ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Απηνλόεηα, απηό ζεκαίλεη έγθαηξε παξάδνζε ησλ ζσζηώλ πξντόλησλ, ζην ζσζηό ηόπν θαη ρξόλν (ζρήκα 3.1), ηαρεία θαη πξνζεθηηθή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ, κε δπλαηόηεηεο ηθαλνπνίεζεο αθόκε θαη έθηαθησλ αλαγθώλ πειαηώλ, επηζηξνθέο ησλ όπνησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο, θ.ιπ. Όζν εύθνιε είλαη ε αληίιεςε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, ηόζν δύζθνιε είλαη ε επίηεπμή ηνπο, ρσξίο πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό. Δηδηθόηεξα, κε έληνλα αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ ζήκεξα, πνπ είλαη δεδνκέλεο γηα ηελ επηρείξεζε (εμσγελήο παξάγσλ, πεξηνξηζκόο), ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο θπζηθήο δηαλνκήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, εμππεξεηείηαη θαζνξηζηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ Logistics, πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλνληαη δπλαηόηεηεο ζε κηα εηαηξία λα πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ όζα πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο, θξνληίδνληαο παξάιιεια λα δηαηεξεί ην θόζηνο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ρακειό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεύζεη ην ζεκείν όπνπ παξέρεηαη πςειό επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζή ηνπ από απηό. Έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο παξέρεη κεγάιν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, πνπ ζεσξείηαη αλάινγν ζε απνηειεζκαηηθόηεηα, κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηε δηαθήκηζε θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Οη εηαηξίεο κπνξνύλ λα πξνζειθύζνπλ επηπιένλ πειάηεο, πξνζθέξνληαο θαιύηεξε εμππεξέηεζε ή/θαη ρακειόηεξεο ηηκέο κέζσ βειηίσζεο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, ελώ αληίζεηα ράλνπλ πειάηεο αλ δελ εθηεινύλ ηηο παξαγγειίεο. ΣΟ ΩΣΟ ΠΡΟΪΟΝ (πνζνηηθά & πνηνηηθά ) ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΟ ΩΣΟ ΣΟΠΟ ΣΟ ΩΣΟ ΥΡΟΝΟ ΣΟ ΩΣΟ ΚΟΣΟ Δ ΠΛΗΡΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ρήκα 3.1 ηόρνη ελόο θαλαιηνύ δηαλνκήο Οη ζηόρνη ελόο θαιά δνκεκέλνπ δηθηύνπ δηαλνκήο είλαη: o Σν κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο δηαρείξηζεο ηνπ θπθιώκαηνο δηαλνκήο. o Η δηαζθάιηζε πςειήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ. o Σν κέγηζην δπλαηό επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. o Η κέγηζηε επειημία ηνπ.

2 Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ηειηθά ν ζηόρνο ηεο δηαλνκήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία νξίδεηαη από ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο πνπ ε ίδηα ζέηεη. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο εηαηξίαο Coca-Cola, ηεο νπνίαο ν ζηόρνο ήηαλ λα βάιεη ηελ Coca-Cola ζε απόζηαζε δύν βεκάησλ από ην ζεκείν όπνπ δεηείηαη. Οη εηαηξίεο ινηπόλ είλαη εθείλεο πνπ νξίδνπλ πξόηππα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη δηαλνκήο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντόληνο : Η επξεία (εθηεηακέλε) Η εμεηδηθεπκέλε Η επηιεθηηθή Η επξεία πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ην πξντόλ πσιείηαη ζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο ιηαλέκπνξνπο. Η εμεηδηθεπκέλε γίλεηαη όηαλ έλα θαη κνλαδηθό πξντόλ δίλεηαη ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν franchiser γηα λα ην δηαζέζεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν θαηαλαισηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο, ιόγσ δηαθνξάο πνηόηεηαο, νλόκαηνο, θ.ιπ. λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηνπ λα δηαλύζεη θάπνηα απόζηαζε (όρη κηθξή) γηα λα πξνκεζεπηεί ην πξντόλ. πλήζσο ε εμεηδηθεπκέλε δηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν παξαγσγόο ζέιεη πην επηζεηηθή πώιεζε. Η επηιεθηηθή γίλεηαη όηαλ νη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ κεγάιεο θήκεο πξνζπαζνύλ λα επεθηείλνπλ ηε δηαλνκή ηνπο κε λέα πξντόληα. Ο παξαγσγόο κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηνπο πην επηθεξδείο πειάηεο θαη λα αλαπηύμεη ζηαζεξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνύ ή απμαλόκελνπ επηπέδνπ δηαθίλεζεο ηνπ πξντόληνο, επηιέγνληαο ρνλδξέκπνξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο. Δίλαη δπλαηό κηα εηαηξία λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ηξόπνπο δηαλνκήο. Απηό ζπκβαίλεη, όηαλ κηα εηαηξία αθνύ αμηνινγήζεη ηνπο πειάηεο ηεο σο πξνο ην κέγεζνο ηνπο θαη ηε ζπρλόηεηα εμππεξέηεζεο ηνπο ζε ζρέζε πάληα κε ην ηδίξν ηνπο, θξίλεη όηη είλαη πην ζπκθέξνλ νη κεγάινη θαη ζεκαληηθνί πειάηεο λα εμππεξεηνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνπο κηθξνύο θαη ζπλεπώο ιηγόηεξν ζεκαληηθνύο πειάηεο. ηνλ πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηύπνη δηαλνκήο. Δπξεία ή εθηεηακέλε Δμεηδηθεπκέλε Δπηιεθηηθή Πίλαθαο 3.1 Σύπνη Γηαλνκήο Σν πξντόλ πσιείηαη ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο θαηάιιεινπο ιηαλέκπνξνπο ή ρνληξέκπνξνπο. Η επξεία δηαλνκή είλαη θαηάιιειε γηα πξντόληα όπσο θαξακέιεο, αλαςπθηηθά, ςσκί, ηζηγάξα θιπ, όπνπ ν πξσηαξρηθόο παξάγνληαο επεξεαζκνύ ηεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο είλαη ε επθνιία. Όηαλ έλα θαη κνλαδηθό πξντόλ δίλεηαη ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν franchiser γηα λα ην δηαζέζεη ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σέηνηα πξντόληα είλαη απηνθίλεηα πνιπηειείαο, θάπνηεο κάξθεο επίπισλ, ξνπρηζκόο πςειήο ξαπηηθήο θιπ. Δδώ ν θαηαλαισηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηνπ λα δηαλύζεη θάπνηα απόζηαζε γηα λα δεηήζεη ην πξντόλ. Ο αξηζκόο ησλ θαλαιηώλ πνπ κπνξνύλ λα δηαλέκνπλ ην πξντόλ είλαη πεξηνξηζκέλνο αιιά όρη όπσο ζηελ εμεηδηθεπκέλε δηαλνκή. Οη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ κε πνιύ κεγάιε θήκε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ επηιεθηηθή δηαλνκή.

3 Γεγνλόο είλαη όηη ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ν αληαγσληζκόο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε πνιύ πςειά επίπεδα, κε ηάζε λα θηάζεη αθόκα ςειόηεξα ζε θάζε κνξθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη εηαηξίεο πνπ παξαθνινπζνύλ από θνληά ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, δείρλνπλ απνθαζηζκέλεο λα εξγαζηνύλ ζθιεξά, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα, πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε θαη ε πξνζζήθε αμίαο ζηνλ πειάηε. Απηό πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηνλ πειάηε είλαη αλακθίβνια θαη ην πνην πνηνηηθό. Η πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη επίζεο από ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελόο νξζνινγηθνύ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο ηεο Παξαγσγήο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα νθείιεη λα αζπαζηεί θαη λα εθθξάζεη ηηο αξρέο ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. ε απηό ην ζεκείν έξρεηαη λα πηζηνπνηήζεη θαη λα θαηνρπξώζεη ηελ πνηόηεηα ην δηεζλέο ζύζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ISO (Ιnternational Standards Organization). Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο είλαη ην ζύλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ή ζπζηεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη έλα πξντόλ ή κηα ππεξεζία ζα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. ηελ επηζηήκε ησλ Logistics, έλαο βαζηθόο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο, ν νπνίνο επηδξά άκεζα ζηηο πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο-ιεηηνπξγίεο ησλ Logistics, είλαη ε δηαλνκή ησλ ηειηθώλ ή ελδηάκεζσλ πξντόλησλ. ε απηό εληάζζεηαη θαη ν εθνδηαζκόο ησλ δηαθόξσλ ζεκείσλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ππάξρνπλ θόκβνη απ όπνπ πεξλνύλ νη δηαδξνκέο αιιά θαη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί. Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη θάζε θνξά έλα θαλάιη δηαλνκήο. Όπσο πξναλαθέξακε, ηα δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο θόκβνπο αιιά θαη επηπιένλ από ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπο. Μία ζύλδεζε ζπλεπάγεηαη έλαλ δξόκν, είηε γηα νδηθέο είηε γηα ζηδεξνδξνκηθέο είηε γηα ζαιάζζηεο θαη αέξηεο κεηαθνξέο. Σα ζεκεία ζηα επηθνηλσλνύλ νη ζπλδέζεηο, νη θόκβνη όπσο είπακε, νη νπνίνη κπνξνύλ λα απνηεινύλ θαη ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο. πλήζσο ε θάζε ζύλδεζε ζρεηίδεηαη κε θάπνην θόζηνο δηαθίλεζεο ην νπνίν θαζνξίδεηαη από νξηζκέλνπο παξάγνληεο όπσο ην ρξόλν, ην ρώξν, ηελ πνζόηεηα, ηελ απόζηαζε θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ κεηαθεξόκελσλ. ηα δηάθνξα θνκβηθά ζεκεία ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηα θνξηία ηνπο ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κε άιια δίθηπα, ώζηε έηζη λα έρνπκε κηα ζπλερή ξνή πξντόλησλ θαη πιεξνθνξηώλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έλαο θόκβνο κπνξεί λα απνηειεί θαη έλαλ ηειηθό ζηαζκό ή όπσο νλνκάδεηαη έλαλ ηεξκαηηθό ζηαζκό. Με ηνλ όξν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο ελλννύληαη νη εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθόξησζεο, ηαμηλόκεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ, κε ζθνπό ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Έηζη, όηαλ έλαο θόκβνο απνηειεί ηεξκαηηθό ζηαζκό, απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία. Σα δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο επεξεάδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δνκήο ηνπο. Σέηνηνη είλαη: Σερλνινγηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί, αθνύ ην θαλάιη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ ρώξν πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Με άιια ιόγηα, ν ρώξνο απηόο είλαη ε θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν. Φπζηθνί, ιόγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηεο ζέζεο ησλ θέληξσλ παξαγσγήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο αγνξάο. Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην ην νπνίν επηβάιιεη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνύο, γηα ιόγνπο δεκόζηαο αζθάιεηαο, πγείαο, θηι.. Η αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνζδηνξίδεη ηνλ όγθν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα θαλάιη δηαλνκήο δεκηνπξγεί κηα απνδνηηθή ξνή πξντόλησλ από ηνλ παξαγσγό κέρξη ηνλ θαηαλαισηή είλαη κηα από ηηο βαζηθέο αζρνιίεο ηνπ management κηαο εηαηξίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηε δηαλνκή.

4 Δδώ ηίζεηαη ην εξώηεκα: Πώο κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζην ζρεδηαζκό ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο θαη κε ηη θξηηήξηα;. Μηα επηρείξεζε, γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ ηεο, πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά από ελέξγεηεο: Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαλαιηνύ. Πξνζδηνξηζκόο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. Δπηινγή ηεο δνκήο. Πξνζδηνξηζκόο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα πξνβιήκαηα ζηα κέξε ηνπ θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε πηζαλώλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην θαλάιη. Δπηινγή ησλ κεξώλ ηνπ θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε απόδνζεο θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ όηαλ νη ζηόρνη δελ επηηπγράλνληαη Σα παξαπάλσ όκσο έρνπλ σο βάζε ηνπο θάπνηεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ γηα λα απνδώζνπλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ. Απηνί είλαη: o Οη ζηόρνη θάιπςεο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, ζηνλ ηύπν ηεο δηαλνκήο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαλαιηνύ. o Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, όπσο ε αμία, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ε απνδνρή από ηελ αγνξά θαη ηελ επνρηθόηεηα. o Οη ζηόρνη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, όζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο, ηελ παξαγγειία θαη ηελ επηθνηλσλία κε απηόλ. o Η θεξδνθνξία Φάζεηο ζρεδηαζκνύ Καηά ην ζρεδηαζκό ησλ κεηαθνξώλ ζε επίπεδν κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, αθνινπζνύληαη θαηά ζεηξά ηέζζεξα ζηάδηα, ηα εμήο: Γέλεζε κεηαθηλήζεωλ (trip generation): Τπνινγίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ παξαγνκέλσλ θαη ειθνκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Η Γέλεζε κεηαθηλήζεσλ επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη: α) θνηλσληθννηθνλνκηθνί (κέζν κεληαίν ή εηήζην εηζόδεκα θαηά λνηθνθπξηό, αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ, αξηζκόο εξγαδνκέλσλ κειώλ θαη είδνο εξγαζίαο ηνπο, ηδηνθηεζία ή κε απηνθηλήηνπ θαη πιήζνο απηνθηλήησλ) β) ζέζε θαη ρξήζεηο γεο (θαηνηθία 80-90% ησλ κεηαθηλήζεσλ, εκπόξην, βηνκεραλία ή κεηαπνίεζε, εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία) θαη γ) πξνζηηόηεηα (accessibility), δειαδή ν βαζκόο πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ή ζεκείν) είλαη πξνζπειάζηκε από ην ζύζηεκα κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ (ζπλήζσο δεκνζίσλ) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηαλνκή κεηαθηλήζεωλ (trip distribution): Καηαλέκνληαη νη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δσλώλ ηεο πεξηνρήο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκό ηνπο. Καηακεξηζκόο κεηαθηλήζεωλ θαηά κέζν (modal split): Γηαρσξίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαηά ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Καηακεξηζκόο ζην δίθηπν (traffic assignment): Δθηηκώληαη νη δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ θαη ππνινγίδνληαη νη θπθινθνξηαθνί θόξηνη ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ (π.ρ. νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θ.ιπ.). Δπηζεκαίλεηαη όηη θπθινθνξηαθόο θόξηνο (traffic volume) θαιείηαη ν αξηζκόο ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη από κηα δηαηνκή νδνύ κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη από ηε ζπλνιηθή δηαηνκή

5 ηεο νδνύ, είηε ζηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη από κηα κόλν ισξίδα θπθινθνξίαο. Αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο, ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο ραξαθηεξίδεηαη σο σξηαίνο, εκεξήζηνο, εηήζηνο θ.ιπ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ νδηθώλ δηθηύσλ παξνπζηάδεη ε Δηήζηα Μέζε Ηκεξήζηα Κπθινθνξία ή απιώο Μέζε Ηκεξήζηα Κπθινθνξία ΔΜΗΚ (Annual Average Daily Traffic AADT), δειαδή ν ζπλνιηθόο θπθινθνξηαθόο θόξηνο ελόο έηνπο, δηαηξνύκελνο κε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ ηνπ έηνπο Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ θαη Πξάζηλε Δθνδηαζηηθή Oη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ αληαλαθινύληαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία πνηνηηθώλ αγαζώλ κε πξνέιεπζε ζήκεξα από όιν ηνλ θόζκν θαη ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. Η πνηόηεηα δσήο όκσο ησλ Πνιηηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ζπλδεζεί θαη κε ην ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη γεληθόηεξα κε νηθνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε θαη ην κέιινλ ησλ επόκελσλ γελεώλ. Η βειηίσζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ ζε όξνπο ηαρύηεηαο, κε ηνλ ζπληνληζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ κέζσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη γεληθόηεξα κε ηελ άλζεζε ησλ Logistics, έρεη ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ άλζεζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ γηα πνηθηιία αγαζώλ ζηα λνηθνθπξηά, έγθαηξα θαη ζε ηηκέο πξνζηηέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η απόζηαζε ινηπόλ δελ απνηειεί πιένλ ηζρπξό πεξηνξηζκό. Μάιηζηα, ε επειημία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ιηαληθήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξα πηεζηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ ξνήο ησλ πξντόλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε βξεηαληθή ιηαλεκπνξηθή εηαηξεία ηξνθίκσλ Tesco δηαζέηεη ζηα θαηαζηήκαηά ηεο ηζπαληθέο ληνκάηεο κόλν 3 εκεξώλ, ελώ, δηαζέηεη πάλσ από 40 πνηθηιίεο κήισλ ζηα θαηαζηήκαηά ηεο από όιν ηνλ θόζκν, θαζόηη νη εηαηξίεο ηξνθίκσλ έρνπλ αλαπηύμεη εμαηξεηηθέο ππνδνκέο Logistics ζρεηηθά κε ηα πξντόληα απηά. Η δηαθίλεζε αγαζώλ ζε όιν ηνλ θόζκν ζεκαίλεη πεξηζζόηεξα δηαλπόκελα ρηιηόκεηξα κε ζπλεπαγόκελε αύμεζε θαηαλάιωζεο θαπζίκωλ. Οη κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν νξπθηά θαύζηκα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο. Σν 99% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα κεηαθνξά βαζίδεηαη ζε νξπθηά θαύζηκα ησλ νπνίσλ ε θαύζε παξάγεη CO2 ην θπξηόηεξν δειαδή αέξην ην νπνίν επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παγθνζκίσο. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα κηα πην απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλώλ, νη νπνίεο πξνζβάιινπλ ζε θάπνην πνζνζηό ην πεξηβάιινλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ ΔΔ, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ επζύλεηαη γηα ην 28 % ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Το μεγαλύηερο μέρος ασηών ηων εκπομπών, ηο 80%, προέρτεηαι από ηα οδικά οτήμαηα, ηο 13 % από αεροζκάθη, 7% από θαλάζζια μεηαθορικά μέζα και μόλις 0,5% από ηα ζιδηροδρομικά μεηαθορικά μέζα, ηα οποία θεωρούνηαι ηα πιο θιλικά προς ηο περιβάλλον μέζα (κάιηζηα θάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε μειώλνληαη πεξί ησλ 600 ρικ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ). Η Δπξσπατθή Κνηλόηεηα θαη ηα Κξάηε Μέιε ηεο ζπκθώλεζαλ ζε κηα ζεηξά ζηόρσλ, νη νπνίνη ηέζεθαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, γηα ηε κείσζε ησλ ξύπσλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ησλ ξύπσλ θαηά 8% γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Παξόια απηά νη ξύπνη από ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ απμάλνληαη θαη αλακέλεηαη λα απμεζνύλ θαηά 40% κέρξη ην 2010! Γη απηό ην ιόγν ε επηηξνπή εθηηκά όηη εάλ εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα, νη ξύπνη ζα κεησζνύλ θαηά 50% θαη όηη νπνηαδήπνηε κέηξα ζηνλ ηνκέα απηό ζα επεξεάζνπλ θπξίσο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Βεβαίσο ε ξύπαλζε δελ είλαη κόλνλ νη εθπνκπέο από ηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ. Ρύπαλζε είλαη θαη ν ππεξβνιηθόο ζόξπβνο από ηα αεξνπιάλα θαη νη πεηξειαηνθειίδεο

6 όπσο εθείλεο από ηα λαπάγηα ησλ πεηξειαηνθόξσλ Δrika θαη Ρrestige, πνπ θαηέζηξεςαλ ηηο γαιιηθέο θαη ηηο ηζπαληθέο αθηέο. Υξεηάδεηαη λα ζπλππνινγηζηεί ην θόζηνο ησλ αηπρεκάησλ όρη κόλν ππό νηθνλνκηθνύο όξνπο αιιά θαη από ηελ άπνςε ηεο απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ. Μνινλόηη ζηελ Δπξώπε ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα είλαη πηζαλόηαηα ηα αζθαιέζηεξα ζηνλ θόζκν, πεξηζζόηεξνη από άλζξσπνη αθόκε ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηνπο επξσπατθνύο δξόκνπο θάζε ρξόλν. Γηα πξντόληα πνπ απαηηνύλ ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ςύμεο θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο (απνζεθεπηηθά θέληξα, ιηκάληα, θηι.) απηό κεηαθξάδεηαη ζε αύμεζε ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπο. Οη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο ζε αξθεηά ζεκεία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλεπάγνληαη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα θζνξώλ, θπζηθώλ (ιόγσ π.ρ. ππεξζέξκαλζεο) αιιά θαη δηαρεηξηζηηθώλ (δεκηέο) θαη επνκέλσο αύμεζε απνβιήηωλ. Η κεηαθνξά αγαζώλ ζε όιν ηνλ θόζκν επηθέξεη αύμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο ζηνπο δξόκνπο κε απνηέιεζκα αθόκα κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, εθηόο από ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ. Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα πνηθηιία πνηνηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ αγαζώλ ζηηο νηθίεο ηνπο, έδωζε πνιύ κεγάιε ώζεζε ζηηο κεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ακβιύλνληαο ηηο απνζηάζεηο, πξνθαιώληαο όκσο έηζη θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. Η κείσζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ δηαλύνπλ ηα πξντόληα παγθνζκίσο θαη πνπ ζα νδεγνύζε ζε κείσζε ησλ ξύπσλ, θζνξώλ, θηι., κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ δήηεζε ηνπηθώλ πξνϊόληωλ, εθόζνλ είλαη εθηθηή ε παξαγωγή ηνπο ηνπηθά. Γηόηη γηα παξάδεηγκα θάπνηα πξντόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα παξαρζνύλ ηνπηθά, π.ρ. θξνύηα πνπ παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Βέβαηα ε ζύγρξνλε ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηερλεηώλ επλντθώλ ζπλζεθώλ παξαγσγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (ζε ζεξκνθήπηα). Οη επλντθέο όκσο ζπλζήθεο πξνθαινύλ αύμεζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη ελέξγεηαο, ην νπνίν επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπόλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπληεξηάζκαηνο ηεο νξγάλσζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Η αλάγθε απηή έρεη κεηνπζησζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο Πξάζηλεο Δθνδηαζηηθήο (Green Logistics), κε βαζηθνύο άμνλεο ηα παξαθάησ ζεκεία : ρήκα πλέπεηεο ησλ Καηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ

7 Βειηίσζε νξγάλσζεο κεηαθνξώλ γηα κείσζε δξνκνινγίσλ ησλ θνξηεγώλ νρεκάησλ κε ζπλεξγαζίεο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαθνξέσλ (θαη νηθνλνκηθά νθέιε ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ σθειεηώλ). Υξήζε θηιηθόηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζηδεξνδξόκνπ, ην νπνίν επηπξόζζεηα θαη ζα κεηώζεη θαη ηελ ζπκθόξεζε ζηνπο νδηθνύο άμνλεο. πλεξγαζίεο θαη ζηελ απνζήθεπζε, κε ζθνπό ηελ κείσζε ρξήζεο γεο γηα θηίξηα απνζεθεπηηθά θαη γηα αλνηρηνύο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ηνπο (π.ρ. γηα θαιιηέξγεηεο, πάξθα, θηι.). Δηζαγσγή αλαθπθιώζηκεο ζπζθεπαζίαο κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ, αιιά θαη γεληθόηεξα κείσζε ηεο ζπζθεπαζίαο κε κέηξν όκσο, ώζηε λα κε ζίγεηαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ Μείσζε ησλ θζνξώλ κε απνηειεζκαηηθά κέζα δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ (ζύγρξνλν εμνπιηζκό) ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε πεξηπηώζεηο αιινίσζεο θνξηίσλ ή γεληθόηεξα εληνπηζκνύ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ : έγθαηξνο εληνπηζκόο ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαη ηαρεία απνκάθξπλζε από ηηο αγνξέο. Πξαθηηθέο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ηθαλνπνηώληαο όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Οξγαλσκέλεο πξαθηηθέο δηαθίλεζεο επηζηξεθόκελσλ αγαζώλ πξνο ηα θέληξα αλαθύθισζεο, δηόηη ε αλαθύθισζε δελ είλαη απηνζθνπόο, είλαη κέξνο ηεο επξύηεξεο αλάζηξνθεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Reverse Logistics). Πξαθηηθέο αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City Logistics- Urban Transport) ηα πξνζερή ρξόληα ε θαηαζθεπή ππνδνκώλ ζρεηηθά κε ηα κέζα κεηαθνξάο ζα γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε ιόγσ έιιεηςεο πόξσλ αιιά θαη ιόγσ απζηεξώλ πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ, νη νπνίνη ζα έξρνληαη ζε πιήξε αληηζηνίρηζε κε ηηο πιεζπζκηαθέο απαηηήζεηο θαη επαηζζεζίεο όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ Μεηαθνξά επηθίλδπλωλ θνξηίωλ Γηα ηε Γηεζλή Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθηλδύλσλ Δκπνξεπκάησλ ππάξρεη ε Δπξσπατθή πκθσλία ADR, ε νπνία πήξε ην όλνκα ηεο από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ ηνπ γαιιηθνύ θεηκέλνπ Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ). Η πκθσλία ζπληάρζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξώπε, ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ) θαη ππνγξάθηεθε ζηε Γελεύε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Έθηνηε, ππόθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο, νη νπνίεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξαγκαηνπνηνύληαη αλ δύν έηε. Μέρξη ζήκεξα ζηε ζπκθσλία έρνπλ πξνζρσξήζεη, εθηόο από ηελ Διιάδα πνιιέο άιιεο ρώξεο όπσο Γεξκαλία, Απζηξία, Πνισλία, Διβεηία, Σζερία, Βέιγην, Γαλία, Οιιαλδία, Βξεηαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, θηι. Η ζπκθσλία ADR θαζώο θαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ RID (International Regulations concerning the carriage of Dangerous Goods by rail), ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ πιώλ βάζεη ησλ θαλνληζκώλ I.A.T.A. θαη ηηο ζαιάζζηεο βάζεη ηνπ I.M.O (Ιnternational Maritime Organization) θαηαηάζζνπλ ηηο επηθίλδπλεο ύιεο ζε δηάθνξεο θιάζεηο. Χο επηθίλδπλα θνξηία νξίδνληαη νη νπζίεο θαη είδε πνπ είηε από ηε θύζε ηνπο είηε από αιιειεπίδξαζε κε άιια πιηθά, εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ην πεξηβάιινλ. Αλάινγα, ινηπόλ, κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπο, ηα επηθίλδπλα πιηθά ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπο ζε : 1. ΥΓΡΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. αθεηόλε, νηλόπλεπκα, βελδίλε, κεζαλόιε)

8 β) Γειεηεξηώδε / Σνμηθά (π.ρ. αληιίλε, ηνμηθά απόβιεηα) γ) Γηαβξσηηθά (π.ρ. πδξαδίλε, πδξνρισξηθό νμύ). ηηο Βηνκεραλίεο ζπλεζίδεηαη πνιιά ηέηνηα πγξά λα ιέγνληαη θαπζηηθά (π.ρ. ζεηηθό νμύ, θαπζηηθή ζόδα). 2. ΣΤΕΡΕΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. ζεηάθη, πξηνλίδη) β) Ύιεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα θανύλ κόλεο ηνπο (π.ρ. ιεπθόο ή θίηξηλνο θσζθόξνο, ζθόλε / πνύδξα αινπκηλίνπ) γ) Ύιεο πνπ ζε επαθή κε ην λεξό βγάδνπλ εύθιεθην αέξην (π.ρ. άλζξαθαζβέζηην, ην νπνίν κε ηελ επίδξαζε λεξνύ βγάδεη αζεηηιίλε πνπ είλαη πνιύ εύθιεθην αέξην). 3. ΑΕΡΙΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. πδξνγόλν, πγξαέξην, θπζηθό αέξην) β) Αζθπμηνγόλα (π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άδσην) γ) Σνμηθά / Γειεηεξηώδε (π.ρ. Φσζγέλην, Παξαζηηνθηόλα). Πνιιά πιηθά έρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο, π.ρ. ην θπάλην είλαη θαη πνιύ ηνμηθό θαη εύθιεθην. Οη επηθίλδπλεο ύιεο ππνδηαηξνύληαη θη αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπο ζε πνιύ επηθίλδπλεο, κέηξηα επηθίλδπλεο, εμαηξεηηθά εύθιεθηεο, πνιύ εύθιεθηεο, θηι. Σν θξηηήξην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη απηή ε δηάθξηζε ησλ εύθιεθησλ πγξώλ είλαη ην ζ.α. - ζεκείν (ζεξκνθξαζία) αλάθιεμεο - (ζε βαζκνύο Κειζίνπ), π.ρ. πγξό κε ζ.α. θάησ από 21 βαζκνύο Κειζίνπ είλαη πνιύ εύθιεθην. Αλάινγα κε ηνλ επηθίλδπλν ραξαθηήξα ηνπο, ηα επηθίλδπλα είδε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, όπσο εθξήμεηο, θσηηέο, κόιπλζε πδάησλ απεπζείαο ή έκκεζα, κέζσ απνξξνώλ ή ηνπ εδάθνπο (π.ρ. ζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο θαζαξηζκνύ νδνύ από ηνμηθά εκπνξεύκαηα), ξαδηελέξγεηα, ξύπαλζε θπηηθνύ θαη δσηθνύ βαζηιείνπ θαζώο θαη εδάθνπο, πδάησλ θαη αέξα. Σα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ADR πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζηνλ όξν εγθεθξηκέλόο ηύπνο. Οη πξνδηαγξαθέο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θιάζε ADR θαη ηα ζρεδηαδόκελα πξνο κεηαθνξά εκπνξεύκαηα. Η ΔΔ ζεζκνζέηεζε επίζεο κε ηελ νδεγία 96/35/EC ηελ ππνρξεσηηθή ζύζηαζε θαη πιήξσζε ζέζεο πκβνύινπ Αζθαιείαο. Ο ζύκβνπινο απηόο έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη από κηα κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ην ADR θαη είλαη αξκόδηνο λα ππνδεηθλύεη ζηνπο δηνηθνύληεο πνηα κέηξα πξέπεη λα παξζνύλ, πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, πνην δξνκνιόγην είλαη αζθαιέζηεξν, θ.ι.π. Ήδε από 1/1/2000 ε ύπαξμε πκβνύινπ ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο ADR εκπνξεπκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ απηνύ έρεη σο ζθνπό: Σε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ειιηπή πιεξνθόξεζε θαη ηελ πιεκκειή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ πξντόλησλ Σε βειηίσζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο Σε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, δηόηη ζήκεξα δηαθηλνύληαη κηθηά θνξηία (π.ρ. ηξόθηκα κε ρεκηθά, θπηνθάξκαθα θ.ιπ.) κε αλεμέιεγθηεο επηπηώζεηο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο Αλάζηξνθε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (Reverse Logistics) Η Αλάζηξνθε ή αληίζηξνθε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Reverse Logistics) πεξηιακβάλεη θαη αξρήλ έλα ζύλνιν δηαδηθαζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνπξντόλησλ ηεο

9 βηνκεραλίαο, ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηξνθεο πνξείαο από ηνλ πειάηε ζηνλ θαηαζθεπαζηή - εξγνζηάζην- απνζήθε. Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά (πεξίπνπ ην 30%), αθνξνύλ ζε: απηά πνπ ηειείσζε ε ρξήζε ηνπο εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηνπ θαηαλαισηή γηα αιιαγή απηά πνπ ηειείσζε ε δσή ηνπο ειαηησκαηηθά θαη πξέπεη λα επηζηξαθνύλ γηα δηόξζσζε απηά πνπ δελ νδεγήζεθαλ πνηέ ζηα λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο (δελ δεηήζεθαλ) απηά πνπ άδεηαζαλ θαη κπνξνύλ λα μαλαγεκίζνπλ (refillables), π.ρ. κειάληα θαη κπνπθάιηα κεηαθνξηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κεηαθηλνύληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη πξέπεη λα επηζηξέςνπλ πίζσ (παιέηεο, containers) ρήκα Γηαδηθαζία Αλάζηξνθεο Δθνδηαζηηθήο Δηδηθόηεξα, ην Reverse Logistics Management επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ αλαθύθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επαλόξζσζεο, αλαβάζκηζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, θαζώο θαη κείσζεο ηνπ όγθνπ ησλ επηζηξεθόκελσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ, ειαηησκαηηθώλ, θαηεζηξακκέλσλ θαη άιισλ πξντόλησλ, πξνβαίλνληαο παξάιιεια θαη ζηε δηακόξθσζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα : Άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε (reuse): Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα δελ ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο επηδηόξζσζεο ή αλαβάζκηζεο (παιέηεο, δνρεία, θηι) Αλαθύθιωζε πιηθώλ: Η δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζε επηζηξεθόκελα πξντόληα ησλ νπνίσλ ηα πιηθά δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απζεληηθή παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντόληνο, αιιά θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο σο πξώηεο ύιεο. Δπαλόξζωζε: Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα κεηά από νξηζκέλεο επηδηνξζώζεηο, επαλαθηνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζε βαζκό ηθαλνπνηεηηθό. Αλαβάζκηζε: Η δηαδηθαζία απηή απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο, αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ επηζηξεθόκελσλ πξντόλησλ Αλαθαηαζθεπή (remanufacturing): Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ηα επηζηξεθόκελα πξντόληα απνζπλαξκνινγνύληαη δηεμνδηθά θαη θάζε θνκκάηη εμεηάδεηαη ιεπηνκεξώο σο πξνο ηελ αθεξαηόηεηά ηνπ Η βάζε όισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ην γεγνλόο όηη ην θαηαλαισηηθό θνηλό έρεη δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο νηθνινγηθέο αλεζπρίεο, νη νπνίεο απμάλνληαη βαζκηαία. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα λα ηίζεληαη νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίεο αθνξνύλ

10 ηόζν ζηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ θαη ηελ επξύηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο, όζν θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνβιήησλ. πλνπηηθά, ηα Reverse Logistics επηδηώθνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηζηξεθόκελσλ πνζνηήησλ, βαζηθά κε πξαθηηθέο κεηαθνξώλ θαη απνζήθεπζεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε νηθηαθή νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο γεληθόηεξα. Η πξνηεξαηόηεηα πνπ δίλεηαη θπζηθά είλαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ. ηε ζπλέρεηα ζηελ εμάληιεζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα επαλεπεμεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηέινο ζηελ αλαθύθισζε γηα επαλαθνξά, ζαλ α ύιε, ησλ πιηθώλ ησλ πξντόλησλ ζηελ αξρή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία). Απηά παξνπζηάδνληαη ζην Reverse Logistics Model, ζην επόκελν ζρήκα, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ησλ 3R Reduce (Mείσζε), Reuse (Eπαλαρξεζηκνπνίεζε κέζσ Δπαλεπεμεξγαζίαο) θαη Recycle (Αλαθύθισζε). ρήκα Γηαδηθαζία Δπαλεπεμεξγαζίαο θαη Αλαθύθισζεο 3.4. πζηήκαηα Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S.) Γεληθά Σα πζηήµαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S-Geographic Information Systems) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα: ζπιινγήο,δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ ησλ δεδνµέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηνλ ρώξν. Σα δεδνµέλα απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή θαη ρσξηθά θαη µπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη µε µηα ζεηξά από πεξηγξαθηθά δεδνµέλα. Η ραξαθηεξηζηηθή δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ ηα GIS είλαη απηή ηεο ζύλδεζεο ηεο ρσξηθήο µε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία (ε νπνία δελ έρεη από µόλε ηεο ρσξηθή ππόζηαζε). Σα Γεσγξαθηθά πζηήµαηα Πιεξνθνξηώλ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ζπζηήκαηα Η/Τ πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξίδνληαη γεσγξαθηθά δεδνµέλα. Έλα ηέηνην ζύζηεκα Η/Τ πεξηιαµβάλεη µόλν ινγηζµηθό θαη πιηθό αιιά θαη εηδηθέο ζπζθεπέο γηα

11 εηζαγσγή θαη δεµηνπξγία ραξηώλ, θαζώο θαη ηα ζπζηήµαηα επηθνηλσληώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαζύλδεζε επί κέξνπο κνλάδσλ. ηε ραξηνγξαθία έλα ζύζηεµα GIS έρεη ην πιενλέθηεµα όηη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνµέλσλ γίλεηαη ρσξηζηά από ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξηώλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζµα ηα ίδηα δεδνµέλα λα µπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ µε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Γηα παξάδεηγµα, µπνξνύµε λα µεγεζύλνπµε ηνλ (ςεθηαθό πιένλ) ράξηε, λα εµθαλίζνπµε ζπγθεθξηµέλεο µόλν πεξηνρέο, λα θάλνπµε ππνινγηζµνύο απνζηάζεσλ µεηαμύ ηνπνζεζηώλ, λα δεµηνπξγήζνπµε πίλαθεο πνπ λα δείρλνπλ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράξηε, λα ππεξζέζνπµε επηπιένλ πιεξνθνξία πάλσ ζην ράξηε, αθόµα θαη λα αλαδεηήζνπµε πνηεο είλαη νη θαιύηεξεο ηνπνζεζίεο γηα λα ηδξύζνπµε ηα επόµελα θαηαζηήµαηά µαο. Δπηπιένλ έλα ζύζηεµα GIS έρεη όια εθείλα ηα πιενλεθηήµαηα από ηε ρξήζε ησλ Η/Τ όπσο, δηαρείξηζε µεγάισλ πνζνηήησλ δεδνµέλσλ εύθνια θαη γξήγνξα θιπ. Όια ηα δεδνµέλα ζε έλα ζύζηεµα GIS είλαη γεσθαηαρσξεµέλα, δει. ζπλδεδεµέλα µε µηα ζπγθεθξηµέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο µέζσ ελόο ζπζηήµαηνο ζπληεηαγµέλσλ. Έλα από ηα πην ζπλεζηζµέλα ζπζηήµαηα γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγµέλσλ είλαη απηό ηνπ γεσγξαθηθνύ µήθνπο θαη γεσγξαθηθνύ πιάηνπο. ε απηό ην ζύζηεµα ζπληεηαγµέλσλ, θάζε ηνπνζεζία πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηθά µε ηνλ ηζεµεξηλό θαη ηε γξαµµή µεδεληθνύ γεσγξαθηθνύ µήθνπο πνπ πεξλά από ην αζηεξνζθνπείν Greenwich ηεο Αγγιίαο. Τπάξρνπλ πνιιά άιια γεσγξαθηθά ζπζηήµαηα ζπληεηαγµέλσλ θαη θάζε GIS ζύζηεµα ζα πξέπεη λα µπνξεί λα µεηαηξέπεη ηηο ζπληεηαγµέλεο από ην έλα ζύζηεµα ζην άιιν. Η Φεθηαθή Υαξηνγξαθία είλαη ε παξαγσγή ραξηώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ πξντόλησλ ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Δλλνηνινγηθά είλαη ππνζύλνιν ησλ GIS θαη ηαπηίδεηαη µε ην ζηάδην ηεο νπηηθνπνίεζεο (visualization) αθνύ ην παξάγσγν πξντόλ είλαη θάπνηνο ράξηεο, είηε ζηελ γλσζηή ηνπ µνξθή δειαδή εθηππσµέλνο ζε ραξηί (hardcopy) ή ζε ςεθηαθό αξρείν (softcopy). Δλδεηθηηθά, µεξηθέο από ηηο πιένλ θνηλέο εθαξµνγέο ησλ GIS είλαη νη παξαθάησ: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (Environmental Management) Πνιενδνµία θαη Υσξνηαμία Καηαζθεπέο έξγσλ µεγάιεο θιίµαθαο (π.ρ νδνπνηία) Κηεµαηνιόγην θαη Κηεµαηνγξαθήζεηο Σνπνγξαθία, Γεσδαηζία θαη Τδξνγξαθία Γεσινγία θαη Τδξνγεσινγία Απηόµαηε Πινήγεζε Γίθηπα Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Δθαξκνγή ζηα Γίθηπα Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθαξκνγέο ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ απνηειεί ε παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκόο ηεο ζέζεο ησλ κέζσλ ζηα Γίθηπα Μεηαθνξώλ κε ηε ρξήζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Όζν πην ζύλζεην γίλεηαη ην κεηαθνξηθό πεξηβάιινλ θαη εληζρύεηαη ν ξόινο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ, ηόζν πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη αλάγθεο αλίρλεπζεο θαη έμππλεο δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ. Δίλαη πάξα πνιύ βαζηθό, ηόζν γηα ηνλ απνζηνιέα όζν θαη γηα ηνλ παξαιήπηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ζε πην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο βξίζθεηαη ην θνξηίν ή ζε πην αθξηβώο ζεκείν έρεη παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα. Γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζπκβάιινπλ, πέξαλ ησλ ςεθηαθώλ ραξηώλ, νη αθόινπζεο ηερλνινγίεο:

12 Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο (satellite communications) Αζύξκαηε ηερλνινγία (cellular and wireless data technology) πλδπαζκόο Internet θαη EDI (Electronic Data Interchange). Η δνξπθνξηθή ηερλνινγία πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ζρεδόλ παγθόζκηα γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη από ην πιέγκα ησλ δνξπθόξσλ, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ δεδνκέλα ηόζν γηα ηα θνξηία όζν θαη γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα. Δίλαη πάξα πνιύ ζπλεζηζκέλν, ζπζηήκαηα επί πινίσλ λα δηαθηλνύλ πιεξνθνξίεο κέζσ δνξπθόξσλ θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ήρν θαη εηθόλα ηνπ πινίνπ κε ηελ μεξά. Παξόκνηεο εθαξκνγέο ζπλαληώληαη θαη ζηα άιια κέζα κεηαθνξώλ. Η αζύξκαηε ηερλνινγία εζηηάδεηαη πιήξσο ζην θνξηίν. Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ή ε θαηάξγεζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ θπξίσο ησλ πνιιώλ θξνπζκάησλ πεηξαηεηώλ θαη θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε επηθίλδπλα, είηε αθξηβά, ε ηερλνινγία έρεη επέκβεη ηνπνζεηώληαο ζπζηήκαηα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο παξέρνληαο θαη εηθόλα θαη ήρν από ην παξαθνινπζνύκελν πινίν. Πξόγνλνο ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ηερλνινγία αλαγλώξηζεο εμνπιηζκνύ κε ηε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήηωλ. Μηθξέο ζπζθεπέο δηαβάδνπλ θάπνηα Barcode θαη κε ηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ επηθνηλσλνύλ κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή. Η ηερλνινγία απηή εθαξκόδεηαη αθόκα θαη ζήκεξα κε επηηπρία ζε ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο θαη απνζήθεο, δηόηη ζπλδπάδεηαη κε ηε ρξήζε άιισλ κεραλεκάησλ. Σέινο, ν ζπλδπαζκόο ηνπ Internet θαη ηεο ηερλνινγίαο EDI κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νινθιεξσκέλεο ιύζεηο. Η ηερλνινγία ηνπ Internet πξνζθέξεη εύθνιε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξνζρεδηαζκέλσλ κελπκάησλ EDI, ελώ πξσηόθνιια όπσο ην ftp (file transfer protocol) επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα. Η αλίρλεπζε ηνπ θνξηίνπ ή ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ε δηαθίλεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ζέζεο θαη ρξόλνπ, επηηξέπνπλ θαη ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη δξνκνιόγεζε ησλ κέζσλ αιιά θαη ηελ επηινγή ηεο πην έμππλεο ελαιιαθηηθήο ιύζεο. Πιένλ κέζσ ηνπ Internet θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ειεθηξνληθά, ζε 24σξε βάζε, ηελ εμέιημε ηεο παξαγγειία ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ θαη ησλ παξαγγειηώλ ηνπο, θαζώο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο ηνπ θνξηίνπ (κεηαθνξηθό κέζν, δξνκνιόγην πνπ αθνινπζείηαη, ζέζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ, θηι.) θαηαγξάθνληαη κέζσ ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηεξαζηίνπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ Οη πειάηεο ινηπόλ κπνξνύλ on-line λα παξαθνινπζνύλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ κηαο παξαγγειίαο, ην δξνκνιόγην ηνπ εκπνξεύκαηνο θ.ιπ. Απηέο είλαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αθνύ ν πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο αθνύ βειηηώλεηαη ζεκαληηθά ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ. Δίλαη θαλεξό όηη ην Internet, βειηηώλεη ην επίπεδν πιεξνθόξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε (customer service), παξέρνληάο ζηελ επηρείξεζε ιεηηνπξγηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ν πειάηεο δελ κπνξεί λα βξεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σν ζπλεπαγόκελν όθεινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε απόθηεζε λέσλ πειαηώλ, αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ε δηαηήξεζε αθνζησκέλσλ πειαηώλ δηα βίνπ κε ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ. Δθόζνλ νη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο είλαη ήδε εμνηθεησκέλεο ζε πεξηβάιινλ Internet, είλαη ζε ζέζε ρσξίο κεγάιν θόζηνο λα ζπκπεξηιάβνπλ λέεο ππεξεζίεο ζηηο ήδε πξνζθεξόκελεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, όπσο νη παξαθάησ: WEB-Tracking : Ο πειάηεο πεγαίλνληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκπιεξώλνληαο κηα ειεθηξνληθή θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ή ηνλ αξηζκό

13 θνξησηηθήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο. Tracking : Ο πειάηεο γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκό θνξησηηθήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο, κέζσ . Η απνζηνιή ζα εληνπηζηεί θαη ε αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ζα ηνπ απνζηαιεί κε άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε. SMS Tracking :Ο πειάηεο κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κέζσ γξαπηνύ κελύκαηνο ηνπ θηλεηνύ ηνπ, από όπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Γελ έρεη παξά λα ζηείιεη ηνλ αξηζκό θνξησηηθήο σο γξαπηό κήλπκα ζε ζπγθεθξηκέλν ηειέθσλν ηεο επηρείξεζεο θαη ζε ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα ζα ελεκεξσζεί κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηνπ γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Η ρξέσζε ζα κπνξεί λα είλαη όζν έλα ηνπηθό γξαπηό κήλπκα. Η παξαθνινύζεζε ησλ ζαιαζζίωλ κεηαθνξώλ, ιόγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, έρεη εμειηρζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιένλ ζύγρξνλα ηερληθά κέζα, πνπ δελ είλαη άιια από ηνπο δνξπθόξνπο. Έηζη έρεη αλαπηπρζεί ην ιεγόκελν δνξπθνξηθό ζύζηεκα INMARSAT (INternational MARitime SATellite Organization). Ο INMARSAT είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ απνηειείηαη από πνιιέο ρώξεο νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη θαη παξέρνπλ παγθόζκηεο επηθνηλσλίεο πξνο θαη από ηα πινία κε θνξεηέο ζπζθεπέο, επίγεηα νρήκαηα θαη αεξνζθάθε ηα νπνία ηαμηδεύνπλ ζε θάζε ηνπνζεζία.

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ

ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΑ ΠΡΝ ΚΑΘΖΚΑ ΔΞΗΙΝΓΖΠ ΑΟΣΔΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΘΔΩΟΗΑΠ ΝΚΑΓΑ Α ΔΡΩΣΖΔΗ ΩΣΟΤ- ΙΑΘΟΤ 1. Γηα έλα αγαζό όηαλ ε ζηαζεξά γ είλαη ίζε κε ην κεδέλ ηόηε ε θακπύιε πξνζθνξάο δηέξρεηαη από ηελ αξρή ηωλ αμόλωλ.

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ: ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Πειραιάσ, 29 Οκτωβρίου 2010 ΣΜΗΜΑ: Εμπορίου Αρ.Πρωτ.: 8787 Πληροφορίεσ: Φ. Ανδριάνα Σηλέφωνο: 2104177241-5

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ ΘΕΜ 1 ο (2.5 κνλάδεο) ΠΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΜΚΕΔΟΝΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΜΗΜ ΕΦΡΜΟΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΕΥΝΗΣΗ ΝΟΗΜΟΤΝΗ Σελικέρ εξετάσειρ Σετάπτη 21 Ιανοςαπίος 2009 13:00-16:00 Έζησ ν θόζκνο ηεο ειεθηξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ.

Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία. Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. Καλοληζκός REACH - Αζθάιεηα θαη σγεία ζηελ εργαζία Δρ Δήκεηρα Δαληήι, τεκηθός Προϊζηακέλε ηες Δ/λζες Περηβάιιοληος ηοσ Γ.Χ.Κ. 1 Κοηλοηηθή λοκοζεζία REACH - OSH REACH (Registration, Evaluation, Authorization

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων"

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ. Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΘΘΘ 1. ΣΟΜΕΑ : ΚΡΕΑ Ενιζτσόμενοι ηομείς ζηο πλαίζιο ηης δράζης L123α "Αύξηση τηρ αξίαρ των γεωπγικών πποϊόντων" Γξάζε 1.3.: Δθζπγρξνληζκόο επέθηαζε κε ή ρσξίο κεηεγθαηάζηαζε πθηζηακέλσλ, κνλάδσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ]

Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο. Πνιπηερληθή Σρνιή. Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ. [ www.inf.uth.gr ] Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο Πνιπηερληθή Σρνιή Τκήκα Μεραληθώλ Η/Υ, Τειεπηθνηλσληώλ & Δηθηύσλ [ www.inf.uth.gr ] 1 ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΗΥ312 (ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι) ΜΕΛΗ ΟΜΑΔΑΣ Θ: Αλιμήζηρ Χπήζηορ Βεπούληρ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο

Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Εισαγωγή στοςρ κβαντικούρ ςπολογιστέρ και αλγόπιθμοςρ. Γηδάζθωλ : Φνπληνπιάθεο Αληώληνο Θεματικές Ενότητες 1. Απιέο έλλνηεο θβαληηθήο κεραληθήο θαη ην ζύζηεκα δύν θβαληηθώλ θαηαζηάζεωλ. 2. Qubit θαη θβαληηθόο

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο

Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο Κεθάλαιο 10 Ολιγοπώλιο 1 Ολιγοπώλιο Έλα κνλνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από κηα θαη κόλν επηρείξεζε. Έλα δπνπώιην είλαη κηα αγνξά πνπ απνηειείηαη από δπν επηρεηξήζεηο. Έλα νιηγνπώιην είλαη κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα