Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων"

Transcript

1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ 2.1 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και εκσυγχρονισµός της παραγωγής και της διάθεσης γεωργικών προϊόντων

2 37 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 - ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΑΘΕΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΡΟ: 1.1 Τίτλος Μέτρου: Παροχή ενισχύσεων για επενδύσεις για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διαχείριση των αποβλήτων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις (Κεφάλαιο Ι, του Κανονισµού (Ε.Ε.) 1257/99, άρθρα 4, 5, 6, 7, Για όλα τα καθεστώτα εκτός το ) Κωδικός: 111 (Για το καθεστώς η νοµική βάση είναι η συνθήκη προσχώρησης, Κανονισµός 1257/99, νέο άρθρο 33β, συνθήκη προσχώρησης) ΦΟΡΕΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Αρµόδια αρχή για την εφαρµογή του µέτρου είναι το Τµήµα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος. Αρµόδια αρχή για τις πληρωµές θα είναι ο Οργανισµός Πληρωµών. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ Η βαρύτητα ως προς τη συνολική ηµόσια απάνη του Άξονα είναι 35%. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ποσό Ευρώ Ποσοστό στη ηµόσια απάνη του µέτρου Ποσοστό στον Άξονα Προτεραιότητας Ποσοστό στο Πρόγραµµα ηµόσια απάνη % 35% 13% Κοινοτική Συµµετοχή (ΕΓΤΠΕ-Ε) % 17,5% 6,5% Εθνική Συµµετοχή % 17,5% 6,5% Κρατικές Ενισχύσεις Σύνολο Κοινοτική Συµµετοχή + Εθνική Συµµετοχή + Κρατικές ενισχύσεις Ιδιωτική Συµµετοχή Ανεξάρτητα από τα ποσοστά βοήθειας και άλλες οικονοµικές παραµέτρους που αναφέρονται στα διάφορα επιµέρους µέτρα του Σχεδίου, η Κυπριακή Κυβέρνηση διατηρεί το δικαίωµα µείωσης των ποσοστών του ύψους ενίσχυσης σε περίπτωση που διαφανεί ότι οι διαθέσιµες πιστώσεις έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

3 38 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το µέτρο καθιερώνονται τα ακόλουθα καθεστώτα ενίσχυσης: Γενικές επενδύσεις για εκσυγχρονισµό των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Επενδύσεις για αναδιάρθρωση και προσαρµογή γεωργικών εκµεταλλεύσεων Επενδύσεις για διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Ενισχύσεις για τη βελτίωση της βιωσιµότητας εκµεταλλεύσεων ηµιαυτοπροµήθειας Ενθάρρυνση µεταποιητικών δραστηριοτήτων µικρής κλίµακας για γεωργικά προϊόντα από κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων Στο Μέτρο αυτό εντάσσονται πέντε καθεστώτα που στοχεύουν στον εκσυγχρονισµό και βελτίωση των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, περιλαµβανοµένης της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων καθώς και στην αναδιάρθρωση ορισµένων τοµέων που παρουσιάζουν προβλήµατα. Η µέγιστη συνολική ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο αιτητής που συµµετέχει στα καθεστώτα του µέτρου 1.1. δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γενικές επενδύσεις για εκσυγχρονισµό των γεωργοκτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Ποσό Ευρώ Ποσοστό στη ηµόσια απάνη του µέτρου Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτική Συµµετοχή Καθεστώς % ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η Κυπριακή γεωργία διανύει την πιο κρίσιµη καµπή στην ιστορία της, µετά από µια µακροχρόνια περίοδο ανάπτυξης αλλά και αγώνα για επιβίωση κάτω από τις συχνά αντίξοες και δυσµενείς κλιµατολογικές συνθήκες του τόπου και τις συνεχώς διαφοροποιούµενες συνθήκες εµπορίου και ανταγωνισµού τόσο στην εσωτερική όσο και στις διεθνείς αγορές. Με βάση τα στοιχεία του 2000, µε τη γεωργία εξακολουθούν να απασχολούνται περίπου άτοµα, σε ισοδύναµο πλήρως απασχολούµενων, που αποτελούν το 8,3% του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού. Ο αριθµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων είναι περίπου (µε βάση την απογραφή γεωργίας του 1994). Η συνολική έκταση των εκµεταλλεύσεων αυτών είναι γύρω στις ha. Η αξία της ακαθάριστης παραγωγής του γεωργικού τοµέα ήταν 358,8 εκ. και η προστιθέµενη αξία 206,9 εκ. ή ποσοστό 4,2% του ΑΕΠ. Η συνεισφορά της φυτικής παραγωγής ήταν 163,4 εκ. και της κτηνοτροφικής 142,7 εκ.

4 39 Η ένταξη της Κύπρου στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και οι συνθήκες ελεύθερου ανταγωνισµού που θα επικρατούν µετά την ένταξη επιβάλλουν την ανασυγκρότηση του γεωργικού τοµέα µε τον εκσυγχρονισµό των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας τους, προκειµένου να επιβιώσουν και να αναπτυχθούν κάτω από το νέο καθεστώς. Το Τµήµα Γεωργίας εφάρµοζε µέχρι σήµερα δύο µεγάλα Σχέδια ενίσχυσης των επενδύσεων στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, το Ενοποιηµένο Σχέδιο Ανάπτυξης της Κτηνοτροφίας και το Σχέδιο για Εκσυγχρονισµό και Βελτίωση της Αποδοτικότητας των Γεωργικών Εκµεταλλεύσεων. Τα δύο αυτά σχέδια καθώς και άλλα µικρότερα θα καλύπτονται από το 2004 από το Μέτρο Ενίσχυσης των Επενδύσεων στις Γεωργικές Εκµεταλλεύσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα την εναρµόνιση τους µε το κοινοτικό κεκτηµένο και την παροχή στους Κύπριους κατόχους γεωργικών εκµεταλλεύσεων παρόµοιων ευκαιριών επένδυσης και ανάπτυξης όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό 1257/99 της Ε.Ε. Επιλέξιµοι Κλάδοι - Εσπεριδοειδή - Φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα - Μεσπιλιές - Μπανάνες - Αβοκάτο - Λαχανοκοµία/πατατοκαλλιέργεια - Μανιταροκαλλιέργεια - Ανθοκοµία - Αρωµατικά και Φαρµακευτικά Φυτά - Σύγχρονες Φυτωριακές Μονάδες - Αροτραίες Καλλιέργειες - Παραδοσιακά δέντρα και θάµνοι για διατήρηση της φυσικής αξίας του γεωργικού περιβάλλοντος (Καθεστώς 2.3.1) - Βελτίωση Μελισσοκοµίας Τεχνολογική Αναβάθµιση - Ελαιοκοµία - Αµπελουργία-Οινολογία (περιλαµβανοµένων και επιτραπέζιων σταφυλιών) - Αγελαδοτροφία - Βοειδή για πάχυνση - Αιγοπροβατοτροφία - Χοιροτροφία - Πτηνοτροφία - Κονικλοτροφία - ή συνδυασµός των πιο πάνω. Νοείται ότι θα υπάρχει συµµόρφωση µε τις εθνικές και ατοµικές ποσοστώσεις, όπου εφαρµόζονται, που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε. για τους πιο πάνω τοµείς. Όσον αφορά την ύπαρξη διεξόδων διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, τούτο θα εξετάζεται επί τη βάση γενικής εκτίµησης που θα γίνεται από το Τµήµα Γεωργίας µία φορά το χρόνο λαµβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην εγχώρια αγορά, λαµβανοµένης πρόσθετα υπόψη της ανάγκης για εξασφάλιση της απρόσκοπτης προµήθειας της αγοράς µε φθαρτά και προϊόντα που δύσκολα µπορούν να µεταφερθούν από το εξωτερικό.

5 40 Επιλέξιµες απάνες Οι επενδύσεις που µπορούν να περιληφθούν αφορούν βελτιώσεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που στοχεύουν παράλληλα και στη διατήρηση/ βελτίωση του περιβάλλοντος και που ενδεικτικά εµπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: - γεωργικά κτίσµατα όπως υποστατικά, θερµοκήπια, αποθηκευτικοί χώροι, ψυκτικοί θάλαµοι, κλπ µε βάση τεχνικούς όρους που καθορίζονται από τις αρµόδιες τεχνικές υπηρεσίες - συστήµατα υδροπονίας/αεροπονίας σε θερµοκήπια - έγγειες βελτιώσεις - δεξαµενές συλλογής οµβρίων υδάτων από θερµοκήπια - γεωργικά µηχανήµατα και εξοπλισµός - έξοδα εγκατάστασης νέων µόνιµων φυτειών για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών συµπεριλαµβανοµένων και παραδοσιακών δέντρων και θάµνων όπως περιγράφονται στο καθεστώς βελτιωµένα συστήµατα άρδευσης συµπεριλαµβανοµένης και της κεφαλής των συστηµάτων και του αυτοµατισµού - αγορά/εγκατάσταση εξοπλισµού σύγχρονης τεχνολογίας - έργα παροχής νερού, ρεύµατος, δρόµου προσπέλασης, κλπ. για τον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων κτηνοτροφικών µονάδων και την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισµού - γενικά έξοδα, όπως τις αµοιβές αρχιτεκτόνων, µηχανικών και συµβούλων (δεν πρέπει να ξεπερνούν το 12% της συνολικής δαπάνης) - αγορά γης: Ειδικά για τους νέους γεωργούς πρώτης εγκατάστασης (βλέπε Μέτρο 1.7) και για τις εκµεταλλεύσεις ηµι-αυτοπροµήθειας (βλέπε Μέτρο 1.1.4) θα ενισχύονται επίσης οι ακόλουθες επενδύσεις, αλλά σε ποσοστό µέχρι 40%: αγορά/ενοικίαση γης και ζωικού υλικού αναπαραγωγής. Νοείται ότι σε περίπτωση που η γη αυτή είναι δυνητικά γη που θα περιληφθεί στις περιοχές Natura 2000, τότε θα πρέπει να υπάρχει συµµόρφωση προς τη διατήρηση της περιοχής σαν Natura αγορά µόνο για νέες µονάδες µέχρι 100 αµνοεριφίων τύπου Φρισλανδίας, Χίου ή Ντόπια και µέχρι 70 µόσχων πάχυνσης φυλής Φρισλανδικής πάνω σε ετήσια βάση για µέχρι και 3 χρόνια. Με την επένδυση αυτή επιδιώκεται αναδιάρθρωση (integration) των κλάδων και όχι ουσιώδης αύξηση της παραγωγής. - λοιπές γεωργικές και κτηνοτροφικές επενδύσεις Η εργασία του ίδιου του γεωργού ή της οικογένειας του για την πραγµατοποίηση της επένδυσης θα αναγνωρίζεται στο βαθµό που αυτό περιλαµβάνεται σε τυποποιηµένα ποσοστά που θα ετοιµαστούν κατά τοµέα και δραστηριότητα. Πέραν των τυποποιηµένων ποσοστών που θα καθοριστούν απαιτείται ο γεωργός να παρουσιάσει αποδείξεις, όπως για παράδειγµα ενυπόγραφη δήλωση. Για εργασία που γίνεται από τρίτους θα πρέπει να παρουσιάζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Με την εφαρµογή του µέτρου αυτού αναµένεται εκσυγχρονισµός, εκµηχάνιση, χωροταξική και περιβαλλοντική αναβάθµιση καθώς και αύξηση των οικονοµικών

6 41 αποτελεσµάτων της εκµετάλλευσης, µέσω ενθάρρυνσης των επενδύσεων και δηµιουργίας έργων υποδοµής. Το µέτρο αποσκοπεί επίσης στη βελτίωση της ευηµερίας των ζώων και στην υιοθέτηση πρακτικών φιλικών προς το περιβάλλον. Με τη βελτίωση της ποιότητας επιδιώκεται η επίλυση προβληµάτων εµπορίας που αντιµετωπίζουν τα προϊόντα που δεν πληρούν τις εµπορικές προδιαγραφές. Με την αύξηση του εισοδήµατος των παραγωγών αναµένεται η παραµονή τους στην ύπαιθρο και η καταπολέµηση της αστυφιλίας. Οι κυριότεροι επιµέρους στόχοι της παροχής ενισχύσεων για επενδύσεις στις γεωργικές εκµεταλλεύσεις είναι: - Μείωση του κόστους παραγωγής - Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής - Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων - Βελτίωση και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος, των συνθηκών υγιεινής και των συνθηκών διαβίωσης των ζώων - Προώθηση της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής - Εκσυγχρονισµός των γεωργικών εκµεταλλεύσεων και εισαγωγή νέας τεχνολογίας για περαιτέρω ανάπτυξή τους. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Περιοχές Εφαρµογής: Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος. Περίοδος Εφαρµογής: Το καθεστώς καλύπτει την περίοδο ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαιούχοι µπορούν να κριθούν γεωργοί και κτηνοτρόφοι, φυσικά ή νοµικά πρόσωπα εφόσον: Είναι οι αρχηγοί/κάτοχοι/διαχειριστές των γεωργικών εκµεταλλεύσεων ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του κριτηρίου αυτού καθορίζονται στο µέτρο 1.4. Οι νέοι γεωργοί δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 37 έτος της ηλικίας τους, ή να µην συµπληρώνουν την ηλικία των 40 ετών κατά το στάδιο της συµπλήρωσης της επένδυσης. Απαραίτητη είναι η υποβολή Σχεδίου Βελτίωσης εκτός από τη φύτευση παραδοσιακών δέντρων και θάµνων (Καθεστώς 2.3.1). Μόνο µετά την έγκριση του θα µπορεί να προβαίνει σε επιλέξιµες επενδύσεις ο ενδιαφερόµενος. Θα τηρούν τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) και θα συµµορφώνονται προς την Κτηνιατρική Νοµοθεσία. Πιο συγκεκριµένα οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά το τέλος της πραγµατοποίησης της επένδυσης να συµµορφώνονται προς τους νόµους που θα ισχύουν κατά την υποβολή της αίτησης όσον αφορά την ευηµερία των ζώων, τον περί υγιεινής των τροφίµων νόµο, κλπ. Απαραίτητη είναι η προσκόµιση άδειας οικοδοµής για όλες τις κτιριακές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε οικιστικές ζώνες και η συµµόρφωση προς τους σχετικούς νόµους καθώς και τους κανονισµούς της Ε.Ε. και η συνεργασία µε το Τµήµα Γεωργίας.

7 42 Ειδικά για τους θερµοκηπιούχους, τους µανιταροκαλλιεργητές και τους κτηνοτρόφους απαιτείται να έχουν ως κύρια απασχόληση τη γεωργία ή την κτηνοτροφία αντίστοιχα. Θα ελέγχονται οι Κοινωνικές Ασφαλίσεις των αιτητών και θα αποκλείονται όσοι έχουν άλλο επάγγελµα ως κύρια απασχόληση, όπως µόνιµοι υπάλληλοι κτλ. Οι νέες κτηνοτροφικές µονάδες πρέπει να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε ό,τι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Στις υφιστάµενες µονάδες, πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις ότι µετά την ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επένδυσης θα πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια σε ότι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων. ικαιούχοι είναι επίσης νεαρά άτοµα, ηλικίας κάτω των 40 ετών που έχουν εγκατασταθεί ή πρόκειται να εγκατασταθούν µόνιµα σε αγροτικές περιοχές και ασχολούνται ή προτίθενται να ασχοληθούν µε τη γεωργία ή τη κτηνοτροφία. Οι νέοι αυτοί δικαιούνται επιπρόσθετη ενίσχυση όπως αναλύεται πιο κάτω. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι οι µόνιµες κατασκευές θα αξιοποιηθούν για δέκα τουλάχιστον χρόνια και τα µηχανήµατα για πέντε χρόνια από την πραγµατοποίηση της επένδυσης. Η οικονοµική βιωσιµότητα της εκµετάλλευσης θα πρέπει να αποδεικνύεται στο τέλος της υλοποίησης της επένδυσης. Ως κριτήριο καθορισµού της βιωσιµότητας ορίζεται η εξασφάλιση από τον κάτοχο της γεωργικής εκµετάλλευσης οικογενειακού εισοδήµατος αντίστοιχου τουλάχιστο προς το µισθολόγιο του ανειδίκευτου εργάτη λαµβανοµένων υπόψη και ορισµένων ιδιαιτεροτήτων που αφορούν την έλλειψη υπαλλακτικών ευκαιριών απασχόλησης στις µειονεκτικές περιοχές της χώρας. Προτεραιότητα θα δοθεί στον εκσυγχρονισµό και βελτίωση υφιστάµενων κτηνοτροφικών και θερµοκηπιακών µονάδων καθώς και σε επενδύσεις που αποσκοπούν στην προστασία του περιβάλλοντος (ολοκληρωµένη διαχείριση παραγωγής σε θερµοκήπια, βιολογική παραγωγή). Κατά κανόνα, η επένδυση δεν πρέπει να οδηγεί σε αύξηση της παραγωγής, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα να µην ξεπερνά τις ποσοστώσεις. Όταν δεν υπάρχει ποσόστωση και αυξάνεται η παραγωγή θα πρέπει να υπάρχουν κανονικές διέξοδοι στην αγορά. Επίσης, προϊόντα όπως φθαρτά, φρέσκο γάλα, τα οποία δεν µπορούν να µεταφερθούν εύκολα από το εξωτερικό και χρειάζονται για εγχώρια κατανάλωση, θα έχουν προτεραιότητα. Επίσης αναφέρεται ότι ενθαρρυνόµενα προϊόντα είναι: τα προϊόντα Προστασίας Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ), τα προϊόντα Προστασίας Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ), τα βιολογικά προϊόντα καθώς και τα προϊόντα ολοκληρωµένης διαχείρισης παραγωγής τα οποία πιστοποιούνται από αναγνωρισµένο ανεξάρτητο οργανισµό/εταιρεία ότι πληρούν κάποιες προδιαγραφές ή πρότυπα (π.χ. eurepgap και άλλα). Το Τµήµα Γεωργίας διατηρεί το δικαίωµα να µην αποδεχθεί πιστοποιητικά που προέρχονται από οργανισµούς/εταιρείες οι οποίες κρίνονται αναξιόπιστες. ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 50% της ολικής επιλέξιµης δαπάνης στις κανονικές περιοχές και το 60% στις µειονεκτικές περιοχές. Για τους νέους γεωργούς το ποσοστό αυξάνεται στο 55% στις κανονικές περιοχές και στο 65% στις µειονεκτικές περιοχές.

8 43 ικαιούχος Περιοχή επένδυσης και µόνιµης κατοικίας Μειονεκτικές περιοχές Λοιπές περιοχές Νέος γεωργός 65% 55% Λοιποί δικαιούχοι 60% 50% Το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά εκµετάλλευση για τη διάρκεια του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης ορίζεται στις Ευρώ και το κατώτατο στα Ευρώ κατ αίτηση. Σε περιπτώσεις σηµαντικών αναδιαρθρώσεων και διαφοροποιήσεων των δραστηριοτήτων της εκµετάλλευσης που οδηγούν σε δηµιουργία πρόσθετης απασχόλησης, θα επιτρέπεται εξαίρεση µέχρι Ευρώ για όλα τα καθεστώτα του µέτρου 1.1. Οι νέοι γεωργοί δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 37 έτος της ηλικίας τους, ή να µην είναι 40 ετών κατά το στάδιο της συµπλήρωσης της επένδυσης. Νοείται ότι η µέγιστη συνολική ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο αιτητής που συµµετέχει και σε άλλα καθεστώτα του µέτρου 1.1. δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η πληρωµή της ενίσχυσης στους δικαιούχους θα γίνεται ανάλογα µε την πρόοδο της πραγµατοποίησης της επένδυσης µε την προσκόµιση αποδεικτικών στοιχείων (τιµολογίων) για το µέρος της επένδυσης που πραγµατοποιήθηκε σε δύο-τρεις δόσεις. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Οι έλεγχοι και κυρώσεις που θα εφαρµόζονται περιγράφονται στο κεφάλαιο 4.4. του Σχεδίου Αγροτικής Ανάπτυξης Σε περίπτωση µη εφαρµογής της επένδυσης όπως προτάθηκε ή µη συµπλήρωσης της επένδυσης δε θα καταβάλλεται η εγκριθείσα επιδότηση ή θα καταβάλλεται µόνο στο βαθµό που έχει πραγµατοποιηθεί εφόσον τούτο δεν επηρεάζει την βιωσιµότητα της επένδυσης. ΚΑΘΕΣΤΩΣ Αναδιάρθρωση και προσαρµογή γεωργικών εκµεταλλεύσεων Ποσό Ευρώ Ποσοστό στη ηµόσια απάνη του µέτρου Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτική Συµµετοχή Καθεστώς % ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με το καθεστώς αυτό καθιερώνεται η αναδιάρθρωση προβληµατικών καλλιεργειών κυρίως δενδρωδών και η προσαρµογή τους στις σύγχρονες ανταγωνιστικές συνθήκες. Στην περίπτωση της πατατοκαλλιέργειας καθιερώνεται η προώθηση δραστηριοτήτων για παραγωγή ειδικών τύπων πατατών αναβαθµισµένης ποιότητας.

9 44 Επίσης στο καθεστώς αυτό παρέχεται η δυνατότητα παροχής επιπρόσθετης ενίσχυσης από πόρους της Κυπριακής ηµοκρατίας σε αιτητές που κρίνονται δικαιούχοι στο σχέδιο και υπό όρους και προϋποθέσεις που περιγράφονται πιο κάτω ( ικαιούχοι - Κριτήρια Συµµετοχής κλπ). Στις περιπτώσεις της εσπεριδοκαλλιέργειας αλλά και των επιτραπέζιων σταφυλιών, προωθείται η εκρίζωση και η επαναφύτευση µε νέες εµπορικές ποικιλίες. Επιλέξιµοι Κλάδοι - Εσπεριδοειδή - Αρδευόµενα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ένδρα (Πυρηνόκαρπα, Μηλοειδή, Ακτινίδια, Ακρόδρυα) - Επιτραπέζια σταφύλια µόνο - Πατάτες (Νέες γραµµές παραγωγής που έχουν καλύτερες προοπτικές εµπορίας σε αλυσίδες υπεραγορών) Νοείται ότι µέτρα αναδιάρθρωσης των οινοποιησίµων αµπελιών θα περιλαµβάνονται στη ΚΟΑ κρασιού. Επιλέξιµες ράσεις Οι βελτιώσεις που µπορούν να περιληφθούν αφορούν επενδύσεις στις γεωργοκτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις που ενδεικτικά εµπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες: Α. Εσπεριδοειδή Αρδευόµενα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ένδρα Επιτραπέζια σταφύλια - Εκρίζωση οπωρώνων ή αµπελώνων - Βαθιά καλλιέργεια - Αγορά δενδρυλλίων ή πρέµνων - Υποστύλωση πρέµνων - Επαναφύτευση οπωρώνων ή αµπελώνων - Εµβολιασµός υφιστάµενων αµπελώνων Σηµειώνεται ότι µέτρα αναδιάρθρωσης των οινοποιήσιµων αµπελιών θα περιλαµβάνονται στην Κοινή Οργάνωση Αγοράς Κρασιού. Β. Πατάτες ιαφοροποίηση δραστηριοτήτων για παραγωγή ειδικού τύπου πατατών αναβαθµισµένης ποιότητας. Επιλέξιµες είναι οι ακόλουθες δράσεις που αφορούν την παραγωγή ορισµένων ειδικών τύπων πατατών αναβαθµισµένης ποιότητας: (α) Παραγωγή σαλατοπατάτων µικρού µεγέθους 25-38/40 χιλιοστών µε ώριµη επιδερµίδα (salad baby potatoes with set skin) Με τις πιο κάτω επενδύσεις σε µηχανήµατα και εξοπλισµό, αποσκοπείται η αύξηση της παραγωγής µικρού µεγέθους πατάτας µε ώριµη επιδερµίδα, η µείωση των κόστων παραγωγής και η παραγωγή ενός υγιεινού και ασφαλούς προϊόντος για την ανθρώπινη υγεία:

10 45 α1) Φυτευτήρας διπλής γραµµής (Ζικ-Ζακ) ή ειδικού τύπου (πυκνής φύτευσης τουλάχιστο 10 εκ.) µονής γραµµής, µε απόσταση µεταξύ των αυλακιών τουλάχιστον 75 εκ. α2) Πλαστικά κιβώτια µε καλό αερισµό/φωτισµό σε αριθµό που απαιτείται για προβλάστηση του πατατοσπόρου του δικαιούχου. α3) Μηχάνηµα κατασκευής/συµπλήρωσης αναχωµάτων ή πρασιών πατατοφυτειών (rotavator hill making machine) α4) Απλός εκριζωτήρας/ανυψωτήρας πατατών ή σύνθετο µηχάνηµα συγκοµιδής και διαλογής πατατών µε εργατικό προσωπικό επί του µηχανήµατος α5) Μηχάνηµα καταστροφής φυλλώµατος µε φωτιά (β) Παραγωγή πατατών τύπου «οφτές» (bakers) µεγέθους 60/65-90 χιλιοστών µε ώριµη επιδερµίδα (bakers set skin) Με τις πιο κάτω επενδύσεις σε µηχανήµατα αποσκοπείται η αύξηση της παραγόµενης ποσότητας µεγάλου µεγέθους πατατών (bakers set skin) µε ώριµη επιδερµίδα, η µείωση των κόστων παραγωγής και η παραγωγή ενός υγιεινού και ασφαλούς προϊόντος: β1) Φυτευτήρας µονής γραµµής µε απόσταση µεταξύ των αυλακιών τουλάχιστον 75 εκ. β2) Μηχάνηµα κατασκευής/συµπλήρωσης αναχωµάτων ή πρασιών πατατοφυτειών (rotavator hill making machine) β3) Απλός εκριζωτήρας/ανυψωτήρας πατατών β4) Μηχάνηµα καταστροφής φυλλώµατος µε φωτιά Νοείται ότι θα υπάρχει συµµόρφωση µε τις εθνικές και ατοµικές ποσοστώσεις, όπου εφαρµόζονται, που έχουν παραχωρηθεί από την Ε.Ε. για τους πιο πάνω τοµείς. Όσον αφορά την ύπαρξη διεξόδων διάθεσης των προϊόντων στην αγορά, τούτο θα εξετάζεται από γενική εκτίµηση που θα γίνεται από το Τµήµα Γεωργίας µία φορά το χρόνο, λαµβάνοντας υπόψη το ισοζύγιο µεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην εγχώρια αγορά, λαµβανοµένης πρόσθετα υπόψη της ανάγκης για εξασφάλιση της απρόσκοπτης προµήθειας της αγοράς µε φθαρτά και προϊόντα που δύσκολα µπορούν να µεταφερθούν από το εξωτερικό. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Με την εφαρµογή του καθεστώτος αυτού αναµένεται η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δενδρωδών καλλιεργειών (αρδευόµενων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων, εσπεριδοειδών και επιτραπέζιων σταφυλιών) µε την αντικατάσταση των γηρασµένων και προβληµατικών φυτειών καθώς και εκείνων των ποικιλιών που δεν έχουν εµπορικές προοπτικές, η αναβάθµιση της εντατικής καλλιέργειας των πατατών µέσω της παραγωγής ειδικού τύπου προϊόντος που έχει καλύτερες προοπτικές διάθεσης στην αγορά καθώς επίσης και η βελτίωση/ανανέωση ορισµένων µόνιµων φυτειών στα πλαίσια µιας καλά οργανωµένης περιβαλλοντικής δοµής. Στην περίπτωση των πατατών η ζήτηση για τους υπό αναφορά δύο τύπους πατατών από τις υπεραγορές της Ευρώπης (π.χ. Ηνωµένου Βασιλείου) είναι ψηλή και

11 46 σταθερή και η παραγωγή τους γίνεται κατόπιν σχετικής συµφωνίας µεταξύ του προµηθευτή (π.χ. οµάδας παραγωγών) και της υπεραγοράς. Οι κυριότεροι στόχοι της παροχής ενισχύσεων για αναδιάρθρωση και προσαρµογή των γεωργικών εκµεταλλεύσεων (Εσπεριδοειδή, Αρδευόµενα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ένδρα, Επιτραπέζια Σταφύλια, Πατάτες) είναι: - Μείωση του κόστους παραγωγής - Βελτίωση και αναδιάρθρωση της παραγωγής - Βελτίωση της ποιότητας του παραγόµενου προϊόντος - Προώθηση της διαφοροποίησης της γεωργικής παραγωγής (νέοι τύποι προϊόντων, κλπ) Το µέτρο δεν αναµένεται να οδηγήσει σε αύξηση της παραγωγής πέρα από τα όρια των ποσοστώσεων που έχουν συµφωνηθεί µε την Ε.Ε., καθόσον θα αντικαθίστανται µε νέα είδη και ποικιλίες ανάλογης έκτασης µε αυτή που εκριζώνεται στα πλαίσια του µέτρου. Περιοχές Εφαρµογής: Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος σε γεωργικές εκµεταλλεύσεις που πραγµατοποιούν αναδιάρθρωση. Προτεραιότητα δίνεται στις µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές παραγωγής για την αναδιάρθρωση φυλλοβόλων, επιτραπέζιων σταφυλιών και πατατών. Για τα εσπεριδοειδή προτεραιότητα δίνεται για όλες τις περιοχές. Περίοδος Εφαρµογής: Το καθεστώς καλύπτει την περίοδο ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα κριτήρια συµµετοχής θα είναι συνδεδεµένα µε τα κριτήρια του καθεστώτος Ενδεικτικά τα βασικά και ειδικά κριτήρια που θα ισχύουν είναι τα πιο κάτω: 1. Βασικά Κριτήρια Είναι φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που είναι οι κάτοχοι/ιδιοκτήτες/διαχειριστές των γεωργικών εκµεταλλεύσεων. Σε περίπτωση που ο αιτητής δεν είναι ο κάτοχος των προς εκρίζωση τεµαχίων θα πρέπει να επισυνάπτει ειδική εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη µε επίσηµη πιστοποίηση της υπογραφής του ιδιοκτήτη ιαθέτουν επαρκή επαγγελµατική ικανότητα. Οι λεπτοµέρειες εφαρµογής του κριτηρίου αυτού καθορίζονται στο σχέδιο προώθησης επαγγελµατικής κατάρτισης αγροτών (Μέτρο 1.4) Ο καλλιεργητής θα υπογράφει συµβόλαιο µε το οποίο θα υποχρεούται να συνεχίσει την επένδυση του (δηλαδή δεν θα εγκαταλείψει τη νέα του φυτεία και θα την διατηρήσει σε καλή κατάσταση) τουλάχιστον για πέντε χρόνια, εφόσον βέβαια συµµετείχε στο σκέλος της επαναφύτευσης. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει την συµβατική του υποχρέωση (για την οποία έχει υπογραφεί το συµβόλαιο) θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που του καταβλήθηκε επιβαρυνόµενο µε το ύψος του επιτοκίου που προνοείται από την Κυπριακή νοµοθεσία. Το µέτρο δεν θα εφαρµοστεί στην περίπτωση των Οργανώσεων ή Οµάδων Παραγωγών, που έχουν αναλάβει από κοινού αντίστοιχα µέτρα αναδιάρθρωσης,

12 47 χρησιµοποιώντας το επιχειρησιακό τους πρόγραµµα µε βάση τον Κανονισµό (ΕΚ) 2200/96 του Συµβουλίου. Τήρηση του Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής 2. Ειδικά Κριτήρια Α Στην περίπτωση των οπωρώνων/αµπελώνων οι επιλέξιµες δράσεις πρέπει να ικανοποιούν τα πιο κάτω επιπλέον ειδικά κριτήρια: Επιλέξιµοι είναι οπωρώνες/αµπελώνες των οποίων τα δέντρα/πρέµνα έχουν ηλικία άνω των 20 ετών. Στην περίπτωση που τα κονδύλια δεν επαρκούν θα δοθεί προτεραιότητα για φυτείες µεγαλύτερων ηλικιών. Νοείται ότι στην περίπτωση των εσπεριδοειδών οι αιτητές θα αναλαµβάνουν την υποχρέωση να επαναφυτεύσουν την απελευθερωθείσα γη ή άλλη αντίστοιχη έκταση µε άλλα είδη και ποικιλίες εσπεριδοειδών το αργότερο δύο χρόνια µετά την εκρίζωση. Με τη διαδικασία παροχής ενίσχυσης θα διασφαλιστεί η τήρηση των όρων αυτών. Επίσης επιλέξιµοι είναι και οι οπωρώνες µε ανάµεικτα είδη δένδρων σε έντονο βαθµό. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να δηλώνεται προς εκρίζωση το 50% των δέντρων που βρίσκονται στο κτηµατολογικό τεµάχιο, ώστε να βελτιώνεται σηµαντικά η κατάσταση όσον αφορά την σύνθεση του οπωρώνα (είδη/ποικιλίες). Επιλέξιµη είναι τόσο η δράση της εκρίζωσης, όσο και η δράση της επαναφύτευσης. Νοείται ότι η επαναφύτευση είναι υποχρεωτική µόνο για τα εσπεριδοειδή. Στην περίπτωση των φυλλοβόλων οπωροφόρων δέντρων η επαναφύτευση µε άλλες δεντρώδεις καλλιέργειες είναι προαιρετική και συνεπώς οι καλλιεργητές µπορούν να συµµετάσχουν µόνο στη δράση της εκρίζωσης παίρνοντας την ανάλογη ενίσχυση. Στην περίπτωση που ο αιτητής συµµετέχει µόνο στη δράση της εκρίζωσης, η αξιοποίηση, µε ετήσιες ή πολυετείς καλλιέργειες της γεωργικής γης που απελευθερώνεται από την εκρίζωση, είναι υποχρεωτική για τα επόµενα πέντε χρόνια. Για τη δράση της επαναφύτευσης µε µόνιµες δεντρώδεις καλλιέργειες χορηγείται ενίσχυση, νοουµένου ότι τηρούνται οι εθνικές ποσοστώσεις, όπου υπάρχουν και νοουµένου ότι θα υπάρχουν κανονικές διέξοδοι των προϊόντων στην αγορά, όπως αναφέρεται στο Μέτρο Β Στην περίπτωση των πατατών οι επιλέξιµες δράσεις πρέπει να ικανοποιούν τα πιο κάτω επιπλέον ειδικά κριτήρια: Για την εφαρµογή των δράσεων για τις πατάτες θα δίνεται προτεραιότητα στις µεσοπρώιµες και όψιµες περιοχές πατατοκαλλιέργειας. Ένας αιτητής για να είναι δικαιούχος ενίσχυσης πρώτιστα πρέπει να είναι κάτοχος ή έχει οπωσδήποτε αγοράσει τα µηχανήµατα/εξοπλισµό των κατηγοριών α1), α2) και α3) στην περίπτωση Β(α) των επιλέξιµων δράσεων και των κατηγοριών β1) και β2) στην περίπτωση Β(β) των επιλέξιµων δράσεων. Επιπρόσθετα, αναλαµβάνουν την υποχρέωση ότι θα συνεχίσουν να τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις του συγκεκριµένου σχεδίου για παραγωγή των συγκεκριµένων τύπων πατατών. Επιλέξιµες µπορούν να είναι ταυτόχρονα και οι δύο δράσεις που αφορούν τις πατάτες δηλαδή παραγωγή σαλατοπατάτων και τύπου οφτές.

13 48 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 50% της ολικής επιλέξιµης δαπάνης, στις κανονικές περιοχές και το 60% στις µειονεκτικές περιοχές. Για τους νέους γεωργούς το ποσοστό αυξάνεται στο 55% στις κανονικές περιοχές και στο 65% στις µειονεκτικές περιοχές (βλέπε Πίνακα 1). Πίνακας 1. Ποσοστά ενίσχυσης ικαιούχος Περιοχή επένδυσης και µόνιµης κατοικίας Μειονεκτικές περιοχές Λοιπές περιοχές Νέος γεωργός 65% 55% Λοιποί δικαιούχοι 60% 50% Α Εσπεριδοειδή Αρδευόµενα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ένδρα Επιτραπέζια σταφύλια Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση στα πλαίσια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει το σχέδιο δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. Η ενίσχυση θα καθορίζεται χωριστά για τις διάφορες δραστηριότητες που συνεπάγονται οι επιλέξιµες δράσεις. Νοείται ότι η µέγιστη ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο αιτητής που συµµετέχει και σε άλλα καθεστώτα του Μέτρου 1.1 δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. Ενδεικτικά θα ισχύουν οι ακόλουθες κατά προσέγγιση τιµές: 1. Εσπεριδοειδή Αρδευόµενα Φυλλοβόλα Οπωροφόρα ένδρα/επιτραπέζια σταφύλια (κατά δεκάριο) Η ενίσχυση θα βασίζεται στις δαπάνες εκρίζωσης, βαθιάς καλλιέργειας και επαναφύτευσης των φυλλοβόλων και εσπεριδοειδών/επιτραπέζιων σταφυλιών, περιλαµβανοµένου και του κόστους ευκαιρίας. Η ενίσχυση κατά δεκάριο θα βασίζεται σε όλες τις πιο πάνω δαπάνες καθώς και πρόνοια για την απώλεια του παραγωγικού δυναµικού της εκµετάλλευσης. Τα ποσά ενίσχυσης τόσο για τα εσπεριδοειδή όσο και για τα αρδευόµενα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα αντιστοιχούν στο 50%-65% του συνόλου του κόστους εκρίζωσης και επαναφύτευσης. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται σε 2098 Ευρώ για τα εσπεριδοειδή και 4948 Ευρώ για τα αρδευόµενα φυλλοβόλα οπωροφόρα δένδρα (Παράρτηµα VΙ). Για τα επιτραπέζια σταφύλια θα παρέχεται το 50% - 65% των 2098 Ευρώ ανά δεκάριο και, επιπρόσθετα, το 50-65% του κόστους υποστύλωσης, δηλαδή µεταξύ Ευρώ/δεκάριο, κατά ανώτατο όριο. Περισσότερες λεπτοµέρειες δίνονται στο Παράρτηµα VΙ. Η Κυπριακή Κυβέρνηση µπορεί να παραχωρήσει συµπληρωµατική βοήθεια σε καλλιεργητές µε βάση το Άρθρο 1(C) του Κανονισµού 1259/99 όπως αυτός διαµορφώθηκε στη Συνθήκη Προσχώρησης. Β Πατάτες Το ανώτατο όριο ενίσχυσης κατά γεωργική εκµετάλλευση που συµµετέχει σε επιλέξιµες δράσεις πατατοκαλλιέργειας ορίζεται ως εξής:

14 49 α) Το ανώτατο όριο ενίσχυσης ανά εκµετάλλευση στα χρονικά πλαίσια του χρονικού ορίζοντα που καλύπτει το σχέδιο δε θα υπερβαίνει τα Ευρώ. Σε περίπτωση που ένας αιτητής συµµετέχει ταυτόχρονα και στο καθεστώς θα ισχύουν τα ανώτερα και κατώτερα επίπεδα επενδύσεων που ισχύουν εκεί. β) Όσοι κριθούν δικαιούχοι για συµµετοχή στο σχέδιο θα παίρνουν από πόρους της Κυπριακής ηµοκρατίας κίνητρο υπό µορφή επιδότησης ανά έκταση που θα καθοριστεί αργότερα για µια πενταετία δεδοµένου ότι θα συνεχίσουν να τηρούν τους όρους του συγκεκριµένου σχεδίου για παραγωγή των συγκεκριµένων τύπων πατατών. Οι όροι και προϋποθέσεις για παροχή ενισχύσεων στους δικαιούχους των περιπτώσεων α) και β) περιγράφονται πιο πάνω κάτω από τον τίτλο "δικαιούχοι - κριτήρια συµµετοχής". Για τους δικαιούχους Κρατικής ενίσχυσης η αγορά των µηχανηµάτων/ εξοπλισµού των κατηγοριών α1), α2), α3) και α4) είναι υποχρεωτική. Προτεραιότητα θα παρέχεται στους αιτητές που αγοράζουν και το µηχάνηµα της κατηγορίας α5). Επίσης, για τους δικαιούχους Κρατικής ενίσχυσης η αγορά των µηχανηµάτων των κατηγοριών β1) και β2) ή και β3) είναι υποχρεωτική. Προτεραιότητα θα παρέχεται στους αιτητές που αγοράζουν και το µηχάνηµα της κατηγορίας β4). ΕΙ ΙΚΟΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ Εκτός από τις διαδικασίες ελέγχου κυρώσεις που περιγράφονται στο σηµείο 4.4 του ΣΑΑ, θα ισχύουν ειδικά για τα καθεστώς αυτό, τα ακόλουθα: Θα πραγµατοποιούνται επίσης επιτόπιοι έλεγχοι για την πιστοποίηση της πραγµατοποίησης επενδύσεων για να τους χορηγηθεί επιδότηση. Στην περίπτωση των εσπεριδοειδών, αρδευόµενων φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων και επιτραπέζιων σταφυλιών θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος πριν την έγκριση της αίτησης. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας της εκρίζωσης θα πραγµατοποιούνται ειδικοί επιτόπιοι έλεγχοι και θα χορηγείται έγκριση για να προχωρήσει ο δικαιούχος στην εκτέλεση των εργασιών που υπολείπονται (π.χ. αγορά δενδρυλλίων, επαναφύτευση κλπ). Η χορηγία θα παραχωρείται µε τη συµπλήρωση των ελέγχων που αναφέρονται πιο πάνω ή και σταδιακά σε δύο δόσεις όπου εφαρµόζεται. Επιπρόσθετα, επιτόπιοι έλεγχοι, σε ποσοστό 5% των δικαιούχων, θα διενεργούνται κάθε χρόνο για πέντε χρόνια µετά την επαναφύτευση, για διακρίβωση ότι ο καλλιεργητής συνεχίζει την επένδυση του, δηλαδή διατηρεί σε καλή κατάσταση τη νέα του φυτεία στο εν λόγω τεµάχιο. Το δείγµα θα επιλέγεται µε βάση ανάλυση του βαθµού επικινδυνότητας (risk analysis) και ένα στοιχείο αντιπροσωπευτικότητας (τυχαίο δείγµα). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος ή τυχόν νέος διαχειριστής αθετήσει την συµβατική του υποχρέωση (για την οποία έχει υπογραφεί το συµβόλαιο) θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει το σύνολο του ποσού της επιδότησης που του καταβλήθηκε επιβαρυνόµενο µε τόκο. Ο τόκος για τις επιστροφές υπολογίζεται για την περίοδο που µεσολαβεί µεταξύ της εκµετάλλευσης της υποχρέωσης επιστροφής και της

15 50 επιστροφής ή αφαίρεσης. Το επιτόκιο που θα χρησιµοποιείται θα θεωρείται εκείνο που ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου. ΕΙΚΤΕΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Οι δείκτες παρακολούθησης του µέτρου είναι: Ο αριθµός και το µέγεθος των επενδύσεων που έχουν πραγµατοποιηθεί για έργα προτεραιότητας όπως περιγράφονται πιο πάνω Πράσινες επενδύσεις, επενδύσεις που αφορούν το περιβάλλον Συνολικός αριθµός αιτήσεων που εγκρίθηκαν σε σχέση µε το συνολικό αριθµό αιτήσεων που υποβλήθηκαν. Καθεστώς Ενισχύσεις για διαχείριση των αποβλήτων των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων Ποσό Ευρώ Ποσοστό στη ηµόσια απάνη του µέτρου Κρατικές Ενισχύσεις Ιδιωτική Συµµετοχή Καθεστώς % ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με το καθεστώς αυτό καθιερώνεται η ενίσχυση για την ενθάρρυνση των επενδύσεων για διαχείριση των αποβλήτων και περιβαλλοντική αναβάθµιση κτηνοτροφικών µονάδων/εγκαταστάσεων, περιλαµβανοµένων των πτηνοσφαγείων. Το καθεστώς δεν έχει παραγωγικό χαρακτήρα αυτό καθεαυτό αλλά αποσκοπεί στην τήρηση των προτύπων και στη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών των κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων. Ειδικότερα αποσκοπεί στην αντιµετώπιση προβληµάτων σε ευαίσθητες περιοχές µε µεγάλη συγκέντρωση µονάδων σε συνάρτηση µε την οδηγία 91/676 για τα νιτρικά και άλλους κανόνες για διατήρηση του περιβάλλοντος. Επιλέξιµοι Κλάδοι: - Χοιροστάσια - Βουστάσια και εγκαταστάσεις αρµέγµατος - Πτηνοσφαγεία - Μονάδες αξιοποίησης αποβλήτων και κοπριάς για παραγωγή ενέργειας ή κοµπόστας - ή συνδυασµός των πιο πάνω. Επιλέξιµες απάνες: Οι δράσεις που µπορούν να περιληφθούν στο Σχέδιο αφορούν επενδύσεις σε υφιστάµενες και νέες κτηνοτροφικές µονάδες και καλύπτουν ενδεικτικά τις πιο κάτω επιµέρους κατηγορίες: Εγκαταστάσεις και συναφή εξοπλισµό συγκέντρωσης λυµάτων χοιροστασίων/ βουστασίων και αποβλήτων υφιστάµενων πτηνοσφαγείων εξαµενές και ανάλογο εξοπλισµό οµογενοποίησης εξαµενές διαχωρισµένων υγρών λυµάτων και εξοπλισµό προώθησης

16 51 Εγκαταστάσεις/Εξοπλισµό Μηχανικού διαχωρισµού υγρών: στερεών λυµάτων ή και επίπλευσης/διαχωρισµού λιπαρών ουσιών στα λύµατα πτηνοσφαγείων εξαµενές συγκέντρωσης/ωρίµανσης ή/και εξάτµισης υγρών λυµάτων Χώροι συγκέντρωσης/ωρίµανσης στερεών λυµάτων Κτιριακές εγκαταστάσεις Ηλεκτρολογικό/µηχανολογικό εξοπλισµό Συστήµατα άρδευσης/µεταφοράς υγρών λυµάτων Μηχανήµατα/εξοπλισµό εφαρµογής στο έδαφος υγρών λυµάτων Μηχανήµατα διασκορπισµού στα χωράφια στερεών λυµάτων Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής βιολογικής επεξεργασίας λυµάτων (αερόβιας ή αναερόβιας µε παραγωγή βιοαερίου). Η παραγωγή βιοαερίου θα χρησιµοποιείται µόνο για σκοπούς της ίδιας της εκµετάλλευσης Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό εφαρµογής τριτοβάθµιας επεξεργασίας λυµάτων πτηνοσφαγείων (όπως δεξαµενή αερισµού, δεξαµενή χλωρίωσης κλπ) Εγκαταστάσεις και εξοπλισµό για κοµποστοποίηση κοπριάς ή/και παραγωγής βιοαερίου ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Με την εφαρµογή του καθεστώτος αυτού αναµένεται ο εκσυγχρονισµός, η χωροταξική και περιβαλλοντική αναβάθµιση των χοιροστασίων, βουστασίων, πτηνοσφαγείων και άλλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων µέσω της ενθάρρυνσης των επενδύσεων για κατασκευή έργων υποδοµής και περιβαλλοντικής διαχείρισης. Επίσης η αποφυγή και σε πλείστες περιπτώσεις η ανακοπή της υποβάθµισης του περιβάλλοντος (υπόγεια νερά έδαφος) και η µείωση της σοβαρής οχληρίας προς όφελος των περιοίκων ή διερχοµένων από τις περιοχές των χοιροστασίων (ή/και βουστασίων) και πτηνοσφαγείων. Στην Κύπρο λειτουργούσαν το χοιροστάσια µε συνολικό αριθµό χοιροµητέρων και χοίρων όλων των ηλικιών. Για κάθε χοιροµητέρα µε τους χοίρους πάχυνσης που της αναλογούν, παράγονται 80 περίπου λίτρα χοιρολύµατα ηµερησίως, δηλ. συνολικά 4000 κυβ. µέτρα λύµατα περίπου. Από αυτά αρκετή ποσότητα εξατµίζεται ενώ 10-12% αντιπροσωπεύει τα στερεά λύµατα (κοπριά). Ο «παραδοσιακός» και ανεξέλεγκτος τρόπος συγκέντρωσης των ακατέργαστων λυµάτων (slurry) σε µεγάλες χωµάτινες δεξαµενές µπορεί ή/και είναι πολύ σοβαρή εστία ρύπανσης/υποβάθµισης του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του υδροφορέα, αλλά και οχληρίας (µύγες, κακοσµίες) µε αποτέλεσµα τα χοιροστάσια να είναι παντού ανεπιθύµητα και συχνά υπό διωγµό, ιδιαίτερα σε περιοχές µε προοπτικές για άλλης µορφής ανάπτυξη (τουριστική, οικιστική). Πριν τη χρήση των χοιρολυµάτων για σκοπούς λίπανσης-εναπόθεσης στους αγρούς πρέπει για διασφάλιση της αειφορίας της γης, να υποστούν επεξεργασία (τουλάχιστο στο επίπεδο Μηχανικού ιαχωρισµού στερεών/υγρών) και ωρίµανση (σε στεγανοποιηµένες, χωµάτινες δεξαµενές) για 5-6 µήνες, µέχρι να «ελευθερωθούν» τα χωράφια που καλλιεργούνται µε σιτηρά και έχουν δεσµευτεί για το σκοπό αυτό (µέσω της Άδειας Απόρριψης). Νοείται ότι θα υπάρχει συµµόρφωση προς τις εθνικές ποσοστώσεις που µας έχει παραχωρήσει η Ε.Ε.

17 52 Η εφαρµογή του καθεστώτος πλαισιώνεται και από την πιο κάτω εναρµονισµένη Νοµοθεσία: - Νόµος 106 (Ι) 2002 «Περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών και του Εδάφους» που καθιστά υποχρεωτική την εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης Χοιρολυµάτων από όλα τα χοιροστάσια, βουστάσια ή πτηνοσφαγεία καθώς και εφαρµογή της οδηγίας για τη νιτρορύπανση. - Νόµος 57 (Ι) 2001 (σελ. 276) που προβλέπει ότι όλα τα νέα χοιροστάσια δυναµικότητας πέραν των 500 χοιροµητέρων ή/και 2500 χοίρων πάχυνσης βάρους πέραν των 30 κιλών, υποχρεούνται µε την υποβολή αίτησης για εξασφάλιση Πολεοδοµικής Άδειας να υποβάλουν και πλήρη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. - Με βάση την Ευρωπαϊκή «Οδηγία για Ολοκληρωµένη Πρόληψη και Έλεγχο της Ρύπανσης Ι.Ρ.Ρ.C.-96/61» όλα τα νέα αµιγή χοιροστάσια µε περισσότερες από 750 χοιροµητέρες ή 2000 χοίρους πάχυνσης πέραν των 30 κιλών (και για τα µικτά χοιροστάσια, όπως της Κύπρου, όσα έχουν πέραν από 400 χοιροµητέρες) θα πρέπει να εφαρµόσουν από (τα υφιστάµενα χοιροστάσια από το 2007) τις «Βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές», στις οποίες µπορεί να περιλαµβάνεται και η εγκατάσταση συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας χοιρολυµάτων και η ορθολογιστική χρήση τους µε γνώµονα την αειφορία της γης. Ανάλογο πρόβληµα διαχείρισης λυµάτων παρουσιάστηκε σαν αποτέλεσµα τεχνολογικής αναβάθµισης κατά τα τελευταία λίγα χρόνια και σε µερικές µεγάλες, κυρίως, αγελαδοτροφικές µονάδες, όπου τα αδιαχώριστα λύµατα από το πλύσιµο των εγκαταστάσεων αρµέγµατος µαζί µε τα παχύρευστα λύµατα από τα υποστατικά σταυλισµού των γαλακτοφόρων αγελάδων οδηγούνται σε µεγάλες, πρόχειρες και συχνά µη αδειούχες δεξαµενές, όπου παραµένουν για µήνες προς εξάτµιση, µολύνοντας τα υπόγεια νερά και προκαλώντας σοβαρή οχληρία και κίνδυνο στην ευρύτερη περιοχή. Στην Κύπρο λειτουργούν περίπου 260 µονάδες αγελαδοτροφίας µε περίπου γαλακτοφόρες αγελάδες. Ο µηχανικός διαχωρισµός υγρών/στερεών στα λύµατα αυτά σαν ελάχιστος βαθµός επεξεργασίας αναµένεται ότι θα βελτιώσει αισθητά την κατάσταση στις µονάδες που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα. Εξάλλου σαν αποτέλεσµα της προσπάθειας για βελτίωση της παραγωγικότητας και της τάσης για οριζόντια και κάθετη οργάνωση των Πτηνοτροφείων καθώς και της εφαρµογής της εναρµονισµένης νοµοθεσίας περί προτύπων παραγωγής/εµπορίας κρέατος πουλερικών στα πλαίσια των προσπαθειών εναρµόνισης µε το Ευρωπαϊκό Κεκτηµένο, πολλά µικρά πτηνοσφαγεία έχουν εγκαταλειφθεί ή προβλέπεται να εγκαταλειφθούν σύντοµα δίνοντας τη θέση τους σε µικρό αριθµό σύγχρονων επαγγελµατικών πτηνοσφαγείων. Ήδη λειτουργούν 7 τέτοια πτηνοσφαγεία και αναµένεται να ανεγερθούν προσεχώς άλλα 5-6 επαγγελµατικά πτηνοσφαγεία µέτριου έως µεγάλου µεγέθους. Εξάλλου µε το κλείσιµο πάρα πολλών µικρών κοινοτικών σφαγείων ερυθρού κρέατος, έχει δηµιουργηθεί σοβαρό κενό/ανάγκη δηµιουργίας 3-4 σύγχρονων σφαγείων µετρίου µεγέθους µε βάση σύγχρονη τεχνολογία. Το περιβαλλοντικό πρόβληµα που δηµιουργείται από την ανεξέλεγκτη απόρριψη των υγρών αποβλήτων των πτηνοσφαγείων είναι πολύ σοβαρό λόγω των λιπαρών ουσιών που περιέχουν. Η ενδεδειγµένη βιολογική επεξεργασία τους είναι επιβεβληµένη για να µην προκληθεί ανεπανόρθωτη ζηµιά στο περιβάλλον.

18 53 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ Περιοχές Εφαρµογής: Το καθεστώς θα εφαρµοστεί σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής ηµοκρατίας στην οποία ασκείται αποτελεσµατικός έλεγχος από το Κράτος και θα καλύπτει τις µονάδες χοιροτροφίας (κατά προτεραιότητα), αγελαδοτροφίας, τα πτηνοσφαγεία και τις µονάδες επεξεργασίας/αξιοποίησης των αποβλήτων. Περίοδος Εφαρµογής: Το καθεστώς καλύπτει την περίοδο ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ικαίωµα συµµετοχής στο Σχέδιο έχουν όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες χοιροστασίων, βουστασίων και πτηνοσφαγείων ή και άλλοι ενδιαφερόµενοι για άλλως πως επεξεργασία των αποβλήτων και της κοπριάς (π.χ. κοµποστοποίηση συγκοµποστοποίηση, παραγωγή βιοαερίου κλπ). α. Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής για χοιροτρόφους/αγελαδοτρόφους Να είναι ιδιοκτήτες/διαχειριστές οργανωµένου χοιροστασίου/βουστασίου. Να έχουν ως κύρια απασχόληση την χοιροτροφία/αγελαδοτροφία (για το σκοπό αυτό θα ελέγχεται η συµµετοχή στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις). Να έχουν εξασφαλίσει για το προτεινόµενο Σύστηµα Μηχανικού ιαχωρισµού και τις δεξαµενές ωρίµανσης/εξάτµισης καθώς και για όλες τις εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας ή και παραγωγής βιοαερίου όλες τις απαραίτητες Άδειες Οικοδοµής (ή/και Πολεοδοµική και Άδεια Απόρριψης Λυµάτων). Να τηρούν τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και να συνεργάζονται µε το Τµήµα Γεωργίας. Να υποβάλουν πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων που να λαµβάνουν υπόψη τη χρήση των αποβλήτων ειδικότερα στις "ευαίσθητες περιοχές" που θα καθοριστούν µε βάση την οδηγία της νιτρορύπανσης. Στις περιοχές αυτές θα καθορίζονται συγκεκριµένες ποσότητες αζωτούχων λιπασµάτων που θα εφαρµόζονται έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Νέες µονάδες θα πρέπει επίσης να έχουν εξασφαλίσει Πολεοδοµική Άδεια/Άδεια Οικοδοµής καθώς και Άδεια Απόρριψης Λυµάτων (ή βεβαίωση της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την υποβολή αίτησης και την δυνατότητα εξασφάλισης Άδειας Απόρριψης Λυµάτων) που θα περιλαµβάνουν και όλες τις πρόνοιες σχετικά µε την ικανοποίηση των ελάχιστων κριτηρίων σε ότι αφορά το περιβάλλον (µέθοδο Συγκέντρωσης, Επεξεργασίας και Χρήσης των Λυµάτων) καθώς και τις συνθήκες υγιεινής και καλής διαβίωσης των ζώων σύµφωνα µε την νοµοθεσία. Για τα υφιστάµενα χοιροστάσια πρέπει να εξασφαλίζεται ότι µε την αποπεράτωση/ ολοκλήρωση της συγκεκριµένης επένδυσης θα ικανοποιούνται τα ελάχιστα, µε βάση τη σχετική νοµοθεσία, κριτήρια σε ότι αφορά το περιβάλλον και τις συνθήκες υγιεινής. Προκειµένου περί µονάδων επεξεργασίας λυµάτων που θα αποτελούν µέρος νέων χοιροστασίων/βουστασίων θα λαµβάνεται υπόψη ότι δεν θα δηµιουργήσουν πρόσθετη δυναµικότητα πέρα από τις ατοµικές και εθνικές ποσοστώσεις και ότι υπάρχουν κανονικές διέξοδοι των προϊόντων στην αγορά. Το κάθε χοιροστάσιο ή βουστάσιο θεωρείται σαν µια µονάδα, ανεξάρτητα του αριθµού των ιδιοκτητών. ικαιούχοι για συµµετοχή στο Σχέδιο είναι φυσικά

19 54 πρόσωπα ή εταιρείες ιδιοκτήτες χοιροστασίων/ βουστασίων. Ειδικά στο Σχέδιο αυτό λόγω της µεγάλης σηµασίας που αποδίδεται στην Περιβαλλοντική αναβάθµιση των χοιροστασίων/βουστασίων, ένας χοιροτρόφος/αγελαδοτρόφος η µια εταιρεία µπορεί να συµµετάσχει στο Σχέδιο περισσότερες της µια φορές, αν πρόκειται για ιδιοκτησία εντελώς ξεχωριστού χοιροστασίου/βουστασίου που βρίσκεται σε άλλη περιοχή και ως εκ της απόστασης δεν είναι εφικτή/οικονοµικά συµβουλεύσιµη η µεταφορά και επεξεργασία των αδιαχώριστων λυµάτων σε κοινό τόπο επεξεργασίας τους. β. Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής πτηνοσφαγείων Σαν ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής στο Σχέδιο τα πτηνοσφαγεία πρέπει να έχουν: Πολεοδοµική Άδεια, Άδεια Οικοδοµής και µετά το τέλος της επένδυσης Άδεια Απόρριψης Λυµάτων ή Βεβαίωση της Αρµόδιας Αρχής σχετικά µε την υποβολή αίτησης και τη δυνατότητα εξασφάλισης Άδειας Απόρριψης Ελάχιστη δυναµικότητα σφαγής 1000 κοτόπουλων ηµερησίως ή τουλάχιστο κοτόπουλων ή 200 χοίρων ή βοοειδών ή 500 αιγοπροβάτων εβδοµαδιαία Μηχανισµό ευθανασίας Να παράγουν τουλάχιστο 10µ 3 υγρών αποβλήτων ηµερησίως ή 30µ 3 εβδοµαδιαία Εξοπλισµό ταξινόµησης, συσκευασίας και ψύξης σφάγιων Να υποβάλουν πρόγραµµα διαχείρισης των αποβλήτων που να λαµβάνουν υπόψη τη χρήση των αποβλήτων ειδικότερα στις "ευαίσθητες περιοχές" που θα καθοριστούν µε βάση την οδηγία της νιτρορύπανσης. Στις περιοχές αυτές θα καθορίζονται συγκεκριµένες ποσότητες αζωτούχων λιπασµάτων που θα εφαρµόζονται έτσι ώστε να προστατεύεται το περιβάλλον. Μετά την αποπεράτωση του έργου και πριν την πληρωµή οποιασδήποτε ενίσχυσης ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να εξασφαλίσει/προσκοµίσει Άδεια Απόρριψης καθώς και Άδεια Λειτουργίας Εγκατάστασης µε βάση τη Νοµοθεσία Περί Εφαρµογής Προδιαγραφών για την Παραγωγή, Ταξινόµηση, Σήµανση και Εµπορία του Κρέατος Πουλερικών. Νοείται ότι οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των αποβλήτων των νέων πτηνοσφαγείων θα καλύπτονται από το µέτρο αυτό και δεν θα δικαιούνται συµµετοχής στο µέτρο Ενθάρρυνση της βελτίωσης και ανάπτυξης της µεταποίησης και εµπορίας γεωργικών προϊόντων. γ. Ελάχιστα κριτήρια συµµετοχής στο Σχέδιο για µονάδες κοµποστοποίησης - συγκοµποστοποίησης - παραγωγής βιοαερίου κτλ. Εξασφάλιση των αναγκαίων Αδειών (Πολεοδοµική, Οικοδοµής και µετά το τέλος της επένδυσης Άδεια Απόρριψης) Τεχνοοικονοµική Μελέτη Λεπτοµερή περιγραφή της διαδικασίας επεξεργασίας και χρήσης των αποβλήτων και της κοπριάς Τοπικές Αρχές/Κρατικές Υπηρεσίες, Κτηνοτροφικοί Σύνδεσµοι και άλλοι οργανωµένοι φορείς θα µπορούν να πάρουν ενίσχυση για τις µονάδες αυτές από το µέτρο αυτό.

20 55 ΥΨΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Το ποσοστό της ενίσχυσης θα καλύπτει το 65% της επιλέξιµης δαπάνης στις κανονικές περιοχές και το 75% στις µειονεκτικές περιοχές. Για τους νέους γεωργούς το ποσοστό αυξάνεται στο 70% στις κανονικές περιοχές και στο 80% στις µειονεκτικές περιοχές. ικαιούχοι Περιοχή Επένδυσης Μειονεκτικές Περιοχές Λοιπές Περιοχές Νέοι Γεωργοί 65% + 15% 55%+ 15% Λοιποί δικαιούχοι 60% + 15% 50% + 15% * Το ποσοστό 15% του πίνακα αποτελεί κρατική ενίσχυση για τις επενδύσεις που σχετίζονται µε τη συµµόρφωση των περιβαλλοντικών προτύπων Το ανώτατο/κατώτατο όριο κατά εκµετάλλευση ορίζεται ως εξής: Χοιροστάσια/Βουστάσια Εγκατάσταση Συστήµατος Μηχανικού ιαχωρισµού στερεών/υγρών χοιρολυµάτων ανώτατο ύψος ενίσχυσης µέχρι Ευρώ. Εγκατάσταση συστήµατος βιολογικής επεξεργασίας µε παραγωγή βιοαερίου ανώτατο και κατώτατο Ευρώ. Νοείται ότι εάν µια µονάδα επεξεργασίας εξυπηρετεί περισσότερα από ένα χοιροστάσια/βουστάσια το ανώτατο όριο θα είναι πολλαπλάσιο των Ευρώ ανάλογα µε τον αριθµό των χοιροστασίων/βουστασίων που θα συµµετέχουν. Εάν η µονάδα επεξεργασίας θα εξυπηρετεί µεγάλο αριθµό χοιροστασίων/βουστασίων το ανώτατο όριο θα καθορίζεται ανάλογα. Εγκατάσταση µονάδας κοµποστοποίησης/συγκοµποστοποίησης/παραγωγής βιοαερίου, ανώτατο ύψος ενίσχυσης Ευρώ και κατώτατο Ευρώ. Πτηνοσφαγεία: Ανώτατο και κατώτατο Ευρώ Νοείται ότι η µέγιστη ενίσχυση που µπορεί να λάβει ο αιτητής που συµµετέχει και σε άλλα καθεστώτα του Μέτρου 1.1 δεν θα υπερβαίνει τα Ευρώ. µε εξαίρεση την εγκατάσταση οµαδικών συστηµάτων βιολογικής επεξεργασίας µε παραγωγή βιοαερίου. Η Κυπριακή κυβέρνηση δυνατό να αποφασίσει να αυξήσει τα επίπεδα κρατικών ενισχύσεων που θα παρέχονται τόσο ποσοστιαία όσο και σε απόλυτους αριθµούς στα πλαίσια των ανωτάτων ορίων όπως προβλέπονται στο άρθρο 1.C του κανονισµού 1259/99 όπως αυτός διαµορφώνεται στη Συνθήκη Προσχώρησης. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ Η ενίσχυση χορηγείται στο δικαιούχο µε την πραγµατοποίηση της επένδυσης εφόσον αποδειχθεί η αποτελεσµατική λειτουργία της µονάδας και εξασφαλισθεί βεβαίωση από την Υπηρεσία Περιβάλλοντος ότι αυτή πληροί τις προϋποθέσεις για εξασφάλιση Άδειας Απόρριψης.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2012 Λευκωσία (Κύπρος) Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007 2013: Καθεστώς 1.5.2. Διαχείριση αποβλήτων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις ρ Πέτρος Μαυρομμάτης Λειτουργός Γεωργίας Α Αν. Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος

2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4. Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 2.4 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 Τεχνική βοήθεια και αξιολόγηση του Προγράµµατος 178 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 - ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΡΟ: 4.1 Τίτλος Μέτρου: Τεχνική υποστήριξη υλοποίησης,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (ii) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.2. Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς περιοχών µε µειονεκτήµατα, εκτός των ορεινών περιοχών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις

Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις 5.3.1.3.1. Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εκπλήρωση των προτύπων µε βάση την κοινοτική νοµοθεσία. Το µέτρο αφορά αµιγώς ανειληµµένες υποχρεώσεις ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση νέων γεωργών

Εγκατάσταση νέων γεωργών 5.3.1.1.2. Εγκατάσταση νέων γεωργών ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Εγκατάσταση νέων γεωργών ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 20 (α) (ii) και 22 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005. Άρθρα 13 και 14, και σηµείο 5.3.1.1.2 Παράρτηµα II του Κανονισµού

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006

Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του Κανονισµού (EΚ) 1698/2005 Άρθρο 64 και σηµείο 5.3.2.1.1 Παράρτηµα II, του Κανονισµού (ΕΚ) 1974/2006 5.3.2.1.1. Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΤΡΟΥ Ενισχύσεις στους γεωργούς ορεινών περιοχών για φυσικά µειονεκτήµατα ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Άρθρα 36 (α) (i) και 37 του

Διαβάστε περισσότερα

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013

Δράση 1.1: βιολογική γεωργία ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 Άξονας 2 : Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος διαχείριση των φυσικών πόρων Μέτρο 2.1.4 : Γεωργό-περιβαλλοντικές ενισχύσεις Δράση 1.1: βιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Σχέδιο Χορηγιών για Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ» ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο τέλος του 2013 ξεκινάει το πρόγραμμα για νέους αγρότες από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρόκειται για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 2004-2006 ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2004 i ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. ΠΡΟΛΟΓΟΣ iv ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 1.1 Εισαγωγή Οριοθέτηση Αγροτικών Περιοχών

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 2013 & ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ/ΕΚΤΡΟΦΗΣ ΕΛΓΑ 2013 - ΜΗΤΡΩΟ ΑΓΡΟΤΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΜΑΑΕ) Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ: Στις περιπτώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα (Π.Ε.Π.) Νοτίου Αιγαίου 2000 2006 και συγκεκριµένα στον 5 ο Άξονα Προτεραιότητας που αφορά δράσεις για τα Ολοκληρωµένα Προγράµµατα Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους

Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Παραγωγικά συστήματα προβάτων και αιγών: Βιοποικιλότητα, τοπικές φυλές και προϊόντα τους Αξίες και προκλήσεις στον τομέα της αιγο-προβατοτροφίας. Ποιες είναι οι προοπτικές για την ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας;

Διαβάστε περισσότερα

2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και ενδυνάµωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αγροτικών περιοχών

2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2. ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και ενδυνάµωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αγροτικών περιοχών 2.2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 ιατήρηση και αναβάθµιση του φυσικού περιβάλλοντος και ενδυνάµωση του κοινωνικοοικονοµικού ιστού των αγροτικών περιοχών 97 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 - ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 143(Ι)/99 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3370 της 3ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικός) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006).

Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΜΕΤΡΟ 3.1 Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης εγκατάστασης ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Περίοδος εφαρμογής: Το μέτρο καλύπτει ολόκληρη την περίοδο εφαρμογής του Ε.Π. (2000 2006). ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Με το

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ»

Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 50202 Ημερ. Λήξης: π.χ. 602 Σύνολο ωρών: 50 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 123Α Ο κλάδος της μεταποίησης ή / και εμπορίας των Γεωργικών Προϊόντων απαιτεί συνέχιση της στήριξης των επενδύσεων, κατά τομέα, ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΣΤΟ ΝΈΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Δρ. Σ. Αγγελόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων, Αλεξάνδρειο Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δεκέμβριος 2013 1 Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού παρέχει σε επιχειρήσεις/ βιομηχανίες αρκετά κίνητρα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΡΟΦΗ ΒΟΟΕΙΔΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1.1 Το Σχέδιο αφορά ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. 1.2 Στο Σχέδιο έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όσοι έχουν λάβει στεγαστικό δάνειο με υποθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού

Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Κείμενο εργασίας στα πλαίσια του ερευνητικού έργου WASSERMed Η Μελέτη Περίπτωσης για τη Σύρο: Υλοποιημένες δράσεις και η επιθυμητή συμβολή φορέων του νησιού Σχολή Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ Μονάδα Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι

ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ. Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ. Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ Παρουσίαση: Έλενα Σιβιτανίδου Ανώτερη Λειτουργός Εργασίας Τμήμα Εργασίας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ Η εργοδότηση αλλοδαπών που είναι υπήκοοι χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014

Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Πρόγραμμα Νέων Αγροτών 2014 Όσα πρέπει να γνωρίζεις για τα προαπαιτούμενα, τις υποχρεώσεις και το επενδυτικό σχέδιο Ένας διαφωτιστικός οδηγός για την καλύτερη ενημέρωση σας Για μια ερμηνευμένη λύση κομμένη

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E

«ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E «ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014 2020» Ομιλητής: Ιωαννίδης Απόστολος Πρόεδρος Δ.Σ. EUROAGRO A.E ΠΟΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ»

«ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» «ΜΕΤΡΟ 123 ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ Η βελτίωση και ο εξορθολογισµός της µεταποίησης και εµπορίας των πρωτογενών γεωργικών προϊόντων και που µε τον τρόπο αυτό συµβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα

Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια της νέας ΚΑΠ και οι προοπτικές εφαρμογής του στην Ελλάδα ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΓΕΩΤΕΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΓΡΟΔΑΣΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ Η Αγροδασοπονία στα Πλαίσια της Νέας ΚΑΠ 2014 2020 Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2014 Το αγροδασικό μέτρο στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1 ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Ε ΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ Σαν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων»

Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα. προγράµµατα που. Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών και δασοκοµικών προϊόντων» /νση: 25 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 14, ΤΡΙΠΟΛΗ ΤΚ 221 00 Τηλ: 2710-230233 Fax: 2710-230236 Η Εταιρεία προγράµµατα που Ανάπτυξης Πελοποννήσου «Αγαπήνωρ» σας ενηµερώνει για τα Μέτρο 123: «Προστιθέµενη αξία των γεωργικών

Διαβάστε περισσότερα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα

Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και η βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στην Ελλάδα Νίκος Χρυσόγελος Ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου www.chrysogelos.gr Αναθεώρηση: για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)

ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ (ΣΧΕΔΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε το πρόγραμμα για την ένταξη στο καθεστώς ενίσχυσης για την ενθάρρυνση των επενδύσεων μικρού

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος

Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία. της Ελλάδος Πρόσφατες Εξελίξεις στην Αγροτική Οικονοµία της Ελλάδος Το κείµενο αυτό προέρχεται από έκδοση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Μάιο του 2012 µε τίτλο: Agricultural Policy Perspectives, Member States factsheets

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού

ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού ΘΕΜΑ : Προσδιορισμός του εισοδήματος που αποκτάται από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολόγηση αυτού Πρόταση Σε μια προσπάθεια για την αντικειμενική εξεύρεση του αγροτικού εισοδήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ:

ΑΔΑ: 4ΑΛΨ46ΨΧΞΧ-Ν ΑΔΑ: ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ:ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ Αθήνα, 01 /02/2011 & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:8389 ΔΗΜΟΣΙΟ ΠΡΟΣ: Ως Πίνακα Διανομής ΚΟΙΝ: Ως Πίνακα Διανομής ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4218, 6/11/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟ Για σκοπούς διευκόλυνσης της εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ.

Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Σημεία αναφοράς στον Αγροδιατροφικό Τομέα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Περιφερειάρχης ΑΜΘ, κ. Γεώργιος Παυλίδης Κατά κεφαλή Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ΑΜΘ και Ελλάδας Η Ανατολική Μακεδονία

Διαβάστε περισσότερα

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο

Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε υπηκόους τρίτων χωρών που επενδύουν στην Κύπρο Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών - 7 Μαΐου 2013 www.bakertillyklitou.com Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές.

Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Προβλήματα, προοπτικές. Η παραγωγή, η επεξεργασία και η εμπορία του Κρητικού κρέατος. Ε. Σουρανάκης 1, Α. Στεφανάκης 2. Προβλήματα, προοπτικές. 1 Κτηνίατρος, Ιδιώτης, Πρόεδρος ΔΣ ΒΙΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. 2 Δρ, Κτηνίατρος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, I. Διαδικασία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.10.2008 Ε(2008) 6184 Θέμα : Κρατικές ενισχύσεις / Κύπρος Ενίσχυση N 556/2007 Σχέδιο κρατικών ενισχύσεων για επαναδραστηριοποίηση πληγέντων αγροτών και για αποκατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον»

ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ράσειςτου ΥΠΕΚΑ: το Πρόγραµµα «Χτίζοντας το Μέλλον» ρ Γιώργος Αγερίδης Μηχανολόγος Μηχανικός ιευθυντής Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας - Κ.Α.Π.Ε. e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς

Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Οι Προοπτικές Ανάπτυξης της Ασφαλιστικής Αγοράς Του Μιλτιάδη Νεκτάριου, Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Πρόεδρος INTERNATIONAL LIFE AEAZ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ, Ημερίδα, 5 Μαρτίου 2014. Η Επίδραση της Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕ ΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΟΨΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 1. Τίτλος Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013

Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 Σχέδια Για Την Εργοδότηση Ανέργων - Μάιος 2013 ΣΧΕΔΙΟ 1 ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ - ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Σύντομη Περιγραφή του Σχεδίου: Το Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΥΝEΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ (INSPECTION VISITS) Α. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η στοχευμένη προβολή του αναβαθμισμένου

Διαβάστε περισσότερα

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ»

«ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Τίτλος Προγράμματος Κατάρτισης : «ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» Ημερ. Έναρξης: π.χ. 15-10-2012 Ημερ. Λήξης: π.χ. 16-10-12 Σύνολο ωρών: 150 Χώρος Υλοποίησης Προγράμματος Κατάρτισης:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100

74,6 100 59,4 EΕ 25 = 63,1 % (2004) 10,5 EΕ-25 = 9,2 % (2004) 2,9 17,5 % (1999/2000) 0,13 SI) = 0,18 5 (2003) 82,0 EΕ- 25 = 100 Παράρτηµα 1. Κατάλογος κοινών δεικτών βάσης, εκροών, αποτελεσµάτων και επιπτώσεων I. Κοινοί δείκτες βάσης 1. είκτες βάσης σε σχέση µε τους στόχους / Όχι *1 Οικονοµική ανάπτυξη Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004

6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Παρ. ΙΙΙ(Ι) Αρ. 3895, 27.8.2004 Αριθµός 705 6987 Κ.Α.Π. 705/2004 Ο ΠΕΡΙ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΝΟΜΟΣ 2004 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 26(2)(γ) του περί Συµβουλίου Προϊόντων Νόµου του 2004 Για καλύτερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012)

ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ (ισχύει από 14/2/2012) Το Ενιαίο Στεγαστικό Σχέδιο αφορά την παροχή οικονοµικής βοήθειας για απόκτηση / συντήρηση ιδιόκτητης κατοικίας για µόνιµη ιδιοκατοίκηση σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕ ΑΦΙΣΕΙΣ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΥΘΥΝΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ- ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ&ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015 ΕΤΕΚ, ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008

2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 2o ΔΙΕΘΝΈΣ ΣΥΝΈΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΊΑ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΏΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ Χερσόνησος Ηρακλείου, 25-27 Σεπτεμβρίου 2008 Ολοκληρωμένη Διαχείρηση & Ελαιόλαδο ΠΟΠ/ΠΓΕ Κρήτης Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ Τίτλος Σχεδίου ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: 1/2011 Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό.

Τα προαναφερόµενα ποσά θα πρέπει αποδεδειγµένα να προέρχονται από το εξωτερικό. Αναθεώρηση κριτηρίων που αφορούν στη νέα, ταχεία διαδικασία χορήγησης Άδειας Μετανάστευσης σε αιτητές που είναι υπήκοοι τρίτων χωρών και επενδύουν στην Κύπρο. 1. Νοµικό Πλαίσιο: 1.1 Κατ' εφαρµογή των προνοιών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: «ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» ΕΡΓΟ: Τοπική Σύμπραξη για την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα νέων αγροτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 - ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΕΤΡΟ 1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1 Η μείωση της ρύπανσης που προκαλεί η γεωργία Η προστασία της άγριας χλωρίδας και πανίδας Η διατήρηση της βιοποικιλότητας των αγροτικών οικοσυστημάτων και του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α Αθήνα, 2009 Αριθμ. Πρωτ.: 292997 Ταχ. Δ/νση: Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015

ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 Αθήνα, 08/10/2015 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ, όσον αφορά στον πίνακα Ι) ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ 2015 1. Η σημασία των μικρών καλλιεργητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Το 2010, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΕΙΚΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΝ Περιγραφή των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων. Η εισαγωγή του θεσμού των Μεικτών Τουριστικών Αναπτύξεων (ΜΤΑ) στη Κύπρο κρίθηκε σκόπιμη ως ένα δυνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια :

ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π1) ΟΡΙΣΜΟΙ Για την εφαρμογή του προγράμματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την αντίστοιχη προσδιοριζόμενη έννοια : α) Γεωργία Είναι ο τομέας της οικονομίας,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου

Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚYΠΡΟY ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ Οδηγός Κώδικα Συμπεριφοράς για το Χειρισμό Δανειοληπτών που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Ιούνιος 2015 Το έγγραφο αυτό είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ IRIS ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 52, 71305, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΛ: 2810 360715 7 FAX: 2810 360718 info@irisbio.gr / www.irisbio.gr ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ")

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ (ΣΥΜΦΩΝΙΑ) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΚΩ ΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΑΝΕΙΑ ("ΣΥΜΦΩΝΙΑ") Τη συµφωνία διαπραγµατεύθηκαν και ενέκριναν οι ευρωπαϊκές ενώσεις καταναλωτών καθώς και οι ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Eπιστροφή στη γεωργία του παρελθόντος Οι διατροφικές κρίσεις και οι ανησυχίες που προκάλεσαν στους καταναλωτές ως προς την ασφάλεια των τροφίµων, οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΟΝΟΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014-2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ AGROQUALITY FESTIVAL Αγαπητοί φίλοι και φίλες, Αποτελεί κοινή διαπίστωση πως η κρίση που βιώνει η χώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Αθήνα, 17 Μαρτίου 2010 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» Επιδοτήσεις για παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε κατοικίες, βάσει ενεργειακής επιθεώρησης µε: α) άνειο µε επιδότηση επιτοκίου β) Άµεση επιχορήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Άρθρο 25 Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παράγραφος 1 Ομάδες Παραγωγών - Οργανώσεις Παραγωγών 1. α) Οι Ομάδες παραγωγών αποτελούν αυτοτελείς νομικές οντότητες με πλήρη δικαιοπρακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΣΣΑΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ 4 Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο (2007 2013) ΑΘΗΝΑ 14 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΓΤΑΑ) ΚΑΝ.. 1698/2005 ΕΠΙΤΕΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

Προκλήσεις στην Αγορά Ηλεκτρισµού της Κύπρου Ενεργειακό Συµπόσιο ΙΕΝΕ 26 Ιανουαρίου 2012 Εισαγωγή Προτού προχωρήσω να αναλύσω το ρόλο της Αρχής Ηλεκτρισµού στο νέο περιβάλλον της απελευθερωµένης Αγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020

Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Επιδοτήσεις 2015 Νέα ΚΑΠ 2015-2020 Χατζηλιάδης Γεώργιος ιευθυντής Υπηρεσιών-Πληροφορικής 1 οµή παρουσίασης Εκκρεµότητες ΟΣ Ε έτους 2014 Αλλαγή Υποβάθρου Τηλεπισκόπηση Τεχνική Λύση Έναρξη ΟΣ Ε 2015 Φάσεις

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting

Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας DS Consulting Δημήτρης Σωτηρόπουλος Τεχνολόγος Γεωπονίας Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης Λειτουργία Συστήματος Ελέγχου Πιστοποίηση Προϊόντων Κανονισμός (ΕΚ) 834/2007 Κανονισμός (ΕΚ) 889/2008 Κανονισμός (ΕΚ) 710/2009 Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. της. Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της Πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 2008/98/ΕΚ για τα απόβλητα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου

Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΣΧΕΔΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ανοικτά μέχρι τις 11 Μαΐου Μαρία Κονέ Συμβ. Επιχειρήσεων ΣΧΕΔΙΟ ΝΕΑΝΙΚΗΣ & ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Δικαιούχοι Νεανική

Διαβάστε περισσότερα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα

Μελισσοκομία. Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Σημαντικός κλάδος της πρωτογενούς παραγωγής Εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον Στηρίζει το οικογενειακό εισόδημα Διαδεδομένη σε όλη τη χώρα Μελισσοκομία Μελισσοκομία 22.000 περίπου μελισσοκόμοι

Διαβάστε περισσότερα

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3.

Κατά κεφαλήν ετήσιο Ακαθάριστο Εισόδηµα ( ) Βαθµολογία 12.001 15.000 4 9.501 12.000 8 7.501-9.500 12 5.501-7.500 16 3.501 5.500 20 3. ΓΕΝΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ TO ΠΑΚΕΤΟ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Το Πανεπιστήµιο Frederick προκηρύσσει από τις Οκτωβρίου µέχρι 30 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (Ε.Γ.Τ.Π.Ε. Π) Γ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021

2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. (Αρ. 106(1)/2002) Ελέγχου της Ρύπανσης -των Νερών Νόμου του 20021 Ε.Ε. Παρ. 111(1) Αρ. 4000, 3.6.2005 2349 Κ.Λ.Π. 271/2005 Αριθμός 271 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 (Αρ. 106(1)/2002) Διάταγμα με βάση το άρθρο S(l)(t) Ο Υπουργός, Γεωργίας, Φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα

Το Σχέδιο στοχεύει στην υποστήριξη, ανάπτυξη και προώθηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα Απρίλιος 2015 Σύντομη Περιγραφη ΣΧΕΔΙΟ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 108 Nikou Pattichi

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα

Ελληνικό Σήμα στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα Ελληνικό Σήμα στο Ιωάννα Ζτάλιου M.Sc. Γεωπόνος Τροφίμων ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ Διεύθυνση Διαχείρισης Ελέγχων Γάλακτος & Κρέατος Κηφισίας 33, Θεσσαλονίκη email: ztaliou@elog.gr 1 Νομοθετικό πλαίσιο Νόμος 4072/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 83840/3591/87 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ Αρχή έκδοσης: ΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ: 1Δ Μέγεθος κειμένου:

Διαβάστε περισσότερα