ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS"

Transcript

1 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΔΣΑΦΟΡΙΚΑ ΓΙΚΣΤΑ, ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ GIS 3.1. ρεδηαζκόο Γηαλνκήο Σν ζύζηεκα δηαλνκήο, κε αιιειεμαξηώκελεο ζπληζηώζεο δηαδηθαζίεο, ηηο κεηαθνξέο, ηηο πξνκήζεηεο, ην κάξθεηηλγθ θηι, έρεη ζθνπό ηελ κεγηζηνπνίεζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο θαη ηεο ηηκήο δηάζεζεο ησλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ. Απηνλόεηα, απηό ζεκαίλεη έγθαηξε παξάδνζε ησλ ζσζηώλ πξντόλησλ, ζην ζσζηό ηόπν θαη ρξόλν (ζρήκα 3.1), ηαρεία θαη πξνζεθηηθή κεηαθνξά ησλ πξντόλησλ, κε δπλαηόηεηεο ηθαλνπνίεζεο αθόκε θαη έθηαθησλ αλαγθώλ πειαηώλ, επηζηξνθέο ησλ όπνησλ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ θαη έγθαηξε αληηθαηάζηαζή ηνπο, θ.ιπ. Όζν εύθνιε είλαη ε αληίιεςε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, ηόζν δύζθνιε είλαη ε επίηεπμή ηνπο, ρσξίο πξνζεθηηθό ζρεδηαζκό. Δηδηθόηεξα, κε έληνλα αληαγσληζηηθέο ζπλζήθεο ησλ αγνξώλ ζήκεξα, πνπ είλαη δεδνκέλεο γηα ηελ επηρείξεζε (εμσγελήο παξάγσλ, πεξηνξηζκόο), ν ζρεδηαζκόο θαη ε εθαξκνγή ελόο ζπζηήκαηνο θπζηθήο δηαλνκήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία, εμππεξεηείηαη θαζνξηζηηθά κε ηελ ηερλνινγία ησλ Logistics, πνπ πεξηγξάςακε ζην πξνεγνύκελν θεθάιαην. Με ηνλ ηξόπν απηό δίλνληαη δπλαηόηεηεο ζε κηα εηαηξία λα πξνζθέξεη ηνπιάρηζηνλ όζα πξνζθέξνπλ νη αληαγσληζηέο ηεο, θξνληίδνληαο παξάιιεια λα δηαηεξεί ην θόζηνο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο ρακειό. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εηαηξία ζα πξέπεη λα εμαηνκηθεύζεη ην ζεκείν όπνπ παξέρεηαη πςειό επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, ρσξίο πξόζζεηε επηβάξπλζή ηνπ από απηό. Έλα θαιά νξγαλσκέλν δίθηπν δηαλνκήο παξέρεη κεγάιν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα, πνπ ζεσξείηαη αλάινγν ζε απνηειεζκαηηθόηεηα, κε ηελ πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ, ηε δηαθήκηζε θαη ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή. Οη εηαηξίεο κπνξνύλ λα πξνζειθύζνπλ επηπιένλ πειάηεο, πξνζθέξνληαο θαιύηεξε εμππεξέηεζε ή/θαη ρακειόηεξεο ηηκέο κέζσ βειηίσζεο ηεο θπζηθήο δηαλνκήο, ελώ αληίζεηα ράλνπλ πειάηεο αλ δελ εθηεινύλ ηηο παξαγγειίεο. ΣΟ ΩΣΟ ΠΡΟΪΟΝ (πνζνηηθά & πνηνηηθά ) ΚΑΝΑΛΙ ΓΙΑΝΟΜΗ ΣΟ ΩΣΟ ΣΟΠΟ ΣΟ ΩΣΟ ΥΡΟΝΟ ΣΟ ΩΣΟ ΚΟΣΟ Δ ΠΛΗΡΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΣΟΤ ΠΔΛΑΣΗ ρήκα 3.1 ηόρνη ελόο θαλαιηνύ δηαλνκήο Οη ζηόρνη ελόο θαιά δνκεκέλνπ δηθηύνπ δηαλνκήο είλαη: o Σν κηθξόηεξν δπλαηό θόζηνο δηαρείξηζεο ηνπ θπθιώκαηνο δηαλνκήο. o Η δηαζθάιηζε πςειήο πνηόηεηαο ησλ πξντόλησλ. o Σν κέγηζην δπλαηό επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε. o Η κέγηζηε επειημία ηνπ.

2 Δηδηθόηεξα, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί όηη ηειηθά ν ζηόρνο ηεο δηαλνκήο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε εηαηξία νξίδεηαη από ηε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο θαη ηνπο ζηξαηεγηθνύο ζηόρνπο πνπ ε ίδηα ζέηεη. Υαξαθηεξηζηηθό είλαη ην παξάδεηγκα ηεο εηαηξίαο Coca-Cola, ηεο νπνίαο ν ζηόρνο ήηαλ λα βάιεη ηελ Coca-Cola ζε απόζηαζε δύν βεκάησλ από ην ζεκείν όπνπ δεηείηαη. Οη εηαηξίεο ινηπόλ είλαη εθείλεο πνπ νξίδνπλ πξόηππα εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ ηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα ηα ζπζηήκαηα δηαλνκήο. Τπάξρνπλ ηξεηο ηύπνη δηαλνκήο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηε δηάζεζε ηνπ πξντόληνο : Η επξεία (εθηεηακέλε) Η εμεηδηθεπκέλε Η επηιεθηηθή Η επξεία πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ην πξντόλ πσιείηαη ζε όζν ην δπλαηό πεξηζζόηεξνπο ιηαλέκπνξνπο. Η εμεηδηθεπκέλε γίλεηαη όηαλ έλα θαη κνλαδηθό πξντόλ δίλεηαη ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν franchiser γηα λα ην δηαζέζεη ζε ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ν θαηαλαισηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο, ιόγσ δηαθνξάο πνηόηεηαο, νλόκαηνο, θ.ιπ. λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηνπ λα δηαλύζεη θάπνηα απόζηαζε (όρη κηθξή) γηα λα πξνκεζεπηεί ην πξντόλ. πλήζσο ε εμεηδηθεπκέλε δηαλνκή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ν παξαγσγόο ζέιεη πην επηζεηηθή πώιεζε. Η επηιεθηηθή γίλεηαη όηαλ νη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ κεγάιεο θήκεο πξνζπαζνύλ λα επεθηείλνπλ ηε δηαλνκή ηνπο κε λέα πξντόληα. Ο παξαγσγόο κπνξεί λα επηθεληξσζεί ζηνπο πην επηθεξδείο πειάηεο θαη λα αλαπηύμεη ζηαζεξέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο γηα ηελ εμαζθάιηζε ζηαζεξνύ ή απμαλόκελνπ επηπέδνπ δηαθίλεζεο ηνπ πξντόληνο, επηιέγνληαο ρνλδξέκπνξνπο θαη ιηαλέκπνξνπο. Δίλαη δπλαηό κηα εηαηξία λα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ηξόπνπο δηαλνκήο. Απηό ζπκβαίλεη, όηαλ κηα εηαηξία αθνύ αμηνινγήζεη ηνπο πειάηεο ηεο σο πξνο ην κέγεζνο ηνπο θαη ηε ζπρλόηεηα εμππεξέηεζεο ηνπο ζε ζρέζε πάληα κε ην ηδίξν ηνπο, θξίλεη όηη είλαη πην ζπκθέξνλ νη κεγάινη θαη ζεκαληηθνί πειάηεο λα εμππεξεηνύληαη κε δηαθνξεηηθό ηξόπν από ηνπο κηθξνύο θαη ζπλεπώο ιηγόηεξν ζεκαληηθνύο πειάηεο. ηνλ πίλαθα 3.1 πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη ηύπνη δηαλνκήο. Δπξεία ή εθηεηακέλε Δμεηδηθεπκέλε Δπηιεθηηθή Πίλαθαο 3.1 Σύπνη Γηαλνκήο Σν πξντόλ πσιείηαη ζε όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο θαηάιιεινπο ιηαλέκπνξνπο ή ρνληξέκπνξνπο. Η επξεία δηαλνκή είλαη θαηάιιειε γηα πξντόληα όπσο θαξακέιεο, αλαςπθηηθά, ςσκί, ηζηγάξα θιπ, όπνπ ν πξσηαξρηθόο παξάγνληαο επεξεαζκνύ ηεο αγνξαζηηθήο απόθαζεο είλαη ε επθνιία. Όηαλ έλα θαη κνλαδηθό πξντόλ δίλεηαη ζε έλαλ εμεηδηθεπκέλν franchiser γηα λα ην δηαζέζεη ζε κηα γεσγξαθηθή πεξηνρή. Σέηνηα πξντόληα είλαη απηνθίλεηα πνιπηειείαο, θάπνηεο κάξθεο επίπισλ, ξνπρηζκόο πςειήο ξαπηηθήο θιπ. Δδώ ν θαηαλαισηήο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα μεπεξάζεη ηε δπζθνιία ηνπ λα δηαλύζεη θάπνηα απόζηαζε γηα λα δεηήζεη ην πξντόλ. Ο αξηζκόο ησλ θαλαιηώλ πνπ κπνξνύλ λα δηαλέκνπλ ην πξντόλ είλαη πεξηνξηζκέλνο αιιά όρη όπσο ζηελ εμεηδηθεπκέλε δηαλνκή. Οη επηρεηξήζεηο θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ κε πνιύ κεγάιε θήκε ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύλ επηιεθηηθή δηαλνκή.

3 Γεγνλόο είλαη όηη ζε παγθόζκηα θιίκαθα, ν αληαγσληζκόο βξίζθεηαη ζήκεξα ζε πνιύ πςειά επίπεδα, κε ηάζε λα θηάζεη αθόκα ςειόηεξα ζε θάζε κνξθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Οη εηαηξίεο πνπ παξαθνινπζνύλ από θνληά ηηο αιιαγέο πνπ επέξρνληαη ζηελ θαηαλαισηηθή ζπκπεξηθνξά, δείρλνπλ απνθαζηζκέλεο λα εξγαζηνύλ ζθιεξά, πξνθεηκέλνπ λα επηηύρνπλ ην κέγηζην δπλαηό απνηέιεζκα, πνπ είλαη ε ηθαλνπνίεζε θαη ε πξνζζήθε αμίαο ζηνλ πειάηε. Απηό πνπ ηθαλνπνηεί πιήξσο ηνλ πειάηε είλαη αλακθίβνια θαη ην πνην πνηνηηθό. Η πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ θαη ησλ ππεξεζηώλ κηαο επηρείξεζεο εμαξηάηαη επίζεο από ηε δεκηνπξγία θαη εθαξκνγή ελόο νξζνινγηθνύ πζηήκαηνο Γηνίθεζεο Γηαρείξηζεο ηεο Παξαγσγήο. Έλα ηέηνην ζύζηεκα νθείιεη λα αζπαζηεί θαη λα εθθξάζεη ηηο αξρέο ηεο Γηαζθάιηζεο Πνηόηεηαο. ε απηό ην ζεκείν έξρεηαη λα πηζηνπνηήζεη θαη λα θαηνρπξώζεη ηελ πνηόηεηα ην δηεζλέο ζύζηεκα δηαζθάιηζεο ηεο πνηόηεηαο ISO (Ιnternational Standards Organization). Γηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο είλαη ην ζύλνιν ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ ή ζπζηεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη έλα πξντόλ ή κηα ππεξεζία ζα πιεξνί ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. ηελ επηζηήκε ησλ Logistics, έλαο βαζηθόο πξνζδηνξηζηηθόο παξάγνληαο, ν νπνίνο επηδξά άκεζα ζηηο πεξηζζόηεξεο δηαδηθαζίεο-ιεηηνπξγίεο ησλ Logistics, είλαη ε δηαλνκή ησλ ηειηθώλ ή ελδηάκεζσλ πξντόλησλ. ε απηό εληάζζεηαη θαη ν εθνδηαζκόο ησλ δηαθόξσλ ζεκείσλ ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο, δεκηνπξγώληαο έηζη κηα εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζηελ νπνία ππάξρνπλ θόκβνη απ όπνπ πεξλνύλ νη δηαδξνκέο αιιά θαη ηεξκαηηθνί ζηαζκνί. Με απηό ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη θάζε θνξά έλα θαλάιη δηαλνκήο. Όπσο πξναλαθέξακε, ηα δίθηπα ραξαθηεξίδνληαη από ηνπο θόκβνπο αιιά θαη επηπιένλ από ηηο ζπλδέζεηο κεηαμύ ηνπο. Μία ζύλδεζε ζπλεπάγεηαη έλαλ δξόκν, είηε γηα νδηθέο είηε γηα ζηδεξνδξνκηθέο είηε γηα ζαιάζζηεο θαη αέξηεο κεηαθνξέο. Σα ζεκεία ζηα επηθνηλσλνύλ νη ζπλδέζεηο, νη θόκβνη όπσο είπακε, νη νπνίνη κπνξνύλ λα απνηεινύλ θαη ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο. πλήζσο ε θάζε ζύλδεζε ζρεηίδεηαη κε θάπνην θόζηνο δηαθίλεζεο ην νπνίν θαζνξίδεηαη από νξηζκέλνπο παξάγνληεο όπσο ην ρξόλν, ην ρώξν, ηελ πνζόηεηα, ηελ απόζηαζε θαη ηελ ηδηόηεηα ησλ κεηαθεξόκελσλ. ηα δηάθνξα θνκβηθά ζεκεία ηα κέζα κεηαθνξάο θαη ηα θνξηία ηνπο ζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνύλ κε άιια δίθηπα, ώζηε έηζη λα έρνπκε κηα ζπλερή ξνή πξντόλησλ θαη πιεξνθνξηώλ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί, έλαο θόκβνο κπνξεί λα απνηειεί θαη έλαλ ηειηθό ζηαζκό ή όπσο νλνκάδεηαη έλαλ ηεξκαηηθό ζηαζκό. Με ηνλ όξν ηεξκαηηθόο ζηαζκόο ελλννύληαη νη εγθαηαζηάζεηο θνξηνεθθόξησζεο, ηαμηλόκεζεο, ζπζθεπαζίαο θαη απνζήθεπζεο ησλ πξντόλησλ, κε ζθνπό ηε κέγηζηε εθκεηάιιεπζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ. Έηζη, όηαλ έλαο θόκβνο απνηειεί ηεξκαηηθό ζηαζκό, απνθηά ηεξάζηηα ζεκαζία. Σα δηάθνξα θαλάιηα δηαλνκήο επεξεάδνληαη από πνιινύο παξάγνληεο νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θαη ηηο γεληθέο θαηεπζύλζεηο ηνπ ζρεδηαζκνύ ηεο δνκήο ηνπο. Σέηνηνη είλαη: Σερλνινγηθνί, πνιηηηθνί θαη θνηλσληθνί, αθνύ ην θαλάιη δξαζηεξηνπνηείηαη ζε έλαλ ρώξν πνπ επεξεάδεηαη άκεζα από ηνπο παξαπάλσ παξάγνληεο. Με άιια ιόγηα, ν ρώξνο απηόο είλαη ε θνηλσλία ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλν. Φπζηθνί, ιόγσ γεσγξαθηθήο ζέζεο, ηεο ζέζεο ησλ θέληξσλ παξαγσγήο θαη ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηεο αγνξάο. Σν πθηζηάκελν λνκνζεηηθό πιαίζην ην νπνίν επηβάιιεη δηάθνξνπο πεξηνξηζκνύο, γηα ιόγνπο δεκόζηαο αζθάιεηαο, πγείαο, θηι.. Η αγνξαζηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαλαισηώλ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πξνζδηνξίδεη ηνλ όγθν ηεο παξαγσγήο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Ο βαζκόο ζηνλ νπνίν έλα θαλάιη δηαλνκήο δεκηνπξγεί κηα απνδνηηθή ξνή πξντόλησλ από ηνλ παξαγσγό κέρξη ηνλ θαηαλαισηή είλαη κηα από ηηο βαζηθέο αζρνιίεο ηνπ management κηαο εηαηξίαο ε νπνία πεξηιακβάλεη ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηεο ηε δηαλνκή.

4 Δδώ ηίζεηαη ην εξώηεκα: Πώο κηα επηρείξεζε πξνβαίλεη ζην ζρεδηαζκό ηνπ θαλαιηνύ δηαλνκήο θαη κε ηη θξηηήξηα;. Μηα επηρείξεζε, γηα ην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ ηεο, πξνβαίλεη ζε κηα ζεηξά από ελέξγεηεο: Καζνξηζκόο ζηόρσλ θαλαιηνύ. Πξνζδηνξηζκόο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ. Δπηινγή ηεο δνκήο. Πξνζδηνξηζκόο ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ γηα πξνβιήκαηα ζηα κέξε ηνπ θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε πηζαλώλ κέηξσλ αληηκεηώπηζεο ησλ πξνβιεκάησλ ζην θαλάιη. Δπηινγή ησλ κεξώλ ηνπ θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε απόδνζεο θαλαιηνύ. Αμηνιόγεζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ όηαλ νη ζηόρνη δελ επηηπγράλνληαη Σα παξαπάλσ όκσο έρνπλ σο βάζε ηνπο θάπνηεο παξακέηξνπο, νη νπνίεο ζα ζπληειέζνπλ γηα λα απνδώζνπλ ην επηζπκεηό απνηέιεζκα ζην ζρεδηαζκό ηνπ δηθηύνπ. Απηνί είλαη: o Οη ζηόρνη θάιπςεο ηεο αγνξάο, νη νπνίνη αλαθέξνληαη ζηηο αγνξαζηηθέο ζπλήζεηεο, ζηνλ ηύπν ηεο δηαλνκήο θαη ζηνλ έιεγρν ηνπ θαλαιηνύ. o Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξντόληνο, όπσο ε αμία, ε ηερλνινγηθή θαηλνηνκία, ε απνδνρή από ηελ αγνξά θαη ηελ επνρηθόηεηα. o Οη ζηόρνη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε, όζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκόηεηα ηνπ πξντόληνο, ηελ παξαγγειία θαη ηελ επηθνηλσλία κε απηόλ. o Η θεξδνθνξία Φάζεηο ζρεδηαζκνύ Καηά ην ζρεδηαζκό ησλ κεηαθνξώλ ζε επίπεδν κηαο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, αθνινπζνύληαη θαηά ζεηξά ηέζζεξα ζηάδηα, ηα εμήο: Γέλεζε κεηαθηλήζεωλ (trip generation): Τπνινγίδεηαη ν ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ παξαγνκέλσλ θαη ειθνκέλσλ κεηαθηλήζεσλ ζηελ πεξηνρή κειέηεο. Η Γέλεζε κεηαθηλήζεσλ επεξεάδεηαη από δηάθνξνπο παξάγνληεο, όπσο είλαη: α) θνηλσληθννηθνλνκηθνί (κέζν κεληαίν ή εηήζην εηζόδεκα θαηά λνηθνθπξηό, αξηζκόο κειώλ λνηθνθπξηνύ, αξηζκόο εξγαδνκέλσλ κειώλ θαη είδνο εξγαζίαο ηνπο, ηδηνθηεζία ή κε απηνθηλήηνπ θαη πιήζνο απηνθηλήησλ) β) ζέζε θαη ρξήζεηο γεο (θαηνηθία 80-90% ησλ κεηαθηλήζεσλ, εκπόξην, βηνκεραλία ή κεηαπνίεζε, εθπαίδεπζε θαη ςπραγσγία) θαη γ) πξνζηηόηεηα (accessibility), δειαδή ν βαζκόο πνπ κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή (ή ζεκείν) είλαη πξνζπειάζηκε από ην ζύζηεκα κεηαθνξώλ θαη ζπγθνηλσληώλ (ζπλήζσο δεκνζίσλ) ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο κειέηεο. Καηαλνκή κεηαθηλήζεωλ (trip distribution): Καηαλέκνληαη νη κεηαθηλήζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ δσλώλ ηεο πεξηνρήο, αλάινγα κε ηελ πξνέιεπζε θαη ηνλ πξννξηζκό ηνπο. Καηακεξηζκόο κεηαθηλήζεωλ θαηά κέζν (modal split): Γηαρσξίδνληαη νη κεηαθηλήζεηο θαηά ην είδνο ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Καηακεξηζκόο ζην δίθηπν (traffic assignment): Δθηηκώληαη νη δηαδξνκέο πνπ ζα αθνινπζεζνύλ θαη ππνινγίδνληαη νη θπθινθνξηαθνί θόξηνη ζηα επί κέξνπο ηκήκαηα ηνπ δηθηύνπ (π.ρ. νδηθά, ζηδεξνδξνκηθά θ.ιπ.). Δπηζεκαίλεηαη όηη θπθινθνξηαθόο θόξηνο (traffic volume) θαιείηαη ν αξηζκόο ησλ νρεκάησλ πνπ δηέξρνληαη από κηα δηαηνκή νδνύ κέζα ζε κηα νξηζκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Ο θπθινθνξηαθόο θόξηνο κπνξεί λα αλαθέξεηαη είηε ζηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη από ηε ζπλνιηθή δηαηνκή

5 ηεο νδνύ, είηε ζηα νρήκαηα πνπ δηέξρνληαη από κηα κόλν ισξίδα θπθινθνξίαο. Αλάινγα κε ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξάο, ν θπθινθνξηαθόο θόξηνο ραξαθηεξίδεηαη σο σξηαίνο, εκεξήζηνο, εηήζηνο θ.ιπ. Ιδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ αλάιπζε θαη κειέηε ησλ νδηθώλ δηθηύσλ παξνπζηάδεη ε Δηήζηα Μέζε Ηκεξήζηα Κπθινθνξία ή απιώο Μέζε Ηκεξήζηα Κπθινθνξία ΔΜΗΚ (Annual Average Daily Traffic AADT), δειαδή ν ζπλνιηθόο θπθινθνξηαθόο θόξηνο ελόο έηνπο, δηαηξνύκελνο κε ηνλ αξηζκό ησλ εκεξώλ ηνπ έηνπο Μεηαθνξέο, Πεξηβάιινλ θαη Πξάζηλε Δθνδηαζηηθή Oη αλάγθεο ησλ θαηαλαισηώλ αληαλαθινύληαη κε κηα κεγάιε πνηθηιία πνηνηηθώλ αγαζώλ κε πξνέιεπζε ζήκεξα από όιν ηνλ θόζκν θαη ζθνπό ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο. Η πνηόηεηα δσήο όκσο ησλ Πνιηηώλ ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη ζπλδεζεί θαη κε ην ζεβαζκό ζην πεξηβάιινλ θαη γεληθόηεξα κε νηθνινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηε βησζηκόηεηα ηνπ πιαλήηε θαη ην κέιινλ ησλ επόκελσλ γελεώλ. Η βειηίσζε ηεο δηαθίλεζεο ησλ πξντόλησλ ζε όξνπο ηαρύηεηαο, κε ηνλ ζπληνληζκό ησλ δηαθνξεηηθώλ κέζσλ θαη δηαδηθαζηώλ θαη γεληθόηεξα κε ηελ άλζεζε ησλ Logistics, έρεη ζπληειέζεη θαζνξηζηηθά ζηελ άλζεζε ηνπ παγθόζκηνπ εκπνξίνπ θαη ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηόρνπ γηα πνηθηιία αγαζώλ ζηα λνηθνθπξηά, έγθαηξα θαη ζε ηηκέο πξνζηηέο γηα ηνπο θαηαλαισηέο. Η απόζηαζε ινηπόλ δελ απνηειεί πιένλ ηζρπξό πεξηνξηζκό. Μάιηζηα, ε επειημία ηεο παξαγσγήο θαη ηεο ιηαληθήο έρνπλ δεκηνπξγήζεη ηδηαίηεξα πηεζηηθέο απαηηήζεηο ζρεηηθά κε ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ ξνήο ησλ πξντόλησλ ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα. Παξάδεηγκα απνηειεί ε βξεηαληθή ιηαλεκπνξηθή εηαηξεία ηξνθίκσλ Tesco δηαζέηεη ζηα θαηαζηήκαηά ηεο ηζπαληθέο ληνκάηεο κόλν 3 εκεξώλ, ελώ, δηαζέηεη πάλσ από 40 πνηθηιίεο κήισλ ζηα θαηαζηήκαηά ηεο από όιν ηνλ θόζκν, θαζόηη νη εηαηξίεο ηξνθίκσλ έρνπλ αλαπηύμεη εμαηξεηηθέο ππνδνκέο Logistics ζρεηηθά κε ηα πξντόληα απηά. Η δηαθίλεζε αγαζώλ ζε όιν ηνλ θόζκν ζεκαίλεη πεξηζζόηεξα δηαλπόκελα ρηιηόκεηξα κε ζπλεπαγόκελε αύμεζε θαηαλάιωζεο θαπζίκωλ. Οη κεηαθνξέο ρξεζηκνπνηνύλ θαηά θύξην ιόγν νξπθηά θαύζηκα γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπο. Σν 99% ηεο ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα κεηαθνξά βαζίδεηαη ζε νξπθηά θαύζηκα ησλ νπνίσλ ε θαύζε παξάγεη CO2 ην θπξηόηεξν δειαδή αέξην ην νπνίν επζύλεηαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο παγθνζκίσο. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα κηα πην απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ είλαη απαξαίηεηε ε ρξεζηκνπνίεζε κεραλώλ, νη νπνίεο πξνζβάιινπλ ζε θάπνην πνζνζηό ην πεξηβάιινλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ ΔΔ, ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ επζύλεηαη γηα ην 28 % ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Το μεγαλύηερο μέρος ασηών ηων εκπομπών, ηο 80%, προέρτεηαι από ηα οδικά οτήμαηα, ηο 13 % από αεροζκάθη, 7% από θαλάζζια μεηαθορικά μέζα και μόλις 0,5% από ηα ζιδηροδρομικά μεηαθορικά μέζα, ηα οποία θεωρούνηαι ηα πιο θιλικά προς ηο περιβάλλον μέζα (κάιηζηα θάζε ρξόλν ζηελ Δπξώπε μειώλνληαη πεξί ησλ 600 ρικ ζηδεξνδξνκηθώλ γξακκώλ). Η Δπξσπατθή Κνηλόηεηα θαη ηα Κξάηε Μέιε ηεο ζπκθώλεζαλ ζε κηα ζεηξά ζηόρσλ, νη νπνίνη ηέζεθαλ ζην πξσηόθνιιν ηνπ Κηόην, γηα ηε κείσζε ησλ ξύπσλ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Έλαο από ηνπο ζηόρνπο αλαθέξεηαη ζηε κείσζε ησλ ξύπσλ θαηά 8% γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα Παξόια απηά νη ξύπνη από ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ απμάλνληαη θαη αλακέλεηαη λα απμεζνύλ θαηά 40% κέρξη ην 2010! Γη απηό ην ιόγν ε επηηξνπή εθηηκά όηη εάλ εθαξκνζηνύλ ηα κέηξα, νη ξύπνη ζα κεησζνύλ θαηά 50% θαη όηη νπνηαδήπνηε κέηξα ζηνλ ηνκέα απηό ζα επεξεάζνπλ θπξίσο ηηο νδηθέο κεηαθνξέο. Βεβαίσο ε ξύπαλζε δελ είλαη κόλνλ νη εθπνκπέο από ηηο εμαηκίζεηο ησλ νρεκάησλ. Ρύπαλζε είλαη θαη ν ππεξβνιηθόο ζόξπβνο από ηα αεξνπιάλα θαη νη πεηξειαηνθειίδεο

6 όπσο εθείλεο από ηα λαπάγηα ησλ πεηξειαηνθόξσλ Δrika θαη Ρrestige, πνπ θαηέζηξεςαλ ηηο γαιιηθέο θαη ηηο ηζπαληθέο αθηέο. Υξεηάδεηαη λα ζπλππνινγηζηεί ην θόζηνο ησλ αηπρεκάησλ όρη κόλν ππό νηθνλνκηθνύο όξνπο αιιά θαη από ηελ άπνςε ηεο απώιεηαο αλζξώπηλσλ δσώλ. Μνινλόηη ζηελ Δπξώπε ηα αεξνπνξηθά ηαμίδηα είλαη πηζαλόηαηα ηα αζθαιέζηεξα ζηνλ θόζκν, πεξηζζόηεξνη από άλζξσπνη αθόκε ράλνπλ ηε δσή ηνπο ζηνπο επξσπατθνύο δξόκνπο θάζε ρξόλν. Γηα πξντόληα πνπ απαηηνύλ ζπλζήθεο ζπληήξεζεο θαη ςύμεο θαηά ηε κεηαθνξά θαη απνζήθεπζε ζηνπο ελδηάκεζνπο ζηαζκνύο (απνζεθεπηηθά θέληξα, ιηκάληα, θηι.) απηό κεηαθξάδεηαη ζε αύμεζε ηεο θαηαλάιωζεο ελέξγεηαο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπο. Οη κεγάιεο απνζηάζεηο θαη ε δηαρείξηζε ηνπο ζε αξθεηά ζεκεία ζηελ εθνδηαζηηθή αιπζίδα ζπλεπάγνληαη κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα θζνξώλ, θπζηθώλ (ιόγσ π.ρ. ππεξζέξκαλζεο) αιιά θαη δηαρεηξηζηηθώλ (δεκηέο) θαη επνκέλσο αύμεζε απνβιήηωλ. Η κεηαθνξά αγαζώλ ζε όιν ηνλ θόζκν επηθέξεη αύμεζε ηεο θπθινθνξηαθήο ζπκθόξεζεο ζηνπο δξόκνπο κε απνηέιεζκα αθόκα κεγαιύηεξε θαηαλάισζε θαπζίκσλ, εθηόο από ηηο ζπλέπεηεο ζηελ πνηόηεηα δσήο ησλ πνιηηώλ. Από όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ην ζπκπέξαζκα όηη ε ηθαλνπνίεζε ηεο αλάγθεο ηωλ θαηαλαιωηώλ γηα πνηθηιία πνηνηηθώλ θαη νηθνλνκηθώλ αγαζώλ ζηηο νηθίεο ηνπο, έδωζε πνιύ κεγάιε ώζεζε ζηηο κεηαθνξέο, απνζήθεπζε θαη ινηπέο ιεηηνπξγίεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο, ακβιύλνληαο ηηο απνζηάζεηο, πξνθαιώληαο όκσο έηζη θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο. Η κείσζε ησλ απνζηάζεσλ πνπ δηαλύνπλ ηα πξντόληα παγθνζκίσο θαη πνπ ζα νδεγνύζε ζε κείσζε ησλ ξύπσλ, θζνξώλ, θηι., κπνξεί λα πξνθιεζεί από ηελ δήηεζε ηνπηθώλ πξνϊόληωλ, εθόζνλ είλαη εθηθηή ε παξαγωγή ηνπο ηνπηθά. Γηόηη γηα παξάδεηγκα θάπνηα πξντόληα δελ είλαη δπλαηόλ λα παξαρζνύλ ηνπηθά, π.ρ. θξνύηα πνπ παξάγνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. Βέβαηα ε ζύγρξνλε ηερλνινγία δίλεη ηε δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ηερλεηώλ επλντθώλ ζπλζεθώλ παξαγσγήο αγξνηηθώλ πξντόλησλ (ζε ζεξκνθήπηα). Οη επλντθέο όκσο ζπλζήθεο πξνθαινύλ αύμεζε ηεο ρξήζεο ιηπαζκάησλ θαη ελέξγεηαο, ην νπνίν επηβαξύλεη ην πεξηβάιινλ. Δίλαη ινηπόλ επηηαθηηθή ε αλάγθε ζπληεξηάζκαηνο ηεο νξγάλσζεο ηεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο κε ηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Η αλάγθε απηή έρεη κεηνπζησζεί ζηελ αλάπηπμε ηεο Πξάζηλεο Δθνδηαζηηθήο (Green Logistics), κε βαζηθνύο άμνλεο ηα παξαθάησ ζεκεία : ρήκα πλέπεηεο ησλ Καηαλαισηηθώλ πξνηύπσλ

7 Βειηίσζε νξγάλσζεο κεηαθνξώλ γηα κείσζε δξνκνινγίσλ ησλ θνξηεγώλ νρεκάησλ κε ζπλεξγαζίεο κεηαμύ επηρεηξήζεσλ θαη κεηαθνξέσλ (θαη νηθνλνκηθά νθέιε ιόγσ νηθνλνκηώλ θιίκαθαο εθηόο ησλ πεξηβαιινληηθώλ σθειεηώλ). Υξήζε θηιηθόηεξσλ πξνο ην πεξηβάιινλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ηνπ ζηδεξνδξόκνπ, ην νπνίν επηπξόζζεηα θαη ζα κεηώζεη θαη ηελ ζπκθόξεζε ζηνπο νδηθνύο άμνλεο. πλεξγαζίεο θαη ζηελ απνζήθεπζε, κε ζθνπό ηελ κείσζε ρξήζεο γεο γηα θηίξηα απνζεθεπηηθά θαη γηα αλνηρηνύο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο θαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ ρξήζε ηνπο (π.ρ. γηα θαιιηέξγεηεο, πάξθα, θηι.). Δηζαγσγή αλαθπθιώζηκεο ζπζθεπαζίαο κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ απνβιήησλ, αιιά θαη γεληθόηεξα κείσζε ηεο ζπζθεπαζίαο κε κέηξν όκσο, ώζηε λα κε ζίγεηαη ε πνηόηεηα ησλ πξντόλησλ Μείσζε ησλ θζνξώλ κε απνηειεζκαηηθά κέζα δηαρείξηζεο ησλ πξντόλησλ (ζύγρξνλν εμνπιηζκό) ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλνπο απνζεθεπηηθνύο ρώξνπο, κε θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο. Απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε θξίζεσλ ζε πεξηπηώζεηο αιινίσζεο θνξηίσλ ή γεληθόηεξα εληνπηζκνύ ειαηησκαηηθώλ πξντόλησλ : έγθαηξνο εληνπηζκόο ζε παγθόζκηα θιίκαθα θαη ηαρεία απνκάθξπλζε από ηηο αγνξέο. Πξαθηηθέο δηαθίλεζεο θαη απνζήθεπζεο επηθίλδπλσλ θνξηίσλ ηθαλνπνηώληαο όιεο ηηο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Οξγαλσκέλεο πξαθηηθέο δηαθίλεζεο επηζηξεθόκελσλ αγαζώλ πξνο ηα θέληξα αλαθύθισζεο, δηόηη ε αλαθύθισζε δελ είλαη απηνζθνπόο, είλαη κέξνο ηεο επξύηεξεο αλάζηξνθεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (Reverse Logistics). Πξαθηηθέο αζηηθώλ εκπνξεπκαηηθώλ κεηαθνξώλ (City Logistics- Urban Transport) ηα πξνζερή ρξόληα ε θαηαζθεπή ππνδνκώλ ζρεηηθά κε ηα κέζα κεηαθνξάο ζα γίλεηαη όιν θαη πην δύζθνιε ιόγσ έιιεηςεο πόξσλ αιιά θαη ιόγσ απζηεξώλ πεξηβαιινληηθώλ πεξηνξηζκώλ, νη νπνίνη ζα έξρνληαη ζε πιήξε αληηζηνίρηζε κε ηηο πιεζπζκηαθέο απαηηήζεηο θαη επαηζζεζίεο όζνλ αθνξά ην πεξηβάιινλ Μεηαθνξά επηθίλδπλωλ θνξηίωλ Γηα ηε Γηεζλή Οδηθή Μεηαθνξά Δπηθηλδύλσλ Δκπνξεπκάησλ ππάξρεη ε Δπξσπατθή πκθσλία ADR, ε νπνία πήξε ην όλνκα ηεο από ηα αξρηθά ησλ ιέμεσλ ηνπ γαιιηθνύ θεηκέλνπ Accord europeen relatif au transport international des merchandises Dangereuses par Route (Δπξσπατθή πκθσλία γηα ηηο Γηεζλείο Οδηθέο Μεηαθνξέο Δπηθίλδπλσλ Δκπνξεπκάησλ). Η πκθσλία ζπληάρζεθε από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ Δπξώπε, ηνπ Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (ΟΗΔ) θαη ππνγξάθηεθε ζηε Γελεύε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Έθηνηε, ππόθεηηαη ζε ζπλερείο αλαζεσξήζεηο, νη νπνίεο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία πξαγκαηνπνηνύληαη αλ δύν έηε. Μέρξη ζήκεξα ζηε ζπκθσλία έρνπλ πξνζρσξήζεη, εθηόο από ηελ Διιάδα πνιιέο άιιεο ρώξεο όπσο Γεξκαλία, Απζηξία, Πνισλία, Διβεηία, Σζερία, Βέιγην, Γαλία, Οιιαλδία, Βξεηαλία, Γαιιία, Ιηαιία, Ιζπαλία, θηι. Η ζπκθσλία ADR θαζώο θαη νη δηεζλείο θαλνληζκνί πνπ ηζρύνπλ γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ θνξηίσλ RID (International Regulations concerning the carriage of Dangerous Goods by rail), ηηο ελαέξηεο κεηαθνξέο επηθίλδπλσλ πιώλ βάζεη ησλ θαλνληζκώλ I.A.T.A. θαη ηηο ζαιάζζηεο βάζεη ηνπ I.M.O (Ιnternational Maritime Organization) θαηαηάζζνπλ ηηο επηθίλδπλεο ύιεο ζε δηάθνξεο θιάζεηο. Χο επηθίλδπλα θνξηία νξίδνληαη νη νπζίεο θαη είδε πνπ είηε από ηε θύζε ηνπο είηε από αιιειεπίδξαζε κε άιια πιηθά, εγθπκνλνύλ θηλδύλνπο γηα ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ην πεξηβάιινλ. Αλάινγα, ινηπόλ, κε ηηο ηδηόηεηεο ηνπο, ηα επηθίλδπλα πιηθά ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηε θύζε ηνπο ζε : 1. ΥΓΡΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. αθεηόλε, νηλόπλεπκα, βελδίλε, κεζαλόιε)

8 β) Γειεηεξηώδε / Σνμηθά (π.ρ. αληιίλε, ηνμηθά απόβιεηα) γ) Γηαβξσηηθά (π.ρ. πδξαδίλε, πδξνρισξηθό νμύ). ηηο Βηνκεραλίεο ζπλεζίδεηαη πνιιά ηέηνηα πγξά λα ιέγνληαη θαπζηηθά (π.ρ. ζεηηθό νμύ, θαπζηηθή ζόδα). 2. ΣΤΕΡΕΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. ζεηάθη, πξηνλίδη) β) Ύιεο πνπ έρνπλ ηελ ηάζε λα θανύλ κόλεο ηνπο (π.ρ. ιεπθόο ή θίηξηλνο θσζθόξνο, ζθόλε / πνύδξα αινπκηλίνπ) γ) Ύιεο πνπ ζε επαθή κε ην λεξό βγάδνπλ εύθιεθην αέξην (π.ρ. άλζξαθαζβέζηην, ην νπνίν κε ηελ επίδξαζε λεξνύ βγάδεη αζεηηιίλε πνπ είλαη πνιύ εύθιεθην αέξην). 3. ΑΕΡΙΑ α) Δύθιεθηα (π.ρ. πδξνγόλν, πγξαέξην, θπζηθό αέξην) β) Αζθπμηνγόλα (π.ρ. δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, άδσην) γ) Σνμηθά / Γειεηεξηώδε (π.ρ. Φσζγέλην, Παξαζηηνθηόλα). Πνιιά πιηθά έρνπλ πεξηζζόηεξεο από κία επηθίλδπλεο ηδηόηεηεο, π.ρ. ην θπάλην είλαη θαη πνιύ ηνμηθό θαη εύθιεθην. Οη επηθίλδπλεο ύιεο ππνδηαηξνύληαη θη αλάινγα κε ηελ επηθηλδπλόηεηά ηνπο ζε πνιύ επηθίλδπλεο, κέηξηα επηθίλδπλεο, εμαηξεηηθά εύθιεθηεο, πνιύ εύθιεθηεο, θηι. Σν θξηηήξην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη απηή ε δηάθξηζε ησλ εύθιεθησλ πγξώλ είλαη ην ζ.α. - ζεκείν (ζεξκνθξαζία) αλάθιεμεο - (ζε βαζκνύο Κειζίνπ), π.ρ. πγξό κε ζ.α. θάησ από 21 βαζκνύο Κειζίνπ είλαη πνιύ εύθιεθην. Αλάινγα κε ηνλ επηθίλδπλν ραξαθηήξα ηνπο, ηα επηθίλδπλα είδε κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ δηάθνξα πξνβιήκαηα ζην πεξηβάιινλ, όπσο εθξήμεηο, θσηηέο, κόιπλζε πδάησλ απεπζείαο ή έκκεζα, κέζσ απνξξνώλ ή ηνπ εδάθνπο (π.ρ. ζε πεξίπησζε πξνζπάζεηαο θαζαξηζκνύ νδνύ από ηνμηθά εκπνξεύκαηα), ξαδηελέξγεηα, ξύπαλζε θπηηθνύ θαη δσηθνύ βαζηιείνπ θαζώο θαη εδάθνπο, πδάησλ θαη αέξα. Σα νρήκαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηε κεηαθνξά εκπνξεπκάησλ ADR πξέπεη λα πιεξνύλ ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρεη ζέζεη ην Τπνπξγείν Μεηαθνξώλ, νη νπνίεο πεξηθιείνληαη ζηνλ όξν εγθεθξηκέλόο ηύπνο. Οη πξνδηαγξαθέο δηαθνξνπνηνύληαη αλάινγα κε ηελ θιάζε ADR θαη ηα ζρεδηαδόκελα πξνο κεηαθνξά εκπνξεύκαηα. Η ΔΔ ζεζκνζέηεζε επίζεο κε ηελ νδεγία 96/35/EC ηελ ππνρξεσηηθή ζύζηαζε θαη πιήξσζε ζέζεο πκβνύινπ Αζθαιείαο. Ο ζύκβνπινο απηόο έρεη ηελ επνπηεία ηνπ ζπλόινπ ησλ ελεξγεηώλ πνπ απαηηνύληαη από κηα κεηαθνξηθή εηαηξεία γηα ην ADR θαη είλαη αξκόδηνο λα ππνδεηθλύεη ζηνπο δηνηθνύληεο πνηα κέηξα πξέπεη λα παξζνύλ, πνηεο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα αθνινπζεζνύλ, πνην δξνκνιόγην είλαη αζθαιέζηεξν, θ.ι.π. Ήδε από 1/1/2000 ε ύπαξμε πκβνύινπ ζηηο κεηαθνξηθέο εηαηξείεο ADR εκπνξεπκάησλ είλαη ππνρξεσηηθή. Η εθαξκνγή ηνπ ζεζκνύ απηνύ έρεη σο ζθνπό: Σε κείσζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξνέξρνληαη από ηελ ειιηπή πιεξνθόξεζε θαη ηελ πιεκκειή δηαρείξηζε ησλ επηθίλδπλσλ πξντόλησλ Σε βειηίσζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο Σε βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ηεο δεκόζηαο πγείαο, δηόηη ζήκεξα δηαθηλνύληαη κηθηά θνξηία (π.ρ. ηξόθηκα κε ρεκηθά, θπηνθάξκαθα θ.ιπ.) κε αλεμέιεγθηεο επηπηώζεηο ζε πεξίπησζε δηαξξνήο Αλάζηξνθε Δθνδηαζηηθή αιπζίδα (Reverse Logistics) Η Αλάζηξνθε ή αληίζηξνθε Δθνδηαζηηθή Αιπζίδα (Reverse Logistics) πεξηιακβάλεη θαη αξρήλ έλα ζύλνιν δηαδηθαζηώλ πνπ ππόθεηληαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνπξντόλησλ ηεο

9 βηνκεραλίαο, ζηα πιαίζηα ηεο αληίζηξνθεο πνξείαο από ηνλ πειάηε ζηνλ θαηαζθεπαζηή - εξγνζηάζην- απνζήθε. Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα, ηα νπνία αληηπξνζσπεύνπλ έλα πνιύ ζεκαληηθό πνζνζηό ησλ πξντόλησλ πνπ δηαηίζεηαη ζηελ αγνξά (πεξίπνπ ην 30%), αθνξνύλ ζε: απηά πνπ ηειείσζε ε ρξήζε ηνπο εμαηηίαο ηεο επηζπκίαο ηνπ θαηαλαισηή γηα αιιαγή απηά πνπ ηειείσζε ε δσή ηνπο ειαηησκαηηθά θαη πξέπεη λα επηζηξαθνύλ γηα δηόξζσζε απηά πνπ δελ νδεγήζεθαλ πνηέ ζηα λνηθνθπξηά ή επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνύο (δελ δεηήζεθαλ) απηά πνπ άδεηαζαλ θαη κπνξνύλ λα μαλαγεκίζνπλ (refillables), π.ρ. κειάληα θαη κπνπθάιηα κεηαθνξηθέο κνλάδεο νη νπνίεο κεηαθηλνύληαη πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη πξέπεη λα επηζηξέςνπλ πίζσ (παιέηεο, containers) ρήκα Γηαδηθαζία Αλάζηξνθεο Δθνδηαζηηθήο Δηδηθόηεξα, ην Reverse Logistics Management επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε κεζόδσλ αλαθύθισζεο, επαλαρξεζηκνπνίεζεο, επαλόξζσζεο, αλαβάζκηζεο θαη αλαθαηαζθεπήο, θαζώο θαη κείσζεο ηνπ όγθνπ ησλ επηζηξεθόκελσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλσλ, ειαηησκαηηθώλ, θαηεζηξακκέλσλ θαη άιισλ πξντόλησλ, πξνβαίλνληαο παξάιιεια θαη ζηε δηακόξθσζε θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ όηαλ πξόθεηηαη γηα ηελ θαηαζηξνθή ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα : Άκεζε επαλαρξεζηκνπνίεζε (reuse): Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα δελ ππόθεηληαη ζε δηαδηθαζίεο επηδηόξζσζεο ή αλαβάζκηζεο (παιέηεο, δνρεία, θηι) Αλαθύθιωζε πιηθώλ: Η δηαδηθαζία απηή αλαθέξεηαη ζε επηζηξεθόκελα πξντόληα ησλ νπνίσλ ηα πιηθά δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηελ απζεληηθή παξαγσγή ηνπ ίδηνπ πξντόληνο, αιιά θαη ζε άιιεο βηνκεραλίεο σο πξώηεο ύιεο. Δπαλόξζωζε: Σα επηζηξεθόκελα πξντόληα κεηά από νξηζκέλεο επηδηνξζώζεηο, επαλαθηνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηά ηνπο ζε βαζκό ηθαλνπνηεηηθό. Αλαβάζκηζε: Η δηαδηθαζία απηή απνζθνπεί ζηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο, αιιά θαη ησλ ιεηηνπξγηθώλ δπλαηνηήησλ ησλ επηζηξεθόκελσλ πξντόλησλ Αλαθαηαζθεπή (remanufacturing): Καηά ηε δηαδηθαζία απηή, ηα επηζηξεθόκελα πξντόληα απνζπλαξκνινγνύληαη δηεμνδηθά θαη θάζε θνκκάηη εμεηάδεηαη ιεπηνκεξώο σο πξνο ηελ αθεξαηόηεηά ηνπ Η βάζε όισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ην γεγνλόο όηη ην θαηαλαισηηθό θνηλό έρεη δεκηνπξγήζεη ηζρπξέο νηθνινγηθέο αλεζπρίεο, νη νπνίεο απμάλνληαη βαζκηαία. Απηό έρεη σο ζπλέπεηα λα ηίζεληαη νξηζκέλεο απαηηήζεηο ζηνπο θαηαζθεπαζηέο, νη νπνίεο αθνξνύλ

10 ηόζν ζηνλ νηθνινγηθό ζρεδηαζκό ησλ πξντόλησλ θαη ηελ επξύηεηα ησλ ιεηηνπξγηώλ ηνπο, όζν θαη ζηε ζπξξίθλσζε ηνπ όγθνπ ησλ απνβιήησλ. πλνπηηθά, ηα Reverse Logistics επηδηώθνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ησλ επηζηξεθόκελσλ πνζνηήησλ, βαζηθά κε πξαθηηθέο κεηαθνξώλ θαη απνζήθεπζεο πνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηε νηθηαθή νηθνλνκία, ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηόηεηα δσήο γεληθόηεξα. Η πξνηεξαηόηεηα πνπ δίλεηαη θπζηθά είλαη ζηε κείσζε ησλ απνβιήησλ. ηε ζπλέρεηα ζηελ εμάληιεζε όισλ ησλ δπλαηνηήησλ γηα επαλεπεμεξγαζία θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηέινο ζηελ αλαθύθισζε γηα επαλαθνξά, ζαλ α ύιε, ησλ πιηθώλ ησλ πξντόλησλ ζηελ αξρή ηεο εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο (ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία). Απηά παξνπζηάδνληαη ζην Reverse Logistics Model, ζην επόκελν ζρήκα, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή ησλ 3R Reduce (Mείσζε), Reuse (Eπαλαρξεζηκνπνίεζε κέζσ Δπαλεπεμεξγαζίαο) θαη Recycle (Αλαθύθισζε). ρήκα Γηαδηθαζία Δπαλεπεμεξγαζίαο θαη Αλαθύθισζεο 3.4. πζηήκαηα Γεωγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S.) Γεληθά Σα πζηήµαηα Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ (G.I.S-Geographic Information Systems) είλαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήµαηα (Information Systems) πνπ παξέρνπλ ηελ δπλαηόηεηα: ζπιινγήο,δηαρείξηζεο, απνζήθεπζεο, επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη νπηηθνπνίεζεο ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ ησλ δεδνµέλσλ πνπ ζρεηίδνληαη µε ηνλ ρώξν. Σα δεδνµέλα απηά ζπλήζσο ιέγνληαη γεσγξαθηθά ή ραξηνγξαθηθά ή θαη ρσξηθά θαη µπνξεί λα ζπζρεηίδνληαη µε µηα ζεηξά από πεξηγξαθηθά δεδνµέλα. Η ραξαθηεξηζηηθή δπλαηόηεηα πνπ παξέρνπλ ηα GIS είλαη απηή ηεο ζύλδεζεο ηεο ρσξηθήο µε ηελ πεξηγξαθηθή πιεξνθνξία (ε νπνία δελ έρεη από µόλε ηεο ρσξηθή ππόζηαζε). Σα Γεσγξαθηθά πζηήµαηα Πιεξνθνξηώλ είλαη ζπλπθαζκέλα κε ζπζηήκαηα Η/Τ πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ρεηξίδνληαη γεσγξαθηθά δεδνµέλα. Έλα ηέηνην ζύζηεκα Η/Τ πεξηιαµβάλεη µόλν ινγηζµηθό θαη πιηθό αιιά θαη εηδηθέο ζπζθεπέο γηα

11 εηζαγσγή θαη δεµηνπξγία ραξηώλ, θαζώο θαη ηα ζπζηήµαηα επηθνηλσληώλ πνπ απαηηνύληαη γηα ηε δηαζύλδεζε επί κέξνπο κνλάδσλ. ηε ραξηνγξαθία έλα ζύζηεµα GIS έρεη ην πιενλέθηεµα όηη ε απνζήθεπζε ησλ δεδνµέλσλ γίλεηαη ρσξηζηά από ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ ραξηώλ. Απηό έρεη σο απνηέιεζµα ηα ίδηα δεδνµέλα λα µπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ µε δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο. Γηα παξάδεηγµα, µπνξνύµε λα µεγεζύλνπµε ηνλ (ςεθηαθό πιένλ) ράξηε, λα εµθαλίζνπµε ζπγθεθξηµέλεο µόλν πεξηνρέο, λα θάλνπµε ππνινγηζµνύο απνζηάζεσλ µεηαμύ ηνπνζεζηώλ, λα δεµηνπξγήζνπµε πίλαθεο πνπ λα δείρλνπλ ηα δηάθνξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ράξηε, λα ππεξζέζνπµε επηπιένλ πιεξνθνξία πάλσ ζην ράξηε, αθόµα θαη λα αλαδεηήζνπµε πνηεο είλαη νη θαιύηεξεο ηνπνζεζίεο γηα λα ηδξύζνπµε ηα επόµελα θαηαζηήµαηά µαο. Δπηπιένλ έλα ζύζηεµα GIS έρεη όια εθείλα ηα πιενλεθηήµαηα από ηε ρξήζε ησλ Η/Τ όπσο, δηαρείξηζε µεγάισλ πνζνηήησλ δεδνµέλσλ εύθνια θαη γξήγνξα θιπ. Όια ηα δεδνµέλα ζε έλα ζύζηεµα GIS είλαη γεσθαηαρσξεµέλα, δει. ζπλδεδεµέλα µε µηα ζπγθεθξηµέλε γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηεο επηθάλεηαο ηεο γεο µέζσ ελόο ζπζηήµαηνο ζπληεηαγµέλσλ. Έλα από ηα πην ζπλεζηζµέλα ζπζηήµαηα γεσγξαθηθώλ ζπληεηαγµέλσλ είλαη απηό ηνπ γεσγξαθηθνύ µήθνπο θαη γεσγξαθηθνύ πιάηνπο. ε απηό ην ζύζηεµα ζπληεηαγµέλσλ, θάζε ηνπνζεζία πξνζδηνξίδεηαη ζρεηηθά µε ηνλ ηζεµεξηλό θαη ηε γξαµµή µεδεληθνύ γεσγξαθηθνύ µήθνπο πνπ πεξλά από ην αζηεξνζθνπείν Greenwich ηεο Αγγιίαο. Τπάξρνπλ πνιιά άιια γεσγξαθηθά ζπζηήµαηα ζπληεηαγµέλσλ θαη θάζε GIS ζύζηεµα ζα πξέπεη λα µπνξεί λα µεηαηξέπεη ηηο ζπληεηαγµέλεο από ην έλα ζύζηεµα ζην άιιν. Η Φεθηαθή Υαξηνγξαθία είλαη ε παξαγσγή ραξηώλ θαη ραξηνγξαθηθώλ πξντόλησλ ζε ςεθηαθό πεξηβάιινλ. Δλλνηνινγηθά είλαη ππνζύλνιν ησλ GIS θαη ηαπηίδεηαη µε ην ζηάδην ηεο νπηηθνπνίεζεο (visualization) αθνύ ην παξάγσγν πξντόλ είλαη θάπνηνο ράξηεο, είηε ζηελ γλσζηή ηνπ µνξθή δειαδή εθηππσµέλνο ζε ραξηί (hardcopy) ή ζε ςεθηαθό αξρείν (softcopy). Δλδεηθηηθά, µεξηθέο από ηηο πιένλ θνηλέο εθαξµνγέο ησλ GIS είλαη νη παξαθάησ: Πεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε (Environmental Management) Πνιενδνµία θαη Υσξνηαμία Καηαζθεπέο έξγσλ µεγάιεο θιίµαθαο (π.ρ νδνπνηία) Κηεµαηνιόγην θαη Κηεµαηνγξαθήζεηο Σνπνγξαθία, Γεσδαηζία θαη Τδξνγξαθία Γεσινγία θαη Τδξνγεσινγία Απηόµαηε Πινήγεζε Γίθηπα Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλσληώλ Δθαξκνγή ζηα Γίθηπα Μεηαθνξώλ θαη Δπηθνηλωληώλ Μία από ηηο ζεκαληηθόηεξεο εθαξκνγέο ησλ πζηεκάησλ Γεσγξαθηθώλ Πιεξνθνξηώλ απνηειεί ε παξαθνινύζεζε θαη εληνπηζκόο ηεο ζέζεο ησλ κέζσλ ζηα Γίθηπα Μεηαθνξώλ κε ηε ρξήζε ηεο ζύγρξνλεο ηερλνινγίαο ησλ ηειεπηθνηλσληώλ. Όζν πην ζύλζεην γίλεηαη ην κεηαθνξηθό πεξηβάιινλ θαη εληζρύεηαη ν ξόινο ησλ ζπλδπαζκέλσλ κεηαθνξώλ, ηόζν πνιιαπιαζηάδνληαη θαη νη αλάγθεο αλίρλεπζεο θαη έμππλεο δηαρείξηζεο ησλ θνξηίσλ. Δίλαη πάξα πνιύ βαζηθό, ηόζν γηα ηνλ απνζηνιέα όζν θαη γηα ηνλ παξαιήπηε λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ζε πην ζεκείν ηεο δηαδξνκήο βξίζθεηαη ην θνξηίν ή ζε πην αθξηβώο ζεκείν έρεη παξνπζηαζηεί θάπνην πξόβιεκα. Γηα ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ ζπκβάιινπλ, πέξαλ ησλ ςεθηαθώλ ραξηώλ, νη αθόινπζεο ηερλνινγίεο:

12 Γνξπθνξηθέο επηθνηλσλίεο (satellite communications) Αζύξκαηε ηερλνινγία (cellular and wireless data technology) πλδπαζκόο Internet θαη EDI (Electronic Data Interchange). Η δνξπθνξηθή ηερλνινγία πξνζθέξεη δπλαηόηεηεο πιεξνθόξεζεο ζε πξαγκαηηθό ρξόλν κε ζρεδόλ παγθόζκηα γεσγξαθηθή θάιπςε πνπ παξέρεηαη από ην πιέγκα ησλ δνξπθόξσλ, νη νπνίνη κεηαθέξνπλ δεδνκέλα ηόζν γηα ηα θνξηία όζν θαη γηα ηα κεηαθνξηθά κέζα. Δίλαη πάξα πνιύ ζπλεζηζκέλν, ζπζηήκαηα επί πινίσλ λα δηαθηλνύλ πιεξνθνξίεο κέζσ δνξπθόξσλ θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο λα παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε ήρν θαη εηθόλα ηνπ πινίνπ κε ηελ μεξά. Παξόκνηεο εθαξκνγέο ζπλαληώληαη θαη ζηα άιια κέζα κεηαθνξώλ. Η αζύξκαηε ηερλνινγία εζηηάδεηαη πιήξσο ζην θνξηίν. Σν θπξηόηεξν πιενλέθηεκα ηεο ηερλνινγίαο απηήο είλαη ε απηνκαηνπνίεζε ή ε θαηάξγεζε γξαθεηνθξαηηθώλ δηαδηθαζηώλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Σα ηειεπηαία ρξόληα, ιόγσ θπξίσο ησλ πνιιώλ θξνπζκάησλ πεηξαηεηώλ θαη θινπήο ησλ εκπνξεπκάησλ, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη είηε επηθίλδπλα, είηε αθξηβά, ε ηερλνινγία έρεη επέκβεη ηνπνζεηώληαο ζπζηήκαηα ζπλερνύο παξαθνινύζεζεο παξέρνληαο θαη εηθόλα θαη ήρν από ην παξαθνινπζνύκελν πινίν. Πξόγνλνο ηεο αζύξκαηεο επηθνηλσλίαο είλαη ε ηερλνινγία αλαγλώξηζεο εμνπιηζκνύ κε ηε ρξήζε ξαδηνζπρλνηήηωλ. Μηθξέο ζπζθεπέο δηαβάδνπλ θάπνηα Barcode θαη κε ηε ρξήζε ξαδηνθπκάησλ επηθνηλσλνύλ κε ηνλ θεληξηθό ππνινγηζηή. Η ηερλνινγία απηή εθαξκόδεηαη αθόκα θαη ζήκεξα κε επηηπρία ζε ηεξκαηηθνύο ζηαζκνύο θαη απνζήθεο, δηόηη ζπλδπάδεηαη κε ηε ρξήζε άιισλ κεραλεκάησλ. Σέινο, ν ζπλδπαζκόο ηνπ Internet θαη ηεο ηερλνινγίαο EDI κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νινθιεξσκέλεο ιύζεηο. Η ηερλνινγία ηνπ Internet πξνζθέξεη εύθνιε αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ πξνζρεδηαζκέλσλ κελπκάησλ EDI, ελώ πξσηόθνιια όπσο ην ftp (file transfer protocol) επηηξέπνπλ ηελ άκεζε εηζαγσγή δεδνκέλσλ ζηα ζπζηήκαηα. Η αλίρλεπζε ηνπ θνξηίνπ ή ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ θαη ε δηαθίλεζε ηεο ζρεηηθήο πιεξνθνξίαο, ζέζεο θαη ρξόλνπ, επηηξέπνπλ θαη ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε θαη δξνκνιόγεζε ησλ κέζσλ αιιά θαη ηελ επηινγή ηεο πην έμππλεο ελαιιαθηηθήο ιύζεο. Πιένλ κέζσ ηνπ Internet θαη ηνπ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ νη πειάηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα αλαδεηνύλ θαη λα παξαθνινπζνύλ ειεθηξνληθά, ζε 24σξε βάζε, ηελ εμέιημε ηεο παξαγγειία ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία ησλ πειαηώλ θαη ησλ παξαγγειηώλ ηνπο, θαζώο θαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο κεηαθνξέο ηνπ θνξηίνπ (κεηαθνξηθό κέζν, δξνκνιόγην πνπ αθνινπζείηαη, ζέζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή ηνπ κεηαθνξηθνύ κέζνπ, θηι.) θαηαγξάθνληαη κέζσ ησλ ηερλνινγηθώλ εξγαιείσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο ζε βάζεηο δεδνκέλσλ πνπ έρνπλ ηε δπλαηόηεηα απνζήθεπζεο ηεξαζηίνπ όγθνπ πιεξνθνξηώλ Οη πειάηεο ινηπόλ κπνξνύλ on-line λα παξαθνινπζνύλ ηελ παξάδνζε ησλ πξντόλησλ κηαο παξαγγειίαο, ην δξνκνιόγην ηνπ εκπνξεύκαηνο θ.ιπ. Απηέο είλαη ππεξεζίεο πξνζηηζέκελεο αμίαο, αθνύ ν πειάηεο είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πιεξώζεη γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο αθνύ βειηηώλεηαη ζεκαληηθά ην επίπεδν εμππεξέηεζεο ηνπ. Δίλαη θαλεξό όηη ην Internet, βειηηώλεη ην επίπεδν πιεξνθόξεζεο θαη εμππεξέηεζεο ηνπ πειάηε (customer service), παξέρνληάο ζηελ επηρείξεζε ιεηηνπξγηθέο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ ν πειάηεο δελ κπνξεί λα βξεη ζηνπο αληαγσληζηέο ηεο. Σν ζπλεπαγόκελν όθεινο ηεο επηρείξεζεο είλαη ε απόθηεζε λέσλ πειαηώλ, αύμεζε ηεο θεξδνθνξίαο ηεο θαη ε δηαηήξεζε αθνζησκέλσλ πειαηώλ δηα βίνπ κε ηελ παξνρή πςεινύ επηπέδνπ ζύγρξνλσλ ππεξεζηώλ. Δθόζνλ νη πεξηζζόηεξεο εηαηξίεο είλαη ήδε εμνηθεησκέλεο ζε πεξηβάιινλ Internet, είλαη ζε ζέζε ρσξίο κεγάιν θόζηνο λα ζπκπεξηιάβνπλ λέεο ππεξεζίεο ζηηο ήδε πξνζθεξόκελεο ζηνπο πειάηεο ηνπο, όπσο νη παξαθάησ: WEB-Tracking : Ο πειάηεο πεγαίλνληαο ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο θαη ζπκπιεξώλνληαο κηα ειεθηξνληθή θόξκα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ή ηνλ αξηζκό

13 θνξησηηθήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο. Tracking : Ο πειάηεο γλσξίδνληαο ηνλ αξηζκό θνξησηηθήο ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο, κέζσ . Η απνζηνιή ζα εληνπηζηεί θαη ε αλαιπηηθή πιεξνθόξεζε ζα ηνπ απνζηαιεί κε άκεζα ζηελ ειεθηξνληθή ηνπ δηεύζπλζε. SMS Tracking :Ο πειάηεο κπνξεί εύθνια λα κάζεη πνπ βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ηνπ, κέζσ γξαπηνύ κελύκαηνο ηνπ θηλεηνύ ηνπ, από όπνπ θαη αλ βξίζθεηαη. Γελ έρεη παξά λα ζηείιεη ηνλ αξηζκό θνξησηηθήο σο γξαπηό κήλπκα ζε ζπγθεθξηκέλν ηειέθσλν ηεο επηρείξεζεο θαη ζε ειάρηζηα δεπηεξόιεπηα ζα ελεκεξσζεί κέζσ ηνπ θηλεηνύ ηνπ γηα ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε απνζηνιή ηεο παξαγγειίαο ηνπ. Η ρξέσζε ζα κπνξεί λα είλαη όζν έλα ηνπηθό γξαπηό κήλπκα. Η παξαθνινύζεζε ησλ ζαιαζζίωλ κεηαθνξώλ, ιόγσ ηεο ξαγδαίαο αλάπηπμεο ηεο ηερλνινγίαο, έρεη εμειηρζεί ρξεζηκνπνηώληαο ηα πιένλ ζύγρξνλα ηερληθά κέζα, πνπ δελ είλαη άιια από ηνπο δνξπθόξνπο. Έηζη έρεη αλαπηπρζεί ην ιεγόκελν δνξπθνξηθό ζύζηεκα INMARSAT (INternational MARitime SATellite Organization). Ο INMARSAT είλαη έλαο νξγαληζκόο πνπ απνηειείηαη από πνιιέο ρώξεο νη νπνίεο ζπλεξγάδνληαη θαη παξέρνπλ παγθόζκηεο επηθνηλσλίεο πξνο θαη από ηα πινία κε θνξεηέο ζπζθεπέο, επίγεηα νρήκαηα θαη αεξνζθάθε ηα νπνία ηαμηδεύνπλ ζε θάζε ηνπνζεζία.

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ

ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ. Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΑΣΔΙ ΘΔΑΛΙΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Σκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο ΣΔ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΑΙΑ «Αλάιπζε απαηηήζεωλ θαη ζρεδηαζκόο ελζύξκαηνπ δηθηύνπ θνξκνύ βαζηζκέλν ζε ηερλνινγία Cisco IPv4/IPv6. Παξακεηξνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο

Πνιπηερλείν Κξήηεο. Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ. Αλδξέαο Δ. σκαξάο Πνιπηερλείν Κξήηεο Σκήκα Μεραληθώλ Παξαγσγήο θαη Γηνίθεζεο Πξόβιεςε ηεο ηηκήο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο κε ρξήζε λεπξσληθώλ δηθηύσλ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Αλδξέαο Δ. σκαξάο Δμεηαζηηθή επηηξνπή Ησάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΗΛΔΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΔΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΙΥΤΟ Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ σε Εγκαταστάσειρ Δπόμων, με Ρύθμιση (Dimming) ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Νηθεθόξνο Γ.

Διαβάστε περισσότερα

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο

Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Σρνιή Τερλνινγηθώλ Εθαξκνγώλ Τκήκα Μεραληθώλ Πιεξνθνξηθήο Πηπρηαθή Εξγαζία Καηαλεκεκέλνο Ηιεθηξνληθόο Φάθεινο Υγείαο Φαξσληηάθεο Γηώξγνο, 2213 Επηβιέπσλ θαζεγεηήο: Παπαδάθεο Νηθόιανο Ιαλνπάξηνο 2015 i

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ

ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ ΣΗΝ ΧΡΗΗ ΑΤΡΜΑΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΙΘΗΣΗΡΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΛΑΙΙΟΤ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΧΝΕΤΗ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ ΚΑΙ ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗ Η ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΟ ΕΩΣΕΡΙΚΟ ΑΣΙΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΟΛΤΣΔΥΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ σεδίαζη και Τλοποίηζη Web Mobile Application (E-shop) για Smartphones και Tablet-pc από

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ»

ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΧ ΥΟΛΗ: ΥΗΜΙΚΧΝ ΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΣΜΗΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ ΣΗΝ «ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΗΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ» ΜΔ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ

ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ ΦΩΣΟ-ΒΙΟΑΠΟΙΚΟΓΟΜΗΙΜΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Η ΛΤΗ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΡΤΠΑΝΗ ΣΗ ΠΛΑΣΙΚΗ ΑΚΟΤΛΑ Γ ρ Ν. Καηζαρός Γηεπζπληήο Δξεπλώλ ηνπ ΔΚΔΦΔ «Γεκόθξηηνο» Πξώελ Πξόεδξνο Έλσζεο Διιήλσλ Υεκηθώλ Πξώελ Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Πειραμαηική διερεύνηζη καηακόρσθων θλεβών αρνηηικής άνωζης ΔΠΙΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:ΠΑΝΑΓΙΩΣΙΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά

Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Γεξαζηκίδεο Αιέμαλδξνο Διεπζεξίνπ Γεώξγηνο ειίδα 1 από 76 1. ΓΔΝΗΚΑ ΔΗΑΓΧΓΗΚΑ Ποισδύλακο Ποιηηηζηηθό Κέληρο ζηολ Γήκο ηοσ Πεηραηά Περιεχόμενα 1. 1 ΠΔΡΊΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΉ 1. 2 ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ 1. 3 ΚΟΠΟ ΔΡΓΑΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο»

«Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα σο δεηνύκελν: έξεπλα ζηα αιιηώηηθα εζηηαηόξηα ηεο Θεζζαινλίθεο» ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΗΣΟΡΗΑ - ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΣΟΜΔΑ ΝΔΟΣΔΡΖ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ: ΛΑΟΓΡΑΦΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΝΘΡΧΠΟΛΟΓΗΑ «Ζ γεπζηηθή εηεξόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 25 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΦΟΓΙΑΣΙΚΗ (LOGISTICS) ΣΙ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 2.1. Διζαγυγή ζηα Logistics Οη εμειίμεηο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζην επηρεηξεκαηηθφ ηνπίν έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο θνζκνγνληθέο, θηι., δηφηη έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ

DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ DISASTER RECOVERY: ΜΔΘΟΓΟΙ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΜΦΗ ΑΠΟ ΚΑΣΑΣΡΟΦΗ METHODS &TECHNOLOGIES USED IN DISASTER RECOVERY PLANNING Όνομα: Δερμενηζή Ελένη ΑΜ:7/11 Ιανοσάριος 2012 Πανεπιζηήμιο Μακεδονίας University

Διαβάστε περισσότερα

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android

Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ Σ.Ε.Ι. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ.Ε. Πηπρηαθή εξγαζία Πξνβνιή αηνκηθνύ πξνγξάκκαηνο καζεκάησλ ζε Android Σεο θνηηήηξηαο ΑΙΚΑΣΔΡΙΝΗ ΚΑΛΦΟΤΓΗ Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ

ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΔΡΓΑΙΑ ΔΙΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΤΙΟΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΧΠΟΤ ΓΔΡΜΑ ΓΔΡΜΑΣΟΠΑΘΔΙΔ ΑΚΜΗ ΚΑΙ ΘΔΡΑΠΔΤΣΙΚΔ ΠΡΟΔΓΓΙΔΙ ΑΝΓΡΔΑ ΔΛΔΝΗ Α.Μ. : 2440 ΒΟΤΚΔΛΑΣΟΤ ΓΚΟΛΦΧ Α.Μ. :2450 Αθαδ. Έηνο : 2007-2008 ΓΔΡΜΑ Σν δέξκα είλαη ην κεγαιύηεξν

Διαβάστε περισσότερα