ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η κνληεινπνίεζε ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο: Δληνπηζκόο νκνηνηήησλ θαη δηαθνξώλ κεηαμύ καζεηώλ Γεκνηηθνύ θαη θνηηεηώλ Παηδαγσγηθνύ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ηελ ελαζρόιεζή ηνπο κε απζεληηθά πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο. Φνηηήηξηα: Μήηζνπ Δπζηαζία Α.Μ.: 2019 Τπεχζπλνη Καζεγεηέο: Νηθνιαλησλάθεο Κσλζηαληίλνο Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο Φιψξηλα, Μάηνο

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 1. Δηζαγσγή Λχζε πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά Γηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο αλάγθε γηα αιιαγή Μνληέιν Μαζεκαηηθφ κνληέιν Μνληεινπνίεζε Μνληέιν Μαζεκαηηθφ κνληέιν Μνληεινπνίεζε Ζ έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο Φπζηθά θαη ζπκβνιηθά κνληέια Ννεηηθά θαη ελλνηνινγηθά κνληέια Δπηζηεκνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο κνληεινπνίεζεο Ζ κνληεινπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε Αξρέο κνληεινπνίεζεο ηάδηα κνληεινπνίεζεο Ζ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή δξαζηεξηνηήησλ κνληεινπνίεζεο

3 Β. ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 1. θνπφο ηεο έξεπλαο Μεζνδνινγία Τπνθείκελα Πξνβιήκαηα Γξαζηεξηφηεηα πιινγή Γεδνκέλσλ θαη Αλάιπζε Απνηειέζκαηα Γηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ Μαζεηψλ Γεκνηηθνχ Γηαδηθαζίεο Μνληεινπνίεζεο θαη καζεκαηηθέο έλλνηεο ησλ Φνηηεηψλ Π.Σ.Γ.Δ χγθξηζε καζεηψλ δεκνηηθνχ θαη θνηηεηψλ φζνλ αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία Παξάξηεκα

4 Α. ΘΔΩΡΗΣΙΚΟ ΜΔΡΟ 1. Δηζαγσγή ηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο θαη ηεο γλψζεο, φπνπ ν άλζξσπνο θαηαθιχδεηαη ζπλερψο απφ δεδνκέλα, επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ. Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ πιεζψξα δεμηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα επειημία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία, δεμηφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο θαη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίιπζε ζχλζεησλ πξνβιεκαηηθψλ θαηαζηάζεσλ 1. ηνπο βαζηθνχο ζθνπνχο ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ, δεκνηηθήο θαη κέζεο εθπαίδεπζεο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ε εθαξκνγή απφ ηνπο καζεηέο βαζηθψλ αξρψλ ηεο καζεκαηηθήο κνληεινπνίεζεο, ε ρξήζε πνιιαπιψλ αλαπαξαζηάζεσλ κηαο έλλνηαο, ε ηεθκεξίσζε θαη ε αηηηνιφγεζε ππνζέζεσλ θαη ε αμηνπνίεζε ησλ πιενλεθηεκάησλ ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ ζηελ αλάιπζε, δηαρείξηζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ. Οη καζεηέο κπαίλνπλ ζηε δηαδηθαζία λα αζρνιεζνχλ κε ζχλζεηα πξνβιήκαηα ηα νπνία πεξηέρνπλ καζεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο ε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ, ε κνληεινπνίεζε ελφο πξνβιήκαηνο, ε νξγάλσζε δεδνκέλσλ θαη ν αλαζηνραζκφο ζηελ πνξεία ιχζεο 2. Ζ παξνχζα εξγαζία ζην πξψην κέξνο ηεο θαηαπηάλεηαη κε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε ζην ζέκα ηεο κνληεινπνίεζεο, ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο. ην δεχηεξν κέξνο ηεο εζηηάδεηαη ζηε δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ κνληεινπνίεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ καζεηέο ηεο Σ Γεκνηηθνχ θαη θνηηεηέο ηνπ Παηδαγσγηθνχ Σκήκαηνο Γεκνηηθήο Δθπαίδεπζεο, θαηά ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε πξνβιήκαηα κνληεινπνίεζεο. Ζ δηεξεχλεζε απηή ζα νδεγήζεη ζε ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ επίδνζε ησλ καζεηψλ ηνπ Γεκνηηθνχ θαη ησλ θνηηεηψλ ηνπ Παηδαγσγηθνχ ηκήκαηνο ζε ηέηνηνπ είδνπο 1 English, L.D. (2003). Reconciling theory, research, and practice: A models and modeling perspective. Educational Studies in Mathematics, 54, ζζ National Council of Teachers of Mathematics (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: Author. 4

5 δξαζηεξηφηεηεο. Αθφκε, ζα επηρεηξήζεη λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα ζχγθξηζε καζεηψλ θνηηεηψλ, γηα ηνλ εληνπηζκφ νκνηνηήησλ θαη δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ νκάδσλ δηαθνξεηηθψλ βαζκίδσλ, δεκνηηθνχ θαη παλεπηζηεκίνπ, φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο θαη ηηο καζεκαηηθέο έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. 2. Λύζε πξνβιήκαηνο ζηα Μαζεκαηηθά Ζ επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο απνηειεί ηελ θαξδηά ηεο δηδαζθαιίαο ησλ καζεκαηηθψλ θαη ε ηθαλφηεηα ησλ παηδηψλ λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα αληαλαθιά ην επίπεδν ηεο καζεκαηηθήο ζθέςεο, πεξηιακβάλνληαο ηφζν ηε δεκηνπξγηθή φζν θαη ηε θξηηηθή ζθέςε. Γη απηφ θαη ε ζχγρξνλε δηδαθηηθή ζεσξία θαη ηα λέα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα ηεο Διιάδαο 3 δίλνπλ κεγάιε ζεκαζία ζην ξφιν ηεο ιχζεο πξνβιήκαηνο γηα ηε δηδαζθαιία ησλ καζεκαηηθψλ. Ζ επίιπζε πξνβιεκάησλ, κε ηελ γεληθή έλλνηα ηνπ φξνπ, είρε ζηα πξνεγνχκελα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα θαη ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνλ πνιχ πεξηνξηζκέλν ξφιν ηεο απιήο εθαξκνγήο ησλ ήδε δηδαρζέλησλ. ήκεξα αληίζεηα απνθηά θεληξηθφ ξφιν θαη θαζνξίδεη απνθαζηζηηθά ην πλεχκα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ ινγηθή ηεο επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ γηα ηελ εηζαγσγή λέσλ ελλνηψλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαηαζηάζεσλ πξνβιεκαηηζκνχ. Ζ ινγηθή απηή ινηπφλ απνηειεί έλα λέν ζηνηρείν, πνπ εηζάγεηαη ηψξα ζηα Μαζεκαηηθά ηνπ Γεκνηηθνχ. ηα πιαίζηα απηήο ηεο ινγηθήο δηδάζθνληαη επίζεο ηα πξσηφηππα πξνβιήκαηα ή πξνβιήκαηα έξεπλαο, ηα νπνία απνζθνπνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα γεληθφηεξσλ ηθαλνηήησλ νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ κεζνδνινγία επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη γεληθφηεξα ηνπ ηξφπνπ ινγηθήο αληηκεηψπηζεο θάπνησλ θαηαζηάζεσλ. Μπνξνχκε ινηπφλ λα πνχκε φηη νη πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζηνπο καζεηέο, ζα πξέπεη λα δηαπλένληαη απφ έλα πλεχκα πεξηζζφηεξνπ θαη πην δεκηνπξγηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ. 3 Διαθεμαηικό Ενιαίο Πλαίζιο Ππογπάμμαηορ Σποςδών Μαθημαηικών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.). (2002). Τπνπξγείν παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην. 5

6 Ο φξνο «επίιπζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο (ΔΜΠ)» έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κε δηάθνξεο ζεκαζίεο, νη νπνίεο αξρίδνπλ απφ ηελ απιή εθηέιεζε αζθήζεσλ κλήκεο θαη θηάλνπλ κέρξη ηε δεκηνπξγία καζεκαηηθψλ απφ ηνλ επαγγεικαηία επηζηήκνλα 4. Ο Polya (1957) ζεσξεί ηελ ΔΜΠ σο δεμηφηεηα πνπ κπνξεί λα δηδαρζεί κε κίκεζε πξνηείλνληαο κηα ζεηξά απφ εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ν δηδάζθσλ νδεγεί ην καζεηή ζηελ επίιπζε. Ο Hayes (1981, ζην Mayer, 1985) πεξηγξάθεη ηελ επίιπζε πξνβιήκαηνο σο ηελ εχξεζε ηνπ θαηάιιεινπ δξφκνπ γηα λα γεθπξσζεί ην ράζκα κεηαμχ ηεο δνζκέλεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο ιχζεο. Πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη κάιηζηα ν καζεηήο λα νδεγεζεί ζηε ιχζε ζα πξέπεη λα θαηέρεη έλα ξεπεξηφξην γλσζηηθψλ δεμηνηήησλ θαη ζηξαηεγηθψλ θαη λα είλαη επέιηθηνο ζηε ρξήζε κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ νη νπνίεο ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα ειέγρεη ηελ φιε πνξεία επίιπζεο ηεο πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο. χκθσλα κε ηνλ Mayer (1985), εμάιινπ, ε ΔΜΠ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε κεηάβαζε απφ κηα δεδνκέλε θαηάζηαζε ζε κηα άιιε πνπ απνηειεί ην ζηφρν. Κχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηαδηθαζίαο ΔΜΠ είλαη ε λνεηηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ε αλαθάιπςε ησλ κέζσλ γηα ηελ επίιπζή ηνπ 5. 4 Schoenfeld, A. (1992). Learning to think mathematically: Problem solving, metacognition, and sense making in mathematics. In D. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning. (Ch. 15) New York: Simon & Schuster Macmillan. 5 Mayer, R. E. (1985). Implications of Cognitive Psychology for Instruction Mathematical Problem Solving. In E. A. Silver (Ed.), Teaching and Learning Mathematical Problem Solving: Multiple Research Perspectives Hillsdale: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ

7 3. Γηαλνεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ ηελ πξνζπάζεηά καο λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, αλαπφθεπθηα ζηεξηδφκαζηε ζε πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο. Οη κπηρεβηνξηζηέο ζεψξεζαλ φηη ε κάζεζε απνηειεί ηελ έλλνηα θιεηδί γηα θάζε ζπκπεξηθνξά πνπ εκθαλίδεηαη θαηά ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ελίζρπζεο, πνπ ζηεξίδεηαη ζηε ζρέζε εξέζηζκα αληίδξαζε θαη εμεγεί ηε ζπκπεξηθνξά επίιπζεο πξνβιεκάησλ σο απνηέιεζκα κάζεζεο παξφκνησλ ζπλδέζεσλ αλάκεζα ζε εξεζίζκαηα θαη αληηδξάζεηο. Γηα κέζνπ ηεο κάζεζεο έρνπκε ζηαδηαθή ζπγθξφηεζε κηαο αιπζίδαο αληηδξάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα εξεζίζκαηα. Ζ γλσζηηθή πξνζέγγηζε αληηζηξέθεη θάπσο ηα πξάγκαηα εθφζνλ πηνζεηεί ηελ εθδνρή φηη ε κάζεζε πξνυπνζέηεη αξθεηέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηε ζπκπεξηθνξά επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη φρη ην αληίζηξνθν. Γειαδή πνιινί ζεσξεηηθνί αληηηάζζνληαη ζηελ άπνςε φηη ε κάζεζε είλαη κηα παζεηηθή δηαδηθαζία, δηακέζνπ ηεο νπνίαο δηακνξθψλνληαη ζπλδέζεηο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο, θαη πηζηεχνπλ, αληίζεηα, φηη ε κάζεζε ζπληζηά κηα ελεξγεηηθή δηαδηθαζία ζχγθξηζεο θαη ζπκπιήξσζεο ησλ εζσηεξηθψλ παξαζηάζεσλ ηεο κλήκεο. Ζ ίδηα ε δηεξγαζία ζχγθξηζεο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα κνξθή επίιπζεο πξνβιεκάησλ. 6 - Μάζεζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ Ζ κάζεζε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ έρνπλ πνιιά θνηλά ζεκεία. Κάζε θνξά πνπ πξνζπαζνχκε λα ιχζνπκε έλα πξφβιεκα, επηζηξαηεχνπκε παιαηφηεξεο εκπεηξίεο. Κάζε θνξά πνπ επηλννχκε κηα λέα ηερληθή γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ πξνζζέηνπκε ζην ζχλνιν ησλ γλσζηψλ δηεξγαζηψλ. Καηά ζπλέπεηα, δελ είλαη απαξαίηεην λα ραξάμνπκε κηα ζαθή δηαρσξηζηηθή γξακκή αλάκεζα ζηνπο δχν απηνχο ηνκείο. 6 Καξαγεψξγνο, Γ. (2003). Διδακηική ηυν Θεηικών Επιζηημών: Ειζαγυγή ζηη Διδακηική Διαδικαζία. Δθδφζεηο αββάιαο. Αζήλα, ζει

8 - Αληίιεςε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ Δπίζεο, ε αληίιεςε θαη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζπλδένληαη ζηελά κεηαμχ ηνπο. Πνιινί Φπρνιφγνη πνπ έδηλαλ κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληηιεπηηθή δηαδηθαζία θαη νξγάλσζε ησλ εξεζηζκάησλ, πίζηεπαλ φηη ε επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηεξίδεηαη ζε κηα ελνξαηηθή ελέξγεηα πνπ αληηζηνηρεί ζηελ νξζή αληίιεςε ηεο δνκήο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ ζέζε απηή ηαπηίδεηαη θαη κε ηα πηζηεχσ πνιιψλ καζεκαηηθψλ φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο ελφο καζεηή ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. Πνιινί καζεκαηηθνί ηζρπξίδνληαη, ρσξίο αηηηνιφγεζε, φηη ην λα είλαη θάπνηνο θαιφο ιχηεο πξνβιεκάησλ είλαη ζέκα αληίιεςεο. Γελ έρνπλ θαζνξηζηεί κε ζαθήλεηα νη δηεξγαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ππάξρεη κφλν κηα πξφζθαηε δνκηθή πεξηγξαθή (κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηψλ) ησλ αληηιήςεσλ θαη ησλ δηεξγαζηψλ πνπ ηηο παξάγνπλ θαη έλαο πξνζδηνξηζκφο ηεο αιιειεπίδξαζεο αλάκεζα ζηηο αληηιεπηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ζηηο ηθαλφηεηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ. Φαίλεηαη φηη ππάξρεη κηα αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηελ αληίιεςε θαη ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ θαη γη απηφ δηαηεξείηαη ην ελδηαθέξνλ πνιιψλ εξεπλεηψλ. Σν ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ζπκθσλνχλ νη εξεπλεηέο είλαη φηη ν ιχηεο πξέπεη λα έρεη ηζρπξφ θίλεηξν θαη θαζφινπ άγρνο ή αγσλία γηα λα πξνρσξήζεη ζηε ιχζε Παξαδνζηαθή δηδαζθαιία ζηελ επίιπζε καζεκαηηθνύ πξνβιήκαηνο αλάγθε γηα αιιαγή ηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο επηηαθηηθή αλάγθε απνηειεί ν επαλαπξνζδηνξηζκφο ηεο θχζεο ησλ καζεκαηηθψλ, κε απψηεξν ζηφρν ηε δεκηνπξγία πνιηηψλ πνπ ζα δηαζέηνπλ πιεζψξα δεμηνηήησλ φπσο γηα παξάδεηγκα επειημία, δεκηνπξγηθφηεηα θαη πξσηνηππία 8. 7 Καξαγεψξγνο, Γ. (2003). φ.π., ζζ English, 2003, φ.π. ζζ

9 χκθσλα κε επξήκαηα πξφζθαησλ εξεπλψλ ζηε καζεκαηηθή εθπαίδεπζε, ηα παηδηά κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, ηείλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ζηαηηζηηθέο δηαδηθαζίεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ εχξεζε ηνπ κέζνπ φξνπ «ηπθιά» μεθνκκέλα απφ ην πεξηερφκελν ηνπ πξνβιήκαηνο θαη απφ ην ηη πξαγκαηηθά ηνπο δεηά ε δξαζηεξηφηεηα. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη λα επηιχνπλ πξνβιήκαηα ηα νπνία εκθαλίδνληαη εθηφο ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ θαη λα θάλνπλ ζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ καζεκαηηθψλ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ 9,10. Ζ αλεπάξθεηα ηεο παξαδνζηαθήο πξνζέγγηζεο, θαίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη καζεηέο εξγάδνληαη κε πξνβιήκαηα, ηα νπνία είλαη ιηγφηεξν θαλεξά ζπλδεδεκέλα κε ηα καζεκαηηθά ηνπ ζρνιείνπ θαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηνπο δεηείηαη λα αληηκεησπίζνπλ κε νηθίεο θαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχλ επέιηθηε θαη δεκηνπξγηθή ζθέςε 11,12. Παξφιν πνπ ηα παξαδνζηαθά ζέκαηα ησλ ζρνιηθψλ καζεκαηηθψλ είλαη ζεκειηψδε ζηε δνπιεία ησλ κεραληθψλ, αξρηηεθηφλσλ θαη εκπνξηθψλ δηαρεηξηζηψλ, ε κέζνδνο κέζα ζηελ νπνία ηα καζεκαηηθά είλαη αλεπηπγκέλα θαη ζπλδεδεκέλα, αλαδεκηνπξγείηαη γηα ηελ πεξίζηαζε θαη δελ είλαη κέζα ζηνλ επίζεκν καζεκαηηθφ ηξφπν πνπ καζαίλεηαη ζην ζρνιείν. Χο εθ ηνχηνπ, νη ρξήζηεο δελ αλαγλσξίδνπλ ηε ζρέζε αλάκεζα ζηα καζεκαηηθά πνπ δηδάρηεθαλ ζην ζρνιείν θαη ζηα καζεκαηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζε πεξηβάιινληα επίιπζεο πξνβιήκαηνο, κε απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο επξχηεξεο πεπνίζεζεο φηη ηα εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα ηεο πξαγκαηηθήο δσήο, είλαη δχζθνια είδε πξνβιεκάησλ γηα επίιπζε. Καηά ηελ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία, νη καζεηέο κφλν ζηα ηειηθά ζηάδηα ηεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ επεμεξγάδνληαη ξεαιηζηηθά θαη πνιχπινθα εθαξκνζκέλα 9 Doerr, H., & English, L. D. (2003). A Modeling perspective on students mathematical reasoning about data. Journal of Research in Mathematics Education, 34, 2, ζζ Christou, C., Mousoulides, N., Pittalis, M., Pitta-Pantazi, D., & Sriraman, B. (2005). An empirical taxonomy of problem posing processes. Zentralblatt für Didaktik der Mathematik (International Reviews in Mathematics Education), 37, 3, ζζ Lesh, R., & Doerr, H.M. (2003). Beyond Constructivism: A Models and Modeling Perspective on Mathematics Problem Solving, Learning and Teaching, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 12 English, L., & Lesh, R. (2003). Ends-in-view problems. In R. Lesh and H. M. Doerr (Eds.), Beyond constructivism: A models & modeling perspective on mathematics problem solving, learning & teaching. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, ζζ

10 πξνβιήκαηα, αθνχ απηά απνηεινχλ κφλν έλα κηθξφ ππνζχλνιν ησλ εκπεηξηψλ επίιπζεο πξνβιήκαηνο. Ζ παξαδνζηαθή δηδαζθαιία επίιπζεο πξνβιεκάησλ ηεο θαζεκεξηλήο δσήο, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα ηέζζεξα ζηάδηα 13 : Δλδπλάκσζε ησλ πξναπαηηνχκελσλ ηδεψλ θαη δεμηνηήησλ ζε απνπιαηζησκέλεο θαηαζηάζεηο. Δμάζθεζε ησλ λέσλ ελδπλακσκέλσλ ηδεψλ θαη δεμηνηήησλ ζε ιεθηηθά πξνβιήκαηα, πνπ ζρεδηάζηεθαλ γηα ηε ρξήζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ νη καζεηέο έρνπλ ήδε κάζεη. Δθκάζεζε γεληθψλ δηαδηθαζηψλ θαη επξεηηθψλ κεζφδσλ, γηα ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ αλεμάξηεησλ απφ ην πιαίζηφ ηνπο. 13 Lesh, R., & Zawojewski, J. S. (2007). Problem solving and modeling. In F. Lester (Ed.), Second Handbook of research on mathematics teaching and learning. Greenwich, CT: Information Age Publishing, ζζ

11 Υξήζε, αλ ππάξρεη πεξίζζεπκα ρξφλνπ, πξνεγνχκελσλ ηδεψλ θαη επξεηηθψλ κεζφδσλ, ζε πξνβιεκαηηθέο θαηαζηάζεηο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο (εθαξκνζκέλα πξνβιήκαηα), φπνπ πνιχ πηζαλφλ λα απαηηνχληαη θαη επηπξφζζεηεο πιεξνθνξίεο. Μηα άιιε ζπλέπεηα ηεο παξαδνζηαθήο δηδαζθαιίαο θαη θαη επέθηαζε ηεο ρξήζεο ιεθηηθψλ κε πξσηφηππσλ πξνβιεκάησλ, απνηειεί ε πξνζθφιιεζε ησλ καζεηψλ ζηελ εχξεζε ιέμεσλ θιεηδηψλ πνπ ζα ηνπο νδεγήζνπλ ζηελ επηηπρή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. Μάιηζηα, απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αληθαλφηεηα επίιπζεο ηνπ πξνβιήκαηνο απφ κέξνο ησλ καζεηψλ, αλ παξνπζηαζηεί νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζηε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο 14. Ζ ιχζε καζεκαηηθνχ πξνβιήκαηνο, ζχκθσλα κε ην National Research Council 15, απαηηείηαη λα αληηκεησπίδεηαη κε δεδνκέλα θαη παξαηεξήζεηο απφ ηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν θαη ηελ επηζηήκε. Γηα ηε βειηίσζε ησλ ηθαλνηήησλ επίιπζεο πξνβιεκάησλ, νη καζεηέο πξέπεη λα εξγαζηνχλ κε πξνθιεηηθά πξνβιήκαηα ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζκνπ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο πξνεγνχκελέο ηνπο εκπεηξίεο θαη καζαίλνληαο ζηξαηεγηθέο, ζηνηρεία ηα νπνία πξέπεη λα αληαλαθιψληαη ζηηο ιχζεηο ηνπο. Ζ επίιπζε πξνβιήκαηνο είλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ απινί ππνινγηζηηθή ηθαλφηεηα. Δίλαη κηα δηαδηθαζία, ε νπνία εκπεξηέρεη παξαηεξήζεηο κνηίβσλ, δνθηκέο, δηαηχπσζε ππνζέζεσλ θαη αμηνιφγεζε απνηειεζκάησλ. 14 Schoenfeld, A. (1991). On mathematics as sense-making: An informal attack on the unfortunate divorce of formal and informal mathematics. In J. Voss, D. Perkins and J. Segal (Eds.), Informal reasoning and education. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ National Research Council. (2001). Adding it up: Helping children learn mathematics. J. Kilpatrick, J. Swafford, and B. Findell (Eds). Mathematics Learning Subcommittee, Center for Education, Division of Behavioral and Social Sciences and Education. Washington, DC: National Academy Press. 11

12 5. Μνληέιν Μαζεκαηηθό κνληέιν Μνληεινπνίεζε 5.1. Μνληέιν Αλ πξνζπαζήζνπκε λα πεξηγξάςνπκε κηα εληχπσζε, κηα ζθέςε ή κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε, ην απνηέιεζκα ηεο πεξηγξαθήο είλαη έλα κνληέιν. Όπσο είλαη θαηαλνεηφ, ζπάληα κπνξνχκε λα ζπκπεξηιάβνπκε φιεο ηηο ζθέςεηο καο ζην κνληέιν απηφ, γη απηφ θαη παξαιείπνπκε θάπνηεο ιεπηνκέξεηεο. Οη δηαθνξεηηθέο εθδνρέο πνπ κπνξνχκε λα δψζνπκε ζηελ πεξηγξαθή καο, ρξεηάδνληαη θαη ηελ θαηάιιειε γιψζζα γηα λα δηαηππσζνχλ, π.ρ. κεηαθνξηθή, καζεκαηηθή θιπ. Αλ ε γιψζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε είλαη καζεκαηηθή, ηφηε ην απνηέιεζκα είλαη έλα καζεκαηηθφ κνληέιν ηεο εληχπσζεο, ηεο ζθέςεο καο ή ηεο πξαγκαηηθήο θαηάζηαζεο πνπ πεξηγξάςακε. Δίλαη θαηαλνεηφ φηη κπνξνχκε λα θαηαζθεπάζνπκε πνιιά κνληέια ηεο ίδηαο θαηάζηαζεο, αλάινγα κε ην πνηεο θαη πφζεο ιεπηνκέξεηεο ζα ιάβνπκε ππφςε καο. πλήζσο, κε ζθνπφ λα εληζρχζνπκε ηελ άπνςε πνπ ζέινπκε λα πξνβάιινπκε, αγλννχκε ηηο ιεπηνκέξεηεο. Έηζη, ε έλλνηα ηνπ κνληέινπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζαλ κηα «ηζφκνξθε» απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο ή κε ηελ ηερληθή έλλνηα πνπ έρεη ν φξνο απηφο ζηε καζεκαηηθή ινγηθή. Αληίζεηα, καο βνεζάεη λα αλαιχζνπκε κηα θαηάζηαζε ή θαη λα κεηαδψζνπκε κηα ζθέςε καο. Αθφκα θαη ηα απιά πξνβιήκαηα ησλ ηεζζάξσλ πξάμεσλ, είλαη απινπνηεκέλα κνληέια πξαγκαηηθψλ πξνβιεκάησλ Μαζεκαηηθό κνληέιν ηηο επηζηήκεο, φηαλ δεηάκε ηελ ηηκή κηαο πνζφηεηαο πνπ δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε δηα κέζνπ απεπζείαο κεηξήζεσλ, ρξεζηκνπνηνχκε κεηαβιεηέο x,y,z,t, γηα λα ζπκβνιίζνπκε απηή ηελ πνζφηεηα αιιά, ελδερνκέλσο, θαη θάπνηεο άιιεο πνπ κεηαβάιινληαη καδί ηεο. ηε ζπλέρεηα ρξεζηκνπνηνχκε λφκνπο ηεο θπζηθήο, ηεο ρεκείαο, ηεο βηνινγίαο θιπ. αλάινγα κε ηε θχζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαζψο θαη νπνηαδήπνηε άιιε 16 Κιανπδάηνο, Ν. (1990). Μονηελοποίηζη: Ένα ιζσςπό διδακηικό επγαλείο. πεξηνδηθφ Δπθιείδεο Γ, ηφκνο 7, ηεχρνο 25. ζει

13 πιεξνθνξία πνπ δηαζέηνπκε, γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο. Σν ζχλνιν ησλ κεηαβιεηψλ θαη ησλ ζρέζεσλ αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο, απνηειεί έλα καζεκαηηθφ κνληέιν. Σν καζεκαηηθφ κνληέιν είλαη έλα κνληέιν πνπ απνηειείηαη απφ καζεκαηηθέο έλλνηεο, φπσο ζηαζεξέο, κεηαβιεηέο, ζπλαξηήζεηο, εμηζψζεηο, αληζψζεηο θιπ. θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα παξαζηαζνχλ είηε ζπκβνιηθά είηε γξαθηθά Μνληεινπνίεζε Έλαο απφ ηνπο πξψηνπο πνπ επηρείξεζαλ λα επεμεξγαζηνχλ ηηο έλλνηεο ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο, ψζηε λα ηηο θαηαζηήζνπλ δηδαθηηθά αμηνπνηήζηκεο, ήηαλ ν Pollak. Σν 1976 ν Pollak παξνπζίαζε ηε δηάιεμε κε ζέκα «Ζ αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα Μαζεκαηηθά θαη ζηα ππφινηπα ζρνιηθά καζήκαηα» 18, φπνπ δηεπθξηλίδεη ην πεξηερφκελν ηεο έλλνηαο Applied Mathematics (εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά) θαη παξνπζίαζε κηα ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο αιιειεπίδξαζεο ησλ Μαζεκαηηθψλ κε ηνλ θφζκν. 17 Κιανπδάηνο, Ν. (1990), φ.π. ζει Pollak, H. O. The interaction between mathematics and other school subjects. Unesco 1979, New trends in mathematics teaching, 4. 13

14 χκθσλα κε ηνλ Pollak, ην αξηζηεξφ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο δείρλεη ηα Μαζεκαηηθά ζαλ νιφηεηα πνπ πεξηέρεη δχν ηεκλφκελα ππνζχλνια, ηα εθαξκνζκέλα θιαζζηθά καζεκαηηθά θαη ηα εθαξκφζηκα καζεκαηηθά. Σα δχν απηά ππνζχλνια έρνπλ θνηλφ κέξνο αιιά δελ ηαπηίδνληαη. Τπάξρνπλ θιάδνη ησλ Μαζεκαηηθψλ πνπ δελ έρνπλ νξαηέο εθαξκνγέο θαη θιάδνη φπσο ε ηαηηζηηθή, νη Πηζαλφηεηεο, ε Γξακκηθή Άιγεβξα κε πνιιέο πξαθηηθέο εθαξκνγέο. Σα πην πνιιά απφ ηα ζρνιηθά καζεκαηηθά είηε αλήθνπλ ζηα εθαξκνζκέλα καζεκαηηθά π.ρ. Άιγεβξα, Σξηγσλνκεηξία θαη Γεσκεηξία, είηε ζηα εθαξκφζηκα καζεκαηηθά π.ρ. ηαηηζηηθή θαη Πηζαλφηεηεο. Σέινο ζην δεμηφ κέξνο ηνπ ζρήκαηνο είλαη «ν ππφινηπνο θφζκνο» πνπ πεξηέρεη ηηο άιιεο επηζηήκεο, ηηο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηελ θαζεκεξηλή δσή. Σν πην ελδηαθέξνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζρήκαηνο είλαη ηα βέιε, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ κηα δξαζηεξηφηεηα αλαθχθισζεο. Με αθεηεξία κηα πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ή έλα πξαγκαηηθφ πξφβιεκα, κεηαθεξφκαζηε ζην άιιν κέξνο ηνπ ζρήκαηνο φπνπ ρξεζηκνπνηνχκε ή αλαπηχζζνπκε ηα θαηάιιεια καζεκαηηθά θαη ζηε ζπλέρεηα επηζηξέθνπκε πάιη ζηελ αξρηθή θαηάζηαζε φπνπ εξκελεχνπκε ή εθαξκφδνπκε ηα καζεκαηηθά απνηειέζκαηα ή αθφκα θάλνπκε ηνλ «θχθιν» απφ ηελ αξρή αλ ηα απνηειέζκαηά καο δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθά. Ζ αλαθχθισζε απηή νλνκάδεηαη κνληεινπνίεζε θαη απφ ηε ζθνπηά ηεο δηδαθηηθήο, πξνζαλαηνιίδεη ηε δηδαζθαιία πξνο ηηο δηαδηθαζίεο ή δξαζηεξηφηεηεο ζε αληίζεζε κε ηελ παξαδνζηαθή αληίιεςε ηεο θπξηαξρίαο ηνπ πεξηερνκέλνπ Κιανπδάηνο, Ν. (1990), φ.π. ζζ

15 6. Η έλλνηα ηνπ κνληέινπ θαη ηεο κνληεινπνίεζεο 6.1. Φπζηθά θαη ζπκβνιηθά κνληέια Οη άλζξσπνη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν, λα εξκελεχζνπλ ηα δηάθνξα θαηλφκελα, λα θάλνπλ πξνβιέςεηο γηα ηε ζπκπεξηθνξά δηαθφξσλ ζπζηεκάησλ αιιά θαη γηα λα ελεξγήζνπλ πάλσ ζε απηά, επηζηξαηεχνπλ ηηο ζπκβνιηθέο, παξαζηαηηθέο θαη δεκηνπξγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο δεκηνπξγψληαο πξαγκαηηθά ή ζπκβνιηθά θαηαζθεπάζκαηα πνπ κηκνχληαη ή αλαπαξηζηνχλ ζε κηα ηδεαηή κνξθή ζηνηρεία ή πηπρέο ηεο πξαγκαηηθφηεηαο 20. Σα θαηαζθεπάζκαηα απηά νλνκάδνληαη κνληέια θαη κπνξνχλ λα έρνπλ ζε επίπεδν δνκήο αλαινγηθέο θαη ηνπνινγηθέο νκνηφηεηεο (θπζηθά κνληέια δχν ή ηξηψλ δηαζηάζεσλ ή νκνηψκαηα) ή λα ζπληζηνχλ ζπκβνιηθέο θαηαζθεπέο πνπ δελ ζρεηίδνληαη θαηλνκελνινγηθά κε ην πξνο αλαπαξάζηαζε ζχζηεκα 21,22. ηελ πεξίπησζε πνπ καο ελδηαθέξεη ην θαζεζηψο εγθπξφηεηάο ηνπο αλαθεξφκαζηε ζε λνεηηθά κνληέια θαη ελλνηνινγηθά κνληέια Ννεηηθά θαη ελλνηνινγηθά κνληέια Όηαλ αιιειεπηδξνχκε κε ηνλ θφζκν (ηνπο άιινπο αλζξψπνπο, ην πεξηβάιινλ, ηα εξγαιεία) δεκηνπξγνχκε νοηηικά μονηέλα ηα νπνία ζηε ζπλέρεηα καο παξέρνπλ έλα πιαίζην κε πξνβιεπηηθή θαη επεμεγεκαηηθή ηζρχ γηα ηελ θαηαλφεζε απηήο ηεο αιιειεπίδξαζεο. Σα λνεηηθά κνληέια δεκηνπξγνχληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη απαηηνχλ έλα ζύζηημα ζηόσο ή έλα θαινόμενο, ελψ ζπλήζσο δελ ηαπηίδνληαη κε ην εννοιολογικό μονηέλο απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο 24. Σν εννοιολογικό μονηέλο είλαη κηα αλαθάιπςε ησλ επηζηεκφλσλ, ησλ κεραληθψλ ή ησλ εθπαηδεπηηθψλ πνπ πξνζθέξεη κηα θαηάιιειε 20 Ράπηεο Α. & Ράπηε Α, (2002). Μάθηζη και Διδαζκαλία ζηην Κοινυνία ηηρ Πληποθοπίαρ, Ολική Πποζέγγιζη. Αζήλα. 21 Κνπιατδήο Β. (επηκ.), (1994). Αναπαπαζηάζειρ ηος Φςζικού Κόζμος. Αζήλα: Gutenberg. 22 Βνζληάδνπ., (1998). Γνυζιακή Ψςσολογία. Αζήλα: Gutenberg. 23 Gentner, D., & Stevens, A.L., Eds. (1983). Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. 24 Norman D., (1983). Some Observations on Mental models. In Gentner, D., & Stevens, A.L., Eds. Mental Models. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, ζζ

16 αλαπαξάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ αλαπαξηζηά ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη νξζφ, ζπλεπέο θαη πιήξεο. Σα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο απνθαινχληαη θαη επιζηημονικά μονηέλα ελψ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια πνπ θαηαζθεπάδνληαη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ή ηνπο δεκηνπξγνχο αλαιπηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη εγρεηξηδίσλ νλνκάδνληαη διδακηικά μονηέλα. Σα δηδαθηηθά κνληέια πξνθχπηνπλ ζπλήζσο κέζσ δηαδηθαζηψλ δηδαθηηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ ησλ επηζηεκνληθψλ κνληέισλ θαη ζεσξηψλ (ζρήκα 1). Σα λνεηηθά κνληέια έρνπλ κηα ζεηξά απφ ραξαθηεξηζηηθά, ε θαηαλφεζε ησλ νπνίσλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε καζεζηαθέο θαη επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο. Αθελφο, είλαη αηειή θαη αζηαζή κε δπζδηάθξηηα φξηα εθαξκνγήο. Αθεηέξνπ, ε επηζηεκνληθή εγθπξφηεηά ηνπο είλαη ζε κεγάιν βαζκφ ακθηζβεηήζηκε ελψ ν ρψξνο εθαξκνγήο ηνπο είλαη ζπλήζσο πεξηνξηζκέλνο 25. Ζ γλψζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ γλσζηηθψλ ηνπο δνκψλ. Σα λνεηηθά κνληέια ζην πιαίζην κηαο δνκεηηζηηθήο πξνζέγγηζεο ζεσξνχληαη αηνκηθέο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ κέζσ ηεο αιιειεπίδξαζεο κε ηνπο άιινπο θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 26 ελψ ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθν-πνιηηηζκηθήο πξνζέγγηζεο σο ζπιινγηθά θαηαζθεπάζκαηα, 25 Norman, φ.π. 26 Doise W., Mugny G., (1981). Le développement social de l intelligence. Paris, Interéditions. 16

17 πξντφλ ηεο εζσηεξίθεπζεο θνηλσληθψλ δηεξγαζηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ 27. Σα ελλνηνινγηθά κνληέια είλαη θνηλσληθέο θαηαζθεπέο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ αλάπηπμε ηεο επηζηήκεο θαη ηεο επηζηεκνληθήο ζθέςεο. Χο δεκηνπξγίεο επηζηεκνληθψλ ζεσξηψλ, έρνπλ παξαδεηγκαηηθή ηζρχ θαη εμειίζζνληαη ή δηαςεχδνληαη κέζα ζηελ αλζξψπηλε ηζηνξία θαη ηνλ πνιηηηζκφ. Έλα κνληέιν, σο κηα αλαπαξάζηαζε ελφο πξνβιήκαηνο, κηαο δηαδηθαζίαο, κηαο ηδέαο ή ελφο ζπζηήκαηνο δελ είλαη πνηέ έλα αθξηβέο αληίγξαθν αιιά αλαπαξηζηά θάπνηα ή θάπνηεο πηπρέο ηεο δνκήο, ησλ ηδηνηήησλ ή ηεο ζπκπεξηθνξάο απηνχ πνπ είλαη ην κνληέιν. Παίξλεη δηάθνξεο κνξθέο φπσο δηαγξάκκαηα, καζεκαηηθνχο ηχπνπο, θπζηθέο θαηαζθεπέο ή ζχλνιν απφ ινγηθέο θαηαζηάζεηο. Έλα κνληέιν απνηειείηαη απφ κηα ζπιινγή ονηοηήηυν πνπ έρνπλ ζαθψο πξνθαζνξηζκέλεο ιδιόηηηερ θαη κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κεηαμχ ηνπο κε θαιψο πξνζδηνξηζκέλνπο κανόνερ ή ζσέζειρ. θνπφο ηνπ κνληέινπ είλαη λα πξνζνκνηψζεη κε αθξίβεηα ηηο νπζηαζηηθέο πηπρέο ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ρψξνπ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Σα κνληέια έρνπλ ζπλεπψο ιεηηνπξγίεο επεξηγημαηικέρ θαη αναπαπαζηαζιακέρ θαζψο θαη ιεηηνπξγίεο ππόβλετηρ. Γηα ηνλ επηζηήκνλα, ην έξγν ηεο κνληεινπνίεζεο ζπλίζηαηαη ζην λα βξεη κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο θαη θαηαζηάζεηο πνπ επηηξέπνπλ λα εμεγήζεη ηα θαηλφκελα πνπ κειεηά. Δπηπξφζζεηα, έλα κνληέιν είλαη έλα λέν αληηθείκελν (ζπγθεθξηκέλν ή ζπκβνιηθφ) πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά θαλφλα γηα λα αλαπαξαζηήζεη έλα αληηθείκελν πνπ δελ είλαη άκεζα πξνζβάζηκν. Ζ κνληεινπνίεζε ζπλίζηαηαη ζηελ νηθνδφκεζε εξκελεηψλ πνπ έρνπλ θαηά θάπνην ηξφπν απηφλνκε ιεηηνπξγία κε ζηφρν ηελ πξφβιεςε κηαο εμειηθηηθήο δηαδηθαζίαο θαη κεηαβνιήο ελφο ζπζηήκαηνο ρσξίο λα ππάξρεη αλάγθε λα παξαηεξείηαη άκεζα ε πξαγκαηηθφηεηα Δπηζηεκνινγηθέο πξνεθηάζεηο ηεο κνληεινπνίεζεο Ζ επηζηεκνληθή πξαθηηθή εκπεξηθιείεη ηελ νηθνδφκεζε, ηελ εγθπξνπνίεζε θαη ηελ εθαξκνγή επηζηεκνληθψλ κνληέισλ ελψ ε επηζηεκνληθή θαηαλφεζε αλαδχεηαη απφ ηε 27 Vygotsky L., (1962). Thought and Language, MIT PRESS. 17

18 δεκηνπξγία θαη ηε ρξήζε κνληέισλ, δειαδή απφ ηε κνληεινπνίεζε 28. Σα κνληέια είλαη ζεκαληηθά ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα αθνχ ρξεζηκεχνπλ γηα ηε δηαηχπσζε ππνζέζεσλ πνπ πξέπεη λα ειεγρζνχλ θαη γηα ηελ πεξηγξαθή επηζηεκνληθψλ θαηλνκέλσλ. πλαθφινπζα, ε δηδαζθαιία ησλ επηζηεκψλ πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εκπιέθεη ηνπο καζεηέο ζην ζρεδηαζκφ θαη ζηε ρξήζε κνληέισλ. Σν κνληέιν ζηηο θπζηθέο επηζηήκεο είλαη κηα αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο ελφο θπζηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ησλ ηδηνηήησλ ηνπ. Ζ κνληεινπνίεζε εθηφο απφ θχξην ζπζηαηηθφ ηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηαο ζπληζηά βαζηθφ κεζνδνινγηθφ εξγαιείν ζηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο καζεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο. H αλάπηπμε κνληέισλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ρεηξηζκνχ ηνπο (θαη φρη ρεηξηζκνχ ησλ ίδησλ ησλ αληηθεηκέλσλ), θαη επηηξέπεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκψλ, ηελ αλαθάιπςε λέσλ ζρέζεσλ, ηελ νηθνδφκεζε λέσλ γλσζηηθψλ ζρεκάησλ, ηελ θαηάθηεζε λέσλ βεβαηνηήησλ αιιά θαη ηελ αλαηξνπή θάπνησλ άιισλ 29. Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ γίλεη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο θαη πεξηζζφηεξα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα εληάζζνπλ δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο θαη ηελ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε δηαθνξεηηθψλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ, πνπ απηέο πξνζθέξνπλ, ζηελ πξνβιεκαηηθή ηνπο. Ζ επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλίζηαηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε δεκηνπξγία ελλνηνινγηθψλ (ρξεζηκνπνηψληαο δηάθνξνπο θνξκαιηζκνχο) κνληέισλ ησλ θαηλνκέλσλ θαη ησλ αληηθεηκέλσλ ηα νπνία κειεηά. Σα κνληέια απηά κπνξεί λα είλαη αλαιπηηθά (φπσο ζηε θπζηθή κε ηα καζεκαηηθά κνληέια) ή λα παξέρνπλ κηα απιή θαη πξαθηηθή αλαπαξάζηαζε (φπσο ζηε βηνινγία κε ηε ρξήζε εηθφλσλ θαη κεηαθνξψλ απφ ηελ θαζεκεξηλή δσή). 28 Hestenes D., (1992). Modeling games in the Newtonian World. American Journal of Physics, 60, ζζ Bliss J., (1994). From Mental Models to Modelling. In H. Mellar, J. Bliss, R. Boohan, J. Ogborn, C. Tompsett (Eds). Learning with Artificial Worlds: Computer Based Modelling in the Curriculum. London: The Falmer Press, ζζ

19 7. Η κνληεινπνίεζε ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε Οη δηαδηθαζίεο κνληεινπνίεζεο ζπληεινχλ νπζηαζηηθά ζηε βαζχηεξε θαηαλφεζε ησλ πξνο κειέηε θαηλνκέλσλ θαη γηα ην ιφγν απηφ ζεσξνχληαη σο νπζηαζηηθέο δηδαθηηθέο θαη καζεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όζνλ αθνξά ην θάησ απφ πνηεο πξνυπνζέζεηο κπνξνχκε λα αμηνπνηήζνπκε ηα κνληέια θαη ηε δηαδηθαζία κνληεινπνίεζεο ζηε δηδαζθαιία θαη ηε κάζεζε θαη εηδηθφηεξα ζηε κάζεζε ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ, νη ζχγρξνλεο δηδαθηηθέο ζεσξήζεηο ππνζηεξίδνπλ φηη νη καζεηέο πξέπεη λα εκπιέθνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο αλαγλσξίδνληαο ζε απηέο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο δηεπηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο θαη ηεο ρξήζεο κεζφδσλ θαη πξαθηηθψλ πνπ κνηάδνπλ κε ηηο απζεληηθέο επηζηεκνληθέο δξαζηεξηφηεηεο 30,31. Τπφ ην πξίζκα απηφ, ην δεηνχκελν ηεο κάζεζεο δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζηελ πξφζθηεζε απηνχ θαζαπηνχ ηνπ κνληέινπ (είηε πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθφ είηε γηα δηδαθηηθφ κνληέιν) αιιά επεθηείλεηαη θαη ζηελ αλάπηπμε φισλ εθείλσλ ησλ γλσζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ επηηξέπνπλ ηηο πξαθηηθέο ηεο κνληεινπνίεζεο 32. Ζ πξνζέγγηζε πνπ βνεζά ηνπο καζεηέο λα εθθξάδνπλ θαη λα ζθέθηνληαη κε φξνπο κνληέισλ θαη φρη κε καζεκαηηθά ζχκβνια ή γισζζηθέο εθθξάζεηο θαίλεηαη φηη εληζρχνπλ ηελ θαηαλφεζή ηνπο θαη φρη ηε ζηείξα απνκλεκφλεπζε 33. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ, ε δηδαθηηθή κέζνδνο πνπ βαζίδεηαη ζε δξαζηεξηφηεηεο κνληεινπνίεζεο λα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε ζπγθξφηεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ θαη ηηο αλαπαξαζηάζεηο πνπ βαζίδνληαη ζηελ πξφηεξε εκπεηξία ηνπο ζρεηηθά κε ηα πξνο κειέηε θαηλφκελα ή επηζηεκνληθέο έλλνηεο. ην πιαίζην απηφ, νη πξνηεηλφκελεο ζηνπο καζεηέο δηδαθηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πξέπεη λα αθνξνχλ ηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ 30 Weil-Barais A., (1994). Les Apprentissages en Sciences Physiques, In G. Vergnaud (Ed) Apprentissages et Didactiques, ou en est-on? Serie: Former, Organiser pour Enseigner, Paris : HACHETTE Education. 31 Gilbert J., & Boulter C., (2000). Developing Models in Science Education. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 32 Ραβάλεο Κ., (1999). Οι Φςζικέρ Επιζηήμερ ζηην Πποζσολική Εκπαίδεςζη. Διδακηική και Γνυζηική Πποζέγγιζη. Δθδφζεηο: Σππσζήησ. Αζήλα. 33 Βνζληάδνπ., (1998). Γνυζιακή Ψςσολογία. Δθδφζεηο: Gutenberg. Αζήλα. 19

20 πνπ λα έρνπλ λφεκα γηα ηα παηδηά θαη λα βαζίδνληαη ζηηο θαζεκεξηλέο ηνπο πνιηηηζκηθέο εκπεηξίεο. Οη κειέηεο ζρεηηθά κε ηα λνεηηθά κνληέια ησλ καζεηψλ νδεγνχλ ζε κηα αληίιεςε ηεο κάζεζεο κε φξνπο ελλνηνινγηθήο αιιαγήο, ηεο αληηθαηάζηαζεο δειαδή ιαλζαζκέλσλ γλψζεσλ κε γλψζεηο πην ζπκβαηέο απφ ηελ επηζηεκνληθή θνηλφηεηα. Οη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ ρψξα ψζηε λα επηηεπρζεί ε ελλνηνινγηθή αιιαγή (κε φξνπο αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ ψζηε λα πξνζεγγίδνπλ ηα ελλνηνινγηθά κνληέια ησλ επηζηεκφλσλ) πξέπεη λα πιαηζηψλνληαη κε θαηάιιεια εξγαιεία (φπσο πξαγκαηηθά αληηθείκελα, εθπαηδεπηηθφ ινγηζκηθφ, θηι.) θαη λα εληζρχνληαη κε ηελ αλζξψπηλε αιιειεπίδξαζε. Ζ ρξήζε εξγαιείσλ θαη ε αλάπηπμε ζχκκεηξσλ (κε άιινπο καζεηέο) ή αζχκκεηξσλ (κε ηνλ εθπαηδεπηηθφ) αιιειεπηδξάζεσλ ζπληζηά ην θαηάιιειν πιαίζην δεκηνπξγίαο γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθν γλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο ζηε δηαδηθαζία αλαζπγθξφηεζεο ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ. πλνςίδνληαο ηηο πξνυπνζέζεηο γηα κηα επηηπρεκέλε ρξήζε ησλ κνληέισλ ζηε δηδαζθαιία ησλ ζεηηθψλ επηζηεκψλ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζηα αθφινπζα: Έθθξαζε θαη δηεξεχλεζε ησλ λνεηηθψλ κνληέισλ ησλ καζεηψλ. Παξνρή απζεληηθψλ καζεζηαθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζην πιαίζην επίιπζεο πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο. Δλίζρπζε ελφο πιαηζίνπ κάζεζεο ζηε δψλε ηεο επηθείκελεο γλσζηηθήο αλάπηπμεο ησλ καζεηψλ. Αλάπηπμε δηδαθηηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ζηφρν ηελ ελλνηνινγηθή αιιαγή. Πξνζθνξά εξγαιείσλ θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο γηα ηε δεκηνπξγία γλσζηηθψλ θαη θνηλσληθνγλσζηηθψλ ζπγθξνχζεσλ. Δλίζρπζε ησλ κεηαγλσζηηθψλ δεμηνηήησλ. 20

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο

Δηδαθηηθέο Τερληθέο. Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα Μπέιινπ, Σρνιηθή Σύκβνπινο Πιεξνθνξηθήο Ν. Ιωαλλίλωλ & Άξηαο Δηδαθηηθέο Τερληθέο Έλα θείκελν βαζηζκέλν ζην επηκνξθσηηθφ πιηθφ ηνπ έξγνπ «Τινπνίεζε επηκφξθσζεο εθπαηδεπηηθψλ - επηκνξθσηψλ πιεξνθνξηθήο», Πάηξα, 2008, (http://edu19-20.cti.gr/) Επηκέιεηα θεηκέλνπ Ιωάλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΑ ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΑΗΑ: ΑΠΟ ΣΖ ΓΑΚΑΛΟΚΔΝΣΡΗΚΖ ΣΖΝ ΟΜΑΓΟΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ Πανεπιζηήμιο Κπήηηρ σολή: Φιλοζοθική Σμήμα: Φιλοζοθικών και Κοινυνικών ποςδών Σομέαρ: Θ.Δ.Μ.Κ.Δ. Π.Μ.: «Πολιηιζμόρ και Ανθπώπινη Ανάπηςξη» Δξάμηνο: Δαπινό ηος ακαδημαφκού έηοςρ: 2009-2010 ΜΑΘΖΜΑ: ΓΗΓΑΚΑΛΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616

Σηεθαλίδεο Ισάλλεο AM Δ200616 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΨΝ ΣΜΗΜΑ MΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΣΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΨΡΙΑ ΣΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΣΜΗΜΑ ΥΙΛΟΟΥΙΑ ΠΑΙΔΑΓΨΓΙΚΗ & ΧΤΦΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΨΝ ΚΑΙ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΙΣΗΜΨΝ ΑΓΨΓΗ Δηαπαλεπηζηεκηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Αξιοποίηςη των ΤΠΕ ςτην εκπαιδευτική διδακτική διαδικαςία ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ Ο υπολογιςτήσ ωσ μζςο πρακτικήσ εγγραμματιςμοφ Δεκαετίεσ: 1950-60 «Τα βαςικά» Δνκηζκόο: Φσλνινγία

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΗΣΛΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΝΔΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΚΑΙ ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΜΔΩ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε

Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ Μαζεκαηηθώλ: Αλαγθαηόηεηα, Δίδε θαη Αμηνιόγεζε ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δθπαηδεπηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο κε ρξήζε ΣΠΔ ζηελ δηδαζθαιία ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ.

Α Καθοπιζμόρ απμοδιοηήηυν - 1 επικεθαλήρ 1. Γ Αςηοτία ζηη ζήπαγγα Β 1 επικεθαλήρ εξ. ζηελεσορ. Ε Ποζοηική ανάλςζη Γ 3 εξ. Άσκηση cash flow tunnel Δίζηε επικεθαλήρ ηηρ ομάδαρ διασείπιζηρ κινδύνος πος αζσολείηαι με ηη λειηοςπγική ανάλςζη κινδύνυν μεγάληρ εηαιπείαρ διασείπιζηρ αςηοκινηηοδπόμυν. Έσεηε να παπαδώζεηε μελέηη πος

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access)

Άμεσοι Αλγόριθμοι: Προσπέλαση Λίστας (list access) Έρνπκε απνζεθεύζεη κηα ζπιινγή αξρείσλ ζε κηα ζπλδεδεκέλε ιίζηα, όπνπ θάζε αξρείν έρεη κηα εηηθέηα ηαπηνπνίεζεο. Μηα εθαξκνγή παξάγεη κηα αθνινπζία από αηηήκαηα πξόζβαζεο ζηα αξρεία ηεο ιίζηαο. Γηα λα

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ

Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ εκπαύδευςησ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΣΕΦΝΟΛΟΓΙΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Διδαςκαλύα μαθηματικών εννοιών με χρόςη εργαλεύων εξ αποςτϊςεωσ

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΑ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΑ ΔΗΚΟΝΗΚΖ ΠΡΑΓΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΖ ΜΑΘΖΖ ηνπ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave

Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Γιεπεςνηηική Γιδαζκαλία & Μάθηζη ζηην Δκπαίδεςζη για ηο Πεπιβάλλον και ηην Αειθοπία: ηο παπάδειγμα ηος Greenwave Ειέλε Αληωλαθνπνύινπ 1, Αλαζηαζία Μηζηξιή 2 1. Γαζθάια ΠΔ70, MSc ζηηο Δπηζηήκεο ηεο Αγσγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

«Ννεηηθέο Πξνζεγγίζεηο Ελεξγεηαθώλ Αιπζίδσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία»

«Ννεηηθέο Πξνζεγγίζεηο Ελεξγεηαθώλ Αιπζίδσλ ζηελ Πξνζρνιηθή Ηιηθία» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «Γιδακηική ηυν Θεηικών Δπιζηημών: Δκπαιδεςηικά Ππογπάμμαηα,

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;...

Πνηα λνκίδεηο όηη ζα είλαη ε ζπλνιηθή αληίζηαζε κηαο ζπλδεζκνινγίαο δύν αληηζηαηώλ ζπλδεδεκέλεο ζε ζεηξά; Γηαηί;... ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ιζοδύναμη ανηίζηαζη ζύνδεζηρ ανηιζηαηών Η δηδαζθαιία ηεο ηζνδύλακεο αληίζηαζεο γηα ζύλδεζε αληηζηαηώλ ζε ζεηξά θαη παξάιιεια ππάξρεη ζην Αλαιπηηθό Πξόγξακκα Σπνπδώλ ζηα καζήκαηα Φπζηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ

Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Δθπαίδεπζε ζηα κέζα επηθνηλσλίαο: Πξνο κηα θξηηηθή αμηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ Μπεηίλα Νηάβνπ Καζεγήηξηα Ψπρνινγίαο Τκήκα Δπηθνηλσλίαο & Μ.Μ.Δ. Παλεπηζηήκην Αζελψλ www.media.uoa.gr/davou «Κάζε κέξα θαηαγξάθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Μοντελοποίηση και Λύση Προβλήµατος στα Μαθηµατικά Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗN ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ Νίκος Μουσουλίδης, Μαρία Κάττου, Μάριος Πιττάλης, Κωνσταντίνος Χρίστου Τµήµα Επιστηµών

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών

Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών 2010 Ρανεπιςτιμιο Δυτικισ Μακεδονίασ Τμιμα Δθμοτικισ Εκπαίδευςθσ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν Η χρήςη των Αριθμομηχανών ςτη διδαςκαλία των Μαθηματικών ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΜΑΙΑ ΡΑΡΑΘΕΟΔΩΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟ: Γ Α.Μ. 253

Διαβάστε περισσότερα