ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE"

Transcript

1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ INNOVATIVE ACTIONS IN THE REGION OF WESTERN GREECE ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

2 1

3 Καινοτοµία στην Περιφέρεια υτικής Ελλάδας Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας (Π Ε) είναι µία από τις σηµαντικότερες Περιφέρειες παραγωγής καινοτοµίας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Η καινοτοµία που παράγεται από τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα και τις ιδιωτικές πρωτοβουλίες και επιχειρήσεις αφορά σε ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, όπως είναι η πληροφορική, το εθνικό και διεθνές εµπόριο, ο τουρισµός και ο πολιτισµός, οι χρηµατοδοτικοί φορείς και οι τράπεζες, κ.α. Η Περιφέρειά µας έχει συµµετάσχει ή συµµετέχει σε διάφορα Κοινοτικά Προγράµµατα για την Περιφερειακή Καινοτοµία, µεταξύ άλλων τα παρακάτω: RURAL MARKET PLACE στο Πρόγραµµα «Στρατηγικές Περιφερειακής Καινοτοµίας» που αφορούσε τη δηµιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου προώθησης αγροτικών προϊόντων, WISE: Western Greece Region Integrated Strategy for Employment Stimulation στο Πρόγραµµα «Καινοτόµα Μέτρα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου (ΕΚΤ)» που αφορά την υλοποίηση µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής για την ενίσχυση της απασχόλησης στη υτική Ελλάδα INN ACT στο Πρόγραµµα «Καινοτόµες ράσεις του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)» που αφορά σε καινοτόµες δράσεις στη δικτύωση των επιχειρήσεων, στο ηλεκτρονικό εµπόριο, στην υγεία, στη βιολογική γεωργία, κ.α. Συνέργιες µε συναφή Εθνικά Προγράµµατα Εκτός από τη συµµετοχή της Περιφέρειάς µας σε Κοινοτικά Προγράµµατα για την Περιφερειακή Καινοτοµία, υπάρχει και µια σειρά άλλων Εθνικών Προγραµµάτων που εµπλέκεται, και αφορούν δράσεις συναφείς µε την Καινοτοµία. Αυτά είναι τα παρακάτω: 1 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠΚτΠ) Έχουν ενταχθεί σε κάποιες Παρεµβάσεις του ΕΠΚτΠ συµπληρωµατικές δράσεις ως προς το Πρόγραµ- µα Καινοτόµων Ενεργειών του ΕΤΠΑ. 2 Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα υτικής Ελλάδας στο Γ ΚΠΣ (ΠΕΠ) Έχουν ενταχθεί σε αρκετά Μέτρα του ΠΕΠ συµπληρωµατικές δράσεις ως προς το Πρόγραµµα Καινοτόµων Ενεργειών του ΕΤΠΑ. 2

4 Innovation in the Region of Western Greece Region of Western Greece (RWG) is one of the most important regions in terms of innovation production in Greece and Europe. The innovation coming from the educational institutions and the private initiatives and companies, is concerned with a wide range of activities, such as informatics, the national and international trade, the tourism and the civilization, funding organisations and banks, etc. Our Region has participated or is participating in several Community Programmes related to Regional Innovation, which can be synopsised as follows: RURAL MARKET PLACE in the Programme «Strategies of Regional Innovation (RISI II)», which was concerned with the creation of an electronic network for the promotion of rural products, WISE: WESTERN GREECE REGION INTEGRATED STRATEGY FOR EMPLOYMENT STIMULATION in the Programme «Innovative Measures of the European Social Fund (ESF)», which is concerned with the implementation of an integrated strategy for the strengthening of the employment in Western Greece, INN ACT in the Programme of «Innovative Actions of the European Regional Development Fund (ERDF)», which is concerned with innovative acts in sectors, such as the networking of companies, the electronic commerce, the health, the organic farming, etc. Synergies with related National Programmes Besides the participation of our Region in Community Programmes related to Regional Innovation, there are also other National Programmes in which our Region is involved. These Programmes comprise actions that are related to the Innovation and can be summarised as follows: 1 Regional Operational Program «Information Society» (ROP IS) Complementary act with regard to the Program of Innovative Actions of ERDF have been incorporated to some sectors of ROP IS. 2 Regional Operational Program of Western Greece in CSF 3rd (ROP WG) Complementary acts with regard to the Program of Innovative Actions of ERDF have been incorporated to some Sub-Actions of ROP WG. 3

5 ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΝΝ ACT Τοµείς του ΕΤΠΑ που καλύπτει περιφερειακή οικονοµία βασισµένη στη γνώση και την τεχνολογική καινοτοµία eeuroperegio: η κοινωνία των πληροφοριών στην υπηρεσία της περιφερειακής ανάπτυξης περιφερειακή ταυτότητα και αειφόρος ανάπτυξη Περίληψη του Προγράµµατος Η Π Ε έχει εκπονήσει ένα Πρόγραµµα Καινοτόµων Ενεργειών, το οποίο στοχεύει στο να υποστηρίξει αποφασιστικά την καινοτοµία στα γεωγραφικά και διοικητικά της όρια, ενώ την ίδια στιγµή µειώνει «το τεχνολογικό χάσµα», το οποίο την χωρίζει από άλλες πιο αναπτυγµένες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το σκοπό αυτό έχει επιλέξει να καλύψει µέσω ενός καλά σχεδιασµένου αριθµού Υποπρογραµµάτων και τους τρεις στρατηγικούς τοµείς του ΕΤΠΑ µε την προοπτική της τόνωσης της περιφερειακής της οικονοµίας, της ώθησης της περιφερειακής της ανάπτυξης, και της διατήρησης της περιφερειακής της ταυτότητας. Η εκτεταµένη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών εγγυάται την αποτελεσµατικότητα του εγχειρήµατος και εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράµµατος. Η Π Ε επιχειρεί να παίξει έναν συµπληρωµατικό αλλά κρίσιµο ρόλο στην εφαρµογή υπαρχόντων και ανερχόµενων καινοτόµων µηχανισµών και διαδικασιών σε υψηλής προτεραιότητας περιφερειακούς τοµείς ευθύνης της, όπως είναι η ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ, η υγεία και η ασφάλεια των πολιτών, η µετάβαση στη νέα ψηφιακή οικονοµία, και η στήριξη του παραδοσιακού παραγωγικού τοµέα. Στόχοι του Προγράµµατος Η Π Ε έχει θέσει µια σειρά από στρατηγικούς στόχους για την επίτευξη του Προγράµµατος, όπως: να ανοίξει κανάλια γόνιµης επικοινωνίας µεταξύ των ερευνητικών και καινοτοµικών Φορέων και των ΜΜΕ στην Περιφέρεια για την εύκολη διάδοση και διάχυση των τεχνολογικών καινοτοµιών να αποκαταστήσει σταθερές και χρήσιµες γέφυρες συνεργασίας και µεταφοράς τεχνογνωσίας ανάµεσα σε δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς και ιδιωτικές εταιρείες έρευνας και ανάπτυξης της Περιφέρειας για την οµαλή ενσωµάτωση καινοτόµων µεθόδων και τεχνικών στην παραγωγή των τελευταίων να συµβάλλει στη δηµιουργία ειδικών χρηµατοδοτικών µέσων για νέες επιχειρήσεις και νέους επιχειρη- µατίες να βοηθήσει τον οικονοµικό µετασχηµατισµό ενός αριθµού ΜΜΕ σε βιώσιµες και µε προοπτική επιχειρήσεις της νέας ψηφιακής οικονοµίας να βελτιώσει την παροχή ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης ιδιαίτερα σε αποµακρυσµένες περιοχές της Περιφέρειας να αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας ιδιαίτερα για τα ηλικιωµένα άτοµα και τα άτοµα µε ειδικές ανάγκες να προωθήσει νέες εναλλακτικές λύσεις στον τοµέα της αγροτικής παραγωγής, οι οποίες να είναι πιο φιλικές στο περιβάλλον και πιο υγιεινές από τις υπάρχουσες 4

6 THE PROGRAMME INN ACT ERDF Strag Themes that Covers regional economy based on knowledge and technological innovation eeuroperegio: the information society at the service of regional development regional identity and sustainable development Summary of programme RWG has elaborated a Programme of Innovative Actions, which is aiming at supporting decisively the innovation in its geographical and administrative limits while at the same time reducing the technology gap that separates it from other more developed Regions in the European Union. Towards this aim it has chosen to cover through a well-planned number of actions all the three strategic themes of the ERDF with the view of vivifying its regional economy, boosting its regional development, and stressing and maintaining its regional identity. The extensive use of the new information and communication technologies warranties the efficiency of the endeavour and ensures the success of the Programme. RWG attempts to play a supplementary but crucial role to the application of state-of-the-art and emerging innovative mechanisms and processes to high priority regional sectors of its responsibility, such as competitiveness of SMEs, health and safety of citizens, transition to the new digital economy, and support of the traditional production sector. Programme objectives RWG has set a series of strategic objectives and has undertaken clear commitments for their successful achievement. These objectives are analysed as follows: to open channels of fruitful communication between research organisations and SMEs in the region for the easy diffusion of the technological innovation to establish constant and useful bridges of collaboration and exchange of know-how between public research institutions and private R&D companies of the region in order for the latter to smoothly incorporate innovative methods and techniques in their production to contribute to the creation of new funding means for start-ups to help the economical transformation of a number of SMEs into viable and prospective companies of the new digital economy to improve the provision of health care particularly in isolated areas of the region to increase the level of safety particularly for elderly and persons with special needs to promote new alternative solutions in the agricultural production sector, which are more friendly to the environment and more healthy than the existing ones. 5

7 Στρατηγική του Προγράµµατος Όπως έχει ήδη αναφερθεί, αυτό το Πρόγραµµα έχει εκπονηθεί µε την συµµετοχή των συνεργατών και από το δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα της Περιφέρειας. Η Π Ε λαµβάνοντας υπόψη το κοινωνικό, οικονοµικό και επιστηµονικό υπόβαθρο της υτικής Ελλάδας, καθώς και τη γραµµή κατεύθυνσης προς την καινοτοµία, έχει καθορίσει τέσσερα στρατηγικά Υποπρογράµ- µατα, τα οποία θα βελτιώσουν το επίπεδο της καινοτοµίας στην περιφέρεια. Αυτά είναι: 1 Προώθηση και εφαρµογή των καινοτοµιών για την ενδυνάµωση του ανταγωνισµού των MMΕ µέσω πρόσφατων τεχνολογικών βελτιώσεων. 2 Υποστήριξη των ΜΜΕ για την εύκολη µετάβασή τους στην Ψηφιακή Οικονοµία. 3 Χρήση καινοτόµων υπηρεσιών στην υγεία και σε τοµείς ασφάλειας των πολιτών. 4 Στήριξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τοµέα µε την υιοθέτηση καινοτόµων τεχνολογιών. Επιπλέον, η Π Ε προκειµένου να µεταφέρει τις απαιτούµενες γνώσεις και να ανταλλάξει εµπειρίες µε άλλες Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, που εφαρµόζουν παρόµοια Υποπρογράµµατα σε δικά τους Προγράµµατα, έχει προβλέψει ένα επιπρόσθετο ειδικό Υποπρόγραµµα στο Πρόγραµµά της, το οποίο είναι: 5 Η συµµετοχή σε ένα ιαπεριφερειακό ίκτυο Καινοτοµίας. Τα παραπάνω Υποπρογράµµατα έχουν δοµηθεί σε κατάλληλα Μέτρα, τα οποία καλύπτουν το σκοπό αυτών των Υποπρογραµµάτων και τα περιγράφουν καλύτερα. Αυτά τα Μέτρα περιλαµβάνουν διαφόρων ειδών δράσεις (π.χ. µελέτες, έρευνες αγοράς, δοκιµαστικά σχέδια, σχέδια προβολής, δοκιµαστικά συστή- µατα, δοκιµαστικές εφαρµογές, δοκιµαστικές υπηρεσίες, κ.λ.π.). Υπάρχει µία σαφής συνέργια µεταξύ του Προγράµµατος αυτού και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος της υτικής Ελλάδας, καθώς και του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµµατος για την Κοινωνία της Πληροφορίας στη υτική Ελλάδα. Ήταν επιδίωξη του Προγράµµατος αυτού να µην επαναλάβει ή να συµπτύξει τις δράσεις καινοτοµίας από τα προαναφερθέντα δύο Επιχειρησιακά Προγράµ- µατα. Η υλοποίηση του Προγράµµατος σε κάθε Υποπρόγραµµα, εκτός του ειδικού, έχει υλοποιηθεί σε δύο Φάσεις: Φάση 1 Περιελάµβανε το σχεδιασµό των τεσσάρων Υποπρογραµµάτων του Προγράµµατος. Φάση 2 Περιλαµβάνει όλες εκείνες τις προπαρασκευαστικές δράσεις (π.χ. µελέτες, έρευνες αγοράς, δηµιουργία βάσης δεδοµένων, στήσιµο στο Internet πληροφοριακών ιστοσελίδων, δηµιουργία νέων µέσων χρη- µατοδότησης, κ.λ.π ), οι οποίες πρέπει να προηγηθούν πριν από οποιαδήποτε άλλη πιλοτική ανάπτυξη ή δοκιµαστική εφαρµογή. Έπειτα, δράσεις, όπως τα πιλοτικά σχέδια, τα σχέδια επίδειξης, οι πιλοτικές εφαρ- µογές στην καινοτοµία, η χρηµατοδότηση των καινοτόµων τεχνολογιών κ.λ.π., συµπεριλήφθηκαν σε αυτή τη Φάση. Κάθε Υποπρόγραµµα του Προγράµµατος, εκτός από το ειδικό, υλοποιήθηκε µέσω ανοιχτών προκηρύξεων για προτάσεις. Γι αυτό το σκοπό, σε κάθε Υποπρόγραµµα του Προγράµµατος, είχαν προβλεφθεί ενδεικτικά αντικειµενικά κριτήρια επιλογής. 6

8 Programme Strategy As mentioned above, this Programme has been elaborated with the participation of partners from both the public and private sector of the Region. RWG, taking into consideration the social, economical, and scientific background of Western Greece, as well as the direction lines for the innovation, has defined four strategic Actions that will ameliorate the level of innovation in the region. These are as follows: 1 Promotion and implementation of innovations for strengthening SMEs competitiveness through recent technological advances. 2 SMEs support for easy transition to the new Digital Economy. 3 Use of innovative services in the health and safety sectors for the citizens. 4 Support of organic farming by adoption of innovative technologies. Furthermore, in order for RWG to transfer know-how and exchange experiences with other prospective Regions of the European Union that implement similar Actions in their own Programmes, it has foreseen an additional special Action in its Programme, that is: 5 Participation in an Ιnterregional Ιnnovation Νetwork. The above Actions have been specialised in appropriate Sub-Actions that cover the scope of these Actions and better describe them. These Sub-Actions are referred to acts of different kinds (e.g., studies, market researches, pilot projects, demonstration projects, pilot systems, trial applications, pilot services, etc.). There is a clear synergy between this Programme and the ROP WG as well as the ROP IS in Western Greece. It was pursued in this Programme not to repeat or overlap innovative acts from the aforementioned two Operational Programmes. The implementation of the Programme in any Action, except the special one, has been realised in two Phases: Phase 1 It included the drawing up of the four Actions of the Programme. Phase 2 It comprises all those preparatory acts (e.g., studies, market researches, creation of databases, set up of information Internet websites, creation of new funding means, etc.) that need to be preceded before any other pilot development or trial application. Afterwards, acts, such as pilot projects, demonstration projects, trial applications of innovations, funding of innovative technologies, etc., were included in this Phase. Every Action of the Programme, except the special one, was carried out through open calls for proposals. For this purpose, indicative project selection criteria had been foreseen in any Action of the Programme. 7

9 οµή του Προγράµµατος ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1: Προώθηση και υλοποίηση καινοτοµιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ µέσω σύγχρονων τεχνολογιών Το Υποπρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα παρακάτω Μέτρα: ÌÝôñï Á í ô é ê å ß ì å í ï 1.1 ÂáóéêÝò äñüóåéò ãéá ôçí êáéíïôïìßá êáé ôçí áíüðôõîç 1.2 ÄñÜóåéò åíóùìüôùóçò êáéíïôüìùí ìåèüäùí óôçí ðáñáãùãéêþ äéáäéêáóßá 1. Äçìéïõñãßá ìç áíéóìïý ðáñáêïëïýèçóçò (ÐáñáôçñçôÞñéï) ôùí ðáñáãùãéêþí êõñßùò êëüäùí, ìå óôü ï ôçí õðïâïþèçóç äéêôõþóåùí ìåôáîý åðé åéñþóåùí 2. Åíßó õóç ôùí ÌÌÅ ôçò ÐÄÅ ìýóù ðñïãñáììüôùí åöáñìïóìýíçò Ýñåõíáò êáé åéóáãùãþò êáéíïôïìßáò ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2: Υποστήριξη ΜΜΕ για την εύκολη µετάβασή τους στη νέα ψηφιακή οικονοµία Το Υποπρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα παρακάτω Μέτρα: ÌÝôñï Á í ô é ê å ß ì å í ï Äçìéïõñãßá âáóéêþò õðïäïìþò õðïóôþñéîçò ôïõ çëåêôñïíéêïý åðé åéñåßí ÁíÜðôõîç ôïõ çëåêôñïíéêïý åðé åéñåßí Åíßó õóç êáé åðéâñüâåõóç ôçò êáéíïôïìßáò óôï çëåêôñïíéêü åðé åéñåßí ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3: Αξιοποίηση καινοτόµων υπηρεσιών στους τοµείς υγείας και ασφάλειας για τον πολίτη Το Υποπρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα παρακάτω Μέτρα: ÌÝôñï Á í ô é ê å ß ì å í ï Õëïðïßçóç åíüò ðñïçãìýíïõ ôå íïëïãéêïý óõóôþìáôïò ãéá ôçí áíôéìåôþðéóç åðåéãüíôùí éáôñéêþí ðåñéóôáôéêþí (ðñïíïóïêïìåéáêþí õðïóôçñéêôéêþí õðçñåóéþí ôñáýìáôïò) ÁíÜðôõîç óõóôþìáôïò åðáãñýðíçóçò éáôñïôå íïëïãéêþí ðñïúüíôùí (ÓÅÉÐ) ÁíÜðôõîç óõóôþìáôïò ðáñï Þò çëåêôñïíéêþí õðçñåóéþí åöçóõ áóìïý êáô' ïßêïí ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 4: Υποστήριξη της βιολογικής γεωργίας µέσω υιοθέτησης καινοτόµων τεχνολογιών Το Υποπρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει τα παρακάτω Μέτρα: ÌÝôñï Á í ô é ê å ß ì å í ï ÁíÜëõóç ôïõ ôñüðïõ äéá åßñéóçò ôùí âéïëïãéêþí êáëëéåñãåéþí ìå áíüêëçóç ôïõ éóôïñéêïý ôçò êáëëéýñãåéáò ÓõãêñéôéêÝò ìåëýôåò ôùí åðéðôþóåùí ôçò ñýðáíóçò ôïõ õðåäüöïõò êáé ôùí õäüôùí óôç âéïëïãéêþ êáé óõìâáôéêþ ãåùñãßá êáé åêôßìçóç ôçò åðéêéíäõíüôçôáò óôçí áíèñþðéíç õãåßá Âåëôßùóç ôùí õðçñåóéþí ó åôéêþí ìå ôç äéüãíùóç ôùí áóèåíåéþí êáé ôùí å èñþí ôùí êáëëéåñãåéþí Äçìéïõñãßá Ãñáöåßïõ ÅîõðçñÝôçóçò Ðïëéôþí ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 5: ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 6: Συµµετοχή σε ένα διαπεριφερειακό δίκτυο καινοτοµίας Τεχνική βοήθεια 8

10 Structure of the Programme ACTION 1: Promotion and implementation of innovations for strengthening SMEs competitiveness through recent technological advances This Action comprises the following Sub-Actions: Sub-Action 1.1 D e s c r i p t i o n Baseline projects for innovation and development 1.2 Projects for incorporating innovation in the production process 1. Establishment of a supervising mechanism (Observatory) of mainly the production sectors, with the aim of assisting the associations between SMEs 2. Enhancement of the SMEs in RWG through projects of applied research and introduction of innovation ACTION 2: SMEs support for easy transition to the new digital economy This Action comprises the following Sub-Actions: Sub-Action D e s c r i p t i o n Creation of a basic structure for supporting e-business Development of the e-business Enhancement and reward of innovation in e-business ACTION 3: Use of innovative services in the health and safety sectors for the citizens This Action comprises the following Sub-Actions: This Sub-Action comprises the following Sub-Actions: D e s c r i p t i o n 3.1 Implementation of an advanced technological system for treatment of medical - emergency situations (pre-hospital trauma support services) Medical Devices Vigilance System (MDVS) "Peace of mind" residential e-services ACTION 4: Support of organic farming by adoption of innovative technologies This Action comprises the following Sub-Actions: This Sub-Action Action comprises the following Sub-Actions: D e s c r i p t i o n Analysis of organic farming management practices 4.1 and retracting of the cultivation status 4.2 Comparative investigations on the contamination of soil and water in organic and conventional agriculture and human health risk assessment Improvement of the services relative to disease and pest diagnosis Creation of a Citizen Help Desk ACTION 5: ACTION 6: Participation in an interregional innovation network Technical assistance 9

11 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 Προώθηση και υλοποίηση καινοτοµιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ µέσω σύγχρονων τεχνολογιών ΜΕΤΡΟ 1.1 Βασικές δράσεις για την καινοτοµία και την ανάπτυξη Περιεχόµενο: Το Μέτρο αυτό περιλαµβάνει τις απαραίτητες δράσεις για την αξιοποίηση του ιαδικτύου προς όφελος της εισαγωγής, διάδοσης και χρήσης των καινοτοµιών και καλύπτει τις ανάγκες επαφών µεταξύ παραγωγών και χρηστών των καινοτοµιών. Επίσης, καλύπτει την έλλειψη της απαραίτητης εξοικείωσης των ΜΜΕ µε τη νέα κατάσταση που διαµορφώνεται απ την εµφάνιση των νέων τεχνολογικών εξελίξεων και παρέχει υποστήριξη των ΜΜΕ σε κρίσιµα ζητήµατα µέσω του ιαδικτύου. Στόχοι: ΑΝΑ ΟΧΟΣ Εργαστήριο Πληροφοριακών Συστηµάτων Υψηλών Επιδόσεων Πανεπιστήµιο Πατρών Η εξοικείωση των ΜΜΕ µε τις σηµερινές υπηρεσίες πληροφόρησης µέσω του ιαδικτύου και η ενίσχυση της σχετικής «κουλτούρας» στην περιφέρεια. Η προώθηση της αξίας και της χρήσης της καινοτοµίας, µε την ενεργοποίηση και τη διαδικτυακή παρουσία των παραγωγών καινοτοµιών από τα ερευνητικά ιδρύµατα της Περιφέρειας και, τελικά, από όλον τον κόσµο. Η παροχή υποστήριξης on-line για την ανάπτυξη δράσεων σχετικών µε την εισαγωγή καινοτο- µιών σε επιλεγµένους τοµείς οικονοµικής δραστηριότητας στην περιφέρεια. Προϋπολογισµός: Συνολικό Κόστος: Κοινοτική Συµµετοχή: Ιδιωτική Συµµετοχή: - Αποτελέσµατα: Υλοποίηση πλήρως λειτουργικής Πύλης ιαδικτύου για την προώθηση και προβολή της καινοτοµίας στην Π Ε υνατότητα δηµιουργίας επαφών µεταξύ παραγωγών και χρηστών των καινοτοµιών και αναζήτησης συνεργασιών µεταξύ των ΜΜΕ τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Υπηρεσία Ασύγχρονης Εκπαίδευσης - Συνεργατικής Μάθησης για την εξοικείωση των ΜΜΕ µε τις νέες τεχνολογίες Εµπλουτισµός του περιεχόµενου σε καθηµερινή βάση µέσω των on-line υπηρεσιών της Πύλης Ολοκλήρωση µελέτης βιωσιµότητας και αξιοποίησης των αποτελεσµάτων του έργου Σηµαντικά µεγάλη επισκεψιµότητα της Πύλης παρόλο που η χρονική περίοδος που έχει ανακοινωθεί η λειτουργία της είναι µικρή 10

12 ACTION 1 Promotion and implementation of innovations for strengthening SMEs competitiveness through recent technological advances SUB-ACTION 1.1 Baseline projects for innovation and development Content: This Sub-Action includes the indispensable acts for the exploitation of Internet in the direction of the introduction, dissemination and use of innovations, and covers the necessity of contacts between the producers and the users of the innovations. In addition, this Action covers the lack of the necessary familiarisation of SMEs with the new situation, which is formulated after the emergence of the new technological achievements, and provides support to SMEs at critical issues via the Internet. CONTRACTOR High Performance Information Systems Laboratory University of Patras Goals: Familiarisation of the SMEs with the current information services through the Internet and support of the relative «culture» in the region. Promotion of the importance and use of innovation, with the activation and the Internet «presence» of innovation producers from the research institutions of the Region and, finally, all over the world. On-line support for developing acts related with the introduction of innovations in selected sectors of economic activity in the region. Budget: Total Cost: Community Contribution: Private Sector Contribution: - Achievements: Implementation of the full functional Portal for the promotion and dissemination of innovation in RWG Possibility of contacts creation between producers and users of innovations and of partnership searches between SMEs in national and European level Supporting training in the innovative technologies via Internet services, Asynchronous Teleeducation and e-learning, aiming at the familiarization of the SMEs with Information Society Technologies Insertion of innovations produced in RWG into the Portal in everyday basis through the provided on-line services Completion of the sustainability study and the study of exploitation of results Significant number of visits, although the Portal is not on-line for a long period of time 11

13 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 ΜΕΤΡΟ 1.2 ράσεις ενσωµάτωσης καινοτόµων µεθόδων στην παραγωγική διαδικασία ράση 1.2.1: ηµιουργία µηχανισµού παρακολούθησης (Παρατηρητήριο) των παραγωγικών κυρίως κλάδων, µε στόχο την υποβοήθηση δικτυώσεων µεταξύ επιχειρήσεων ράση 1.2.2: Ενίσχυση των ΜΜΕ της Π Ε µέσω προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας και εισαγωγής καινοτοµίας ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑΣ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΤΡΑ Περιεχόµενο Το Μέτρο αυτό περιλαµβάνει δράσεις για την ενσωµάτωση της καινοτοµίας στην παραγωγική διαδικασία στην Π Ε. Ειδικότερα, έµφαση δίνεται στη δηµιουργία ενός µηχανισµού παρακολούθησης (Παρατηρητηρίου) των παραγωγικών κυρίως κλάδων µε στόχο την υποβοήθηση δικτυώσεων µεταξύ επιχειρήσεων, στη δηµιουργία ενός ταµείου χρηµατοδότησης προεπιλεγµένων επιχειρήσεων (υφιστάµενων ή και νέων) µέσω επιχειρηµατικών σχεδίων για την υιοθέτηση καινοτόµων µεθόδων στην παραγωγική και λειτουργική διαδικασία και στην εκ των υστέρων αξιολόγηση των αποτελεσµάτων αυτών. Στόχοι: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων των επιχειρήσεων µε την τεχνολογική αναβάθµιση και την εισαγωγή καινοτοµίας σε προϊόντα και παραγωγικές µεθόδους. ηµιουργία συνεργατικής νοοτροπίας µεταξύ επιχειρηµατιών οµοειδών κυρίως επιχειρήσεων. Ενίσχυση της διασύνδεσης των ερευνητικών δραστηριοτήτων (Πανεπιστηµίων, ΤΕΙ, Ερευνητικών Ινστιτούτων, Επιστηµονικών Πάρκων), µέσω κοινών προγραµµάτων εφαρµοσµένης έρευνας και ανάπτυξης. Υποστήριξη επιχειρήσεων της περιοχής που ανήκουν σε στρατηγικούς βιοµηχανικούς κλάδους. Προϋπολογισµός: Συνολικό Κόστος: Κοινοτική Συµµετοχή: Ιδιωτική Συµµετοχή: Αποτελέσµατα: Υλοποίηση του διαδικτυακού τόπου του Παρατηρητηρίου Εκπόνηση µελετών σκοπιµότητος, υποστήριξη και δηµιουργία τουλάχιστον ενός δικτύου συνεργασίας (κλάδος Μεταφορών) ηµιουργία και δοκιµαστική λειτουργία ολοκληρωµένου µηχανισµού προεπιλογής, υποστήριξης και τελικής επιλογής επιχειρήσεων που προτίθενται να επενδύσουν σε καινοτοµικές τεχνολογίες, µε την συνεργασία τοπικών τεχνολογικών φορέων Προεπιλογή, αξιολόγηση, τελική επιλογή και υλοποίηση 4 καινοτοµικών έργων Ενεργοποίηση τοπικών τεχνολογικών φορέων, οι οποίοι µέσω Τεχνοδιαγνώσεων έχουν την δυνατότητα εντοπισµού δυνητικών καινοτοµικών παρεµβάσεων στις µεταποιητικές κυρίως επιχειρήσεις της Π Ε Αξιολόγηση του µοντέλου πιλοτικής ενίσχυσης και προώθησης της Καινοτοµίας στην Π Ε, για επέκταση (π.χ. venture capital) και µόνιµη λειτουργία Προγράµµατος µε ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία θα ισχύει όσο θα διατίθενται κονδύλια 12

14 ACTION 1 SUB-ACTION 1.2 Projects for incorporating innovation in the production process Act 1.2.1: Establishment of a supervising mechanism (Observatory) of mainly the production sectors, with the aim of assisting the associations between SMEs Act 1.2.2: Enhancement of the SMEs in Region of Western Greece through projects of applied research and introduction of innovation CONTRACTOR HELLENIC REPUBLIC CHAMBER OF ACHAIA MICHALAKOPOULOU PATRAS Content: This Sub-Action comprises acts for incorporating innovation in the production process in RWG. Specifically, emphasis is given on the creation of a supervising mechanism (Observatory) of mainly the production sectors, aiming at the establishment of associations between enterprises, the creation of a financing fund for pre-selected enterprises (current or new) through business plans related with the adoption of innovative methods in the production and functional process, as well as the ex-post evaluation of their results. Goals: Improvement of the competitiveness of the SME s products through the technological upgrade and the introduction of innovation in products and production processes. Establishment of cooperation among businessmen of enterprises with similar activities. Enhancement of the interconnection of research activities (universities, technological institutions, research institutes, scientific parks), through common projects of applied research and development. Support to local enterprises belonging to strategic industrial domains. Budget: Total Cost: Community Contribution: Private Sector Contribution: Achievements: Implementation of the Observatory web site Elaboration of feasibility studies, consultancy and creation of at least one local cluster (Transportation sector) Establishment and pilot operation of an integrated mechanism for pre-selection, consultancy support, and final selection of companies willing to invest in innovative technologies, in collaboration with local technological organisations Pre-selection, evaluation, final selection, and implementation of 4 innovative projects Active involvement of local research and technological organisations that can identify potential innovative interventions during Technical Auditing of mainly manufacturing local firms Evaluation of the overall pilot model for support and promotion of Innovation in RWG, with regard to future extension of activities (e.g. venture capital), and continuous implementation of a Programme through an open Call for Proposals, which will be open until all available funds are consumed 13

15 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 Υποστήριξη ΜΜΕ για την εύκολη µετάβασή τους στη νέα ψηφιακή οικονοµία ΜΕΤΡΟ 2.1 ηµιουργία βασικής υποδοµής υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν Περιεχόµενο Το Μέτρο 1 του Υποπρογράµµατος 2 στοχεύει στη δηµιουργία βασικής υποδοµής υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Π Ε, στα πλαίσια του συνολικού στόχου του Υποπρογράµµατος 2 της υποστήριξης των ΜΜΕ της Π Ε για την προσαρµογή της στις συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας µε την αξιοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών και πρακτικών στο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν. ΑΝΑ ΟΧΟΣ 1928 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΙΑΣ Στόχοι ηµιουργία δικτύου υποστήριξης του ηλεκτρονικού επιχειρείν, µε την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδοµής των φορέων (π.χ. Επιµελητηρίων, Ηλεκτρονικού Κέντρου Εµπορίου. Ελλάδος, κ.α.) και συµµετοχή εκπροσώπων της Π Ε, των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και των φορέων που εκπροσωπούν ΜΜΕ. ηµιουργία δικτυακού χώρου για την αποτελεσµατική και συστηµατική προβολή των επιχειρηµατικών και αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Π Ε. ηµιουργία ενός οργανωµένου πλαισίου δηµιουργίας εταιρικών sites και ηλεκτρονικής προβολής των ΜΜΕ. ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου επιχειρηµατικού καταλόγου στο διαδίκτυο που θα περιλαµβάνει όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις της Π Ε µε αξιοποίηση των Μητρώων όλων των Επιµελητηριακών φορέων. Προϋπολογισµός: Συνολικό Κόστος: Κοινοτική Συµµετοχή: Ιδιωτική Συµµετοχή: Αποτελέσµατα: Νέες εφαρµογές προβολής των Αναπτυξιακών υνατοτήτων της Περιφέρειας ηµιουργία web-site για 400 επιχειρήσεις της Π Ε Πολυγλωσσική προβολή (Ελληνικά Αγγλικά) υνατότητα Επιλογής µορφότυπου (template) παρουσίασης (style, χρώµα κ.α.) υνατότητα τροποποίησης των στοιχείων από την ίδια την επιχείρηση µε την χρήση ειδικού κωδικού ασφαλείας µέσω ειδικής εφαρµογής ηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ηλεκτρονικού επιχειρηµατικού καταλόγου στο διαδίκτυο µε την προβολή όλων των επιχειρήσεων της Π Ε, µέσω της αυτόµατης σύνδεσης µε τα Μητρώα των Επιµελητηρίων (προβολή επιχειρήσεων) Εναρµόνιση Κωδικοποίησης Ενέργειες προβολής Σχέδια Βιωσιµότητας Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των Επιχειρήσεων της Π Ε 14

16 ACTION 2 SMEs support for easy transition to the new Digital Economy SUB-ACTION 2.1 Creation of a basic structure for supporting e-business Content The Sub-Action 1 of the Action 2 is aiming at the creation of the basic infrastructure for the support of e-business in RWG. This Sub-action promotes the goal of Action 2, which is aiming at supporting SME s of RWG in terms of the adaptation to the conditions of the globalised economy through the exploitation of innovative technologies and practices in the sector of e-business. CONTRACTOR 1928 CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY OF ILIA Goals Implementation of the e-business supporting network, through the exploitation of the institutions current infrastructure (e.g., Chambers, Electronic Trade Centre of Western Greece, etc.) and the participation of representatives from RWG, Universities, Technical Institutions and organizations of SMEs. Creation of an internet site for the effective and systematic promotion of the development and business opportunities in RWG. Creation of an organised framework for the creation of corporate web sites and the electronic promotion of SMEs. Creation of an integrated business catalogue in the internet, which includes all the enterprises activated in RWG, through the exploitation of Registries collected by all Chambers organisations. Budget: Total Cost: Community Contribution: Private Sector Contribution: Achievements: Applications for the promotion of the growth capabilities of the Region Creation of 400 Western Greece company sites Multilingual Presentation (Greek English) Ability to select artistic layouts and templates Ability for authenticated management of the content of the web site for every participating company, using a dedicated back-end web application Creation of a electronic business directory that promotes the members of all the Western Greece Chambers of Commerce, utilizing automatic connection mechanisms with the Chambers Registries ( companies presented) Codification harmonization Dissemination and Communication activities Viability & Sustainability studies Dissemination and Communication to the companies of RWG 15

17 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΜΕΤΡΟ 2.2 Ανάπτυξη του ηλεκτρονικού επιχειρείν Περιεχόµενο Το Μέτρο 2 του Υποπρογράµµατος 2 στοχεύει στη δηµιουργία κρίσιµης µάζας ΜΜΕ που θα πραγµατοποιούν ηλεκτρονικές πωλήσεις είτε απ ευθείας προς τους τελικούς καταναλωτές (B2C) είτε µεταξύ των επιχειρήσεων (Β2Β), στα πλαίσια βέβαια των στόχων του Υποπρογράµµατος 2 της υποστήριξης των ΜΜΕ της Π Ε για την προσαρµογή τους στις νέες συνθήκες της παγκοσµιοποιηµένης οικονοµίας µε την αξιοποίηση καινοτόµων τεχνολογιών και πρακτικών στον χώρο του e-business. ΑΝΑ ΟΧΟΣ Στόχοι Μελέτη του επιχειρηµατικού ιστού της περιοχής σε ότι αφορά τις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης συστηµάτων B2C και Β2Β και επιλογή κλάδων και επιχειρήσεων για τη δηµιουργία πιλοτικών εφαρµογών. Μελέτη και δηµιουργία συνδυασµένων συσκευασιών αντιπροσωπευτικών προϊόντων ( καλάθια ) για προώθησή τους στη διεθνή αγορά. Εξειδίκευση της υπάρχουσας στους φορείς υποδοµή για B2C και Β2Β συναλλαγές. Ενίσχυση και υποστήριξη της δηµιουργίας κρίσιµης µάζας ΜΜΕ που θα αξιοποιούν το διαδίκτυο για ανάπτυξη ηλεκτρονικών πωλήσεων. Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος: Κοινοτική Συµµετοχή: Ιδιωτική Συµµετοχή: Αποτελέσµατα Μελέτη για την ανάπτυξη του Β2Β στην Π Ε Ανάπτυξη 2 πιλοτικών κλαδικών αγορών Β2Β Υποστήριξη σύνδεσης στις 2 κλαδικές αγορές Μελέτη για την ανάπτυξη του B2C στην Π Ε Ανάπτυξη τουλάχιστον 5 προτύπων B2C καταστηµάτων Ανάπτυξη και φιλοξενία 50 B2C πιλοτικών καταστηµάτων Μελέτη και δηµιουργία καλαθιών προϊόντων για B2C ηµιουργία Ειδικού Ηλεκτρονικού Καταστήµατος Σχέδια Βιωσιµότητας Ενηµέρωση και Ευαισθητοποίηση των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Π Ε ηµιουργία κρίσιµης µάζας επιχειρήσεων που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες 16

18 ACTION 2 SUB-ACTION 2.2 Development of the e-business Content: The Sub-Action 2 of the Action 2 is aiming at the creation of a critical mass of SMEs, which will carry out electronic sales either directly to customers (B2C) or among them (B2B). This Subaction promotes the goal of Action 2, which is aiming at supporting SME s of RWG in terms of the adaptation to the conditions of the globalised economy through the exploitation of innovative technologies and practices in the sector of e-business. CONTRACTOR Goals: Study of a business web in the region concerning the opportunities and the perspectives for the development of B2C and B2B systems and selection of sectors and businesses for the creation of pilot applications. Study and creation of combined packages of representative products («baskets») for their promotion abroad. Specialisation of the institutions current infrastructure for B2C and B2B transactions. Enhancement and support in the creation of a critical mass of SMEs, which will exploit the internet for the development of electronic sales. Budget Total Cost: Community Contribution: Private Sector Contribution: Achievements Research for the growth of B2B in RWG Implementation of 2 pilot B2B vertical markets Support for the participation in the 2 vertical markets Research for the growth of B2C in RWG Implementation of at least 5 B2C e-shop templates Implementation and hosting of 50 B2C pilot e-shops Research and implementation of B2C regional product baskets Implementation of a special e-shop Viability & Sustainability studies Dissemination and Communication to the companies of RWG Creation of a critical mass of companies that utilize modern technologies 17

19 ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 ΜΕΤΡΟ 2.3 Ενίσχυση και επιβράβευση της καινοτοµίας στο ηλεκτρονικό επιχειρείν Περιεχόµενο Το Μέτρο 3 του Υποπρογράµµατος 2 στοχεύει στην επιβράβευση των επιτυχηµένων πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο του ηλεκτρονικού επιχειρείν στην Π Ε. Το Μέτρο αυτό αναµένεται να συµβάλλει σηµαντικά στην ευρύτερη προβολή επιτυχηµένων πρωτοβουλιών, στη µεταφορά τεχνογνωσίας και στην προώθηση των τεχνολογιών και πρακτικών του e-business µεταξύ των επιχειρήσεων της Π Ε. ΑΝΑ ΟΧΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Στόχοι Μελέτη και δηµιουργία µηχανισµού επιβράβευσης καινοτόµων πρωτοβουλιών, µεθόδων, υπηρεσιών ή προϊόντων που αναπτύσσονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Π Ε στο χώρο του e-επιχειρείν (π.χ. επιτυχηµένη επιχειρηµατική δραστηριότητα, µεθοδολογία, υπηρεσία, προϊόν, φιλικό interface, εργαλεία πληροφορικής, portals, sites, κλπ.). Καθορισµός κριτηρίων, βραβείων, κλπ. ανά κατηγορία πρωτοβουλίας. Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για επιβράβευση. Επιβράβευση και ενίσχυση µέχρι 20 καινοτόµων δραστηριοτήτων. Προβολή των επιτυχηµένων πρωτοβουλιών µε τη δηµιουργία κατάλληλου site. Προϋπολογισµός Συνολικό Κόστος: Κοινοτική Συµµετοχή: Ιδιωτική Συµµετοχή: Αποτελέσµατα ηµιουργία ιστοτόπου για την προβολή και προώθηση του ηλεκτρονικού επιχειρείν ιοργάνωση εκδηλώσεων για την ενηµέρωση των τοπικών επιχειρήσεων σχετικά µε τις παρεχόµενες ευκαιρίες για την ανάπτυξη εφαρµογών που ανήκουν στο ευρύτερο ηλεκτρονικό επιχειρείν και τον θεσµό απονοµής των σχετικών βραβείων ηµιουργία και εφαρµογή ολοκληρωµένου µηχανισµού υποστήριξης και τελικής επιλογής επιχειρήσεων που επενδύουν σε καινοτοµικές εφαρµογές, στο ευρύτερο e-επιχειρείν ηµοσιοποίηση Προκήρυξης για την υποβολή αιτήσεων συµµετοχής στον διαγωνισµό βραβεύσεως Αξιολόγηση, επιλογή και ηθική και χρηµατική βράβευση τουλάχιστον 10 επιχειρήσεων Παροχή συνεχούς συµβουλευτικής υποστήριξης από το BIC υτικής Ελλάδος προς τις ενδιαφερόµενες επιχειρήσεις πριν και µετά την υποβολή αιτήσεων 18

20 ACTION 2 SUB-ACTION 2.3 Enhancement and reward of innovation in e-business Content: The Sub-Action 3 of the Action 2 is aiming at the reward of successful initiatives in the area of e-business in RWG. This Sub-Action is going to contribute significantly in the promotion of successful initiatives, the transfer of know-how and the promotion of technologies and practices in the area of e-business between companies of RWG. CONTRACTOR BUSINESS INNOVATION CENTRE OF WESTERN GREECE Goals: Study and creation of a mechanism to reward innovative initiatives, methods, services or products developed by companies activated within the field of e-business (e.g., successful business activity, methodology, service, product, user-friendly interface, tools, portals, sites, etc). Determination of criteria, awards, etc. per initiative category. Invitation for submission of candidacies to be rewarded. Reward and enhancement of about 20 innovative activities. Promotion of best practices with the creation of an appropriate site. Budget: Total Cost: Community Contribution: Private Sector Contribution: Achievements: Development of the e-business Innovative Awards web site Planning of informative events, aimed at the local entrepreneurs, about existing and emerging opportunities for the development of e-business applications, in a wider sense, and the establishment of the Awarding Mechanism Development and operation of an integrated mechanism for consulting and final selection of firms, investing in innovative applications at the wider e-business area Publication of the Call for Proposals for applicants, wishing to participate at the competition Evaluation, final selection, moral and financial awarding of at least 10 local firms Continuous consultancy services provided by BIC W. Greece to interested firms, before and after the submission of applications 19

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική»

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Πληροφορικής Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Πληροφορική» Μεταπτυχιακή Διατριβή Τίτλος Διατριβής Επίκαιρα Θέματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Ονοματεπώνυμο Φοιτητή Σταμάτιος

Διαβάστε περισσότερα

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond

4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond 4000 specialists, 600 local points, more than 50 countries in Europe and beyond Wherever you are, we re there to support small business Providing information and advice on market opportunities, European

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ»

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ. Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Θέμα: «Ο Προσανατολισμός του Περιφερειακού Σκέλους του Γ ΚΠΣ» Διπλωματική Εργασία Επιβλέπων:

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises

JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises JEREMIE Joint European Resources for Micro to medium Enterprises ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αθήνα, 1 η Ιουνίου 2010 Σχετικά με την Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο «Σχέδιο Επιμερισμού Ρίσκου και Συγχρηματοδότησης» της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΖΜΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: «Ζ εθαξκνγή εξγαιείσλ Γηνίθεζεο Οιηθήο Πνηφηεηαο ζην Γεκφζην θαη Ηδησηηθφ ηνκέα: Ζ πεξίπησζε ηνπ Κνηλνχ Πιαηζίνπ

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ Κατ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Μοντέλα στρατηγικής διοίκησης και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Σπουδάστρια: Διαούρτη Ειρήνη Δήμητρα Επιβλέπων καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ- ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ «ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ-ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ» ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΖΕΡΒΟΣ AM 507 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 5 ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

«ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ» I ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων" ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567. Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την απόδοση των επιχειρήσεων ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Σπουδάστρια Δακανάλη Νικολέτα Α.Μ. 5567 "Πώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επηρεάζει την

Διαβάστε περισσότερα

Priorities of the Greek ehealth ecosystem

Priorities of the Greek ehealth ecosystem Priorities of the Greek ehealth ecosystem Mina Boubaki IT Department, Ministry of Health ehealth Network, ehealth Forum 2014 Participants: Commercial, academic, health, well being and social care stakeholders,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

NETWORKING & COOPERATION ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Setting up a cooperation network between representatives of Immigrant Integration Councils and similar institutions of local government and representatives of immigrant organizations at European level

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Ε ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: Η Γηνίθεζε Αιιαγώλ (Change Management) ζην Γεκόζην Σνκέα: Η πεξίπησζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ύγρξνλνπ Γεκνζηνλνκηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ

Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013. Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Ενημερωτική εκδήλωση για τις ερευνητικές υποδομές 26.04.2013 Δημήτρης Δενιόζος Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Οι «αιρεσιμότητες» του «νέου ΕΣΠΑ» Θεματικός στόχος 1: Ενδυνάμωση της έρευνας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή. Ονοματεπώνυμο: Αργυρώ Ιωάννου. Επιβλέπων καθηγητής: Δρ. Αντρέας Χαραλάμπους ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Διερεύνηση της αποτελεσματικότητας εναλλακτικών και συμπληρωματικών τεχνικών στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής σε άτομα με καρκίνο

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία ηµιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού σε Tablets Καλλιγάς ηµήτρης Παναγιώτης Α.Μ.: 1195 Επιβλέπων καθηγητής: ρ. Συρµακέσης Σπύρος ΑΝΤΙΡΡΙΟ 2015 Ευχαριστίες Σ αυτό το σηµείο θα ήθελα να

Διαβάστε περισσότερα

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο

Γιπλυμαηική Δπγαζία. «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ. Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΝΑΤΠΗΓΩΝ ΜΗΥΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ Γιπλυμαηική Δπγαζία «Ανθπυποκενηπικόρ ζσεδιαζμόρ γέθςπαρ πλοίος» Φοςζιάνηρ Αθανάζιορ Δπιβλέπυν Καθηγηηήρ: Νηθφιανο Π. Βεληίθνο Σπιμελήρ Δξεηαζηική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜ : ΚΤΡΤΙΗ ΕΤΗ. ΠΡΟΓΡΜ. ΔΗΜ. ΕΠΕΝΔ. ΤΜΗΜΤΡΧΗ : Δ. ΓΡΟΥΖΗ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ : Ε. ΚΟΡΔΩΗ ΤΗΛ.210-3332939 e.kordosi@mnec.gr ΝΡΤΗΤΕ ΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗ, ΝΤΓΩΝΙΤΙΚΟΤΗΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α

ΕΛΛΗΝΙΚΑ. Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας. Όνομα Εργαστηρίου Σχολή Ιστορίας. Έρευνα Εργαστηρίου Α/Α ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ταξινομημένα κατά Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας) Α/Α 1 Πεδίο Έρευνας και Τεχνολογίας Γεωπολιτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Το franchising ( δικαιόχρηση ) ως µέθοδος ανάπτυξης των επιχειρήσεων λιανικού εµπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙE ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέµα: Εκπαίδευση: Μέσο ανάπτυξης του ανθρώπινου παράγοντα και εργαλείο διοικητικής µεταρρύθµισης Επιβλέπουσα:

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011

Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/2011 Linked Heritage Kick-off meeting Rome, 29/4/211 Hellenic Ministry of Culture and Tourism Directorate of Informatics & Telecommunications Hellenic Ministry of Culture & Tourism (HMCT) responsible for monitoring

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Ε ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ : Σνπξηζηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο (ΣΟΑ) ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Θέκα: Σνπξηζκφο θαη Οηθνλνκηθή Κξίζε Δπηβιέπσλ : Νηνχβαο Λνπθάο πνπδάζηξηα : Σζαγθαξάθε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας

Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πανεπιστήµιο Μακεδονίας Τµήµα ιεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές της Νεολαίας Πρόγραµµα εργασίας «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2020» της Ε.Ε: Στρατηγικές δια

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.»

«Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων. Η μεταξύ τους σχέση και εξέλιξη.» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «Χρήσεις γης, αξίες γης και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Χαλκιδέων.

Διαβάστε περισσότερα

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece

LIFE12 BIO/GR/ Demonstration of good practices to minimize impacts of wind farms on biodiversity in Greece Περίληψη Στο πλαίσιο της Δράσης Α.2. του προγράμματος προετοιμάστηκε και στάλθηκε ερωτηματολόγιο συλλογής και ανάλυσης απόψεων των εμπλεκόμενων φορέων για τη συμβολή στη βέλτιστη σχεδίαση και υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â

þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿ Ç»¹º ³µÃ ± : Ãż²» Ä Â þÿãå½±¹ã ¼±Ä¹º  ½ ¼ Ãͽ  þÿ±à ĵ»µÃ¼±Ä¹º

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη & Διαχείριση Αγροτικού Χώρου» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ «Η συμβολή των Τοπικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η προβολή επιστημονικών θεμάτων από τα ελληνικά ΜΜΕ : Η κάλυψή τους στον ελληνικό ημερήσιο τύπο Σαραλιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η εταιρεία, δραστηριοποιείται από το 1983, με αντικείμενο την μελέτη, το σχεδιασμό και την επίπλωση καταστημάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ: ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: Επιπτώσεις που επιβάλλει το Νέο Σύμφωνο της Επιτροπής της Βασιλείας (Βασιλεία ΙΙ) για τις τράπεζες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης

Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης 3 η Συνάντηση Ελληνικού Οικοσυστήματος Ηλεκτρονικής Υγείας Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2014 Ηλεκτρονική Υγεία: Θεσμικό πλαίσιο Διακυβέρνησης για ένα «εργαλείο» μεταρρυθμίσεων και ανάπτυξης Χριστίνα

Διαβάστε περισσότερα

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό.

1) Abstract (To be organized as: background, aim, workpackages, expected results) (300 words max) Το όριο λέξεων θα είναι ελαστικό. UΓενικές Επισημάνσεις 1. Παρακάτω θα βρείτε απαντήσεις του Υπουργείου, σχετικά με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας. Διευκρινίζεται ότι στα περισσότερα θέματα οι απαντήσεις ήταν προφορικές (τηλεφωνικά),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ Προοπτικές Εναρμόνισης της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με τις Προδιαγραφές του Μοντέλου

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ

þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2014 þÿ ³¹µ¹½ º±¹ ±ÃÆ»µ¹± ÃÄ ÇÎÁ þÿµá³±ã ±Â Äɽ ½ à º ¼µ ɽ : Georgiou,

Διαβάστε περισσότερα

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) στην Περιφέρεια ΑΜΘ Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Ιωάννης Κεσανλής Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Ηροδότου 28, 69132 Κομοτηνή Τηλ: 2531352332,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA

Web 論 文. Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site. Akira TAKAHASHI and Kenji KAMIMURA 長 岡 工 業 高 等 専 門 学 校 研 究 紀 要 第 49 巻 (2013) 論 文 Web Department of Electronic Control Engineering, Nagaoka National College of Technology Performance Evaluation and Renewal of Department s Official Web Site

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0

Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 Μελέτη των μεταβολών των χρήσεων γης στο Ζαγόρι Ιωαννίνων 0 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ - ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" 2 η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΩ ΔΕΙΚΤΩΝ Επιβλέπων: Αθ.Δελαπάσχος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΛΕΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α.Μ.: 09/061. Υπεύθυνος Καθηγητής: Σάββας Μακρίδης Α.Τ.Ε.Ι. ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η διαμόρφωση επικοινωνιακής στρατηγικής (και των τακτικών ενεργειών) για την ενδυνάμωση της εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά

Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Εθνικών Πόρους των κρατών, που συμμετέχουν σε αυτά 6 th 6 th MONITORING COMMITTEE MEETING BANSKO, 26.5.2015 Priority Axis 4: TECHNICAL ASSISTANCE State of Play Aphrodite LIOLIOU Unit D Administration and Informatics T.A. contributes to the effective implementation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης»

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥ «Θεσμικό Πλαίσιο Φωτοβολταïκών Συστημάτων- Βέλτιστη Απόδοση Μέσω Τρόπων Στήριξης» Διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ AΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο. την απόκτηση του διπλώματος ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Η εργασία υποβάλλεται για τη μερική κάλυψη των απαιτήσεων με στόχο την απόκτηση του διπλώματος «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων με εξειδίκευση στα Συστήματα Εφοδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙAΧΕIΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» Του φοιτητή Κασαπιάν Αρτίν Αρ. Μητρώου: 2000.05.0042 Επιβλέπων Καθηγητής Παλαιολόγος Ευάγγελος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της

ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας και των προϊοντων της ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Το μάρκετινγκ των ελληνικών αγροτικών παραδοσιακών προϊοντων : Η περίπτωση της μέλισσας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Θρησκευτική Ετερότητα: εθνικές και θρησκευτικές

Διαβάστε περισσότερα

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία.

Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής κρίσης και τα προσφερόμενα προϊόντα του στην κοινωνία. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡMΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Γεωργία Χ. Κιάκου ΑΜ : 718 Τo ελληνικό τραπεζικό σύστημα σε περιόδους οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Κεφάλαιο 1: Κεφάλαιο 2: Κεφάλαιο 3: 4 Πρόλογος Η παρούσα διπλωµατική εργασία µε τίτλο «ιερεύνηση χωρικής κατανοµής µετεωρολογικών µεταβλητών. Εφαρµογή στον ελληνικό χώρο», ανατέθηκε από το ιεπιστηµονικό ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών

Διαβάστε περισσότερα

Project IQ-Freshlabel.

Project IQ-Freshlabel. 1 Project IQ-Freshlabel Developing novel intelligent labels for chilled and frozen food products and promoting the influence of smart labels application on waste reduction, food quality and safety in the

Διαβάστε περισσότερα

Context-aware και mhealth

Context-aware και mhealth ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ Context-aware και mhealth ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Του Κουβαρά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗ» ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ: ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα. 23-24 Απριλίου 2013 Παρασκευή 19 Απριλίου 2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οργάνωση Study Visit στο πλαίσιο του έργου ClusterPoliSEE στην Αθήνα 23-24 Απριλίου 2013 Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ

Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ 1 Ζητήματα Τυποποίησης στην Ορολογία - ο ρόλος και οι δράσεις της Επιτροπής Ορολογίας ΤΕ21 του ΕΛΟΤ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Μαριάννα Κατσογιάννου, Κατερίνα Τοράκη Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η λειτουργία και

Διαβάστε περισσότερα

EUROSUCCESS CONSULTING

EUROSUCCESS CONSULTING EUROSUCCESS CONSULTING Ιστορικό Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 Αποτελείται από 3 Τμήματα: Επιχειρηματική Ανάπτυξη Διεθνείς Συνεργασίες Ανάπτυξη Στρατηγικών Έργων Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ABSTRACT. Γιώργος Πιερράκος Αναπληρωτής καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας Τίτλος άρθρου: H αξιοποίηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) από την Τοπική Αυτοδιοίκηση: Το επιχειρηματικό εργαλείο της Θερμοκοιτίδας στην ενίσχυση των Κοινωνικών Επιχειρήσεων Γιώργος Πιερράκος

Διαβάστε περισσότερα

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας ή νέα χρηµατοδοτική µορφή προς ενδυνάµωση της γεωργικής οικονοµίας; ΤΙΓΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» Συµβολαιακή Γεωργία: νέα δυναµική

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org

Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Μιχάλης Βαφόπουλος, vafopoulos.org Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Πρόγραμμα σεμιναρίου Εισαγωγή Από τα ανοικτά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Μάρκετινγκ Αθλητικών Τουριστικών Προορισμών 1 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική του Τουρισμού» ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM

ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM ΕΥΦΥΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΟΥ INTELLIGENT COMMUNITY FORUM Νίκος Κοµνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO Α.Π.Θ www.urenio.org Μεταπτυχιακό σεµινάριο Ευφυείς Πόλεις και Συστήµατα Καινοτοµίας 14 εκεµβρίου 2007

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΔ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ Α ΓΙΑ ΤΑΞΙ ΙΩΤΕΣ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΑΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΛΕΞΙΑ ΤΣΕΡΛΙΓΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: Γ. Α. ΦΡΑΓΚΙΑ ΑΚΗΣ. 2012 σελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος

Επιμέλεια: Αδαμαντία Τραϊφόρου (Α.Μ 263) Επίβλεψη: Καθηγητής Μιχαήλ Κονιόρδος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Ολοκληρωμένες Επικοινωνίες Μάρκετινγκ και η επίδρασή τους στη Συμπεριφορά του Καταναλωτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Ο.Α.Ε.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης»

Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Σχολή: Τµήµα: ιοίκησης και Οικονοµίας ιοίκησης Επιχειρήσεων Πτυχιακή εργασία: «Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ως Μοχλός Ανάπτυξης στην Περιφέρεια της Κρήτης» Αντωνίου Γαρυφαλλιά Μαρία Α.Μ 3133 Ζερβός

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ»

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Π.Μ.Σ. «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΜΑ» «Εφαρμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»;

ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΠΟΣΟ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΕΙΝΑΙ»; Γ Ε Ω Π Ο Ν Ι Κ Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:Αγροτικής οικονοµιας & Ανάπτυξης ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ που υποβλήθηκε στο

Διαβάστε περισσότερα

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου

Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Life EWAS: Αποδοτικές & Βιώσιμες Μέθοδοι Διαχείρισης Απορριμμάτων με την Χρήση Εργαλείων ICT για τη Μείωση των Αερίων Θερμοκηπίου Αΐντα Ανθούλη, Σύμβουλος Περιβάλλοντος, D-Waste/ΕΠΕΜ 23-9-2014, Χαροκόπειο

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια

Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Χρηματοδοτικά Προγράμματα για την Ενέργεια Ανθή Χαραλάμπους Διευθύντρια Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών - Cyprus Energy Agency - 7 ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Για την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης

H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων. Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης H Επιστημονική Έρευνα στον Αιώνα των Δεδομένων Μιχάλης Ταρουδάκης Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Κρήτης Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες Εφαρμοσμένες (Φυσικές) Επιστήμες

Διαβάστε περισσότερα

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼

þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿœµ» ³ ± º±¹ ÀÁ ²» ¼±Ä¹Ã¼ Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ à ¼±Ã ± Ä Â ±¾¹»Ì³ à  ÄÉ þÿåà±»»»é½ Ä Â ¼Ìù±Â ¹ º þÿœµ» ³ ±

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή

Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ. Στυλιανός Σολωμή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δρ. Λαμπρινού Αικατερίνη Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE. Εθνικό Σημείο Επαφής. Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ. Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ/EIE Εθνικό Σημείο Επαφής Περιφέρειες της Γνώσης Ειδικό Πρόγραμμα ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2010 Γεωργία Τζένου Περιφερειακή ανάπτυξη μέσω έρευνας & τεχνολογίας Ενσωμάτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S. Services in South Aegean. Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ I.S.TO.S Ιnnοvation for Sustainable Tourism & Services in South Aegean Καινοτοµία για τον Αειφόρο Τουρισµό & τις υπηρεσίες στο Νότιο Αιγαίο DG REGIO ΥΠ.ΟΙ.Ο Το Πρόγραµµα Αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού

Πολιτιστικό Προφίλ Δήμου Κορυδαλλού Πρόγραμμα «Είμαστε Όλοι Πολίτες» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 για τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) Πρόσκληση «Προαγωγή των Δημοκρατικών Αξιών, συμπεριλαμβανομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Δ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙH ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θέμα: «Αποκενηρωμένες δομές ζηο ζύζηημα σγείας ηης Ασζηρίας : Μια ζσζηημαηική θεωρηηική

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες:

Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: Προοπτικές για νέους Επιχειρηματίες: HORIZON2020 ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών.

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των νοσοκομειακών βιβλιοθηκών. Καλογεράκη Ελένη Βιβλιοθήκη Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός», Msc Inf Scienc, Κοινωνιολόγος, Βιβλιοθηκονόμoς, Σαρανταπόρου 8, Άνω Ηλιούπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41504 ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα