ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ"

Transcript

1 ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΛΔΥΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ ΛΑΜΗΑ 3 ο ΡΑΛΛΤ ΠΡΙΝΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΤΡΛΩΝ 31 ΑΤΓΟΤΣΟΤ 01 ΕΠΣΕΜΒΡΙΟΤ 2013 ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΟ KANONIMO.

2 ΠPOΓPAMMA Έλαξμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Γεπηέξα 12/08/2013 Λήμε Eγγξαθώλ πκκεηνρήο Παξαζθεπή 23/08/2013 ώξα 21:00 Έλαξμε Αλαγλσξίζεσλ άββαην 24/08/2013 Λήμε αλαγλσξίζεσλ άββαην 31/08/2013 ώξα 18:30 Γηαλνκή road book ζηνπο αγσληδόκελνπο άββαην 24/08/2013 Γηαλνκή Eληύπσλ θαη Aξηζκώλ πκκεηνρήο ζηνπο αγσληδνκέλνπο 31/08/2013 ώξα 15:00 ζηνλ ηερληθό έιεγρν Δλεκέξσζε Aγσληδνκέλσλ 31/08/2013 ώξα, 18:00 Γηνηθεηηθόο έιεγρνο, Έιεγρνο Δμαθξίβσζεο απηνθηλήησλ (σξάξην αλάινγα κε αξηζκνύο ζπκκεηνρήο) 31/08/2013 ώξα 15:00 έωο 18:00 ζην MUSIC CAFÉ PROVA ζηελ Παξαιηαθή νδό ζηα Κακέλα Βνύξια 1 ε ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 31/08/2013 ώξα 18:30 ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα Γεκνζίεπζε πίλαθα εθθηλνύλησλ 31/08/2013 ώξα 19:00 Παλεγπξηθή εθθίλεζε 1. 31/08/2013 Λεμε εγγξαθσλ ώξα 21: ζηελ Παξαιηαθή νδό ζηα Κακέλα Βνύξια 2. Δλαξμε αλαγλσξηζεσλ Eθθίλεζε 1 νπ ζθέινπο αγώλα 3. 01/09/2013 Λεμε αλαγλσξηζεσλ ώξα 10: '. ΔΥ 1 : 3,96 ρικ. Μεηά ην ρωξηό Ρεγθίλη ζηνλ 4. Γηαλνκε Road Book ζηηο θαη νρη ζηνλ Σερληθν ρωκαηόδξνκν πξνο Βαζηιηθά-Καξπά ειεγρν ηεο 22.06!!! Tειηθόο Tερληθόο Έιεγρνο 01/09/ Δλεκεξσζε ακέζωο αγσληδνκελσλ κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ζηηο 19.00'. ην ρώξν ηνπ Parc Ferme 6. Γεκνζηεπζε πηλαθα εθθηλνπλησλ ζηηο '. 2 ε ζπλεδξίαζε Αγσλνδηθώλ 01/09/2013 ώξα 14:30 7. ηελ Παλεγπξηθε Γξακκαηεία εθθηλεζε ηνπ αγώλα ζηηο '. Γεκνζίεπζε Aπνηειεζκάησλ 8. 01/09/2013 Σειηθνο ηερληθνο ώξα 15:30 ειεγρνο ζηηο (θαη νρη ζηηο 5.00) ηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα 9. Αξζξν 12.1 Να ζβεζηεη ην "ΓΤΟ" ζθειε θαη ηηο δπν Aπνλνκή Eπάζισλ θνξεο 01/09/2013 πνπ αλαθεξεηαη ώξα 16:00 ζην αξζξν, ηελ ζηηγκε πνπ ν αγσλαο ζην Music ερεη ηξηα Café ζθειε. PROVA ζηελ παξαιία ζηα Κακέλα Βνύξια ΓPAMMATEIA TOY AΓΧNA Η γξακκαηεία ηνπ Αγώλα ζα ιεηηνπξγεί Α) ζηα γξαθεία ηεο Α.Λ.Α.Λακίαο, ηει. : / fax : έσο θαη ηελ Παξαζθεπή , Β) από δε ην άββαην 31/08/2013 ζην Music Café PROVA ζηελ παξαιία ησλ Κακέλσλ Βνύξισλ Oη αγσληδόκελνη πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ζπλερή επαθή κε ηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα γηα λα παξαιακβάλνπλ ηα δειηία πιεξνθνξηώλ. EΠIHMO ΠINAKA ANAKOINΧEΧN ηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα

3 OPΓANΧH APΘPO 1 ΟΡΓΑΝΧΖ O αγώλαο, ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Aζιεηηθνύ Kώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Eζληθνύ Aζιεηηθνύ Kαλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/ΟΜΑΔ θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ Ράιιπ θαη Ράιιπ πξηλη θαη ηνπ παξόληνο πκπιεξσκαηηθνύ Kαλνληζκνύ (πνπ απνηειεί ζπκπιήξσκα ηνπ Γεληθνύ Kαλνληζκνύ) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ. 1.1 KAΘOPIMO Oλνκαζία ηνπ αγώλα Oξγαλωηήο 3ν Ράιιπ πξίλη Κακέλωλ Βνύξιωλ Αγωληζηηθή Λέζρε Απηνθηλήηνπ Λακίαο (Α.Λ.Α.Λ.) Ζκεξνκελία δηεμαγωγήο 31/8-01/09/ OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH Δπίηηκνο Πξόεδξνο Σεηξηκίδαο Δπάγγεινο Γήκαξρνο Μώινπ-Αγίνπ Κωλζηαληίλνπ Πξόεδξνο Κπξίηζεο Αζαλάζηνο Mέιε TEΛEXH TOY AΓΧNA Γξεγνξόπνπινο Αλδξέαο Υαξαιάκπνπο Αγεζίιανο Πξόεδξνο Αγωλνδηθώλ Γθνπξηζνύιεο Θωκάο Aγωλνδίθεο Παξαηεξεηήο ΔΠΑ-ΟΜΑΔ Καπέιιαο Αλαζηάζηνο Σζέηζνο Κωλζηαληίλνο Γθνπξηζνύιεο Θωκάο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα Μαλώιεο Νηθόιανο Γξακκαηέαο ηνπ Αγώλα Αλαγλωζηόπνπινο Νηθόιανο Δπηθεθαιήο Σερληθόο Έθνξνο Κνύγηαο Ζιίαο Tερληθόο Έθνξνο Απνζηνιόπνπινο Βαζίιεηνο Yπεύζπλνο ζρέζεωλ κε Αγωληδνκέλνπο Τπεύζπλνο αζθαιείαο Yπεύζπλνο Tύπνπ ηηβαρηάξεο Αληώλεο Σζηιίθαο Απόζηνινο ηηβαρηάξεο Αληώλεο Τπεύζπλνο GPS Tracking Τπεύζπλνο Απνηειεζκάηωλ My Track ηαζάθνο Γεκήηξεο Infomega - Αλδξηηζάθεο Νηθόιανο Eπηθεθαιήο γηαηξόο Κνδξνπνύινπ Μαίξε

4 ΓENIKOI OPOI APΘPO 2 ΓENIKA 2.1 Ο αγώλαο πξνζκεηξά ζην Παλειιήλην Κύπειιν Υώκαηνο, ζην Eπαζιν Κεληξηθήο Διιάδνο θαη ζην Eπαζιν Νέωλ Οδεγώλ 2013 ΑΡΘΡΟ 3 ΠEPIΓPAΦH 3.1 πλνιηθό κήθνο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα 78,37ρικ 3.2 ύλνιν ρηιηνκέηξσλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ 37,60ρικ 3.3 Σύπνο νδνζηξώκαηνο ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο : ρώκα 3.4 ύλνιν ζθειώλ ύλνιν ηκεκάησλ Γηαδξνκώλ 2 APΘPO 4 ΓEKTA AYTOKINHTA 4.1 -Aπηνθίλεηα Παξαγσγήο (Oκάδαο N - Ν1, Ν2, Ν3, Ν4) - Aπηνθίλεηα Tνπξηζκνύ (Oκάδαο A - Α5, Α6, Α7, Α8), ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ WRC - Aπηνθίλεηα Oκάδαο EΔ (ΔΔ9,ΔΔ10,ΔΔ11,ΔΔ12). - - Απηνθίλεηα ηεο Καηεγνξίαο (Σ1, Σ2, Σ3, Σ6, Σ7, Σ8, Σ9, Δκπνξίνπ, SUV) (ζηνπο αγώλεο όπνπ απηά γίλνληαη δεθηά) - Απηνθίλεηα νκάδσλ πνπ έρνπλ πξνηαζεί θαη εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΟΜΑΔ ζηνπο αγώλεο πνπ πξνζκεηξνύλ γηα ηα αληίζηνηρα πξσηαζιήκαηα. (βιέπε αληίζηνηρνπο ηερληθνύο θαλνληζκνύο). - Απηνθίλεηα Οκάδαο R Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο N ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο, αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο. N 1 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. N 2 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο 1600 θ. εθ. N 3 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. N 4 θιάζε : πάλσ από 2000 θ. εθ. θαη Super Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο A, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ World Rally Cars, ππνδηαηξνύληαη ζηηο παξαθάησ 4 θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: A 5 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. A 6 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο1600 θ. εθ. A 7 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 θ. εθ. θαη R3 A 8 θιάζε : πάλσ από 2000 θ. εθ Tα απηνθίλεηα ηεο νκάδαο EΔ, ππνδηαηξνύληαη ζηηο 4 παξαθάησ θιάζεηο αλάινγα κε ηνλ θπβηζκό ηνπο: EE 9 θιάζε : κέρξη 1400 θ. εθ. EE 10 θιάζε : πάλσ από 1400 έσο1600 θ. εθ. EE 11 θιάζε : πάλσ από 1600 έσο 2000 θ.εθ. EE 12 θιάζε : πάλσ από 2000 θ. εθ. Σα απηνθίλεηα ΔΑ θαη ΔΝ θαηαηάζζνληαη θαη βαζκνινγνύληαη καδί κε ηελ αληίζηνηρε θιάζε ηεο Α ή ηεο Ν. (π.ρ. ΔΑ 5 καδί κε Α5, ΔΝ 1 καδί κε Ν1). ΑΡΘΡΟ 5 ΓHΛΧEI YMMETOXH EΓΓPAΦE Οπνηνο ζέιεη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ αγώλα νθείιεη λα ζπκπιεξώζεη δήισζε ζπκκεηνρήο θαη λα ηελ ππνβάιεη ζηε Γξακκαηεία ηνπ αγώλα,ή κε απνζηνιή fax. ην , ε ειεθηξνληθά ζην ηεο ΑΛΑΛ Aπηή ε δήισζε, καδί κε ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, πξέπεη λα θηάζεη ζηε γξακκαηεία κέρξη ηηο 23/08/2013 θαη ώξα 21:00, εκεξνκελία θαη ώξα ιήμεσο ππνβνιήο ησλ ζπκκεηνρώλ Tα ζηνηρεία πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπλνδεγό κπνξνύλ λα δεισζνύλ κέρξη ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ

5 Eάλ ε δήισζε απηή έρεη ζηαιεί κε fax ηόηε ε πξσηόηππε πξέπεη λα θηάζεη ζηνλ νξγαλσηή ην αξγόηεξν κέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν. ΑΡΘΡΟ 6 ΠAPABOΛA YMMETOXH AΦAΛIH 6.1 Tα παξάβνια ζπκκεηνρήο θαζνξίδνληαη ωο εμήο : Α - Φπζηθά πξόζωπα 200 επξώ Β - Ννκηθά πξόζωπα ή εηαηξίεο 300 επξώ Γ Οδεγόο ΒΟΑΑ 100 επξώ Γ - Νένο Αγωληδόκελνο 120 επξώ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΑΤΣΟΗ ΠΟΤ ΔΚΓΗΓΟΤΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΓΗΑ ΠΡΧΣΖ ΦΟΡΑ ΣΟ 2013, ΣΖΝ ΑΓΧΝΗΣΗΚΖ ΑΓΔΗΑ ΘΑ ΤΠΑΡΥΔΗ ΖΜΔΗΧΖ ΓΖΛΧΣΗΚΖ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ. ΣΟΤ ΑΓΧΝΔ ΡΑΛΛΤ & ΠΡΗΝΣ ΝΔΟΗ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΗ ΘΔΧΡΟΤΝΣΑΗ ΜΟΝΟ ΟΗ ΟΓΖΓΟΗ. 6.2 H δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλν αλ ζπλνδεύεηαη από νιόθιεξν ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο. 6.3 Tν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη εμ νινθιήξνπ ε ππνςήθηνπο πνπ ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ έγηλε δεθηή ε πεξίπησζε πνπ καηαησζεί ν αγώλαο ε πεξίπησζε πνπ αλαβιεζεί ν αγώλαο. Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο ΓΔΝ ΔΠΗΣΡΔΦΔΣΑΗ ζε πεξίπηωζε απνθιεηζκνύ ηνπ απηνθηλήηνπ ιόγω ηερληθνύ πξνβιήκαηνο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβωζεο. 6.4 ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεηαη θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηαγσληδνκέλνπ γηα αζηηθή επζύλε πξνο ηξίηνπο. H αζθάιηζε απηή ηζρύεη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζήο ηνπ θαη παύεη λα ηζρύεη κε ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο έλζηαζεο ή δηαθνξεηηθά από ηε ζηηγκή εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ από απηόλ. H ΟΜΑΔ H ΓΗΟΡΓΑΝΧΣΡΗΑ ΛΔΥΖ, Ζ OPΓANΧTIKH EΠITPOΠH KΑΘΧ ΚΑΗ ΟΓΖΓΟΗ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΓEN ΦΔΡΟΤΝ KAMIA EYΘYNH ΔΝΑΝΣΗ ΣΡΗΣΧΝ ΓIA ΣΤΥΟΝ ATYXHMA ΠOY MΠOPEI NA YMBEI KATA TH ΓIAPKEIA TOY AΓΧNA. Ζ ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ ΒΑΡΤΝΔΗ ΣΖΝ ΑΦΑΛΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ ΔΥΔΗ ΤΝΑΦΘΔΗ ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΚΑΛΤΦΖ ΚΗΝΓΤΝΧΝ ΑΠΟ ΑΤΣΔ ΣΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ. ΑΡΘΡΟ 7 ΑΝΑΓΝΧΡΗΔΗ Οη αλαγλσξίζεηο επηηξέπνληαη κόλν κεηά ηε πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ησλ ζπκκεηνρώλ θαη ηε δηαλνκή ηνπ road book, δειαδή από ην άββαην ηεο πξνεγνύκελεο εβδνκάδαο ηνπ αγώλα, κέρξη ηελ δύζε ηνπ ειίνπ ηεο πξνεγνύκελεο κέξαο ηνπ αγώλα. Αλαγλωξίζεηο πξηλ ηελ πξνγξακκαηηζκέλε ιήμε ηωλ ζπκκεηνρώλ, επηθέξεη πνηλή αθαίξεζεο ηεο αγωληζηηθήο άδεηαο γηα 6 κήλεο από ηελ ΔΠΑ. ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΑΝΑΓΝΧΡΗΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΑ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΟΗΝΖ. Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αλαγλωξίζεωλ αγώλωλ ξάιιπ APΘPO 8 METPA AΦAΛEIA KYKΛOΦOPIA 8.1 Γελ ζα δνζεί εθθίλεζε γηα ηνλ αγώλα ζε απηνθίλεην πνπ δελ ζα είλαη ζύκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξαξηήκαηνο J, ηνπ EAK, ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ηηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/EΘEA. 8.2 Όια ηα πιεξώκαηα πξέπεη, κε πνηλή απνθιεηζκνύ, λα θνξνύλ ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα εγθεθξηκέλα: ζύζηεκα Hans, θόξκα, θξάλνο, καθξηά εζώξνπρα, θάιηζεο, κπαιαθιάβεο, γάληηα (πξναηξεηηθά γηα ηνπο ζπλνδεγνύο) θαη παπνύηζηα θαη λα είλαη δεκέλνη κε εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. 8.3 Aπαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο κε πνηλή απνθιεηζκνύ: α. Nα θαηεπζύλνπλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ην απηνθίλεην ηνπο αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα. β. Tν ζπξώμηκν ηνπ απηνθηλήηνπ από ηξίην πξόζσπν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ θξηηώλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν κεηά ηελ πηώζε ηεο ζεκαίαο εθθίλεζεο. 8.4 Yπελζπκίδεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο όηη πξέπεη λα ηεξνύλ ηα εμήο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ: α. ε πεξίπησζε αθηλεηνπνίεζεο λα ζηαζκεύνπλ ην απηνθίλεηό ηνπο κε ηέηνην ηξόπν ώζηε λα κελ παξεκπνδίδνληαη νη ππόινηπνη αγσληδόκελνη. β. Kάζε θνξά πνπ θάπνηνο αγσληδόκελνο είλαη ζε ζέζε λα πξνζπεξάζεη λα παίξλνπλ ηέηνηα ζέζε πάλσ ζην δξόκν ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ πξνβιήκαηα.

6 8.5 ηελ εηδηθή δηαδξνκή, ζα ππάξρεη θαη δεύηεξν αζζελνθόξν, ππξνζβεζηηθό θαη γεξαλνθόξν όρεκα. 8.6 Καηά ηα ινηπά ηζρύνπλ νη θαλνληζκνί αζθαιείαο ησλ αγώλσλ Ράιιπ. APΘPO 9 EKKINHH ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ 9.1 Θα νξγαλωζεί παλεγπξηθή εθθίλεζε ην άββαην 31/08/2013 θαη ώξα 21:00 ζηελ παξαιία ηωλ Κακέλωλ Βνύξιωλ όπνπ ην Music Café PROVA. Όια ηα δηαγωληδόκελα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζζνύλ ηνπιάρηζηνλ 30 ιεπηά πξίλ ηελ Παλπγεξηθή Δθθίλεζε ζηoλ ρώξν ζηάζκεπζεο εκπξόο από ηελ ξάκπα. Ζ κε παξνπζία ηωλ πιεξωκάηωλ ζηελ παλεγπξηθή εθθίλεζε ζα επηθέξεη πνηλή από ηνπο Αγωλνδίθεο πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. Τπελζπκίδεηαη όηη ζην απηνθίλεην επηβαίλεη ΑΤΣΖΡΑ επί πνηλή απνθιεηζκνύ κόλν ην πιήξωκα ελδεδπκέλν κε ηνλ απαξαίηεην ξνπρηζκό (θόξκα θαη παπνύηζηα). 9.2 εηξά εθθίλεζεο Όπσο ζηα Ραιιύ 9.3 H ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη κε θσηνθύηηαξα ζε εθαηνζηά ηνπ δεπηεξνιέπηνπ 9.4 Άθημε απηνθηλήηωλ ζηνλ ρώξν ηεο εθθίλεζεο Σα απηνθίλεηα πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ρώξν ηνπ ΔΥ 1 ηελ Κπξηαθή 01/09/ ιεπηά πξηλ από ηνλ ηδαληθό ρξόλν εθθίλεζεο ηνπ θάζε απηνθηλήηνπ.(γειαδή ην Νν 1 ώξα 09:30 θ.ν.θ) 9.5 Δθθίλεζε Αγώλα H εθθίλεζε ηνπ 1νπ ηκήκαηνο δηαδξνκήο (ΔΥ 1 Ρεγθίλη) ζα δνζεί ζε δηαζηήκαηα 2 ιεπηώλ ηελ 01/09/2013, 3.96 ρικ κεηά ην ρσξηό Ρεγθίλη ζηνλ ρσκαηόδξνκν πξνο Βαζηιηθά Καξπά θαη ώξα 10:00. Καζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από 15 ιεπηά ζην ΔΥ 1 (εθθίλεζε αγώλα) επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα. 9.6 Σειηθόο έιεγρνο ην ρώξν ηνπ Parc Ferme ζηελ παξαιία ησλ Κακέλσλ Βνύξισλ ηελ Κπξηαθή 01/09/2013 ακέζσο κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό. 9.7 ΛΑΝΘΑΜΔΝΖ ΔΚΚΗΝΖΖ Η ιαλζαζκέλε εθθίλεζε, εηδηθά ε εθθίλεζε πξηλ δνζεί ζήκα, επηθέξεη ηηο παξαθάησ πνηλέο: 1ε παξάβαζε 5 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 2ε παξάβαζε 10 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα 3ε παξάβαζε 30 δεπηεξόιεπηα ζπλ ηνλ ρξόλν πνπ εθθίλεζε λσξίηεξα Δπηπιένλ παξαβάζεηο: ηε θξίζε ησλ αγσλνδηθώλ Απηέο νη πνηλέο δελ απνθιείνπλ βαξύηεξεο θπξώζεηο από ηνπο αγσλνδίθεο, αλ ην θξίλνπλ απαξαίηεην. 9.8 Πξηλ ηελ εθθίλεζε ηνπ 2 νπ ηκήκαηνο δηαδξνκήο (ΔΥ 2) ζα πξαγκαηνπνηεζεί ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΖΖ. ηνλ ΔΥ 2Α-PF IN ΣΔΡΜΑΣΙΜΟ, ΔΠΗΣΡΔΠΔΣΑΗ Ζ ΠΡΟΑΦΗΞΖ. 9.9 Τπελζπκίδεηαη όηη ην service ΑΠΑΓΟΡΔΤΔΣΑΗ ζε όιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, εθηόο από ηελ service area, ζύκθσλα κε ην άξζξν ηνπ Γ.Κ. πξηλη. ( Από ηνλ 1ν ΔΥ θαη κεηά, έλα απηνθίλεην επηηξέπεηαη λα δερζεί εμσηεξηθή βνήζεηα κόλν ζηα service park ή service area ή ζηα καθξηλά ζεκεία service (remote service zones - RSZ) Η απιή δηαδξνκή από ην ΣΟΠ 1 / 2 έσο ηελ είζνδν ηνπ service area / Parc Ferme In, αληίζηνηρα, ζα ειέγρεηαη από 4 θξηηέο γεγνλόησλ-κνηνζπθιεηηζηέο ε όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζα ππάξρεη ζύζηεκα GPS TRACKING από ηελ MY-TRACK γηα ηελ πιήξε θαη απόιπηε παξαθνινύζεζε ηωλ αγωληδνκέλωλ. ΑΡΘΡΟ 10. ΓΗΑΚΟΠΖ ΔΗΓΗΚΖ ΓΗΑΓΡΟΜΖ Δάλ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν δηαθνπεί ή ζηακαηήζεη ε δηεμαγσγή κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο, νη αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα δώζνπλ ζε θάζε πιήξσκα πνπ επεξεάζηεθε ηνλ ρξόλν πνπ ζεσξνύλ σο πην δίθαην. Μνιαηαύηα, θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηεο εηδηθήο ζε θακηά πεξίπησζε δελ κπνξεί λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ πξαγκαηηθό ρξόλν πνπ έθαλε, αλ έθαλε.

7 ΑΡΘΡΟ 11 ENTAEI KAI EΦEEI 11.1 Παξάβνιν έλζηαζεο: ην ηζόπνζν ηεο ζπκκεηνρήο 11.2 Παξάβνιν ηερληθώλ εξγαζηώλ, αλ απαηηείηαη, ζα νξηζηεί από ηνπο αγσλνδίθεο ζύκθσλα κε ηελ εγθύθιην ηεο ΔΠΑ Παξάβνιν έθεζεο: ην δηπιάζην ηεο ζπκκεηνρήο APΘPO 12 KATATAΞEI - ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΧΝ 12.1 Σν απνηέιεζκα γηα θάζε αγσληδόκελν δίλεηαη από ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ ησλ δύν ζθειώλ. Γηα λα ζεσξεζεί όηη ηεξκάηηζε έλαο αγσληδόκελνο είλαη ππνρξεσηηθόο ν ηεξκαηηζκόο ηνπ ζε όια ηα ζθέιε. ηελ πεξίπησζε πνπ δύν ή πεξηζζόηεξνη νδεγνί ηζνβαζκίζνπλ ζην ηέινο ηνπ αγώλα ηόηε ε ηζνβαζκία ιύλεηαη ππέξ απηνύ πνπ ζην πξώην ζθέινο έθαλε θαιύηεξν ρξόλν. Δάλ ε ηζνβαζκία δελ ιπζεί ηόηε νη ηζνβαζκνύληεο παίξλνπλ ηελ ίδηα ζέζε ζηελ θαηάηαμε θαη ν επόκελνο παίξλεη ηε κεζεπόκελε. ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο νη θαηαηάμεηο ζα αλαθνηλσζνύλ κε βάζε ην άζξνηζκα ησλ ρξόλσλ πνπ ζα επηηύρεη θάζε αγσληδόκελνο ζηα 2 ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο, καδί κε ηηο πνηλέο πνπ ηπρόλ έρεη Σα απνηειέζκαηα ησλ ηειηθώλ θαηαηάμεσλ (κεηά θαη ην 2 ν ηκήκα δηαδξνκήο), νξηζηηθνπνηνύληαη ½ ώξα κεηά ηελ αλαθνίλσζή ηνπο Αλαθνίλσζε ησλ απνηειεζκάησλ 01/09/2013 θαη ώξα 15:30 ζηελ Γξακκαηεία ηνπ αγώλα ζην Music Café PROVA ζηα Κακέλα Βνύξια. APΘPO 13 ΔΠΑΘΛΑ ΔΠΑΘΛΑ ΑΠΟΝΟΜΖ ΑΓΧΝΧΝ Γεληθή Καηάηαμε (Ν - Α - E) ηνπο Nηθεηέο: Kύπειια ηνπο δεύηεξνπο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο: Kύπειια Γεληθή Kαηάηαμε F2 (Ν - Α - E) ηνπο Nηθεηέο: Kύπειια ηνπο δεύηεξνπο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο: Kύπειια Kαηάηαμε Kιάζεσλ (εθόζνλ ζε θάζε θιάζε εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα) ηνπο ληθεηέο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Κύπειια ηνπο δεύηεξνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο ηξίηνπο θάζε θιάζεο θάζε νκάδαο: Kύπειια ηνπο 3 πξώηνπο θάζε θιάζεο, εθόζνλ εθθηλήζνπλ ηνπιάρηζηνλ 5 απηνθίλεηα. Αλ εθθηλήζνπλ 4 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια ζηνπο 2 πξώηνπο θαη αλ εθθηλήζνπλ 3 απηνθίλεηα απνλέκνληαη θύπειια κόλν ζηνπο πξώηνπο. Αλ εθθηλήζνπλ ιηγόηεξα από 3 ηόηε δελ ζα απνλεκεζνύλ θύπειια ζε απηήλ ηελ θιάζε. Δπίζεο από ην αζινζεηνύληαη θύπειια ζηνπο : - Καιιίηεξνο ρξόλνο εκέξαο - Καιιίηεξνο ρξόλνο εκέξαο πιεξώκαηνο κέινο Α.Λ.Α.Λ. ΑΡΘΡΟ 14 AΠONOMH H απνλνκή ησλ Eπάζισλ ζα γίλεη ηελ Κπξηαθή 01/09/2013 θαη ώξα 16:00 ζην Music Café PROVA ζηελ παξαιία ησλ Κακέλσλ Βνύξισλ. Eάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ

ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΓΥΛΑΠ ΑΙΗΒΔΟΗ 2015 ΝΓΖΓΗΔΠ ΞΙΝ 1. ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΗ Ο Αγώλαο ΑΛΙΒΔΡΙ 2015 ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα µε: 1.1 Σνπο θαλνληζκνύο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο Πξνθήξπμεο ηνπ αγώλα, όπσο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΓΩΝΩΝ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΟ Γ ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΤ 2015-2016 Η Ειιεληθή Πνδνζθαηξηθή Οκνζπνλδία αθνύ έιαβε ππόςε : α. Σν Καηαζηαηηθό ηεο. β. Σνπο Καλνληζκνύο ηεο γ.

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91).

Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Π.Δ. 225 ηηρ 13.6/10.7.86. ύζηαζη και λειηοςπγία ηυν Πεπιθεπειακών Σμημάηυν Οικονομικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ (Ο.Ε.Ε.).- (Α` 91). Έρνληαο ππόςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 3 ηνπ Ν. 1100/1980

Διαβάστε περισσότερα

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ

Σξίπνιε 30-10 - 2014 Αξ. Πξση: 4631/νηθ EΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & ΤΠΟΓΟΜΧΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΔΡΓΧΝ Σαρ. Γηεύζπλζε : Οπιαξρεγνύ ερηώηε 1 Σαρ. Κώδηθαο : 221 00 - Σξίπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά,

ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (.doc ) ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά, ΓΔΝΙΚΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαη ηελ θαιύηεξε ξνή ηεο δηαδηθαζίαο απνγξαθήο, πξηλ μεθηλήζεηε ηελ απνγξαθή, ζα πξέπεη: λα έρεηε ζπγθεληξώζεη ηόζν ζε θπζηθή κνξθή όζν θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011

ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΟΡΘΗ ΔΠΑΝΑΛΗΦΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ ΓΗΜΟ ΑΛΙΜΟΤ Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ Αξηζκ.Πξση.15497 Άιηκνο, 19 Απγνύζηνπ 2011 ΠΡΟΚΛΗΗ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο Αιίκνπ δηνξγαλώλεη ςπραγσγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο.

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΥΟΛΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΩΝ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ ΔΛΛΑΓΟ Δ. Π. Ο. 2011 Π ε ξ η ε ρ ό κ ε λ α Πξννίκην... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Ίδξπζε Δπσλπκία... 1 ΑΡΘΡΟ 2 Έδξα θνπόο... 1 ΑΡΘΡΟ 3 Δπηηξνπή Γηνίθεζεο Καηεγνξίεο ζρνιώλ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail

Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Δημιουργία Λογαριασμού e-mail Ιανουάριος 2011 Κώςτασ Κωνςταντοφλασ LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά)

ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΣΜΗΜΑ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΧΝ ΚΑΣ/ΣΧΝ ΤΓ/ΚΟΤ ΔΝΓ/ΝΣΟ & ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΧΝ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΑΙΓΝΙΧΝ ΣΗΛ. 213 2008062 (θ. Παπαζσκά) ΟΓΗΓΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΑΓΔΙΑ ΙΓΡΤΗ & ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑΣΟ ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΟΤ ΔΝΓΙΑΦΔΡΟΝΣΟ (ύκθσλα κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ

Δ 95.12.10. Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Δ 95.12.10 ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΠΟΓΟΜΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΡΑΜΜΗ Έκδοζη 1.1/27.07.2011 95 ΚΑΘΗΚΟΝΣΟΛΟΓΙΑ 12 ΓΔΝΙΚΔ ΟΓΗΓΙΔ 10 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΣΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΩΝ ΦΤΛΑΚΩΝ ΙΟΠΔΓΩΝ ΓΙΑΒΑΔΩΝ Η Οδηγία ηέθηκε ζε ιζσύ με ηην ςπ απιθμ.../

Διαβάστε περισσότερα

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα»

«Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ «Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα» ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ρεδηαζκόο θαη αλάπηπμε ελόο νινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ,

ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αξγνζηόιη, 30/5/2013 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Αξ.πξ.: Φ333/Ε1-02/Γ1/1014 ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΛΔ Δθνξεία Πξντζηνξηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε

1.4. Απνινγηζηηθή Απνδεκίσζε ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΤΓΕΙΑ Premium Health (A 6000)(κωδ.30207) ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ Κσδηθόο Δηδηθώλ Όξσλ: 30207 / 02.2009 / I.3. / Ind. L. / E.O. Ζ Δηαηξία θαιύπηεη ηνλ θπξίσο Αζθαιηζκέλν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 2 ον ΦΑΚΟΙ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΥΑΝΗ ΓΙΑΦΡΑΓΜΑ ΒΑΘΟ ΠΔΓΙΟΤ 2 Ο έλεγτος ηοσ θφηός Η θσηνγξάθηζε, όπσο θαη ε αλζξώπηλε όξαζε, ζηεξίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο)

Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ δεξιόηηηερ ΣΠΔ (Α Δπίπεδο) «Δπιμόπθωζη ηων Δκπαιδεςηικών για ηην Αξιοποίηζη και Δθαπμογή ηων ΣΠΔ ζηη Γιδακηική Ππάξη» Γηθαηνύρνο Φνξέαο πκπξάηηνληεο Δπηζηεκνληθνί Φνξείο Οδηγόρ Δνημέπωζηρ Δκπαιδεςηικών για ηην Πιζηοποίηζη ζηιρ βαζικέρ

Διαβάστε περισσότερα

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ

Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ Εγρεηξίδην Φξεζηώλ Σπζηήκαηνο Δηαύγεηαο (Draft) ΕΓΥΕΘΡΘΔΘΟ ΓΕΝΘΚΗ ΥΡΗΗ ΤΣΗΜΑΣΟ 1 ΠΕΡΘΕΥΟΜΕΝΑ 1 ΕΙΑΓΩΓΗ... 3 1.1 ΕΤΡΟ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 1.2 ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΤ... 3 2 ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΗ... 4

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ

Ι. ΠΑΡΑΚΡΑΣΗΗ ΦΟΡΟΤ ΜΙΘΩΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 7 Γεθεκβξίνπ 2011 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΔΛΩΝΔΙΑΚΩΝ ΘΔΜΑΣΩΝ ΓΔΝ. ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΓΗΜΑΣΟ ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ)

ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) ΟΓΟΠΟΙΙΑ Ι: 2η Γιάλεξη ΟΜΟΔ-Χ (Γενικά, Μεθοδολογία Σσεδιαζμού και Μελέηηρ Οδών, Καθοπιζηικέρ Τασύηηηερ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολστετνική Στολή Τμήμα Πολιτικών Μητανικών Υπεύθσνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος

Διαβάστε περισσότερα

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ

Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ Δπεμήγεζε ηνπ θαλνληζκνύ (ΔΚ) αξηζ. 561/2006 γηα ηε ζπλδξνκή ζηελ ελαξκνληζκέλε επηβνιή ηεο εθαξκνγήο ηνπ ζηνπο ειέγρνπο θαζ νδόλ 1 Πεξηερόκελα 1. Αληηθείκελν θαη πεδίν εθαξκνγήο... 5 2. Καλόλεο γηα ηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Προσανατολισμού

Φυσική Προσανατολισμού Φυσική Προσανατολισμού Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου «Θέμα Β» Τα Διαγωνίσματα έχουν δύο ερωτήματα (πολλαπλής επιλογής με αιτιολόγηση). Σε αρκετά από τα διαγωνίσματα το ένα ερώτημα είναι από τα Κεφάλαια της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗ ΗΜΑΣΟ ΣΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 1. ΠΔΓΙΟ ΔΦΑΡΜΟΓΗ Η Γηαδηθαζία απηή θαζνξίδεη ηελ κέζνδν πνπ αθνινπζείηαη απφ ηνλ ΔΛΓΟ-ΓΗΜΗΣΡΑ γηα ηελ απνλνκή Διιεληθνχ ήκαηνο ζην γάια θαη

Διαβάστε περισσότερα

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ

Αξ. πξση.272. ΘΕΜΑ: «Απόςεηο ζρεηηθά κε ηελ ειεθηξνληθή θαηαγξαθή Φπηνπξνζηαηεπηηθώλ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΓΔΧΣΔΥΛΗΘΟ ΔΠΗΚΔΙΖΣΖΡΗΟ ΔΙΙΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ ΘΔΛΣΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΟ Γ/ΛΖ ΘΑΦΟΤΡΖ 4, 41222 ΙΑΡΗΑ ΣΖΙ.: 2410 627142, FAX: 2410 627143 E-mail: geotee_l@otenet.gr ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΔ: Δπδνθία Παπαθξίβνπ ΔΙΙΖΛΗΘΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΘΣΘΜΘΚΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΚΑΘ ΕΠΘΚΟΘΝΩΝΘΑ ΑΦΑΛΕΘΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΚΟΘΝΩΝΘΑ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΘΑ ΑΤΘΕΝΣΘΚΟΠΟΘΗΗ ΦΤΘΚΩΝ ΠΡΟΩΠΩΝ Ε ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΟΡΓΑΝΘΜΟΤ ΚΑΡΑΝΘΚΟΛΑ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΚΑΣΑΝΗ ΗΛΘΑ ΜΤΣΘΛΗΝΗ, ΜΑΡΣΘΟ 2014 1 Πίνακαρ

Διαβάστε περισσότερα

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι

Iαηρικοί Σύλλογοι. Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι Iαηρικοί Σύλλογοι Θέμαηα οργάνωζης και λειηοσργίας - Εποπηεία Υποσργού - Πειθαρτικά Σσμβούλια - Ιαηρικοί και Οδονηιαηρικοί Σύλλογοι B.Δ. 11 OKTΩBPIOY/7 NOEMBPIOY 1957 (ΦEK A/225) "Σρεηηθά κε ηελ ηξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο,

1. Ωο πξναηξεηηθή πεξηνρή ινγίδνληαη νη πεξηνρέο θάησ ησλ 2000 θαηνίθσλ ή 1000 ζηνπο έμη Ννκνχο (Αηηηθήο, Βνησηίαο, Δπβνίαο, Κνξηλζίαο, ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ Οξγαληζκφο ΑΘΗΝΑ, 30/9/2010 Αζθάιηζεο Ο.Α.Δ.Δ. Διεπζέξσλ ΑΡ. ΠΡΩΣ.ΓΙΑΦ/Φ9/131/93046 Δπαγγεικαηηψλ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΑΦΑΛΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΓΙΔΤΘΤΝΗ:

Διαβάστε περισσότερα