓΗΜΗΚΟΤ Πηπρηαθή εξγαζία ηωλ θνηηεηώλ: απλάξα Γεκεηξίνπ Υξηζηνθνξίδνπ Υξπζνύιαο Δηζεγεηήο Καζεγεηήο: Σδήκαο Γεκήηξηνο Καζηνξηά

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ

VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ VII. ΚΤΚΛΟ ΚΛΑΓΗΚΧΝ ΔΜΗΝΑΡΗΧΝ ΓΗΑ ΣΔΥΝΗΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΗΚΔ ΔΣΑΗΡΔΗΔ & ΑΠΔΤΘΤΝΔΣΑΗ Σν ζεκηλϊξην Ϋρεη σο ζηόρν λα πξνζθέξεη ζηνπο ζπκκεηέρνληεο, πνπ αζρνινχληαη με ηην παραγωγή Δημοζίων Έργων είηε από πλεσράς

Διαβάστε περισσότερα

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία

Σξφπνη πξνζηαζίαο απν ηηο επηπηψζεηο ηεο αιφγηζηεο θαηαλάισζεο Ακθηιεγφκελα θνηλσληθά κελχκαηα Γηαθήκηζε θαη θαηαλαισηηζκφο Γηαθήκηζε θαη επηθνηλσλία 1 Πεξηερόκελα Ση είλαη δηαθήκηζε Ζ ηζηνξία θαη εμέιημή ηεο ηφρνη δηαθήκηζεο Σα ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηεο δηαθήκηζεο Γηαθεκηζηηθά κέζα Οη εκπιεθφκελνη ηεο δηαθήκηζεο Πξνψζεζε Πψο γελληέηαη κηα δηαθεκηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ (MBA) Διπλωματική Εργασία Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΣΟΤ ΜΠΛΕ ΩΚΕΑΝΟΤ Αθανασίοσ Α. Μαρία Πειραιάς, 2009

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος

ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz. Παυλίδης Γεώργιος Διπλωματική Εργασία Κόλλια Ηλιάνα Κωσταράς Γεώργιος ΘΕΜΑ: ΣΑ ΤΣΗΜΑΣΑ CRM ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΠΟΘΕΕΙ ΣΗ ΕΠΙΣΤΧΙΑ ΣΟΤ : Η ΠΕΡΙΠΣΩΗ ΣΗ Mercedes-Benz Επιβλζπων Καθηγητής και πρόεδρος του τμήματος Παυλίδης Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα