Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ. Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε. 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2010"

Transcript

1 Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ ΑΟ.Κ.Α.Δ : 8032/06/Β/86/45 22 ν ρηι Δ.Ν Αζελώλ-Ιακίαο Αγ. Πηέθαλνο - ΑΘΖΛΑ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε 1 Ηαλνπαξίνπ έσο Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα (ΓΙΞ) θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ)

2 Ξεξηερόκελα Πειίδα I. Γειώζεηο Δθπξνζώπσλ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 4 II. Έθζεζε Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ 5 III. Έθζεζε Διέγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή 35 IV. Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο 37. Θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο - Ηζνινγηζκόο 38. Θαηάζηαζε Ππλνιηθνύ Δηζνδήκαηνο 39. Θαηάζηαζε Κεηαβνιώλ Ηδίσλ Θεθαιαίσλ 40. Θαηάζηαζε Ρακηαθώλ Ονώλ 41. Ξξόζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο επί ησλ Δλδηάκεζσλ 42 Νηθνλνκηθώλ Θαηαζηάζεσλ 1. Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ξιαίζην θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ Πύλνςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ αξρώλ Λέα πξόηππα, ηξνπνπνηήζεηο πξνηύπσλ θαη δηεξκελείεο Γηαρείξηζε ρξεκαηννηθνλνκηθνύ θηλδύλνπ Πεκαληηθέο ινγηζηηθέο εθηηκήζεηο θαη θξίζεηο ηεο Γηνηθήζεσο Ξιεξνθόξεζε θαηά ηνκέα Δλζώκαηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Αζώκαηεο αθηλεηνπνηήζεηο Ππκκεηνρέο ζε ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο Απνζέκαηα Απαηηήζεηο Ρακεηαθά δηαζέζηκα θαη ηακεηαθά ηζνδύλακα Κεηνρηθό Θεθάιαην Ινηπά απνζεκαηηθά Γαλεηζκόο Αλαβαιιόκελε θνξνινγία πνρξεώζεηο παξνρώλ πξνζσπηθνύ ιόγσ εμόδνπ από ηελ ππεξεζία Δπηρνξεγήζεηο Ξξνκεζεπηέο Ξξνβιέςεηο Έμνδα αλά θαηεγνξία Ξαξνρέο ζε εξγαδνκέλνπο Σξεκαηννηθνλνκηθά έζνδα/(έμνδα) - θαζαξά Ινηπα έζνδα - έμνδα εθκεηάιιεπζεο (θαζαξά) Ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο

3 27. Φόξνο εηζνδήκαηνο Αλεηιεκκέλεο ππνρξεώζεηο Δλδερόκελεο ππνρξεώζεηο Ππλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα κέξε Θέξδε αλά κεηνρή Αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο Αξηζκόο απαζρνινύκελνπ πξνζσπηθνύ Γεγνλόηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ Ηζνινγηζκνύ Δπνρηθόηεηα 85 V. Ξιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Λ. 3401/ VI. Πηνηρεία θαη Ξιεξνθνξίεο

4 Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. Βηνκεραλία Αιιαληηθώλ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ ) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ινγηζηηθά Ξξόηππα («ΓΙΞ») θαη ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο («ΓΞΣΑ») Οη Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο έρνπλ εγθξηζεί πξνο δεκνζίεπζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο ηελ 29ε Καξηίνπ 2011 θαη έρνπλ αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε Άγηνο ηέθαλνο, 29 Καξηίνπ 2011 Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. Ν ΑΛΡΗΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π. & ΓΗΔΘΛΥΛ ΠΚΒΝΙΝΠ Ζ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΓΗΔΘΛΡΟΗΑ Ν ΓΗΔΘΛΡΖΠ ΙΝΓΗΠΡΖΟΗΝ ΚΗΣΑΖΙ Λ. ΚΑΓΗΑΛΝΠ ΙΔΥΛΗΓΑΠ Θ. ΘΝΙΗΝΙΖΠ ΑΛΡΥΛΗΑ ΗΥΑΛ. ΓΖΚΖΡΟΑΘΝΞΝΙΝ ΖΙΗΑΠ Α. ΜΖΛΡΑΒΔΙΝΛΖΠ ΑΓΡ Ι ΑΓΡ Κ ΑΓΡ ΑΒ ΑΓΡ Π

5 Η. ΓΖΙΥΠΔΗΠ ΔΘΞΟΝΠΥΞΥΛ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ (ζύκθσλα κε ην άξζξν 4, παξάγξαθνο 2γ ηνπ Λ. 3556/2007) Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη, κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ ΑΒΔΔ»: 1. Κηραήι Καδηαλφο ηνπ Νικολάος, Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2. Ιεσλίδαο Θνιηνχιεο ηνπ Θσλζηαληίλνπ, Αληηπξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 3. Γεψξγηνο Γηαηξάθνο ηνπ Κωνζηανηίνος-Θπαζύβοςλος, Κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ππφ ηελ σο άλσ ηδηφηεηά καο θαη εηδηθά πξνο ηνχην νξηζζέληεο απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο «Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ ΑΒΔΔ» (εθεμήο θαινπκέλεο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο σο «Δηαηξεία») δειψλνπκε θαη βεβαηψλνπκε κε ηελ παξνχζα φηη εμ φζσλ γλσξίδνπκε : α) νη εηήζηεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη νη ζπλεκκέλεο επ απηψλ ζεκεηψζεηο, νη νπνίεο θαηαξηίζζεθαλ γηα ηε ρξήζε απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2010 έσο ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, απεηθνλίδνπλ θαηά ηξφπν αιεζή ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, ηελ θαζαξή ζέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεσο ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν. β) ε ζπλεκκέλε εηήζηα έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ απεηθνλίδεη θαηά ηξφπν αιεζή ηελ εμέιημε, ηηο επηδφζεηο θαη ηε ζέζε ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ελνπνίεζε εθιακβαλνκέλσλ σο ζχλνιν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηγξαθήο ησλ θπξηφηεξσλ θηλδχλσλ θαη αβεβαηνηήησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ. Αγ. ηέθαλνο, 29 Καξηίνπ 2011 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ.. Ο ΓΗΔΤΘΤΛΩΛ ΤΚΒΟΤΙΟ ΣΟΤ Γ.. ΣΟ ΚΔΙΟ Γ.. ΚΗΥΑΖΙ Λ. ΚΑΓΗΑΛΟ ΙΔΩΛΗΓΑ Θ. ΘΟΙΗΟΤΙΖ ΓΔΩΡΓΗΟ K. ΓΗΑΣΡΑΘΟ ΑΓΣ Ι ΑΓΣ Κ ΑΓΣ ΑΖ

6 ΗΗ. ΔΡΖΠΗΑ ΔΘΘΔΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Θπξίεο θαη Θχξηνη Κέηνρνη, Κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 136 ηνπ θ.λ. 2190/1920 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3556/2007, ζαο ππνβάιινπκε ηελ παξνχζα Δηήζηα Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνχιηνπ γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010 επί ησλ ελνπνηεκέλσλ θαη εηαηξηθψλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο Π.Γ. Λίθαο ΑΔΒΔ. Α. Απνινγηζκόο Σξήζεο 2010 Δμέιημε Κεηαβνιέο Νηθνλνκηθώλ Κεγεζώλ Νκίινπ θαη Δηαηξείαο Ππλνπηηθή Θαηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Νηθνλνκηθά ζηνηρεία 2010 (ρηι.επξώ) 2009 (ρηι.επξώ) Γ % 2010 (ρηι.επξώ) 2009 (ρηι.επξώ) Γ % Πσιήζεηο ,9% ,9% Κεηθηφ Θέξδνο ,7% ,6% Πνζνζηφ Κεηθηνχ Θέξδνπο 40,2% 36,5% 3,7 37,8% 36,9% 0,9 Θέξδε πξν Φφξσλ, Σφθσλ, Δπελδπηηθψλ & Απνζβέζεσλ ,9% ,1% Απνηειέζκαηα Δθκεηάιιεπζεο ,0% ,1% Θέξδε (Εεκηέο) πξν Φφξσλ ,6% ,8% Θέξδε (Εεκηέο) Κεηά Φφξσλ , ,6% - 5 -

7 Ξσιήζεηο Θαηά ηε ρξήζε 2010 νη πσιήζεηο ηεο Δηαηξείαο αλήιζαλ ζηα 87 εθαη. επξψ, έλαληη πσιήζεσλ 95,6 εθαη. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 8,9%. Θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε, νη πσιήζεηο ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζηα 87,6 εθαη. επξψ, έλαληη πσιήζεσλ 98,3 εθαη. επξψ ηεο ρξήζεο 2009, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 10,9%. Κεηθηά Θέξδε Σα κεηθηά θέξδε ηεο Δηαηξείαο θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2010 αλήιζαλ ζην πνζφ ησλ 32,9 εθαη. επξψ, έλαληη 35,2 εθαη. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, παξνπζηάδνληαο κείσζε θαηά 6,6%. Σν κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο βειηηψζεθε θαη αλήιζε ζην 37,8% θαηά ηε ρξήζε ηνπ 2010 έλαληη 36,9% ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. ε επίπεδν Οκίινπ, ηα κηθηά θέξδε ηνπ 2010 αλήιζαλ ζε 35,2 εθαη. επξψ, έλαληη 35,9 εθαη. επξψ ην 2009, κεησκέλα θαηά 1,7%. Αχμεζε παξνπζίαζε θαη ην κηθηφ πεξηζψξην θέξδνπο ην νπνίν αλήιζε ζε 40,2% θαηά ην 2010 έλαληη 36,5% ηεο ρξήζεο ηνπ Έμνδα Γηνίθεζεο-Γηάζεζεο ε επίπεδν Δηαηξείαο, ηα έμνδα Γηάζεζεο αλήιζαλ ην 2010 ζε 24,7 εθαη. επξψ, έλαληη 23,6 εθαη. επξψ ηεο ρξήζεο 2009, απμεκέλα θαηά 4,6%. Αλάινγε πνξεία αθνινχζεζαλ ηα έμνδα Γηάζεζεο ζε επίπεδν Οκίινπ, φπνπ απμήζεθαλ θαηά 1%, απφ 26,5 εθαη. Δπξψ ην 2009 ζε 26,7 εθαη. Δπξψ ην Σα έμνδα Γηνίθεζεο γηα ηελ Δηαηξεία αλήιζαλ ζε 3,97 εθαη. Δπξψ ην 2010, έλαληη 4,86 εθαη. Δπξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κεησκέλα θαηά 18,2%. ε επίπεδν νκίινπ ηα έμνδα Γηνίθεζεο εκθαλίδνπλ κείσζε θαηά 21,9% απφ 6,2 εθαη. Δπξψ ην 2009 ζε 4,8 εθαη. Δπξψ ην Θέξδε πξν Φόξσλ, Ρόθσλ, Δπελδπηηθώλ θαη Απνζβέζεσλ ε επίπεδν Δηαηξίαο ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο 2010 αλήιζαλ ζε 6,7 εθαη. επξψ, έλαληη 10,2 εθαη. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009 ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 34,1%

8 ε επίπεδν Οκίινπ ηα θέξδε πξν θφξσλ, ηφθσλ, επελδπηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη απνζβέζεσλ ηεο ρξήζεο 2010 αλήιζαλ ζε 7,1 εθαη. επξψ, έλαληη 7,9 εθαη. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο 2009 ζεκεηψλνληαο κείσζε θαηά 10,9%. Απνηειέζκαηα Νκίινπ Κεηά από Φόξνπο Α. Μείωζε Μικηού κέπδοςρ Β. Μείωζε λειηοςπγικών δαπανών Γ. Αύξεζε σπεμαηοοικονομικών εξόδων Γ. Μείωζε Λοιπών Δζόδων Δ. Αύξεζε ζηον Φόπο ειζοδήμαηορ ΣΤ. Αύξεζε ζηιρ δεμιέρ από με ζςνεσιδόμενερ δπαζηεπιόηεηερ Σύνολο μεταβολής στα αποτελέσματα μετά υόρων Ρξαπεδηθέο πνρξεώζεηο Θαηά ηελ ν Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο ζε επίπεδν Δηαηξίαο δηακνξθψζεθε σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Καθξνπξφζεζκα Γαλεηαθά Θεθάιαηα Βξαρππξφζεζκα Γαλεηαθά Θεθάιαηα Κείνλ : Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα Θαζαξό Σξένο Θαηά ηελ ν Σξαπεδηθφο Γαλεηζκφο ζε επίπεδν Οκίινπ δηακνξθψζεθε σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Καθξνπξφζεζκα Γαλεηαθά Θεθάιαηα Βξαρππξφζεζκα Γαλεηαθά Θεθάιαηα Κείνλ : Υξεκαηηθά Γηαζέζηκα Θαζαξό Σξένο

9 Θεθάιαην Θίλεζεο ε επίπεδν Δηαηξείαο ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ην θεθάιαην θίλεζεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Κείνλ : Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Θεθάιαην Θίλεζεο ε επίπεδν Οκίινπ ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία γηα ην θεθάιαην θίλεζεο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: 31/12/ /12/2009 Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ Κείνλ : Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο Θεθάιαην Θίλεζεο Σα απνζέκαηα ηνπ Οκίινπ αλήιζαλ ζε εθαη. επξψ έλαληη εθαη. επξψ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο θαη αληηπξνζσπεχνπλ 9,1% ηνπ ζπλνιηθνχ Δλεξγεηηθνχ ησλ ελνπνηεκέλσλ κεγεζψλ. Θέξδε / Εεκηέο αλά Κεηνρή ε επίπεδν Δηαηξείαο γηα ηε ρξήζε 2010 νη δεκηέο αλά κεηνρή αλήιζαλ ζε -0,0249 ιεπηά έλαληη θεξδψλ 0,1011 ιεπηά ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο. ε επίπεδν Οκίινπ νη δεκηέο αλά κεηνρή αλήιζαλ ζε -0,1387 ιεπηά έλαληη δεκηψλ -0,1112 ιεπηά ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο

10 Κε βάζε ηνπο πξνζδηνξηζηηθνχο παξάγνληεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, νη βαζηθνί Νηθνλνκηθνί Γείθηεο ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο δηακνξθψζεθαλ σο εμήο: α. Αξηζκνδείθηεο Νηθνλνκηθήο Γηάξζξσζεο ΝΚΗΙΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / χλνιν Δλεξγεηηθνχ 37% 42% 47% 49% Ίδηα Θεθάιαηα / χλνιν Τπνρξεψζεσλ 18% 20% 32% 33% Ίδηα Θεθάιαηα / Πάγην Δλεξγεηηθφ 25% 29% 48% 49% Θπθινθνξνχλ Δλεξγεηηθφ / Βξαρππξφζεζκεο Τπνρξεψζεηο 98% 57% 141% 72% β. Αξηζκνδείθηεο Απόδνζεο θαη Απνδνηηθόηεηαο ΝΚΗΙΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ EBITDA / Θχθινο Δξγαζηψλ 8,1% 8,1% 7,7% 10,7% Κηθηά Θέξδνο / Πσιήζεηο 40,2% 36,5% 37,8% 36,9% Πσιήζεηο / Ίδηα Θεθάιαηα 6,2 5,8 3,6 3,9 γ. Αξηζκνδείθηεο Θπθινθνξηαθήο Ραρύηεηαο ΝΚΗΙΝΠ ΝΚΗΙΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΡΑΗΟΔΗΑ Κέξεο Θάιπςεο Απνζεκάησλ (Απνζέκαηα * Ζκέξεο) / Θφζηνο Πσιεζέλησλ Κέζε Πεξίνδνο Πιεξσκψλ Πξνκεζεπηψλ (Τπνρξεψζεηο * Ζκέξεο) / Θφζηνο Πσιεζέλησλ Κέζε Πεξίνδνο Δηζπξάμεσο Απαηηήζεσλ (Απαηηήζεηο * Ζκέξεο) / Πσιήζεηο

11 Β. Πεκαληηθά Γεγνλόηα Σξήζεο 2010 Σα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηελ θιεηφκελε ρξήζε θαη είραλ ζεηηθή ή αξλεηηθή επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ηα παξαθάησ: Πύλαςε λένπ νκνινγηαθνύ δαλείνπ ηηο 15 Ηνπλίνπ 2010 ππνγξάθεθε χκβαζε Θάιπςεο θαη ην Πξφγξακκα Θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο κε ηελ έθδνζε νλνκαζηηθψλ νκνινγηψλ, νλνκαζηηθήο αμίαο ελφο επξψ έθαζηε θαη ηηκή εθδφζεσο ζην άξηην. Ωο εθπξφζσπνο ησλ Οκνινγηνχρσλ θαη Πιεξεμνχζηνο Θαηαβνιψλ νξίζζεθε ε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK ERGASIAS A. E. Ο ζθνπφο ηνπ δαλείνπ αλαιχεηαη σο εμήο : (α) Πνζφ ,00 γηα ηε κεξηθή αλαρξεκαηνδφηεζε ηνπ απφ θνηλνπξαθηηθνχ δαλείνπ ζπλνιηθνχ αλεμφθιεηνπ θεθαιαίνπ ,00 θαη (β) Πνζφ ,00 γηα ηελ αλαρξεκαηνδφηεζε βξαρππξφζεζκνπ δαλεηζκνχ. Δπηπιένλ ρνξεγήζεθε βξαρππξφζεζκνο δαλεηζκφο χςνπο πνζφ κε ην νπνίν εμνθιήζεθε ην απφ θνηλνπξαθηηθφ δάλεην. χκθσλα κε ηε χκβαζε θάιπςεο δφζεθαλ νη εμήο εμαζθαιίζεηο: 1. χζηαζε ελερχξνπ Α ηάμεσο ππέξ ηνπ Δθπξνζψπνπ ησλ Οκνινγηνχρσλ, γηα ινγαξηαζκφ ησλ Οκνινγηνχρσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ κεηνρψλ θπξηφηεηνο ηεο Δηαηξείαο ησλ ζπγαηξηθψλ (α) ΓΟΚΟΘΟ Α.Δ., (β) ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ θαη (γ) NIKAS GROUP Limited (NIKAS CYPRUS). 2. Δκπνξηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ NIKAS BULGARIA EAD, ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ ΑΙΙΑΛΣΗΘΩΛ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΑΛΩΛΤΚΖ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ θαη NIKAS SCOP DOO ζπλνιηθνχ χςνπο , Τπνζήθεο επί αθηλήησλ ηεο Δηαηξείαο κε αλαπφζβεζην ππφινηπν ζηα βηβιία ηεο Δηαηξείαο ηελ Δθθξεκεί ππνζήθε επί ηνπ αγξνηεκαρίνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο θαη επί ησλ βηνκεραληθψλ θηηζκάησλ θαη κεραλεκάησλ πνπ βξίζθνληαη επί απηνχ. χκθσλα κε ηελ παξαπάλσ ζχκβαζε κεηαμχ ησλ αξλεηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο είλαη θαη ε ηήξεζε ηξηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνξηζηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ φξσλ, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Ο ιφγνο ηνπ πλνιηθνχ Θαζαξνχ Γαλεηζκνχ πξνο ην Ιεηηνπξγηθφ EBITDA Ο ιφγνο ηνπ Ιεηηνπξγηθνχ EBITDA πξνο ηνπο Θαζαξνχο Υξεσζηηθνχο Σφθνπο

12 Ο πλνιηθφο Γαλεηζκφο. Έθδνζε Θνηλνύ Νκνινγηαθνύ Γαλείνπ Θαηά ηελ 9ε Απγνχζηνπ 2010 νινθιεξψζεθε ε δηαδηθαζία θάιπςεο ηνπ αλαθεξφκελνπ Θνηλνχ Οκνινγηαθνχ Γαλείνπ χςνπο κε ηελ παξάδνζε ησλ Οκνινγηψλ ζηηο ηξάπεδεο. Αύμεζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ ζπγαηξηθήο Σελ 22/3/2010 ζπλεδξίαζε ε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηεο NIKAS GROUP LIMITED ε νπνία είλαη ζπγαηξηθή ηεο ΠΓ Λίθαο ABEE ζηε πεξηνρή ηεο Θχπξνπ. Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο ζπγαηξηθήο αθνξνχλ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο θαηά κε ηελ έθδνζε λέσλ ζπλήζσλ κεηνρψλ εθ 1.- εθάζηε εθδνζείζεο ππέξ ην άξηην 99,00.- εθάζηε, θαη ηηο ζπλαθφινπζεο ελέξγεηεο. Ωο θχξηνο κέηνρνο ηεο ζπγαηξηθήο ε Δηαηξεία ζα θαηαβάιεη ην ζχλνιν ηεο σο άλσ αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ήηνη Σελ 24/09/2010 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ θαη ελέθξηλε ηελ ζπκκεηνρή ηεο Δηαηξείαο ζηελ αχμεζε κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο ζπγαηξηθήο ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ θαηά ην πνζφ ησλ ,00 ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη: (α) κε ηελ θεθαιαηνπνίεζε πνζνχ ,92 πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο 31/12/2008 ζχκθσλα κε ην Λ 2065/92 θαη (β) κε ηελ θαηαβνιή πνζνχ , πνζνζηφ 70% ηνπ νπνίνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηεο Δηαηξείαο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ΓΟΚΟΘΟ Α.Δ., ήηνη πνζφ 735,76, ζα θαηαβιεζεί ζε κεηξεηά απφ ηελ Δηαηξεία. Ζ θαηαβνιή ηνπ πνζνχ ησλ 735,76 πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 17/11/2010. Κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Ξ.Γ. ΛΗΘΑΠ ΑΒΔΔ O βαζηθφο κέηνρνο GCI FOOD ENTERPRISE LTD πξνέβε ηελ 1/10/2010 ζε πψιεζε κεηνρψλ, κε απνηέιεζκα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ην πνζνζηφ δηθαησκάησλ ςήθνπ επί ηνπ ζπλφινπ δηθαησκάησλ ςήθνπ, λα κεηαβιεζεί απφ 79,47% (ήηνη νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο) ζε 67,48% (ήηνη νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο). Ο αγνξαζηήο ησλ κεηνρψλ είλαη ε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE, θαη κεηά ηελ αλσηέξσ ζπλαιιαγή ζπκκεηέρεη κε πνζνζηφ 11,99% (ήηνη νλνκαζηηθέο κεηά ςήθνπ κεηνρέο) ζην κεηνρηθφ θεθάιαην

13 ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ, θαζψο θαη ζηα δηθαηψκαηα ςήθνπ επί ηνπ ζπλφινπ δηθαησκάησλ ςήθνπ. Ραθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο Σελ 7/10/2010 εθδφζεθε απφ ην Γ.Δ.Θ. Αζελψλ εληνιή ειέγρνπ γηα ηελ κεηξηθή εηαηξεία Π.Γ.ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ, γηα ηνλ ηαθηηθφ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ ρξήζεσλ 2008 θαη Ξεξαίσζε ηνπ Λ.3888/2010 Σελ 8/11/2010 ε ζπγαηξηθή εηαηξεία ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΑΒΔ έιαβε εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο ηνπ Λ.3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2007, 2008 θαη 2009 αμίαο ,74 ην νπνίν θαη απνδέρζεθε. Σν πνζφ απηφ ηνπ θφξνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηνπ Οκίινπ ζηε ρξήζε ηνπ Σελ 12/11/2010 ε εηαηξεία ΛΗΘΑ ΠΑΡΣΖ ΑΔ, πνπ απφ ηελ 31/12/2008 έρεη απνξξνθεζεί απφ ηελ Π.Γ.ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ, έιαβε εθθαζαξηζηηθφ ζεκείσκα πεξαίσζεο ηνπ Λ.3888/2010 γηα ηηο ρξήζεηο 2005, 2006, 2007 θαη 2008 αμίαο ,03 ην νπνίν θαη απνδέρζεθε. Σν πνζφ απηφ ηνπ θφξνπ επηβάξπλε ηα απνηειέζκαηα ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ ζηε ρξήζε ηνπ Δπαλεθηίκεζε θαη αιιαγή ηεο νθέιηκεο δσήο ζηα Θηίξηα θαη ηα Κεραλήκαηα Οη βαζηθέο ζπλζήθεο θαη ηα λέα δεδνκέλα πνπ έρνπλ κεηαβιεζεί θαη πνπ έρνπλ επεξεάζεη ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, εθηηκάηαη φηη έρνπλ ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αχμεζε-παξάηαζε ηεο νθέιηκεο δσήο ησλ πεξηνπζηαθψλ παγίσλ, θπξίσο ζε φηη αθνξά ηηο θηεξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ην κεραλνινγηθφ εμνπιηζκφ. Γηα απηφλ ηνλ ιφγν έγηλε επαλεθηίκεζε θαη ε νθέιηκε δσή ησλ παγίσλ απφ 01/01/2010 δηακνξθψζεθε ψο εμήο: - Θηίξηα Έηε - Κεραλήκαηα - ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ινηπφο κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο 6,6-12 Έηε - Κεηαθνξηθά κέζα 5-6,6 Έηε - Έπηπια θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 5 Έηε Ιφγσ ηεο παξαπάλσ αχμεζεο ηεο νθέιηκεο δσήο ησλ παγίσλ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ κεησκέλσλ απνζβέζεσλ αλά ρξήζε, ην φθεινο ζηα απνηέιεζκαηα ηεο ρξήζεο 2010 ηεο Δηαηξείαο είλαη ηεο ηάμεσο ηνπ 1,1 εθ. Δπξψ πεξίπνπ

14 Γηαθνπή εηαηξείαο P.G NIKAS GMBH ζηελ Γεξκαλία Ζ δξαζηεξηφηεηα ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο P.G.Nikas GMBH ζηελ Γεξκαλία δηαθφπεθε ηελ 28/12/2010 θαη δηαγξάθεθε απφ ην ζρεηηθφ κεηξψν εηαηξεηψλ. Αγξνηεκάρην Αγ. Πηεθάλνπ Αηηηθήο ε φ,ηη αθνξά ζην αγξνηεκάρην ηνπ Αγ. ηεθάλνπ Αηηηθήο, έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Πξψηε Α Βάζκηνο Δπηηξνπή Δπίιπζεο Γαζηθψλ Ακθηζβεηήζεσλ Λνκ/θεο Απηνδηνίθεζεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο νη απνθάζεηο 45/2010 θαη 46/2010 κε εκεξνκελία απφθαζεο 15/12/2010 θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηα γξαθεία ηεο Γλζεο Γαζψλ Αλαηνιηθήο Αηηηθήο 22/12/2010. Οη απνθάζεηο απηέο απνθαίλνληαη ππέξ ηνπ κε δαζηθνχ ραξαθηήξα ηεο έθηαζεο. Ζ δηαδηθαζία αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί. Γ. Πεκαληηθά Γεγνλόηα κεηά ηε Ιήμε ηεο Θιεηόκελεο Σξήζεο Ραθηηθόο θνξνινγηθόο έιεγρνο Σελ 21/3/2011 επηδφζεθαλ απφ ην Γ.Δ.Θ. Αζελψλ νη εθζέζεηο ειέγρνπ γηα ηελ Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ γηα ηηο ρξήζεηο 2008 θαη 2009, νη νπνίεο θαηαινγίδνπλ πξφζζεην θφξν εηζνδήκαηνο πνπ αλέξρεηαη ζε πνζφ Δπξψ θαη πξνζαπμήζεηο πνζφ Δπξψ, ήηνη ζπλνιηθφ πνζφ Δπξψ. Ζ Γνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζε ζπλεξγαζία κε θνξνινγηθνχο ζπκβνχινπο έρεη μεθηλήζεη δηαδηθαζία δηνηθεηηθήο επίιπζεο αλαθνξηθά κε νξηζκέλα ζεκαληηθά επξήκαηα ησλ θνξνινγηθψλ εθζέζεσλ ειέγρνπ, ηα νπνία ζεσξεί φηη δελ αηηηνινγνχληαη απφ ηελ πθηζηάκελε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Ζ Γηνίθεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο 2010 ζρεκάηηζε επηπξφζζεηε πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζνχ Δπξψ, κε απνηέιεζκα ην πνζφ ηεο ζσξξεπκέλεο πξφβιεςεο ηελ 31/12/2010 λα αλέξρεηαη ζε Δπξψ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο ζεσξεί φηη ε ππάξρνπζα θαηά ηελ 31/12/2010 πξφβιεςε γηα αλέιεγθηεο θνξνινγηθά ρξήζεηο πνζφ Δπξψ είλαη επαξθήο γηα ηελ θάιπςε ηνπ ηειηθνχ πνζνχ πνπ ζα πξνθχςεη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δηνηθεηηθήο επίιπζεο

15 Γ. Θπξηόηεξνη Θίλδπλνη θαη Αβεβαηόηεηεο Ο Όκηινο παξαθνινπζεί ζπζηεκαηηθά θαη ιακβάλεη ζπγθεθξηκέλα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ελδερνκέλσο λα παξνπζηαζηνχλ ζηελ αγνξά, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηξέρνπζεο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή θαη παγθφζκηα αγνξά. Πηζησηηθφο θίλδπλνο Ο Όκηινο έρεη ζεζπίζεη θαη εθαξκφδεη δηαδηθαζίεο πηζησηηθνχ ειέγρνπ κε ζηφρν ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ άκεζε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ κε αμηφγξαθα. Ζ πνιηηηθή ηνπ Οκίινπ είλαη λα ζπλεξγάδεηαη κφλν κε αμηφπηζηνπο πειάηεο. Ζ Γηνίθεζε έρεη ζέζεη πηζησηηθή πνιηηηθή βάζεη ηεο νπνίαο θάζε λένο πειάηεο εμεηάδεηαη ζε αηνκηθή βάζε γηα ηελ πηζηνιεπηηθή ηνπ ηθαλφηεηα. Ο έιεγρνο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ πξαγκαηνπνηεί ν Όκηινο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ηξαπεδηθψλ θαη άιισλ δηαζέζηκσλ πεγψλ πηζηνιεπηηθήο βαζκνιφγεζεο, θαζψο θαη ηε ιήςε εμσηεξηθψλ εθζέζεσλ ή αλαιχζεσλ κε ινγηθφ θφζηνο. Πηζησηηθά φξηα νξίδνληαη γηα θάζε πειάηε θαη εθαξκφδνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη πσιήζεσλ θαη εηζπξάμεσλ, ηα νπνία επαλεμεηάδνληαη θαηά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη αλάινγα κε ηηο εθάζηνηε ζπλζήθεο. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Οκίινπ ζεσξεί φηη φια ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία δελ έρνπλ απνκεησζεί ζηελ θιεηφκελε ή ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο είλαη αλαθηήζηκα. ην ηέινο ηνπ 2010, θξίλεηαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλαο νπζηαζηηθφο πηζησηηθφο θίλδπλνο πνπ λα κελ θαιχπηεηαη απφ πξφβιεςε επηζθαινχο απαίηεζεο, ελψ ζεκεηψλεηαη φηη γηα ηηο απαηηήζεηο εθείλεο ε είζπξαμε ησλ νπνίσλ έρεη θαζπζηεξήζεη πέξαλ ησλ ζπλήζσλ εκπνξηθψλ φξσλ ζπλαιιαγήο ιφγσ ησλ ηξερνπζψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ ειιεληθή αγνξά, ε Γηνίθεζε έρεη ιάβεη φια ηα κέηξα, έρεη ελεξγήζεη εγθαίξσο θαη θαηαιιήισο γηα ηελ είζπξαμε απηψλ. Θίλδπλνο επηηνθίσλ Ο ηξαπεδηθφο δαλεηζκφο ηεο Δηαηξείαο είλαη απνθιεηζηηθά ζε επξψ θαη ππφθεηηαη ζε θπκαηλφκελα επηηφθηα. Ζ Δηαηξεία δελ ρξεζηκνπνηεί παξάγσγα ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα πξνθεηκέλνπ λα κεηψζεη ηελ έθζεζή ηεο ζηνλ θίλδπλν κεηαβνιήο ησλ επηηνθίσλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο ηνπ ηζνινγηζκνχ. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πηζηεχεη φηη δελ πθίζηαληαη ζεκαληηθνί θίλδπλνη απφ πηζαλή κεηαβνιή ησλ επηηνθίσλ, ελψ ε επίπησζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Οκίινπ ζην θφζηνο δαλεηζκνχ είλαη πεξηνξηζκέλε αθνχ, βάζεη ησλ ζπκθσλεκέλσλ δαλεηαθψλ γξακκψλ ην πεξηζψξην δαλεηζκνχ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ηξαπεδηθψλ ρνξεγήζεσλ θπκαίλεηαη ζε πνζνζηφ 3,5%

16 Ο παξαθάησ πίλαθαο παξνπζηάδεη ηελ επαηζζεζία ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ζε κηα ινγηθή κεηαβνιή ηνπ επηηνθίνπ ηεο ηάμεσο ηνπ +5% ή -5%. ηελ πεξίπησζε πνπ ηα επηηφθηα απμεζνχλ θαηά +5% ηφηε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: ηελ πεξίπησζε πνπ ηα επηηφθηα κεησζνχλ θαηά -5% ηφηε ην απνηέιεζκα ηεο ρξήζεο θαη ηα Ίδηα Θεθάιαηα δηακνξθψλνληαη σο εμήο: πλαιιαγκαηηθφο θίλδπλνο Ζ έθζεζε ηνπ Οκίινπ ζε ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο αμηνινγείηαη απφ αλχπαξθηε έσο εμαηξεηηθά ρακειή, αθελφο κελ δηφηη φιεο νη ζπλαιιαγέο ηεο δηελεξγνχληαη ζε Δπξψ, αθεηέξνπ δε δηφηη δελ ππάξρνπλ δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ζε έηεξν πιελ ηνπ Δπξψ λφκηζκα. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξίαο παξαθνινπζεί δηαξθψο ηνπο ηπρφλ ζπλαιιαγκαηηθνχο θηλδχλνπο πνπ ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ θαη αμηνινγεί ηελ αλάγθε ιήςεο ζρεηηθψλ κέηξσλ, πάλησο ζε θάζε πεξίπησζε ηέηνηνο θίλδπλνο δελ είλαη νξαηφο. Θίλδπλνο ξεπζηφηεηαο (ρξεκαηνδνηηθφο θίλδπλνο) Ζ δηαρείξηζε ηνπ θίλδπλνπ ξεπζηφηεηαο πεξηιακβάλεη ηελ δηαζθάιηζε χπαξμεο επαξθψλ δηαζεζίκσλ θαη ηζνδπλάκσλ θαζψο θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ κέζσ ηεο χπαξμεο επαξθψλ πηζησηηθψλ νξίσλ απφ ηηο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδεο

17 Οη αλάγθεο ξεπζηφηεηαο παξαθνινπζνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία ζε θαζεκεξηλή θαη εβδνκαδηαία βάζε θαζψο θαη ζε κηα θπιηφκελε πεξίνδν 30 εκεξψλ. Οη καθξνπξφζεζκεο αλάγθεο ξεπζηφηεηαο γηα ηνπο επφκελνπο 12 κήλεο θαη ην επφκελν έηνο πξνζδηνξίδνληαη κεληαία. Ζ Δηαηξεία δελ αληηκεησπίδεη δπζθνιία ζηελ εμππεξέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηεο, γεγνλφο πνπ πεγάδεη απφ ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο, απφ ηελ πςειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα πνπ έρεη απφ ηνπο ηξαπεδηθνχο νξγαληζκνχο θαη απφ ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ηεο πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ησλ νπνίσλ ε εκθαληδφκελε αμία ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, δελ απνθιίλεη απφ ηελ εχινγε αμία ηνπο. Ινηπνί Θίλδπλνη Αγνξάο Ζ δήηεζε ησλ πξντφλησλ ηνπ Οκίινπ έρεη κεξηθψο επεξεαζηεί απφ ηε γεληθφηεξε νηθνλνκηθή χθεζε θαη ηδίσο ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο. Γεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα θαηαλαισηηθά πξντφληα δηαηξνθήο πςειήο πνηφηεηαο πνπ είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ ζχγρξνλνπ θαηαλαισηή, ε Δηαηξεία φκσο ζπλερίδεη λα θαηέρεη ζεκαληηθφ κεξίδην ζηελ παξαγσγή πξντφλησλ ηδησηηθήο εηηθέηαο ζηα νπνία ζηξέθνληαη ζηαδηαθά νη θαηαλαισηέο ιφγσ ρακειφηεξεο ηηκή πψιεζεο. ηα πιαίζηα απηά ε Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο πξνέβε ήδε ζηνλ αλαζρεδηαζκφ πξντφλησλ δηαηεξψληαο ηελ πςειή πνηφηεηα θαη παξάιιεια βάζεη πξνγξάκκαηνο εμνξζνινγηζκνχ ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηεο νξγάλσζεο δηαλνκήο θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ηεο δίλεη έκθαζε ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο. Βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο είλαη νη ηηκέο ησλ θξεάησλ, πνπ απνηεινχλ ηε βαζηθή πξψηε χιε παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο Δηαηξείαο. Ζ Δηαηξεία παξαθνινπζεί ζε εβδνκαδηαία βάζε ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ ησλ θξεάησλ, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη ζηε δηεζλή αγνξά κε ζθνπφ ην ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ αγνξψλ ζηηο βέιηηζηεο ηηκέο. Δ. Γήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο Ξ. Γ. ΛΗΘΑΠ Α.Β.Δ.Δ. ζύκθσλα κε ηνλ Λ. 3873/ ΑΟΣΔΠ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ωο εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε νξίδεηαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ, αξρψλ θαη κεραληζκψλ ειέγρνπ, βάζεη ησλ νπνίσλ πξέπεη λα νξγαλψλεηαη θαη λα δηνηθείηαη κία εηαηξία, πηνζεηψληαο κηα

18 δηάξζξσζε ηέηνηα πνπ λα ηελ θαζηζηά δηάθαλε πξνο ην επελδπηηθφ θνηλφ, λα αλαγλσξίδεη θαη λα ζέβεηαη ηα δηθαηψκαηα ησλ άκεζα επεξεαδνκέλσλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη λα δηαζθαιίδεη ηα έλλνκα ζπκθέξνληα φισλ ησλ κεηφρσλ ηεο. Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη ηφζν κε ηνλ ΘΛ.2190/1920 πνπ πεξηιακβάλεη ηνπο βαζηθνχο θαλφλεο νξγάλσζεο ησλ εηζεγκέλσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, φζν θαη κε ηνλ Λ.3016/2002 πεξί εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ν νπνίνο επηβάιιεη ηελ ζπκκεηνρή αλεμάξηεησλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γ. Ζ εηαηξεία έρεη αλαπηχμεη αλαιπηηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ζηνλ νπνίν απεηθνλίδνληαη ε νξγαλσηηθή ηεο δηάξζξσζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηεο. Αθφκα, ε εηαηξεία έρεη νξγαλψζεη ηκήκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, εμππεξέηεζεο κεηφρσλ θαη εηαηξηθψλ αλαθνηλψζεσλ. Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ηνλ Λ.3693/2007 αξ. 37 ν νπνίνο απαηηεί ηελ ζχζηαζε επηηξνπήο ειέγρνπ θαζψο θαη ζεκαληηθέο ππνρξεψζεηο γλσζηνπνίεζεο πξνο ηνπο κεηφρνπο ζην πιαίζην ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ γεληθή ζπλέιεπζε. Ζ εηαηξεία ζπκκνξθψλεηαη κε ην άξζξν 26 ηνπ Λ.3091/2002, ηνλ Λ.3340/2005 γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο, ηνλ Λ.3556/2007 γηα ηελ πιεξνθφξεζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ θαη φιεο ηηο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ. Σέινο, βάζεη ηνπ Λ.3873/2010 ε εηαηξεία εθαξκφδεη ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ Θψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο (Θ.Δ.Γ.) πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ χλδεζκν Διιεληθψλ Βηνκεραληψλ (.Δ.Β.). Ο Θ.Δ.Γ. βξίζθεηαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ.δ.β. ζηελ θάησζη ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: 2.ΞΟΑΘΡΗΘΔΠ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ ΞΝ ΔΦΑΟΚΝΕΝΛΡΑΗ ΞΔΟΑΛ ΡΥΛ ΞΟΝΒΙΔΤΔΥΛ ΡΝ ΛΝΚΝ Σν Γ ηεο εηαηξείαο απαξηίδεηαη απφ 7 κέιε ηα νπνία είλαη θαηά πιεηνςεθία κε εθηειεζηηθά, 5 ζηνλ αξηζκφ. Αθφκε, ε επηηξνπή ειέγρνπ απαξηίδεηαη απφ 3 κε εθηειεζηηθά κέιε, 2 εθ ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηα. Ζ Π. Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ είλαη ζηαζεξά δεζκεπκέλε ζηελ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκθσλα κε ηα πςειφηεξα πξφηππα δενληνινγίαο θαη φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. Απηφ απνηππψλεηαη θαη απφ ηελ ηζρχ ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο πνπ έρεη εγθξηζεί απφ ην Γ θαη ιακβάλεηαη σο επηπξφζζεηε δήισζε νξζήο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πξνο φθεινο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ πνπ εκπιέθνληαη θαη επεξεάδνληαη απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο. Κέξνο ηνπ θψδηθα δενληνινγίαο είλαη θαη ε νδεγία απνθπγήο ζχγθξνπζεο

19 ζπκθεξφλησλ ελψ ζρεηηθή είλαη θαη ε ηζρχνπζα πνιηηηθή εζσηεξηθψλ αλαθνξψλ θαη θαηαγγειηψλ. 3.ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΗΛΓΛΥΛ ΠΔ ΠΣΔΠΖ ΚΔ ΡΖ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ ΠΛΡΑΜΖΠ ΣΟΖΚΑΡΝΝΗΘΝΛΝΚΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΥΛ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ Σν Γ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ αλαγλψξηζε, ηελ αμηνιφγεζε θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο νπνίνπο αληηκεησπίδεη ε εηαηξεία θαζψο θαη γηα ηε δηαρείξηζε ηνπο. Κέζσ κηαο εληαίαο πξνζέγγηζεο ιακβάλνληαη ππφςε νη θίλδπλνη πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία ζπλνιηθά, ζε επίπεδν δηεχζπλζεο, ιεηηνπξγίαο, επηρεηξεζηαθήο κνλάδαο θαη ζπγαηξηθψλ εηαηξεηψλ. Ζ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ θηλδχλσλ γίλεηαη ζε επίπεδν θηλδχλσλ ζηξαηεγηθήο, θηλδχλσλ ιεηηνπξγηψλ, θηλδχλσλ αμηνπηζηίαο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαη άιισλ αλαθνξψλ θαη θηλδχλσλ κε ζπκκφξθσζεο κε λφκνπο θαη άιιεο ξπζκηζηηθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη κε ηηο εζσηεξηθέο πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο ηεο εηαηξείαο. Γηα φινπο ηνπο θηλδχλνπο πνπ αλαγλσξίδνληαη, ιακβάλνληαη κέηξα αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ην Γ ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο ζε φια ηα επίπεδα. Ζ εηαηξεία ηεξεί δηαδηθαζίεο θαη πνιηηηθέο γηα ηνλ αθξηβή έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή δαπαλψλ θαη εζφδσλ θαζψο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ψζηε λα ζπληάζζεη νξζά θαη δίθαηα ηηο νηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη: Γηαδηθαζίεο πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη νη ζπλαιιαγέο αλαγλσξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Γηαδηθαζίεο πξαγκαηνπνίεζεο ζπλεδξηάζεσλ ζε κεληαία βάζε νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ επηζθφπεζε ζεκάησλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο ρξήζεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ πξνζεζκίεο ππνβνιήο παξαζηαηηθψλ, θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ, ηαμηλφκεζε ινγαξηαζκψλ θαη ελεκέξσζε γηα απαηηνχκελεο γλσζηνπνηήζεηο. Ζ εθαξκνγή κηαο εληαίαο κνξθήο εηαηξηθήο αλαθνξάο ηφζν γηα ζθνπνχο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο φζν θαη γηα ζθνπνχο δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο

20 Ζ δηελέξγεηα, ζε κεληαία βάζε, αλάιπζεο ησλ απνθιίζεσλ αλάκεζα ζηα πξαγκαηηθά απνηειέζκαηα, ηα πξνυπνινγηζκέλα θαη ηα ζπγθξηηηθά γηα λα εληνπίδνληαη κε ζπλήζεηο ζπλαιιαγέο θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε αθξίβεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ. Ζ θαηάξηηζε ζε κεληαία βάζε ιεπηνκεξνχο πιεξνθφξεζεο, ηφζν ζε αηνκηθφ, αλά δξαζηεξηφηεηα / ζπγαηξηθή, αλά ηνκέα δξαζηεξηφηεηαο, φζν θαη ζε ελνπνηεκέλν επίπεδν πξνο ηε δηνίθεζε. Ζ δηαζθάιηζε ζσζηήο απεηθφληζεο ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ κεηαμχ ησλ ζπγαηξηθψλ ιφγσ ελδνεηαηξηθψλ ζπλαιιαγψλ κέζσ ζπκθσλίαο ππνινίπσλ ζε 3κεληαία βάζε. ΠΠΡΖΚΑΡΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΘΖΠ Ζ Δηαηξεία έρεη αλαπηχμεη ζχγρξνλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηθήο πνπ θαιχπηνπλ φινπο ηνπο ηνκείο δξαζηεξηφηεηαο θαη ππνζηεξίδνπλ ηε δηνίθεζε ζηελ επίηεπμε ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ. Ζ αζθάιεηα ησλ πιεξνθνξηθψλ ζπζηεκάησλ εμαζθαιίδεηαη απφ έλα απζηεξφ πιαίζην δηαδηθαζηψλ κε βαζηθέο: Σελ δηαδηθαζία επαλαθνξάο. Σελ δηαδηθαζία δεκηνπξγίαο θαη θχιαμεο εθεδξηθψλ αξρείσλ αζθαιείαο. Σν ζρέδην έθηαθηεο αλάγθεο επαλαιεηηνπξγίαο κεηά απφ θαηαζηξνθή. Σελ πξνζηαζία απφ ηνχο θαη θαθφβνπιεο ελέξγεηεο. Σελ δηαδηθαζία πξνζηαζίαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ. ΠΠΡΖΚΑ ΔΠΥΡΔΟΗΘΝ ΔΙΔΓΣΝ Ζ εηαηξεία εθαξκφδεη έλα νινθιεξσκέλν χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (ΔΔ) ην νπνίν απνηππψλεηαη ζηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηεο, αιιά θαη ζε πιήζνο αθφκε πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ. Σν ΔΔ ηεο εηαηξείαο απνηειείηαη απφ δηθιείδεο αζθαιείαο νη νπνίεο έρνπλ ζαλ ζηφρν ηελ επαξθή αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηελ εηαηξεία θαη εθαξκφδεηαη απφ φιν ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο. Ζ απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ θαη νδεγηψλ κέζσ ηεο νπνίαο επηηπγράλεηαη θαη ε αμηνπηζηία ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ

21 ΔΠΥΡΔΟΗΘΝΠ ΔΙΔΓΣΝΠ Ζ εηαηξεία έρεη ζπζηήζεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κε αξκνδηφηεηεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ηνπ Λ. 3016/2002. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πέξαλ ηεο παξαθνινχζεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ αλσηέξσ λφκν εθηειεί ειέγρνπο νπζίαο νη νπνίνη βαζίδνληαη ζε ζρεηηθή αμηνιφγεζε θηλδχλσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δηνίθεζε θαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο αλεμάξηεηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη είλαη ζχκθσλε κε ηα δηεζλή επαγγεικαηηθά πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Οη εθζέζεηο ειέγρνπ ππνβάιινληαη ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ε δηνίθεζε έρεη ηελ επζχλε ηαθηνπνίεζεο ησλ ζρεηηθψλ επξεκάησλ. 4. ΓΔΛΗΘΖ ΠΛΔΙΔΠΖ ΡΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηεο Π. Γ. Λίθαο Α.Β.Δ.Δ., είλαη ην αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο ην νπνίν απνθαζίδεη γηα θάζε εηαηξηθή ππφζεζε θαη νη λφκηκεο απνθάζεηο ηεο δεζκεχνπλ φινπο ηνπο κεηφρνπο. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ζπγθαιείηαη απφ ην Γ θαη ζπλέξρεηαη ηαθηηθά ζε ηφπν θαη ρξφλν εληφο ελφο εμακήλνπ απφ ηελ ιήμε θάζε εηαηξηθήο ρξήζεο πξνθεηκέλνπ, κεηαμχ άιισλ, λα εγθξίλεη ηεο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο, λα απνθαζίζεη πεξί ηεο δηαλνκήο ησλ θεξδψλ θαη απαιιαγήο ησλ κειψλ ηνπ Γ θαη ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο απφ θάζε επζχλε. Ζ ζχγθιεζε ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο βάζεη θαη ηνπ Λ.3884/2010 θαιείηαη 20 ηνπιάρηζηνλ εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο, κε πξφζθιεζε ε νπνία αλαθέξεη κε ζαθήλεηα ηνλ ηφπν θαη ρξφλν ζχγθιεζεο, ηα ζέκαηα εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ νη κέηνρνη γηα λα έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο θαη ςήθνπ. Ζ γεληθή ζπλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηα παξαθάησ ζέκαηα: ηελ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο, κεηαηξνπή, ζπγρψλεπζε ή δηάιπζε ηεο εηαηξείαο. ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ κεηά απφ άδεηα ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο. ηελ αχμεζε ή κείσζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ. ηελ εθινγή ησλ κειψλ ηνπ Γ, ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη εθηηκεηψλ

22 ηελ έγθξηζε ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ηελ δηάζεζε ησλ θεξδψλ. Ζ ιήςε ησλ απνθάζεσλ γίλεηαη κε ηε δηεμαγσγή ςεθνθνξίαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κεηφρσλ ζηα απνηειέζκαηα είηε παξεπξίζθνληαη απηνπξνζψπσο ζηε ζπλέιεπζε είηε ςεθίδνπλ κέζσ εμνπζηνδνηεκέλνπ αληηπξνζψπνπ. O πξφεδξνο ηνπ Γ, ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο θαζψο θαη νη εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη δηαζέζηκνη γηα λα απαληήζνπλ ζηηο εξσηήζεηο ησλ κεηφρσλ. Σα δηθαηψκαηα ηνλ κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο θαζνξίδνληαη ζην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ ΘΛ.2190/ ΠΛΘΔΠΖ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ ΡΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΘΑΗ ΡΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ ΔΙΔΓΣΝ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ Ζ εηαηξεία δηνηθείηαη απφ ην Γ, ην νπνίν εθιέγεηαη απφ γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ, έρεη πεληαεηή ζεηεία θαη απνηειείηαη απφ 7 κέιε εθ ησλ νπνίσλ ηα 5 είλαη κε εθηειεζηηθά, 2 εθ ησλ νπνίσλ είλαη αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά. Ζ εηαηξεία εθπξνζσπείηαη απφ ηα εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ ηα νπνία αζρνινχληαη κε ηα θαζεκεξηλά ζέκαηα δηνίθεζεο ηεο εηαηξίαο. Σα κε εθηειεζηηθά κέιε έρνπλ επνπηηθφ ξφιν θαη είλαη επηθνξηηζκέλα κε ηελ πξναγσγή φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ ζηα πιαίζηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γ. Σν Γ ζπλεδξίαζε ζηελ έδξα ηεο εηαηξείαο πνιιέο θνξέο εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2010 θαη απνθάζηζε θαη απφιπηε πιεηνςεθία. Σν Γ απνθαζίδεη γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εηαηξεία εθηφο απηψλ πνπ ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ θαη ηνλ λφκν αλήθνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο. Οη βαζηθέο αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ είλαη νη εμήο: Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηφρσλ ηεο εηαηξείαο. Ζ ιήςε ζηξαηεγηθψλ απνθάζεσλ. Ζ εμαζθάιηζε φισλ ησλ πφξσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ. Ο δηνξηζκφο ησλ κειψλ ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο

23 Ζ ζχλζεζε ηνπ Γ είλαη επαξθψο ηζνξξνπεκέλε κεηαμχ ηνπ αξηζκνχ εθηειεζηηθψλ θαη κε εθηειεζηηθψλ κειψλ θαζψο θαη ησλ αλεμάξηεησλ θαη κε αλεμάξηεησλ κειψλ. Σα αλεμάξηεηα, κε εθηειεζηηθά κέιε είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζην Γ ακεξφιεπηεο απφςεηο θαη ζπκβνπιέο γηα ηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ηνπ, λα εμαζθαιίζνπλ ην ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο, πξνζηαηεχνληαο κεηφρνπο θαη εξγαδνκέλνπο, ελψ ηα εθηειεζηηθά κέιε είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ελίνηε απνθαζίδεη ην Γ. Ζ εκπεηξία ησλ κειψλ ηνπ Γ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθά επαγγεικαηηθά ππφβαζξα πνπ εθπξνζσπνχλ πςειφ επίπεδν επηρεηξεκαηηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη άιισλ γλψζεσλ πνπ είλαη βαζηθά γηα ηε ξχζκηζε ησλ επηηεπγκάησλ, νδεγψληαο ηειηθά ζηελ επηηπρία ηεο εηαηξείαο. Σα κέιε ηνπ Γ είλαη ηα αθφινπζα: Κηραήι Καδηαλόο Πξφεδξνο, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο Ο θ. Καδηαλφο αλέιαβε ζηελ Global Finance απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ Πξνεγνπκέλσο είρε αλαιάβεη ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ ζηνλ ηνκέα πγείαο ηεο επελδπηηθήο ηξαπεδηθήο ηεο JPMorgan ζηελ Λ. Τφξθε. Ο θ. Καδηαλφο παξείρε ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ηνπ ππεξεζίεο ζε ζπγρσλεχζεηο, εμαγνξέο θαη δηαζπάζεηο ζπλνιηθήο αμίαο άλσ ησλ $ 8 δηο ελψ έρεη αλαιάβεη απμήζεηο θεθαιαίσλ γηα ινγαξηαζκφ πειαηψλ πνπ μεπεξλνχλ ζε αμία ηα $ 5 δηο ζπλνιηθά. Πξηλ αλαιάβεη ηε ζέζε ζηελ JPMorgan ην 1998, εξγάζηεθε ζηελ εηαηξεία ζπκβνχισλ CSC Healthcare - APM Management Consultants. Ο θ. Καδηαλφο είλαη θάηνρνο πηπρίνπ Κεραληθνχ απφ ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, Κεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ MS in Engineering απφ ην Παλεπηζηήκην ηνπ Σέμαο ζην Όζηηλ ησλ ΖΠΑ, θαη MBA απφ ην Amos Tuck School of Business Administration ηνπ Θνιεγίνπ Dartmouth. Ιεσλίδαο Θνιηνύιεο Αληηπξφεδξνο & Γηεπζχλσλ χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο. Υεκηθφο, γελλήζεθε ζηελ Άξηα ην 1957 θαη ζπνχδαζε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Δξγάζηεθε ζηελ Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο (3Δ) Α.Δ. απφ ην ζε δηάθνξεο ζέζεηο ζε Διιάδα θαη Βνπιγαξία. Σελ πεξίνδν δηεηέιεζε Γεληθφο Γηεπζπληήο Διιάδαο. Σν δηάζηεκα θαηείρε ηελ ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ηεο ζπγαηξηθήο εηαηξείαο ηνπ Οκίινπ Σηηάλ, Ηληεξκπεηφλ Α.Δ

24 Γεώξγηνο Γηαηξάθνο Δληεηαικέλνο χκβνπινο, Δθηειεζηηθφ Κέινο Γελλεκέλνο ην 1968 ν θ. Γηαηξάθνο απφθηεζε ην πηπρίν ηνπ Κεραλνιφγνπ Κεραληθνχ απφ ην παλεπηζηήκην George Washington (ΖΠΑ) θαη κεηαπηπρηαθφ ηίηιν Master s Γηνίθεζεο Παξαγσγήο θαη Πιεξνθνξηθήο απφ ην ίδην ίδξπκα. Δλζσκαηψζεθε κε ηελ εηαηξεία ΛΗΘΑ ην 1994 θαη αθνχ πέξαζε απφ δηάθνξεο ζέζεηο δηεχζπλζεο ηκεκάησλ ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο αλέιαβε απφ ην 2004 ηε ζέζε ηνπ Γηεπζπληή Παξαγσγηθψλ Ιεηηνπξγηψλ ηνπ Οκίινπ. Άγγεινο Ξιαθόπηηαο Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο Δπηρεηξεκαηίαο, γελλήζεθε ζην Βφιν ην Δίλαη ν ηδξπηήο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο εηαηξείαο GLOBAL FINANCE AE. Έρεη πάλσ απφ 35 ρξφληα εκπεηξία ηφζν ζην Υξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα φζν θαη ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ. Γηεηέιεζε Γεληθφο Γ/ληεο γηα πάλσ απφ κηα δεθαεηία ζε κηα απφ ηηο κεγαιχηεξεο βηνκεραλίεο ηεο Διιάδαο. Ζ εκπεηξία ηνπ ζην ηνκέα ηνπ Corporate Banking ζηελ Διιάδα θαη ηηο ΖΠΑ, πξνέξρεηαη απφ ηηο ζπλεξγαζίεο ηνπ κε κεγάιεο ηξάπεδεο θαη θπξίσο κε ηε Citibank. Πππξίδσλ Θενδσξόπνπινο Κε Δθηειεζηηθφ κέινο Ο ππξίδσλ Θενδσξφπνπινο είλαη ν Γηεπζχλσλ χκβνπινο ηεο Vivartia A.B.E.E., εηαηξεία ε νπνία πξνέθπςε απφ ηε ζπγρψλεπζε πέληε εηαηξεηψλ ηνπ θιάδνπ ηξνθίκσλ: ηηο ΓΔΙΣΑ πκκεηνρψλ Α.Δ., ΓΔΙΣΑ Πξφηππνο Βηνκεραλία Γάιαθηνο Α.Δ., CHIPITA International A.E., GOODY S A.E. θαη ΓΔΛΗΘΖ ΣΡΟΦΗΚΩΛ Α.Δ. (ΚΠΑΡΚΠΑ ΣΑΘΖ). Έρεη δηαηειέζεη Γηεπζπληήο Πσιήζεσλ ηεο εηαηξείαο Recor Α.Δ. θαη Γεληθφο Γηεπζπληήο ηεο ALIGEL. Σν 1986 αλαιακβάλεη Γηεπζχλσλ χκβνπινο ζηελ INTERIA, ελψ ηελ ίδηα ρξνληά εμαγνξάδεη ην 50% ησλ κεηνρψλ ηεο CHIPITA. Αλαιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ θαη ην 1989 εμαγνξάδεη ην ππφινηπν 50%. ήκεξα είλαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Α.Δ. ΣΗΚΔΛΣΩΛ ΣΗΣΑΛ θαη ηεο LAMDA DEVELOPMENT AE. Θαηά ην παξειζφλ έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηεο Έλσζεο Δηζεγκέλσλ Δηαηξεηψλ, Αληηπξφεδξνο ηνπ Γ.. ηνπ ΔΒ θαη Αληηπξφεδξνο ηεο ΔΥΑΔ. Δίλαη απφθνηηνο ηεο ΑΟΔΔ θαη γλσξίδεη Αγγιηθά θαη Ηηαιηθά

25 Πηέιηνο Αξγπξόο Αλεμάξηεην Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο Κεραλνιφγνο, γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1945 θαη ζπνχδαζε ζηελ Ακεξηθή. Πξφεδξνο θαη Γ/λσλ χκβνπινο ηνπ Οκίινπ FILIAGROUP (FILIATEX, FILIACOM θαη FILIASOL). Κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο S&B ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΘΑ ΟΡΤΘΣΑ Α.Δ. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο TIM HELLAS ΣΖΙΔΠΗΘΟΗΛΩΛΗΔ, Αληηπξφεδξνο ηεο ASPIS BANK θαη κέινο ηνπ Γ.. ηεο Δηαηξίαο ΓΔΙΣΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ Α.Δ. Έρεη επίζεο δηαηειέζεη Πξφεδξνο ηνπ Παγθφζκηνπ Ηλζηηηνχηνπ Θισζηνυθαληνπξγίαο, Αληηπξφεδξνο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο Δξγνδνηηθψλ Οξγαλψζεσλ (UNICE) θαη Κέινο ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Σξηκεξνχο Δπηηξνπήο (Trilateral Commission). Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ.δ.β. Τπήξμε κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ. Αιέμαλδξνο Βνπζβνύλεο Αλεμάξηεην, Κε Δθηειεζηηθφ Κέινο Ο θ. Βνπζβνχλεο ζπνχδαζε νηθνλνκηθά ζην Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ (ΑΟΔΔ). Δξγάζηεθε επί 34 έηε ζηνλ ηξαπεδηθφ ηνκέα (Ηνληθή Σξάπεδα θαη ΔΣΔΒΑ). ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ Γεληθφο Γηεπζπληήο, απφ ην 1993 δε θαη Αλαπιεξσηήο Γηεπζχλσλ χκβνπινο, ηεο ΔΣΔΒΑ. ην ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ Αληηπξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο. Έρεη δηαηειέζεη Πξφεδξνο, Αληηπξφεδξνο ή κέινο ηνπ Γ.. - κε εθηειεζηηθέο αξκνδηφηεηεο - ζε 8 εηαηξίεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα θαη ηεο θεθαιαηαγνξάο (Σξάπεδα Καθεδνλίαο Θξάθεο, Γηεζληθή ΑΔΓΑΘ, ΔΓΔΥ ΑΔΔΥ, Διιεληθέο πκκεηνρέο θιπ). Δπίζεο έρεη δηαηειέζεη κε εθηειεζηηθφ κέινο ηνπ Γ.. ζε 6 βηνκεραληθέο, ηνπξηζηηθέο θαη εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο (Διιεληθή Δηαηξεία Δκθηαιψζεσο-3Δ, ΖΒΖ, Όκηινο Prisunic Καξηλφπνπινο θιπ). ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΙΔΓΣΝ Ζ Δπηηξνπή είλαη ππεχζπλε ηφζν γηα ηελ επνπηεία ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο φζν θαη γηα ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξείαο κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λφκνπ θαη ησλ θαλνληζκψλ, ηα πξνζφληα θαη ηελ ακεξνιεςία ηνπ αλεμάξηεηνπ νξθσηνχ ινγηζηή. Δπηπιένλ, αλάκεζα ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο είλαη ε παξαιαβή, θξάηεζε θαη επεμεξγαζία παξαπφλσλ αλαθνξηθά κε ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, ε εμέηαζε ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ εζσηεξηθή δηαδηθαζία ειέγρνπ, ζηελ επηρεηξεκαηηθή πνξεία ηεο εηαηξείαο θαη

26 ηνπο ζπλαξηψκελνπο νηθνλνκηθνχο θηλδχλνπο φπσο θαη ζηηο δηαδηθαζίεο θαη ηελ επξπζκία ησλ ζπζηεκάησλ πνηφηεηαο. Ζ επηηξνπή απαξηίδεηαη απφ 3 κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ Γ εθ ησλ νπνίσλ ηα δχν είλαη αλεμάξηεηα. Σν Γ ιακβάλεη αλά 3κελν έθζεζε απφ ηνλ δηεπζπληή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηή ε έθζεζε, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηζθφπεζε απφ ην Γ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο ησλ ζεκάησλ πνπ πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ, επηηξέπεη ζηελ επηηξνπή λα δηακνξθψζεη ηελ άπνςή ηεο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εηαηξηθψλ ζπζηεκάησλ. 6. ΑΛΑΦΝΟΑ ΠΡΑ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ (Γ), (Γ), (ΠΡ), (Ζ) ΘΑΗ (Θ) ΡΖΠ ΞΑΟ.1 ΑΟΘ.10 ΝΓΖΓΗΑΠ 2004/25/ΔΘ Σα αλσηέξσ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία εκπεξηέρνληαη ζε άιιν ηκήκα ηεο έθζεζεο δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο ηνπ άξζξνπ 4 παξ. 7 ηνπ Λ.3556/ ΠΚΚΝΟΦΥΠΖ ΚΔ ΡΗΠ ΓΔΛΗΘΔΠ ΑΟΣΔΠ ΡΝ ΘΥΓΗΘΑ ΔΡΑΗΟΗΘΖΠ ΓΗΑΘΒΔΟΛΖΠΖΠ Ζ εηαηξεία, αλαθνξηθά κε ηηο γεληθέο αξρέο ηνπ θψδηθα, παξεθθιίλεη φζνλ αθνξά ηελ ηαθηηθή αμηνιφγεζεο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ ζην φηη δελ αθνινπζεί ηππνπνηεκέλε δηαδηθαζία επ απηνχ, αιιά βαζίδεηαη ζηελ δηαξθνχο βάζεο εμέηαζε θαη αλάιπζε ησλ απνινγηζηηθψλ κεγεζψλ ζε ζρέζε κε ηνπο εηαηξηθνχο ζηφρνπο αιιά θαη ηνλ βαζκφ επίηεπμεο θαη πξνφδνπ ηεο ζπλνιηθήο επηρεηξεκαηηθήο ζηξαηεγηθής. ΠΡ. πνθαηαζηήκαηα Ζ Δηαηξεία, εθηφο απφ ηελ έδξα ηεο, φπνπ βξίζθνληαη θαη νη βαζηθέο παξαγσγηθέο ηεο εγθαηαζηάζεηο ζηνλ 22 ν ρικ Δ.Ο. Αζελψλ Ιακίαο, ζηνλ Άγ.ηέθαλν Αηηηθήο, δηαηεξεί θαη ππνθαηάζηεκα ζην Λνκφ Θεζζαινλίθεο ζην 15 ν ρικ Δ.Ο. Θεζζαινλίθεο Πνιχγπξνπ. Ε. Δξγαζηαθά Θέκαηα ηνλ Όκηιν ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ απαζρνινχληαη πεξίπνπ 471 εξγαδφκελνη (ζε Διιάδα, Βνπιγαξία θαη FYROM)

27 Κε επίγλσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ αλαγλσξίδνπκε φηη νη άλζξσπνη καο απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν πεξηνπζηαθφ καο ζηνηρείν θαη ηνλ πξσηαξρηθφ παξάγνληα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ καο ζηφρσλ. Κέζα απφ έλα δηαθαλέο θαη αμηνθξαηηθφ ζχζηεκα επηινγήο θαη αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο θαη επηβξάβεπζεο ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ καο θαη έλα πιέγκα θαηάιιεισλ δηαδηθαζηψλ θαη νξζνινγηθψλ δνκψλ νξγάλσζεο ε Δηαηξεία ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Οη επθαηξίεο εμέιημεο θαη αλέιημεο εθ ησλ έζσ είλαη κέξνο ηεο αλζξσπνθεληξηθήο καο θηινζνθίαο. Σέινο κε ηελ εθαξκνγή δνκεκέλσλ επηθνηλσληαθψλ πνιηηηθψλ κεηαμχ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ εδξαηψλνπκε ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Ζ. Ξεξηβαιινληηθά Θέκαηα Ζ Π. Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Δίλαη παξαδεθηφ φηη νη δξαζηεξηφηεηεο, νη δηαδηθαζίεο θαη ηα πξντφληα ηεο Δηαηξείαο έρνπλ αληίθηππν ζην πεξηβάιινλ. πλεπψο, ε Γηνίθεζε βειηηψλεη ζπλερψο ηελ πεξηβαιινληηθή ηεο επίδνζε ζην πιαίζην ησλ ζηφρσλ ηεο γηα θαιή γεηηνλία κε ηνλ Γήκν Αγ. ηεθάλνπ, φπνπ βξίζθνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηεο. ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ε Δηαηξεία έρεη αλαγλσξίζεη ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ θαη θαζφξηζε ζηφρνπο θαη ζθνπνχο ζηα πιαίζηα ελφο νινθιεξσκέλνπ πεξηβαιινληηθνχ πξνγξάκκαηνο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο ηεο πνιηηηθήο. Απηνί νη ζηφρνη πεξηιακβάλνπλ: κείσζε ησλ αεξίσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ πνπ απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο, έιεγρν ηεο θαηαλάισζεο θπζηθψλ πφξσλ (θαχζηκα, λεξφ θαη ελέξγεηα), παξνρή αζθαινχο θαη πγηεηλνχ πεξηβάιινληνο ζηνπο εξγαδνκέλνπο. ηα πιαίζηα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ε Δηαηξεία έρεη δηαζέζεη ζεκαληηθνχο νηθνλνκηθνχο πφξνπο θαη βξίζθεηαη ζε πςειφ επίπεδν φζνλ αθνξά ζηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε ησλ απνβιήησλ ηεο

28 Έρεη θαηαζθεπαζηεί ζηαζκφο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ απφ ηελ παξαγσγή. Έρεη εγθαηαζηαζεί ζχζηεκα κεηάθαπζεο ησλ αέξησλ εθπνκπψλ απφ ηε ιεηηνπξγία ησλ θνχξλσλ γηα ηελ δξαζηηθή κείσζε ησλ αέξησλ ξχπσλ. Γηα ηε δηάζεζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ππάξρεη ζχκβαζε κε ηδησηηθή εηαηξεία πνπ ηα ζπιιέγεη ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ζε θνληέελεξ θαη ηα απνζέηεη ζην ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο απνβιήησλ (ΥΤΣΑ Άλσ Ιηνζίσλ). Ζ Π. Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ δεζκεχεηαη γηα ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ ζρεηηθψλ λφκσλ, θαλνληζκψλ θαη νδεγηψλ θαη εθαξκφδεη ήδε δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηηο λεφηεξεο απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ πξφιεςε ηεο ξχπαλζεο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ Γηνίθεζε ηεο Δηαηξείαο δεζκεχεηαη λα παξέρεη εθπαίδεπζε ζε φιν ην πξνζσπηθφ πνπ εθηειεί δξαζηεξηφηεηεο πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ην πεξηβάιινλ. Δίλαη επζχλε ηνπ πξνζσπηθνχ λα πινπνηήζεη φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη απφ ην πξφηππν πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ISO θαη λα ελεκεξψλνπλ ηε δηεχζπλζε γηα πξνβιήκαηα θαη πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο. Θ. Ππλαιιαγέο κε Ππλδεδεκέλα Κέξε Οη ζπλαιιαγέο ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά ην Γ.Ι.Π. 24, αθνξνχλ θπξίσο πσιήζεηο/αγνξέο αγαζψλ (πξντφλησλ, εκπνξεπκάησλ, α & β πιψλ) θαη ππεξεζηψλ. ηηο δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο εληφο ηνπ Οκίινπ, νη ηηκέο πψιεζεο θαζνξίδνληαη κε βάζε ην θφζηνο πιένλ ελφο κηθξνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο, ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ηζρχεη γηα ηηο πσιήζεηο ζε ηξίηνπο. Οη απαηηήζεηο θαη νη ππνρξεψζεηο πνπ πθίζηαληαη θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε, πξνέξρνληαη απφ δηεηαηξηθέο ζπλαιιαγέο πσιήζεσλ/αγνξψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη ακνηβέο ζηα κέιε ηνπ Γ.. αθνξνχλ θαηαβιεζείζεο ακνηβέο Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζηα Αλεμάξηεηα κε Δθηειεζηηθά κέιε. ηηο ακνηβέο ησλ κειψλ δηνίθεζεο πεξηιακβάλνληαη νη

29 ζρεηηθέο απνδεκηψζεηο, ελψ νη ακνηβέο ησλ Γηνηθεηηθψλ ζηειερψλ αθνξνχλ ακνηβέο γηα ππεξεζίεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαιχνληαη νη ζπλαιιαγέο, θαζψο θαη ηα ππφινηπα ησλ απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξείαο κε ηα ζπλδεδεκέλα κέξε φπσο απηά νξίδνληαη απφ ην Γ.Ι.Π. 24. Θπγαηξηθέο Δηαηξείεο Όκηινο Δηαηξεία Απαηηήζεηο 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ABE ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ NIKAS SCOPJE LTD NIKAS BULGARIA EAD P.G NIKAS GMBH NIKAS GROUP LTD Πύλνιν Όκηινο Δηαηξεία πνρξεώζεηο 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ABE ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ NIKAS BULGARIA EAD NIKAS GROUP LTD Πύλνιν

30 Όκηινο Δηαηξεία Δθξνέο 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ABE ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ NIKAS BULGARIA EAD Πύλνιν Όκηινο Δηαηξεία Δηζξνέο 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΑΙΙΑΛΣΗΘΑ ΚΑΘΔΓΟΛΗΑ ΑΒΔ ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ NIKAS BULGARIA EAD Πύλνιν Όκηινο Δηαηξεία Θεξδε από πώιεζε παγίσλ 31/12/ /12/ /12/ /12/2009 ΓΟΚΟΘΟ ΑΔ NIKAS BULGARIA SA Πύλνιν

31 Κέιε Γηνίθεζεο θαη Γηεπζπληηθά Πηειέρε Ακνηβέο κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Ακνηβέο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ Η. Ξξόζζεηεο πιεξνθνξίεο ησλ παξαγξάθσλ 7 & 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Λ. 3556/2007. Παξαθάησ ζαο παξαζέηνπκε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λφκνπ 3556/2007. (α) Γηάξζξσζε κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ Σν Κεηνρηθφ Θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,20 επξψ, δηαηξνχκελν ζε θνηλέο νλνκαζηηθέο κεηνρέο, νλνκαζηηθήο αμίαο 0,90 ΔΤΡΩ ε θάζε κία. Οη κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο είλαη εηζεγκέλεο πξνο δηαπξαγκάηεπζε ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Αζελψλ. Κε βάζε δε ην κεηνρνιφγην ηεο 29 Καξηίνπ 2011, ε κεηνρηθή ζχλζεζε ηεο Δηαηξείαο ήηαλ ε αθφινπζε: Κέηνρνο Αξηζκόο κεηνρώλ Ξνζνζηό % GCI FOOD ENTERPRISES LTD ,48% ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE ,99% DEL MAR INVEST LTD ,07% GELSTAND LTD ,91% CREDIT SUISSE-ZURICH ,62% ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΟ ΘΟΗΛΟ (πνζνζηφ < 2%) ,94% ΠΛΝΙΝ ,00%

32 Σα θχξηα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε κεηνρή, ζχκθσλα κε ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο θαη ηνλ θ.λ. 2190/1920 έρνπλ σο εμήο: 1. Θάζε κεηνρή, παξέρεη δηθαίσκα ζην πξντφλ ηεο εθθαζάξηζεο ηεο εηαηξηθήο πεξηνπζίαο, ζε πεξίπησζε δηάιπζεο ηεο Δηαηξείαο θαη ζηε δηαλνκή ησλ θεξδψλ απηήο θαηά ην ιφγν ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ θεθαιαίνπ ηεο κεηνρήο πξνο ην ζπλνιηθφ θαηαβεβιεκέλν κεηνρηθφ θεθάιαην. 2. ε θάζε πεξίπησζε απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, πνπ δελ γίλεηαη (α) µε εηζθνξά ζε είδνο ή (β) µε έθδνζε νκνινγηψλ µε δηθαίσκα κεηαηξνπήο ηνπο ζε κεηνρέο ή (γ) ζην πιαίζην Πξνγξάκκαηνο ηαζέζεσλ Κεηνρψλ (Stock Option Plan), ζχκθσλα µε ηελ παξάγξαθν 9 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Θ.Λ.2190/1920, παξέρεηαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ζε νιφθιεξν ην λέν θεθάιαην ή ην νκνινγηαθφ δάλεην ππέξ ησλ θαηά ηελ επνρή ηεο έθδνζεο κεηφρσλ, αλάινγα µε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζην πθηζηάκελν κεηνρηθφ θεθάιαην. 3. Θαηφπηλ αηηήζεσο κεηφρσλ, εθπξνζσπνχλησλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (α) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα ζπγθαιεί έθηαθηε Γεληθή πλέιεπζε, (β) ν Πξφεδξνο ηεο πλέιεπζεο ππνρξενχηαη λα αλαβάιεη µία θνξά µφλν ηε ιήςε απνθάζεσλ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε, ηαθηηθή ή έθηαθηε, γηα φια ή νξηζκέλα ζέκαηα, (γ) ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψζεη ζηε Γεληθή πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηα πνζά ηα νπνία θαηά ηελ ηειεπηαία δηεηία θαηαβιήζεθαλ γηα νπνηαδήπνηε αηηία απφ ηελ Δηαηξεία ζε µέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ή ηνπο Γηεπζπληέο ή άιινπο ππαιιήινπο απηήο, θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή πξνο ηα πξφζσπα απηά θαη λα παξέρεη ηηο αηηνχκελεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο πεξί ησλ ππνζέζεσλ ηεο Δηαηξείαο ζην κέηξν πνπ είλαη ρξήζηκεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εθηίκεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, (δ) ε ιήςε απφθαζεο επί ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο Γεληθήο πλέιεπζεο ελεξγείηαη µε νλνκαζηηθή θιήζε. Δπίζεο, κέηνρνη εθπξνζσπνχληεο ην έλα εηθνζηφ(1/20) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο. 4. Κέηνρνη, εθπξνζσπνχληεο ην έλα ηξίην (1/3) ηνπ θαηαβεβιεµέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ (α) δηθαηνχληαη λα ππνβάινπλ αίηεζε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη απηφ ππνρξενχηαη λα παξάζρεη πξνο απηνχο θαηά ηε Γεληθή πλέιεπζε ή εάλ πξνηηκά πξηλ απ απηή ζε εθπξφζσπφ ηνπο πιεξνθνξίεο πεξί ηεο πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαη ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηεο Δηαηξείαο, (β)λα δεηήζνπλ απφ ην αξκφδην δηθαζηήξην ηεο

33 πεξηθέξεηαο ηεο έδξαο ηεο Δηαηξείαο έιεγρν ηεο Δηαηξείαο, εθφζνλ εθ ηεο φιεο πνξείαο ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ θαζίζηαηαη πηζηεπηφ φηη ε δηνίθεζε ησλ εηαηξηθψλ ππνζέζεσλ δελ αζθείηαη φπσο επηβάιιεη ε ρξεζηή θαη ζπλεηή δηαρείξηζε. 5. ηηο αλσηέξσ ππφ 3 θαη 4 πεξηπηψζεηο, νη αηηνχληεο κέηνρνη νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο πνπ ηνπο παξέρνπλ ηα αλσηέξσ (ππφ 3 θαη 4) δηθαηψκαηα γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ νξίδεη ν Θ.Λ.2190/ Οη κέηνρνη γηα λα αζθήζνπλ ηα δηθαηψµαηά ηνπο παξαζηάζεσο θαη ςήθνπ ζηε Γεληθή πλέιεπζε, νθείινπλ λα ηεξνχλ θαηαηεζεηκέλεο ηηο κεηνρέο ηνπο. 7. Ζ επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη ζηελ εηζθνξά ηνπο, δειαδή ζην νλνκαζηηθφ θεθάιαην ησλ µεηνρψλ ηνπο. (β) Ξεξηνξηζκνί ζηε κεηαβίβαζε κεηνρώλ ηεο Δηαηξείαο Ζ κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο γίλεηαη φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη δελ πθίζηαληαη πεξηνξηζκνί ζηελ κεηαβίβαζε απφ ην θαηαζηαηηθφ ηεο. χκθσλα µε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3016/2002, φπσο ηζρχεη, ηα αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο λα κελ θαηέρνπλ κεηνρέο ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 0,5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. (γ) Πεκαληηθέο άκεζεο ή έµκεζεο ζπµµεηνρέο θαηά ηελ έλλνηα ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 9 έσο 11 ηνπ Λ. 3556/2007 Θαηά ηελ έλλνηα ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Λ.3556/2007, ζεκεηψλνληαη ηα εμήο: Σελ 29 Καξηίνπ 2011, ε GCI Food Enterprises LTD ε ΣΡΑΠΔΕΑ EFG EUROBANK-ERGASIAS AE θαη ε DEL MAR INVEST θαηείραλ πνζνζηφ 69.48%, 11.99% θαη 5.07% αληίζηνηρα ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Δηαηξείαο. ελ ππάξρνπλ άιινη κέηνρνη, πνπ λα θαηέρνπλ άκεζα ή έµµεζα πνζνζηφ αλψηεξν ηνπ 5% ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Π.Γ. ΛΗΘΑ ΑΒΔΔ θαη ηνπο νπνίνπο, λα γλσξίδεη ε Δηαηξεία. (δ) Θάηνρνη µεηνρώλ πνπ παξέρνπλ εηδηθά δηθαηώκαηα ειέγρνπ ελ ππάξρνπλ κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο πνπ παξέρνπλ ζηνπο θαηφρνπο ηνπο εηδηθά δηθαηψκαηα ειέγρνπ

34 (ε) Ξεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα δηθαησκάησλ ςήθνπ - Ξξνζεζκίεο άζθεζεο ζρεηηθώλ ην Θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δελ πξνβιέπνληαη πεξηνξηζκνί ζην δηθαίσκα ςήθνπ πνπ απνξξέεη απφ ηηο κεηνρέο. (ζη) Ππκθσλίεο κεηαμύ ησλ κεηόρσλ ηεο Δηαηξείαο Γελ είλαη γλσζηή ζηελ Δηαηξεία ε χπαξμε ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεηφρσλ ηεο, νη νπνίεο ζπλεπάγνληαη πεξηνξηζκνχο ζηε κεηαβίβαζε ησλ κεηνρψλ ηεο ή ζηελ άζθεζε δηθαηψκαηνο ςήθνπ. (δ) Θαλόλεο δηνξηζκνύ / αληηθαηάζηαζεο µειώλ Γ.Π. θαη ηξνπνπνίεζεο Θαηαζηαηηθνύ εθόζνλ δηαθνξνπνηνύληαη από ηα πξνβιεπόκελα ζηνλ Θ.Λ.2190/1920 Γελ ππάξρεη δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Θ.Λ. 2190/1920. (ε) Αξκνδηόηεηα Γ.Π. γηα έθδνζε λέσλ µεηνρώλ / αγνξά ίδησλ µεηνρώλ ζύκθσλα µε ην άξζξν 16 ηνπ Θ.Λ. 2190/ χκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ε Γεληθή πλέιεπζε είλαη ε κφλε αξκφδηα λα απνθαζίδεη γηα ηελ αγνξά λέσλ κεηνρψλ ή αγνξά ηδίσλ κεηνρψλ. 2. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο πεξί παξαρσξήζεσο ζε απηφ ησλ ζρεηηθψλ εμνπζηψλ θαη κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 θαησηέξσ, έρεη ην δηθαίσκα κε απφθαζή ηνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ 2/3 ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κειψλ ηνπ λα απμάλεη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ελ φισ ή ελ κέξεη κε ηελ έθδνζε λέσλ κεηνρψλ κέρξη ην πνζφλ ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη θαηαβεβιεκέλν θαηά ηελ εκεξνκελία πνπ ρνξεγήζεθε ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ε ζρεηηθή εμνπζία κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο. 3. Ζ παξαπάλσ εμνπζία πεξί απμήζεσο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ κπνξεί λα παξαρσξείηαη κε απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πεληαεηία γηα θάζε αλαλέσζε θαη ε ηζρχο ηνπ αξρίδεη κεηά ηε ιήμε

35 θάζε πεληαεηίαο. Οη πεξί παξαρσξήζεσο ηεο σο άλσ εμνπζίαο θαη αλαλεψζεσο ηεο ηνηαχηεο παξαρσξήζεσο απνθάζεηο ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ππφθεηληαη ζηηο δηαηππψζεηο δεκνζηφηεηαο ηνπ άξζξνπ 7β ηνπ Θ.Λ. 2190/ Θαη εμαίξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, εάλ ηα απνζεκαηηθά ηεο Δηαηξείαο ππεξβαίλνπλ ην έλα ηέηαξην (1/4) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ, ηφηε απαηηείηαη πάληα απφθαζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο κε ηελ εμαηξεηηθή απαξηία θαη πιεηνςεθία φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Θ.Λ. 2190/ Οη απμήζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πνπ απνθαζίδνληαη ζχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ παξάγξαθν 2, δελ απνηεινχλ ηξνπνπνίεζε ηνπ Θαηαζηαηηθνχ. (ζ) Πεκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ ηζρύνπλ / ηξνπνπνηνύληαη / ιήγνπλ ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηόπηλ δεκόζηαο πξόηαζεο Γελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο ηεο Δηαηξείαο πνπ λα επεξεάδνληαη ζε πεξίπησζε αιιαγήο ζηνλ έιεγρν ηεο Δηαηξείαο θαηφπηλ δεκφζηαο πξφηαζεο. (η) Ππκθσλίεο απνδεκίσζεο µειώλ Γ.Π. ή πξνζσπηθνύ ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο / απόιπζεο ρσξίο βάζηκν ιόγν ή ηεξµαηηζµνύ ζεηείαο / απαζρόιεζεο ιόγσ δεκόζηαο πξόηαζεο Γελ ππάξρνπλ ζπκθσλίεο γηα απνδεκηψζεηο κειψλ Γ θαη ζηειερψλ άιιεο απφ απηέο πνπ νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Κηραήι Λ. Καδηαλφο

36 ΗΗΗ. Έθζεζε Έιεγρνπ Αλεμάξηεηνπ Νξθσηνύ Διεγθηή Ινγηζηή Πξνο ηνπο Μεηόρνπο ηεο Δηαηξείαο Π.Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Διέγμακε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Δηαηξείαο Π.Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθώλ ηεο, πνπ απνηεινύληαη από ηελ εηαηξηθή θαη ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο, ηηο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο ζπλνιηθνύ εηζνδήκαηνο, κεηαβνιώλ ηδίσλ θεθαιαίσλ θαη ηακεηαθώλ ξνώλ ηεο ρξήζεσο πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή, θαζώο θαη πεξίιεςε ζεκαληηθώλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ θαη ινηπέο επεμεγεκαηηθέο πιεξνθνξίεο. Εσθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Καταστάσεις Οικονομικές Η δηνίθεζε είλαη ππεύζπλε γηα ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, όπσο θαη γηα εθείλεο ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο, πνπ ε δηνίθεζε θαζνξίδεη σο απαξαίηεηεο, ώζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε θαηάξηηζε εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ απαιιαγκέλσλ από νπζηώδε αλαθξίβεηα, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Εσθύνη τοσ Ελεγκτή Η δηθή καο επζύλε είλαη λα εθθξάζνπκε γλώκε επί απηώλ ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηνλ έιεγρό καο. Γηελεξγήζακε ηνλ έιεγρό καο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Διέγρνπ. Σα πξόηππα απηά απαηηνύλ λα ζπκκνξθσλόκαζηε κε θαλόλεο δενληνινγίαο, θαζώο θαη λα ζρεδηάδνπκε θαη δηελεξγνύκε ηνλ έιεγρν κε ζθνπό ηελ απόθηεζε εύινγεο δηαζθάιηζεο γηα ην εάλ νη εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη απαιιαγκέλεο από νπζηώδε αλαθξίβεηα. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηε δηελέξγεηα δηαδηθαζηώλ γηα ηελ απόθηεζε ειεγθηηθώλ ηεθκεξίσλ, ζρεηηθά κε ηα πνζά θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζηηο εηαηξηθέο θαη ηηο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη επηιεγόκελεο δηαδηθαζίεο βαζίδνληαη ζηελ θξίζε ηνπ ειεγθηή πεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδύλσλ νπζηώδνπο αλαθξίβεηαο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νθείιεηαη είηε ζε απάηε είηε ζε ιάζνο. Καηά ηε δηελέξγεηα απηώλ ησλ εθηηκήζεσλ θηλδύλνπ, ν ειεγθηήο εμεηάδεη ηηο εζσηεξηθέο δηθιείδεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη εύινγε παξνπζίαζε ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ηεο εηαηξείαο, κε ζθνπό ην ζρεδηαζκό ειεγθηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαηάιιεισλ γηα ηηο πεξηζηάζεηο, αιιά όρη κε ζθνπό ηελ έθθξαζε γλώκεο επί ηεο απνηειεζκαηηθόηεηαο ησλ εζσηεξηθώλ δηθιείδσλ ηεο εηαηξείαο. Ο έιεγρνο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αμηνιόγεζε ηεο θαηαιιειόηεηαο ησλ ινγηζηηθώλ πνιηηηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ηνπ εύινγνπ ησλ εθηηκήζεσλ πνπ έγηλαλ από ηε δηνίθεζε, θαζώο θαη αμηνιόγεζε ηεο ζπλνιηθήο παξνπζίαζεο ησλ εηαηξηθώλ θαη ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη ηα ειεγθηηθά ηεθκήξηα πνπ έρνπκε ζπγθεληξώζεη είλαη επαξθή θαη θαηάιιεια γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ειεγθηηθήο καο γλώκεο

37 Γνώμη Καηά ηε γλώκε καο, νη ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνπλ εύινγα, από θάζε νπζηώδε άπνςε, ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο Δηαηξείαο Π.Γ. ΝΙΚΑ Α.Β.Δ.Δ. θαη ησλ ζπγαηξηθώλ απηήο θαηά ηελ θαη ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπο επίδνζε θαη ηηο ηακεηαθέο ηνπο ξνέο γηα ηε ρξήζε πνπ έιεμε ηελ εκεξνκελία απηή ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Χξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο, όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Αναυορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) ηελ Έθζεζε Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ πεξηιακβάλεηαη δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ε νπνία παξέρεη ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία πνπ νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3δ ηνπ άξζξνπ 43α ηνπ Κ.Ν 2190/1920. β) Δπαιεζεύζακε ηε ζπκθσλία θαη ηελ αληηζηνίρεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο Έθζεζεο Γηαρείξηζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηηο ζπλεκκέλεο εηαηξηθέο θαη ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα πιαίζηα ησλ νξηδόκελσλ από ηα άξζξα 43α, 108 θαη 37 ηνπ Κ.Ν. 2190/1920. Αζήλα, 31 Μαξηίνπ 2011 Ο ΟΡΚΩΣΟ ΔΛΔΓΚΣΗ - ΛΟΓΙΣΗ Πξάηογνπσηεξρανπο Κνύπεξο Αλώλπκνο Διεγθηηθή Δηαηξεία Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο Λεσθ. Κεθηζίαο 268, Αζήλα νύξκπεο Γεκήηξεο ΑξΜ ΟΔΛ 113 ΑξΜ ΟΔΛ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΠΑΝΑΓΗΑΣΤΠΩΜΔΝΖ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015

ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΔΛΒΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΙΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΗ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΣΗ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΗ 09.06.2015 ΘΕΜΑ 1 Ο : Υπνβνιή θαη έγθξηζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηεο εηαηξηθήο ρξήζεο 01/01/2014 έσο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30

ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΟΚΗΙΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΟΤΕΑΘΖ» ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΒΗΟΚΖΥΑΛΗΑ, ΔΚΠΟΡΗΟΤ, ΚΔΙΔΣΩΛ ΘΑΗ ΔΠΔΛΓΤΔΩΛ ΑΡ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο (Δηαηξηθέο θαη Δλνπνηεκέλεο) Γηα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ.

ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. ΓΗΛΩΗ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 43α παξ. 3 πεξ. δ ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο ηζρχεη ηξνπνπνηεζείο εθ ηνπ Λ. 3873/2010) Ζ Δηαηξεία εθαξκφδεη ηηο αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΗΑΧ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ ΜΑΗΔΤΣΗΚΖ-ΓΤΝΑΗΚΟΛΟΓΗΚΖ & ΠΑΗΓΗΑΣΡΗΚΖ ΚΛΗΝΗΚΖ - ΓΗΑΓΝΧΣΗΚΟ, ΘΔΡΑΠΔΤΣΗΚΟ & ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Σεο ρξήζεο από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009 (ΤΜΦΧΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007

ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ 2010 Πχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007 ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ «ΔΙ. Γ. ΚΝΕΑΘΖΠ» ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑΠ, ΔΚΞΝΟΗΝ, ΚΔΙΔΡΩΛ ΘΑΗ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΑΟ. Κ.Α.Δ. 1187/06/Β/86/30 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Γηα ηε ρξήζε απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2010 κέρξη 31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ

ΝΚΗΙΝΠ ΗΛΡΔΑΙ ΑΒΔΔΓΔΠ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ Δ Ρ Ζ Π Η Α Ν Η Θ Ν Λ Ν Κ Η Θ Ζ Δ Θ Θ Δ Π Ζ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012 ζύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ.3556/2007 Θξένληνο 25-Αζήλα, ΡΘ. 104 42 Ρει. 210 51 93 500- Fax. 210 51 93 910 Γηεύζπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01

ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 ΗΣΘΝΡΟΝΦΔΗΑ ΠΔΙΝΛΡΑ Α.Δ.Γ.Δ. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 23166/06/Β/90/01 Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε Σξήζεο 2012 (Ξεξηόδνπ από 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Λ. 3556/2007. ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Πειίδεο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2014 (1/1-31/12/2014) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο Δπξψ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ

Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Y-LOGIMED ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΘΑΗ ΔΚΞΝΟΗΑΠ ΗΑΡΟΝΡΔΣΛΝΙΝΓΗΘΩΛ ΞΟΝΗΝΛΡΩΛ Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο Σξήζεο 2009 (1 ε Ηαλνπαξίνπ 2009 31 ε Γεθεκβξίνπ 2009) Πχκθσλα κε ην άξζξν 43α ηνπ Λ. 2190/1920 1 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ

ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΓΕΩΡΓΙΟΤ Σ. ΑΛΗΦΑΝΣΗ 0 Γηδάζθνληνο ζην ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ η. Οξθσηνύ Διεγθηή Λνγηζηή ΟΜΙΛΟΙ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Αθήνα 2014 1 Α. ΕΝΝΟΙΑ ΟΜΙΛΟΤ, ΘΤΓΑΣΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΓΓΕΝΩΝ 1. Έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012

ΑΦΟΗ ΑΝΔΕΟΤΛΑΚΖ Α.Δ. -ΒΑΦΔΗΑ- ΠΛΔΚΣΖΡΗΑ «ΦΗΔΡΑΣΔΞ Α.Δ.» Δηήζηα νηθνλνκηθή έθζεζε γηα ηελ ρξήζε Απφ 1 Ηαλνπαξίνπ 2012 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2012 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΑΠΟ 1ε ΗΑΝΟΤΑΡΗΟΤ 2012 ΔΩ 31ε ΓΔΚΔΜΡΗΟΤ 2012 ύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν.3556/2007 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ Γειψζεηο ησλ Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζει.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΑΡΙΝΑ ΦΑΛΗΡΟΤ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟΤ ΛΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ ΧΡΗΗ 2013 (01 Ιανουαρίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013) Σφμφωνα με τα Διεθνή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΛΔΒΟΤ ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ γηα ηελ Αχμεζε Μεηνρηθνχ Κεθαιαίνπ, κε θαηαβνιή κεηξεηψλ κε δεκφζηα πξνζθνξά θαη δηθαίσκα πξνηίκεζεο ππέξ ησλ παιαηψλ κεηφρσλ, ηεο εηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013

Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 31 Μαξηίνπ 2013 Με ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο Πεξηερόκελα ειίδα Γήισζε ησλ Μειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη άιισλ ππεύζπλσλ ηεο Δηαηξείαο γηα ηηο κε ειεγκέλεο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ

ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ /06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ ΕΛΒΕ Α.B.E.Ε. ΔΛΒΔ A.B.E.E. ΑΡ. ΓΔΜΖ 20512830000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 15832/06/Β/87/32) Έδξα : Άγηνο Αλδξέαο Καβάιαο Σ.Κ. 640 07 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηνπ Οκίινπ θαη ηεο Δηαηξείαο ηεο ρξήζεσο 2015 ( 1 Ηαλνπαξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΔΛΑΣΡΟΝ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΔΒΔ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΓΩΝ ΘΔΡΜΟΚΗΠΙΟΤ ΔΓΡΑ: ΝΔΟ ΔΡΑΜΗΟ ΞΑΝΘΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 123979907000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν από 28 ε Ηαλνπαξίνπ 2013 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2014 ύμθωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο

ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο ΦΩΣΔΝΔΡΓΔΗΑ Α.Δ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΔΜΠΟΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΑΠΟ ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΪΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΓΡΑ: Λ. ΑΓ.ΗΩΑΝΝΟΤ ΑΓ.ΗΩΑΝΝΖ - ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ ΑΣΣΗΚΖ ΑΡ. ΓΔΜΖ 122650007000 Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο εηαηξείαο γηα ηελ πεξίνδν

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38

ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012. (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 ΔΣΖΗΑ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΘΘΔΖ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ 2012 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007, άξζξν 4) ΘΡΔΣΑ ΦΑΡΚ Α.Β.Δ.Δ. ΑΡ.Κ.Α.Δ. 11867/06/Β/86/38 15 ν ρικ. Δζληθήο Νδνχ Οεζχκλνπ - Ζξαθιείνπ Γήκνο Αξθαδίνπ Οεζχκλεο Ρ.Θ. 74100

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο

Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ 2010) Πύκθσλα κε ηα Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο ΑΗΝΙΗΘΖ ΘΑΟΠΡΝ ΑΛΩΛΚΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΖ & ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΑΟ ΚΑΔ: 48282/01/Β/01/102(06) ΔΓΟΑ: ΙΔΩΦ. ΒΑΠ. ΠΝΦΗΑΠ 120, Ρ.Θ. 11526, ΑΘΖΛΑ Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο ηεο Σξήζεο 2010 (1 Ηαλνπαξίνπ-31 Γεθεκβξίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΦΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2014 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2014) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E.

ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΜΙΝ A.E. ΑΟ.Κ.Α.Δ. 31349/67/Β/94/002 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ ρξήζε από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 Βεβαηψλεηαη φηη νη ζπλεκκέλεο Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ

ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ SATO ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΓΡΑΦΔΙΟΤ ΚΑΙ ΠΙΣΙΟΤ ΜΑΡΣΙΟ 2011 1 Πεπιεσόμενα Διζαγυγή 3 Γενικέρ Απσέρ I. Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 4 II. Μέγεζνο θαη ζχλζεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2013 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 2 Δηήζηα Έθζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ

ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηε ρξήζε 2012 (1/1-31/12/2012) Με βάζε ην άξζξν 4 ηνπ v.3556/2007 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) ATTICA ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΗΡΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 7702/06/Β/86/128

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε

Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε Δηήζηα Οηθνλνκηθή Έθζεζε ηεο 31 Γεθεκβξίνπ 2013 Βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 3556/2007 ΥΑΛΚΟΡ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΜΔΣΑΛΛΧΝ Α.Δ. Γ.Δ.ΜΖ.: 303401000 ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 2836/06/B/86/48 ΔΓΡΑ: Λ.Μεζνγείσλ 2-4, Πχξγνο Αζελψλ ΠINAKA

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ

ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΔΤΡΩΤΜΒΟΤΛΟΙ ΑΔ ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011 ΚΩΓΙΚΑ ΔΣΑΙΡΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ηεο εηζεγκέλεο ζην Φ.Α. Αλσλχκνπ Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «Δπξσζύκβνπινη Αλώλπκε Δηαηξία πκβνύισλ Αλάπηπμεο

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011

ΥΔΓΙΟ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟY (άξζξα 8,10,11,12,13,14,23,25,28 θαη 30) Σ. Γ. 19/7/2011 ΙΥΤΟΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 8 Γικαιώμαηα Μειοτηθίαρ 1) Μεηά απφ αίηεζε Μεηφρσλ πνπ εθπξνζσπνχλ ην έλα εηθνζηφ (1/20) ηνπ θαηαβεβιεκέλνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ θαη πνπ έρνπλ θαηαζέζεη ηηο κεηνρέο ηνπο ζε νπνηαδήπνηε

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ

FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ FASHION BOX ΔΙΙΑΠ Α.Δ. ΝΚΗΙΝΠ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΩΛ Δμακεληαία Νηθνλνκηθή Έθζεζε Από 1 Ηαλνπαξίνπ έσο 30 Iνπλίνπ 2008 (Πύκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Λ.3556/2007) FASHION BOX ΔΙΙΑΠ ΑΔ Θαπνδηζηξίνπ 90-14235 Λ.Ησλία Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ

C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ C A L I N Α. Δ. ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ & ΔΙΑΓΩΓΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΙΓΩΝ ΔΝΓΤΔΩ ΑΡ. Γ.Δ.ΜΗ. 003658801000 (πξώελ ΑΡ.Μ.Α.Δ. 43337/01ΑΣ/Β/99/216) Έδξα : Κάιβνπ 2 & Παιαηνιόγνπ Υαιάλδξη Σ.Κ. 15232 CALZEDONIA i n t i m

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010

ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 ΡΗΝΣΔΝΚΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΜΠΟΡΗΚΖ & ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΖΛΩΖ ΔΣΑΗΡΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΥΡΖΖ 2010 (Άξζξν 43 α ηνπ Κ.N. 2190/1920) ΜΑΡΣΗΟ 2011 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ Α. Γλσζηνπνίεζε νηθηνζεινύο ζπκκόξθσζεο ηεο Δηαηξείαο κε ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009)

ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ. (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2009 (1 Ηαλνπαξίνπ έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2009) χκθσλα κε ην Ν.3556/2007 SATO ΑΝΧΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΗΓΧΝ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΠΗΣΗΟΤ 27 Ο ΥΗΛ.ΠΔΟ ΑΘΖΝΧΝ ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΑΡ.Μ.Α.Δ.: 8406/06/Β/86/15

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΔΗΡΑΗΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ & ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΙΓΡΤΗ ΑΔ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΑΗΛΔΗΟ ΠΑΝΑΓΟΤ ΔΗΖΓΖΣΔ: ΑΒΒΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ

Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Η ΘΑΡΑΘΝΕΖΛΝΠ ΑΔ Έδξα : Λνηαξά 89-91 185-35 Ξεηξαηά ΑΟ.ΚΑΔ : 19730/02/Β/89/157 ΔΡΖΠΗΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΔΘΘΔΠΖ Σξήζεο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2008 Πύκθσλα κε Γηεζλή Ξξόηππα Σξεκαηννηθνλνκηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο Ζ ΘΑΘΖΚΔΟΗΛΖ ΑΛΥΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΘΓΝΠΖ ΔΛΡΞΥΛ ΚΔΠΑ ΚΑΕΗΘΖΠ ΔΞΗΘΝΗΛΥΛΗΑΠ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο

HELLAS ON LINE Αλώλπκε Δηαηξία Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Αλώλπκε Δκπνξίαο πζθεπώλ & Τπεξεζηώλ Σειεπηθνηλσλίαο & Πιεξνθνξηθήο Οηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξόηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθόξεζεο («ΓΠΥΠ») 31 Γεθεκβξίνπ 2007 AE 31 Γεθεκβξίνπ 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.)

ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΖΜΔΡΖΗΑ Α.Δ.Δ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ 1-2 ΚΑΣΑΣΑΖ ΤΝΟΛΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΗ ΕΠΙΔΟΗ ΕΠΙΥΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟΤ ΚΛΑΔΟΤ ΕΞΟΡΤΞΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Ισάλλεο Σζψιαο Λέκηωπ, Εθνικό Μεηζόβιο Πολςηεσνείο Λέξειρ κλειδιά: Ανάλςζη αποδοηικόηηηαρ, απιθμοδείκηερ, διεςπςμένη εξίζωζη DuPont,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα