ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5"

Transcript

1 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University) address: Ταχυδρομική Διεφθυνςη: Σμιμα Κοινωνικισ Διοίκθςθσ & Πολιτικισ Επιςτιμθσ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ, Παναγι Σςαλδάρθ 1, Κομοτθνι Διετζλεςε Πρόεδροσ του Σμιματοσ Κοινωνικισ Διοίκθςθσ του Δ.Π.Θ. κακϊσ και Πρόεδροσ του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ του Παν/μίου Κριτθσ. Επί ςειρά ετϊν ςυνεργάςτθκε με το International Social Science Council (που εδρεφει ςτθν UNESCO) ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ CROP (Comparative Research on Poverty). Τπιρξε μζλοσ του Scientific Board του προγράμματοσ αυτοφ, και τθν περίοδο , Vice Chair του επιςτθμονικοφ ςυμβουλίου που εποπτεφει το πρόγραμμα. Διετζλεςε μζλοσ του editorial board του προγράμματοσ CROP για τθν ςφνταξθ του λεξικοφ Poverty. International Glossary (London: Zed Books, 2007). Σον Απρίλιο του 2010 τθσ απενεμικθ ο τιμθτικόσ τίτλοσ CROP Fellow από το Διοικθτικό υμβοφλιο του International Social Science Council. το πλαίςιο του προγράμματοσ αυτοφ ζδωςε διαλζξεισ και εκπόνθςε ζρευνα ωσ visiting researcher ςτο Πανεπιςτιμιο του Bergen (Norway) τθν άνοιξθ του Από το 1997 μζχρι το 2004 ιταν μζλοσ του Scientific Board of the European Foundation on Social Quality (Amsterdam), ενϊ από το 1999 μζχρι ςιμερα είναι μζλοσ του International Advisory Committee of the European Journal of Social Quality (renamed into International Journal of Social Quality, Berghahn Journals). Είναι ιδρυτικό μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Εταιρείασ Κοινωνικισ Πολιτικισ, τθσ οποίασ διετζλεςε πρόεδροσ για δφο κθτείεσ. Ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλζσ επιςτθμονικζσ επιτροπζσ και ςυμβοφλια εμπειρογνωμόνων και ζχει εκπονιςει (είτε ωσ ςυντονίςτρια, είτε ωσ ςυνεργάτθσ) μεγάλο αρικμό ερευνθτικϊν προγραμμάτων χρθματοδοτοφμενων από εκνικοφσ φορείσ, από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και άλλουσ φορείσ του εξωτερικοφ. Σθν περίοδο ςυνεργάςκθκε με το ερευνθτικό Ινςτιτοφτο Institut Arbeit und Technik (Germany) ςε ερευνθτικά προγράμματα (χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι) ςε κζματα τεχνολογικισ αλλαγισ και κοινωνικο-οικονομικισ ανάπτυξθσ. Διετζλεςε ςτο παρελκόν εκνικόσ εμπειρογνϊμων για κζματα κοινωνικισ προςταςίασ ςτθν DG Employment and Social Affairs τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ. Επί ςειρά ετϊν ςυμμετείχε ςτο δίκτυο εμπειρογνωμόνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο πεδίο των ςυντάξεων, τθσ υγειονομικισ περίκαλψθσ και τθσ μακροχρόνιασ φροντίδασ. Διετζλεςε επίςθσ μζλοσ του Εκνικοφ υμβουλίου Ζρευνασ και του Σομεακοφ υμβουλίου Ανκρωπιςτικϊν και Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν (Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Σεχνολογίασ), κακϊσ και του Steering Group on Human Resources and Mobility in the European Research Area (European Commission). Σο ιταν μζλοσ τθσ Επιτελικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ του Ζργου «Χάρτθσ Τγείασ και Πρόνοιασ» ςτο Τπουργείο Τγείασ και Πρόνοιασ (το 2001, διετζλεςε Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ αυτισ), ενϊ τθν περίοδο εκπόνθςε ερευνθτικό ζργο ςε κζματα αξιολόγθςθσ κοινωνικϊν προγραμμάτων και δικτφωςθσ κοινωνικϊν υπθρεςιϊν (ανάκεςθ Τπουργείου Τγείασ και Πρόνοιασ). Επίςθσ ζχει ςυνεργαςτεί με πολλά ακαδθμαϊκά ιδρφματα του εξωτερικοφ για τθν ανάπτυξθ και λειτουργία εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςυνεργαςίασ ςε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (όπωσ, για παράδειγμα, το πρόγραμμα MESPA- Master in European Social Policy

2 Analysis, που υλοποιικθκε ωσ μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςυνεργαςίασ Ευρωπαϊκϊν πανεπιςτθμίων, κατά τθν περίοδο , χρθματοδοτοφμενο από το πρόγραμμα Socrates/Erasmus). Ζχει ςυμμετάςχει ςε πολλά διεκνι ςυνζδρια ωσ προςκεκλθμζνθ ομιλιτρια κακϊσ και μζςα από τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ υποβλθκζντων ειςθγιςεων. Κατά τα τελευταία χρόνια, μεταξφ άλλων ζχει ςυμμετάςχει ςτο 18 ο, 19 ο & 20 ο Διεκνζσ υνζδριο που οργάνωςε το Council for European Studies (at Columbia University) ςτθ Βοςτϊνθ, το Άμςτερνταμ και ςτθν Ουάςινγκτον, αντίςτοιχα, ςτο Jubilee CROP Conference ςτο Παν/μιο του Bergen, ςτο ISEG (Instituto Superior de Ciências Sociais e Politicas) Conference για το κοινωνικό κράτοσ, ςτθ Λιςαβϊνα, και ςτο 12th ESAPnet Conference ςτο Όςλο. Επίςθσ ζχει δϊςει διαλζξεισ ςτο Παν/μιο τθσ Οξφόρδθσ, ςτο Παν/μιο του Oviedo, ςτο Παν/μιο του Bergen, και ςτο Hellenic Observatory (London School of Economics), κακϊσ και ςε ςεμινάρια τα οποία οργανϊκθκαν από κοινοφ από τθν Γενικι Διεφκυνςθ για τθν Απαςχόλθςθ, τισ Κοινωνικζσ Τποκζςεισ και τθν Κοινωνικι Ζνταξθ (Ευρωπαϊκι Επιτροπι), και το δίκτυο εμπειρογνωμόνων για τθν κοινωνικι προςταςία, ςτισ Βρυξζλλεσ, και από τισ Τπθρεςίεσ Κοινωνικισ Ευθμερίασ του Τπουργείου Εργαςίασ, Πρόνοιασ και Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Κφπρου, ςτθ Λευκωςία. Διακζτει πολυετι ερευνθτικι εμπειρία και μεγάλο αρικμό δθμοςιεφςεων ςε κζματα κοινωνικισ κεωρίασ, κοινωνικισ ανάπτυξθσ και ςυγκριτικισ κοινωνικισ πολιτικισ (με ζμφαςθ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, τθν υγεία & κοινωνικι φροντίδα), κοινωνικισ ςτρωμάτωςθσ, κοινωνικϊν ανιςοτιτων και φτϊχειασ, απαςχόλθςθσ/ανεργίασ, επαγγελματικισ δομισ και κοινωνικισ κινθτικότθτασ, τοπικισ/περιφερειακισ ανάπτυξθσ και τεχνολογικισ αλλαγισ, αξιολόγθςθσ κοινωνικϊν προγραμμάτων/υπθρεςιϊν και επεξεργαςίασ δεικτϊν κοινωνικισ ποιότθτασ. ΣΡΕΧΟΤΑ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: (α) υνεργαςία με ερευνθτικι ομάδα από τα Πανεπιςτιμια: University of Oviedo, University of Macerata (Italy), University of Marche (Italy), University of Bologna (Italy) & the Athens University of Economics & Business (CABISE Project - Reassessing Welfare Capitalism in South Europe / ςυντονιςτισ: University of Oviedo) για τθ διεξαγωγι ςυγκριτικισ ανάλυςθσ των κοινωνικϊν μεταρρυκμίςεων ςτισ χϊρεσ τθσ Νότιασ Ευρϊπθσ ( ). (β) Επιςτθμονικά υπεφκυνθ για τθ διεξαγωγι ερευνθτικοφ ζργου με κζμα τισ μεταρρυκμίςεισ ςτο χϊρο τθσ υγειονομικισ και τθσ μακροχρόνιασ φροντίδασ ςτθν Ελλάδα (ανάκεςθ από το Παρατθρθτιριο Οικονομικϊν και Κοινωνικϊν Εξελίξεων του ΙΝΕ-ΓΕΕ, διάρκεια ζρευνασ Ιανουάριοσ 2013-Δεκζμβριοσ 2014). (γ) Επιςτθμονικά υπεφκυνθ για το υποζργο Policy Transfer & Comparative Frameworks του ερευνθτικοφ προγράμματοσ STYLE Strategic Transitions for Youth Labour in Europe (χρθματοδότθςθ από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Seventh Framework Programme / υντονιςτισ: University of Brighton Διάρκεια του ζργου: υμμετζχουν 25 πανεπιςτιμια και ερευνθτικά ιδρφματα και θ ςυνολικι χρθματοδότθςθ του ζργου από τθν ΕΕ ανζρχεται ςε 4,9 εκ. Ευρϊ (βλ. ιςτοςελίδα του ερευνθτικοφ προγράμματοσ: ) ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ (από το 2000 και μετά) Μονογραφίεσ και επιςτημονική επιμζλεια ςυλλογικϊν τόμων Πετμεηίδου, Μ. και Παπακεοδϊρου, Χ. επιμ., Φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ. Ακινα: Εξάντασ.

3 Petmesidou, M. and Papatheodorou, C. eds, Poverty and social deprivation in the Mediterranean. Τrends, policies and welfare prospects in the new millennium. London: Zed Books. Petmesidou, M. and Mossialos E. eds, Social policy developments in Greece. Πετμεηίδου, Μ. και Παπακεοδϊρου, Χ. επιμ., Κοινωνική μεταρρφθμιςη και αλλαγζσ ςτο μείγμα «δημόςιου» - «ιδιωτικοφ» ςτο πεδίο τησ κοινωνικήσ πολιτικήσ. Πρακτικά 3ου Διεθνοφσ Συνεδρίου τησ Επιςτημονικήσ Εταιρείασ Κοινωνικήσ Πολιτικήσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Θανοποφλου, Μ., Πετμεηίδου, Μ. και τρατθγάκθ, Μ. επιμ., Όψεισ κοινωνικήσ δυναμικήσ. Μελζτεσ χαριςτήριεσ ςτην ομότιμη καθηγήτρια Κοφλα Καςιμάτη. Ακινα: Gutenberg. Petmesidou, M. & Guillén, A. (eds) (forthcoming) Economic crisis and austerity in Southern Europe: threat of opportunity for a sustainable welfare state? London: Routledge. Επιλογή επιςτημονικϊν άρθρων (από το 2000 και μετά): Petmesidou, M., Social protection in Greece in the 1990s: reforming the weak welfare state. In: A. Mitsos and E. Mossialos, eds Contemporary Greece and Europe. Petmesidou, M., Employment and labour market policies in South Europe. In: M. Kohli and M. Novak, eds Will Europe work. London: Routledge. Πετμεηίδου, Μ., τρατθγικζσ κοινωνικισ ρφκμιςθσ και κοινωνικι αλλθλεγγφθ ςτθν Ευρϊπθ. το: Λ. Αλιπράντθ, επιμ. Οικογζνεια και κράτοσ πρόνοιασ ςτη νζα χιλιετία. Ακινα: Εκνικό Κζντρο Κοινωνικϊν Ερευνϊν/Gutenberg. Πετμεηίδου, Μ., Αντί ςυμπεραςμάτων. κζψεισ γφρω από τθν κοινωνικι μεταρρφκμιςθ. το: Δ. Βενιζρθσ και Χ. Παπακεοδϊρου, επιμ. Η κοινωνική πολιτική ςτην Ελλάδα: προκλήςεισ και προοπτικζσ. Ακινα: Ελλθνικά Γράμματα. Πετμεηίδου, Μ., Ο διάλογοσ για τθν παγκόςμια φτϊχεια. το: Μ. Πετμεηίδου και Χ. Παπακεοδϊρου, επιμ. Φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ. Ακινα: Εξάντασ. Πετμεηίδου, Μ., Σο κοινωνικό κράτοσ ςτθν Ελλάδα: τάςεισ, προκλιςεισ και προοπτικζσ. Τετράδια Ψυχιατρικήσ, 88(8), ςελ Παπακεοδϊρου, Χ. και Πετμεηίδου, Μ., Ανιςότθτα, φτϊχεια και αναδιανομι μζςω των κοινωνικϊν μεταβιβάςεων: θ Ελλάδα ςε ςυγκριτικι προοπτικι. το: Μ. Πετμεηίδου και Χ. Παπακεοδϊρου, επιμ. Φτϊχεια και κοινωνικόσ αποκλειςμόσ. Ακινα: Εξάντασ. Petmesidou, M. and Polyzoidis, P., The social quality perspective and indicators: the case of Greece. European Journal of Social Quality, 5(1-2), pp Παπακεοδϊρου, Χ. και Πετμεηίδου, Μ., Ανιςότθτα, αναδιανομι και κακεςτϊτα ευθμερίασ: θ Ελλάδα ςε ςφγκριςθ με άλλεσ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. το: Γ. Αργείτθσ, επιμ. Οικονομικζσ αλλαγζσ και κοινωνικζσ αντιθζςεισ ςτην Ελλάδα. Ακινα: Συπωκιτω. Petmesidou, M., Tracking social protection: origins, path peculiarity, impasses and prospects. In: M. Petmesidou and E. Mossialos, eds Social policy developments in Greece. Petmesidou, M., Social care services: catching up amidst high fragmentation and poor initiatives for change. In: M. Petmesidou and E. Mossialos, eds Social policy developments in Greece.

4 Πετμεηίδου, Μ., Θ προβλθματικι τθσ κοινωνικισ μεταρρφκμιςθσ: αξιακζσ επιλογζσ, διλιμματα και προοπτικζσ. το:. Ρομπόλθσ κ.ά., επιμ. Η κοινωνική πολιτική ςε ζνα μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πρακτικά Διεθνοφσ Συνεδρίου. Ακινα: Πάντειο Παν/μιο. Petmesidou, M. and Mossialos, E., Addressing social protection and policy in Greece. In: M. Petmesidou and E. Mossialos, eds Social policy developments in Greece. Petmesidou, M. and Papatheodorou, C., Comparing poverty phenomena in the Mediterranean area. In: M. Petmesidou and C. Papatheodorou, eds Poverty and social deprivation in the Mediterranean. Trends, policies and welfare prospects in the new millennium. London: Zed Books. Papatheodorou, C. and Petmesidou, M., Poverty profiles and trends. How do southern European countries compare with each other? In: M. Petmesidou and C. Papatheodorou, eds Poverty and social deprivation in the Mediterranean. Trends, policies and welfare prospects in the new millennium. London: Zed Books. Petmesidou, M. and Guillen, A., Southern style national health services? Recent reforms and trends in Spain and Greece. Social Policy and Administration, 42(2), pp Guillen, A. and Petmesidou, M., The private-public mix in Southern Europe. What changed in the last decade? In: M. Seeleib-Kaiser, ed. Welfare state transformations. Basingstoke: Palgrave. Guillen, A. and Petmesidou, M., Dynamics of the welfare mix in Southern Europe: pressures, challenges and opportunities amidst deepening European integration. La Rivista delle Politiche Sociali (Italian Journal of Social Policy, special volume), pp Petmesidou, M., Welfare reform in Greece in comparative perspective. In: M. Carlos, ed. The challenge of social policy reform in the XXI century: towards integrative social protection systems. Athens: Sideris. Petmesidou, M., Is the IMF-EU rescue plan dealing a blow to the Greek welfare state? CROP Briefs. Available on line at: <http://www.crop.org/contentpg.aspx?zone=22&menunode= >. Petmesidou, M., The crisis, the middle classes and social welfare in Greece. Paper presented at the SEESOX International Conference on Greece ( Whose crisis? Impact on Greek politics, economics, society and culture ), St. Antony s College Oxford, May Available on line at: <http://www.sant.ox.ac.uk/seesox/whosecrisisarticles%20and%20papers.html>. Πετμεηίδου, Μ., Αξιακζσ επιλογζσ, διλιμματα και προοπτικζσ του Ευρωπαϊκοφ κοινωνικοφ κράτουσ. το: Ν. Παπαδάκθσ & Ν. Χανιωτάκθσ, επιμ. Εκπαίδευςη, κοινωνία και πολιτική, Ακινα: Πεδίο. Petmesidou, M., What future for the middle classes and inclusive solidarity in South Europe (a note), Global Social Policy, 11(2-3), pp Πετμεηίδου, Μ., Θ ςυμβολι τθσ Κ. Καςιμάτθ ςτθ μελζτθ τθσ κοινωνικισ κινθτικότθτασ. το: Μ. Θανοποφλου, Μ. Πετμεηίδου και Μ. τρατθγάκθ, επιμ. Όψεισ κοινωνικήσ δυναμικήσ. Μελζτεσ χαριςτήριεσ ςτην ομότιμη καθηγήτρια Κοφλα Καςιμάτη. Ακινα: Gutenberg. Petmesidou, M., Southern Europe. In: B. Greve, ed. International handbook of the welfare state, London: Routledge. Petmesidou, M Is the crisis a watershed moment for the Greek welfare state? The chances for modernization amidst an ambivalent EU record on Social Europe. In A. Triantafyllidou, R. Gropas & H. Kouki, eds The Greek crisis. An inquiry into Greek and

5 European modernity. London: Palgrave [Και ςε ελλθνικι μετάφραςθ: Πετμεηίδου, Μ. (2013). Σο ελλθνικό κοινωνικό κράτοσ ςε κρίςιμθ καμπι; Οι πικανότθτεσ «εκςυγχρονιςμοφ» υπό το πρίςμα αντιμαχόμενων όψεων του ιςτορικοφ τθσ ΕΕ για τθν «Κοινωνικι Ευρϊπθ». το Α. Σριανταφυλλίδου, Ρ. Γρϊπα & Χ. Κοφκθ, επιμ. Ελληνική κρίςη και Ευρωπαϊκή νεωτερικότητα. Ακινα: Κριτικι+. Petmesidou, M Is social protection in Greece at a crossroads?, European Societies, 15(4), pp Petmesidou, M., Destructive austerity and the spectre of immiseration on the EU periphery. CROP Brief, No 15. Available on line at: Petmesidou, M. and Polyzoidis, P., Religion, values and the welfare state in Greece. In: H.-R. Reuter & K. Gabriel, eds Religion, values and the welfare state (in German: Religion und Wohlfahrtsstaatlichkeit in Europa). Stuttgart: Mohr Siebeck Verlag. Πετμεηίδου, Μ., Σο κοινωνικό κράτοσ ςε κρίςιμθ καμπι, Κοινωνιολογική Επιθεϊρηςη, 1(1), ςελ Πετμεηίδου, Μ Από τθ «χρυςι εποχι» ςτθν εποχι τθσ κρίςθσ. Πρόλογοσ ςτθ β ζκδοςθ του βιβλίου του G. Esping-Andersen, Οι τρεισ κόςμοι του καπιταλιςμοφ τησ ευημερίασ. Ακινα: Σόποσ (επιμ. μετάφραςθσ Μ. Πετμεηίδου). Petmesidou, M Is social protection in Greece at a crossroads? In: P. Marí-Close & F. J. Moreno-Fuentes, eds The Mediterranean welfare regime and the current crisis. London: Routledge. Petmesidou, M., & Guillén, A. *guest-editors] (2014) Economic crisis and austerity in Southern Europe: threat of opportunity for a sustainable welfare state? Special Issue, South European Society & Politics, 19(3). [The issue has been selected by Routledge for receiving a special promotion package, and for being published also as a book]. Petmesidou, M., & Guillén, A. (2014) Can the welfare state as we know it survive? The view from the South European periphery, South European Society and Politics (special issue edited by M. Petmesidou & A. Guillén), 19(3) (forthcoming, September 2014). Petmesidou, M., Pavolini, E. & Guillén, A. (2014) South European healthcare systems under harsh austerity: a progress-regression mix? South European Society and Politics (special issue edited by M. Petmesidou & A. Guillén), 19(3) (forthcoming, September 2014). Petmesidou, M. (under preparation) Entry on the Greek welfare state in the Encyclopedia of Public Administration and Public Policy. New York: Taylor & Francis. Petmesidou, M. & Glatzer, M. (under preparation) The crisis imperative and welfare state rescaling in Greece and Portugal, European Journal of Social Security (special issue edited by A. Guillén and E. Pavolini). Επιλογή πρόςφατων εκθζςεων ςε θζματα κοινωνικήσ πολιτικήσ: Pensions, Health and Social Care in Greece. Cologne: GVG, Pensions, Health and Social Care in Cyprus. Cologne: GVG, Pensions, Health and Social Care in Greece. Cologne: GVG, Pensions, Health and Social Care in Cyprus. Cologne: GVG, Pensions, Health and Social Care in Greece. Cologne: GVG, 2013.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Μάνος Ματσαγγάνης ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπώνυμο Μάνος Ματσαγγάνης Ημερομηνία (τόπος) γέννησης 4 Οκτωβρίου 1963 (Ανόβερο, Γερμανία) Διεύθυνση εργασίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 10434 Αθήνα τηλ. 210

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Μαρίας Καραμεσίνη Kαθηγήτρια Οικονομικών της Κοινωνικής Πολιτικής και της Απασχόλησης στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής του Παντείου Πανεπιστημίου. Διευθύντρια του Εργαστηρίου Σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας. BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Δρ. ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ, Γεώργιος Οδυσσέας BA, McMaster, ΜΑ, Trent/McMaster, Ph.D., Sociology, Carleton, Ottawa, Canada Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο του Αιγαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΣΠΟΥΔΕΣ. ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου. Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΛΑΤΩΝ ΤΗΝΙΟΣ Επίκουρος Καθηγητής ΟΝΟΜΑ ΤΗΝΙΟΣ Πλάτων του Γεωργίου Τόπος γέννησης Αλεξάνδρεια Αιγύπτου Ημερομηνία Γέννησης 6 Οκτωβρίου 1956 Ε-mail ptinios@unipi.gr ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (A) ΣΠΟΥΔΕΣ Διδακτορικό

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου

Βιογραφικό Σημείωμα. Ελένη Πρόκου Βιογραφικό Σημείωμα Ελένη Πρόκου Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Πολιτικής Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής Σχολή Πολιτικών Επιστημών Πάντειον Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Διεύθυνση: Λεωφόρος

Διαβάστε περισσότερα

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ

COACHES & ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ. Μάγκυ Ακαναςιάδθ Coaches & Σφμβουλοι Μάγκυ Ακαναςιάδθ Ζχει τθν ευκφνθ για τθν ανάπτυξθ, το ςχεδιαςμό και τθν παρακολοφκθςθ όλων των προγραμμάτων του ΣΕΒ που αφοροφν ςτθν Επιχειρθματικότθτα των Νζων και ςυντονίηει τισ ομάδεσ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

Παναγιώτης Ε. Πετράκης

Παναγιώτης Ε. Πετράκης Παναγιώτης Ε. Πετράκης Καθηγητής Οικονομικών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών/ Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Διευθυντής του τομέα Ανάπτυξης και Διεθνούς

Διαβάστε περισσότερα

: 2014-2015 526 ECTS: 7

: 2014-2015 526 ECTS: 7 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Τµήµα Πολιτικής Επιστήµης Μάθηµα: Ευρωπαϊκή Πολιτική Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Εαρινό εξάµηνο ακαδ. έτους 2014-2015 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ (ΥΕΣ) Κωδικός: ΕΕΚΠ526 ιδάσκων: Νίκος Παπαδάκης ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ)

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΙΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΤ ΚΟΠΟΤ/ΤΓΓΡΑΦΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΣΗ ΙΙ) Μπενάκθ 14, Κάτω Πολεμίδια 4157 ΛΕΜΕΣΟΣ 18 Ιουνίου 2015 Τεχνολογικό Πανεπιςτιμιο Κφπρου Τομζασ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ Τ.Θ. 50329, 3603 ΛΕΜΕΣΟΣ Αξιότιμε κφριε/κυρία, ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΘΕΗ ΕΙΔΙΚΟΤ ΕΠΙΣΗΜΟΝΑ (LCE_671:

Διαβάστε περισσότερα

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών

Δημήτρης Καραντινός. Επικοινωνία. Σπουδές. Τομείς Ερευνητικού Ενδιαφέροντος. Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Δημήτρης Καραντινός Οικονομολόγος Διευθυντής Ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491699, e-mail dkaradinos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Οικονομικών, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1976 MSc Economic Development,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com

Βιογραφικό Σημείωμα. e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com Βιογραφικό Σημείωμα Όνομα : Αλέξανδρος Αφουξενίδης BA, PhD Διεύθυνση : Kρατίνου 9 & Αθηνάς, Αθήνα, 105 52 Τηλέφωνο : 210 7491 657/6909917632 e-mail : afouxenidis@ekke.gr,afouxenidis@hotmail.com 1. Tίτλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157

ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ. Τηλ. Εργασίας: ++30 210 414 2157 ΕΙΡΗΝΗ ΦΑΦΑΛΙΟΥ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Καραολή & ημητρίου 80, 185 34 Πειραιάς E-mail: fafaliou@unipi.gr Url: http://www.unipi.gr/faculty/fafaliou/index.html

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr

Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Γεωργία Καπλάνογλου, Επίκουρη Καθηγήτρια gkaplanog[at]econ[dot]uoa[dot]gr Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Σταδίου 5 Αθήνα 105 62 ΣΠΟΥΔΕΣ 2000 PhD, University of

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ Καθηγητής Τμ. Λογιστικής ΤΕΙ Πειραιά Email: dista111@yahoo.com ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 1989 Πανεπιστήμιο Πατρών, Πολυτεχνική Σχολή, Τομέας Διοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας. Διδακτορική Διατριβή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΑΤΣΟΥ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Θέση : Καθηγητής Δημόσιας Οικονομικής Διεύθυνση : Πάντειον Πανεπιστήμιο, Λ. Συγγρού 136, Τ.Κ. 17671 Τηλέφωνο - φαξ : 210-9230916 E-mai l : ntatsos@panteion.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012)

Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήµιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (2008-2012) Βιογραφικό Σηµείωµα Δηµήτρης Καιρίδης Οικία: Πασχαλιάς 4, 15452 Ψυχικό Τηλ. (30) 210 6756468, (30) 6944 917456 Γραφείο: Τµήµα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήµιο Συγγρού 136, 17671 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος»

Τίτλος διπλωµατικής εργασίας: «Περιβαλλοντική ιαχείριση και Έλεγχος» ρ. ΖΕΦΗ ΗΜΑ ΑΜΑ Email: zedimadama@yahoo.gr, dimadama@icbss.org ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ιδακτορική ιατριβή (PhD) ιδακτορική ιατριβή (PhD) µε θέµα «Οικονοµική Ανάπτυξη και Περιβαλλοντική Πολιτική ιαχείρισης» στο Πάντειο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ. Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ . ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ Ιωάννης Κ. Ψυχάρης Καθηγητής, ΤΟΠΑ Αθήνα Μάρτιος 2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ Α. ΒΙΒΛΙΑ / ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ 2012 1. Σκλιάς Π., Ρουκανάς Σ., Μαρής Γ. (2012), Η Πολιτική των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση.

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

2. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 2.1. ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: e-mail: Παναγιώτα (Γιούλη) Παπαδιαμαντάκη Λέκτορας Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Γνωστικό Αντικείμενο: Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική

Διαβάστε περισσότερα

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.

Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke. Διονύσης Μπαλούρδος Οικονομολόγος, Δημογράφος Διευθυντής ερευνών Επικοινωνία Γραφείο 5.5 τηλ. 210-7491702, e-mail dbalourdos@ekke.gr Σπουδές Πτυχίο Μαθηματικών, Οικονομικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Postdoctoral research, Institute of Education -University of London

CURRICULUM VITAE. 2001-2002 Postdoctoral research, Institute of Education -University of London CURRICULUM VITAE Name Μaria Surname Nikolakaki Date of Birth 05/07/1962 Address 8 Alkamenous Str, 10439 Athens, Attica, Greece Telephone +30 6972702349 Email mnikolak@yahoo.gr ACADEMIC BACKGROUND 2002-2003

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΠΛΑΒΟΥΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Έτος Γέννησης: 1975 e-mail: sblavo@aueb.gr ΣΠΟΥ ΕΣ 2007 ιδακτορική ιατριβή, Πανεπιστήµιο Essex Τίτλος ιατριβής: Two-Level Games in the EU-25 Enlargement

Διαβάστε περισσότερα

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey)

Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Dr. Ολυμπία Κυριακίδου Πτυχίο (Ψυχολογία), MSc (Κοινωνική Ψυχολογία), MSc (Management), PhD (Surrey) Προσωπικές Πληροφορίες Επίκουρος Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική των Επιχειρήσεων με

Διαβάστε περισσότερα

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR

Ηλίας Κικίλιας. Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής. Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Ηλίας Κικίλιας Οικονομολόγος, M.Sc., Ph.D. Κύριος Ερευνητής Επικοινωνία Γραφείο 423, τηλ. 210-7491691, e-mail ELKIKILIAS@EKKE.GR Σπουδές 1997 Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 1990-94: Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδίκευση: Δημογραφία ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Μπάγκαβος Χρήστος Παναγή Μπενάκη 2-4 114 71 Αθήνα τηλ. : 210/8238492, 6979154911 e-mail: christosbagavos@gmail.com Ημερ. γέν.: 24/03/1966 2. ΣΠΟΥΔΕΣ Τίτλοι σπουδών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΧΝΙΚΧΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ TMHMA KOIΝΧΝΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αζήλα, 17/10/2012 Αξηζ. Πξση. 445 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΔΠΣΑΜΔΛΟΤ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΚΡΙΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΞΔΛΙΞΗ ηεο Αλαπιεξώηξηαο Καζεγήηξηαο θαο Μαξίαο

Διαβάστε περισσότερα

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα:

January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: January 2013 Επώνυμο: ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ Όνομα: Κωνσταντίνος Πατρώνυμο: Mιχαήλ Έτος γεννήσεως: 1945 Παντρεμένος με την Ντίνα Βαίου, Καθηγήτρια ΕΜΠ, με δύο κόρες την Μυρτώ και την Ειρήνη. Σημερινή θέση: Ομότιμος

Διαβάστε περισσότερα