ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ"

Transcript

1 Pictet Ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2

3 PICTET Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η παλιά ονομασία «Pictet Funds (LUX)» τροποποιήθηκε σε «Pictet» στις 20 Απριλίου Οι μετοχές της Pictet είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. Καμία άλλη πληροφορία δεν θα λαμβάνεται υπόψη πέραν εκείνων που περιέχονται στο παρόν ενημερωτικό δελτίο και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό. Το γαλλικό κείμενο είναι το αυθεντικό, με εξαίρεση συγκεκριμένες απαιτήσεις του ισχύοντος κειμένου που επιβάλλονται από την πλευρά των αρχών στις οποίες θα μπορούσε να καταχωρηθεί το αμοιβαίο κεφάλαιο. ΠΡΟΟΙΜΙΟ Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία αναφορικά με το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου ή εάν προτίθεστε να προβείτε σε εγγραφή για αγορά μεριδίων της Pictet (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), θα πρέπει να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία σύμβουλο. Κανείς δεν είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει πληροφορίες ή να κάνει συστάσεις σχετικά με την έκδοση μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (τα «μερίδια») που δεν περιλαμβάνονται ή στα οποία δεν πραγματοποιείται αναφορά στο παρόν έγγραφο ή στις εκθέσεις που επισυνάπτονται σε αυτό. Ούτε η διανομή του παρόντος εγγράφου, ούτε η προσφορά, η έκδοση ή η πώληση μεριδίων δεν συνιστούν εγγύηση ότι τα στοιχεία που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι ορθά σε οποιαδήποτε ημερομηνία μετά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου. Κανένα άτομο που λαμβάνει ένα αντίτυπο του παρόντος εγγράφου σε οποιοδήποτε έδαφος δεν μπορεί να το θεωρεί πρόσκληση, παρά μόνο εάν σε αυτό το συγκεκριμένο έδαφος θα μπορούσε να του απευθυνθεί μια τέτοια πρόσκληση δίχως να απαιτείται το εν λόγω άτομο να συμμορφώνεται με απαιτήσεις καταχώρησης ή άλλες νομικές προϋποθέσεις. Κάθε άτομο το οποίο επιθυμεί να αγοράσει μερίδια έχει την ευθύνη να διασφαλίζει από μόνο του την τήρηση των νόμων που ισχύουν στο αντίστοιχο έδαφος ως προς την αγορά μεριδίων, συμπεριλαμβανομένης της απόκτησης των ενδεχόμενων απαιτούμενων κυβερνητικών αδειών και άλλων εξουσιοδοτήσεων ή της τήρησης όλων των άλλων διατυπώσεων που θα έπρεπε να γίνονται σεβαστές στο εν λόγω έδαφος. Τα μερίδια δεν είναι καταχωρημένα και ούτε πρόκειται να καταχωρηθούν σύμφωνα με τον «Νόμο περί Χρεογράφων των Ηνωμένων Πολιτειών» του 1933 όπως τροποποιήθηκε (ο «νόμος του 1933»), ούτε είναι καταχωρημένα ή εγκεκριμένα σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών σε μία από τις Πολιτείες ή άλλη πολιτική υποδιαίρεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δυνατή ούτε η προσφορά ούτε η πώληση, ούτε η εκχώρηση ούτε η παράδοση των μεριδίων, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στις Ηνωμένες Πολιτείες ούτε σε υπηκόους ούτε για λογαριασμό ούτε προς όφελος υπηκόων των ΗΠΑ (όπως ορίζονται στον κανονισμό S του νόμου του 1933), με εξαίρεση ορισμένες συναλλαγές που απαλλάσσονται από τις απαιτήσεις καταχώρησης του νόμου του 1933 και όλων των άλλων νόμων οποιασδήποτε Πολιτείας ή νόμων σχετικών με τις κινητές αξίες. Τα μερίδια προσφέρονται εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα S του εν λόγω νόμου. Επιπλέον, τα μερίδια προσφέρονται στις Ηνωμένες Πολιτείες σε διαπιστευμένους επενδυτές («accredited investors») υπό την έννοια του Κανόνα 501(α) του νόμου του 1933 με βάση την απαλλαγή από τους κανονισμούς περί καταχώρησης του νόμου του 1933 όπως αναφέρονται στον Κανόνα 506 του εν λόγω νόμου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρισμένο και ούτε πρόκειται να καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί Εταιρειών Επενδύσεων των Ηνωμένων Πολιτειών (United States Investment Company Act) του 1940 (ο «νόμος του 1940») και επομένως είναι περιορισμένο ως προς τον αριθμό των κατόχων μεριδίων που μπορούν να είναι υπήκοοι των ΗΠΑ. Το καταστατικό περιλαμβάνει διατάξεις με στόχο να απαγορεύεται η κατοχή μεριδίων από υπηκόους των ΗΠΑ σε περιπτώσεις που θα οδηγούσαν σε παραβίαση των νόμων των Ηνωμένων Πολιτειών από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και να επιτρέπεται στους Συμβούλους να προβαίνουν σε αναγκαστική εξαγορά των μεριδίων που οι Σύμβουλοι κρίνουν απαραίτητη ή ενδεδειγμένη προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, κάθε πιστοποιητικό ή άλλο έγγραφο το οποίο πιστοποιεί την έκδοση μεριδίων σε υπηκόους των ΗΠΑ θα φέρει ένα υπόμνημα το οποίο θα επισημαίνει ότι τα μερίδια δεν έχουν καταχωρηθεί ούτε είναι εγκεκριμένα σύμφωνα με τον νόμο του 1933 και ότι το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν είναι καταχωρημένο σύμφωνα με τον νόμο του 1940 και θα αναφέρει ορισμένους περιορισμούς σχετικά με την εκχώρηση και την πώληση. Προειδοποιούνται οι υποψήφιοι επενδυτές ότι η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει κινδύνους. Οι επενδύσεις του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπόκεινται στους συνήθεις επενδυτικούς κινδύνους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να δεχτούν δυσμενές πλήγμα από τις πολιτικές εξελίξεις ή και μεταβολές των τοπικών νόμων, των φόρων, των συναλλαγματικών ελέγχων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Η επένδυση στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ενέχει επενδυτικούς κινδύνους στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η πιθανή απώλεια του κεφαλαίου. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι η τιμή των μεριδίων μπορεί να σημειώσει πτώση όπως και άνοδο. 3

4

5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ενημερωτικό δελτίο 11 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 11 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 11 ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 12 ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ 12 ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 13 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 15 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 17 ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ 18 ΤΙΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ 18 ΕΞΑΓΟΡΕΣ 19 ΤΙΜΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 19 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ 19 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 20 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 20 ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΕΓΓΡΑΦΩΝ, ΕΞΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ 22 ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΕΡΔΩΝ 22 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 24 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 24

6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 25 ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ 25 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΥΤΟΥ 26 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 26 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 26 Παράρτημα 1: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ομολόγων PICTET EUR BONDS PICTET USD GOVERNMENT BONDS PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET CHF PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET USD PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET EUR PICTET EUR CORPORATE BONDS PICTET GLOBAL EMERGING DEBT PICTET WORLD GOVERNMENT BONDS PICTET EUR HIGH YIELD PICTET EUR SHORT MID-TERM BONDS PICTET USD SHORT MID-TERM BONDS PICTET CHF BONDS PICTET EUR GOVERNMENT BONDS PICTET EUR INFLATION LINKED BONDS PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT PICTET ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT 69

7 17. PICTET GLOBAL EMERGING CURRENCIES PICTET SHORT-TERM MONEY MARKET JPY PICTET LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET USD PICTET SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR PICTET US HIGH YIELD PICTET EUR CORPORATE BONDS EX FINANCIAL PICTET EUR SHORT TERM HIGH YIELD PICTET GLOBAL BONDS FUNDAMENTAL PICTET EMERGING CORPORATE BONDS PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT INVESTMENT GRADE 104 Παράρτημα 2: Επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια μετοχών PICTET EUROPEAN EQUITY SELECTION PICTET SMALL CAP EUROPE PICTET EMERGING MARKETS PICTET EASTERN EUROPE PICTET EUROPE INDEX PICTET USA INDEX PICTET EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITIES PICTET JAPAN INDEX PICTET PACIFIC EX JAPAN INDEX PICTET DIGITAL COMMUNICATION 128

8 38. PICTET BIOTECH PICTET PREMIUM BRANDS PICTET WATER PICTET INDIAN EQUITIES PICTET JAPANESE EQUITY OPPORTUNITIES PICTET ASIAN EQUITIES EX JAPAN PICTET GREATER CHINA PICTET JAPANESE EQUITY SELECTION PICTET GENERICS PICTET EMERGING MARKETS INDEX PICTET EUROLAND INDEX PICTET US EQUITY GROWTH SELECTION PICTET SECURITY PICTET CLEAN ENERGY PICTET RUSSIAN EQUITIES PICTET TIMBER PICTET AGRICULTURE PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION PICTET US EQUITY VALUE SELECTION PICTET ENVIRONMENTAL MEGATREND SELECTION PICTET HIGH DIVIDEND SELECTION PICTET BRAZIL INDEX PICTET CHINA INDEX 179

9 61. PICTET INDIA INDEX PICTET LATAM INDEX PICTET RUSSIA INDEX PICTET EMERGING MARKETS HIGH DIVIDEND PICTET EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITIES PICTET QUALITY GLOBAL EQUITIES PICTET QUALITY EUROPEAN EQUITIES PICTET GLOBAL MAJOR PLAYERS 198 Παράρτημα 3: Ισορροπημένα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια και άλλα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια PICTET PICLIFE PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIVERSIFIED PICTET ABSOLUTE RETURN GLOBAL CONSERVATIVE PICTET CONVERTIBLE BONDS PICTET GLOBAL FLEXIBLE ALLOCATION 210

10

11 Ενημερωτικό δελτίο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Έδρα της Εταιρείας 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Πρόεδρος Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Γενεύη Σύμβουλοι Christoph SCHWEIZER, Διευθυντής, Pictet Asset Management S.A., Γενεύη Pascal CHAUVAUX, Αναπληρωτής Διευθυντής, FundPartner Solutions (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Marie-Claude LANGE, Υποδιευθύντρια Pictet Funds (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Alexandre RIS, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Εταιρεία Διαχείρισης Pictet Funds (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης Πρόεδρος Rémy BEST, Εταίρος, Pictet & Cie, Γενεύη Μέλη Daniel WANNER, Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου Pictet & Cie, Γενεύη Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Pictet Funds S.A., Γενεύη Στελέχη της Εταιρείας Διαχείρισης Christoph SCHWEIZER, Διευθυντής, Pictet Asset Management S.A., Γενεύη Laurent RAMSEY, Εντεταλμένος Σύμβουλος Pictet Funds S.A., Γενεύη Cédric VERMESSE, Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Nicolas TSCHOPP, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη David MARTIN, Υποδιευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Alexandre RIS, Αναπληρωτής Διευθυντής Pictet Funds S.A., Γενεύη Laurent MOSER, Υποδιευθυντής Pictet Funds (Europe) S.A., Λουξεμβούργο Τράπεζα-Θεματοφύλακας Pictet & Cie (Europe) S.A. 15A, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Πράκτορας Μεταβιβάσεων, Υπεύθυνος Διοίκησης και Πράκτορας Πληρωμών FundPartner Solutions (Europe) S.A. 15, avenue J. F. Kennedy, L-1855 Λουξεμβούργο Διαχειριστές Pictet Asset Management S.A. 60 route des Acacias CH-1211 Γενεύη 73 Pictet Asset Management Limited Moor House, Level 11, 120 London Wall, London EC2Y 5ET, Η.Β. Bank Pictet & Cie (Asia) Ltd, Singapour 10 Marina Boulevard #22-01 Tower 2 Marina Bay Financial Centre Σιγκαπούρη Pictet (Asia) Limited 39/F, Edinburgh Tower, The Landmark 15 Queen s Road Central Hong Kong Sectoral Asset Management Inc Sherbrooke Street Montréal, Québec, H3A 3G4, Καναδάς Waddell & Reed Investment Management Company, 6300 Lamar Shawnee Mission KS 66202, Ηνωμένες Πολιτείες Westwood Management Corp. 200 Crescent Court Suite 1200 Dallas, Texas 75201, Ηνωμένες Πολιτείες Metropolitan West Asset Management, LLC 865 South Figueroa Street, Los Angeles, CA Jabre Capital Partners S.A. 1, rue des Moulins CH-1204 Γενεύη Ελεγκτής Αμοιβαίου Κεφαλαίου Deloitte Audit S.à.r.l. 560 rue de Neudorf, L-2220 Λουξεμβούργο Νομικός Σύμβουλος Elvinger, Hoss & Prussen 2, place Winston Churchill, L-1340 Λουξεμβούργο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Εάν δεν επισημαίνεται κάτι διαφορετικό, ως εργάσιμη ημέρα θα ορίζεται η ημέρα κατά την οποία διεξάγουν τις καθημερινές τους δραστηριότητές οι τράπεζες στο Λουξεμβούργο (μια «Εργάσιμη Ημέρα»). Η διανομή του παρόντος εγγράφου επιτρέπεται μόνο εφόσον συνοδεύεται από αντίτυπο της τελευταίας ετήσιας έκθεσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αντίτυπο της τελευταίας εξαμηνιαίας έκθεσης, εφόσον έχει εκδοθεί μετά την ετήσια έκθεση. Οι 11

12 εν λόγω εκθέσεις συνιστούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος εγγράφου. Πληροφορίες σχετικά με τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια Pictet Europe Index, Pictet Japan Index, Pictet Pacific Ex Japan Index, Pictet Emerging Markets Index, Pictet Euroland Index, Pictet Brazil Index, Pictet China Index, Pictet India Index, Pictet Latam Index και Pictet Russia Index: Τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια δεν προωθούνται ούτε προτείνονται ούτε πωλούνται από τη Morgan Stanley Capital International Inc. («MSCI»), ούτε τα υποκαταστήματα αυτής, τους παρόχους πληροφοριών αυτής ή κάποιον τρίτο (εφεξής «μέρη MSCI») που εμπλέκονται στη σύσταση, τον υπολογισμό ή τη δημιουργία οποιουδήποτε δείκτη MSCI. Οι δείκτες MSCI αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της MSCI. Το MSCI και τα ονόματα των δεικτών MSCI είναι σήματα υπηρεσιών της MSCI ή των υποκαταστημάτων αυτής και είναι εγκεκριμένα προς χρήση σε ορισμένες περιπτώσεις από την Εταιρεία Διαχείρισης. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, είτε ρητά είτε σιωπηρά, στους κατόχους των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων ή σε οποιοδήποτε μέλος του ευρύτερου κοινού, για τη χρησιμότητα της επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια γενικότερα ή στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ειδικότερα ή για τη δυνατότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI να ακολουθήσει την απόδοση μιας αντίστοιχης χρηματιστηριακής αγοράς. Η MSCI ή τα υποκαταστήματα αυτής είναι οι εκχωρητές της άδειας ορισμένων κατατεθέντων σημάτων, σημάτων υπηρεσιών και εμπορικών επωνυμιών, καθώς και δεικτών MSCI που έχουν οριστεί, διαμορφωθεί και υπολογιστεί από την MSCI, ανεξάρτητα από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια, τον εκδότη ή τον κάτοχο των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των εκδοτών ή κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων προκειμένου να ορίσει, να διαμορφώσει ή να υπολογίσει τους δείκτες MSCI. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο, ούτε συμμετέχει στον ορισμό της ημερομηνίας έκδοσης των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, των τιμών αυτών ή των ποσοτήτων που θα εκδοθούν, ούτε στον καθορισμό ή τον υπολογισμό του επιστρεπτέου ποσού των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν έχει την υποχρέωση ούτε την ευθύνη έναντι των κατόχων των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων για τη διοίκηση, την προώθηση ή την προσφορά των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Παρόλο που η MSCI λαμβάνει πληροφορίες που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των δεικτών MSCI και προέρχονται από πηγές οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες από την MSCI, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν πιστοποιεί ούτε εγγυάται για την αυθεντικότητα, την ακρίβεια ή και πληρότητα οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, για τα αποτελέσματα που πρέπει να επιτευχθούν από τον δικαιούχο της άδειας, τους πελάτες αυτού ή τους αντισυμβαλλόμενους, τους εκδότες και τους κατόχους των αμοιβαίων κεφαλαίων ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή οντότητα, που απορρέουν από τη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε πληροφορίας σχετικής με τα εξουσιοδοτημένα δικαιώματα ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Κανένα από τα μέρη της MSCI δεν θεωρείται υπεύθυνο για οποιοδήποτε σφάλμα, οποιαδήποτε παράλειψη ή διακοπή οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή σχετικά με αυτόν ή οποιαδήποτε σχετική πληροφορία. Επιπλέον, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν εγγυάται, ούτε ρητά ούτε σιωπηρά, και τα μέρη της MSCI δεν φέρουν καμία ευθύνη σχετικά με την εμπορεύσιμη ποιότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένη χρήση οποιουδήποτε δείκτη MSCI ή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κανένα από τα μέρη της MSCI δεν είναι υπεύθυνο σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε ζημία (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών) είτε άμεση, είτε έμμεση, ειδική, ποινική ή άλλη, ακόμη και εάν είχε γνωστοποιηθεί η πιθανότητα πρόκλησης τέτοιας ζημίας. ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Η Pictet (το «Αμοιβαίο κεφάλαιο») είναι μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου αναφορικά με τις διατάξεις του Μέρους Ι του νόμου της 17ης Δεκεμβρίου 2010 περί οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (ο «Νόμος του 2010»). Η εταιρεία συστάθηκε για απεριόριστη διάρκεια στις 20 Σεπτεμβρίου 1991 υπό την επωνυμία Pictet Umbrella Fund και το καταστατικό της δημοσιεύτηκε στην επίσημη εφημερίδα του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου (η «Mémorial»), Ειδικό τεύχος εταιρειών και ενώσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου στις 29 Οκτωβρίου Τροποποιήθηκε για τελευταία φορά με συμβολαιογραφική πράξη στις 28 Δεκεμβρίου Το καταστατικό κατατέθηκε στο Εμπορικό μητρώο του Λουξεμβούργου όπου διατίθεται προς εξέταση και μπορούν να ληφθούν αντίγραφα αυτού. Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Mémorial, Ειδικό τεύχος εταιρειών και ενώσεων του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου. Η SICAV είναι εγγεγραμμένη στο Εμπορικό Μητρώο του Λουξεμβούργου με αριθμό Β Το κεφάλαιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου θα αντιστοιχεί σε κάθε περίπτωση στην καθαρή αξία ενεργητικού, ενώ το ελάχιστο επιτρεπόμενο κεφάλαιο θα ανέρχεται σε EUR. ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΗ Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές πρόσβαση σε μια παγκόσμια γκάμα αγορών και μια ποικιλία επενδυτικών τεχνικών μέσω ενός εύρους εξειδικευμένων προϊόντων («επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια») συγκεντρωμένων σε μία και μοναδική δομή. Η επενδυτική πολιτική των διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Θα διασφαλίζεται η μεγάλη διασπορά των κινδύνων μέσω της διαφοροποίησης σε έναν μεγάλο αριθμό κινητών αξιών, η επιλογή των οποίων δεν θα είναι περιορισμένη με την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στο κεφάλαιο «Επενδυτικοί περιορισμοί» που ακολουθεί ούτε από γεωγραφικής άποψης ούτε από πλευράς οικονομικού κλάδου, ούτε ως προς τον τύπο των χρησιμοποιούμενων κινητών αξιών. Συγκέντρωση (pooling) Με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και εφόσον το επιτρέπουν οι επενδυτικές πολιτικές των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Διαχείρισης θα μπορεί να αποφασίσει τη συνδιαχείριση ενός μέρους ή του συνόλου του ενεργητικού ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της Pictet. Σε αυτή την περίπτωση, τα στοιχεία ενεργητικού διαφόρων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα υπόκεινται σε κοινή διαχείριση σύμφωνα με την προαναφερθείσα τεχνική. Τα συνδιαχειριζόμενα στοιχεία ενεργητικού θα αναφέρονται με τον όρο «συγκέντρωση» («pool»). Εντούτοις, αυτές οι συγκεντρώσεις θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τους σκοπούς της εσωτερικής διαχείρισης. Δεν θα συνιστούν διακριτές νομικές οντότητες και δεν θα είναι απευθείας προσιτές στους επενδυτές. Σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα κατανέμονται επομένως τα δικά του στοιχεία ενεργητικού. 12

13 Όταν τα στοιχεία ενεργητικού ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου υπόκεινται σε διαχείριση σύμφωνα με την εν λόγω τεχνική, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται αρχικά σε κάθε συνδιαχειριζόμενο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο θα καθορίζονται ανάλογα με την αρχική του συμμετοχή στη συγκέντρωση. Εν συνεχεία, η σύνθεση των εν λόγω στοιχείων ενεργητικού θα ποικίλει ανάλογα με τις συνεισφορές ή τις αναλήψεις που πραγματοποιούνται από τα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το σύστημα καταμερισμού που αναφέρεται παραπάνω εφαρμόζεται σε κάθε επένδυση της συγκέντρωσης. Εφεξής, οι συμπληρωματικές επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο όνομα των συνδιαχειριζόμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων θα κατανέμονται στα εν λόγω επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια ανάλογα με τα αντίστοιχα δικαιώματά τους, ενώ τα στοιχεία ενεργητικού που πωλούνται θα πρέπει να αφαιρούνται κατά τον ίδιο τρόπο από τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται σε κάθε ένα από τα συνδιαχειριζόμενα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Όλες οι τραπεζικές συναλλαγές που σχετίζονται με τον κύκλο ζωής του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου (μερίσματα, τόκοι, μη συμβατικά έξοδα, δαπάνες) θα χρεώνονται στη συγκέντρωση και θα καταλογίζονται ξανά από λογιστικής άποψης στα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια κατ αναλογία προς το καθένα κατά την ημέρα καταχώρισης των εν λόγω συναλλαγών (προμήθειες, τραπεζική καταχώρηση δαπανών ή και εσόδων). Αντιθέτως, τα συμβατικά έξοδα (αμοιβή θεματοφύλακα, διοικητικά έξοδα, έξοδα διαχείρισης, κ.τ.λ.) θα χρεώνονται απευθείας στα αντίστοιχα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Το ενεργητικό και το παθητικό που αποδίδονται σε καθένα από τα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια θα μπορούν ανά πάσα στιγμή να προσδιοριστούν. Η μέθοδος της συγκέντρωσης (pooling) θα σέβεται την επενδυτική πολιτική καθενός από τα συναφή επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια. Κατηγορίες μεριδίων Τα καθαρά στοιχεία που συνιστούν την περιουσία κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου θα αντιπροσωπεύονται από μερίδια τα οποία μπορούν να ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες και υποκατηγορίες μεριδίων. Το σύνολο των μεριδίων που αντιπροσωπεύουν την περιουσία ενός επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου αποτελεί μια κατηγορία μεριδίων. Το σύνολο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων συνιστά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Για την περίπτωση έκδοσης υποκατηγοριών μεριδίων, οι σχετικές πληροφορίες παραθέτονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Η εταιρεία διαχείρισης θα μπορεί, προς όφελος των μεριδιούχων, να αποφασίζει ότι το σύνολο ή ένα μέρος των περιουσιακών στοιχείων που προέρχονται από ένα ή περισσότερα επιμέρους αμοιβαία κεφάλαια του Αμοιβαίου κεφαλαίου θα επενδύεται έμμεσα, μέσω μιας εταιρείας απόλυτα ελεγχόμενης από την εταιρεία διαχείρισης και η οποία ασκεί, αποκλειστικά προς όφελος του εν λόγω ή των εν λόγω επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων, δραστηριότητες διαχείρισης, παροχής συμβουλών ή εμπορικής διάθεσης στη χώρα όπου έχει συσταθεί η θυγατρική εταιρεία όσον αφορά την εξαγορά των μεριδίων του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου κατόπιν αιτήματος των μεριδιούχων αποκλειστικά για δικό του ή δικό τους λογαριασμό. Για τις ανάγκες του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, οι αναφορές στις «επενδύσεις» και τα «περιουσιακά στοιχεία» θα σημαίνουν, ανάλογα με την περίπτωση, είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα άμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία είτε τις πραγματοποιηθείσες επενδύσεις και τα έμμεσα διατηρούμενα περιουσιακά στοιχεία από τις προαναφερθείσες εταιρείες. Σε περίπτωση προσφυγής σε θυγατρική εταιρεία, η εν λόγω προσφυγή θα προσδιορίζεται στο παράρτημα που αναφέρεται στο/α εν λόγω επιμέρους αμοιβαίο/α κεφάλαιο/α. Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη δημιουργία νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Ένας κατάλογος των υφιστάμενων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων με την περιγραφή των επενδυτικών τους πολιτικών και των κύριων χαρακτηριστικών τους επισυνάπτεται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Ο εν λόγω κατάλογος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου και θα ενημερώνεται σε περίπτωση δημιουργίας νέων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί επίσης να αποφασίζει, για κάθε κατηγορία μεριδίων, τη δημιουργία δύο ή περισσότερων υποκατηγοριών των οποίων τα περιουσιακά στοιχεία θα επενδύονται γενικά σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική της σχετικής κατηγορίας. Εντούτοις, στην περίπτωση αυτή, οι υποκατηγορίες μπορούν να διακρίνονται ανάλογα με τη διάρθρωση της συγκεκριμένης προμήθειας εγγραφής ή και εξαγοράς, τις συγκεκριμένες πολιτικές κάλυψης των συναλλαγματικών κινδύνων, τις συγκεκριμένες πολιτικές διανομής ή και τις συγκεκριμένες προμήθειες διαχείρισης ή παροχής συμβουλών ή άλλες ιδιαιτερότητες που ισχύουν για κάθε υποκατηγορία. Σε αυτήν την περίπτωση, οι εν λόγω πληροφορίες προσδιορίζονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Οι μετοχές της SICAV είναι κατά κύριο λόγο εισηγμένες στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να αποφασίζει ποιες υποκατηγορίες μετοχών θα εισάγονται. ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Ο κατάλογος των υφιστάμενων κατηγοριών μεριδίων περιλαμβάνεται στο παράρτημα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο δύναται ανά πάσα στιγμή να αποφασίσει τη δημιουργία συμπληρωματικών κατηγοριών μεριδίων. Οι υποκατηγορίες μεριδίων που εκδίδονται ή προβλέπονται κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, καθώς και οι συμπληρωματικές πληροφορίες, επισημαίνονται στα Παραρτήματα του ενημερωτικού δελτίου. Συνιστάμε στους επενδυτές να ενημερώνονται από τον ανταποκριτή τους προκειμένου να γνωρίζουν τον κατάλογο των εκδιδόμενων υποκατηγοριών μεριδίων. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται στο πλαίσιο των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων σε μερίδια «I», «IS», «P», «R», «S», «Z», «J» και «MG». Τα μερίδια «I» προορίζονται για τους επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν ένα ελάχιστο αρχικό ποσό. Αυτό το ποσό προσδιορίζεται στο παράρτημα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία και τις αντίστοιχες κατηγορίες της (αντισταθμισμένες, εκδοθείσες σε άλλο νόμισμα ή διανομής). Οι εγγραφές σε άλλη κατηγορία εκτός από αυτές τις κατηγορίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αρχικού ελάχιστου ποσού εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να δέχεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εγγραφές ποσού κατώτερου από το αρχικό απαιτούμενο ποσό. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια Ι υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτερο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτερο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. 13

14 Είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια IS στο πλαίσιο ορισμένων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων που επισημαίνονται προκειμένου να διακρίνονται, εάν είναι απαραίτητο, από τα μερίδια Ι ως προς τον υπολογισμό των διορθώσεων της καθαρής αξίας ενεργητικού που περιγράφονται στο κεφάλαιο «Υπολογισμός της καθαρής αξίας ενεργητικού». Τα μερίδια IS θα υπόκεινται στους ίδιους όρους με τα μερίδια Ι. Τα μερίδια «J» απευθύνονται σε θεσμικούς επενδυτές σύμφωνα με το άρθρο 174 του Νόμου του 2010 («Θεσμικοί επενδυτές»), οι οποίοι επιθυμούν να επενδύσουν ένα ελάχιστο αρχικό ποσό. Αυτό το ποσό προσδιορίζεται στο παράρτημα κάθε επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου και υπολογίζεται σε σχέση με την εν λόγω κατηγορία και τις αντίστοιχες κατηγορίες της (αντισταθμισμένες, εκδοθείσες σε άλλο νόμισμα ή διανομής). Οι εγγραφές σε άλλη κατηγορία εκτός από αυτές τις κατηγορίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του αρχικού ελάχιστου ποσού εγγραφής. Το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί εντούτοις το δικαίωμα να δέχεται, κατά τη διακριτική του ευχέρεια, εγγραφές ποσού κατώτερου από το αρχικό απαιτούμενο ποσό. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια J υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτερο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτερο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια «Ρ» και «R» δεν απαιτούν ελάχιστο ποσό επένδυσης. Χάρη στα αρκετά ευρέα χαρακτηριστικά τους, ανταποκρίνονται το ένα ή και το άλλο στις διαφορετικές εμπορικές πρακτικές που ισχύουν κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος ενημερωτικού δελτίου στις χώρες στις οποίες διατίθεται το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, καθώς η ευελιξία τους επιτρέπει, ανάλογα με την περίπτωση, να προσαρμόζονται στην εξέλιξη των στοχευόμενων αγορών. Τα μερίδια «P»: Τα μερίδια «R»: Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 1% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης κατώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «R». Μέγιστη προμήθεια εισόδου 5% υπέρ των διαμεσολαβητών. Μέγιστη προμήθεια εξόδου 3% υπέρ των διαμεσολαβητών. Προμήθεια διαχείρισης ανώτερη από εκείνη που επιβάλλεται στα μερίδια «Ρ». Τα μερίδια «S» («Staff») διατίθενται αποκλειστικά στους εργαζόμενους του ομίλου Pictet. Καμία προμήθεια διαμεσολαβητή δεν θα επιβάλλεται στις εγγραφές και τις εξαγορές. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα μπορεί να επιβάλλει στις μετατροπές μέγιστη προμήθεια 2% υπέρ των διαμεσολαβητών. Τα μερίδια «Ζ» διατίθενται σε θεσμικούς επενδυτές που έχουν συνάψει σύμβαση συγκεκριμένης αμοιβής με την Pictet & Cie, Genève ή άλλη εταιρεία του Ομίλου Pictet. Οι μέγιστες προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «Ζ» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια «MG» διατίθενται στους θεσμικούς επενδυτές που έχουν εγκριθεί ρητά από τον διαχειριστή του εν λόγω επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Οι προμήθειες που επιβάλλονται στα μερίδια «MG» υπέρ των διαμεσολαβητών θα αντιστοιχούν σε ανώτατο ποσοστό 5% κατά την είσοδο και ανώτατο ποσοστό 1% κατά την έξοδο. Τα μερίδια μπορούν να διακρίνονται σε μερίδια κεφαλαιοποίησης και σε μερίδια διανομής dy. Τα μερίδια διανομής θα δικαιούνται μέρισμα με βάση την απόφαση της γενικής συνέλευσης, ενώ το αντίστοιχο ποσό των μεριδίων κεφαλαιοποίησης δεν θα διανέμεται, αλλά θα επενδύεται στην εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει μερίδια dm για τα οποία θα μπορεί να διανέμεται μηνιαίο μέρισμα. Αυτό το μέρισμα θα καταβάλλεται κατά κύριο λόγο στους μεριδιούχους της εν λόγω υποκατηγορίας, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο μεριδιούχων κατά την 20ή ημέρα του μήνα (την επόμενη ημέρα αν δεν πρόκειται για Εργάσιμη Ημέρα) και θα είναι πληρωτέο κατά κύριο λόγο εντός 4 εργάσιμων ημερών, στο νόμισμα της κατηγορίας, από την ημερομηνία αποκοπής. Δεν θα υπάρξει καμία φορολογική πληροφόρηση υπόψη των Γερμανών επενδυτών σε σχέση με αυτήν την κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο είναι δυνατό να δημιουργηθούν μερίδια που εκδίδονται σε νομίσματα διαφορετικά από το νόμισμα αναφοράς του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου. Τα εν λόγω μερίδια θα μπορούν να είναι αντισταθμισμένα (όπως ορίζονται παρακάτω) ή μη αντισταθμισμένα. Αντισταθμισμένα Μερίδια: Τα αντισταθμισμένα μερίδια «Η.» στοχεύουν στην κάλυψη σε μεγάλο βαθμό του συναλλαγματικού κινδύνου αυτών των μεριδίων σε σχέση με ένα δεδομένο νόμισμα. Στα εν λόγω μερίδια θα επιβάλλονται οι ίδιες προμήθειες εισόδου και εξόδου με εκείνες που ισχύουν για τα αντίστοιχα μη αντισταθμισμένα μερίδια. Το ελάχιστο ποσό επένδυσης για τα μερίδια που εκδίδονται σε νόμισμα διαφορετικό από το νόμισμα ενοποίησης του επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου είναι το ελάχιστο αρχικό ποσό επένδυσης που ισχύει για τα εν λόγω μερίδια, μετατρεπόμενο κατά την ημέρα της καθαρής αξίας ενεργητικού στο νόμισμα που ισχύει για την εν λόγω κατηγορία μεριδίων. Σε κάθε επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει την εισαγωγή μεριδίων «DH» «Duration Hedged», μέσω των οποίων οι επενδυτές θα μπορούν να ωφελούνται από τη διαχείριση του υπόψη επιμέρους αμοιβαίου κεφαλαίου περιορίζοντας τις δυνητικές επιπτώσεις που συνδέονται με τις διακυμάνσεις επιτοκίων. Η στρατηγική κάλυψης θα υλοποιείται χρησιμοποιώντας παράγωγα μέσα (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης επί επιτοκίων) και θα συνδέεται με τα κύρια σημεία της καμπύλης επιτοκίων και όχι με κάθε ληκτότητα ξεχωριστά. Θα παραμένει υπολειπόμενος κίνδυνος μεταβολής της καμπύλης επιτοκίων. Επιπλέον, η διάρκεια των κατηγοριών «duration hedged» θα κυμαίνεται μεταξύ -1 και +1. Εάν καλυφθεί ένα από αυτά τα όρια, ο διαχειριστής θα πρέπει να λάβει κάποια μέτρα ώστε η διάρκεια να επανέλθει ανάμεσα σε αυτά τα δύο όρια εντός εύλογου διαστήματος. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ειδοποιήσεις καταβολής πρόσθετου περιθωρίου, τα στοιχεία ενεργητικού που αποδίδονται στις κατηγορίες «duration hedged» μπορούν να μην επενδυθούν πλήρως και, συνεπώς, μπορούν να βρίσκονται σε κατάσταση κατώτερης επένδυσης λόγω της στρατηγικής που χρησιμοποιείται για αυτές τις κατηγορίες DH. Εναπόκειται σε κάθε επενδυτή να εξακριβώσει αν πληροί τους όρους πρόσβασης της υποκατηγορίας μεριδίου στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί. Ο επενδυτής επιλέγει την υποκατηγορία μεριδίων στην οποία επιθυμεί να εγγραφεί, γνωρίζοντας ότι, με εξαίρεση τους αντίθετους περιορισμούς που περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, κάθε επενδυτής που πληροί όλες τις προϋποθέσεις πρόσβασης σε μια ορισμένη υποκατηγορία μεριδίων, θα μπορεί να ζητήσει τη μετατροπή των μεριδίων του σε μερίδια της εν λόγω υποκατηγορίας. 14

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015

NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 NN (L) Ημερομηνία Ενημερωτικού Δελτίου Ιούνιος 2015 Πίνακας περιεχομένων Πίνακας περιεχομένων... 2 Σημείωση... 4 Γλωσσάρι... 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ... 7 I. Σύντομη επισκόπηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο

NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο. Ενημερωτικό Δελτίο NBG SYNESIS FUNDS SICAV Εταιρία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου Société d investissement à capital variable Λουξεμβούργο Ενημερωτικό Δελτίο ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 Το παρόν Ενημερωτικό Δελτίο (όπως ορίζεται παρακάτω)

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου

Ενημερωτικό Δελτίο. Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου Νοέμβριος 2014 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας

Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Ενοποιηµένος Κανονισµός Λειτουργίας Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά τη νοµοθεσία του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012

AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 AXA WORLD FUNDS ΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ) Ενημερωτικό Δελτίο - Αύγουστος 2012 ΘΕΩΡΗΣΗ 2012/87115-1979-0-PC Η θεώρηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4339, 15.6.2012 Ν.78(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ TOYΣ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Προοίμιο ΜΕΡΟΣ I : ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς

Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Προσάρτημα επικαιροποίησης στο εγχειρίδιο του ΕΤΙ Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς Από την έκδοση του εγχειριδίου «Στοιχεία ελληνικού δικαίου της κεφαλαιαγοράς» μέχρι σήμερα, έχουν επέλθει

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ.

Ενημερωτικό Δελτίο. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Αμοιβαία Κεφάλαια Ενημερωτικό Δελτίο Βάσει του Ν. 4099/2012 και των σχετικών αποφάσεων της Ε.Κ. Allianz Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΚΟΠΟΣ, ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Άρθρο 1 Σκοπός Με τις διατάξεις του παρόντος νόμου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΕN ΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ EUROBANK NTT ΔΟΛΑΡΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (USD) ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ: Τράπεζα Eurobank Ergasias Α.Ε. Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 000223001000 Όθωνος 8, 105 57 Αθήνα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4142, 26/10/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ, ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΑΡΘΡΩΝ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3

Διαβάστε περισσότερα

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62

3.1 ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ...61 3.2 ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ...62 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 28.3.2014 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του.

3. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ορισμένης διάρκειας και λήγει μετά την παρέλευση πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξής του. ΔΗΛΟΣ Delta Sky Σύνθετο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κανονισμός AΡΘΡΟ 1. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ 1. Η ΕΘΝΙΚΗ ASSET MANAGEMENT Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (πρώην ΔΙΕΘΝΙΚΗ Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΠΡΟ-ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Προ-συμβατικό Πακέτο Πληροφόρησης 1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ... 4 1.1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ...4 1.1.1 Επαγγελματίες

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί

Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί Πλήρες Ενηµερωτικό ελτίο Κανονισµοί ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Θεσμικών Επενδυτών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. της 10ης Αυγούστου 2006 L 241/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.9.2006 ΟΔΗΓΙΑ 2006/73/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Αυγούστου 2006 για την εφαρμογή της οδηγίας 2004/39/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ Ενημερωτικό Δελτίο Αμοιβαίων Κεφαλαίων ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Περιεχόμενα Σελίδα Στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 274, 152 32 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985 E.info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007)

ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) ΔΕΣΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ MiFID (N. 3606/2007) 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ 1.1. Συνοπτικά στοιχεία για την εταιρεία Πλήρης Επωνυμία: INVESTMENT ANALYSIS FINANCIAL SERVICES ΑΕΠΕΥ Διακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Χρήσης 2014 (1 Ιανουαρίου 31 Δεκεμβρίου 2014) Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις κατ εξουσιοδότηση αυτού εκτελεστικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ

EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ EΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΑΕΔΑΚ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Επωνυμία: Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου & Ελληνικών Ταχυδρομείων, Αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 4788701000 Παροχή

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή

Η ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΕΙ, ΑΜΕΣΑ Ή ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΜΟΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΑ ΕΚΤΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ (ΟΠΩΣ ΑΥΤΟ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ REGULATION

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ MiFID ΤΗΣ «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ Το ενημερωτικό πακέτο MiFID της «ΠΕΝΤΕΔΕΚΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» ΑΕΠΕΥ, αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα κάθε επιμέρους σύμβασης παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΠΑΡ. 1(Β) ΚΑΙ 2(Γ) ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3401/2005 ΓΙΑ TH ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΕΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΥΠΕΡ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Δημόσια Πρόταση (ως ορίζεται κατωτέρω) απευθύνεται σε όλους τους μετόχους της Ελληνικής Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.Ε.» με το διακριτικό τίτλο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΩΣ 17.006.254,50 ΕΥΡΩ, ΜΕ ΔΙΑΘΕΣΗ ΕΩΣ 919.257 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΩΝ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 18,34 ΕΥΡΩ, ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΩΝ 18,50

Διαβάστε περισσότερα