Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Να διατηρηθεί µέχρι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.:"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας Μαρούσι, Αριθ. Πρωτ /Γ2 Βαθµός Προτερ. ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. / νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι Πληροφορίες: Μαρία Πατσή Τηλέφωνο: FAX fax: Ιστοσελίδα: ΠΡΟΣ: * Περιφερειακές /νσεις Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης * ιευθύνσεις.ε. της χώρας * Γραφεία Ε.Ε. (µέσω /νσεων.ε.) * Ηµερήσια και Εσπερινά ΕΠΑ.Λ. και ΕΠΑ.Σ. όλης της χώρας (µέσω /νσεων.ε. και Γραφείων Ε.Ε.) * Σχολεία εύτερης Ευκαιρίας (µέσω /νσεων.ε.) * Σιβιτανίδειος Σχολή (Θεσσαλονίκης 150, Καλλιθέα) * Γραφεία Σχολικών Συµβούλων (µέσω /νσεων.ε.) ΚΟΙΝ.: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Τµήµα Β ΤΕΕ, Μεσογείων 400, ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ.- ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος » Μετά από σχετική εισήγηση του Τµήµατος Τεχνικής Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου σας αποστέλλουµε την Πράξη (12/ , θέµα 2 ο ) η οποία περιέχει οδηγίες του Π.Ι. σχετικά µε τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος Οι διδάσκοντες να ενηµερωθούν ενυπόγραφα. Συνηµµένα στο ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: Σελίδες 440 ( Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Εσωτ. ιανοµή: /νση Σπουδών.Ε. Τµήµα Β ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΡΤΣΟΛΗΣ 1

2 Τοµέας Εφαρµοσµένων Τεχνών Σχετικά µε τις οδηγίες διδασκαλίας των µαθηµάτων των Β και Γ τάξεων ΕΠΑΛ και της Α τάξης ΕΠΑΣ ενηµερώνουµε ότι δεν υ άρχουν τρο ο οιήσεις στα ωρολόγια ρογράµµατα, γι αυτό και δεν ροβαίνουµε σε νέες οδηγίες διδασκαλίας. Οι εκ αιδευτικοί µ ορούν να στηριχτούν στα Προγράµµατα Σ ουδών ή/και στα αντίστοιχα βιβλία. Τοµέας οµικών Έργων Στο αρελθόν είχαν δοθεί οδηγίες µετά α ό αίτηµα του ΥΠ ΒΜΘ, ε ειδή είχαν ρογραµµατισθεί α ό το ΥΠ ΒΜΘ να χρησιµο οιούνται βιβλία και αναλυτικά ρογράµµατα των ΤΕΕ στα διάφορα µαθήµατα των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, σε ορισµένα εκ των ο οίων ροβλέ ονταν και ροβλέ εται ακόµη η χρήση ερισσότερων του ενός βιβλίου των ΤΕΕ. Παρά το γεγονός ότι δόθηκαν ό ως ζητήθηκε οδηγίες τουλάχιστον για τον τοµέα των κατασκευών, οι οδηγίες αυτές καταχωρήθηκαν ως αναλυτικά ρογράµµατα σε σχετικά ΦΕΚ. Οι διευκρινίσεις αυτές είναι α αραίτητες για να γίνει κατανοητό ότι ροτείνεται εκ νέου η χρησιµο οίηση των ίδιων οδηγιών ου καταχωρήθηκαν ως αναλυτικά ρογράµµατα. Θρησκευτικά Ι ΑΚΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ Ι ΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΕΠΑΛ Α ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ [ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους] Θα διδαχθούν ε ιλεγµένες ενότητες α ό το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» των Χ. Γκότση,. Γ. Μεταλληνού και Γ. Φίλια, ου διδάσκεται ήδη στην Α τάξη του Γενικού Λυκείου. Α. Γενικοί σκο οί του µαθήµατος στο Λύκειο 1. Να α οκτήσουν οι µαθητές ε αρκή γνώση του εριεχοµένου της ορθόδοξης χριστιανικής αράδοσης. 2. Να εµβαθύνουν αναλύοντας την εµ ειρία α ό την ιστορική συνάντηση αυτής της αράδοσης µε τον ολιτισµό γενικότερα. 3. Να ροσεγγίσουν διαλεκτικά άλλα θρησκεύµατα και φιλοσοφικές αντιλήψεις, α οκτώντας τη δυνατότητα της ελεύθερης ε ιλογής, σε σχέση µε τη βίωση της αλήθειας, ό ως την εννοεί η ορθόδοξη αράδοση. 4. Να κατανοήσουν, ε οµένως, ότι το µάθηµα των θρησκευτικών στο σχολείο είναι µάθηµα γνώσης, ου ενθαρρύνει τον ελεύθερο διάλογο και όχι µάθηµα κατήχησης ου α οβλέ ει στον ροσηλυτισµό. 5. Πρέ ει να θεωρείται δεδοµένος ο σεβασµός της ροσω ικότητας του µαθητή καθώς και η ιδιαιτερότητα της ηλικίας του, ου σχετίζεται µε τις έντονες και αγωνιώδεις υ αρξιακές, φιλοσοφικές και θρησκευτικές του αναζητήσεις, αφού και αυτή η ευαγγελική κλήση θέτει ως κεντρική ροϋ όθεση για την α οδοχή της την ελεύθερη στάση και διάθεση του ανθρώ ου. 6. Τα θέµατα ου σχετίζονται µε την ίστη, τη θρησκεία, τον Θεό και την ηθική, να ροσεγγίζονται µε τέτοιο τρό ο, ώστε να λαµβάνεται σοβαρά υ όψη τόσο το νοητικό ε ί εδο των µαθητών όσο και οι αυξηµένες ευαισθησίες και συναισθηµατικές µετα τώσεις της κρίσιµης ηλικίας τους, τα υ αρξιακά τους ροβλήµατα και οι ανάγκες τους (εκρηκτικότητα σεξουαλικής αφύ νισης, κοινωνικές και διαφυλικές σχέσεις, αβεβαιότητα για την µελλοντική ε αγγελµατική α οκατάσταση, α οδοχή-αναγνώριση και καταξίωση α ό το κοινωνικό σύνολο). 7. Η ό οια ακολουθούµενη διδακτική µέθοδος για την ε ιτυχή υλο οίηση των σκο ών του µαθήµατος δεν µ ορεί αρά να έχει αφενός χριστοκεντρικό χαρακτήρα, αφού και εδώ το ρόσω ο και το έργο του Ιησού Χριστού στην ανθρώ ινη ιστορία α οτελεί το κέντρο του εριεχοµένου του, αφετέρου δε µαθητοκεντρικό χαρακτήρα, ροσαρµοσµένη δηλαδή στην ηλικία 2

3 των µαθητών, στις µαθησιακές τους δυνατότητες, τις ό οιες άλλες ιδιαιτερότητές τους και τις γενικές και ειδικές ανάγκες τους. Β. Οι σκο οί του µαθήµατος «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία» (δια των ε ιλεγµένων ενοτήτων) στην Α τάξη του ΕΠΑΛ 1. Η διδασκαλία βασικών κεφαλαίων της ορθόδοξης ίστης ό ως αυτά ροβάλλονται στους ιστούς µέσω των χριστιανικών εορτών. 2. Η συνειδητο οίηση του γεγονότος, ότι στην ορθόδοξη λατρεία ανακεφαλαιώνεται η ίστη και διδάσκεται µάλιστα µε σαφήνεια και αραστατικότητα. 3. Η κατανόηση εκ µέρους των µαθητών κεντρικών θεολογικών αληθειών, ου εκφράζονται µέσω των µεγάλων εσ οτικών και Θεοµητορικών εορτών της Εκκλησίας. 4. Η ε αφή και γνωριµία µε τα µυστήρια της Εκκλησίας καθώς και η ανάλογη εµβάθυνση σ αυτά, µε την υ ογράµµιση του θεόσδοτου χαρακτήρα τους. 5. Η κατανόηση εκ µέρους των µαθητών της θέσης τους ως λαϊκών µελών της Εκκλησίας, οργανικά ενταγµένων σ αυτήν και η εξοικείωσή τους µε τη χρήση γενικών λειτουργικών όρων και εννοιών. 6. Ο υγιής και δηµιουργικός ροβληµατισµός τους άνω σε καίρια ζητήµατα, ου αφορούν στη λατρεία της Εκκλησίας και έχουν σχέση µε την δική τους ενεργό συµµετοχή στα λατρευτικά δρώµενα. 7. Η ληροφόρηση και ενηµέρωσή τους για το ρόλο και τους σκο ούς διαφόρων αραθρησκευτικών οργανώσεων καθώς και για τις ροσηλυτιστικές τους µεθόδους, κεντρικός άξονας των ο οίων είναι η «ροβολή» µε διάφορα µέσα των τελετουργιών τους και η ρόσκληση συµµετοχής σ αυτές. Γ. Ε ιλεγµένες διδακτικές ενότητες για την Α τάξη του ΕΠΑΛ Σύµφωνα µε τα ροηγουµένως εκτεθέντα ε ελέγησαν και ροτείνονται για διδασκαλία στην Α τάξη ΕΠΑΛ οι αρακάτω ενότητες α ό το βιβλίο «Ορθόδοξη Πίστη και Λατρεία», αφού βεβαίως ελήφθη υ όψη το εριεχόµενο του βιβλίου της Α ΤΕΕ, το ο οίο θα διδάσκεται εφεξής (α ό το σχολικό έτος ) στη Β τάξη του ΕΠΑΛ: 2, 3, 7, 8, 9 10, 11, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 33, 36, 39, 40 και 41.. Γενικές µεθοδολογικές οδηγίες και αρατηρήσεις Με βάση το ιδιαίτερο εριεχόµενο των αρα άνω ε ιλεγµένων ενοτήτων και λαµβάνοντας υ όψη τα χαρακτηριστικά του συγκεκριµένου σχολείου και του διατιθέµενου χρόνου διδασκαλίας, είναι ανάγκη: 1. Η ό οια διδακτική µέθοδος ρέ ει να α οβλέ ει στη µετάδοση του ουσιώδους µε τρό ο ακριβή, λιτό και εριεκτικό, χωρίς λατειασµούς και ε ιµονή σε λε τοµέρειες. 2. Τα συνοδευτικά-θεολογικού και λειτουργικού εριεχοµένου-κείµενα, λειτουργούν ως αφόρµηση ή εφαρµογή της διδασκαλίας και λόγω των ιδιαιτεροτήτων της τάξης ίσως είναι καλύτερα να αξιο οιούνται µόνο α ό τη µετάφρασή τους. 3. Κά οια α ό τα ροτεινόµενα στο βιβλίο «Θέµατα για συζήτηση» στο τέλος κάθε ενότητας αρουσιάζουν ενδιαφέρον και µ ορούν να χρησιµο οιηθούν και ως αφορµή έναρξης της διδασκαλίας, καλώντας µάλιστα σε αυτενέργεια τους µαθητές. 4. Η αξιο οίηση των εικόνων-φωτογραφιών του βιβλίου είναι δυνατόν να λειτουργήσει όχι µόνο συµ ληρωµατικά αλλά και µε τρό ο καίρια λειτουργικό κατά τη διάρκεια της διδακτικής ράξης, εφόσον ε ισηµανθεί εκ των ροτέρων η ιδιαίτερη θέση και αξία τους. Κατά την αρουσίαση του θέµατος (.χ. η θεολογική «ανάγνωση» της εικόνας της Γεννήσεως του Χριστού) η ενεργός συµµετοχή των µαθητών µέσα στην τάξη µ ορεί κάλλιστα και σε µεγάλο βαθµό να αντικαταστήσει την τυ ική ροφορική αράδοση/διδασκαλία των θεολογικών τυχών του γεγονότος. 5. Κατά τη διαδικασία αρουσίασης του κεντρικού θέµατος των διαφόρων ενοτήτων κρίνεται σκό ιµη η λήρης ανάλυση-µε αφετηρία την ετυµολογία- βασικών και συχνά χρησιµο οιούµενων όρων και εννοιών ου αφορούν στη λατρεία της Εκκλησίας (.χ. Εκκλησία, 3

4 Λατρεία, Λειτουργία, Μυστήριο, Κοινωνία, Θεία Οικονοµία, Θεοφάνια, Θαύµα, Ανάσταση, Ευχαριστία, Μετάνοια, κλήρος και λαός κλ ). Ο βαθµός εξοικείωσης των µαθητών µαζί τους µε την ανεύρεση σύγχρονων συνώνυµων και συναφών ως ρος το εριεχόµενο και την χρήση εννοιών, συνδεδεµένων µε την καθηµερινότητα. Ε. Ειδικές µεθοδολογικές οδηγίες και αρατηρήσεις για κάθε διδακτική ενότητα 1. Ενότητες 2 και 3 ( 3 διδ. ώρες): Η Εισαγωγή στο θέµα της εξέλιξης και του εριεχοµένου της χριστιανικής λατρείας θα γίνει α ό τον καθηγητή µε την ε ισήµανση των ουσιωδών αραµέτρων της (χώρος, χρόνος, µορφή, εριεχόµενο, χαρακτήρας, σκο ός). Οι µαθητές θα συνεργαστούν εντο ίζοντας στο κείµενο του διαλόγου του Χριστού µε τη Σαµαρείτισσα, τα αρα άνω στοιχεία και µε την ανάκληση ροσω ικών εµ ειριών και βιωµάτων α ό τη συµµετοχή τους σε λατρευτικές ράξεις. 2. Ενότητα 7 (1 διδ. ώρα): υνατή η αρουσίαση των φάσεων της Θείας Οικονοµίας µέσω σχεδιαγράµµατος στον ίνακα της τάξης ή σε έντυ η µορφή(φωτοτυ ία), ου θα διανεµηθεί στους µαθητές. Ε ισήµανση και ιδιαίτερος τονισµός µε την έννοια του «σήµερον» στη λατρεία- της διαχρονικής αρουσίας και αξίας των θεϊκών ενεργειών για τη ζωή µας, και τη µέθεξη σ αυτές µέσα α ό την λειτουργική-λατρευτική βίωσή τους. 3. Ενότητα 8 (1 διδ. ώρα): Η ανάλυση της εικόνας της Γέννησης του Χριστού-µε τη συνεργασία των µαθητών σε συνδυασµό µε τα υ άρχοντα συνοδευτικά κείµενα, αξιο οιούµενα την κατάλληλη στιγµή, συνθέτουν µια υλο οιήσιµη διδακτική ρόταση. 4. Ενότητες 9, 10,11 (4 διδ. ώρες): Οι µαθητές καλούνται α ό τον καθηγητή τους να ανακαλέσουν γνώσεις και εµ ειρίες α ό την ροηγούµενη θρησκευτική αιδεία τους. Κατ αυτό τον τρό ο αναδύονται και καταγράφονται τα θεµελιώδη στοιχεία, ου αφορούν τόσο στο εριεχόµενο των µεγάλων αυτών εορτών, όσο και στο θεολογικό τους υ όβαθρο, το ο οίο νοηµατοδοτεί τη ζωή των συµµετεχόντων και συνεορταζόντων ιστών. 5. Ενότητα 14 (1 διδ. ώρα): Η ροσεκτική και ουσιαστική αξιο οίηση των λειτουργικών κειµένων της ενότητας αλλά και η ενεργός συµµετοχή των µαθητών θα οδηγήσει στην ανακάλυψη, καταγραφή και κατανόηση των υψηλών θεολογικών αληθειών, ου συνθέτουν το Τριαδολογικό δόγµα. 6. Ενότητα 15 (1 διδ. ώρα): Η ουσία του µαθήµατος βρίσκεται στην β αράγραφο. Η ροσεκτική ανάγνωση και ανάλυση του κειµένου α ό τη Λειτουργία του Μ. Βασιλείου θα ροσφέρει τα στοιχεία εκείνα, ου αναδεικνύουν την υ αρκτική σχέση της Εκκλησίας µε το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. 7. Ενότητα 16 (1 διδ. ώρα): Το ζητούµενο του µαθήµατος είναι να κατανοήσουν οι µαθητές το «ως» και το «γιατί» η Εκκλησία αναφέρεται διαχρονικά µέσω και των θεοµητορικών εορτών στο ρόσω ο της Θεοτόκου. 8. Ενότητα 18 (1 διδ. ώρα): Με βάση µια εικόνα-και του βιβλίου ακόµη-ό ως αυτή του ευλογούντος Χριστού, είναι δυνατή η α οκάλυψη της ουσίας του µαθήµατος. Οι µαθητές µε την καθοδήγηση του καθηγητή, θα ανακαλύψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της τέχνης της βυζαντινής εικόνας. Θα µάθουν το «ως» και το «γιατί» της α εικόνισης των ιερών ροσώ ων, ενώ θα ληροφορηθούν α ό τα συνοδευτικά κείµενα του µαθήµατος το «ως» και το «γιατί» της ροσκύνησης των εικόνων στη λατρεία της Εκκλησίας. 9. Ενότητες 20, ( 3 διδ. ώρες): Τα µαθήµατα αυτά µ ορούν να συνθέσουν µια ενιαία θεµατική ενότητα, λειτουργώντας συµ ληρωµατικά, ενώ ταυτόχρονα θέτουν ε ί τά ητος διάφορα ζητήµατα, τα ο οία ευνοούν την ανά τυξη ενός λουραλιστικού διαλόγου, ο ο οίος θα αναδείξει σύγχρονα ροβλήµατα σχέσεων και ρόλων. 10. Ενότητες 21, 24, 27( 4 διδ. ώρες): Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτών οδηγεί τους µαθητές στη γνωριµία τους µε την µυστηριακή υ όσταση της Εκκλησίας, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη σηµασία τους για τη ζωή των ιστών, ιδιαίτερα δε των εισαγωγικών µυστηρίων του Βα τίσµατος και του Χρίσµατος. Η υ ογράµµιση της ευχαριστιακής και θερα ευτικής - κυριολεκτικά και µεταφορικά- αρουσίας των Μυστηρίων της Μετανοίας και του Ευχελαίου στη 4

5 ζωή των µελών της Εκκλησίας, θα αναδείξει την φροντίδα της για τις ψυχοσωµατικές ανάγκες των ανθρώ ων και την µέριµνα για την ίαση και την α οκατάσταση της υγείας τους. 11. Ενότητα 29 (1 διδ. ώρα): Τονισµός του ειδικού νευµατικού βάρους των τριών αυτών σταδίων της ζωής της Εκκλησίας για την ορεία των ιστών ρος τη θέωση, εντο ισµός και ανάδειξη των ιδιαίτερων α αιτήσεων κάθε εορταστικής εριόδου. 12. Ενότητες 36,39,40,41 (4 διδ. ώρες): Πρόκειται για µαθήµατα ενηµερωτικού- ληροφοριακού χαρακτήρα. Η το οθέτηση των ενοτήτων αυτών στο τέλος του βιβλίου οφείλεται στο γεγονός της ιδιαίτερης έλξης και γοητείας, ου ασκεί στον ανυ οψίαστο σηµερινό άνθρω ο η ιθανότητα-δυνατότητα συµµετοχής του σε µια «ερίεργη» και «διαφορετική» τελετουργία ή λατρευτική εκδήλωση, ου α οτελεί συνήθως και το ρώτο στάδιο µύησής του. Ο καθηγητής ρέ ει να διατηρήσει σε υψηλό ε ί εδο την ό οια συζήτηση και να µην εξάψει την φαντασία ή την εριέργεια των µαθητών, εµ λουτίζοντας το µάθηµα µε «ροκλητικές» λην ε ικίνδυνες γι αυτούς λε τοµέρειες, καθώς έτσι θα «διαφηµίσει» άθελά του τις εκτιθέµενες αραθρησκευτικές ή εξωεκκλησιαστικές οργανώσεις, ου διεκδικούν ωστόσο µε τις οικιλώνυµες ονοµασίες τους εκκλησιαστική αναγνώριση και ταυτότητα. Στ. Ενδεικτικό Σχέδιο µαθήµατος. Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 16: «ΠΑΝΑΓΙΑ: Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Ι. Αφετηρία-διδακτική αφόρµηση: Οι µαθητές καλούνται να αναγνωρίσουν και να εριγράψουν ρόσω α, χαρακτηριστικά, στάσεις και χειρονοµίες σε µια εικόνα Βρεφοκρατούσας Παναγίας, η ο οία θα τους ε ιδειχθεί α ό τον καθηγητή τους στην τάξη. Η ε ιλογή της συγκεκριµένης εικόνας αρα έµ ει άµεσα στον γενικό τίτλο της ενότητας ( ροτεινόµενος χρόνος 5 ). ΙΙ. Ε εξεργασία-ανά τυξη: Οι µαθητές καλούνται και άλι- µε κατάλληλες και εκ των ροτέρων ροετοιµασµένες ερωτήσεις α ό τον καθηγητή- να βρουν και να α αριθµήσουν τους τρό ους και στη συνέχεια τους λόγους α όδοσης ιδιαίτερης τιµής στο ρόσω ο της Παναγίας. Ο διδάσκων σε ρόλο συντονιστή αρεµβαίνει καθοδηγώντας και εµ λουτίζοντας µε ερεθίσµατα τη δηµιουργική αναζήτηση των µαθητών ενώ σηµειώνει ταυτόχρονα στον ίνακα τα ευρήµατά τους. Τρό οι: ε ι κ ό ν ε ς ( αραδείγµατα α ό το βιβλίο ή α ό άλλη ηγή) Ν α ο ί ( αραδείγµατα-αναφορά σε το ωνύµια) Α κ ο λ ο υ θ ί ε ς ( συγκεκριµένες αναφορές) Ε ο ρ τ έ ς ( αραδείγµατα) Λόγοι: Η Παναγία τιµάται α ό την Εκκλησία ε ειδή στο ρόσω ό της συναντάται : 1) ο τέλειος άνθρω ος (υ όδειγµα υ ακοής και ίστης στο θέληµα του Θεού, συνεργασία στο σχέδιό του, εκ λήρωση της α οστολής του), 2) η τέλεια γυναίκα (καταξιώνεται µε το ρόλο της η γυναικεία φύση, ως νέα Εύα αναστηλώνει την κατασ ιλωµένη εικόνα του ε τωκότος ανθρώ ου) 3) η τέλεια Μητέρα ( ρότυ ο µητρότητας, ανάδειξη του ρόλου της ως «µεσίτριας» των ανθρώ ων ρος τον Υιό της για την ικανο οίηση των αιτηµάτων τους, ιδανική ροστάτις αιδιών, µητέρων, αδυνάτων). Ο καθηγητής στη συνέχεια µ ορεί να ζητήσει α ό τους µαθητές να αναγνωρίσουν µε τη βοήθειά του ετυµολογικά την ειδική σηµασία των ε ιθέτων «Θεοτόκος», «Αει άρθενος», «Παναγία», ώστε να γίνει δυνατή στη συνέχεια η ανά τυξη α ό τον ίδιο του θεολογικού τους εριεχοµένου ( ροτεινόµενος χρόνος 20 ). ΙΙΙ. Εφαρµογή: Με την α αρίθµηση, καταγραφή και σύντοµη αρουσίαση του εριεχοµένου των θεοµητορικών εορτών (οι µαθητές µε βάση τις γνώσεις και τις εµ ειρίες τους µ ορούν και άλι να ρωταγωνιστήσουν στην εξέλιξη του τελευταίου µέρους του µαθήµατος) ε ιτυγχάνεται µια ανακεφαλαίωση των ροηγουµένως εκτεθέντων, αφού κάθε εορτή αρα έµ ει καίρια σε χαρακτηριστικά της ροσω ικότητας και του ρόλου της Παναγίας. Ο καθηγητής θα βρει την ευκαιρία µε αφορµή τις εορτές του Γενεθλίου και της Κοιµήσεως να αναφερθεί µε συντοµία στις α οκλίνουσες α ό την Ορθόδοξη διδασκαλία θέσεις των Ρωµαιοκαθολικών ερί «Ασ ίλου Συλλήψεως» και «ενσωµάτου µεταστάσεως» της Παναγίας ( ροτεινόµενος χρόνος 10 ). Σηµείωση: Εάν οι συνθήκες της τάξης ευνοούν την ροβολή εικόνων (slides) µέσω ροβολέα ή χρήση ειδικού λογισµικού για Θρησκευτικά µέσω Η/Υ, ο καθηγητής ρέ ει να ροτιµήσει την 5

6 αξιο οίηση αυτών των µέσων, καθώς το συγκεκριµένο µάθηµα ροσφέρει ολλές αφορµές λαισίωσης του ροφορικού λόγου µε λούσιο ε ο τικό υλικό. Στο τέλος αυτής της σειράς των γενικών και ειδικών µεθοδολογικών αρατηρήσεων και οδηγιών και διδακτικών ροτάσεων αξίζει να σηµειωθεί ότι: Ο καθηγητής έχει άντοτε την ευχέρεια και την άνεση, µέσα στον ροσφερόµενο χρόνο, να κάνει τις δικές του ε ιλογές, ου αφορούν στην ακολουθητέα ανά θεµατική ενότητα διδακτική µέθοδο. Η ανακάλυψη άντως του ουσιώδους και η α οφυγή της εριττής λε τοµέρειας α οτελεί µονόδροµο, λόγω του εριορισµένου διδακτικού χρόνου και ταυτόχρονα «κλειδί» µιας ε ιτυχούς και α οτελεσµατικής διδασκαλίας. Ζ. Αξιολόγηση: Στο θέµα αυτό ας είµαστε ιδιαίτερα ροσεκτικοί. Οι α αιτήσεις του καθηγητή στη διάρκεια της εξέτασης ρέ ει να είναι συµβατές µε τις δυνατότητες και τις ροτεραιότητες των µαθητών του συγκεκριµένου σχολείου. Η εξέταση του µαθήµατος ρέ ει να σχετίζεται οργανικά και να είναι συµβατή µε τον τρό ο ε εξεργασίας του µέσα στην τάξη κατά τη διάρκεια της αράδοσης. Ας µην ξεχνάµε ως όταν η τελευταία συντελείται µε την ουσιαστική συνεργασία και συµµετοχή των µαθητών, τότε α οτελεί και αυτή εδίο αξιολόγησης. Γενικά, άντως, ο µαθητής είναι υ οχρεωµένος στοιχειωδώς να κατέχει τον ορθό τρό ο ροσέγγισης βασικών εννοιών και όρων, να αναγνωρίζει και να ανα τύσσει µε ε άρκεια τη σηµασία και το εριεχόµενό τους, α οφεύγοντας φυσικά τη στείρα α οµνηµόνευση ανούσιων λε τοµερειών. Ο καθηγητής διαδραµατίζει και εδώ έναν ιδιαίτερο ρόλο, αφού έχει την κύρια ευθύνη στη µαθησιακή διαδικασία, υ οδεικνύοντας τον τρό ο και τη µέθοδο ρόσληψης και οικείωσης της αναγκαίας και χρήσιµης γνώσης α ό τους µαθητές. Η σωστή και άνετη α άντηση των µαθητών στις ερωτήσεις ελέγχου των γνώσεών τους κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό α ό την ακριβή και σωστή διατύ ωση των ερωτήσεων εκ µέρους του καθηγητή. Σ αυτό το σηµείο αξίζει να σηµειωθεί, ως σηµαντικό έως καθοριστικό ρόλο αίζει η χρησιµο οίηση των κατάλληλων ρηµάτων. Το ρήµα.χ. «γνωρίζω» στη συνήθη και συχνή διατύ ωση «τι γνωρίζετε» είναι µάλλον εντελώς ακατάλληλο. Τα κατάλληλα κατά κατηγορία ερωτήσεων-ρήµατα, ου ρέ ει να χρησιµο οιούνται για τη σαφή διατύ ωσή τους είναι: α) για ερωτήσεις γνώσης: εριγράφω, ορίζω, διατυ ώνω β) για ερωτήσεις κατανόησης: εκφράζω, διακρίνω, ερµηνεύω γ) για ερωτήσεις εφαρµογής: εκτελώ, εφαρµόζω, τρο ο οιώ δ)για ερωτήσεις ανάλυσης: διακρίνω, ταξινοµώ, διαιρώ ε) για ερωτήσεις σύνθεσης: συνθέτω, σχεδιάζω, συνδυάζω στ) για ερωτήσεις αξιολόγησης: εκτιµώ, συγκρίνω, α οφασίζω. Τέλος, η αξιολόγηση των µαθητών τόσο στα ωριαία διαγωνίσµατα όσο και στις ροαγωγικές εξετάσεις της Α και Β τάξης των ΕΠΑΛ για το µάθηµα των Θρησκευτικών είναι ανάγκη να είναι ανάλογη µε τον τρό ο εξετάσεων του Γενικού Λυκείου. Συνε ώς, θα ρέ ει να συµ εριλαµβάνει α) ερωτήσεις ανά τυξης και ερωτήσεις σύντοµης ανά τυξης και β) ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύ ου, δηλαδή, ερωτήσεις ολλα λής ε ιλογής, ερωτήσεις διάταξης, ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης, ερωτήσεις συµ λήρωσης κενού, ερωτήσεις του τύ ου «σωστό-λάθος» κ.λ. ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΙΚΤΥΑΚΟΙ ΤΟΠΟΙ aegeantimes.gr/pigizois/orthod-latria.htm ooderg.com/oode/orthod/genika/latreia1.htm el.orthodoxwiki.org livepedia.gr ixthis.gr ellopos.net/gr.schmemann-life.asp apostoliki-diakonia.gr 6

7 myriobiblos.gr rel.gr eikonografos.com apologitis.com enoriaka.gr analogion.net ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ( έραν της ροτεινόµενης στο σχολικό βιβλίο) Α ό την Ανάσταση του Λαζάρου στην Ανάσταση του Χριστού, µτφρ.γ.β.μαυροµµάτη, Καλύβη Κοιµήσεως Θεοτόκου Ιεράς Μονής Κουτλουµουσίου, Αρµός, Αθήνα 2001 ΑΡΣΕΝΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Θεµελιακά Χαρακτηριστικά της Λειτουργικής Θεωρητικής και Μυστηριακής ζωής», µτφρ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη, στο συλλ. τόµο Λαός του Θεού, εκδ. Σ ορά, Αθήναι, χχ., σσ ΑΡΧΙΜ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Εισοδικόν, Στοιχεία λειτουργικής βιώσεως του µυστηρίου της ενότητος µέσα στην Εκκλησία, εκδ. Ι. Μ. Ιβήρων, ΑΦΑΝΑΣΙΕΦ ΝΙΚΟΛΑΣ, «Συνερχοµένων υµών εν Εκκλησία», µτφρ. Νικοδήµου Γκατζιρούλη, στο συλλ. τόµο Λαός του Θεού, εκδ. Σ ορά, Αθήναι, χχ., σσ ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΠΕΤΡΟΥ, Lex Orandi, Λειτουργική Θεολογία και Λειτουργική Αναγέννηση, Σειρά Ιδιόµελα (5), Ε ιµελητές Σειράς Στ. Γιαγκάζογλου-Παντελής Καλαϊτζίδης, εκδ. Ίνδικτος, Αθήναι ΒΑΣΙΛΕΙΑ Η ΠΕΤΡΟΥ, «Λειτουργική Αναγέννηση: Συµµετοχή του λαού και ενεργο οίηση της αναφοράς», Σύναξη 72/1999, σσ ΓΙΟΥΛΤΣΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Η Παναγία ρότυ ο νευµατικής τελειώσεως, Πουρναράς Π.Σ., Θεσσαλονίκη 2001 ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Λειτουργία, Σχόλια των Πατέρων, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( όµος), Καρυές, Άγιον Όρος, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Ο Εκκλησιασµός, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( όµος), Καρυές, Άγιον Όρος, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ, Η Θεία Ευχαριστία και η Θεία Κοινωνία, εκδ. Ι.Κουτλουµουσιανού Κελλίου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ( όµος), Καρυές, Άγιον Όρος, ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΨΑΡΙΑΝΟΥ, Μητρ. Κοζάνης, Η Θεία Λειτουργία, εκδ. Α οστολικής ιακονίας, Αθήναι, ΕΥ ΟΚΙΜΩΦ ΠΑΥΛΟΥ, Η ροσευχή της Ανατολικής Εκκλησίας, Η Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόµου, εκδ. Α οστολικής ιακονίας, Αθήνα ΖΑΜΠΑΚΙ ΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ., Ο α οκρυφισµός και οι έφηβοι, Μυγδονία, Θεσσαλονίκη ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, Η κτίση ως Ευχαριστία, Θεολογική ροσέγγιση στο ρόβληµα της Οικολογίας, (το Α κεφάλαιο, Ευχαριστία και κόσµος), εκδ. Ακρίτας, Αθήνα ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Συµβολισµός και ρεαλισµός στην Ορθόδοξη λατρεία», Σύναξη 71/1999, σσ

8 ΖΗΖΙΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΟΥ, «Θεία Ευχαριστία και Εκκλησία», στον συλλ. τόµο Γ Πανελλήνιο Θεολογικό Συµ όσιο, Οκτωβρίου 2001, εκδ. Α οστολικής ιακονίας, Αθήνα 2004, σσ Η υ εροχή της εκκλησιαστικής νηστείας για την ψυχική και σωµατική υγεία (ε ιλογή κειµένων), µτφρ.η.γπετρό ουλος, ε ιµ.-σχόλια Αλεξ. Κορακίδης, Αρµός, Αθήνα ΘΕΡΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Π., Το ξεχασµένο µυστήριο: Εκκλησιολογικές συνέ ειες του αγίου χρίσµατος, Γρηγόρη, Αθήνα ΜΑΝΤΖΑΡΙ Η ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Θεία Λειτουργία και κόσµος» στο συλλ. τόµο οκίµια Ορθοδόξου Ήθους, εκδ. Συνδέσµου Ορθοδόξων Νεανικών Κινήσεων, Αθήνα 1979, σσ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ, Μυσταγωγία, εισαγωγή-σχόλια. Στανιλοάε, µτφρ. Ι. Σακαλής, εκδ. Α οστολικής ιακονίας, Αθήναι ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑ, Η Λειτουργία µας, εκδ. Ζωή, Αθήναι ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Β, Εκκλησία και κοινωνικά έθιµα: Α ό τα έθιµα στο ήθος και α ό το ήθος στη λαϊκή ίστη, Γρηγόρη, Αθήνα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΑ, Ερµηνεία εις την Θείαν Λειτουργίαν, στο τόµο Νικολάου Καβάσιλα, Φιλοκαλία 22, Εις την Θείαν Λειτουργίαν και Περί της εν Χριστώ Ζωής, εισαγωγή, κείµενο, µτφρ. Π. Χρήστου, στη Σειρά ΕΠΕ, εκδ. Πατερικαί Εκδόσεις Γρηγόριος ο Παλαµάς, Θεσσαλονίκη ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, «Θεολογία και Ευχαριστία», στο συλλ. τόµο Θεολογία, Αλήθεια και Ζωή, εκδ. Ζωή, Αθήναι 1962 και εκδ. Τήνος, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, «Εισαγωγή εις την Λειτουργίαν», στο συλλ. τόµο Η Λειτουργία µας, εκδ. Ζωή, Αθήναι ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Η Λειτουργική αναγέννηση και η Ορθόδοξη Εκκλησία, εκδ. Σηµατωρός, Λάρνακα, ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Η Εκκλησία ροσευχοµένη (εισαγωγή στη Λειτουργική Θεολογία), µτφρ.. Τζέρ ος, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Η α οστολή της Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσµο, µτφρ. Ι. Ροηλίδη, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Ευχαριστία, Το Μυστήριο της Βασιλείας, µτφρ. Ι. Ροηλίδη, εκδ. Ακρίτας, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Για να ζήσει ο κόσµος, ρόλογος και µετάφραση Ζ. Λορεντζάτος, Σειρά «Σύνορο», εκδ. Αθηνά, Αθήνα 1970 και εκδ. όµος, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Έσχατος εχθρός καταργείται θάνατος, Εν λω, Αθήνα ΣΜΕΜΑΝ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥ, Μεγάλη Σαρακοστή: ορεία ρος το Πάσχα, Ακρίτας, Αθήνα ΣΟΥΛΤΣ ΧΑΝΣ ΓΙΟΑΚΙΜ, Η Βυζαντινή Λειτουργία, Μαρτυρία ίστεως και συµβολική έκφραση (µτφρ...τζέρ ου) εκδ. Ακρίτας, Αθήνα Τι ξέρεις εσύ για τις εικόνες; Εκδ. Ετοιµασία, Ι.Μ.Τιµίου Προδρόµου Καρέα, Καρέας ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ,, «Η ευχαριστιακή αναφορά», στον συλλ. τόµο Γ Πανελλήνιο Θεολογικό Συµ όσιο, Οκτωβρίου 2001, εκδ. Α οστολικής ιακονίας, Αθήνα 2004, σσ

9 ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Θεοµητορικές εορτές στη λατρεία της Εκκλησίας, Γρηγόρη, Αθήνα ΦΙΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράδοση και εξέλιξη στη λατρεία της Εκκλησίας, Γρηγόρη, Αθήνα ΦΛΩΡΟΦΣΚΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, «Ορθόδοξος λατρεία», στον τόµο Θέµατα Ορθοδόξου Θεολογίας, εκδ. Άρτος Ζωής, Αθήναι ΦΟΥΝΤΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ, Θεία Λειτουργία και κόσµος, Θεσσαλονίκη Χριστούγεννα (συλλογικός τόµος), γ εκδ., Ακρίτας, Αθήνα Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ [ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους] Κατά το τρέχον σχολικό έτος και µόνον γι αυτό, το µάθηµα των Θρησκευτικών στην Β τάξη του ΕΠΑΛ θα διδαχθεί α ό το διδακτικό βιβλίο της Β τάξης του Γενικού Λυκείου µε τίτλο: «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα», των. ρίτσα,. Μόσχου και Στ. Πα αλεξανδρό ουλου. Α ό το σχολικό έτος , οι µαθητές της Α τάξης ΕΠΑΛ θα διδάσκονται το βιβλίο Θρησκευτικών της Α τάξης Γενικού Λυκείου και οι µαθητές της Β τάξης ΕΠΑΛ το βιβλίο της Α τάξης 1 ου κύκλου ΤΕΕ µε τίτλο «Βήµατα ίστης και ζωής». ιδακτικές οδηγίες και για το µεταβατικό αυτό στάδιο του σχολικού έτους αλλά και για την κανονική ακολουθία του Ωρολογίου Προγράµµατος σε σχέση µε το µάθηµα των Θρησκευτικών α ό το σχολικό έτος αραθέτουµε στη συνέχεια. Α. Σκο ός του µαθήµατος «Χριστιανισµός και Θρησκεύµατα» στη Β τάξη του Λυκείου είναι οι µαθητές: 1. Να γνωρίσουν υ εύθυνα και α ό κάθε δυνατή λευρά τη θρησκεία ως ανανθρώ ινο φαινόµενο. 2. Να µελετήσουν κατά τρό ο συστηµατικό, τα καίρια και ουσιώδη στοιχεία του Χριστιανισµού, ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας. 3. Να τους δοθεί η ευκαιρία να ενηµερωθούν για την κριτική, την αµφισβήτηση ή και την άρνηση της χριστιανικής ίστης. 4. Τέλος, να ληροφορηθούν έγκυρα για τα κυριότερα µη χριστιανικά Θρησκεύµατα. Β. Γενικές αρχές 1. Στο ρώτο µέρος του βιβλίου αρουσιάζονται θέµατα ου αναφέρονται σε βασικά σηµεία της χριστιανικής διδασκαλίας για τον Θεό, τον κόσµο, τον άνθρω ο και τη ζωή. Στα εισαγωγικά µαθήµατα γίνεται αναφορά στα µεγάλα ζητήµατα της ζωής και ιδιαίτερα στο ερί Θεού ερώτηµα, για να ακολουθήσει η αρουσίαση του ανανθρώ ινου φαινοµένου της θρησκείας. Βασικά θέµατα ου αναλύονται στο ρώτο µέρος είναι η ερί Θεού χριστιανική διδασκαλία, ο λόγος για την ενανθρώ ηση του Θεού και Λόγου, η διδασκαλία για το Άγιον Πνεύµα, για τη δηµιουργία του κόσµου και του ανθρώ ου, για το ρόβληµα και την ύ αρξη του κακού, για τη βασιλεία του Θεού. Τα υ όλοι α θέµατα αναφέρονται στην Ορθοδοξία, στην Παράδοση, στην ορθόδοξη άσκηση, στο δυναµικό και α ελευθερωτικό χαρακτήρα του Χριστιανισµού, στη δικαιοσύνη του κόσµου σε σχέση µε τη δικαιοσύνη της Εκκλησίας. Αρκετές διδακτικές ενότητες αναφέρονται σε ρακτικά θέµατα ου σχετίζονται µε τη χριστιανική κοινότητα µέσα σ ένα λουραλιστικό κόσµο. Τέτοια ζητήµατα είναι ο συνάνθρω ος ως αδελφός, το χριστιανικό ήθος, η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της ολιτικής, ο φανατισµός και η ανεξιθρησκεία κ. ά. Αξιόλογα και ενδιαφέροντα είναι και τα θέµατα ου αρουσιάζονται στις ε όµενες διδακτικές ενότητες, γιατί αναφέρονται στην κριτική του Χριστιανισµού, στο φαινόµενο της αθεΐας, στις σχέσεις ίστης και ε ιστήµης, Ελληνισµού και Χριστιανισµού, Χριστιανισµού και ολιτισµού. 9

10 2. Είναι ροφανές ότι το ρώτο µέρος εριλαµβάνει µια οικιλία θεµάτων ου σχετίζονται µε το ουσιαστικό εριεχόµενο της χριστιανικής ίστης. Τα θέµατα είναι ολύ ενδιαφέροντα και α ευθύνονται στο µαθητή της Β Λυκείου στοχεύοντας: α) στην ροσέγγιση του εριεχοµένου της χριστιανικής εµ ειρίας και αράδοσης για τα µεγάλα θέµατα ό ως η θεολογία, η κοσµολογία και η ανθρω ολογία και β) στην ροσέγγιση βασικών θεµάτων, τα ο οία σχετίζονται µε την ύ αρξη του χριστιανού αλλά και κάθε ανθρώ ου στην ε οχή µας. 3. Θεωρήθηκε αναγκαίο να ροηγηθεί µια συστηµατική και κριτική αρουσίαση της χριστιανικής ίστης και αράδοσης και µάλιστα µέσα α ό τη συνάντησή της µε τις ιδέες της νεωτερικότητας και κατό ιν να ακολουθήσει το δεύτερο µέρος ου εριλαµβάνει την αρουσίαση των κυριότερων θρησκευµάτων του κόσµου. 4. Το δεύτερο τµήµα του βιβλίου εριλαµβάνει τα κυριότερα σύγχρονα θρησκεύµατα σε λανητικό ε ί εδο και την αρχαία ελληνική θρησκεία. Η αρουσία και διδασκαλία της διδακτικής αυτής ενότητας κρίνεται ε ιβεβληµένη, καθόσον στις µέρες µας εµφανίζεται έντονα µια αλιννόστηση της αρχαιοελληνικής θρησκείας κάτω α ό οικίλες και ενίοτε αράξενες ιδεολογικές ροσεγγίσεις. Ακόµη, είναι ανάγκη να ε ισηµάνουµε και να υ ογραµµίσουµε ότι η αρουσίαση των διαφόρων θρησκευµάτων ρέ ει να γίνεται µε γνώση και υ ευθυνότητα και όσο το δυνατόν ολοκληρωµένα µε α αραίτητες ροϋ οθέσεις την ελευθερία, την αντικειµενικότητα και τον σεβασµό της θρησκευτικής ετερότητας. Ε οµένως, ενδείκνυται η συµ αράθεση, η σύγκριση, ο διάλογος και ο συσχετισµός τους µε τον Χριστιανισµό όχι, όµως, και η αντι αράθεσή τους. Στο νέο εριβάλλον του λουραλισµού, η χριστιανική θεολογία καλείται να διαλεχθεί δηµιουργικά µε την ολιτιστική και θρησκευτική οικιλοµορφία του σύγχρονου κόσµου. Οφείλει να ε ανεύρει την αληθινή οικουµενικότητα και ανεκτικότητά της, για να ροσ εράσει τη µισαλλοδοξία και το φανατισµό. Ο φανατικός είναι εκείνος ου σφιχταγκαλιάζει την αλήθεια τόσο ολύ, ώστε τελικά την νίγει. Η αλήθεια, λοι όν, δεν είναι ανάγκη να εκλαµβάνεται ως δογµατισµός και α οκλειστικότητα αλλά ως ερµηνευτική ρόταση και δυνατότητα να ροσέλθει σε διάλογο και σχέση µε τον άλλον. Η ορθόδοξη θεολογία οφείλει να ραγµατο οιήσει ένα δηµιουργικό άνοιγµα ρος τον ολυ ολιτισµικό κόσµο µας, ροσλαµβάνοντας τα ροβλήµατα και τους ροβληµατισµούς του. Χρειάζεται µια νέα ροσέγγιση των σηµερινών κοινωνικών και ολιτιστικών ραγµατικοτήτων, µέσα α ό µια θεολογία της ετερότητας, ου δεν θα έχει ωστόσο τί οτε κοινό µε το νεύµα του συγκρητισµού. Είναι όντως ανάγκη στις µέρες µας η Ορθοδοξία να ροχωρήσει ιο έρα και α ό την νεωτερικότητα και να α οδεχθεί τον λουραλισµό και την ετερότητα των άλλων κατά τέτοιο τρό ο ώστε ταυτόχρονα να µην υ οτιµά, συµβιβάζει, ολύ δε ερισσότερο εγκαταλεί ει την ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και ετερότητα. Στοιχεία µιας τέτοιας θεολογίας της ολυ ολιτισµικότητας ως αλληλοσεβασµός, α οδοχή και ειρηνική συνύ αρξη µε την θρησκευτική ή ό οια άλλη ετερότητα, είναι διάσ αρτα µέσα στη Βίβλο και τα ατερικά κείµενα. Α αιτείται σαφώς µία άλλη νοοτρο ία και ένας άλλος ροσανατολισµός για την αναγνώρισή τους. Τα Θρησκεύµατα είναι δυνατό να α οτελέσουν αντικείµενο οµαδοσυνεργατικής µάθησης, συνθετικής εργασίας και σχεδίων εργασίας µε την µέθοδο projects α ό την λευρά των µαθητών. Η διαθεµατική και διαθρησκειακή ροσέγγιση µ ορεί να α οβεί χρήσιµη στο λαίσιο µιας σφαιρικής, ανοικτής και διαλογικής συνάντησης των ολιτισµών και των θρησκειών στο σύγχρονο και αγκοσµιο οιηµένο εριβάλλον. Ο διδάσκων εµ νέει, καθοδηγεί, συντονίζει και υ οβοηθεί τους µαθητές στις αρα άνω µεθόδους µάθησης µε τη χρήση κατάλληλου ε ο τικού υλικού (λογισµικά, ντοκιµαντέρ, ταινίες, εικόνες κ.ά.) και σχετική βιβλιογραφία. Γ. Αρκετές ερωτήσεις του διδακτικού βιβλίου ροσφέρονται για την ε εξεργασία του µαθήµατος ή για την εξέτασή του στη τάξη, ενώ άλλες είναι δυνατόν να χρησιµο οιηθούν για τις ωριαίες γρα τές εξετάσεις. Εξά αντος, ο διδάσκων ου γνωρίζει τα ροβλήµατα και τις δυνατότητας κάθε σχολικής τάξης είναι δυνατό να αναδιατάσσει και να ροσαρµόζει τη µέθοδο της διδασκαλίας του στις ραγµατικές συνθήκες και ανάγκες. Η ό οια ροφορική αξιολόγηση των µαθητών εξυ ακούεται ότι ρέ ει να συνδέεται οργανικά µε τη διδασκαλία και ε ι λέον να έχει χαρακτήρα ευρύτερου διαλόγου και όχι µιας «στενής και α οστειρωµένης» εξέτασης λε τοµερειακών γνωστικών στοιχείων. 10

11 . Ε ιλογή διδακτικών ενοτήτων για την Β τάξη του ΕΠΑΛ Στο αρακάτω διάγραµµα ροτείνεται µια ε ιλεγµένη σειρά διδακτικών ενοτήτων για τις ανάγκες της Β τάξης του ΕΠΑΛ καθώς και ο α αιτούµενος χρόνος διδακτικών ωρών. Ο διδάσκων µ ορεί να ανα ροσαρµόσει και εµ λουτίζει το διάγραµµα αυτό µε βάση τις αιδαγωγικές ανάγκες της σχολικής του τάξης. Ωστόσο, η διδασκαλία των συγκεκριµένων Θρησκευµάτων κρίνεται α αραίτητη. Ενότητες Τίτλος Προτεινόµενος χρόνος (αριθµός διδακτικών ωρών) 4 Ποιος είναι ο Θεός κατά την ίστη του 2 Χριστιανισµού 5 Βασιλεία του Θεού: Οραµα αλλιώτικης ζωής ή 2 ουτο ία; 7 Τίνα µε λέγουσιν οι άνθρω οι είναι; 1 8 Τι είναι το Αγιο Πνεύµα; 1 9 Αρχή και ορεία του κόσµου 2 10 Ο άνθρω ος στο αρχικό του µεγαλείο 2 16 Η δικαιοσύνη του κόσµου και η δικαιοσύνη της 1 Εκκλησίας 19 Η χριστιανική κοινότητα µέσα σ έναν 1 λουραλιστικό κόσµο 20 Η χριστιανική θεώρηση του κράτους και της 1 ολιτικής 21 Φανατισµός και ανεξιθρησκία 1 27 Η Αρχαία Ελληνική Θρησκεία 1 28 Τα Αφρικανικά θρησκεύµατα 1 31 Το Ισλάµ (Β ) 1 34 Η Γιόγκα 2 36 Η κινεζική θρησκεία 2 38 Οι Θρησκείες µ ροστά στο ρόβληµα του 1 θανάτου 39 Γενικές δια ιστώσεις-η τελική α άντηση της Εκκλησίας στον άνθρω ο 1 Ειδικότερα: Τα εισαγωγικά θέµατα έχουν σκο ό οι µαθητές: Να συζητήσουν εισαγωγικά για τα µεγάλα ροβλήµατα και ερωτήµατα στη ζωή του ανθρώ ου και του κόσµου Να κάνουν µια ρώτη το οθέτηση α έναντι στα ιο κρίσιµα ερωτήµατα Να συσχετίσουν τα υ αρξιακά αυτά ζητήµατα µε τη ζωή τους και να αναζητήσουν και εντο ίσουν την α άντηση της εκκλησιαστικής εµ ειρίας. Στο ρώτο κεφάλαιο για τον Χριστιανισµό ο σκο ός είναι οι µαθητές: Να µελετήσουν µε τρό ο συστηµατικό τα καίρια και ουσιώδη του Χριστιανισµού, ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας Να εµβαθύνουν στο δυναµικό, α ελευθερωτικό και µεταµορφωτικό χαρακτήρα της Ορθόδοξης Εκκλησίας Να ενηµερωθούν για την κριτική, την αµφισβήτηση ή και την άρνηση της χριστιανικής ίστης και να µάθουν ώς αυτές αντιµετω ίζονται µε αντικειµενικότητα, τιµιότητα και νεύµα αυτοκριτικής Να α οκτήσουν, τέλος, µια κατά το δυνατόν σφαιρική εικόνα για την αξία και την ροσφορά του Χριστιανισµού και ε αρκώς ενηµερωµένοι, ελεύθερα και ενσυνείδητα να άρουν α έναντί του, αν το θελήσουν, υ εύθυνη ροσω ική θέση. Στο δεύτερο κεφάλαιο για τα κυριότερα Θρησκεύµατα ο σκο ός είναι: 11

12 να ληροφορηθούν οι µαθητές έγκυρα για τα κυριότερα µη χριστιανικά Θρησκεύµατα, να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς µε τον Χριστιανισµό, να ε ισηµάνουν σ αυτά θέσεις, αναζητήσεις και α αντήσεις ζωής, να εκτιµήσουν µέσα α ό την οικιλία της θρησκευτικής ετερότητας τον διάλογο των ολιτισµών και τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις δυνατότητες κάθε θρησκευτικής αράδοσης στο σύγχρονο κόσµο και, τέλος, να µάθουν έµ ρακτα να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες και ολιτιστικές εκφράσεις των άλλων. Β ΤΑΞΗ ΕΠΑΛ [ 1 ώρα την εβδοµάδα καθ όλη τη διάρκεια του έτους] Το µάθηµα των Θρησκευτικών στην Β τάξη των ΕΠΑΛ θα διδάσκεται κανονικά α ό το διδακτικό βιβλίο µε τίτλο: «Βήµατα Πίστης και Ζωής», της Α τάξης του 1 ου Κύκλου των Τ.Ε.Ε., των Α. Καριώτογλου, Σ. Πορτελάνου,. Πασσάκου. Ακολουθούν διδακτικές οδηγίες. 1. Ως ρος τη δοµή Ε ειδή το µάθηµα των Θρησκευτικών στα ΕΠΑΛ είναι µονόωρο, ό ως ίσχυσε και στο ωρολόγιο Πρόγραµµα των ΤΕΕ, το βιβλίο αυτό ως ρος την ύλη ακολουθεί στο τρό ο δοµής του την εξής φιλοσοφία: η µεθοδολογική αράθεση των διδακτικών ενοτήτων είναι ε αγωγική. Αρχίζει α ό ένα ε ιµέρους θέµα ου α ασχολεί την ανθρώ ινη ύ αρξη, δηλαδή, τον ροβληµατισµό και την αναζήτηση του Α όλυτου και της Αλήθειας, αναλύει το θρησκευτικό φαινόµενο και ροοδευτικά καταλήγει, ως ρόταση, στο καθολικό, δηλαδή, στη λυτρωτική και µεταµορφωτική δύναµη ου ροσφέρει η Ορθοδοξία και η Εκκλησία. Η συγγραφή του βιβλίου και η θεµατική του καταδεικνύουν ότι λήφθηκε υ όψη η συµβίωση και ε ικοινωνία του µαθητή στο σύγχρονο λουραλιστικό και ολυ ολιτισµικό εριβάλλον. Ε οµένως, α ό την ψυχολογική και φιλοσοφική ροσέγγιση της διαχρονικής αναζήτησης του Θεού ο µαθητής εµβαθύνει στη διδασκαλία των µονοθεϊστικών θρησκειών, στη σχέση της Ορθοδοξίας µε τα άλλα δόγµατα και τις Θρησκείες και καλείται µε τη συνεργατική µάθηση να διατρέξει το υ αρξιακό ρόβληµα και τα σύγχρονα κοινωνικά ροβλήµατα µε κριτικό νεύµα και τον ροσφερόµενο ορθόδοξο στοχασµό. Μέσα α ό τις διδακτικές ενότητες του βιβλίου ροβάλλονται γεγονότα και ρόσω α του αρελθόντος και του αρόντος ου βοηθούν το µαθητή στην κατανόηση ότι ο Χριστιανισµός είναι µια στάση ζωής, συνδέεται µε την ροσω ική ιστορία των ανθρώ ων και δηµιουργεί ολιτισµό. Κάθε διδακτική ενότητα του βιβλίου είναι αυτοτελής αφού διαθέτει το δικό της στόχο, τη δική της δοµή µε ροβληµατισµό, ροτάσεις, και στο τέλος µνηµόνιο και ερωτηµατολόγιο για γόνιµο διάλογο στην τάξη. Ο καθηγητής σε κάθε διδακτική ενότητα µ ορεί να διακρίνει τη δοµή και την τάξη ου είναι δοµηµένη ως εξής: Τίτλος µαθήµατος Σκο οί της διδακτικής ενότητας Βιβλικό ή άλλο θεολογικό κείµενο Εικονίδιο µε τις λέξεις κλειδιά Ανά τυξη σε υ οενότητες Στο στάδιο της εφαρµογής τα συµ εράσµατα µε τον τίτλο: «Τι δεν ρέ ει να ξεχάσω» Για την αξιολόγηση ροσφέρονται ερωτήσεις για δραστηριότητες µε τίτλο: «Έχουν σηµασία αυτά για τη ζωή µου;» Τα αρενθετικά κείµενα στις διδακτικές ενότητες δίνουν τη δυνατότητα βιωµατικής ροσέγγισης του µαθήµατος και κατανόησης των νοηµάτων του. 2. Ως ρος τη Μεθοδολογία Η διδασκαλία των ενοτήτων αυτού του βιβλίου, ως ρος τη µεθοδολογία µ ορεί να γίνει χρησιµο οιώντας ερισσότερο την ε αγωγική και την ερµηνευτική µέθοδο. Η ε αγωγική ροσιδιάζει στο ε ί εδο των µαθητών της ηλικίας αυτής ου ευνοεί την ροβληµατική και την 12

13 εξέλιξη α ό τα ε ιµέρους στοιχεία της κάθε ενότητας ρος το καθολικό, ου αφορά την µετάβαση του µαθητή α ό την ανωριµότητα στην ωριµότητα, την ολοκλήρωση του ροσώ ου ή της κοινωνίας. Όσον αφορά την ερµηνευτική µέθοδο ο καθηγητής µ ορεί µε αφορµή το κείµενο ου είναι στην αρχή της ενότητας µε την καθοδηγητική µάθηση να ε ικεντρώσει την ανά τυξη στα ε ιµέρους θέµατα της ενότητας. Το βιβλίο διευκολύνει τον καθηγητή στην ευελιξία και χρησιµο οίηση του διδακτικού υλικού αφού δεν αρέχει έτοιµες «συνταγές» ωριµότητας αλλά ροσ αθεί να ρίξει φως σε ροβληµατισµούς σχετικούς µε την ίστη και το νόηµα της ζωής. Τα θέµατα ου εριέχονται στο διδακτικό εγχειρίδιο καλύ τουν όλο το φάσµα του νεανικού ροβληµατισµού και της ε ικαιρότητας ό ως, βιοηθική, µοναξιά και ανθρώ ινες σχέσεις, αθεΐα, η άλλη στάση ζωής κ.ά. µε τρό ο ρεαλιστικό, αξιο οιώντας στοιχεία ατοµικής και κοινωνικής ψυχολογίας. Υ άρχουν, ακόµη, θέµατα συναφή µε τον ροσανατολισµό και τα ενδιαφέροντά αυτής της ηλικίας και αναφέρονται στην τεχνολογία, στην ληροφορική, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης κ.ά. Ε οµένως, υ άρχει µεγάλη δυνατότητα ευελιξίας στην εξατοµικευµένη διδακτική και αιδαγωγική για αφορµήσεις και εξειδικευµένη συνεργατική µάθηση. Στο λαίσιο της ροσαρµογής της εκ αίδευσης στις νέες κοινωνικοοικονοµικές συνθήκες συντάχθηκαν τα τελευταία Αναλυτικά Προγράµµατα της Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκ αίδευσης το έτος 2003 και εντάχθηκαν σ αυτά δύο καινοτοµίες: η ιαθεµατικότητα και υ αινικτικά η δια ολιτισµικότητα. Το Πλαίσιο Προγράµµατος Σ ουδών των Θρησκευτικών για την Α τάξη του 1 ου κύκλου των ΤΕΕ ου συντάχθηκε το 1999 και το ολυθεµατικό διδακτικό εγχειρίδιο ου αράχθηκε α αυτό αρέχουν τη δυνατότητα ανοιχτότητας και διερεύνησης του θρησκευτικού φαινοµένου µε τις άλλες ε ιστήµες ή και θεµατικές τους (διε ιστηµονικότηταδιαθεµατικότητα) καθώς τη σχέση του µε την ολυ ολιτισµικότητα και δια ολιτισµικότητα. 3. Γενικοί σκο οί του µαθήµατος στη Β τάξη του ΕΠΑΛ είναι: Να διδαχθούν οι µαθητές τα σ ουδαιότερα µαθήµατα, ου θα α οτελέσουν τις ιο ουσιαστικές σταθερές ορθού ροσανατολισµού για την ολοκλήρωση του ανθρώ ου. Να µάθουν οι µαθητές ότι σ ένα λουραλιστικό κόσµο α ό θρησκευτικές ίστεις, η Θρησκεία είναι ανανθρώ ινο φαινόµενο και συµβάλλει στη διαµόρφωση της ροσω ικότητας του ανθρώ ου και στην κοινωνικο οίησή του. Να συνειδητο οιήσουν οι νέοι, ξεκινώντας α ό ένα σύγχρονο ροβληµατισµό και τα οικίλα ερεθίσµατα της ε οχής, την έκταση και την ε ικαιρότητα του χριστιανικού µηνύµατος στην ροσω ική και κοινωνική ζωή των ανθρώ ων. Να γνωρίσουν οι µαθητές την Ορθοδοξία ως βίωµα και τρό ο ζωής ου έχει σχέση µε την καθηµερινή ζωή και όχι ως α ολίθωµα του αρελθόντος. 4. Ειδικοί σκο οί των µερών του βιβλίου Ειδικότερα, το βιβλίο διαιρείται σε τρία µέρη των ο οίων οι ε ιµέρους στόχοι έχουν ως εξής: 4.1 Το Α Μέρος (Ο σύγχρονος άνθρω ος και η θρησκεία), έχει σαν σκο ό οι µαθητές: α) Να ροβληµατισθούν ως ρος την αναζήτηση του Θεού η ο οία αφορά τον άνθρω ο κάθε ε οχής. Να γνωρίσουν ότι η Θρησκεία α οτελεί ένα ανανθρώ ινο φαινόµενο. β) Να ληροφορηθούν για τα κυριότερα θρησκεύµατα (Ασίας, Αφρικής, Μ. Ανατολής και Ευρώ ης), να εκτιµήσουν ή µη το βαθµό ε άρκειάς τους, να µάθουν να σέβονται τις θρησκευτικές δοξασίες των άλλων και να τα συγκρίνουν στοιχειωδώς µε τον Χριστιανισµό. γ) Να γνωρίσουν έγκυρα τα κυριότερα αραθρησκευτικά φαινόµενα και κινήµατα. Να ροβληµατισθούν για τις ε ιδιώξεις τους και να ευαισθητο οιηθούν µε τέτοιο τρό ο, ώστε να µ ορούν να το οθετούνται κριτικά και να διαφυλάσσουν την ελευθερία του ροσώ ου. δ) Να γνωρίσουν τη θέση της Ορθοδοξίας. 4.2 Το Β Μέρος (Χριστιανισµός µια στάση ζωής), έχει σαν σκο ό οι µαθητές: α) Να µάθουν ότι η χριστιανική ίστη, σύµφωνα µε το χαρακτήρα και το σκο ό της έχει σχέση µε την εµ ειρία και την ροσω ική ιστορία των ανθρώ ων. Με το εριεχόµενο της ίστης διαµορφώνεται τόσο το ροσω ικό όσο και το κοινωνικό ήθος. 13

14 β) Να γίνουν δέκτες της δυναµικής του Χριστιανισµού και της έκφρασής του µέσα α ό τον ολιτισµό και την τέχνη (αρχιτεκτονική, οίηση, µουσική, λογοτεχνία κ.ά.). γ) Να ενηµερωθούν για το φαινόµενο της αθεΐας ου είναι µια άλλη στάση ζωής, η ο οία αγγίζει και τις τάξεις των χριστιανών ου εµµένουν σ ένα τυ ολατρικό τρό ο. 4.3 Το Γ Μέρος (Η Ορθόδοξη Εκκλησία ροτείνει ένα τρό ο ζωής), έχει σαν σκο ό οι µαθητές: α) Να κατανοήσουν τι είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία, οια η φύση της και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της. β) Να κατανοήσουν την ειδο οιό διαφορά της Ορθοδοξίας α ό τα άλλα δόγµατα και τις θρησκείες ως ρος τη διδασκαλία, τους στόχους και τον τρό ο ροσέγγισης βασικών ροβληµάτων του ανθρώ ου. γ) Να γνωρίσουν τη θέση της Εκκλησίας για την εργασία, την ληροφορική και τα Μ.Μ.Ε. δ) Να διδαχθούν τη θέση της Εκκλησίας για τη σχέση των δύο φύλων, να συνειδητο οιήσουν τα αίτια της µοναξιάς και να γνωρίσουν την ρόταση της Εκκλησίας για την αντιµετώ ισή της. ε) Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της και να ροβληµατιστούν για τη χρήση των ε ιτευγµάτων της Βιοτεχνολογίας σύµφωνα µε τη θέση ου έχει η Ορθοδοξία για τον άνθρω ο. στ) Να ροβληµατιστούν άνω στις διεξόδους ου ροσφεύγουν σήµερα οι νέοι (ναρκωτικά, αλκοόλ κ.ά.) και να αντιληφθούν τη θέση της Εκκλησίας. 5. Μερικές ιδιαίτερες ε ισηµάνσεις για τη διδασκαλία των διδακτικών ενοτήτων: Ενότητα 1 - «Αναζητώντας το θείο»: Το βιβλίο ξεκινάει α ό µια δια ίστωση γενική για τη σχέση του ανθρώ ου µε τη θρησκεία. Εδώ µ ορούν να χρησιµο οιηθούν στοιχεία α ό τη Φιλοσοφία, την Ψυχολογία και την Ιστορία. Η ανάγκη για αναζήτηση του θείου είναι έµφυτη στον άνθρω ο και το φαινόµενο της θρησκείας είναι αγκόσµιο και διαχρονικό. Μ ορεί να ροβληθεί η ανά τυξη της θρησκευτικότητας στην ιστορία των κοινωνιών µε διάφορες κοινωνικο ολιτικές και οικονοµικές συνθήκες. Η νευµατική εξέλιξη του ανθρώ ου εριέχει τη µετάβασή του α ό την αναζήτηση του Θεού στα φυσικά φαινόµενα και τη φανταστική εικόνα, ου είχε δηµιουργήσει γι Αυτόν, στην ύ αρξη Του ως ραγµατικό Πρόσω ο. Στο Χριστιανισµό η σωτηρία, η µεταµόρφωση του ανθρώ ου ροέρχεται α ό τη ροσω ική σχέση ου έχει µε το Θεό και τον άνθρω ο. Με τη σάρκωση του Ιησού Χριστού έχουµε την δυνατότητα γνώσης αυτής της νέας κοινωνίας. Ενότητα 2- «Λαοί και θρησκεύµατα σε ένα λουραλιστικό κόσµο (Α)»: Τα δύο µεγάλα θρησκεύµατα, Ιουδαϊσµός και Ισλαµισµός, αρατίθενται στη θεµατολογία του βιβλίου ώστε οι µαθητές να γνωρίσουν τη βασική διδασκαλία και τα γνωρίσµατά τους. Το εριεχόµενο της διδασκαλίας των θρησκειών αυτών αίζει σηµαντικό ρόλο στην καθηµερινή ζωή των ιστών και α οτελεί ηγή δικαίου σε κράτη ου οι ιστοί είναι ολίτες τους. Η γνώση µιας άλλης Θρησκείας είναι µια αφετηρία για καλλιέργεια του σεβασµού της διαφορετικής ίστης και του δικαιώµατος της αυτοδιάθεσης. Αφόρµηση για την ανά τυξη των δύο αυτών θρησκειών µ ορεί να είναι ένα θέµα της ε ικαιρότητας ου θα ά τεται του τρό ου ζωής, σκέψης και ολιτικοθρησκευτικής συνάφειας σε διάφορους λαούς αυτών των θρησκευτικών ε οιθήσεων. Ενότητα 3 - «Λαοί και θρησκεύµατα σε ένα λουραλιστικό κόσµο (Β)»: Η ασιατική θρησκευτικότητα έ αιξε ρόλο στη διαµόρφωση της σκέψης και στην ολιτισµική εξέλιξη των λαών ό ου βιώθηκε. Στην ενότητα αυτή η σύνδεση της Θρησκείας µε την Ψυχολογία µ ορεί να δώσει τη δυνατότητα στο µαθητή να κατανοήσει τις αιτίες εξά λωσης στην Ευρώ η και το ενδιαφέρον του σύγχρονου ανθρώ ου για τις δύο µονοθεϊστικές θρησκείες του Ινδουισµού και του Βουδισµού. Ο Ινδουισµός και ο Βουδισµός είναι δύο µεγάλα θρησκεύµατα της Ασίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι σε όλα τα θρησκεύµατα της Ασίας δηµιουργήθηκαν δύο συστήµατα: ένα σύστηµα φιλοσοφικής ε εξεργασίας και ρακτικής της θρησκείας και ένα σύστηµα εκλαϊκευµένης θρησκευτικότητας. Ο Βουδισµός χαρακτηρίζεται στο βιβλίο ως «άθεη θρησκεία» ε ειδή βασικός στόχος ενός βουδιστή δεν είναι η ε ικοινωνία µε κά οιο Θεό, αλλά στοχεύει στην α ελευθέρωση α ό τον όνο και την οδύνη της ύ αρξης. Ενότητα 4 «Νέοι στο ρυθµό της αραθρησκείας»: 14

15 Παρα-θρησκείες: ένας αλλιώτικος τρό ος για αναζήτηση του Θεού α ό αυτόν ου διδάσκουν οι µέχρι σήµερα γνωστές θρησκείες. Ο καθηγητής µ ορεί µε τη συνεργασία των µαθητών να αναδείξει τις αιτίες εµφάνισης της αραθρησκείας. Χρειάζεται να γνωρίσουν οι µαθητές τον τρό ο και τη µέθοδο ου χρησιµο οιούν «ε ιτήδειοι δάσκαλοι» ροκειµένου να µυήσουν ( ροσηλυτίσουν), κυρίως νέους, στις αραθρησκείες. Να γίνει κατανοητό ότι αυτά τα νέα αραθρησκευτικά σχήµατα είναι συνοθύλευµα διδασκαλιών διαφόρων θρησκειών, φιλοσοφιών και συµβολισµών. Με ένα καλό ψυχολογηµένο τρό ο στοχεύουν να ενθουσιάσουν, να εκµεταλλευθούν την αθωότητα και ελευθερία των νέων και να τους α οτραβήξουν α ό την αραδοσιακή τους ίστη. Η γνώση όλων αυτών και των κινδύνων ου α ορρέουν α ό µια τέτοια α οδοχή θα κάνει τους νέους να σταθούν κριτικά α έναντι στο φαινόµενο της αραθρησκείας. Ενότητα 5 Ο Χριστός στην ιστορία του κόσµου : Χρειάζεται να δοθεί ιδιαίτερη ροσοχή στις διαστάσεις του χριστολογικού δόγµατος της Εκκλησίας. Μιλώντας για την ανθρώ ινη φύση του Χριστού, θα ρέ ει να εννοήσουµε τις οιότητες ου έχει ένας ολοκληρωµένος άνθρω ος. Είναι αναγκαίο συνε ώς να βοηθήσουµε τους µαθητές µας να α οµακρυνθούν α ό τα αντρικά και τα γυναικεία στερεότυ α για να συνειδητο οιήσουν ότι ο Χριστός ως ολοκληρωµένος άνθρω ος συγκεφαλαιώνει στο ρόσω ό Του όλες τις ανθρώ ινες οιότητες. Στο ρόσω ο του Χριστού ροσλαµβάνεται και αγιάζεται κάθε άνθρω ος. Ενότητα 6 Η ίστη στη σχέση της µε την ε ιστήµη : Η ίστη και η ε ιστήµη να εξεταστούν µέσα α ό την ανθρω ολογία. Η ίστη χωρίς ελευθερία δεν είναι γνήσια ίστη. Τα θαύµατα του Χριστού γίνονται µε τέτοιο τρό ο ώστε να µη δεσµεύουν την ελευθερία του ανθρώ ου: γι αυτό ο Χριστός αρνείται να κατεβεί α ό το σταυρό, όταν οι σταυρωτές του το ζητούν για να τον ιστέψουν. Γι αυτό και η ίδια του η Ανάσταση γίνεται µε τρό ο ου να αφήνει εριθώρια για αµφισβήτηση α ό τους ανθρώ ους. ιασαφήνιση των ορίων της ε ιστήµης και της θρησκείας και στα ερωτήµατα ου α αντούν. Να γίνει κατανοητό στους µαθητές ότι ο Θεός δεν είναι µια αφηρηµένη διανοητική σύλληψη, ούτε ότι ο άνθρω ος ροσ αθεί µε τις δικές του δυνατότητες να τον «ανακαλύψει». Αυτή άλλωστε είναι µια α ό τις ουσιωδέστερες διαφορές του Χριστιανισµού α ό τα άλλα θρησκεύµατα. Ενότητα 7 Γιατί το καλό και το κακό στη ζωή µας : Η ελευθερία είναι κατ εξοχήν γνώρισµα του ανθρώ ου ως εικόνα του Θεού. Και ενώ στο Θεό η ελευθερία είναι α όλυτη στον άνθρω ο είναι σχετική αφού ο άνθρω ος είναι δηµιούργηµα του Θεού και η υ όλοι η δηµιουργία ροηγείται αυτού. Να κατανοήσουν οι µαθητές ότι η εντολή ου δόθηκε α ό το Θεό στους ρωτό λαστους δόθηκε ακριβώς γιατί ο άνθρω ος δεν λάστηκε τέλειος αλλά µε δυναµική ρος την τελειότητα. Να ροσεχθεί η αναφορά και η συζήτηση στο θέµα του νη ιοβα τισµού. Ο νη ιοβα τισµός είναι µέρος της αγωγής του αιδιού. Α ό την εµ ειρία της Εκκλησίας τα µέλη της θεωρούν ότι µε το µυστήριο του βα τίσµατος δίνεται κάτι θεµελιώδες και χρήσιµο για την εξέλιξη του αιδιού. Στη συνέχεια είναι ευθύνη της Εκκλησίας, της οικογένειας και του ίδιου του ατόµου για τη συνειδητο οίηση της χάριτος του βα τίσµατος. Πάντως, σύµφωνα µε την Πατερική διδασκαλία, το βά τισµα είναι ένα χρησιµότατο εφόδιο για το νή ιο διότι εριφρουρεί την ελευθερία του α ό τις δια λοκές του διαβόλου. Ενότητα 8 Ο Χριστιανισµός και η ροσω ική ιστορία των ανθρώ ων : Ό ως εκδηλώνεται στον κόσµο η αρµονική ζωή της Αγίας Τριάδας, στη δηµιουργία του κόσµου, στην ενανθρώ ηση του Υιού του Θεού κτλ., αυτόν τον αγα ητικό τρό ο ζωής καλούνται και οι ιστοί να ακολουθήσουν. Η δυναµική σχέση αγά ης Θεού και ανθρώ ου είναι σχέση ερωτική. Τέτοια είναι η σχέση του Θεού µε τους αγίους. Αυτή η εµ ειρική σχέση διδάσκεται α ό την Αγία Γραφή και την ιστορία της Εκκλησίας, γεγονός ου µ ορεί να βοηθήσει τα αιδιά στην κατανόηση της ένωσης του ανθρώ ου µε το Θεό. Είναι σηµαντικό οι µαθητές να µην θεωρήσουν τους άγιους ως σχεδόν µυθικά ρόσω α, έξω α ό τη λογική της ε οχής µας και έρα α ό τις δικές τους δυνατότητες. Ενότητα 9 Πανόραµα της Χριστιανικής αρουσίας στον κόσµο ( ολιτισµός) : 15

16 Υ άρχουν ολλές και εκ διαµέτρου αντίθετες α όψεις για τη σχέση Ελληνισµού και Χριστιανισµού. Μια α ροκατάλη τη µατιά στην ιστορία της συνάντησης των δύο µεγάλων ολιτισµών και ρευµάτων µ ορεί να δώσει και το εριεχόµενο της σύζευξης και των δύο στην ελληνική ιστορία. Μ ορεί εύκολα να δια ιστώσει κανείς ότι ο µόνος τρό ος για να ε ιβίωνε µε την αρχική του δυναµική ο Ελληνισµός ήταν µέσα α ό τη γόνιµη σύζευξή του µε το Χριστιανισµό. Μια καλό ιστη κριτική για τα µελανά στοιχεία στην ιστορική διαδροµή του Χριστιανισµού, σε Ανατολή και ύση, δεν έχουν σχέση µε την ουσία του και το µήνυµα του Χριστού. Τα αρνητικά στοιχεία έχουν σχέση µόνο µε τον τρό ο ου ολλές φορές οι χριστιανοί ολιτεύτηκαν και χρησιµο οίησαν, για ατοµικές φιλοδοξίες, αυτό το µήνυµα ανά τους αιώνες. Ενότητα 10 Αθεΐα, η άλλη στάση ζωής : Η ίστη, σαν στάση ζωής, είναι δικαίωµα του κάθε ανθρώ ου, αφού ο Θεός δεν ε ιβάλλεται σε κανένα. Η αθεΐα είναι ολυσύνθετο φαινόµενο ου έχει δύο λευρές τη θεωρητική και την ρακτική (θεωρητική και ρακτική αθεΐα). Αξίζει να ε ισηµανθούν τα αίτια της αθεΐας και οι διάφορες µορφές ου αίρνει εξαιτίας αυτών (δυσ ιστία, ατελής ίστη κ.ά.). Σ αυτή τη διδακτική ενότητα χρειάζεται να ανα τυχθεί διάλογος µε τους µαθητές ώστε να εκφράσουν τις γνώµες και τις αµφιβολίες τους άνω στο θέµα. Η στάση της Ορθοδοξίας στο θέµα αυτό είναι η κατανόηση και ο σεβασµός της θέσης του άλλου. Η ίστη άλλωστε είναι ροϋ όθεση ελευθερίας, την ο οία ο ίδιος ο Θεός σέβεται. Ενότητα 11 Τι είναι η Ορθοδοξία : Η Ορθόδοξη ίστη ροβάλλει ένα τρό ο ζωής ου στοχεύει στην αλλαγή και µεταµόρφωση του κόσµου και όχι σε µια καλυτέρευση ή ηθικο οίησή του. Να τονισθεί ότι στην Ορθοδοξία το δόγµα δεν έχει τη λειτουργία µιας αυθαίρετης και ανα όδεικτης αραδοχής, αλλά µιας βιωµατικής αλήθειας ριζωµένης στην ιστορική ορεία του Χριστιανισµού και στην κοινή εµ ειρία των ιστών, ου γίνεται ελεύθερα α οδεκτή µέσω της ίστης. Ενότητα 12 Η Ορθοδοξία στη σχέση της µε άλλα δόγµατα και τις άλλες θρησκείες : Στο µάθηµα αυτό οι µαθητές ληροφορούνται για τη διαφορο οίηση του Χριστιανισµού στην Ανατολή και στη ύση και βοηθούνται στην κατανόηση της διαφοράς της Ορθοδοξίας α ό τα άλλα δόγµατα και τις θρησκείες. Ένας βασικός σκο ός αυτού του µαθήµατος είναι ο σεβασµός της ίστης του άλλου, το δικαίωµα αυτοδιάθεσής του και η α οφυγή κάθε φανατισµού ου οδηγεί στο µίσος, την εριθωριο οίηση και τη σύγκρουση. Ενότητα 13 Η Ορθοδοξία α οδέχεται και µεταµορφώνει την ύλη : Υ ήρξαν και ιθανότατα συνεχίζουν να υ άρχουν ρακτικές και αντιλήψεις ανάµεσα στα µέλη της Εκκλησίας ου υ οτιµούν το σώµα και τις λειτουργίες του ό ως και την ύλη. Υ ήρξαν για αράδειγµα µοναστικές τάσεις κατά τους ρώτους χριστιανικούς αιώνες, ου ε ηρεασµένες α ό ωριγενιστικές αντιλήψεις εκδήλωναν τέτοιες ρακτικές. Στις τελευταίες δεκαετίες οι ρακτικές αυτές ε ανήλθαν α ό άλλα «κανάλια», αυτά του σχολαστικισµού και του ευσεβισµού. Στην Καινή ιαθήκη ο άνθρω ος αντιµετω ίζεται άντα ως ενιαία ψυχοσωµατική οντότητα και η διάκριση ανάµεσα σε σώµα, σάρκα, ψυχή και νεύµα, δεν είναι διάκριση ανάµεσα σε «συστατικά» του ανθρώ ου. Αντίθετα µε αυτά δηλώνεται ολόκληρος ο άνθρω ος στις διάφορες όψεις του. Ο Χριστός µε την ενανθρώ ησή του βεβαίωσε την αξία της ανθρώ ινης φύσης και του ανθρώ ινου σώµατος, κατοχύρωσε και ευλόγησε την ύλη. Και σήµερα η Εκκλησία, µε τη δράση του Αγίου Πνεύµατος και µέσα α ό τα µυστήρια συντελεί σταδιακά στη µεταµόρφωση και σταδιακά στον αφθαρτισµό του κόσµου. Ενότητα 14 Η εργασία σε ένα τεχνοκρατούµενο κόσµο : Η εργασία α οτελεί θεία εντολή, ευλογία αλλά και µέσον για τη θέωση του ανθρώ ου. Άλλο νόηµα έχει η εργασία και οι εργασιακές σχέσεις όταν ο άνθρω ος ιστεύει ότι είναι εικόνα του Θεού και άλλο όταν αρνείται τη θεία καταγωγή του και τον ροορισµό του. Η εργασία όταν εντάσσεται στη ζωή της Εκκλησίας είναι υ οταγµένη στην άσκηση και στην ροσευχή, ου ανεβάζουν τον άνθρω ο στο Θεό και τον συνδέουν µε το συνάνθρω ο. Όταν γίνεται αυτοσκο ός τότε αλλοτριώνει τον άνθρω ο και τον µετατρέ ει σε αραγωγική µηχανή. Ενότητα 15 Θέλω να χαρώ τη ζωή µου σε ένα ιο ελεύθερο κόσµο : Η χαρά είναι γνώρισµα της χριστιανικής ζωής. Α ό το εριεχόµενο των σχέσεων µε το Θεό και τους συνανθρώ ους εκ ηγάζει η οιότητα της χαράς και της ψυχαγωγίας. Η αισθησιοκρατία 16

17 και η φυσιοκρατία ως µονόδροµοι θεώρησης της ζωής στερούν τον άνθρω ο α ό εµβάθυνση στην έννοια του ροσώ ου. Ο ηδονισµός ου έχει σκο ό τη µονοµερή ικανο οίηση των αισθήσεων ακυρώνει τη µαθητεία σε µια οντολογία της ανθρώ ινης φύσης και ανάδειξης της καθολικότητάς της. Η διαχείριση του χρόνου σε όλη τη διάρκεια του 24ωρου έχει σχέση, θετική ή αρνητική, µε την αγωγή της ψυχής η ο οία ούτε στάσιµη είναι ούτε α οσ ασµατική. Η χαρά στη ζωή του ιστού έχει διάρκεια, δεν είναι εφήµερη γιατί ροέρχεται α ό ένα ροσω ικό τρό ο ζωής ου εριέχει ένα νευµατικό αγώνα. Το εριεχόµενο της χαράς και της ψυχαγωγίας έχει σχέση µε το νόηµα της ελευθερίας και τη χρήση του χρόνου. Ο διχασµός της ψυχής είναι συνέ εια της κατάχρησης της ελευθερίας και του αυτεξούσιου. Η Εκκλησία δεν αφίσταται της χαράς και της ψυχαγωγίας αλλά τις εντάσσει γενικότερα στο ροσανατολισµό της ανθρώ ινης ύ αρξης. Ενότητα 16 Στον κόσµο της ληροφορικής : Εξετάζεται στο κεφάλαιο αυτό ένα α ό τα µεγάλα ε ιτεύγµατα του ανθρώ ου, ου είναι η ληροφορική. Ο τρό ος χρησιµο οίησης της ληροφορικής ρέ ει να έχει ως κριτήριο τη διαµόρφωση της ροσω ικότητας του ανθρώ ου. Η ηθική ροσέγγιση στη ληροφορική ροστατεύει τον άνθρω ο α ό την κατάργηση της ροσω ικής ελευθερίας και την αλλοτρίωσή του α ό τον εαυτό του, το Θεό και το συνάνθρω ο. Ενότητα 17 Μοναξιά και ανθρώ ινες σχέσεις : Η µοναξιά καταργείται α ό το Θεό µε τη δηµιουργία του ρώτου ζεύγους, της ρώτης οικογένειας. Η ευλογία του Θεού µε το µυστήριο του γάµου, και η συνειδητο οίησή της α ό το ζευγάρι, διαρκώς αρέχεται και ανανεώνει την αγά η όταν υ άρχει διαρκής συµµετοχή του ζευγαριού στη µυστηριακή ζωή της Εκκλησίας. Πρέ ει να τονισθούν τα σηµεία ου σήµερα ροξενούν την ανταγωνιστική σχέση και α οξένωση στην οικογένεια και στην κοινωνία. Είναι ανάγκη στο τέλος του µαθήµατος να τονισθούν οι ροτάσεις της Εκκλησίας ως διέξοδοι στο σύγχρονο ρόβληµα της µοναξιάς. Ενότητα 18 Αυτό ου δεν θέλω, αυτό κάνω αρασυρµένος α ό τα ΜΜΕ : Να δοθεί σηµασία στο θέµα της εξάρτησης του ανθρώ ου α ό τα MEDIA και ιδιαίτερα α ό τη µικρή οθόνη. Να τονισθεί, µε αφορµή την ερικο ή του Α οστόλου Παύλου της ε ιστολής τους ρος Ρωµαίους, η τραγικότητα και οιοι είναι οι λόγοι για τους ο οίους ο άνθρω ος δεν είναι αυτό ου θα ήθελε, δηλαδή, είναι διχασµένη ροσω ικότητα. Στην Εκκλησία διασώζεται ο ροσω ικός τρό ος ζωής και η ραγµατική έννοια της ελευθερίας. Στις υ οενότητες και Ε αυτής της διδακτικής ενότητας µ ορεί να τονισθούν τα κυριότερα σηµεία ου είναι γραµµένα µε έντονα γράµµατα. Ενότητα 19 Ε ικίνδυνες διέξοδοι και η ρόταση της Εκκλησίας : Αυτή η διδακτική ενότητα ροβάλει ένα θέµα ε ίκαιρο για τους εφήβους. Πρόκειται για τα αδιέξοδα ροβλήµατα ου αντιµετω ίζουν οι νέοι στη ζωή τους και τις διεξόδους ου ακολουθούν. Είναι η ενότητα ου διευκολύνει το διάλογο µέσα στην τάξη, α ό τον ο οίο µ ορούν να εντο ισθούν τα αίτια ου δηµιουργούν τα αδιέξοδα και οι λαθεµένες ε ιλογές των νέων. Η ορθόδοξη ρόταση, ως διέξοδος, ου ροβάλλεται στη διδακτική ενότητα έχει σχέση µε την ορθόδοξη ασκητική και το σκο ό της ου είναι η «καλή αλλοίωση» του ανθρώ ου, δηλαδή, η µεταστοιχείωση των αθών του, η µεταµόρφωση της θέλησης, της ε ιθυµίας, του νου. Να δοθεί να καταλάβουν οι µαθητές, µε ε ιχειρήµατα µέσα α ό την ε ικαιρότητα, ότι η ορθόδοξη άσκηση δεν είναι κάτι το ουτο ικό αλλά ένας ρεαλισµός ου είναι ορατός µέσα στο χώρο της Εκκλησίας και την ιστορία της α ό τους ιστούς και σύγχρονους αγίους της. Ενότητα 20 Μ ροστά σε ροβλήµατα βιοηθικής : Η αλµατώδης εξέλιξη της Βιοτεχνολογίας και τα ηθικά ροβλήµατα ου ροκύ τουν α ό τις εφαρµογές της δηµιούργησαν την ε ιστήµη της Βιοηθικής. Χρειάζεται για να γίνει ορθόδοξη ροσέγγιση του θέµατος να ληφθούν υ όψη τα εξής: Ι) ιαφορετική είναι η αντιµετώ ιση και ο χειρισµός της ανθρώ ινης ζωής όταν αυτή θεωρείται δώρο Θεού και διαφορετική όταν εκλαµβάνεται ως ένα γεγονός αυθύ αρκτο, µονοµερώς βιολογικό, υ οταγµένο στην εγωιστική διάθεση του καθένα, ό ως ε ίσης στη φθορά και στο θάνατο. ΙΙ) Για την Εκκλησία, η χρησιµο οίηση α ό τον άνθρω ο κάθε τεχνητού µέσου για τη διατήρηση, την υ οστήριξη, την 17

18 ανα αραγωγή της ζωής ή την αντιµετώ ιση του θανάτου ρέ ει να ξεκινάει α ό την ίστη ότι ο άνθρω ος είναι εικόνα του Θεού µε σκο ό την οµοίωση σ Αυτόν. Η ε ιχειρηµατική νοοτρο ία στην εφαρµογή των ε ιστηµονικών ε ιτευγµάτων για την ανθρώ ινη ζωή α ό την ε ιστήµη, χωρίς γνήσια κίνητρα, οδηγεί στην εµ ορευµατο οίηση και εκµετάλλευσή της. Η µονοµερής αντίληψη ότι η ανθρώ ινη ζωή ερευνάται και ροστατεύεται µόνο α ό τις ε ιστήµες ου ασχολούνται µε το ανθρώ ινο σώµα είναι ατυχής. Η ροστασία της ανθρώ ινης ζωής δεν είναι µόνο αντικείµενο της Βιολογικής ε ιστήµης αλλά των ανθρω ιστικών ε ιστηµών και της Θρησκείας ου διδάσκει για το είναι και την ουσία του ανθρώ ου καθώς και για τα όρια της ελευθερίας του. Ε οµένως κάθε εφαρµογή µεθόδων και τρό ων θα ρέ ει να εξετάζεται κάτω α ό αυτό το ρίσµα. Ενότητα 21 «Η νευµατική ζωή αφορά και έναν τεχνοκράτη»: Σ αυτή τη ιδακτική Ενότητα αρέχεται στο µαθητή η δυνατότητα να κατανοήσει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία ου ροέρχονται α ό τη χρήση της τεχνολογίας. Η τεχνολογία καθ εαυτή είναι δώρο Θεού, α όρροια της ενέργειάς του στον κόσµο, ωστόσο ο τρό ος α οδοχής και η χρήση της α ό τον άνθρω ο είναι ου δηµιουργούν ροβλήµατα σε µια καθολική αντίληψη για τη ζωή και τις ανθρώ ινες σχέσεις. Ενότητα 22 «Θέλω να ζω ουσιαστικά µαζί µε τους άλλους (κοινόβιο και Ενορία)»: Στη µοναξιά ου είναι συνέ εια της έκ τωσης της ανθρώ ινης φύσης α ό τον αληθινό ροορισµό, η ρόταση της Εκκλησίας είναι: η ενοριακή κοινότητα µε ρότυ ο τα µοναχικά κοινόβια. Η ενορία είναι ο εκφραστής του µηνύµατος της Εκκλησίας ιδιαίτερα µέσα α την Ευχαριστιακή σύναξη. Η ρωτοχριστιανική κοινότητα α οτελεί το ρωτότυ ο µόρφωµα της ζωής της Εκκλησίας. Η κοινοτική ζωή των ιστών α οτελεί το αντίδοτο στον εριθωριο οιηµένο τρό ο ζωής ου ροκαλεί το ατοµικό συµφέρον και η ιδιοτέλεια. Σηµείο αναφοράς για τη λύτρωση α ό τη µοναξιά είναι ο Χριστός και όχι άλλος κοσµικός αράγοντας. Όταν ο Χριστός είναι κέντρο της ζωής των ανθρώ ων τότε δηµιουργείται η κοινωνία αγά ης και της ειρήνης. Ενότητα 23 Συµµετέχοντας στα µυστήρια της Εκκλησίας : Χρειάζεται να γίνει κατανοητό α ό τους µαθητές ότι τα µυστήρια δεν είναι µαγικές τελετές ου ε ινοήθηκαν στην ορεία της Εκκλησίας, αλλά εδράζονται στην ιστορική εµ ειρία της Εκκλησίας. Το ιο δύσκολο ίσως εγχείρηµα α ό την λευρά του διδάσκοντος είναι να δείξει στους µαθητές ώς µε τα µυστήρια ενεργείται σταδιακά η µεταµόρφωση του κόσµου σε Βασιλεία του Θεού. Η µοναδική διέξοδος ου έχει η κτιστή ραγµατικότητα για να α οφύγει την «ανα όφευκτη» ε ιστροφή της στην ανυ αρξία α ό την ο οία ροήλθε είναι να βρίσκεται σε διαρκή σχέση και σύνδεση µε Αυτόν ου της δίνει τη ζωή, το ηµιουργό της. Ενότητα 24 Τί οτα δεν είναι τυχαίο και εφήµερο στη ζωή µας : Οι µαθητές ευαίσθητοι δέκτες των όσων συµβαίνουν στην καθηµερινή ζωή στέκονται τελείως αρνητικοί σ αυτό ου βλέ ουν και ζουν µέσα στον κόσµο. Η ραγµατικότητα ου τους κληρονοµήσαµε για να ζήσουν δεν είναι αυτή ου ονειρεύονται. Ωστόσο µ ορούµε να τους ε ισηµάνουµε ότι µε την ίστη στο Θεό και τη ζωή της Εκκλησίας τί οτα δεν είναι τυχαίο και εφήµερο. Η ζωή των ρώτων χριστιανικών κοινοτήτων οι διωγµοί, οι µάρτυρες της ίστεως και άγιοι, η ε ίδραση του χριστιανικού νεύµατος στην οργάνωση των κρατών, στην τέχνη και στον ολιτισµό φανερώνει την ορεία του ανθρώ ου σ ένα σκο ό, στη µεταµόρφωση τη δική του και του κόσµου. Σηµαντική ευθύνη έχει ο διδάσκων για να εµφυσήσει στους µαθητές το µήνυµα ότι η συνεργασία Θεού και ανθρώ ου και ο αγώνας του για την αλλαγή του κόσµου δεν αφήνει εριθώρια για εφησυχασµό και ε ένδυση στο τυχαίο. Ενότητα 25 Ελεύθερος να ε ιλέξω έναν τρό ο ζωής : Η Εκκλησία δεν ε ιβάλλει στον άνθρω ο ούτε την ίστη ούτε τον τρό ο ζωής ου α ορρέει α αυτήν. Ο ίδιος ο Χριστός ως α αραίτητη ροϋ όθεση της ίστης στη διδασκαλία και στη ζωή του θεωρεί την ελευθερία. Άλλωστε η ελευθερία θεωρείται α ό τη χριστιανική διδασκαλία ως βασικό δοµικό στοιχείο του ανθρώ ου ως εικόνας του Θεού. Η ελεύθερη α οδοχή της χριστιανικής διδασκαλίας δηµιούργησε την ιστορική εµ ειρία της Εκκλησίας ου αναδεικνύει αγίους και διαµορφώνει ένα ρότυ ο ήθους, ου α οτελεί αιδευτική ρόταση. Αυτή η διδακτική ενότητα βοηθά τους µαθητές να κατανοήσουν ότι µέσα στο ολυ ολιτισµικό εριβάλλον ου διαµορφώνεται µε τις νέες κοινωνικές συνθήκες η αξία της ελευθερίας ου ροβάλλει ο 18

19 χριστιανισµός εριέχει το σεβασµό των θρησκευτικών ε οιθήσεων του συνανθρώ ου και την ανεκτικότητα στο τρό ο ζωής του. 6. ΣΧΕ ΙΟ Ι ΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (20): Μ ροστά σε ροβλήµατα Βιοηθικής» Μεθοδολογία - Εναλλακτικές ροτάσεις: Α. Τελεολογική. Με αφορµή το κείµενο ου βρίσκεται στην αρχή της διδακτικής ενότητας µ ορεί µε τη συνεργατική µάθηση να αναδειχθεί, ύστερα α ό τον ροβληµατισµό για την εφαρµογή των ε ιτευγµάτων της Βιοτεχνολογίας, ο σκο ός της χριστιανικής ηθικής στη ζωή του ανθρώ ου. Β. Ε αγωγική: Με τη µέθοδο αυτή ε ιχειρείται, α ό το ε ιµέρους δηλ. τη ροσέγγιση του όρου «ζωή» και τη σύνδεσή του µε το ήθος (=Βιοηθική), οι µαθητές να ροβληµατιστούν µέσα α ό διάλογο άνω στα διλήµµατα ου ροκύ τουν α ό τη χρήση της Βιοτεχνολογίας και να καταλήξουν στα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής Σκο οθεσία: Οι µαθητές: Να γνωρίσουν τι είναι Βιοηθική, τους άξονές της, τον ροβληµατισµό α ό την εφαρµογή των ε ιτευγµάτων της Βιολογίας και τα κριτήρια ου ροβάλλει η χριστιανική ηθική Ειδικοί στόχοι: Στόχοι αυτής της διδακτικής ενότητας είναι οι µαθητές: Α) Να ροβληµατιστούν άνω στην ανθρώ ινη φύση και τη διακριτή θέση της στη δηµιουργία Β) Να κατανοήσουν την έννοια της ζωής και την αιτία ιερότητάς της. Γ) Να ληροφορηθούν τους άξονες της Βιοηθικής µε βάση τα ε ιτεύγµατα της Βιοτεχνολογίας. ) Να ροβληµατιστούν για τη χρήση της ελευθερίας στα καινούργια δεδοµένα της Βιολογίας και της Γενετικής για τη διαχείριση της ζωής Ε) Να γνωρίσουν τα κριτήρια της χριστιανικής ηθικής ως ρος τη χρήση της Βιοτεχνολογίας Θεολογικοί άξονες: οντολογία, ανθρω ολογία, Χριστολογία, Τριαδολογία, Χριστιανική Ηθική ιδακτική: Υιοθετούµε την τριµερή ορεία α)συνάντηση µε το νέο - Πρόσκτηση β)εµβάθυνση-ε εξεργασία γ) Εµ έδωση - Αξιολόγηση Συνο τικό Σχεδιάγραµµα τριµερούς ορείας: Α. Συνάντηση µε το νέο Πρόσκτηση - Αφόρµηση - Οι «Βιοε ιστήµες» στη ζωή µας - Το αντικείµενο ου εξετάζει η Βιολογία και αυτό ου εξετάζει η Βιοηθική Β. Εµβάθυνση Ε εξεργασία Με κατευθυνόµενο διάλογο να συζητηθούν οι αρακάτω αράµετροι: - Τα ερωτήµατα για την αρχή της ζωής - οµή της ανθρώ ινης ύ αρξης ανθρω ολογία Βιολογία - Η αξία της ζωής µε βάση τη χριστιανική ανθρω ολογία - ιάκριση ανθρώ ου - κτίσης, κτιστού και ακτίστου - Τα ε ιτεύγµατα της Βιοτεχνολογίας και ο ροβληµατισµός σε σχέση µε την ολιστική ηθική - Η ανάλυση των αξόνων της Βιολογίας και αντίστοιχη ανά τυξη της Βιοηθικής (Η τεχνητή και εξωσωµατική γονιµο οίηση, κλωνο οίηση, υ οστήριξη της ζωής και η ευθανασία) Προβληµατισµός: - Η µεταχείριση των ανθρώ ων ως ειραµατόζωα 19

20 - Η εµ ορευµατο οίηση ανθρώ ινων οργάνων - Η ευθανασία δικαίωµα ή διακύβευµα ελευθερίας - Χρήση και κατάχρηση των ε ιτευγµάτων της βιοτεχνολογίας - Μαζική και ατοµική κατάχρηση της βιοτεχνολογίας - κριτική στάση Βιοηθική ρόταση - Παράγοντες - Κριτήρια Βιοηθικής (δηµιουργία θεσµών) - Χάραξη ορίων χρήσης τεχνολογίας - Κριτήρια Χριστιανικής Ηθικής Γ. Εµ έδωση Αξιολόγηση Εµ έδωση - Η στάση α έναντι στα διλήµµατα Βιοηθικής διάκριση άσκηση ελευθερίας - Η αξιολόγηση της ζωής µε την ενσάρκωση του θείου Λόγου - Η ενέργειες του Θεού στον κόσµο και στην όλη ανθρώ ινη ύ αρξη - Χριστιανική βιοηθική: συνέργια Θεού ανθρώ ου Αξιολόγηση - Ερωτήσεις - Εργασίες ατοµικές, οµαδικές σε θεµατικές της Βιοηθικής - ραστηριότητες για α όκτηση κριτικής στάσης ΟΜΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 1. ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ - ΠΡΟΣΚΤΗΣΗ 1.1 Αφόρµηση: Ένα ε ίκαιρο δηµοσίευµα για τη σχέση Βιοτεχνολογίας και ηθικής 1.2 Σύνδεση µε τη ιδακτική Ενότητα: Η ίστη στη σχέση της µε την ε ιστήµη ( ιδ. Ενότητα 6) 1.3 Η Αρχή της ζωής Βίος=ζωή. Οι ασχολούµενες ε ιστήµες: Ανθρω ολογία, Βιολογία, Ζωολογία, Κοσµολογία κ.ά. Το µυστήριο της εµφάνισης της ζωής: Θρησκεία Σύνδεση βιολογίας και τεχνολογίας= Βιοτεχνολογία: εφαρµογές των νέων τεχνικών σε τοµείς της ανθρώ ινης ζωής και του εριβάλλοντος Βιοϊατρική: Εφαρµογές στην ιατρική των φυσικών ε ιστηµών και κυρίως της βιολογίας, βιοχηµείας και της φυσιολογίας Η Βιοηθική ερευνά τα ηθικά ροβλήµατα ου σχετίζονται µε την εφαρµογή της βιοτεχνολογίας Η Βιοηθική και η εφαρµογή της βιοτεχνολογίας σχετίζονται µε υ αρξιακά ερωτήµατα Τα βιοηθικά διλήµµατα ροέρχονται α ό την εµφάνιση των ε ιτευγµάτων της βιοτεχνολογίας 1.4 Η βιοηθική σε τρεις άξονες ερευνά τα νέα δεδοµένα της βιολογίας: Α) της ανα αραγωγής της ζωής, δηλαδή την τεχνητή και εξωσωµατική γονιµο οίηση, κλωνο οίηση κ.ά. (τεχνητή γονιµο οίηση, οµόλογη, ετερόλογη) Β) της διατήρησης και υ οστήριξης της ζωής µε διάφορες µεθόδους Γ) της αντιµετώ ισης του τέλους της ζωής 2. ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η αρουσίαση της οντολογικής διάκρισης µεταξύ ανθρώ ου και των άλλων έµβιων όντων δηµιουργεί ροϋ οθέσεις για την κατανόηση της αξίας της ανθρώ ινης ύ αρξης Η αυτοσυνειδησία και αυτοκατανόηση της γονιδιακής δοµής ό ως και η ανά τυξη της έννοιας του ροσώ ου α οτελεί ανθρώ ινη α οκλειστικότητα. Ο ρόλος της αιδείας στην α όκτηση «Βιοηθικής» στάσης. Στην αιδαγωγική του ο Καντ υ οστηρίζει ότι ο άνθρω ος όταν γεννιέται µοιάζει µ ένα στραβό ξύλο. Η φιλοσοφία βοηθά στη δηµιουργία ροϋ οθέσεων για τη αξιολόγηση της υλικής υ όστασης του ανθρώ ου. Η φαινοµενολογική διάκριση του Habermas µεταξύ 20

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας

Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας Από τη θεωρία στην πράξη: Η Εμπειρία της Ένταξης της Οπτικής του Φύλου στα Αναλυτικά Προγράμματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Κυπριακής Εκπαίδευσης ΜΑΡΙΑ ΓΚΑΣΟΥΚΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1

Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 1 Κύριε Πρόεδρε, κυρίες, κύριοι, Θα ήθελα να σας µιλήσω για τέσσερα ράγµατα ου θεωρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΕΠΑ.Λ.) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2007-08 ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Α. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 1. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΈΣ ΟΔΗΓΊΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων

Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων 2 ΜΟΝΑ Α ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΕΡΕΥΝΑ Ηλεκτρονική Έρευνα Ικανοποίησης Χρηστών Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων Επιµέλεια : Βασίλης Πολυχρονόπουλος ΙΩΑΝΝΙΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης

H.Q.A.A. Α. Ι.Π. ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Οδηγός εφαρµογής της διαδικασίας Εσωτερικής Αξιολόγησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α. Ι.Π. ΑΡΧΗ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AGENCY FOR HIGHER EDUCATION ιασφάλιση Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση Οδηγός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010»

ΠΡΟΣ : ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: «Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµάτων των ΕΠΑ.Λ. - ΕΠΑ.Σ. για το σχολικό έτος 2009-2010» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β ιεύθυνση:αν. Παπανδρέου 37, 151 80

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ Β' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Συγγραφείς 1. Δημήτριος Λ. Δρίτσας, Δρ Θεολογίας, Σχολικός Σύμβουλος 2. Δημήτριος Ν. Μόσχος, Δρ Θεολογίας, Καθηγητής Λυκείου Αναβύσσου 3. Στυλιανός Λ. Παπαλεξανδρόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου

EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ. Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου EVITA ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ / ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ Σαντορίνη 28/04/2011 Βασίλειος Πα ανικολάου ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΕΠΑΦΕΣ Κάθε 100 ε ισκέψεις θα ρέ ει να καταχωρείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( )

ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ( ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΊΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕ ΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (2005-2010) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 7/07/2005 1 Α οστολή: Η Βιβλιοθήκη, ως α αραίτητη µονάδα στην ε ίτευξη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 2014-2016 Η αγκόσµια οικονοµική κρίση ου βιώνουµε τα τελευταία χρόνια είναι η χειρότερη της µετα ολεµικής ε οχής. Μια κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία

Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Ο αράγοντας ροσω ικότητα στην ανθεκτικότητα στη γνωσιακή συµ εριφοριστική ψυχοθερα εία Γιώργος Ευσταθίου 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γνωσιακών Ψυχοθερα ειών,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠOΥΡΓΕΙO ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡO ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙOΛOΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Α ΛΥΚΕΙOΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1998 Συντάκτες του φυλλαδίου Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΚΑ ΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015-2016 Α.Π.: 817 Χίος, 22.04.2015 Το Τµήµα ιοίκησης

Διαβάστε περισσότερα

Να σταλεί και µε

Να σταλεί και µε Να σταλεί και µε e-mail ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α. -------------------------------------------------- -ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΕΠΕΞ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012

Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ Αρ. Πρωτ: 6284 Βόλος 3/5/2012 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υ οβολή ρότασης ρος σύναψη έως ε τά (7) συµβάσεων µίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την αροχή

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη: 8-11-2013 Αριθµ. Πρωτ.: 1492 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Το Τµήµα ΗΜΜΥ του Πολυτεχνείου Κρήτης Ενηµέρωση Υ οψηφίων Φοιτητών ευτέρα Τµήµα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υ ολογιστών www.ece.tuc.gr Περίγραµµα Τι; Που; Ποιος; Πως; Γιατί; ΗΜΜΥ Υ οδοµές Προσω

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αγ. Στέφανος 1-12-2014 ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 38090 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Ε ιτρο ή ήµου ιονύσου ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ράσης (Ο.Π..)

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ

Αρ. ρωτ. 8. Προς : Κοινο οίηση : : Κατάθεση α όψεων ε ί της ροτεινόµενης τρο ο οίησης του ΟΕΥ Σελίδα 1 από 5 Ρόδος 27-3-2016 Αρ. ρωτ. 8 Προς : Τηλ. : 2241360550 : 2241360631 Fax : 2241044421 Email : sypnaped@gmail.com Γενική ιεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας Κοινο οίηση : 1) Γραφείο Περιφερειάρχη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή Υ οχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ Η.Π.ΝΑΟΥΣΑΣ AΡ.ΠΡΩΤ. AΡ.ΠΡΩΤ.7090/7-3-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 27.531,00 (ανευ Φ.Π.Α.) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋ ολογισµός 3. Συγγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ του ήµου Λαµιέων Άρθρο 1 (Άρθρο 7, αρ. 1 Ν. 3852/2010) ιοίκηση ήµου Ο δήµος διοικείται α ό το δηµοτικό συµβούλιο, την οικονοµική ε ιτρο ή, την ε ιτρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΣΤΟ ΠΑΙ ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ Η ρώτη µέρα του αιδιού στον αιδικό σταθµό ή το νη ιαγωγείο συνε άγεται συνήθως τον ρώτο α οχωρισµό του α ό τα ρόσω α φροντίδας και κυρίως τη µητέρα και συχνά σηµαδεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ----- Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Β Να διατηρηθεί µέχρι... Βαθµός Ασφαλείας... Μαρούσι, 20-09-2010 Αριθ. Πρωτ. 116109 /Γ2 Βαθ. Προτερ.... ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε Γ. Πατούλη στο Συνέδριο των ΦΟΣ Α Κυρίες και κύριοι Η διεξαγωγή της σηµερινής εκδήλωσης διεξάγεται σε µια ιδιαίτερη κρίσιµη χρονική συγκυρία για το µέλλον της χώρας και την ευρω

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL: ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ΦΑΞ: URL:  ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 8071643 ΦΑΞ: 211 8001482 E-MAIL: vrachnis@vrachnis.gr URL: www.vrachnis.gr ΚΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 5, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671, ΑΘΗΝΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ Υποβολές προτάσεων από 18/03/2014 έως 16/05/2014

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης

Θέµα: Ανα ροσαρµογή των ορίων κατανάλωσης του Τιµολογίου Υ ηρεσιών Αλληλεγγύης 18 εκεµβρίου 2014 Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2014 Πληροφορίες: Μαρία Α οστόλου Σταµατία Πα αδηµητρίου Προς: Κύριο Ασηµάκη Πα αγεωργίου Υφυ ουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής Αµαλιάδος 17

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: ΘΕΜΑ: Καθορισμός της εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α τάξης Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2013-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. Πόλη:

Διαβάστε περισσότερα

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ. Επιλέγονται τρία (3) από τα παραπάνω προσφερόμενα μαθήματα. ΣΥΝΟΛΟ (επί των επιλεγομένων μαθημάτων) 30 Β ΕΞΑΜΗΝΟ Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (), που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε., ανέρχονται σε 120. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα των μαθημάτων διαμορφώνεται ανά κατεύθυνση ως εξής: 1. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΒΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙ ΙΩΝ Μέρος 1: Ταυτότητα, τό ος κατοικίας και νοµικό καθεστώς του ή των εµ όρων ου θα είναι συµβαλλόµενα

Διαβάστε περισσότερα

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις

ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 ηµοκρατική σχολική διοίκηση, εκ αίδευση των µαθητών στα δικαιώµατα και αρεµβάσεις µε στόχο την ροστασία των µαθητών α ό τη βία και τις διακρίσεις Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Θεσσαλονίκη: 06 / 08 / 2012 Αριθµ. Πρωτ.: 7425 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α

Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Α ό 28 µε έκ τωση 35% µόνο 18 µε Φ.Π.Α Το «Ταξίδι στη Χώρα των Γραµµάτων (2.0)», είναι ένα ροηγµένο δίγλωσσο (Ελληνικά - Αγγλικά) εκ αιδευτικό λογισµικό ολυµέσων ου α ευθύνεται σε αιδιά ηλικίας Νη ιαγωγείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ B ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΑΘΗΝΑ 1999 Υπεύθυνος Οµάδας Αλέξανδρος Καριώτογλου, ρ. Θεολογίας Οµάδα Σύνταξης

Διαβάστε περισσότερα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα

Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία Ελλάδα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Θεωρητική Κατεύθυνση) Η κοινωνική και πολιτική οργάνωση στην Αρχαία

Διαβάστε περισσότερα

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1 ο - ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Θέμα: Η ενότητα σώματος και ψυχής: το μυστήριο του Ευχελαίου (κεφ.27) Σχολείο:Περιφερειακό Λύκειο Αγίου Χαραλάμπους, Έμπα Τάξη:Α Λυκείου Καθηγητής: Νικόλαος Καραμπάς Π.Μ.Π.: 16951

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη λήρωσης θέσεων ροϊσταµένων ιευθύνσεων του ήµου Καρ ενησίου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρ ενήσι, 22 Οκτωβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 16502 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Σεπτέμβριος 2015 Α ΤΑΞΗ (Δίωρο πρώτο τετράμηνο) 1.(ΔΕ 2) Το νόημα και η εξέλιξη της χριστιανικής λατρείας. (ΔΕ 3) Ο Χριστός εγκαινιάζει την αληθινή λατρεία. (ΔΕ 4) Με τη λατρεία εκφράζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΗΣ ΠΕΤΡΑΚΗ 4, ΑΘΗΝΑ 115 21 ΤΗΛ. & FAX: 210 721 4662 www: psychoanalysis.gr E-mail: administration@psychoanalysis.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς

Θεσ/νικη, 14/10/2015 Αριθμός Πρωτ. 388. Προς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1 Ο ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I

ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ I Τέσσερα σηµαντικά στοιχεία: Το εισόδηµα του καταναλωτή Οι τιµές των αγαθών Οι ροτιµήσεις των καταναλωτών Η υ όθεση ότι ο καταναλωτής λαµβάνει α οφάσεις ου µεγιστο οιούν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα 25 Νοεµβρίου 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΘΕΜΑ: «Συγκριτικές οκιµές Προϊόντων/Υ ηρεσιών Το αράδειγµα του Βελγίου (Test-achats)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΜΕ ΑΡ. 2/2015 (και αρ. ρωτ. 614/27-02-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. /νση: Ξανθουδίδου & Χατζηδάκη Ταχ. Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ

ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ ΒΙΝΤ Ε ΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Σ Τ ΗΝ Ε Κ ΠΑΙΔΕ Υ Σ Η Κ ΙΝΗΤ ΡΑ, Ε Υ Κ ΑΙΡΙΕ Σ Κ ΑΙ Ε ΜΠΟΔΙΑ Κώστας Αναγνώστου Ομάδα Ε φαρμογών Πληροφορικής στις Ανθρωπ ιστικές - Κοινωνικές Ε π ιστήμες Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ Συµ ληρωµατικό ερωτηµατολόγιο Α ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ F-2-F A (5 ος Γύρος 2010) 1 Οδηγ. Προς ΣΥΝΕΝΤΕΥΚΤΗ: AN ΤO ΕΡΩΤΩΜΕΝΟ ΑΤΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΡΑΣ, ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΗΝ GF1.

Διαβάστε περισσότερα

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ

Μ.Π.Α. I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΚΤΩΝ Ο Μηχανισµός Παρακολούθησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ροµά στο λαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισµού Συντονισµού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ.

Μονάδα Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων ΕΚΤ των ΠΕΠ, ΕΥΣΕΚΤ. Εισήγηση µε τίτλο: «Παρεµβάσεις ΕΚΤ του Θ.Σ. 9 για την κοινωνική ένταξη των Ροµά» στο λαίσιο της Εναρκτήριας Συνάντησης «Ανά τυξη της Εθνικής λατφόρµας διαβούλευσης και διαλόγου για θέµατα Ροµά» του Εθνικού

Διαβάστε περισσότερα

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση

Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Ατοµική µάθηση και Νέα Τεχνολογία στη Βασική Εκπαίδευση Επαγγελµατοποίηση στον Αλφαβητισµό και Βασική Εκπαίδευση Βασικό Module στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτών TRAIN - Module 4 Teacher : Joëlle ARNODO Το σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πληροφορίες Παιδαγωγικό Τµήµα Νη ιαγωγών Κα Ελένη Φωτιάδου, 2385055100 Αρ. Πρωτ: 1829 Ηµεροµηνία: 30/3/2016 Προκήρυξη Υ οτρόφων ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Μεταδιδακτόρων Ερευνητών Ε ιτρο ής Ερευνών 2016 Αρ. ιακ. 06/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΘΝΩΝ, ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ της Ε.Ε Lifelong Learning Programme (LLP) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό

1/1-01.07.11 Σελίδα 1 α ό Αριθ. Πρωτ.:3744 Ηµεροµηνία:27/2/2015 Πληροφορίες: Μ ιτσώρη Αγγ. Τηλέφωνο: 2144141191 E-mail: abitsori@ stasy.gr ΘΕΜΑ: ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια ροσθήκης εδίλου ρεύµατος,

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ Σύνδροµο Down Το σύνδροµο Down είναι µια γενετική ανωµαλία ου εριλαµβάνει συνδυασµό χαρακτηριστικών, ό ως νευµατική καθυστέρηση, συγκεκριµένα χαρακτηριστικά ροσώ ου και συχνά καρδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ «Α λούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών ε ιχειρήσεων και τουριστικών υ οδοµών, ειδικές µορφές τουρισµού και άλλες διατάξεις» Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012.

της Α τάξης Ημερήσιων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2011-2012. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ B ----- Να διατηρηθεί μέχρι... Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012)

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) ΙΩΑΝΝΙΝΑ 1913-1914: Η ΠΟΛΗ ΑΛΛΑΖΕΙ (Οµιλία στα λαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων για την α ελευθέρωση των Ιωαννίνων της 20ής Φεβρουαρίου 2012) Μαρία Πα ά Ιστορικό Αρχείο ήµου Ιωαννιτών Αρχειονόµος / Ιστορικός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΧΟΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΑΘΗΝΑ, 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1.Νοµοθετικό Πλαίσιο 3 2.Ορισµοί-Πεδίο Εφαρµογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης 3 3.Συναίνεση Πελάτη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία: Αριθ. Πρωτ.:5297 Ηµεροµηνία:11.04.2013 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 210 5194096 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για τον για την ροµήθεια 78.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 620/13/16-04-20132013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014

Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Αριθ. Πρωτ.:4712 Ηµεροµηνία:11/03/2014 Πληροφορίες: Χ.Τσαµ αρλή Τηλέφωνο: 214-414 13 04 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την διαχείριση µη ε ικίνδυνων α οβλήτων (κενά laser toner και inkjet

Διαβάστε περισσότερα

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης.

Ενώ ο Πίνακας (2) αναφέρεται στους ροορισµούς ου µ ορεί να ροκύψουν ε ι λέον ή να αντικαταστήσουν τους ροορισµούς της ρόσκλησης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060)

ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και διενέργεια Ηλεκτρονικού Πλειστηριασµού (MR-268060) Αριθ. Πρωτ.: 19704 Ηµεροµηνία:15/10/2014 Πληροφορίες: Αλεξό ουλος Γεώργιος Τηλέφωνο: 214 4141146 E-mail: galexopoulos@stasy.gr ΘΕΜΑ: Υ οβολή σφραγισµένης ροσφοράς για την ροµήθεια ισύρµατων Ποµ ών και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υ ' αριθµ. 1/ 2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας- ΑΟΚ Τριφυλίας Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Α Α: ΒΙΥΚ7Λ1-ΩΙ2 Κυ αρισσία, 02-06-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡ/ΚΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ /ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝ/ΚΗΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν

Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΥΝΟΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΟΣ Σ Υ Ν Ο Δ Ο Σ Τ Ω Ν Ε Φ Η Β Ω Ν ( οδηγίες για τους μαθητές) Φεβρουάριος 2012 1. Τι είναι η «Σύνοδος των Εφήβων»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΗΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος α ό Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 2131311568-9-70-71-72, 2102517292 - FAX:210-2517292 ΟΝΟΜΑ:... ΕΠΩΝΥΜΟ:

Διαβάστε περισσότερα

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί.

δεν µ ορούµε να συµφωνήσουµε µε οιον τρό ο το ρόβληµα αυτό θα λυθεί. Χαιρετισµός του Προέδρου Κ.Ε..Ε. & ηµάρχου Αµαρουσίου κ. Γ. Πατούλη στο Συνέδριο µε θέµα : «Βιώσιµη, Οικολογική, Οικονοµική ιαχείριση Α ορριµµάτων στην Αττική». Kυρίες και κύριοι Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 Ελληνική ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: οικ. 6096 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΤΑ Εγκύκλιος:

Διαβάστε περισσότερα

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον»

Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη. στην ηµερίδα για τα. «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Οµιλία Προέδρου Κ.Ε..Ε. Γ. Πατούλη στην ηµερίδα για τα «Οικονοµικά των ήµων στο Ευρω αϊκό Περιβάλλον» Αγα ητοί Συνάδελφοι Κυρίες και κύριοι Σας ευχαριστώ για την αρουσία σας και σας καλωσορίζω στη σηµερινή

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα: ΚΟΙΝ:

Διευθύνσεις Δ.Ε. της Τ.Κ. Πόλη: Μαρούσι. χώρας Ιστοσελίδα:  ΚΟΙΝ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου.

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για τη διδασκαλία των Μαθηµατικών Γ/σίου και Γεν. Λυκείου. Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ENIAIOΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ /ΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α' Αν. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι Πληροφορίες : Αν. Πασχαλίδου Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Τ -001/16 ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΤΡΑΜ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΜΑΪΟΣ 2016 To αρόν τεύχος εκδόθηκε σύµφωνα µε τα ροβλε όµενα στο Τεύχος ιακήρυξης του διαγωνισµού

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016».

Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡ ΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ Ο 2016». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 2 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 71 /2016 Θ Ε Μ Α : «ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Υ ΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡ ΕΥΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία

Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Ερωτήσεις Επανάληψης 1 Οι Θεολογικές Δηλώσεις στην Συστηματική Θεολογία Διάλεξη Τρίτη από την σειρά Δημιουργώντας μια Συστηματική Θεολογία Οδηγός Μελέτης Περιεχόμενα Περίγραμμα Ένα περίγραμμα του μαθήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την

Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014. ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την Αριθ. Πρωτ.:25535 Ηµεροµηνία:31/12/2014 Πληροφορίες: Γ. Καρανίκα Τηλέφωνο: 214-4141339 ΘΕΜΑ : ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ροµήθεια 70.000 κυτίων των 410 γραµµαρίων συµ υκνωµένου Γάλακτος

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α : ΩΛΞΝΩΛΚ-Ο Σ Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 33 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 450 /2015 Θ Ε Μ Α : «Χαρακτηρισµός θέµατος, µη συµ εριλαµβανοµένου

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6

Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήταν και είναι «σημείον αντιλεγόμενον» Διδ. Εν. 6 Υπαπαντή του Κυρίου «θα είναι σημείο αντιλεγόμενο, για να φανερωθούν οι πραγματικές διαθέσεις πολλών» (Λουκ. 2, 34-35) Διχογνωμία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα

ΘΕΜΑ: Ωρολόγια Προγράμματα ημοτικών Σχολείων με ενιαίο αναμορφωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Να διατηρηθεί μέχρι Βαθμός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ ΠPΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Προτάσεις ε ί των αρµοδιοτήτων και του έργου των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Θωµαΐδης Π. 1, Χαραλαµ ίδης Σ.-Μ. 2, Λευκαδίτης Σ. 3 1 Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ19 Υ εύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ζακύνθου panosthom@sch.gr 2 Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a

Σηµειώσεις Θεωρίας και Μέθοδοι. Κεφάλαιο: Παράγωγοι. και Cgδυο συναρτήσεων f και g εργαζόµαστε ως εξής: x,f(x ) και ( ) ó a Κοινή εφα τοµένη Αν θέλουµε να βρούµε τη κοινή εφα τοµένη ( ε ) : y=α +β των γραφικών αραστάσεων gδυο συναρτήσεων g εργαζόµαστε ως εξής:,( ) ( ) Έστω ( ),g( ) τα κοινά σηµεία της (ε) µε την εφα τοµένη

Διαβάστε περισσότερα

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

Βαθµός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί µέχρι: Βαθ. Προτεραιότητας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΝΙΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ & /ΘΜΙΑΣ ----- ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ ΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ----- Ταχ. /νση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ»

Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ο ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΑΕ ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ» Οδηγίες καταχώρησης Υ οστήριξη: Σας γνωρίζουµε ότι: α) στο Πληροφοριακό Σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ-κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ρόδος, 16/04/2015 Αριθµ. Πρωτοκ:2/33054 Θέµα : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΚΛΟΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΗ ΣΥΝΟΨΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ Θέμα: ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ: ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟ ΞΗΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης

Υποχρεωτικά Εξ. Διδ. Μον. Πιστ.Μον. Διδάσκων. 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2015-2016 Α ΕΞΑΜΗΝΟ 31Υ006 Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης 31Υ007 Εισαγωγή στην Καινή Διαθήκη & 1ο 4 4 Σωτ. Δεσπότης Ιστορία Εποχής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Ελληνική Ορθή Ε ανάληψη (ως ρος αλλαγή αριθµού αραγράφου στη σελ. 3 (α ό αρ. 21 σε αρ. 20 α ) Αθήνα, 18-3-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 16 Μαρτίου 2016 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληροφορίες: Νταή Αντιγόνη Ντονάδος Αντώνης Πάτρα: 12/10/2016 Τηλ. : 2610367660 2610367661 Fax: 2610367105 e-mail : odoip@eap.gr Διεύθυνση: Πάροδος Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής:

Πιο αναλυτικά, οι τρο ο οιήσεις ου σχεδιάστηκαν για το εγκεκριµένο έργο και εριγράφονται στο αρόν συµ ληρωµατικό τεύχος είναι οι εξής: Ονοµασία - Περιγραφή Τρο ο οιήσεων Έργου Το εγκεκριµένο έργο ου ρόκειται να τρο ο οιηθεί αφορά στην κατασκευή των διασυνδετικών Γ.Μ. 400 & 150 KV του νέου ΚΥΤ Μεγαλό ολης. Πιο συγκεκριµένα, αφορά στην

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ.

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΗΜΟ ΑΛΜΥΡΟΥ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΜΥΡΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Aλµυρός 30-9-2015 Αρ.Πρωτ.: 21026 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πλ. Ελευθερίας, Ρόδος, τηλ , φαξ: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Πλ. Ελευθερίας, 85100 Ρόδος, τηλ. 22413. 60609, φαξ: 22410. 44431 E-mail: press@nad.gr Ρόδος, 5 Φεβρουαρίου 2010 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΘΕΜΑ: Ο

Διαβάστε περισσότερα

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ

2010-2011 ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΟΥ A ΤΑΞΗ Σεπτέμβριος 2010 Γ ΤΑΞΗ 1. Γνωριμία Παρουσίαση ύλης Εισαγωγή στη Θεία Λειτουργία (σελ. 24-34) 2. Κληρικοί Ιερά άμφια Ιερά λειτουργικά σκεύη (σελ. 35 53) 3. Προετοιμασία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ο Μ Ο Σ Π Ο Ν Ι Α Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ο Υ Ε Μ Π Ο Ρ Ι Ο Υ 9 Αυγούστου 2010 ΠΡΩΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ Α. Η ΕΡΕΥΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.. 123/2011 (ΦΕΚ Α 255/9.12.2011) Καθορισµός όρων και ροϋ οθέσεων αδειοδότησης και λειτουργίας των φορέων κατάρτισης διαµεσολαβητών σε αστικές και εµ ορικές υ οθέσεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας.

4. Η συµµετοχή στην ροωθητική ενέργεια και τον ιαγωνισµό είναι δωρεάν και δεν α αιτείται αγορά ο οιουδή οτε ροϊόντος της ιοργανώτριας. Όροι συµµετοχής στον ιαγωνισµό ΝΕΑ ΣΚΑΝ ΑΛΟ 1. H εταιρεία ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ ΑΒΕΕ (έδρα Άλιµος Αττικής, Αρχαίου Θεάτρου 8, τηλ. 210-9971100), εφεξής η «ιοργανώτρια», διοργανώνει ροωθητική ενέργεια &

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις

Εγκύκλιος: 50 ΘΕΜΑ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ. Εισαγωγικές Ε ισηµάνσεις ΕΞ ΕΠΕΙΓΟΝ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ (Να α οσταλεί µε fax και µε e-mail) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αθήνα, 10 Σε τεµβρίου 2014 Αρ. Πρωτ.: οικ. 33961 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ"».

Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΕΚΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΥΣΕΩΝ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 17 ης συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 381 /2015 Θ Ε Μ Α : «ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΚΤΥΟ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ " ΙΚΤΥΟ ΗΜΩΝ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν:

Πριν α ό την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος δια ίστωσε ότι α ό τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Ε ιτρο ής ήταν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Α Α: ΩΓΠΕΩΛΚ-1ΞΧ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. : 469 /2016 Α όσ ασµα α ό το ρακτικό της 38 ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Ε ιτρο ής. Θ Ε Μ Α : «ΈΓΚΡΙΣΗ Η ΜΗ 2ου ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ Η ΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ»

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ: «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ» Ανθέων 5, 72300,- Σητεία Κρήτης. Τηλ: 28430-23590, Φαξ: 28430-25341, mail: oas@sit.forthnet.gr ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι Βαθµός ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Μαρούσι, 8-9 -2011 Αριθ. Πρωτ. :101837 /Γ2 Βαθµός Προτερ.: ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού Αθήνα, 13-12-2013 Αρ. Πρωτ.: 106097 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ: Όλες τις Περιφερειακές /νσεις &ΚΠΑ2 του Οργανισµού ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα