ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. ΠΔΛΛΑ ΓΗΜΟ ΑΛΜΩΠΙΑ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ: ΠΡΟΜΔΛΔΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΙΚΙΜΟΤ ΑΡΙΓΑΙΑ ΥΡΗΜ/Η: ΔΠΠΔΡΑΑ (ΣΑΜΔΙΟ ΤΝΟΥΗ- ΔΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ) ΙΓΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: ,4 (με ΦΠΑ) ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΡΙΓΑΙΑ 28/05/201

2 Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή ηνπ έξγνπ έρεη ππνινγηζηεί κε βάζε ηηο κε Αξηζκ. Πξση: ΓΜΔΟ/α/ν/1257, ΓΜΔΟ/α/ν/261, ΓΜΔΟ/α/ν/2229 απνθάζεηο θαη ηε κε Αξηζκ. Πξση. Γ17γ/01/4/ΦΝ 49.6/ Δγθύθιην ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Η ζύληαμε ηνπνγξαθηθήο κειέηεο (θιίκαθα 1:200) πεξηιακβάλεη: 1. Σξηγσληζκνύο 2. Πνιπγσλνκεηξίεο. Σνπνγξαθηθή απνηύπσζε ηεο απαηηνύκελεο έθηαζεο. Άπθπο ΣΟΠ.2: Σπιγωνιζμοί Βάζεη ηεο απαηηνύκελεο έθηαζεο (10 ζηξ.) ζα απαηηεζνύλ έμη ηξηγσλνκεηξηθά ζεκεία IV ηάμεο κε αλαγλώξηζε 2 ηξηγσλνκεηξηθώλ ζεκείσλ θαη βάζξσλ, ζπλεπώο ε ακνηβή γηα ηνλ ηξηγσληζκό δηακνξθώλεηαη ζε 6 x 800,00 x 1,259 = 6.04,20 θαη 2 x 65,00 x 1,259 = 16,67. Άπθπο ΣΟΠ.: Πολςγωνομεηπίερ Ο απαηηνύκελνο αξηζκόο πνιπγσληθώλ ζεκείσλ αλέξρεηαη ζε 2 ζεκεία/ζηξέκκα, δει. ζην ζύλνιν απαηηνύληαη 20 ζεκεία. Η ακνηβή γηα ηελ πνιπγσλνκεηξία δηακνξθώλεηαη γηα ρώξν πνπ βξίζθεηαη εθηόο θαηνηθεκέλεο πεξηνρήο ζε 20 x 50 x 1,259 = 1.259,00. Άπθπο ΣΟΠ.5Α: Δπίγειερ ηοπογπαθικέρ αποηςπώζειρ αδόμηηων εκηάζεων Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηελ ηνπνγξαθηθή απνηύπσζε 10 ζηξεκκάησλ ζε θιίκαθα ράξηε επίγεηαο ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο 1:200 ππνινγίδεηαη ζε 969,4 κε βαζηθή ηηκή επίγεηαο ηνπνγξαθηθήο απνηύπσζεο 77,00 (θιίζε εδάθνπο 0-10%). ε πνιύ θαιπκκέλα από θύηεπζε, όπσο θαη ζε θαιπκκέλα από ύδαηα εδάθε, ε ηηκή πξνζαπμάλεηαη θαηά 60% ηεο αληίζηνηρεο ηηκήο θαηεγνξίαο εδάθνπο θιίζεο 0-10%. Οπόηε απαηηείηαη πξνζαύμεζε θαηά 581,66. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ακνηβή ηεο Σνπνγξαθηθήο Μειέηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Α ΣΟΠ = 6.04, , , , ,66 = 9.016, ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΓΡΑΤΛΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Άπθπο ΤΓΡ.Α: Αποσέηεςζη ακαθάπηων.5: Μελέηη έπγων εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ιπκάησλ, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα έξγα εηζόδνπ, πξνεπεμεξγαζίαο, κέηξεζεο θαη

3 κεξηζκνύ παξνρήο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην επεμεξγαζίαο ηεο γξακκήο ιπκάησλ, πξσηνβάζκηαο ή/θαη δεπηεξνβάζκηαο θαζίδεζεο, δεμακελώλ βηνεπηινγήο πνπ ηπρόλ ζα απαηηεζνύλ, δεμακελώλ αεξηζκνύ ησλ ιπκάησλ, αλεμάξηεηα από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, θαη ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλνμηθώλ/αλαεξόβησλ ή αεξόβησλ δσλώλ, γηα ηελ πιήξε ή κεξηθή απνκάθξπλζε ζξεπηηθώλ (αδώηνπ ή/θαη θσζθόξνπ) ή άιισλ νπζηώλ, δεμακελώλ ή/θαη ινηπώλ θηηξηαθώλ εγθαηαζηάζεσλ απνιύκαλζεο, αλεμάξηεηα από είδνο ηεο απνιύκαλζεο πνπ ζα επηιεγεί, ζρεδηαζκό θαη δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ πνπ αθνξνύλ ηελ γξακκή ηιύνο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ηα αληιηνζηάζηα ηξνθνδνζίαο, δηαηάμεηο κέηξεζεο παξνρήο, δεμακελώλ ρώλεπζεο, αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο, δεμακελέο ή/θαη ινηπέο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ρώλεπζεο ηιύνο, εθόζνλ απηέο απαηηνύληαη από ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο πνπ ζα επηιεγεί, νη θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ πάρπλζε θαη αθπδάησζε ηεο ηιύνο, κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο βνεζεηηθώλ έξγσλ εμππεξέηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο, πιελ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ ή ινηπνύ εμνπιηζκνύ, ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό) βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι 0,60 i ζ π κ ηκ όπνπ: Ι i = Ι + Κ i Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό, θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κi: To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ην β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο :

4 ξ : θ : ζ = 0,80 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,25 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,70 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζπληειεζηήο πξόζζεηεο δπζρέξεηαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά ε απαίηεζε θάιπςεο δεμακελώλ, ζηέγαζεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο ζε θηίξην θιπ, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : ξ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ε θάιπςε ησλ δεμακελώλ, νύηε ηεο κνλάδαο εζράξσζεο ή/θαη εμάκκσζεο, κε νπνηνδήπνηε πιηθό. ξ = 1,15 ζε θάζε άιιε πεξίπησζε. ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ακνηβή ηεο Τδξαπιηθήο Μειέηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Α = 275 x ,6 x 1,25 x 1,15 x 1 x 1,259 = ,74. ην ζεκείν απηό ζα πξέπεη λα ηνληζηεί πσο ιόγσ ηεο θύζεο ησλ έξγσλ δηαρείξηζεο ιπκάησλ, ζα απαηηεζνύλ επηπιένλ: ρεδηαζκόο ησλ έξγσλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο, ν νπνίνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ηνπ ζρεδίνπ ειέγρνπ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ θαη εμαζθάιηζεο ηεο απόιπηεο πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο ησλ έξγσλ. Υεκηθνηερληθόο ζρεδηαζκόο ηνπ έξγνπ, κε ζθνπό ηε δηαζηαζηνιόγεζε ησλ έξγσλ, ηόζν πξνεπεμεξγαζίαο όζν θαη βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο θαη απνιύκαλζεο, κε ζθνπό ηελ απόιπηε ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ πνηόηεηα εθξνήο πλεπώο ε σο άλσ ακνηβή (Α) θαηαλέκεηαη σο εμήο: Μειέηε έξγσλ πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο (10%): κε ηελ ελ ιόγσ κειέηε ζα θαζνξηζηνύλ νη παξάκεηξνη ηεο πεξηβαιινληηθήο παξαθνινύζεζεο ησλ έξγσλ Μειέηε ρεκηθνηερληθνύ ζρεδηαζκνύ (5%): κε ηελ ελ ιόγσ κειέηε ζα γίλνπλ νη απαξαίηεηνη ρεκηθνηερληθνί ππνινγηζκνί, νη νπνίνη ζπληεινύλ ζηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ έξγσλ, κε ζθνπό ηελ ηήξεζε ησλ Πεξηβαιινληηθώλ Όξσλ ζε ό,ηη αθνξά ηελ πνηόηεηα εθξνήο. Δπνκέλσο, νη ακνηβέο ησλ αλσηέξσ κειεηώλ δηακνξθώλνληαη σο εμήο: Τδξαπιηθή κειέηε (80%): Α ΤΓΡ = ,74 x 0,80 = ,99 Πεξηβαιινληηθή κειέηε (15%): Α ΠΔΡ = ,74 x 0,15 = ,81. Υεκηθνηερληθή κειέηε (5%): Α ΥΣ = ,74 x 0,05 = 5.15,94

5 . ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ H/M ΜΔΛΔΣΗ Άπθπο ΤΓΡ.19Α: Ηλεκηπομησανολογικά έπγα εγκαηαζηάζεων επεξεπγαζίαρ ακαθάπηων Η εληαία ηηκή πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο (Α) γηα ηελ εθπόλεζε κειέηεο Η/Μ έξγσλ πιήξνπο εγθαηαζηάζεσο επεμεξγαζίαο αθαζάξησλ, ε νπνία πεξηιακβάλεη: όπνπ: κειέηε ησλ πάζεο θύζεσο απαηηνύκελσλ δηθηύσλ ππνδνκήο θαη γεληθά Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ όπσο ελδεηθηηθά, αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, δίθηπα ύδξεπζεο, βηνκεραληθνύ λεξνύ, ππξόζβεζεο, ειεθηξηθήο δηαλνκήο ηξνθνδόηεζεο ζπζθεπώλ, εγθαηάζηαζε απηνκαηηζκνύ, ειέγρνπ, ηειερεηξηζκνύ, αληιηνζηάζηα, αεξηζηήξεο, αεξνθπιάθηα, εγθαηαζηάζεηο απαγσγήο βηναεξίνπ θαη θάζε άιιε αλαγθαία εγθαηάζηαζε ππνινγίδεηαη ζπλαξηήζεη ηεο δπλακηθόηεηαο ηεο εγθαηάζηαζεο (ηζνδύλακν πιεζπζκό), βάζεη ηνπ ηύπνπ: Α = β Ι i 0,60 ζ κ ηκ Ι i = Ι + Κ i Ι : ν ηζνδύλακνο πιεζπζκόο πνπ πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζεί από ηελ εγθαηάζηαζε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηεο κέγηζηεο αηρκήο. Κ: Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο πνπ αληηζηνηρεί ζε κνλάδεο καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ πνπ δελ ζπλδένληαη γξακκηθά κε πιεζπζκό θαη πξνβιέπεηαη λα εμππεξεηεζνύλ από ηελ κειεηώκελε εγθαηάζηαζε. Ο αλεγκέλνο πιεζπζκόο Κ ζα ππνινγίδεηαη σο εμήο : K = 50% (Q / 0,200) + 50% (R/0,065) όπνπ : Q, ε κέζε εκεξήζηα παξνρή απνβιήησλ ηεο ππόςε κνλάδαο, ζε θ.κ./εκέξα R, ε κέζε εκεξήζηα παξαγσγή ξππαληηθνύ θνξηίνπ ηεο ππόςε εγθαηάζηαζεο, ζε όξνπο SS (Αησξνύκελα ηεξεά), κεηξνύκελε ζε ρηιηόγξακκα αλά εκέξα. Κ i : To άζξνηζκα ησλ επηκέξνπο αλεγκέλσλ πιεζπζκώλ, όισλ ησλ επηκέξνπο κνλάδσλ καδηθήο παξαγσγήο απνβιήησλ β : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην κέγεζνο ηεο εγθαηάζηαζεο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : β = 400 γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό.000 β = 275, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 240, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 210, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 175, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό = β = 140, γηα εγθαηαζηάζεηο κε ηζνδύλακν πιεζπζκό Γηα ελδηάκεζνπο ηζνδύλακνπο πιεζπζκνύο, ν β ππνινγίδεηαη κε γξακκηθή παξεκβνιή. ζ : ζπληειεζηήο πνπ αθνξά ην είδνο ηεο επεμεξγαζίαο, ν νπνίνο παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο :

6 ζ = 0,5 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία ππεξηζρύνπλ νη θπζηθέο κέζνδνη επεμεξγαζίαο ή ππάξρεη ηαύηηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ αεξηζκνύ θαη θαζίδεζεο, ελώ παξάιιεια απνπζηάδεη ε γξακκή επεμεξγαζίαο ηεο ηιύνο. ζ = 1,00 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία δελ απαηηείηαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. ζ = 1,40 όηαλ πξόθεηηαη γηα εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία απαηηείηαη θαη εγθαηάζηαζε ρώλεπζεο ηεο ηιύνο. κ : ζπληειεζηήο απαίηεζεο ηξηηνβάζκηαο επεμεξγαζίαο, όπσο ελδεηθηηθά αιιά όρη πεξηνξηζηηθά, ε απαίηεζε δεμακελήο ή δηάηαμεο κεηααεξηζκνύ, θαη ε εγθαηάζηαζε κείσζεο θνξηίνπ κε θίιηξαλζε ή άιιε κέζνδν, πνπ παίξλεη ηηο αθόινπζεο ηηκέο : θ = 1,00 όηαλ δελ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία θ = 1,15 όηαλ απαηηείηαη ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ακνηβή ηεο Η/Μ Μειέηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Α Η/Μ1 = 24,11 x ,6 x 1 x 1 x 1,259 = ,50. Γηα ηα θηηξηαθά έξγα: Άπθπο ΟΙΚ.A: Ηλεκτπομησανολογικέρ Μελέτερ Ο ηύπνο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνεθηηκώκελε ακνηβή είλαη βάζεη ηνπ ζεκείνπ.1 «Ηιεθηξηθέο θαη Μεραλνινγηθέο Δγθαηαζηάζεηο θηηξηαθώλ Έξγσλ»: Α= ( ) HM 100 1,06 178, ( ) HM Όπνπ: (ΣΑ 0 ): ηηκή κολάδας θσζηθού αληηθεηκέλοσ [ ] ΗΜ : ποζοζηό ζσκκεηοτής εγθαηάζηαζες ζηε ηηκή κολάδας θσζηθού αληηθεηκέλοσ Δ: έθηαζε θηηρίωλ [m 2 ] Βv: Σσληειεζηής βαρύηεηας επί ηες εληαίας ηηκής Αθεηερίας Ακοηβώλ αλά m 2 ζσγθεθρηκέλοσ θηηρίοσ ή έργοσ θ θαη κ: ζσληειεζηές ζύκθωλα κε ηελ θαηεγορία κειέηες (ΣΑ 0 ) = 9,75 Βv = 1,40 ΗΜ = 0,7 Βάζεη ηοσ πίλαθα Ια, ζηο Άρζρο ΟΙΚ.1Α., οη ζσληειεζηές ΤΑ 0 θαη ΣΒv ορίδοληαη ζε: Βάζεη ηοσ πίλαθα Ιδ, ζηο Άρζρο ΟΙΚ.Α., ο ζσληειεζηής Σ ΗΜ ορίδεηαη ζε: Βάζεη ηοσ πίλαθα Ιε ζηο Άρζρο ΟΙΚ.Α., οη ζσληειεζηές θ θαη κ ορίδοληαη ζε:

7 θ = 2,0 κ = 5 Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ν ηύπνο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο γηα ηελ Η/Μ κειέηε ησλ θηηξηαθώλ έξγσλ ηεο νξηζηηθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ δηακνξθώλεηαη σο εμήο: 5 2 1,06809,751,40,71, ,94 809,750,71, ,1,259 1 KTA πλεπώο: Α Η/Μ2 = 4.420,94. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ακνηβή ηεο Η/Μ Μειέηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: Α Η/Μ = Α Η/Μ1 + Α Η/Μ2 = , ,94 = 88.9, ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣΙΚΗ ΜΔΛΔΣΗ Γηα ηα θηίξηα πνπ ζα απαηηεζνύλ: Άπθπο ΟΙΚ.2.1.: Στατικέρ Μελέτερ Κτιπιακών Έπγων Ο ηύπνο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνεθηηκώκελε ακνηβή είλαη: Α= ( ) 100 1,06 178, ( ) όπνπ: (ΣΑ 0 ): ηηκή κολάδας θσζηθού αληηθεηκέλοσ [ ] ζη : ποζοζηό ζσκκεηοτής θέροληα οργαληζκού ζηε ηηκή κολάδας θσζηθού αληηθεηκέλοσ Δ: έθηαζε θηηρίωλ [m 2 ] Βv: Σσληειεζηής βαρύηεηας επί ηες εληαίας ηηκής Αθεηερίας Ακοηβώλ αλά m 2 ζσγθεθρηκέλοσ θηηρίοσ ή έργοσ θ θαη κ: ζσληειεζηές ζύκθωλα κε ηελ θαηεγορία κειέηες (ΣΑ 0 ) = 9,75 Βv = 1,40 ζη = 0,0 Βάζεη ηοσ πίλαθα Ια, ζηο Άρζρο ΟΙΚ.1.1., οη ζσληειεζηές ΤΑ 0 θαη ΣΒv ορίδοληαη ζε: Βάζεη ηοσ πίλαθα Ιβ, ζηο Άρζρο ΟΙΚ.2.1., ο ζσληειεζηής Σ ζη ορίδεηαη ζε: Βάζεη ηοσ πίλαθα Ιγ ζηο Άρζρο ΟΙΚ.2.1., οη ζσληειεζηές θ θαη κ ορίδοληαη ζε:

8 θ = κ = 7 Θα απαηηεζεί ε θαηαζθεπή θηηξίνπ δηνίθεζεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 80m 2. Βάζεη ησλ παξαπάλσ, ε ακνηβή ηεο ηαηηθήο Μειέηεο δηακνξθώλεηαη σο εμήο: A 7 1,06809,751,40,1, ,06 809,750,01, ,1,259 Α ΣΑΣ = 4.84, ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΤ ΦΑΤ Άπθπο ΓΕΝ 6Α: Αμοιβή σύνταξηρ Μελέτηρ ΣΑΥ ΦΑΥ Ο ηύπνο πνπ θαζνξίδεη ηελ πξνεθηηκώκελε ακνηβή είλαη: Α = Αi β ηθ Όπνπ: Ai: ύλνιν ησλ πξνεθηηκώκελσλ ακνηβώλ ησλ πξνο εθπόλεζε Μειεηώλ γηα ζπγθεθξηκέλν έξγν θαη γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο κειεηώλ. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε Αi = ,4 γηα ηα πδξαπιηθά θαη γηα ηα Η/Μ έξγα β: πληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό O πληειεζηήο ακνηβήο επί ηνηο εθαηό ππνινγίδεηαη από ηνλ εμήο ηύπν: ηνλ παξαπάλσ ηύπν: θ = 0,4 κ = 8,00 Αi = ,4 i 175 Οπόηε, από ην ηύπν ηνπ πληειεζηή ακνηβήο πξνθύπηεη: β = 1,27 Οπόηε, αληηθαζηζηώληαο ζηνλ ηύπν ηεο πξνεθηηκώκελεο ακνηβήο έρνπκε: Α = Αi β ηθ = ,4 0,0127 1,259 = 2.740,51

9 6. ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΔΤΥΩΝ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ Άπθπο ΓΕΝ 7: Αμοιβή σύνταξηρ Τεςσών Δημοππάτησηρ Η πξνεθηηκώκελε ακνηβή γηα ηε ζύληαμε ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο είλαη ην 8% ηνπ αζξνίζκαηνο ησλ ακνηβώλ. Σν άζξνηζκα ησλ ακνηβώλ είλαη ,26. πλεπώο: 8% ,4 = 1.711,71 7. ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΚΑΙ ΣΑΞΔΩΝ ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΩΝ ΑΠΑΙΣΟΤΜΔΝΗ Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΣΑΞΗ ΜΔΛΔΣΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) ΜΔΛΔΣΗΣΙΚΟΤ ΠΣΤΥΙΟΤ 1 Σνπνγξαθηθή 9.016,96 Α 2 Τδξαπιηθή ,99 Β Η/Μ 88.9,44 Γ ή Γ 4 ηαηηθή 4.84,06 Α 5 Πεξηβαιινληηθή ,81 Α ΑΜΟΙΒΗ 6 ΜΔΛΔΣΗ Υεκηθνηερληθή Αμοιβή Τδπαςλικήρ Μελέηηρ 5.15,94 Α 8. Τ Ν Ο Λ Ι Κ Η Βάζεη ηνπ Άξζξνπ ΤΓΡ.1: «Γεληθά» 1.2 «Ακνηβή Μειέηεο θαηά ζηάδηα», ζε επίπεδν πξνκειέηεο, ε ακνηβή απνηειεί ην 5% ηνπ ππνινγηδόκελνπ ζπλόινπ κε πξνζαύμεζε 50% ηνπ παξαιεηπόκελνπ ζηαδίνπ. πλεπώο: Α ΤΓΡ = ,99 x 0,425 = 5.046,77. Καηά παξόκνην ηξόπν: Α ΠΔΡ = ,81 x 0,425 = 6.571,27 Α ΥΣ = 5.15,94 x 0,425 = 2.190,42. Αμοιβή Η/Μ Μελέηηρ Βάζεη ηνπ Άξζξνπ ΤΓΡ.1: «Γεληθά» 1.2 «Ακνηβή Μειέηεο θαηά ζηάδηα», ζε επίπεδν πξνκειέηεο, ε ακνηβή απνηειεί ην 5% ηνπ ππνινγηδόκελνπ ζπλόινπ κε πξνζαύμεζε 50% ηνπ παξαιεηπόκελνπ ζηαδίνπ. πλεπώο: A H/M1 = ,50 x 0,425 = 5.917,81. Βάζεη ηνπ Άξζξνπ ΟΙΚ.5Α «Γεληθέο θαη Δδηθέο Γηαηάμεηο», ζε επίπεδν πξνκειέηεο, ε ακνηβή απνηειεί ην 5% ηνπ ππνινγηδόκελνπ ζπλόινπ. πλεπώο:

10 A H/M2 = 4.420,94 x 0,5 = 1.547,. A H/M = A H/M1 + A H/M2 = 5.917, , = 7.465,14. Αμοιβή ηαηικήρ Μελέηηρ Βάζεη ηνπ Άξζξνπ ΟΙΚ.5Α «Γεληθέο θαη Δδηθέο Γηαηάμεηο», ζε επίπεδν πξνκειέηεο, ε ακνηβή απνηειεί ην 5% ηνπ ππνινγηδόκελνπ ζπλόινπ. πλεπώο: A ΣΑΣ = 4.84,06 x 0,5 = 1.54,42. Α/Α ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΜΔΛΔΣΗ ΠΡΟΔΚΣΙΜΩΜΔΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ( ) 1 Σνπνγξαθηθή 9.016,96 2 Τδξαπιηθή(*) 4.814,88 Η/Μ(*) ,29 4 ηαηηθή 1.54,42 5 Πεξηβαιινληηθή 6.571,27 6 Υεκηθνηερληθή 2.190,42 ΤΝΟΛΟ ,24 ΦΠΑ (2%) ,10 ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΜΔΛΔΣΗ ,4 (*) πκπεξηιακβάλεηαη ε ζύληαμε ησλ Σεπρώλ Γεκνπξάηεζεο θαη ΑΤ ΦΑΤ ΤΝΣΑΥΘΗΚΔ Απιδαία, 28/05/201 ΔΛΔΓΥΘΗΚΔ & ΘΔΩΡΗΘΗΚΔ Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟ ΣΤΓΑ ΜΟΝΟΓΔΝΙΓΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΤ ΑΓΓΔΛΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΥΡΙΣΟΠΟΤΛΟΤ ΜΑΡΙΑ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΔΛΙΓΗ ΑΝΑΣΑΙΟ ΥΗΜΙΚΟ ΜΗΥΑΝΙΚΟ ΔΚΡΙΘΗΚΔ Με ηελ αξηζκό 124/ απόθαζη Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΠΑΟΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΣΔΤΥΟ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΧΝ 1. Τθιζηάμενη καηάζηαζη Σν θάησ Κνπκ Καπί, απνηειεί ηελ πξώηε νηθηζηηθή εγθαηάζηαζε ηεο πόιεο εθηόο ησλ ηεηρώλ αλαηνιηθά ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα ζηε ζέζε παιαηόηεξεο εγθαηάζηαζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ)

ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΤΓΔΗΑ (ΦΑΤ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΔΒΡΟΤ ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΡΓΟ: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΥΩΡΟΤ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΑΦΗ ΤΠΟΛΔΙΜΜΑΣΩΝ (Υ.Τ.Σ.Τ.) ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ :

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ

ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΟ ΦΑΚΔΛΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΑΘΗΝΑ ΜΑΙΟ 2011 Γ.Α. Φ.Α. 0002 1 0.1 5/2011 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ A. ΦΑΚΔΛΟ ΑΦΑΛΔΙΑ ΗΡΑΓΓΑ ΣΟ ΣΑΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ...5 A.1 Πεξηγξαθή ηεο θαηαζθεπήο ηεο ζήξαγγαο θαη ηεο πξόζβαζεο ζε απηή,

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995

Μαπούζι, 20/05/2014. Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Μαπούζι, 20/05/2014 Απιθμ. Ππωη.: οικ.7995 Σκήκα Γξαθείν : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθώλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλόο Γ/λζε : Αγξάθσλ 3-5 Σαρ. Κώδηθαο : 15123 Μαξνύζη Σειέθσλν:

Διαβάστε περισσότερα

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3).

Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Νδεγίεο γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ Κεραλνγξαθηθνύ Γειηίνπ Νηθνλνκηθώλ Πηνηρείσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Δπηηεδεπκαηηώλ νηθνλ. έηνπο 2011 (Έληππν Δ3). Σελίδα 1 Α. ΠΟΙΟΙ ΤΠΟΒΑΛΛΟΤΝ ΣΟ ΕΝΣΤΠΟ Ε3 Β. ΠΩ ΚΑΙ ΠΟΣΕ ΤΠΟΒΑΛΛΕΣΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Λακία, 22 Γεθεκβξίνπ 2005 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Αξ. Πξση.: 6972 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΔΡΗΒ. & ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Μ.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ

Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Γεωινγηθέο θαη Πεξηβαιινληηθέο Μειέηεο Σερληθώλ Έξγωλ Β. Μαξίλνο, Λέθηνξαο Α.Π.Θ., Σερληθόο Γεωιόγνο MSc, DIC, PhD Δξγαζηήξην Σερληθήο Γεωινγίαο Γεωινγηθέο Μειέηεο Νη γεσινγηθέο κειέηεο απνηεινύλ αλαπόζπαζην

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο

ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο Δλεκεξσηηθή Ζκεξίδα κε ζέκα: «ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΔΝΑΚ» ΠΓΜΖ-ΜΖΒΔ-ΠΓΜΖ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο Καβάια 25.1.2011 ΝΟΜΟΘΔΗΑ - ΚΔΝΑΚ - ΣΟΣΔΔ - Π.Γ. - Τπ.Απ. Δλεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο & Δπηζεσξεηέο ΣΑΤΡΗΓΟΤ ΜΑΡΗΑ Μεραλνιόγνο

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΑΓΙΟ Ι: Φάζη 1: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΣΟΙΜΑΙΑ ΔΡΓΟΤ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΟ ΥΔΓΙΑΜΟ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΣΔΡΔΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ Ανάθεζη εκπόνηζηρ ηος Πεπιθεπειακού σεδίος Γιασείπιζηρ ηεπεών Αποβλήηυν (ΠΔΓΑ) ζε Μελεηηηέρ / Γπαθεία

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ

ΑΔΑ: ΒΕΥΘΗ-Α4Ζ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ. Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 4 Φεβξνπαξίνπ 2013 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Καξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ

ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ISL Σημειώζεις Εργαζηηριακού Μέροσς ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΕΓΥΟ ΚΙΝΗΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟ ΜΕΡΟ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ ΗΜΕΙΩΕΙ και ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΜΑΡΣΗΟ 2011 Γ. Δ. ΥΑΜΗΛΟΘΩΡΗ & M.Γ. ΠΑΠΟΤΣΙΓΑΚΗ ISL Σημειώζεις ηοσ εργαζηηριακού μέροσς

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ

ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΝΟΓΑΛΗΠΚΝΠ ΠΣΝΙΗΘΩΛ ΘΡΗΟΗΩΛ Α.Δ. Γεληθή Γηεύζπλζε Ιεηηνπξγίαο & Αλάπηπμεο Γηεύζπλζε Δμνπιηζκνύ Πρνιείσλ Σκήκα Πξνδηαγξαθώλ, Σππνπνίεζεο & Έξεπλαο Αγνξάο Δμνπιηζηηθώλ Μέζσλ ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΖ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Ε ΜΕΓΑΛΟΤ ΠΕΛΑΣΕ Οη παξόληεο γεληθνί όξνη ζα δηέπνπλ ηε ζπκβαηηθή ζρέζε ηεο αλώλπκεο εηαηξίαο κε ηελ επσλπκία «NRG TRADING HOUSE ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» (εθεμήο:

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α

Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 21 ΣΟΜΔΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ, ΠΙΘΑΝΟΣΗΣΩΝ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΔΡΔΤΝΑ Δ Π Ι Χ Δ Ι Ρ Η Ι Α Κ Η Δ Ρ Δ Υ Ν Α ΘΔΜΑ 1 ο Μηα βηνκεραληθή επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί έλα εξγνζηάζην (Δ) γηα ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη:

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη επί ζπλόινπ είθνζη επηά (27) κειώλ βξέζεθαλ δέθα επηά (17), ήηνη: A Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζκ. 9/2015 πλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Δήκοσ Θήρας. ΑΡΗΘΜΟ ΑΠΟΦΑΔΧ : 110/2015 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΓΗΜΑΡΥΟ ΘΗΡΑ : ΑΝΑΣΤΑΣΘΟΣ-ΝΘΚΟΛΑΟΣ ΖΩΡΖΟΣ. ΠΡΟΔΓΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011

ΚΑΣΔΠΔΙΓΟΝ. ΘΔΜΑ : ρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ.3 θαη 4 ηνπ λ. 4024/2011 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΜΙΘΩΣΩΝ Γ/ΝΗ ΚΤΡ. ΑΦ. ΑΤΣ/ΝΩΝ Πιεξνθνξίεο : Μ. Οηθνλνκνπνύινπ Δι. Ράπηε Σειέθσλα : : 210 3368124

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014

Από ηα πξαθηηθά ηεο 04 / 2014 ζπλεδξίαζεο ΠΔΡΗΛΖΦΖ. Αριθμ. Απόθ. 16 / 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αγία Παραζκεσή 25/02/2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ Π Ο Η Ο Σ Ζ Σ Α Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ

ΣΕΥΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΣΕΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΜΗΜΑ ΜΕΛΕΣΩΝ ΦΟΡΕΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ: Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΗΜΟΤ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟΔΟΣΗ : ΓΗΜΟ ΒΟΡΔΙΑ ΚΤΝΟΤΡΙΑ ΕΡΓΟ : ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΓΗΜΟΣΙΚΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΑ ΣΗ ΜΔΣΑΣΔΓΑΗ ΣΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΗ Γ.Κ. ΑΣΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ

ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟ ΗΓΡΤΜΑ ΠΑΗΓΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΑΣΗΚΖ ΜΔΛΔΣΖ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΣΗΡΗΟΤ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ ΥΑΣΕΖΚΤΡΗΑΚΔΗΟΤ ΗΓΡΤΜΑΣΟ ΟΓΟ ΚΛΔΗΟΒΖ ΑΡ. 18 ΠΔΗΡΑΗΑ Γξ. ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ Κ. ΚΑΚΑΛΗΑΓΚΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004

ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 ΔΙΑΓΝΩΣΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΜΥΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΟΣΤΠΟ ΕΛΟΣ / ΕΝ ISO 14001:2004 Ζ παξνύζα δηαγλσζηηθή έθζεζε επέρεη ζέζε ππνδείγκαηνο γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πξνγξάκκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ Απόςεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηόο καο ζρεηηθά κε ηε: «Γηεξεύλεζε θαη Τπνβνιή Πξνηάζεσλ γηα ηελ Αμηνπνίεζε ηεο Πεξηνρήο ΔΚΗ ΚΑΠΟΤ ηνπ Γήκνπ

Διαβάστε περισσότερα

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015

Net metering. Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ. Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Net metering Σα λέα κέηξα ελίζρπζεο ησλ θσηνβνιηατθώλ Σειεπηαία ελεκέξσζε 02 Ιαλνπαξίνπ 2015 Ση πξνβιέπεη ην λέν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ net metering ΔΙΑΓΩΓΗ Ο ζπκςεθηζκφο παξαγφκελεο - θαηαλαιηζθφκελεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015

ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΑΓΑΜ:15PROC002864560 ΓΙΟΙΚΗΗ ΑΓΑ: 7Υ4691ΩΓ-ΝΛ3 ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Αζήλα, 23/06/2015 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ & Αξ.Πξωη. Γ99/ΠΤ62/2332 ΥΗΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥ/Η ΓΙΑΓ/ΜΩΝ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ

ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ ΗΜΑΣΟ ΑΠΟ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ-Ε-ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΨΗΦΙΑΚΟ-Ε-ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ Τα πεξηζζόηεξα ζήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ πξαθηηθό ελδηαθέξνλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ε νκηιία, ηα βηνινγηθά ζήκαηα, ηα ζεηζκηθά ζήκαηα, θ.ά,

Διαβάστε περισσότερα