ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η παλιά ονομασία «Pictet Funds (LUX)» τροποποιήθηκε σε «Pictet» στις 20 Απριλίου Οι μετοχές της Pictet είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. Καμία άλλη πληροφορία δεν θα λαμβάνεται υπόψη πέραν εκείνων που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό. Το γαλλικό κείμενο είναι το αυθεντικό, με εξαίρεση συγκεκριμένες απαιτήσεις του ισχύοντος κειμένου που επιβάλλονται από την πλευρά των αρχών στις οποίες θα μπορούσε να καταχωρηθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή εάν προτίθεστε να προβείτε σε εγγραφή για αγορά μεριδίων της Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία σύμβουλο. Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πληροφορίες ή να κάνει συστάσεις σχετικά με την έκδοση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (τα «μερίδια») που δεν περιλαμβάνονται ή στα οποία δεν πραγματοποιείται αναφορά στο παρόν έγγραφο ή στις εκθέσεις που επισυνάπτονται σε αυτό. Ούτε η διανομή του παρόντος εγγράφου, ούτε η προσφορά, η έκδοση ή η πώληση μεριδίων δεν συνιστούν εγγύηση ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ορθά σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου. Κανένα άτομο που λαμβάνει ένα αντίτυπο του παρόντος εγγράφου σε οποιοδήποτε έδαφος δεν μπορεί να το θεωρεί πρόσκληση, παρά μόνο εάν σε αυτό το συγκεκριμένο έδαφος θα μπορούσε να του απευθυνθεί μια τέτοια πρόσκληση δίχως να απαιτείται το εν λόγω άτομο να συμμορφώνεται με απαιτήσεις καταχώρησης ή άλλες νομικές προϋποθέσεις. Κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει μερίδια έχει την ευθύνη να διασφαλίζει από μόνο του την τήρηση των νόμων που ισχύουν στο αντίστοιχο έδαφος ως προς την αγορά μεριδίων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των ενδεχόμενων απαιτούμενων κυβερνητικών αδειών και άλλων εξουσιοδοτήσεων ή της τήρησης όλων των άλλων διατυπώσεων που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές στο εν λόγω έδαφος. Τα μερίδια δεν είναι καταχωρημένα και ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον «Νόμο περί Χρεογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών» του 1933 όπως τροποποιήθηκε (ο «νόμος του 1933»), ούτε είναι καταχωρημένα ή εγκεκριμένα σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών σε μία από τις Πολιτείες ή άλλη πολιτική υποδιαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δυνατή ούτε η προσφορά ούτε η πώληση, ούτε η εκχώρηση ούτε η παράδοση των μεριδίων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε σε υπηκόους ούτε για λογαριασμό ούτε προς όφελος υπηκόων των ΗΠΑ (όπως ορίζονται στον κανονισμό S του νόμου του 1933), με εξαίρεση ορισμένες συναλλαγές που απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις καταχώρησης του νόμου του 1933 και όλων των άλλων νόμων οποιασδήποτε Πολιτείας ή νόμων σχετικών με τις κινητές αξίες. Τα μερίδια προσφέρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα S του εν λόγω νόμου. Επιπλέον, τα μερίδια προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διαπιστευμένους επενδυτές («accredited investors») υπό την έννοια του Κανόνα 501(α) του νόμου του 1933 με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα 506 του εν λόγω νόμου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρισμένο και ούτε πρόκειται να καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Investment Company Act) του 1940 (ο «νόμος του 1940») και επομένως είναι περιορισμένο ως προς τον αριθμό των κατόχων μεριδίων που μπορούν να είναι υπήκοοι των ΗΠΑ. Το καταστατικό περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο να απαγορεύεται η κατοχή μεριδίων από υπηκόους των ΗΠΑ σε περιπτώσεις που θα οδηγούσαν σε παραβίαση των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να επιτρέπεται στους Συμβούλους να προβαίνουν σε αναγκαστική εξαγορά των μεριδίων που οι Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητη ή ενδεδειγμένη προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, κάθε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την έκδοση μεριδίων σε υπηκόους των ΗΠΑ θα φέρει ένα υπόμνημα το οποίο θα επισημαίνει ότι τα μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον νόμο του 1933 και ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τον νόμο του 1940 και θα αναφέρει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με την εκχώρηση και την πώληση. Προειδοποιούνται οι υποψήφιοι επενδυτές ότι η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει κινδύνους. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στους συνήθεις επενδυτικούς κινδύνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δεχτούν δυσμενές πλήγμα από τις πολιτικές εξελίξεις ή και μεταβολές των τοπικών νόμων, των φόρων, των συναλλαγματικών ελέγχων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει επενδυτικούς κινδύνους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πιθανή απώλεια του κεφαλαίου. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η τιμή των μεριδίων μπορεί να σημειώσει πτώση όπως και άνοδο. 3

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενημερωτικό δελτίο 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 12 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 17 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18 ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 18 ΕΞΑΓΟΡΕΣ 19 ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 19 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 22 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 22 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 24 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 24

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 25 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 25 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΥ 26 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 26 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 26 Παράρτημα 1: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων PICTET EUR BONDS PICTET USD GOVERNMENT BONDS PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET CHF PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET USD PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET EUR PICTET EUR CORPORATE BONDS PICTET GLOBAL EMERGING DEBT PICTET WORLD GOVERNMENT BONDS PICTET EUR HIGH YIELD PICTET EUR SHORT MID-TERM BONDS PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS PICTET CHF BONDS PICTET EUR GOVERNMENT BONDS PICTET EUR INFLATION LINKED BONDS PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT 69

7 17. PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET JPY PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR PICTET US HIGH YIELD PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD PICTET GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL PICTET EMERGING CORPORATE BONDS PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT INVESTMENT GRADE 104 Παράρτημα 2: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μετοχών PICTET EUROPEAN EQUITY SELECTION PICTET SMALL CAP EUROPE PICTET EMERGING MARKETS PICTET EASTERN EUROPE PICTET EUROPE INDEX PICTET USA INDEX PICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES PICTET JAPAN INDEX PICTET PACIFIC EX JAPAN INDEX PICTET DIGITAL COMMUNICATION 128

8 38. PICTET BIOTECH PICTET PREMIUM BRANDS PICTET WATER PICTET INDIAN EQUITIES PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN PICTET GREATER CHINA PICTET JAPANESE EQUITY SELECTION PICTET GENERICS PICTET EMERGING MARKETS INDEX PICTET EUROLAND INDEX PICTET US EQUITY GROWTH SELECTION PICTET SECURITY PICTET CLEAN ENERGY PICTET RUSSIAN EQUITIES PICTET TIMBER PICTET AGRICULTURE PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION PICTET US EQUITY VALUE SELECTION PICTET ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION PICTET BRAZIL INDEX PICTET CHINA INDEX 179

9 61. PICTET INDIA INDEX PICTET LATAM INDEX PICTET RUSSIA INDEX PICTET EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND PICTET EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES PICTET QUALITY EUROPEAN EQUITIES PICTET GLOBAL MAJOR PLAYERS 198 Παράρτημα 3: Ισορροπημένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια PICTET PICLIFE PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE PICTET CONVERTIBLE BONDS PICTET GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION 210

10

11 Ενημερωτικό δελτίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Έδρα της Εταιρείας 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πρόεδρος Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Γενεύη Σύμβουλοι Christoph SCHWEIZER, Διευθυντής, Pictet Asset Management S.A., Γενεύη Pascal CHAUVAUX, Αναπληρωτής Διευθυντής, FundPartner Solutions (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Marie-Claude LANGE, Υποδιευθύντρια Pictet Funds (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Alexandre RIS, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Εταιρεία Διαχείρισης Pictet Funds (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης Πρόεδρος Rémy BEST, Εταίρος, Pictet & Cie, Γενεύη Μέλη Daniel WANNER, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Pictet & Cie, Γενεύη Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Pictet Funds S.A., Γενεύη Στελέχη της Εταιρείας Διαχείρισης Christoph SCHWEIZER, Διευθυντής, Pictet Asset Management S.A., Γενεύη Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Γενεύη Cédric VERMESSE, Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Nicolas TSCHOPP, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη David MARTIN, Υποδιευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Alexandre RIS, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Laurent MOSER, Υποδιευθυντής Pictet Funds (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Τράπεζα-Θεματοφύλακας Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Πράκτορας Μεταβιβάσεων, Υπεύθυνος Διοίκησης και Πράκτορας Πληρωμών FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διαχειριστές Pictet Asset Management S.A. 60 route des Acacias CH-1211 Γενεύη 73 Pictet Asset Management Limited Moor House, Level 11, 120 London Wall, London EC2Y 5ET, Η.Β. Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapour 10 Marina Boulevard #22-01 Tower 2 Marina Bay Financial Centre Σιγκαπούρη Pictet (Asia) Limited 39/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15 Queen s Road Central Hong Kong Sectoral Asset Management Inc Sherbrooke Street Montréal, Québec, H3A 3G4, Καναδάς Waddell & Reed Investment Management Company, 6300 Lamar Shawnee Mission KS 66202, Ηνωμένες Πολιτείες Westwood Management Corp. 200 Crescent Court Suite 1200 Dallas, Texas 75201, Ηνωμένες Πολιτείες Metropolitan West Asset Management, LLC 865 South Figueroa Street, Los Angeles, CA Jabre Capital Partners S.A. 1, rue des Moulins CH-1204 Γενεύη Ελεγκτής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Deloitte Audit S.à.r.l. 560 rue de Neudorf, L-2220 Λουξεμβούργο Νομικός Σύμβουλος Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Λουξεμβούργο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εάν δεν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, ως εργάσιμη ημέρα θα ορίζεται η ημέρα κατά την οποία διεξάγουν τις καθημερινές τους δραστηριότητές οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο (μια «Εργάσιμη Ημέρα»). Η διανομή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον συνοδεύεται από αντίτυπο της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αντίτυπο της τελευταίας εξαμηνιαίας έκθεσης, εφόσον έχει εκδοθεί μετά την ετήσια έκθεση. Οι 11

12 εν λόγω εκθέσεις συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου. Πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Pictet Europe Index, Pictet Japan Index, Pictet Pacific Ex Japan Index, Pictet Emerging Markets Index, Pictet Euroland Index, Pictet Brazil Index, Pictet China Index, Pictet India Index, Pictet Latam Index και Pictet Russia Index: Τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια δεν προωθούνται ούτε προτείνονται ούτε πωλούνται από τη Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»), ούτε τα υποκαταστήματα αυτής, τους παρόχους πληροφοριών αυτής ή κάποιον τρίτο (εφεξής «μέρη MSCI») που εμπλέκονται στη σύσταση, τον υπολογισμό ή τη δημιουργία οποιουδήποτε δείκτη MSCI. Οι δείκτες MSCI αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της MSCI. Το MSCI και τα ονόματα των δεικτών MSCI είναι σήματα υπηρεσιών της MSCI ή των υποκαταστημάτων αυτής και είναι εγκεκριμένα προς χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις από την Εταιρεία Διαχείρισης. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, στους κατόχους των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή σε οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού, για τη χρησιμότητα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια γενικότερα ή στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ειδικότερα ή για τη δυνατότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI να ακολουθήσει την απόδοση μιας αντίστοιχης χρηματιστηριακής αγοράς. Η MSCI ή τα υποκαταστήματα αυτής είναι οι εκχωρητές της άδειας ορισμένων κατατεθέντων σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών επωνυμιών, καθώς και δεικτών MSCI που έχουν οριστεί, διαμορφωθεί και υπολογιστεί από την MSCI, ανεξάρτητα από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τον εκδότη ή τον κάτοχο των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εκδοτών ή κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να ορίσει, να διαμορφώσει ή να υπολογίσει τους δείκτες MSCI. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο, ούτε συμμετέχει στον ορισμό της ημερομηνίας έκδοσης των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, των τιμών αυτών ή των ποσοτήτων που θα εκδοθούν, ούτε στον καθορισμό ή τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν έχει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη έναντι των κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διοίκηση, την προώθηση ή την προσφορά των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Παρόλο που η MSCI λαμβάνει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών MSCI και προέρχονται από πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες από την MSCI, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν πιστοποιεί ούτε εγγυάται για την αυθεντικότητα, την ακρίβεια ή και πληρότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, για τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν από τον δικαιούχο της άδειας, τους πελάτες αυτού ή τους αντισυμβαλλόμενους, τους εκδότες και τους κατόχους των αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, που απορρέουν από τη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα εξουσιοδοτημένα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν θεωρείται υπεύθυνο για οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε παράλειψη ή διακοπή οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή σχετικά με αυτόν ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Επιπλέον, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, και τα μέρη της MSCI δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την εμπορεύσιμη ποιότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών) είτε άμεση, είτε έμμεση, ειδική, ποινική ή άλλη, ακόμη και εάν είχε γνωστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης τέτοιας ζημίας. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η Pictet (το «Αμοιβαίο κεφάλαιο») είναι μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου αναφορικά με τις διατάξεις του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος του 2010»). Η εταιρεία συστάθηκε για απεριόριστη διάρκεια στις 20 Σεπτεμβρίου 1991 υπό την επωνυμία Pictet Umbrella Fund και το καταστατικό της δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Mémorial»), Ειδικό τεύχος εταιρειών και ενώσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στις 29 Οκτωβρίου Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με συμβολαιογραφική πράξη στις 28 Δεκεμβρίου Το καταστατικό κατατέθηκε στο Εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου όπου διατίθεται προς εξέταση και μπορούν να ληφθούν αντίγραφα αυτού. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Mémorial, Ειδικό τεύχος εταιρειών και ενώσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η SICAV είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό Β Το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού, ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο κεφάλαιο θα ανέρχεται σε EUR. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μια παγκόσμια γκάμα αγορών και μια ποικιλία επενδυτικών τεχνικών μέσω ενός εύρους εξειδικευμένων προϊόντων («επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια») συγκεντρωμένων σε μία και μοναδική δομή. Η επενδυτική πολιτική των διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα διασφαλίζεται η μεγάλη διασπορά των κινδύνων μέσω της διαφοροποίησης σε έναν μεγάλο αριθμό κινητών αξιών, η επιλογή των οποίων δεν θα είναι περιορισμένη με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στο κεφάλαιο «Επενδυτικοί περιορισμοί» που ακολουθεί ούτε από γεωγραφικής άποψης ούτε από πλευράς οικονομικού κλάδου, ούτε ως προς τον τύπο των χρησιμοποιούμενων κινητών αξιών. Συγκέντρωση (pooling) Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και εφόσον το επιτρέπουν οι επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα μπορεί να αποφασίσει τη συνδιαχείριση ενός μέρους ή του συνόλου του ενεργητικού ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Pictet. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία ενεργητικού διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα υπόκεινται σε κοινή διαχείριση σύμφωνα με την προαναφερθείσα τεχνική. Τα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού θα αναφέρονται με τον όρο «συγκέντρωση» («pool»). Εντούτοις, αυτές οι συγκεντρώσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής διαχείρισης. Δεν θα συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες και δεν θα είναι απευθείας προσιτές στους επενδυτές. Σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα κατανέμονται επομένως τα δικά του στοιχεία ενεργητικού. 12

13 Όταν τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται αρχικά σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα καθορίζονται ανάλογα με την αρχική του συμμετοχή στη συγκέντρωση. Εν συνεχεία, η σύνθεση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού θα ποικίλει ανάλογα με τις συνεισφορές ή τις αναλήψεις που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το σύστημα καταμερισμού που αναφέρεται παραπάνω εφαρμόζεται σε κάθε επένδυση της συγκέντρωσης. Εφεξής, οι συμπληρωματικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο όνομα των συνδιαχειριζόμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα κατανέμονται στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού που πωλούνται θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τον ίδιο τρόπο από τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται σε κάθε ένα από τα συνδιαχειριζόμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μερίσματα, τόκοι, μη συμβατικά έξοδα, δαπάνες) θα χρεώνονται στη συγκέντρωση και θα καταλογίζονται ξανά από λογιστικής άποψης στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια κατ αναλογία προς το καθένα κατά την ημέρα καταχώρισης των εν λόγω συναλλαγών (προμήθειες, τραπεζική καταχώρηση δαπανών ή και εσόδων). Αντιθέτως, τα συμβατικά έξοδα (αμοιβή θεματοφύλακα, διοικητικά έξοδα, έξοδα διαχείρισης, κ.τ.λ.) θα χρεώνονται απευθείας στα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το ενεργητικό και το παθητικό που αποδίδονται σε καθένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσδιοριστούν. Η μέθοδος της συγκέντρωσης (pooling) θα σέβεται την επενδυτική πολιτική καθενός από τα συναφή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Κατηγορίες μεριδίων Τα καθαρά στοιχεία που συνιστούν την περιουσία κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντιπροσωπεύονται από μερίδια τα οποία μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες μεριδίων. Το σύνολο των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν την περιουσία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί μια κατηγορία μεριδίων. Το σύνολο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων συνιστά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για την περίπτωση έκδοσης υποκατηγοριών μεριδίων, οι σχετικές πληροφορίες παραθέτονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η εταιρεία διαχείρισης θα μπορεί, προς όφελος των μεριδιούχων, να αποφασίζει ότι το σύνολο ή ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ένα ή περισσότερα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα επενδύεται έμμεσα, μέσω μιας εταιρείας απόλυτα ελεγχόμενης από την εταιρεία διαχείρισης και η οποία ασκεί, αποκλειστικά προς όφελος του εν λόγω ή των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορικής διάθεσης στη χώρα όπου έχει συσταθεί η θυγατρική εταιρεία όσον αφορά την εξαγορά των μεριδίων του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατόπιν αιτήματος των μεριδιούχων αποκλειστικά για δικό του ή δικό τους λογαριασμό. Για τις ανάγκες του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, οι αναφορές στις «επενδύσεις» και τα «περιουσιακά στοιχεία» θα σημαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα άμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα έμμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία από τις προαναφερθείσες εταιρείες. Σε περίπτωση προσφυγής σε θυγατρική εταιρεία, η εν λόγω προσφυγή θα προσδιορίζεται στο παράρτημα που αναφέρεται στο/α εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο/α κεφάλαιο/α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη δημιουργία νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ένας κατάλογος των υφιστάμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων με την περιγραφή των επενδυτικών τους πολιτικών και των κύριων χαρακτηριστικών τους επισυνάπτεται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου και θα ενημερώνεται σε περίπτωση δημιουργίας νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει, για κάθε κατηγορία μεριδίων, τη δημιουργία δύο ή περισσότερων υποκατηγοριών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία θα επενδύονται γενικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική της σχετικής κατηγορίας. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, οι υποκατηγορίες μπορούν να διακρίνονται ανάλογα με τη διάρθρωση της συγκεκριμένης προμήθειας εγγραφής ή και εξαγοράς, τις συγκεκριμένες πολιτικές κάλυψης των συναλλαγματικών κινδύνων, τις συγκεκριμένες πολιτικές διανομής ή και τις συγκεκριμένες προμήθειες διαχείρισης ή παροχής συμβουλών ή άλλες ιδιαιτερότητες που ισχύουν για κάθε υποκατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι μετοχές της SICAV είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο κατάλογος των υφιστάμενων κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει τη δημιουργία συμπληρωματικών κατηγοριών μεριδίων. Οι υποκατηγορίες μεριδίων που εκδίδονται ή προβλέπονται κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες, επισημαίνονται στα Παραρτήματα του ενημερωτικού δελτίου. Συνιστάμε στους επενδυτές να ενημερώνονται από τον ανταποκριτή τους προκειμένου να γνωρίζουν τον κατάλογο των εκδιδόμενων υποκατηγοριών μεριδίων. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται στο πλαίσιο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σε μερίδια «I», «IS», «P», «R», «S», «Z», «J» και «MG». Τα μερίδια «I» προορίζονται για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν ένα ελάχιστο αρχικό ποσό. Αυτό το ποσό προσδιορίζεται στο παράρτημα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία και τις αντίστοιχες κατηγορίες της (αντισταθμισμένες, εκδοθείσες σε άλλο νόμισμα ή διανομής). Οι εγγραφές σε άλλη κατηγορία εκτός από αυτές τις κατηγορίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αρχικού ελάχιστου ποσού εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να δέχεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εγγραφές ποσού κατώτερου από το αρχικό απαιτούμενο ποσό. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια Ι υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτερο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτερο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. 13

14 Είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια IS στο πλαίσιο ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επισημαίνονται προκειμένου να διακρίνονται, εάν είναι απαραίτητο, από τα μερίδια Ι ως προς τον υπολογισμό των διορθώσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Τα μερίδια IS θα υπόκεινται στους ίδιους όρους με τα μερίδια Ι. Τα μερίδια «J» απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 174 του Νόμου του 2010 («Θεσμικοί επενδυτές»), οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν ένα ελάχιστο αρχικό ποσό. Αυτό το ποσό προσδιορίζεται στο παράρτημα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία και τις αντίστοιχες κατηγορίες της (αντισταθμισμένες, εκδοθείσες σε άλλο νόμισμα ή διανομής). Οι εγγραφές σε άλλη κατηγορία εκτός από αυτές τις κατηγορίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αρχικού ελάχιστου ποσού εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να δέχεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εγγραφές ποσού κατώτερου από το αρχικό απαιτούμενο ποσό. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια J υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτερο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτερο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια «Ρ» και «R» δεν απαιτούν ελάχιστο ποσό επένδυσης. Χάρη στα αρκετά ευρέα χαρακτηριστικά τους, ανταποκρίνονται το ένα ή και το άλλο στις διαφορετικές εμπορικές πρακτικές που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου στις χώρες στις οποίες διατίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς η ευελιξία τους επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των στοχευόμενων αγορών. Τα μερίδια «P»: Τα μερίδια «R»: Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 1% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης κατώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «R». Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 3% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης ανώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «Ρ». Τα μερίδια «S» («Staff») διατίθενται αποκλειστικά στους εργαζόμενους του ομίλου Pictet. Καμία προμήθεια διαμεσολαβητή δεν θα επιβάλλεται στις εγγραφές και τις εξαγορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιβάλλει στις μετατροπές μέγιστη προμήθεια 2% υπέρ των διαμεσολαβητών. Τα μερίδια «Ζ» διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές που έχουν συνάψει σύμβαση συγκεκριμένης αμοιβής με την Pictet & Cie, Genève ή άλλη εταιρεία του Ομίλου Pictet. Οι μέγιστες προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «Ζ» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια «MG» διατίθενται στους θεσμικούς επενδυτές που έχουν εγκριθεί ρητά από τον διαχειριστή του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «MG» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται σε μερίδια κεφαλαιοποίησης και σε μερίδια διανομής dy. Τα μερίδια διανομής θα δικαιούνται μέρισμα με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσό των μεριδίων κεφαλαιοποίησης δεν θα διανέμεται, αλλά θα επενδύεται στην εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει μερίδια dm για τα οποία θα μπορεί να διανέμεται μηνιαίο μέρισμα. Αυτό το μέρισμα θα καταβάλλεται κατά κύριο λόγο στους μεριδιούχους της εν λόγω υποκατηγορίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μεριδιούχων κατά την 20ή ημέρα του μήνα (την επόμενη ημέρα αν δεν πρόκειται για Εργάσιμη Ημέρα) και θα είναι πληρωτέο κατά κύριο λόγο εντός 4 εργάσιμων ημερών, στο νόμισμα της κατηγορίας, από την ημερομηνία αποκοπής. Δεν θα υπάρξει καμία φορολογική πληροφόρηση υπόψη των Γερμανών επενδυτών σε σχέση με αυτήν την κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια που εκδίδονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα εν λόγω μερίδια θα μπορούν να είναι αντισταθμισμένα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή μη αντισταθμισμένα. Αντισταθμισμένα Μερίδια: Τα αντισταθμισμένα μερίδια «Η.» στοχεύουν στην κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του συναλλαγματικού κινδύνου αυτών των μεριδίων σε σχέση με ένα δεδομένο νόμισμα. Στα εν λόγω μερίδια θα επιβάλλονται οι ίδιες προμήθειες εισόδου και εξόδου με εκείνες που ισχύουν για τα αντίστοιχα μη αντισταθμισμένα μερίδια. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης για τα μερίδια που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα ενοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης που ισχύει για τα εν λόγω μερίδια, μετατρεπόμενο κατά την ημέρα της καθαρής αξίας ενεργητικού στο νόμισμα που ισχύει για την εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εισαγωγή μεριδίων «DH» «Duration Hedged», μέσω των οποίων οι επενδυτές θα μπορούν να ωφελούνται από τη διαχείριση του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις διακυμάνσεις επιτοκίων. Η στρατηγική κάλυψης θα υλοποιείται χρησιμοποιώντας παράγωγα μέσα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων) και θα συνδέεται με τα κύρια σημεία της καμπύλης επιτοκίων και όχι με κάθε ληκτότητα ξεχωριστά. Θα παραμένει υπολειπόμενος κίνδυνος μεταβολής της καμπύλης επιτοκίων. Επιπλέον, η διάρκεια των κατηγοριών «duration hedged» θα κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Εάν καλυφθεί ένα από αυτά τα όρια, ο διαχειριστής θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα ώστε η διάρκεια να επανέλθει ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια εντός εύλογου διαστήματος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδοποιήσεις καταβολής πρόσθετου περιθωρίου, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται στις κατηγορίες «duration hedged» μπορούν να μην επενδυθούν πλήρως και, συνεπώς, μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση κατώτερης επένδυσης λόγω της στρατηγικής που χρησιμοποιείται για αυτές τις κατηγορίες DH. Εναπόκειται σε κάθε επενδυτή να εξακριβώσει αν πληροί τους όρους πρόσβασης της υποκατηγορίας μεριδίου στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Ο επενδυτής επιλέγει την υποκατηγορία μεριδίων στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί, γνωρίζοντας ότι, με εξαίρεση τους αντίθετους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, κάθε επενδυτής που πληροί όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια ορισμένη υποκατηγορία μεριδίων, θα μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή των μεριδίων του σε μερίδια της εν λόγω υποκατηγορίας. 14

15 Ομοίως, εάν ένας επενδυτής δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις πρόσβασης στην υποκατηγορία των μεριδίων που κατέχει, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον εν λόγω μεριδιούχο τη μετατροπή των μεριδίων του σε μερίδια μιας άλλης υποκατηγορίας μεριδίων. Οι προϋποθέσεις μετατροπής περιγράφονται λεπτομερέστερα στο κεφάλαιο «Μετατροπή». ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το Διοικητικό Συμβούλιο Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για τη διοίκηση και τη διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τον έλεγχο των συναλλαγών του, καθώς και για τον καθορισμό και την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής. Σύμφωνα με τον Νόμο του 2010, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει μια εταιρεία διαχείρισης. Η Εταιρεία Διαχείρισης Η Pictet Funds (Europe) S.A., ανώνυμη εταιρεία με έδρα στο Λουξεμβούργο, στη διεύθυνση 15, avenue J. F. Kennedy, Λουξεμβούργο, ορίζεται ως εταιρεία διαχείρισης της SICAV, υπό την έννοια του Κεφαλαίου 15 του Νόμου του Η Pictet Funds (Europe) S.A. συστάθηκε στις 14 Ιουνίου 1995 για απεριόριστη διάρκεια, υπό την επωνυμία Pictet Balanced Fund Management (Luxembourg) S.A. και με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας σύμφωνα με το νομικό καθεστώς του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Το κεφάλαιό της κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου ανέρχεται σε CHF και τα ίδια κεφάλαιά της σε CHF. Ο μέτοχος πλειοψηφίας της Pictet Funds (Europe) S.A. είναι η Pictet Funds S.A. στη Γενεύη. Δραστηριότητα Διαχείρισης Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει ως στόχο τη διαχείριση οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, και η εν λόγω δραστηριότητα διαχείρισης καλύπτει τη διαχείριση, τη διοίκηση και την εμπορία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων όπως η SICAV. Η Εταιρεία Διαχείρισης έχει αναθέσει κυρίως την ευθύνη της διαχείρισης των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της SICAV στις εταιρείες που αναγράφονται παρακάτω. Η εν λόγω ανάθεση πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους συμβάσεων που έχουν συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα και οι οποίες δύνανται να λυθούν είτε από τον έναν είτε από τον άλλο συμβαλλόμενο επιδίδοντας προειδοποίηση 3 μηνών ή 6 μηνών, ανάλογα με τους όρους της σύμβασης. Pictet Asset Management SA, Genève («PAM SA») Η PAM SA είναι ένας διαχειριστής που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίου και αμοιβαίων κεφαλαίων για επαγγελματίες πελάτες. Στις 30 Ιουνίου 2011, η PAM SA διαχειρίζεται περίπου 88 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η PAM SA δραστηριοποιείται στη διαχείριση ομολόγων, την ποσοτική διαχείριση και τη διαχείριση απόλυτης απόδοσης, και στηρίζεται στη στενή συνεργασία με τις οντότητες θεσμικής διαχείρισης που διαθέτει με βάση το Λονδίνο και την Ιαπωνία, οι οποίες δραστηριοποιούνται συγκεκριμένα στους τομείς των διεθνών, ευρωπαϊκών, ιαπωνικών μετοχών, των μετοχών μικρής κεφαλαιοποίησης και των μετοχών των αναδυόμενων αγορών. Τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειρίζονται οι θεσμικές οντότητες του Ομίλου Pictet στον οποίο ανήκει η ΡΑΜ SA υπερβαίνουν τα 116 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα. Η PAM SA ανήκει κατά 100% στην Pictet & Cie. και ελέγχεται από την Ομοσπονδιακή Αρχή Εποπτείας Χρηματοοικονομικών Αγορών της Ελβετίας. Pictet Asset Management Limited («PAM Ltd») Η PAM Ltd είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση χαρτοφυλακίων μετοχών και ομολόγων για μια διεθνή πελατεία. Κατά τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων της, η PAM Ltd διέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) και είναι καταχωρημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) ως σύμβουλος επενδύσεων. Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapour («BPCAL») Η BPCAL ασκεί τις δραστηριότητές της από το 1994, στο πλαίσιο άδειας εμπορικής τράπεζας (Merchant Bank) που έχει χορηγηθεί από τις νομισματικές αρχές της Σιγκαπούρης. Η BPCAL δραστηριοποιείται κυρίως στη διαχείριση ιδιωτικής και θεσμικής περιουσίας, καθώς και στη διαχείριση χαρτοφυλακίων αναδυόμενου χρέους γενικότερα και ασιατικού ειδικότερα. Η διανομή των αμοιβαίων κεφαλαίων του ομίλου Pictet είναι επίσης μέρος των υπηρεσιών που παρέχει. Pictet (Asia) Limited («PAL») Η Pictet (Asia) Limited έχει συσταθεί στο Χονγκ Κονγκ και έχει λάβει άδεια λειτουργίας από την Επιτροπή Κινητών Αξιών και Προθεσμιακών Συμβολαίων (Hong Kong Securities and Futures Commission) του Χονγκ Κονγκ για τη διαπραγμάτευση τίτλων και τις συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθώς επίσης για τις δραστηριότητες διαχείρισης που ασκεί. Η εταιρεία ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διαχείριση ιδιωτικού πλούτου και χαρτοφυλακίου, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις κινεζικές και ασιατικές μετοχές. Η διανομή των επενδυτικών κεφαλαίων του ομίλου Pictet αποτελεί επίσης μέρος αυτών των δραστηριοτήτων. Η PAL υποστηρίζεται και συνεργάζεται με άλλες θεσμικές οντότητες του ομίλου Pictet που εδρεύουν στο Λονδίνο και την Ελβετία. Sectoral Asset Management Inc. («Sectoral») Η Sectoral είναι μια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων ανά κλάδο. Ο κύριος κλάδος που καλύπτεται είναι ο κλάδος της υγείας και της βιοτεχνολογίας. Η Sectoral επενδύει σε εισηγμένους και ιδιωτικούς τίτλους και διαθέτει μια ομάδα περισσότερων από 11 ειδικών συμβούλων επενδύσεων. Η Sectoral είναι καταχωρισμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ και την Επιτροπή Κινητών Αξιών του Καναδά ως Σύμβουλος Επενδύσεων. Waddell & Reed Investment Management Company («W&R») Η W&R είναι μια αμερικανική εταιρεία διαχείρισης χαρτοφυλακίων με έδρα στο Overland Park, Kansas. Απασχολώντας 77 επαγγελματίες συμβούλους επενδύσεων (στις ), η W&R είναι καταχωρημένη ως σύμβουλος επενδύσεων στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η W&R προσφέρει τις υπηρεσίες της σε περίπου 80 αμοιβαία κεφάλαια που είναι καταχωρημένα στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε διάφορους θεσμικούς πελάτες. H W&R αποτελεί κατά 100% θυγατρική της Waddell & Reed Financial, Inc. Τα στοιχεία ενεργητικού που διαχειρίζονται οι οντότητες του ομίλου στον οποίο ανήκει η W&R ανέρχονται σε 83,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ περίπου (στις ). Westwood Management Corp. Η Westwood Management Corp. είναι μια αμερικανική εταιρεία παροχής επενδυτικών συμβουλών που έχει εγγραφεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς της Αμερικής (SEC) και έχει την έδρα της στο Ντάλας του Τέξας.Έχοντας ιδρυθεί το 1983, αυτή η θυγατρική που ανήκει κατά 100% στην Westwood Holdings Group, Inc. είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE/ σύμβολο:η Westwood ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση περιουσίας και απευθύνεται κυρίως στους θεσμι- 15

16 κούς επενδυτές. Συνεπώς, προτείνει διαχωρισμένη διαχείριση των χαρτοφυλακίων και των υπηρεσιών επιμέρους παροχής συμβουλών σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.στους πελάτες της συγκαταλέγονται κυρίως επιχειρήσεις, συνταξιοδοτικά ταμεία, κρατικά ταμεία, συνδικαλιστικά συνταξιοδοτικά ταμεία (που διέπονται από τον αμερικανικό νόμο Taft-Hartley), κληροδοτήματα, ιδρύματα και ιδιώτες επενδυτές. Metropolitan West Asset Management LLC Η αμερικανική εταιρεία Metropolitan West Asset Management, που ιδρύθηκε το 1996, είναι εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC), εδρεύει στο Λος Άντζελες (Καλιφόρνια) και παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης επενδύσεων. Η Metropolitan West ανήκει εξ ολοκλήρου στον Όμιλο TCW Group, Inc., μια αμερικανική ιδιωτική εταιρεία, η οποία ανήκε με τη σειρά της στη Société Générale S.A., μια εταιρεία εισηγμένη στη Γαλλία. Τον Αύγουστο του 2012, η Société Générale ανακοίνωσε την πώληση της συμμετοχής της στην TCW σε επενδυτικά κεφάλαια του ομίλου The Carlyle Group L.P., σε συνεργασία με την ομάδα διαχείρισης της TCW. Η πώληση θα έχει ολοκληρωθεί στις αρχές του πρώτου τριμήνου του Αφού ολοκληρωθεί αυτή η πώληση, η Metropolitan West θα συνεχίσει να ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση στοιχείων ενεργητικού στον τομέα των ομολόγων, ενώ θα ασχολείται κατά κύριο λόγο με τη διαχωρισμένη διαχείριση των χαρτοφυλακίων θεσμικών πελατών και θα προτείνει υπηρεσίες «επιμέρους διαχειριστή» σε άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Jabre Capital Partners S.A. («JCP S.A.») Η JCP SA είναι ένας διαχειριστής που ειδικεύεται στη διαχείριση χαρτοφυλακίων και αμοιβαίων κεφαλαίων για επαγγελματίες πελάτες. Η JCP SA έχει λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελβετία ως διαχειριστής πλούτου συλλογικών επενδύσεων από την Αρχή εποπτείας χρηματοοικονομικών αγορών (FINMA). Η JCP SA δραστηριοποιείται στην εναλλακτική διαχείριση, ειδικεύεται στις στρατηγικές απόλυτης απόδοσης ενώ στηρίζεται και συνεργάζεται στενά με τη δική της εταιρεία διαχείρισης που εδρεύει στα Νησιά Κέυμαν. Η JCP SA υπόκειται στον τελικό έλεγχο του κυρίου Philippe Jabre. Στις 8 Απριλίου 2005, η Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών (FSA) εξέδωσε μια Προειδοποίηση σε βάρος του κυρίου Jabre ζητώντας την ανάκληση της έγκρισής του από την FSA, καθώς επίσης την επιβολή χρηματικών κυρώσεων ύψους 1 εκατομμυρίου λιρών Αγγλίας, επειδή παραβίασε την Αρχή 1 (Ακεραιότητα) και την Αρχή 3 (Συμπεριφορά στην Αγορά) των αρχών της FSA για τα Εγκεκριμένα Πρόσωπα και επειδή διέπραξε κατάχρηση αγοράς. Κατόπιν συνεδρίασης ενώπιον της Επιτροπής Κανονιστικών Αποφάσεων (Regulatory Decisions Committee) της FSA (η «RDC»), η FSA εξέδωσε μια Κοινοποίηση Απόφασης σύμφωνα με την οποία ο κ. Jabre είχε διαπράξει κατάχρηση αγοράς και είχε παραβιάσει την Αρχή 2 (Προσοχή, σύνεση και επιμέλεια) και την Αρχή 3. Η RDC απέρριψε τον ισχυρισμό της FSA σύμφωνα με τον οποίο ο κ. Jabre είχε παραβιάσει την Αρχή 1 (η πιο σοβαρή παραβίαση). Η RDC επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους λιρών Αγγλίας αλλά δεν ανακάλεσε την έγκριση του κ. Jabre από την FSA. Ο κ. Jabre άσκησε έφεση κατά της απόφασης αλλά ακολούθως απέσυρε την αίτηση έφεσής του στις 27 Ιουλίου Το ζήτημα έχει πλέον κλείσει. Η FSA εξέδωσε μια Οριστική Κοινοποίηση με τους ίδιους όρους με την προαναφερόμενη Κοινοποίηση Απόφασης. Κατόπιν απόφασης της 23ης Νοεμβρίου 2006, ως επακόλουθο έρευνας που ξεκίνησε στις 18 Ιουνίου 2003, η Επιτροπή Κυρώσεων της Αρχής κινητών αξιών και αγορών της Γαλλίας («AMF») επέβαλε χρηματικό πρόστιμο ύψους Ευρώ στην GLG Partners LP, επειδή χρησιμοποίησε εμπιστευτικές πληροφορίες που είχε λάβει στη διάρκεια έρευνας αγοράς σε σχέση με την πρόταση εισαγωγής μετατρέψιμων ομολόγων από την Alcatel S.A. με σκοπό την ανταλλαγή μετοχών πριν από τη δημόσια ανακοίνωση της εισαγωγής, όπου η εν λόγω ανταλλαγή είχε πραγματοποιηθεί από τον κ. Jabre στις 12 Δεκεμβρίου Ο ίδιος ο κ. Jabre δεν ήταν αντικείμενο της έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία άλλη έρευνα σε σχέση με τις συναλλαγες. Ο έλεγχος των ανατεθειμένων δραστηριοτήτων διαχείρισης αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Pictet Funds (Europe) S.A. Κεντρική Διοίκηση Τα καθήκοντα του υπευθύνου κεντρικής διοίκησης της SICAV ανατίθενται στη FundPartner Solutions (Europe) S.A. (ο «Υπεύθυνος κεντρικής διοίκησης»). Η FundPartner Solutions (Europe) S.A. έχει οριστεί ως Πράκτορας μεταβιβάσεων και μητρώου, Υπεύθυνος διοίκησης και Πράκτορας πληρωμών, σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων που έχουν συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Η FundPartner Solutions (Europe) S.A. είναι ανώνυμη εταιρεία που έχει την έδρα της στη διεύθυνση 15, avenue J. F. Kennedy, Λουξεμβούργο. Είναι εταιρεία διαχείρισης στο πνεύμα του Κεφαλαίου 15 του Νόμου του Η FundPartner Solutions (Europe) S.A., εταιρεία που ελέγχεται πλήρως από τον όμιλο Pictet, συστάθηκε στις 17 Ιουλίου 2008 για απεριόριστη διάρκεια, με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας που υπάγεται στο δίκαιο του Λουξεμβούργου. Κατά την ημερομηνία του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, το κεφάλαιό της ανέρχεται σε φράγκα Ελβετίας. Ως υπεύθυνος μητρώου και πράκτορας μεταβιβάσεων, η FundPartner Solutions (Europe) S.A. θα πρέπει πρωτίστως να διασφαλίζει την έκδοση, τη μετατροπή και την εξαγορά μεριδίων, καθώς και την τήρηση του μητρώου των μεριδιούχων της SICAV. Ως υπεύθυνος διοίκησης και πράκτορας πληρωμών, η FundPartner Solutions (Europe) S.A. είναι υπεύθυνη για τον υπολογισμό και τη δημοσίευση της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό της SICAV και για τη διεκπεραίωση, για λογαριασμό της SICAV, όλων των διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών που απαιτεί η εν λόγω διαχείριση. Εμπορική Διάθεση Τα καθήκοντα της εμπορικής διάθεσης έχουν ανατεθεί στον όμιλο Pictet («ο Διανομέας») που ορίζεται πιο συγκεκριμένα ως κάθε νομική οντότητα του ομίλου που ανήκει είτε άμεσα είτε έμμεσα στην Pictet & Cie, Genève και είναι εξουσιοδοτημένη να εκτελεί τέτοια καθήκοντα. Ο Διανομέας θα μπορεί να συνάπτει συμβάσεις διανομής με κάθε επαγγελματία διαμεσολαβητή, ήτοι κυρίως με τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, «Διαδικτυακές Υπεραγορές», ανεξάρτητους διαχειριστές, χρηματιστές, εταιρείες διαχείρισης ή κάθε άλλο ίδρυμα το οποίο έχει ως κύρια ή συμπληρωματική δραστηριότητα τη διάθεση αμοιβαίων κεφαλαίων και την παρακολούθηση της πελατείας. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας Η Pictet & Cie (Europe) S.A. έχει οριστεί ως Τράπεζα Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, σύμφωνα με τους όρους σύμβασης που έχει συναφθεί για απεριόριστο χρονικό διάστημα. Ως θεματοφύλακας (εφεξής «η Τράπεζα Θεματοφύλακας») αναλαμβάνει, για λογαριασμό και προς όφελος των μεριδιού- 16

17 χων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τη διαφύλαξη των μετρητών και των τίτλων που συνιστούν τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Μπορεί, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διοικητικού Συμβουλίου και έγκρισης της ελεγκτικής αρχής, να αναθέτει τη διαφύλαξη του συνόλου ή μέρους των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων σε άλλες τράπεζες ή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από τον νόμο. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας εκπληρώνει τα συνήθη καθήκοντα μιας τράπεζας από πλευράς καταθέσεων μετρητών και τίτλων. Αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητές της σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου του Η Τράπεζα Θεματοφύλακας εκτελεί, κατόπιν εντολής του Διοικητικού Συμβουλίου, τις πράξεις ουσιαστικής διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εκτελεί τις εντολές και συμμορφώνεται με τις οδηγίες του Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον συμμορφώνονται με τις νομικές διατάξεις και το καταστατικό. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας οφείλει κυρίως: να εκτελεί όλες τις συναλλαγές που σχετίζονται με την καθημερινή διαχείριση των τίτλων και ρευστών διαθεσίμων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και πρωτίστως να καταβάλλει το αντίτιμο για την αγορά τίτλων έναντι της παράδοσής τους, να παραδίδει τους τίτλους που έχουν πωληθεί έναντι της είσπραξης του αντιτίμου τους, να εισπράττει τα μερίσματα και τα τοκομερίδια και να ασκεί τα δικαιώματα εγγραφής και διανομής, να διασφαλίζει ότι στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται επί των στοιχείων ενεργητικού της SICAV, το αντίτιμο τής κατατίθεται εντός των προθεσμιών χρήσης, να διασφαλίζει ότι η πώληση, η έκδοση, η εξαγορά και η κατάργηση των μεριδίων που πραγματοποιείται από τη SICAV ή για λογαριασμό αυτής πραγματοποιείται σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της SICAV, να διασφαλίζει ότι τα προϊόντα της SICAV διανέμονται σύμφωνα με το καταστατικό. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας μπορεί να υποχρεωθεί να προβεί σε εξαγορές μόνο στον βαθμό που οι νομικές διατάξεις, και κυρίως οι κανονισμοί περί συναλλάγματος, ή γεγονότα που δεν εμπίπτουν στον έλεγχό της, όπως μια απεργία, δεν την εμποδίζουν να καταβάλλει ή να μεταβιβάζει το αντίτιμο στην χώρα στην οποία ζητείται η εξαγορά. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας ή το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα μπορεί ανά πάσα στιγμή, και με επίδοση έγγραφης προειδοποίησης τουλάχιστον τριών μηνών από τον έναν συμβαλλόμενο στον έτερο συμβαλλόμενο, να διακόψει τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα, με δεδομένη τη συμφωνία ότι η ανάκληση της Τράπεζας Θεματοφύλακα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο υπόκειται στην προϋπόθεση ότι μια άλλη τράπεζα θεματοφύλακας αναλαμβάνει τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες της Τράπεζας Θεματοφύλακα όπως ορίζονται από το καταστατικό, θεωρώντας ως δεδομένο από την άλλη πλευρά ότι εάν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διακόψει τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα, τα εν λόγω καθήκοντα θα συνεχίσουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να απαλλαγεί η Τράπεζα Θεματοφύλακας από όλα τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατείχε ή των οποίων τη διαφύλαξη είχε αναθέσει για λογαριασμό του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εάν καταγγελθεί η σύμβαση από την ίδια την Τράπεζα Θεματοφύλακα, ομοίως, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα υποχρεούται να ορίσει μια νέα Τράπεζα Θεματοφύλακα η οποία θα αναλάβει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της Τράπεζας Θεματοφύλακα σύμφωνα με το καταστατικό, θεωρώντας ως δεδομένο ότι, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας της προειδοποίησης και έως την ημερομηνία ορισμού μιας νέας Τράπεζας Θεματοφύλακα από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, η Τράπεζα Θεματοφύλακας δεν θα έχει άλλο καθήκον πέραν της λήψης όλων των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των συμφερόντων των μεριδιούχων. Η Τράπεζα Θεματοφύλακας αμείβεται σύμφωνα με τις ισχύουσες πρακτικές στο Λουξεμβούργο. Η εν λόγω αμοιβή εκφράζεται με τη μορφή ποσοστού επί των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Σύμβουλοι Επενδύσεων Η Εταιρεία Διαχείρισης μπορεί να υποστηρίζεται από έναν ή περισσότερους συμβούλους επενδύσεων που είτε ανήκουν είτε δεν ανήκουν στον όμιλο Pictet με καθήκον την παροχή συμβουλών στην Εταιρεία Διαχείρισης σχετικά με τις επενδυτικές ευκαιρίες του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Εγκεκριμένοι Εταιρικοί Ελεγκτές Τα καθήκοντα των εταιρικών ελεγκτών έχουν ανατεθεί στην Deloitte Audit S.à.r.l., 560, rue de Neudorf, L-2220 Λουξεμβούργο. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ Μερίδια Τα μερίδια κάθε κατηγορίας εκδίδονται με τη μορφή ονομαστικών μεριδίων ή με τη μορφή μεριδίων για λογαριασμό του κομιστή, δίχως ονομαστική αξία και είναι πλήρως καταβληθέντα. Μπορούν να εκδοθούν κλασματικά μερίδια έως και πέντε δεκαδικών ψηφίων. Εγγράφονται σε ένα μητρώο μεριδιούχων το οποίο θα διατηρείται στην έδρα της SICAV. Τα μερίδια που εξαγοράζονται από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο καταργούνται. Όλα τα μερίδια είναι ελευθέρως μεταβιβάσιμα και συμμετέχουν ισότιμα στα οφέλη, τα έσοδα ρευστοποίησης και τα τελικά μερίσματα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο αναφέρονται. Σε κάθε μερίδιο αντιστοιχεί ένα δικαίωμα ψήφου. Οι μεριδιούχοι κατέχουν εξάλλου τα γενικά δικαιώματα των μεριδιούχων όπως αυτά περιγράφονται στο νόμο της 10ης Αυγούστου 1915 και τους τροποποιητικούς νόμους αυτού, με εξαίρεση τα δικαιώματα προτίμησης για εγγραφή σε νέα μερίδια. Οι μεριδιούχοι θα λαμβάνουν απλώς μια επιβεβαίωση για την εγγραφή τους στο Μητρώο. Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων Η ετήσια Γενική Συνέλευση των μεριδιούχων συγκαλείται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου και ώρα 10 π.μ. στην έδρα της SICAV ή σε οποιονδήποτε άλλο τόπο στο Λουξεμβούργο, ο οποίος θα προσδιορίζεται στην πρόσκληση σύγκλησης. Εάν η ημέρα αυτή δεν αποτελεί Εργάσιμη Ημέρα των τραπεζών στο Λουξεμβούργο, η συνέλευση θα διεξάγεται κατά την ακριβώς επόμενη Εργάσιμη Ημέρα των τραπεζών από την εν λόγω ημερομηνία. Εάν και στον βαθμό που το επιτρέπουν οι νόμοι και κανονισμοί του Λουξεμβούργου, η ετήσια γενική συνέλευση των μεριδιούχων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διαφορετική ημερομηνία, ώρα ή τοποθεσία από αυτές που περιγράφονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η εν λόγω ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία θα καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. 17

18 Ανακοινώσεις σύγκλησης θα αποστέλλονται σε όλους τους κατόχους ονομαστικών μεριδίων τουλάχιστον 8 ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Οι εν λόγω ανακοινώσεις θα επισημαίνουν την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής της Γενικής Συνέλευσης, την ημερήσια διάταξη, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και τις απαιτήσεις από πλευράς απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Όλες οι αποφάσεις των μεριδιούχων που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λαμβάνονται σε Γενική Συνέλευση όλων των μεριδιούχων, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου. Όλες οι αποφάσεις που αφορούν μόνο τους μεριδιούχους ενός ή περισσότερων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων μπορούν να ληφθούν, στον βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο, αποκλειστικά από τους μεριδιούχους των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Σε αυτήν την τελευταία περίπτωση, ισχύουν οι απαιτήσεις από πλευράς απαρτίας και πλειοψηφίας που προβλέπονται στο καταστατικό. Ενημέρωση των μεριδιούχων Το Αμοιβαίο κεφάλαιο εφιστά την προσοχή των επενδυτών στο γεγονός ότι κάθε επενδυτής μπορεί να ασκεί πλήρως και άμεσα τα δικαιώματα του επενδυτή έναντι του Αμοιβαίου κεφαλαίου (κυρίως το δικαίωμα συμμετοχής στις γενικές συνελεύσεις μεριδιούχων) μόνο στην περίπτωση που ο επενδυτής αναγράφεται με το όνομά του στο μητρώο μεριδιούχων του Αμοιβαίου κεφαλαίου. Σε περίπτωση που κάποιος επενδυτής επενδύει στο Αμοιβαίο κεφάλαιο μέσω κάποιου μεσολαβητή που επενδύει στο Αμοιβαίο κεφάλαιο στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του επενδυτή, ορισμένα δικαιώματα που συνδέονται με την ιδιότητα του μεριδιούχου δεν μπορούν να ασκηθούν υποχρεωτικά από τον επενδυτή απευθείας έναντι του Αμοιβαίου κεφαλαίου. Συνιστάται στους επενδυτές να ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Για τις αρχικές εγγραφές νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα συντάσσεται προσθήκη στο παρόν ενημερωτικό δελτίο. Ο κατάλογος των ισχυόντων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων περιλαμβάνεται σε παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Σε ορισμένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, ο μεριδιούχος θα μπορεί να εγγράφεται σε διαφορετικές υποκατηγορίες μεριδίων. Οι εγγραφές στα μερίδια (ή, ανάλογα με την περίπτωση, σε κάθε υποκατηγορία μεριδίων) κάθε ισχύοντος επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου γίνονται αποδεκτές στην τιμή έκδοσης, όπως ορίζεται παρακάτω στην παράγραφο «Τιμή έκδοσης», στον Πράκτορα μεταβιβάσεων και στα ιδρύματα που είναι εξουσιοδοτημένα για τον σκοπό αυτό από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Εφόσον οι διατηρούμενοι τίτλοι συμμορφώνονται με την επενδυτική πολιτική, τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται με αντίτιμο μια εισφορά σε είδος που θα αποτελεί αντικείμενο έκθεσης που θα καταρτίζεται από τον ελεγκτή του Αμοιβαίου Κεφαλαίου στον βαθμό που το απαιτεί το δίκαιο του Λουξεμβούργου. Η εν λόγω έκθεση θα είναι διαθέσιμη για επιθεώρηση στην έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα σχετικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον επενδυτή. Πλην διαφορετικής μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε εγγραφή που διαβιβάζεται στον Πράκτορα μεταβιβάσεων την Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στα Παραρτήματα, θα ισχύει η καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται κατά την εν λόγω ημερομηνία. Πλην διαφορετικής μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε εγγραφή που διαβιβάζεται στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων μετά την προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ισχύουσα τιμή θα είναι εκείνη που θα ορίζεται κατά την επόμενη ημερομηνία Η πληρωμή της τιμής έκδοσης πραγματοποιείται μέσω καταβολής ή μεταβίβασης σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται στα Παραρτήματα στον λογαριασμό της Pictet & Cie (Europe) S.A. για λογαριασμό της Pictet αναφέροντας την κατηγορία ή τις κατηγορίες και το/α επιμέρους αμοιβαίο/α κεφάλαιο/α. Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας Σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες καθώς επίσης και με τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν στο Λουξεμβούργο κατ εφαρμογή του νόμου της 12ης Νοεμβρίου 2004 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, όπως τροποποιήθηκε, και με τις εγκυκλίους της Επιτροπής CSSF, οι επαγγελματίες του χρηματοπιστωτικού τομέα υπόκεινται σε υποχρεώσεις που έχουν στόχο να αποτρέψουν τη χρήση των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Από αυτές τις διατάξεις προκύπτει ότι ο πράκτορας μεταβιβάσεων πρέπει κατά κύριο λόγο να ταυτοποιεί τον εγγραφόμενο κατ εφαρμογή των νόμων και κανονισμών του Λουξεμβούργου. Ο πράκτορας μεταβιβάσεων μπορεί να ζητήσει από τον εγγραφόμενο να προσκομίσει κάθε έγγραφο που κρίνει απαραίτητο για να προβεί στην εν λόγω ταυτοποίηση. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή αδυναμίας προσκόμισης των ζητούμενων εγγράφων, το αίτημα εγγραφής (ή, κατά περίπτωση, εξαγοράς) δεν θα γίνεται δεκτό. Ούτε ο οργανισμός συλλογικών επενδύσεων ούτε ο πράκτορας μεταβιβάσεων μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την καθυστέρηση ή τη μη εκτέλεση των συναλλαγών εφόσον ο επενδνυτής δεν προσκόμισε έγγραφα ή προσκόμισε ημιτελή τεκμηρίωση. Εξάλλου, οι μεριδιούχοι μπορεί να κληθούν να προσκομίσουν συμπληρωματικά ή επικαιροποιημένα έγγραφα σύμφωνα με τις διαρκείς υποχρεώσεις ελέγχου και εποπτείας κατ εφαρμογή των ισχυόντων νόμων και κανονισμών. ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ Η τιμή έκδοσης των μεριδίων κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της υποκατηγορίας μεριδίων) αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου (αντιστοίχως της υποκατηγορίας μεριδίων) του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου η οποία υπολογίζεται κατά την πρώτη ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού μετά την ημερομηνία εγγραφής. Στην εν λόγω τιμή μπορεί να επιβάλλονται προμήθειες διαμεσολάβησης που δεν θα υπερβαίνουν το 5% της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και οι οποίες θα καταβάλλονται υπέρ των διαμεσολαβητών ή και των διανομέων που παρεμβαίνουν στην επένδυση των μεριδίων του αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προμήθειες διαμεσολάβησης θα ποικίλλουν ανάλογα με την υποκατηγορία μεριδίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Υποκατηγορία μεριδίων». Στην εν λόγω τιμή έκδοσης θα επιβάλλονται οι τελικοί πληρωτέοι φόροι, τα τέλη και τα χαρτόσημα. 18

19 Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλλει τις διορθώσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να επιβάλει μια «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους» επί της έκδοσης μεριδίων, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους». ΕΞΑΓΟΡΕΣ Ο μεριδιούχος έχει το δικαίωμα να απαιτήσει ανά πάσα στιγμή την εξαγορά του συνόλου ή μέρους των μεριδίων του (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της υποκατηγορίας μεριδίων) στην τιμή εξαγοράς που ορίζεται στην παρακάτω παράγραφο «Τιμή Εξαγοράς», απευθύνοντας στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων ή στα άλλα εξουσιοδοτημένα ιδρύματα ένα αμετάκλητο αίτημα εξαγοράς συνοδευόμενο, ανάλογα με την περίπτωση, από τα πιστοποιητικά των μεριδίων. Πλην αντίθετης μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε αίτημα εξαγοράς που απευθύνεται στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων το αργότερο την Εργάσιμη Ημέρα πριν από την ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού εντός της προθεσμίας που ορίζεται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στα Παραρτήματα, θα ισχύει η καθαρή αξία ενεργητικού που υπολογίζεται κατά την εν λόγω ημερομηνία. Με την επιφύλαξη της ρητής συμφωνίας των ενδιαφερόμενων μεριδιούχων, το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να προβεί στην εξαγορά σε είδος των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η εν λόγω εξαγορά σε είδος θα αποτελεί αντικείμενο έκθεσης που θα συντάσσει ο εγκεκριμένος ελεγκτής του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και στην οποία θα αναφέρονται η ποσότητα, το νόμισμα και ο τρόπος αποτίμησης των σχετικών τίτλων. Τα σχετικά έξοδα θα επιβαρύνουν τον/τους ενδιαφερόμενο/ους μεριδιούχο/ ους. Πλην αντίθετης μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε αίτημα εξαγοράς που απευθύνεται στον Πράκτορα Μεταβιβάσεων μετά την προθεσμία που ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο, η ισχύουσα καθαρή αξία ενεργητικού θα είναι εκείνη που θα ορίζεται κατά την επόμενη ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού. Εάν, κατόπιν αιτημάτων εξαγοράς ή μετατροπής, υπάρχει περίπτωση εξαγοράς σε μια δεδομένη ημέρα αποτίμησης ποσοστού μεγαλύτερου του 10% των εκδοθέντων μεριδίων ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει ότι το σύνολο των εξαγορών αναβάλλεται για την προσεχή ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Κατά την εν λόγω ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού, τα αιτήματα εξαγοράς ή μετατροπής που αναβλήθηκαν (και δεν ανακλήθηκαν) θα διεκπεραιώνονται κατά προτεραιότητα σε σχέση με τα αιτήματα εξαγοράς και μετατροπής που λαμβάνονται για την εν λόγω ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού (και τα οποία δεν έχουν αναβληθεί). Πλην άλλης διάταξης στα Παραρτήματα, το αντίτιμο των μεριδίων που υποβάλλονται προς εξαγορά θα καταβάλλεται μέσω μεταβίβασης στο νόμισμα του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου στο οποίο ανήκουν ή σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα αναφέρεται στα Παραρτήματα, οπότε και όλα τα ενδεχόμενα έξοδα μετατροπής στο νόμισμα αναφοράς του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα επιβαρύνουν το επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, εντός προθεσμίας δύο Εργάσιμων Ημερών μετά την ημερομηνία υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού που ισχύει για την εξαγορά (πρβλ. την παρακάτω παράγραφο «Τιμή Εξαγοράς»). ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ Η τιμή εξαγοράς των μεριδίων (ή, ανάλογα με την περίπτωση, της υποκατηγορίας μεριδίων) κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχεί στην καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου (αντιστοίχως της υποκατηγορίας μεριδίων) του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, η οποία υπολογίζεται κατά την πρώτη ημερομηνία καθορισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού μετά την ημερομηνία του αιτήματος εξαγοράς. Το ποσό αυτό μπορεί να μειώνεται κατά την προμήθεια διαμεσολάβησης που επιβάλλεται υπέρ των διαμεσολαβητών ή και διανομέων και η οποία μπορεί να φθάνει έως το 3% της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο. Οι προμήθειες διαμεσολάβησης θα ποικίλλουν ανάλογα με την υποκατηγορία μεριδίων, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο «Υποκατηγορία μεριδίων». Στην εν λόγω τιμή εξαγοράς θα επιβάλλονται οι τελικοί πληρωτέοι φόροι, τα τέλη και τα χαρτόσημα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλλει τις διορθώσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να επιβάλει μια «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους» επί της εξόφλησης μεριδίων, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους». Η τιμή εξαγοράς θα μπορεί να είναι είτε ανώτερη είτε κατώτερη από την τιμή εγγραφής, ανάλογα με την εξέλιξη της καθαρής αξίας ενεργητικού. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ Τηρώντας τα όρια που τίθενται στο ενημερωτικό δελτίο στην ενότητα «Υποκατηγορίες μεριδίων», κάθε μεριδιούχος ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους των μεριδίων του τα οποία ανήκουν στο ίδιο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο ή σε διαφορετικά επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια για διαφορετικές υποκατηγορίες, οπότε και η τιμή μετατροπής θα υπολογίζεται με βάση τις αντίστοιχες καθαρές αξίες ενεργητικού που θα μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται, πέραν των διοικητικών εξόδων, από τις προμήθειες διαμεσολάβησης που επιβάλλονται στις εν λόγω υποκατηγορίες ή και στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Οι εν λόγω προμήθειες διαμεσολάβησης δεν θα μπορούν σε καμία περίπτωση να υπερβαίνουν το 2%. Εντούτοις, δεν θα είναι δυνατό, εκτός εάν έχει ληφθεί αντίθετη απόφαση από το Διοικητικό Συμβούλιο, να μετατραπούν τα μερίδια σε μερίδια «J dy» ή «J». Μετ επιφυλάξεως των ενδεχόμενων διατάξεων των Παραρτημάτων 1 και 2 του ενημερωτικού δελτίου, οποιοσδήποτε μεριδιούχος ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μπορεί, δίχως καμία επιπρόσθετη χρέωση πέραν των διοικητικών εξόδων, να ζητήσει τη μετατροπή του συνόλου ή μέρους των μεριδίων του σε μερίδια της ίδιας υποκατηγορίας ενός άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Πλην διαφορετικής μνείας στα Παραρτήματα, για κάθε αίτημα μετατροπής που λαμβάνεται από τον Πράκτορα Μεταβιβάσεων μια Εργάσιμη Ημέρα πριν από την προθεσμία που αναφέρεται 19

20 για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στα Παραρτήματα, θα ισχύουν οι καθαρές αξίες ενεργητικού που υπολογίζονται την επόμενη ημέρα καθορισμού των καθαρών αξιών ενεργητικού των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιβάλλει τους περιορισμούς που θεωρεί απαραίτητους κυρίως όσον αφορά τη συχνότητα των μετατροπών και θα είναι εξουσιοδοτημένο να επιβάλλει τις διορθώσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Τα μερίδια των οποίων έχει ολοκληρωθεί η μετατροπή σε μερίδια άλλου επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα καταργούνται. Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο θα είναι επίσης εξουσιοδοτημένο να επιβάλει μια «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους» επί της μετατροπής μεριδίων, όπως περιγράφεται παρακάτω στο κεφάλαιο «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους». ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡ- ΔΟΥΣ Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα: σημαντικοί όγκοι αγορών και/ή διακυμάνσεις των αγορών και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις οποίες το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια, ότι τα συμφέροντα των υφιστάμενων μεριδιούχων (ως προς στις εκδόσεις/μετατροπές) ή των υπόλοιπων μεριδιούχων (ως προς τις εξαγορές/μετατροπές) θα μπορούσαν να υποστούν πλήγμα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα είναι εξουσιοδοτημένο σε ορισμένες περιπτώσεις να επιβάλει μια «Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους» έως 2% της καθαρής αξίας ενεργητικού επί της τιμής έκδοσης, εξαγοράς και/ή μετατροπής των μεριδίων. Εφόσον θα επιβάλλεται δεόντως, αυτή η Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους θα ισχύει από την ίδια ημέρα αποτίμησης για το σύνολο των μεριδιούχων του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Θα πιστώνεται στο εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Η Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους που επιβάλλεται σε κάθε ένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα υπολογίζεται με βάση τα έξοδα διαπραγμάτευσης που προκύπτουν για τις υποκείμενες επενδύσεις του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων προμηθειών, περιθωρίων (spreads) και φόρων μεταβίβασης. Η Προμήθεια Μείωσης Ποσοστού Κέρδους θα μπορεί να συσσωρεύεται στις διορθώσεις της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡ- ΓΗΤΙΚΟΥ Η καθαρή αξία ενεργητικού, καθώς και οι τιμές έκδοσης, εξαγοράς και μετατροπής των μεριδίων υπολογίζονται για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο στο νόμισμα του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου από τον Πράκτορα Κεντρικής Διοίκησης με συχνότητες που μπορούν να διαφέρουν για κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και επισημαίνονται στα Παραρτήματα. Εάν η μία από τις προβλεπόμενες ημέρες είναι αργία, η καθαρή αξία ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα υπολογίζεται κατά την επόμενη Εργάσιμη Ημέρα. Η καθαρή αξία ενεργητικού ενός μεριδίου κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα καθορίζεται διαιρώντας τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου με το συνολικό αριθμό των εν κυκλοφορία μεριδίων του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αντιστοιχούν στη διαφορά μεταξύ του συνόλου του ενεργητικού και του συνόλου του παθητικού του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Εάν διαφορετικές υποκατηγορίες μεριδίων έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, η καθαρή αξία ενεργητικού κάθε υποκατηγορίας μεριδίων του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα υπολογίζεται διαιρώντας τη συνολική καθαρή αξία ενεργητικού, η οποία υπολογίζεται για το εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο και αποδίδεται στην εν λόγω υποκατηγορία μεριδίων, με το συνολικό αριθμό των εκδοθέντων μεριδίων της εν λόγω υποκατηγορίας. Το ποσοστό της συνολικής καθαρής αξίας ενεργητικού του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που αποδίδεται σε κάθε υποκατηγορία μεριδίων, το οποίο ήταν αρχικά ταυτόσημο με το ποσοστό του αριθμού των μεριδίων που αντιπροσωπεύονται από την εν λόγω υποκατηγορία μεριδίων, αλλάζει με τις διανομές που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των μεριδίων διανομής ως εξής: α) Κατόπιν καταβολής ενός μερίσματος ή οποιασδήποτε άλλης διανομής στο πλαίσιο των μεριδίων διανομής, τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στην εν λόγω υποκατηγορία μεριδίων θα μειώνονται κατά το ποσό της εν λόγω διανομής (με αποτέλεσμα να μειώνεται το ποσοστό των συνολικών καθαρών περιουσιακών στοιχείων του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου, που αποδίδεται στα μερίδια διανομής) και τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στα μερίδια κεφαλαιοποίησης θα παραμένουν ίδια (με αποτέλεσμα να αυξάνεται το ποσοστό των συνολικών καθαρών περιουσιακών στοιχείων του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου που αποδίδονται στα μερίδια κεφαλαιοποίησης), β) Κατόπιν αύξησης του κεφαλαίου του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου μέσω της έκδοσης νέων μεριδίων σε μία από τις υποκατηγορίες, τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στην εν λόγω υποκατηγορία μεριδίων θα αυξάνουν κατά το ποσό που λαμβάνεται για την εν λόγω έκδοση, γ) Κατόπιν εξαγοράς των μεριδίων μιας υποκατηγορίας από το εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στην αντίστοιχη υποκατηγορία μεριδίων θα μειώνονται κατά το αντίτιμο που καταβάλλεται για την εξαγορά των εν λόγω μεριδίων, δ) Κατόπιν μετατροπής των μεριδίων μιας υποκατηγορίας σε μερίδια μιας άλλης υποκατηγορίας, τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στην εν λόγω υποκατηγορία θα μειώνονται κατά την καθαρή αξία ενεργητικού των μετατρεπόμενων μεριδίων, ενώ τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία που αποδίδονται στην εν λόγω υποκατηγορία θα αυξάνουν κατά το εν λόγω ποσό. Τα συνολικά καθαρά περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα εκφράζονται σε EUR και θα αντιστοιχούν στη 20

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Pictet Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ www.pictetfunds.com Pictet Prospectus Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2007 Ιούλιος 2011 Juin 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Τ.Ε. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, ΕΚΔΟΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝ ΟΛΩ Ή ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ, ΤΗ ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ, ΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή/ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «EMPORIKI MINOAS» ΤΗΣ AMUNDI ΔΙΑΘΕΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο EMPORIKI MINOAS

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EMPORIKI MINOAS ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκυρίων εκφράζονται σε μερίδια, όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: AMUNDI GLOBAL MACRO 4 ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ. Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΟΣΕΚΑ: ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΡΙΔΙΑ Άρθρο 1 - Μερίδια σε συνιδιοκτησία Τα δικαιώματα των συγκατόχων εκφράζονται σε μερίδια όπου κάθε μερίδιο αντιστοιχεί στο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα

Διαβάστε περισσότερα

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016

Συχνές Ερωτήσεις. Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα. Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Συχνές Ερωτήσεις Ομολογιακά Δάνεια & Ομόλογα Έκδοση 2.0 Αύγουστος 2016 Σημαντική Σημείωση Το Χρηματιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλίσει ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται

I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. 1 «Εκδότες» νοούνται τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου, συμπεριλαμβανομένων. 2 Ως «χρηματοπιστωτικά μέσα» νοούνται ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ/ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ και ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ Ή ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007 ΠΕΡΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI . ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS VΙ» ΤΗΣ AMUNDI ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τo Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Αμοιβαία Κεφάλαια ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Αμοιβαία Κεφάλαια Γενικά Tα Αμοιβαία Κεφάλαια εδώ και δεκαετίες θεωρούνται διεθνώς ώς μια από τις πιο αποτελεσματικές μορφές επένδυσης. Αποτελούν συλλογικά επενδυτικά σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4

Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ. σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Κατευθυντήριες γραμμές ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών EBA/GL/2012/4 Λονδίνο, 27.07.2012 1 Κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη συγκριτική αξιολόγηση των αποδοχών (EBA/GL/2012/4)

Διαβάστε περισσότερα

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος συμμετοχής στην παρούσα αύξηση με καταβολή μετρητών ορίζεται η 13 η Οκτωβρίου 2014. Από την ίδια ημερομηνία οι ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΙΛΥΔΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ. ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ ΕΝΤΥΠΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010 σύμφωνα με το άρθρο 7(1) του κυπριακού Νόμου 114(Ι) του 2005 (ο περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού Δελτίου Νόμος του 2005),

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ.

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. Ανακοίνωση ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ- ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ (Tier 2 Capital) Λευκωσία, 30 Απριλίου 2008 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ή ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του Ν. 3283/2004 H εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

19 Αυγούστου 2014 ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ THΣ «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «MIG REAL ESTATE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «ΕΡΜΗΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ» με βάση το άρθρο 17 του

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ, ΑΜΕΣΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΣΤΙΣ Η.Π.Α., ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ Ή ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ Ανακοίνωση [17.11.2015] Η Alpha Bank ανακοινώνει ότι έχει λάβει ενδιαφέρον από θεσμικούς επενδυτές το οποίο υπερκαλύπτει το αρχικώς σκοπούμενο ποσό των Ευρώ 1,55 δισ. Η Τράπεζα θα διατηρήσει ανοικτό το

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Κεφάλαιο 7: Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα - Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 171 Κεφάλαιο 7ο Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα Μηχανογραφική Τήρηση Βιβλίων 07_MHXANOGRAFIKH ORG EPIXEIR.indd 171 11/8/2015 1:17:34 μμ

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 19/2/2013 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Πτώση στο Χ.Α. µετά το σερί των ανοδικών συνεδριάσεων. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 49,04 εκατ. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν, 64 έκλεισαν µε κέρδη, 103 σηµείωσαν

Διαβάστε περισσότερα

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ).

Η Emporiki Bank επίσης λειτουργεί και ως τράπεζα πληρωμών (εφεξής «πληρώτρια τράπεζα», LPA ). ΔΙΚΤΥΟ EMPORIKI BANK - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ & ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙOY ΚΕΦΑΛΑΙOY «EMPORIKI PROTECTED FUND MIDAS IV» ΤΗΣ CREDIT AGRICOLE ASSET

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3440, 23/10/2000 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3440 της 23ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2000 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού

Ο διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του ένα χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων σταθερού ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 1. Ορισμός εμπορικής πράξης (σελ.77) 2. Αντικειμενικό, υποκειμενικό, μικτό και σύστημα οργανωμένης επιχείρησης.(σελ.77-79) 3. Πρωτότυπα(φύσει) εμπορικές πράξεις του χερσαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 / 756 /18.5.2016 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Διάθεση στην Ελλάδα μεριδίων/μετοχών ΟΣΕΚΑ άλλου κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 89 του ν.4099/2012. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε

27/02/2014 Κ Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε 27/02/2014 Κ1-03-347 Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΜΚ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΜΕ ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΚΟΠΗΣ & ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ / ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΧΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία

Νόμος 4209/2013. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Νόμος 4209/2013 Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ (AIFMD) για τους Διαχειριστές Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων (ΔΟΕΕ) στην Ελληνική Νομοθεσία Ηλίας Πολυζωγόπουλος Προϊστάμενος Τμήματος Αδειοδότησης

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών

15 years. Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών. Παρουσίαση στο πλαίσιο του. Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Το νέο πλαίσιο της Φορολογίας Κινητών Αξιών Παρουσίαση στο πλαίσιο του Θεολόγης Γαϊτανίδης Γενικός Επιτελικός Διευθυντής Λειτουργειών Θεσσαλονίκη, 11/3/2015 Γνωστοποίηση Αποποίηση ευθύνης Η HellasFin ΑΕΠΕΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2015/20 03/06/2016 Κατευθυντήριες γραμμές Όρια για τα ανοίγματα έναντι οντοτήτων του σκιώδους τραπεζικού συστήματος που εκτελούν τραπεζικές δραστηριότητες εκτός ρυθμιζόμενου πλαισίου σύμφωνα με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού Δείκτη Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων

Βασικοί Κανόνες Διαχείρισης & Υπολογισμού Δείκτη Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Διαχείρισης & Υπολογισμού Δείκτη Ελληνικών Εταιρικών Ομολόγων Οκτώβριος 2016, Έκδοση 1.3 Αρχείο: HCBI Ground Rules Ve1-3.docx Σελίδα 2 / 13 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 4 1.1 Σκοπός του Κειμένου 4

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ (STOCK OPTION PLAN) ΤΗΣ LAMDA DEVELOPMENT S.A. ΑΘΗΝΑ, 16 IOYNIOY 2015 Ι. Γενικά Το παρόν πρόγραμμα διάθεσης μετοχών με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ»

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ «Millennium AMERICA US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ» Άρθρο 1 - ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τελευταία τροποποίηση κανονισμού Απ. Ε.Κ.: 441/16.7.2007 1. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την ονομασία «NOVΑBANK

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60%

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ επί αξίας πινακιδίου. ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΝΤΟΛΕΣ Έως 1,25% Έως 7. Online Trading Από 0,35% Τηλεφωνική Εντολή Από 0,60% ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΜΕΤΟΧΕΣ Χ.Α, ΟΜΟΛΟΓΑ, ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ (Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα) 1. ΑΜΟΙΒΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD Έντυπο ηµεροµηνίας 27 Μαΐου, 2010, σύµφωνα µε τα άρθρα 5(1)(δ) και 7(1)(ε) του Κυπριακού Νόµου 114(Ι) του 2005 (ο περί ηµόσιας Προσφοράς και Ενηµερωτικού ελτίου Νόµος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Α. Η χρηµατοοικονοµική επιστήµη εξετάζει: 1. Τον κόσµο των χρηµαταγορών,των κεφαλαιαγορών και των επιχειρήσεων 2. Θέµατα που περιλαµβάνουν τη χρονική αξία

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές

με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές Η αγορά σήμερα Παγκόσμια αγορά με ισχυρές Οικονομικές διακυμάνσεις συνεχής πτώση αποδόσεων παραδοσιακών επενδύσεων έλλειψη χρόνου και γνώσεων στους επενδυτές επιθυμία μεγιστοποίησης της απόδοσης Η αγορά

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.)

AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) AMUNDI ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ ΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (AMUNDI ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Δ.Α.Κ.) ΑΡ.Μ.ΑΕ.: 6100/06/Β/86/53 ΦΕΚ 1633/1972 Εδρα : Αθήνα, Μητροπόλεως 45, 10556 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10. Με σκοπό την ομαλή και κατά ενιαίο τρόπο εφαρμογή της Απόφασης διευκρινίζονται τα ακόλουθα: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡΙΘ. 10 Αθήνα, 21/6/2001 Θέμα: Διευκρινίσεις επί της Aποφάσεως 5/204/14.11.2000 (Φ.Ε.Κ. 1487Β / 6.12.2000) του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς "Κανόνες συμπεριφοράς των εταιριών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Τα βασικά νομικά χαρακτηριστικά των Ανωνύμων Εταιρειών είναι τα εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ανώνυμη Εταιρεία είναι η εμπορική κεφαλαιουχική εταιρεία με νομική προσωπικότητα και αποτελεί τον πιο εξελιγμένο τύπο εταιρείας. Το κεφάλαιό της καλείται Μετοχικό Κεφάλαιο και διαιρείται σε ίσα

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με βασικές έννοιες της οδηγίας ΔΟΕΕ 13.08.2013 ESMA/2013/611 Ημερομηνία: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Πίνακας περιεχομένων I. Πεδίο εφαρμογής 3 II. Ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Ν. 4308/2014 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Άρθρο 8: Τιμολόγιο πώλησης 1. Τιμολόγιο είναι το στοιχείο που εκδίδεται από την υποκείμενη σε αυτό το νόμο οντότητα για κάθε πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών,

Διαβάστε περισσότερα

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών

LOUIS PLC. Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών LOUIS PLC Ενημερωτικό Έντυπο για την Έκδοση και Εισαγωγή Νέων Συνήθων Μετοχών Έντυπο ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2009, σύμφωνα με τα άρθρο 5(1)(δ) και 7 (1) (ε) του περί Δημόσιας Προσφοράς και Ενημερωτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΜΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΑΡΘΡΟ 1 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η Ανώνυμη Εταιρία Διαχειρίσεως με την επωνυμία «AΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» και

Διαβάστε περισσότερα