ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ"

Transcript

1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗ Α. ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ ΠΑΣΡΑ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ

2 1. ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ Ημερομθνία Γζννθςθσ : 19 Οκτωβρίου 1960 Σόποσ Γζννθςθσ : Πάτρα Οικογενειακι κατάςταςθ : Ζγγαμοσ με ζνα παιδί Διεφκυνςθ κατοικίασ : Νάξου 3, ΣΚ 26504, Ρίον. Επικοινωνία : Σθλ , τρατιωτικι Τπθρεςία : Μετεωρολόγοσ Παρατθρθτισ ( ) 2. ΠΟΤΔΕ Διδακτορικό Δίπλωμα Σμιμα Φυςικισ, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν (22/4/1991). Πτυχίο Φυςικισ Σμιμα Φυςικισ, Πανεπιςτιμιο Πατρϊν (29/11/1984). 3. ΠΑΡΟΤΑ ΚΑΣΑΣΑΗ Κακθγθτισ ςτο Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων του ΣΕΙ Πάτρασ (ΦΕΚ 419/ τ. Γ ) 4. ΠΕΡΙΟΧΕ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟΤ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ανάπτυξθ και χριςθ υπολογιςτικϊν μεκόδων πρόγνωςθσ ςτατιςτικϊν δεδομζνων με εφαρμογζσ ςτον Σουριςμό Ευφυι Πλθροφοριακά υςτιματα ςτον Σουριςμό Μοντζλα αξιολόγθςθσ τουριςτικϊν δικτυακϊν τόπων Επιςτθμονικοί Τπολογιςμοί - Τπολογιςτικι επίλυςθ και πρόβλεψθ τθσ ςυμπεριφοράσ δυναμικϊν ςυςτθμάτων που περιγράφονται μζςω διαφορικϊν εξιςϊςεων Τπολογιςτικι Ρευςτομθχανικι 2

3 5. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 5.1 Επαγγελματικζσ υνεργαςίεσ 21/05/2010-ςιμερα: Κακθγθτισ, Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ΣΕΙ Πάτρασ, με γνωςτικό αντικείμενο "υςτιματα Κρατιςεων με Η/Τ ςτισ Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ με ειδίκευςθ ςτα Προγράμματα Galileo και Amadeus και ςτα ςχετικά Σουριςτικά Πακζτα". 14/10/ /05/2010: Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ΣΕΙ Πάτρασ. 16/7/ /10/2004 : Επίκουροσ Κακθγθτισ, Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ΣΕΙ Πάτρασ : Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ, ειδικότθτασ Πλθροφορικισ, με πλιρεσ ωράριο, Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Σ.Ε.Ι Πάτρασ : Ελεφκεροσ Επαγγελματίασ, Ερευνθτισ και Τπεφκυνοσ Μθχανοργάνωςθσ. 5.2 υμμετοχή ςε Προγράμματα Ηλεκτρονική υποβολή πρόταςησ για την κατηγορία πράξησ «Αρχιμήδησ ΙΙΙ- Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ςτα ΤΕΙ», η οποία εγκρίθηκε, Οκτώβριοσ 2011 Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ. Πρακτική Άςκηςη, Τμήμα Τουριςτικών Επιχειρήςεων ΤΕΙ Πάτρασ, του Επιχειρηςιακοφ Προγράμματοσ «Εκπαίδευςη και Δια Βίου Μάθηςη », Δεκζμβριοσ 2010 Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ. Προπτυχιακά προγράμματα ςπουδών φφλλου και ιςότητασ, ΤΕΙ Πάτρασ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, 25/6/ /8/2008 Ειςθγθτισ ςτθν Διδακτικι Ενότθτα "Ζνταξθ τθσ Οπτικισ Φφλλου ςτο Μάκθμα : Διαδίκτυο και Σουριςτικζσ επιχειριςεισ" -Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Ενίςχυςη Ερευνητικών Ομάδων ΤΕΙ Πάτρασ, Αρχιμήδησ ΙΙ, Υποζργο2: Εξόρυξη γνώςησ ςτην Επιχειρηματική νοημοςφνη και η καινοτόμοσ εφαρμογή τησ ςε λογιςτικά/οικονομικά θζματα, 1/ 1/05-31/ 12/06 υμμετοχι ωσ κφριοσ ερευνθτισ ςε Π.Ε. Ενθάρρυνςη Επιχειρηματικών Δράςεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογήσ Σπουδαςτών του ΤΕΙ Πάτρασ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ., 5/9/ /8/2007 και 14/1/ /9/2008 Ειςθγθτισ ςτθν Θεματικι Ενότθτα "Ηλεκτρονικόσ Σουριςμόσ" -Σμιμα Σουριςτικϊν Επιχειριςεων. Διεφρυνςη Τριτοβάθμιασ Εκπαίδευςησ ΤΕΙ Πάτρασ, ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ- Κ.Π.Σ. ΙΙΙ, Υποζργο 3: Τμήμα Πληροφορικήσ και ΜΜΕ, 1/9/ /8/2006. Τπεφκυνοσ ςε Π.Ε.. Συμπληρωματικόσ Εκπαιδευτικόσ Εξοπλιςμόσ Τμημάτων τησ Ανωτάτησ Εκπαίδευςησ (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ), Οκτώβριοσ 2003 Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ του ζργου "υμπλθρωματικόσ Εξοπλιςμόσ Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ΣΕΙ Πάτρασ". Εξοπλιςμόσ για υποςτήριξη πράξεων ΕΚΤ αναμόρφωςησ προγραμμάτων προπτυχιακών ςπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΤΠΑ) Απρίλιοσ 2002 Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του ζργου με τίτλο : Αυτεπιςταςία Σμιματοσ Διοίκθςθσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων. 3

4 Αναμόρφωςη προπτυχιακών προγραμμάτων ςπουδών. (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ - ΕΚΤ) 19/ 3/ /8/2008 Επιβλζπων ςυντονιςτισ ςε Π.Ε. Πρακτική Άςκηςη Σπουδαςτών ςτο Τμήμα Τουριςτικών Επιχειρήςεων, ΕΠΕΑΕΚ Ι, χειμερινό εξάμηνο 2000 Επόπτθσ Πρακτικισ Άςκθςθσ πουδαςτϊν ςε Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ. Κατάρτιςη των υπαλλήλων του ΥΠΕΠΘ ςε θζματα πληροφορικήσ Ειςθγθτισ ςε ςειρά ςεμιναρίων ςε αντικείμενα Πλθροφορικισ που διοργάνωςε το ΣΕΙ Πάτρασ και επόπτευε το ΤΠΕΠΘ Σεμινάριο H Πληροφορική ςτη Φυςική, που διοργάνωςε η Ζνωςη Ελλήνων Φυςικών και το Τμήμα Φυςικήσ Πανεπιςτημίου Πατρών, με επιδότηςη από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα (Νοζμβριοσ Φεβρουάριοσ 1991) Ειςθγθτισ 6. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕ ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ Ε ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΤΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΣΕ 1. Panagopoulos A., Kanellopoulos D., Karachanidis I., Konstantinidis S. (2010) A comprehensive evaluation framework for hotel websites: the case of chain hotel websites operating in Greece, Journal of Hospitality Marketing & Management, vol.20, Issue Psillakis Z., Panagopoulos A. and Kanellopoulos D. (2009) Low cost inferential forecasting and tourism demand in accommodation industry, Journal of TOURISMOS, vol. 4, No. 2, pp Kanellopoulos D., Panagopoulos A. (2008) Exploiting tourism destinations knowledge in an RDF-based P2P network, Journal of Network and Computer Applications (Elsevier Science), Vol. 31, Issue 2, pp Panagopoulos An., Panagopoulos A. (2005) A Times Series Method for Occupancy Forecasting A case study of West Greece, Journal of Archives of Economic History, Volume XVII, No. 1, Jan-Jun 2005, pp Panagopoulos An., Panagopoulos A., Konstantinidis S. (2005) A Seasonal Forecasting Model of the Tourism Sector: The case of Central Macedonia, Journal of Finance & Informatics. Special Conference, Issue Part A, Volume II, No. 2, pp Kanellopoulos D., Panagopoulos A., Psillakis Z. (2004) Multimedia applications in Tourism: The case of travel plans, Tourism Today, No. 4 Autumn 2004, pp Iordanis Karachanidis, Alkiviadis Panagopoulos, Dimitris Kanellopoulos, Dimitra Arida (2009) Electronic word of mouth in hospitality: How are Greek chain hotels rated?, Proceeding, 4th International Scientific Conference on Planning for the Future - Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, Rhodes island, Greece 3-5 April 2009, University of the Aegean. 8. Kanellopoulos D., Panagopoulos A. (2006) How semantic web services manage quality of small hospitality businesses, International Scientific Congress (24th EuroCHRIE): In Search 4

5 of Excellence for Tomorrow s Tourism, Travel & Hospitality, October 2006, Thessaloniki, Greece. 9. Panagopoulos, A., Psillakis, Z., & Kanellopoulos, D. (2004). A low cost reliable forecasting model of tourism data, in Sustainable Tourism, (ISBN: ). pp , Publication of WIT (Wessex Institute of Technology) Press. International Conference on Sustainable Tourism 2004, 7-9 July 2004, Segovia, Spain. 10. Kanellopoulos, D., & Panagopoulos, A. (2004). Design of a novel management system of Web multimedia travel plans, in Sustainable Tourism, (ISBN: ), pp , Publication of WIT (Wessex Institute of Technology) Press, International Conference on Sustainable Tourism 2004, 7-9 July 2004, Segovia, Spain. 7. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ το Σμήμα Σουριςτικών Επιχειρήςεων δίδαξε αυτοδφναμα τα κατωτζρω μαθήματα, Μεκοδολογία και Σεχνικζσ Ζρευνασ ςτον Σουριςμό (χειμερινό εξάμθνο 2011 ςιμερα) 2. Πλθροφοριακά υςτιματα ςτον Σουριςμό (χειμερινό εξάμθνο 2010 ςιμερα 3. Βάςεισ Δεδομζνων (χειμερινό εξάμθνο 2010 ςιμερα) 4. υςτιματα Κρατιςεων με H/Y (1996 6/2010) 5. Διαδίκτυο κ Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ (2003 εαρινό εξάμθνο 6/2010) 6. Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ (2002 χειμερινό εξάμθνο εαρινό εξάμθνο) 7. Ειςαγωγι ςτουσ Η/ Τ ( χειμερινό εξάμθνο) 8. Προγραμματιςμόσ Η/Τ Ι ( ). 9. Προγραμματιςμόσ Η/Τ ΙΙ ( ). 10. Προγραμματιςμόσ Η/Τ ΙΙΙ ( ). υγγραφική Δραςτηριότητα Ζχει αναρτιςει ςτθν πλατφόρμα του GUNet e-class του ΣΕΙ Πάτρασ (http://eclass.teipat.gr/) εκπαιδευτικό υλικό για τθν υποςτιριξθ των μακθμάτων : Πλθροφοριακά υςτιματα ςτον Σουριςμό, Βάςεισ Δεδομζνων, Μεκοδολογία και Σεχνικζσ ζρευνασ ςτον Σουριςμό, υςτιματα Κρατιςεων με Η/Τ, Διαδίκτυο και Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ. υνζγραψε πλιρεισ Διδακτικζσ θμειϊςεισ για τα μακιματα "Διαδίκτυο κ Σουριςτικζσ Επιχειριςεισ", "υςτιματα Κρατιςεων με Η/Τ", "Ειςαγωγι ςτουσ Η/Τ", του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων του ΣΕΙ Πάτρασ, οι οποίεσ εγκρίκθκαν από τθν ςχετικι επιτροπι. Ερευνητήσ ςτο Πανεπιςτήμιο Πατρών ( και ) το Σμιμα Φυςικισ ςτα πλαίςια τθσ μεταπτυχιακισ και ερευνθτικισ δραςτθριότθτασ ςυμμετείχε ςτθ Διδαςκαλία των φοιτθτϊν, ςτο χεδιαςμό και τθν Οργάνωςθ εργαςτθριακϊν αςκιςεων α) Τπολογιςτικισ Ρευςτομθχανικισ, β) Ανάλυςθ- χεδιαςμοφ Αλγορίκμων, τα ακαδθμαϊκά ζτθ και

6 8. ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ ΘΕΕΙ Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων του ΣΕΙ Πάτρασ από 17/10/ /08/2008 και 01/09/ /8/2010. Προϊςτάμενοσ του Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Μζςων Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, Παράρτθμα του ΣΕΙ Πάτρασ ςτον Πφργο από 2/9/ /9/2006. Τπεφκυνοσ του Σομζα Ειδικισ Τποδομισ του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων ( ) Τπεφκυνοσ του Εργαςτθρίου Πλθροφοριακϊν υςτθμάτων του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων, ςιμερα. Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Διαχείριςθσ του Ειδικοφ Λογαριαςμοφ του ΣΕΙ Πάτρασ, 4/2011- ςιμερα 9. ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ Μζλοσ ςε 13 Εκλεκτορικά ϊματα Σμθμάτων ΣΕΙ, 2005-ςιμερα Τπεφκυνοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ πουδϊν για τθν αναμόρφωςθ του προπτυχιακοφ προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων, 2010 Μζλοσ τθσ Σριμελοφσ Επιτροπισ Διαπίςτευςθσ των Εργαςτθρίων του ΣΕΙ Πάτρασ, 2010 Μζλοσ τθσ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ πουδϊν για τθν αναμόρφωςθ προπτυχιακϊν προγραμμάτων ςπουδϊν των Σμθμάτων του ΣΕΙ Πάτρασ, 1/12/2006 ζωσ 5/6/2009. Μζλοσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ Επιςτθμονικϊν και Εργαςτθριακϊν υνεργατϊν των Σμθμάτων Σουριςτικϊν Επιχειριςεων Σμιμα Πλθροφορικισ και ΜΜΕ, Σμιμα Εφαρμογϊν Πλθροφορικισ ςτθ Διοίκθςθ και ςτθν Οικονομία, του ΣΕΙ Πάτρασ για τα ακαδθμαϊκά ζτθ , Μζλοσ τθσ οργανωτικισ επιτροπισ του 1ου Διεκνοφσ υνεδρίου Σουριςτικισ Ανάπτυξθσ και χεδιαςμοφ, 11-12/6/2005, ΣΕΙ Πάτρασ. Μζλοσ τθσ επιτροπισ για τθν ανακεϊρθςθ του προγράμματοσ ςπουδϊν του Σμιματοσ Σουριςτικϊν Επιχειριςεων, 10/10/ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτο 2 ο Advances in Hospitality & Tourism Marketing and Management Conference (AHTMM 2012), Μαΐου 2012, Κζρκυρα Ελλάδα. Reviewer on the online submission and peer review tracking system for the Journal Tourism Management, ςιμερα. Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτο 4 ο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο Planning for the Future Learning from the Past: Contemporary Developments in Tourism, Travel & Hospitality, 3-5 Απριλίου 2009, Ρόδοσ, Ελλάδα. Μζλοσ τθσ επιςτθμονικισ επιτροπισ ςτο 1ο Διεκνζσ Επιςτθμονικό υνζδριο Tourism Development and Planning, 11-12/6/2005, ΣΕΙ Πάτρασ. Μζλοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ Ι1, με κεματικι ενότθτα "Ηλεκτρονικζσ Τπθρεςίεσ και Εφαρμογζσ ςτον Σουριςμό: Ιςχφουςα Κατάςταςθ και Προοπτικζσ", του Ebusiness Forum, ςιμερα 6

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Πάτρα, Σεπτέμβριος 2012 1/15 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ονοματεπώνυμο: Δημήτριος Κανελλόπουλος Πατρώνυμο: Νικόλαος Θέση / Ιδιότητα: Καθηγητής Πληροφορικής στη

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ

Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ Δρ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΥΓΕΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Τόπος γέννησης : Πάτρα Αχαΐας Διεύθυνση Εργασίας : ΤΕΙ Πατρών, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, Κουκούλι Πατρών 26334 Πάτρα Τηλ.: 2610-369297

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013

Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Τμήμα Πληροφορικής και ΜΜΕ 2003-2013 Λανουάριοσ 2013 Πίνακασ περιεχομζνων 1 κοπόσ και ςτόχοι του Σμιματοσ.... 3 2 Πρόγραμμα ςπουδϊν Σμιματοσ... 3 2.1 Αντικείμενο μακθμάτων του Προγράμματοσ πουδϊν... 5

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Αναπληρωτή Καθηγητή ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ιανουάριος 2014 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 1. Προσωπικά

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος

Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος Βιογραφικό ςημείωμα Λιάκος Λεωνίδας, Γεωγράφος 1. Προςωπικά ςτοιχεία Ημερομθνία: 4.8.2015 Επώνυμο: Λιάκοσ Όνομα: Λεωνίδασ Ημερομηνία γζννηςησ: 01-01-1979 Τόποσ Γζννηςησ: Ιωάννινα Υπηκοότητα: Ελλθνικι Οικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Γ. ΛΑΓΟΣ Α Ν Α Π Λ Η Ρ Ω Τ Η Σ Κ Α Θ Η Γ Η Τ Η Σ Π Α Ν Ε Π Ι Σ Τ Η Μ Ι Ο Υ Α Ι Γ Α Ι Ο Υ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, Ο κ τ ώ

Διαβάστε περισσότερα

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος

Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος Δρ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Πρόεδρος I. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ / ΤΗΛΕΦΩΝΑ / E-MAILS Διεύθυνση : Παραδείσου 15-171 23 Ν. Σμύρνη

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου

Βιογραφικό Σημείωμα. Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Βιογραφικό Σημείωμα Δρ. Αριστογιάννης ΓΑΡΜΠΗΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία, ΤΕΙ Μεσολογγίου Συνεργάτης Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α 1 ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΥΜΟ: ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ: 26. 9. 65 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 891487 E-mail: kz@uom.gr 2 ΣΠΟΥΔΕΣ 1987 Πτυχίο του τμήματος Μαθηματικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΡΜΑΚΕΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 27/08/08ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. του. Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ του Καθηγητή του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ΙΩΑΝΝΗ ΤΗΛ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2012 Ονοματεπώνυμο: Ιωάννης Τηλ. Λαζαρίδης Ημερομηνία γεννήσεως:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. : linkedin.com/pub/eleni-mavragani/18/772/4b7 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΠΩΝΥΜΟ : ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΟΝΟΜΑ : ΕΛΕΝΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : Μεσσήνης 60, Άνω Γλυφάδα ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ : +30 210 9629400 / +30 6938 141500 Ε- ΜΑΙL : e.mavragani@aegean.gr,

Διαβάστε περισσότερα

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.

Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής. Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb. Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University, Department of Information

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Θεοδϊρου Αθ. Σςιφτςή Επίκουρου Καθηγητή ΣΕΙ Λαμίασ Δεκζμβριοσ 2010 ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 3 1.1 Προςωπικά τοιχεία 1.2 πουδζσ - Ακαδηµαϊκοί Σίτλοι 1.3 Επαγγελματική Απαςχόληςη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 6944879064 2842024322 E-MAIL : niktrix@hotmail.com ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1. ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ : Νικόλαος Τριχάς ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : 03/02/1976 : ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ : Χανιά Κρήτης ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ : Άγαµος ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ : Ξεροπήγαδο,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ

ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής Τμήμα Πληροφορικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ & ΥΠΟΜΝΗΜΑ Αύγουστος 2014 ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ-ΚΩΝ/ΝΟΣ Γ. ΤΣΙΑΤΣΟΣ Επίκουρος Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α. ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Εγνατία 156 54006- Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310891-596 fax 2310891-602 e-mail: karagth@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα

3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ. Πρόγραμμα 3rd Conference on Informatics in Education Θ Πλθροφορικι ςτθν Εκπαίδευςθ Πανεπιςτιμιο Πειραιώσ, 8-9 Οκτωβρίου 2011 Πρόγραμμα Σο ςυνζδριο CIE 2011 διοργανώνεται από το Σμιμα Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΟΝΟΜΑ : Ανδρέας I. Ανδρονικίδης ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ : 1971 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Εγνατία 156, ΤΚ 540 06 Θεσσαλονίκη ΤΗΛΕΦΩΝΟ : 2310891584 FAX : 2310891544

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗ ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πειραιάς 2012 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣTOIXEIA Ονοματεπώνυμο : Γρηγόρης Χονδροκούκης Γνωστικό Αντικείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΚΟΥΚΟΥΛΕΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θέση Αναπληρωτής Καθηγητής Πληροφορικής Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Διεύθυνση Εργασίας ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 250 Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250,

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994).

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ο.Π.Α.), Πτυχίο Πληροφορικής (B.Sc.) Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (1994). Αδάμ Βρεχόπουλος, MBA, PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών e-mail: avrehop@aueb.gr 1. ΣΠΟΥΔΕΣ Brunel University,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 1. Ατομικά στοιχεία. σ. 3 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 2. Σπουδές.. σ. 3 3. Ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία σ. 3 4. Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών σ. 5 5. Λοιπή διδακτική εμπειρία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3

ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Χ ί ο ς, 2 0 1 3 ΠΑΡΙΣ ΤΣΑΡΤΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Χ ί ο ς, 2 0 1 3 1 Περιεχόμενα ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ... 3 ΣΠΟΥΔΕΣ... 3 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ... 3 ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ... 4 α)

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Βιογραφικό σημείωμα - Υπόμνημα σταδιοδρομίας ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΔΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σημείωμα. Σταφυλά Αμαλία

Βιογραφικό Σημείωμα. Σταφυλά Αμαλία Βιογραφικό Σημείωμα Σταφυλά Αμαλία Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα ιοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας E-mail: stafyla@psy.auth.gr ΣΠΟΥΔΕΣ 2005: Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Ψυχολογίας, («Άριστα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΗΛΙΑΣ ΒΛΑΧΟΣ (B.Sc., M.Sc., C.M.A.S., Ph.D.) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 1 Μαΐου 2007 Σελίδα 2 από 19 Επώνυμο : Όνομα: Προσωπικά Στοιχεία Βλάχος Ηλίας Ημερομηνία Γέννησης: 3 Σεπτεμβρίου 1968 Τόπος Γέννησης: Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΓΚΑΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Όνομα: Απόστολος Επίθετο: Γκάμας Όνομα Πατέρα: Στέργιος Όνομα Μητέρας: Μαρία Ημερομηνία Γέννησης: 04/09/1975 Τόπος Γέννησης: Μηλιά Μετσόβου, Ιωαννίνων Oικογενειακή

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Σ Η Μ Ε Ι Ω Μ Α Βασίλειος Κώστογλου Καθηγητής Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε, Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 3 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 3 3. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα