Τηλ.: , Fax:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τηλ.: 8232373, Fax: 8227100 E-mail: vagelat@cti.gr"

Transcript

1 Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου: Απαραίτητη υποδοµή στο σύγχρονο Νοσοκοµείο Α. Βαγγελάτος 1, Ι. Σαριβουγιούκας 2 1 Τοµέας Έργων Πληροφορικής ηµοσίου, Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) 2 Τµήµα Πληροφορικής και Οργάνωσης, ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» Αλληλογραφία: ρ. Α. Βαγγελάτος, ΙΤΥ, Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, Αριστοτέλους 19, Αθήνα Τηλ.: , Fax: ΠΕΡΙΛΗΨΗ Το σύνολο των παραγόµενων πληροφοριών που σχετίζονται µε τις δραστηριότητες των ασθενών στα σύγχρονα νοσοκοµεία αυξάνει συνεχώς καθώς η ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών επιδέχεται δραστικές βελτιώσεις ακολουθώντας την εξέλιξη όλων των συναφών επιστηµών. Το γεγονός αυτό οδηγεί µονοσήµαντα στην υιοθέτηση και εφαρµογή λύσεων πληροφορικής, προκειµένου να καταγραφεί και να επεξεργασθεί αποτελεσµατικά ο µεγάλος αυτός όγκος των δεδοµένων, που προέρχεται τόσο από τις ιατρικές όσο και από τις διοικητικο-οικονοµικές λειτουργίες του νοσηλευτικού οργανισµού. Στην παρούσα αναφορά αρχικά περιγράφεται η δοµή και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός Πληροφοριακού Συστήµατος Νοσοκοµείου (ΠΣΝ). Στην συνέχεια τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα ύπαρξης ενός ΠΣΝ στο σύγχρονο νοσοκοµείο: τόσο η βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών περίθαλψης όσο και η παρακολούθηση του κόστους, αποτελούν δύο από τους πλέον σηµαντικούς λόγους για την υποστήριξη της εισαγωγής και αξιοποίησης της πληροφορικής στον νοσοκοµειακό οργανισµό. Αµέσως µετά, µε βάση την αποκτηθείσα εµπειρία από την εισαγωγή αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος στο ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς», παρατίθενται οι βασικές προϋποθέσεις οι οποίες πρέπει να ικανοποιούνται προκειµένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος: η ύπαρξη µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για την πληροφορική στο νοσοκοµείο, η ύπαρξη επαρκώς στελεχωµένου τµήµατος πληροφορικής, η σταδιακή εγκατάσταση των επιµέρους συστηµάτων, η οργάνωση αποτελεσµατικών εκπαιδευτικών διαδικασιών, η υιοθέτηση διεθνώς αποδεκτών τυποποιήσεων αλλά και η συνεπής πολιτική για την ασφάλεια των δεδοµένων, αποτελούν ιδιαίτερα σηµαντικούς και κρίσιµους παράγοντες επιτυχίας. 1

2 Τέλος σχολιάζονται επιπλέον ζητήµατα που θα πρέπει να προσεχθούν ιδιαίτερα για την επιτυχή εισαγωγή ΠΣΝ: το πρόβληµα της αδιαφορίας των χρηστών, η ανάγκη της κινητοποίησης όλων των διαθέσιµων πόρων του οργανισµού, η ανάγκη της συνεχούς αναβάθµισης των συστηµάτων, καθώς και η ανάγκη ενεργούς υποστήριξης από τη διοίκηση, σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης των συστηµάτων. Λέξεις Ευρετηρίου: Πληροφοριακά συστήµατα Νοσοκοµείων, Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενούς, Πληροφορική της Υγείας. 2

3 Hospital Information System: Necessary infrastructure in today s hospital A. Vagelatos 1, J. Sarivougioukas 2 1 IT projects for the Public Sector, Computer Technology Institute (CTI) 2 MIS Department, General Hospital of Athens «G. Gennimatas» ABSTRACT The set of information related to both medical and administrative patients activities in hospitals is continuously increasing as the quality of the offered medical services experiences drastic improvements following the conquers of all related sciences. The unique choice for hospital organizations, in order to keep effectively tracking of all patients activities within their organization, is through the deployment of information technology applications. In the present report, it is given a description of the structure and the main characteristics of a Hospital Information System (HIS). It follows the documented necessity of the use of a HIS in the contemporary hospital for the improvement of the offered care and the financial management which both constitute two of the most important reasons to support and utilize informatics. Based on the earned experiences from the introduction of a similar Information System in the general hospital of Athens G. Gennimatas, the main underlining conditions are exposed which have to be all present in order to enable the functional operation of such a system: the existence of long term planning of the hospital's management concerning informatics, the availability of a sufficient management information systems department, the gradual installation of the various subsystems, the organization of effective training procedures, the adoption of internationally accepted standards and the development of a consistent policy for the data security. All these factors are considered extremely important and critical for the successful application of a hospital information system. In the last section it is given a discussion concluding the context of this paper referring to the problems arising due to users' indifference, the activation of all available resources, the need for continuous upgrading of the systems, as well as the necessity of the administration's support during all development phases. Keywords: Hospital Information Systems, ERP (Electronic Patient Record), Medical Informatics Corresponding author: Dr. A. Vagelatos, CTI, Ministry of Health and Welfare, Aristotelous 19, GR Athens, Greece, 3

4 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Βρισκόµαστε στην εποχή της «Κοινωνίας της Πληροφορίας». Τα υπολογιστικά συστήµατα και οι τηλεπικοινωνίες έχουν διεισδύσει σχεδόν σε κάθε διαδικασία της ζωής µας: εργασία, εκπαίδευση, δηµόσιο τοµέα, διασκέδαση. Ο τοµέας της υγείας είναι ίσως από τους ελάχιστους χώρους που οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών δεν έχουν ανάλογη ανάπτυξη. Ο χώρος της υγείας παράγει και διαχειρίζεται τεράστιο όγκο πληροφοριών από τα νοσοκοµεία, τα κέντρα υγείας έως τα µεµονωµένα και εξειδικευµένα κέντρα άσκησης του ιατρικού λειτουργήµατος. υστυχώς όµως το µεγαλύτερο µέρος της πληροφορίας αυτής, διακινείται ακόµα µε τον παραδοσιακό (χειρόγραφο) τρόπο, παρά την τεράστια εµπειρία και την επιτυχηµένη χρήση της πληροφορικής σε άλλους αντίστοιχους χώρους. Ο βασικός λόγος που δικαιολογεί αυτή την κατάσταση [1] είναι το µεγάλο ύψος της απαιτούµενης επένδυσης µε αµφίβολα, µέχρι σήµερα αποτελέσµατα, λόγω της έλλειψη µακροχρόνιου σχεδιασµού, της ακόµα ανώριµης αγοράς, της έλλειψης προτύπων, της πολυπλοκότητας των συστηµάτων ιατρικής πληροφορικής και τέλος της δυσχέρειας στην εισαγωγή του εξαιρετικά µεγάλου πλήθους στοιχείων µε τη χρήση συµβατικών τεχνικών. Παρ όλα αυτά η κατάσταση τα τελευταία χρόνια φαίνεται να αλλάζει. Οι εµπλεκόµενοι επαγγελµατίες έχουν ήδη γίνει απαιτητικοί όσον αφορά την πληροφορική και παράλληλα οι ασθενείς, έχουν και αυτοί ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά την ενηµέρωση αλλά και τις δυνατότητες ευκολίες πρόσβασης. Τέλος, αφενός µεν η ανάγκη για καλύτερη διαχείριση του κόστους στο χώρο και αφετέρου η ζήτηση για καλύτερες υπηρεσίες υγείας, έχουν κάνει επιτακτική την ανάγκη για εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων. Στην παρούσα εργασία, τεκµηριώνεται η αναγκαιότητα χρήσης πληροφοριακών συστηµάτων στα σύγχρονα νοσοκοµεία. Αρχικά, δίδεται η περιγραφή του γενικού µοντέλου ενός πληροφοριακού συστήµατος νοσοκοµείου και των διακριτών υποσυστηµάτων του. Στη συνέχεια καταγράφονται οι βασικοί λόγοι που καθιστούν ένα τέτοιο σύστηµα αναγκαίο. Κατόπιν καταδεικνύονται οι κύριες προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός τέτοιου συστήµατος. Τέλος αναφέρονται και σχολιάζονται ζητήµατα οργάνωσης των νοσοκοµείων προκειµένου να καταστεί ευκολότερη και αποδοτικότερη η εφαρµογή πληροφοριακών συστηµάτων. 2 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Για λόγους που σχετίζονται µε την νοσοκοµειακή οργανωτική δοµή αλλά και σύµφωνα µε την σειρά ανάπτυξης τους, τα πληροφοριακά υποσυστήµατα που συγκροτούν ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου (ΟΠΣΝ) διακρίνονται στα ακόλουθα υποσυστήµατα [2]: το διαχειριστικο/οικονοµικό, το ιατρικό, το εργαστηριακό και της διοίκησης. 2.1 ιαχειριστικό Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου ( ΠΣΝ) Το ΠΣΝ καλύπτει τις λειτουργίες και παρακολουθεί τις διαδικασίες της διαχειριστικής και οικονοµικής οργάνωσης του νοσοκοµείου. Οι εφαρµογές διαχειριστικού χαρακτήρα συνήθως περιλαµβάνουν: 4

5 ιαχείριση ασθενών Νοσηλευοµένων (Γραφείο Κίνησης) Εξωτερικών ασθενών (Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων) Επειγόντων περιστατικών (Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών) ιαχείριση προσωπικού ιαχείριση υλικών ιαχείριση προµηθειών ιαχείριση εγκαταστάσεων Τιµολόγηση παρεχόµενων υπηρεσιών (νοσηλείας, ιατρικών πράξεων, εργαστηριακών εξετάσεων, χρήσης υλικών και φαρµάκων). Οι οικονοµικού χαρακτήρα εφαρµογές συνήθως περιλαµβάνουν: Γενική λογιστική Αναλυτική λογιστική Ταµειακό προγραµµατισµό Προϋπολογισµό Λογιστήριο ασθενών Εκκαθάριση ασφαλιστικών ταµείων ιαχείριση παραµέτρων νοσηλίων Εισπράξεις / Πληρωµές ιαχείριση παγίων Μισθοδοσία προσωπικού 2.2 Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστηµα Νοσοκοµείου (ΙΠΣΝ) Το ΙΠΣΝ καλύπτει τις ανάγκες διεκπεραίωσης των εργασιών που επιτελούνται στα κλινικά τµήµατα του νοσοκοµείου [3]. Οι εφαρµογές του ΙΠΣΝ µπορούν να διακριθούν περαιτέρω σε: Εφαρµογές παροχής ιατρικής φροντίδας (ΙΦ) Εφαρµογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας (ΝΦ) Οι εφαρµογές παροχής ιατρικής φροντίδας, υποστηρίζουν το κλινικό τµήµα στην υλοποίηση της καθαρά ιατρικής φροντίδας που παρέχεται στον ασθενή κατά την διάρκεια της νοσηλείας του και περιλαµβάνουν: ιαχείριση ασθενή (εισαγωγή, έξοδος, µετακίνηση ασθενούς) ιαχείριση ιστορικού ασθενούς Παρακολούθηση πορείας υγείας (συµπτώµατα ασθενή, κλινικά σηµεία, διαγνώσεις, πορεία νόσου) ιαχείριση ιατρικών εντολών και παρουσίαση αποτελεσµάτων 5

6 Ανάλογα µε την ιατρική εξειδίκευση του κλινικού τµήµατος (Καρδιολογικό, Χειρουργικό, Νεφρολογικό, Ογκολογικό, κ.λ.π.) υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις πληροφοριακής υποστήριξης οι οποίες ενσωµατώνονται στις λειτουργίες του υποσυστήµατος ιατρικής φροντίδας. Παράλληλα, στις παραπάνω εφαρµογές λογισµικού εντάσσεται και ένα σύνολο από απαραίτητες υποστηρικτικές εφαρµογές όπως: Νοσοκοµειακό φαρµακείο Προγραµµατισµός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού ιαχείριση τακτικών εξωτερικών ιατρείων Προγραµµατισµός χειρουργείων ιαιτολογικό Οι εφαρµογές παροχής νοσηλευτικής φροντίδας υποστηρίζουν το νοσηλευτικό προσωπικό στην διαχείριση του νοσηλευτικού τους έργου και περιλαµβάνουν τις ακόλουθες ενότητες: Σχεδιασµός νοσηλευτικής φροντίδας Νοσηλευτική παρακολούθηση Νοσηλευτικές ενέργειες και πράξεις Φαρµακολογική παρακολούθηση ασθενούς 2.3 Πληροφοριακό Σύστηµα Εργαστηρίων (ΠΣΕ) Οι ιδιαιτερότητες κάθε εργαστηριακής ειδικότητας εξειδίκευσης από κοινού µε τις τεχνικές απαιτήσεις λειτουργίας των ιατρικών εργαστηρίων προκάλεσαν τη γρήγορη ανάπτυξη εξειδικευµένων εργαστηριακών πληροφοριακών συστηµάτων. Πιο συγκεκριµένα, για τα αναλυτικά εργαστήρια υπάρχουν εξειδικευµένα συστήµατα (Laboratory Information Systems, LIS) τα οποία επιτρέπουν την σύνδεση των σύγχρονων αναλυτικών συσκευών µε το διαχειριστικό σύστηµα του εκάστοτε εργαστηρίου συνδράµοντας στην ελαχιστοποίηση των συστηµατικών λαθών και στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργαστηρίου. Για τα απεικονιστικά εργαστήρια, έχουν αναπτυχθεί ανάλογα συστήµατα µε τα οποία επιτυγχάνεται η σύνδεση των απεικονιστικών µηχανηµάτων µε το διαχειριστικό σύστηµα του εργαστηρίου (Radiology Information Systems, RIS). Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί εξειδικευµένα συστήµατα για την αποθήκευση, ανάκληση και µεταφορά της ιατρικής εικόνας (Picture Archiving and Communication Systems, PACS) εντός του νοσοκοµείου. 2.4 Πληροφοριακό Σύστηµα ιοίκησης (ΠΣ ) Η λήψη των αποφάσεων της διοίκησης του νοσοκοµειακού οργανισµού, πρέπει να βασίζεται στη διαθεσιµότητα, στην ανάλυση και στην επεξεργασία δεδοµένων 6

7 και πληροφοριών που είναι δυνατόν να συγκεντρωθούν από τα επιµέρους τµήµατα του οργανισµού. Το Πληροφοριακό Σύστηµα ιοίκησης (Management Information System, MIS) παρέχει τη δυνατότητα της συγκέντρωσης στοιχείων από όλες τις δραστηριότητες του οργανισµού, ώστε µέσα από την κατάλληλη σύνθεσή τους να προκύψουν οι δείκτες εκείνοι που θα αξιολογήσουν τις δραστηριότητες αυτές και θα βοηθήσουν το διοικητικό µηχανισµό στη λήψη αποφάσεων. Το ΠΣ αντλεί πληροφορίες από όλα τα υποσυστήµατα του νοσοκοµείου και τις παρουσιάζει µε κατανοητό και επεξεργάσιµο τρόπο στη διοίκηση του οργανισµού. Τα δεδοµένα τα οποία χρειάζεται κατ ελάχιστον ένα ΠΣ είναι ενδεικτικά τα εξής: κοστολογικά δεδοµένα δεδοµένα προσωπικού και µισθολογικά δεδοµένα ιατρικές πράξεις στις οποίες υποβάλλονται οι ασθενείς διαγνώσεις. 2.5 Ολοκλήρωση υποσυστηµάτων Όλα τα πληροφοριακά υποσυστήµατα που αναφέρθηκαν παραπάνω πρέπει να διασυνδέονται µεταξύ τους µε τρόπο διαφανή στο χρήστη ώστε να αποτελούν ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου (ΟΠΣΝ). Το ενδιαφέρον δεν πρέπει να εστιάζεται τόσο στο διαχωρισµό και την ονοµατολογία των υποσυστηµάτων όσο στην πληρότητα όλων των υποστηρικτικών εφαρµογών για τη καλύτερη δυνατή λειτουργία του νοσοκοµείου (σχήµα 1). 3 ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ Οι λόγοι που καθιστούν αναγκαία στις µέρες µας, την εισαγωγή πληροφοριακού συστήµατος στα σύγχρονα νοσοκοµεία, απορρέουν από τη γενικότερη ανάγκη βελτίωσης τόσο του τρόπου λειτουργίας τους, όσο και των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. Οι βασικοί επιµέρους στόχοι που θα πρέπει να ικανοποιηθούν για το σκοπό αυτό είναι: Η γενικότερη αναβάθµιση των υπηρεσιών του νοσοκοµείου (βελτίωση της ποιότητας περίθαλψης και εξυπηρέτησης των ασθενών). Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε: Την εισαγωγή και την διαχείριση ηλεκτρονικού φακέλου ασθενούς, που θα συγκεντρώνει και θα παρουσιάζει κατάλληλα όλα τα στοιχεία που αφορούν στους κρίσιµους παράγοντες περίθαλψης, την πορεία της πάθησης κ.λπ. Τον συσχετισµό των παραπάνω στοιχείων σύµφωνα µε τους κανόνες της ιατρικής επιστήµης, ώστε να εξυπηρετούνται οι ιατροί στην λήψη αποφάσεων σχετικών µε την προτεινόµενη αγωγή. 7

8 Την παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε παλαιότερα στοιχεία περίθαλψης (στο ίδιο ή /και σε άλλο νοσηλευτικό ίδρυµα) ώστε να είναι δυνατή η άµεση αναδροµή στο ιστορικό του ασθενούς. Τη µείωση της γραφειοκρατίας. Τη βελτίωση της πληροφόρησης των συναλλασσοµένων και της ταχύτητας εξυπηρέτησής τους. Την ελαχιστοποίηση των λαθών. Ο περιορισµός των χειρόγραφων διαδικασιών και η βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε: Την αυτοµατοποίηση των διαδικασιών Την διασύνδεση και την ολοκλήρωση των επί µέρους συστηµάτων σε ένα πλήρες σύστηµα. Την αναβάθµιση του εσωτερικού εργασιακού περιβάλλοντος Την εξασφάλιση αποτελεσµατικότητας στην διεκπεραίωση καθηµερινών εργασιών Τη διαχείριση και αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναµικού Την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής Η ελαχιστοποίηση του κόστους παροχής περίθαλψης. Ο στόχος αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε: Την ορθολογική διαχείριση των πόρων του νοσηλευτικού ιδρύµατος (έλεγχοι ανάλωσης υλικού, προγραµµατισµός διαδικασιών, αυτοµατοποίηση ελέγχων, κ.λ.π.). Την αποφυγή άσκοπων ιατρικών πράξεων (π.χ. αποφυγή επανάληψης εξετάσεων). Η παροχή ικανών και αξιόπιστων πληροφοριών στη διοίκηση του νοσοκοµείου. Η πληροφόρηση αυτή µπορεί να περιλαµβάνει τόσο διαχειριστικά όσο και επιστηµονικά στοιχεία. Χαρακτηριστικά αναφέρονται: Η πληρότητα θαλάµων, ο µέσος χρόνος νοσηλείας κ.λ.π. Η παρακολούθηση των ποσοτικών και οικονοµικών δεικτών τόσο ανά κατηγορία, όσο και ανά κέντρο κόστους. Το κόστος νοσηλείας ανά διάγνωση ή οµάδα διαγνώσεων. Τα ποσοστά αποθεραπείας ανά διάγνωση ή οµάδα διαγνώσεων. Η δηµιουργία ενός ευέλικτου εργαλείου υποστήριξης στην λήψη αποφάσεων για τον καθορισµό και τον έλεγχο των διαφορετικών πολιτικών οργάνωσης της παροχής υγείας, κοστολόγησης και τιµολόγησης των υπηρεσιών της. 8

9 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Για να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει ένα πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου θα πρέπει να ικανοποιηθούν µια σειρά από προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές αναδείχθηκαν σαφώς κατά την εισαγωγή αντίστοιχου πληροφοριακού συστήµατος στο ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» (Αθήνα), το οποίο είχε επιλεγεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ως πιλοτικό νοσοκοµείο για την εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων. Στα πλαίσια αυτά, µε την τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών 1, ξεκίνησε στις αρχές του 1999, το έργο εισαγωγής ιατρικού και εργαστηριακού συστήµατος 2 [4] και της διασύνδεσής τους µε το διοικητικο-οικονοµικό σύστηµα το οποίο λειτουργούσε ήδη στο νοσοκοµείο από το 1997 σε πλήρη ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου αυτού εντοπίσθηκαν και αξιολογήθηκαν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που πρέπει να ικανοποιούνται για να µπορέσει να ολοκληρωθεί επιτυχώς η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων σε ελληνικό δηµόσιο νοσοκοµείο. 4.1 Μακροχρόνιο στρατηγικό σχέδιο για την πληροφορική στο φορέα Η εισαγωγή πληροφοριακών συστηµάτων στον ευαίσθητο χώρο της υγείας, αποτελεί µακρά και επίπονη διαδικασία για την επιτυχία της οποίας απαιτείται σωστός προγραµµατισµός και συνεχής αφιέρωση. Για το λόγο αυτό, το νοσοκοµείο πρέπει να έχει εκπονήσει ολοκληρωµένο και µακροχρόνιο επιχειρησιακό σχέδιο για την πληροφορική, µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα, στόχους και προσδοκίες. Κατά συνέπεια, υπό αυτό το πλαίσιο, η εφαρµογή της πληροφορικής δεν θα αντιµετωπίζεται αποσπασµατικά, απλά για να καλύψει κάποιες πρόσκαιρες ανάγκες, αλλά µε τρόπο στρατηγικό και επιπλέον ως βασικό µέσο για τη βελτίωση του νοσοκοµειακού φορέα. 4.2 Ισχυρό τµήµα πληροφορικής Η κατάρτιση ενός µακροχρόνιου στρατηγικού σχεδίου για την ανάπτυξη της πληροφορική στο νοσοκοµείο, αλλά κυρίως η υλοποίηση του σχεδίου αυτού, απαιτεί την παρουσία ειδικών στα πληροφοριακά συστήµατα υγείας, αλλά και σε όλες τις σχετικές ειδικότητες (ασφάλεια συστηµάτων, δίκτυα υπολογιστών, 1 Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΙΤΥ) είναι από το 1996 τεχνικός σύµβουλος του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας σε θέµατα πληροφορικής (στα πλαίσια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης). 2 Το έργο αυτό αποτελούνταν από δύο διακριτά µέρη: α) την εγκατάσταση εργαστηριακού πληροφοριακού συστήµατος που περιελάµβανε το βιοχηµικό, το µικροβιολογικό και το αιµατολογικό εργαστήριο και ολοκληρώθηκε µε επιτυχία και µόνο ανασχετικό παράγοντα την ελλιπή στελέχωση των εργαστηριακών αυτών τµηµάτων σε σχέση µε το φόρτο εργασίας τους, γεγονός που καθυστέρησε την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας του συστήµατος και β) την εισαγωγή ιατρικού πληροφοριακού συστήµατος στα κλινικά τµήµατα, που σε πρώτη φάση περιέλαβε οκτώ επιλεγµένες κλινικές και επί του παρόντος βρίσκεται στην φάση της επέκτασης και στα υπόλοιπα τµήµατα του νοσοκοµείου. Το βασικό πρόβληµα που παρουσιάστηκε εκεί, ήταν η αρχική αρνητική αντίδραση των χρηστών (κυρίως του ιατρικού προσωπικού) στη χρήση του συστήµατος και η οποία προβλέπεται να αντιστραφεί, τόσο µε τη συνεχιζόµενη εκπαίδευση που παρέχεται, όσο και µε την προσαρµογή τους στο νέο περιβάλλον οργάνωσης και λειτουργίας που επιφέρει το ΠΣ. 9

10 ποιότητα, κ.λ.π.). Για το λόγο αυτό το τµήµα πληροφορικής του νοσοκοµείου πρέπει να είναι πλήρως στελεχωµένο και να έχει την αντίστοιχη ισχύ και θέση στο οργανόγραµµα του οργανισµού. Η κατάσταση που επικρατεί σήµερα στα τµήµατα πληροφορικής των δηµοσίων νοσοκοµείων είναι ιδιαίτερα απογοητευτική. Σε πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το ΙΤΥ, τα αποτελέσµατα σχετικά µε τη στελέχωση των τµηµάτων αυτών έδειξαν ότι σε 120 δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας, τα τµήµατα πληροφορικής στελεχώνονται συνολικά από 45 εργαζόµενους πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, 38 τεχνολογικής εκπαίδευσης και 141 δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 3. Σε κάποιες µάλιστα περιπτώσεις δεν έχουν καν συσταθεί αντίστοιχα τµήµατα. Είναι φανερό ότι η στελέχωση αυτή είναι ιδιαίτερα ελλιπής στο πλαίσιο της σύγχρονης πραγµατικότητας που θέτει την ανάπτυξη της πληροφορικής ως απαραίτητη προϋπόθεση για την βελτίωση των παρεχοµένων υπηρεσιών στο χώρο της υγείας. Παράλληλα τα τµήµατα αυτά θα πρέπει να αναβαθµιστούν και από απλά τµήµατα κάτω από την υποδιεύθυνση οικονοµικού που βρίσκονται σήµερα, θα πρέπει να γίνουν ανεξάρτητες υποδιευθύνσεις ή διευθύνσεις στα πρότυπα των σύγχρονων οργανισµών (κάτι βέβαια που έχει ήδη δροµολογηθεί στα πλαίσια της µεταρρύθµισης που επιτελείται στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας). 4.3 Βήµα βήµα προσέγγιση στην εγκατάσταση συστηµάτων Η εισαγωγή συστηµάτων πληροφορικής σε κάθε εργασιακό χώρο, επιφέρει µεταβολές στον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηµερινών εργασιών των χρηστών. Η αλλαγή αυτή δεν γίνεται πάντα αποδεκτή µε ευκολία, ιδιαίτερα από τους µεγαλύτερους σε ηλικία εργαζοµένους οι οποίοι κατά τεκµήριο είναι και οι λιγότερο εξοικειωµένοι στα υπολογιστικά συστήµατα. Υπό την έννοια αυτή, ένα φιλόδοξο σχέδιο εισαγωγής ενός πλήρους και ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος είναι µάλλον απίθανο να στεφθεί από επιτυχία. Αντίθετα, µια προσέγγιση βήµα-βήµα, µε πιο λογικούς και ρεαλιστικούς στόχους και µε υποσυστήµατα που θα ολοκληρωθούν σε προδιαγεγραµµένο χρονικό διάστηµα, είναι πολύ πιο αποτελεσµατική, δεδοµένου ότι το προσωπικό θα έχει αρκετό χρόνο στη διάθεσή του να προσαρµοστεί στις αλλαγές και να τις αφοµοιώσει. Τα πρώτα µάλιστα βήµατα πρέπει να εστιάζονται στην βελτίωση των υπαρχουσών διαδικασιών προς όφελος των χρηστών µειώνοντας ή διευκολύνοντας το έργο τους [5]. Μόνο αφού φανούν τα θετικά αποτελέσµατα της πρώτης προσέγγισης, είναι δυνατόν να επιχειρούνται ενέργειες αναδιοργάνωσης και επανασχεδιασµού των διαδικασιών ώστε να βελτιωθεί η λειτουργία του εγκατεστηµένου συστήµατος. 4.4 Εκπαίδευση του προσωπικού Η αποδοχή του εγκατεστηµένου συστήµατος από τους χρήστες παίζει ιδιαίτερα σηµαντικό ρόλο στην επιτυχία του όλου εγχειρήµατος. Πολλώ δε µάλλον όταν αναφέρεται κανείς στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στο χώρο της υγείας. Για να µειωθούν λοιπόν οι αντιδράσεις των χρηστών στο µικρότερο δυνατό ποσοστό, 3 Σηµειώνεται ότι το τµήµα πληροφορικής του ΠΓΝΑ «Γ. Γεννηµατάς» στελεχώνεται από έναν εργαζόµενο πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης, έναν τεχνολογικής εκπαίδευσης και τρεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 10

11 πέρα από τις όποιες άλλες ενέργειες, πρέπει να εκπονηθεί ένα εµπεριστατωµένο σχέδιο εκπαίδευσης. Το σχέδιο αυτό πρέπει να λαµβάνει υπόψη του το επίπεδο εκπαίδευσης των διαφόρων κατηγοριών των εργαζοµένων και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό). Πρέπει επίσης να αξιοποιεί συνδυασµό εκπαιδευτικών µεθόδων, όπως η κλασική µέθοδος του αµφιθεάτρου, αλλά και η εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της εργασίας (on the job training) και ακόµα πιο σύγχρονες µεθόδους όπως προγράµµατα πολυµέσων τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν οποτεδήποτε από τους χρήστες. Παράλληλα είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός «γραφείου βοήθειας» (help desk), στο οποίο θα µπορεί να απευθύνεται κάθε χρήστης ανά πάσα στιγµή για την επίλυση του εκάστοτε προβλήµατος που αντιµετωπίζει. 4.5 Τυποποίηση Στον χώρο της υγείας και ειδικότερα στον χώρο των πληροφοριακών συστηµάτων υγείας, υπάρχει ιδιαίτερη ανάγκη για τυποποίηση. Αρκετοί παροχείς υγείας (ιδιαίτερα στις αναπτυγµένες χώρες), έχουν µηχανογραφήσει τις κυριότερες λειτουργίες τους. Η εικόνα όµως που παρουσιάζεται είναι αυτή των αποµονωµένων τεχνολογικών νησίδων, λόγω του ότι δεν υφίσταται κατά κανόνα, επικοινωνία µεταξύ των διαφόρων υποσυστηµάτων. Βασική αιτία για την έλλειψη επικοινωνίας και ολοκλήρωσης µεταξύ των διαφόρων πληροφοριακών συστηµάτων είναι η έλλειψη προτύπων. Ας εξετάσουµε την περίπτωση του ιατρικού φακέλου: Η παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας, εξαρτάται εκτός των άλλων και από την πληρότητα του ιατρικού φακέλου ασθενούς (ΙΦΑ). Οι πληροφορίες του ΙΦΑ είναι απαραίτητες για την υποστήριξη της διάγνωσης και της θεραπείας των ασθενών και η ύπαρξή τους βελτιώνει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και προάγει την παραγωγικότητα. Σήµερα όµως, ο φάκελος του ασθενούς είναι κυρίως χειρόγραφος και τηρείται µε τον παραδοσιακό τρόπο. Κατά συνέπεια ο φάκελος είναι αρκετές φορές δυσανάγνωστος, η διαδικασία ανεύρεσης αργή και συχνά παρατηρείται αδυναµία ανεύρεσής του εάν δεν αποθηκευτεί επιµεληµένα. Στα πλαίσια αυτά και ενόσω ο χώρος της υγείας έχει σε µεγάλο βαθµό αποδεχτεί πληροφοριακά συστήµατα για τις διοικητικο-οικονοµικές υπηρεσίες, ελάχιστη πρόοδος έχει γίνει στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής για την υποστήριξη της παροχής υγείας. Η βασικότερη αιτία για αυτή την κατάσταση είναι η έλλειψη τυποποίησης για τον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο ασθενούς. Το θέµα της τυποποίησης είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να αντιµετωπιστεί συνολικά σε εθνικό επίπεδο από ένα φορέα ο οποίος θα είναι αρµόδιος για την υιοθέτηση, εξέλιξη και επιβολή προτύπων Ασφάλεια Η προοπτική για αποθήκευση ιατρικής πληροφορίας σε ηλεκτρονική µορφή εγείρει την ανάγκη για αντιµετώπιση θεµάτων όπως είναι η ασφάλεια και η 4 Στην χώρα µας έχουν γίνει µέχρι στιγµής προσπάθειες για την ανάπτυξη προτύπων στο χώρο της πληροφορικής της υγείας, τόσο από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας όσο και από άλλους φορείς. Οι προσπάθειες αυτές όµως δεν είναι του εύρους που απαιτούνται ώστε να καταστούν αποτελεσµατικές. 11

12 εµπιστευτικότητα των δεδοµένων. Πράγµατι, παρότι η τεχνολογία πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα για περιορισµό στην πρόσβαση εµπιστευτικής πληροφορίας σε αυτούς που έχουν την εξουσιοδότηση και µόνο, παράλληλα, εισάγει µια σειρά από προβληµατισµούς σε σχέση µε την πραγµατική ασφάλεια των δεδοµένων. Και δεν είναι µόνο τα δεδοµένα και η δυνατότητα πρόσβασης η όχι σε µη εξουσιοδοτηµένους χρήστες (ή µη), υπάρχει ένα σύνολο από θέµατα που απασχολούν όπως: η καταγραφή κάθε αλλαγής στα συστήµατα ώστε να αποκλείεται η κακόπιστη ή εκ των υστέρων «διόρθωση» δεδοµένων, η εξασφάλιση της διατήρησης των δεδοµένων από λάθους χειρισµούς ή αστοχία του υλικού, η εξασφάλιση από εξωτερικές επιθέσεις και πολλά άλλα ανάλογα θέµατα. Για την αντιµετώπιση όλων αυτών των ζητηµάτων που έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια των δεδοµένων, πρέπει να καθοριστεί ένα πλαίσιο διαδικασιών και λειτουργιών που θα πρέπει να τηρείται πιστά και µε την ανάλογη προσοχή. Παράλληλα πρέπει να οριστεί στο νοσοκοµείο υπεύθυνος ασφάλειας, ο οποίος θα πιστοποιεί ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες και παράλληλα θα καθορίζει πρόσθετες, σε σχέση πάντα µε τις απαιτήσεις των καιρών. Τέλος, είναι απαραίτητη η ορθή ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών σε γενικά θέµατα ασφάλειας, αλλά και στις διαδικασίες που διασφαλίζουν και επιτηρούν τη διατήρηση της εµπιστευτικότητας των προσωπικών δεδοµένων. 5 ΣΥΖΗΤΗΣΗ Οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν παραπάνω, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη εφόσον ο στόχος είναι η επιτυχής εισαγωγή ΠΣ σε νοσοκοµείο. Παρ όλα αυτά εξακολουθεί να υφίσταται ένα σύνολο παραγόντων που θα πρέπει να εξετασθούν µε προσοχή ώστε το ΠΣ που θα εισαχθεί να αποδώσει τα αναµενόµενα [5, 6]: 5.1 Έλλειψη πληροφοριακής κουλτούρας Το φαινόµενο της αδιαφορίας έως και της άρνησης των χρηστών να χρησιµοποιήσουν το σύστηµα, ιδιαίτερα το ΙΠΣΝ, παρατηρήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις στο πιλοτικό νοσοκοµείο. Η µακροσκοπική έρευνα για τα αίτια του φαινοµένου αυτού έδειξε ότι η εµφάνισή του είναι ανάλογη της πληροφοριακής ωριµότητας των χρηστών: εµφανίζεται µε µικρότερη συχνότητα στο διοικητικό προσωπικό (κλασικό τοµέα εφαρµογής της πληροφορικής, όπου υπήρχε ήδη και λειτουργούσε ΠΣ), και µε µεγαλύτερη συχνότητα στο νοσηλευτικό και στο ιατρικό προσωπικό. Για να αρθεί αυτός ο ανασταλτικός παράγοντας πρέπει να δηµιουργηθεί µια κρίσιµη µάζα αφενός χρηστών και αφετέρου στοιχείων και λειτουργιών στον υπολογιστή, ώστε η επιστροφή στο προηγούµενο (χειρόγραφο) σύστηµα να θεωρείται αδιανόητη. 5.2 Κινητοποίηση των διαθέσιµων ανθρώπινων και υλικών πόρων Η αναµενόµενη ωφέλεια από την λειτουργία και χρήση του πληροφοριακού συστήµατος πρέπει να καταδειχτεί και να εκτιµηθεί από το προσωπικό και να ισχυροποιηθεί το οµαδικό πνεύµα εργασίας. Πρέπει να γίνει σαφές ότι η 12

13 αποτελεσµατική λειτουργία του ΠΣ αποτελεί κοινή προσπάθεια του συνόλου του προσωπικού: όλοι πρέπει να συµβάλλουν και να είναι κοινωνοί των προβληµάτων που τυχόν εµφανίζονται στην προσπάθεια αυτή. Παράλληλα, για την αύξηση της αξιοπιστίας του ΠΣ πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι η καταχώρηση των στοιχείων πρέπει να πραγµατοποιείται στην πηγή της πληροφορίας. Αποτελεί διαπίστωση το γεγονός ότι σε κάθε εγκατάσταση πληροφοριακού συστήµατος, κάποιο ποσοστό από τους εµπλεκόµενους (υπαλλήλους - χρήστες) ενδιαφέρεται πιο έντονα και αποτελεί την πρωτοπορία και κινητήριο δύναµη της εγκατάστασης. Οι υπεύθυνοι (ανάδοχος, διοίκηση, κ.λ.π.), θα πρέπει να εντοπίσουν έγκαιρα τα άτοµα αυτά σε κάθε οργανική µονάδα, να τους κινητοποιήσουν και να τους αξιοποιήσουν στο έπακρο, ώστε να ξεπεραστούν κατά το δυνατόν γρηγορότερα και πιο ανώδυνα τα αρχικά προβλήµατα προσαρµογής. Ταυτόχρονα, κατά το σχεδιασµό του εγχειρήµατος πρέπει να είναι υπάρχει πρόβλεψη και η ανάλογη ευελιξία στην εύρεση κονδυλίων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών ή/ και βελτιώσεων - επεκτάσεων του συστήµατος όπου αυτό κριθεί απαραίτητο. 5.3 Ετήσια ανανέωση - αναβάθµιση συστηµάτων εδοµένης της συνεχούς εξέλιξης των υπολογιστικών συστηµάτων, µε συνέπεια ταχύτατη απαξίωση αυτών, το νοσοκοµείο πρέπει να έχει σε ετήσια βάση πρόγραµµα ανανέωσης ή/και αναβάθµισης του εξοπλισµού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις τόσο για την βελτίωση του λογισµικού εφαρµογών, όσο και κυρίως για τη βελτίωση του ενδιάµεσου χρήστη υπολογιστή (user interface) πρέπει να αποτελούν αντικείµενο διαρκούς εξέτασης και παρακολούθησης. Τον τελευταίο καιρό έχουν επιτευχθεί µεγάλα βήµατα προόδου σε τεχνολογίες αυτόµατης αναγνώρισης φωνής, υπολογιστών παλάµης, αλλά και άλλων βοηθητικών εργαλείων [8]. Τα συστήµατα αυτά πρέπει να εξετάζονται ως προς την τεχνολογική ωριµότητά τους και να εντάσσονται στο νοσοκοµειακό σύστηµα ώστε αφενός µεν να βελτιώνεται η αποδοχή των χρηστών και αφετέρου να διευκολύνεται το έργο τους. 5.4 Υποστήριξη της διοίκησης Με λίγες εξαιρέσεις, το ενδιαφέρον της διοίκησης των νοσοκοµείων για την πληροφορική είναι σχετικά περιορισµένο. Είναι προφανές ότι εάν η ίδια η διοίκηση δεν είναι ευαισθητοποιηµένη στις νέες τεχνολογίες, δεν θα καταφέρει να ευαισθητοποιήσει και να παρακινήσει τις υπηρεσίες του τοµέα ευθύνης της, µε συνέπεια τον σταδιακό εκφυλισµό της όλης προσπάθειας. Συνεπώς, η διοικητική αρχή του νοσοκοµείου, µε τη συνδροµή των στελεχών πληροφορικής που πιθανώς διαθέτει (ειδάλλως πρέπει να διερευνήσει τρόπους για να αποκτήσει) πρέπει να αποδείξει εµπράκτως την πρόθεσή της για την υποστήριξη της πληροφοριακής ανάπτυξης του νοσοκοµείου. 13

14 6 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Grimson J, Grimson W, Hasselbring W. The SI challenge in health care. Communications of the ACM 2000, 43 (6): Ολοκληρωµένα πληροφοριακά συστήµατα νοσοκοµείων. Μελέτη που εκπονήθηκε από την «01-Πληροφορική Α.Ε.» για λογαριασµό του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, Παπουτσής Ι, Παπαδηµητρίου Ι. Ηλεκτρονικός ιατρικός φάκελος ασθενών. Υλοποίηση στο Αρεταίειο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο. Ιατρική 1999, 75 (1): Sarivougioukas J, Vagelatos A. Introduction of a clinical information system in a regional general state hospital of Athens, Greece. XVI International congress of the European federation for medical informatics (MIE2000), Hanover, Germany, 2000: Iakovidis I. From electronic medical record to personal health records: Present situation and trends in European Union in the area of electronic healthcare records. IV world congress on health and medical informatics, Seoul, Korea, 1998: Vagelatos A, Sarivougioukas J. Critical success factors for the introduction of a clinical information System. IX Mediterranean conference on medical and biological engineering and computing (MEDICON 2001), Pula, Croatia, 2001: Anderson J. Clearing the way for physicians use of Clinical Information Systems. Communications of the ACM 1997, 40 (8): Sarivougioukas J, Vagelatos A. Clinical Information Systems: The need for a more user-friendly human-computer interface. 6 th Symposium on Health Care Management. Chalkidiki, Greece, 2001:

15 ΟΠΣΝ ιαχειριστικό πληροφοριακό σύστηµα νοσοκοµείου Ιατρικό πληροφοριακό σύστηµα Νοσοκοµείου Πληροφοριακό σύστηµα εργαστηρίων Σχήµα 1: Τα βασικά υποσυστήµατα ενός ολοκληρωµένου πληροφοριακού συστήµατος νοσοκοµείου (ΟΠΣΝ) Πληροφοριακό Σύστηµα ιοίκησης 15

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ηλεκτρονική Υγεία και Εφαρμογή της Πληροφορικής σε Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ΑΕΜΥ ΑΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αποστόλου Νίκος, Αθήνα 2015 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΓΕΙΑ (EHEALTH) Αφορά τα εργαλεία και τις υπηρεσίες που

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου

Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της. Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Προσωπικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας: Ασθενοκεντρική Προσέγγιση, Βελτίωση της Ποιότητας και Περιστολή της Δαπάνης Επικ. Καθηγήτρια Φλώρα Μαλαματένιου Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Χειρόγραφος Ιατρικός

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική υγεία & τηλεϊατρική Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις

Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς. Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Σύγχρονες προκλήσεις και τάσεις Βελτίωση της εξυπηρέτησης του Ασθενούς Ασθενείς με συμπεριφορά καταναλωτή Έλεγχος του Κόστους Νομικό πλαίσιο λειτουργίας και Κρατικές απαιτήσεις Ασφάλεια διαχείρισης δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων

Η έλλειψη κεντρικού ελέγχου της αλυσίδας διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, έχει σαν αποτέλεσμα μια σειρά επιβλαβών επιπτώσεων Σύστημα παρακολούθησης της διακίνησης φαρμάκων και υγειονομικών υλικών, με στόχο τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, την αναβάθμιση της δυνατότητας διοικητικής παρέμβασης και εν τέλει, μέσα από την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Θέµα Εργασίας: «Η έννοια της ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας. Αξιολόγηση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από τα ηµόσια Νοσοκοµεία στην Ελλάδα και προτάσεις για τη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ERP Τι Είναι - Χαρακτηριστικά Οφέλη από την Εφαρµογή τους 2. Μεθοδολογική Προσέγγιση Επιλογής & Υλοποίησης Συστηµάτων ERP

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Α Β C D E F G ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ονοµατεπώνυµό σας Α.Μ.: ΧΧΧΧ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2011 Εισαγωγή στην Πληροφορική - 2 - Εξέταση Εργαστηρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΑΝΩΛΕΛΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Ηλεκτρονική Υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Καινοτομία και Ηλεκτρονική Υγεία:Προτάσεις για το όχι τόσο μακρινό μέλλον ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ Καθηγητής ΕΜΠ Εργαστήριο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας Ηλεκτρονική Υγεία Τι είναι; Η πληροφορική Υγείας (healthcare

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης

Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αθήνα, 17 Μαΐου 2012 Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας Διασφάλιση ποιότητας Εργαλεία πιστοποίησης Αγγελίνα Κουρούμπαλη Διδάκτωρ Πανεπιστημίου του Cambridge Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια ΙΤΕ-ΙΠ Πρόγραμμα Προοπτικές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ www.ellak.gr ΕΛΛΑΚ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισηγητής: Ιωάννης Σταμέλος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Μέλος ΔΣ ΕΕΛ/ΛΑΚ Θεσσαλονίκη, 5 Ιουνίου 2014 5η Συνεδρία 1ου Σεμιναρίου Μονάδας Αριστείας ΕΛΛΑΚ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ»

Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Γ.Ν.Ι. «Γ.ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ» Η εµπειρία του Νοσοκοµείου στην εφαρµογή των ΚΕΝ -DRGs Φώτης Βάββας Μηχανικός Η/Υ & Πληροφορικής - ιοικητής Νοσοκοµείου Περιεχόµενα Αποζηµίωση των Νοσοκοµείων ΕΣΥ πριν την 01/10/2011

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία. Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία. Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα στην Υγεία Γεώργιος Καλαμαράς Διευθύνων Σύμβουλος Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε Στόχος των έργων Tριμερείς Προγραμματικές Συμφωνίες (ΥΥΚΑ, ΚτΠ Α.Ε.,., Δ.Υ.Π.Ε.).) για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΨΗ 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3.1 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.2 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ 3.2.1 Γενική Γραμματεία

Διαβάστε περισσότερα

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου.

πλήρως σε σύνθετες ανάγκες και υψηλές απαιτήσεις οποιουδήποτε Νοσοκοµείου. Το SDC - InfoHealth είναι ένα νέο πληροφοριακό σύστηµα στο χώρο της Yγείας, το οποίο αναπτύσσεται για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Νοσοκοµείων. Σχεδιάζεται µε πρότυπο το Γ.Ν. Αθηνών "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ",

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Συστάθηκε με τον 3293/2004 «Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού, Συνήγορος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και ως Ανώνυμη Εταιρεία του Δημοσίου που ανήκει στις Δημόσιες Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Στοιχεία προγράμματος ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Πρωτόκολλα και διαδικασίες (διοικητικές, ιατρικές, νοσηλευτικές) στις Δημόσιες Μονάδες

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η Ύπαρξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Νοσοκομείου ως Προϋπόθεση Άσκησης Σύγχρονου Management

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές

Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση. στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές Η Ηλεκτρονική ιακυβέρνηση στις Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές 1 Εισαγωγή Οι σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας (Information and Communication Technology, I.C.T.) καθώς και οι ηλεκτρονικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. Τίτλος Κριτηρίου. Α.1 Οργανωτική Δομή - Οικονομικά στοιχεία 10% Κριτήρια Αξιολόγησης Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει του ακόλουθου Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης. Παράλληλα με τα εν λόγω κριτήρια, θα συνυπολογισθεί η αξιοπιστία της πρότασης

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΩΝ 2010 ΚΑΙ 2011 ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ I Μέτρα και πολιτικές, που κληθήκαμε να εφαρμόσουμε από το τέλος του 2010 και τα αποτελέσματά τους φάνηκαν σταδιακά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ»

ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ «ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ» Σελ.: 1 Από: 8 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ Σ ΕΠ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ( Π.3.3) 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η περιγραφή της µεθοδολογίας που ακολουθείται για τον καθορισµό των απαιτήσεων, σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις

Πληροφοριακά Συστήµατα & Επιχειρήσεις ιάλεξη 2 η 2.1 Προκλήσεις για τη ιοίκηση 1. Ολοκλήρωση: ιαφορετικά συστήµατα εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες. Ηολοκλήρωσησυστηµάτων σε διαφορετικά επίπεδα είναι δύσκολη τεχνολογικά και κοστίζει. 2. ιεύρυνση

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης

Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Συστήματα Πληροφοριών Διοίκησης Ενότητα 2: Γενική θεώρηση και κατάταξη συστημάτων πληροφοριών διοίκησης Διονύσιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή

Η χρήση του MOODLE από την οπτική γωνία του ιαχειριστή Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση Χρησιµοποιώντας το Εκπαιδευτικό Περιβάλλον του MOODLE. Open and Distance Learning Using MOODLE Learning Environment Αθανάσιος Ι. Μάργαρης, Ευθύµιος. Κότσιαλος Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα?

Γιατί να κάνω. µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Γιατί να κάνω µεταπτυχιακές σπουδές στα Πληροφοριακά Συστήµατα? Αναστάσιος Α. Οικονοµίδης, Καθηγητής Πρόεδρος.Π.Μ.Σ. στα Πληροφοριακά Συστήµατα ΓιατίΤΠΕ? (Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών) -ΤΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΑΘΗΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠ. Χ. ΑΠ. ΛΑΔΙΑΣ Το ERP είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων. Διαχειρίζεται και συντονίζει όλες τις λειτουργίες και διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε μια επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011

Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 Παρουσίαση ΓενικούΓραµµατέαΥ.Υ.Κ.Α. 21/06/2011 1 Οικονοµικοί Στόχοι 2009-11 Το 2009 οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνηση ξεπέρασαν τα 7 δισ. ευρώ (1/2 αµοιβέςεσυ, 1/6 ΟΠΑ, 1/6 Πρόνοιακαι 1/6 λοιποίφορείς),

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Παναγιώτου Χρυσούλα Ανώτερη Νοσηλευτικός Λειτουργός Νοσηλεύτρια Ελέγχου Λοιμώξεων ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΦΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΣΑΝ ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Φτάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση

Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Ολοκληρωµένες λύσεις ERP για κάθε επιχείρηση Η εταιρία H Data Communication ΑΕ ιδρύθηκε το 1987 στην Αθήνα µε αντικείµενο την ανάπτυξη λογισµικού για επιχειρήσεις και την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων πληροφορικής.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Εισαγωγή: Το κοινωνικό σύστηµα και οι παρεχόµενες προς τον πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΖΗΡΙΔΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ 1998 - Πιστοποίηση κατά ISO 9001 2002 Εγκαίνια νέων «οικολογικών» εγκαταστάσεων στα Σπάτα Αττικής 2003 - Πιστοποίηση Committed to Excellence του

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Πρόσκληση 100 Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή

Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Πρόσκληση 100 Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή Ηλεκτρονική Υγεία στον Ιδιωτικό Τοµέα Έργα µε ιδιωτική συµµετοχή Τα επόµενα βήµατα 1 Στόχοι πρόσκλησης 100 του Μέτρου 2.6 ενίσχυση Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα Παροχής Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΔΠ) ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 9001:2008 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρο-μεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Κατανεµηµένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστηµα

Πτυχιακή εργασία. Κατανεµηµένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστηµα ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών Τµήµα Εφαρµοσµένης Πληροφορικής & Πολυµέσων Πτυχιακή εργασία Κατανεµηµένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστηµα ΗΜΗΤΡΑ ΛΟΥΣΑ Ηράκλειο Μάιος 2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών

Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η Ασφάλεια Πληροφοριών στο χώρο της Εκκαθάρισης των Χρηµατιστηριακών Συναλλαγών Η πρόκληση & η πρακτική προσέγγιση Η Προστασία της Κρίσιµης Υποδοµής της Χώρας Αθήνα 14 Μαΐου 2003 Παναγιώτης Ηλιόπουλος,

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Εισηγήτρια: Κατερίνα Γρυμπογιάννη, Επικεφαλής Επιθεωρήτρια της TUV Rheinland Α.Ε. 1 13/7/2012 ΗΜΕΡΙΔΑ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Εφαρμογή Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στις υπηρεσίες Υγείας: Προϋπόθεση για την ανάπτυξη και την βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών. (ISO 9001 ISO 22000 ISO 14001 ISO 27001 ISO 50001 OHSAS 18001) Σχετικές

Διαβάστε περισσότερα

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε;

Όμως πώς θα ορίζαμε την έννοια πληροφορία; Πώς την αντιλαμβανόμαστε; 1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η πληροφορία αποτελεί το βασικό εργαλείο άσκησης της ιατρικής επιστήμης. Η διάγνωση, η θεραπεία, η πρόληψη και η διοίκηση της υγείας βασίζονται στην απόκτηση, διαχείριση και επεξεργασία της

Διαβάστε περισσότερα

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής

Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Η Λογιστική Παρακολούθηση Κοστολόγησης και Τιμολόγησης Περιστατικών: Υφιστάμενη Κατάσταση και οι Δυνατότητες Εφαρμογής Εισηγητής: Θωμάς Λάζαρης 1 Συνεισηγητές: Αλέξανδρος Δαβαρίας 2 Παντελής Αδάμ 3 Στελέχη

Διαβάστε περισσότερα

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras

Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned. Aris Sissouras Reviewing the evolution of Healthcare in Greece so far; lessons learned Aris Sissouras Το«Υπόδειγµα» Σχεδιασµού και Ανάπτυξης ενός Συστήµατος Υγείας Λειτουργικό Επίπεδο (Οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς

Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Περιεχόμενα Μέρους Α Αναδιοργάνωση στους Οργανισμούς Αναδιοργάνωση ιαδικασιών Οργανισμών με έμφαση στη ημόσια ιοίκηση (Public Sector BPR) - Μέρος Α - 1) Ορισμοί 2) Τα αναμενόμενα οφέλη από την αναδιοργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας

Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων. Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας Η επίδραση των ΚΕΝ στους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων Εισηγητής: Θωμάς Χ. Λάζαρης Οικονομολόγος Υγείας Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας 1 Δομή εισήγησης Η εργασία εντάσσεται στην θεματική ενότητα του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Λ. Αλεξάνδρας 196, Αθήνα ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας,

Διαβάστε περισσότερα

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών

«Περιεχόµενα. 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα. 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών «Περιεχόµενα 03 Εισαγωγή Ένα ολοκληρωµένο πληροφοριακό σύστηµα 04 Περιγραφή Εργαλείο εφαρµογής διαδικασιών 05 Χαρακτηριστικά Τι περιλαµβάνει το epolis 06 Πλεονεκτήµατα Λύσεις και οφέλη του προγράµµατος

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία

Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Μελέτες Περιπτώσεων κατά την Εφαρµογή Ασφαλούς ιαχείρισης Τροφίµων σε Νοσοκοµεία Νικόλαου Ν. Βαµβακάρη MSc Food Technology, Χηµικoύ Μηχανικού, Έµπειρου Συµβούλου Συστηµάτων ιαχείρισης. Area Manager της

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες

Πλαίσιο Εργασιών. Στρατηγικές Ευκαιρίες 1 Πλαίσιο Εργασιών Στρατηγικές Κατευθύνσεις του Οργανισµού 2 3 Στρατηγικές Κατευθύνσεις των ΠΣ Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας του Οργανισµού Κρίσιµοι Παράγοντες Επιτυχίας των ΠΣ 4 Βραχυχρόνια Στρατηγικές

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Εργαστήριο 1 ο : Ηλεκτρονικός Ιατρικός Φάκελος (ΗΙΦ) Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗMΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ Σπύρος Παναγιωτάκης ΗΡΑΚΛΕΙΟ 2009 Πληροφορική της υγείας 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ...2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα:

Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: Τίτλος: Πολιτική Οικονομικής Βοήθειας Πολιτική Διαδικασία Οδηγία Άλλο: Advocate Health Care Πεδίο εφαρμογής: Σύστημα Τοποθεσία/κέντρο: Τμήμα: I. ΣΚΟΠΟΣ A. Ο βασικός σκοπός της Advocate Health Care (AHC)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ 241 9 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕ ΙΩΝ ΡΑΣΗΣ Η επιτυχής υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασµού στη βάση των σχεδίων δράσης που έχουν αναπτυχθεί, προϋποθέτει την ύπαρξη αποτελεσµατικής

Διαβάστε περισσότερα

Shaping the Future of HealthCare in Greece

Shaping the Future of HealthCare in Greece Shaping the Future of HealthCare in Greece Reducing cost and Optimizing hospital supply chain processes through a healthcare logistics partner: The Case of Y-LOGIMED Stella Gioni Supply Chain Director

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών

Τεχνική kanban kanban Σήµα / Κάρτα Ρύθµιση της ροής των υλικών ακριβώς τη στιγµή που χρειάζονται σύµφωνα µε τις εντολές των ασθενών Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΑΝΕΦΟ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΝΒΑΝ ΚΑΙ Η ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜαρίναΠαπαλέξη 12,ΣτυλιανόςΘεοχαράκης 1,ΑλέξανδροςΤσίγκας 12 1.Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών ιοίκηση της Υγείας Πανεπιστήµιο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων

Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων Μέθοδοι και Τεχνικές για τον Στρατηγικό Σχεδιασµό Πληροφοριακών Συστηµάτων (SISP) Στρατηγική και Διοίκηση Πληροφοριακών Συστηµάτων Μάθηµα 2 No 1 Δοµή της Παρουσίασης l 1. Εισαγωγή l 2. Μεθοδολογία SISP

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής

Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Ολοκληρωμένο Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα Γενικής Ιατρικής Πληροφοριακά Συστήματα με όραμα για ένα καλύτερο μέλλον Μεγ. Αλεξάνδρου 10 Λαγκαδάς, Θεσσαλονίκης Τ.Κ. 572 00 Τηλ: 2394 022964 Φαξ: 2394 020325

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό

Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Ηλεκτρονικό Παραπεµπτικό Κυριάκος Σουλιώτης Λέκτορας Πανεπιστηµίου Πελοποννήσου Πρόεδρος ΟΠΑ Πειραιάς, 13 Μαΐου 2011 Μελέτη Περίπτωσης Οργανισµός Περίθαλψης Ασφαλισµένων ηµοσίου οµή: Κεντρική Υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου

Ιατρικός Σύλλογος. Ηρακλείου. Συνέντευξη τύπου Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου Συνέντευξη τύπου 01.02.2010 Η πολιτεία τα τελευταία τριάντα χρόνια αδυνατεί ή δεν θέλει, να λάβει αποφάσεις, να κάνει τομές, να δώσει λύσεις σε θέματα που αφορούν την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) ΟΠΣ 482383 Πράξη «ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΦΑΚΕΛΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΑΚΩΝΙΑΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου

E-Health. Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου E-Health Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου 2 ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ Παροχή υπηρεσιών υγείας υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικά μέσα Οι περισσότερες λύσεις και στρατηγικές εστιάζουν σε: υποδομές επικοινωνιών και δικτύων

Διαβάστε περισσότερα

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων

Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2012 ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ της Περιφέρειας ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ 2 Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των Φορέων Κοινή δράση Περιφέρειας Κρήτης και Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD.

Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα. M.G.Koutras,MD. Η Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ως Αφετηρία του ehealth στη χώρα M.G.Koutras,MD. Τι είναι το ehealth? What Is ehealth (3): A Systematic Review of Published Definitions. Hans Oh et al, J Med Internet Res 2005;7(1).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων... 15. Εισαγωγή... 19 YpiresYgeias04Dior_Layout 1 8/28/14 10:41 PM Page 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ευρετήριο διαγραμμάτων-πινάκων.......................... 15 Εισαγωγή............................................. 19 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΘΕΩΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ: Η ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Φίλιππος Ταραντίλης, Αναπληρωτής Διοικητής, ΓΝΑ Λαϊκό 15 th Healthworld Conference, Athens, 20-21/9/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) για την υποστήριξη ιατρικών πράξεων σε νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο ρ. Η. Μαγκλογιάννης Πανεπιστήµιο Αιγαίου Τµήµα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών

Διαβάστε περισσότερα

http://www.economics.edu.gr 7

http://www.economics.edu.gr 7 6 ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 1.3 Λειτουργίες της Επιχείρησης 1.3.1 Η αλυσίδα των Επιχειρησιακών Λειτουργιών Όπως κάθε οργανισµός, έτσι και η επιχείρηση, προκειµένου να ζήσει, ν ανταποκριθεί

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης

Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Αρμόδιες υπηρεσίες, τεχνικές και μέσα υλοποίησης παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης Α. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Α.1. ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Τουριστική Εκπαίδευση και Κατάρτιση ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ Σταδίου 24, 105 33 Τηλ. 331 2253, 331 0022 Fax: 33 120 33 Email: itep@otenet.gr URL: http://www.itep.gr Αθήνα, 26 Μαΐου 2004 ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Τουριστική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας

Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΟΙKΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Αλλάξτε τον τρόπο που κάνετε τη δουλειά σας Web & Mobile apps Για µια ανοικτή επιχείρηση Σήµερα περισσότερο από ποτέ, µια επιχείρηση που θέλει να ανοίξει νέους δρόµους ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ Σύσταση και Καταστατικό της " Εταιρείας Συστήματος Αμοιβών Νοσοκομείων Α.Ε." (Ε.Σ.Α.Ν Α.Ε.-) και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες

εργαλείο αξιολόγησης για τη μέτρηση της επιβάρυνσης των μυοσκελετικών παθήσεων πρότυπα περίθαλψης που θα πρέπει να αναμένουν οι πολίτες Πώς μπορεί να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι με οστεοαρθρίτιδα και ρευματοειδή αρθρίτιδα λαμβάνουν τη βέλτιστη δυνατή περίθαλψη σε ολόκληρη την Ευρώπη: συστάσεις του EUMUSC.NET Σε συνεργασία με τον EULAR

Διαβάστε περισσότερα

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409)

Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Δ. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (ΙΑΟ 409) Συντονιστής μαθήματος: Αλέξιος Μπένος, Καθηγητής Κοινωνικής Ιατρικής. Τηλ. 2310999137, e-mail: benos@med.auth.gr Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2

Αριθμός Δέσμης Δράσεων. Δέσμη Δράσης Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 2014 2015 2016 Αριθμός Δέσμης Δράσεων Δέσμη ς Σεπ-14 Οκτ-Δεκ Ιαν-Ιουν Ιουλ-Δεκ Ιαν - Ιουν Ιουλ-Δεκ2 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.0 ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.α. ΑΣ1.1 ΑΣ 1.1.β. ΑΣ1.2 ΑΣ 1.2.1. ΑΣ 1.2 ΑΣ 1.2.2. ΑΣ 1.3 ΑΣ 1.3.1. ΑΣ 1.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΙΚΝΥΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟ ΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: H ΠΛΕΥΡΑ Τ ΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ Σύμφωνα με την «ιατρική προσέγγιση» η αναπηρία σχετίζεται με την απώλεια, τη βλάβη ή την απόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική

Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Η εμπειρία από την εφαρμογή & την πιστοποίηση της ποιότητας στην Ευρωκλινική Θάνος Μυτιληναίος Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Ευρωκλινική Αθηνών ΑΕ 210 64 16 160 thmytilinaios@euroclinic.gr TÜV ACADEMY,

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 12 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 12.1. Το Ταµείο εγκρίνει στα άµεσα µέλη του και στα έµµεσα µέλη της ιδίας οικογενείας που πάσχουν από ιδιαίτερα σοβαρή ασθένεια, τη µετάβαση σε ενδεδειγµένα θεραπευτήρια

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Εθνικός σχεδιασμός και ενδυνάμωση των Υπηρεσιών Πρόληψης: α. Καταπολέμηση και προσπάθεια εξάλειψης των αιτιολογικών παραγόντων της αρρώστιας

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών. Ηλεκτρονική Υγεία. Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Ηλεκτρονική Υγεία Ενότητα: Χρήση έξυπνων καρτών στην υγεία Αν. καθηγητής Αγγελίδης Παντελής e-mail: paggelidis@uowm.gr Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS (M.I.S.) 1.1 Κωνσταντίνος Ταραμπάνης Καθηγητής Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Γρ. 307 2310-891-578 kat@uom.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης

Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 206 6 Κεφάλαιο 6 Επιχειρησιακός Σχεδιασµός Ανάπτυξη σχεδίων δράσης 207 Στο προηγούµενο κεφάλαιο επιχειρήθηκε η προσέγγιση βήµα βήµα των επιχειρησιακών στόχων του Σχεδίου του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Κέρκυρας,

Διαβάστε περισσότερα