Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D"

Transcript

1 Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ειίδα ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ 4 I. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 7 II. ΓΔΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ Δηζαγσγή Η Δηαηξεία Σα ηκήκαηα 11 III. ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΖΖ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δηαηξεία δηαρείξηζεο Γηαρεηξηζηέο θαη χκβνπινο επελδχζεσλ Θεκαηνθχιαθαο, Κχξηνο Φνξέαο πιεξσκψλ, Φνξέαο ηήξεζεο κεηξψνπ, Φνξέαο κεηαβηβάζεσλ Γηαλνκείο θαη εληνινδφρνη Έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο 20 IV. ΟΙ ΜΔΣΟΥΔ Γεληθέο αξρέο Έθδνζε θαη ηηκή εγγξαθήο γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ Δμαγνξά κεηνρψλ Μεηαηξνπή κεηνρψλ ζε κεηνρέο άιισλ ηκεκάησλ Μεηαηξνπή λνκηζκάησλ εληφο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο Σέιε θαη πξνκήζεηεο αγνξάο, εμαγνξάο θαη κεηαηξνπήο Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην 34 V. ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΙΑ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ Γεληθέο αξρέο 35 Α. Οξηζκφο θαη ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο αμίαο ελεξγεηηθνχ 35 Β. Καζνξηζκφο ησλ νκαδνπνηήζεσλ ελεξγεηηθνχ 37 Γ. Απνηίκεζε ελεξγεηηθνχ Αλαζηνιή ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο αμίαο ελεξγεηηθνχ θαη ηεο έθδνζεο, κεηαηξνπήο θαη εμαγνξάο 39 ησλ κεηνρψλ VI. ΜΔΡΙΜΑΣΑ Πνιηηηθή δηαλνκήο Αλαγγειία πιεξσκήο 41 VII. ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 42 VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ - ΔΠΙΖΜΖ ΓΛΩΑ Φνξνινγηθφ θαζεζηψο 45 Α. Φνξνινγία ηεο Δηαηξείαο Β. Φνξνινγία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο Ννκηθφ θαζεζηψο Δπίζεκε γιψζζα 46 2

3 IX. ΔΣΑΙΡΙΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΔΛΔΤΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Δηαηξηθή ρξήζε πλειεχζεηο Πεξηνδηθέο εθζέζεηο 47 X. ΔΚΚΑΘΑΡΙΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΛΔΙΙΜΟ, ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ, ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΔΩΝ Δθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο 48 A. Διάρηζην ελεξγεηηθφ 48 B. Δθνχζηα εθθαζάξηζε Κιείζηκν, ζπγρψλεπζε θαη θαηάηκεζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 48 A. Κιείζηκν ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 48 B. πγρψλεπζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 49 Γ. Καηάηκεζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 49 XI. ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ - ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 51 A. Καζαξή αμία ελεξγεηηθνχ 51 B. Σηκή έθδνζεο θαη εμαγνξάο 51 Γ. Γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο Γηαζέζηκα έγγξαθα 51 Παξάξηεκα Ι - Δπελδπηηθή πνιηηηθή ησλ ηκεκάησλ, ηερληθέο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα Γεληθνί επελδπηηθνί θαλφλεο Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα Δπελδπηηθή πνιηηηθή ησλ ηκεκάησλ ηνπνζέηεζεο 60 Παξάξηεκα ΙΙ - Δπελδπηηθνί πεξηνξηζκνί 87 Παξάξηεκα III Σα "εγγπεκέλα" ηκήκαηα: ραξαθηεξηζηηθά 93 Παξάξηεκα IV Σα "πξνζηαηεπόκελα" ηκήκαηα: ραξαθηεξηζηηθά 97 Παξάξηεκα V - Αλαθεθαιαησηηθόο πίλαθαο ησλ πξνκεζεηώλ δηαρείξηζεο αλά ηκήκα θαη ησλ θαηεγνξηώλ/ θιάζεσλ κεηνρώλ 106 Παξάξηεκα VI Καηάινγνο εμειηγκέλσλ ηκεκάησλ 111 Παξάξηεκα VII Δηήζηα πξνκήζεηα δηαλνκήο 112 Παξάξηεκα VIII Λνηπέο δαπάλεο Πνζό πξνκήζεηαο θαηαβιεηέαο ζηελ BNPP IP Lux 113 3

4 ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ 1. ΓΔΝΙΚΖ ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ Η PARWORLD (εθεμήο ε "Δηαηξεία") είλαη θαηαρσξεκέλε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ("ΟΔ") ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 γηα ηνπο ΟΔ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (εθεμήο ν "Νφκνο"). Η ελ ιφγσ θαηαρψξεζε δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή λα ζεσξεζεί σο ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνο πψιεζε ηίηισλ απφ ηελ Δπηηξνπή επίβιεςεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (CSSF). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έιαβε φιεο ηηο δπλαηέο πξνθπιάμεηο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ε παξάιεηςε ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα δηαςεχζεη θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο πνπ δηαηππψλνληαη εδψ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εγγπάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ην ελεκεξσηηθφ δειηίν είλαη αθξηβείο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δειηίνπ. πλεπψο, θάζε πιεξνθνξία ή δήισζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ δειηίν, ζηα παξαξηήκαηά ηνπ ή ζηηο εθζέζεηο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη απζαίξεηε. Πάλησο, νχηε ε επίδνζε ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ νχηε ε πξνζθνξά, έθδνζε ή πψιεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζπληζηνχλ δηαβεβαίσζε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηφ παξέρεη ζα είλαη πάληα αθξηβείο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ ζα ελεκεξψλνληαη ζε εχζεην ρξφλν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ζεκαληηθέο αιιαγέο, φπσο ε εγθαηλίαζε ελφο λένπ ηκήκαηνο ή κηαο λέαο θαηεγνξίαο ή θιάζεο κεηνρψλ. πλεπψο, ζπληζηάηαη ζηνπο αγνξαζηέο κεηνρψλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Δηαηξεία γηα λα πιεξνθνξεζνχλ θαηά πφζνλ απηή έρεη δεκνζηεχζεη κεηαγελέζηεξν ελεκεξσηηθφ δειηίν. 2. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΓΙΑΘΔΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η Δηαηξεία απνηειεί νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ) εγθεθξηκέλν ζην Λνπμεκβνχξγν. Η εκπνξία ησλ ηίηισλ ηεο επηηξέπεηαη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζην Λνπμεκβνχξγν θαη ζηηο αθφινπζεο ρψξεο: Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Κχπξν, Ιζπαλία, Γαιιία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ιηαιία, Σδέξζετ, Λίβαλν, Ληρηελζηάηλ, Μάιηα, Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, ινβαθία θαη Διβεηία θαη νη κεηνρέο ηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη θαη λα πσινχληαη ζηα κέξε απηά. Δλ πεξηιήςεη, πξηλ απφ θάζε εγγξαθή γηα αγνξά ηίηισλ ζε ρψξα φπνπ είλαη δεισκέλε ε PARWORLD, πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ηα ηκήκαηα, νη θαηεγνξίεο θαη νη θιάζεηο κεηνρψλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη, θαζψο θαη νη ελδερφκελνη λνκηθνί θαη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε εγγξαθή γηα αγνξά, αγνξά, θαηνρή ή πψιεζε ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ζπληζηάηαη ζηνπο επελδπηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έμνδα θαη ην θφζηνο κε ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηβαξπλζνχλ απφ έλα θνξέα πιεξσκψλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο φπνπ πξνζθέξνληαη νη κεηνρέο, θαηά ηηο πξάμεηο αγνξάο ή εμαγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα πιεξσκψλ. Σέινο, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ απνηειεί παξφηξπλζε κε ζηφρν ηελ πψιεζε θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή σο παξφηξπλζε κε ζηφρν ηελ πψιεζε ζε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο. 3. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΖ Γελ έρεη αλαιεθζεί θακηά ελέξγεηα ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ 1940 γηα ηηο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο επελδχζεσλ ("Investment Company Act" ή "λφκνο γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ"), ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή νπνηνλδήπνηε άιιν λφκν γηα ηηο θηλεηέο αμίεο κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ηίηισλ ηεο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ ("US Securities and Exchange Commission"). πλεπψο, ην παξφλ έγγξαθν δελ κπνξεί λα εηζαρζεί, λα δηαβηβαζηεί ή λα δηαλεκεζεί ζηηο ΗΠΑ ή ζε εδάθε ή θηήζεηο ηνπο θαη λα επηδνζεί ζε νπνηνδήπνηε "πξφζσπν ησλ ΗΠΑ" (US person), φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ S ηνπ λφκνπ ηνπ 1933 γηα ηηο θηλεηέο αμίεο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί (Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended), κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ζπλαιιαγψλ πνπ απαιιάζζνληαη θαηαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ 1933 ησλ ΗΠΑ γηα ηηο θηλεηέο αμίεο (US Securities Act). Κάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΗΠΑ γηα ηηο θηλεηέο αμίεο. 4

5 ην πιαίζην ηεο δηαλνκήο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν εθδίδεηαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners U.K. Limited, νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νπνίαο ξπζκίδνληαη απφ ηελ Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Τπεξεζηψλ (Financial Services Authority). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λφκνπ ηνπ 2000 ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξέο (εθεμήο ν "λφκνο ηνπ 2000"), ε Δηαηξεία θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η πξνψζεζε ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο βάζεη ησλ εδαθίσλ 21, 238 θαη 240 ηνπ λφκνπ ηνπ πλεπψο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην παξφλ έγγξαθν κπνξεί λα δηαλέκεηαη θαη νη κεηνρέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ή λα πσινχληαη κφλν ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην λφκν ηνπ 2000 ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξέο (ρξεκαηνπηζησηηθή πξνψζεζε), δηαηαγή 2001, ή ζην θεθάιαην "Πξνψζεζε νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ" (απαιιαγέο), δηαηαγή 2001, ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Η Δηαηξεία δελ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη δελ κπνξεί λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε βάζεη ηνπ λφκνπ ηνπ Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία θαη θάζε θνξέα εθηφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε άζθεζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην), νη Βξεηαλνί επελδπηέο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ ("Financial Services Authority Compensation Scheme Limited"), ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηακεζνιαβεηή, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ ("Client Money Rules"). Σέινο, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ κπνξεί λα επηδίδεηαη ζε "κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα" ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νχηε ζε πξφζσπα πνπ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ λνκηθψο ηε δπλαηφηεηα λα ην ιάβνπλ ή πξνο ηα νπνία ε παξφηξπλζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε είλαη παξάλνκε. Οη επελδπηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα εηδνπνηνχλ ηελ Δηαηξεία θαη/ή ην Φνξέα κεηαβηβάζεσλ θαη ην Φνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ (i) αλ θαηαζηνχλ "κε εγθεθξηκέλα πξφζσπα" ή (ii) αλ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά παξάβαζε ησλ λνκηθψλ/ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή (iii) γηα φζεο πεξηζηάζεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ θνξνινγηθέο ή λνκηθέο/ ξπζκηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Δηαηξεία ή ηνπο κεηφρνπο ή κπνξνχλ λα είλαη θαηά άιιν ηξφπν δπζκελείο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. 4. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η αγνξά κεηνρψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο PARWORLD κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηα απινπνηεκέλα ελεκεξσηηθά δειηία. Πξηλ απφ θάζε αγνξά κεηνρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ, φπνπ εθηίζεηαη εηδηθφηεξα ε επελδπηηθή πνιηηηθή ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα απινπνηεκέλα ελεκεξσηηθά δειηία, θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, αληίηππα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux"), ηνπο ελδερφκελνπο ηνπηθνχο αληαπνθξηηέο ή ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπνξεχνληαη ηνπο ηίηινπο ηεο Δηαηξείαο. 5. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Οη επελδχζεηο ζηελ Δηαηξεία ζπλεπάγνληαη θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηελ αζηάζεηα ησλ επηηνθίσλ. Γελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί ε δηαβεβαίσζε φηη ζα επηηεπρζνχλ νη επελδπηηθνί ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε απφδνζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην παξειζφλ δελ πξνδηθάδεη ηε κειινληηθή. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ν επελδπηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην θεθάιαην ΙΙ.3. "Γεληθή πεξηγξαθή - Σα ηκήκαηα - Καηαηνκή θηλδχλνπ ησλ ηκεκάησλ". Πξνηνχ επελδχζνπλ ζηελ Δηαηξεία, νη επελδπηέο θαινχληαη λα ζπκβνπιεπηνχλ δηθνχο ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο, λνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ζπκβνχινπο γηα λα δηεπθξηλίζνπλ θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηκν γηα απηνχο λα επελδχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. 6. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Οξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη, λα θαηαρσξνχληαη, λα δηαβηβάδνληαη, λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία, ηελ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο, ην Φνξέα κεηαβηβάζεσλ θαη ην Φνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ, άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ BNP Paribas θαη ηνπο δηαλνκείο/ 5

6 εληνινδφρνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξνχλ εηδηθφηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηαπηνπνίεζεο, ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζα δηαβηβάδνληαη ζε αλαξκφδηνπο ηξίηνπο. Με ηελ εγγξαθή γηα αγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, θάζε επελδπηήο ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. 6

7 I. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΓΡΑ: 33, rue de Gasperich L-5826 HOWALD-HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: θ. Marc RAYNAUD Τπεχζπλνο παγθφζκησλ θεθαιαηαθψλ ιχζεσλ, BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ: θ. Stéphane BRUNET Δληεηαικέλνο χκβνπινο ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Guy de FROMENT "Senior Advisor", BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Marnix ARICKX Τπεχζπλνο κεραληθήο θεθαιαίσλ, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βξπμέιιεο θ. Bruno PIFFETEAU Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο FundQuest, Παξίζη θ. Christian VOLLE Μέινο Γ ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Vincent CAMERLYNCK Τπεχζπλνο δηεζλψλ ζεζκηθψλ πσιήζεσλ BNP Paribas Investment Partners, Λνλδίλν θ. Christian DARGNAT Τπεχζπλνο επελδχζεσλ - Δπελδπηηθά θέληξα πνιιαπιήο εμεηδίθεπζεο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Anthony FINAN Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: θα Claire COLLET-LAMBERT Τπεχζπλε δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ ζην Λνπμεκβνχξγν BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 HOWALD HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 7

8 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: Πξόεδξνο ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο: θ. Marc RAYNAUD Τπεχζπλνο παγθφζκησλ θεθαιαηαθψλ ιχζεσλ, BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο: θ. Marnix ARICKX Τπεχζπλνο κεραληθήο θεθαιαίσλ, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βξπμέιιεο θ. Pieter CROOCKEWIT Γηεπζπληήο Δπξψπεο BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Βξπμέιιεο θ. Anthony FINAN Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Stéphane BRUNET Δληεηαικέλνο χκβνπινο ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Eric MARTIN Γεληθφο Γηεπζπληήο BNP Paribas Luxembourg θ. Christian VOLLE Μέινο Γ ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ ΒΝΡ Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Παξίζη, Γαιιία FundQuest SAS 1, boulevard Haussmann, Παξίζη, Γαιιία Primonial FundQuest 21, rue de la Banque, Παξίζη, Γαιιία BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek νο φξνθνο, Andar, άν Πάνιν-SP, Βξαδηιία BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Υνλγθ Κνλγθ 8

9 FundQuest UK Limited 82 Bishopsgate EC2N 4BN Λνλδίλν, ΗΒ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. 29, Route de Pré-Bois, CH-1217 Meyrin Διβεηία ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ, ΚΤΡΙΟ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΑ ΣΖΡΖΖ ΜΖΣΡΩΟΤ BNP Paribas Securities Services, ππνθαηάζηεκα Λνπμεκβνύξγνπ 33, rue de Gasperich, L-5826 HOWALD-HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch L Λνπμεκβνχξγν Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 9

10 II. ΓΔΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 1. ΔΙΑΓΩΓΖ Η PARWORLD είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ κε πιείνλα ηκήκαηα ε νπνία δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ νκίινπ ΒΝΡ Paribas. H Δηαηξεία έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ν "Νφκνο"). Η Δηαηξεία ππφθεηηαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Ι ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνπο ΟΔ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1985 (85/611/ΔΟΚ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2001/108/ΔΚ (εθεμήο ε "Οδεγία 85/611/ΔΟΚ"), θαη ζην λφκν ηεο 10εο Απγνχζηνπ 1915 γηα ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. Η δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο δηεμάγεηαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (εθεμήο "BNPP IP Lux") θαη απφ δηαρεηξηζηέο. Η Δηαηξεία είλαη επελδπηηθφο θνξέαο πνπ ζπλίζηαηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπνζέηεζεο, θαζέλα απφ ηα νπνία αθνξά έλα ρσξηζηφ ραξηνθπιάθην απαηηήζεσλ απνηεινχκελν απφ θηλεηέο αμίεο θαη/ή άιια ξεπζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε δηάθνξα λνκίζκαηα. ην πιαίζην ησλ κεηαμχ επελδπηψλ ζρέζεσλ, θάζε ηκήκα αληηκεησπίδεηαη σο ρσξηζηή νληφηεηα. Ο επελδπηήο έρεη δηθαίσκα κφλν ζην ελεξγεηηθφ θαη ηα έζνδα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρεη επελδχζεη, θαη' αλαινγία ηεο επέλδπζήο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην φλνκα ελφο ηκήκαηνο θαιχπηνληαη κφλν απφ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο. ε θάζε ηκήκα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθνξάο κεηνρψλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο θαηεγνξηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην IV παξαθάησ θαη ζην παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ελδέρεηαη λα πξνζθέξνληαη δχν θιάζεηο κεηνρψλ, κία θιάζε θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο θεθαιαηνπνίεζεο) θαη κία δηαλνκήο (κεηνρέο δηαλνκήο). Οη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο έθδνζεο, εμαγνξάο θαη κεηαηξνπήο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην IV. ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο ζπληνκνγξαθίεο λνκηζκάησλ: CHF Φξάγθν Διβεηίαο GBP Λίξα Αγγιίαο (ζηεξιίλα) EUR Δπξψ JPY Γηελ Ιαπσλίαο USD Γνιάξην ΗΠΑ HKD Γνιάξην Υνλγθ Κνλγθ 10

11 2. Ζ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 11 Απγνχζηνπ 2000 κε ηελ επσλπκία "PARINDEX" θαη απεξηφξηζηε δηάξθεηα. ηηο 16 Απγνχζηνπ 2004, ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο άιιαμε ζε " PARWORLD". Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην νξίδεηαη ζε ,00 EUR (έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ). Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηζνχηαη αλά πάζα ζηηγκή κε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ κεηνρέο ρσξίο αλαγξαθή νλνκαζηηθήο αμίαο. Οη απμνκεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζίεπζεο θαη εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπνξίνπ θαη Δηαηξεηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη γηα ηηο απμήζεηο θαη κεηψζεηο θεθαιαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ "Mémorial" ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2000, ππφ ηνλ αξηζκφ C 672, αθνχ θαηαηέζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζην Λνπμεκβνχξγν, φπνπ δηαηίζεηαη πξνο αλάγλσζε. Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ θαηαηέζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2001, 8 επηεκβξίνπ 2004 θαη 14 Ινπιίνπ 2006 θαη δεκνζηεχηεθε ζην Mémorial αληίζηνηρα ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2001, 16 Ννεκβξίνπ 2004 θαη 11 επηεκβξίνπ Αληίγξαθα ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζην Λνπμεκβνχξγν, έλαληη θαηαβνιήο ησλ ηειψλ γξακκαηείαο. Η Δηαηξεία θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Δκπνξίνπ θαη Δηαηξεηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κε ηνλ αξηζκφ Β ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Η Δηαηξεία απνηειείηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπνζέηεζεο, θαζέλα απφ ηα νπνία ππφθεηηαη ζε επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ζε λφκηζκα αλαθνξάο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ηκήκα θαη νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Ι ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλα ηκήκα αλάινγα κε ην θαηά πφζνλ ε δηαρεηξηζηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Η Δηαηξεία κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέα ηκήκαηα. Όηαλ δεκηνπξγνχληαη λέα ηκήκαηα, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζα πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα λέα ηκήκαηα. ΚΑΣΑΣΟΜΖ ΣΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ Η PARWORLD είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηκήκαηα θαη έρεη σο ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επξεία επηινγή επελδχζεσλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ην ραξηνθπιάθην θηλεηψλ αμηψλ θαη/ή άιια ξεπζηά ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δηαζέηνπλ. Η PARWORLD απεπζχλεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε ζεζκηθνχο πειάηεο. Οη ζεζκηθνί πειάηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, εθφζνλ νη επελδχζεηο ηνπο ππεξβνχλ έλα νξηζκέλν φξην. ΑΠΟΓΟΖ ΣΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ηκεκάησλ, νη επελδπηέο παξαθαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ απινπνηεκέλσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Οη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ πξνδηθάδνπλ ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. ΚΑΣΑΣΟΜΖ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Οη δπλάκεη επελδπηέο παξαθαινχληαη λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά νιφθιεξν ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πξνηνχ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε. Γελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί ε δηαβεβαίσζε φηη ζα επηηεπρζνχλ νη επελδπηηθνί ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε απφδνζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην παξειζφλ δελ πξνδηθάδεη ηε κειινληηθή. Κάζε επέλδπζε κπνξεί επίζεο λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο κεηαβνιέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηε θνξνινγία, ηηο θξαηήζεηο ζηελ πεγή ή ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. 11

12 Σέινο, ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε απφδνζε ησλ ηκεκάησλ κπνξεί λα κελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ θαη φηη ελδέρεηαη λα κελ αλαθηήζεη πιήξσο ην επελδπκέλν θεθάιαην (κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ πξνκεζεηψλ αγνξάο). Σα ηκήκαηα εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ηνπο πνιηηηθή. Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη θχξηνη θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηίζεληαη ηα ηκήκαηα. Ο επελδπηήο παξαθαιείηαη λα αλαηξέμεη ζην απινπνηεκέλν ελεκεξσηηθφ δειηίν, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηζρχνπλ εηδηθά γηα θάζε ηκήκα. 1. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο κεηνρώλ: ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε κεηνρέο (θαη άιια παξφκνηα κέζα) ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ, ε αξλεηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ εθδφηε ή ηελ αγνξά θαη ν δεπηεξεχσλ ραξαθηήξαο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηηο νκνινγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ε ίδηα εηαηξεία. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθπκάλζεηο εληζρχνληαη ζπρλά ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. Αλ κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζεκεηψζνπλ ππνρψξεζε ή δελ ζεκεηψζνπλ θακία πξφνδν, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Γελ δηαζθαιίδεηαη φηη νη εγγπεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ αλαηίκεζε ηεο αμίαο. Η αμία ησλ επελδχζεσλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ή αθφκε θαη λα κεησζνχλ, ελψ νη επελδπηέο ελδέρεηαη λα κελ αλαθηήζνπλ ην αξρηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιαλ. Γελ παξέρεηαη θακία δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ επελδπηηθνχ ζηφρνπ. Οξηζκέλα ηκήκαηα κπνξνχλ λα επελδχνπλ ζε εηαηξείεο νη νπνίεο εηζάγνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην (Initial Public Offering - αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε ηηκή ηεο λενεηζεγκέλεο κεηνρήο λα παξνπζηάζεη έληνλε κεηαβιεηφηεηα εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ε απνπζία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο αγνξάο, κε επνρηαθέο ζπλαιιαγέο, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ εθδφηε. Έλα ηκήκα κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηέηνηνπο ηίηινπο γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη εθ θχζεσο απμάλνληαη ηα έμνδα. Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζε απμεηηθέο αμίεο ελδέρεηαη λα είλαη πην επκεηάβιεηα απφ ηελ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο θαη κπνξεί λα αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ή ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε. Οη απμεηηθέο αμίεο παξνπζηάδνπλ θαηά παξάδνζε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αμίεο, ηδίσο ζε ηδηαίηεξα βξαρππξφζεζκε βάζε. Γεληθά, ηέηνηνπ είδνπο αμίεο κπνξεί επίζεο λα είλαη αθξηβφηεξεο, φζνλ αθνξά ην θέξδνο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, ε αληίδξαζε ησλ απμεηηθψλ αμίσλ ζηηο δηαθπκάλζεηο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη εληνλφηεξε. Οξηζκέλα ηκήκαηα κπνξνχλ λα βαζίζνπλ ην ζηφρν ηνπο ζε κηα ελίζρπζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θηλήζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν επηθέξεη κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ ην κέζν φξν. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πηνζεηήζεη πξνζσξηλά κηα πην ακπληηθή ζηάζε φηαλ εθηηκά φηη ην ρξεκαηηζηήξην ή νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο επελδχεη ην ηκήκα παξνπζηάδνπλ ππέξκεηξε κεηαβιεηφηεηα, δηαξθή γεληθή πησηηθή πνξεία ή άιιεο δπζνίσλεο θαηαζηάζεηο. Τπφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο, ην ηκήκα ελδέρεηαη λα κελ θαηαθέξεη λα επηδηψμεη ηνλ επελδπηηθφ ζηφρν ηνπ. 2. Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Η αμία ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Σα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάδνληαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία ή γεγνλφηα, φπσο νη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ν πιεζσξηζκφο θ.ιπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ επελδπηή ζην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε νκνινγηαθνχο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο. 3. Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ππνγξαθήο ελφο εθδφηε νκνινγηψλ ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη ηα ηκήκαηα θαη, ζπλεπψο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ. πλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο εθδφηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νθεηιέο ηνπ. Η ππνβάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο κηαο έθδνζεο ή ελφο εθδφηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ ρξενγξάθσλ, ζηα νπνία έρεη επελδχζεη ην ηκήκα. Οξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε νκνινγίεο ηηο νπνίεο εθδίδνπλ εθδφηεο κε απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν (ηίηινη πςειήο απφδνζεο). Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζε νκνινγίεο απμεκέλεο απφδνζεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν, είηε εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο δηαθχκαλζεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο, είηε εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθδφηε. 4. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο πξώησλ πιώλ: Οη αγνξέο πξψησλ πιψλ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θαη αηθλίδηεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη ησλ εμνκνηψζηκσλ κε κεηνρέο ηίηισλ ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα επελδχζεη ην ηκήκα θαη/ή ζην δείθηε ή ζηνπο δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζεί. Δπηπιένλ, νη ππνθείκελνη ηίηινη ελδέρεηαη λα εμειίζζνληαη θαηά ηξφπν αηζζεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηηο αγνξέο παξαδνζηαθψλ θηλεηψλ αμηψλ (κεηνρέο, νκνινγίεο θ.ιπ.). 12

13 5. Κίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ: Απηφο ν θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη ε εηαηξία δηαρείξηζεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εμφθιεζε/ παξάδνζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ επί πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. πλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (π.ρ. πιεξσκή, παξάδνζε ή επηζηξνθή ρξεκάησλ). 6. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Τπάξρεη θίλδπλνο νη επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα ηκήκαηα λα θαηαζηνχλ κε ξεπζηνπνηήζηκεο ιφγσ κηαο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο αγνξάο (ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ πνιχ κεγάιν άλνηγκα -bid-ask spread- ή κεγάιεο θηλήζεηο ηηκψλ). Δπίζεο, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ κε ξεπζηνπνηήζηκεο αλ ππνηηκεζεί ε "βαζκνινγία" ηνπο ή αθφκε αλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηδεηλσζεί. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ελδέρεηαη λα κελ απνηειέζνπλ αληηθείκελν πψιεζεο ή αγνξάο αξθεηά γξήγνξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε δεκία ζηα ηκήκαηα. 7. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Σν ηκήκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθθξαδφκελα ζε άιια λνκίζκαηα, δηαθνξεηηθά απφ ην λφκηζκα αλαθνξάο ηνπ. Μπνξεί λα επεξεαζηεί απφ νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ησλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο ηνπ θαη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ ή απφ κηα ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Αλ ην λφκηζκα, ζην νπνίν εθθξάδεηαη έλαο ηίηινο, ππεξηηκεζεί ζε ζρέζε κε ην λφκηζκα αλαθνξάο ηνπ ηκήκαηνο, ην αληίηηκν ηνπ ηίηινπ ζην λφκηζκα αλαθνξάο ζα απμεζεί. Αληίζηξνθα, κηα ππνηίκεζε ηνπ ελ ιφγσ λνκίζκαηνο ζα ζπλεπάγεηαη θαη ππνηίκεζε ηνπ αληηηίκνπ ηνπ ηίηινπ. Αθφκε θη αλ ν δηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο θάιπςεο έλαληη ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί εγγχεζε φηη ε θάιπςε απηή ζα είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθή. 8. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξάγσγα κέζα: Με ζηφρν ηελ θάιπςε (ζηξαηεγηθή ρξήζεο παξαγψγσλ γηα ζθνπνχο θάιπςεο (hedging)) θαη/ή ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ (ζηξαηεγηθή ρξήζεο παξαγψγσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (trading)), ην ηκήκα δηθαηνχηαη λα αλαηξέρεη ζε παξάγσγεο ηερληθέο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα I θαη II ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ (εηδηθφηεξα, ζε δηθαηψκαηα αγνξάο ππφ επλντθνχο φξνπο (warrant) επί θηλεηψλ αμηψλ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο θηλεηψλ αμηψλ, επηηνθίσλ, λνκηζκάησλ, πιεζσξηζκνχ, κεηαβιεηφηεηαο θαη άιια παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκβάζεηο επί δηαθνξάο (contract for difference ή CFD), αληαιιαγέο επηζθάιεηαο πηζηψζεσλ (credit default swap ή CDS), κεζνπξφζεζκα επξσνκφινγα (Euro Medium Term Notes ή EMTN), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο, δηθαηψκαηα επηινγήο (option) επί θηλεηψλ αμηψλ, επί επηηνθίσλ, επί αληαιιαγψλ επηζθάιεηαο πηζηψζεσλ (CDS) ή επί πξνζεζκηαθψλ ζπκβάζεσλ θ.ιπ.). Οη επελδπηέο πξέπεη λα πξνζέμνπλ φηη ε ρξήζε παξαγψγσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (trading) ζπλνδεχεηαη απφ έλα θαηλφκελν πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε απφδνζε ησλ ηκεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα. 9. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο θαη ηηο κηθξέο ρξεκαηηζηεξηαθέο θεθαιαηνπνηήζεηο: Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, ζηηο κηθξέο ρξεκαηηζηεξηαθέο θεθαιαηνπνηήζεηο ή ζε εμεηδηθεπκέλνπο ή πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζνπλ αλψηεξε κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα εμαηηίαο ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηαο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ηε κεδακηλή ξεπζηφηεηα ή ηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο (θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο). Δμάιινπ, νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο πξνζθέξνπλ ρακειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ δηεζλψλ αγνξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ζην ραξηνθπιάθην, ηε ξεπζηνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε νη νπνίεο παξέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θεθαιαίσλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ελδέρεηαη λα ελέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. Η Δηαηξεία θαη νη επελδπηέο απνδέρνληαη λα ππνζηνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζηε ξσζηθή αγνξά, απηέο εθηεινχληαη ζην "Russian Trading System Stock Exchange" ή "RTS Stock Exchange" ην νπνίν ζπγθεληξψλεη κεγάιν αξηζκφ Ρψζσλ εθδνηψλ θαη επηηξέπεη κηα ζρεδφλ εμαληιεηηθή θάιπςε ηνπ ρψξνπ ησλ ξσζηθψλ κεηνρψλ. Η επηινγή ηνπ RTS Stock Exchange επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ξσζηθήο αγνξάο, ρσξίο φκσο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα, δεδνκέλνπ φηη ην RTS Stock Exchange επηηξέπεη ηε δηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ εθδνηψλ απεπζείαο ζε USD. Οη εηαηξείεο κηθξφηεξνπ βειελεθνχο ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ αλίθαλεο λα παξαγάγνπλ λέα θεθάιαηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αχμεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο, κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν φξακα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ή κπνξεί λα αλαπηχμνπλ πξντφληα γηα θαηλνχξγηεο αβέβαηεο αγνξέο. 13

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ A.Δ. Αηόιοσ 86 10232 Αζήλα Σει. 210-3341000 www.nbg.gr ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ Δ ΥΡΖΜΑΣΟΠΗΣΧΣΗΚΑ ΜΔΑ Ζ παξνχζα ζχκβαζε ξπζκίδεη ηηο πξνυπνζέζεηο ππφ ηηο νπνίεο ε «ΔΘΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο

ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ. Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ - ΡΝΟΗΠΡΗΘΑΗ - ΝΗΘΝΓΝΚΗΘΑΗ & ΙΑΡΝΚΗΘΑΗ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΔΗΠ Ν Θ Δ Θ Ο Ν Τ Α.Δ.» ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ Γηα ηε Γεκφζηα Ξξνζθνξά λέσλ κεηνρψλ απφ ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξείαο «ΜΔΛΝΓΝΣΔΗΑΘΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ

ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ INTERNATIONAL LIFE Αλώλπκνο Δηαηξία Γεληθώλ Αζθαιεηώλ (Α.Δ.Γ.Α.) ΑΟ.Κ.Α.Δ. 12862/05/Β/86/42 ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑΘΝ ΔΓΓΟΑΦΝ ΔΗΠΑΓΩΓΖΠ ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑΠ: 14 IOYΙIOY 2011 ΑΗΡΖΠΖ ΓΗΑ ΔΗΠΑΓΩΓΖ ΡΗΡΙΩΛ ΠΔ ΚΖ ΟΘΚΗΕΝΚΔΛΖ ΑΓΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ Α.Δ. («Forthnet Α.Δ.») ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ Γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο εηαηξίαο EΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ ΚΑΗ ΣΖΛΔΜΑΣΗΚΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΥΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «HELLAS ONLINE ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ

ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ LAVIPHARM A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2014 ΠΑΙΑΝΙΑ, 31 ΜΑΡΣΙΟΤ 2015 ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟY 2014 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ειίδα Γειψζεηο Μειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΑΤΞΖΖ ΜΔΣΟΥΗΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΗΟΤ 1,8 ΓΗ. ΜΔ ΔΚΓΟΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΠΡΟΣΗΜΖΖ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΖ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΞΗΧΝ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΗ ΣΟ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΑΘΖΝΧΝ (I) ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ Α.Φ.Μ. 094321194, Γ.Ο.Τ. Φ.Α.Δ.ΠΔΗΡΑΗΑ, ΑΡ.Μ.Α.Δ. 25086/06/Β/91/58 ΑΡΥΑΗΟΤ ΘΔΑΣΡΟΤ 8, 17456 ΑΛΗΜΟ ΔΝΟΠΟΗΖΜΔΝΔ ΚΑΗ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΥΡΖΖ ΠΟΤ ΔΛΖΞΔ ΣΖΝ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ

Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ 1 ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ... 4 2 ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΚΗΝΓΤΝΟΤ... 19 3 ΔΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑ... 30 ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΗΑΓΧΓΖ ΠΡΟ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΣΖΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΔΠΗΣΖΡΖΖ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΞΗΧΝ ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟΤ ΑΘΖΝΩΝ ΣΧΝ 168.000.000 ΝΔΧΝ ΚΟΗΝΧΝ, ΑΤΛΧΝ, ΟΝΟΜΑΣΗΚΧΝ ΜΔΣΑ ΦΖΦΟΤ ΜΔΣΟΥΧΝ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ «ΗΥΘΤΟΣΡΟΦΔΗΑ ΔΛΟΝΣΑ ΑΝΧΝΤΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ

ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ ΕΘΝΙΚΗ ΦΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ & ΕΠΕΝΔΤΗ ΚΡΑΣΙΚΨΝ ΔΙΑΘΕΙΜΨΝ Επιβλέπων: ΑΚΚΑ ΘΨΜΑ πουδάςτρια: ΣΡΟΤΛΛΙΝΟΤ ΕΛΕΝΗ ΑΘΗΝΑ - 2011 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2011 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E

PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E PEGASUS MAGAZINES PUBLICATIONS A.E.E ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ ΣΟΤ Γ.. ειίδεο ΔΚΘΔΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ

ΑΝΩΖ Α.E. ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΑΝΩΖ Α.E. ΑΝΩΝΤΜΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΟΤΗΚΩΝ ΔΚΓΖΛΩΔΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ 31 εο Γεθεκβξίνπ, 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) Π Δ Ρ Η Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α ΔΚΘΔΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΔΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΩΝ ΠΟΤΓΑΣΩΝ: ΚΟΜΗΝΔΑ Π. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ (Α.Μ. 6585) ΜΑΛΑΝΓΡΑΚΗ Δ. ΠΑΓΩΝΑ (Α.Μ. 6713) ΔΠΟΠΣΗ ΚΑΘΗΓΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ

ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΔΚΘΔΖ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 15 ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 3461/2006 «ΕΝΩΜΑΣΩΗ ΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΗ ΟΔΗΓΙΑ 2004/25/ΕΚ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΙ ΔΗΜΟΙΕ ΠΡΟΣΑΕΙ» ΠΡΟ ΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ ΣΖ «RILKEN BIOMHXANIA

Διαβάστε περισσότερα

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007)

Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013 (ύκθσλα κε ην Λ. 3556/2007) FOURLIS ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΚΚΔΣΟΥΩΛ ΑΡ. ΚΑΔ 13110/06/Β/86/01 ΑΡ. ΓΔΚΖ 258101000 ΔΓΡΑ - ΓΡΑΦΔΗΑ: ΩΡΟΤ 18-20 Θηίξην Α 151 25 ΚΑΡΟΤΗ Δλδηάκεζεο πλνπηηθέο Οηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο πεξηόδνπ από 1/1/2013 έσο 30/9/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ

ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΔΣΗΙΔ ΔΣΑΙΡΙΚΔ ΚΑΙ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΗ ΥΡΗΗ 1 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ - 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2009 ΤΝΣΑΞΗ: ΜΠΑΡΓΙΑΝΝΗ ΓΗΜΗΣΡΗ ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ Ρεο ρξήζεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ

ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ ΤΜΒΑΖ- ΠΛΑΗΗΟ ΓΗΑ ΣΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΛΖΡΩΜΩΝ 1. Σν παξφλ θείκελν ζπκθσλείηαη κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ ήηνη: Α) Σεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Α.Δ. (εθεμήο «ε Σξάπεδα»), κε έδξα ζηελ νδφ Αηφινπ 86, 10559,

Διαβάστε περισσότερα

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E.

«APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. «APPLICATIONS SERVICE PROVIDERS A.E. ΔΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΣΗΛΔΦΩΝΙΑ» ηεο 31 εο Γεθεκβξίνπ 2012 (πεξίνδνο 1 ε Ηαλνπαξίνπ 31 ε Γεθεκβξίνπ 2012) ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ

ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΜΔΝΣΗΣΔΡΡΑ ΑΝΩΝΤΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΤΝΔΣΑΗΡΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ Α.Μ.Α.Δ. 52140/84/Β/02/05 ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2011 χκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (Γ.Π.Υ.Α.) ειίδα

Διαβάστε περισσότερα

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E.

CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES A.E. ΔΣΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΖ ΔΚΘΔΖ ΣΖ 31 εο ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2010 ΠΑΙΑΝΙΑ 28 ΜΑΡΣΙΟΤ 2011 ΔΣΖΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2010 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ειίδα Έθζεζε Διέγρνπ Οξθσηνχ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ ΘΑΡΑΠΡΑΠΔΗΠ ΠΚΦΩΛΑ ΚΔ ΡΑ ΓΗΔΘΛΖ ΞΟΝΡΞΑ ΣΟΖΚΑΡΝΝΪΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΙΖΟΝΦΝΟΖΠΖΠ ΣΟΖΠΖΠ 2013 (1 ΗΑΛΝΑΟΗΝ 31 ΓΔΘΔΚΒΟΗΝ 2013) ΡΖΠ «ΑΛΩΛΚΖ ΔΡΑΗΟΔΗΑ ΔΟΔΛΑΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΛΔΩΛ ΡΔΣΛΝΙΝΓΗΩΛ ΘΑΗ ΔΦΑΟΚΝΓΩΛ ΗΛΡΔΟΛΔΡ»

Διαβάστε περισσότερα

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008

MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 MEDSTEM SERVICES ΤΠΟΣΗΡΙΚΣΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΓΔΙΑ ΑΔ ΔΣΗΙΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΙΟΤ 2008 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΓΙΔΘΝΗ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ (Γ.Π.Υ.Α.) ΜΑΡΣΙΟ 2009 Οη ζπλεκκέλεο εηήζηεο Οηθνλνκηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ

ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ ΑΟ. Κ.Α.Δ: 9988/06/Β/86/21 ΠΝΙΩΚΝ 20 ΑΙΗΚΝΠ Δηήζηα Νηθνλνκηθή Έθζεζε πεξηόδνπ (1ε Ηαλνπαξίνπ 2008 έσο 31 Γεθεκβξίνπ 2008) Πύκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 3556/2007 Δηήζηεο Νηθνλνκηθέο Θαηαζηάζεηο γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ.

COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ Α.Δ. ΔΣΖΗΔ ΔΣΑΗΡΗΚΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ 31 ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ 2013 ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ TA ΓΗΔΘΝΖ ΠΡΟΣΤΠΑ ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΝΑΦΟΡΑ όπσο απηά έρνπλ πηνζεηεζεί από ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Οη Δηήζηεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας

ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ. Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΩΝ Καθηγηηής Λογιζηικής Επιζηήμης Αθαμάζιος Γ. Αργσριάδης Οικομομολόγος Τπηρεζιώμ Τγείας ΠΕΙΡΑΙΑ 2010 ΚΔΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΣΟ ΓΔΝΙΚΑ ΠΔΡΙ ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΣΑΙΡΔΙΩΝ 1.1. Έννοια ηηρ Δηαιπείαρ Ο άλζξσπνο

Διαβάστε περισσότερα

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ

ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΞΑΔ ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ Α.Ν. ΔΛΖΚΔΟΥΡΗΘΝ ΓΔΙΡΗΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΜΖΠΖ ΡΝ ΚΔΡΝΣΗΘΝ ΘΔΦΑΙΑΗΝ ΡΖΠ ΔΡΑΗΟΗΑΠ Ξ.Α.Δ. ΞΑΛΑΘΖΛΑΦΘΝΠ ΚΔ ΓΗΘΑΗΥΚΑ ΞΟΝΡΗΚΖΠΖΠ ΞΔΟ ΞΑΙΑΗΥΛ ΚΔΡΝΣΥΛ ΠΚΦΥΛΑ ΚΔ ΡΖΛ ΑΞΝΦΑΠΖ ΡΖΠ ΔΘΡΑΘΡΖΠ ΓΔΛΗΘΖΠ ΠΛΔΙΔΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011

BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ Α.Δ. ΔΣΖΗΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΚΘΔΖ γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 ε Ηαλνπαξίνπ έσο 31 ε Γεθεκβξίνπ 2011 (πνζά ζε ρηιηάδεο ) BLUE STAR FERRIES ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ Α.Δ. ΑΡ.Μ.Α.Δ. 29508/04/Β/93/116 Α.Φ.Μ.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕΙ ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΖΑΡΕΛΑ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΛΤΜΑΣΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 2010 Περιεχόμενα ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1... 7 ΟΙ ΟΓΙΚΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ.... 7 ΔΗΑΓΩΓΖ... 7 1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΔΙΟΓΟΤ ΣΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ....

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π Δ Η Ρ Α Η Χ ΣΜΖΜΑ ΟΡΓΑΝΧΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ ΓΗΑ ΣΔΛΔΥΖ (Δ -ΜΒΑ) Σ Α Σ Η Σ Η Κ Ζ Α Ν Α Λ Τ Ζ Σ Χ Ν Δ Π Η Υ Δ Η Ρ Ζ Η Α

Διαβάστε περισσότερα