ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014 ΜΔΛΔΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α.: ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ (ΚΑΡΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΟ Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕΧΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ Θ προμικεια των τροφίμων αφορά ςτισ εξισ ομάδεσ: Ι) ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Α) ΚΑΠΗ, Κ.Α ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ, ποςοφ 5.818,37. ΟΜΑΔΑ 1) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 3.055,66 ΟΜΑΔΑ 2) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 23%, ποςό 2.667,18 ΟΜΑΔΑ 3) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 95,53 Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ ,35. ΟΜΑΔΑ 4) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,31 ΟΜΑΔΑ 5) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 5.140,59 ΟΜΑΔΑ 6) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 937,45 Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ 9.583,46. ΟΜΑΔΑ 7) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 4.666,60 ΟΜΑΔΑ 8) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.724,83 ΟΜΑΔΑ 9) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.402,11 ΟΜΑΔΑ 10) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.789,92 ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» K.A ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ποςοφ ,28. ΟΜΑΔΑ 11) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,68 ΟΜΑΔΑ 12) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,82 ΟΜΑΔΑ 13) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,38 ΟΜΑΔΑ 14) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,40 ΟΜΑΔΑ 15) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ΟΜΑΔΑ 16) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των: - N.2286/ ΦΕΚ Αϋ19/ «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». - Ν.2307/1995/Α 113 «Ρροςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.2539/1997/Α 244«Συγκρότθςθ Ρρωτοβάκμιασ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». - Ν.3463/2006/Αϋ114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».

3 - Ν.3548/2007/Αϋ68«Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.3801/2009/Αϋ163, «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ». - Ν.3852/2010/Αϋ87 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ πρόγραμμα Καλλικράτθσ». - Ν.3979/2011/Αϋ138 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ». - Του Ν.3886/2010/Αϋ173 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21 θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25 θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ 11 θσ Δεκεμβρίου 2007(L335). - Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». - Του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσΦεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. - Του Ν. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ"). - Του Ρ.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 203/1998 και 79/ Των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότθτα μόςχου), 1538/1991 (ποιότθτα κοτόπουλου). - Των Ρ.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Ρ.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδθγία τθσ Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), τθν 3/ Αγορανομικι διάταξθ, για νωπά Οπωρολαχανικά, τθν Υ1γ/Γ.Ρ. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Βϋ/ , Υγειονομικι διάταξθ Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων & ποτϊν). - Του Ν. 3526/2007 «παραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ». - Τθσ με αρικμό 1450/550/ Υπουργικισ Απόφαςθσ. - Τθσ με αρικμό 543/5543/00 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 376 Β /00). - Του Ν. 2362/95 "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ". - Του Ρ. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». - Τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ΦΕΚ 240 (τεφχοσ Αϋ), θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεφχοσ Α), άρκρο 4 παρ. 1 και με τθν οποία ανατίκεται ςτουσ διμουσ θ ανάδειξθ χορθγθτϊν, για τθν προμικεια τροφίμων και ειδϊν κακαριότθτασ για όλα τα ιδρφματα και τουσ οργανιςμοφσ αυτϊν. - Ρ.Δ. 60/2007/Α 64 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ /11/2005». - Υ.Α /93/ ΦΕΚ 185 Βϋ/ Απόφαςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΡΟΤΑ)». - Τθσ Ρ.Ν.Ρ. «Ζγκριςθ των ςχεδίων των ςυμβάςεων τροποποίθςθσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ /άρκρο 4» ΦΕΚ Α 240/

4 Ππωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των ,79, Φ.Ρ.Α ,67 δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό ,46 θ οποία προβλζπεται να βαρφνει τουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2014 του ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ με Κ.Α (5.818,37 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ 2014» το οποίο ποςό κα ξοδευτεί όλο μζςα ςτο 2014, με Κ.Α ( ,81 ) «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ» από το οποίο ποςό κα ξοδευτοφν τα μζςα ςτο οικονομικό ζτοσ 2014 και το υπόλοιπο ποςό των ,81 μζςα ςτο ζτοσ 2015, και τον κωδικό του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» Κ.Α (85.000,00 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ» του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. οικονομικοφ ζτουσ Το υπόλοιπο ποςό των ,28 τθσ πίςτωςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κα προβλεφκεί ςτον αντίςτοιχο Κ.Α. ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ (2015). Συγκεκριμζνα θ προμικεια τροφίμων αφορά: Α. Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου: ,25 άνευ Φ.Ρ.Α. ( ,43) Β. Ρρομικεια ειδϊν οπωροπωλείου: ,54 άνευ Φ.Ρ.Α. (46.328,35). Γ. Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου : ,60 άνευ Φ.Ρ.Α. (28.364,80). Δ. Ρρομικεια ειδϊν ιχκυοπωλείου: ,40 άνευ Φ.Ρ.Α. (24.916,96). Ε. Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου - ηαχαροπλαςτείου: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (15.462,92). ΣΤ. Ρρομικεια γαλακτοκομικϊν ειδϊν: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (11.752,00). Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοικτό διεκνι μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα ελαιόλαδα, οπωρολαχανικά, κρζατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδθ παντοπωλείου, είδθ αρτοποιείου ηαχαροπλαςτείου και τα γαλακτοκομικά είδθ θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρουν τθ χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ τθσ μελζτθσ. Αναλυτικά, ςτθ μελζτθ περιγράφονται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια των ηθτουμζνων ειδϊν και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για κάκε ομάδα ξεχωριςτά ι και για το ςφνολο των ομοειδϊν ομάδων ι και για το ςφνολο των ομάδων. Οι ενδεικτικζσ τιμζσ για τα παραπάνω είδθ ελιφκθςαν από το ελεφκερο εμπόριο. Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ορίηεται θ 30θ Σεπτεμβρίου ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΕ ΓΚΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΟΤΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.:«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5 /2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/2/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α : ,67 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,46 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

6 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η CCP PV V ΦΠ Α 13% 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ. 220 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,16 35,20 4,58 39,78 Τ ΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ 35,20 Κ ΑΘΑΡ Η 4,58 39,78 ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ς υς κ. 1 κιλοφ 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,12 89,60 11,65 101,25 Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Τ Π2 Ο ΑΟ ΛΜΑΔ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ Α 1Β ΡΙΝΑ : Ε) ςυςκ. ΙΔ Η Π500γρ. ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ40 ΑΠ Η ΜΕ ΣΕΜΑ Δ ΧΙΑΜΟ Ρ ΦΩ0,68 Η ΜΕ Η 27,20 Η ΜΕ Ρ Η 3,54 ΙΑ Σ ΙΜΗ 30,74 Σ ΜΗ 3 ΑΜΑ ΜΤ ΓΙΙ: Δ ΑΕΛ ΛΑΙΟ ΟΨΤ Χ Α ΛΑΔ ΩΜΗ Ος υς κ. 200 γ ρ. 45 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 4 180,00 23,40 203,40 41 ΑΕΛ ΝΘΟΝΕΡΟ Α ΙΟΛ Α Δ Ο 200γρ. γνήςιο ςυςκ.1 lit 28 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,12 3,6 24,96 7,20 0,94 3,24 28,20 8,14 5 Α ΤΝΘΟ ΝΟΛ Ο ΑΣΡΑ ΜΗΜΑ ΒΟ ΙΣΟΤ Σ Ο ΚΙΙ ΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 23,40 24,96 3,04 3,24 26,44 28,20 6 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.1lit. 6 TEMA X IA 2,5 15,00 1,95 16,95 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ Κ Ο τφπ ου Κ ΕΡΚ Τ ΡΑ ς υς κ γ Γ ΕΝΙΚΟ ρ. Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,02 45,90 343,72 5, ,74 51,87 8 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Β ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ S OFT μαργαρίνη (250 γρ) 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,57 60,16 62,80 7,82 8,16 67,98 70,96 9 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 1 Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,12 252,70 351,54 32, ,66 285,55 10 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 4% λιπ. 410γ ρ(ελ Α ΦΡΤ ) 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 252,70 32,85 285,55 11 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Δ12 Η ΜΟ Γ Α ΡΤ ΑΓ ΦΑ ΛΙΑ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Ο14 ΜΑΔ Ζ ΑΑ Χ Α2: ΡΗ ΕΑ ΙΔ Χ ΝΗ Η ςυςκ.400γρ. Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η 30 C P V ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75ΦΠ Α 23% 22,50 2,93 25,43 Ο ΜΑΔ Α 2: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ 15 Ζ Α Χ Α ΡΗ ς υς κ. 1κ. 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,98 78,40 10,19 88,59 16 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,25 50,00 6,50 56,50 17 Κ Α Κ Α Ο ς υς κ. 125 γ ρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΕΝΔΕΙΚ 1,05 ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ 10,50 Η ΠΟ 1,37Ο ΣΕΛΙΚ 11,87Η Α/Α 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Κ Α ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ς υς κ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 0,98 9,80 1,27 11,07 1 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο ΠΟΣΟ ΣΤ ΠΟΤ COL A (330ml) 720 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 612,00 140,76 752,76 19 Κ Α ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 0,98 9,80 1,27 11,07 2 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο Γ Κ Α Ζ ΟΖ Α (330ml) 192 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 163,20 37,54 200,74 20 Κ Α ΡΤ Δ ΟΨΤ Χ Α ςυςκ.200γρ. 40 ΣΕΜΑ ΙΑ 2,85 114,00 14,82 128,82 3 Α Λ ΟΤ ΜΙΝΟΧ Α ΡΣΟ Τ Κ. ΣΩΝ 150 ΜΕΣΡΩΝ 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 16 64,00 14,72 78, ΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚ Ο 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,9 0,6 312,00 3,60 40,56 0,83 352,56 4,43 22 Κ Α ΦΕ ΣΙΓ ΜΙΑ ΙΟ 200γρ. 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 6,5 39,00 5,07 44,07 5 Α ΝΣΙΚ ΟΛ Λ ΗΣΙΚ Ο Χ Α ΡΣΙ Λ Α Δ ΟΚ ΟΛ Λ Α 10 ΜΕΣΡ 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,1 16,80 3,86 20, Κ ΒΑ Α ΝΙΛ ΦΕ ΙΕ ΦΙΛ Α ΣΡΟΤ ρωμα 500γρ. ςυςκ.0.15γρ ΣΕΜΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΙΑ 5,92 0,4 296,00 24,00 38,48 5,52 334,48 29, ΜΑ ΒΑ ΦΕ Γ ΙΑ ΞΑ ΗΡΗ Τ Γ ΩΝ ςυςκ. Κ ΟΚ8 Κγρ. ΙΝΕ 20 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,8 2,6 16,00 10,40 2,08 2,39 18,08 12, ΜΕΛ Δ ΙΑ ΦΑ Ι ςυςκευαςία ΝΗ ΜΕΜΒΡΑ 1 ΝΗ κιλοφ Τ Κ. 300 ΜΕΣΡΩΝ 24 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,60 68,00 24,65 15,64 214,25 83, ΜΠΑ Λ ΕΜΟΝΙΣΑ ΙΚ ΙΝ ΠΑ(330ml) ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,07 0,85 122,40 6,42 28,15 0,83 150,55 7, ΜΠΡΑ ΝΣΤ 700ml Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 4 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 14,5 0,5 58,00 4,00 13,34 0,52 71,34 4,52 11 ΟΤ Ζ Ο 750ML 4 TEMA X IA 10,5 42,00 9,66 51,66 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ γ ΠΙΑ ΣΑ ρ. ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΑ Γ ΗΣΟΤ Τ Κ. 50 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,90 10,00 1,42 2,30 12,32 12,30 ΠΙΑ ΣΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΡΟΤ ΣΟΤ Γ Λ Τ Κ Τ Κ ΣΕΜ. ΠΑ ΣΑ Κ Α Λ Α ΜΑ Κ ΙΑ Α ΝΑ ΨΤ Κ ΣΙΚ ΩΝ 100τεμ 20 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 5,94 13,80 0,77 73,80 6, ΠΟΡΣΟΚ ΣΑ ΦΙΔ Ε Α Λ(μαφρη) Α Δ Α ΜΠΛ ςυςκ. Ε (330ml) 200 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 1,7 612,00 3,40 140,76 0,44 752,76 3, ΠΟΣΗΡΙΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α Τ Κ. 50 ΣΕΜΑ Χ. Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ς υς κ.50γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 1,5 1,18 30,00 30,68 6,90 3,99 36,90 34,67 16 ΟΔ Α Κ ΟΝΗ ς υς κ. 400γ ρ. 2 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 2,34 0,54 2,88 32 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 30 ΣΕΜΑ ΙΑ 1,45 43,50 5,66 49,16 17 ΦΙΑ Λ Ε ΒΟΤ ΣΑ ΝΙΟΤ ΜΠΛ Ε 90γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,3 52,00 11,96 63, ΦΡΤ ΦΙΑ ΛΓ Ε Α ΝΙΕ Τ Γ ΡΑ ΣΑ ΕΡΙΟΤ ΡΕΝΙΕ 450γρ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2, ,04 160,00 40,44 36,80 351,48 196, ΦΤ ΦΙΛ ΣΙΝΗ ΣΡΑ ςυςκ. Κ Α ΦΕ 400 1Χ 4 γρ. ς υς κ. 40 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,27 1,09 54,48 32,70 7,08 7,52 61,56 40,22 35 ΦΛ ΩΡΑ ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ςυςκ. 500 γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 3,95 39,50 5,14 44,64 20 Χ Α ΡΣΟΠΕΣ ΕΣΕ Τ Κ. Ε ΣΙΑ ΣΟΡΙΟΤ 750 ΣΕΜ 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,5 25,00 5,75 30,75 ΕΝΙΚΟ ΝΟΛ Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 2.643,96 343, ,67 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,44 498, ,18

7 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η Φ.Π.Α ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ Τ Δ ΩΝΙΑ 15 Κ ΙΛ Α 4 60,00 7,80 67,80 2 Λ ΕΜΟΝΙΑ 4 Κ ΙΛ Α 0,96 3,84 0,50 4,34 3 ΜΗΛ Ο ΦΤ ΡΙΚ Ι 9 Κ ΙΛ Α 2,3 20,70 2,69 23,39 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 3 84,54 10,99 95,53 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 kg Κ ΙΛ Α 1, ,00 960, ,96 2 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, , , ,00 3 Ζ Α Χ Α ΡΗ ςυςκ. 1 kg ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 917, ,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,20 748, ,38 5 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ Τ Κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 698, ,88 6 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 7 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 912, ,60 8 ΠΕΝΝΕ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 9 Χ Τ Λ ΟΠΙΣΕ ς υς κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 975, ,78 10 Κ ΡΙΘΑ ΡΑ Κ Ι ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 1L t ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3, , , ,74 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Β , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,31

8 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 700 Κ ΙΛ Α 2, ,00 216, ,58 2 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 340 Κ ΙΛ Α 4, ,40 199, ,74 3 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 340 Κ ΙΛ Α 3, ,80 175, ,27 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,20 591, ,59 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α /Α ΕΙΔ Η ΙΧΘΤ ΟΠ Ω Λ ΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 140 Κ ΙΛ Α 4,16 582,40 75,71 658,11 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 40 Κ ΙΛ Α 6,18 247,20 32,14 279,34 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 6 829,60 107,85 937,45 Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ςυςκ. 500γρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 456,00 59,28 515,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,09 523,20 68,02 591,22 3 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ ςυςκ. 500γρ. 360 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,64 230,40 29,95 260,35 4 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 228,00 29,64 257,64 5 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,30 312,00 40,56 352,56 6 Α ΡΑ Κ Α Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΟ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 7 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΑ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 8 Α Γ Κ ΙΝΑ ΡΕ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΕ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,84 460,80 59,90 520,70 9 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,54 369,60 48,05 417,65 10 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ ςυς κ.500γρ. 310 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 294,50 38,29 332,79 11 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 200 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 190,00 24,70 214,70 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08

9 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 5lt 36 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 14,59 525,24 68,28 593,52 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,74 536, ,60 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 180 Κ ΙΛ Α 4,51 811,80 105,53 917,33 2 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 180 Κ ΙΛ Α 3,97 714,60 92,90 807,50 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,40 198, ,83 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 120 Κ ΙΛ Α 4,16 499,20 64,90 564,10 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 120 Κ ΙΛ Α 6,18 741,60 96,41 838,01 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,80 161, ,11 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Σ ΗΣΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡ ΣΟΠΟΙΕΙΟΤ ΣΕΜΑΧ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α -ΖΑΧ ΑΡ ΟΠΛΑ ΣΕΙΟΤ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΨΩΜΙ / 350 γραμ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 205, ,92 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,00 205, ,92 C P V

10 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ ΧΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 κιλοφ 600 ΚΙΛ Α 1,12 672,00 13% 87,36 759,36 2 Α Λ Α ΣΙ ΧΟΝΣΡΟ ςυςκ. 1κ ιλοφ 10 ΚΙΛ Α 0,59 5,90 13% 0,77 6,67 3 Α Λ Α ΣΙ ΨΙΛ Ο φιάλη 750γρ. 400 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,59 236,00 13% 30,68 266,68 4 Α Λ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ ΡΙΝΑ ) ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,68 680,00 13% 88,40 768,40 5 Α ΜΤ Γ Δ Α Λ Α ςυςκ. 200γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,90 145,00 13% 18,85 163,85 6 Α ΝΘΟ Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΟΤ ΚΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 936,00 13% 121, ,68 7 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.5lit. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 9,28 185,60 13% 24,13 209,73 8 Α ΡΑ ΚΑ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κιλ 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 234, ,00 9 ΒΑ ΝΙΛ ΙΕ Α ρωμα ςυςκ.0.15γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,40 120,00 23% 27,60 147,60 10 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΒΙΣΑ Μ μαργαρίνη (250γρ) ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 306, ,15 11 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ ΚΟ ςυςκ. 500γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7,65 382,50 13% 49,73 432,23 12 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 475,00 13% 61,75 536,75 13 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 37,50 13% 4,88 42,38 14 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 112,50 13% 14,63 127,13 15 Γ ΙΑ ΟΤ ΡΣΙ ςτραγγιςτό ςυςκ.1κ. 200 ΚΙΛ Α 3,85 770,00 13% 100,10 870,10 16 Γ ΚΟΦΡΕΣΕ 17 γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,35 630,00 13% 81,90 711,90 17 Δ Α ΦΝΗ 0.15γρ 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 118,00 13% 15,34 133,34 18 Δ Τ Ο ΜΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0.20γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 236,00 13% 30,68 266,68 19 ΕΛ ΙΕ ςυςκ.1κ. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,70 114,00 13% 14,82 128,82 20 Ζ Α ΜΠΟΝ ςε φζτεσ 10 ΚΙΛ Α 7,80 78,00 13% 10,14 88,14 21 Ζ Α ΧΑ ΡΗ Α ΧΝΗ ςυςκ.500γρ. 120 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 90,00 13% 11,70 101,70 22 Ζ Α ΧΑ ΡΗ ςυςκ. 1κ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 686,00 13% 89,18 775,18 23 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,25 187,50 13% 24,38 211,88 24 Ζ Τ ΜΑ ΡΙΚΟ Α ΣΡΑ ΚΙ-ΠΕΠΟΝΑ ΚΙ-ΦΙΔ Ε 500γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 285,00 13% 37,05 322,05 25 ΚΑ ΚΑ Ο ςυςκ. 125 γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,05 52,50 13% 6,83 59,33 26 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ςυςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 27 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 28 ΚΑ ΡΤ Δ ΟΨΤ ΧΑ ςυςκ.200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,85 285,00 13% 37,05 322,05 29 ΚΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚΟ 500γρ. 40 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 3,90 156,00 13% 20,28 176,28 30 ΚΑ ΦΕ ΦΙΛ ΣΡΟΤ 500γρ. 80 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,92 473,60 13% 61,57 535,17 31 ΚΟΡΝ ΦΛ ΕΪΚ ςακ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 357, ,50 32 ΚΡΙΘΑ ΡΑ ΚΙ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 950,00 13% 123, ,50 33 ΚΤ ΜΙΝΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ.0,50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 34 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΑ ΚΙ ΚΟΦΣΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 185, ,25 35 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ 500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 190,00 13% 24,70 214,70 36 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ςυςκ.500γρ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 665,00 13% 86,45 751,45 37 ΜΑ ΡΜΕΛ Α Δ Α ςυςκ. 500γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 121,00 13% 15,73 136,73

11 38 ΜΑ ΣΙΧΑ Α ρωμα ςυςκ.0,20γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 4,19 125,70 13% 16,34 142,04 39 ΜΕΛ Ι ςυςκευαςία 1 κιλοφ 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7, ,00 13% 205, ,40 40 ΜΟ ΧΟΚΑ ΡΤ Δ Ο ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,67 83,50 13% 10,86 94,36 41 ΜΠΑ ΙΚΙΝ ΠΑ ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,07 107,00 13% 13,91 120,91 42 ΜΠΑ ΧΑ ΡΙ ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 43 ΜΠΕΪΚΟΝ 10 ΚΙΛ Α 6,37 63,70 13% 8,28 71,98 44 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΜΙΡΑ ΝΣΑ ςυςκ.250γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 726,00 13% 94,38 820,38 45 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΠΣΙ ΜΠΕΡ ςυςκ.225γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,50 13% 165, ,67 46 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑ Λ ΩΜΕΝΟ 1,5 lit. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,22 110,00 13% 14,30 124,30 47 Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,50 250,00 13% 32,50 282,50 48 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑ Τ ΡΟ ςυςκ.0,50γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 245,00 13% 31,85 276,85 49 ΠΟΤ ΡΕ ςυςκ. 500 γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,47 882,00 13% 114,66 996,66 50 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ.500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,54 308,00 13% 40,04 348,04 51 ΡΙΓ Α ΝΗ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0,50γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 196,00 13% 25,48 221,48 52 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ. 500γ ρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 212, ,55 53 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΠΙΛ Α ΦΙ Bonnet ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 337, ,48 54 ΙΜΙΓ Δ Α Λ Ι ςυςκ.500γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,78 195,00 13% 25,35 220,35 55 ΟΔ Α ςυςκ. 400γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 58,50 23% 13,46 71,96 56 ΟΤ Α ΜΙ ςυςκ.250γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,46 73,80 13% 9,59 83,39 57 ΠΑ ΝΑ ΚΙ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 175, ,50 58 ΣΑ ΦΙΔ Ε (μαφρη,ξανθιά) 10 ΚΙΛ Α 1,70 17,00 13% 2,21 19,21 59 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 900 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 855,00 13% 111,15 966,15 60 ΣΟΜΑ ΣΟΧΤ ΜΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 232, ,96 61 Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ςυςκ.50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 59,00 13% 7,67 66,67 62 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,45 72,50 13% 9,43 81,93 63 ΣΤ ΡΙ ΚΑ ΕΡΙ 800 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 811, ,20 64 ΣΤ ΡΙ ΚΕΦΑ Λ ΟΣΤ ΡΙ 200 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 202, ,80 65 ΣΤ ΡΙ ΦΕΣΑ ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 1.115, ,40 66 ΣΤ ΡΙ ΕΝΣΑ Μ Ε ΦΕΣΕ 50 ΚΙΛ Α 7,80 390,00 13% 50,70 440,70 67 ΦΑ ΚΕ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 160, ,55 68 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ.500γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,30 780,00 13% 101,40 881,40 69 ΦΤ Λ Λ Ο Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ (χωριάτικο) 500γ ρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 284,00 13% 36,92 320,92 70 ΦΤ Λ Λ Ο ΚΡΟΤ ΣΑ 450γρ. 180 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 511,20 13% 66,46 577,66 71 ΦΤ ΣΙΝΗ ςυςκ. 400 γρ. 35 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,27 79,45 13% 10,33 89,78 72 ΧΑ Λ ΒΑ με ταχίνι ςυςκ.1κ. 20 ΚΙΛ Α 4,78 95,60 13% 12,43 108,03 73 ΧΑ ΜΟΜΗΛ Ι 50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 47,50 13% 6,18 53,68 74 ΧΤ Λ ΟΠΙΣΕ ςυςκ.500γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 144, ,56 75 ΧΤ ΜΟΙ τεμ.1lit (π ορτοκάλι,ροδάκινο κλπ ) 300 Λ ΙΣΡΑ 1,30 390,00 13% 50,70 440,70 ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36

12 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 13% 208, ,00 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι 1.600,00 13% 208, ,00 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ ΙΙ: Ε ΛΑΙΟ ΛΑΔ Ο - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο π αρθζνο ςυςκ.5 lit 450 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 15, ,00 13% 931, ,32 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο ΙΙ 7.164,00 13% 931, ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Β 8.764, , ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,68 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΤΝΟΛΙ-Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Γ Γ ΟΤ ΡΙΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 130, ,00 2 Α ΝΙΘΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 3 Α Χ Λ Α Δ ΙΑ ΚΙΛ Α 1, ,00 678, ,60 4 ΒΕΡΤ Κ ΟΚΑ 600 ΚΙΛ Α 1,34 804,00 104,52 908,52 5 ΚΑ ΡΟΣΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 134, ,55 6 ΚΑ ΡΠΟΤ Ζ Ι 800 ΚΙΛ Α 0,49 392,00 50,96 442,96 7 ΚΟΛ ΟΚΤ ΘΙΑ 500 ΚΙΛ Α 0,99 495,00 64,35 559,35 8 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ Ξ ΕΡΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 165, ,75 9 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ ΦΡΕ ΚΑ 120 ΚΙΛ Α 1,09 130,80 17,00 147,80 10 Λ Α Χ Α ΝΟ ΚΙΛ Α 0,35 350,00 45,50 395,50 11 Λ ΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 205, ,92 12 ΜΑ ΝΣΑ ΡΙΝΙΑ 350 ΚΙΛ Α 0,84 294,00 38,22 332,22 13 ΜΑ ΡΟΤ Λ ΙΑ 700 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,50 350,00 45,50 395,50 14 ΜΑ ΪΝΣΑ ΝΟ 550 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 550,00 71,50 621,50

13 15 ΜΗΛ Α Κ ΙΛ Α 1, ,00 493, ,35 16 ΜΕΛ ΙΣΖ Α ΝΕ 100 Κ ΙΛ Α 1,00 100,00 13,00 113,00 17 ΜΠΑ ΝΑ ΝΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 819, ,00 18 ΝΕΚ ΣΑ ΡΙΝΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,50 750,00 97,50 847,50 19 ΝΣΟΜΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 273, ,00 20 ΠΑ ΣΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 0, ,00 728, ,00 21 ΠΕΠΟΝΙ Κ ΙΛ Α 1, ,00 309, ,40 22 ΠΙΠΕΡΙΕ 250 Κ ΙΛ Α 2,60 650,00 84,50 734,50 23 ΠΟΡΣΟΚ Α Λ ΙΑ Κ ΙΛ Α 0,65 975,00 126, ,75 24 ΠΡΑ Ο 16 Κ ΙΛ Α 1,20 19,20 2,50 21,70 25 ΡΟΔ Α Κ ΙΝΟ Κ ΙΛ Α 1, ,00 214, ,50 26 ΕΛ ΙΝΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 27 Κ ΟΡΔ Ο 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,30 150,00 19,50 169,50 28 ΠΑ ΝΑ Κ Ι 500 Κ ΙΛ Α 1,00 500,00 65,00 565,00 29 ΣΑ ΦΤ Λ ΙΑ 50 Κ ΙΛ Α 1,30 65,00 8,45 73,45 30 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,40 700,00 91,00 791,00 31 ΦΡΑ ΟΤ Λ Ε 350 Κ ΙΛ Α 2,00 700,00 91,00 791,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,82 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 2.700,00 Κ ΙΛ Α 2, ,00 835, ,38 Κ ΙΜΑ Α ΠΟ ΝΕΑ ΡΟ ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μην ών ) 2 Κ ΙΛ ΟΣΟ, ΕΛ ΙΑ 1.000,00 Κ ΙΛ Α 8, , , ,00 3 ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μηνών) ΠΑ Λ Α, ΠΟΝΣΙΚ Ι 500,00 Κ ΙΛ Α 8, ,00 546, ,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,38 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΙΛ ΕΣΟ 2.000,00 Κ ΙΛ Α 4, , , ,60 2 ΠΕΡΚ Α ΦΙΛ ΕΣΟ 800,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 712, ,40 3 ΦΙΛ ΕΣΟ Γ Λ Ω Α 1.000,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 803, ,40 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,40

14 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 15: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 15: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ ΕΙΔΗ ΑΡ ΣΟΠΟΙΕΙΟΤ ΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Α/Α -ΖΑΧΑΡ ΟΠΛΑΣΕΙΟΤ Ε ΣΕΜΑΧ ΙΑ ΜΕΣΡ ΗΗ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η 13% ΣΕΛΙΚ Η 1 ΨΩΜΙ / 350 γραμ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, , , ,00 ΤΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,00 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 16: Γ ΑΛΑΚ Σ Ο Κ Ο ΜΙΚ Α Ε ΙΔ Η C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 16: Γ ΑΛΑΚ Σ Ο Κ Ο ΜΙΚ Α Ε ΙΔ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ ΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Α/Α Γ ΑΛΑΚ ΣΟΚ ΟΜΙΚ Α ΕΙΔΗ Ε ΣΕΜΑΧ ΙΑ ΜΕΣΡ ΗΗ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η 13% ΣΕΛΙΚ Η ΦΡΕ Κ Ο Γ Α Λ Α ΠΛ ΗΡΕ ς ε ς υς κ. 1 (ενόσ) 1 λίτρου Λ ΙΣΡΟ 1, , , ,00 ΤΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,00 ΑΝΑΚ Ε ΦΑΛΑΙΩ Η 1 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η , , ,18 2 ΝΠ Δ Δ "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι , , ,28 Γ Ε ΝΙΚ Ο Τ ΝΟ ΛΟ , , ,46 Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να καταθζτουν προςφορά για κάθε ομάδα ξεχωριςτά ή και για το ςφνολο των ομοειδών ομάδων ή και για το ςφνολο των ομάδων.

15 ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΣΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 1. ΔΙΓΗ ΚΡΔΟΠΩΛΔΙΟΤ ΚΡΕΑ ΜΟΥΑΡΘΘΟ Να πξνέξρεηαη από δών πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη εθηξαθεί θαη ζθαγηαζηεί κε ηελ παξνρή από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηε πξνέιεπζε. Να είλαη θξέαο λσπό, άπαρν, από ην κπνύηη ηνπ δώνπ θαηάιιειν λα ηεκαρηζηεί γηα θηκά. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Η ειηθία ηνπ δώνπ λα κελ ππεξβαίλεη ηνπο 15 κήλεο. Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα θαη λα πιεξεί όινπο ηνπο όξνπο πγηεηλήο. Να δηαζέηεη αλαγξαθόκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο επαξθή εκεξνκελία ιήμεο θαη πξνέιεπζε. ΚΟΣΟΠΟΤΛΑ ΝΧΠΑ Να είλαη λσπά, Α πνηόηεηαο, ηξπθεξά εύζαξθα κε δέξκα καιαθό-ιείν. Να έρνπλ ππνζηεί αθαίκαμε, λα είλαη πιήξσο απνπηεξσκέλα ρσξίο θεθάιη θαη ηα πόδηα λα είλαη θνκκέλα 1cm πάλσ από ηνπο ηαξζνύο. Σν βάξνο λα θπκαίλεηαη από 1,5-1,8 θηιά θαη λα είλαη όζν ην δπλαηό ηζνκεγέζε. Να είλαη απαιιαγκέλα από όξγαλα ηνπ πεπηηθνύ ζπζηήκαηνο, θαζαξά ρσξίο νξαηό μέλν ζώκα ή αθαζαξζία. Να είλαη απαιιαγκέλα από νπνηαδήπνηε μέλε νζκή, ρσξίο νξαηέο θειίδεο αίκαηνο, ρσξίο ζπαζκέλα θόθαια θαη ζνβαξνύο κώισπεο. ε πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε έλδεημεο ζαικνλέιαο έζησ θαη ζε έλα θνηόπνπιν ν πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αληηθαηαζηήζεη όια ηα θνηόπνπια. Να ππάξρεη έλα ιεπηό ζηξώκα ιίπνπο ζην ζηήζνο θαη ζηελ πιάηε (ΕΟΚ 1538/91 άξζξν 6) Να πξνέξρνληαη από πηελνηξνθεία θαη πηελνζθαγεία κε αξηζκό έγθξηζεο από ηελ αξκόδηα Κηεληαηξηθή Τπεξεζία θαη λα θέξνπλ ζθξαγίδα ηνπ θηεληαηξηθνύ ειέγρνπ. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ. Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα θαη λα πιεξεί όινπο ηνπο όξνπο πγηεηλήο. Να δηαζέηεη αλαγξαθόκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο επαξθή εκεξνκελία ιήμεο θαη πξνέιεπζε.

16 ΚΡΕΑ ΥΟΘΡΘΝΟ Να πξνέξρεηαη από δών πνπ απνδεδεηγκέλα έρεη εθηξαθεί θαη ζθαγηαζηεί κε ηελ παξνρή από ηνλ πξνκεζεπηή ησλ θαηάιιεισλ πηζηνπνηεηηθώλ πνπ λα επηβεβαηώλνπλ ηνλ ηόπν πξνέιεπζεο. Να είλαη θξέαο λσπό, άπαρν. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98 θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Η κεηαθνξά ηνπο ζα γίλεηαη κε απηνθίλεηα ςπγεία θαζαξά θαη απνιπκαζκέλα θαη λα πιεξεί όινπο ηνπο όξνπο πγηεηλήο. Να δηαζέηεη αλαγξαθόκελε εμσηεξηθά ηεο ζπζθεπαζίαο επαξθή εκεξνκελία ιήμεο θαη πξνέιεπζε. 2. ΔΙΓΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΔΙΟΤ Σν ειαηόιαδν Σν ειαηόιαδν πξέπεη λα είλαη έμηξα παξζέλν νμύηεηαο 0-1% ζε ζπζθεπαζία πέληε (5) ιίηξσλ ή ελόο (1) ιίηξνπ θαη λα πιεξεί ηνπο όξνπο Αγνξαλνκηθώλ δηαηάμεσλ. Ζπκαξηθά Να είλαη Α πνηόηεηαο πξόζθαηεο παξαγσγήο Να είλαη παξαζθεπαζκέλα από 100% ζθιεξό ζηηαξέλην ζηκηγδάιη Η ζπζθεπαζία λα είλαη αεξνζηεγήο θαη λα αλαγξάθεηαη ζε απηή ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. Να ηεξνύλ ηηο αγνξαλνκηθέο δηαηάμεηο Όζπξηα ξύδη Σα όζπξηα λα είλαη ηππνπνηεκέλα παξαγσγήο ηξέρνληνο έηνπο απαιιαγκέλα από μέλα ζώκαηα κε θαξπνύο πγηείο, μεξνύο θαη νκνηνγελείο Να είλαη Α πνηόηεηαο Να είλαη ζπζθεπαζκέλα ζε ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ Θα πξνηηκεζνύλ ηα όζπξηα-ξύδη βηνινγηθήο πξνέιεπζεο πνπ παξάγνληαη από παξαγσγνύο πνπ θέξνπλ βεβαίσζε παξαγσγήο βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Σπξηά Φέηα Να είλαη θέηα Α πνηόηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηε ζπζθεπαζία ην όλνκα «θέηα» Να δηαηίζεηαη ζε κεγάια θνκκάηηα θαη λα κελ έρεη ηξίκκαηα Να είλαη ζθιεξή, όρη πνιύ αικπξή ρσξίο νπνηαδήπνηε μέλε νζκή ή γεύζε. Η ζπζθεπαζία λα είλαη ζε δνρεία γπάιηλα ή αλνμείδσηα θαηάιιειε γηα ηξόθηκα ζύκθσλα κε ηνλ θώδηθα ηξνθίκσλ λα πεξηέρεη άικε ώζηε ηα θνκκάηηα λα δηαηεξνύληαη κέζα ζε απηή.

17 Να πξνέξρεηαη από ηπξνθνκεία κε αξηζκό έγθξηζεο από ηελ αξκόδηα ππεξεζία θαη ε παξαζθεπή, ζπληήξεζε θαη δηαθίλεζε λα ηεξεί ηνλ θώδηθα HACCP. Μέιη Να κελ έρεη αθαηξεζεί ε γύξε ή άιιν εηδηθό ζπζηαηηθό Να πξνέξρεηαη από άλζε, θσλνθόξα ή ζπκάξη θαη λα αλαθέξεηαη ζηελ εηηθέηα ζπζθεπαζίαο Η ζπζθεπαζία λα είλαη ζε γπάιηλα βάδα. Αιεύξη Να παξαδίδεηαη από ηνλ Πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζίεο γξακκαξίσλ. Απγά Να είλαη απγά εκέξαο Α πνηόηεηαο θαη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία παξαγσγήο ηνπο πάλσ ζε θάζε απγό, βάξνπο 55-60γξακ. θαη άλσ Χνζθνπεκέλα, από ειεγκέλν σνζθόπην Να παξαδίδνληαη από ην πξνκεζεπηή ζε ζπζθεπαζία κε αηνκηθά ρσξίζκαηα. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ εηδώλ παληνπσιείνπ λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98, ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ύπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP (αξ. 487/ Κ.Τ.Α.) γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ (απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο) από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγόο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθό ύπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνύ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 3. ΔΙΓΗ ΙΥΘΤΟΠΩΛΔΙΟΤ Φάξηα Να είλαη θαηεςπγκέλα Α πνηόηεηαο θαιά δηαηεξεκέλα θαηεπζείαλ βγαικέλα από ηα ςπγεία ώζηε λα κελ έρνπλ μεπαγώζεη θαζόινπ. Να κελ έρνπλ αιινηώζεηο ζηελ όςε, νζκή θαη ην ρξώκα Καηά ηελ απόςπμε λα δηαηεξνύλ ηνπιάρηζηνλ ην 70% ηνπ αξρηθνύ βάξνπο Ο ηεκαρηζκόο θαη ε ζπζθεπαζία λα έρεη γίλεη ζε εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλν αξηζκό ιεηηνπξγίαο. Σα παξαπάλσ πξέπεη λα αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία ηνπ πξντόληνο. Επίζεο πάλσ ζηα παθέηα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία θαη ν ηόπνο αιίεπζεο θαζώο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. Να είλαη όζν ην δπλαηόλ ηζνκεγέζε θνκκάηηα απαιιαγκέλα από θεθάιηα, κεγάια ιέπηα θαη πηεξύγηα. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ εηδώλ ηρζπνπσιείνπ λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98, ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. Ο πξνκεζεπηήο ζα

18 πξέπεη λα δηαζέηεη πηζηνπνηεηηθό ύπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP (αξ. 487/ Κ.Τ.Α.) γηα ηνπο ρώξνπο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη εκπνξίαο ησλ ρνξεγνύκελσλ εηδώλ (απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο) από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν πξνκεζεπηήο δελ είλαη παξαγσγόο, πξέπεη λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθό ύπαξμεο θαη νξζήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο HACCP ηνπ παξαγσγνύ από δηαπηζηεπκέλν θνξέα πηζηνπνίεζεο. 4. ΔΙΓΗ ΟΠΩΡΟΛΑΥΑΝΟΠΩΛΔΙΟΤ Οπσξνιαραληθά Να είλαη Α θαηεγνξίαο θαη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνηνηηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο θαηεγνξίαο. Να κελ είλαη ρηππεκέλα, λα κελ εκθαλίδνπλ αιινίσζε ζύζηαζεο θαη νξγαλνιεπηηθώλ ραξαθηήξσλ ζύκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ. Να είλαη ζην θαηάιιειν ζηάδην σξίκαλζεο θαη αλάπηπμεο γηα λα θαγσζνύλ Να είλαη όζν ην δπλαηόλ ηζνκεγέζε, θξέζθα, απαιιαγκέλα από δηδάληα θαη ηα ιαραληθά ρσξίο καξακέλα θύιια. ηα δειηία παξαιαβήο ηνπο λα αλαγξάθεηαη όηη είλαη Α πνηόηεηαο θαζώο θαη ν ηόπνο παξαγσγήο. Η ζπληήξεζε θαη ε δηαθίλεζε ησλ εηδώλ νπσξνπσιείνπ λα ηεξεί ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΔ203/98, ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ πεξί κεηαθνξάο ηξνθίκσλ. 5. ΔΙΓΗ ΑΡΣΟΠΟΙΔΙΟΤ Φσκί Να είλαη ηζνβαξείο θξαηδόιεο ζε ηεκάρηα ηνπ ελόο ή κηζνύ θηινύ ή 350 γξακ.ιεπθό ή καύξν, παξαζθεπαζκέλεο από ζηηάξη πνπ λα έρνπλ ςεζεί ηελ ίδηα εκέξα ηεο δηάζεζεο. Ο άξηνο πνπ ζα πξνζθνκίδεηαη ζα ππαθνύεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κώδηθα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ. Η παξάδνζε από ην πξνκεζεπηή λα γίλεηαη κε ην πξντόλ κέζα ζε ράξηηλεο ζαθνύιεο. 6. ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΔΙΓΗ Φξέζθν γάια αγειάδαο Σν γάια πξέπεη λα είλαη θξέζθν, παζηεξησκέλν θαη νκνγελνπνηεκέλν Να αλαγξάθνληαη ζηε ζπζθεπαζία νδεγίεο γηα ηνλ ηξόπν αλαζύζηαζεο ή αξαίσζεο Να αλαγξάθεηαη ζηελ ζπζθεπαζία ε εκεξνκελία παζηεξίσζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο ηνπ πξντόληνο. Να αλαγξάθνληαη εκθαλώο ζηε ζπζθεπαζία νη εθαηνζηηαίεο πεξηεθηηθόηεηεο ζξεπηηθώλ ζπζηαηηθώλ ηνπ πξντόληνο (ιίπε, πξσηεΐλεο, πδαηάλζξαθεο θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο απνβνπηπξσκέλεο μεξάο νπζίαο θαη ε ηπρόλ πξνζζήθε βηηακηλώλ)

19 Η πεξηεθηηθόηεηα ηνπ πξντόληνο ζε ιίπνο λα κελ ππεξβαίλεη ην 4% θαηά βάξνο Η ζπζθεπαζία πξέπεη λα πιεξεί ηνπο όξνπο πγηεηλήο όπσο θαζνξίδνληαη από ην Κώδηθα Σξνθίκσλ θαη Πνηώλ, ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηεο ΕΕ θαη ηηο νδεγίεο ηνπ ΕΦΕΣ. Καηά ηε παξάδνζε από ην πξνκεζεπηή ηα θνπηηά ηνπ πξντόληνο πξέπεη λα είλαη απαιιαγκέλα από ρηππήκαηα. Σπρόλ ρηππεκέλα θνπηηά ζα επηζηξέθνληαη ζηνλ πξνκεζεπηή πνπ ζα έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηα αληηθαηαζηήζεη κε αθέξαηα. Να δηαζθαιίδεη όηη ε παξαγσγή ηνπ γάιαηνο δελ έρεη πξνέιζεη από δώα ή δσνηξνθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ γελεηηθώο κεηαιιαγκέλα πξντόληα όπσο νξίδνληαη ζύκθσλα κε έγθπξνπο κε θεξδνζθνπηθνύο νξγαληζκνύο (π.ρ. GREENPEACE) Όιεο νη δηεξγαζίεο ζρεηηθά κε ηε παξαγσγή θαη ζπζθεπαζία ηνπ λα έρνπλ γίλεη ζύκθσλα κε ηελ νδεγία 02/46 ΕΕ. Θα πξέπεη λα είλαη ζε ζπζθεπαζία ηνπ 1νο ιίηξνπ θαηάιιειεο γηα ηξόθηκα, κε θαπάθη, γηα επθνιία ζηε ρξήζε, κε δηάξθεηα δσήο όρη κεγαιύηεξε ησλ 5 εκεξώλ. Να κελ πεξηέρεη πξόζζεηεο ρξσζηηθέο νπζίεο θαη ζπληεξεηηθά ηύπνπ Δ. Οι Τπηπεζίερ ηος Γήμος διαηηπούν ηο δικαίωμα για ηην αςξομείωζη ηων ποζοηήηων ηων ςπό ππομήθεια ειδών. Σα μεηαθοπικά για ηην παπάδοζη ηων ειδών θα βαπύνοςν ηον ππομηθεςηή. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 14/02/2014 ΔΘΔΩΡΗΘΗ Η ΓΙΔΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΔ ΓΚΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΓΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΟΤΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ ΆΡΘΡΟ 1 ον Θ παροφςα μελζτθ αναφζρεται ςτθν «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ

20 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» που κα καλφψει τισ ανάγκεσ του Διμου και του Νομικοφ Ρροςϊπου. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των ,79, Φ.Ρ.Α ,67 δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό ,46 θ οποία προβλζπεται να βαρφνει τουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2014 του ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ με Κ.Α (5.818,37 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ 2014» το οποίο ποςό κα ξοδευτεί όλο μζςα ςτο 2014, με Κ.Α ( ,81 ) «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ» από το οποίο ποςό κα ξοδευτοφν τα μζςα ςτο οικονομικό ζτοσ 2014 και το υπόλοιπο ποςό των ,81 μζςα ςτο ζτοσ 2015, και τον κωδικό του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» Κ.Α (85.000,00 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ» του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. οικονομικοφ ζτουσ Το υπόλοιπο ποςό των ,28 τθσ πίςτωςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κα προβλεφκεί ςτον αντίςτοιχο Κ.Α. ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ (2015). Ανάδοχοσ/ οι ςτα παρακάτω κα ονομάηεται, ο μειοδότθσ/εσ που κα αναδειχκεί/οφν φςτερα από τθν διαδικαςία του ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ. Θ παράδοςθ των υλικϊν κα είναι ςυνολικι ι τμθματικι ςτουσ χϊρουσ που ζχει υποδείξει ο Διμοσ και το Νομικό Ρρόςωπο, χωρίσ ο Διμοσ και το Νομικό Ρρόςωπο να υποχρεοφται να προμθκευτεί όλα τα είδθ ι όλεσ τισ ποςότθτεσ των ειδϊν που περιγράφονται ςτον ενδεικτικό προχπολογιςμό. Τα ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ κατά ςειρά είναι: ΆΡΘΡΟ 2 ον Α) Τεχνικι Ζκκεςθ. Β) Ενδεικτικόσ Ρροχπολογιςμόσ. Γ) Τιμολόγιο Μελζτθσ Δ) Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. Ε) Γενικι και Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων ΣΤ) Διακιρυξθ Δθμοπραςίασ. ΆΡΘΡΟ 3 ον α) Τθσ υπ αρικμ /93 απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «περί ενιαίου κανονιςμοφ προμθκειϊν ΟΤΑ (ΕΚΡΟΤΑ)» (ΦΕΚ βϋ 185/ ). β) Του Ν 2286/95 «περί προμθκειϊν του Δθμοςίου Τομζα και ρυκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». γ) Του Ρ.Δ. 394/96 «περί κανονιςμοφ προμθκειϊν του Δθμοςίου (ΦΕΚ 266/96)». δ) Τισ ςχετικζσ διατάξεισ του Ν. 3463/06 «Κφρωςθ του Νζου Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα». ε) Των λοιπϊν νόμων διαταγμάτων, αποφάςεων και εγκυκλίων που ιςχφουν. ΆΡΘΡΟ 4 ον Θ εγγφθςθ για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό αντιςτοιχεί ςτο 5% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ αξίασ για κάκε ομάδα που ςυμμετζχει, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. Ο αποδζκτθσ αυτισ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ είναι ο Διμοσ Αγίασ Ραραςκευισ. Θ εταιρεία ςτθν οποία κα γίνει ι κατακφρωςθ τθσ προμικειασ, υποχρεοφται να κατακζςει εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ αντιςτοιχεί ςε

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΤΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ N. Κηφιςιά 5/2/2015 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΤΡΟΙ» Αριθ. πρωτ.: 2046 Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/νςη:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότθσ (Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΤΘΤΑ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΘΣ ΜΘΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΟΛΘΡΤΩΝ ΔΘΜΟΣΙΩΝ ΕΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.03 14:13:53 EET Reason: Location: Athens 17PROC005870011 2017-03-03 ΑΔΑ: 7ΧΒΗΟΡ1Π-ΚΝΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ Ημ/νία: 17-Ιουλ-15 Αρ. πρωτ.: 696/Δ/15 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ)

Μ Ε Λ Ε Σ Η Ν. 3463/2006 (EΚΠΟΣΑ) Μαθητζσ Δημοτικοφ με Θζμα την Τγιεινή Διατροφή» ςτα πλαίςια τησ Πράξησ με τίτλο: «Yλοποίθςθ Προγραμμάτων Προλθπτικοφ Ελζγχου & Αγωγισ Υγείασ (Π.Π.Ε. & Α.Υ.) ςε μακθτζσ των Δθμοτικών Σχολείων του Διμου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ. για την προμήθεια «Εξοπλιςμοφ Γραφείων» ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ ,00 ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ Μη Κερδοςκοπικό ωματείο «Γιατροί του Κόςμου Ελληνική Αντιπροςωπεία» Ταχ. Διεφκυνςθ: Σαπφοφσ 12, Ακινα, 105 53 Τθλζφωνο: 210.32.13.150, Fax 210-32.13.850 Ηλεκτρονικι Διεφκυνςθ: www.mdmgreece.gr Ακινα, 20/09/2016

Διαβάστε περισσότερα

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ »

μελζτη παροχήσ υπηρεςίασ «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ » «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» Αφγουςτοσ 2012 «Μεταφορά μαθητών Α βάθμιασ και Β βάθμιασ εκπαίδευςησ για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013» ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων

Μελζτη Συςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΔΘΜΟΣ ΚΑΔΙΤΣΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΡΛΘΟΦΟΙΚΘΣ & ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 1 Προμήθεια ςυςτήματοσ αςφάλειασ και ελζγχου Δημοτικϊν κτιρίων ΑΙΘΜΟΣ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΕΚΘΕΣΘΣ: 1963/29-1-2015 K.A.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003032097 2015-09-09

15PROC003032097 2015-09-09 " ΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ " Αρ. Μελζτησ 56/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΡΛΗΟΦΟΙΚΗΣ, ΣΤΑΤΗΓΙΚΟΥ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΓΑΝΩΣΗΣ Προχπολογιςμόσ: #67.698,75 #

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ (Ν. 4412/2016) ΑΝΑΘΕΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΠΑΡΟΧΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΠΕΤΘΕΙΑ ΑΝΑΘΕΗ Οδηγόσ Ενεργειών 1) Εγγραφι ειδικισ πίςτωςθσ ςτον προχπολογιςμό εξόδων (άρκρο 155 και παρ. 6 του άρκρου 158

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23%

Προχπολογιςμόσ δαπάνθσ 6.006,56 ευρϊ ςυμπερ. ΦΠΑ 23% Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ 1 η Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΕΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ» ΔΗΜ. ΟΤΣΟΤ 21 ΑΘΗΝΑ 115 21 Ακινα : 25/6/2015 Γραφείο Προμηθειών Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004408402 2016-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 1 θ Τ.ΠΕ. ΑΣΣΙΚΗ Γ.Ν. EΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΤ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΠΟΔ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γ.Ν.Α. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Σμιμα: Προμθκειϊν Σαχ. Δ/νςθ: Βας. οφίασ 80 - ΣΚ 11528 Πλθροφορίεσ:

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του ερωτιματοσ του με αρικμ. πρωτ. εις. ΕΔΕΥΑ 1893/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ ΚΙΝ:6977506705 Επί του ερωτιματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ. 1.Αντικείμενο και προχπολογιςμόσ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7Γ99Η-7ΥΧ ΑΔΑΜ: 14PROC002427989 ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Ακινα, 25-11-2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αρικ. Ρρωτ.: 30/002/000/614 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ ΑΝΑΘΕΗ ΕΠΙΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΨΝ ΟΦΗΜΑΣΨΝ ΣΨΝ Ο.Σ.Α. 1 ΘΑΝΑΗ ΠΑΖΑΡΛΟΓΛΟΥ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ Ν.Δ. 2396/1953 (ΥΕΚ 117/Α ). Οικ. 3373/390/20-3-1975 Απόφαςη Τπουργού Προεδρίασ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1038/2015 Για τθν προμικεια εντφπου «ΕΡΕΙΓΟΥΣΑ ΕΙΔΟΡΟΙΗΣΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 6.000,00

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΤΘΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ (πρϊθν YNA) ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΛΘΟΦΟΘΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Αϋ Ρειραιάσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σησ/του, ζδρα., οδόσ.., αριθμόσ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ.. τηλζφωνο..., fax...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σησ/του, ζδρα., οδόσ.., αριθμόσ, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Τ.. τηλζφωνο..., fax... ΝΟΜΟ ΔΗΜΟ ηλεκηρονικής ανάθεζης για ηην Προμήθεια: «Τροθίμων και λοιπών αναλωζίμων για ηο Δήμο Κέρκσρας και ηο Νομικό πρόζωπο "Οργανιζμός Κοινωνικής Προζηαζίας και παιδείας Δήμοσ Κέρκσρας" για ηο έηος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΝΟΜΟ ΘΩΑΝΝΘΝΩΝ ΔΗΜΟ ΘΩΑΝΝΘΣΩΝ Δ/ΝΗ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΤΠΗΡΕΘΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ ΑΠΟΘΗΚΗ Διεφκυνςθ: ΚΑΠΛΑΝΗ 7 Πλθροφορίεσ: ΣΑΜΑΣΙΑ ΑΡΑΚΑΣΑΝΟΤ Mail : sarakatsanou@ioannina.gr

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ Προϋπολογιςμόσ : ,80 (με ΦΠΑ) ΜΕΛΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ ΔΗΜΟΤ ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑ Χρυςό 62046 ζρρεσ τθλ. & fax 23213 52685 depixep@0670.syzefxis.gov.gr Χρυςό 14 Φεβρουαρίου 2017 Προϋπολογιςμόσ : 39.952,80 (με ΦΠΑ)

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΡΕΣΚΟΥ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 46.963,46

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ

ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΤΜΒΑΗ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ Στα Τρίκαλα, ςιμερα 30 Μαϊου 2014 θμζρα Ραραςκευι, μεταξφ: 1. Του ΝΡΔΔ με τθν επωνυμία «Εκνικόσ Οργανιςμόσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν Υγείασ» (Ε.Ο.Ρ.Υ.Υ.), που εδρεφει ςτο Μαροφςι

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό

Εικονογραφημένο Λεξικό Το Πρώτο μου Λεξικό ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ι.Τ.Υ.Ε. «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» Αή Εί Ηίς Δής Μί Μά Ιί Αύ Εέ Λό Τ Πώ Λό Α, Β, Γ Δύ Τός 16ς (Φ, Χ, (ό)) Εέ Λό Α, Β, Γ Δύ Τ Πώ Λό Τός 16ς (Φ, Χ, (ό))

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 13/7/ ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΟ Α ΠΕΝΣΑΜΗΝΟΤ ΚΑΣΑ 51 (318 ΕΚ. ΕΤΡΩ) ΣΑ ΤΓΚΡΙΣΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ - ΜΕΛΕΣΩΝ Ζργο : ΒΕΛΣΙΩΗ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΠΤΡΟΠΡΟΣΑΙΑ Θζςθ :

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002873698 2015-06-25

15PROC002873698 2015-06-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.: Κ.Παπαπετροποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ

ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΕΩΝ ΚΑΙ ΣΙ ΠΛΗΡΩΜΕ ERASMUS + KEY ACTION 1 / MOBILITY ΔΗΜΗΣΡΙΟΤ ΔΗΜΗΣΡΑ Project Manager VET Sector/KA1 Airotel Stratos Vassilikos Hotel Παρασκευή, 26 επτεμβρίου 2014 1 ΠΡΟΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1169/2017 Για τθν προμικεια «ΣΥ.ΔΕ.ΤΑ S P M» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Ρροχπολογιηόμενθ Δαπάνθ: 8.000,00, πλζον Φ.Ρ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ (ΝΩΠΑ) ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΒΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑ ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ (CPV: Κρέας) ΦΠΑ 13% ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ, 23 /05/2016 Αρ.Πρωτ: 26639 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ»

«Επιμόρφωςθ των εκπαιδευτικών για τθν αξιοποίθςθ και εφαρμογι των ΣΠΕ ςτθ διδακτικι πράξθ» ΟΔΗΓΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΟΙΑ ΚΕ (2 θ περίοδοσ επιμόρφωςθσ: Δεκζμβριοσ 2010 Ιοφνιοσ 2011) Γενικά Στοιχεία Οριςμοί Οι οδθγίεσ που ακολοφκωσ παρατίκενται αφοροφν ςτα προγράμματα επιμόρφωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ»

ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΔΟΜΩΝ ΣΟΤ ΤΝΟΡΙΑΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ ΣΗ ΔΟΪΡΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC

15PROC ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ ΔΘΜΟ ΚΕΡΚΤΡΑ Κζρκυρα 17-09 - 2015 Α.Π. : 56914 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΘΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΘ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ μζςω τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ ανάκεςθσ για τθν Ρρομικεια :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΧΣΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΗΛΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΩΜΑΣΟΓΡΑΦΩΝ Ω ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΣΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΧΗΜΕΙΟΤ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ Ανοικτόσ δθμόςιοσ διαγωνιςμόσ για προμικεια ςτθλϊν και προςτθλϊν διαφόρων χρωματογράφων ωσ και γραφιτϊν για τισ ανάγκεσ του Γενικοφ Χθμείου του Κράτουσ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ: ΑΔΑ ΒΛ9ΜΘ Α4Ϊ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal».

Tα ζντυπα που αναφζρονται πιο κάτω κακϊσ και άλλεσ ςχετικζσ πλθροφορίεσ είναι διακζςιμα ςτο Portal ςτθν προςωπικι ςελίδα του κακενόσ «My Portal». Λευκωςία, 8 Φεβρουαρίου 2016 ΕΓΚΤΚΛΙΟΙ ΔΑΔ Φ.311.12/5/2016 Προσ όλο το Προςωπικό Συγκροτιματοσ Τράπεηασ Κφπρου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι ΘΕΜΑ: ΧΕΔΙΟ ΕΘΕΛΟΤΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΗ Σε ςυνζχεια τθσ ανακοίνωςθσ του Διευκφνοντα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ

ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1 ) Για ζργα προμθκειϊν που εμπίπτουν λόγω προχπολογιςμοφ 2 ςτο πεδίο εφαρμογισ εκνικισ νομοκεςίασ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΓΟ: ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ ΕΙΔΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ ΔΘΜΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΝΟΜΟ ΘΡΑΚΛΕΙΟΤ ΔΘΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ: ΕΡ ΚΘΤΘ & ΝΘΣΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΔΙΑΚΘΡΤΞΘ ΔΘΜΟΠΡΑΙΑ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ (Σφποσ Β2 1

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ

ΥΡΟΓΑΦΗΣ (ΑΔΔΥ) ΤΥΡΟΥ USB TOKENS ΜΕ ΤΟ ΑΡΑΑΙΤΗΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΕΜ. 10 Εκτιμϊμενθ Συνολικι Τάξθ Μεγζκουσ τθσ Σφμβαςθσ 350 Συμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1218/2017 Για τθν προμικεια TONER & ΜΕΛΑΝΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Ρροχπολογιηόμενθ δαπάνθ 47.000 ΕΥΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ Ημερ: 13/07/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ Ημερ: 13/07/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΣΙΝΙΟΤ ΔΡΑΠΕΣΩΝΑ Ημερ: 13/07/2017 ΔΙΕΤΘΤΝΗ:ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ,ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΜΗΜΑ: ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΗΛ: 213 2074 678 Προσ: Σμιμα Προμθκειϊν Πλθρ: Οικονομίδθσ Γιϊργοσ και Αποκθκϊν «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002948061 2015-07-31

15PROC002948061 2015-07-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Ακινα, 31/7/2015 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ)

ΕΡΓΟ: Πράςινο Σαμείο/Τπ. ΠΕ.Κ.Α. Αςτικι Αναηωογόνθςθ 2012-2015 Αρ. Απόφαςθσ: 78.10/2014. ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΣΕΤΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΗΗ ΦΑΚΕΛΟ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΓΕΙΑ (ΦΑΤ) 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΩΡΟΣΑΞΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ Κ. Μ. ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: «Τλοποίθςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ HOSPAL ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΗ ΜΣΝ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπουργείο Τγείασ 5 θ Τ.Πε. Θεςςαλίασ & τερεάσ Ελλάδασ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΑΜΦΙΑ Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ Οικονομικό Σμιμα Σαχ. δ/νςθ... 33100 Άμφιςςα Πλθροφορίεσ... ωτθρόπουλοσ Κ. Σθλ....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ

Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ελλημικό μομοθετικό πλαίσιο ΓΑΘ Ιωάμμης Χαλδέζος Διπλ. Μηχαμικός Ορυκτώμ Πόρωμ Τμήμα Γεωθερμικής Εμέργειας Διεύθυμση Α.Π.Ε Σημεία Εςτίαςησ Ο νόμοσ υπ αριθ. 3175 τθσ 29 Αυγοφςτου 2003 Υπ. απ. αρ. τθσ 24

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14

Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14. Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Οδθγία 2014/95/ΕΕ Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου τθσ 22/10/14 Ημερομθνία Δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα Ε.Ε.: 15/11/14 Δθμοςιοποίθςθ μθ χρθματοοικονομικών πλθροφοριών Ημερομθνία Εφαρμογισ τθσ Ευρωπαϊκισ

Διαβάστε περισσότερα

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755

JEAN-CHARLES BLATZ 02XD34455 01RE52755 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΕΝ Ι ΑΜ ΕΣ ΩΝ ΟΙ Κ ΟΝΟΜ Ι Κ ΩΝ Κ ΑΤΑΣ ΤΑΣ ΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙ ΡΙ ΑΣ Κ ΑΙ ΤΟΥ ΟΜ Ι ΛΟΥ Α Τρίµηνο 2005 ΑΝΩΝΥΜΟΣ Γ ΕΝΙ Κ Η ΕΤ ΑΙ Ρ Ι Α Τ ΣΙ ΜΕΝΤ ΩΝ Η Ρ ΑΚ Λ Η Σ ΑΡ. ΜΗ Τ Ρ. Α.Ε. : 13576/06/Β/86/096

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη

ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων και μίασ αποςκευήσ ζωσ 23kg ανά επιβάτη ΑΔΑΜ: 14SYMV002341238 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 3.279,60 ςυμπεριλαμβανομζνων των προβλεπόμενων φόρων αεροδρομίων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Σαμείο Επαγγελματικήσ Αςφάλιςησ Τπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργαςιών Σ.Ε.Α.Τ.Φ.Ε. Καθολικόσ διάδοχοσ του τ. Σομζα Ε.Α.Τ.Φ.Ε. του τ. Ν.Π.Δ.Δ. Σ.Ε.Α.Ι.Σ. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ & ΛΗΨΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 2015 Χαλκοκονδφλθ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Ρόδος: 10/06/2015 Αριθμ. Πρωτ.: 2224 ΠΡΟ : ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει:

Σο προσφερόμενο φρέσκο γάλα θα πρέπει επί πλέον και σύμφωνα με τον Κώδικα Σροφίμων και Ποτών (άρθρο 80) να διαθέτει: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ Η.Π.ΝΑΟΤΑ Αρ.πρωτ.24091/16-9-2015 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ -ΣΕΦΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ ΓΙΑ ΣΑ ΕΙΔΗ ΣΡΟΥΙΜΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΣΟ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΣΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΝΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΝΟΜΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΟΤ «ΚΕΝΣΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘ/ΝΩΝ ΔΙΚ/ΤΩΝ Μαλανδρίνο 19 Σεπτεμβρίου 2016 Γ. Κ. Κ. Βϋ ΣΤΠΟΤ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΤ Αρ. πρωτ: 10572 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 25 ΠΡΟΧΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 22 Δεκεμβρίου 216 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Ζρευνα Μονάδων Κοινωνικήσ Φροντίδασ 215 Θ Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανακοινϊνει τα ςτοιχεία τθσ Ζρευνασ Μονάδων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νςθ : Μαβίλθ Ρουρνάρι Ρυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011

υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 υχνά ερωτιματα προςωπικϊν δεδομζνων: Η προςζγγιςθ ενόσ δικθγόρου Χαρά Δαοφτθ, Δικηγόροσ Λαμπαδάριοσ και υνεργάτεσ 13 Μαΐου 2011 Profile του δικθγόρου που αςχολείται με τα προςωπικά δεδομζνα Ο δικθγόροσ

Διαβάστε περισσότερα

Π α κ ζ τ α ς υ μ μ ε τ ο χ ι σ & π ε ρ ί π τ ε ρ α

Π α κ ζ τ α ς υ μ μ ε τ ο χ ι σ & π ε ρ ί π τ ε ρ α Π α κ ζ τ α ς υ μ μ ε τ ο χ ι σ & π ε ρ ί π τ ε ρ α 2-3 Δ ε κε μ β ρ ί ο υ 2017 Εκνικό τάδιο Βαρςοβίασ - Εκκεςιακό Κζντρο PGE National Stadium ΠΕΡΙΠΣΕΡΟ 6 τ μ. Ζτοιμθ δομι υμμετοχή ςτην 1 η ζκθεςη THE

Διαβάστε περισσότερα

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ

4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ 4. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ Τθν κφρια ευκφνθ για τθν εφαρμογι τθσ πολιτικισ και τθ παρακολοφκθςθ των εκνικϊν ενεργειακϊν ςτόχων ςχετικά με τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011.

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΧΕΔΙΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΤΓΗ 2010-2011. ΟΜΑΔΑ 5η: «Θέςπιςη υςτηματικοφ Προγράμματοσ Επιβολήσ υμμόρφωςησ με τισ Τποχρεώςεισ Τποβολήσ Δηλώςεων ΑΠΑΦ» ΕΚΘΕΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΣΑΔΙΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while )

3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) 3 ΕΝΤΟΛΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ ( while, do while ) Στα πιο πολλά προγράμματα απαιτείται κάποια ι κάποιεσ εντολζσ να εκτελοφνται πολλζσ φορζσ για όςο ιςχφει κάποια ςυνκικθ. Ο αρικμόσ των επαναλιψεων μπορεί να είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014)

Θζμα 3o: Σφνταξθ ζκκεςθσ υλοποίθςθσ προχπολογιςμοφ για το Βϋ τρίμθνο του 2014. (Αρ. απόφαςθσ 218/2014) ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΑΡΟΣΡΑΣΜΑ ΑΡΟ ΤΟ ΑΙΘ. 29/2014 ΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ τθν μίνκθ και ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα ςιμερα τθν (16 θ ) του μθνόσ Ιουλίου του ζτουσ 2014 θμζρα τθσ εβδομάδοσ Σετάρτθ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α.

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ AΔΑΜ 14SYMV002284145 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΜΒΑΗ ΤΝΟΛΙΚΟΤ ΠΟΟΤ 9.860 + Φ.Π.Α. τθν Ακινα ςιμερα 22 Aυγοφςτου θμζρα Παραςκευι ςτα

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

17PROC

17PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.16 16:05:02 EET Reason: Location: Athens 17PROC005933767 2017-03-16 ΑΔΑ: 9772ΟΡ1Π-Β4Ο ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 3 Νοεμβρίου 2016 Α.Π. 9800 ΔΕΤΣΕΡΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ

Διαβάστε περισσότερα

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011

ΘEMA: Καταβολή ποςοφ κατ άρθ. 93 ΚΔΔ για το παραδεκτό ζφεςησ χετ.: ΠΟΛ 1192/2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Ι. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ ΣΜΗΜΑ Αϋ Σθλζφωνο : 210 3605159 ΙΙ. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΜΗΜΑ Βϋ Σθλζφωνο : 210

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β)

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΚΜΙΘΩΗ ΣΟΤ ΧΟΛΙΚΟΤ ΚΤΛΙΚΕΙΟΤ ΣΟΤ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΧΟΛΕΙΟΤ ΠΛΑΚΙΑ (ΚΣΗΡΙΟ Β) Ο Πρόεδροσ τθσ χολικισ Επιτροπισ Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Διμου Αγίου Βαςιλείου

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ

Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΡ. ΜΕΛΕΣΗ56/2014 Μ Ε Λ Ε Σ Η ΦΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚΟ ΣΟΛΙΜΟ 2014 CPV: 50111000-6 50111000-6 39298500-2 Διακοσμητικά είδη ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ: 40.597,00

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Ποςότητα (τόνοι) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάσ, 29 Δεκεμβρίου 2016 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΕΡΕΤΝΑ ΤΔΑΣΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ, 2015 Από τθν Ελλθνικι Στατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΣΟΧΑΙ ΑΕ: «ΚΛΑΔΙΚΕ ΣΟΧΕΤΕΙ» ΜΕΛΕΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΛΤΙΔΩΝ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ Μείωςθ 1,9% ςε ςχζςθ με το 2009, παρουςίαςε θ αγορά των αλυςίδων λιανικοφ εμπορίου των οκτϊ εξεταηόμενων κατθγοριϊν το 2010

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής

Δ/νση : Τ.Θ Αγ. Παρασκεσή Αττικής Πραγματοποιηθζντεσ ζλεγχοι και επί τόπου μετρήςεισ των επιπζδων τησ ηλεκτρομαγνητικήσ ακτινοβολίασ ςτο περιβάλλον ςταθμών κεραιών ςε όλη τη χώρα κατά το ζτοσ 2010 Συγκεντρωτικά ςτοιχεία Θ Ελλθνικι Επιτροπι

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Επί του με αρικμ. πρωτ. εις. Ε.Δ.Ε.Υ.Α. 2178/ ΠΑΝΟ ΖΤΓΟΤΡΗ - ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΟ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΕΝΩΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟ ΜΠΟΤΜΠΟΤΛΙΝΑ 9-11 (2 οσ όροφοσ) ΑΘΗΝΑ ΣΗΛ:210-8259140-1-FAX: 210-8259235 ΚΙΝ:6977506705 E-mail: pzygouris@gmail.com ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Θεςςαλονίκη, 22 Φεβρουαρίου 2017 Α.Π.1877 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Σο Εκνικό Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ Παράρτθμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΩΝ ΕΡΓΟΤ) ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ ΕΣΟΤ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ ΕΡΓΩΝ & ΠΡΑΙΝΟΤ Ιωάννινα : / 01/ 2013 Αριθμ. Πρωτ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΩΝ & ΑΝΑΛΩΙΜΩΝ ΣΟΤ ΚΙΝΗΣΟΤ ΕΞΟΠΛΙΜΟΤ (ΟΧΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%)

ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΜΒΑΗ ΠΟΟΤ 2.300,00 ΕΤΡΩ ΜΗ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α. (23%) τθν Ακινα, ςιμερα, 2/4/2013,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΠΡΟΜΗΘΕΤΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΜΕΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΑΒ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σαχ. Δ/νςη : Μαβίλη 33 Πουρνάρι Πυλαίασ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.

ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/ ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ. ΡΔ 118/2007: Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) ΦΕΚ Α 150/10.07.2007 ΡΟΕΔΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΡ' ΑΙΘΜ. 118 Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.) Ζχοντασ υπόψθ: Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΕΛΛΘΝΙΚΘΣ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑΣ 1. Τισ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Ανάπτυξθ Ψθφιακϊν Υπθρεςιϊν για τθν Ιερά Μθτρόπολθ Ηακφνκου Ανακζτουςα Αρχι: Αποςτολικι Διακονία τθσ Εκκλθςίασ τθσ Ελλάδοσ Ρροχπολογιςμόσ: 274.001,63 χωρίσ ΦΠΑ Ρροχπολογιςμόσ:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003276360 2015-11-10

15PROC003276360 2015-11-10 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 15PROC003276360 2015-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Ράντου

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ.

ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. 2014 ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟ ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Μουςικισ καταςτθμάτων Υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ. Ρρόταςθ προσ διαβοφλευςθ, ςφνταξθσ τθσ νζασ κανονιςτικισ για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ και

Διαβάστε περισσότερα