ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014 ΜΔΛΔΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α.: ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ (ΚΑΡΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΟ Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕΧΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ Θ προμικεια των τροφίμων αφορά ςτισ εξισ ομάδεσ: Ι) ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Α) ΚΑΠΗ, Κ.Α ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ, ποςοφ 5.818,37. ΟΜΑΔΑ 1) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 3.055,66 ΟΜΑΔΑ 2) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 23%, ποςό 2.667,18 ΟΜΑΔΑ 3) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 95,53 Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ ,35. ΟΜΑΔΑ 4) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,31 ΟΜΑΔΑ 5) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 5.140,59 ΟΜΑΔΑ 6) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 937,45 Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ 9.583,46. ΟΜΑΔΑ 7) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 4.666,60 ΟΜΑΔΑ 8) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.724,83 ΟΜΑΔΑ 9) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.402,11 ΟΜΑΔΑ 10) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.789,92 ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» K.A ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ποςοφ ,28. ΟΜΑΔΑ 11) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,68 ΟΜΑΔΑ 12) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,82 ΟΜΑΔΑ 13) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,38 ΟΜΑΔΑ 14) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,40 ΟΜΑΔΑ 15) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ΟΜΑΔΑ 16) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των: - N.2286/ ΦΕΚ Αϋ19/ «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». - Ν.2307/1995/Α 113 «Ρροςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.2539/1997/Α 244«Συγκρότθςθ Ρρωτοβάκμιασ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». - Ν.3463/2006/Αϋ114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».

3 - Ν.3548/2007/Αϋ68«Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.3801/2009/Αϋ163, «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ». - Ν.3852/2010/Αϋ87 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ πρόγραμμα Καλλικράτθσ». - Ν.3979/2011/Αϋ138 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ». - Του Ν.3886/2010/Αϋ173 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21 θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25 θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ 11 θσ Δεκεμβρίου 2007(L335). - Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». - Του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσΦεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. - Του Ν. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ"). - Του Ρ.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 203/1998 και 79/ Των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότθτα μόςχου), 1538/1991 (ποιότθτα κοτόπουλου). - Των Ρ.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Ρ.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδθγία τθσ Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), τθν 3/ Αγορανομικι διάταξθ, για νωπά Οπωρολαχανικά, τθν Υ1γ/Γ.Ρ. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Βϋ/ , Υγειονομικι διάταξθ Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων & ποτϊν). - Του Ν. 3526/2007 «παραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ». - Τθσ με αρικμό 1450/550/ Υπουργικισ Απόφαςθσ. - Τθσ με αρικμό 543/5543/00 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 376 Β /00). - Του Ν. 2362/95 "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ". - Του Ρ. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». - Τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ΦΕΚ 240 (τεφχοσ Αϋ), θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεφχοσ Α), άρκρο 4 παρ. 1 και με τθν οποία ανατίκεται ςτουσ διμουσ θ ανάδειξθ χορθγθτϊν, για τθν προμικεια τροφίμων και ειδϊν κακαριότθτασ για όλα τα ιδρφματα και τουσ οργανιςμοφσ αυτϊν. - Ρ.Δ. 60/2007/Α 64 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ /11/2005». - Υ.Α /93/ ΦΕΚ 185 Βϋ/ Απόφαςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΡΟΤΑ)». - Τθσ Ρ.Ν.Ρ. «Ζγκριςθ των ςχεδίων των ςυμβάςεων τροποποίθςθσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ /άρκρο 4» ΦΕΚ Α 240/

4 Ππωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των ,79, Φ.Ρ.Α ,67 δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό ,46 θ οποία προβλζπεται να βαρφνει τουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2014 του ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ με Κ.Α (5.818,37 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ 2014» το οποίο ποςό κα ξοδευτεί όλο μζςα ςτο 2014, με Κ.Α ( ,81 ) «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ» από το οποίο ποςό κα ξοδευτοφν τα μζςα ςτο οικονομικό ζτοσ 2014 και το υπόλοιπο ποςό των ,81 μζςα ςτο ζτοσ 2015, και τον κωδικό του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» Κ.Α (85.000,00 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ» του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. οικονομικοφ ζτουσ Το υπόλοιπο ποςό των ,28 τθσ πίςτωςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κα προβλεφκεί ςτον αντίςτοιχο Κ.Α. ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ (2015). Συγκεκριμζνα θ προμικεια τροφίμων αφορά: Α. Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου: ,25 άνευ Φ.Ρ.Α. ( ,43) Β. Ρρομικεια ειδϊν οπωροπωλείου: ,54 άνευ Φ.Ρ.Α. (46.328,35). Γ. Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου : ,60 άνευ Φ.Ρ.Α. (28.364,80). Δ. Ρρομικεια ειδϊν ιχκυοπωλείου: ,40 άνευ Φ.Ρ.Α. (24.916,96). Ε. Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου - ηαχαροπλαςτείου: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (15.462,92). ΣΤ. Ρρομικεια γαλακτοκομικϊν ειδϊν: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (11.752,00). Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοικτό διεκνι μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα ελαιόλαδα, οπωρολαχανικά, κρζατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδθ παντοπωλείου, είδθ αρτοποιείου ηαχαροπλαςτείου και τα γαλακτοκομικά είδθ θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρουν τθ χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ τθσ μελζτθσ. Αναλυτικά, ςτθ μελζτθ περιγράφονται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια των ηθτουμζνων ειδϊν και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για κάκε ομάδα ξεχωριςτά ι και για το ςφνολο των ομοειδϊν ομάδων ι και για το ςφνολο των ομάδων. Οι ενδεικτικζσ τιμζσ για τα παραπάνω είδθ ελιφκθςαν από το ελεφκερο εμπόριο. Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ορίηεται θ 30θ Σεπτεμβρίου ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΕ ΓΚΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΟΤΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.:«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5 /2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/2/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α : ,67 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,46 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

6 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η CCP PV V ΦΠ Α 13% 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ. 220 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,16 35,20 4,58 39,78 Τ ΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ 35,20 Κ ΑΘΑΡ Η 4,58 39,78 ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ς υς κ. 1 κιλοφ 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,12 89,60 11,65 101,25 Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Τ Π2 Ο ΑΟ ΛΜΑΔ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ Α 1Β ΡΙΝΑ : Ε) ςυςκ. ΙΔ Η Π500γρ. ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ40 ΑΠ Η ΜΕ ΣΕΜΑ Δ ΧΙΑΜΟ Ρ ΦΩ0,68 Η ΜΕ Η 27,20 Η ΜΕ Ρ Η 3,54 ΙΑ Σ ΙΜΗ 30,74 Σ ΜΗ 3 ΑΜΑ ΜΤ ΓΙΙ: Δ ΑΕΛ ΛΑΙΟ ΟΨΤ Χ Α ΛΑΔ ΩΜΗ Ος υς κ. 200 γ ρ. 45 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 4 180,00 23,40 203,40 41 ΑΕΛ ΝΘΟΝΕΡΟ Α ΙΟΛ Α Δ Ο 200γρ. γνήςιο ςυςκ.1 lit 28 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,12 3,6 24,96 7,20 0,94 3,24 28,20 8,14 5 Α ΤΝΘΟ ΝΟΛ Ο ΑΣΡΑ ΜΗΜΑ ΒΟ ΙΣΟΤ Σ Ο ΚΙΙ ΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 23,40 24,96 3,04 3,24 26,44 28,20 6 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.1lit. 6 TEMA X IA 2,5 15,00 1,95 16,95 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ Κ Ο τφπ ου Κ ΕΡΚ Τ ΡΑ ς υς κ γ Γ ΕΝΙΚΟ ρ. Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,02 45,90 343,72 5, ,74 51,87 8 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Β ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ S OFT μαργαρίνη (250 γρ) 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,57 60,16 62,80 7,82 8,16 67,98 70,96 9 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 1 Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,12 252,70 351,54 32, ,66 285,55 10 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 4% λιπ. 410γ ρ(ελ Α ΦΡΤ ) 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 252,70 32,85 285,55 11 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Δ12 Η ΜΟ Γ Α ΡΤ ΑΓ ΦΑ ΛΙΑ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Ο14 ΜΑΔ Ζ ΑΑ Χ Α2: ΡΗ ΕΑ ΙΔ Χ ΝΗ Η ςυςκ.400γρ. Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η 30 C P V ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75ΦΠ Α 23% 22,50 2,93 25,43 Ο ΜΑΔ Α 2: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ 15 Ζ Α Χ Α ΡΗ ς υς κ. 1κ. 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,98 78,40 10,19 88,59 16 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,25 50,00 6,50 56,50 17 Κ Α Κ Α Ο ς υς κ. 125 γ ρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΕΝΔΕΙΚ 1,05 ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ 10,50 Η ΠΟ 1,37Ο ΣΕΛΙΚ 11,87Η Α/Α 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Κ Α ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ς υς κ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 0,98 9,80 1,27 11,07 1 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο ΠΟΣΟ ΣΤ ΠΟΤ COL A (330ml) 720 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 612,00 140,76 752,76 19 Κ Α ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 0,98 9,80 1,27 11,07 2 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο Γ Κ Α Ζ ΟΖ Α (330ml) 192 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 163,20 37,54 200,74 20 Κ Α ΡΤ Δ ΟΨΤ Χ Α ςυςκ.200γρ. 40 ΣΕΜΑ ΙΑ 2,85 114,00 14,82 128,82 3 Α Λ ΟΤ ΜΙΝΟΧ Α ΡΣΟ Τ Κ. ΣΩΝ 150 ΜΕΣΡΩΝ 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 16 64,00 14,72 78, ΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚ Ο 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,9 0,6 312,00 3,60 40,56 0,83 352,56 4,43 22 Κ Α ΦΕ ΣΙΓ ΜΙΑ ΙΟ 200γρ. 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 6,5 39,00 5,07 44,07 5 Α ΝΣΙΚ ΟΛ Λ ΗΣΙΚ Ο Χ Α ΡΣΙ Λ Α Δ ΟΚ ΟΛ Λ Α 10 ΜΕΣΡ 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,1 16,80 3,86 20, Κ ΒΑ Α ΝΙΛ ΦΕ ΙΕ ΦΙΛ Α ΣΡΟΤ ρωμα 500γρ. ςυςκ.0.15γρ ΣΕΜΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΙΑ 5,92 0,4 296,00 24,00 38,48 5,52 334,48 29, ΜΑ ΒΑ ΦΕ Γ ΙΑ ΞΑ ΗΡΗ Τ Γ ΩΝ ςυςκ. Κ ΟΚ8 Κγρ. ΙΝΕ 20 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,8 2,6 16,00 10,40 2,08 2,39 18,08 12, ΜΕΛ Δ ΙΑ ΦΑ Ι ςυςκευαςία ΝΗ ΜΕΜΒΡΑ 1 ΝΗ κιλοφ Τ Κ. 300 ΜΕΣΡΩΝ 24 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,60 68,00 24,65 15,64 214,25 83, ΜΠΑ Λ ΕΜΟΝΙΣΑ ΙΚ ΙΝ ΠΑ(330ml) ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,07 0,85 122,40 6,42 28,15 0,83 150,55 7, ΜΠΡΑ ΝΣΤ 700ml Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 4 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 14,5 0,5 58,00 4,00 13,34 0,52 71,34 4,52 11 ΟΤ Ζ Ο 750ML 4 TEMA X IA 10,5 42,00 9,66 51,66 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ γ ΠΙΑ ΣΑ ρ. ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΑ Γ ΗΣΟΤ Τ Κ. 50 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,90 10,00 1,42 2,30 12,32 12,30 ΠΙΑ ΣΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΡΟΤ ΣΟΤ Γ Λ Τ Κ Τ Κ ΣΕΜ. ΠΑ ΣΑ Κ Α Λ Α ΜΑ Κ ΙΑ Α ΝΑ ΨΤ Κ ΣΙΚ ΩΝ 100τεμ 20 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 5,94 13,80 0,77 73,80 6, ΠΟΡΣΟΚ ΣΑ ΦΙΔ Ε Α Λ(μαφρη) Α Δ Α ΜΠΛ ςυςκ. Ε (330ml) 200 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 1,7 612,00 3,40 140,76 0,44 752,76 3, ΠΟΣΗΡΙΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α Τ Κ. 50 ΣΕΜΑ Χ. Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ς υς κ.50γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 1,5 1,18 30,00 30,68 6,90 3,99 36,90 34,67 16 ΟΔ Α Κ ΟΝΗ ς υς κ. 400γ ρ. 2 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 2,34 0,54 2,88 32 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 30 ΣΕΜΑ ΙΑ 1,45 43,50 5,66 49,16 17 ΦΙΑ Λ Ε ΒΟΤ ΣΑ ΝΙΟΤ ΜΠΛ Ε 90γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,3 52,00 11,96 63, ΦΡΤ ΦΙΑ ΛΓ Ε Α ΝΙΕ Τ Γ ΡΑ ΣΑ ΕΡΙΟΤ ΡΕΝΙΕ 450γρ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2, ,04 160,00 40,44 36,80 351,48 196, ΦΤ ΦΙΛ ΣΙΝΗ ΣΡΑ ςυςκ. Κ Α ΦΕ 400 1Χ 4 γρ. ς υς κ. 40 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,27 1,09 54,48 32,70 7,08 7,52 61,56 40,22 35 ΦΛ ΩΡΑ ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ςυςκ. 500 γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 3,95 39,50 5,14 44,64 20 Χ Α ΡΣΟΠΕΣ ΕΣΕ Τ Κ. Ε ΣΙΑ ΣΟΡΙΟΤ 750 ΣΕΜ 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,5 25,00 5,75 30,75 ΕΝΙΚΟ ΝΟΛ Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 2.643,96 343, ,67 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,44 498, ,18

7 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η Φ.Π.Α ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ Τ Δ ΩΝΙΑ 15 Κ ΙΛ Α 4 60,00 7,80 67,80 2 Λ ΕΜΟΝΙΑ 4 Κ ΙΛ Α 0,96 3,84 0,50 4,34 3 ΜΗΛ Ο ΦΤ ΡΙΚ Ι 9 Κ ΙΛ Α 2,3 20,70 2,69 23,39 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 3 84,54 10,99 95,53 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 kg Κ ΙΛ Α 1, ,00 960, ,96 2 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, , , ,00 3 Ζ Α Χ Α ΡΗ ςυςκ. 1 kg ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 917, ,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,20 748, ,38 5 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ Τ Κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 698, ,88 6 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 7 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 912, ,60 8 ΠΕΝΝΕ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 9 Χ Τ Λ ΟΠΙΣΕ ς υς κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 975, ,78 10 Κ ΡΙΘΑ ΡΑ Κ Ι ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 1L t ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3, , , ,74 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Β , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,31

8 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 700 Κ ΙΛ Α 2, ,00 216, ,58 2 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 340 Κ ΙΛ Α 4, ,40 199, ,74 3 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 340 Κ ΙΛ Α 3, ,80 175, ,27 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,20 591, ,59 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α /Α ΕΙΔ Η ΙΧΘΤ ΟΠ Ω Λ ΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 140 Κ ΙΛ Α 4,16 582,40 75,71 658,11 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 40 Κ ΙΛ Α 6,18 247,20 32,14 279,34 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 6 829,60 107,85 937,45 Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ςυςκ. 500γρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 456,00 59,28 515,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,09 523,20 68,02 591,22 3 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ ςυςκ. 500γρ. 360 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,64 230,40 29,95 260,35 4 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 228,00 29,64 257,64 5 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,30 312,00 40,56 352,56 6 Α ΡΑ Κ Α Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΟ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 7 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΑ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 8 Α Γ Κ ΙΝΑ ΡΕ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΕ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,84 460,80 59,90 520,70 9 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,54 369,60 48,05 417,65 10 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ ςυς κ.500γρ. 310 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 294,50 38,29 332,79 11 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 200 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 190,00 24,70 214,70 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08

9 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 5lt 36 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 14,59 525,24 68,28 593,52 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,74 536, ,60 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 180 Κ ΙΛ Α 4,51 811,80 105,53 917,33 2 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 180 Κ ΙΛ Α 3,97 714,60 92,90 807,50 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,40 198, ,83 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 120 Κ ΙΛ Α 4,16 499,20 64,90 564,10 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 120 Κ ΙΛ Α 6,18 741,60 96,41 838,01 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,80 161, ,11 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Σ ΗΣΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡ ΣΟΠΟΙΕΙΟΤ ΣΕΜΑΧ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α -ΖΑΧ ΑΡ ΟΠΛΑ ΣΕΙΟΤ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΨΩΜΙ / 350 γραμ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 205, ,92 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,00 205, ,92 C P V

10 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ ΧΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 κιλοφ 600 ΚΙΛ Α 1,12 672,00 13% 87,36 759,36 2 Α Λ Α ΣΙ ΧΟΝΣΡΟ ςυςκ. 1κ ιλοφ 10 ΚΙΛ Α 0,59 5,90 13% 0,77 6,67 3 Α Λ Α ΣΙ ΨΙΛ Ο φιάλη 750γρ. 400 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,59 236,00 13% 30,68 266,68 4 Α Λ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ ΡΙΝΑ ) ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,68 680,00 13% 88,40 768,40 5 Α ΜΤ Γ Δ Α Λ Α ςυςκ. 200γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,90 145,00 13% 18,85 163,85 6 Α ΝΘΟ Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΟΤ ΚΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 936,00 13% 121, ,68 7 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.5lit. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 9,28 185,60 13% 24,13 209,73 8 Α ΡΑ ΚΑ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κιλ 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 234, ,00 9 ΒΑ ΝΙΛ ΙΕ Α ρωμα ςυςκ.0.15γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,40 120,00 23% 27,60 147,60 10 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΒΙΣΑ Μ μαργαρίνη (250γρ) ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 306, ,15 11 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ ΚΟ ςυςκ. 500γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7,65 382,50 13% 49,73 432,23 12 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 475,00 13% 61,75 536,75 13 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 37,50 13% 4,88 42,38 14 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 112,50 13% 14,63 127,13 15 Γ ΙΑ ΟΤ ΡΣΙ ςτραγγιςτό ςυςκ.1κ. 200 ΚΙΛ Α 3,85 770,00 13% 100,10 870,10 16 Γ ΚΟΦΡΕΣΕ 17 γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,35 630,00 13% 81,90 711,90 17 Δ Α ΦΝΗ 0.15γρ 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 118,00 13% 15,34 133,34 18 Δ Τ Ο ΜΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0.20γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 236,00 13% 30,68 266,68 19 ΕΛ ΙΕ ςυςκ.1κ. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,70 114,00 13% 14,82 128,82 20 Ζ Α ΜΠΟΝ ςε φζτεσ 10 ΚΙΛ Α 7,80 78,00 13% 10,14 88,14 21 Ζ Α ΧΑ ΡΗ Α ΧΝΗ ςυςκ.500γρ. 120 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 90,00 13% 11,70 101,70 22 Ζ Α ΧΑ ΡΗ ςυςκ. 1κ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 686,00 13% 89,18 775,18 23 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,25 187,50 13% 24,38 211,88 24 Ζ Τ ΜΑ ΡΙΚΟ Α ΣΡΑ ΚΙ-ΠΕΠΟΝΑ ΚΙ-ΦΙΔ Ε 500γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 285,00 13% 37,05 322,05 25 ΚΑ ΚΑ Ο ςυςκ. 125 γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,05 52,50 13% 6,83 59,33 26 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ςυςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 27 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 28 ΚΑ ΡΤ Δ ΟΨΤ ΧΑ ςυςκ.200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,85 285,00 13% 37,05 322,05 29 ΚΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚΟ 500γρ. 40 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 3,90 156,00 13% 20,28 176,28 30 ΚΑ ΦΕ ΦΙΛ ΣΡΟΤ 500γρ. 80 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,92 473,60 13% 61,57 535,17 31 ΚΟΡΝ ΦΛ ΕΪΚ ςακ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 357, ,50 32 ΚΡΙΘΑ ΡΑ ΚΙ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 950,00 13% 123, ,50 33 ΚΤ ΜΙΝΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ.0,50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 34 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΑ ΚΙ ΚΟΦΣΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 185, ,25 35 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ 500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 190,00 13% 24,70 214,70 36 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ςυςκ.500γρ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 665,00 13% 86,45 751,45 37 ΜΑ ΡΜΕΛ Α Δ Α ςυςκ. 500γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 121,00 13% 15,73 136,73

11 38 ΜΑ ΣΙΧΑ Α ρωμα ςυςκ.0,20γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 4,19 125,70 13% 16,34 142,04 39 ΜΕΛ Ι ςυςκευαςία 1 κιλοφ 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7, ,00 13% 205, ,40 40 ΜΟ ΧΟΚΑ ΡΤ Δ Ο ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,67 83,50 13% 10,86 94,36 41 ΜΠΑ ΙΚΙΝ ΠΑ ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,07 107,00 13% 13,91 120,91 42 ΜΠΑ ΧΑ ΡΙ ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 43 ΜΠΕΪΚΟΝ 10 ΚΙΛ Α 6,37 63,70 13% 8,28 71,98 44 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΜΙΡΑ ΝΣΑ ςυςκ.250γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 726,00 13% 94,38 820,38 45 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΠΣΙ ΜΠΕΡ ςυςκ.225γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,50 13% 165, ,67 46 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑ Λ ΩΜΕΝΟ 1,5 lit. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,22 110,00 13% 14,30 124,30 47 Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,50 250,00 13% 32,50 282,50 48 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑ Τ ΡΟ ςυςκ.0,50γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 245,00 13% 31,85 276,85 49 ΠΟΤ ΡΕ ςυςκ. 500 γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,47 882,00 13% 114,66 996,66 50 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ.500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,54 308,00 13% 40,04 348,04 51 ΡΙΓ Α ΝΗ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0,50γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 196,00 13% 25,48 221,48 52 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ. 500γ ρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 212, ,55 53 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΠΙΛ Α ΦΙ Bonnet ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 337, ,48 54 ΙΜΙΓ Δ Α Λ Ι ςυςκ.500γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,78 195,00 13% 25,35 220,35 55 ΟΔ Α ςυςκ. 400γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 58,50 23% 13,46 71,96 56 ΟΤ Α ΜΙ ςυςκ.250γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,46 73,80 13% 9,59 83,39 57 ΠΑ ΝΑ ΚΙ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 175, ,50 58 ΣΑ ΦΙΔ Ε (μαφρη,ξανθιά) 10 ΚΙΛ Α 1,70 17,00 13% 2,21 19,21 59 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 900 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 855,00 13% 111,15 966,15 60 ΣΟΜΑ ΣΟΧΤ ΜΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 232, ,96 61 Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ςυςκ.50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 59,00 13% 7,67 66,67 62 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,45 72,50 13% 9,43 81,93 63 ΣΤ ΡΙ ΚΑ ΕΡΙ 800 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 811, ,20 64 ΣΤ ΡΙ ΚΕΦΑ Λ ΟΣΤ ΡΙ 200 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 202, ,80 65 ΣΤ ΡΙ ΦΕΣΑ ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 1.115, ,40 66 ΣΤ ΡΙ ΕΝΣΑ Μ Ε ΦΕΣΕ 50 ΚΙΛ Α 7,80 390,00 13% 50,70 440,70 67 ΦΑ ΚΕ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 160, ,55 68 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ.500γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,30 780,00 13% 101,40 881,40 69 ΦΤ Λ Λ Ο Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ (χωριάτικο) 500γ ρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 284,00 13% 36,92 320,92 70 ΦΤ Λ Λ Ο ΚΡΟΤ ΣΑ 450γρ. 180 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 511,20 13% 66,46 577,66 71 ΦΤ ΣΙΝΗ ςυςκ. 400 γρ. 35 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,27 79,45 13% 10,33 89,78 72 ΧΑ Λ ΒΑ με ταχίνι ςυςκ.1κ. 20 ΚΙΛ Α 4,78 95,60 13% 12,43 108,03 73 ΧΑ ΜΟΜΗΛ Ι 50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 47,50 13% 6,18 53,68 74 ΧΤ Λ ΟΠΙΣΕ ςυςκ.500γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 144, ,56 75 ΧΤ ΜΟΙ τεμ.1lit (π ορτοκάλι,ροδάκινο κλπ ) 300 Λ ΙΣΡΑ 1,30 390,00 13% 50,70 440,70 ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36

12 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 13% 208, ,00 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι 1.600,00 13% 208, ,00 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ ΙΙ: Ε ΛΑΙΟ ΛΑΔ Ο - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο π αρθζνο ςυςκ.5 lit 450 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 15, ,00 13% 931, ,32 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο ΙΙ 7.164,00 13% 931, ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Β 8.764, , ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,68 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΤΝΟΛΙ-Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Γ Γ ΟΤ ΡΙΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 130, ,00 2 Α ΝΙΘΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 3 Α Χ Λ Α Δ ΙΑ ΚΙΛ Α 1, ,00 678, ,60 4 ΒΕΡΤ Κ ΟΚΑ 600 ΚΙΛ Α 1,34 804,00 104,52 908,52 5 ΚΑ ΡΟΣΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 134, ,55 6 ΚΑ ΡΠΟΤ Ζ Ι 800 ΚΙΛ Α 0,49 392,00 50,96 442,96 7 ΚΟΛ ΟΚΤ ΘΙΑ 500 ΚΙΛ Α 0,99 495,00 64,35 559,35 8 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ Ξ ΕΡΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 165, ,75 9 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ ΦΡΕ ΚΑ 120 ΚΙΛ Α 1,09 130,80 17,00 147,80 10 Λ Α Χ Α ΝΟ ΚΙΛ Α 0,35 350,00 45,50 395,50 11 Λ ΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 205, ,92 12 ΜΑ ΝΣΑ ΡΙΝΙΑ 350 ΚΙΛ Α 0,84 294,00 38,22 332,22 13 ΜΑ ΡΟΤ Λ ΙΑ 700 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,50 350,00 45,50 395,50 14 ΜΑ ΪΝΣΑ ΝΟ 550 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 550,00 71,50 621,50

13 15 ΜΗΛ Α Κ ΙΛ Α 1, ,00 493, ,35 16 ΜΕΛ ΙΣΖ Α ΝΕ 100 Κ ΙΛ Α 1,00 100,00 13,00 113,00 17 ΜΠΑ ΝΑ ΝΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 819, ,00 18 ΝΕΚ ΣΑ ΡΙΝΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,50 750,00 97,50 847,50 19 ΝΣΟΜΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 273, ,00 20 ΠΑ ΣΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 0, ,00 728, ,00 21 ΠΕΠΟΝΙ Κ ΙΛ Α 1, ,00 309, ,40 22 ΠΙΠΕΡΙΕ 250 Κ ΙΛ Α 2,60 650,00 84,50 734,50 23 ΠΟΡΣΟΚ Α Λ ΙΑ Κ ΙΛ Α 0,65 975,00 126, ,75 24 ΠΡΑ Ο 16 Κ ΙΛ Α 1,20 19,20 2,50 21,70 25 ΡΟΔ Α Κ ΙΝΟ Κ ΙΛ Α 1, ,00 214, ,50 26 ΕΛ ΙΝΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 27 Κ ΟΡΔ Ο 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,30 150,00 19,50 169,50 28 ΠΑ ΝΑ Κ Ι 500 Κ ΙΛ Α 1,00 500,00 65,00 565,00 29 ΣΑ ΦΤ Λ ΙΑ 50 Κ ΙΛ Α 1,30 65,00 8,45 73,45 30 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,40 700,00 91,00 791,00 31 ΦΡΑ ΟΤ Λ Ε 350 Κ ΙΛ Α 2,00 700,00 91,00 791,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,82 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 2.700,00 Κ ΙΛ Α 2, ,00 835, ,38 Κ ΙΜΑ Α ΠΟ ΝΕΑ ΡΟ ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μην ών ) 2 Κ ΙΛ ΟΣΟ, ΕΛ ΙΑ 1.000,00 Κ ΙΛ Α 8, , , ,00 3 ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μηνών) ΠΑ Λ Α, ΠΟΝΣΙΚ Ι 500,00 Κ ΙΛ Α 8, ,00 546, ,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,38 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΙΛ ΕΣΟ 2.000,00 Κ ΙΛ Α 4, , , ,60 2 ΠΕΡΚ Α ΦΙΛ ΕΣΟ 800,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 712, ,40 3 ΦΙΛ ΕΣΟ Γ Λ Ω Α 1.000,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 803, ,40 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,40

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδος: 10/06/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2224 ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει:

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ Αρ.πρωτ.24091/16-9-2015 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ -ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ Ιωάννινα : / 01/ 2013 Αριθμ. Πρωτ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΔΡΑΤΛΙΚΟΤ ΑΝΕΛΚΤΣΗΡΑ Ημερομηνία: 12/4/2012 Αρ. Πρωτ. 335 Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ: Ρρομικεια Υδραυλικοφ Ανελκυςτιρα με Φρεάτιο κατάλλθλο

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ»

Απαιτήςεισ ςτοιχείων τεκμηρίωςησ φυςικοφ αντικειμζνου επενδφςεων ςτο πλαίςιο τησ Δράςησ digi-lodge ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 1. «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» & ςχετική τεκμηρίωςη ΔΑΠΑΝΗ 1 «Δαπάνεσ Προμήθειασ Εξοπλιςμοφ» Περιλαμβάνονται δαπάνεσ για τθν προμικεια βαςικοφ εξοπλιςμοφ που κρίνεται από τισ επιχειριςεισ αναγκαίοσ για τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ

Διαβάστε περισσότερα

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ».

3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 14 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ/9.3.1999) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΑΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ

Αρ. Μελζτησ: 4/2012. Οικονομικό ζτοσ : 2012. Ρροχπολογιςμόσ : 177.603,82 ( με ΦΡΑ ) ΔΙΑΚΗΥΞΗ Ο ΔΗΜΑΧΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ ΘΕΜΑ :«ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΟΙΡΑ ΜΗΧΑΝHΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΒΗΣ» Αρ. Μελζτησ: 4/2012 Οικονομικό ζτοσ : 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΛΟΥ 1. ΚΑΝΟΝΕΣ Οι αγϊνεσ κα διζπονται από τουσ κανόνεσ όπωσ αυτοί ορίηονται ςτουσ Κανόνεσ Αγϊνων Ιςτιοπλοΐασ. Η Ελλθνικι κλάςθ Dragon ςε ςυνεργαςία με τον Ναυτικό Πμιλο Ελλάδοσ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ιςτιοπλοϊκισ Ομοςπονδίασ, κα διοργανώςει τουσ ακόλουκουσ αγώνεσ το 2011 1. ΚΤΠΕΛΛΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ - MARITIME

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ

ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. ΒΛ94Η-ΞΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ Ακινα, 22 Αυγοφςτου 203 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Αρικ. Ρρωτ. : 30/002/6668

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι

φμβαςθ Προμικειασ - 24000000-4 «Χθμικά προϊόντα» Χαμθλότερθ τιμι ΦΕΚ Δ.Δ.Σ. 63-27.09.203 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & Σ.Τ.-Σμ.Β Ταχ. δ/νςθ: Αν. Τςόχα 6 Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ

Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Εναλλακτικόσ τουριςμόσ Η Πράξθ «ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΟ ΣΟΤΡΙΜΟ» εντάςςεται ςτο Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιςτικότθτα και Επιχειρθματικότθτα» και προκθρφχκθκε ςφμφωνα με τθν ΕΤΠΟΣ/Α2/Ε02/2371/9-8-2011 Κοινι υπουργικι

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΗΜEΡΗΙΑ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΧΟΛΗΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ: 24 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 21/3/2014 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΡΙΝΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Salmonella spp. Απουςία ςτα 25 gr. E.Coli Απουςία ςτα 1 gr.

Salmonella spp. Απουςία ςτα 25 gr. E.Coli Απουςία ςτα 1 gr. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΡΑΜΕΣΡΟ ΑΤΓΑ ΚΟΣΑ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Φρζςκα Ωοςκοπθμζνα Α Ροιότθτασ ΒΑΡΟ ΣΕΜΑΧΙΟ Ρερίπου 55 γρ. ζωσ 75 γρ. ζκαςτο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗ ΜΑΚΡΟΚΟΠΙΚΑ Εντόσ χάρτινων κθκϊν και κατόπιν ςε χαρτοκιβϊτια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ

ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΩΝ ΤΝΕΔΡΩΝ ΚΡΑΣΗΕΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ Οι φνεδροι κα πρζπει να διευκετιςουν οι ίδιοι τισ κρατιςεισ ξενοδοχείων. τα ξενοδοχεία Holiday Inn και Castelli θ Οργανωτικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά"

ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου Σεχνικι Προςφορά υντάκτθσ : Ευάγγελοσ Κρζτςιμοσ χόλιο: ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ 1 ελ. 11/235, Περιεχόμενα Φακζλου "Σεχνικι Προςφορά" Για τθν αποφυγι μεγάλου όγκου προςφοράσ και για τθ διευκόλυνςθ του ζργου τθσ επιτροπισ προτείνεται τα

Διαβάστε περισσότερα

φντομη Παρουςίαςη epr.gr

φντομη Παρουςίαςη epr.gr φντομη Παρουςίαςη epr.gr Ζνα νζο διαδικτυακό εργαλείο που ζρχεται να αλλάξει τα δεδομζνα τθσ εταιρικισ επικοινωνίασ Ιοφνιοσ 2009 - Ζκδοςθ 1.3 Σι είναι το epr.gr To epr.gr αποτελεί τθν πρϊτθ διαδικτυακι

Διαβάστε περισσότερα

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά

Μζροσ Α Σεχνικά χαρακτθριςτικά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΨΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΨΑΝΕΙΑΣ 1 ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2015 ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ ΣΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002703531 2015-04-14

15PROC002703531 2015-04-14 . ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΟΘΘΚΘΣ Διεφκυνςθ: Μαπλάνθ 7 Ρλθροφορίεσ: ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΣΑΑΚΑΤΣΑΝΟΥ Τθλ. :26513-61390 Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου.

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72. Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΤ ΧΟΛΑΡΓΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ 72 Ψήφιση Κανονισμοφ Λειτουργίας Κοινωνικοφ Παντοπωλείου. Πρακτικό τθς με αρικ. 6/2013 συνεδρίασθς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23%

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΡΕΙΓΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΝΟΛΟ. α/α ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΘΑΗ ΑΞΙΑ ΦΡΑ 23% α/α ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΕΤΠΡΕΠΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ ΑΤΣΟΤ ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ ΧΑΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ)

ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΛΑΣΙΟΤ ΑΠΟΥΙΟΝΙΜΟΤ ΟΓΙΚΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ) Μ Δ Λ Δ Σ Η ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΗΜΟΤ ΚΑΡΠΔΝΗΙΟΤ (ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 30.000,00 (με το Φ.Π.Α.) σντάκτης: Κεφαλάς Γημήτριος, Γεωπόνος Π.Δ. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 2. ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 3, ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων

Γενικοί όροι διαμεταφοράσ εμπορευμάτων Σελίδα 1 από 6 I. ΓENIKOI ΟΡΟΙ Aρκρο 1: Ιςχφσ Γενικϊν Όρων. α) Οι παρόντεσ Γενικοί Όροι ιςχφουν ςτισ ςυναλλαγζσ με εμπόρουσ για όλεσ τισ εργαςίεσ του Διαμεταφορζα που ςυνδζονται με τθν επιμζλεια τθσ μεταφοράσ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)»

Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ. Ρροκήρυξησ Δράςησ Κρατικϊν Ενιςχφςεων με τίτλο «Ενίςχυςθ Επιχειριςεων για τθν υλοποίθςθ επενδφςεων ςτθν ψθφιακι αςφάλεια (e-security)» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΘΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νςθ : Νίκθσ 5-7, Σφνταγμα Ταχ. Κϊδικασ : 10180 Πλθροφορίεσ : Θεόδωροσ Αηάσ τθλ. : 2103332841, 2103377950

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002992621 2015-08-26

15PROC002992621 2015-08-26 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.08.26 08:19:17 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚ ΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΘΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr.

Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Καλϊσ Θλκατε ςτο νζο μασ site & e-shop Livardas.gr. Εικόνα 1: Είςοδοσ ςτο e-shop Για να καταχωριςετε παραγγελία ι να βλζπετε τιμζσ & διακεςιμότθτα προϊόντων το πρϊτο βιμα που πρζπει να κάνετε είναι να

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ

ΑΔΑ: ΒΙΕ446907Ξ-3ΘΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ. Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΟΤ ΑΓΙΟ ΠΑΝΣΕΛΕΗΜΩΝ Σαχ. Δ/νςθ: Διεφκυνςθ: Κεφαλοποφλου 17,83100, άμοσ Οικονομικζσ Τπθρεςίεσ Σθλζφωνο: 2273 0-83150 FAX: 2273-0 28968 ΑΡΙΘΜΟ 04/2014

Διαβάστε περισσότερα

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό

Δηθνλνγξαθεκέλν Λεμηθό Σν Πξώην κνπ Λεμηθό ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Η.Σ.Τ.Δ. «ΓΗΟΦΑΝΣΟ» Αή Δί Ζίο Γήο Μί Μά Ηί Αύ Δέ Λό Σ Πώ Λό Α, Β, Γ Γύ Σόο 7ο (Σ, Τ, Φ, Υ, Φ,Φ Χ, Πά) Δέ Λό Α, Β, Γ Γύ Σ Πώ Λό Σόο 7ο (Σ, Τ,

Διαβάστε περισσότερα

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!»

«Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» «Κάνε Like ςτθ ςελίδα μασ και πάρτε μζροσ ςτθ μεγάλθ κλιρωςθ για να κερδίςετε!» 1. Η εταιρεία με τθν επωνυμία Μπεκατϊροσ Σωκ. Μάριοσ, (ςτο εξισ αποκαλοφμενθ emspace.gr) διοργανϊνει κλιρωςθ με τίτλο «Κάνε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE

Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Ανάλυςη των επιλεγμζνων Επιχειρηςιακϊν Προγραμμάτων ςτο πλαίςιο του SURF-NATURE Περίληψη Η βιοποικιλότθτα ζχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία 50 χρόνια ςυγκριτικά με τισ αλλαγζσ που παρατθροφνται ςε όλθ

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14.

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 7.000,00 ςυν ΦΡΑ 1.610,00, ςυνολικά 8.610,00 Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: 28/12/2015 και ϊρα 14. ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΘ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΔΑ: 7ΛΜ1Η-Κ5Δ ΑΔΑΜ: 15PROC003500789 Ακινα, 14-12-2015 ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/7928 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΘΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΚΑΔΚΚΣΤΟ ΑΔΑ: 7ΚΙ0Η-ΑΘΦ ΑΔΑΜ: 14PROC002485742 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 16-12-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/1397 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΛΑΡΙΑ, 06-11-2014 ΑΡ.ΠΡΩΣ: 104841 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Η/Τ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 3.000,00 ΕΥΡΩ ΕΚΣΕΛΕΗ: ΑΠΕΥΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ Η-Μ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΝΣΗΡΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων

ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ. 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων ΑΤΥΠΑ ΤΕΣΤ ΓΛΩΣΣΑΣ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1. ΕΠΙΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΠΙΓΝΩΣΗ 1.1. Ικανότητα διάκρισης της ομοιότητας ή διαφοράς μεταξύ προφορικών λέξεων 1.1.1. Ικανότητα επισήμανσης της ομοιότητας στη συλλαβή. 1. γάλα

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςκείςα δαπάνθ: 409.143,10 Ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ (503.246,00 Ευρϊ ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ) ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΕΡΙΜΕΛΘΤΘΙΟ XIOY Διεφκυνςθ : Φ. ΑΓΕΝΤΘ 8 ΧΙΟΣ Τθλζφωνο : 2271044330-1 Fax : 2271044332 Ρλθροφορίεσ : κ. Μιχάλθσ Κουτςουράδθσ email : epimelit@otenet.gr ΕΥΩΡΑΪΚΘ ΕΝΩΣΘ ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ»

Θζμα: «Πρόχειροσ διαγωνιςμόσ για τθν προμικεια χθμικϊν επεξεργαςίασ νεροφ» Α.Δ.Α. περίλθψθσ: 72Ι8Η-ΝΕΕ ΑΔΑΜ: 14PROC002495473 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΕΔΙΑΜΟΤ, ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003091543 2015-09-25

15PROC003091543 2015-09-25 15PROC003091543 2015-09-25 Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικϊν Συνόρων Συγγροφ83, 11745 Ακινα, τθλ. 2109285132, Fax 2109233119, www.firstreception.gov.gr ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΤΜΘΜΑ Ρλθροφορίεσ:Γιαννακοποφλου Ευαγγελία E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ

2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ 2 ο Γυμνάςιο Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Ελλθνικοφ ΤΝΣΑΓΕ ΑΠΟ ΟΛΟ ΣΟΝ ΚΟΜΟ Νοζμβριοσ 2012 Φαλαφζλ (Αίγυπτοσ) Αλάτι ουςάμι Ρεβίκια Λάδι Λίγο νερό Βάηουμε τα ρεβίκια, το αλάτι, το λάδι και λίγο νερό και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΡ. 51/2014 ΕΝΙΑΙΟΤ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ «ΓΡΑΦΙΚΗ ΤΛΗ» ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 7 Θ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΘΣΘ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΤ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Λεωφ. Κνωςςοφ, Σ.Θ. 44, Ηράκλειο Κριτθσ ΑΦΜ 999161766, Αϋ ΔΟΤ Ηρακλείου Σμιμα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002915693 2015-07-16

15PROC002915693 2015-07-16 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY 15PROC002915693 2015-07-16 Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.07.15 19:07:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΙΔ465ΦΘΘ-Α1Θ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19).

ΑΠΟΦΑΗ. γ) του ν. 2286/1995 «Περί Προμθκειϊν του Δθμοςίου Σομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων» όπωσ ιςχφει, (Α 19). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ακινα, 28/11/2014 Α.Π.: 21007/2014 Πλθρ. Μ.Οκςοφηογλου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ

ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΕΝΕΡΓΕΛΑΚΘ ΕΠΛΚΕΩΡΘΘ ΚΣΛΡΛΩΝ & ΕΝΕΡΓΕΛΑΚOI ΕΠΛΚΕΩΡΘΣΕ ΠΕΣΡΟΛΙΑΓΚΘ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ Δρ Χημικόσ Μηχανικόσ ΕΜΠ, Αναπληρϊτρια Προϊςταμζνη Σμήματοσ Επιθεϊρηςησ Ενζργειασ Νοτίου Ελλάδοσ 10 Μαρτίου 2015 Προεδρικό Διάταγμα

Διαβάστε περισσότερα