ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΔΛΔΣΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ : 271.576,79 Φ.Π.Α. : 35.539,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 307.116,46 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ»"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙA ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Ν.Π.Γ.Γ. «ΠΑΙΓΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΓΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ» ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΘΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5/2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΘΑ :14/02/2014 ΜΔΛΔΣΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α. : ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ: ΓΙΔΘΝΗ ΑΝΟΙΚΣΟ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ

2 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α.: ,67 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: ,46 ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΘΜΟ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ (ΚΑΡΘ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΕΙΟ) ΚΑΙ ΤΟ Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΜΕΧΙ ΤΙΣ 30 ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΥ Θ προμικεια των τροφίμων αφορά ςτισ εξισ ομάδεσ: Ι) ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Α) ΚΑΠΗ, Κ.Α ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ, ποςοφ 5.818,37. ΟΜΑΔΑ 1) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 3.055,66 ΟΜΑΔΑ 2) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 23%, ποςό 2.667,18 ΟΜΑΔΑ 3) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 95,53 Β) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ ,35. ΟΜΑΔΑ 4) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,31 ΟΜΑΔΑ 5) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 5.140,59 ΟΜΑΔΑ 6) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 937,45 Γ) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ, Κ.Α ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ, ποςοφ 9.583,46. ΟΜΑΔΑ 7) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 4.666,60 ΟΜΑΔΑ 8) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.724,83 ΟΜΑΔΑ 9) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.402,11 ΟΜΑΔΑ 10) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό 1.789,92 ΙΙ) Ν.Π.Δ.Δ.«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» K.A ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ, ποςοφ ,28. ΟΜΑΔΑ 11) ΕΙΔΘ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,68 ΟΜΑΔΑ 12) ΕΙΔΘ ΟΡΩΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,82 ΟΜΑΔΑ 13) ΕΙΔΘ ΚΕΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,38 ΟΜΑΔΑ 14) ΕΙΔΘ ΙΧΘΥΟΡΩΛΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ,40 ΟΜΑΔΑ 15) ΕΙΔΘ ΑΤΟΡΟΙΕΙΟΥ-ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΕΙΟΥ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό ΟΜΑΔΑ 16) ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΘ, CPV , ΦΡΑ 13%, ποςό Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει από το ελεφκερο εμπόριο με ΔΙΕΘΝΘ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ Οικονομικι Επιτροπι, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των: - N.2286/ ΦΕΚ Αϋ19/ «Ρρομικειεσ του Δθμοςίου Τομζα και υκμίςεισ ςυναφϊν κεμάτων». - Ν.2307/1995/Α 113 «Ρροςαρμογι νομοκεςίασ αρμοδιότθτασ Υπουργείου Εςωτερικϊν ςτισ διατάξεισ για τθ Νομαρχιακι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.2539/1997/Α 244«Συγκρότθςθ Ρρωτοβάκμιασ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ». - Ν.3463/2006/Αϋ114 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων».

3 - Ν.3548/2007/Αϋ68«Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ». - Ν.3801/2009/Αϋ163, «υκμίςεισ κεμάτων προςωπικοφ με ςφμβαςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου αορίςτου χρόνου και άλλεσ διατάξεισ οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ». - Ν.3852/2010/Αϋ87 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ αυτοδιοίκθςθσ και τθσ αποκεντρωμζνθσ διοίκθςθσ πρόγραμμα Καλλικράτθσ». - Ν.3979/2011/Αϋ138 «Για τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και λοιπζσ διατάξεισ». - Του Ν.3886/2010/Αϋ173 «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων Εναρμόνιςθ τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ με τθν οδθγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 21 θσ Ιουνίου 1989 (L395) και τθν οδθγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου τθσ 25 θσ Φεβρουαρίου 1992 (L76) όπωσ τροποποιικθκαν με τθν οδθγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του ςυμβουλίου τθσ 11 θσ Δεκεμβρίου 2007(L335). - Του N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ». - Του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16θσΦεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ) τισ διατάξεισ τθσ υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η. - Του Ν. 2741/99, άρκρο 8, περ. 6β ("Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Τροφίμων άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων αρμοδιότθτασ του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ"). - Του Ρ.Δ. 410/94 «Υγειονομικοί όροι παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά νωποφ κρζατοσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε με τα Ρ.Δ. 203/1998 και 79/ Των κανονιςμϊν τθσ Ε.Ο.Κ. αρ. 1208/1981 (ποιότθτα μόςχου), 1538/1991 (ποιότθτα κοτόπουλου). - Των Ρ.Δ. 291/1996 καν. Ε.Ο.Κ. 543/08 (κοτόπουλο), Ρ.Δ. 306/1980 και L 87/51 οδθγία τθσ Ε.Ε. (αλλαντικά) και Β.Δ. 437/1961 (αυγά), τθν 3/ Αγορανομικι διάταξθ, για νωπά Οπωρολαχανικά, τθν Υ1γ/Γ.Ρ. ΟΙΚ.96967(ΦΕΚ 2718/τ. Βϋ/ , Υγειονομικι διάταξθ Υγειονομικοί όροι και προχποκζςεισ λειτουργίασ επιχειριςεων τροφίμων & ποτϊν). - Του Ν. 3526/2007 «παραγωγι και διάκεςθ προϊόντων αρτοποιίασ και ςυναφείσ διατάξεισ». - Τθσ με αρικμό 1450/550/ Υπουργικισ Απόφαςθσ. - Τθσ με αρικμό 543/5543/00 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΚ 376 Β /00). - Του Ν. 2362/95 "Ρερί Δθμοςίου Λογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ". - Του Ρ. Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2000/35 τθσ για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». - Τθν Ρράξθ Νομοκετικοφ Ρεριεχομζνου ΦΕΚ 240 (τεφχοσ Αϋ), θ οποία κυρϊκθκε με τον Ν.4111/2013 ΦΕΚ 18 (τεφχοσ Α), άρκρο 4 παρ. 1 και με τθν οποία ανατίκεται ςτουσ διμουσ θ ανάδειξθ χορθγθτϊν, για τθν προμικεια τροφίμων και ειδϊν κακαριότθτασ για όλα τα ιδρφματα και τουσ οργανιςμοφσ αυτϊν. - Ρ.Δ. 60/2007/Α 64 «Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ οδθγίασ 2004/18/ΕΚ περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν όπωσ τροποποιικθκε με τθν οδθγία 2005/51/ΕΚ τθσ Επιτροπισ και τθν οδθγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 16 θσ /11/2005». - Υ.Α /93/ ΦΕΚ 185 Βϋ/ Απόφαςθσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΕΚΡΟΤΑ)». - Τθσ Ρ.Ν.Ρ. «Ζγκριςθ των ςχεδίων των ςυμβάςεων τροποποίθςθσ τθσ κφριασ ςφμβαςθσ χρθματοδοτικισ διευκόλυνςθσ /άρκρο 4» ΦΕΚ Α 240/

4 Ππωσ τυχόν ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα. Θ δαπάνθ για τθν προμικεια προχπολογίηεται ςτο ποςό των ,79, Φ.Ρ.Α ,67 δθλαδι ςυνολικά ςτο ποςό ,46 θ οποία προβλζπεται να βαρφνει τουσ κωδικοφσ του προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2014 του ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ με Κ.Α (5.818,37 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΗΑΧΑΟΡΛΑΣΤΙΚΘΣ ΤΟΥ ΚΑΡΘ 2014» το οποίο ποςό κα ξοδευτεί όλο μζςα ςτο 2014, με Κ.Α ( ,81 ) «ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΡΑΝΤΟΡΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΕΙΟΥ ΑΡΟ ΔΘΜΟ» από το οποίο ποςό κα ξοδευτοφν τα μζςα ςτο οικονομικό ζτοσ 2014 και το υπόλοιπο ποςό των ,81 μζςα ςτο ζτοσ 2015, και τον κωδικό του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. «ΡΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΘΜΟΥ ΑΓΙΑΣ ΡΑΑΣΚΕΥΘΣ» Κ.Α (85.000,00 ) «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΟΦΙΜΩΝ» του προχπολογιςμοφ του Ν.Ρ.Δ.Δ. οικονομικοφ ζτουσ Το υπόλοιπο ποςό των ,28 τθσ πίςτωςθσ του Ν.Ρ.Δ.Δ. κα προβλεφκεί ςτον αντίςτοιχο Κ.Α. ςτον προχπολογιςμό του επόμενου ζτουσ (2015). Συγκεκριμζνα θ προμικεια τροφίμων αφορά: Α. Ρρομικεια ειδϊν παντοπωλείου: ,25 άνευ Φ.Ρ.Α. ( ,43) Β. Ρρομικεια ειδϊν οπωροπωλείου: ,54 άνευ Φ.Ρ.Α. (46.328,35). Γ. Ρρομικεια ειδϊν κρεοπωλείου : ,60 άνευ Φ.Ρ.Α. (28.364,80). Δ. Ρρομικεια ειδϊν ιχκυοπωλείου: ,40 άνευ Φ.Ρ.Α. (24.916,96). Ε. Ρρομικεια ειδϊν αρτοποιείου - ηαχαροπλαςτείου: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (15.462,92). ΣΤ. Ρρομικεια γαλακτοκομικϊν ειδϊν: ,00 άνευ Φ.Ρ.Α. (11.752,00). Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοικτό διεκνι μειοδοτικό διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ και με κριτιριο κατακφρωςθσ για τα ελαιόλαδα, οπωρολαχανικά, κρζατα, πουλερικά και ψάρια, το μεγαλφτερο ποςοςτό ζκπτωςθσ επί τοισ εκατό (%) ςτθ νόμιμα διαμορφοφμενθ κάκε φορά μζςθ τιμι λιανικισ πϊλθςθσ του είδουσ τθν θμζρα παράδοςθσ, όπωσ αυτι προκφπτει από το εκάςτοτε εκδιδόμενο δελτίο πιςτοποίθςθσ τιμϊν τθσ υπθρεςίασ εμπορίου τθσ οικείασ Ρεριφζρειασ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 13 του Ν. 3438/2006. Για τα υπόλοιπα είδθ παντοπωλείου, είδθ αρτοποιείου ηαχαροπλαςτείου και τα γαλακτοκομικά είδθ θ ανάκεςθ κα γίνει ςε προμθκευτι (ι προμθκευτζσ) που κα προςφζρουν τθ χαμθλότερθ τιμι ςτισ τιμζσ τθσ μελζτθσ. Αναλυτικά, ςτθ μελζτθ περιγράφονται το αντικείμενο τθσ προμικειασ, οι απαιτιςεισ ςχετικά με τθν προμικεια των ηθτουμζνων ειδϊν και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αυτϊν. Οι προςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για κάκε ομάδα ξεχωριςτά ι και για το ςφνολο των ομοειδϊν ομάδων ι και για το ςφνολο των ομάδων. Οι ενδεικτικζσ τιμζσ για τα παραπάνω είδθ ελιφκθςαν από το ελεφκερο εμπόριο. Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ορίηεται θ 30θ Σεπτεμβρίου ΕΘΕΩΡΗΘΗ Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙ ΤΝΣΑΞΑΕ ΓΚΙΝΗ ΑΝΣΩΝΙΑ ΔΗΜΗΣΡΑΚΟΠΟΤΛΟΤ ΔΟΤΚΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΒΑΙΛΙΚΗ

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ν.Π.Δ.Δ.:«ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ Γ/ΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ & ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ ΑΡΙΘΜΟ ΜΕΛΕΣΗ : 5 /2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14/2/2014 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΚΑΠΗ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟ, ΣΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΚΑΙ ΣΟ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΤ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ» ( ΓΙΑ ΣΟ ΕΣΟ 2014)» ΚΑΘΑΡΗ : ,79 Φ.Π.Α : ,67 ΤΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ: ,46 ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ

6 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η CCP PV V ΦΠ Α 13% 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 1Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ. 220 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,16 35,20 4,58 39,78 Τ ΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ 35,20 Κ ΑΘΑΡ Η 4,58 39,78 ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ς υς κ. 1 κιλοφ 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,12 89,60 11,65 101,25 Ο ΜΑΔ Α 1: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Τ Π2 Ο ΑΟ ΛΜΑΔ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ Α 1Β ΡΙΝΑ : Ε) ςυςκ. ΙΔ Η Π500γρ. ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ40 ΑΠ Η ΜΕ ΣΕΜΑ Δ ΧΙΑΜΟ Ρ ΦΩ0,68 Η ΜΕ Η 27,20 Η ΜΕ Ρ Η 3,54 ΙΑ Σ ΙΜΗ 30,74 Σ ΜΗ 3 ΑΜΑ ΜΤ ΓΙΙ: Δ ΑΕΛ ΛΑΙΟ ΟΨΤ Χ Α ΛΑΔ ΩΜΗ Ος υς κ. 200 γ ρ. 45 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 4 180,00 23,40 203,40 41 ΑΕΛ ΝΘΟΝΕΡΟ Α ΙΟΛ Α Δ Ο 200γρ. γνήςιο ςυςκ.1 lit 28 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,12 3,6 24,96 7,20 0,94 3,24 28,20 8,14 5 Α ΤΝΘΟ ΝΟΛ Ο ΑΣΡΑ ΜΗΜΑ ΒΟ ΙΣΟΤ Σ Ο ΚΙΙ ΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 23,40 24,96 3,04 3,24 26,44 28,20 6 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.1lit. 6 TEMA X IA 2,5 15,00 1,95 16,95 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ Κ Ο τφπ ου Κ ΕΡΚ Τ ΡΑ ς υς κ γ Γ ΕΝΙΚΟ ρ. Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,02 45,90 343,72 5, ,74 51,87 8 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Β ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ S OFT μαργαρίνη (250 γρ) 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,57 60,16 62,80 7,82 8,16 67,98 70,96 9 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 1 Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,12 252,70 351,54 32, ,66 285,55 10 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 4% λιπ. 410γ ρ(ελ Α ΦΡΤ ) 266 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 252,70 32,85 285,55 11 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Δ12 Η ΜΟ Γ Α ΡΤ ΑΓ ΦΑ ΛΙΑ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η 20 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75 15,00 1,95 16,95 Ο14 ΜΑΔ Ζ ΑΑ Χ Α2: ΡΗ ΕΑ ΙΔ Χ ΝΗ Η ςυςκ.400γρ. Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η 30 C P V ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,75ΦΠ Α 23% 22,50 2,93 25,43 Ο ΜΑΔ Α 2: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ 15 Ζ Α Χ Α ΡΗ ς υς κ. 1κ. 80 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,98 78,40 10,19 88,59 16 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,25 50,00 6,50 56,50 17 Κ Α Κ Α Ο ς υς κ. 125 γ ρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΕΝΔΕΙΚ 1,05 ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ 10,50 Η ΠΟ 1,37Ο ΣΕΛΙΚ 11,87Η Α/Α 18 ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Κ Α ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ς υς κ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 0,98 9,80 1,27 11,07 1 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο ΠΟΣΟ ΣΤ ΠΟΤ COL A (330ml) 720 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 612,00 140,76 752,76 19 Κ Α ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.50γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 0,98 9,80 1,27 11,07 2 Α ΕΡΙΟΤ Χ Ο Γ Κ Α Ζ ΟΖ Α (330ml) 192 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 163,20 37,54 200,74 20 Κ Α ΡΤ Δ ΟΨΤ Χ Α ςυςκ.200γρ. 40 ΣΕΜΑ ΙΑ 2,85 114,00 14,82 128,82 3 Α Λ ΟΤ ΜΙΝΟΧ Α ΡΣΟ Τ Κ. ΣΩΝ 150 ΜΕΣΡΩΝ 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 16 64,00 14,72 78, ΚΑ ΑΜΜΩΝΙΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚ Ο 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,9 0,6 312,00 3,60 40,56 0,83 352,56 4,43 22 Κ Α ΦΕ ΣΙΓ ΜΙΑ ΙΟ 200γρ. 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 6,5 39,00 5,07 44,07 5 Α ΝΣΙΚ ΟΛ Λ ΗΣΙΚ Ο Χ Α ΡΣΙ Λ Α Δ ΟΚ ΟΛ Λ Α 10 ΜΕΣΡ 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,1 16,80 3,86 20, Κ ΒΑ Α ΝΙΛ ΦΕ ΙΕ ΦΙΛ Α ΣΡΟΤ ρωμα 500γρ. ςυςκ.0.15γρ ΣΕΜΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΙΑ 5,92 0,4 296,00 24,00 38,48 5,52 334,48 29, ΜΑ ΒΑ ΦΕ Γ ΙΑ ΞΑ ΗΡΗ Τ Γ ΩΝ ςυςκ. Κ ΟΚ8 Κγρ. ΙΝΕ 20 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,8 2,6 16,00 10,40 2,08 2,39 18,08 12, ΜΕΛ Δ ΙΑ ΦΑ Ι ςυςκευαςία ΝΗ ΜΕΜΒΡΑ 1 ΝΗ κιλοφ Τ Κ. 300 ΜΕΣΡΩΝ 24 4 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 7, ,60 68,00 24,65 15,64 214,25 83, ΜΠΑ Λ ΕΜΟΝΙΣΑ ΙΚ ΙΝ ΠΑ(330ml) ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,07 0,85 122,40 6,42 28,15 0,83 150,55 7, ΜΠΡΑ ΝΣΤ 700ml Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 4 8 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 14,5 0,5 58,00 4,00 13,34 0,52 71,34 4,52 11 ΟΤ Ζ Ο 750ML 4 TEMA X IA 10,5 42,00 9,66 51,66 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ γ ΠΙΑ ΣΑ ρ. ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΑ Γ ΗΣΟΤ Τ Κ. 50 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,90 10,00 1,42 2,30 12,32 12,30 ΠΙΑ ΣΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α ΦΡΟΤ ΣΟΤ Γ Λ Τ Κ Τ Κ ΣΕΜ. ΠΑ ΣΑ Κ Α Λ Α ΜΑ Κ ΙΑ Α ΝΑ ΨΤ Κ ΣΙΚ ΩΝ 100τεμ 20 6 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 5,94 13,80 0,77 73,80 6, ΠΟΡΣΟΚ ΣΑ ΦΙΔ Ε Α Λ(μαφρη) Α Δ Α ΜΠΛ ςυςκ. Ε (330ml) 200 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,85 1,7 612,00 3,40 140,76 0,44 752,76 3, ΠΟΣΗΡΙΑ ΠΛ Α ΣΙΚ Α Τ Κ. 50 ΣΕΜΑ Χ. Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ς υς κ.50γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ ΣΕΜΑ ΙΑ 1,5 1,18 30,00 30,68 6,90 3,99 36,90 34,67 16 ΟΔ Α Κ ΟΝΗ ς υς κ. 400γ ρ. 2 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,17 2,34 0,54 2,88 32 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 30 ΣΕΜΑ ΙΑ 1,45 43,50 5,66 49,16 17 ΦΙΑ Λ Ε ΒΟΤ ΣΑ ΝΙΟΤ ΜΠΛ Ε 90γρ. 40 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,3 52,00 11,96 63, ΦΡΤ ΦΙΑ ΛΓ Ε Α ΝΙΕ Τ Γ ΡΑ ΣΑ ΕΡΙΟΤ ΡΕΝΙΕ 450γρ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2, ,04 160,00 40,44 36,80 351,48 196, ΦΤ ΦΙΛ ΣΙΝΗ ΣΡΑ ςυςκ. Κ Α ΦΕ 400 1Χ 4 γρ. ς υς κ. 40 ΣΕΜ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,27 1,09 54,48 32,70 7,08 7,52 61,56 40,22 35 ΦΛ ΩΡΑ ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ςυςκ. 500 γρ. 10 ΣΕΜΑ ΙΑ 3,95 39,50 5,14 44,64 20 Χ Α ΡΣΟΠΕΣ ΕΣΕ Τ Κ. Ε ΣΙΑ ΣΟΡΙΟΤ 750 ΣΕΜ 10 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,5 25,00 5,75 30,75 ΕΝΙΚΟ ΝΟΛ Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 1Α 2.643,96 343, ,67 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,44 498, ,18

7 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 3: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ Κ ΑΠ Η ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η Φ.Π.Α ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ Τ Δ ΩΝΙΑ 15 Κ ΙΛ Α 4 60,00 7,80 67,80 2 Λ ΕΜΟΝΙΑ 4 Κ ΙΛ Α 0,96 3,84 0,50 4,34 3 ΜΗΛ Ο ΦΤ ΡΙΚ Ι 9 Κ ΙΛ Α 2,3 20,70 2,69 23,39 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 3 84,54 10,99 95,53 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 kg Κ ΙΛ Α 1, ,00 960, ,96 2 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410 γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, , , ,00 3 Ζ Α Χ Α ΡΗ ςυςκ. 1 kg ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 917, ,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,20 748, ,38 5 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ Τ Κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 698, ,88 6 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 7 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 912, ,60 8 ΠΕΝΝΕ ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 9 Χ Τ Λ ΟΠΙΣΕ ς υς κ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1, ,00 975, ,78 10 Κ ΡΙΘΑ ΡΑ Κ Ι ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 666, ,90 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 4: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 4Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 1L t ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3, , , ,74 Τ ΝΟΛ Ο Τ ΠΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Α , , ,58 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 4Β , , ,74 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,31

8 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 5: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 700 Κ ΙΛ Α 2, ,00 216, ,58 2 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 340 Κ ΙΛ Α 4, ,40 199, ,74 3 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 340 Κ ΙΛ Α 3, ,80 175, ,27 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,20 591, ,59 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 6: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α /Α ΕΙΔ Η ΙΧΘΤ ΟΠ Ω Λ ΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ ΗΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 140 Κ ΙΛ Α 4,16 582,40 75,71 658,11 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 40 Κ ΙΛ Α 6,18 247,20 32,14 279,34 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α 6 829,60 107,85 937,45 Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ςυςκ. 500γρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 456,00 59,28 515,28 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ε ή καρολίν α ς υς κ γ ρ. 480 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,09 523,20 68,02 591,22 3 ΣΟΜΑ ΣΟΧ Τ ΜΟ ςυςκ. 500γρ. 360 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,64 230,40 29,95 260,35 4 ΦΑ Κ Ε ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 228,00 29,64 257,64 5 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,30 312,00 40,56 352,56 6 Α ΡΑ Κ Α Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΟ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 7 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΑ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 2,25 270,00 35,10 305,10 8 Α Γ Κ ΙΝΑ ΡΕ Κ Α ΣΕΨΤ Γ ΜΕΝΕ ς υς κ. 1 kg 120 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 3,84 460,80 59,90 520,70 9 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ. 500γρ. 240 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,54 369,60 48,05 417,65 10 ΜΑ Κ Α ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ ςυς κ.500γρ. 310 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 294,50 38,29 332,79 11 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 200 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,95 190,00 24,70 214,70 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08

9 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 7: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 7Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο γνήςιο ςυςκ. 5lt 36 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 14,59 525,24 68,28 593,52 Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Α 3.604,50 468, ,08 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο Τ Π ΟΟΜΑ Δ Α 7Β 525,24 68,28 593,52 Γ ΕΝΙΚΟ Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,74 536, ,60 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 8: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 Κ ΙΜΑ ΒΟΕΙΟΤ Χ.Ο. (Ά νω των μηνών) 180 Κ ΙΛ Α 4,51 811,80 105,53 917,33 2 Χ ΟΙΡΙΝΟ Σ. Κ Α ΡΡΕ Χ.Κ. ΜΠΟΤ ΣΙ 180 Κ ΙΛ Α 3,97 714,60 92,90 807,50 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,40 198, ,83 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 9: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΕΣΑ 120 Κ ΙΛ Α 4,16 499,20 64,90 564,10 2 Γ Λ Ω Α ΦΙΛ ΕΣΟ 120 Κ ΙΛ Α 6,18 741,60 96,41 838,01 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,80 161, ,11 Δ Η ΜΟ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 10: Ε ΙΔ Η ΑΡ Σ Ο Π Ο ΙΕ ΙΟ Τ - ΖΑΧ ΑΡ Ο Π ΛΑ Σ Ε ΙΟ Τ - Κ Ο ΙΝΩ ΝΙΚ Ο ΜΑΓ Ε ΙΡ Ε ΙΟ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ Σ ΗΣΑ Ε ΕΙΔΗ ΑΡ ΣΟΠΟΙΕΙΟΤ ΣΕΜΑΧ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η Α/Α -ΖΑΧ ΑΡ ΟΠΛΑ ΣΕΙΟΤ ΙΑ Η ΣΙΜΗ 13% 1 ΨΩΜΙ / 350 γραμ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 205, ,92 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α ,00 205, ,92 C P V

10 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Α: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Ε ΛΕ Τ Θ Ε Ρ Η Σ ΙΜΗ Σ Ο Ε ΜΠ Ο Ρ ΙΟ - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α ΕΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Λ ΕΤ ΡΙ Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ ΧΡΗ ΕΙ ςυςκ. 1 κιλοφ 600 ΚΙΛ Α 1,12 672,00 13% 87,36 759,36 2 Α Λ Α ΣΙ ΧΟΝΣΡΟ ςυςκ. 1κ ιλοφ 10 ΚΙΛ Α 0,59 5,90 13% 0,77 6,67 3 Α Λ Α ΣΙ ΨΙΛ Ο φιάλη 750γρ. 400 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,59 236,00 13% 30,68 266,68 4 Α Λ ΕΤ ΡΙ (ΦΑ ΡΙΝΑ ) ςυςκ. 500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,68 680,00 13% 88,40 768,40 5 Α ΜΤ Γ Δ Α Λ Α ςυςκ. 200γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,90 145,00 13% 18,85 163,85 6 Α ΝΘΟ Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΟΤ ΚΟΤ ΣΙΑ ςυςκ.160γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 936,00 13% 121, ,68 7 Α ΡΑ ΒΟ ΙΣΕΛ Α ΙΟ ςυςκ.5lit. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 9,28 185,60 13% 24,13 209,73 8 Α ΡΑ ΚΑ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κιλ 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 234, ,00 9 ΒΑ ΝΙΛ ΙΕ Α ρωμα ςυςκ.0.15γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,40 120,00 23% 27,60 147,60 10 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΒΙΣΑ Μ μαργαρίνη (250γρ) ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 306, ,15 11 ΒΟΤ ΣΤ ΡΟ ΦΡΕ ΚΟ ςυςκ. 500γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7,65 382,50 13% 49,73 432,23 12 Γ Α Λ Α ΕΒΑ ΠΟΡΕ 7,5% λιπ. 410γρ 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 475,00 13% 61,75 536,75 13 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο (ξυλάκι) φακ.0,15γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 37,50 13% 4,88 42,38 14 Γ Α ΡΤ ΦΑ Λ Λ Ο τριμ.ςυςκ.0.15γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 112,50 13% 14,63 127,13 15 Γ ΙΑ ΟΤ ΡΣΙ ςτραγγιςτό ςυςκ.1κ. 200 ΚΙΛ Α 3,85 770,00 13% 100,10 870,10 16 Γ ΚΟΦΡΕΣΕ 17 γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,35 630,00 13% 81,90 711,90 17 Δ Α ΦΝΗ 0.15γρ 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 118,00 13% 15,34 133,34 18 Δ Τ Ο ΜΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0.20γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 236,00 13% 30,68 266,68 19 ΕΛ ΙΕ ςυςκ.1κ. 20 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,70 114,00 13% 14,82 128,82 20 Ζ Α ΜΠΟΝ ςε φζτεσ 10 ΚΙΛ Α 7,80 78,00 13% 10,14 88,14 21 Ζ Α ΧΑ ΡΗ Α ΧΝΗ ςυςκ.500γρ. 120 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,75 90,00 13% 11,70 101,70 22 Ζ Α ΧΑ ΡΗ ςυςκ. 1κ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 686,00 13% 89,18 775,18 23 Ζ ΕΛ Ε κουτ. 200γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,25 187,50 13% 24,38 211,88 24 Ζ Τ ΜΑ ΡΙΚΟ Α ΣΡΑ ΚΙ-ΠΕΠΟΝΑ ΚΙ-ΦΙΔ Ε 500γρ. 300 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 285,00 13% 37,05 322,05 25 ΚΑ ΚΑ Ο ςυςκ. 125 γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,05 52,50 13% 6,83 59,33 26 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α Ξ Τ Λ Ο ςυςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 27 ΚΑ ΝΕΛ Λ Α ΣΡΙΜ. υςκ.0,50γρ. 150 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 147,00 13% 19,11 166,11 28 ΚΑ ΡΤ Δ ΟΨΤ ΧΑ ςυςκ.200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,85 285,00 13% 37,05 322,05 29 ΚΑ ΦΕ ΕΛ Λ ΗΝΙΚΟ 500γρ. 40 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 3,90 156,00 13% 20,28 176,28 30 ΚΑ ΦΕ ΦΙΛ ΣΡΟΤ 500γρ. 80 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 5,92 473,60 13% 61,57 535,17 31 ΚΟΡΝ ΦΛ ΕΪΚ ςακ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 357, ,50 32 ΚΡΙΘΑ ΡΑ ΚΙ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 950,00 13% 123, ,50 33 ΚΤ ΜΙΝΟ ΣΡΙΜ.ςυςκ.0,50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 34 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΑ ΚΙ ΚΟΦΣΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 185, ,25 35 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ΠΕΝΝΕ 500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 190,00 13% 24,70 214,70 36 ΜΑ ΚΑ ΡΟΝΙΑ ςυςκ.500γρ. 700 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 665,00 13% 86,45 751,45 37 ΜΑ ΡΜΕΛ Α Δ Α ςυςκ. 500γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 121,00 13% 15,73 136,73

11 38 ΜΑ ΣΙΧΑ Α ρωμα ςυςκ.0,20γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 4,19 125,70 13% 16,34 142,04 39 ΜΕΛ Ι ςυςκευαςία 1 κιλοφ 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 7, ,00 13% 205, ,40 40 ΜΟ ΧΟΚΑ ΡΤ Δ Ο ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,67 83,50 13% 10,86 94,36 41 ΜΠΑ ΙΚΙΝ ΠΑ ΟΤ ΝΣΕΡ ςυςκ.κουτί 200γρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,07 107,00 13% 13,91 120,91 42 ΜΠΑ ΧΑ ΡΙ ςυςκ.0,30γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 49,00 13% 6,37 55,37 43 ΜΠΕΪΚΟΝ 10 ΚΙΛ Α 6,37 63,70 13% 8,28 71,98 44 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΜΙΡΑ ΝΣΑ ςυςκ.250γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,21 726,00 13% 94,38 820,38 45 ΜΠΙ ΚΟΣΑ ΣΤ ΠΟΤ ΠΣΙ ΜΠΕΡ ςυςκ.225γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,50 13% 165, ,67 46 ΝΕΡΟ ΕΜΦΙΑ Λ ΩΜΕΝΟ 1,5 lit. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,22 110,00 13% 14,30 124,30 47 Ξ Τ Δ Ι 400γρ. 500 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,50 250,00 13% 32,50 282,50 48 ΠΙΠΕΡΙ ΜΑ Τ ΡΟ ςυςκ.0,50γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 245,00 13% 31,85 276,85 49 ΠΟΤ ΡΕ ςυςκ. 500 γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,47 882,00 13% 114,66 996,66 50 ΡΕΒΤ ΘΙΑ ςυςκ.500γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,54 308,00 13% 40,04 348,04 51 ΡΙΓ Α ΝΗ ΣΡΙΜ.ςυςκ. 0,50γρ. 200 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,98 196,00 13% 25,48 221,48 52 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΟΤ ΠΑ γ λας ζ ή καρολίνα ς υς κ. 500γ ρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 212, ,55 53 ΡΤ Ζ Ι Γ ΙΑ ΠΙΛ Α ΦΙ Bonnet ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 337, ,48 54 ΙΜΙΓ Δ Α Λ Ι ςυςκ.500γρ. 250 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,78 195,00 13% 25,35 220,35 55 ΟΔ Α ςυςκ. 400γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,17 58,50 23% 13,46 71,96 56 ΟΤ Α ΜΙ ςυςκ.250γρ. 30 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,46 73,80 13% 9,59 83,39 57 ΠΑ ΝΑ ΚΙ ΚΑ ΣΕΨ.ςυςκ.1κ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2, ,00 13% 175, ,50 58 ΣΑ ΦΙΔ Ε (μαφρη,ξανθιά) 10 ΚΙΛ Α 1,70 17,00 13% 2,21 19,21 59 ΣΟΜΑ ΣΟΠΕΛ ΣΕ ςυςκ.410γρ. 900 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 855,00 13% 111,15 966,15 60 ΣΟΜΑ ΣΟΧΤ ΜΟ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 232, ,96 61 Σ Α Ϊ ΒΟΤ ΝΟΤ ςυςκ.50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,18 59,00 13% 7,67 66,67 62 Σ Α Ϊ ςυςκ.κουτί των 20φακ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,45 72,50 13% 9,43 81,93 63 ΣΤ ΡΙ ΚΑ ΕΡΙ 800 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 811, ,20 64 ΣΤ ΡΙ ΚΕΦΑ Λ ΟΣΤ ΡΙ 200 ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 202, ,80 65 ΣΤ ΡΙ ΦΕΣΑ ΚΙΛ Α 7, ,00 13% 1.115, ,40 66 ΣΤ ΡΙ ΕΝΣΑ Μ Ε ΦΕΣΕ 50 ΚΙΛ Α 7,80 390,00 13% 50,70 440,70 67 ΦΑ ΚΕ ςυςκ.500γρ ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0, ,00 13% 160, ,55 68 ΦΑ ΟΛ ΙΑ ςυςκ.500γρ. 600 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1,30 780,00 13% 101,40 881,40 69 ΦΤ Λ Λ Ο Γ ΙΑ ΟΛ Ε ΣΙ Χ ΡΗ ΕΙ (χωριάτικο) 500γ ρ. 100 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 284,00 13% 36,92 320,92 70 ΦΤ Λ Λ Ο ΚΡΟΤ ΣΑ 450γρ. 180 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,84 511,20 13% 66,46 577,66 71 ΦΤ ΣΙΝΗ ςυςκ. 400 γρ. 35 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 2,27 79,45 13% 10,33 89,78 72 ΧΑ Λ ΒΑ με ταχίνι ςυςκ.1κ. 20 ΚΙΛ Α 4,78 95,60 13% 12,43 108,03 73 ΧΑ ΜΟΜΗΛ Ι 50γρ. 50 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 0,95 47,50 13% 6,18 53,68 74 ΧΤ Λ ΟΠΙΣΕ ςυςκ.500γρ. 800 ΣΕΜΑ ΧΙΑ 1, ,00 13% 144, ,56 75 ΧΤ ΜΟΙ τεμ.1lit (π ορτοκάλι,ροδάκινο κλπ ) 300 Λ ΙΣΡΑ 1,30 390,00 13% 50,70 440,70 ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36

12 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ Ι: ΑΤ Γ Α - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Τ Γ Α ωοςκοπ ημζνα 53-63γρ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 13% 208, ,00 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο Ι 1.600,00 13% 208, ,00 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 11: Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Τ Π Ο Ο ΜΑΔ Α 11Β : Ε ΙΔ Η Π ΑΝΣ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Σ ΜΗ ΜΑ ΙΙ: Ε ΛΑΙΟ ΛΑΔ Ο - Σ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΟ Α/Α Ε ΙΔΗ ΠΑΝΣΟΠΩΛΕ ΙΟΤ ΗΣΑ Η ΣΙΜΗ ΤΝΟΛΙ- Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΕΛ Α ΙΟΛ Α Δ Ο π αρθζνο ςυςκ.5 lit 450 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 15, ,00 13% 931, ,32 ΤΝΟΛ Ο Σ ΜΗΜΑ Σ Ο ΙΙ 7.164,00 13% 931, ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Α , , ,36 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΤΠΟΟΜΑ Δ Α 11Β 8.764, , ,32 Γ ΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,68 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 12: Ε ΙΔ Η Ο Π Ω Ρ Ο Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΟΠΩΡ ΟΠΩΛΕΙΟΤ Σ ΗΣΑ ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΤΝΟΛΙ-Κ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Α Γ Γ ΟΤ ΡΙΑ ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0, ,00 130, ,00 2 Α ΝΙΘΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 3 Α Χ Λ Α Δ ΙΑ ΚΙΛ Α 1, ,00 678, ,60 4 ΒΕΡΤ Κ ΟΚΑ 600 ΚΙΛ Α 1,34 804,00 104,52 908,52 5 ΚΑ ΡΟΣΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 134, ,55 6 ΚΑ ΡΠΟΤ Ζ Ι 800 ΚΙΛ Α 0,49 392,00 50,96 442,96 7 ΚΟΛ ΟΚΤ ΘΙΑ 500 ΚΙΛ Α 0,99 495,00 64,35 559,35 8 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ Ξ ΕΡΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 165, ,75 9 ΚΡΕΜΜΤ Δ ΙΑ ΦΡΕ ΚΑ 120 ΚΙΛ Α 1,09 130,80 17,00 147,80 10 Λ Α Χ Α ΝΟ ΚΙΛ Α 0,35 350,00 45,50 395,50 11 Λ ΕΜΟΝΙΑ ΚΙΛ Α 0, ,00 205, ,92 12 ΜΑ ΝΣΑ ΡΙΝΙΑ 350 ΚΙΛ Α 0,84 294,00 38,22 332,22 13 ΜΑ ΡΟΤ Λ ΙΑ 700 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,50 350,00 45,50 395,50 14 ΜΑ ΪΝΣΑ ΝΟ 550 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 550,00 71,50 621,50

13 15 ΜΗΛ Α Κ ΙΛ Α 1, ,00 493, ,35 16 ΜΕΛ ΙΣΖ Α ΝΕ 100 Κ ΙΛ Α 1,00 100,00 13,00 113,00 17 ΜΠΑ ΝΑ ΝΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 819, ,00 18 ΝΕΚ ΣΑ ΡΙΝΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,50 750,00 97,50 847,50 19 ΝΣΟΜΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 1, ,00 273, ,00 20 ΠΑ ΣΑ ΣΕ Κ ΙΛ Α 0, ,00 728, ,00 21 ΠΕΠΟΝΙ Κ ΙΛ Α 1, ,00 309, ,40 22 ΠΙΠΕΡΙΕ 250 Κ ΙΛ Α 2,60 650,00 84,50 734,50 23 ΠΟΡΣΟΚ Α Λ ΙΑ Κ ΙΛ Α 0,65 975,00 126, ,75 24 ΠΡΑ Ο 16 Κ ΙΛ Α 1,20 19,20 2,50 21,70 25 ΡΟΔ Α Κ ΙΝΟ Κ ΙΛ Α 1, ,00 214, ,50 26 ΕΛ ΙΝΟ 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 1,00 500,00 65,00 565,00 27 Κ ΟΡΔ Ο 500 ΣΕΜΑ Χ ΙΑ 0,30 150,00 19,50 169,50 28 ΠΑ ΝΑ Κ Ι 500 Κ ΙΛ Α 1,00 500,00 65,00 565,00 29 ΣΑ ΦΤ Λ ΙΑ 50 Κ ΙΛ Α 1,30 65,00 8,45 73,45 30 ΦΑ ΟΛ Α Κ ΙΑ 500 Κ ΙΛ Α 1,40 700,00 91,00 791,00 31 ΦΡΑ ΟΤ Λ Ε 350 Κ ΙΛ Α 2,00 700,00 91,00 791,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,82 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 13: Ε ΙΔ Η Κ Ρ Ε Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ Κ Ρ ΕΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 Κ ΟΣΟΠΟΤ Λ Ο Σ. 65% Α 2.700,00 Κ ΙΛ Α 2, ,00 835, ,38 Κ ΙΜΑ Α ΠΟ ΝΕΑ ΡΟ ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μην ών ) 2 Κ ΙΛ ΟΣΟ, ΕΛ ΙΑ 1.000,00 Κ ΙΛ Α 8, , , ,00 3 ΜΟ Χ Α ΡΙ (8-12 μηνών) ΠΑ Λ Α, ΠΟΝΣΙΚ Ι 500,00 Κ ΙΛ Α 8, ,00 546, ,00 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,38 Ν.Π.Δ.Δ. "Π ΑΙΔ ΙΚ Ο Ι Σ ΑΘ ΜΟ Ι Δ Η ΜΟ Τ ΑΓ ΙΑ Π ΑΡ Α Κ Ε Τ Η " Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ C P V ΦΠ Α 13% Ο ΜΑΔ Α 14: Ε ΙΔ Η ΙΧ Θ Τ Ο Π Ω ΛΕ ΙΟ Τ ΜΕ Δ ΙΑΜΟ Ρ ΦΩ Η ΜΕ Η Η ΜΕ Ρ Η ΙΑ Σ ΙΜΗ Α/Α ΕΙΔΗ ΙΧ ΘΤΟΠΩΛΕΙΟΤ ΣΗΣ Α ΕΝΔΕΙΚ ΣΙΚ Η ΣΙΜΗ Κ ΑΘΑΡ Η ΣΕΛΙΚ Η 1 ΒΑ Κ Α Λ Α Ο ΦΙΛ ΕΣΟ 2.000,00 Κ ΙΛ Α 4, , , ,60 2 ΠΕΡΚ Α ΦΙΛ ΕΣΟ 800,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 712, ,40 3 ΦΙΛ ΕΣΟ Γ Λ Ω Α 1.000,00 Κ ΙΛ Α 6, ,00 803, ,40 Τ ΝΟΛ Ο ΟΜΑ Δ Α , , ,40

"ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΛΑΔΛΚΣΤΟ ΚΑΛ ΣΟ ΜΘΣΡΩΟ Ακινα, 23/12/2014 Αρικ. Πρωτ.:ΕΟΧ2/6996 ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Γιαννακοποφλου Ευαγγελία, Κολοβοφ Νικολζττα Email:e.giannakopoulou@firstreception.gov.gr Λ. Συγγροφ 83,11745 Ακινα, Τ 2109285132,21092385103 Fax2109233119, initialreception@firstreception.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014

Αρικμόσ Προκιρυξθσ: 2211/α/2014 ΑΔΛΡ Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο: «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΚΑΛ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ, ΛΟΛΡΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΚΑΛ Α.Δ.Α.Μ. Α.Δ.Α. ΔΛΑΓΩΝΛΣΜΟΣ 2211/α/2014 ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΠΡΟΚΘΡΤΞΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 -

ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο. Φεβξνπάξηνο 2015 Ο πληάμαο: Γεξηηιήο Παλ/ηεο - 1 - Ελληνική ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΗΑ ΓΖΜΟ ΔΤΡΧΣΑ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒ/ΝΣΟ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Αξ. Μειέηεο : 04/2015 ΜΔΛΔΣΖ πξνκήζεηαο «Δηδώλ ηξνθίκωλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ ΝΠΓΓ Κνηλωληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 ΤΑΦΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΡΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΙΘΜ. 1039 /2015 Για τθν προμικεια Ετικετών Barcode «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» (Προχπολογιηόμενθ δαπάνθ 40.000,00 ΕΤΡΩ) Κριτιριο κατακφρωςθσ: χαμθλότερθ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002837968 2015-06-10

15PROC002837968 2015-06-10 Λ.Συγγροφ83, 11745Ακινα, τθλ. 2109285124, Fax 2109233119, initialreception@asylo.gov.gr, www.asylo.gov.gr ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΜΘΜΑ Πλθροφορίεσ: Ηικου Μαργαρίτα E-mail: m.zikou@firstreception.gov.gr Αζήλα, 10/06/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014.

ΕΙΣΑΓΩΓΘ Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης τιμολογθκεί και ζχουν εξοφλθκεί το αργότερο ωσ τθν 30θ Σεπτεμβρίου 2014. ΕΙΣΑΓΩΓΘ Οι Δικαιοφχοι κα υποβάλουν Αίτημα Αποπληρωμής Πράξης ςτον ΕΦΔ ΕΙΕΑΔ, προκειμζνου να προβεί ςε ζλεγχο και πιςτοποίθςθ τόςο του Φυςικοφ όςο και του Οικονομικοφ Αντικειμζνου. Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. ωσ Ενδιάμεςοσ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Π.Δ. 235/14-9-00 (ΦΕΚ 199 Αϋ) Ειδικζσ ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό και τθν λειτουργία των Ιδιωτικϊν Κλινικϊν, που υπάγονται ςτισ διατάξεισ τθσ παραγρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 2345/95 "Οργανωμζνεσ υπθρεςίεσ

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2)

1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Κώδικασ Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ 1.1 Γνωςτοποίθςθ οικιοκελοφσ ςυμμόρφωςθσ τθσ Εταιρείασ με τον Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ (ςελ. 2) 1.2 Αποκλίςεισ από το Κϊδικα Εταιρικισ Διακυβζρνθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014».

ΑΡΟΦΑΣΘ. Θζμα: «Ρροκιρυξθ Διαγωνιςμοφ Κατάταξθσ Δοκίμων Λιμενοφυλάκων (ανδρϊν - γυναικϊν) ζτουσ 2014». ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑΡΥΗΓΔΙΟ ΛΙΜΔΝΙΚΟΤ ΩΜΑΣΟ- ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΣΟΦΤΛΑΚΗ ΚΛΑΓΟ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Λ..-ΔΛ.ΑΚΣ.

Διαβάστε περισσότερα

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α')

N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') N. 1080/20-22.10.80 (ΦΕΚ-246 Α') Ρερί τροποποιιςεωσ και ςυμπλθρϊςεωσ διατάξεων τινϊν τθσ περί των προςόδων των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ Νομοκεςίασ και άλλων τινϊν ςυναφϊν διατάξεων Άρθρον 1 Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΛ.1026/26.1.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΦΟΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Α' 2. Δ/ΝΣΗ KBΣ Ταχ. Δ/νςθ

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει (κατθγορία

Διαβάστε περισσότερα

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ.

1. Βεβαίωςθ αρμόδιου τμιματοσ ι Διεφκυνςθσ Τπθρεςίασ Δθμοςίου ι Ν.Π.Δ.Δ. ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Α Για να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν ςτο οποίο ζχετε επιλεγεί (Kατθγορία Α) πρζπει να

Διαβάστε περισσότερα

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β

ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β ΡΛΗΟΦΟΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΑΦΗ ΣΑΣ ΣΕ ΜΕΤΑΡΤΥΧΙΑΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Ε.Α.Ρ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016 ΚΑΤΗΓΟΙΑ Β Για να ζχετε πικανότθτεσ να εγγραφείτε ςτο Ρρόγραμμα Σπουδϊν το οποίο ζχετε επιλζξει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ

ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ ΟΔΗΓΟ ΑΚΗΗ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΤ ΠΡΟΦΤΓΗ ΓΙΑ ΦΤΙΚΑ ΠΡΟΩΠΑ ΧΩΡΙ ΦΟΡΟΔΟΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ Ειςαγωγι Ο παρϊν οδθγόσ για άςκθςθ ενδικοφανοφσ προςφυγισ απευκφνεται ςε πρόςωπα, τα οποία λόγω οικονομικισ αδυναμίασ ςτεροφνται

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 -

Γενικά. Προσ τθν Αναπλθρώτρια Υπουργό Οικονομικών κ. Νάντια Βαλαβάνθ - 1 - Ακινα, 08/06/2015 Προτάςεισ τθσ Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για άμεςεσ βελτιώςεισ των υφιςτάμενων ρυκμίςεων τθσ φορολογίασ, των φορολογικών διαδικαςιών και του τρόπου λειτουργίασ τθσ φορολογικισ διοίκθςθσ. Προσ τθν Αναπλθρώτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλκίδα 3/6/2013 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ Αρ.Πρωτ. 38275 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ: ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ & ΜΕΓΑΣΘΕΝΟΥΣ 34100 ΧΑΛΚΙΔΑ Πληροφορίες :Μαρία Χριστοδούλου ΤΗΛ.: 2221355173

Διαβάστε περισσότερα

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ

AΠΟΦΑΗ O ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Ω ΠΡΟ ΑΑΔΑ ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ Αθήνα, 31-12 - 2014 ΤΠΟΤΡΓΕΘΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αριθ. πρωη: 14579/165776 & ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΓΕΝΘΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΘΑ ΦΤΣΘΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ.

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. 3.2. Η απονομι του επάκλου πραγματοποιείται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Προκιρυξθ όρων διαγωνιςμοφ υπό τον τίτλο ΜΕ ΣΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ" από τθν εταιρεία EPSILON TV (ςτο εξισ "θ Διοργανϊτρια"), με τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ εταιρείασ CONDATEL A.E. (ςτο εξισ "θ Εταιρεία"),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

ΑΔΑ: ΒΙΥΚΗ-ΙΞΠ ΠΟΛ.: 1150 ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ -ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ Α.ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ Η. ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΔΗΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ Α, Γ ΗΗ. Γ/ΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ (e-δθαπμογέρ) Β.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων

Επιτόκια και Σιμολόγιο Δανείων > Καταναλωτικά Δάνεια > Οικολογικζσ Λφςεισ > τεγαςτικά Δάνεια Επαγγελματίεσ & ΜΜΕ > Χρθματοδοτιςεισ Κεφαλαίου Κίνθςθσ > Χρθματοδοτιςεισ Παγίων Εγκαταςτάςεων και Εξοπλιςμοφ > Λοιπζσ Χρθματοδοτιςεισ Επιχειριςεισ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ

Ε.Σ.Δ.Δ.Α. Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα. #opendata. #opengov. ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ. Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ ` Ε.Σ.Δ.Δ.Α ΚΑ Εκπαιδευτικι Σειρά Τμιμα Δ.Ρ.Σ Ανοιχτά Δθμόςια Δεδομζνα #opendata #opengov Παπαδόπουλοσ Θοδωρισ Εργαςία με Ανοιχτι Άδεια Αυτι θ εργαςία χορθγείται με άδεια Creative Commons Αναφορά Δθμιουργοφ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ

ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΡΤΥΞΙΑΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2013 ΡΕΙΕΧΟΜΕΝΑ Η ανάπηςξη αλλά και ο μαπαζμόρ, είναι πποφόνηα ανθπώπινηρ ζκέτηρ ζελ. 2 Η Ελλάδα μεγαλούπγηζε όποηε αγκάλιαζε ηην θάλαζζα ζελ. 3 Ελληνόκηηηη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ: ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΕΦΟΥΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΡΟΒΟΛΘΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΘΣ ΤΩΝ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ ΤΟΡΛΚΘ ΣΥΜΡΑΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΑΡΑΣΧΟΛΘΣΘ ΚΑΛ ΤΘΝ ΕΡΛΧΕΛΘΜΑΤΛΚΟΤΘΤΑ ΝΕΩΝ ΑΓΟΤΩΝ ΑΝΕΓΩΝ ΚΑΛ ΝΕΩΝ ΕΡΛΣΤΘΜΟΝΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΛΚΟ ΚΑΛ ΑΓΟΔΛΑΤΟΦΛΚΟ ΤΟΜΕΑ Α.Σ. «ΑΝΑ.Σ.Α. Αγροτικοφ Χϊρου Ξάνκθσ» ΜΕΛΕΤΘ - ΡΛΑΙΣΙΟ:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

Μια Προσεκτική Ανάγνωση

Μια Προσεκτική Ανάγνωση Νζοσ Νόμοσ για τθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ: Μια Προσεκτική Ανάγνωση Το παρόν κείμενο αποτελεί μια παρουσίαση και σύντομη ανάλυση των προεκτάσεων μιας σειράς άρθρων του νέου Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα