Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού"

Transcript

1 Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΟΥΡΚΑΣ, ΖΩΗ ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η προσπάθεια της Εγνατία Οδός Α.Ε. για την ανάπτυξη µηχανισµού παρατήρησης των χωρικών επιδράσεων που προκαλούνται από την Εγνατία Οδό και τους κάθετους σε αυτή νέους οδικούς άξονες. Αντικείµενο του Παρατηρητήριου της Εγνατίας Οδού είναι η, µε τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδοµένων και ο υπολογισµός δεικτών µε τους οποίους παρακολουθούνται διαχρονικά οι επιδράσεις των έργων στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, στη χωροταξική οργάνωση, στο σύστηµα µεταφορών, και στο περιβάλλον της Βόρειας Ελλάδας και του ευρύτερου χώρου της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Η εργασία καταρχήν παρέχει µια συνοπτική επισκόπηση του γενικού επιστηµονικού πλαισίου και των πολιτικών της ΕΕ, καθώς και της διεθνούς εµπειρίας σε ζητήµατα που αφορούν στη συστηµατική παρακολούθηση και αποτίµηση της αλληλεπίδρασης µεταξύ µεταφορικών υποδοµών και χωρικής ανάπτυξης. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται αναλυτικά το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και περιγράφονται: (α) η ίδρυση και το πρόγραµµα δράσης του, (β) η οργάνωση, η υποδοµή και η παραγωγική λειτουργία, (γ) το σύστηµα δεικτών, (δ) οι δραστηριότητες προβολής-διάχυσης και δικτύωσης, και (ε) τα βασικά σηµεία απολογισµού και διανοιγόµενων προοπτικών. Η εργασία καταλήγει συνοψίζοντας τα γενικότερα κρίσιµα ζητήµατα, και εντοπίζει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού που το καθιστούν καινοτόµο και χρήσιµο εργαλείο πληροφόρησης, υποστήριξης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής στην υπηρεσία, όχι µόνο της διοίκησης της Εταιρίας, άλλα και όλων των Περιφερειακών και Εθνικών αρχών και φορέων που ασχολούνται µε τον προγραµµατισµό και τον αναπτυξιακό σχεδιασµό. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στη χώρα µας, τα ζητήµατα που συνήθως αναδεικνύονται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για την κατασκευή νέων µεταφορικών υποδοµών είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι όροι χρηµατοδότησης. Όµως, η ουσιαστική συζήτηση, η οποία και οριοθετεί την ποιοτική διαφορά των έργων, θα πρέπει να αφορά και στις αναµενόµενες χωρικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. ηλαδή, τις επιδράσεις στο περιβάλλον, στο γενικότερο σύστηµα µεταφορών, στο επίπεδο ανάπτυξης και στην ποιότητα ζωής, καθώς και στη χωροταξική οργάνωση των δραστηριοτήτων στις περιοχές που άµεσα ή/και έµµεσα επηρεάζονται από αυτά [12]. Η Εγνατία Οδός είναι ένα από τα µεγαλύτερα οδικά έργα που κατασκευάζονται τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη και έχει περιληφθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητας των ιευρωπαϊκών ικτύων Μεταφορών ( Μ). Συνδέει την Ελλάδα µε τον Ευρωπαϊκό χώρο και τη Μέση Ανατολή και µέσω των κάθετων αξόνων λειτουργεί ως συλλεκτήριος άξονας των Πανευρωπαϊκών ιαδρόµων Μεταφορών (Π Μ) που διατρέχουν τη Νότιο-Ανατολική Ευρώπη από Βορρά προς Νότο (δίκτυο ΤΙΝΑ). Ο αυτοκινητόδροµος, µήκους 670 χλµ. διασχίζει οριζόντια τη Βόρεια Ελλάδα, διέρχεται από όλα τα µεγάλα αστικά κέντρα, συνδέεται µε 4 λιµάνια και 6 αεροδρόµια. Με τους κάθετους άξονες εξασφαλίζει τη σύνδεση µε το δίκτυο των γειτονικών Βαλκανικών χωρών, βγάζοντας από την αποµόνωση µερικές από τις λιγότερο προσπελάσιµες και αναπτυγµένες Περιφέρειες της χώρας και της Ευρώπης (Ήπειρο, υτική Μακεδονία, Θράκη). Για την κατασκευή της Εγνατίας και τριών βασικών κάθετων αξόνων διατίθενται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους 6,7 δις Ευρώ. Η σηµασία του έργου αλλά και το µέγεθος της επένδυσης επιτάσσουν την προώθηση συµπληρωµατικών, πέραν της κατασκευής, δράσεων που θα πολλαπλασιάσουν τα οφέλη και θα περιορίσουν τις επιπτώσεις από τη λειτουργία του. Είναι αναγκαία η παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιδράσεων της Εγνατίας όχι µόνο στις µεταφορές και στη λειτουργία του οδικού δικτύου, αλλά και στην οικονοµική και κοινωνική συνοχή, στο περιβάλλον και στη γενικότερη οργάνωση της γεωγραφικής ζώνης διέλευσης και επιρροής της. Σε αυτό το πλαίσιο η Εγνατία Οδός Α.Ε. (ΕΟΑΕ) συγκρότησε και λειτουργεί το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προκειµένου: (α) Να υποστηρίξει την ολοκληρωµένη διαχείριση του αυτοκινητόδροµου, (β) να συµβάλλει στην αξιοποίηση του έργου στη συνοχή και ανάπτυξη µιας ευρείας περιοχής, και (γ) να συµβάλλει στην εναρµονισµένη αποτίµηση των επιδράσεων των Μ στη συνοχή του Ευρωπαϊκού χώρου. Με βάση τεκµηριωµένες επιστηµονικές µεθόδους και την ανάπτυξη σύγχρονης υποδοµής πληροφοριακών συστηµάτων, το Παρατηρητήριο συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και παρέχει έγκυρα και επικαιροποιηµένα δεδοµένα, που αφορούν παραµέτρους όπως: η κινητικότητα και η ευκολία πρόσβασης στις περιφέρειες, στα αστικά κέντρα, σε αγορές και υπηρεσίες, το επίπεδο ανάπτυξης, ο βαθµός συνοχής, η ανταγωνιστικότητα και οι ενδοπεριφερειακές ανισότητες, η οικιστική ανάπτυξη και η δικτύωση των αστικών κέντρων, τα χαρακτηριστικά του συστήµατος µεταφορών και λειτουργίας του οδικού δικτύου, και η ποιότητα του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσµατα, οι εκθέσεις και γενικότερα το παραγόµενο υλικό του Παρατηρητηρίου διατίθενται στους πολίτες και στους ενδιαφερόµενους φορείς µέσω του Ίντερνετ, αλλά και µέσω εντύπων, ενηµερωτικών φυλλαδίων, εκδηλώσεων κλπ. Εκτός από την προβολή και διάχυση των προϊόντων, η λειτουργία και ανάπτυξη του Παρατηρητηρίου συµπεριλαµβάνει ως µόνιµη επιδίωξη τη Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

2 δικτύωση και συνεργασία µε ανάλογους οργανισµούς, ερευνητικά κέντρα και δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς. Πριν την αναλυτική παρουσίαση του Παρατηρητηρίου, στις τρεις επόµενες ενότητες εργασία παρουσιάζει συνοπτικά το επιστηµονικό και πολιτικό πλαίσιο σχετικά µε την αλληλεπίδραση µεταφορικών υποδοµών και χωρικής ανάπτυξης, καθώς και τα βασικά ζητήµατα που προκύπτουν από τη διεθνή εµπειρία οργάνωσης και λειτουργίας µηχανισµών παρακολούθησης αυτής της αλληλεπίδρασης. 2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟ ΟΜΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2.1. Επιστηµονικό πλαίσιο Εκτενής ανάλυση και παρουσίαση όλων των επιστηµονικών προσεγγίσεων δεν είναι δυνατό να γίνει στα περιορισµένα πλαίσια της παρούσας εργασίας. Η κατεύθυνση και το περιεχόµενο των αλληλεπιδράσεων µεταφορικών υποδοµών και χωρικής ανάπτυξης παραµένουν άλλωστε ζητήµατα ανοιχτά στη σχετική επιστηµονική συζήτηση και έρευνα. Επιχειρώντας µια πολύ συνοπτική αναδροµή στις σχετικές επιστηµονικές προσεγγίσεις, καθώς και σε εµπειρικές µελέτες, βάσει της εξαιρετικής επισκόπησης που γίνεται από τον Τρανό [38], διαπιστώνεται καταρχήν ένα βασικό σηµείο αφετηρίας: Οι µεταφορικές υποδοµές θεωρούνται a priori ως έργα περιφερειακής ανάπτυξης. Ένα καλύτερο επίπεδο µεταφορικών υποδοµών, και ειδικότερα ένα σύγχρονο σύστηµα οδικών αξόνων, οδηγεί στη µείωση του κόστους µεταφοράς και στη βελτίωση του επιπέδου προσπελασιµότητας µιας περιφέρειας. Η βελτίωση αυτή καθιστά το παραγωγικό σύστηµα της περιφέρειας περισσότερο ανταγωνιστικό και µπορεί να οδηγήσει στην αναβάθµιση της σχετικής θέσης µιας περιφερειακής οικονοµίας. εν αποτελεί όµως τη µόνη και ικανή συνθήκη για την περιφερειακή ανάπτυξη. Οι επενδύσεις σε µεταφορικές υποδοµές δεν θα πρέπει να αποτελούν το τελικό στάδιο της πολιτικής που εντάσσεται στο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης και του περιφερειακού προγραµµατισµού [36, 37]. Οι µεταφορικές υποδοµές θεωρούνται ιδιαίτερης σηµασίας στη δηµιουργία προϋποθέσεων και όχι εγγυήσεων για περιφερειακή σύγκλιση και ανάπτυξη [13, 10, 6, 14]. Αποτελεί άλλωστε χαρακτηριστικό παράδειγµα το γεγονός ότι στον Ευρωπαϊκό χώρο οι διαφορές στις µεταφορικές υποδοµές ακολουθούν παρόµοια γεωγραφική κατανοµή µε αυτήν του κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ), και µπορεί τελικά να αυξάνουν αντί να µειώνουν τις χωρικές ανισότητες [23, 28, 9, 22]. Από την άλλη πλευρά, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των οδικών µεταφορικών υποδοµών εντοπίζονται γενικά σε δύο επίπεδα [32]. Το πρώτο έχει να κάνει µε τη χωροθέτησή τους και το δεύτερο µε τη χρήση τους. Αναφορικά µε την τη χωροθέτησή τους, οι προβληµατισµοί εστιάζονται στην αλλαγή των υπαίθριων χρήσεων γης και στις πιθανές µεταβολές και επιπτώσεις στα φυσικά οικοσυστήµατα, καθώς και στην αισθητική υποβάθµιση του τοπίου [1, 11]. Αναφορικά µε τη χρήση τους, οι προβληµατισµοί εστιάζονται στην έκλυση ρυπογόνων ουσιών στην ατµόσφαιρα, τα νερά και το έδαφος από την κίνηση των οχηµάτων, καθώς και στην αύξηση των επιπέδων θορύβου από τις περιοχές που αυτά διέρχονται [33, 8]. Επιχειρώντας µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, η Γιαννακού [25] υποστηρίζει πως οι επιδράσεις ενός νέου έργου µεταφορικής υποδοµής µπορούν ως αλληλουχία βηµάτων να περιγραφούν σχηµατικά ως εξής: Το νέο έργο µειώνει το κόστος µεταφοράς, µε αποτέλεσµα τη βελτίωση (αλλά και τη µεταβολή της σχετικής θέσης) της προσπελασιµότητας των ζωνών επιρροής του. Η βελτίωση αυτή επιδρά στη ζήτηση για µετακινήσεις και οδηγεί σε αύξηση (αλλά και µεταβολή της σχετικής θέσης) τόσο της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων όσο και της ζήτησης των νοικοκυριών, µε συνέπεια τη µεταβολή της συγκέντρωσης πληθυσµού και δραστηριοτήτων. Αυτές οι αλλαγές µε τη σειρά τους οδηγούν σε µεταβολή της ζήτησης για µετακινήσεις, προκαλώντας πιέσεις για την κατασκευή νέας µεταφορικής υποδοµής και γενικότερα αλλαγές στο σύστηµα µεταφορών. Στο σύνολό τους οι παραπάνω αλλαγές έχουν επιδράσεις στο περιβάλλον (φυσικό και δοµηµένο) και στους φυσικούς και πολιτιστικούς πόρους. Σύµφωνα µε αυτή την προσέγγιση, οι αλληλεπιδράσεις µεταφορικής υποδοµής και χωρικής ανάπτυξης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις γενικές κατηγορίες: Στις άµεσες επιδράσεις που σχετίζονται µε τις αλλαγές στην κινητικότητα και προσπελασιµότητα. Στις έµµεσες επιδράσεις που σχετίζονται µε τη χωροθετική συµπεριφορά επιχειρήσεων και νοικοκυριών, καθώς και µε την κινητικότητα επιχειρήσεων και ανθρώπινου δυναµικού. Στις επιδράσεις διάχυσης, δηλαδή στις επιδράσεις που είναι συνακόλουθο αποτέλεσµα των δύο προηγούµενων και αφορούν στη διάχυση των αποτελεσµάτων του άξονα στην κοινωνικο-οικονοµική ανάπτυξη και στο περιβάλλον [ιδ.]. Εποµένως, η εκτίµηση και αξιολόγηση των αλληλεπιδράσεων µεταξύ µεταφορικών υποδοµών και χωρικής ανάπτυξης απαιτεί συστηµατική εµπειρική διερεύνηση και παρακολούθηση. Καίριας σηµασίας θεωρείται η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) θεωρούνται πολύτιµα εργαλεία για την ερευνητική-µελετητική προσέγγιση σε διάφορες γεωγραφικές κλίµακες, συµβάλλοντας στην ευέλικτη διαχείριση και επεξεργασία µεγάλου όγκου δεδοµένων [18, 20]. Γενικά, η ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων που στηρίζουν τη διαχείριση αξιόπιστων και συγκρίσιµων δεδοµένων και την παρακολούθηση επιστηµονικά τεκµηριωµένου συστήµατος δεικτών µέτρησης, θεωρείται θεµελιώδης αρχή για την αποτίµηση των χωρικών επιδράσεων των µεταφορικών υποδοµών [8, 10]. Η προστιθέµενη αξία αυτής της προσπάθειας συνίσταται στην εξασφάλιση της εγκυρότητας και συγκρισιµότητας των αποτελεσµάτων σε διάφορα γεωγραφικά επίπεδα και σε µακροχρόνια προοπτική [9, 22] Πολιτικές της ΕΕ Σε γενικό επίπεδο, και σύµφωνα µε την ανανεωµένη στρατηγική της Λισσαβόνας, θα πρέπει να δηµιουργηθούν, να αναβαθµιστούν και να διευρυνθούν βασικές µεταφορικές υποδοµές και υπηρεσίες, ώστε να είναι διαθέσιµες στις περιφερειακές και στις τοπικές οικονοµίες, λειτουργώντας ως εργαλεία ανάπτυξης και χωρικής αναδιοργάνωσης [29]. Οπότε, στο πλαίσιο προσδιορισµού του συνολικού οφέλους Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

3 που προβλέπεται να προκύψει από τέτοιες επενδύσεις θα πρέπει να παρακολουθούνται οι περιβαλλοντικές, οι χωροταξικές και οι κοινωνικο-οικονοµικές συνέπειες των προβλεπόµενων έργων µεταφορικής υποδοµής [28, 29]. Ειδικότερα, η νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών έχει αποκτήσει σαφή αναπτυξιακή διάσταση, και συνδέεται άµεσα µε τις πολιτικές για την οικονοµική-κοινωνικήεδαφική συνοχή του Ευρωπαϊκού χώρου [27]. Οι στόχοι, δηλαδή, της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα στρατηγικών ζητηµάτων ανάµεσα στα οποία κεντρική θέση κατέχουν τα Μ και οι Π Μ. Τα ίκτυα αυτά αναµένεται να λειτουργούν µε τη µορφή αξόνων αειφόρου ανάπτυξης διαµορφώνοντας νέες αναπτυξιακές χωρικές ενότητες, αναδεικνύοντας νέες ευκαιρίες για τα δυναµικά αστικά κέντρα [9], και συµβάλλοντας παράλληλα στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του συστήµατος µεταφορών [33, 8]. Παράλληλα, το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου αναφέρεται ρητά στη σηµασία και τις συνέπειες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών για την οργάνωση και ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού χώρου [26]. Οι χωρικές επιδράσεις των Ευρωπαϊκών µεταφορικών υποδοµών προτείνεται να εκτιµηθούν µε βάση τα εξής κριτήρια: (α) Επίδραση στις χρήσεις γης, (β) επίδραση στα παραγωγικά συστήµατα των περιφερειών, (γ) επίδραση στη χωροταξική οργάνωση, (δ) επίδραση στο εισόδηµα και την παραγωγή, (ε) επίδραση µέσα από τα µέτρα περιφερειακής ενίσχυσης, και (στ) επίδραση µέσα από τη χωρική διαφοροποίηση της δηµόσιας παρέµβασης. Προκειµένου να προωθηθεί η αποδοτικότερη εδαφική οργάνωση της ΕΕ, το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου θέτει ως στόχους: (α) Την ισότητα πρόσβασης στις υποδοµές, την καινοτοµία και τη γνώση, (β) την ισορροπία του συστήµατος οικισµών και την οργάνωση του αγροτικού χώρου, και (γ) τη διατήρηση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος Παρατηρητήρια Μεταφορών: Η Ευρωπαϊκή εµπειρία Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηµατοδοτήσει µια σειρά ερευνητικών προγραµµάτων που αφορούν στην παροχή τεκµηριωµένων πληροφοριών αναφορικά µε πολιτικές, θέµατα λειτουργίας και χωρικών επιδράσεων των µεταφορικών υποδοµών, τα πιο σηµαντικά εκ των οποίων είναι: SASI 1, ASSEMBLING 2, BRIDGES 3, ΤΕΝ-SΤΑC 4, CODE-TEN 5, IASON 6, ΕΕΑ-TERM 7, ΙNSPIRE 8, ETIS 9, ESPON 10, ESTIA-SPOSE 11, και TRKC 12. Απώτερος στόχος είναι, εκτός από την παραγωγή και διάχυση επίσηµων στατιστικών στοιχείων, να παρακολουθούνται και να τεκµηριώνονται θέµατα ανάπτυξης υποδοµών µεταφορών, συµπεριλαµβανοµένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων ή/και των χωρικών επιδράσεών τους. Πρέπει να σηµειωθεί πάντως πως πολλές πρωτοβουλίες, που αναπτύχθηκαν µε τη µορφή ερευνητικών προγραµµάτων, ναι µεν ολοκληρώθηκαν αλλά δεν κατόρθωσαν να αξιοποιηθούν περαιτέρω ως µόνιµοι µηχανισµοί παρακολούθησης και ενηµέρωσης. Εκτός των Ευρωπαϊκών προγραµµάτων, υφίστανται επίσης ειδικοί µηχανισµοί που θα µπορούσαν να θεωρηθούν, αν δεν ονοµάζονται, Παρατηρητήρια Μεταφορών, επειδή καταγράφουν και παρακολουθούν δείκτες που αφορούν στην ολοκληρωµένη διαχείριση και στην αποτίµηση µεταφορικών υποδοµών. εν είναι δυνατό στα πλαίσια της παρούσας εργασίας να διερευνηθεί σε βάθος η επιχειρησιακή λειτουργία τους, ιδιαίτερα σε σχέση µε την υποδοµή, τη στελέχωση και τα οικονοµικά στοιχεία. Εντοπίστηκαν, όµως, τέσσερα βασικά ζητήµατα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον: Πρώτον, η σκοπιµότητα συγκρότησης και λειτουργίας των Παρατηρητηρίων Μεταφορών εξυπηρετεί τις ακόλουθες ανάγκες: (α) Παρακολούθηση χαρακτηριστικών κυκλοφορίας και µεταφορικής λειτουργίας, (β) εκτίµηση και παρακολούθηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, (γ) παρακολούθηση αναπτυξιακών επιδράσεων, (δ) παρακολούθηση χωροταξικών-πολεοδοµικών µεταβολών, (ε) υποστήριξη της συστηµατικής αξιολόγησης µε βάση τις απαιτήσεις των χρηµατοδοτικών προγραµµάτων της ΕΕ Τα Παρατηρητήρια αυτά διακρίνονται ανάλογα µε το κύριο αντικείµενο τους ως εξής: (α) Οργανισµοί που σχετίζονται µε γενικά θέµατα µεταφορών, (β) οργανισµοί που εξειδικεύονται σε ένα ορισµένο τοµέα ή µεταφορικό µέσο ή γεωγραφική περιοχή, (γ) οργανισµοί που ασχολούνται µε κάποιο συγκεκριµένο έργο µεταφορικής υποδοµής (π.χ. έναν αυτοκινητόδροµο). εύτερον, η εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων που προκαλούνται από τις µεταφορικές υποδοµές αποτελεί ειδικό διεπιστηµονικό αντικείµενο. Η εξέλιξή του βασίζεται στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας που εµπλέκει επιστηµονικά πεδία όπως χωροταξία-πολεοδοµία, σχεδιασµό και διαχείριση συστηµάτων µεταφορών, περιφερειακή ανάπτυξη, γεωγραφία και επιστήµες περιβάλλοντος, καθώς και άλλες ειδικότητες αναλόγως του βάθους εστίασης και επεξεργασίας. Το πάντρεµα των παραπάνω µε ειδικότητες πληροφορικής και νέων τεχνολογιών δίνει την πλέον σύγχρονη όψη του αντικειµένου, και σηµατοδοτεί την ψηφιακή λειτουργία ανάλογων οργανισµών. Τρίτον, οι πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζονται από συνεχή και συνεπή λειτουργία αποτελούν στις περισσότερες των περιπτώσεων οργανωτικά τµήµατα ή συµπράξεις αρµόδιων οργανισµών σε συνεργασία µε ερευνητικά κέντρα και ιδιωτικές µελετητικές εταιρείες. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν τα Παρατηρητήρια Γαλλικών αυτοκινητοδρόµων, και ιδιαίτερα το Παρατηρητήριο του Α39 (Autoroutes Paris-Rhin-Rhône 13 ) [2, 11, 12]. Τέταρτον, διαπιστώνεται αυξανόµενη χρήση του Ίντερνετ για ενέργειες προβολής και διάχυσης, χωρίς όµως Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

4 να θεωρείται δεδοµένη η ελεύθερη διάθεση όλων των παραγόµενων αποτελεσµάτων και προϊόντων. Για παράδειγµα, το Παρατηρητήριο των Πυρηναίων 14 (Observatoire Franco-Εspagnol des Τraffics dans les Pyrénées) διαθέτει δωρεάν τις ετήσιες εκθέσεις του [15], αλλά δεν παρέχει πρόσβαση σε επιµέρους δεδοµένα και δείκτες που παρακολουθεί. Παρόµοια προσέγγιση ακολουθεί και ο οργανισµός των Ιταλικών αυτοκινητοδρόµων Autostrade S.p.A 15, στον οποίο οι χωρικές επιδράσεις µελετώνται και παρακολουθούνται από εξωτερικούς συνεργάτες-συµβούλους, χωρίς να υφίσταται συγκροτηµένος µηχανισµός Παρατηρητηρίου [4]. Επίσης, θα πρέπει να επισηµανθεί η αυξανόµενη δραστηριοποίηση Παρατηρητηρίων σε διακρατικό επίπεδο. Για παράδειγµα το ιασυνοριακό Παρατηρητήριο Πορτογαλίας-Ισπανίας 16 (Observatorio Transfronteirico Espanha-Portugal), λειτουργεί από το 2001 και παρακολουθεί τόσο την κίνηση ατόµων και εµπορευµάτων και τις σχετικές υπηρεσίες, όσο και τις κοινωνικοοικονοµικές συνέπειες από τη λειτουργία της διασυνοριακής µεταφορικής υποδοµής. Ανάλογες περιπτώσεις αποτελούν (α) το Παρατηρητήριο ιέλευσης των Άλπεων 17 (Thematic Network on Transalpine Crossing), (β) το Παρατηρητήριο των Πολιτικών και Στρατηγικών για τις Μεταφορές στην Ευρώπη 18 (Observatoire des Politiques et des Strategies de Transport en Europe), και (γ) το υπό σύσταση Παρατηρητήριο Μεταφορών στη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη 19 (South-East Europe Transport Observatory) [16, 20] Η Ελληνική εµπειρία Η µέχρι σήµερα ελληνική εµπειρία δείχνει ότι οι προσπάθειες δηµιουργίας και λειτουργίας Ελληνικών Παρατηρητηρίων αντίστοιχων µε τα Ευρωπαϊκά δεν έχουν ευοδωθεί. Η πιο φιλόδοξη προσπάθεια, το Παρατηρητήριο Μεταφορών της Ανατολικής Μεσογείου (TEMO), συστάθηκε το 1997 στα πλαίσια του προγράµµατος ASSEMBLING. Ενώ ολοκληρώθηκε η δηµιουργία µιας Τράπεζας Πληροφοριών µε µετρήσεις κινητικότητας, στοιχεία εµπορευµατικών και συνδυασµένων µεταφορών, κοινωνικο-οικονοµικά δεδοµένα, και πληροφοριακό υλικό για τις µεταφορικές υποδοµές [40], δεν συνεχίστηκε η παρακολούθηση και ενηµέρωση µετά το τέλος του προγράµµατος ASSEMBLING, ενώ έπαψε και η λειτουργία του σχετικού ιστότοπου. Αναλόγως, το Ινστιτούτο Μεταφορών 20 (ΙΜΕΤ) ξεκίνησε τη δηµιουργία Ηλεκτρονικού Κόµβου Μεταφορών, ο οποίος συµπεριλαµβάνει τη λειτουργία Παρατηρητηρίου που παρακολουθεί δείκτες διαχείρισης, επιπτώσεων και τάσεων. Μέχρι σήµερα πάντως, δεν έχει υπάρξει συγκεκριµένο αποτέλεσµα ή παρουσία εφαρµογής _Observatoire_des_Politiques_et_des_Strategies_de_Transport _en_europe.shtml στον ιστότοπο του ΙΜΕΤ, ώστε να θεωρηθεί δροµολογηµένη η θετική εξέλιξη της πρωτοβουλίας. Αλλά και στο γενικότερο πεδίο της χωρικής ανάπτυξης δεν έχουν ευοδωθεί µέχρι σήµερα προσπάθειες για τη µόνιµη σύσταση και λειτουργία Παρατηρητηρίων στη Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της πρωτοβουλίας του ΥΠΕΧΩ Ε για το Παρατηρητήριο Χωροταξίας. Ενώ από το 1998 έχουν εκπονηθεί µελέτες για τη διερεύνηση των θεµατικών, οργανωτικών, µεθοδολογικών και διαχειριστικών προϋποθέσεων, καθώς επίσης και για την ανάπτυξη συστήµατος πληροφόρησης για το χωροταξικό σχεδιασµό, δεν έχει υλοποιηθεί ακόµη η συγκρότηση και λειτουργία του Παρατηρητηρίου Χωροταξίας. Μεγάλα σύγχρονα έργα όπως η Αττική Οδός, το Αττικό Μετρό, η Γέφυρα Ρίο-Αντίριο δεν έχουν δραστηριοποιηθεί προς την κατεύθυνση παρακολούθησης των χωρικών τους επιδράσεων. Στις συζητήσεις για την υλοποίηση νέων µεγάλων έργων µεταφορικής υποδοµής όπως η Ιόνια Οδός και ο άξονας Ε65, τίθεται µεν από διάφορους φορείς (ΤΕΕ, πανεπιστήµια, τοπική αυτοδιοίκηση, περιβαλλοντικές οργανώσεις) το ζήτηµα σύστασης Παρατηρητηρίων, αλλά δεν έχει ακόµη δροµολογηθεί κάτι συγκεκριµένο. 3. ΤΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού αποτελεί το µοναδικό Ελληνικό Παρατηρητήριο Μεταφορών µε χαρακτηριστικά µόνιµης οργάνωσης και λειτουργίας. Μέσω του Παρατηρητηρίου, η ΕΟΑΕ µεριµνά για την εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων σε άµεση σχέση µε την πορεία υλοποίησης του έργου, σε σχέση δηλαδή µε το «πριν» και το «µετά». Κατ αυτόν τον τρόπο θα στοιχειοθετηθούν οι επιδράσεις στην κοινωνική και οικονοµική συνοχή, τη χωροταξική οργάνωση, το σύστηµα µεταφορών και το περιβάλλον του Βορειοελλαδικού χώρου. Απώτερος σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι να παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης τόσο για την ολοκληρωµένη διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, όσο και σε πολιτικές και προγράµµατα αναπτυξιακού σχεδιασµού στην ευρύτερη περιοχή επιρροής της Συγκρότηση και πρόγραµµα δράσης Κατά την περίοδο , µε προτροπή και χρηµατοδότηση της ΕΕ, η ΕΟΑΕ προχώρησε στις απαραίτητες προκαταρκτικές ενέργειες για τη ίδρυση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού. Συγκεκριµένα υπογράφηκε σύµβαση µε τη Γενική ιεύθυνση Ενέργειας και Μεταφορών της ΕΕ, ύψους , για την συγχρηµατοδότηση του αρχικού σταδίου συγκρότησης του Παρατηρητηρίου. Στο πλαίσιο της σύµβασης αυτής εκπονήθηκε Μελέτη Σκοπιµότητας [30] και Πιλοτική Μελέτη Εφαρµογής του Συστήµατος εικτών [31], και στη συνέχεια βάσει αυτών των δύο µελετών Επιχειρησιακό Σχέδιο [39]. Εκτός από τα πορίσµατα των ανωτέρω µελετών, για το σχεδιασµό του Παρατηρητηρίου, ελήφθησαν επίσης υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές και οι ενέργειες βέλτιστης πρακτικής που ανέδειξε το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα ASSEMBLING [3] σχετικά µε την Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

5 εναρµονισµένη ανάπτυξη και λειτουργία Παρατηρητηρίων Μεταφορών. Παράλληλα έγιναν οι αρχικές προµήθειες και ξεκίνησε πιλοτικά η ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήµατος. Το Νοέµβριο του 2001 πραγµατοποιήθηκε ιεθνής Ηµερίδα µε θέµα «Υποδοµές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη, οι Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Β. Ελλάδας». Τον Ιούνιο 2002 πραγµατοποιήθηκε εκδήλωση στις Βρυξέλλες, µετά από πρόσκληση της Γενικής ιεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών, όπου παρουσιάσθηκαν και σχολιάσθηκαν τα αποτελέσµατα από την αρχική αυτή περίοδο συγκρότησης του Παρατηρητηρίου. Από το 2003 και µετά το Παρατηρητήριο µπαίνει στην κύρια φάση ανάπτυξης, οργάνωσης και παραγωγικής λειτουργίας σύµφωνα µε το εγκεκριµένο 5ετές Πρόγραµµα ράσης [34]. Η δραστηριότητα του Παρατηρητηρίου για την περίοδο αυτή προβλέπεται να συγχρηµατοδοτηθεί από το Ε.Π. «Οδικοί Άξονες, Λιµάνια, Αστική Ανάπτυξη» του Γ ΚΠΣ. Το Πρόγραµµα ράσης περιλαµβάνει τις παρακάτω βασικές δραστηριότητες: Συγκέντρωση, καταγραφή και επεξεργασία δεδοµένων, πληροφοριών και µετρήσεων σε εύχρηστο και ασφαλές πληροφοριακό σύστηµα. Υπολογισµό, επεξεργασία και κυλιόµενη παρακολούθηση των δεικτών. Σύνταξη εκθέσεων για την υποστήριξη αναπτυξιακών πολιτικών και προγραµµάτων. Ανάθεση και διαχείριση µελετών και ερευνητικών προγραµµάτων. Προβολή-διάχυση των αποτελεσµάτων. ικτύωση και διεύρυνση δραστηριοτήτων. Συνεργασία µε εξωτερικούς συνεργάτες συµβούλους για την επιστηµονική υποστήριξη και αποτελεσµατική υλοποίηση των παραπάνω Οργάνωση και λειτουργία Στην παρούσα φάση το Παρατηρητήριο οργανώθηκε και λειτουργεί ως µονάδα ενταγµένη στη δοµή της ΕΟΑΕ Αποτελεί Τµήµα υπό την άµεση εποπτεία του Προϊσταµένου του Τοµέα Υποστήριξης, στελεχώνεται µε υπαλλήλους της Εταιρίας (δύο πλήρους και τρεις µερικής απασχόλησης), και υποστηρίζεται στη λειτουργία του από δύο εξωτερικούς συµβούλους. Τα στελέχη και οι συνεργάτες του Παρατηρητηρίου είναι επιστήµονες µε εξειδικευµένες γνώσεις και εµπειρία σε ζητήµατα χωροταξίας, µεταφορών, περιβάλλοντος και πληροφορικής. Με τη δηµιουργία και ένταξη σε πρώτη φάση του Παρατηρητηρίου στην υπάρχουσα δοµή της ΕΟΑΕ, διασφαλίζεται η λειτουργία του µε το µικρότερο δυνατό κόστος σε σχέση µε τα παραγόµενα αποτελέσµατα. Αξιοποιούνται ορθολογικότερα και αποδοτικότερα οι διαθέσιµοι ανθρώπινοι πόροι και ο υπάρχων εξοπλισµός, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η µέγιστη συµβατότητα και συµπληρωµατικότητα µε τις υπόλοιπες δραστηριότητες της Εταιρίας. Κεντρικό στοιχείο για τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου αποτελεί η οργάνωση πληροφοριακού συστήµατος µε το οποίο δίνεται η δυνατότητα καταγραφής, υπολογισµού και παρακολούθησης διαφορών µεγεθώνδεικτών, καθώς και η γεωγραφική τους ανάλυση. Το πληροφοριακό σύστηµα (hardware & software) υποστηρίζει συνολικά την εύχρηστη και ευέλικτη διαχείριση στατιστικών χωρικών στοιχείων και χαρτογραφικών υποβάθρων. Επιπλέον, βασίζεται σε ασφαλές δίκτυο υπολογιστών που στηρίζει την εύρυθµη λειτουργία µηχανισµού διαχείρισης γεωγραφικών δεδοµένων (Spatial Database Engine) και άλλων λειτουργικών προγραµµάτων. Η αξιόπιστη παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου διασφαλίζεται µε την επεξεργασία και τήρηση αυστηρών προδιαγραφών σχετικά µε το εύρος, την ποιότητα και την εγκυρότητα των δεδοµένων που εισάγονται στο πληροφοριακό σύστηµα. ιάγραµµα 1. Σχηµατική αναπαράσταση της παραγωγικής λειτουργίας του Παρατηρητηρίου Το Πληροφοριακό Σύστηµα Τεκµηρίωσης, ιαχείρισης εδοµένων και Παρακολούθησης εικτών, βασίζεται στη λειτουργία ειδικά προσαρµοσµένου Συστήµατος Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) και περιλαµβάνει επεξεργασµένες στατιστικές και χαρτογραφικές πληροφορίες για τους Νοµούς και τις Περιφέρειες της άµεσης και ευρύτερης περιοχής επιρροής της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων. Tο πληροφοριακό σύστηµα περιλαµβάνει τη λειτουργία ιστότοπου στο Ίντερνετ µέσω του οποίου επιτυγχάνεται η άµεση προβολή και διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ψηφιακή µορφή. Επίσης έχει αναπτυχθεί ηλεκτρονική βιβλιοθήκη και βάση συγκέντρωσης υποστηρικτικού υλικού και µετα-δεδοµένων. Απώτερος στόχος του συστήµατος είναι να λειτουργήσει σαν εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων µέσω της παραγωγής σεναρίων σε επίπεδο χωρικών επιδράσεων µιας ευρύτερης περιοχής επιρροής του συστήµατος της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων Το σύστηµα δεικτών Βασισµένο σε επιστηµονικά τεκµηριωµένες και δοκιµασµένες προδιαγραφές, µεθόδους και εργαλεία χωρικής ανάλυσης, το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου αποτελείται από 50 δείκτες που αφορούν σε συγκεκριµένα, µετρήσιµα µεγέθη και οµαδοποιούνται σε τρεις κατηγορίες που σχετίζονται µε: κοινωνικο-οικονοµικές και χωροταξικέςπολεοδοµικές µεταβολές, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

6 τη µεταφορική υποδοµή και τη λειτουργία του οδικού δικτύου. Οι δείκτες κάθε κατηγορίας ταξινοµούνται περαιτέρω ανάλογα µε τη σηµασία και την προτεραιότητά τους σε τρία επίπεδα: βασικό, πλαισίου και ειδικό. Στο βασικό επίπεδο εντάσσονται δείκτες που θεωρούνται κρίσιµοι για την εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων του άξονα. Στο επίπεδο πλαισίου περιλαµβάνονται δείκτες που αναφέρονται σε γενικότερα φαινόµενα, τα οποία αλληλεπιδρούν µε τα φαινόµενα που παρακολουθούνται από τους βασικούς δείκτες και επιτρέπουν την κατανόηση, ερµηνεία και εκτίµηση των τάσεων που διαπιστώνονται. Στο ειδικό επίπεδο περιλαµβάνονται δείκτες που αφορούν ειδικές κατηγορίες φαινοµένων και υπολογίζονται κατά περίπτωση, εφόσον προκύψει ειδικό ζήτηµα λόγω ανάγκης ή ζήτησης. Κοινωνικό-οικονοµικοί δείκτες Βασικοί Ωφελούµενος Πληθυσµός Μέγεθος Αγοράς (ΑΕΠ ανά Νοµό) Έλξη Πόλεων Επίπεδο Ευηµερίας (ΑΕΠ κατά κεφαλή και ανά Νοµό) Επίπεδο Ανεργίας Πλαισίου Προσπελάσιµα Μέσα Μεταφοράς Προσπελάσιµες ΒΙΠΕ Προσπελάσιµοι Τόποι Τουριστικού Ενδιαφέροντος Μεταβολή Πληθυσµού ανά ήµο, Νοµό και Περιφέρεια Μεταβολή Πληθυσµού Αστικών Κέντρων Ιεραρχία Αστικών Κέντρων Πυκνότητα Πληθυσµού Ειδικοί Τοµεακή Σύνθεση ΑΕΠ Εργατικό υναµικό Τοµεακή Σύνθεση Απασχόλησης Εγκατάσταση Επιχειρήσεων Εξωτερικό Εµπόριο Περιβαλλοντικοί δείκτες Βασικοί Πληθυσµός που εκτίθεται σε θόρυβο Ποιότητα ατµόσφαιρας σηράγγων Συνοχή-αποκοπή οικισµών Πλαισίου Πληθυσµός που δεν εκτίθεται πλέον σε θόρυβο Βαθµός εφαρµογής αποκατάστασης τοπίου Αποκοπή επικοινωνίας φυσικών οικοσυστηµάτων Πιέσεις µεταβολής χρήσεων γης Εγγύτητα σε προστατευόµενες περιοχές Ειδικοί Επιβάρυνση της ατµόσφαιρας σε ρύπους ιασταυρώσεις µε επιφανειακά νερά Ποσοστό χρήσης συνδυασµένων µεταφορών Συγκοινωνιακοί είκτες Βασικοί Κυκλοφοριακοί φόρτοι (Ε.Μ.Η.Κ) Σύνθεση κυκλοφορίας Μέση πλήρωση οχηµάτων Ταχύτητα διαδροµής στα οδικά τµήµατα Χρόνος διαδροµής στα οδικά τµήµατα Αριθµός µετακινούµενων προσώπων Εµπορευµατικές µετακινήσεις Χρονοαπόσταση µεταξύ πόλεων και τερµατικών σταθµών Γενικευµένο κόστος µεταφοράς µεταξύ τµηµάτων του δικτύου είκτης οδικής ασφάλειας Πλαισίου Κυκλοφοριακή ικανότητα τµηµάτων του δικτύου Επίπεδο εξυπηρέτησης Παράγωγες µετακινήσεις στα τµήµατα του δικτύου Κίνηση στους µεθοριακούς σταθµούς Συνδυασµένες µεταφορές Σταθµοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Σ.Ε.Α) Μεταβολή οικιστικής περιοχής στη ζώνη του άξονα Μεταβολή βιοµηχανικής ανάπτυξης στη ζώνη του άξονα Μεταβολή αξίας γης των παρόδιων οικοπέδων στη ζώνη του άξονα Ειδικοί Ρυθµοί γένεσης µετακινήσεων ειδικών χρήσεων γης Μεταβολή στην επιλογή τόπου εγκατάστασης (χώρος κατοικίας) και παραγωγής (χώρος εργασίας) Μεταβολή στον καταµερισµό των µετακινήσεων κατά µεταφορικό µέσο Κάθε δείκτης έχει συγκεκριµένα χωρικά επίπεδα εφαρµογής που είναι οι Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού. Χάρτης 1. Ζώνες Επιρροής της Εγνατίας Οδού Από την άποψη των βασικών µακροσκοπικών επιδράσεων της Εγνατίας Οδού και λαµβάνοντας υπόψη ότι ο αναπτυξιακός και χωροταξικός σχεδιασµός έχει ως προγραµµατική βάση την Περιφέρεια, η βασικότερη ζώνη στην οποία επικεντρώνεται η µελέτη της εξέλιξης των δεικτών είναι η Ζώνη ΙV, δηλαδή η Ζώνη των πέντε Περιφερειών απ όπου διέρχονται η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι άξονες: Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, υτική Μακεδονία, Ήπειρος και Θεσσαλία. Για κάθε δείκτη συντάσσονται: (α) Το Τεχνικό ελτίο στο οποίο δίνονται οι επιστηµονικές και τεχνικές- µεθοδολογικές προδιαγραφές για τον υπολογισµό του. Ενδεικτικό παράδειγµα Τεχνικού ελτίου δείκτη παρουσιάζεται στο τέλος της εργασίας σε Παράρτηµα. (β) Το ελτίο Υπολογισµού στο οποίο περιγράφεται βήµαβήµα ο τρόπος υπολογισµού και παρακολούθησης. (γ) Το Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

7 ελτίο Αποτελεσµάτων, στο οποίο παρουσιάζονται επεξεργασµένα τα αποτελέσµατα και η διαχρονική και γεωγραφική εξέλιξη του κάθε δείκτη. Η προέλευση των πρωτογενών δεδοµένων και χαρτογραφικών υποβάθρων προέρχονται µόνο από επίσηµες και ελεγµένες πηγές (π.χ. ΕΣΥΕ, ΥΠΕΧΩ Ε, Eurostat, European Environmental Agency, EuroGeogrpahics, INSPIRE). Πρωτογενή δεδοµένα για κάποιους συγκοινωνιακούς και περιβαλλοντικούς δείκτες (π.χ. κυκλοφοριακός φόρτος, ποιότητα ατµόσφαιράς σηράγγων) προέρχονται από µετρήσεις που κάνουν αρµόδια Τµήµατα της ΕΟΑΕ. Γενικά, το σύστηµα δεικτών του Παρατηρητηρίου δεν είναι ένα στατικό σύστηµα, αλλά υπόκειται σε συνεχή επισκόπηση και προσαρµογή στις νέες συνθήκες, απαιτήσεις, και επιστηµονικές εξελίξεις. Για παράδειγµα, την τρέχουσα περίοδο αναµορφώνεται µε στόχο την πληρέστερη µέτρηση δεικτών προσπελασιµότητας, χρήσεων γης, συνδυασµένων/εµπορευµατικών µεταφορών, τουριστικής ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας. Τέλος πρέπει να τονιστεί πως οι δείκτες που παρακολουθεί το Παρατηρητήριο είναι συµβατοί και συγκρίσιµοι µε τους δείκτες που χρησιµοποιούν βασικά προγράµµατα της ΕΕ τα οποία ασχολούνται µε τον σχεδιασµό, τη λειτουργία και τις χωρικές επιδράσεις των µεταφορικών υποδοµών (π.χ. ESPON, EEA-TERM). Συγκεκριµένη και αναλυτική σύγκριση του συστήµατος δεικτών του Παρατηρητηρίου µε τους δείκτες που χρησιµοποιούνται από τα παραπάνω προγράµµατα παρουσιάζεται στη έρευνα «Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής» [32] όπου και σηµειώνεται ότι : «µε δεδοµένες τις ιδιοµορφίες του Παρατηρητηρίου (αναφορά σε συγκεκριµένο οδικό έργο, ad hoc γεωγραφικές ενότητες) φαίνεται ότι το σύστηµα δεικτών του έχει συνολικά στενή συνάφεια µε τις εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό επίπεδο και παρακολουθεί το stateof-the-art του επιστηµονικού πεδίου παρά τις µικρές αποκλίσεις σε επιµέρους δείκτες» [ιδ. Παράρτηµα IV, σελ. 213]. Για την ανάλυση, ερµηνεία και σύνθεση των αποτελεσµάτων των δεικτών θα πρέπει, αφενός να συνεκτιµώνται οι µεταβολές των παρατηρούµενων µεγεθών στο χρόνο και στις διάφορες Ζώνες Επιρροής, και αφετέρου να αποτιµάται η βαρύτητα τους στην οικονοµική ανάπτυξη, την εδαφική συνοχή, το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής [32, σελ. 8]. Υπ αυτή την έννοια, η συνθετική εκτίµηση και αξιολόγηση των αποτελεσµάτων των δεικτών, γίνεται γύρω από τέσσερις βασικές παραµέτρους που σχετίζονται µε τους κεντρικούς στόχους της Ευρωπαϊκής πολιτικής: (1) Κινητικότητα και προσπελασιµότητα, (2) οικονοµική και κοινωνική συνοχή, (3) ισορροπία και δικτύωση των οικισµών, και (4) ποιότητα περιβάλλοντος. Ενδεικτικά παρατίθενται 4 χάρτες που απεικονίζουν τα αποτελέσµατα δεικτών που αντιστοιχούν σε κάθε µία από τις τέσσερις αυτές βασικές παραµέτρους. Χάρτης 2. Μεταβολή της προσπελασιµότητας (%) των αστικών κέντρων µε πλήρη λειτουργία της Εγνατίας 21 Χάρτης 3. Μέσος ετήσιος ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ ανά Νοµό 22 Χάρτης 4. Αστικές δικτυώσεις βάσει οδικών µετακινήσεων στη Ζώνη IV 23 Χάρτης 5. ιέλευση Εγνατίας Οδού από προστατευόµενες περιοχές Υπολογισµός µε τη χρήση του µοντέλου SASI (Socio-Economic and Spatial Impacts of Trans-European Transport Networks), (Shürmann, Spiekermann and Wegener 1997). 22 Σε εκατ. Ευρώ και σταθερές τιµές 1995, Πηγή πρωτογενών δεδοµένων: Eurostat Σεπτ Πηγή πρωτογενών δεδοµένων: Εθνική Έρευνα Προέλευσης Προορισµού Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

8 Μέχρι σήµερα έχουν υπολογιστεί και παρακολουθούνται 30 από τους 50 δείκτες. Η εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του συστήµατος δεικτών παρουσιάζεται στις Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων που συντάσσει και εκδίδει το Παρατηρητήριο στο Α τρίµηνο κάθε έτους. Για τον υπολογισµό των υπόλοιπων 20 δεικτών απαιτούνται µεγάλης έκτασης και σύνθετης µορφής εργασίες µε ιδιαίτερες επιστηµονικές και τεχνικές- µεθοδολογικές προσεγγίσεις. Για τον υπολογισµό αυτών των δεικτών, καθώς και για τη διερεύνηση παράπλευρων φαινοµένων έχει δροµολογηθεί ένα Πρόγραµµα Μελετών µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου 2 εκ, το οποίο περιλαµβάνει τις κάτωθι 9 µελέτες- έρευνες: 1. Μελέτη χαρακτηριστικών κυκλοφορίας. 2. Πιλοτική έρευνα µεταβολών και αξιών χρήσεων γης σε επιλεγµένες αστικές περιοχές στην άµεση Ζώνη Επιρροής. 3. Μελέτη µεταβολών και αξιών χρήσεων γης στο σύνολο του άξονα της Εγνατίας Οδού. 4. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην προσπελασιµότητα άλλων µέσων µεταφοράς, αναπτυξιακών ζωνών και τουριστικών τόπων. 5. Έρευνα επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον ευρύτερο χώρο της Νότιο Ανατολικής Ευρώπης. 6. Μελέτη εµπορευµατικών µετακινήσεων και κίνησης στους µεθοριακούς σταθµούς και τα λιµάνια. 7. Μελέτη εκτίµησης των επιδράσεων της Ηλεκτρονικής Εγνατίας (e-egnatia) στην προώθηση της Κοινωνίας της Πληροφορίας στην Νότιο-Ανατολική Ευρώπη. 8. Μέτρηση και χαρτογράφηση θορύβου στις κατοικηµένες πέριξ της Εγνατίας περιοχές. 9. Μελέτη επιδράσεων της Εγνατίας στην ποιότητα των υδάτων. Σε περιοδική βάση συντάσσονται οι Εκθέσεις Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού, για την παρουσίαση της αναπτυξιακής κατάστασης και της εξέλιξης των Ζωνών Επιρροής, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον στη Ζώνη IV. Οι Εκθέσεις Επιδράσεων έχουν στόχο να αναδείξουν ζητήµατα που σχετίζονται µε την ουσιαστική αξιοποίηση της λειτουργίας της Εγνατίας Οδού, ώστε να υποστηριχθούν οι διαδικασίες για τη λήψη των κατάλληλων µέτρων πολιτικής από τους αρµόδιους φορείς, και ιδιαίτερα από τις Περιφέρειες που έχουν την ευθύνη υλοποίησης του περιφερειακού και χωροταξικού προγραµµατισµού. Το 2005 εκδόθηκε από το Παρατηρητήριο η «1 η Έκθεση Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού» [35], η οποία ουσιαστικά αποτελεί την εκτίµηση µιας αρχικής κατάστασης της ζώνης των 5 Περιφερειών, καθώς και ορισµένων αλλαγών µετά την πρώτη φάση λειτουργίας της Εγνατίας Οδού. Μεγέθη που αναφέρονται στη δεκαετία του 1990 θεωρείται ότι αποτυπώνουν την κατάσταση όπως είχε διαµορφωθεί πριν από την κατασκευή της Εγνατίας Οδού και αποτελούν βάση για την αποτίµηση της συµβολής της 24 Περιοχές NATURA και RAMSAR, Πηγή πρωτογενών δεδοµένων: Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος, στο µέλλον. Σε ό,τι αφορά στα κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του οδικού δικτύου, οι επιδράσεις της Εγνατίας στην αύξηση των µετακινήσεων, στη δικτύωση των αστικών κέντρων και στη βελτίωση της προσπελασιµότητας είναι θετικές και άµεσες. Σε αυτό το σηµείο εντοπίζεται η ποιοτική διαφορά των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην περιφερειακή ανάπτυξη σε σχέση µε τις αντίστοιχες εκτιµήσεις για το σύνολο των Μ. Ενώ δηλαδή οι περισσότερες έρευνες για τις χωρικές επιδράσεις των Μ υπογραµµίζουν την έντονη πόλωση που δηµιουργούν ανάµεσα σε κέντρο και περιφέρεια, στην περίπτωση της Εγνατίας Οδού βλέπουµε πως η θεαµατική βελτίωση της προσπελασιµότητας αφορά στις αποµακρυσµένες περιοχές στα άκρα του άξονα (Χάρτης 2). Αυτού του είδους οι µεταβολές αναµένεται να έχουν καθοριστικές συνέπειες για τη διασύνδεση των επιµέρους περιοχών του βορειοελλαδικού χώρου και γενικότερα για το χωρικό πρότυπο ανάπτυξής του. Το κατά πόσον, όµως, αυτές οι θετικές µεταβολές θα οδηγήσουν στην περιφερειακή σύγκλιση ή σε φαινόµενα αφαίµαξης προς όφελος περισσότερο ανεπτυγµένων περιοχών θα εξαρτηθεί από τη συνολική αναπτυξιακή και χωροταξική πολιτική και όχι αποκλειστικά από τη λειτουργία του αυτοκινητόδροµου. Το Παρατηρητήριο τέλος, εφόσον του ζητηθεί, συντάσσει εξειδικευµένες εκθέσεις και κείµενα εργασίας για επιµέρους θέµατα σχετικά µε το αντικείµενό του Προβολή- ιάχυση - ικτύωση Προβολή και διάχυση Η δράση «προβολή και διάχυση» αποσκοπεί στη δηµοσιοποίηση των δραστηριοτήτων και προϊόντων του Παρατηρητηρίου σε ενδιαφερόµενους φορείς και στο ευρύ κοινό. Στόχος είναι η υποστήριξη διαδικασιών σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων, ενώ υπάρχει δυνατότητα και δράσεων ειδικής ενηµέρωσης των πολιτών και των επιχειρήσεων. Άλλωστε, σύµφωνα µε την έρευνα ενδιαφέροντος που διεξήχθη στα πλαίσια της Μελέτης Επιχειρησιακού Σχεδίου του Παρατηρητηρίου [39] διαπιστώθηκε πως: (α) ιδιωτικοί και δηµόσιοι φορείς ανάπτυξης εκδηλώνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους δείκτες, και (β) οι φορείς που εκδηλώνουν ενδιαφέρον θα ήθελαν να χρησιµοποιήσουν τα στοιχεία κυρίως για το σχεδιασµό, την τεκµηρίωση και υποστήριξη προτάσεων αναπτυξιακών παρεµβάσεων. Η δράση «προβολή-διάχυση» αποτελεσµάτων αποσκοπεί επίσης στην ενηµέρωση της ιοίκησης και των τµηµάτων της ΕΟΑΕ για τις επιδράσεις του άξονα, όπως και στον εντοπισµό και την αντιµετώπιση πιθανών δυσµενών επιπτώσεων από τη λειτουργία του οδικού δικτύου. Οι ενέργειες «προβολής-διάχυσης» εξειδικεύονται σύµφωνα µε την εξής κατηγοριοποίηση: 1. Συνεχής ενηµέρωση και βελτιστοποίηση λειτουργίας του ιστότοπου. ιερεύνηση και δροµολόγηση διαδικασιών για την προµήθεια εξοπλισµού και την ανάπτυξη συστήµατος WebGIS. Ανάπτυξη και λειτουργία πλήρους αγγλικής έκδοσης. 2. Σχεδιασµός και ανάπτυξη multimedia CD-ROM, µε χρήση Flash και HTML µε βάση (α) στοιχεία παρουσίασης του Παρατηρητηρίου, (β) αποτελέσµατα δεικτών και (γ) εκθέσεις και µελέτες. Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

9 Εγνατία Οδός Α.Ε.: Καινοτόµες ράσεις, Έρευνα και Σύγχρονα Συστήµατα ιαχείρισης 3. Έκδοση και διάχυση των Εκθέσεων, Κειµένων Εργασίας και Ενηµερωτικών Φυλλαδίων. Εικόνα 1. Εξώφυλλα εκθέσεων του Παρατηρητηρίου 4. ιοργάνωση ενηµερωτικών εκδηλώσεων και workshops. 5. Συµµετοχές και παρουσιάσεις σε εκδηλώσεις και επιστηµονικά συνέδρια. Εικόνα 2. Η αρχική σελίδα του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου ( Η λειτουργία του ιστότοπου Από τις 06/06/2005 λειτουργεί στο Ίντερνετ ο ειδικός ιστότοπος του Παρατηρητηρίου στη διεύθυνση Ο ιστότοπος παρέχει εµπεριστατωµένη και αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσµάτων και των εκθέσεων-µελετών που έχουν εκπονηθεί από το Παρατηρητήριο καθώς και βασικές πληροφορίες για την οργάνωση και τις δραστηριότητες του Τµήµατος. Στο διάστηµα δοκιµαστικής λειτουργίας του, κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2005 (6/6-27/12/2005), ο ιστότοπος δέχτηκε: εύστοχες αποκρίσεις («χτυπήµατα» - hits) οι οποίες αντιστοιχούν σε: αποκρίσεις ιστοσελίδων (page views), επισκέψεις (µ.ο.=62/ηµέρα µε µέση διάρκεια 10 λεπτά), και µοναδικούς επισκέπτες. Οι 5 πιο δηµοφιλείς ιστοσελίδες, εκτός του αρχικής (home page), είναι: 1) χαρτοθήκη, 2) φωτογραφίες, 3) αγγλική αρχική σελίδα, 4) ενηµερωτικά φυλλάδια, και 5) αποτελέσµατα δεικτών. Οι 5 πιο δηµοφιλείς δείκτες σε επίπεδο επισκεψιµότητας στις αντίστοιχες ιστοσελίδες είναι: 1) σύνθεση απασχόλησης, 2) κυκλοφοριακός φόρτος, 3) ωφελούµενος πληθυσµός, 4) θόρυβος, και 5) έλξη πόλεων. Τα 5 πιο δηµοφιλή αρχεία (όχι ιστοσελίδες και εικόνες) σε επίπεδο προσβασιµότητας, συµπεριλαµβανόµενων των επισκέψεων και καταφορτώσεων (downloads), είναι: αρχείο 1η Έκθεση Χωρικών Επιδράσεων Έκθεση «Ν. Κοζάνης και ΕΟ» Πρακτικά Ηµερίδας 2001 Χάρτης Ζωνών Επιρροής 2η Έκθεση Αποτελεσµάτων εικτών µορφή µέγεθος downloads.pdf 8 ΜΒ pdf 3,3 ΜΒ pdf 3,0 ΜΒ pdf 750 ΚΒ pdf 7,2 ΜΒ Με βάση τους παραπάνω αριθµούς, και δεδοµένου ότι σπανίως ένας επισκέπτης ανοίγει ή κατεβάζει το ίδιο µεγάλο αρχείο πάνω από µία φορά, µπορούµε να συµπεράνουµε πως σε διάστηµα 9 µηνών πάνω από άτοµα προµηθευτήκαν, για παράδειγµα, την 1η Έκθεση Επιδράσεων µέσω του ιστότοπου του Παρατηρητηρίου στο Ίντερνετ. Κάτι που θα ήταν πολυέξοδο και χρονοβόρο, αν όχι αδύνατο, µέσω των κλασικών µεθόδων έκδοσης και διανοµής εντύπων. Αποδεικνύεται δηλαδή η σπουδαιότητα του Ίντερνετ όχι µόνο για την προβολή αλλά και για την ευρύτερη διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου. εδοµένης της κρίσιµης σηµασίας του ιστότοπου για τη διάχυση των προϊόντων του Παρατηρητηρίου, προκύπτουν οι παρακάτω συµπερασµατικές παρατηρήσεις: 1. Ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου κατά το διάστηµα Ιούνιος- εκέµβριος 2005 λειτούργησε δοκιµαστικά, µε στόχο να αξιολογηθεί ώστε να διαπιστωθούν σχεδιαστικές ατέλειες, τεχνικά και λειτουργικά λάθη, να ανιχνευθούν ανάγκες και να συγκεντρωθούν παρατηρήσεις από τους χρήστες. 2. Σύµφωνα µε τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία ο ιστότοπος κατά τους 6 πρώτους µήνες λειτουργίας δέχτηκε ένα αξιοσηµείωτο για καινούργιο ιστότοπο αριθµό επισκέψεων και επισκεπτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσµατα των Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

10 δεικτών, τους χάρτες και τις Εκθέσεις του Παρατηρητηρίου, καθώς και για την αγγλική έκδοση των περιεχοµένων του ιστότοπου. 3. Το ίδιο διάστηµα ο ιστότοπος προωθήθηκε σε ένα ευρύ φάσµα φορέων και επιλεγµένων ατόµων στην Ελλάδα. Στους υπεύθυνους διαχείρισης του ιστότοπου έφτασαν 38 s µε χρήσιµες παρατηρήσεις και σχόλια (ως επί το πλείστον θετικά) για τον ιστότοπο. 4. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί πως ο ιστότοπος του Παρατηρητηρίου πέρασε από ειδική αξιολόγηση που διενέργησε η Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων του ΥΠΟΙΟ, βάσει των κατευθύνσεων που έχουν τεθεί από τον "Οδηγό ηµοσιότητας", τον "Οδηγό Οργάνωσης και Εφαρµογής Ιστοσελίδων του Γ ΚΠΣ" και τους σχετικούς κανόνες και παρατηρήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύµφωνα µε το πόρισµα της αξιολόγησης που µας κοινοποιήθηκε δεν παρατηρήθηκαν ελλείψεις ή λάθη στη δοµή και τις παρεχόµενες υπηρεσίες πληροφόρησης, ικτύωση Στα πλαίσια της δράσης «δικτύωση» συµπεριλαµβάνονται ενέργειες που αποσκοπούν στην ανάπτυξη επαφών και συνεργασιών µε άλλους ανάλογους οργανισµούς σε ελληνικό και διεθνές επίπεδο, καθώς και µε τους αναπτυξιακούς φορείς στην ευρύτερη περιοχή επιρροής του άξονα. Ο τίτλος ΕΓΝΑΤΙΑ-ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ χρησιµοποιείται για να καλύψει τις ενέργειες που υλοποιούνται για τη σταθερή δικτύωση και συνεργασία του Παρατηρητηρίου µε ανάλογους οργανισµούς (Παρατηρητήρια Χωροταξίας και Μεταφορών) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα αναµενόµενα οφέλη αφορούν στην παρακολούθηση των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και στην εναρµόνιση µε µεθόδους και δείκτες µέτρησης που χρησιµοποιούνται για την αποτίµηση των επιδράσεων που έχουν τα Μ στη χωρική ανάπτυξη. Στο ίδιο σκεπτικό εντάσσεται η δικτύωση και συνεργασία του Παρατηρητήριου µε ερευνητικά κέντρα και άλλους οργανισµούς στα πλαίσια Ευρωπαϊκών ή εθνικών χρηµατοδοτικών προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης. Ο τίτλος ΕΓΝΑΤΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ χρησιµοποιείται για να καλύψει τις ενέργειες σταθερής δικτύωσης και επιχειρησιακής συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε αναπτυξιακούς φορείς, ώστε να υποστηριχθούν αποτελεσµατικά οι διαδικασίες προγραµµατισµού και λήψης αποφάσεων στα πλαίσια της προώθησης αναπτυξιακών πολιτικών. Επισηµαίνεται ότι στα εγκεκριµένα Περιφερειακά Πλαίσια Χωροταξικού Σχεδιασµού των τριών Περιφερειών της Βόρειας Ελλάδας γίνεται ειδική αναφορά στο Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού και τονίζεται πως «είναι προφανής η αναγκαιότητα συνεργασίας του Παρατηρητήριου µε τον τρέχοντα χωροταξικό σχεδιασµό σε επίπεδο Περιφέρειας, ιδιαίτερα για θέµατα που αφορούν στον ενδοπεριφερειακό χώρο και τις επιπτώσεις στη χωρική οργάνωση αλλά και στον άµεσο συνοριακό χώρο» (Αρ. ΦΕΚ: 1471Β / , 218 Β / και 1472Β / ). Σε αυτό το πλαίσιο, το Παρατηρητήριο υλοποιεί εξειδικευµένη κατά Περιφέρεια και Νοµό επεξεργασία και παρουσίαση αποτελεσµάτων και ενηµερωτικού υλικού, ώστε να επιτύχει µια απτή και αποτελεσµατική προβολή της σκοπιµότητας και χρησιµότητας των εργασιών του, συνεπώς και της ανάπτυξης συντονισµένων συνεργασιών, για ζητήµατα περιφερειακής ανάπτυξης, περιβάλλοντος, µεταφορών και χωροταξίας-πολεοδοµίας Απολογισµός και Προοπτικές Η συγκρότηση, ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου από το 1999 µέχρι τέλος 2005 έχει κοστίσει περίπου ε συµπεριλαµβάνεται το κόστος του µόνιµου προσωπικού της ΕΟΑΕ που στελεχώνει σε συνθήκες πλήρους ή µερικής απασχόλησης το Παρατηρητήριο. Όπως φαίνεται και στο ιάγραµµα 2 το µεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού κόστους αφορά στην αποζηµίωση συµβούλων και µελετών. Υποδοµή, οργάνωση και παραγωγικ ή λειτουργία 22% Επιστ. υποστήριξη - σύµβουλοι 31% Προβολή- ιάχυση και ικ τύωση 5% Μελέτες 42% ιάγραµµα 2. Καταµερισµός κόστους οργάνωσης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου ανά κύρια κατηγορία δράσεων, Πιο συγκεκριµένα, µε χαµηλό σχετικά κόστος από το 1999 και µέχρι σήµερα: α) Ιδρύθηκε, οργανώθηκε, εξοπλίστηκε και δροµολογήθηκε η παραγωγική του λειτουργία µε κύρια αποτελέσµατα τον υπολογισµό 30 από τους 50 δείκτες, µε ειδική γεωγραφική ή/και τοµεακή επεξεργασία και παραγωγή αντίστοιχων ελτίων Αποτελεσµάτων, την έκδοση 6 εκθέσεων, 23 κειµένων εργασίας, εισηγήσεων και τεχνικών εκθέσεων, και 11 ενηµερωτικών φυλλαδίων, την ανάπτυξη σηµαντικής τεχνογνωσίας σε επίπεδο συστηµατικής τεκµηρίωσης, διαχείρισης δεδοµένων, παρακολούθησης δεικτών και πληροφόρησης, την ανάπτυξη ιδίας υποδοµής σε επίπεδο στατιστικών στοιχείων και χαρτογραφικών υποβάθρων, ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης και εξοπλισµού µετρήσεων: - Ενηµερωµένο οδικό δίκτυο για τη Ζώνη IV, µε κατάταξη σύµφωνα µε τα Π 347/93 και 401/93 καθώς και τις τροποποιήσεις που τα συνοδεύουν. - Ενηµερωµένο δίκτυο οικισµών σε σηµειακό και πολυγωνικό επίπεδο σύµφωνα µε τα εγκεκριµένα χωροταξικά και πολεοδοµικά σχέδια και τον έλεγχο µέσω πρόσφατων αεροφωτογραφιών. - Λεπτοµερή χαρτογραφική αναπαράσταση για το οδικό δίκτυο στην Ευρύτερη Περιοχή Θεσσαλονίκης και στην περιοχή Χαλκιδική Αεροδρόµιο Προφήτης Ασπροβάλτα. Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

11 - Στατιστική-χαρτογραφική επεξεργασία πρωτογενών δεδοµένων της Εθνικής Έρευνας Προέλευσης Προορισµού Ενηµερωµένο χαρτογραφικό υπόβαθρο καλύψεων γης CORINE 1996 & 2000 καθώς και των ανάλογων µεταβολών. (β) Εκπονήθηκαν τρεις βασικές µελέτες / έρευνες («µελέτη σκοπιµότητας», «πιλοτική εφαρµογή του συστήµατος δεικτών» και «έκθεση κατάστασης των Ζωνών Επιρροής»). Παράλληλα προετοιµάστηκαν οι προδιαγραφές για την προκήρυξη στο αµέσως επόµενο διάστηµα του προαναφερθέντος πακέτου µελετών. (γ) Υλοποιήθηκαν διάφορες ενέργειες προβολήςδιάχυσης και δικτύωσης: διοργάνωση 2 εκδηλώσεων, ανάπτυξη και λειτουργία ιστότοπου στα ελληνικά και αγγλικά, διανοµή των Εκθέσεων σε πάνω από 400 ενδιαφερόµενους φορείς, ερευνητικά κέντρα και επιστήµονες σε Ελλάδα και εξωτερικό, παράδοση στοιχείων και υλικού κατόπιν ειδικών αιτηµάτων σε 43 φορείς και σε πάνω από 100 άτοµα (κυρίως φοιτητές και µελετητές), διοργάνωση 3 επιµορφωτικών διαλέξεων από ειδικούς επιστήµονες, σχεδιασµός, ανάπτυξη και διαχείριση του ιστότοπου για τον Ευρωπαϊκό ιάδροµο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη ( συµµετοχή σε 7 επιστηµονικά συνέδρια και 2 ηµερίδες. Σε σχέση µε τα επόµενα βήµατα και τις προοπτικές που διανοίγονται, διαπιστώνεται ότι: (α) Απαιτείται συνεχής και ενδελεχής εργασία για την ενηµέρωση και επέκταση της βάσης γεωγραφικών και περιγραφικών δεδοµένων. Για παράδειγµα η ψηφιοποίηση µε χρήση ορθοφωτοχαρτών του αναλυτικού οδικού δικτύου για την ευρύτερη περιοχή Θεσσαλονίκης µπορεί να εξυπηρετήσει άµεσα την ΕΟΑΕ και τους υπεύθυνους φορείς σε σχέση µε τη διαµόρφωση προτάσεων για νέα οδικά έργα στην περιοχή. (β) Ο υπολογισµός των δεικτών στηρίζεται σε ένα σύνθετο σύστηµα διασύνδεσης βάσεων δεδοµένων και µεθοδολογικών χειρισµών. Για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης και ανεξάρτητης από τα άτοµα συνέχισης της παραγωγής, το Παρατηρητήριο αναπτύσσει κατά την τρέχουσα περίοδο, σύστηµα αυτοµατοποιηµένης επικαιροποίησης των δεδοµένων που συνδέονται µε τον υπολογισµό και την επεξεργασία των δεικτών. (γ) Το σύστηµα δεικτών απαιτεί ενδελεχή επιστηµονική επισκόπηση, επικαιροποίηση και αναδιάρθρωση, ώστε να εναρµονιστεί (i) µε σηµαντικές παρατηρήσεις-υποδείξεις που περιλαµβάνονται στη µελέτη «Έκθεση Κατάστασης των Ζωνών Επιρροής» [32], και (ii) µε τις τροποποιήσεις σε ανάλογους δείκτες που χρησιµοποιούνται από οργανισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσονται εργασίες που απαιτούνται για την οριστικοποίηση του καταλόγου, των νέων Τεχνικών ελτίων και του τρόπου υπολογισµού, επεξεργασίας, ερµηνείας και παρουσίασης των δεικτών. Το σύστηµα δεικτών απαιτεί επίσης την επεξεργασία και εισαγωγή νέων δεικτών προσπελασιµότητας που έχει αρχίσει και υπολογίζει το Παρατηρητήριο (π.χ. πυκνότητα οδικού δικτύου, χιλιοµετρικές αποστάσεις, χρονοαποστάσεις), καθώς και τον υπολογισµό δεικτών που σχετίζονται µε εµπορευµατικές µετακινήσεις και συνδυασµένες µεταφορές, τουριστική ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, και χρήσεις/αξίες γης. Σηµαντική θεωρείται επίσης η διερεύνηση και αποτίµηση της κατάστασης στις Περιφέρειες των βαλκανικών χωρών σε σχέση µε Βασικούς δείκτες. (δ) Μια συνολική διαπίστωση αφορά στο ότι από όλες τις πλευρές έχει αναδειχθεί η κρίσιµη σηµασία της ολοκληρωµένης ψηφιακής ανάπτυξης και λειτουργίας του Παρατηρητηρίου. Εκτός της προµήθειας του αναγκαίου εξοπλισµού είναι υπό διερεύνηση το ζήτηµα της συνεχούς τεχνικής και επιστηµονικής βελτίωσης και υποστήριξης, καθώς και της πιο αυτοµατοποιηµένης και ευέλικτης λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος. Προς αυτή την κατεύθυνση, για παράδειγµα, υπό ανάπτυξη είναι ο σχεδιασµός ειδικής εφαρµογής (χρήση τεχνολογιών Flash και WebGIS) για την παρουσίαση των αποτελεσµάτων των δεικτών για κάθε Περιφέρεια και Νοµό, µέσω δυναµικού χάρτη και διαδραστικού µενού στο ιστότοπο του Παρατηρητηρίου. (ε) Τέλος, η σηµαντικότερη εξέλιξη και ταυτόχρονα πρόκληση για το µέλλον, αφορά στην καθιέρωση του Παρατηρητηρίου στη συνείδηση των φορέων και του κοινού της Βόρειας Ελλάδας ως «έγκυρου συστήµατος παρακολούθησης και ενηµέρωσης». Η ανοιχτή αντίληψη που έχει υιοθετηθεί σε ότι αφορά στη διάχυση του παραγόµενου υλικού, το µεγάλο εύρος των παρεχόµενων δεδοµένων και πληροφοριών από το Ίντερνετ και η αυξηµένη ζήτησή τους, θέτουν το πλαίσιο αυτής της προοπτικής. Ιδιαίτερη µέριµνα πλέον απαιτείται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης, σε σχέση τόσο µε την εγκυρότητα και ενηµερότητα των αποτελεσµάτων, όσο και µε την ανάπτυξη καλαίσθητων και εύχρηστων εφαρµογών στον ιστότοπο. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Το βασικό ερώτηµα των θεωρητικών και ερευνητικών προσεγγίσεων σχετικά µε τις χωρικές επιδράσεις των µεταφορικών υποδοµών, συνδέεται άµεσα µε τους προβληµατισµούς, τις κατευθύνσεις και το περιεχόµενο των πολιτικών της ΕΕ Για παράδειγµα, η µελέτη των χωρικών επιδράσεων των Μ, µέρος των οποίων αποτελεί η Εγνατία Οδός, θεωρείται απαραίτητη ενέργεια έτσι ώστε να εκτιµηθεί κατά πόσον ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραµµα συµβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ και στη µείωση των ανισοτήτων στον Ευρωπαϊκό χώρο. Στις Ευρωπαϊκές χώρες λειτουργούν ήδη αρκετά Παρατηρητήρια Μεταφορών γενικού ή/και ειδικού χαρακτήρα, ενώ µια σειρά από σηµαντικά διακρατικά ερευνητικά προγράµµατα αντιµετωπίζουν από διαφορετικές πλευρές σχετικά ζητήµατα. Στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν έχουν υπάρξει ή δεν έχουν ευοδωθεί ανάλογες πρωτοβουλίες, παρότι τα τελευταία χρόνια κατασκευάζονται µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού που συγκρότησε η ΕΟΑΕ Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

12 Το Παρατηρητήριο καταγράφει και µελετά τις αναπτυξιακές, χωροταξικές, περιβαλλοντικές και συγκοινωνιακές συνέπειες της Εγνατίας Οδού και των κάθετων αξόνων στις περιοχές διέλευσης και επιρροής τους. Είναι ένας οργανισµός µε µόνιµη σύσταση και επιστηµονική/τεχνική συγκρότηση, ικανός να παρέχει έγκυρες και επίκαιρες υπηρεσίες πληροφόρησης και τεκµηρίωσης για κρίσιµα φαινόµενα και µεγέθη, πέρα από τις συνηθισµένες στατιστικές αναφορές. Η διερεύνηση και τεκµηρίωση των διαφόρων µορφών και πτυχών µε τις οποίες εκφράζονται οι άµεσες ή έµµεσες χωρικές επιδράσεις της Εγνατίας Οδού γίνεται µε ολοκληρωµένο και συστηµατικό τρόπο, µέσω ενός συστήµατος 50 δεικτών. είκτες που µετράνε τη λειτουργία του οδικού δικτύου συσχετίζονται µε δείκτες που µετράνε κοινωνικο-οικονοµικές και χωροταξικές εξελίξεις, αλλά και µε δείκτες που εκτιµούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Με αυτή την ολοκληρωµένη προσέγγιση, είναι εφικτό να αποτιµηθούν τόσο η θετική συµβολή όσο και οι αναξιοποίητες ευκαιρίες, αλλά ακόµα και οι τυχόν δυσµενείς επιπτώσεις, του αυτοκινητοδρόµου, προκειµένου να αξιολογηθούν και να οδηγήσουν σε µια συνολική αποτίµηση της αλληλεπίδρασης του έργου µε την αναπτυξιακή πορεία της Βόρειας Ελλάδας. Μια τέτοια διαδικασία είναι πλήρως εναρµονισµένη µε τις πολιτικές καθώς και µε τις απαιτήσεις των ανάλογων προγραµµάτων και χρηµατοδοτικών µέσων της ΕΕ Η ολοκληρωµένη επιστηµονική προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί από το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού αποτελεί το πρώτο σηµείο που το διαφοροποιεί µε θετικό τρόπο από τις περισσότερες των Ευρωπαϊκών περιπτώσεων [2], [17]. Σηµαντική ιδιαιτερότητα του Παρατηρητηρίου αποτελεί επίσης το γεγονός ότι από την αρχή της σύστασης δεν λειτουργεί µε γνώµονα την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών της ΕΟΑΕ. Πέραν της παρακολούθησης και αξιολόγησης της λειτουργίας του οδικού δικτύου, παρέχει τεκµηριωµένες και επίκαιρες πληροφορίες και αναλύσεις για τις αναπτυξιακές τάσεις, την εξέλιξη περιβαλλοντικών πιέσεων, και τις χωροταξικές αλλαγές στη ζώνη επιρροής του έργου. Έτσι, το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες κοινωφελείς υπηρεσίες ενηµέρωσης και τεκµηρίωσης για τις ανάγκες του αναπτυξιακού σχεδιασµού, αποτελώντας στην ουσία µια ανοιχτή βάση δεδοµένων και πληροφοριών. Η περαιτέρω ανάπτυξη και λειτουργία του Παρατηρητηρίου θα συνεισφέρει στη συνολική προσπάθεια για συστηµατική εκτίµηση των χωρικών επιδράσεων από µεγάλα έργα µεταφορικών υποδοµών στη Ελλάδα και τον ευρύτερο χώρο της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Η οργάνωση και παραγωγική λειτουργία του Παρατηρητηρίου οφείλεται στη συντονισµένη εργασία όλων των στελεχών και συνεργατών του Παρατηρητηρίου µέχρι σήµερα. Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στην εξαιρετική επιστηµονική δουλειά, και τη συνεχή συνεργασία µε το Παρατηρητήριο, της Ερευνητικής Μονάδας Χωρικής Ανάπτυξης (Επιστ. υπεύθ. Καθ. Γρ. Καυκαλάς) και του Εργαστηρίου Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Επιστ. υπεύθ. Καθ. Μαγ. Πιτσιάβα) του ΑΠΘ, καθώς και των Αθηνά Γιαννακού ( ρ Χωροτάκτης-Πολεοδόµος) και Ηλία ηµητριάδη (Τοπογράφος Μηχ. GIS). Ιδιαίτερες ευχαριστίες για τη συνεπή και αποτελεσµατική συνεργασία οφείλονται επίσης στα Τµήµατα της ΕΟΑΕ (α) Πληροφοριακών Συστηµάτων, (β) Κυκλοφορίας και Τηλεµατικής, (γ) Περιβάλλοντος, (δ) Η/Μ & Ηλεκτρονικών Συστηµάτων, (ε) GIS, (στ) Εκθέσεων Έργου, (ζ) ηµοσίων Σχέσεων, (η) Κοινοτικών Προγραµµάτων, (θ) Συµβάσεων Μελετών/Υπηρεσιών, (ι) Ανθρώπινων Πόρων, και (κ) Προµηθειών. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] APRR, Autoroutes Paris-Rhin-Rhone and the Environment, a Long-Term Challenge, Oikos: Paris, [2] APRR, Colloque Scientifique sur les Observatoires Autoroutiers et d'infrastructures Lineaires: Incidences Environnementales et Socio-Economiques, a Partir du Cas d'a39, Paris, 17-18/4/2005. [3] ASSEMBLING programme, A European Network of Monitoring Centres for Transport Infrastructures, visited 20/12/2005. [4] Autostrade Group, Social and Environmental Report 2003, available at accessed at 14/10/2005. [5] Banister D. and Berechman Y., Transport Investment and the Promotion of Economic Growth, Journal of Transport Geography, 9 pp , [6] Canaleta, C.G, Arzoz, P.P., and Gárate M.R., Structural Change, Infrastructure and Convergence in the Regions of European Union, European Urban and Regional Studies 9(2): , [7] EC, Transport and Energy infrastructure in South East Europe, Developed by the working group of the Commission services, Directorate General for Energy and Transport, Directorate General for External Relations, EuropeAid Cooperation Office: Brussels, [8] EEA, Ten Key Transport and Environment Issues for Policy- Makers, TERM 2004: indicators tracking transport and environment integration in the European Union, European Environmental Agency, European Commission: Copenhagen, [9] ESPON, Transport Services and Networks: Territorial Trends and Basic Supply of Infrastructure for Territorial Cohesion: ESPON project 1.2.1, Luxemburg. URL: accessed 19/12/2005. [10] JRC, Transport and Land-Use Interaction, Joint Research Centre, Institute for Perspective Technological Studies, European Commission: Brussels, 2001, available at last accessed 4/11/2005. [11] Lagumier, J.F., Motorways and Sustainable Development: A Scientific Evaluation Method : the Case of the Environmental and Socio-Economic Observatory of the A39 Motorway in South-Eastern France, paper presented at the 1st European Road Congress, 24-26/11/2004: Lisbon, available at accessed 28/12/2005. [12] Langumier, J.F. and Joignaux G., Les Observatoires Autoroutiers: L Expereince des Autoroutes Paris-Rhin- Rhone et Quelques Enseignements, Les Cahiers Sceintifiques du Transport, No 46/2004, pp. 3-24, [13] McQuaid, R.W., Greig, M., Smyth A., and Cooper, J., The Importance of Transport in Business' Location Decisions, Napier University, 2004, available at df/dft_science_pdf_ pdf, last visit and download 22/12/2004. Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

13 [14] Ockwell, A., Assessing the Impact of Investment in Transport Infrastructure on Regional Development, Department of Transport and Regional Services, Canberra, 25th Australasian Transport Research Forum, [15] OTP, Observatoire Franco-Espagnol des Trafics dans les Pyrenees: Document No3, Ministere de l Equipement des Transports du Logement du Tourisme et da la Mer: Paris, [16] REBIS, Regional Balkans Infrastructure Study Transport: Concept Paper for Western Balkans Transport Observatory SEETO, European Commission: Brussels, [17] Schürmann C., First Impact Report, memo, 20/01/2006. [18] Schurmann C. and Schwarze, Β., Five Interfaces Coupling Two Worlds: linking GIS and Transport Models, in School of Environmental Sciences (Ed.): Proceedings of the GIS Research UK 12th Annual Conference. University of East Anglia, Norwich. Norwich: UEA, pp , [19] Schürmann C., Spiekermann K. and Wegener M., Accessibility Indicators, Berichte aus dem Institute für Raumplanung 39, Universität Dortmund, [20] SEETO, South-East Europe Transport Observatory Technical Note: Review of Planning, SEETO Joint Venture: GOPA Consultants SGI-TRADEMCO, EC Enlargement Directorate-General: Brussels, [21] Schürmann C., Spiekermann K. and Wegener M., Accessibility Indicators, Berichte aus dem Institute für Raumplanung 39, Universität Dortmund, [22] Spiekerman K. and Neubauer J., European Accessibility and Peripherality: Concepts, Models and Indicators, Sweden: Nordregio, [23] Vickerman R., Location, Accessibility and Regional Development: the Appraisal of Trans-European Networks, Transport Policy, Vol. 2.4, pp , [24] Vickerman R. W., Spiekermann K. and Wegener M., Accessibility and Economic Development in Europe, Regional Studies, Vol. 33, pp. 1: 1-15, [25] Γιαννακού Α., Χωροταξικές και Περιβαλλοντικές Συνιστώσες του Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων, στο Πρακτικά ιεθνούς Ηµερίδας «Υποδοµές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: οι Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας», 5/10/2001, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, σελ , [26] ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Λουξεµβούργο, [27] ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Λευκή Βίβλος Η Ευρωπαϊκή Πολιτική Μεταφορών µε Ορίζοντα το Έτος 2010: η ώρα των επιλογών, Υπηρεσία Επίσηµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Λουξεµβούργο, [28] ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τρίτη Έκθεση για την Οικονοµική και Κοινωνική Συνοχή, Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων: Λουξεµβούργο, [29] ΕΕ - Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πολιτική της Συνοχής για την Ενίσχυση της Ανάπτυξης και της Απασχόλησης: Στρατηγικές Κατευθυντήριες Γραµµές της Κοινότητας, , ιαθέσιµο στο URL: 27/12/2005. [30] ΕΜΧΑ-ΕΣΤ, Μελέτη Σκοπιµότητας για τη Σύσταση και Λειτουργία Παρατηρητηρίου Καταγραφής, Ανάλυσης και Αξιολόγησης των Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, τελικό παραδοτέο ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ, υπό την επιστηµονική ευθύνη των Καθηγητών Γρ. Καυκαλά και Μ. Πιτσιάβα, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [31] ΕΜΧΑ-ΕΣΤ, Παρατηρητήριο Χωρικών Επιπτώσεων Εγνατίας Οδού Πιλοτική Εφαρµογή Συστήµατος εικτών, τελικό παραδοτέο ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ, υπό την επιστηµονική ευθύνη των Καθηγητών Γρ. Καυκαλά και Μ. Πιτσιάβα, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [32] ΕΜΧΑ-ΕΣΤ, Χωρικές Επιπτώσεις Εγνατίας Οδού: Έκθεση Κατάστασης Ζωνών Επιρροής, τελικό παραδοτέο ερευνητικού προγράµµατος που εκπονήθηκε από την Ερευνητική Μονάδα Χωρικής Ανάπτυξης και το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του ΑΠΘ, υπό την επιστηµονική ευθύνη των Καθηγητών Γρ. Καυκαλά και Μ. Πιτσιάβα, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [33] ΕΟΠ, Προετοιµάζοντας το Έδαφος για τη ιεύρυνση της ΕΕ: είκτες Ολοκλήρωσης του Τοµέα Μεταφορών και Περιβάλλοντος TERM 2002, Ευρωπαϊκός Οργανισµός Περιβάλλοντος: Κοπεγχάγη, [34] Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, Πενταετές Πρόγραµµα ράσης Παρατηρητηρίου , ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [35] Παρατηρητήριο Εγνατίας Οδού, Κατάσταση των Περιφερειών ιέλευσης της Εγνατίας Οδού: Συνοχή Κινητικότητα Ισορροπία Περιβάλλον: 1 η Έκθεση Επιδράσεων του Άξονα, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [36] Πετράκος Γ., Οικονοµία και Χώρος: Προς Μια Επανάσταση Σχέσεων και Πολιτικών, στο εκαεπτά Κείµενα για το Σχεδιασµό, τις Πόλεις και την Ανάπτυξη (Συλλογικός τόµος για τα δέκα χρόνια λειτουργίας του Τ.Μ.Χ.Π.Π.Α.), Βόλος: Πανεπιστηµιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, [37] Πολύζος, Σ., ιαπεριφερειακές Μεταφορικές Υποδοµές και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Μια Θεωρητική ιερεύνηση, ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασµού και Περιβάλλοντος, σελ , 2003 [38] Τρανός, Μ., Οδικοί Άξονες και Περιφερειακή Ανάπτυξη: Οι Αναπτυξιακές Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Βόρειο Ελλάδα µε τη Χρήση εικτών Προσπελασιµότητας, διπλωµατική εργασία, Τµήµα Μηχανικών Χωροταξίας- Πολεοδοµίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας: Βόλος, [39] Τριανταφυλλίδου, Ρ. και Γάκης Κ., Επιχειρησιακό Σχέδιο Παρατηρητηρίου Χωρικών Επιπτώσεων της Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, [40] Τσαµπούλας. και Κορυζής., Η ιεθνής Εµπειρία από τα Παρατηρητήρια Υποδοµής Μεταφορών: Εφαρµογή για το Παρατηρητήριο Μεταφορών Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης, στο Πρακτικά ιεθνούς Ηµερίδας «Υποδοµές Μεταφορών και Περιφερειακή Ανάπτυξη: οι Επιπτώσεις της Εγνατίας Οδού στη Χωρική Ολοκλήρωση και Περιφερειακή Ανάπτυξη της Βόρειας Ελλάδας», 5/10/2001, Εγνατία Οδός Α.Ε.: Θεσσαλονίκη, σελ , Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Τεχνικό ελτίο είκτη ΠΙΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ Κωδικός ΠΕ-Π-4 Κατηγορία Περιβαλλοντικός Επίπεδο Πλαισίου Ορισµός Ο δείκτης προσδιορίζει τις αλλαγές από αγροτική σε µη αγροτική χρήση ως αποτέλεσµα των πιέσεων ανάπτυξης που αναµένεται να προκύψουν σε σηµεία του άξονα (ιδιαίτερα κοντά σε οικισµούς, βιοµηχανικές περιοχές κλπ.). Ειδικότερα µελετάται ο βαθµός µετατροπής (α) γεωργικής γης (καλλιεργούµενες εκτάσεις) σε αστική γη (β) φυσικών περιοχών σε αστική γη και (γ) φυσικών περιοχών σε γεωργική γη. Η µετατροπή αγροτικής γης σε µη αγροτική αποτελεί αιτία απώλειας βιοποικιλότητας, καθώς και µείωσης φυσικών πόρων. Τυπική Μορφή Κατηγορίες κάλυψης γης για το σύνολο της Ζώνης Ι Κατηγορίες χρήσεων γης σε επιλεγµένα σηµεία της Ζώνης Ι Χάρτης χρήσεων γης Πίνακας εκτάσεων και γράφηµα αλλαγών Μονάδες Μέτρησης Κατηγορίες κάλυψης/χρήσεων γης Έκταση (Ha) Περιοχή Εφαρµογής 1. Κάλυψη: Ζώνη Ι (βάθος περίπου 5 km) 2. Χρήσεις: Επιλεγµένα σηµεία - Κόµβοι πρόσβασης σε οικισµούς, τµήµατα άξονα κοντά σε αστικές περιοχές. Συχνότητα Μεσοπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα Μέτρησης 5 έτη 10 έτη Στόχοι Προδιαγραφές εδοµένα Πηγές Προβλήµατα Σχόλια Γνώση των επιδράσεων του άξονα στην αύξηση τεχνητών επιφανειών γης και στη µείωση των φυσικών πόρων. Κατηγοριοποίηση κάλυψης και χρήσεων γης βάσει των: 1. CORINE LAND COVER 2. MURBANDY/ MOLAND 1. Κατηγορίες κάλυψης γης βάσει του CORINE LAND COVER 2. Προσδιορισµός των ευαίσθητων χρήσεων γης ανά κατηγορία στα επιλεγµένα σηµεία 3. Όρια οικισµών (όρια ΓΠΣ και Αποφ. Νοµάρχη) 4. Όρια ΖΟΕ (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ή κατά τόπους Ι.ΠΕ.ΧΩ.) 1. CORINE LAND COVER 2. Αεροφωτογραφίες 3. Χαρτογραφικά υπόβαθρα Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. 4. ιατάγµατα ΓΠΣ, ΖΟΕ (Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. ή κατά τόπους Ι.ΠΕ.Χ.Ω.) 5. Οδικό δίκτυο 6. Επιτόπια αυτοψία (ανάθεση ειδικής µελέτης) Επειδή η µελέτη των αλλαγών χρήσεων γης έχει περιεχόµενο µόνον σε µεγάλη κλίµακα ο δείκτης δεν είναι εύκολο να µελετηθεί σε πολλά σηµεία. Εποµένως, απαιτείται προσεκτικός προσδιορισµός των σηµείων αυτών, τα οποία πρέπει να είναι σταθερά για ένα µακροχρόνιο διάστηµα ώστε να είναι δυνατή η µελέτη των αλλαγών. Ο δείκτης αποτελεί έµµεση εκτίµηση της επίδρασης του άξονα στους φυσικούς πόρους και στη βιοποικιλότητα. Η εκτίµηση των πραγµατικών επιδράσεων είναι ένα σύνθετο εγχείρηµα που δεν µπορεί να καλυφθεί από απλούς επιχειρησιακούς δείκτες. Βασίλης Φούρκας, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, PhD Χωροταξίας-Πολεοδοµίας Τµηµατάρχης Παρατηρητηρίου, Τοµέας Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ , fax , Ζωή Παπασιώπη, Πολ. Μηχανικός ΑΠΘ, DEA Mgnt. Sc. Βοηθός Γενικός /ντής - Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης, ΕΟΑΕ τηλ , fax , Παρατηρητήριο Χωρικών Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού ΗΜΕΡΙΔΑ: «Παρατηρητήριο κοινωνικοοικονομικών μεγεθών και αστικών δεικτών Habitat», URBAN II Η Κομοτηνή στον 21ο αιώνα: Παρακολουθώντας το σήμερα Σχεδιάζοντας το αύριο B. Φούρκας Η εμπειρία του Παρατηρητηρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ: ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ-ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ Μάρτιος 2013 Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού προσφέρει γενικότερες υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού»

ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» ιήµερο «Real Estate Τάσεις και Προοπτικές Η συµβολή του Αγρονόµου Τοπογράφου Μηχανικού» Εισηγήτρια: Ζωή Παπασιώπη, Πολιτικός Μηχ., DEA Mgnt. Sc., Προϊσταµένη Τοµέα Υποστήριξης της ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας

Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Ο ρόλος της Εγνατίας Οδού στην ανάπτυξη της Το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Ζωή Παπασιώπη, Βοηθ. Γενικός ιευθυντής Εγνατία Οδός Α.Ε. 1 Αναπτυξιακό Συνέδριο Κεντρικής Μακεδονίας, 10-11/06/2005 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

παρατηρητήριο εγνατίας οδού

παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρατηρητήριο εγνατίας οδού 2009 παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ To Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού παρακολουθεί και ενημερώνει για τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ: ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΚΑΙ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ εκ. 2005 Η παρούσα Ενηµερωτική Έκθεση αποτελεί µια συνοπτική θεώρηση των επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στον

Διαβάστε περισσότερα

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού

1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού. Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1η έκθεση επιδράσεων της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: ρ Αθηνά Γιαννακού 1 σκοπιµότητα Το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ συντάσσει: Ετήσιες Εκθέσεις Αποτελεσµάτων: : Εξέλιξη των βασικών µεγεθών που παρακολουθούνται µέσω του

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού

Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού Εισηγητής: Σωκράτης Σεϊτανίδης Προοπτικές ανάπτυξης του Τουρισμού στην Ηγουμενίτσα και στο Νομό Θεσπρωτίας που διαμορφώνονται με την ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας

Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Εγνατία Οδός: Άξονας ανάπτυξης και συνεργασίας Η Εγνατία Οδός δεν αποτελεί μόνον έναν σημαντικό άξονα μεταφορών που συνδέει τα μεγάλα αστικά κέντρα και αναπτύσσει τον βορειοελλαδικό χώρο, αλλά αναμένεται

Διαβάστε περισσότερα

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. 1 3ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ REAL ESTATE REAL ESTATE - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΧΩΡΙΣ ΟΡΙΑ 11-13, Σεπτ. 2008 73η Δ.Ε.Θ. B. Φούρκας, Προϊστ. Παρατηρητηρίου Εγνατίας Οδού, ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Η επίδραση των οδικών αξόνων στην

Διαβάστε περισσότερα

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός

Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός Εισηγητής: Δρ Βασίλης Φούρκας Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ Βέροια, 09/05/2006 Ν. Έβρου και Εγνατία Οδός παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 1 Οι Χωρικές Επιδράσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού"

15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού 15 χρόνια εμπειρίας ενός μηχανισμού για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού" Η σημασία του έργου της Εγνατίας Οδού αλλά και το μέγεθος της

Διαβάστε περισσότερα

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ)

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ) ΩΣ ΜΟΙ ΠΑ ΣΤΩ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΝ ΑΣΚΗΣΩ (Ή, Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΒΑΘΡΩΝ) ρ Αθηνά ΜΟΥΡΜΟΥΡΗ Μηχανικός Περιβάλλοντος Χωροτάκτης Προϊσταµένη ΣΤ Τµήµ. Χωροταξίας, ΥΠΕΧΩ Ε Ηµερίδα ΤΕΕ για την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ.

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΑΒΑΝΑΣ Ν., ΚΑΥΚΑΛΑΣ Γ., ΜΟΥΤΣΙΑΚΗΣ Ε., ΠΙΤΣΙΑΒΑ Μ. Η παρουσίαση περιλαμβάνει 3 ενότητες: ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Αποτίμηση και αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ

Internet: http://www.egnatia.gr http://observatory.egnatia.gr. Εγνατία Οδός Α.Ε. 2005 ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα Έκθεση βασίζεται στα αποτελέσματα των δεικτών χωρικών επιδράσεων που επεξεργάζεται το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού Α.Ε., καθώς και στα δεδομένα της συνολικής Έκθεσης «Κατάσταση Περιφερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2015 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού

[ ] ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr. παρατηρητήριο εγνατίας οδού ] παρατηρητήριο εγνατίας οδού ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ 2014 http://observatory.egnatia.gr ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 2 Ένα εργαλείο στην υπηρεσία της ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η µεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σύµφωνα µε τον πληθυσµό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ (Α ΦΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 2014-2019 (Α ΦΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ) Αξιότιμοι συνάδελφοι, Οι Δήμοι, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων

3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων 3η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσµάτων Τα περιεχόµενα και οι τυχόν απόψεις που φιλοξενούνται στις εκθέσεις και τα κείµενα εργασίας του Παρατηρητηρίου δεν αντανακλούν απαραίτητα την σύµφωνη γνώµη της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση Μελέτης Επιδράσεων της Εγνατίας Οδού στην ΝΑ Ευρώπη: διατροπικότητα των µεταφορών, πολυκεντρική χωρική ανάπτυξη και διασυνοριακή εδαφική συνεργασία"- Κωδικός Αναφοράς 5265»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 m npcf ρπμμη ψβ tjw σ^πτυξπι ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΚΟΡΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ^ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Ε.Υ. ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57

1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42 1.2. ΖΩΝΗ ΣΥΝΟΡΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ...47 1.2. ΖΩΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ (TEN - TINA)...51 2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΙΚΤΩΝ... 57 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ i. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ...10 ii. ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ...11 ΕΚΤΕΝΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ... 13 EXECUTIVE SUMMARY... 29 1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ... 42 1.1. ΖΩΝΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ V...42

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο: πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 2 To πλαίσιο του χωρικού σχεδιασµού στην Ελλάδα Το κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος

Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος MEMO/07/506 Βρυξέλλες, 26 Νοεµβρίου 2007 Ελλάδα Επιχειρησιακό πρόγραµµα 2007-13: Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος 1. Επιχειρησιακό πρόγραµµα «Θεσσαλία Στερεά Ελλάδα Ήπειρος» - Πρόγραµµα στο πλαίσιο των στόχων

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι,

Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, Η Ελλάδα εκτιµούµε και τα στοιχεία το επιβεβαιώνουν- ότι αποτελεί ένα επιτυχηµένο παράδειγµα της Πολιτικής της Συνοχής της ΕΕ. Η επίπονη προσπάθεια σχεδόν δύο δεκαετιών συνέβαλε

Διαβάστε περισσότερα

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «Εκπόνηση µελέτης εικτών Προσπελασιµότητας για τους Τόπους Ειδικού Ενδιαφέροντος Κωδ. Αναφοράς 5403» ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑΣ Ο ΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ. Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Ιδέες από το Αναπτυξιακό Συνέδριο εκέµβριος 2005 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Από τη διενέργεια του Αναπτυξιακού Συνεδρίου της Περιφέρειας, αλλά και από τις επιµέρους συσκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ LIFE-NATURE EΘΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Πρωτοβουλία Επιτροπής ΦΥΣΗ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 2013 Η Στρατηγική για την 4 η Προγραµµατική Περίοδο Ιωάννης Φίρµπας Προϊστάµενος Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής, Σχεδιασµού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)

ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 ΤΟΣ Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics) Τομεακό Σχέδιο Αθήνα, 03.04.2014 Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί μια σύνθεση των απόψεων που μέχρι τώρα διατυπώθηκαν από Υπηρεσίες, Κοινωνικούς Εταίρους

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ

Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΗ 2 Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ Ε.Π. ΔΕΠΙΝ 2007-2013. (ΛΟΥΤΡΑΚΙ 20/03/2009) Α. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΠ ΑΝ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Νίκος Μποµπόλιας Πληθυσµός: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Παρατηρητήριο ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΩΝ ΓΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

παρατηρητήριο εγνατίας οδού

παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρατηρητήριο εγνατίας οδού παρακολούθηση των χωρικών επιδράσεων του αυτοκινητόδρομου 2013 h t t p : / / o b s e r v a t o r y. e g n a t i a. g r Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΕΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152)

Στόχος του Τμήματος: Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης (152) Το Τμήμα: Το Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 1989 με αρχική ονομασία «Τμήμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης». Ανήκει στην ομάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Από τις µεταβολές των γενικών όρων που είναι σηµαντικοί για την εκτέλεση του ΚΠΣ 2000-2006, κατά το έτος 2003 αλλά και τα σχετικά ευρήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.5 Ενίσχυση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 2η Ετήσια Έκθεση Αποτελεσμάτων Φεβρουάριος 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ...4 ΚΟ-Β-1: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ...6 ΚΟ-Β-2: ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΓΟΡΑΣ... 11 ΚΟ-Β-3: EΛΞΗ ΠΟΛΕΩΝ... 17 ΚΟ-Β-4: ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ... 22 ΚΟ-Β-5: ΕΠΙΠΕ Ο ΑΝΕΡΓΙΑΣ... 28 ΚΟ-Π-1: ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΑ ΜΕΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) μετσε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.).

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή για μη εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή (Παρατηρητήριο ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.). Στην παρούσα Θεματική Έκθεση εξετάζεται και αναλύεται, για την περίοδο 2009-2014 (και ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των πιο πρόσφατων στοιχείων), η εξέλιξη εξειδικευμένων δεικτών, οι οποίοι εκφράζουν και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΣΕΕ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 2011 2014 (άρ. 268, ν. 3852/2010) Νοέµβριος 2012 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη. Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών: Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ πύλη προς την Ευρώπη Καθ. Παρασκευάς Σαββαΐδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ... Τα συστήματα μεταφορών στην Ευρώπη αναπτύσσονταν κατά κύριο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ

«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.10 : «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΤΗ ΑΣΟΚΟΜΙΑ, ΤΗ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ταχ. /νση: ΥΨΗΛΑΝΤΗ 12 Ταχ.Κωδ: 35100- ΛΑΜΙΑ Τηλ.: 2231-052861-3/FAX 2231-052864 e-mail

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη. Αθήνα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Εκτενής Σύνοψη Αθήνα Απρίλιος 2008 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση» Στις επόμενες σελίδες γίνεται μια πρώτη προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας είναι η μικρότερη πληθυσμιακά Περιφέρεια της Ζώνης Επιρροής IV 1 της Εγνατίας Οδού (μόνιμος πληθυσμός 2001: 294.317

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο ρυθμό αύξησής

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικά Δελτία Δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού

Τεχνικά Δελτία Δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού Τεχνικά Δελτία Δεικτών του Παρατηρητηρίου της Εγνατίας Οδού Έκδοση: 04/2009 τεχνικά δελτία δεικτών, 2009 1 Το Παρατηρητήριο βασίζει τη διαχρονική καταγραφή, παρακολούθηση και μελέτη των χωρικών επιδράσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr

ΑΔΑ: ΒΙΦΓ9-ΟΔ1. e-mail:kitsios@epeaek.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ Μονάδα Α2 ιεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος

Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εφαρµογή τεχνολογιών για την αποτελεσµατική διαχείριση αστικών διανοµών: Τα αποτελέσµατα από το έργο CITY PORTS ρ. Ιωάννης Τυρινόπουλος Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06)

Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Εισήγηση της ΓΓΠΠ Αγγέλας Αβούρη στην ενημερωτική συνάντηση για τη δημιουργία Οργανισμού Τουριστικής Ανάπτυξης (23-11-06) Η χώρα μας είναι ένας από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Πολεοδοµίας και Χωροταξίας Ακαδ. Έτος 2004-2005 Περίληψη Εργασίας του µαθήµατος: Σύγχρονες πρακτικές του σχεδιασµού και δυναµική των χωρικών δοµών και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.)

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) ιαχειριστική Αρχή ΚΠΣ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1 ης Συνάντησης ιαβούλευσης για την κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης (Ε.Σ.Σ.Α.) 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης καταγράφει δεδομένα σχετικά με τα αεροδρόμια, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και τα λιμάνια που βρίσκονται στις Περιφέρειες της Ζώνης Επιρροής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ)

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Ποσοστό στη.. του Μέτρου. Ποσό (σε ΕΥΡΩ) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΜΕΤΡΟΥ 7.9 : «EΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» Α. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟΥ Κ.Π.Σ. 2000-2006 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση : Πιττακού 2-4, Αθήνα Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1,

Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Κατάταξη των Περιφερειών της Ζώνης Επιρροής IV της Εγνατίας Οδού 1, Ιούνιος 2008 Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) έχει τον μεγαλύτερο μόνιμο πληθυσμό (το 2001: 1.874.597 κατ.) και τον υψηλότερο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ

ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης προσδιορίζει τον πληθυσμό που δυνητικά ωφελείται από τον άξονα. Ο ωφελούμενος πληθυσμός εκτιμάται σε συνάρτηση, πρώτον, με την απόσταση επί του

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΤRΑ14: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά τα χαρακτηριστικά των μετακινήσεων επί του άξονα και ειδικότερα τα ακόλουθα: α) προέλευση-προορισμός

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013

Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέματα διπλωματικών εργασιών έτους 2012-2013 Θέμα 1: Διασύνδεση μεταφορών μικρών και μεγάλων αποστάσεων Εισαγωγή Στη λευκή βίβλο «WHITE PAPER Roadmap to a Single European Transport Area Towards a competitive

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου

Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ. στα πλαίσια της 4 ης Προγραµµατικής Περιόδου [202/Η72/ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΝΕΤ(1).DOC Σελ. 1/12 Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες µπορούν να δράσουν ως τοπικοί πολλαπλασιαστές επιταχυντές, σε εφαρµογή της

Διαβάστε περισσότερα

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 13 2-2009 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΣ ΜΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ κ. ΝΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ)

Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Αναπτυξιακό προφίλ της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΚΜ) Η ΠΚΜ είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της Ζώνης των Περιφερειών από τις οποίες διέρχεται η Εγνατία Οδός (Ζώνη IV) σε μόνιμο πληθυσμό (απογραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, )

ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΗ ΡΕΠΠΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ της IBTTA (Μεγάλη Βρετανία, 21.06.2010) Το πρόγραμμα (κατασκευής και βελτίωσης)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου

ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής. ρ Μαρία Κωστοπούλου ΕΣΠΑ 2014-2020 Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής ρ Μαρία Κωστοπούλου Προϊσταμένη Μονάδας Α Στρατηγικής και παρακολούθησης πολιτικών Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΔΙΑΤΡΟΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Μεθοδολογικά, η συνολική εκτίμηση των επιδράσεων προσεγγίζεται βάσει ενός θεωρητικού μοντέλου αξιολόγησης και ερμηνείας το οποίο ολοκληρώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ TRA10: ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΕΙΚΤΗ ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ Ο δείκτης εκτιμά την πυκνότητα όλου του οδικού δικτύου, καταταγμένου κατά κατηγορία, στη ζώνη των Περιφερειών διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των κάθετων

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΘΗΝΑ 1-8-2007 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κ. ΓΙΩΡΓΟΥ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και

(Αρµοδιότητες σχεδιασµού και παρακολούθησης προγραµµάτων) 7. Μελετά, σχεδιάζει και εισηγείται την εφαρµογή προγραµµάτων και (α) Αρµοδιότητες Γραφείου Προγραµµατισµού και Ανάπτυξης (Γενικές Αρµοδιότητες) 1. Παρέχει γραµµατειακή υποστήριξη προς το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Τουρισμού και τα Γραφεία του (διεκπεραίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020

ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΣΠΑ 2014-2020 - Με την παρούσα εγκύκλιο γίνεται αποτύπωση της προόδου των διαπραγµατεύσεων για τη διαµόρφωση του Κανονιστικού πλαισίου της νέας περιόδου, καθώς και των σηµαντικών

Διαβάστε περισσότερα

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1

Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων. ΥΠΑΝ - Δ/νση Υδατικού Δυναμικού Γ. 1 Υπουργείο Ανάπτυξης Διεύθυνση Υδατικού Δυναμικού & Φυσικών Πόρων 1 Θεσμικό Πλαίσιο Διαχείρισης Υδατικών Πόρων Πολυνομία, αντιφατικότητα, αποσπασματικότητα 1900-1985: 300 νόμοι, νομοθετικά, βασιλικά, προεδρικά

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

1. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο 7. «Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων του Eυρωπαϊκού Kοινωνικού Tαµείου», Eιδική Yπηρεσία Συντονισµού και Παρακολούθησης ράσεων EKT, Aθήνα 2003 203 Πλαίσιο ράσεων Eπικοινωνίας των Παρεµβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου

Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ του ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ - ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ Αποτελέσματα έρευνας εσωτερικού ερωτηματολογίου 13/30 ερωτηματολόγια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση)

KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) KOINO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ (Αναθεώρηση) INTERREG III A / PHARE CBC ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΕΙΣΑΓΩΓΗ I. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ To ΠΚΠ INTERREG IIIΑ/PHARE CBC Ελλάδα Βουλγαρία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΠ 2000-2006 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000 2006 NOΕΜΒΡΙΟΣ 2006 2 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014

ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2009-2012 Ιούνιος 2014 Το παρόν κείμενο εργασίας παρουσιάζει τα αποτελέσματα επεξεργασίας δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στις Περιφέρειες διέλευσης της Εγνατίας Οδού και των καθέτων

Διαβάστε περισσότερα

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Η Έννοια της Εταιρικής Σχέσης & τα νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δρ. Ράλλης Γκέκας Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΔΕ Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Δημάρχων & Δημοτικών Συμβούλων Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων:

Η Ενέργεια περιλαμβάνει ενδεικτικά τις ακόλουθες κατηγορίες Πράξεων: Ενέργεια 2.1.2 : Αξιολόγηση εκπαιδευτικού έργου Για να βελτιωθεί η ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου που αφορά την πρωτοβάθμια, την δευτεροβάθμια γενική και τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS)

Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών. (Geographical Information Systems GIS) Τι είναι τα Συστήµατα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographical Information Systems GIS) ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ Εισαγωγή στα GIS 1 Ορισµοί ΣΓΠ Ένα σύστηµα γεωγραφικών πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α.

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΘ. Κ.. ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗ, ΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Β. ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ, ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗ ΚΑΘ. Κ. Θ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΟ, ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΑΞΗΣ ΚΑΘ. Κ. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Διαβάστε περισσότερα

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα»

«Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» «Καθ οδόν προς την προσβασιμότητα» του Andrea Campagna, τεχνικού & επιστημονικού συντονιστή του έργου FutureMed Project n 2S-MED11-29 Project co-funded by the European Regional Development Fund (ERDF)

Διαβάστε περισσότερα

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας»

«Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Τοµέας : METAΦΟΡΕΣ & Logistics 1 η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ» «Η συµβολή του τοµέα των µεταφορών στην οικονοµία της Ελλάδας και ο ρόλος της έρευνας» Μαρία Μποϊλέ,

Διαβάστε περισσότερα