Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση. «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης»"

Transcript

1 LIFE07 ENV/GR/ SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος» Δράσεις 8 και 16-23: Δημοσιοποίηση, επικοινωνία και εκπαίδευση Τίτλος παραδοτέου «Έκθεση Δράσεων Δημοσιοποίησης» ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

2 Περιεχόμενα 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Executive Summary ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Ενημερωτικά Έντυπα Διαφημίσεις / Καταχωρήσεις Δελτία τύπου Αρθρογραφία Εκδηλώσεις Διαδικτυακοί χώροι Επισκέψεις ενημέρωσης Κατάλογοι ενδιαφερομένων Ημερίδες / Συνέδρια Διαλέξεις / Σεμινάρια Συναντήσεις εργασίας/διαβούλευσης Επιτροπές ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ενημερωτικά Έντυπα Δελτία τύπου Αρθρογραφία Εκδηλώσεις Επισκέψεις ενημέρωσης Κατάλογοι ενδιαφερομένων Ημερίδες / Συνέδρια Διαλέξεις / Σεμινάρια Συναντήσεις διαβούλευσης

3 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η παρούσα έκθεση αποτελεί παραδοτέο στο πλαίσιο του Έργου LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) με τον πλήρη τίτλο «Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Υδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος». Η παραγωγή αυτής της έκθεσης εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων δημοσιοποίησης, 18 έως 23, αλλά και των δράσεων 8, 16 και 17 και παρουσιάζονται συνοπτικά τα επιμέρους εργαλεία και δράσεις δημοσιοποίησης και εκπαίδευσης που χρησιμοποιήθηκαν, από τα περισσότερο «γενικής χρήσης» μέχρι τα πλέον εστιασμένα από πλευράς αποδεκτών και επιλέγεται μια κατηγοριοποίηση τους ως εξής: Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα συγκεκριμένα εργαλεία που επιλέχθηκαν για την περίπτωση του έργου LIFE So.S. και ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκαν το κάθε ένα από αυτά στο πλαίσιο του έργου. Επίσης, παρουσιάζεται και περιγράφεται το υλικό που δημιουργήθηκε καθ όλη τη διάρκεια του έργου π.χ. Εταιρική ταυτότητα (λογότυπο, σύνθημα, εικόνες), αφίσα έργου, ενημερωτικό φυλλάδιο έργου, αρθρογραφία και η λίστα επικοινωνίας που χρησιμοποιήθηκε τόσο για την ευρεία δημοσιοποίηση του έργου και των αποτελεσμάτων του και κατά τη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη του σχεδίου δράσης για την προστασία του εδάφους της λεκάνης του Ανθεμούντα όσο και για την περίοδο μετά τη λήξη του έργου. Τέλος, παρουσιάζονται όλες οι εκδηλώσεις που έλαβαν χώρα, όπως οι δύο ημερίδες σε συνεργασία με τα τμήματα Κεντρικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. και ΓΕ.Ω.Τ.Ε.Ε, η ημερίδα λήξης του έργου, τα δύο σεμινάρια, ένα για τους αγρότες και γεωτεχνικούς της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα και ένα για επιστήμονες της ευρύτερης περιοχής καθώς και οι συναντήσεις διαβούλευσης που έγιναν στο πλαίσιο σύνταξης του σχεδίου δράσης προστασίας του εδάφους της λεκάνης. 1

4 2 Executive Summary This report is a deliverable of the project LIFE07/ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S) entitled Soil Sustainable Management in a Mediterranean River basin based on the European Soil Thematic Strategy. The conduction of this report is included in the frame of project s dissemination actions, 18 to 23, as well as of actions 8, 16 and 17 and briefly presents the dissemination and training tools that were used, starting from the most general used until the more focused from a targeted group point of view as follows: provision of information / express of interest / active involvement. In the continuance, the selected tools for the Case of project LIFE So.S. and the way of their use are presented. Also, the developed dissemination and training tools during the project period, from 1/1/2009 until 30/6/2012, are presented. Particularly, the project s identity (logotype, slogan, photos), poster, brochure, and communication list that were used for the general wide publicity of the project and its result as well as for the implementation of public participation procedure towards the development of the Soil action plan for Anthemountas River basin District. Finally, all the occurred events, such as the two workshops in collaboration with the departments of Central Macedonia of T.C.G. and G.C.G., the Final Conference of the project, the two seminars, one for farmers and geotechnicians of the area of the basin of Anthemountas and one for scientists of broader area and the dissemination meetings that took place in the framework of basin soil protection action plan construction, are presented. 2

5 3 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο LIFE- Soil Sustainability (So.S.) περιλαμβάνει 9 Δράσεις που υπάγονται στη Δράση Δημοσιοποίησης και Εκπαίδευσης του Έργου και των αποτελεσμάτων του. Συγκεκριμένα οι δράσεις αυτές είναι οι παρακάτω: Δράση 8: Ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους. Δράση 16: Σχέδιο δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης Ανθεμούντα. Δράση 17: Ανάπτυξη δεξιοτήτων για την αειφόρο διαχείριση του εδάφους. Δράση 18: Ταυτότητα έργου. Δράση 19: Γενική δημοσιοποίηση έργου: Έντυπα και πινακίδες Δράση 20: Ιστότοπος έργου Δράση 21: Συμμετοχή σε συνέδρια και εκδόσεις Δράση 22: Θεματικοί οδηγοί για την προστασία του εδάφους από κινδύνους που το απειλούν. Δράση 23: Ημερίδα λήξης του έργου Οι Δράσεις 8 και 16 αφορούν σε ενέργειες απαραίτητες για την επίτευξη του φυσικού αντικειμένου και των στόχων του έργου και περιλαμβάνουν εργαλεία ενημέρωσης και κινητοποίησης των ενδιαφερόμενων φορέων και κατοίκων της περιοχής εφαρμογής του έργου με στόχο την συμμετοχή τους στη διαδικασία διαβούλευσης για την ανάπτυξη «Σχεδίου δράσης για τη διαχείριση του εδάφους στην περιοχή της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα». Η Δράση 17 αφορά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση του εδάφους και συγκεκριμένα στην μεταφορά των αποτελεσμάτων σε επιστημονικούς φορείς και άτομα. Τέλος, οι Δράσεις 18 έως 23 υλοποιήθηκαν με στόχο την ευρεία διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου στους ενδιαφερόμενους φορείς και άτομα τόσο σε τοπικό όσο σε Πανελλαδικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι τρεις προηγούμενες γενικές κατηγορίες ομάδων στόχων στις οποίες απευθύνονται οι προηγούμενες δράσεις αλληλεπικαλύπτονται σε σημαντικό βαθμό. Ως εκ τούτου, τα εργαλεία και η μεθοδολογία προσέγγισης είναι σε γενικές γραμμές τα ίδια, η εφαρμογή τους όμως εξειδικεύεται κατά περίπτωση. Κατά την υλοποίηση του έργου, την κύρια ευθύνη για την ανάπτυξη και παραγωγή των εργαλείων πληροφόρησης και εκπαίδευσης στην περιοχή εφαρμογής έχει ο επικεφαλής δικαιούχος ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., και σε δεύτερο βαθμό ο συμπράττων δικαιούχος Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, ως υπεύθυνος της Δράσης Διαβούλευσης (16), και των δράσεων 22 και 23, ανάπτυξη θεματικών οδηγών και συνεδρίου λήξης του έργου. Σε κάθε περίπτωση όμως η συμβολή όλων των δικαιούχων του έργου αποτέλεσε απαραίτητη συνθήκη για την επιτυχή δημοσιοποίηση του έργου. Η παρούσα έκθεση εστιάζεται κατά κύριο λόγο στα εργαλεία δημοσιότητας και εκπαίδευσης που εφαρμόστηκαν για την ευρύτερη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου 3

6 και την παρουσίαση του συνόλου των εργαλείων που αναπτύχθηκαν μέχρι τη λήξη του έργου. Για τη ανάπτυξη της παρούσας έκθεσης υπεύθυνοι ήταν οι: Ελισάβετ Παυλίδου Υπεύθυνη διοίκησης έργου MSc. Χημικός Μηχανικός Παναγιώτης Παπάζογλου Υπεύθυνος τεχνικών δράσεων έργου Δρ. Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος Σωκράτης Φάμελλος Υπεύθυνος έργου MSc. Χημικός Μηχανικός 4

7 4 ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Στον παρακάτω πίνακα καταγράφονται τα επιμέρους εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα σε σειρά ιεράρχησης, από τα περισσότερο «γενικής χρήσης» στα πλέον εστιασμένα από πλευράς κοινού. Από τη λίστα αυτή, έχουν επιλεγεί όσα θεωρούνται καταλληλότερα για την επιτυχία του έργου, με βάση και την προηγούμενη εμπειρία μας από την υλοποίηση του έργου LIFE04 ENV/GR/ Water AGENDA, τα χαρακτηριστικά της περιοχής και τη σχέση κόστους - αποτελεσματικότητάς τους. Στον πίνακα σημειώνονται με Χ τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου τόσο για τη γενική δημοσιοποίηση του όσο και για τη διαδικασία διαβούλευσης (Δράση 16). Η κατανομή των εργαλείων στις κατηγορίες Παροχή Ενημέρωσης / Εκδήλωση Ενδιαφέροντος / Ενεργός Συμμετοχή παρουσιάζονται στις αντίστοιχες στήλες. ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Έντυπα Χ Χ Χ Διαφημίσεις / Καταχωρήσεις Χ Δελτία τύπου Χ Πακέτα τύπου Αρθρογραφία Χ Συνεντεύξεις X Εκθέσεις Εκδηλώσεις X Βιβλία Διαδικτυακοί χώροι Χ Χ Ιστολόγια Περιοδικές εκδόσεις Γραμμές πληροφόρησης Επισκέψεις ενημέρωσης Χ Χ Χ Κατάλογοι ενδιαφερομένων Χ Ημερίδες / Συνέδρια Χ Χ Διαλέξεις / Σεμινάρια X Χ Εκπροσώπηση Δημόσια Συζήτηση (Forum) Θέσεις φορέων Συναντήσεις εργασίας Χ Χ Χ Κοινές έρευνες πεδίου Ομάδες εργασίας Επιτροπές Χ Χ Χ Εξετάζουμε παρακάτω συνοπτικά τα επιλεγμένα εργαλεία, καθώς και την εφαρμογή τους στο πλαίσιο του έργου. 1

8 ΕΝΤΥΠΑ: Αναφερόμαστε εδώ κυρίως σε βασικά ενημερωτικά έντυπα που παρουσιάζουν, συνοπτικά και με απλή σχετικά γλώσσα, το γενικό αντικείμενο πληροφόρησης. Ανάλογα με το περιεχόμενο των εντύπων, χρησιμοποιήθηκαν και στις επόμενες κατηγορίες της εκδήλωσης ενδιαφέροντος και της ενεργού συμμετοχής. Η παραλαβή ενός τέτοιου εντύπου από το στοχευόμενο κοινό μπορεί να γίνει είτε ενεργητικά, π.χ. επίσκεψη σε κάποιο γραφείο παροχής πληροφοριών, είτε παθητικά, π.χ. διανομή μέσω των λογαριασμών της αρμόδιας ΔΕΥΑ, τοπικής εφημερίδας κλπ. Η παραγωγή των εντύπων του έργου προάγει την εκδήλωση ενδιαφέροντος, πέραν της παροχής ενημέρωσης, από τους πολίτες και τους τοπικούς φορείς. Στο πλαίσιο του έργου και κατά τη δημιουργία και ανάπτυξη της ταυτότητας του έργου, παρήχθει το Σύνθημα του έργου και δημιουργήθηκαν εικόνες που να ενημερώνουν με απλό και σαφή τρόπο για το αντικείμενο του έργου. Επίσης, δημιουργήθηκε ένα βασικό έντυπο (summary brochure) για γενική χρήση, η εκλαϊκευμένη έκθεση του σχεδίου δράσης, μια επιστολή ενημέρωσης (INTERGEO) προς τους εμπλεκόμενους φορείς εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων και η Αναφορά Layman στο τέλος του έργου. ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ / ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: Μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για τη γνωστοποίηση της υλοποίησης του έργου στο ευρύ κοινό, όπως π.χ. διαφημιστικές πινακίδες, αφίσες κλπ. Στο πλαίσιο του έργου κατασκευάστηκαν και τοποθετήθηκαν πινακίδες ενημέρωσης στην περιοχή έρευνας και στις έδρες των εταίρων. Επίσης, δημιουργήθηκε το λογότυπο του έργου και η αφίσα του έργου, η οποία αναρτήθηκε σε διάφορους δημόσιους χώρους και εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια του έργου. ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ: Ανακοινώσεις που εστάλησαν κατά κύριο λόγο στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς και σε φορείς σχετικούς με το αντικείμενο, προκειμένου να δημοσιευθούν πληροφορίες για το έργο και την οργάνωση εκδηλώσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του. Στο πλαίσιο του έργου δημοσιεύτηκαν 2 δελτία τύπου για τα πεπραγμένα του έργου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης και το Υπουργείο Εσωτερικών, ενώ αποστάλθηκαν από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ δελτία τύπου πριν από τις τρεις ημερίδες του έργου. ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ: Η αρθρογραφία αναλαμβάνεται κατά κύριο λόγο από άτομα της ομάδας έργου με σχετική εμπειρία και δημοσιεύεται κυρίως σε τεχνικά περιοδικά και τον τοπικό τύπο. Συνήθως το κόστος της, σε όρους προσπάθειας και «αντικειμενικής» προβολής, είναι μεγαλύτερο από τη χρήση δελτίων τύπου και των άλλων μέσων που προαναφέρθηκαν. Είναι όμως ένα ιδιαίτερα πρόσφορο μέσο για την πρόκληση δημόσιας συζήτησης και την ανάδειξη ιδιαίτερων πτυχών των ζητημάτων. Στο πλαίσιο του έργου δημοσιεύτηκαν διάφορα άρθρα σε τοπικές εφημερίδες, σε έντυπα φορέων (π.χ. ΤΕΕ/ΚΜ, LIFE) και ένα άρθρο από την INTERGEO σε περιοδικό επιστημονικού ενδιαφέροντος. ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ: Οι συνεντεύξεις αφορούν κυρίως ομιλίες στο περιθώριο των εκδηλώσεων που συμμετέχει το εταιρικό σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (τοπικά και μη). Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις από τη Δημοτική τηλεόραση Θεσσαλονίκης TV100, στο περιθώριο της Ημερίδας του ΓΕΩΤΕΕ. 2

9 ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ: Αφορούν συμμετοχές σε τοπικές ή και εθνικές- διεθνείς εκδηλώσεις, όπως π.χ. σε εκθέσεις σχετικές με τη διαχείριση των φυσικών πόρων ή και τους φορείς στους οποίους απευθύνεται αυτό το αντικείμενο. Στο πλαίσιο της έκθεσης τοπικής αυτοδιοίκησης POLIS 2011 παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του έργου σε διήμερο συζητήσεων που οργάνωσε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Οι «κλασικοί» διαδικτυακοί χώροι συνήθως παρέχουν και αναδεικνύουν εκλαϊκευμένο πληροφοριακό περιεχόμενο. Επιπλέον, μπορούν να παρέχουν εξειδικευμένο υλικό, που αναδεικνύουν σύνθετα ζητήματα επιστημονικού ενδιαφέροντος. Το βασικό πλεονέκτημα, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι ο διαδραστικός χαρακτήρας τους: κάθε χρήστης να μπορεί να πάρει αυτό που του ταιριάζει περισσότερο. Υπ' αυτή την έννοια, ένας διαδικτυακός χώρος γεφυρώνει άμεσα τη βασική ενημέρωση με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά του επισκέπτη. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν δύο βασικοί διαδικτυακοί χώροι: ο κεντρικός χώρος του έργου και τον χώρο τον δυναμικών χαρτών. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: Η διοργάνωση ενημερωτικών επισκέψεων, π.χ. στα σχολεία και στους συνεταιρισμούς, αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο μέσο πληροφόρησης, κατάλληλο για τη δημιουργία «κλίματος» για ζητήματα δημόσιου ενδιαφέροντος. Κατ' ουσία, ο ίδιος ο χώρος επίσκεψης παρέχει το προνομιακό οικείο περιβάλλον στο οποίο μπορεί να αναπτυχθεί καλύτερα ένα κλίμα κοινής εμπιστοσύνης και ελευθερίας σκέψης και έκφρασης της στοχευόμενης ομάδας. Στο πλαίσιο του έργου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τα Διοικητικά Συμβούλια των Αγροτικών Συνεταιρισμών (4), της επιτροπής παρακολούθησης του έργου (1) για να παρασχεθούν όλες, κάθε φορά, οι διαθέσιμες πληροφορίες που προέκυψαν από το έργο και παρουσιάσεις σε 9 σχολεία της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ: Η κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων, ατόμων και φορέων, είναι ίσως ο πιο σίγουρος και αποδοτικός, με όρους οφέλους/κόστους, τρόπος ανάδειξης και προβολής ενός ζητήματος. Ειδικότερα, η απόδοση του εκάστοτε καταλόγου εξαρτάται από τη στόχευσή του και τον τρόπο συλλογής των ονομάτων, καθώς και από το περιεχόμενο των ανακοινώσεων / προσκλήσεων / περιοδικών εκδόσεων που στέλνονται στους εγγεγραμμένους. Η κατάρτιση καταλόγου μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά και ουσιαστικά προς όλα τα άλλα εργαλεία ενημέρωσης και πρόκλησης ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν και αναπτύχθηκαν δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι κατάλογοι αυτοί εμπλουτίστηκαν κατά τη διάρκεια του έργου. ΗΜΕΡΙΔΕΣ / ΣΥΝΕΔΡΙΑ: Απευθύνονται κατά κύριο λόγο στην επιστημονική κοινότητα και γενικότερα σε άτομα που είναι ήδη, έστω εν μέρει, σχετικά με το αντικείμενο. Κατά βάση, στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης και του προβληματισμού γύρω από αυτό. Παράλληλα, αναδεικνύουν συχνά «πρεσβευτές» των επιμέρους ζητημάτων που με τη σειρά τους μπορούν να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά περαιτέρω. Στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκαν 1 ημερίδα στη λήξη του έργου, 2 επιστημονικές ημερίδες (ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΕ) και το εταιρικό σχήμα συμμετείχε σε 3 επιστημονικά συνέδρια με προφορικές παρουσιάσεις. 3

10 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ / ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ: Απευθύνθηκαν στους χρήστες και στους επιστήμονες που ασχολούνται με το έδαφος και γενικότερα σε άτομα που είναι ήδη, έστω εν μέρει, σχετικά με το αντικείμενο. Κατά βάση, στόχος είναι η προαγωγή της γνώσης και του προβληματισμού γύρω από αυτό. Παράλληλα, αναδεικνύουν συχνά «πρεσβευτές» των επιμέρους ζητημάτων που με τη σειρά τους μπορούν να αναδείξουν τα ζητήματα αυτά περαιτέρω. Στο πλαίσιο του έργου διοργανώθηκαν 2 σεμινάρια (ένα για επιστήμονες και ένα για αγρότες). ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ένα βήμα πιο πέρα από ημερίδες, συνέδρια κλπ, οι συναντήσεις εργασίας έχουν ως στόχο την παροχή πληροφόρησης στους συμμετέχοντες. Στο πλαίσιο του έργου (Δράση 16) υλοποιήθηκαν δύο (2) εσπερίδες ενημέρωσης και δύο (2) συναντήσεις εργασίας «discussion tables» με αντικείμενο την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου για την προστασία του εδάφους της περιοχής της λεκάνης του Ανθεμούντα. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ: Ένα άλλο μέσο για την παροχή πληροφόρησης είναι η σύσταση και λειτουργία επιτροπών. Η δημιουργία τέτοιου είδους θεσμών, μπορεί να αποτελεί τον πυρήνα πληροφόρησης σε μια περιοχή. Ακόμα και ο εμπλουτισμός του αντικειμένου επιτροπών που υπάρχουν ήδη στην περιοχή ώστε να διευρυνθεί το γνωστικό αντικείμενο που τίθεται σε παρακολούθηση και έρευνα. Στο πλαίσιο του έργου έγινε προσπάθεια δημιουργία μιας επιτροπής διαβούλευσης «φυσικών πόρων» ως συνέχεια της επιτροπής διαβούλευσης- παρακολούθησης για το νερό, η οποία δημιουργήθηκε σε προηγούμενο έργο (LIFE WATER AGENDA). Ωστόσο ήταν ανεπιτυχής καθώς το ενδιαφέρον για συμμετοχή σε αυτήν ήταν πολύ περιορισμένο. 4

11 5 ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εργαλεία δημοσιοποίησης που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. 5.1 Ενημερωτικά Έντυπα Τα ενημερωτικά έντυπά περιλαμβάνουν: - Τη δημιουργία εταιρικής ταυτότητας του έργου: Σύνθημα του έργου και εικόνες του έργου - Την έκδοση Ενημερωτικού φυλλαδίου - Επιστολή ενημέρωσης για τη ρύπανση προς τους χρήστες εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων - Την επιστολή για τη συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης «φυσικών πόρων» και - την εκλαϊκευμένη έκθεση του έργου (Layman s report) Με στόχο τη συνέπεια και την αναγνωρισιμότητα της επικοινωνίας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου (1 ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου), δημιουργήθηκε μια ολοκληρωμένη εταιρική ταυτότητα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το βασικό σύνθημα και επιλεγμένες εικόνες. Για την επιλογή του βασικού συνθήματος του έργου έγιναν οι παρακάτω προτάσεις: - «Σώσε το έδαφος. Σώσε τη ζωή.» «Σεβασμός στο έδαφος. Σεβασμός στη ζωή.» - «Σπείρε ζωή στο έδαφος. Θέρισε υγεία.» - «Σπίτι μας η γη, θεμέλιο ζωής το έδαφος.» - «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» - «Σεβάσου το έδαφος. Σεβάσου τη ζωή. Σεβάσου εσένα.» - «Έδαφος. Του ανήκουμε. Δεν μας ανήκει.» - «Σώσε το έδαφος. Σώσε τις ρίζες σου.» - «Προστάτεψε το έδαφος. Προστάτεψε τη ζωή σου.» - «Το έδαφος είσαι εσύ. Αγάπησέ το.» Από τα παραπάνω επιλέχθηκε ως βασικό σύνθημα το: «Κέρδισε το χαμένο έδαφος» ως το πλέον δόκιμο για την περίπτωση. Για τις εικόνες που δημιουργήθηκαν (1 ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου), χρησιμοποιήθηκαν κυρίως αποχρώσεις του μπλε, πράσινου και καφέ (οικολογία, περιβάλλον, βλάστηση, έδαφος) καθώς και η φιγούρα ενός παιδιού που «προσέχει» τόσο το έδαφος όσο και τη βλάστηση που εδράζεται επάνω του. Για το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου (1 ο εξάμηνο υλοποίησης του έργου) και σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, αποφασίστηκαν οι βασικές πληροφορίες που θα πρέπει να περιληφθούν. Αυτές ήταν: - Έργο LIFE και οι στόχοι του - Η αξία του εδάφους για τον άνθρωπο και τα οικοσυστήματα - Οι επιπτώσεις των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο έδαφος - Λειτουργίες του εδάφους και κίνδυνοι που το απειλούν 5

12 - Ενημέρωση για την Ευρωπαϊκή θεματική στρατηγική για το έδαφος Τη σύνταξη του κείμενου επιμελήθηκε η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Οι παραπάνω πληροφορίες συνοψίστηκαν και παρουσιάστηκαν, κατά το δυνατόν εκλαϊκευμένα, στο βασικό ενημερωτικό έντυπο του έργου. Το έντυπο τυπώθηκε σε αντίτυπα και διανεμήθηκε στο σύνολο των εκδηλώσεων και συναντήσεων που σχετίζονται με το έργο, καθώς και μέσω των συνεργαζόμενων εταίρων. Διατίθεται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του έργου. Η εκτύπωση τους έγινε σε ανακυκλωμένο χαρτί ενώ παραδόθηκαν στην ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. και ηλεκτρονικά με μορφή «ανοιχτών» (επεξεργάσιμων) αρχείων υψηλής ανάλυσης. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων, εντάσσεται και η αποστολή επιστολής (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) από την INTERGEO σε συνεργασία με την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, η οποία αφού υπογράφηκε από το Δήμαρχο Θέρμης, κ. Θ. Παπαδόπουλο, απεστάλη, στις 7 Σεπτεμβρίου 2010, στους χρήστες των 54 πιθανώς ρυπασμένων πεδίων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της Δράσης 10. Η επιστολή περιείχε πληροφορίες για το έργο και κυρίως ενημέρωνε τους παραλήπτες για το ερωτηματολόγιο της Δράσης 11 και ζητούσε τη συνεργασία τους (ενεργός συμμετοχή) με τα μέλη της ομάδας της INTERGEO, τα οποία θα διεξήγαν τη συνέντευξη για τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων. Συνημμένο στο φάκελο της επιστολής ήταν και το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου. Η περαιτέρω ενημέρωση και δημοσιοποίηση του έργου πραγματοποιήθηκε και με την αποστολή επιστολής για τη συμμετοχή στην επιτροπή διαβούλευσης «φυσικών πόρων» (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Αυτή η επιστολή προσκαλεί τους αρμόδιους φορείς σε συναντήσεις της επιτροπής διαβούλευσης καθώς και στη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου για τα ύδατα. 6

13 Ακόμα, παρήχθη και η εκλαϊκευμένη έκθεση τόσο του προσχεδίου όσο και του τελικού σχεδίου δράσης, το έντυπο περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο της τελικής έκθεσης και συγκεκριμένα στο φάκελο που διανεμήθηκε στο συνέδριο λήξης του έργου. Η εκλαϊκευμένη έκθεση του έργου (Layman s Report) συντάχθηκε στο τέλος του έργου, παρουσιάζει συνοπτικά τα αποτελέσματα του έργου και την επίδρασή του στη χρήση του εδάφους στην περιοχή έρευνας (λεκάνη Ανθεμούντα). 5.2 Διαφημίσεις / Καταχωρήσεις Στις διαφημίσεις / καταχωρήσεις περιλαμβάνονται: - Οι πινακίδες ενημέρωσης - Το λογότυπο και - Η αφίσα Επιπλέον των μέσων που περιγράφτηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, τοποθετήθηκαν τρεις πινακίδες ενημέρωσης με τα βασικά στοιχεία του έργου σε τρία κομβικά σημεία της περιοχής της υδρολογικής λεκάνης του Ανθεμούντα και έξι μικρές ταμπέλες στα γραφεία των έξι δικαιούχων με το λογότυπο και τον κωδικό του έργου. 7

14 Στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης εταιρικής ταυτότητας του έργου, δημιουργήθηκε και το λογότυπο του έργου, στο οποίο χρησιμοποιήθηκε η υδρόγειος σφαίρα, σε αποχρώσεις του καφέ, πράσινου και μπλε, στη θέση του «Ο» από το ακρωνύμιο So.S δηλώνοντας τη συμβολή του έργου στην προστασία του πλανήτη. Το λογότυπο χρησιμοποιήθηκε σε κάθε προϊόν του έργου καθώς και σε κάθε μέσο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημοσιοποίηση του έργου. Η εταιρική ταυτότητα του έργου χρησιμοποιήθηκε στο σύνολο των έντυπων και ηλεκτρονικών προϊόντων του έργου και παρουσιάζεται ολοκληρωμένα στην ειδική αφίσα που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του και εκτυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. Η αφίσα χρησιμοποιείται για τη γενικότερη δημοσιότητα του έργου, αλλά και για την απόδοση της εταιρικής ταυτότητας στους χώρους που φιλοξενούν εκδηλώσεις του έργου (branding). 8

15 9

16 5.3 Δελτία τύπου Στα δελτία τύπου περιλαμβάνονται: - Δελτίο τύπου της ΑΔΜΘ και - Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων - Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΚΜ Εκδόθηκε δελτίο τύπου από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης για τη συνάντηση της Δευτέρας 21 Μαρτίου 2011, στα Βασιλικά, στο πλαίσιο της Δράσης 16, (Σύνδεσμος 1 παρακάτω, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), με σχετικές δημοσιεύσεις στις εφημερίδες. Ο επικεφαλής εταίρος δημοσίευσε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης: Αειφορική Διαχείριση Εδάφους στην Υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα (Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE+)» στις 10 Απριλίου Η δημοσίευση έγινε στο Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών θεμάτων της τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών (Σύνδεσμος 2 παρακάτω, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Το ΤΕΕ/ΚΜ δημοσίευσε δελτίο τύπου με τον διακριτικό τίτλο: «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους. Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ - Ανατολικής Α.Ε.» στις 2 Απριλίου Η δημοσίευση έγινε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΚΜ (Σύνδεσμος 3 παρακάτω, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Το ΤΕΕ/ΚΜ δημοσίευσε δελτίο τύπου με τον διακριτικό τίτλο: «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους» στις 4 Απριλίου Η δημοσίευση έγινε στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΚΜ (Σύνδεσμος 4 παρακάτω, βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) σελ.7 - b6/2012_5490 Διαχείριση και προστασία του εδάφους.pdf - b6/2012_5658 Διαχείριση και προστασία του εδάφους.pdf Τέλος, αποστάλθηκαν δελτία τύπου πριν από τις τρεις ημερίδες του έργου (τα ηλεκτρονικά δελτία και οι παραλήπτες τους έχουν συμπεριληφθεί στο παράρτημα 7.2 της τελικής έκθεσης). 10

17 5.4 Αρθρογραφία Στη αρθρογραφία περιλαμβάνονται άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στον έντυπο περιοδικό τύπο γενικού και επιστημονικού περιεχομένου. Σε όλη τη διάρκεια του έργου, δημοσιεύτηκαν συνολικά 6 άρθρα και πραγματοποιήθηκαν και 2 αναδημοσιεύσεις, τα οποία περιγράφονται στη συνέχεια και αποκόμματα των οποίων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. - Την 1 η Νοεμβρίου του 2010, δημοσιεύτηκε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «Αειφορία εδάφους στη λεκάνη του Ανθεμούντα» στο «Τεχνογράφημα» ΤΕΕ/ΚΜ, Τεύχος 406/2011, σελ Την 19η Μαΐου 2011, δημοσιεύτηκε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «Συνάντηση εργασίας του έργου LIFE Soil Sustainability - So.S.» στην τοπική εφημερίδα «Θέρμης Δρώμενα» και στο τεύχος 133/ Κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2011, δημοσιεύτηκε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «Συνάντηση εργασίας για την προστασία του εδάφους» στην τοπική εφημερίδα «Οικολογία και Περιβάλλον» (σελ. 12). - Απεστάλη και δημοσιεύτηκε η εργασία με διακριτικό τίτλο: «Μοντέλο υπολογισμού περιβαλλοντικής επικινδυνότητας εν δυνάμει Ρυπασμένων πεδίων» στο ειδικό περιοδικό Περιβάλλον και engineering 2011, εκδόσεις Μεδεών, ISSN: X, από την INTERGEO. - Την 1 η Απριλίου του 2012, δημοσιεύτηκε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους» στο «Τεχνογράφημα» ΤΕΕ/ΚΜ, Τεύχος 438/2012, σελ. 5 και αφορούσε την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την πραγματοποίηση της Ημερίδας του ΤΕΕ/ΚΜ στις 4 Απριλίου 2012 που θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο. - Την 15 η Απριλίου του 2012, δημοσιεύτηκε άρθρο με τον διακριτικό τίτλο: «LIFE So.S.: "Δίχτυ Προστασίας" και πρωτοποριακά εργαλεία για τα εδάφη» στο «Τεχνογράφημα» ΤΕΕ/ΚΜ, Τεύχος 439/2012, σελ. 4-5 και αφορούσε την πληροφόρηση του κοινού σχετικά με τα πεπραγμένα της Ημερίδας του ΤΕΕ/ΚΜ στις 4 Απριλίου 2012 που θα αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο. - Την 8η Ιουνίου του 2012, δημοσιεύτηκαν 2 άρθρα στον διαδικτυακό τύπο (ECONEWS, THESTIVAL) και, στις 8 Ιουνίου 2012, έγινε μια αναδημοσίευση του άρθρου από τα PARAPOLITIKA και, στις 9 Ιουνίου 2012 μια ακόμα αναδημοσίευση στο PALO. - Στις 9 Ιουνίου 2012, δημοσιεύτηκε 1 άρθρο στην εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σχετικά με τη διάβρωση στις ορεινές και ημιορεινές περιοχές. - Στις 13 Αυγούστου 2012, δημοσιεύτηκε σύνδεσμος σε Newsletter του προγράμματος LIFE, σχετικά με τη συμβολή του προγράμματος LIFE+ στην αειφορική διαχείριση του εδάφους με αφορμή την Παγκόσμια σύνοδο κορυφής του Ρίο, "Rio+20 Earth Summit", κατά τη διάρκεια της οποίας τονίσθηκε η προστασία του εδάφους ως βασική συνιστώσα της αειφόρου ανάπτυξης. 11

18 - Συνεντεύξεις Στις συνεντεύξεις περιλαμβάνονται οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τη Δημοτική Τηλεόραση Θεσσαλονίκης (TV100) στο περιθώριο της Ημερίδας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου Οι συνεντεύξεις αυτές παρουσιάστηκαν στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του σταθμού (3/4/2012), είχαν συνολική διάρκεια 3 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα και μίλησαν οι: Σωκράτης Φάμελλος από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης και Αθανάσιος Πανώρας από το ΕΛΓΟ-ΙΕΒ και ο Αθανάσιος Συρόπουλος από το ΓΕΩΤΕΕ. Το βίντεο αυτό έχει δημοσιευτεί και στην Αρχική σελίδα της ιστοσελίδας του έργου. 5.5 Εκδηλώσεις Στο πλαίσιο της έκθεσης POLIS 2011 με τον διακριτικό τίτλο: «8 η Διεθνής Έκθεση Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου-Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων» που έλαβε χώρα το διάστημα 3-6/11/2011 στο εκθεσιακό κέντρο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε διήμερο συζητήσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. το διάστημα 5 και 6 Νοεμβρίου Κατά την πρώτη συνεδρία του διημέρου αυτού, παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα του έργου LIFE So.S., όπως φαίνεται και στην πρόσκληση-πρόγραμμα του διημέρου και συμμετείχαν συνολικά 33 επισκέπτες (βλέπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από τους εταίρους: ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ΕΛΓΟ- ΙΕΒ, INTERGEO και ΥΕΤΟΣ. 5.6 Διαδικτυακοί χώροι Η παρουσία του έργου LIFE Soil Sustainability (So.S.) στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει 2 συνδεδεμένους ιστότοπους: Τον κύριο διαδικτυακό χώρο σε Ελληνικά και Αγγλικά Τον χώρο τον δυναμικών χαρτών, οι οποίοι παρήχθησαν από τους δικαιούχους του έργου Ο επισκέπτης μπορεί από τον κύριο τόπο να επιλέξει γλώσσα (Ελληνικά / Αγγλικά) ή τη σελίδα διαχείρισης και να πλοηγηθεί στον ιστότοπο των δυναμικών χαρτών. Σημειώνεται ότι η σελίδα διαχείρισης, απαιτεί διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) για να είναι προσπελάσιμη. Ο κύριος διαδικτυακός τόπος αποτελεί το σημείο εκκίνησης για την αναζήτηση πληροφοριών για το έργο. Παρέχει όλες τις βασικές πληροφορίες για το έργο, τους εταίρους και τις επιμέρους Δράσεις. Διαθέτει στο κοινό, σε ηλεκτρονική μορφή (PDF), το σύνολο των παραδοτέων του έργου καθώς και φωτογραφικό υλικό (μορφή JPG) από τις δράσεις δημοσιοποίησης. 12

19 Αρχική σελίδα του ιστοτόπου του έργου Αρχική σελίδα του χώρου δυναμικών χαρτών Παράδειγμα χώρου διαδραστικών χαρτών της λεκάνης του Ανθεμούντα 13

20 5.7 Επισκέψεις ενημέρωσης Η Δράση αφορά στην ενημέρωση και συμμετοχή των εμπλεκόμενων παραγωγών στην αναγνώριση των χαρακτηριστικών, λειτουργιών και απειλών του εδάφους και ειδικότερα των αγροτών της πιλοτικής αγροτικής περιοχής της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών του Δήμου Θέρμης, της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου και των μαθητών της Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της περιοχής. Σε όλη την περίοδο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκαν οι παρακάτω συναντήσεις με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς της περιοχής (λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 1. Στις 26 Μαΐου 2009, στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών, με συμμετοχή εκπροσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου Α.Σ. Βασιλικών, Γαλαρινού και της Ο.Π. Βασιλικών. Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε, ήταν η πρώτη μιας σειράς ενημερώσεων από την ομάδα έργου στα διοικητικά συμβούλια συνεταιρισμών και στις ομάδες παραγωγών της περιοχής. 2. Στις 3 Ιουνίου 2009 στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής συμμετοχή εκπροσώπων των Δ.Σ. Α.Σ. Σουρωτής και Αγίας Παρασκευής. Συγκεκριμένα, έγινε παρουσίαση του έργου με έμφαση στις ενέργειες που αφορούν στην αγροτική περιοχή του έργου από το συντονιστή του έργου που είναι η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ενώ η ομάδα έργου του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ» - Ι.Ε.Β. ενημέρωσε τους συμμετέχοντες για την έναρξη των δειγματοληψιών και τις μέχρι τότε ενέργειες που είχαν πραγματοποιηθεί, καθώς επίσης για τις δράσεις που θα ακολουθούσαν μέχρι και την ολοκλήρωση του έργου. 3. Στις 23 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών, και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και σε συνέχεια του έργου LIFE - WATER AGENDA, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης του «Πρωτοκόλλου νερού». Παράλληλα έγινε παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου LIFE - So.S. από την εδαφολογική έρευνα που πραγματοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα πολλά από αυτά αγρότες και υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδοχή της προσπάθειας. 4. Στις 27 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Α.Σ. Γαλάτιστας. 5. Στις 28 Ιουνίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία του Α.Σ. Βασιλικών. 6. Στις 30 Ιουνίου 2011 είχε προγραμματιστεί συνάντηση με τους Α.Σ. Σουρωτής και Αγ. Παρασκευής. Αυτή η συνάντηση, τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγου φόρτου εργασιών των μελών των Δ.Σ. των Αγροτικών Συνεταιρισμών. Για αυτό το λόγο, ζητήθηκε από την ομάδα έργου, να μετατεθεί η συνάντηση για τις αρχές Σεπτεμβρίου 2011 κάτι το οποίο και έγινε δεκτό. Η ημερομηνία, στην οποία, τελικώς, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση ήταν η 19 η Σεπτεμβρίου του Στις 5 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Γαλάτιστας στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του παλαιού Δημαρχείου στη Γαλάτιστα. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, προτάθηκε το 14

21 πρώτο τρίμηνο του 2012 ως η πλέον ενδεδειγμένη περίοδος για την πραγματοποίηση του σεμιναρίου αγροτών. Οι τέσσερις τελευταίες συναντήσεις έγιναν με σκοπό την παροχή ενημέρωσης για τα τελικά αποτελέσματα από το πρόγραμμα δειγματοληψιών και αναλύσεων του δικαιούχου ΙΕΒ- ΕΛΓΟ και τη παρότρυνση των μελών των Α.Σ. να συμμετέχουν στη διαδικασία διαβούλευσης και το σεμινάριο εκπαίδευσης που θα ακολουθούσε. Την περίοδο από το Νοέμβριο του 2010 έως και το Μάρτιο του 2011, υλοποιήθηκαν 18 επισκέψεις ενημέρωσης σε 9 σχολεία, ενημερώθηκαν πάνω από πεντακόσιοι μαθητές Δημοτικού και 70 μαθητές νηπιαγωγείου στην περιοχή του νέου Δήμου Θέρμης (πρώην Θέρμης και Βασιλικών). Οι μαθητές παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις που επισυνάφθηκαν στο Παράρτημα 3 της έκθεσης προόδου και συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες (π.χ. πείραμα διάβρωσης, παρατήρηση του τόπου μου, παρακολούθηση video). Αναλυτική λίστα των σχολίων της περιοχής και του αριθμού των μαθητών που παρακολούθησαν τις ενημερώσεις καθώς και φωτογραφίες δόθηκαν στο Παράρτημα 3 της έκθεσης προόδου. Επιπλέον, στο συνημμένο CD της έκθεσης προόδου, απεστάλησαν οι παρουσιάσεις που έγιναν στα σχολεία (σε μορφή ppt) σε σχέση και με το ειδικό θέμα που επιλέχθηκε από τους εκπαιδευτικούς. 5.8 Κατάλογοι ενδιαφερομένων Στο πλαίσιο του έργου δημιουργήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του έργου, δύο αλληλεπικαλυπτόμενοι κατάλογοι ενδιαφερομένων, από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το εταιρικό σχήμα του έργου, ένας για την τοπική ενημέρωση και ένας για τη γενικότερη δημοσιότητα. Οι δύο λίστες, οι οποίες αποτελούν παραδοτέο του έργου ενημερώθηκαν καθ όλη τη διάρκεια του έργου, παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ και δημοσιεύτηκαν και στην ιστοσελίδα του έργου σε μορφή PDF. 15

22 5.9 Ημερίδες / Συνέδρια Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, το εταιρικό σχήμα παρουσίασε τα αποτελέσματα του έργου σε 3 συνέδρια με στόχο τη διάδοση τους στην επιστημονική κοινότητα τόσο της χώρας όσο και του εξωτερικού καθώς πρόκειται για διεθνή συνέδρια, ανάλυση των οποίων δίδεται στη συνέχεια. Επιπλέον, οργάνωσε σε συνεργασία με τα παραρτήματα των δύο μεγαλύτερων επιστημονικών επιμελητηρίων της χώρας, Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος (ΤΕΕ) και Γεωτεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ), δύο ημερίδας για την διάδοση των αποτελεσμάτων κατά κύριο λόγω στα μέλη των επιμελητηρίων, Επιστήμονες μηχανικούς και γεωτεχνικούς. α) Συνέδρια - Η πρώτη έγκριση προφορικής παρουσίασης σε συμμετοχή σε συνέδριο των αποτελεσμάτων του έργου έγινε για τον εταίρο INTERGEO. Η παρουσίαση είχε διακριτικό τίτλο: «ENVIRONMENTAL RISK ASSESSMENT MODEL FOR POTENTIALLY CONTAMINATED SITES», Vatseris Ch., Tsatsarelis Th., Karteris A., Papadopoulos S. and Dermatas D. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την περίοδο 5-9 Ιουλίου 2010 στην Κέρκυρα με διακριτικό τίτλο: «Protection and Restoration of the Environment 2010» (το άρθρο συμπεριλήφθη μετά την έγκρισή του στο Παράρτημα 2 της ενδιάμεσης έκθεσης δημοσιοποίησης). - Το δεύτερο συνέδριο ήταν το 6 th International Congress of European Society for Soil Conservation που υλοποιήθηκε από 9-14 Μαΐου στη Θεσσαλονίκη, όπου το ΕΛΓΟ-ΙΕΒ παρουσίασε εργασία με τίτλο Using SOIL CARBON MANAGER a soil organic carbon simulation model to evaluate various soil crop climate scenarios for the long term change of organic carbon in the Anthemounta basin of Greece που αφορούσε τα αποτελέσματα της ενέργειας για την απομείωση της οργανικής ουσίας και το μοντέλο που επιλέχθηκε για την πρόβλεψη της περιεκτικότητας των εδαφών σε οργανική ουσία. Παράλληλα, ο επικεφαλής εταίρος εγκατέστησε stand και αφίσα εντός του συνεδρίου και μοιράστηκαν αφίσες και φυλλάδια του έργου καθ όλη τη διάρκεια του έργου (περίληψη, παρουσίαση και φωτογραφίες συμπεριελήφθησαν στο Παράρτημα 4 της έκθεσης προόδου). - Εγκρίθηκε και παρουσιάστηκε, από τον επικεφαλής εταίρο, εργασία με διακριτικό τίτλο: «Estimation of erosion rate on Anthemountas Basin», όπου παρουσιάστηκε το εργαλείο για την εκτίμηση της διάβρωσης που εφαρμόστηκε στο πλαίσιο του έργου, στο τρίτο κατά σειρά συνέδριο, που συμμετείχε το εταιρικό σχήμα με το διακριτικό τίτλο: «5 th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment», HAICTA 2011 που πραγματοποιήθηκε στη Σκιάθο την περίοδο 8-11/9/2011 (Περίληψη και παρουσίαση συμπεριελήφθησαν στο Παράρτημα 4 της έκθεσης προόδου). 16

23 β) Ημερίδες Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ Όσον αφορά στην πρώτη ημερίδα, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Παραρτήματος Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. με τίτλο «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους» στις 2 Απριλίου 2012, στο ξενοδοχείο Porto Palace, οδός 26ης Οκτωβρίου στο Λιμάνι, Θεσσαλονίκη. Την ημερίδα παρακολούθησαν κατά βάση μέλη του επιμελητηρίου (γεωπόνοι, δασολόγοι, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και άλλοι εκπρόσωποι της διοίκησης και επιστήμονες. Το πρόγραμμα της ημερίδας ήταν το εξής: 17

24 Την Ημερίδα ΓΕΩΤΕΕ διοργάνωσε η Ανατολική Α.Ε. σε συνεργασία με το Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ» και την παρακολούθησαν (Υπογεγραμμένες Λίστες & φωτογραφίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) εκατό τριάντα οχτώ (138) γεωπόνοι, δασολόγοι, γεωλόγοι γεωτεχνικοί, μηχανικοί και οι εισηγητές. Εισηγητές ήταν εκτός από μέλη των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος και προσκεκλημένοι ειδικοί ομιλητές. Στην ημερίδα του ΓΕΩΤΕΕ (2/4/2012) πραγματοποιήθηκαν οχτώ παρουσιάσεις με τα εξής θέματα (διατίθενται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου): «Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και Έργο LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability», MSc. Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε μια ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και περιέγραψε περιληπτικά την πιλοτική εφαρμογή του έργου στο σύνολό του. «Διάβρωση σε ημιορεινές περιοχές. Εκτίμηση βαθμού διάβρωσης και μέτρα προστασίας του εδάφους», Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Παπάζογλου παρουσίασε τη μεθοδολογία για την εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης και τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του εδάφους στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου. «Εφαρμοσμένες μέθοδοι προστασίας του εδάφους από τη διάβρωση στα έργα υποδομής της ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», MSc. Ιωάννης Σταθακόπουλος, Γεωπόνος, Τμήμα Πρασίνου / ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., MSc. Αργύριος Λιάπης, Γεωπόνος, Τμήμα Πρασίνου / ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ο κ. Σταθακόπουλος παρουσίασε την εφαρμογή της υδροσποράς σε θέσεις κατά μήκος της Εγνατίας Οδού καθώς και τα αποτελέσματά της συγκρινόμενα με την πρότερη κατάσταση. Ο κ. Λιάπης παρουσίασε την εφαρμογή φυτεύσεων και εναλλακτικών μεθόδων σταθεροποίησης με οικολογικά υλικά σε θέσεις κατά μήκος της Εγνατίας Οδού καθώς και τα αποτελέσματά τους συγκρινόμενα με την πρότερη κατάσταση. «Ο εδαφολογικός χάρτης σαν εργαλείο της γεωργίας», Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Γεωπόνος του Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. ΔΗΜΗΤΡΑ. Ο κ. Χατζηγιαννάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εδαφολογική έρευνα που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ στην πιλοτική αγροτική περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Βασιλικών (Δήμος Θέρμης) και Ανθεμούντα (Δήμος Πολυγύρου). «Προβληματικά γεωργικά εδάφη και πρακτικές βελτίωσής τους», Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης, Γεωπόνος-Εδαφολόγος, Γενικός Διευθυντής, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Τσοτσόλης παρουσίασε τα χαρακτηριστικά των προβληματικων γεωργικών εδαφών και επισήμανε την ανάγκη εφαρμογής πρακτικών βελτίωσής τους. «Αειφορική διαχείριση του εδάφους - Πολλαπλή συμμόρφωση», MSc. Καλλιόπη Παπαοικονόμου, Γεωπόνος-Περιβαλλοντολόγος, Μέλος Διοικούσας Επιτροπής Γεωτεχνικού 18

25 Επιμελητηρίου Ελλάδας / Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας. Η κα. Παπαοικονόμου παρουσίασε τη συσχέτιση της αειφορικής διαχείρισης του εδάφους με την πολλαπλή συμμόρφωση ως εργαλείο αειφορικής διαχείρισης του αγροτικού χώρου καθώς και το νομικό πλαίσιο που τα διέπει. «Εργαλεία αναγνώρισης και αντιμετώπισης των διαφόρων κινδύνων του εδάφους», MSc. Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Η κα. Παυλίδου παρουσίασε περιληπτικά τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν για την αναγνώριση της στεγανοποίηση και της ρύπανση καθώς και το προσχέδιο δράσης εδάφους στην πιλοτική περιοχή της Λεκάνης του Ανθεμούντα. Υπήρξαν ερωτήματα σχετικά με τις παρουσιάσεις που έγιναν καθώς και τοποθετήσεις που αφορούσαν κυρίως την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση ημερίδων και σεμιναρίων σε συχνότερη βάση καθώς επίσης και την αναγκαιότητα συνέχισης τέτοιου είδους προσπαθειών. Παράλληλα οι συμμετέχοντες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για τα αποτελέσματα του έργου, ενώ οι διοργανωτές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μεγάλη συμμετοχή και το υψηλό ενδιαφέρον τους. Ημερίδα ΤΕΕ Όσο αφορά τη δεύτερη ημερίδα, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τ.Ε.Ε. με τίτλο «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους» στις 4 Απριλίου 2012 στο Αμφιθέατρο ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 49 στη Θεσσαλονίκη. Την ημερίδα παρακολούθησαν κατά βάση μέλη του επιμελητηρίου (μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Την Ημερίδα ΤΕΕ/ΤΚΜ διοργάνωσε η Ανατολική Α.Ε. σε συνεργασία με το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και την παρακολούθησαν (Υπογεγραμμένες Λίστες & φωτογραφίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) εβδομήντα επτά (77) μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων και οι εισηγητές. Εισηγητές ήταν εκτός από μέλη των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος και προσκεκλημένοι ειδικοί ομιλητές. Στην ημερίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ (4/4/2012) πραγματοποιήθηκαν εννέα παρουσιάσεις, όπως παρουσιάζονται στο παρακάτω πρόγραμμα, με τα εξής θέματα (διατίθενται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου): «Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και Έργο LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability», MSc. Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε μια ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και περιέγραψε περιληπτικά την πιλοτική εφαρμογή του έργου στο σύνολό του. «Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές», Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός, ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. Ο κ. Σπυρίδης παρουσίασε τη μεθοδολογία αναγνώρισης της στεγανοποίησης σε υπό αστικοποίηση περιοχές και συγκεκριμένα στην πιλοτική περιοχή της Θέρμης, η οποία 19

26 αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης της με παράδειγμα εφαρμογής την επέκταση της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ραιδεστού στο Δήμο Θέρμης. «Σύστημα αειφόρου διαχείρισης όμβριων υδάτων», Θωμάς Τσισμετζόγλου, Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων, Pipelife Ελλάς Α.Ε. Ο κ. Τσισμετζόγλου παρουσίασε τη μεθοδολογία ενός συστήματος αειφορικής διαχείρισης όμβριων υδάτων που περιλαμβάνει τη χρήση συστοιχιών που αποτελούνται από πλαστικά διάτρητα κυτία, τον τρόπο εγκατάστασής τους και την αποτελεσματικότητα του στον περιορισμό της στεγανοποίησης. 20

27 «Συμβολή φορέων και ιδιωτών στην ελεγχόμενη στεγανοποίηση εκτάσεων γης», Κρυσταλλένια Γεωργιάδου, Πολιτικός Μηχανικός, Προϊστάμενος ΕΥΔΕ/ΥΑΔΕΛΜΠ Θεσσαλονίκης. Ο κ. Γεωργιάδου, από την Ειδική Υπηρεσία Δημοσιών έργων Θεσ/νίκης, παρουσίασε το σύστημα αποχέτευσης ομβρίων του Ν.Θεσσαλονόκης και τη δυνατότητα συμβολής φορέων και ιδιωτών στην ελεγχόμενη στεγανοποίηση εκτάσεων γης. «Ολοκληρωμένο Εργαλείο Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους», Δρ. Χρήστος Βατσέρης, Υδρογεωλόγος, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Τεχνικός Διευθυντής, INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. Ο κ. Βατσέρης παρουσίασε το εργαλείο διαχείρισης ρυπασμένου εδάφους που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability καθώς και πιθανές εφαρμογές του. «Η ρύπανση του εδάφους από ανθρωπογενείς δραστηριότητες», Δρ. Αλέξανδρος Δημητριάδης, τέως Διευθυντής Διεύθυνσης Γεωχημείας και Περιβάλλοντος, Ι.Γ.Μ.Ε. Ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε αναλυτικά τις διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες που προκαλούν ρύπανση στο έδαφος, τον γεωχημικό άτλαντα της Ευρώπης και επισήμανε τη δυσκολία καθορισμού ορίων για τις διάφορες ουσίες/στοιχέια που μπορούν να ρυπάνουν το έδαφος και το περιβάλλον γενικότερα. «Έλεγχος της ρύπανσης και αποκατάσταση εδαφών στα λιγνιτορυχεία του λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας», Δρ. Φραγκίσκος Παυλουδάκης, Τομεάρχης Προστασίας Περιβάλλοντος και Αποκατάστασης Εδαφών, Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, Δ.Ε.Η. Α.Ε. Ο κ. Παυλουδάκης παρουσίασε τη μεθοδολογία ελέγχου της ρύπανσης των εδαφών στα λιγνιτορυχεία λεκανοπεδίου Πτολεμαΐδας καθώς και τη διαδικασία αποκατάστασής τους. «Διάβρωση σε ημιορεινές περιοχές. Εκτίμηση βαθμού διάβρωσης & μέτρα προστασίας εδάφους», Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Παπάζογλου παρουσίασε τη μεθοδολογία εκτίμησης του βαθμού διάβρωσης και τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του εδάφους στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου. «Η διάβρωση του εδάφους στα έργα οδοποιίας-προβλήματα και αντιμετώπιση», Βασίλειος Χουσιάδας, Διεύθυνση Μελετών, Εγνατία Οδός Α.Ε. Ο κ. Χουσιάδας παρουσίασε τα φαινόμενα διάβρωσης που έχουν παρουσιαστεί στην κατασκευή και συντήρηση της Εγνατίας Οδού και πως αυτά αντιμετωπίστηκαν με τεχνικά (και όχι δασοτεχνικά) έργα. Υπήρξαν τοποθετήσεις που αφορούσαν κυρίως την αναγκαιότητα για την πραγματοποίηση ημερίδων και σεμιναρίων σε συχνότερη βάση καθώς επίσης και την αναγκαιότητα συνέχισης τέτοιου είδους προσπαθειών. Τα μέλη του ΤΕΕ ευχαρίστησαν το εταιρικό σχήμα του έργου για την ευκαιρία που δόθηκε να παρουσιασθούν αυτά τα τόσο σημαντικά θέματα ρύπανσης εδάφους, κάτι που γίνεται για πρώτη φορά από το ΤΕΕ με τόσο ολοκληρωμένο τρόπο. 21

28 Ημερίδα λήξης Όσο αφορά την ημερίδα λήξης του έργου, με τίτλο «Διαχείριση και Προστασία του Εδάφους με βάση την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Εδάφους» στις 8 Ιουνίου 2012 στο Porto Palace Hotel, οδός 26ης Οκτωβρίου στο Λιμάνι της Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ-ΚΜ) και του συντονιστή δικαιούχου του έργου (ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.) Την ημερίδα λήξης παρακολούθησαν επιστήμονες, στελέχη τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, ιδιώτες, κλπ, που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα της ημερίδας λήξης ήταν το εξής: 22

29 Την ημερίδα παρακολούθησαν (Υπογεγραμμένες Λίστες & φωτογραφίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ) πενήντα επτά (57) άτομα και οι εισηγητές. Εισηγητές ήταν εκτός από μέλη των ομάδων εργασίας του εταιρικού σχήματος και προσκεκλημένοι ειδικοί ομιλητές. Στην ημερίδα λήξης (8/6/2012) πραγματοποιήθηκαν δέκα παρουσιάσεις με τα εξής θέματα (διατίθενται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου): «Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική Εδάφους και Έργο LIFE ENV/GR/ Soil Sustainability», MSc. Σωκράτης Φάμελλος, Χημικός Μηχανικός, Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Φάμελλος παρουσίασε μια ανασκόπηση της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και περιέγραψε περιληπτικά την πιλοτική εφαρμογή του έργου στο σύνολό του. «Ολοκληρωμένο Εργαλείο Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους», Δρ. Χρήστος Βατσέρης, Υδρογεωλόγος, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, Τεχνικός Διευθυντής, INTERGEO-Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. Ο κ. Βατσέρης παρουσίασε το ολοκληρωμένο εργαλείο Διαχείρισης Ρυπασμένου Εδάφους που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου και εφαρμόστηκε στα διοικητικά όρια του Δήμου Θέρμης καθώς και τις μεθόδους απορρύπανσης εδαφών. «Περιβάλλον και επιχείρηση - Πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές», Δρ. Ευάγγελος Ευθυμιάδης, Χημικός Μηχανικός, Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβαλλοντικής Πολιτικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Ο κ. Ευθυμιάδης παρουσίασε τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν την περιβαλλοντική αδειοδότηση της επιχειρησιακής δραστηριότητας. «Στεγανοποίηση εδάφους σε υπό αστικοποίηση περιοχές», Δρ. Άνθιμος Σπυρίδης, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, ΣΠΥΡΙΔΗΣ Α. - ΚΟΥΤΑΛΟΥ Β. Ο.Ε. «ΥΕΤΟΣ». Ο κ. Σπυρίδης παρουσίασε τη μεθοδολογία αναγνώρισης του φαινομένου της στεγανοποίησης που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου καθώς και τα μέτρα αντιμετώπισης της. «Σύστημα αειφόρου διαχείρισης όμβριων υδάτων», Θωμάς Τσισμετζόγλου, Υπεύθυνος Τεχνικών Έργων, Pipelife Ελλάς Α.Ε. Ο κ. Τσισμετζόγλου παρουσίασε τη μεθοδολογία ενός συστήματος αειφορικής διαχείρισης όμβριων υδάτων που περιλαμβάνει τη χρήση συστοιχιών που αποτελούνται από πλαστικά διάτρητα κυτία, τον τρόπο εγκατάστασής τους και την αποτελεσματικότητα του στον περιορισμό της στεγανοποίησης. «Ο εδαφολογικός χάρτης ως εργαλείο διαχείρισης των γεωργικών εδαφών», Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Γεωπόνος Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο κ. Χατζηγιαννάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εδαφολογική έρευνα που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην πιλοτική αγροτική περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Βασιλικών (Δήμος Θέρμης) και Ανθεμούντα (Δήμος Πολυγύρου). «Μια νέα προσέγγιση εκτίμησης των διαθέσιμων θρεπτικών στο έδαφος, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης», καθ. Βησσαρίων Κεραμίδας, Ομότιμος καθηγητής Εδαφολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ο κ. Κεραμίδας παρουσίασε μια νέα προσέγγιση στην εκτίμηση της ποσότητας των διαθέσιμων θρεπτικών στοιχείων του εδάφους, μέσα στο πλαίσιο αειφόρου ανάπτυξης. 23

30 «Διάβρωση σε ημιορεινές περιοχές. Εκτίμηση βαθμού διάβρωσης και μέτρα προστασίας του εδάφους», Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Παπάζογλου παρουσίασε τη μεθοδολογία για την εκτίμηση του βαθμού διάβρωσης και τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας του εδάφους στις ημιορεινές και ορεινές περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου. «Αντιμετώπιση Διάβρωσης σε εδάφη με έντονη κλίση», Τσίτσιος Παναγιώτης, Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος, TERRANOVA Ο.Ε. Ο κ. Τσίτσιος παρουσίασε μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται για τη σταθεροποίηση των εδαφών. Στη συνέχεια παρουσίασε τα στοχευμένα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν στην περιοχή των Μεταλλείων του Βάβδου. Η ημερίδα δεν είχε την αναμενόμενη συμμετοχή καθώς σε σύντομο χρονικό διάστημα είχαν διοργανωθεί και οι εκδηλώσεις που περιλαμβάνονταν στην δράση 16, δύο ημερίδες και δύο σεμινάρια, οπότε το ενδιαφέρον των διαφόρων φορέων για συμμετοχή ήταν περιορισμένο Διαλέξεις / Σεμινάρια Στο πλαίσιο της δράσης 16, υλοποιήθηκαν εκτός των δύο ημερίδων με το ΤΕΕ και ΓΕΩΤΕΕ, το εταιρικό σχήμα υλοποίησε και 2 σεμινάρια, με στόχο την εμπεριστατωμένη και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου στους συμμετέχοντες, κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί στο πλαίσιο των προηγούμενων ημερίδων. Η περιγραφή των σεμιναρίων δίδεται στη συνέχεια. α) Σεμινάριο αγροτών Στις 26 και 27 Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο με τίτλο: «Ποιότητα γεωργικών εδαφών και αρδευτικού νερού στην υδρολογική Λεκάνη του Ανθεμούντα μέτρα προστασίας και βελτίωση τους», το οποίο διοργανώθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (ΙΕΒ) του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του κέντρου πολιτισμού της Δημοτικής Ενότητας Βασιλικών και το παρακολούθησαν αγρότες και γεωπόνοι γεωτεχνικοί, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Κατατέθηκαν συνολικά 31 αιτήσεις συμμετοχής (βλέπε λίστα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ), ενώ το σεμινάριο παρακολούθησαν (Υπογεγραμμένες Λίστες & φωτογραφίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): - Στις 26/3/2012: Εικοσιπέντε (25) αγρότες γεωπόνοι γεωτεχνικοί. - Στις 27/3/2012: Εικοσιτέσσερις (24) αγρότες, γεωπόνοι γεωτεχνικοί. Στην πρώτη ημέρα του σεμιναρίου (26/3/2012), όπως φαίνεται και στο παρακάτω πρόγραμμα, έγινα τέσσερις εισηγήσεις με τα εξής θέματα (διατίθενται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου): «Ο εδαφολογικός χάρτης σαν εργαλείο της γεωργίας», Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Γεωπόνος του Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο κ. Χατζηγιαννάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εδαφολογική έρευνα που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) Ελληνικός Γεωργικός 24

31 Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην πιλοτική αγροτική περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Βασιλικών και Ανθεμούντα. «Θρέψη-λίπανση καλλιεργειών», Βησσαρίων Κεραμίδας, Ομότιμος Καθηγητής, Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ. Ο κ. Κεραμίδας ανέλυσε στους παραγωγούς την σημασία της ορθής λίπανσης των καλλιεργειών ώστε μέσω αυτής να επιτυγχάνεται η καλύτερη θρέψη των φυτών,με στόχο την καλύτερη ανάπτυξη τους, που θα έχει ως αποτέλεσμα και τις μεγαλύτερες αποδόσεις. Εκτός αυτών ενημέρωσε τους συμμετέχοντες και για τα προβλήματα που δημιουργούνται στα φυτά, αλλά και στο περιβάλλον, όταν γίνεται αλόγιστη χρήση των λιπασμάτων. «Οργανική ουσία εδάφους Μέτρα συντήρησης- αύξησης αυτής», Νικόλαος Μπαρμπαγιάννης, Καθηγητής Εδαφολογίας, Σχολή Γεωπονίας Α.Π.Θ. Ο κ. Μπαρμπαγιάννης στην παρουσίαση του επικεντρώθηκε στην οργανική ουσία και στο πόσο σημαντική είναι αυτή για τα εδάφη και τις καλλιέργειες. Ενημέρωσε τους παραγωγούς 25

32 για της καλλιεργητικές μεθόδους που μπορούν να ακολουθήσουν κυρίως για να διατηρήσουν και αν μπορούν, να αυξήσουν την οργανική ουσία. «Διάβρωση εδαφών Προστασία εδαφών», Ανδρέας Ηλίας, MSc. Γεωπόνος Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο κ. Ηλίας παρουσίασε τα προβλήματα που δημιουργούνται στα γεωργικά εδάφη από την διάβρωση και επικεντρώθηκε στα μέτρα και τις πρακτικές αντιμετώπισης της. Επίσης, παρουσίασε στους συμμετέχοντες περιοχές που υπάρχουν προβλήματα διάβρωσης και ανέφερε τρόπους που μπορεί να αναστραφεί αυτή η διαδικασία. Οι τρόποι αυτοί κυρίως αφορούν τις καλλιεργητικές μεθόδους και τις καλλιεργητικές πρακτικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν όπως, π.χ. άροση κατά τις ισοϋψείς, ρύθμιση ρυθμού άρδευσης κ.α. Από την πλευρά τους οι παραγωγοί έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων με κυριότερες αυτές που αφορούν τις καλλιεργητικές μεθόδους, τη λίπανση, τη διατήρηση της οργανικής ουσίας και τα προγράμματα αμειψισποράς. Επίσης, ένα ακόμα θέμα το οποίο τέθηκε από τους αγρότες, αλλά και από τους γεωπόνους που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους, τα εργαλεία τα οποία μέσα από το έργο έχουν παραχθεί. Την δεύτερη μέρα (27/3/2012) διεξαγωγής του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρουσιάσεις με τα εξής θέματα: «Ποιότητα αρδευτικών νερών», Δρ. Αθανάσιος Πανώρας, τ. Τακτικός Ερευνητής Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο κ. Πανώρας, παρουσίασε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή εφαρμογής του έργου, ενημέρωσε τους παραγωγούς για την σημασία του αρδευτικού νερού στην ποιότητα των εδαφών. Επίσης, ανέλυσε στους παραγωγούς τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να αντιμετωπίσουν προβλήματα που δημιουργούνται στο νερό και στο έδαφος. «Άρδευση Συστήματα άρδευσης», Θωμάς Μπόγιας, Γεωπόνος Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ο κ. Μπόγιας, παρουσίασε τα συστήματα άρδευσης τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους. Επίσης, ανέλυσε την σημασία της στράγγισης των εδαφών για τις καλλιέργειες και τον τρόπο που οι παραγωγοί πρέπει να επιλέγουν ένα σύστημα άρδευσης. Κάθε σύστημα άρδευσης πρέπει να είναι το κατάλληλο για την καλλιέργεια που θα χρησιμοποιηθεί και για την επιλογή του θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι φυσικοχημικές ιδιότητες του εδάφους και του νερό που θα χρησιμοποιηθεί. Ακόμα πρότεινε μια σειρά οδηγιών για την συντήρηση των συστημάτων άρδευσης με στόχο πάντα την καλή λειτουργία του συστήματος, την μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του και τη σωστή δόση αρδευτικού νερού που θα καλύψει τις ανάγκες του φυτού. «Προβληματικά εδάφη Βελτίωση αυτών», Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης, Γεωπόνος Εδαφολόγος, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Ο κ. Τσοτσόλης στην παρουσίαση του έκανε μια εκτενή αναφορά στα εδάφη που παρουσιάζουν προβλήματα όπως η αλατότητα και το υψηλό ph. Ενημέρωσε τους συμμετέχοντες με ποιους τρόπους μπορούν να βελτιώσουν προβληματικά εδάφη και τι θα πρέπει να προσέξουν ώστε να μην δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα στις καλλιέργειες τους προσπαθώντας να επιλύσουν π.χ. χάρη προβλήματα αλατότητας. 26

33 «Δυνατότητες προοπτικές γεωργίας στην περιοχή», Γούναρης Κλήμης, Γενικός Διευθυντής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ο κ. Κλήμης στην παρουσίαση του έκανε αναφορά στις καλλιέργειες της Λεκάνης του Ανθεμούντα. Παρουσίασε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως τα κλιματολογικά της χαρακτηριστικά, αλλά και η εγγύτητα της με το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης. Παρουσίασε τον τρόπο βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για να δημιουργηθεί μια επιτυχημένη γεωργική εκμετάλλευση, καθώς επίσης έγινε αναφορά και για τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κάθε ενδιαφερόμενος παραγωγός. Οι ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν στους εισηγητές ήταν οι εξής: 1. Η συχνότητα που θα πρέπει να γίνονται οι εδαφολογικές αναλύσεις 2. Η συχνότητα που θα πρέπει να γίνονται οι αναλύσεις νερού 3. Ποιες καλλιέργειες θα μπορούσαν να αποτελέσουν εναλλακτική λύση για την περιοχή. Στο τέλος της δεύτερης μέρας έγιναν και τοποθετήσεις από τους ίδιους που αφορούσαν κυρίως την αναγκαιότητα για ποιο συχνές ενημερώσεις σεμινάρια καθώς επίσης εξέφρασαν την αναγκαιότητα να συνεχιστούν τέτοιου είδους προσπάθειες. Ακόμα εξέφρασαν προσωπικά τη λύπη τους για την μικρή συμμετοχή των ίδιων των αγροτών στο σεμινάριο, παρόλη την προσπάθεια που έγινε από την ομάδα έργου. Στο τέλος του σεμιναρίου διανεμήθηκε προτυποποιημένο ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε από την ομάδα έργου και περιελάμβανε τις εξής ερωτήσεις (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). Ερωτήσεις: 1. Επίπεδο εκπαίδευσης 2. Παρακαλούμε αξιολογήστε το επίπεδο οργάνωσης του σεμιναρίου: 3. Πόσο ικανοποιητικές ήταν οι θεματικές ενότητες που παρουσιάστηκαν; 4. Προτείνετε θεματικές ενότητες που δεν καλύφθηκαν στο σεμινάριο και θα θέλατε να παρακολουθήσετε: 5. Θεωρείτε στις γνώσεις που αποκτήσατε κατά την διάρκεια του σεμιναρίου ικανοποιητικές; 6. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από τους εκπαιδευτές; 7. Θεωρείτε ότι το επιμορφωτικό έντυπο υλικό που λάβατε ήταν ικανοποιητικό; 8. Γενικές παρατηρήσεις που θα θέλατε να αναφέρετε: Για την ερώτηση 1 παραθέτουμε το παρακάτω γράφημα: Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε από 21 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα στις αξιολόγησης ήταν τα εξής: Οι περισσότεροι συμμετέχοντες έχουν τελειώσει τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ AΤΕΙ) (38%), λύκειο (33%) και αυτοί που τελείωσαν γυμνάσιο και δημοτικό αποτελούσαν το 28% των συμμετεχόντων. 27

34 Για στις ερωτήσεις 2,3,5,7: Γράφημα 1 Γράφημα 2 Οι απαντήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την οργάνωση, στις θεματικές ενότητες, στις γνώσεις καθώς και το επιμορφωτικό υλικό, ήταν οι περισσότερες από αρκετά ικανοποιητικές έως και πολύ ικανοποιητικές. Κάποιοι θεώρησαν ότι οι γνώσεις που πήραν καθώς και το έντυπο υλικό θα μπορούσε να μπορούσε να βελτιωθεί και μόνο στις θώρησε ότι το σεμινάριο σε επίπεδο οργάνωσης ήταν κακό. Στην ερώτηση 4 οι παραγωγοί καθώς και οι γεωτεχνικοί σε αυτή την ερώτηση ζήτησαν: 1. Να αξιοποιηθούν τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων και με βάση αυτά τα γίνουν συγκεκριμένες προτάσεις λίπανσης ανά καλλιέργεια. 2. Την επίδραση του θαλασσινού νερού στα υπόγεια ύδατα καθώς και κατά πόσο επηρεάζει η θαλάσσια εξάτμιση το έδαφος. Όσον αφορά την ερώτηση 6 οι απαντήσεις οποίες δόθηκαν παρατίθενται στο παρακάτω γράφημα: 28

35 Γράφημα 3 Από το παραπάνω γράφημα προκύπτει ότι η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρούν, ότι τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο και οι γνώσεις όσο και η δυνατότητα επικοινωνίας και η μεταδοτικότατα των εκπαιδευτώ ήταν πάρα πολύ καλό. Τέλος στους συμμετέχοντες ζητήθηκε να κάνουν παρατηρήσεις προτάσεις (Ερώτηση 8), οι οποίες και ήταν: 1. Ζήτησαν να γίνονται συχνότερα εκπαιδευτικά σεμινάρια. Οι παραγωγοί-αγρότες, πιστεύουν ότι με τη συχνότερη επιμόρφωση θα μπορέσουν να ασκήσουν περισσότερο αποδοτικά και ορθολογικά το επάγγελμα τους. 2. Πρότειναν στα σεμινάρια να προβλέπεται και πρακτική επιπλέον της θεωρητικής κατάρτισης. 3. Ζήτησαν να φροντίσει η πολιτεία έτσι ώστε να μεταφέρεται η γνώση προς αυτούς. 4. Τέλος, ζητήθηκε να βρεθεί τρόπος έτσι ώστε να γίνουν εδαφολογικές αναλύσεις στο σύνολο των εδαφών της Λεκάνης του Ανθεμούντα και τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων του έργου να είναι διαθέσιμα προς όλους τους παραγωγούς της περιοχής μέσω των αγροτικών συνεταιρισμών τους. β) Σεμινάριο επιστημόνων Στις 16 & 17 Μαΐου 2012, υλοποιήθηκε διήμερο σεμινάριο με τίτλο : «Διαχείριση Εδάφους και Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος», το οποίο διοργανώθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Mediterranean Palace και το παρακολούθησαν διάφορες ειδικότητες επιστημόνων (Μηχανικοί, Γεωπόνοι, Δασολόγοι, Γεωλόγοι, κλπ) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής του έργου. Συνολικά κατατέθηκαν 31 αιτήσεις συμμετοχής και έγινα όλοι δεκτοί καθώς ο αριθμός τους δεν ήταν μεγάλος. Τελικά το σεμινάριο παρακολούθησαν 25 άτομα (Υπογεγραμμένες Λίστες & φωτογραφίες, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ): - Στις 16/5/2012: Εικοσιπέντε (25) επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. - Στις 17/5/2012: Εικοσιτέσσερις (23) επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων. Η λίστα συμμετοχής του παραρτήματος, περιλαμβάνει όλα τα ονόματα των αιτούντων, οπότε αποτελεί ταυτόχρονα και λίστα αιτούντων. 29

36 Την πρώτη μέρα του σεμιναρίου (16/5/2012) πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρουσιάσεις, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω πρόγραμμα, με τα εξής θέματα (διατίθενται και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του έργου): «Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος. Έργο LIFE So.S. (Soil Sustainability) - Θεματική Στρατηγική Εδάφους», MSc. Ελισάβετ Παυλίδου, Χημικός Μηχανικός, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Η κα. Παυλίδου παρουσίασε περιληπτικά τις βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Θεματικής Στρατηγικής για το Έδαφος και το έργο LIFE So.S. «Σύνταξη εδαφολογικού χάρτη - Ένα εργαλείο χάραξης αγροτικής πολιτικής», Δρ. Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης, Γεωπόνος του Ι.Ε.Β., ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ». Ο κ. Χατζηγιαννάκης παρουσίασε τα αποτελέσματα από την εδαφολογική έρευνα που υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Εγγείων Βελτιώσεων (Ι.Ε.Β) Ελληνικός Γεωργικός 30

37 Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» στην πιλοτική αγροτική περιοχή των Δημοτικών Ενοτήτων Βασιλικών και Ανθεμούντα καθώς και την αξλια που μπορεί να έχει ο εδαφολογικός χάρτης ως εργαλείο ανάπτυξης της γεωργίας. «Τρόποι καταγραφής πρώτης αξιολόγησης και περιβαλλοντικής διερεύνησης εν δυνάμει ρυπασμένων περιοχών», Δρ. Χρήστος Βατσέρης, Υδρογεωλόγος Δρ. Θωμάς Τσατσαρέλης, Υδρογεωλόγος-Μηχανικός, INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. Ο κ. Βατσέρης παρουσίασε τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των εν δυνάμει ρυπασμένων πεδίων. Ο κ. Τσατσαρέλης παρουσίασε το Μοντέλο Αξιολόγησης Ρυπασμένων Πεδίων (ΜΑΡΠ) που αναπτύχτηκε στο πλαίσιο του έργου. «Αξιολόγηση της ρύπανσης του υπεδάφους και τρόποι αντιμετώπισής της», Δρ. Χρήστος Βατσέρης, Υδρογεωλόγος Δρ. Θωμάς Τσατσαρέλης, Υδρογεωλόγος-Μηχανικός, INTERGEO Τεχνολογία Περιβάλλοντος Ε.Π.Ε. Ο κ. Βατσέρης παρουσίασε τις επί τόπου μεθόδους/τεχνικές περιβαλλοντικής αξιολόγησης της ρύπανσης του υπεδάφους. Ο κ. Τσατσαρέλης παρουσίασε τους μεθόδους/τεχνικές απορρύπανσης του υπεδάφους. Από την πλευρά τους οι συμμετέχοντες έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων με κυριότερες αυτές που αφορούν την εφαρμοσιμότητα των μεθόδων που παρουσιάστηκαν και τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων σε αναλογική ή και διανυσματική μορφή. Τη δεύτερη μέρα (17/5/2012) διεξαγωγής του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκαν τέσσερις παρουσιάσεις με τα εξής θέματα: «Μοντέλα εκτίμησης βαθμού διάβρωσης. Αναγνώριση-αποτύπωση κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών παραγόντων. Οριοθέτηση ζωνών προτεραιότητας επέμβασης», Δρ. Παναγιώτης Παπάζογλου, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. Ο κ. Παπάζογλου παρουσίασε τη μεθοδολογία εκτίμησης βαθμού διάβρωσης με τη χρήση μοντέλου εφαρμοζόμενου διεθνώς. Επίσης, παρέθεσε τα βήματα, μέσω των οποίων αναγνωρίστηκαν και αποτυπώθηκαν οι κοινωνικοί, οικονομικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Τέλος, περιγράφτηκε η ανάπτυξη εργαλείου λήψης αποφάσεων με στόχο τον καθορισμό των ζωνών προτεραιότητας επέμβασης στη Δημοτική Ενότητα Ανθεμούντα του Δήμου Πολυγύρου. «Προστασία εδαφών από τη διάβρωση - Αποκατάσταση - Η περίπτωση των Μεταλλείων του Βάβδου», Παναγιώτης Τσίτσιος, Δασολόγος-Περιβαλλοντολόγος, TERRANOVA Ο.Ε. Ο κ. Τσίτσιος παρουσίασε μια σειρά μέτρων που εφαρμόζονται για τη σταθεροποίηση των εδαφών. Στη συνέχεια παρουσίασε τα στοχευμένα μέτρα που προτείνεται να εφαρμοστούν στην περιοχή των Μεταλλείων του Βάβδου. «Ορθολογική διαχείριση όμβριων υδάτων. Μοντέλο εκτίμησης της στεγανοποίησης σε υπό αστικοποίηση περιοχές. Εφαρμογή στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην ορθολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων», Δρ. Κωνσταντίνος Κακοσίμος, Χημικός Μηχανικός, ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. Ο κ. Κακοσίμος παρουσίασε το μοντέλο εκτίμησης της στεγανοποίησης στις υπό αστικοποίηση περιοχές και την εφαρμογή του στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στην ορθολογική διαχείριση των όμβριων υδάτων. 31

38 «Εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών και χρήση εναλλακτικών υλικών για την άρση της στεγανοποίησης», Δρ. Κωνσταντίνος Κακοσίμος, Χημικός Μηχανικός, ΥΕΤΟΣ Ο.Ε. Ο κ. Κακοσίμος παρουσίασε τις σύγχρονες τεχνικές και τη χρήση εναλλακτικών υλικών για την άρση της στεγανοποίησης μέσα στον αστικό ιστό. Από την πλευρά τους οι συμμετέχοντες έθεσαν μια σειρά ερωτήσεων με κυριότερες αυτές που αφορούν την εφαρμοσιμότητα των μεθόδων που παρουσιάστηκαν και τη διαθεσιμότητα των αποτελεσμάτων σε αναλογική ή και διανυσματική μορφή. Στο τέλος της δεύτερης μέρας έγιναν και τοποθετήσεις από τους συμμετέχοντες που αφορούσαν κυρίως την αναγκαιότητα για ποιο συχνές ενημερώσεις σεμινάρια καθώς επίσης εξέφρασαν την αναγκαιότητα να συνεχιστούν τέτοιου είδους προσπάθειες Συναντήσεις εργασίας/διαβούλευσης Στις συναντήσεις εργασίας κατατάσσονται οι τρεις συναντήσεις διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκαν από το τέλος Δεκεμβρίου του 2011 έως τις αρχές Μαρτίου του 2012, αναλυτική περιγραφή των οποίων δίδεται στη συνέχεια. α) 1 η Συνάντηση εργασίας Στις 21 Μαρτίου 2011, στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του νέου Δήμου Θέρμης στα Βασιλικά, υλοποιήθηκε η 1 η συνάντηση εργασίας με σκοπό την κατάρτιση του προγράμματος δράσης για την προστασία του εδάφους, στην οποία συμμετείχαν πολλοί φορείς της περιοχής. β) Συνάντηση διαβούλευσης στη Νέα Ραιδεστό Στα πλαίσια του έργου 1G-MED WATERinCORE πραγματοποιήθηκε από την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ, ανοιχτή Δημόσια Συζήτηση (Συνάντηση διαβούλευσης) στη Νέα Ραιδεστό στις 12 Δεκεμβρίου 2011 με στόχο την συζήτηση και αξιολόγηση των πεπραγμένων εφαρμογής του πρωτοκόλλου νερού του προηγούμενου έργου LIFE WATERAGENDA καθώς και η προοπτική επικαιροποίησης και αναθεώρησης των έργων νερού στην περιοχή, στο πλαίσιο του έργου WATERinCORE. Παράλληλα, κρίθηκε σκόπιμο να παρουσιασθεί και το έργο LIFE So.S. καθώς και να γίνει πρόταση για τον εμπλουτισμό του πρωτόκολλου για το νερό, ενσωματώνοντας και το έδαφος ως φυσικό πόρο που αποτελεί σημαντικό φυσικό κεφάλαιο της περιοχής και χρήζει προστασίας και ιδιαίτερης διαχείρισης. Η παρουσίαση του έργου LIFE So.S. με διακριτικό τίτλο: «Έργο LIFE So.S.-Προς ένα σχέδιο διαχείρισης εδάφους», έγινε από την υπεύθυνη διοίκησης του έργου κα. Ελισάβετ Παυλίδου, MSc. Χημικό Μηχανικό. Συμμετείχαν, επίσης, από το εταιρικό σχήμα, εκπρόσωποι της ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ και του ΕΛΓΟ-ΙΕΒ. Το πρόγραμμα της Συζήτησης καθώς και οι λίστες συμμετεχόντων παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε., εκτός από την παρουσίαση των δύο έργων, παρουσίασε την πρόθεσή της να δημιουργήσει μια επιτροπή διαχείρισης φυσικών πόρων και ζήτησε την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε αυτή από τους συμμετέχοντες της εσπερίδας, όπως αναφέρεται και στην παράγραφο 5.12 της παρούσας έκθεσης. γ) Συνάντηση διαβούλευσης στα Βασιλικά 32

39 Την 29 η Φεβρουαρίου 2012, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση διαβούλευσης, στα Βασιλικά, και πραγματεύτηκε το Σχέδιο Δράσης για τη λεκάνη του Ανθεμούντα. Παρουσιάστηκαν περιληπτικά οι συνιστώσες του Σχεδίου Δράσης και δόθηκε μια εκτενής περιγραφή των αποτελεσμάτων του έργου για την αγροτική περιοχή. Ακολούθησε συζήτηση με τους συμμετέχοντες όπου κατατέθηκαν οι προβληματισμοί τους σχετικά με τα αποτελέσματα των εδαφολογικών αναλύσεων καθώς και προτάσεις αξιοποίησής τους. Η λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες της εκδήλωσης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. δ) Συνάντηση διαβούλευσης στη Σουρωτή Την 1 η Μαρτίου 2012, πραγματοποιήθηκε Συνάντηση διαβούλευσης με το ίδιο περιεχόμενο και στόχο με την προηγούμενη συνάντηση. Η λίστα συμμετεχόντων και φωτογραφίες της εκδήλωσης παρατίθεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. Οι δύο τελευταίες συναντήσεις διαβούλευσης (Βασιλικά, Σουρωτή) αν και ήταν ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους στόχευαν κυρίως στον αγροτικό πληθυσμό (κύρια δραστηριότητα της περιοχής) για αυτό και το περιεχόμενό τους ήταν ανάλογο Επιτροπές Στις 23 Μαρτίου 2010 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βασιλικών, και με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού και σε συνέχεια του έργου LIFE - WATER AGENDA, συνεδρίασε η επιτροπή παρακολούθησης του «Πρωτοκόλλου νερού». Παράλληλα έγινε παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου LIFE - So.S. από την εδαφολογική έρευνα που πραγματοποιούνταν στις αγροτικές περιοχές της λεκάνης. Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 30 άτομα πολλά από αυτά αγρότες και υπήρχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αποδοχή της προσπάθειας (επιστολή-πρόσκληση και φωτογραφίες στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ). 33

40 6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6.1 Ενημερωτικά Έντυπα Επιστολή INTERGEO 34

41 35

42 36

43 37

44 Εκλαϊκευμένη έκθεση σχεδίου δράσης 38

45 6.2 Δελτία τύπου Δελτίο τύπου ΑΔΜΘ 39

46 40

47 Δελτίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων Τοπικής Αυτοδιοίκησης 41

48 Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΚΜ (2/4/2012) 42

49 43

50 Δελτίο τύπου ΤΕΕ/ΚΜ (4/4/2012) 44

51 45

52 46

53 47

54 6.3 Αρθρογραφία Άρθρο ΤΕΕ/ΚΜ (1/11/2010) 48

55 Άρθρο στην εφημερίδα «Θέρμης Δρώμενα» (19/5/2011) 49

56 Άρθρο στην εφημερίδα «Οικολογία και Περιβάλλον» (2 ο τρίμηνο 2011) 50

57 Άρθρο INTERGEO, εκδόσεις Μεδεών (2011) 51

58 52

59 53

60 54

61 Άρθρο ΤΕΕ/ΚΜ (1/4/2012) 55

62 Άρθρο ΤΕΕ/ΚΜ (15/4/2012) 56

63 57

64 Άρθρο στη διαδικτυακή εφημερίδα THESTIVAL (8/6/2012) 58

65 Άρθρο στη διαδικτυακή εφημερίδα ECONEWS (8/6/2012) 59

66 Αναδημοσίευση προηγούμενου άρθρου από την εφημερίδα PARAPOLITIKA (8/6/2012) 60

67 Αναδημοσίευση προηγούμενου άρθρου από την εφημερίδα PALO (8/6/2012) Άρθρο στη εφημερίδα ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (9/6/2012) 61

68 Άρθρο στο LIFEnews 62

69 6.4 Εκδηλώσεις Διήμερο για τη βιώσιμη ανάπτυξη στην έκθεση POLIS

70 Παρουσιολόγιο ημερίδας στο POLIS 2011: 64

71 65

72 Φωτογραφίες ημερίδας στο POLIS 2011: 66

73 6.5 Επισκέψεις ενημέρωσης Επίσκεψη ενημέρωσης στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Βασιλικών (26/5/2009) Συμμετέχοντες και φωτογραφίες: Α.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 1 Κούσας Οδυσσέας Α.Σ. Βασιλικών Πρόεδρος Α.Σ. Βασιλικών 2 Σακνδύλας Γεώργιος Ο.Π. Βασιλικών Πρόεδρος Ο.Π. Βασιλικών 3 Παπαλεξίου Δημήτρης Α.Σ. Βασιλικών Αντιπρόεδρος Α.Σ. Βασιλιών 4 Αλωπούδης Μιχαήλ Α.Σ. Βασιλικών Μέλος 5 Μποχώρης Χρήστος Α.Σ. Βασιλικών Μέλος Α.Σ. ΓΑΛΑΡΙΝΟΥ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 6 Καραμόσχος Αριστείδης Α.Σ. Γαλαρινού Πρόεδρος 7 Σπανογιώργος Λεωνίδας Α.Σ. Γαλαρινού Γραμματέας 8 Μαμάρας Αναστάσιος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος 9 Τσιώνης Ευάγγελος Α.Σ. Γαλαρινού Μέλος Επίσκεψη ενημέρωσης στα γραφεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Σουρωτής (3/6/2009) Συμμετέχοντες και φωτογραφίες: Α.Σ. ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 1 Χ'' Κωνσταντίνου Νικόλαος Α.Σ. Αγίας Παρασκευής Πρόεδρος Α.Σ. ΣΟΥΡΩΤΗΣ α/α Ονοματεπώνυμο Φορέας Ιδιότητα 1 Εμμανουηλίδης Κων/νος (Ντίνος) Α.Σ. Σουρωτής Πρόεδρος 2 Ασλάνης Σωτήρης Α.Σ. Σουρωτής Γραμματέας 3 Πεχλιβανίδης Δημήτριος Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 4 Εμμανουηλίδης Κώστας Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 5 Βατούσης Γιακουμης Α.Σ. Σουρωτής Μέλος 67

74 Συνεδρίαση της επιτροπής παρακολούθησης στα Βασιλικά (23/3/2010) Φωτογραφίες συνάντησης: 68

75 Επιστολή-πρόσκληση 23 ης Μαρτίου

76 Επίσκεψη ενημέρωσης στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γαλάτιστας (27/6/2011) Συμμετέχοντες και Φωτογραφίες : Συμμετέχοντες Άγγελος Τσιαρτσιαφλής, Πρόεδρος Α.Σ. Αθανάσιος Γκιώργκης, Ταμίας Α.Σ. Αργύριος Καϊντάρης, Μέλος Α.Σ. Δημήτριος Καϊντάρης, Μέλος Α.Σ. Βαγγέλης Τσιωνάς, εκπρόσωπος Προέδρου ΑΣ Παναγιώτης Παπάζογλου Νίκος Ρέμβος Αναστασία Ριζοπούλου Αθανάσιος Πανώρας Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Ανδρέας Ηλίας Φορέας Α.Σ. Γαλάτιστας Α.Σ. Γαλαρινού ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΓΟ-ΙΕΒ Επίσκεψη ενημέρωσης αγροτών στα Βασιλικά (28/6/2011) Συμμετέχοντες και Φωτογραφίες Συμμετέχοντες Οδυσσέας Κούσας, Πρόεδρος Δημήτριος Παπαλεξίου, Αντιπρόεδρος Γεώργιος Σκανδύλας, Μέλος Δ.Σ. Θεόδωρος Θεοδωράκης, Μέλος Δ.Σ. Παναγιώτης Μάρκου, Γεωπόνος Α.Σ. Βασιλικών Παναγιώτης Παπάζογλου Νίκος Ρέμβος Αναστασία Ριζοπούλου Αθανάσιος Πανώρας Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Φορέας Α.Σ. Βασιλικών ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΓΟ-ΙΕΒ 70

77 Επίσκεψη ενημέρωσης αγροτών στη Σουρωτή (19/9/2011) Συμμετέχοντες και φωτογραφίες Συμμετέχοντες Κων/νος Εμμανουηλίδης, Πρόεδρος Γιακουμής Βουτούσης, Αντιπρόεδρος Εμμανουηλίδης, Ταμίας Δημήτριος Πεχλιβανίδης,, Γ. Γ. Γεώργιος Λόλας, Μέλος Σωτήρης Ασλάνης, Γραμματέας Παναγιώτης Παπάζογλου Νίκος Ρέμβος Αναστασία Ριζοπούλου Αθανάσιος Πανώρας Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Φορέας Α.Σ. Σουρωτής ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. ΕΛΓΟ-ΙΕΒ 71

78 Επίσκεψη ενημέρωσης αγροτών στη Γαλάτιστα (5/10/2011) Στην συνάντηση ενημέρωση συμμετείχαν: Την ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε. εκπροσώπησαν: Αναστασία Ριζοπούλου, Παναγιώτης Παπάζογλου Το ΕΘΙΑΓΕ εκπροσωπήθηκε από: Αθανάσιος Πανώρας, Ευάγγελος Χατζηγιαννάκης Για τον Α.Σ. Γαλάτιστας (παρατίθεται λίστα συμμετεχόντων & φωτογραφίες) 72

79 73

80 6.6 Κατάλογοι ενδιαφερομένων 74

81 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 1 Γραφείο Δημάρχου Δημοκρατίας 1, 57001, Θέρμη 2 Τεχνική Υπηρεσία Δημοκρατίας 1, 57001, Θέρμη ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 3 Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού Δημοκρατίας 1, 57001, Θέρμη ΙΩΑΝΝΑ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ 4 Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Δημοκρατίας 1, 57001, Θέρμη Βίγκα Άννα ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 5 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δήμαρχος Δ.ΥΨΗΛΑΝΤΗ 23,ΘΕΡΜΗ ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 4,ΤΡΙΑΔΙ ΚΑΡΚΑΤΖΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΑΜΜΟΥ ΒΙΤΣΙ 8, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΤΘ Δ1222, ΟΙΚ. ΔΡΟΣΙΑ ΘΕΡΜΗΣ ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΧΑΨΑ 10, ΘΕΡΜΗ, ΓΚΡΟΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 21, Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ, ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΡΙΑΔΙ TΘ ΚΟΥΓΙΑΜΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΠΑΝ. ΤΣΑΛΔΑΡΗ 9 & ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ, ΘΕΡΜΗ ΚΟΝΤΟΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΗΣ 61, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΤΙΤΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Γραμματέας Δ.Σ Τ.Θ. 100 ΟΙΚ. ΦΙΛΟΘΕΗ, Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αντιδήμαρχος Διοικητικών Οικονομικών Υπηρεσιών & ΚΕΠ - Πρόεδρος οικονομικής επιτροπής ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 39, ΘΕΡΜΗ ΓΚΟΥΣΤΙΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αντιδήμαρχος τεχνικών Υπηρεσιών - Πρόεδρος ποιότητας ζωής 17 ΣΑΜΑΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αντιδήμαρχος περιβάλλοντος & πρασινου ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 7, ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΜΠΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΘ 234 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΘ 276 (ΜΙΑΟΥΛΙ 66), ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΘ 205 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Πρόεδρος Δ.Σ. ΒΑΣΙΛΙΚΑ Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

82 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 23 ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αντιδήμαρχος τοπικής οικονομικής ανάπτυξης ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΡ. ΤΣΟΜΑΡΙΔΗ 23, Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 24 ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 25Β, Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ ΣΤΑΘΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ 6, ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΧΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΟΥΡΩΤΗ ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΒΕΖΥΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 37, ΚΑΠΟΥΣΟΥΖΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΝΤΕΗΝ 12, Ν.ΡΥΣΙΟ, ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1,ΘΕΡΜΗ, ΓΑΚΟΥΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΠΛΑΤΕΙΑ 9ης ΙΟΥΝΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΠΑΠΑΦΙΛΙΠΠΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 62 ΤΘ 119, ΚΑΡΔΙΑ ΤΣΙΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΘ 136 ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ 14, ΘΕΡΜΗ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΤΘ Δ1251 ΘΕΡΜΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 47, ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ ΤΘ 337, ΤΡΙΛΟΦΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΗΣ 39 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ - ΓΙΑΒΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Πρόεδρος ΣΤΕΝΗΜΑΧΟΥ 63, ΘΕΡΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΔΟΥΜΠΛΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Πρόεδρος ΒΑΣΙΛΙΚΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΑΙΔΕΣΤΟΥ ΣΟΥΓΓΑΡΗ - ΚΑΤΡΑΝΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Πρόεδρος ΤΘ 400, Ν.ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ,57001 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΡΥΣΙΟΥ ΘΩΜΑΡΕΪΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πρόεδρος 25Ης ΜΑΡΤΙΟΥ 16, Ν.ΡΥΣΙΟ, ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΓΙΑΡΙΟΥ ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Πρόεδρος ΤΘ 620 ΠΛΑΓΙΑΡΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΛΟΦΟΥ ΛΙΟΛΙΟΥ - ΓΕΩΡΓΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Πρόεδρος ΤΘ 607 ΤΡΙΛΟΦΟΣ Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

83 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΣΙΟΥΒΑΚΑ ΜΑΡΙΑ Πρόεδρος ΣΩΤΗΡΟΥΔΗ 6 ΤΘ66 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥΛΚΕΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος ΤΘ 80 ΑΓ. ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 47 ΞΟΥΠΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Πρόεδρος ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ 10, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΟΥΡΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Πρόεδρος ΣΟΥΡΩΤΗ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΟΥΤΣΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πρόεδρος ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΑΓΑΡΑΔΩΝ ΚΑΛΑΘΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρόεδρος ΓΡΑΜΜΟΥ ΒΙΤΣΙ 5, ΤΑΓΑΡΑΔΕΣ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΑΣ ΣΑΡΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Πρόεδρος ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10, ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Κ. ΣΧΟΛΑΡΙΟΥ ΖΗΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Πρόεδρος Κ ΣΧΟΛΑΡΙ Διεύθυνση Πολεοδομίας Συμβούλια, Οργανώσεις, Iδιώτες 12ο χλμ Ε.Ο. Θεσ/νίκης - Πολυγύρου, Τ.Θ , Δημοτικό Συμβούλιο Νέων Θέρμης Ταβάκη 28, 57001, Θέρμη ΓΚΙΖΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 55 Γεωπόνος Ταβάκη 40, Θέρμη, ΓΚΑΝΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ 55 Γεωπόνος Ταβάκη 30, Θέρμη, ΜΠΑΣΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 56 Χατζηθεοδώρου Ο.Ε Αμπελοκήπων 12-Περαία ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 56 Γεωπόνος Ν.Ραιδεστός ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 57 Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δ. Θέρμης 28Ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 10Β, Ν.ΡΥΣΙΟ, ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ????? Σύλλογοι Δ. Θέρμης - Συνεταιρισμοι 58 Αγροτικός Συνεταιρισμός Θέρμης Παπάγου 31, Θέρμη ΜΟΥΡΜΟΥΡΑΣ ΒΛΑΣΗΣ 59 Αγροτικός Συνεταιρισμός Τριαδίου Τριάδι, ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

84 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 60 Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέας Ραιδεστού Νέα Ραιδεστός, ΚΑΤΡΑΝΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 61 Αγροτικός Συνεταιρισμός Ταγαράδων Ταγαράδες, Δάνου Θεοδώρα 62 Αγροτικός Συνεταιρισμός Νέου Ρυσίου Νέο Ρύσιο, Κοντοπίδης Γεώργιος 63 Αγροτικός Σύλλογος Θέρμης-Τριαδίου Θέρμη Πονερίδης Ευστάθιος 64 1ο Σύστημα Προσκόπων Θέρμης Ιασωνίδου 11, 57001, Θέρμη ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 65 Ένωση Επαγγελματιών Δ. Θέρμης Οπτικά, Καραολή Δημητρίου 14, Θέρμη, ΣΤΑΘΗΣ ΠΙΣΤΕΛΑΣ Επιχειρήσεις 66 3Ε Α.Ε. 17ο χλμ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου, Ραιδεστός ΛΑΤΟΥ ΛΙΛΙΑΝ 67 Colora Α.Ε. Θέρμη, ΤΚ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 68 Μπερμπέρης Αναστάσιος - NETAFIM ΔΗΜΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ Οργανώσεις, Ιδιώτες Λιτοχώρου 39, Θεσ/νίκη (Αθανασίου Διάκου 1, 57001) ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ ΤΑΣΟΣ 69 Γεωπόνος Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΜΑΡΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 70 Γεωπόνος Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΑΛΕΞΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 71 Γεωπόνος Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΜΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Σύλλογοι & Συνεταιρισμοί Δ.Βασιλικών 72 Αγροτικός Συνεταιρισμός Βασιλικών Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ΤΚ ΚΟΥΣΣΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 73 Αγροτικός Συνεταιρισμός Σουρωτής Σουρωτή, Βασιλικά, ΤΚ ΑΣΛΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 73 Αγροτικός Συνεταιρισμός Αγ. Παρασκευής ΤΚ 57001, ΤΘ 105 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 74 Αγροτικός Συνεταιρισμός Περιστεράς Περιστερά, Βασιλικά ΤΚ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΤΤΗ 74 Πολιτιστικός Σύλλογος Λακκιάς Λακκιά ΜΑΥΡΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 75 Ένωση Επαγγελματιών Δ. Βασιλικών Βασιλικά Θεσσαλονίκης, ΤΚ Δελημήτρος Δημήτρης Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

85 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Σύλλογοι Δ. Ανθεμούντα ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 76 Εμπορικός Σύλλογος Δ. Ανθεμούντα Γαλάτιστα Χαλκιδικής, Γούσιος Χαράλαμπος 77 Σύλλογος Γυναικών Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ΓΙΟΣΔΑΦΗ ΕΦΗ 78 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλάτιστας Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ΠΟΜΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 79 Κυνηγετικός Σύλλογος Γαλάτιστα Χαλκιδικής, ΚΑΪΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 80 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλαρινού Γαλαρινός Χαλκιδική ΚΑΡΑΜΟΣΧΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 81 Αγροτικός Συνεταιρισμός Γαλαρινού Γαλαρινός Χαλκιδική Τσιώνης Ευάγγελος Τοπικές Εφημερίδες & Περιοδικά 82 Θέρμης Δρώμενα (Δήμος Θέρμης) Δημοκρατίας 1, ΤΚ 57001, Θέρμη Εκδότης: ΘΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 83 Οικολογία & Περιβάλλον Πολυτεχνείου 73, ΤΚ 57001, Τριάδι ΠΑΝΤΕΛΙΑΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 84 ΑΠΟΨΗ Σουρωτή, ΠΟΛΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 85 ΟΚΟΛΟΓΙΑ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Πολυτεχνείου 73, Τριάδι Παντελιάδης Σάββας Επιτροπή διαβούλευσης WATER AGENDA 86 Γαλανόπουλος Χαράλαμπος Πρόεδρος Ένωσης Αγρ. Συνετ. Πολυγύρου 87 Γλιάς Νικόλαος Ιδιώτης-Αγρότης Γαλαρινος Χαλκιδικής Γούλας Γιώργος ΚΟΛΟΡΑ Α.Ε Θέρμη 89 Δερμενούδης Δημήτρης Γεωπόνος-αγρότης, Βασιλικά, Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος Επίκουρος Καθηγητής Δασολογίας, ΑΠΘ Πόντου 6, Θέρμη 91 Καϊτατζής Χάρης Δήμος Βασιλικών Δ.Σ. Βασιλικά, Κουτζιαρής Θεόδωρος Πρόεδρος ΝΔ Ανθεμούντα Γαλάτιστα Κωνσταντινίδης Θεόδωρος Γεωργός - Δ.Σ. Βασιλικών Αγ. Παρασκευή, ΤΘ 68, Κωνσταντινίδης Παύλος ΕΘΙΑΓΕ Μ. Αντύπα 3α Θέρμη 95 Λίτσας Δημήτρης Αγροτικός Συν/σμός Θέρμης ΤΘ 60027, Θέρμη Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

86 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 96 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος Τ. Ο. Συνασπισμού Δήμου Βασιλικών Βασιλικά, Μουρμούρας Βλάσσης Αγρ. Συν. Θέρμης 98 Μπογιατζόγλου Γεώργιος Σύνδεσμος Ύδρευσης Ευρύτερης Περιοχής Μίκρας Πλαγιάρι Νικολαϊδης Νίκος Ιδιώτης Κολοκοτρώνη 28α, Θέρμη 100 Οικονόμου Ανδρέας "Φίλοι της Βαλκανικής Χλωρίδας" Γαμβέττα 93α Θεσ/νίκη 101 Παλαιοκώστας Ιωάννης Ιδιώτης - Χημικός Τσαλδάρη 31, Θέρμη 102 Πεχλιβανίδης Δημήτρης Ιδιώτης - Αγρ. Συν/σμός Σουρωτής Σουρωτή Τσαρτσαφλής Άγγελος του Δημητρίου Εκπρόσωπος Κτηνοτρόφων Δ. Ανθεμούντα Γαλάτιστα Επιχειρήσεις ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 104 ΤΑΣΟΣ ΣΤΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΤΑΣΤΑ Εμπορική και Βιομηχανική εταιρεία αυτοκινήτων 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Μηχανιώνας 105 Express Service KTEO ΚΤΕΟ Τ.Θ Θέρμη 106 AUTOVISION KTEO - ADR AE ΚΤΕΟ Τ.Θ Θέρμη Πρατήρια καυσίμων και εφοδιασμού 106 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Χ. - ΠΟΡΦΥΡΙΑΔΗΣ Γ. Πρατήριο ΕΚΟ 20ο χλμ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου 107 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Πρατήριο ΕΚΟ 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 108 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΚΟΜΠΛΕΣ ΟΕ Πρατήριο ΕΚΟ 8ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης 109 Σ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΣ - Γ. ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ Πρατήριο ΕΚΟ Τ.Θ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ Πρατήριο ΒΡ 14ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Μουδανιών 111 ΛΑΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ Πρατήριο ΒΡ Ν. Ραιδεστός Θεσ/νίκης 112 Πρατήριο JetOil Πρατήριο υγρών καυσίμων Ν. Ραιδεστός Θεσ/νίκης 113 ΕΡΜΗΣ ΑΕΜΕΕ Πρατήριο SHELL Χαλκιδικής & Βασιλέως Κων/νου ΠΑΡΛΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Πρατήριο SHELL 16ο χιλ. ΕΟ Θεσ/νίκης-Πολυγύρου ΣΙΜΟΥΔΗΣ ΑΕ Πρατήριο SHELL Μαρίνου Αντύπα 28, ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. Πρατήριο υγρών καυσίμων 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Βασιλικών 117 Φωτιάδης Σταμ. Ιωάννης Πρατήριο υγρών καυσίμων Aegean 16ο χιλ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου Άλλες εμπορικές δραστηριότητες 118 Γ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΕ Επεξεργασία και εμπορία ιχθυηρών και οστρακοειδών 17ο χλμ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

87 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 119 ΑΒΒ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Προϊόντα & υπηρεσίες στις τεχνολογίες αυτοματισμού και ενέργειας ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/νίκης-Ν. Μουδανιών 120 Οικονομίδης πρώην βαφείο ΒΙΠΕ Θέρμης Διαχείριση Αποβλήτων 121 ΚΔΑΥ Θέρμης ΚΔΑΥ Παραπλεύρως στρατοπέδου ΣΕΔΕΣ (ΠΜ 350), ΕΕΛ Θέρμης Μονάδα επεξεργασία λυμάτων 123 INTERGEO ΕΠΕ Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων ΒΙΠΕ Θέρμης - Τ.Θ ΧΔΑ Ταγαράδων Χώρος διάθεσης αποβλήτων Ταγαράδες-Θεσ/νίκης 125 Παλιός ΧΑΔΑ Θέρμης Περιβαλλοντικό Πάρκο Θέρμης Θέρμη (Πανόραμα) Εγκαταστάσεις στον τομέα των μεταφορών 126 Αμαξοστάσιο Δήμου Θέρμης Αμαξοστάσιο - εργατάξιο Γωνία οδών Καπετάν Χάψα & Μανδρίτσα 127 Αερολιμένας Θεσσαλονίκης "Μακεδονία" Πολιτικό Αεροδρόμιο Νέο Ρύσιο Βιομηχανικές Δραστηριότητες 128 Κεραμοποιΐα Χριστοδουλίδη Κεραμοποιία 18ο χλμ. Θεσ/νίκης-Περαίας Θέρμη 129 PURIPLAST HELLAS AE Βιομηχανία πλαστικών 13ο χλμ. Οδ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου 130 ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Δομικά υλικά Ν. Ραιδεστός Θεσ/νίκης 131 BSH ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ Βιομηχανική Εταιρεία Γεωργικής Σχολής ΜΠΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. Βιομηχανία πλαστικών ΒΙΠΕ Θέρμης 133 IKOPLAST Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ & ΣΙΑ ΟΕ Πλαστικά υλικά 14ο χλμ. Θεσ/νίκης-Πολυγύρου 134 ΝΤΕΚΑΠΛΑΣΤ Κ. ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ-Β. ΔΕΛΗΓΚΑΡΗΣ ΑΕ Πλαστικά υλικά Θέρμη 135 ΤΡΙΧΑΚΗΣ Α. "ΚΥΒΟΣ" ΑΕ Συσκευαστικά είδη Ν. Ραιδεστός Θεσ/νίκης 136 COCA-COLA E.E.E. (ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ) Ελληνική Εταιρεία Εμφιαλώσεως 17ο χλμ. Πολυγύρου-Θέρμης 137 ΟΛΥΜΠΟΣ ΑΕ Πλαστικά υλικά ΒΙΠΕ Θέρμης 138 ΝΑΜΚΟ ΕΛΛΑΣ ΑΕ Βιομηχανία οχημάτων Ν. Ραιδεστός Θεσ/νίκης 139 ΚΟΛΟΡΑ ΑΕ Επεξεργασία υφασμάτων Θέρμη Τ.Θ MULTY FOAM A.B.E.E. Πλαστικά υλικά 1ο χλμ. Θέρμης-Πανοράματος Τ.Θ ΝΑΜΚΟ ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ Βιομηχανία Οχημάτων Ν. Ραιδεστός Τ.Θ SATO ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΕ Έπιπλα Θέρμη Τ.Θ Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

88 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΤΟΠΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΦΟΡΕΑΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 143 SUXESS ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Ε. Βιομηχανία Χάρτου οδός Θεσ/νίκης-Πολυγύρου (12ο χλμ.) 144 ΒΙΟΚΑΡ Α. ΧΟΛΗΣ ΑΕΒΕ Βιδοποιία και καρφοποιία οδός Θεσ/νίκης-Πολυγύρου (13ο χλμ.) 145 ΠΑΠΑΔΕΛΗ ΑΦΟΙ ΑΕ Καθρέπτες-έπιπλα ΒΙΠΕ Θέρμης 146 ΠΕΤΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΕΒΕ Εμπορία και επεξεργασία κρεάτων 15ο χλμ. Θεσ/νίκης-Επανομής 147 REGAL Ενεργειακά Αερόθερμα Τζάκια Ν. Ραιδεστός 148 ΠΕΡΣΙΚΑ (πρώην εγκατάσταση) Χαλιά ΒΙΠΕ Θέρμης 149 Finport Συστήματα Αλουμινίου ΒΙΠΕ Θέρμης 150 ΑΛΥΣΙΔΑ Εργοστάσιο υποδημάτων Θέρμης Τ.Θ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΑΡΤΟΥ Επεξεργασία χάρτου ΒΙΠΕ Θέρμης Στρατιωτικές εγκαταστάσεις Πτέρυγα Μάχης Στρατιωτικό Αεροδρόμιο Στρατιωτικό αεροδρόμιο Μίκρας 153 Στρατόπεδο "Γ. Μακρή" Στρατόπεδο Θέρμη Θεσσαλονίκης Εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, χημικών ουσιών και 154 HEALING (ΧΙΛΙΝΚ) ΕΛΛΑΣ Φαρμακευτικά χημικά προϊόντα 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ Θέρμη 155 Συνεταιρισμός Φαρμακοποιών Θεσσαλονίκης Φαρμακευτικά χημικά προϊόντα 17ο χλμ. Πολυγύρου-Θέρμης 156 PHARMAGORA SA Φαρμακευτικά χημικά προϊόντα ΒΙΠΕ Θέρμης Έργο LIFE07 ENV/GR/000278

89 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 1 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος - Τομέας Βορείου Ελλάδος Αδριανουπόλεως 24, Θεσσαλονίκη κ. Κων/να Μήτσιου 2 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Καρούτζος Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Γενικός Διευθυντής Εσωτερικής Λειτουργίας, Ηλίας Θεοδωρίδης 3 Αποκεντρωμένη Περιφέρεια Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Προϊστάμενος Νικόλαος Τσοτσόλης 4 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Προϊστάμενος Κων/νος Χριστιανόπουλος 5 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας (έως 30 Ιουνίου 2011) Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Προϊστάμενος Μπούρας Βενέτης 6 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Τεχνικού Ελέγχου Κεντρικής Μακεδονίας Τάκη Οικονομίδη - Καθ.Ρωσσίδου 11 Προϊσταμένη Νίνα Γραμματικοπούλου 7 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Υδάτων Κεντρικής Μακεδονίας Λ.Γεωργικής Σχολής 46, 55102, Φοίνικας Θεσ/νίκης Προϊσταμένη Χαρίκλεια Μιχαλοπούλου 8 9 Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Λ.Γεωργικής Σχολής 46, 55102, Φοίνικας Θεσ/νίκης Προϊστάμενος Νικήτας Φραγκισκάκης Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας Ναυαρίνου 28 - Δημ. Καραολή, Καλαμαριά Προϊστάμενος Γιαννάκης Ποτιούδης Ενδιάμεση Διαχειρισική Αρχή Λεωφ. Γεωργικής Σχολής 65, Κτίριο ZEDA, Πυλαία Προϊσταμένη, Αγγελική Ωραιοπούλου Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Θεμιστοκλή Σοφούλη 62 Α, Θεσσαλονίκη Δ/ντρια, Έφη Στάιου 10 Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση Κεντρικής Μακεδονίας Βασ. Όλγας 198, Περιφερειάρχης Παναγιώτης Ψωμιάδης 11 Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης Βασ. Όλγας 198, Αντιπεριφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας 12 Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής Διοικητήριο, Πολύγυρος, Χαλκιδική Αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Ιωάννης 13 Γενική Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Βασ. Όλγας 198, Θεσ/νίκης Γιάντσης Απόστολος 14 Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, κεντρική υπηρεσία Μοναστηρίου 12, Θεσ/νίκη Μπουρνής Νικόλαος 15 Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας, Χαλκιδικής Διοικητήριο, Πολύγυρος, Χαλκιδική Κωτσερίδης Ιωακείμ 16 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Χαλκιδικής Διοικητήριο, Πολύγυρος, Χαλκιδική Μάντζιο Βασίλειο 17 Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, κεντρική υπηρεσία Αλ. Παπαναστασίου 63 Γούναρης Κλήμης 18 Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, κεντρική υπηρεσία Αιγαίου 15 & Σολωμού 1 Σαλογιάννου Κωνσταντία 19 Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Σίμος Δανιηλίδης (Πρόεδρος) 26ης Οκτωβρίου 43, Θεσσαλονίκη ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 20 Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη κ. Θεολόγος Λόης Παπαδόπουλος Οργανισμός Ρυθμιστικού Σχεδίου & Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Τομέας Προστασίας Περιβάλλοντος Οργανισμός Ρυθμιστικού Θεσσαλονίκης & Περιβάλλοντος Θεσσαλονίκης - Τομέα Φυσικού Σχεδιασμού Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη Βασ. Όλγας 105, Θεσσαλονίκη Κ. Μίρκα Ράδου, κ. Κώστα Νικολάου Λιλιμπάκη Μαρία Έργο LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S)

90 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΟΜΜΑΤΩΝ 23 Νομαρχιακή Επιτροπή Ν. Δημοκρατίας Β' Περιφέρειας Μητρ. Ιωσήφ 8, Θεσ/νίκη 24 Νομαρχιακή Επιτροπή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β' Περιφέρειας Μοναστηρίου 137, Θεσ/νίκη 25 Νομαρχιακή Επιτροπή Κ.Κ.Ε. Β' Περιφέρειας Εγνατία 89, Θεσσαλονίκη 26 Νομαρχιακή Επιτροπή Συνασπισμού Β' Περιφέρειας Ερμού 32, ΤΚ 54623, Θεσσαλονίκη κ. Κ. Βουδούρη ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ- ΣΥΝΣΕΣΜΟΙ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 27 TEE Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας Μ. Αλεξάνδρου Θεσσαλονίκη Πρόεδρος Κονακλίδης Τάσος Αντιπρόεδρος Άννα Μίχου 28 Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) - Παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας Βενιζέλου 64, 5 ος όροφος, Θεσσαλονίκη Πρόεδρος Σαρόπουλος Αθανάσιος 29 Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε. Καθηγητής Ελευθέριος Ιακώβου (Πρόεδρος) Διοικητήριο, Θεσ/νίκη 30 Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας Πελοπίδας Καλλίρης (Πρόεδρος) Μητροπόλεως 12-14, Αθήνα 31 Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος Νικόλαος Πέντζος (Πρόεδρος) Πλ. Μοριχόβου 1, Θεσσαλονίκη 32 Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Δημήτρης Μπακατσέλος (Πρόεδρος) Τσιμισκή 29, Θεσ/νικη 33 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Παναγιώτης Παπαδόπουλος (Πρόεδρος) Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη 34 Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης Συμεών Διαμαντίδης (Α' Αντιπρόεδρος) Αριστοτέλους 27, Θεσσαλονίκη 35 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Δημήτριος Λακασάς (Πρόεδρος) Πλ. Μοριχόβου Θεσσαλονίκη 36 Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος Αναστάσιος Αλεξανδρίδης (Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος) Πλ. Μοριχόβου Θεσσαλονίκη 37 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Κ. Μαλλίνης (Πρόεδρος) ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Κτίριο Γ2, Ταχ. Θ , Θέρμη 38 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος Σ. Ιγνατιάδης (Διευθυντής) ΒΕΠΕ ΤΕΧΝΟΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, Κτίριο Γ2, Ταχ. Θ , Θέρμη 39 Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος (ΣΕΠΕΕ) Θεόφιλος Ασλανίδης (Γενικός Διευθυντής) Ερμού 18α, Θεσσαλονίκη 40 ΕΚΕΤΑ Α. Κωνσταντόπουλου (Πρόεδρος) 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ , ΕΚΕΤΑ-Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας Α. Τσαυτάρη (Διευθυντής) 6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ , ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Πληροφορικής & Τηλεματικής Μ. Πέτρου (Διευθύντρια) 43 ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων Ε. Κακαρά (Διευθυντής) 44 ΕΚΕΤΑ - Ινστιτούτο Μεταφορών Γ. Γιαννόπουλος (Διευθυντής) 45 Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης Ν. Ευθυμιάδης (Πρόεδρος) 46 ΑΠΘ καθηγητής Ι. Μυλόπουλος (Πρύτανης) 47 ΑΠΘ 48 ΑΠΘ 49 ΑΠΘ καθηγητής Ιωάννης Παντής (Αντιπρύτανης Οικονομικοού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης) Καθηγήτρια Σοφία Κουίδου-Ανδέρου (Αντιπρύτανις Πρόεδρος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας) Καθηγήτρια Δέσπω Λιάλιου (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού) 50 Επιτροπή Ερευνών ΑΠΘ Γ. Πετρίδου (Προϊσταμένη) 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ , Θέρμη 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ , Θέρμη 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης Τ.Θ , Θέρμη 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ , Θέρμη Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Κτίριο Διοίκησης, Θεσσαλονίκη Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Κτίριο Διοίκησης, Θεσσαλονίκη Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Κτίριο Διοίκησης, Θεσσαλονίκη Πανεπιστημιούπολη ΑΠΘ - Κτίριο Διοίκησης, Θεσσαλονίκη 3ης Σεπτεμβρίου ανεπιστημιούπολη ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 51 Πανεπιστήμιο Μακεδονία Καθηγητή Ι. Χατζηδημητρίου (Πρύτανης) Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Θεσσαλονίκη 52 Πανεπιστήμιο Μακεδονία Αν. Καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη (Αντιπρύτανις Οικονομικό Προγραμματισμού & Ανάπτυξης) 53 Διεθνές Πανεπιστήμιο Προέδρος, Καθηγητής Κώστας Γραμμένο 54 Διεθνές Πανεπιστήμιο Αντιπρόεδρος, Καθηγητής Ν. Μουσσιόπουλος Εγνατία 156, Τ.Θ. 1591, Θεσσαλονίκη 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θέρμη Έργο LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S)

91 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 55 Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας Προέδρος Διοικούσας Επιτροπής Καθηγητής Θ. Χατζηπαντελή Πάρκο Αγίου Δημητρίου Κοζάνη 56 ΑΤΕΙΘ καθηγητής Π. Καρακολτσίδης (Πρόεδρος) ΤΘ 141, ΑΤΕΙΘ καθηγητής Κ. Βαρσαμίδης (Αντιπρόεδρος Επιτροπής Ερευνών) ΤΘ 141, ΑΤΕΙΘ καθηγητής Π. Τζιώνας (Αντιπρόεδος) ΤΘ 141, ΑΤΕΙΘ καθηγητής Ε. Παπαστεργιάδης (Εκπρόσωπος) ΤΘ 141, Κέντρο Ερευνών Νοτιανατολιής Ευρώπης (SEERC) Ν. Ζάχαρης (Διευθυντής) Προξένου Κορομηλά 24, Θεσσαλονίκη 61 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Δ. Πασχαλούδης (Πρόεδρος) Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 62 ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ Δ. Ιωαννίδης (Αντιπρόεδρος Οικονομικού Προγραμματισμού & Ανάπτυξης) Τέρμα Μαγνησίας, Σέρρες 63 ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Δρ. Σοφία Μπελιμπασάκη (Διευθύντρια) Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ - Θέρμη, ΤΘ 60272, Θέρμη 64 Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ - Τεχνόπολη Α. Τζήκας (Πρόεδρος) ΤΘ 60755, Θέρμη 65 Επιχειρηματικό Πάρκο ΤΠΕ - Τεχνόπολη Γ. Ασημακόπουλος (Γενικός Διευθυντής) ΤΘ 60755, Θέρμη 66 Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-I4g Ε. Ευθυμιάδου (Πρόεδρος) ΤΘ 22461, Θερμοκοιτίδα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων Incubation for Growth-I4g Θ. Προκοπίου (Δ/ντας Σύμβουλος) ΤΘ 22461, Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων THERMI A.E. Β. Τάκας (Πρόεδρος) 9ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΘ 60053, Θέρμη 69 Θερμοκοιτίδα Επιχειρήσεων THERMI A.E. Ι. Αγναντιάρη (Αναλυτής Επενδύσεων) 9ο χλμ. Θεσ/νίκης-Θέρμης, ΤΘ 60053, Θέρμη 70 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Π. Κοκορότσικος (Πρόεδρος) ΤΘ 22461, ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. Ε. Ταυρίδης (Δ/ντας Σύμβουλος) ΤΘ 22461, ΑΤΛΑΝΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. Α. Μαγκλής (Πρόεδρος) ΤΘ 60683, Θέρμη 73 PLANET A.E. Χ. Γιαννακόπουλος (Πρόεδρος/Διευθύνοντας Σύμβουλος) Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, Αθήνα 74 BCS ΕΠΕ Γ. Μιχαηλίδης (Διευθύνοντας Σύμβουλος) Λεωφόρος Νίκης 61, Θεσσαλονίκη 75 INNOVATIA Systems Μ. Μεταξάς (Διαχειριστής) Πλ. Δημοκρατίας, Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη 76 INNOVATIA Systems Ι. Τόλιας (Διαχειριστής) Πλ. Δημοκρατίας, Δωδεκανήσου 22, Θεσσαλονίκη 77 Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναστασιάδης Ιωάννης (Πρόεδρος) Πλούτωνος 27, Θεσσαλονίκη 78 Αναπτυξιακή Εταιρεία Βορειοδυτικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. 28ης Οκτωβρίου 148Β, Σταυρούπολη, 56430, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 79 ΙΝΑ-Ινστιτούτο Μελετών, Ερευνών, Τηλεπικοινωνιών & Πληροφορικής Χωρών ΝΑ Ευρώπης Π. Αγγελίδης (Πρόεδρος) 9ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Κτίριο THERMI 1, Γραφείο Δ8, ΤΘ 60080, Θέρμη 80 Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης ΚΕΠΑ Σ. Σκοτίδας (Πρόεδρος) Μ. Αντύπα 41, Θέρμη 81 ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Κτηνιατρικών Ερευνών Θεσσαλονίκης Δρ. Λουκία Αικατερινιάδου (Ερευνήτρια) Κτήμα ΕΘΙΑΓΕ - Θέρμη, ΤΘ 60272, Θέρμη 82 ΕΘΙΑΓΕ-Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Θωμάς Παπαχρήστος Λουτρά Θέρμης, Βασιλικά Θεσ/νίκης 83 Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών Κωστή Μοσκώφ 10 & Φράγκων 1, Ν. Βερράνης, Πολυζώνης 84 AΝΕΤΧΑ ΑΕ AΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε. 22ας Απριλίου & Μακεδονίας, Πολύγυρος 85 ΕΚΒΥ, Ελληνικό Κέντρου Βιοτόπων- Υγροτόπων 14ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, ΘΕΡΜΗ, Τ.Θ κ. Αλεξανδρίδου Ευτυχία 86 Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Επιμενίδου 19, Άνω Πόλη, κ. Βασίλης Κονιώρδου 87 Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος Λουτρών 18, Τ.Κ Λαγκαδάς Έργο LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S)

92 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 88 Αμερικανική Γεωργική Σχολή Μαρίνου Αντύπα 12, Τ.Θ. 23, Θεσσαλονίκη Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Πρόεδρος Δήμητρα Προφήτου-Αθανασιάδου, 89 Αγρόκτημα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 14 ο χλμ Θεσσαλονίκης-Μηχανιώνας, Θέρμη Καθηγήτρια Διευθυντής: Λιθουργίδης Αναστάσιος 90 Δ/νση Α βάθμιας Εκπαίδευσης Δ. Θεσ/νίκης Ιασωνίδου 8, Θεσσαλονίκη κ. Απανωμεριτάκη-Ιωάννου Όλγα 91 Γεωπονική Σχολή, Toμέας Εγγείων Βελτιώσεων Εδαφολογίας & Γεωργικής Μηχανικής, Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας ΑΠΘ, Αγρόκτημα Πανεπιστημίου, 14ο χλμ Θεσ/νίκης Μηχανιώνας καθ. Γ. Ζαλίδης 92 Τμήμα Χημείας, Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, κ. Φυτιάνος Κωνσταντίνος 93 Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τομέας Υδραυλικής & Περιβάλλοντος ΑΠΘ, κ. Βαφειάδης Μαργαρίτης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 94 Υ.Π.Α.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, 55103, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ κ. Ι.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Δήμοι Ν. Θεσσαλονίκης 95 Δήμος Αμπελοκήπων - Mενεμένης Λάζαρος Κυρίζογλου , Δήμος Βόλβης Δημήτρης Γαλαμάτης , , , Δήμος Δέλτα Νικόλαος Γιουτίκας Δήμος Θερμαϊκού Γιάννης Αλεξανδρής Δήμος Θέρμης Θόδωρος Παπαδόπουλος Δήμος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης Δήμος Καλαμαριάς Θεοδόσης Μπακογλίδης , Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου Στάθης Λαφαζανίδης , Δήμος Λαγκαδά Ιωάννης Αναστασιάδης , Δήμος Νεάπολης - Συκεών Σίμος Δανιηλίδης , Δήμος Παύλου Μελά Διαμαντής Παπαδόπουλος , Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης Δήμος Χαλκηδόνος Παναγιώτης Δαϊκούδης Δήμος Ωραιοκάστρου Δημήτριος Σαραμάντος Δήμοι Ν. Σερρών 109 Δήμος Αμφίπολης Πέτρος Πετρίδης , , Δήμος Βισαλτίας Δήμτριος Καλαϊτζίδης Δήμος Εμμανουήλ Παππά Ευάγγελος Καλαθάς , Δήμος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσακιαχίδης Δήμος Νέας Ζίχνης Ανδρέας Δαϊρετζής , Δήμος Σερρών Πέτρος Αγγελίδης , Δήμος Σιντικής Απόστολος Καρύδας , , Δήμοι Ν. Κιλκίς 116 Δήμος Κιλκίς Ευάγγελος Μπαλάσκας , , Δήμος Παιονίας Αθανάσιος Λαπορδας , Δήμοι Ν. Ημαθίας 118 Δήμος Αλεξάνδρειας Φώτιος Δημητριάδης , Δήμος Βέροιας Χαρούλα Ουσουλτζογλου , Έργο LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S)

93 ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 120 Δήμος Νάουσας Αναστάσιος Καραμπάτζος , Δήμοι Ν. Πέλλης 121 Δήμος Αλμωπίας Δημήτρης Πασόης , , Δήμος Έδεσσας Δημήτριος Γιαννου , , Δήμος Πέλλας Γρηγόρης Στάμκος Δήμος Σκύδρας Γεώργιος Χοιδης , Δήμοι Ν. Πιερίας 125 Δήμος Δίου-Ολύμπου Γιώργος Παπαθανασίου , , Δήμος Κατερίνης Σάββας Χιονίδης , , Δήμος Πύδνας-Κολινδρού Ευάγγελος Πολύζος Δήμοι Ν. Χαλκιδικής 128 Δήμος Αριστοτέλη Χρήστος Πάχτας Δήμος Κασσάνδρας Βασίλης Παπαγιάννης Δήμος Νέας Προποντίδας Δαμιανός Ιορδανίδης Δήμος Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος Δήμος Σιθωνίας Ιωάννης Τζίτζιος , Έργο LIFE07 ENV/GR/ Soil Sustainability (So.S)

94 6.7 Ημερίδες / Συνέδρια Ημερίδα έργου σε συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ (2/4/2012) Συμμετέχοντες 88

95 89

96 90

97 91

98 92

99 93

100 94

101 Φωτογραφίες 95

102 Αφίσα 96

103 Ημερίδα έργου σε συνεργασία με ΤΕΕ (4/4/2012) Συμμετέχοντες 97

104 98

105 99

106 100

107 Φωτογραφίες 101

108 Αφίσα 102

109 Ημερίδα λήξης έργου (8/6/2012) Συμμετέχοντες 103

110 104

111 105

112 Φωτογραφίες 106

113 6.8 Διαλέξεις / Σεμινάρια Σεμινάριο αγροτών στα Βασιλικά (26-27/3/2012) Αιτήσεις συμμετοχής 107

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.)

LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) LIFE07 ENV/GR/000278 SOIL SUSTAINABILITY (So.S.) Αειφορική διαχείριση εδάφους στην Yδρολογική λεκάνη του Ανθεμούντα με βάση την Ευρωπαϊκή Θεματική στρατηγική για το έδαφος Ενέργεια 1: Διοίκηση & παρακολούθηση

Διαβάστε περισσότερα

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας

(ΕΠ ΠΔΜ 2014-2020) Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2007 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2009 ΣΕΠΒΕ 2007-2009 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας Α Αντιπρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT

Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT Ανάπτυξη τοπικών σχεδίων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέχρι το 2020 LIFE07 ENV/GR/000282 LAYMAN S REPORT ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Αντικείμενο και στόχοι του έργου Περιοχή εφαρμογής Μεθοδολογία Αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ Πρωτοβουλία ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ www.medsos.gr www.gr.boell.org www.depp.gr Αθήνα 2013 Έκδοση: Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS www.medsos.gr Συντακτική ομάδα: Άννυ Μητροπούλου Κλειώ Μονοκρούσου Ερμιόνη Φρεζούλη Επιμέλεια

Διαβάστε περισσότερα

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242]

LIFE Περιβάλλον «Συνεργατική Περιβαλλοντική Αναγέννηση σε Πόλεις-Λιμάνια: Ο Κόλπος της Ελευσίνας το 2020» [LIFE05 ENV/GR/000242] Διαδικασίες διαβούλευσης και δημιουργίας κοινού οράματος Εγχειρίδιο χρήσης [LIFE05 ENV/GR/000242] Εγχειρίδιο Χρήσης για το πώς λειτουργεί μια διαδικασία Διαβούλευσης για τη δημιουργία Κοινού Οράματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου

Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ» με διακριτικό τίτλο TRAWBOR

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΦΗΒΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΣΥΜ- ΒΟΥΛΩΝ by www.designobsession.gr, 2010 ΟΜΑΔΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2009 «Δεν χρειάζεται να είσαι γέρος για να είσαι σοφός» Παροιμία της αφρικανικής φυλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια

ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δι@ύγεια «ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ & ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης

Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης 2012 Ετήσιος Απολογισμός Περιφέρειας Κρήτης Περιφέρεια Κρήτης Φεβρουάριος 2013 2 Περιεχόμενα Μήνυμα Περιφερειάρχη... 4 Μέρος 1 ο : Πρόγραμμα Δράσης Περιφέρειας Κρήτης... 7 Προπαρασκευή για τους Εορτασμούς

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ EETAA ΤΑ ΝΕΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Σεπτέμβριος 2013 Ελληνικά Αρκτικόλεξα ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕΠΒΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 - ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 27 ΙΟΥΝΙOY 2011 ΣΕΠΒΕ 2009-2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος Αναστάσιος Τζήκας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Σελίδα2 ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους Βιομάζας» ΗΜΕΡΙΔΑ «Συγκομιδή, Εφοδιασμός και Εμπόριο Ξυλώδους

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

Αρ. Διακήρυξης: 2/2013. στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Διακήρυξη Διαγωνισμού για την ανάθεση του Έργου «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE OF GRADUATED AND ENTREPRENEURSHIP»

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F

Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Σχεδιασμός επικοινωνίας και διάχυσης του έργου LIFE AMMOS Δράσεις Β, C & F Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS Οκτώβριος2013 Το έργο LIFE AMMOS Ολοκληρωμένη εκστρατεία ενημέρωσης για τον περιορισμό των απορριμμάτων καπνιστών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2007-2009 Ο απολογισμός που παρουσιάζεται αφορά την περίοδο μετά τις τελευταίες εκλογές του Τ.Ε.Ε. το Νοέμβρη του 2006 και πιο συγκεκριμένα

Διαβάστε περισσότερα

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»

στο πλαίσιο Υλοποίησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» Τεύχος Διακήρυξης Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του Έργου: «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ - TRANSNATIONAL INITIATIVE FOR GUIDANCE

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε

Ευρωπα κά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίε Ελληνική ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙ ΙΙΟΟ ΕΕΣΣΩΩΤΤΕΕΡΡΙ ΙΙΚΚΩΩΝΝ,,, ΑΑΠΠΟΟΚΚΕΕΝΝΤΤΡΡΩΩΣΣΗΗΣΣ && ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟΝΝΙ ΙΙΚΚΗΗΣΣ Ι ΙΙΑΑΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ Σε αυτό το τεύχο Ευρωπαϊκά Προγράµµατα και Πρωτοβουλίες 1 Κοινοτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης»

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Ανοικτού Διαγωνισμού για το Έργο με τίτλο «Διάχυση Προβολή και Υιοθέτηση Πολιτικών και Πρακτικών Διαχείρισης της Ενεργού Γήρανσης» το οποίο αποτελεί το υποέργο 4 της Εγκεκριμένης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΕΘΝΟΥΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ Ταχ. /νση: ιοικητήριο Ταχ. Κώδικας: 54123 Θεσσαλονίκη ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Πληροφορίες: Ζαφειρίδης Αναστάσιος & ΜΗΤΡΩΟ Σταµατοπούλου Φωτεινή Τηλ.: 2310-379046 ή 115 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ)

ΕΝΕΡΓΕΙΝ. Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Έργο: Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη σε Περιφερειακό, Διαπεριφερειακό και Διασυνοριακό Επίπεδο (ΕΝΕΡΓΕΙΝ) Π.Ε. 3 Περιφερειακά και Μακρο Περιφερειακό / Διασυνοριακό Σχέδιο Δράσης για Βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου

ENERGY FOR MAYORS. Energy for Mayors. Tα κυριότερα σημεία του έργου Energy for Mayors Tα κυριότερα σημεία του έργου ENERGY FOR MAYORS Ενδυνάμωση της ικανότητας των Συντονιστών και Υποστηρικτών του Συμφώνου των Δημάρχων για μεγιστοποίηση της υποστήριξής τους προς Ευρωπαϊκούς

Διαβάστε περισσότερα

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης

Το Mέλλον των Δασών. Μιχάλης Μπινιχάκης Το Mέλλον των Δασών Μιχάλης Μπινιχάκης Η ταυτότητα του προγράμματος Τίτλος Υλοποίηση Χρηματοδότηση Το Μέλλον των Δασών WWF Ελλάς Κοινωφελή Ιδρύματα Ι.Σ. Λάτση, Α.Γ. Λεβέντη, Μποδοσάκη και ιδιώτες Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ.

Μθάν^θί. Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΙΟΤΟΠΩΝ - ΥΓΡΟΤΟΠΩΝ. Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Μθάν^θί Αρχείο Ε.Κ.Β.Υ. Α/Α Εκτίμηση των αναγκών κατάρτισης για συνετή διαχείριση υγροτόπων στην Ελλάδα Μ αρία Αναγνωστοπούλου, Ελένη Χρυσούλα Αθανασίου, Α γγελικ ή Αημητρίου και Α. Αογοθέτης. Στυλ λιανήκ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΑ: ΒΛ92ΟΡΙΝ-ΙΝΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 25-09-2013 Αρ. Γεν. Πρωτ.: 1457 /25-09-2013 Αρ. Πρωτ. ΕΥΥΑΠ: 1077/25-09-2013 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΡΙΑΚΟΣΤΗΣ ΟΓΔΟΗΣ (38ΗΣ) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γενική Γραμματεία Πληθυσμού & Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΑΘΗΝΑ, 16/10/2008 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 7766 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Ε.Ε. ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ» ΜΕΤΡΟ 4.1 «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5

Επικοινωνιακός Οδηγός για την Πληροφόρηση και τη Δημοσιότητα των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 Περιεχόμενα Σελ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι - ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 7 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ - ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ FRIENDS OF THE EARTH CYPRUS ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ FRIENDS OF THE EARTH CYPRUS ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΥΠΡΟΥ FRIENDS OF THE EARTH CYPRUS ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012 Λεμεσός, Κύπρος: Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Δράσεις... 2 2. Εκστρατείες... 23 3. Παρουσιάσεις... 33 4. Ανοικτές

Διαβάστε περισσότερα