Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ"

Transcript

1 ΚΤΠΡΗΑΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Β ΥΑΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΔΗΛΩΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΡΤΘΜΙΗ ΚΑΙ ΣΟΝ ΕΛΕΓΦΟ ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΑ ΚΑΗ ΟΗΚΖΔΧ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ Φεβξνπάξηνο 2014

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ ΚΑΗ ΣΑ ΥΩΡΗΑ 1 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ... 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΒΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ 6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ 8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΓΖ ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ 13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΑΩΝ 15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 8 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 23 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 9 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΓΗΑΦΟΡΟΤ ΣΤΠΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ ΑΛΛΑΓΖ ΣΖ ΥΡΖΖ ΟΗΚΟΓΟΜΖ Ή ΑΛΛΖ ΑΚΗΝΖΣΖ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΗΑΗΡΔΖ ΓΖ ΟΗΚΟΠΔΓΟΠΟΗΖΖ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΖ - ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ ΜΔΓΑΛΩΝ ΚΑΗ ΤΝΘΔΣΩΝ ΥΡΖΔΩΝ ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΠΡΑΣΖΡΗΩΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΔΗΓΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΛΑΣΟΜΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ, ΒΗΟΣΔΥΝΗΚΖ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΔΤΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΜΔΡΗΜΝΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΤΠΟΓΟΜΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΩΡΟΗ ΑΝΣΗΚΖΝΩΝ ΚΑΗ ΣΡΟΥΟΠΗΣΩΝ ΓΗΑ ΚΟΠΟΤ ΠΑΡΑΘΔΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΚΓΡΟΜΗΚΟΗ ΥΩΡΟΗ ΠΗΝΑΚΗΓΔ ΓΗΑΦΖΜΗΔΩΝ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΔΗ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ ΔΗΓΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 122 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 10 ΑΡΥΔ ΚΑΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΣΖΡΗΔ ΓΡΑΜΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΗΘΖΣΗΚΖ ΒΔΛΣΗΩΖ ΚΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΗΖ ΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΓΟΜΖΜΔΝΟΤ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ 124 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 11 ΑΡΥΑΗΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΔ 137 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 13 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΚΖΖ ΠΟΛΔΟΓΟΜΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ Δ ΥΔΖ ΜΔ ΑΝΑΠΣΤΞΔΗ ΠΟΤ ΔΚΣΔΛΟΤΝΣΑΗ ΑΠΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΑ ΣΜΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ 139 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 14 ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΥΔΣΗΕΟΜΔΝΑ ΜΔ ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΔ ΟΤΗΔ 141 1

3 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΩΝ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΣΖ ΓΖΛΩΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 144 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΑ ΗΓΡΤΜΑΣΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΗΑ ΥΩΡΟΤ ΑΘΛΟΠΑΗΓΗΩΝ Δ ΥΟΛΔΗΑ ΓΗΑΦΟΡΩΝ ΒΑΘΜΗΓΩΝ 173 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ1 ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΑ ΣΟΠΗΑ 182 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ2 ΓΔΩΜΟΡΦΩΜΑΣΑ 185 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ3 ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ NATURA ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Δ ΥΩΡΗΑ ΣΖ ΠΑΡΑΛΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΔΦΑΡΜΟΕΔΣΑΗ ΔΗΓΗΚΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΜΗΚΡΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΔ ΣΟΤΡΗΣΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 189 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Ε ΥΩΡΗΑ ΣΑ ΟΠΟΗΑ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ή ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ Ή ΥΑΡΑΚΣΖΡΑ 190 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Θ ΑΡΥΑΗΑ ΜΝΖΜΔΗΑ ΠΗΝΑΚΑ Α 195 ΥΔΓΗΑ: - Απιθμόρ σεδίος 1: Πεπιοσέρ Δθαπμογήρ ηηρ Γήλωζηρ Πολιηικήρ - Απιθμόρ σεδίος 2: Υωποηαξικέρ Πεπιοσέρ ηηρ Γήλωζηρ Πολιηικήρ καηά Δπαπσία - Απιθμόρ σεδίος 3: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών ηηρ Γήλωζηρ Πολιηικήρ - Απιθμόρ σεδίος 3-α: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών Δπαπσίαρ Λεςκωζίαρ - Απιθμόρ σεδίος 3-β: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών Δπαπσίαρ Λεμεζού - Απιθμόρ σεδίος 3-γ: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών Δπαπσίαρ Λάπνακαρ - Απιθμόρ σεδίος 3-δ: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών Δπαπσίαρ Πάθος - Απιθμόρ σεδίος 3-ε: Ομαδοποίηζη Γιοικηηικών Πεπιοσών Δπαπσίαρ Αμμοσώζηος - Απιθμόρ σεδίος 4: Πποζηαζία ηηρ Φύζηρ και ηος Σοπίος - Απιθμόρ σεδίος 5: Πεπιοσέρ Γικηύος Natura

4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ ΚΑΗ ΣΑ ΥΩΡΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1 ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ ΚΑΙ ΣΑ ΦΩΡΙΑ 1.1 Ο πεξέ Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκνο πξνλνεέ γηα ηελ εηνηκαζέα ρεδέσλ ΑλΪπηπμεο, κϋζσ ησλ νπνέσλ πξνδηαγξϊθνληαη νη πνιηηηθϋο νη νπνέεο ζα πξϋπεη λα αθνινπζνχληαη γηα ηελ πξναγσγά θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο αλϊπηπμεο. Με βϊζε ηνλ έδην Νφκν ηα ρϋδηα ΑλΪπηπμεο πεξηιακβϊλνπλ ην ρϋδην γηα ηελ Νάζν, ηα ΣνπηθΪ ρϋδηα, ηα ρϋδηα Πεξηνράο θαη ηε Γάισζε Πνιηηηθάο. 1.2 ηαλ ηεζεέ ζε ηζρχ Σνπηθφ ρϋδην ά ρϋδην Πεξηνράο αλαθνξηθϊ κε νπνηαλδάπνηε πεξηνρά, ε νπνέα πεξηιακβϊλεηαη ζηα φξηα ηεο Γάισζεο Πνιηηηθάο, ην Σνπηθφ ρϋδην ά ην ρϋδην Πεξηνράο ππνθαζηζηϊ ηε Γάισζε Πνιηηηθάο. ηε Γάισζε Πνιηηηθάο, φπσο θαη ζε νπνηαδάπνηε Ϊιια ρϋδηα ΑλΪπηπμεο, ζα πξϋπεη λα ιακβϊλνληαη ππφςε νη επηδηψμεηο θαη νη ζθνπνέ ηνπ ηπρφλ ηζρχνληνο ρεδένπ γηα ηε Νάζν. 1.3 Με βϊζε ηηο πξφλνηεο ηνπ Νφκνπ, φπσο κϋρξη ζάκεξα ηζρχεη, κϋζσ ηνπ ρεδένπ γηα ηε Νάζν ζα πξνδηαγξϊθεηαη ε γεληθά πνιηηηθά πνπ ζα αθνινπζεέηαη σο πξνο ηελ πξναγσγά θαη Ϋιεγρν ηεο αλϊπηπμεο θαη ρσξέο λα επεξεϊδεηαη ε γεληθφηεηα ησλ πην πϊλσ, κπνξεέ λα παξϋρεηαη Ϋλδεημε ησλ πξνζϋζεσλ ηεο ΚπβΫξλεζεο αλαθνξηθϊ κε ηε ρξάζε αθέλεηεο ηδηνθηεζέαο ζηελ Γεκνθξαηέα, πεξηιακβϊλνληαο ηελ θαηαλνκά ηνπ πιεζπζκνχ, ηε βηνκεραλέα θαη ην εκπφξην, ηνλ ηνπξηζκφ, ηνλ ηχπν ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξϊο θαη ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ, ηνλ θαζνξηζκφ θαη πξνζηαζέα πεξηνρψλ εηδηθνχ θνηλσληθνχ, ηζηνξηθνχ, αξρηηεθηνληθνχ ά κνξθσηηθνχ ελδηαθϋξνληνο ά θπζηθάο θαιινλάο θαη Ϊιια ζϋκαηα επξχηεξεο ά ηνπηθάο ζεκαζέαο. 1.4 Σν ρϋδην γηα ηε Νάζν απνηειεέ ην ζεκϋιην φισλ ησλ Ϊιισλ ρεδέσλ ΑλΪπηπμεο, επεηδά κε απηφ σο βϊζε εέλαη δπλαηφλ λα ηξνρνδξνκεζεέ ε βηψζηκε, ελνπνηεκϋλε θαη νξγαλσκϋλε πνιενδνκηθά αλϊπηπμε πνπ ζα ζηεξέδεηαη ζε ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ. πγθεθξηκϋλα, ην ρϋδην γηα ηε Νάζν απνηειεέ ην ηξαηεγηθφ ρϋδην, ζην νπνέν θαζνξέδεηαη ην ρσξηθφ πιαέζην πνπ ζα ζπκπεξηιϊβεη, κεηαμχ Ϊιισλ, ηνπο θνηλσληθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο ΚπβΫξλεζεο, νη νπνέεο ζα πινπνηνχληαη ζην επέπεδν ηεο ρσξνηαμέαο θαη ηεο πνιενδνκέαο θαηϊ ηξφπν ζπζηεκαηηθφ θαη κεζνδηθφ. 1.5 Σν ρϋδην γηα ηε Νάζν δελ εθαξκφζηεθε κϋρξη ζάκεξα, θπξέσο ιφγσ ηεο Ϋθξπζκεο θαηϊζηαζεο πνπ δεκηνπξγάζεθε σο ζπλϋπεηα ηεο Σνπξθηθάο εηζβνιάο θαη θαηνράο κεγϊινπ κϋξνπο ηεο Νάζνπ. 1.6 Απνηειεέ ζηφρν ηεο ΚπβΫξλεζεο, ε ηξνπνπνέεζε ηεο Πνιενδνκηθάο Ννκνζεζέαο, ψζηε λα ζεζκνζεηεζεέ κηα πιάξεο ηεξαξρέα ρεδέσλ ΑλΪπηπμεο, ηα νπνέα ζα θαιχπηνπλ νιφθιεξε ηελ επηθξϊηεηα. ιεο νη κνξθϋο ησλ ρεδέσλ ΑλΪπηπμεο ζα αιιεινζπκπιεξψλνληαη, δελ ζα ζπγθξνχνληαη κεηαμχ 1

5 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ ΚΑΗ ΣΑ ΥΩΡΗΑ ηνπο θαη ην θαζϋλα ζα εέλαη ζπκβαηφ κε ηε ζηξαηεγηθά, ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ ηεξαξρηθϊ γεληθφηεξνπ ρεδένπ ΑλΪπηπμεο. 1.7 ην κεζνδηϊζηεκα, πξνσζεέηαη ε ηξνπνπνέεζε ηεο Γάισζεο Πνιηηηθάο, κε βϊζε ηηο πξφλνηεο ηεο πθηζηϊκελεο Ννκνζεζέαο, ιακβϊλνληαο ππφςε ην ζχλνιν ησλ ζεκεξηλψλ πηεζηηθψλ αλαγθψλ ηεο ππαέζξνπ. 1.8 Ζ Γάισζε Πνιηηηθάο δηαγξϊθεη ηε γεληθά πνιηηηθά σο πξνο ηελ πξναγσγά θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο αλϊπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθά βϊζε, πξνλνεέ γηα ηελ θαηαλνκά πεξηνρψλ πξνο ρξάζε γηα θαηνηθέα ά γηα γεσξγηθνχο, βηνκεραληθνχο, εκπνξηθνχο, ά Ϊιινπο ζθνπνχο, θαζνξέδεη ηηο πεξηνρϋο δηαηάξεζεο ηεο θχζεο, ηηο πεξηνρϋο δηαηάξεζεο ησλ ρσξηψλ θαη ηηο πεξηνρϋο θπζηθάο θαιινλάο, θαη γεληθϊ πεξηϋρεη ηηο γεληθϋο αξρϋο νη νπνέεο ζα δηϋπνπλ ηε ξχζκηζε θαη ηνλ Ϋιεγρν ηεο αλϊπηπμεο ζηελ χπαηζξν θαη ηα ρσξηϊ. Ζ πεξηνρά φπνπ εθαξκφδεηαη ε παξνχζα Γάισζε Πνιηηηθάο, θαέλεηαη ζην ζρϋδην κε αξηζκφ Ζ Γάισζε Πνιηηηθάο απνηειεέηαη ζάκεξα απφ γξαπηφ θεέκελν, κε ζπλνδεπηηθνχο επεμεγεκαηηθνχο ρϊξηεο θαη δηαγξϊκκαηα, ην νπνέν πεξηιακβϊλεη γεληθϋο θαη εμεηδηθεπκϋλεο πνιηηηθϋο θαηϊ ζεκαηηθά ελφηεηα θαη ηχπν αλϊπηπμεο. Αλαπφζπαζην κϋξνο ηεο Γάισζεο Πνιηηηθάο απνηεινχλ, επέζεο, ηα ιεπηνκεξά ζρϋδηα Πνιενδνκηθψλ Εσλψλ θαη Ϊιισλ εηδηθψλ εγγξϊθσλ πνπ δεκνζηεχνληαη γηα επηκϋξνπο δηνηθεηηθϋο πεξηνρϋο. ε νξηζκϋλεο δηνηθεηηθϋο πεξηνρϋο δελ Ϋρνπλ θαζνξηζζεέ ΠνιενδνκηθΫο Εψλεο, αιιϊ κφλν ξην ΑλΪπηπμεο, ελψ ζε Ϊιιεο ην ξην ΑλΪπηπμεο πξνθχπηεη κϋζα απφ ηελ εξκελεέα ησλ πξνλνηψλ ηνπ γξαπηνχ θεηκϋλνπ ηεο Γάισζεο Πνιηηηθάο Ζ Γάισζε Πνιηηηθάο, φπσο ηζρχεη ζάκεξα, εθπνλάζεθε θαη ηξνπνπνηάζεθε, ζε δηϊθνξεο θϊζεηο, κε βϊζε ην Ϊξζξν 34Α ηνπ πεξέ Πνιενδνκέαο θαη Υσξνηαμέαο Νφκνπ θαη κεηϋπεηηα κε βϊζε ην Ϊξζξν 18Α πνπ αληηθαηϋζηεζε πξφζθαηα. Με βϊζε ηηο πξφλνηεο ησλ πην πϊλσ Ϊξζξσλ, ε Γάισζε Πνιηηηθάο ηειεέ ππφ δηαξθά αλαζεψξεζε απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ θαη δεκνζηεχεηαη απφ απηφλ, ζχκθσλα κε ηνλ ηξφπν πνπ νξέδεη ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, θαηϊ δηαζηάκαηα φρη κεγαιχηεξα απφ πϋληε Ϋηε. 2

6 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2 ΒΑΙΚΟΙ ΣΟΦΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΤΠΑΙΘΡΟ 2.1 Γεληθά Οη βαζηθνέ ζηφρνη γηα ηελ αλϊπηπμε ζηελ χπαηζξν θαη ζηα ρσξηϊ αθνξνχλ ηφζν ην επέπεδν ζρεδηαζκνχ, φζν θαη ηηο επηκϋξνπο ζεκαηηθϋο πνιηηηθϋο θαη κϋηξα αλϊπηπμεο, ψζηε λα ζπλϊδνπλ κε ηηο ζχγρξνλεο αληηιάςεηο ρσξηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαζθαιέδνληαο ηε ζηαδηαθά αλαδηνξγϊλσζε θαη πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλϊπηπμεο ζε πεξηθεξεηαθά βϊζε. Οη ζηφρνη απηνέ, εέλαη ζπλνπηηθϊ νη αθφινπζνη: 2.2 Βαζηθνί ζηόρνη ζε ζρέζε κε ηελ αλάπηπμε (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ο ζεβαζκφο, ε πξνζηαζέα, ε δηαηάξεζε, ε αλϊδεημε, ε απνηξνπά ππεξβνιηθψλ πηϋζεσλ θαη ε αεηθφξνο δηαρεέξηζε ηνπ πεξηβϊιινληνο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ ηνπένπ, ηεο θπζηθάο θαιινλάο θαη ηεο αξρηηεθηνληθάο, ηζηνξηθάο, θνηλσληθάο θαη πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο ηεο ππαέζξνπ. Ζ δηαζθϊιηζε επαξθνχο θαη θαηϊιιειεο γεο γηα δηϊθνξεο αλαπηχμεηο, Ϊιιεο απφ ηε γεσξγηθά θαη επηδέσμε ηεο θαιχηεξεο αμηνπνέεζεο ηεο ά πξνζηαζέαο ηνπ πεξηβϊιινληνο. Ζ βϋιηηζηε αμηνπνέεζε θαη πξνζηαζέα ηεο γεο πνπ εέλαη θαηϊιιειε γηα γεσξγηθνχο ά θηελνηξνθηθνχο ζθνπνχο, κε Ϋκθαζε ζηελ παξαγσγά ηνπηθψλ θαη κεζνγεηαθψλ πξντφλησλ. Ζ δεκηνπξγέα θαη ππνζηάξημε βηψζηκσλ κνξθψλ αλϊπηπμεο θαη επθαηξηψλ απαζρφιεζεο, κϋζα απφ ηελ παξνρά ελαιιαθηηθψλ ζϋζεσλ εξγαζέαο ζηνπο ηνκεέο ηεο βηνκεραλέαο, βηνηερλέαο θαη ππεξεζηψλ. Ζ ελζϊξξπλζε ηνπ αγξνηνπξηζκνχ θαη Ϊιισλ ελαιιαθηηθψλ κνξθψλ βηψζηκνπ ηνπξηζκνχ πνπ ζπλδϋνληαη κε ηα ζπγθξηηηθϊ πιενλεθηάκαηα πνπ πξνζθϋξεη ε χπαηζξνο. (ζη) Ζ ελζϊξξπλζε ηεο ρσξνζϋηεζεο θαηλνηφκσλ ρξάζεσλ/δξαζηεξηνηάησλ, ηδηαέηεξα ζηνλ ηνκϋα ηεο Ϋξεπλαο θαη ηερλνινγηθάο αλϊπηπμεο, ζε θαηϊιιειεο πεξηνρϋο ηεο ππαέζξνπ πνπ θαηϊ πξνηέκεζε δελ εέλαη απνδνηηθϋο γηα ηελ πξσηνγελά παξαγσγά. (δ) (ε) Ζ δηαζθϊιηζε δπλαηνηάησλ ζηϋγαζεο ππεξεζηψλ δεκφζηαο πγεέαο ηαηξνθαξκαθεπηηθάο πεξέζαιςεο, παηδεέαο, πνιηηηζκνχ θαη ςπραγσγέαο. Ζ δηαζθϊιηζε ησλ δπλαηνηάησλ βϋιηηζηεο ρσξνζϋηεζεο Ϋξγσλ ππνδνκάο ηνπηθάο, πεξηθεξεηαθάο ά εζληθάο ζηξαηεγηθάο ζεκαζέαο. 3

7 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ (ζ) (η) (ηα) (ηβ) (ηγ) (ηδ) Ζ δεκηνπξγέα ελφο ζχγρξνλνπ θαη αζθαινχο νδηθνχ δηθηχνπ πνπ λα ζπλδϋεη ηα αζηηθϊ θϋληξα κε ηηο πεξηθϋξεηεο ηεο ππαέζξνπ, θαζψο θαη ηηο επηκϋξνπο θνηλφηεηεο θαη πεξηθϋξεηεο κεηαμχ ηνπο. Ζ πξνζηαζέα ηεο ππαέζξνπ απφ θπζηθνχο θαη Ϊιινπο θηλδχλνπο, πεξηιακβαλνκϋλεο ηεο πξνζηαζέαο ησλ εδαθψλ απφ ηε δηϊβξσζε θαη απεξάκσζε θπξέσο ζηηο νξεηλϋο θαη παξαζαιϊζζηεο πεξηνρϋο. Ζ βηψζηκε δηαρεέξηζε ησλ ζηεξεψλ επηθέλδπλσλ θαη πγξψλ απνβιάησλ. Ο Ϋιεγρνο, πεξαηηϋξσ πηϋζεσλ θαη ε αεηθφξνο ρξάζε ησλ παξϊθηησλ δσλψλ, θαζψο θαη ησλ παξϊθηησλ νηθνζπζηεκϊησλ (πγξνβηφηνπνη, εθβνιϋο πνηακψλ, παξϊθηηα δϊζε, ακκνζέλεο), ησλ πξνζηαηεπνκϋλσλ ζαιαζζέσλ πεξηνρψλ θαη ηεο ζϊιαζζαο γεληθφηεξα. Ζ δηαηάξεζε, ε πξνζηαζέα θαη ε βειηέσζε ηνπ πεξηβϊιινληνο, ζπκπεξηιακβαλνκϋλεο ηεο δηαηάξεζεο ησλ θπζηθψλ νηθνηφπσλ, ηεο βηνπνηθηιφηεηαο θαζψο θαη ηεο Ϊγξηαο παλέδαο θαη ρισξέδαο. Ζ πξνζηαζέα ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππνγεέσλ πδϊηηλσλ πφξσλ θαη ε ιάςε κϋηξσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιάζεσλ πνπ αζθνχληαη ζ απηνχο, φπσο μεξαζέα, πιεκκχξεο, θιηκαηηθά αιιαγά θαη ξχπαλζε, ζπκπεξηιακβαλνκϋλεο ηεο αηκνζθαηξηθάο. 2.3 Γεληθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο Ζ Γεληθά ηξαηεγηθά ΑλΪπηπμεο ηεο Γάισζεο Πνιηηηθάο εέλαη ε δηαηάξεζε ηνπ πξνεμϊξρνληνο αγξνηηθνχ ραξαθηάξα ηεο ππαέζξνπ θαη ε νξγαλσκϋλε θαη ελνπνηεκϋλε αλϊπηπμε ησλ νηθηζκψλ, κε ηελ απνζϊξξπλζε ηεο δηαζπνξϊο ησλ δηϊθνξσλ ηχπσλ αλϊπηπμεο ζε πεξηνρϋο Ϊιιεο απφ ηηο θαζνξηζκϋλεο, ηε ζπλεηά θαη βϋιηηζηε δηαρεέξηζε ησλ πφξσλ θαη ηε δηαθχιαμε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβϊιινληνο. Ζ επηιεγεέζα Γεληθά ηξαηεγηθά ΑλΪπηπμεο εδξϊδεηαη ζηελ αξρά ηεο βηψζηκεο αλϊπηπμεο γηα ρξεζηκνπνέεζε ησλ πφξσλ κε κϋηξν ψζηε λα ζπλερέζνπλ λα πξνζθϋξνληαη θαη λα παξϊγνπλ γηα ηηο κειινληηθϋο γεληϋο θαη γηα δηαξθά ελαξκνληζκφ ηεο αλϊγθεο γηα αλϊπηπμε θαη πξνζηαζέα / δηαρεέξηζε ηνπ θπζηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ πεξηβϊιινληνο. Δέλαη επέζεο ζχκθσλε κε ηνπο πξνζαλαηνιηζκνχο θαη ηε θηινζνθέα πνπ πξνσζνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε αλαθνξηθϊ κε ηελ εδαθηθά ζπλνρά θαη εηδηθφηεξα κε ηελ ελεξγνπνέεζε ηνπ πνηθηιφκνξθνπ εδαθηθνχ δπλακηθνχ ησλ πεξηθεξεηψλ, κϋζα απφ κηα ηνπηθά αλαπηπμηαθά πξνζϋγγηζε νκϊδσλ θνηλνηάησλ. 2.4 Βαζηθνί ζηόρνη ηεο Γεληθήο ηξαηεγηθήο Αλάπηπμεο (α) Ζ πξνγξακκαηηζκϋλε θαη ιεινγηζκϋλε πξναγσγά, Ϋιεγρνο θαη πινπνέεζε αλαπηχμεσλ, πξνο επέηεπμε ηεο αεηθφξνπ θαη γεληθφηεξεο βηψζηκεο αλϊπηπμεο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο ππαέζξνπ, κε ηδηαέηεξε Ϋκθαζε ζηε δηαρεέξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ηνπ ηνπένπ. 4

8 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 ΒΑΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΚΑΗ ΓΔΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΖΝ ΤΠΑΗΘΡΟ (β) (γ) (δ) (ε) Ζ ζπγθξϊηεζε θαη ε θαηϊ ην δπλαηφ αχμεζε ηνπ κφληκνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαέζξνπ θαη ε ελέζρπζε ηεο δεκνγξαθηθάο ζχλζεζεο, κε πιάξε αμηνπνέεζε ησλ ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκϊησλ θϊζε γεσγξαθηθάο πεξηθϋξεηαο. Ζ επέηεπμε ηεο νηθνλνκηθάο θαη θνηλσληθάο εμηζνξξφπεζεο θαη ζπλνράο κεηαμχ πεξηθεξεηψλ θαη κεηαμχ θνηλνηάησλ, κε ελέζρπζε ησλ εκηνξεηλψλ θαη νξεηλψλ πεξηθεξεηψλ, ησλ απνκαθξπζκϋλσλ απφ ηα αζηηθϊ θϋληξα πεξηθεξεηψλ θαη ησλ πεξηνρψλ θαηϊ κάθνο ηεο γξακκάο αληηπαξϊηαμεο. Ζ αλϊδεημε ηεο ζπλνιηθάο ειθπζηηθφηεηαο ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ, κε δηαθνξνπνηάζεηο ησλ επηκϋξνπο πνιηηηθψλ, φπνπ απαηηεέηαη, αλϊινγα κε ηα ηδηαέηεξα ραξαθηεξηζηηθϊ θαη ηα ζπγθξηηηθϊ πιενλεθηάκαηα θϊζε πεξηθϋξεηαο. Ζ δεκηνπξγέα βηψζηκσλ νηθηζκψλ ζηελ χπαηζξν, κε ηελ πξνζθνξϊ, επαξθψλ επθαηξηψλ ζηϋγαζεο, απαζρφιεζεο, εθπαέδεπζεο θαη ππεξεζηψλ, κε ηε βειηέσζε ηεο πξνζβαζηκφηεηαο ηνπο, ηελ νπζηαζηηθά αλαβϊζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσάο θαη γεληθϊ κε ηε κεέσζε ησλ αληζνηάησλ κεηαμχ πφιεσλ θαη ππαέζξνπ. 5

9 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΒΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4 ΦΩΡΟΘΕΣΗΗ ΒΑΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΠΑΦΟΛΗΗ Ε ΠΕΡΙΟΦΕ ΣΗ ΤΠΑΙΘΡΟΤ 4.1 Ζ παξνρά βαζηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο θαη ε ελζϊξξπλζε γηα εγθαηϊζηαζε βηνκεραληθψλ, βηνηερληθψλ θαη Ϊιισλ παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ (πϋξαλ ησλ γεσξγηθψλ) θαζψο θαη δεκφζησλ ππεξεζηψλ (πεξηθεξεηαθϊ ζρνιεέα, ηδξχκαηα) πνπ κπνξνχλ λα πξνζθϋξνπλ απαζρφιεζε ζε πεξηνρϋο ηεο ππαέζξνπ, ζεσξνχληαη απφιπηα αλαγθαέα κϋηξα κε ζηφρν: (α) Σελ αλαβϊζκηζε ηνπ επηπϋδνπ θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ άδε παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηελ χπαηζξν θαη ηελ πξνζθνξϊ εξγαζέαο, (β) (γ) (δ) ηελ νπζηαζηηθά βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο δσάο ηνπ πιεζπζκνχ ηεο ππαέζξνπ, ηε ζηαδηαθά κεέσζε ηνπ βαζκνχ εμϊξηεζεο ηεο ππαέζξνπ απφ ηα αζηηθϊ θϋληξα γηα βαζηθϋο ππεξεζέεο θαη απαζρφιεζε, θαη ηε ζπγθξϊηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο πεξηνρϋο ηεο ππαέζξνπ, πνπ απνηειεέ βαζηθά πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξαηηϋξσ αλϊπηπμε ηεο θαη εηδηθϊ γηα ηηο νξεηλϋο πεξηνρϋο θαη ηηο πεξηνρϋο φπνπ παξνπζηϊδνληαη ηϊζεηο κεέσζεο ηνπ πιεζπζκνχ. 4.2 Ζ ρσξνζϋηεζε δεκνζέσλ ά Ϊιισλ ππεξεζηψλ θαη ε εγθαηϊζηαζε κνλϊδσλ απαζρφιεζεο ζηελ χπαηζξν ελζαξξχλεηαη θαηϊ ηξφπν πνπ λα επηηπγρϊλνληαη νη αθφινπζνη ζηφρνη: (α) (β) (γ) (δ) Ζ θαιχηεξε αμηνπνέεζε / επϋθηαζε θαη επθνιφηεξε ρξάζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ πιεζπζκφ ηεο ππαέζξνπ. Ζ απνθπγά ζπαηϊιεο δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ επελδπηηθψλ θεθαιαέσλ, φπσο θαη θπζηθψλ πφξσλ. Ζ δηαζθϊιηζε ησλ βϋιηηζησλ δπλαηψλ ιεηηνπξγηθψλ ζπζρεηηζκψλ θαη ε κεγηζηνπνέεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηφζν ησλ ππεξεζηψλ φζν θαη ησλ παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ πνπ πξνζθϋξνπλ απαζρφιεζε, κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο ζηνλ ηδησηηθφ θαη ζηνλ δεκφζην ηνκϋα. Ζ ειαρηζηνπνέεζε ελδερνκϋλσλ επηπηψζεσλ πϊλσ ζην θπζηθφ πεξηβϊιινλ θαη ην ραξαθηάξα/θπζηνγλσκέα ησλ νηθηζκψλ ηεο ππαέζξνπ, απφ ηε ρσξνζϋηεζε δεκφζησλ ά Ϊιισλ ππεξεζηψλ θαη ηδηαέηεξα απφ ηελ εγθαηϊζηαζε παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ. 4.3 Ζ ρσξνζϋηεζε νπνηαζδάπνηε δεκφζηαο ά Ϊιιεο ππεξεζέαο, φπσο θαη ε εγθαηϊζηαζε παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ, πξϋπεη λα γέλνληαη θαηϊ νξζνινγηθφ ηξφπν ψζηε λα εμππεξεηεέηαη ν κεγαιχηεξνο δπλαηφο αξηζκφο αηφκσλ κε ην ιηγφηεξν νηθνλνκηθφ ά Ϊιιν θφζηνο, κε βϊζε κηα πξνζπϊζεηα 6

10 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 ΥΩΡΟΘΔΣΖΖ ΒΑΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΚΑΗ ΜΟΝΑΓΩΝ ΑΠΑΥΟΛΖΖ Δ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖ ΤΠΑΗΘΡΟΤ ζπκπιεγκαηνπνέεζεο ησλ θνηλνηάησλ ηεο ππαέζξνπ. ΠαξΪγνληεο φπσο, ε θεληξηθφηεηα, ην κϋγεζνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ ζα εμππεξεηεζεέ, νη δπλαηφηεηεο εχθνιεο πξνζπϋιαζεο, ε βϋιηηζηε αμηνπνέεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ θαη ε θαιχηεξε αμηνπνέεζε ησλ θπζηθψλ θαη Ϊιισλ πφξσλ απνηεινχλ θξηηάξηα νπζηψδνπο ζεκαζέαο πνπ ζα ιακβϊλνληαη ζνβαξϊ ππφςε απφ ηελ αξκφδηα Πνιενδνκηθά Αξρά θαηϊ ηελ εμϋηαζε ηϋηνησλ πεξηπηψζεσλ. 4.4 Θεσξεέηαη απαξαέηεην λα θαζνξηζζεέ θαη πηνζεηεζεέ απνηειεζκαηηθά δηαδηθαζέα γηα ηελ ελζϊξξπλζε εγθαηϊζηαζεο ππεξεζηψλ θαη παξαγσγηθψλ κνλϊδσλ ζηελ χπαηζξν απφ ηηο δηϊθνξεο θπβεξλεηηθϋο ππεξεζέεο, ηνπο εκηθξαηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα. Οη θπβεξλεηηθϋο ππεξεζέεο πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ζρϋζε κε ηελ χπαηζξν θαη νη εκηθξαηηθνέ νξγαληζκνέ θνηλάο σθϋιεηαο πξϋπεη λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκϋα ζην ζϋκα ηνπ θαζνξηζκνχ θαη πηνζϋηεζεο κηαο ηϋηνηαο δηαδηθαζέαο, επηδηψθνληαο Ϋηζη ηελ κεέσζε ησλ αληζνηάησλ πνπ ππϊξρνπλ ζε επέπεδν ππεξεζηψλ κεηαμχ αζηηθψλ θαη αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 7

11 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5 ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΦΩΡΙΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΙΑΖΟΤΝ ΕΙΔΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ, ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ, ΙΣΟΡΙΚΟ Η ΑΛΛΟ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝ 5.1. Πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Κεθαιαένπ, κε ηνλ φξν «Πνιηηηζηηθά ΚιεξνλνκηΪ» λνεέηαη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ ελδεέμεσλ πνπ θιεξνδνηάζεθαλ απφ ην παξειζφλ θαη ηα νπνέα απνηεινχλ ην απφζεκα ηεο αλζξψπηλεο εκπεηξέαο, παξϋρνληαο ζε θϊζε ηφπν ηελ ηαπηφηεηϊ ηνπ (Thesaurus, European Heritage Network, πκβνχιην ηεο Δπξψπεο) Ζ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηϊ πεξηιακβϊλεη ηα ζηνηρεέα ηνπ θπζηθνχ θαη ηνπ αλζξσπνπνέεηνπ πεξηβϊιινληνο φπνπ θαηαγξϊθνληαη σο ζεκαληηθφηεξα ζηνηρεέα ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο ηα αξραηνινγηθϊ θαηϊινηπα, νη ζπκπαγεέο παξαδνζηαθνέ ππξάλεο ά ηκάκαηϊ ηνπο, νη ηζηνξηθϋο/ παξαδνζηαθϋο νηθνδνκϋο, ηα ηζηνξηθϊ ζηνηρεέα, νη ρψξνη ιαηξεέαο, ηα ζηνηρεέα ηερλνινγηθνχ ελδηαθϋξνληνο, ην πνιηηηζηηθφ θαη ην θπζηθφ ηνπέν, θαζψο θαη Ϊιια αμηφινγα θηέζκαηα ά ρψξνη πνπ θαζνξέδνληαη σο Διεγρφκελεο ΠεξηνρΫο Γεληθφο ζηφρνο ηνπ εληνπηζκνχ ησλ πην πϊλσ ζηνηρεέσλ, εέλαη ε ζπλεηά δηαρεέξηζε, ε πξνζηαζέα θαη ε δηαηάξεζε/απνθαηϊζηαζε, θαζψο θαη ε αλϊδεημε θαη ε πξνβνιά ηεο πνιηηηζηηθάο, πεξηβαιινληηθάο, αξραηνινγηθάο, αξρηηεθηνληθάο, ηζηνξηθάο, θνηλσληθάο, ηερληθάο θιπ. αμέαο ησλ πην πϊλσ πεξηνρψλ, θηηζκϊησλ θαη ηνπέσλ. 5.2 Αξραηνινγηθή Κιεξνλνκηά Σα Αξραέα Μλεκεέα απνηεινχλ βαζηθϊ ζηνηρεέα ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο, θαη ε δηαρεέξηζά ηνπο γέλεηαη κε βϊζε ηνλ πεξέ Αξραηνηάησλ Νφκν. Ζ Πνιηηηθά γηα ηελ Αξραηνινγηθά ΚιεξνλνκηΪ πεξηγξϊθεηαη ζην ΚεθΪιαην 11, θαζψο θαη ζην ΠαξΪξηεκα Θ (Αξραέα Μλεκεέα θαη Αξραηφηεηεο). 5.3 Αξρηηεθηνληθήθαη πνιενδνκηθή θιεξνλνκηά Πνιινέ νηθηζκνέ ηεο ππαέζξνπ ά ηκάκαηα ηνπο απνηεινχλ κνλαδηθϊ θαη πνιχηηκα δεέγκαηα ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο ηεο Κχπξνπ. ΠεξηιακβΪλνπλ νηθνδνκϋο θαη ζχλνια νηθνδνκψλ (γεηηνληϋο) αμηφινγεο αξρηηεθηνληθάο, πνιενδνκηθάο, ηζηνξηθάο θαη πεξηβαιινληηθάο ζεκαζέαο. ΑπηΪ ηα ζηνηρεέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κϋξνο ηεο πνιηηηζηηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ ηφπνπ θαη πνιχηηκν θνκκϊηη ηεο αγξνηηθάο αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηϊο πνπ πξϋπεη λα πξνζηαηεπηεέ. 8

12 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ Ζ εηζαγσγά φκσο εηεξφθιεησλ κνξθνινγηθψλ θαη Ϊιισλ ζηνηρεέσλ αξρηηεθηνληθάο, νη ζπλερεέο θαηεδαθέζεηο θαη Ϊζηνρεο επεκβϊζεηο, ε αδηαθνξέα, ε εγθαηϊιεηςε, θαζψο θαη ε Ϋιιεηςε ιεπηνκεξψλ επηζηεκνληθψλ κειεηψλ, απεηινχλ Ϊκεζα ηελ πνηφηεηα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηνπ δνκεκϋλνπ πεξηβϊιινληνο. ΥσξηΪ φπσο απηϊ πνπ αλαθϋξνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Ε, απνηεινχλ ραξαθηεξηζηηθϊ δεέγκαηα πνπ πξϋπεη λα πξνζηαηεπηνχλ. Κχξηα πξφζεζε εέλαη ε επαλαρξεζηκνπνέεζε ησλ ππαξρφλησλ αξρηηεθηνληθψλ θειπθψλ θαη ηνπ πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, πξνζαξκνζκϋλσλ ζηηο ζχγρξνλεο αλϊγθεο. 5.4 Βαζηθνί ηόρνη Ζ πνιηηηθά ηεο Πνιενδνκηθάο Αξράο ζε ζρϋζε κε ην ζϋκα απηφ Ϋρεη ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο ζηφρνπο: (α) Σελ πξνζηαζέα, δηαηάξεζε, απνθαηϊζηαζε θαη αλϊδεημε ηνπ παξαδνζηαθνχ δνκεκϋλνπ πεξηβϊιινληνο κε Ϋκθαζε ζηα δεέγκαηα αμηφινγεο αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηϊο. (β) Σελ πξνζηαζέα, δηαηάξεζε, απνθαηϊζηαζε θαη αλϊδεημε ησλ αμηφινγσλ πνιενδνκηθψλ ζπλφισλ θαη ησλ αμηψλ πνπ εκπεξηϋρνπλ θαη νη νπνέεο ζπλνςέδνληαη ζηα πην θϊησ: Πνιενδνκηθνέ ηζηνέ φπσο δηακνξθψλνληαη απφ ηα ηεκϊρηα, ηηο νηθνδνκϋο θαη ηνπο δξφκνπο, ζρϋζεηο κεηαμχ θηηξέσλ, πξϊζηλσλ θαη αλνηθηψλ ρψξσλ, θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθϋο νπηηθϋο θπγϋο θαη ζϋεο, ηππνινγέα θαη κνξθνινγέα, θιέκαθα, θαηαζθεπά, πιηθϊ, ρξψκα θαη ιεπηνκϋξεηεο ησλ θηηξέσλ, ζρϋζε κεηαμχ ηνπ παξαδνζηαθνχ ππξάλα,ηνπ ηνπένπ θαη ηνπ πεξηβϊιινληα ρψξνπ θαη ηνπένπ, ηφζν θπζηθνχ φζν θαη αλζξσπνπνέεηνπ, θαη δηϊθνξεο ιεηηνπξγέεο πνπ ν παξαδνζηαθφο ππξάλαο απϋθηεζε θαηϊ ηελ πϊξνδν ηνπ ρξφλνπ. (γ) Σε βειηέσζε θαη αλαβϊζκηζε ηνπ δνκεκϋλνπ θαη ειεχζεξνπ πεξηβϊιινληα ρψξνπ θαζψο θαη ησλ ππνδνκψλ ζηνπο παξαδνζηαθνχο ππξάλεο γηα πξνζϋιθπζε θαηνέθσλ φισλ ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζηξσκϊησλ, αιιϊ θαη ηελ πξνζϋιθπζε επελδχζεσλ θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ επθαηξηψλ εξγνδφηεζεο κϋζα ζηα πιαέζηα ηεο δηαηάξεζεο. (δ) Σελ αλαβϊζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσάο ζηνπο παξαδνζηαθνχο ππξάλεο κε ηελ εηζαγσγά λϋσλ εκπινπηηζηηθψλ πνιηηηζηηθψλ/θνηλσληθψλ ρξάζεσλ, ζε αξκνληθά πϊληα ζρϋζε κε ηελ θαηνηθέα. 9

13 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ (ε) (ζη) (ε) (ζ) Σελ αλαγλψξηζε, πξνζηαζέα, δηαηάξεζε θαη αλϊδεημε ησλ ζηνηρεέσλ ηεο πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο φισλ ησλ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, θνηλσληθψλ ά Ϊιισλ θνηλνηάησλ πνπ πξνυπάξμαλ ά πνπ ζπλππϊξρνπλ ζηνλ παξαδνζηαθφ ππξάλα. Σελ ηάξεζε ησλ αξρψλ ηεο βηψζηκεο αλϊπηπμεο, ηεο αεηθνξέαο θαη ηεο πξνζηαζέαο ηεο αξρηηεθηνληθάο θαη πνιηηηζηηθάο θιεξνλνκηϊο, φπσο απηϋο δηαηππψλνληαη ζηηο δηεζλεέο, επξσπατθϋο θαη εζληθϋο λνκνζεηηθϋο ξπζκέζεηο θαη θαηεπζχλζεηο. Σελ αλαβέσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ππξάλσλ ζχκθσλα κε ηηο αξρϋο ηεο αεηθφξνπ αλϊπηπμεο, ζε ηξέα επέπεδα: πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο, νηθνλνκηθά αλϊπηπμε θαη θνηλσληθά ζπλνρά. Ζ αεηθφξνο αλϊπηπμε επηηπγρϊλεηαη κε καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο θαη βξαρππξφζεζκεο θαη κεζνπξφζεζκεο δξϊζεηο θαη πνιηηηθϋο φπσο πεξηγξϊθνληαη ζην παξφλ θεθϊιαην. Σελ αλϊδεημε ησλ Αξραέσλ Μλεκεέσλ θαη αξραηνινγηθψλ ρψξσλ θαη ηελ απφδνζε ζε απηνχο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ, πνιηηηζηηθνχ θαη πεξηβαιινληηθνχ ηνπο ξφινπ ζηε ζχγρξνλε θνηλσλέα, κϋζσ ηεο δεκηνπξγέαο αξραηνινγηθψλ πϊξθσλ, ελεκεξσηηθψλ θϋληξσλ θαη ζεκϊλζεσλ θιπ. 5.5 Βαζηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηόρσλ Γηα ηελ επέηεπμε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ ηεο πνιηηηθάο ζε ζρϋζε κε ηε δηαηάξεζε ηεο αξρηηεθηνληθάο θιεξνλνκηϊο θαη ηελ αλαβέσζε ησλ παξαδνζηαθψλ ππξάλσλ ησλ ρσξηψλ πξνλννχληαη ηα αθφινπζα κϋηξα θαη δξϊζεηο: (α) (β) Ζ λνκηθά πξνζηαζέα θαη ε εθαξκνγά εηδηθνχ ειϋγρνπ ζε πεξηπηψζεηο νηθνδνκψλ θαη πεξηνρψλ κε αξραηνινγηθά, αξρηηεθηνληθά, πνιενδνκηθά, ηζηνξηθά, θνηλσληθά, πεξηβαιινληηθά ά ηερλνινγηθά αμέα, κϋζσ ηεο θάξπμεο Αξραέσλ Μλεκεέσλ ά ηεο Ϋθδνζεο ΓηαηαγκΪησλ Γηαηάξεζεο. Ζ θάξπμε Αξραέσλ Μλεκεέσλ γέλεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληά ηνπ Σκάκαηνο Αξραηνηάησλ κε βϊζε ησλ Πεξέ Αξραηνηάησλ Νφκν. Ζ θάξπμε ΓηαηεξεηΫσλ Οηθνδνκψλ γέλεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δζσηεξηθψλ γηα νηθνδνκϋο κε εηδηθφ αξρηηεθηνληθφ, ηζηνξηθφ, θνηλσληθφ ά Ϊιιν εηδηθφ ελδηαθϋξνλ ά ραξαθηάξα. Ζ ηππνινγέα, ε κνξθνινγέα θαη ηα πιηθϊ θαηαζθεπάο ηεο νηθνδνκάο, θαζψο θαη ηπρφλ ηζηνξηθϊ/ θνηλσληθϊ γεγνλφηα πνπ ζρεηέδνληαη κε απηά, δηαδξακαηέδνπλ ξφιν ζηελ αμηνιφγεζά ηεο. εκαληηθφ θξηηάξην απνηειεέ θαη ε ζϋζε ηεο, αλ δειαδά βξέζθεηαη ζε ζπκπαγά παξαδνζηαθφ ππξάλα. Ζ πξναγσγά ηεο θηινζνθέαο θαη ηεο πξαθηηθάο ηεο νινθιεξσκϋλεο δηαηάξεζεο (integrated conservation) κε ηελ εηνηκαζέα θαη πινπνέεζε ρεδέσλ Πεξηνράο. ΣΫηνηα ρϋδηα εέλαη δπλαηφ λα πξνλννχλ, κεηαμχ 10

14 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ Ϊιισλ, κϋηξα θαη θέλεηξα γηα ηελ αλαβέσζε ησλ παξαδνζηαθψλ θηηζκϊησλ, κϋηξα γηα ηελ απνκϊθξπλζε αζπκβέβαζησλ ρξάζεσλ, επέιπζε ησλ θπθινθνξηαθψλ πξνβιεκϊησλ, αλαβϊζκηζε ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ησλ ππνδνκψλ, θνηλσληθν-νηθνλνκηθϊ κϋηξα ζηάξημεο ησλ θαηνέθσλ, ππφδεημε ζπγθεθξηκϋλσλ Ϋξγσλ γηα πινπνέεζε θιπ. ΔπηπιΫνλ, γηα ηελ επέηεπμε ηεο νινθιεξσκϋλεο δηαηάξεζεο απαηηεέηαη ηφζν ε εκπινθά ησλ ηνπηθψλ αξρψλ φζν θαη ελεξγφο ζπκκεηνρά ησλ πνιηηψλ. Δπέζεο εέλαη ζεκαληηθά ε πξνψζεζε κεζφδσλ, ηερληθψλ θαη δεμηνηάησλ γηα ζσζηά ζπληάξεζε θαη απνθαηϊζηαζε. (γ) Ο Ϋιεγρνο ζηηο κεηαηξνπϋο ά/ θαη πξνζζάθεο ζε ΓηαηεξεηΫεο ΟηθνδνκΫο ζα δηαζθαιέδεη ψζηε απηϋο λα απνζθνπνχλ ζηε ζπληάξεζε/ απνθαηϊζηαζά ηνπο, θαζψο θαη ζηελ επαλαρξεζηκνπνέεζε ηνπο θαη ζηηο νξζϋο επεκβϊζεηο πνπ θξέλνληαη αλαγθαέεο γηα ην ιεηηνπξγηθφ ηνπο εθζπγρξνληζκφ ά/ θαη ηελ εηζαγσγά λϋαο ρξάζεο, ρσξέο λα επηθϋξνπλ αξλεηηθϋο επηπηψζεηο ζηε ζπλνιηθά εηθφλα θαη αμέα ηεο νηθνδνκάο, ζηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο ά ζηηο αλϋζεηο ησλ θαηνέθσλ ηεο πεξηνράο. εκεηψλεηαη φηη, γηα νπνηαδάπνηε επϋκβαζε ζε Αξραέν Μλεκεέν απαηηεέηαη ε Έγθξηζε ηνπ Γηεπζπληά ηνπ Σκάκαηνο Αξραηνηάησλ, ελψ ζε ΓηαηεξεηΫα Οηθνδνκά απαηηεέηαη ε παξαρψξεζε πλαέλεζεο ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ πνπ εθδέδεηαη απφ ηνλ Γηεπζπληά Σκάκαηνο Πνιενδνκέαο θαη Οηθάζεσο. Ννεέηαη φηη ε Πνιενδνκηθά Αξρά εμεηϊδεη κε πξνηεξαηφηεηα ηηο αηηάζεηο πνπ αθνξνχλ Αξραέα Μλεκεέα/ΓηαηεξεηΫεο ΟηθνδνκΫο. (δ) Ζ εθαξκνγά ηεο δϋζκεο νηθνλνκηθψλ θηλάηξσλ πνπ ζηνρεχεη ζηελ ελζϊξξπλζε ηεο δηαηάξεζεο θαη επαλαρξεζηκνπνέεζεο ησλ αμηφινγσλ δηαηεξεηϋσλ νηθνδνκψλ/αξραέσλ κλεκεέσλ. ΑλακΫλεηαη πσο νη ηδηνθηάηεο ζα αλαιακβϊλνπλ ηε ζπληάξεζε, επηδηφξζσζε θαη απνθαηϊζηαζε ησλ Αξραέσλ Μλεκεέσλ/ΓηαηεξεηΫσλ Οηθνδνκψλ ηνπο ελψ παξϊιιεια ζα πξνζειθπζζνχλ επελδχζεηο δηαθφξσλ ηδησηηθψλ θαη δεκφζησλ επηρεηξάζεσλ ζε ηϋηνηεο πεξηνρϋο γηα ζπγθεθξηκϋλεο ρξάζεηο (πνιηηηζηηθϋο, αλαςπράο, εκπνξηθϋο, παξαδνζηαθϋο βηνηερλέεο, θ.ϊ.). Σα θέλεηξα πνπ παξϋρνληαη αθνξνχλ επηρνξεγάζεηο ηνπ θφζηνπο ζπληάξεζεο/ απνθαηϊζηαζεο θαη δηϊθνξεο θνξναπαιιαγϋο ά απαιιαγϋο απφ ηϋιε σο αθνινχζσο: i. Ζ δϋζκε νηθνλνκηθψλ θηλάηξσλ γηα ηα Αξραέα Μλεκεέα Β Πέλαθα παξϋρεηαη απφ ην θξϊηνο κϋζσ ηνπ Σκάκαηνο Αξραηνηάησλ θαη αθνξνχλ ρξεκαηνδνηηθϊ θαη θνξνινγηθϊ θέλεηξα. ii. Ζ δϋζκε νηθνλνκηθψλ θηλάηξσλ γηα ηηο δηαηεξεηϋεο νηθνδνκϋο πνπ παξϋρεηαη απφ ην θξϊηνο κϋζσ ηνπ Σκάκαηνο Πνιενδνκέαο θαη Οηθάζεσο, ρσξέδνληαη ζε ηξεηο θαηεγνξέεο: Υξεκαηνδνηηθά θίλεηξα: πξφθεηηαη γηα ηελ απεπζεέαο ρνξεγέα πνπ δέλεηαη απφ ην ΚξΪηνο ζηνλ ηδηνθηάηε γηα ηελ νινθιεξσκϋλε ζπληάξεζε ηεο δηαηεξεηϋαο ηνπ νηθνδνκάο. 11

15 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΑ ΥΩΡΗΑ ΠΟΤ ΠΑΡΟΤΗΑΕΟΤΝ ΔΗΓΗΚΟ ΚΟΗΝΩΝΗΚΟ, ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΟ, ΗΣΟΡΗΚΟ Ζ ΑΛΛΟ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝ Μεηαθνξά ζπληειεζηή δόκεζεο: πξφθεηηαη γηα ηελ αμηνπνέεζε αλαπηπμηαθψλ δηθαησκϊησλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην δηαηεξεηϋν ηεκϊρην κε πψιεζε ππνιεηπφκελνπ ζπληειεζηά δφκεζεο θαη ε εμαζθϊιηζε πξφζζεηεο ρνξεγέαο ζην θφζηνο ζπληάξεζεο κε πψιεζε ραξηζκϋλνπ ζπληειεζηά δφκεζεο. Φνξνινγηθά θίλεηξα: πξφθεηηαη γηα δηϊθνξεο θνξναπαιιαγϋο θαη απαιιαγϋο απφ ηϋιε ηα νπνέα κπνξεέ λα πϊξεη ν ηδηνθηάηεο κηαο δηαηεξεηϋαο νηθνδνκάο πνπ ηελ Ϋρεη ζπληεξάζεη ζχκθσλα κε ηηο αξρϋο δηαηάξεζεο. Σα πην πϊλσ νηθνλνκηθϊ θέλεηξα ηπγρϊλνπλ ελδειερνχο αμηνιφγεζεο θαη αλαζεψξεζεο επέ ζπζηεκαηηθάο βϊζεο, νχησο ψζηε λα επηηπγρϊλνληαη ζην κϋγηζην δπλαηφ βαζκφ νη ζηφρνη ηεο παξνχζαο πνιηηηθάο. (ε) (ζη) Ο πεξαηηϋξσ εκπινπηηζκφο θαη ςεθηνπνέεζε ιεπηνκεξνχο θαη επηζηεκνληθϊ ηεθκεξησκϋλνπ αξρεένπ πνπ αθνξϊ ζηελ αμηνιφγεζε φισλ ησλ ζηνηρεέσλ πνπ ζπλζϋηνπλ ηελ πνιηηηζηηθά θιεξνλνκηϊ θαζψο θαη ηελ αμηνιφγεζε ηεο θαηϊζηαζεο ζηελ νπνέα βξέζθνληαη. Σν αξρεέν απηφ ζα παξϋρεη ηηο απαξαέηεηεο πιεξνθνξέεο ζηελ Πνιενδνκηθά Αξρά γηα ηελ νξζφηεξε ιάςε απνθϊζεσλ. Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά παξϋρεη ηελ αλαγθαέα πιεξνθφξεζε πξνο ηνπο ηδηνθηάηεο, κειεηεηϋο θαη επελδπηϋο ηϋηνησλ νηθνδνκψλ (Αξραέσλ Μλεκεέσλ/ ΓηαηεξεηΫσλ Οηθνδνκψλ) ηδηαέηεξα φζνλ αθνξϊ ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζέεο θαζψο θαη ηελ παξνρά νηθνλνκηθψλ θηλάηξσλ. 5.6 Άζθεζε Πνιενδνκηθνύ Διέγρνπ. Ζ Πνιενδνκηθά Αξρά ζα αζθεέ Πνιενδνκηθφ Έιεγρν ν νπνένο ζα δηαζθαιέδεη φηη ζηνπο παξαδνζηαθνχο ππξάλεο ησλ ρσξηψλ ζα ηζρχνπλ φιεο νη πξφλνηεο ηνπ Κεθαιαένπ 10 (ΑξρΫο θαη Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο γηα ηελ Αηζζεηηθά Βειηέσζε θαη ΑλαβΪζκηζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ ΓνκεκΫλνπ ΠεξηβΪιινληνο). 12

16 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΓΖ ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6 ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΑΡΔΕΤΟΜΕΝΕ ΠΕΡΙΟΦΕ 6.1 Σα ηειεπηαέα ρξφληα, ν ηνκϋαο ηεο γεσξγέαο παξνπζέαζε ζεκαληηθά ζπξξέθλσζε, ηφζν ζε επξσπατθφ επέπεδν, φζν θαη ζηελ Κχπξν. Παξφια απηϊ, αθφκε θαη ζάκεξα ν επξχηεξνο γεσξγηθφο ηνκϋαο ζπλερέδεη λα απνηειεέ κηα απφ ηηο απαξαέηεηεο ζπληζηψζεο ηνπ πξσηνγελνχο ηνκϋα, αθνχ ζπληζηϊ νπζηαζηηθϊ ηελ ζπνλδπιηθά ζηάιε ηεο νηθνλνκέαο ηεο ππαέζξνπ. Οη δηϊθνξεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ επξχηεξνπ γεσξγηθνχ ηνκϋα ζπλδϋνληαη επέζεο πνιχ ζηελϊ κε ηε δηαηάξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο πνπ ζεσξεέηαη πςέζηεο ζεκαζέαο γηα ηελ χπαηζξν. Οη δηαζπλδϋζεηο απηϋο εέλαη ζηηο πιεέζηεο πεξηπηψζεηο ζεηηθϋο, φηαλ ππϊξρεη ζπκβαηφηεηα ρξάζεσλ θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ. ε νξηζκϋλεο πεξηπηψζεηο, εληνχηνηο, νη γεσξγηθϋο δξαζηεξηφηεηεο ελδϋρεηαη λα επεξεϊζνπλ αξλεηηθϊ ηελ πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο. Σα αλαπηπμηαθϊ Ϋξγα πνπ πινπνηνχληαη γηα ηελ αλαβϊζκηζε ηνπ επξχηεξνπ γεσξγηθνχ ηνκϋα (πδαηνθξϊθηεο, αλαβαζκέδεο, αλαδαζκφο, γεσξγηθνέ δξφκνη, θιπ.) ζπκβϊιινπλ ζεκαληηθϊ ζηελ ελέζρπζε ηεο νηθνλνκέαο ηεο Νάζνπ θαη ηδηαέηεξα ηεο ππαέζξνπ, αιιϊ παξϊιιεια επηδξνχλ Ϋληνλα, θαη πνιιϋο θνξϋο θαζνξηζηηθϊ, ζηε δηακφξθσζε ηνπ ραξαθηάξα ηεο πεξηνράο θαη ηεο θπζηνγλσκέαο ηνπ ηνπένπ, θαη θαηϊ ζπλϋπεηα ζα πξϋπεη λα δνζεέ ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. 6.2 Ζ ζπλεράο αχμεζε ηεο δάηεζεο γεσξγηθάο γεο ηα ηειεπηαέα ρξφληα, γηα αλαπηχμεηο θαη ρξάζεηο κε ζπκβαηϋο πξνο ηελ γεσξγέα, δεκηνπξγεέ ζεκαληηθϋο πηϋζεηο ζην θπζηθφ θαη δνκεκϋλν πεξηβϊιινλ ηεο ππαέζξνπ αιιϊ θαη ζηηο γεσξγηθϋο δξαζηεξηφηεηεο επξχηεξα. Οη πηϋζεηο απηϋο πνπ νθεέινληαη θαηϊ θχξην ιφγν ζηελ ζπλερηδφκελε επϋθηαζε ησλ αζηηθψλ θϋληξσλ αιιϊ θαη ησλ αγξνηηθψλ νηθηζκψλ θαζψο επέζεο θαη ζηελ αλϋγεξζε κεκνλσκϋλσλ θαηνηθηψλ, ζα πξϋπεη λα αληηκεησπηζηνχλ κε κηα ζεηξϊ κϋηξσλ θαη πνιηηηθψλ πνπ ζα Ϋρνπλ σο ζηφρν: α. Σελ πξνζηαζέα ηεο γφληκεο/απνδνηηθάο ά θαη αξδεπφκελεο γεσξγηθάο γεο θαη ηελ ελζϊξξπλζε ηεο αμηνπνέεζεο ηεο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο. β. Σελ θαζνδάγεζε ηεο αλϊπηπμεο πνπ δελ Ϋρεη Ϊκεζε ζρϋζε κε ηελ γεσξγέα ζε πεξηνρϋο ηεο ππαέζξνπ πνπ δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ γηα ηελ παξαγσγά γεσξγηθψλ πξντφλησλ. γ. Σελ πξνζηαζέα ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο θαη ησλ ζηνηρεέσλ ηνπ πνιηηηζηηθνχ πεξηβϊιινληνο ηεο ππαέζξνπ (π.ρ δφκεο, μεξνιηζηϋο, αμηφινγα ηνπέα θιπ). Γεληθή Υσξνζεηηθή Πνιηηηθή 6.3 Ζ Υσξνζεηηθά Πνιηηηθά πνπ ζρεηέδεηαη κε ηε γεσξγηθά αλϊπηπμε εέλαη ε αθφινπζε: 13

17 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6 ΓΔΩΡΓΗΚΖ ΓΖ ΑΡΓΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ (α) (β) (γ) (δ) (ε) Ζ νηθνδνκηθά θαη Ϊιιε αλϊπηπμε, πνπ δελ ζρεηέδεηαη Ϊκεζα κε δξαζηεξηφηεηα ηνπ επξχηεξνπ γεσξγηθνχ ηνκϋα, δελ ζα επηηξϋπεηαη θαηϊ θαλφλα ζε γε ςειάο πνηφηεηαο (γε ε νπνέα αξδεχεηαη απφ θπβεξλεηηθφ Ϋξγν ά ζηελ νπνέα Ϋρεη δηελεξγεζεέ αλαδαζκφο γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο), εθηφο αλ απνδεδεηγκϋλα εέλαη απφιπηα αλαγθαέα θαη δελ επεξεϊδεη νπζησδψο ηηο πξννπηηθϋο γεσξγηθάο αμηνπνέεζεο ηεο θηινμελνχζαο πεξηνράο. ΑλΪπηπμε πνπ ζρεηέδεηαη Ϊκεζα θαη βνεζϊ ηελ παξαγσγά γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη απνζθνπεέ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο γεσξγηθάο δηαδηθαζέαο ζα επηηξϋπεηαη, λννπκϋλνπ φηη ζα πξνηεέλεηαη ε ρσξνζϋηεζε ηεο ζε ηνπνζεζέα πνπ θξέλεηαη θαηϊιιειε, κε βϊζε ηελ ππνπαξϊγξαθν (α). ΚαηΪ ηε κειϋηε αηηάζεσλ γηα Ϋθδνζε Πνιενδνκηθάο Άδεηαο γηα αλαπηχμεηο νη νπνέεο ελδϋρεηαη λα Ϋρνπλ δπζκελεέο επηπηψζεηο πϊλσ ζηε γεσξγέα, ηε δαζνπνλέα, ηα Ϋξγα αλαδαζκνχ θαη ην θπζηθφ πεξηβϊιινλ, ε Πνιενδνκηθά Αξρά ζα αμηνινγεέ πνιχ πξνζεθηηθϊ ηηο επηπηψζεηο απηϋο, ζα επηδηψθεη ηξνπνπνηάζεηο φηαλ ην ζεσξεέ ζθφπηκν θαη ζα επηβϊιιεη θαηϊιιεινπο φξνπο, ψζηε λα επηηπγρϊλεηαη ε απνηειεζκαηηθά αληηκεηψπηζε ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ. ΠΫξαλ ηεο εθαξκνγάο ηεο πνιηηηθάο γηα αλϋγεξζε κεκνλσκϋλεο θαηνηθέαο, ζε πεξηνρϋο αλαδαζκνχ ά ζε γε πνπ αξδεχεηαη απφ θπβεξλεηηθφ αξδεπηηθφ Ϋξγν ζα ππϊξρεη εθ πξννηκένπ ηεθκάξην ελαληένλ θϊζε Ϊιιεο κνξθάο αλϊπηπμεο, ε νπνέα δελ ζα εμππεξεηεέ ηνπο ζθνπνχο ηεο ππνπαξαγξϊθνπ (β) αλσηϋξσ. ΑλΪπηπμε ε νπνέα εθηηκϊηαη φηη ελδϋρεηαη λα κνιχλεη ππφγεηνπο ά επηθαλεηαθνχο πδϊηηλνπο πφξνπο δελ ζα επηηξϋπεηαη. ηελ πεξέπησζε απηά, νη δηαηϊμεηο ηνπ πεξέ Κπβεξλεηηθψλ Τδαηηθψλ Έξγσλ Νφκνπ, Κεθ. 341, θαη ησλ ηξνπνπνηάζεσλ ηνπ, θαζψο θαη Ϊιισλ ζπλαθψλ Νφκσλ, ζα ιακβϊλνληαη ζνβαξϊ ππφςε απφ ηελ Πνιενδνκηθά Αξρά θαηϊ ηελ εμϋηαζε αηηάζεσλ γηα ρνξάγεζε Πνιενδνκηθάο Άδεηαο. 14

18 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΑΩΝ ΚΕΥΑΛΑΙΟ 7 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΥΤΗ, ΣΟΤ ΣΟΠΙΟΤ ΚΑΙ ΣΩΝ ΔΑΩΝ 7.1 Γεληθά Ζ θπζηθά θιεξνλνκηϊ απνηειεέ ζεκαληηθφ παξϊγνληα αλϊπηπμεο ησλ αλζξψπηλσλ νηθηζκψλ. Οηθηζκνέ εληαγκϋλνη ζε ειθπζηηθφ θπζηθφ πεξηβϊιινλ θαη ζειθηηθϊ ηνπέα 1 απνηεινχλ πην δπλακηθνχο πφινπο πξνζϋιθπζεο πιεζπζκνχ θαη επηρεηξάζεσλ. Ζ θπζηθά θιεξνλνκηϊ απνηειεέ κϋξνο ηνπ ρσξηθνχ θεθαιαένπ πνπ δηαζϋηεη ε θϊζε πεξηνρά θαη ε θϊζε θνηλφηεηα μερσξηζηϊ. ηελ Δπξψπε ε δηαηάξεζε πνιχηηκσλ πεξηνρψλ πξαζέλνπ απνηειεέ αληηθεέκελν πνιενδνκηθψλ θαη ρσξνηαμηθψλ πνιηηηθψλ, ελψ θαέλεηαη φηη, ζε θνηλφηεηεο κε εθηεηακϋλεο ηϋηνηεο πεξηνρϋο, επηηπγρϊλεηαη ςειφηεξε θνηλσληθά ζπλνρά. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε ζεκεξηλά γεληϊ Ϋρεη επζχλε λα δηαθπιϊμεη ηνλ πινχην ηνπ πεξηβϊιινληνο γηα λα εέλαη δπλαηφ λα ζπλερέζνπλ λα ηνλ απνιακβϊλνπλ θαη λα επσθεινχληαη απφ απηφλ νη επφκελεο γεληϋο. Ζ θχζε, ην ηνπέν θαη ηα δϊζε επηβϊιιεηαη λα πξνζηαηεχνληαη θαη λα δηαηεξνχληαη, ψζηε λα δηαζθαιέδνληαη νη θπζηθϋο δηεξγαζέεο, ε απνδνηηθφηεηα ησλ θπζηθψλ πφξσλ, ε ηζνξξνπέα θαη εμϋιημε ησλ νηθνζπζηεκϊησλ, θαζψο θαη ε πνηθηινκνξθέα, ε ηδηαηηεξφηεηα θαη ε κνλαδηθφηεηα ηνπο. Υεξζαέεο θαη πδϊηηλεο πεξηνρϋο επηβϊιιεηαη λα απνηεινχλ αληηθεέκελα πξνζηαζέαο θαη δηαηάξεζεο ιφγσ ηεο νηθνινγηθάο, γεσκνξθνινγηθάο, επηζηεκνληθάο, πνιηηηζηηθάο ά αηζζεηηθάο ηνπο ζεκαζέαο Οη πην πϊλσ πεξηνρϋο θαηαηϊζζνληαη σο αθνινχζσο: (α) (β) (γ) ΠεξηνρΫο Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο Πξνζηαηεπφκελα Σνπέα ΑθηΫο θαη ΠεξηνρΫο Πξνζηαζέαο ηεο Φχζεο (δ) ΠεξηνρΫο Πξνζηαζέαο ηνπ Γηθηχνπ Natura Πεξηνρέο Δμαηξεηηθήο Φπζηθήο Καιινλήο Χο ΠεξηνρΫο Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο ραξαθηεξέδνληαη εθηεηακϋλεο ρεξζαέεο, πδϊηηλεο ά κεηθηνχ ραξαθηάξα πεξηνρϋο, ζηηο νπνέεο δηαηεξεέηαη κεγϊινο αξηζκφο θαη πνηθηιέα αμηφινγσλ νηθνινγηθψλ, γεσκνξθνινγηθψλ θαη αηζζεηηθψλ ζηνηρεέσλ. Χο ηϋηνηεο πεξηνρϋο θαζνξέδνληαη, κεηαμχ Ϊιισλ, ην κεγαιχηεξν κϋξνο ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ηνπ Σξνφδνπο (δϊζε Αδειθνέ, ΜαραηξΪ, 1 «Σνπέν» ζεκαέλεη πεξηνρά, φπσο απηά γέλεηαη αληηιεπηά απφ ην ιαφ, ηεο νπνέαο ν ραξαθηάξαο εέλαη απνηϋιεζκα ηεο δξϊζεο θαη αιιειεπέδξαζεο ησλ θπζηθψλ ά/θαη αλζξψπηλσλ παξαγφλησλ (Ο πεξέ ηεο Δπξσπατθάο χκβαζεο(κπξσηηθφο) γηα ην Σνπέν Νφκνο Αξ. 4(ΗΗΗ)/2006) 15

19 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΑΩΝ ηαπξνβνπλένπ, ΠΪθνπ, Σξνφδνπο θιπ.) θαη ηεο ρεξζνλάζνπ ηνπ ΑθΪκα, φπσο θαέλνληαη ζην ρϋδην κε αξ Ο θαζνξηζκφο Πεξηνρψλ Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο απνζθνπεέ ζηελ πξνζηαζέα ηεο θπζηνγλσκέαο, ζηε δηαθχιαμε ηεο θπζηθάο θιεξνλνκηϊο θαη ζηε δηαηάξεζε ηεο νηθνινγηθάο ηζνξξνπέαο ζηηο πεξηνρϋο απηϋο, κε παξϊιιειε παξνρά επθαηξηψλ αλϊπηπμεο άπησλ θαη πξνζνδνθφξσλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηάησλ γηα ηνπο θαηνέθνπο ηεο ππαέζξνπ ζηα πιαέζηα ηεο αεηθνξέαο, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο θαη θπζηνιαηξηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ζην επξχηεξν θνηλφ. ΚΪζε αλϊπηπμε ά ρξάζε κϋζα ζηηο πεξηνρϋο απηϋο πξϋπεη λα βξέζθεηαη ζε αξκνλέα κε ην πεξηβϊιινλ, σο πξνο ηελ θιέκαθα θαη ηνλ ραξαθηάξα ηεο. Ζ βηνκεραληθά αλϊπηπμε θαη ε κεηαιιεπηηθά θαη ιαηνκηθά εθκεηϊιιεπζε δελ ζα επηηξϋπνληαη ζηηο πεξηνρϋο απηϋο, εθηφο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθϋξνληαη ζηα εηδηθϊ θεθϊιαηα, ππφ πξνυπνζϋζεηο Απφ ηηο ΠεξηνρΫο Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο εμαηξνχληαη νη πην θϊησ πεξηνρϋο θαη Εψλεο: (α) (β) (γ) (β) (γ) (δ) (ε) Οηθηζηηθά Εψλε θαη πεξηνρά εληφο Οξένπ ΑλΪπηπμεο Εψλε Παξαζεξηζηηθάο Καηνηθέαο Σνπξηζηηθά Εψλε Βηνκεραληθά Εψλε θαη Πεξηνρά Βηνηερληθά Εψλε θαη Πεξηνρά Κηελνηξνθηθά Εψλε θαη Πεξηνρά Λαηνκηθά Εψλε/ Μεηαιιεπηηθά Εψλε Υσξνζεηηθή Πνιηηηθή ε Πεξηνρά Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο επηηξϋπνληαη ηα αθφινπζα: (α) Αλαπηχμεηο πνπ ζρεηέδνληαη κε δξαζηεξηφηεηεο παξαδνζηαθνχ θπξέσο ραξαθηάξα, φπσο ε γεσξγέα θαη ε δαζνπνλέα. (β) ΠεξηνξηζκΫλεο θιέκαθαο αλαπηχμεηο πνπ εέλαη απνδεδεηγκϋλα αλαγθαέεο γηα ηελ απξφζθνπηε Ϊζθεζε γεσξγηθψλ θαη δαζνπνληθψλ δξαζηεξηνηάησλ, θαζψο θαη Ϋξγα αλαδαζκνχ, λννπκϋλνπ φηη νη αλαπηχμεηο απηϋο εληϊζζνληαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ζην πεξηβϊιινλ θαη πξνζαξκφδνληαη ζην ραξαθηάξα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο. (γ) Γξαζηεξηφηεηεο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ παξνρά ζην θνηλφ δπλαηνηάησλ πεξηβαιινληηθάο εθπαέδεπζεο θαη θπζηνιαηξηθψλ αζρνιηψλ, λννπκϋλνπ φηη δελ Ϋξρνληαη ζε αληέζεζε κε ηνπο ζθνπνχο πξνζηαζέαο ηνπ θπζηθνχ πεξηβϊιινληνο. Ννεέηαη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο 16

20 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΦΤΖ, ΣΟΤ ΣΟΠΗΟΤ ΚΑΗ ΣΩΝ ΓΑΩΝ απηϋο ζα εθηεινχληαη ζηνπο ιηγφηεξν επαέζζεηνπο ρψξνπο θαη φηη ζα εληϊζζνληαη πιάξσο ζην πεξηβϊιινλ, ζα πξνζαξκφδνληαη ζην ραξαθηάξα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο θαη δελ ζα επεξεϊδνπλ δπζκελψο ηε δεκφζηα πγεέα, ηνπο θπζηθνχο πφξνπο θαη ηηο αλϋζεηο ηεο πεξηνράο ΓεδνκΫλεο ηεο κεγϊιεο Ϋθηαζεο ησλ Πεξηνρψλ Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο, ε Πνιενδνκηθά Αξρά εέλαη δπλαηφ λα επηηξϋπεη ζε απηϋο νξηζκϋλνπο ηχπνπο αλαπηχμεσλ, ζχκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ησλ αληέζηνηρσλ Πνιηηηθψλ πνπ πεξηγξϊθνληαη ζηα νηθεέα ΚεθΪιαηα ηεο παξνχζαο Γάισζεο Πνιηηηθάο, θϊησ απφ πξνυπνζϋζεηο πνπ ζα δηαζθαιέδνπλ ηνλ θχξην ζηφρν ηνπ θαζνξηζκνχ ηνπο ηηο ΠεξηνρΫο Δμαηξεηηθάο Φπζηθάο Καιινλάο αλϊπηπμε ζα επηηξϋπεηαη φπσο θαζνξέδεηαη ζηηο παξαγξϊθνπο θαη Γηα λα επηηξαπεέ Ϊιινπ ηχπνπ αλϊπηπμε πξϋπεη λα ζπληξϋρνπλ εηδηθνέ ιφγνη πνπ λα απαηηνχλ ηελ εθηϋιεζε ηεο ζε ηϋηνηα πεξηνρά. ηελ πεξέπησζε απηά, ε πνιενδνκηθά Ϊδεηα ζα ζπλνδεχεηαη απφ φξνπο πνπ λα ειαρηζηνπνηνχλ ηηο επηπηψζεηο ηεο πξνηηζϋκελεο αλϊπηπμεο ζην πεξηβϊιινλ θαη ζην επξχηεξν ηνπέν ε φιεο ηηο πην πϊλσ πεξηπηψζεηο ησλ παξαγξϊθσλ θαη ζα πξϋπεη λα ηθαλνπνηνχληαη ηα αθφινπζα: (α) (β) (γ) (δ) Ζ αλϊπηπμε λα εέλαη ηθαλνπνηεηηθάο ηερληθάο θαη απνδεθηάο αηζζεηηθάο ζηϊζκεο, κε βϊζε ηα θξηηάξηα θαη αξρϋο πνπ θαηαγξϊθνληαη ζην ΚεθΪιαην 10 «ΑξρΫο θαη Καηεπζπληάξηεο ΓξακκΫο γηα ηελ Αηζζεηηθά Βειηέσζε θαη ΑλαβΪζκηζε ηεο Πνηφηεηαο ηνπ ΓνκεκΫλνπ ΠεξηβΪιινληνο». Ζ αλϊπηπμε λα εληϊζζεηαη ζηνλ κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ζην πεξηβϊιινλ θαη ζην επξχηεξν ηνπέν θαη λα πξνζαξκφδεηαη πξνο ηνλ ραξαθηάξα, ηε θπζηνγλσκέα θαη ηελ θιέκαθα ηεο πεξηνράο. Ζ αλϊπηπμε λα πξαγκαηνπνηεέηαη κε φξνπο πνπ ζα θαζνξέζεη ε Πνιενδνκηθά Αξρά, κε ζηφρν ηελ πξνζηαζέα ηνπ πεξηβϊιινληνο θαη ηελ Ϋληαμε ζην ηνπέν. πνπ απαηηεέηαη, λα πξνλνεέηαη ε απνθαηϊζηαζε ηνπ ηνπένπ, θαη ηνπ ραξαθηάξα θαη ηεο θπζηνγλσκέαο ηεο πεξηνράο ηηο αλσηϋξσ πεξηνρϋο εέλαη δπλαηφ λα επηηξαπνχλ αλαπηχμεηο πνπ εθηειεέ ην Σκάκα Γαζψλ, φπσο ππξνθπιϊθηα, δαζηθνέ ζηαζκνέ, δαζηθνέ δξφκνη, δεμακελϋο λεξνχ γηα ππξφζβεζε, απνζάθεο πιηθψλ θιπ., πνπ θξέλνληαη απαξαέηεηεο γηα ηε δηαρεέξηζε θαη ηε δηνέθεζε Κξαηηθνχ ΓΪζνπο, λννπκϋλνπ φηη νη αλαπηχμεηο απηϋο ζα πξνζαξκφδνληαη ζηνλ ραξαθηάξα θαη ηε θπζηνγλσκέα ηεο πεξηνράο θαη ζα εληϊζζνληαη ζην επξχηεξν ηνπέν ε πεξηπηψζεηο αλϊπηπμεο πνπ πξαγκαηνπνηεέηαη θνληϊ ζε Κξαηηθφ ΓΪζνο, εθηφο ησλ Ϊιισλ παξακϋηξσλ, ζα ιακβϊλνληαη ππφςε θαη νη απφςεηο ηνπ Σκάκαηνο Γαζψλ, κεηϊ απφ ζρεηηθά δηαβνχιεπζε. 17

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ

Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΩ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΩΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ - ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Γηπισκαηηθά Δξγαζέα Ο ΑΓΡΟΣΟΤΡΗΜΟ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΗ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΣζαπΪθε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΥΩΡΟΣΑΞΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΔ ΠΔΡΗΟΥΔ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΚΑΗ ΣΖΝ» ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΗΩΑΚΔΗΜΗΓΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΓΔΧΡΓΗΑ ΠΑΠΑΣΕΑΝΑΚΖ ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ: ΓΔΧΡΓΗΟ ΜΑΝΟΤΡΖ Β ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΑΘΖΝΑ 2008 Πεξηερφκελα Πεξηερφκελα... 2 ΠΔΡΗΛΖΦΖ...

Διαβάστε περισσότερα

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ: ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Ζ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ Γ ΚΠ. Ζ ΠΔΡΗΠΣΩΖ ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΟΤ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ

ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΚΗΝΖΖ ΟΗΚΟΛΟΓΗΑ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φηιίππνπ 51, 546 31 Θεζζαινλίθε ηει. 2310 222503, 2310 409770, fax 2310 421196, e-mail:ecology-trem@nath.gr www.ecology-salonika.org ΟΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΚΔ ΜΑ ΘΔΔΗ 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ

ΓΒΝΕΚΔ ΘΒΧΡΔΣΕΚΔ ΠΡΟΒΓΓΕΔ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ Ν. ΜΠΑΡΚΑ ΠΡΟΛΟΓΗΜΑ. Σν βηβιέν «ΛανγξαθηθΪ», απνηειεέ κηα πξνζπϊζεηα. Μηα πξνζπϊζεηα πνπ ε επηζηάκε άξζε λα πεηζαξράζεη ηελ επηζπκέα. Έλα πεηξαδϊθη γηα λα νξζνπνδάζεη ην ηκάκα ειιεληθψλ ζην παλεπηζηάκην

Διαβάστε περισσότερα

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο

Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο ΑξηζηνηΫιεην Παλεπηζηάκην Θεζζαινλέθεο Πνιπηερληθά ρνιά Σκάκα Μεραληθψλ Υσξνηαμέαο & ΑλΪπηπμεο Αλησλίνπ ηέθαλε Υαξηνγξάθεζε πεξηνρώλ ηνπ δηθηύνπ Natura2000 κε ρξήζε ηερληθώλ Γεσπιεξνθνξηθήο Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε.

Αθήνα, 25-11-2011/Τα επαγγελμασικά δικαιώμασα απαπαίσηση πποϋπόθεςη ςσην ανάπστξη σηρ Τ.Ε.Ε. Σα επαγγεικαηηθϊ Γηθαηψκαηα ησλ απνθνέησλ ηεο Σερληθάο Δθπαέδεπζεο άηαλ αλϋθαζελ ην θξέζηκν φζν θαη αδχλαην ζεκεέν ηεο. Ατσό ποτ είναι ατσονόησο όσι δηλαδή ο απόυοισορ ενώ κασέφει επαγγελμασικό σίσλο (πστφίο)

Διαβάστε περισσότερα

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού

Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΜΔΣΑΛΛΔΙΩΝ-ΜΔΣΑΛΛΟΤΡΓΩΝ ΣΟΜΔΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΣΙΚΗ Γιπλωματική εργασία Αποτίμηση τοσ κόστοσς ρύπανσης τοσ Ασωπού ποταμού Γημαράς Άγγελος Μαστρογιάννης Φίλιππος Δπιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ

ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ TEΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ ΣΜΖΜΑ ΖΠΔΗΡΟΤ ΣΔΥΝΗΚΑ ΔΡΓΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΓΔΝΟΤ ΣΟΜΔΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ: ΚΩΝΣΑΝΣΖ ΜΑΡΗΑΛΔΝΑ ΣΑΜΟΤΛΑΚΖ ΛΑΜΠΡΗΝΖ ΕΑΜΠΑΚΟΛΑ ΘΔΟΓΩΡΟ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ, 2014 1 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η Α Ν Α Λ Τ Η Κ Α Ι Π Ο Λ Τ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Η Η Σ Χ Ν Δ Σ Α Ι Ρ Δ Ι Χ Ν ΣΟΤ Υ Ρ Η Μ Α Σ Ι Σ Η Ρ Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9

Πεξηερφκελα 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 1 Πεξηερφκελα ΣΟΙΥΔΙΑ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ... 4 ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΤΛΟΠΟΙΖΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ... 8 1. ΚΟΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΔΠΙΥΔΙΡΖΔΧΝ Δ Β.Δ.ΠΔ. ΚΑΙ ΔΠΙΥΔΙΡΖΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΚΑ»... 9 2. ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 ΜΔΡΟ ΙΙ. ΚΤΡΙΟ ΜΔΡΟ... 8 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ ΜΔΡΟ Ι. ΔΙΑΓΧΓΗ... 4 1. ΟΜΑΓΑ ΤΝΣΑΞΗ... 4 2. ΙΣΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΔΧΡΗΔΧΝ... 6 2.1 ΠΗΝΑΚΑ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 2.2 ΦΤΛΛΟ ΑΝΑΘΔΧΡΖΔΧΝ... 6 3. ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΜΟ ΒΑΘΜΟΤ ΑΦΑΛΔΙΑ... 6 4. ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015

ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΓΗΜΟ ΒΟΛΟΤ Γ/ΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΚΣΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΠΑΙΘΡΙΩΝ ΥΩΡΩΝ ΔΡΓΟ : ΔΡΓΑΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΝΔΑ ΙΩΝΙΑ ΔΣΟΤ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ: 60.000,00 ΓΖΜΟ ΒΟΛΟΤ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2005 ΚΑΗ 2009 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) Γιπλυμαηική επγαζία ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΣΗΘΔΜΔΝΖ ΑΞΗΑ : ΤΓΚΡΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΔΣΑΗΡΔΗΧΝ ΔΗΖΓΜΔΝΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ.

Διακήπςξη 108/2015. 2. Οη ελδηαθεξφκελνη λα ππνβϊινπλ ηηο πξνζθνξϋο ηνπο ζην Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ηνπ 401 ΓΝΑ. Διακήπςξη 108/2015 1. Σν 401 ΓΝΑ/Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ αλαθνηλψλεη, ζε εθηϋιεζε ηεο Φ.814/27/181131/.172/11 Φεβ 2015/ΑΔΤ/ΔΤΓ/2 ο, ηε δηελϋξγεηα πξνκάζεηαο πιηθψλ Διάφοπα Υημικά Πποϊόντα, CPV: 24327000-2 φπσο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ: ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ: ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΕΡΓΑΘΑΚΑ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΑ ΣΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΗΜΕΔΑΠΗ ΔΗΖΓΖΣΡΗΑ:ΚΑΛΑΜΠΟΤΚΑ ΚΑΛΛΗΟΠΖ ΠΟΤΓΑΣΡΗΔ:ΚΟΛΗΓΛΗΑΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ

ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΔΘΝΗΚΟ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΑΝΑΦΟΡΑ ΔΠΑ 2007-2013 ΟΓΖΓΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ «ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ ΣΗ ΝΔΔ ΤΝΘΖΚΔ» ΔΓΚΡΗΝΔΣΑΗ Ζ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ

ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ (ΜΒΑ) ΜΑΝΑΣΕΜΔΝΣ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ ΚΑΗ ΠΡΟΒΛΔΦΔΗ ΣΟΤ ΡΧΗΚΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο

Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αν.μακεδονίασ και Θράκησ Σμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Σ.Ε. Γηπιωκαηηθή Δξγαζία: Δπεμεξγαζία νξγαληθώλ απνβιήηωλ γηα παξαγωγή ελέξγεηαο Φνηηεηέο: ΓΔΛΙΟ ΚΤΡΙΑΚΟ ΑΔΜ: 5199 ΚΟΤΣΡΟΤΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ

ΓΙΔΘΝΗ ΓΗΜΟΙΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΙΟ ΣΜΖΜΑ : ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ : ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΑΡΜΟΓΗΟ : ΣΡΑΣΗΧΣΟΤ Π. ΣΖΛ : 213 2046170-171 fax: 213 2046400 ΑΡ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: 2018/691394

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019)

Πνιπηερλεέν Κξάηεο. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο ΤΠΟ ΣΗΝ ΚΑΦΧΜΔΝΑΚΖ ΚΑΛΛΗΟΠΖ (Α.Μ 2008019019) Πνιπηερλεέν Κξάηεο Σκάκα Μεραληθψλ Παξαγσγάο θαη Γηνέθεζεο ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣνκΫαο: ΟξγΪλσζεο θαη Γηνέθεζεο Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ επηινγή ζπνπδψλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Διιάδα Γηαηξηβά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ

ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ: ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΔΤΚΑΙΡΙΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟ ΝΟΜΟ ΞΑΝΘΗ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΪΓΖ ΜΗΥΑΖΛ ΠΟΤΓΑΣΖ:

Διαβάστε περισσότερα

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ

1 ΠΡΟΟΡΗΜΟ 2 ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ. 2.1 Αληηθείκελν ηνπ Έξγνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΖΜΟΗΑ ΣΑΞΖ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ΑΡΥΖΓΔΗΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΚΛΑΓΟ ΣΑΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΡΟΥΑΗΑ ΣΖΛΔΦΧΝΟ : 2106980943, 2106926037 Σ.Κ. : 10177 ΑΘΖΝΑ Κ.Α.Φ.: 0080 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΊΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αλεξανδπούπολη: 09/07/2012 ΓΖΜΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Απ. Ππυη. 51038 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΤΛΗΚΧΝ/ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ/ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΑΠΟΘΖΚΖ ΑΡΗΘ.ΜΔΛ. 61/2012 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΥΣΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA;

Οη φθέιεηες ηοσ SPA. Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία. Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; Οη φθέιεηες ηοσ SPA Vita Action Δπειπέδσλ 21 Αζάλα 11362 Σει 2108815994 Υδροθεραπεία & Οζονοθεραπεία ΣΑ ΧΦΔΛΖ ΣΖ ΤΓΡΟΘΔΡΑΠΔΗΑ Γηαηέ αηζζϊλεζηε ακϋζσο θαιϊ φηαλ κπαέλεηε ζε Ϋλα SPA; ΑκΫζσο, ρϊλεηε ην 90%

Διαβάστε περισσότερα

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES

OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES 1 Π.Μ.. ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΤΗ ΣΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΓΙΑ ΣΕΛΕΧΗ OIL PRICES AND STOCK MARKET PRICES Επιβλέπων: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Επιτροπή: Καθηγητήσ Ν. Απζργησ Καθηγητήσ Ν. Πιττήσ Λζκτορασ Α. Μπότςαρη Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350

ΑΓΑ: ΒΟΝ86ΓΛ-ΚΜΖ. Αζάλα, 20.01.2012 Α.Π. : 1350 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΜΔΧΝ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ Σκάκα Πξνκεζεηψλ & Γαπαλψλ Φξαγθνχδε 11 θαη Αι.ΠΪληνπ TK 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ

ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΚΑΓΗΜΙΑ ΔΜΠΟΡΙΚΟΤ ΝΑΤΣΙΚΟΤ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΘΔΜΑ: Η ΓΟΜΗ ΚΑΙ Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΟΤ ΠΟΤΓΑΣΗ: ΦΡΑΓΚΙΑΓΑΚΗ ΜΑΡΙΝΟΤ ΥΑΡΙΛΑΟΤ ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: ΜΑΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ 2014-2015 ΑΚΑΓΗΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή

Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα, ΔιιΪδα, Παλεπηζηεκένπ 39, Σ.Κ.10564 Αλαζέηνπζα Αξρή ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηέηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΝΗ Γ' ΚΤΚΛΟ ΠΑΡΑΣΑΔΩΝ» Δζληθά Λπξηθά θελά, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζάλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ

ΔΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΓΖΜΟ ΠΑΣΧΝ - ΑΡΣΔΜΗΓΟ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΑΡ. ΜΔΛ: 39/2013 ΜΕΛΕΣΗ ΜΕΛΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΕΣΟΤ 2013 ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ: 72.000 ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ: 71,949,65 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ: 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 2. ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 3. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 4. ΤΓΓΡΑΦΖ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών. ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών ΕΛΕΓΧΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Σμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείο Κρήτης «ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ» ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΖΜΑ ΠΟΗΟΣΖΣΑ: ECO LABEL «ηαηηζηηθά θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ ΑΕΏΤΝΑΒΟΜΒΝΏ ΝΟΟΚΟΜΒΕΏ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 68/2011 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψην ο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο

Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο ΣΔΙ ΔΡΡΩΝ ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Μεραλνινγίαο Έθζεζε Δζσηεξηθήο Αμηνιόγεζεο Αθαδεκατθό Έηνο 2010-2011 έξξεο, Μάηνο - Αύγνπζηνο 2011 1 Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Η διαδικαζία ηηρ εζωηεπικήρ αξιολόγηζηρ...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Αξηζκ 464/689840 ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ 1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Φ.Ν.Α «ΓΡΟΜΟΚΑΙΣΔΙΟ» ΝΠΓΓ ΙΔΡΑ ΟΓΟ 343, ΥΑΨΓΑΡΙ 12 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟY 2012 ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΑΡΜΟΓΙΟ: ΚΧΝ/ΝΟ ΚΧΣΟΠΟΤΛΟ ΣΗΛ. 213 2046170-213 2046171 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ

Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΘΔΜΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Ο ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΑ ΚΔΝΣΡΑ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΦΤΥΖ Τποβληθείζα ζηην Καθηγήηρια ΔΤΑΓΓΔΛΗΓΟΤ ΑΡΣΔΜΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αλαπηπμηαθή Δηαηξία Πεξηθέξεηαο Ν. Αηγαίνπ -ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ Α.Δ. Ν.Α. ΓΗΜΟΙΔΤΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΚΓΗΛΧΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: Παξνρή ππεξεζηώλ ππνζηήξημεο ηεο Αλαπηπμηαθήο

Διαβάστε περισσότερα

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5

15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν. Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 15άκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηέν Πνιηηηθάο θαη Οηθνλνκηθάο Σεθκεξέσζεο # 5 1 επηεκβξένπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΞΔΛΗΞΔΧΝ ΚΑΗ ΣΑΔΧΝ 4 Α. ΟΚ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΣΖ ΒΟΤΛΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΡΔΗΑ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002767314 2015-05-12

15PROC002767314 2015-05-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ ΚαζηνξηΪ 5 Μαΐνπ 2015 Σαρ. Γ/λζε:Μαπξησηέζζεο

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα:

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ. Θέκα: Δ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΓΔΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΔΥΟΜΔΝΖ ΦΡΟΝΣΗΓΑ ΤΓΔΗΑ ΣΖΝ ΚΛΔΗΣΖ ΦΤΛΑΚΖ ΠΑΣΡΑ Δπηβιέπνπζα: ΠαλΪγνπ Αηκηιέα Δηδηθά Δπηζηάκνλαο

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΘΫκα: «Δθπόλεζε Δπηρεηξεζηαθνύ ρεδένπ γηα ην εζληθό Convention Bureau (CB) ηεο ΔιιΪδαο» ΔπηβιΫπωλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014

ΓIΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 021/2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθά νδφο Θεζζαινλέθεο ΝΫα Δπθαξπέα Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξέεο : E.ηαπξνπνχινπ ΣειΫθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 31/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ.

Α. Κοινοποίηζη ηων διαηάξεων ηων άπθπων 20 ηος ν. 4339/2015 και 29 ηος ν. 4351/2015 και οδηγίερ για ηην εθαπμογή ηοςρ. ΔΞΑΗΡΔΣΗΚΩ ΔΠΔΗΓΟΤΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 1. Γ/ΝΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΔΜΜΔΖ ΦΟΡΟΛΟΓΗΑ ΣΜΖΜΑ Α - ΦΠΑ 2. Γ/ΝΖ ΔΛΔΓΥΩΝ ΣΜΖΜΑΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ Σ ΜΗΜΑ Μ ΗΥ ΑΝΙ ΚΧ Ν Π ΑΡ ΑΓΧ Γ Η & ΓΙ Ο Ι ΚΗ Η ΔΡΓΑ Σ ΖΡΗ Ο Υ ΔΓΗ Α ΜΟ Τ Κ ΑΗ ΑΝ ΑΠΣ ΤΞ Ζ Τ ΣΖ ΜΑ ΣΧ Ν Τ ΠΟ ΣΖ ΡΗ Ξ Ζ ΑΠΟ Φ Α ΔΧ Ν ΣξηεηΫο Δξγαζέαο Οξγαλψζεσλ Πξφγξακκα ησλ Διαηνπξγηθψλ ΦνξΫσλ (Ο.Δ.Φ.) ηνπ Καλ.(ΔΚ) 2080/2005 ηεο Δπηηξνπάο. ΓΡΑΖ 1: «ΜΔΛΔΣΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΟΗΝΖ ΔΚΘΛΗΦΖ ΣΟΤ ΔΛΑΗΟΚΑΡΠΟΤ, ΣΗ ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΚΑΗ ΣΑ ΠΡΟΓΟΚΧΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003056466 2015-09-17

15PROC003056466 2015-09-17 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 3 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ (ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ) Γ.Ν.Θ. «Γ.ΓΔΝΝΖΜΑΣΑ-Ο ΑΓΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ» ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΣΜΖΜΑ ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Πιεξνθνξέεο:.Μαληαηδά Εθνικήρ Αμύνηρ 41, 546 35 Θεζζαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2

15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν. Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15ήκεξν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Πνιηηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Σεθκεξίσζεο # 2 15 Ηνπλίνπ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΛΗΓΑ ΛΟΓΗΑ ΜΔ ΑΦΟΡΜΖ ΣΟ «ΓΔΛΣΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΩΖ» 4 [1] ΠΑΡΑΣΖΡΖΣΖΡΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΔΞΔΛΗΞΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 2 Οδηγόρ επαγγέλμαηορ Μησανικού Οσημάηυν Γπαθείο Διαζύνδεζηρ A.Τ.Ε.Ι. Θεζζαλονίκηρ 3 ύνηαξη οδηγού: Νηθνιέλθα-Ενξλέηζα ηνιϊθε Δπηθ.Καζεγάηξηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ.

Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. Γ.Δ. ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ Α.Δ.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2010 (πεξηόδνπ 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2010) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΣΟΤ Ν. 3556/2007 Αξ.Μ.Α.Δ. 15353/06/Β/87/07 Ζ παξνχζα, ζπληϊζζεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ` ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 08/12/11 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 2 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΜΟΝΑΓΑ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ (ΜΟΓΗΠ) ΔΚΠΑ ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΔΚΠΑ Καζεγεηήο Αζηέξηνο Γνπθνπδάθεο Πξόεδξνο ΜΟ.ΓΗ.Π Αληηπξύηαλεο ΔΚΠΑ Απξίιηνο 2011, Αζήλα Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ.

Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. FINAS S.A Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Δ Λ Ο Γ Ι Σ Ι Κ Δ & Τ Μ Β Ο Τ Λ Δ Τ Σ Ι Κ Δ Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Ζ FINAS ΑΔ Ϋρεη ζαλ όξακα ηελ παξνρά πςεινύ επηπϋδνπ νηθνλνκηθώλ, ινγηζηηθώλ θαη ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ. Ζ επέηεπμε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ

ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ.ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ Φ.Ν.Α. «ΓΡΟΜΟΚΑΨΣΔΗΟ» Ν.Π.Γ.Γ. ΗΔΡΑ ΟΓΟ 343,124 61 ΣΜΖΜΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΥΑΨΓΑΡΗ 17/02/2012 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ: 210 5404170-171 ΑΡΜΟΓΗΟ: Α.ΣΡΗΚΑΛΗΧΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ

ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ ΚΑΗ ΓΗΔΘΝΔ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ ΣΑΜΔΗΟ Παξνπζίαζε ζηε ρνιή Ναππεγώλ Μεραλνιόγωλ Μεραληθώλ Μάηνο 2010 ΤΝΣΑΚΣΖ: ΝΗΚΟΛΑΟ Γ. ΜΑΝΟ 1!@ # ΤΣΖΜΑ ΣΟΤ BRETTON WOODS Ζ δηακφξθσζε ηνπ θαλφλα ρξπζνχ δνιαξένπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΗΝ ΠΡΑΞΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΝΔΑ ΔΡΓΑ 173.9 εκ ΧΘΖΖ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΔΠΙΠΛΔΟΝ ΘΔΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΓΖΜΙΟΤΡΓΙΑ ΒΔΛΣΙΧΖ ΣΖ ΠΟΙΟΣΖΣΑ ΕΧΖ ΣΧΝ ΠΟΛΙΣΧΝ Αλάπιαζε εκπνξηθνύ ηξηγώλνπ Μαθαξίνπ Δπαγόξνπ θαη ηαζηθξάηνπο μέπορ ηος ζσεδίος κινηηικόηηηαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ.

1. Σα ζηάδηα απφ ηα νπνία πεξλάεη ε νηθνλνκία ζηε δηάξθεηα ελφο θχθινπ, ιέγνληαη θάζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. ΑΘ. ΧΑΡΙΣΩΝΙΔΗ : ΑΡΧΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 Ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΔΙΑΚΤΜΑΝΕΙ ΠΛΗΘΩΡΙΜΟ - ΑΝΕΡΓΙΑ 9.1. ΕΡΩΣΗΕΙ ΩΣΟΤ ΛΑΘΟΤ Για ηιρ παπακάηυ πποηάζειρ, να γπάτεηε ζηην κόλλα ζαρ ηον απιθμό ηηρ καθεμιάρ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο

Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Απόθαζε Οινκέιεηαο Σπκβνπιίνπ Απνρεηεύζεωλ Λεκεζνύ - Ακαζνύληαο Σπληνληζκόο ηνπηθώλ αξρώλ κε ζθνπό ηελ πξνώζεζε θνηλήο πνιηηηθήο όζνλ αθνξά ηα έξγα απνρέηεπζεο νκβξίωλ πδάηωλ ηωλ Αεηθόξωλ Σπζηεκάηωλ Απνρέηεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο»

ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» ΗΜΔΡΙΓΑ «Οξπθηφο Πινχηνο θαη Σνπηθέο Κνηλσλίεο» Θέκα: Φσξηθφο Σρεδηαζκφο θαη Αμηνπνίεζε Οξπθηνχ Πινχηνπ: Σπγθιίζεηο θαη απνθιίζεηο κεηαμχ ρσξηθψλ επηπέδσλ Κάξθα Λέλα 1 Αξρηηέθησλ Μερ Δ.Μ.Π. - Γξ Γεσγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα

Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Πράςινη και Αειφόροσ Ανάπτυξη Ευρωπαϊκή Ένωςη & Ελλάδα Value Del 2010 Περιεχόμενα Δηζαγσγή... 3 Οξηζκνί & Ιζηνξηθφ... 4 πληζηψζεο ηεο Αεηθφξνπ (Βηψζηκεο) Αλάπηπμεο... 6 Πξνυπνζέζεηο ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο...

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ.

Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ. Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ. ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΗΘ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Θέκα: ΤΣΖΜΑ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΧΝ ΔΟΓΧΝ ΓΑΠΑΝΧΝ ΣΟΤ ΚΡΑΣΗΚΟΤ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ - ΑΠΟΓΟΣΗΚΟΣΖΣΑ Δπηβιέπσλ: ΑΚΚΑ ΘΧΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21

ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΠIΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜEΝΧΝ ΠΡΟΛΟΓΟ 21 ΚΕΦΑΛΑΘΟ 1 Ζ ΔΝΝΟΗΑ, Ζ ΦΗΛΟΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΟΤ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ 28 ΣΗ ΔΗΝΑΗ ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ; 29 Μάξθεηηλγθ ή Πσιήζεηο; 31 H εμέιημε ηνπ Μάξθεηηλγθ 35 Πξνζαλαηνιηζκφο ζηελ Παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ]

ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑξρεγεΫν ΔιιεληθΪο ΑζηπλνκΫαο ΔπηηειεΫν Γηεχζπλζε ΝξγΨλσζεο θαη Πηξαηεγηθνχ Πρεδηαζκνχ [ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ] ΑζΪλα, 2014 Ξξφινγνο Ρν παξφλ απνηειεϋ αλαλεσκωλε Ωθδνζε ηνπ εγρεηξηδϋνπ «ΓηνηθεηηθΩο ΓηαδηθαζΫεο».

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006

«Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ» Αξιολόγηζη ποπείαρ ςλοποίηζηρ έπγων ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ 1 ος εξαμήνος 2006 ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ Δπγαζηήπιο Βιομησανικήρ και Δνεπγειακήρ Οικονομίαρ Ομάδα για ηην Σεσνολογική, Οικονομική και ηπαηηγική Ανάλςζη ηηρ Κοινωνίαρ ηηρ Πληποθοπίαρ «Υποζηήπιξη ηηρ ΚΕΔΚΕ για ηο Γ ΚΠΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε)

ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) NEWSLETTER ΑΠΕ#2 ΑΠΕ και Μικρά Υδρο-Ηλεκτρικά Έργα (Μ.ΥΗ.Ε) Με αθνξκή ηελ ηξέρνπζα επηθαηξφηεηα ζρεηηθά κε ηα ζέκαηα ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζηε ρψξα καο ζα ζέιακε λα ζαο παξνπζηάζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα