Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο. γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D"

Transcript

1 Δ Ν Η Μ Δ Ρ Ω Σ Ι Κ Ο Γ Δ Λ Σ Ι Ο γηα ηε δηαξθή πξνζθνξά κεηνρψλ ηνπ Κ Α Σ Α Σ Μ Η Μ Δ Ν Ο Τ Κ Δ Φ Α Λ Α Ι Ο Τ P A R W O R L D εηαηξείαο επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) δηεπφκελεο απφ ην δίθαην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ειίδα ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ 4 I. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 7 II. ΓΔΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ Δηζαγσγή Η Δηαηξεία Σα ηκήκαηα 11 III. ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΖΖ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην Δηαηξεία δηαρείξηζεο Γηαρεηξηζηέο θαη χκβνπινο επελδχζεσλ Θεκαηνθχιαθαο, Κχξηνο Φνξέαο πιεξσκψλ, Φνξέαο ηήξεζεο κεηξψνπ, Φνξέαο κεηαβηβάζεσλ Γηαλνκείο θαη εληνινδφρνη Έιεγρνο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Δηαηξείαο 20 IV. ΟΙ ΜΔΣΟΥΔ Γεληθέο αξρέο Έθδνζε θαη ηηκή εγγξαθήο γηα ηελ αγνξά κεηνρψλ Δμαγνξά κεηνρψλ Μεηαηξνπή κεηνρψλ ζε κεηνρέο άιισλ ηκεκάησλ Μεηαηξνπή λνκηζκάησλ εληφο ηνπ ηδίνπ ηκήκαηνο Σέιε θαη πξνκήζεηεο αγνξάο, εμαγνξάο θαη κεηαηξνπήο Δηζαγσγή ζην Υξεκαηηζηήξην 34 V. ΚΑΘΑΡΖ ΑΞΙΑ ΔΝΔΡΓΖΣΙΚΟΤ Γεληθέο αξρέο 35 Α. Οξηζκφο θαη ππνινγηζκφο ηεο θαζαξήο αμίαο ελεξγεηηθνχ 35 Β. Καζνξηζκφο ησλ νκαδνπνηήζεσλ ελεξγεηηθνχ 37 Γ. Απνηίκεζε ελεξγεηηθνχ Αλαζηνιή ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο θαζαξήο αμίαο ελεξγεηηθνχ θαη ηεο έθδνζεο, κεηαηξνπήο θαη εμαγνξάο 39 ησλ κεηνρψλ VI. ΜΔΡΙΜΑΣΑ Πνιηηηθή δηαλνκήο Αλαγγειία πιεξσκήο 41 VII. ΓΑΠΑΝΔ ΠΟΤ ΒΑΡΤΝΟΤΝ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 42 VIII. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ - ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ - ΔΠΙΖΜΖ ΓΛΩΑ Φνξνινγηθφ θαζεζηψο 45 Α. Φνξνινγία ηεο Δηαηξείαο Β. Φνξνινγία ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο Ννκηθφ θαζεζηψο Δπίζεκε γιψζζα 46 2

3 IX. ΔΣΑΙΡΙΚΖ ΥΡΖΖ ΤΝΔΛΔΤΔΙ ΔΚΘΔΔΙ Δηαηξηθή ρξήζε πλειεχζεηο Πεξηνδηθέο εθζέζεηο 47 X. ΔΚΚΑΘΑΡΙΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΛΔΙΙΜΟ, ΤΓΥΩΝΔΤΖ ΚΑΙ ΚΑΣΑΣΜΖΖ ΣΜΖΜΑΣΩΝ, ΚΑΣΖΓΟΡΙΩΝ Ή ΚΛΑΔΩΝ Δθθαζάξηζε ηεο Δηαηξείαο 48 A. Διάρηζην ελεξγεηηθφ 48 B. Δθνχζηα εθθαζάξηζε Κιείζηκν, ζπγρψλεπζε θαη θαηάηκεζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 48 A. Κιείζηκν ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 48 B. πγρψλεπζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 49 Γ. Καηάηκεζε ηκεκάησλ, θαηεγνξηψλ ή θιάζεσλ 49 XI. ΠΛΖΡΟΦΟΡΙΔ - ΓΙΑΘΔΙΜΑ ΔΓΓΡΑΦΑ Γηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο 51 A. Καζαξή αμία ελεξγεηηθνχ 51 B. Σηκή έθδνζεο θαη εμαγνξάο 51 Γ. Γλσζηνπνηήζεηο πξνο ηνπο κεηφρνπο Γηαζέζηκα έγγξαθα 51 Παξάξηεκα Ι - Δπελδπηηθή πνιηηηθή ησλ ηκεκάησλ, ηερληθέο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα Γεληθνί επελδπηηθνί θαλφλεο Παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα Δπελδπηηθή πνιηηηθή ησλ ηκεκάησλ ηνπνζέηεζεο 60 Παξάξηεκα ΙΙ - Δπελδπηηθνί πεξηνξηζκνί 87 Παξάξηεκα III Σα "εγγπεκέλα" ηκήκαηα: ραξαθηεξηζηηθά 93 Παξάξηεκα IV Σα "πξνζηαηεπόκελα" ηκήκαηα: ραξαθηεξηζηηθά 97 Παξάξηεκα V - Αλαθεθαιαησηηθόο πίλαθαο ησλ πξνκεζεηώλ δηαρείξηζεο αλά ηκήκα θαη ησλ θαηεγνξηώλ/ θιάζεσλ κεηνρώλ 106 Παξάξηεκα VI Καηάινγνο εμειηγκέλσλ ηκεκάησλ 111 Παξάξηεκα VII Δηήζηα πξνκήζεηα δηαλνκήο 112 Παξάξηεκα VIII Λνηπέο δαπάλεο Πνζό πξνκήζεηαο θαηαβιεηέαο ζηελ BNPP IP Lux 113 3

4 ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ 1. ΓΔΝΙΚΖ ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ Η PARWORLD (εθεμήο ε "Δηαηξεία") είλαη θαηαρσξεκέλε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ησλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ("ΟΔ") ζχκθσλα κε ην λφκν ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 γηα ηνπο ΟΔ θαη ηηο ελδερφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ (εθεμήο ν "Νφκνο"). Η ελ ιφγσ θαηαρψξεζε δελ πξέπεη ζε θακηά πεξίπησζε θαη κε νπνηαδήπνηε κνξθή λα ζεσξεζεί σο ζεηηθή αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ πξνο πψιεζε ηίηισλ απφ ηελ Δπηηξνπή επίβιεςεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα (CSSF). Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο έιαβε φιεο ηηο δπλαηέο πξνθπιάμεηο ψζηε λα εμαζθαιηζζεί φηη ηα δεδνκέλα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν είλαη αιεζή θαη αθξηβή θαη φηη δελ ππάξρεη θαλέλα ζεκαληηθφ γεγνλφο, ε παξάιεηςε ηνπ νπνίνπ ζα κπνξνχζε λα δηαςεχζεη θάπνηα απφ ηηο δειψζεηο πνπ δηαηππψλνληαη εδψ. Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο εγγπάηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρεη ην ελεκεξσηηθφ δειηίν είλαη αθξηβείο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ δειηίνπ. πλεπψο, θάζε πιεξνθνξία ή δήισζε πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξφλ δειηίν, ζηα παξαξηήκαηά ηνπ ή ζηηο εθζέζεηο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πξέπεη λα ζεσξείηαη απζαίξεηε. Πάλησο, νχηε ε επίδνζε ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ νχηε ε πξνζθνξά, έθδνζε ή πψιεζε κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζπληζηνχλ δηαβεβαίσζε φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ απηφ παξέρεη ζα είλαη πάληα αθξηβείο κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Σν ελεκεξσηηθφ δειηίν θαη ηα παξαξηήκαηά ηνπ ζα ελεκεξψλνληαη ζε εχζεην ρξφλν, ψζηε λα ιακβάλνληαη ππφςε ζεκαληηθέο αιιαγέο, φπσο ε εγθαηλίαζε ελφο λένπ ηκήκαηνο ή κηαο λέαο θαηεγνξίαο ή θιάζεο κεηνρψλ. πλεπψο, ζπληζηάηαη ζηνπο αγνξαζηέο κεηνρψλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Δηαηξεία γηα λα πιεξνθνξεζνχλ θαηά πφζνλ απηή έρεη δεκνζηεχζεη κεηαγελέζηεξν ελεκεξσηηθφ δειηίν. 2. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΜΠΟΡΙΚΖ ΓΙΑΘΔΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η Δηαηξεία απνηειεί νξγαληζκφ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζε θηλεηέο αμίεο (ΟΔΚΑ) εγθεθξηκέλν ζην Λνπμεκβνχξγν. Η εκπνξία ησλ ηίηισλ ηεο επηηξέπεηαη ελ κέξεη ή εμ νινθιήξνπ ζην Λνπμεκβνχξγν θαη ζηηο αθφινπζεο ρψξεο: Γεξκαλία, Απζηξία, Βέιγην, Κχπξν, Ιζπαλία, Γαιιία, Διιάδα, Οπγγαξία, Ιηαιία, Σδέξζετ, Λίβαλν, Ληρηελζηάηλ, Μάιηα, Κάησ Υψξεο, Πνξηνγαιία, Σζερηθή Γεκνθξαηία, ινβαθία θαη Διβεηία θαη νη κεηνρέο ηεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη θαη λα πσινχληαη ζηα κέξε απηά. Δλ πεξηιήςεη, πξηλ απφ θάζε εγγξαθή γηα αγνξά ηίηισλ ζε ρψξα φπνπ είλαη δεισκέλε ε PARWORLD, πξέπεη λα δηεπθξηλίδνληαη ηα ηκήκαηα, νη θαηεγνξίεο θαη νη θιάζεηο κεηνρψλ πνπ επηηξέπεηαη λα δηαηίζεληαη, θαζψο θαη νη ελδερφκελνη λνκηθνί θαη ζπλαιιαγκαηηθνί πεξηνξηζκνί πνπ ζρεηίδνληαη κε εγγξαθή γηα αγνξά, αγνξά, θαηνρή ή πψιεζε ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ζπληζηάηαη ζηνπο επελδπηέο λα ελεκεξψλνληαη γηα ηα έμνδα θαη ην θφζηνο κε ηα νπνία ελδέρεηαη λα επηβαξπλζνχλ απφ έλα θνξέα πιεξσκψλ εγθαηεζηεκέλν ζηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο φπνπ πξνζθέξνληαη νη κεηνρέο, θαηά ηηο πξάμεηο αγνξάο ή εμαγνξάο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα πιεξσκψλ. Σέινο, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ απνηειεί παξφηξπλζε κε ζηφρν ηελ πψιεζε θαη δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζθνπνχο δεκφζηαο πξνζθνξάο ή σο παξφηξπλζε κε ζηφρν ηελ πψιεζε ζε πεξηνρή δηθαηνδνζίαο φπνπ δελ επηηξέπεηαη ε εκπνξηθή δηάζεζε ησλ ηίηισλ ηεο Δηαηξείαο. 3. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΙΓΙΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΔΠΔΝΓΤΣΖ Γελ έρεη αλαιεθζεί θακηά ελέξγεηα ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ 1940 γηα ηηο ακεξηθαληθέο εηαηξείεο επελδχζεσλ ("Investment Company Act" ή "λφκνο γηα ηηο εηαηξείεο επελδχζεσλ"), ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ ή νπνηνλδήπνηε άιιν λφκν γηα ηηο θηλεηέο αμίεο κε ζθνπφ ηελ θαηαρψξεζε ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ηίηισλ ηεο ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο θεθαιαηαγνξάο ησλ ΗΠΑ ("US Securities and Exchange Commission"). πλεπψο, ην παξφλ έγγξαθν δελ κπνξεί λα εηζαρζεί, λα δηαβηβαζηεί ή λα δηαλεκεζεί ζηηο ΗΠΑ ή ζε εδάθε ή θηήζεηο ηνπο θαη λα επηδνζεί ζε νπνηνδήπνηε "πξφζσπν ησλ ΗΠΑ" (US person), φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηνλ θαλνληζκφ S ηνπ λφκνπ ηνπ 1933 γηα ηηο θηλεηέο αμίεο, φπσο απηφο έρεη ηξνπνπνηεζεί (Regulation S of the US Securities Act of 1933, as amended), κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εληφο ηνπ πιαηζίνπ ζπλαιιαγψλ πνπ απαιιάζζνληαη θαηαρψξεζεο ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ 1933 ησλ ΗΠΑ γηα ηηο θηλεηέο αμίεο (US Securities Act). Κάζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο απηψλ ησλ πεξηνξηζκψλ κπνξεί λα απνηειέζεη παξαβίαζε ηεο λνκνζεζίαο ησλ ΗΠΑ γηα ηηο θηλεηέο αμίεο. 4

5 ην πιαίζην ηεο δηαλνκήο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν εθδίδεηαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners U.K. Limited, νη επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηεο νπνίαο ξπζκίδνληαη απφ ηελ Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθψλ Τπεξεζηψλ (Financial Services Authority). Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λφκνπ ηνπ 2000 ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξέο (εθεμήο ν "λφκνο ηνπ 2000"), ε Δηαηξεία θαηαηάζζεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ κε ειεγρφκελσλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην. Η πξνψζεζε ελφο ηέηνηνπ νξγαληζκνχ ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο βάζεη ησλ εδαθίσλ 21, 238 θαη 240 ηνπ λφκνπ ηνπ πλεπψο, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ην παξφλ έγγξαθν κπνξεί λα δηαλέκεηαη θαη νη κεηνρέο κπνξνχλ λα πξνζθέξνληαη ή λα πσινχληαη κφλν ζε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο πξνζψπσλ νη νπνίεο πξνβιέπνληαη ζην λφκν ηνπ 2000 ζρεηηθά κε ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο θαη αγνξέο (ρξεκαηνπηζησηηθή πξνψζεζε), δηαηαγή 2001, ή ζην θεθάιαην "Πξνψζεζε νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ" (απαιιαγέο), δηαηαγή 2001, ηνπ ηδίνπ λφκνπ. Η Δηαηξεία δελ δηαζέηεη εγθαηαζηάζεηο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη δελ κπνξεί λα ιάβεη ζρεηηθή έγθξηζε βάζεη ηνπ λφκνπ ηνπ Όζνλ αθνξά ηελ εηαηξεία θαη θάζε θνξέα εθηφο Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ (ζηνλ νπνίν απαγνξεχεηαη ε άζθεζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην), νη Βξεηαλνί επελδπηέο ζα ράζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα επσθειεζνχλ απφ ην ζχζηεκα απνδεκίσζεο ησλ επελδπηψλ ("Financial Services Authority Compensation Scheme Limited"), ηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο ρξεκαηνπηζησηηθνχ δηακεζνιαβεηή, θαζψο θαη ην δηθαίσκα ζηελ εγγχεζε ησλ θαηαζέζεσλ πνπ θξαηνχληαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο δπλάκεη ησλ θαλνληζκψλ ("Client Money Rules"). Σέινο, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν δελ κπνξεί λα επηδίδεηαη ζε "κε εμνπζηνδνηεκέλα πξφζσπα" ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηνπ θαηαζηαηηθνχ, νχηε ζε πξφζσπα πνπ ελδέρεηαη λα κελ έρνπλ λνκηθψο ηε δπλαηφηεηα λα ην ιάβνπλ ή πξνο ηα νπνία ε παξφηξπλζε κε ζθνπφ ηελ πψιεζε είλαη παξάλνκε. Οη επελδπηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα εηδνπνηνχλ ηελ Δηαηξεία θαη/ή ην Φνξέα κεηαβηβάζεσλ θαη ην Φνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ (i) αλ θαηαζηνχλ "κε εγθεθξηκέλα πξφζσπα" ή (ii) αλ έρνπλ ζηελ θαηνρή ηνπο κεηνρέο ηεο Δηαηξείαο θαηά παξάβαζε ησλ λνκηθψλ/ ξπζκηζηηθψλ δηαηάμεσλ, ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ ή ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο Δηαηξείαο ή (iii) γηα φζεο πεξηζηάζεηο ελδέρεηαη λα έρνπλ θνξνινγηθέο ή λνκηθέο/ ξπζκηζηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ Δηαηξεία ή ηνπο κεηφρνπο ή κπνξνχλ λα είλαη θαηά άιιν ηξφπν δπζκελείο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο ή ησλ ινηπψλ κεηφρσλ. 4. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΖΝ ΔΓΓΡΑΦΖ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η αγνξά κεηνρψλ ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο PARWORLD κπνξεί λα βαζίδεηαη κφλν ζηηο πιεξνθνξίεο νη νπνίεο πεξηέρνληαη ζηα απινπνηεκέλα ελεκεξσηηθά δειηία. Πξηλ απφ θάζε αγνξά κεηνρψλ, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα κειεηνχλ πξνζεθηηθά ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν καδί κε ηα παξαξηήκαηά ηνπ, φπνπ εθηίζεηαη εηδηθφηεξα ε επελδπηηθή πνιηηηθή ησλ δηαθφξσλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο, θαζψο θαη ηα απινπνηεκέλα ελεκεξσηηθά δειηία, θαη λα ζπκβνπιεχνληαη ηηο ηειεπηαίεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο ηεο Δηαηξείαο, αληίηππα ησλ νπνίσλ δηαηίζεληαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ("BNPP IP Lux"), ηνπο ελδερφκελνπο ηνπηθνχο αληαπνθξηηέο ή ηνπο νξγαληζκνχο πνπ εκπνξεχνληαη ηνπο ηίηινπο ηεο Δηαηξείαο. 5. ΔΙΓΟΠΟΙΖΖ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΙ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΖΝ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Οη επελδχζεηο ζηελ Δηαηξεία ζπλεπάγνληαη θηλδχλνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλδχλσλ νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο κεηνρψλ θαη νκνινγηψλ, ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο ηζνηηκίεο θαη ηελ αζηάζεηα ησλ επηηνθίσλ. Γελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί ε δηαβεβαίσζε φηη ζα επηηεπρζνχλ νη επελδπηηθνί ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε απφδνζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην παξειζφλ δελ πξνδηθάδεη ηε κειινληηθή. Γηα πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, ν επελδπηήο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζην θεθάιαην ΙΙ.3. "Γεληθή πεξηγξαθή - Σα ηκήκαηα - Καηαηνκή θηλδχλνπ ησλ ηκεκάησλ". Πξνηνχ επελδχζνπλ ζηελ Δηαηξεία, νη επελδπηέο θαινχληαη λα ζπκβνπιεπηνχλ δηθνχο ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο, λνκηθνχο θαη θνξνινγηθνχο ζπκβνχινπο γηα λα δηεπθξηλίζνπλ θαηά πφζνλ είλαη ζθφπηκν γηα απηνχο λα επελδχζνπλ ζηελ Δηαηξεία. 6. ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΩΝ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Οξηζκέλα πξνζσπηθά δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηνπο επελδπηέο κπνξνχλ λα ζπγθεληξψλνληαη, λα θαηαρσξνχληαη, λα δηαβηβάδνληαη, λα πθίζηαληαη επεμεξγαζία θαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ Δηαηξεία, ηελ Δηαηξεία Γηαρείξηζεο, ην Φνξέα κεηαβηβάζεσλ θαη ην Φνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ, άιιεο εηαηξείεο ηνπ νκίινπ BNP Paribas θαη ηνπο δηαλνκείο/ 5

6 εληνινδφρνπο. Σέηνηα ζηνηρεία κπνξνχλ εηδηθφηεξα λα ρξεζηκνπνηνχληαη ζην πιαίζην ησλ ππνρξεψζεσλ ηαπηνπνίεζεο, ηηο νπνίεο επηβάιιεη ε λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ ελεξγεηψλ. Οη πιεξνθνξίεο απηνχ ηνπ είδνπο δελ ζα δηαβηβάδνληαη ζε αλαξκφδηνπο ηξίηνπο. Με ηελ εγγξαθή γηα αγνξά κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο, θάζε επελδπηήο ζπγθαηαηίζεηαη ζηελ ελ ιφγσ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. 6

7 I. ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΔΓΡΑ: 33, rue de Gasperich L-5826 HOWALD-HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ: ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ: θ. Marc RAYNAUD Τπεχζπλνο παγθφζκησλ θεθαιαηαθψλ ιχζεσλ, BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ: θ. Stéphane BRUNET Δληεηαικέλνο χκβνπινο ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Guy de FROMENT "Senior Advisor", BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Marnix ARICKX Τπεχζπλνο κεραληθήο θεθαιαίσλ, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βξπμέιιεο θ. Bruno PIFFETEAU Γεληθφο Γξακκαηέαο ηεο FundQuest, Παξίζη θ. Christian VOLLE Μέινο Γ ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Vincent CAMERLYNCK Τπεχζπλνο δηεζλψλ ζεζκηθψλ πσιήζεσλ BNP Paribas Investment Partners, Λνλδίλν θ. Christian DARGNAT Τπεχζπλνο επελδχζεσλ - Δπελδπηηθά θέληξα πνιιαπιήο εμεηδίθεπζεο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Anthony FINAN Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη ΓΔΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ: θα Claire COLLET-LAMBERT Τπεχζπλε δηάξζξσζεο θεθαιαίσλ ζην Λνπμεκβνχξγν BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg 33, rue de Gasperich, L-5826 HOWALD HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 7

8 ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ: Πξόεδξνο ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο: θ. Marc RAYNAUD Τπεχζπλνο παγθφζκησλ θεθαιαηαθψλ ιχζεσλ, BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη Μέιε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Εηαηξείαο Δηαρείξηζεο: θ. Marnix ARICKX Τπεχζπλνο κεραληθήο θεθαιαίσλ, BNP Paribas Investment Partners Belgium, Βξπμέιιεο θ. Pieter CROOCKEWIT Γηεπζπληήο Δπξψπεο BNP Paribas Investment Partners BE Holding, Βξπμέιιεο θ. Anthony FINAN Τπεχζπλνο κάξθεηηλγθ θαη επηθνηλσλίαο BNP Paribas Investment Partners, Παξίζη θ. Stéphane BRUNET Δληεηαικέλνο χκβνπινο ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg θ. Eric MARTIN Γεληθφο Γηεπζπληήο BNP Paribas Luxembourg θ. Christian VOLLE Μέινο Γ ηεο BNP Paribas Investment Partners Luxembourg ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ ΒΝΡ Paribas Asset Management 1, boulevard Haussmann, Παξίζη, Γαιιία FundQuest SAS 1, boulevard Haussmann, Παξίζη, Γαιιία Primonial FundQuest 21, rue de la Banque, Παξίζη, Γαιιία BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda Av. Juscelino Kubitchek νο φξνθνο, Andar, άν Πάνιν-SP, Βξαδηιία BNP Paribas Investment Partners Asia Limited 30/F Three Exchange Square, 8 Connaught Place, Central, Υνλγθ Κνλγθ 8

9 FundQuest UK Limited 82 Bishopsgate EC2N 4BN Λνλδίλν, ΗΒ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. 29, Route de Pré-Bois, CH-1217 Meyrin Διβεηία ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ, ΚΤΡΙΟ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΔΑ ΣΖΡΖΖ ΜΖΣΡΩΟΤ BNP Paribas Securities Services, ππνθαηάζηεκα Λνπμεκβνύξγνπ 33, rue de Gasperich, L-5826 HOWALD-HESPERANGE Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ΓΡΑΦΔΙΟ ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ PricewaterhouseCoopers, 400, route d Esch L Λνπμεκβνχξγν Μεγάιν Γνπθάην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ 9

10 II. ΓΔΝΙΚΖ ΠΔΡΙΓΡΑΦΖ 1. ΔΙΑΓΩΓΖ Η PARWORLD είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ κε πιείνλα ηκήκαηα ε νπνία δηέπεηαη απφ ην δίθαην ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη ηδξχζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ νκίινπ ΒΝΡ Paribas. H Δηαηξεία έρεη εγθξηζεί ζχκθσλα κε ην λφκν ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 2002 ζρεηηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ (ν "Νφκνο"). Η Δηαηξεία ππφθεηηαη εηδηθφηεξα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ κέξνπο Ι ηνπ Νφκνπ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα ηνπο ΟΔ, φπσο απηνί νξίδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Οδεγία ηεο 20ήο Γεθεκβξίνπ 1985 (85/611/ΔΟΚ), φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2001/108/ΔΚ (εθεμήο ε "Οδεγία 85/611/ΔΟΚ"), θαη ζην λφκν ηεο 10εο Απγνχζηνπ 1915 γηα ηηο εκπνξηθέο εηαηξείεο, φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί. Η δηαρείξηζε ηεο Δηαηξείαο δηεμάγεηαη απφ ηελ BNP Paribas Investment Partners Luxembourg (εθεμήο "BNPP IP Lux") θαη απφ δηαρεηξηζηέο. Η Δηαηξεία είλαη επελδπηηθφο θνξέαο πνπ ζπλίζηαηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπνζέηεζεο, θαζέλα απφ ηα νπνία αθνξά έλα ρσξηζηφ ραξηνθπιάθην απαηηήζεσλ απνηεινχκελν απφ θηλεηέο αμίεο θαη/ή άιια ξεπζηά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηα νπνία εθθξάδνληαη ζε δηάθνξα λνκίζκαηα. ην πιαίζην ησλ κεηαμχ επελδπηψλ ζρέζεσλ, θάζε ηκήκα αληηκεησπίδεηαη σο ρσξηζηή νληφηεηα. Ο επελδπηήο έρεη δηθαίσκα κφλν ζην ελεξγεηηθφ θαη ηα έζνδα ηνπ ηκήκαηνο ζην νπνίν έρεη επελδχζεη, θαη' αλαινγία ηεο επέλδπζήο ηνπ. Οη ππνρξεψζεηο πνπ αλαιακβάλνληαη ζην φλνκα ελφο ηκήκαηνο θαιχπηνληαη κφλν απφ ην ελεξγεηηθφ ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο. ε θάζε ηκήκα ππάξρεη δπλαηφηεηα πξνζθνξάο κεηνρψλ πεξηζζφηεξσλ ηεο κηαο θαηεγνξηψλ, φπσο νξίδεηαη ζην θεθάιαην IV παξαθάησ θαη ζην παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. ε νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ελδέρεηαη λα πξνζθέξνληαη δχν θιάζεηο κεηνρψλ, κία θιάζε θεθαιαηνπνίεζεο (κεηνρέο θεθαιαηνπνίεζεο) θαη κία δηαλνκήο (κεηνρέο δηαλνκήο). Οη επηκέξνπο δηαδηθαζίεο έθδνζεο, εμαγνξάο θαη κεηαηξνπήο πεξηγξάθνληαη ζην θεθάιαην IV. ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν ρξεζηκνπνηνχληαη νη εμήο ζπληνκνγξαθίεο λνκηζκάησλ: CHF Φξάγθν Διβεηίαο GBP Λίξα Αγγιίαο (ζηεξιίλα) EUR Δπξψ JPY Γηελ Ιαπσλίαο USD Γνιάξην ΗΠΑ HKD Γνιάξην Υνλγθ Κνλγθ 10

11 2. Ζ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Η Δηαηξεία ζπζηάζεθε ζην Λνπμεκβνχξγν ζηηο 11 Απγνχζηνπ 2000 κε ηελ επσλπκία "PARINDEX" θαη απεξηφξηζηε δηάξθεηα. ηηο 16 Απγνχζηνπ 2004, ε επσλπκία ηεο Δηαηξείαο άιιαμε ζε " PARWORLD". Σν ειάρηζην εηαηξηθφ θεθάιαην νξίδεηαη ζε ,00 EUR (έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο πελήληα ρηιηάδεο επξψ). Σν θεθάιαην ηεο Δηαηξείαο ηζνχηαη αλά πάζα ζηηγκή κε ην άζξνηζκα ηεο αμίαο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη αληηπξνζσπεχεηαη απφ κεηνρέο ρσξίο αλαγξαθή νλνκαζηηθήο αμίαο. Οη απμνκεηψζεηο ηνπ θεθαιαίνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απηνδηθαίσο θαη ρσξίο ηηο δηαηππψζεηο δεκνζίεπζεο θαη εγγξαθήο ζην Μεηξψν Δκπνξίνπ θαη Δηαηξεηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, νη νπνίεο πξνβιέπνληαη γηα ηηο απμήζεηο θαη κεηψζεηο θεθαιαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ. Σν θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο δεκνζηεχηεθε ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ "Mémorial" ζηηο 19 επηεκβξίνπ 2000, ππφ ηνλ αξηζκφ C 672, αθνχ θαηαηέζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ ζην Λνπμεκβνχξγν, φπνπ δηαηίζεηαη πξνο αλάγλσζε. Σν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ θαηαηέζεθε ζηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζην Λνπμεκβνχξγν, ζηηο 26 Ννεκβξίνπ 2001, 8 επηεκβξίνπ 2004 θαη 14 Ινπιίνπ 2006 θαη δεκνζηεχηεθε ζην Mémorial αληίζηνηρα ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2001, 16 Ννεκβξίνπ 2004 θαη 11 επηεκβξίνπ Αληίγξαθα ηνπ θσδηθνπνηεκέλνπ θαηαζηαηηθνχ ρνξεγνχληαη απφ ηε Γξακκαηεία ηνπ Πξσηνδηθείνπ ηνπ Γηακεξίζκαηνο ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ, ζην Λνπμεκβνχξγν, έλαληη θαηαβνιήο ησλ ηειψλ γξακκαηείαο. Η Δηαηξεία θαηαρσξήζεθε ζην Μεηξψν Δκπνξίνπ θαη Δηαηξεηψλ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ κε ηνλ αξηζκφ Β ΣΑ ΣΜΖΜΑΣΑ Η Δηαηξεία απνηειείηαη απφ δηάθνξα ηκήκαηα ηνπνζέηεζεο, θαζέλα απφ ηα νπνία ππφθεηηαη ζε επελδπηηθή πνιηηηθή θαη ζε λφκηζκα αλαθνξάο πνπ πξνζηδηάδνπλ ζην ηκήκα θαη νξίδνληαη ζην παξάξηεκα Ι ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ. Οη αγνξαζηέο κπνξνχλ λα επηιέγνπλ έλα ηκήκα αλάινγα κε ην θαηά πφζνλ ε δηαρεηξηζηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζηνπο ζηφρνπο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο. Η Δηαηξεία κπνξεί λα δεκηνπξγεί λέα ηκήκαηα. Όηαλ δεκηνπξγνχληαη λέα ηκήκαηα, ην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν ζα πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ζα πεξηέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα λέα ηκήκαηα. ΚΑΣΑΣΟΜΖ ΣΩΝ ΔΠΔΝΓΤΣΩΝ Η PARWORLD είλαη εηαηξεία επελδχζεσλ κεηαβιεηνχ θεθαιαίνπ (SICAV) ε νπνία απαξηίδεηαη απφ ηκήκαηα θαη έρεη σο ζθνπφ λα πξνζθέξεη ζηνπο κεηφρνπο ηεο επξεία επηινγή επελδχζεσλ, επηηξέπνληάο ηνπο λα δηαρεηξίδνληαη ην ραξηνθπιάθην θηλεηψλ αμηψλ θαη/ή άιια ξεπζηά ρξεκαηνπηζησηηθά ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ πνπ δηαζέηνπλ. Η PARWORLD απεπζχλεηαη ηφζν ζε ηδηψηεο φζν θαη ζε ζεζκηθνχο πειάηεο. Οη ζεζκηθνί πειάηεο κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ εηδηθέο θαηεγνξίεο κεηνρψλ, εθφζνλ νη επελδχζεηο ηνπο ππεξβνχλ έλα νξηζκέλν φξην. ΑΠΟΓΟΖ ΣΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ απφδνζε ησλ ηκεκάησλ, νη επελδπηέο παξαθαινχληαη λα αλαηξέμνπλ ζηελ ηειεπηαία έθδνζε ησλ απινπνηεκέλσλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ γηα ηα αληίζηνηρα ηκήκαηα. Οη πξνεγνχκελεο απνδφζεηο δελ πξνδηθάδνπλ ηα κειινληηθά απνηειέζκαηα. ΚΑΣΑΣΟΜΖ ΚΙΝΓΤΝΟΤ ΣΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ Οη δπλάκεη επελδπηέο παξαθαινχληαη λα δηαβάζνπλ πξνζεθηηθά νιφθιεξν ην ελεκεξσηηθφ δειηίν πξνηνχ πξνβνχλ ζε νπνηαδήπνηε ηνπνζέηεζε. Γελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί ε δηαβεβαίσζε φηη ζα επηηεπρζνχλ νη επελδπηηθνί ζηφρνη ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο θαη ε απφδνζε πνπ ζεκεηψζεθε ζην παξειζφλ δελ πξνδηθάδεη ηε κειινληηθή. Κάζε επέλδπζε κπνξεί επίζεο λα επεξεάδεηαη απφ δηάθνξεο κεηαβνιέο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηνπο θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ έιεγρν ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ, ηε θνξνινγία, ηηο θξαηήζεηο ζηελ πεγή ή ηηο νηθνλνκηθέο θαη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο. 11

12 Σέινο, ν επελδπηήο ζα πξέπεη λα γλσξίδεη φηη ε απφδνζε ησλ ηκεκάησλ κπνξεί λα κελ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ηνπο ζθνπφ θαη φηη ελδέρεηαη λα κελ αλαθηήζεη πιήξσο ην επελδπκέλν θεθάιαην (κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ησλ πξνκεζεηψλ αγνξάο). Σα ηκήκαηα εθηίζεληαη ζε δηάθνξνπο θηλδχλνπο, νη νπνίνη πνηθίιινπλ αλάινγα κε ηελ επελδπηηθή ηνπο πνιηηηθή. Καησηέξσ παξαηίζεληαη νη θχξηνη θίλδπλνη, ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηίζεληαη ηα ηκήκαηα. Ο επελδπηήο παξαθαιείηαη λα αλαηξέμεη ζην απινπνηεκέλν ελεκεξσηηθφ δειηίν, πξνθεηκέλνπ λα εληνπίζεη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηζρχνπλ εηδηθά γηα θάζε ηκήκα. 1. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αγνξέο κεηνρώλ: ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο ηνπνζεηήζεηο ζε κεηνρέο (θαη άιια παξφκνηα κέζα) ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο ησλ ηηκψλ, ε αξλεηηθή πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ηνλ εθδφηε ή ηελ αγνξά θαη ν δεπηεξεχσλ ραξαθηήξαο ησλ κεηνρψλ ζε ζρέζε κε ηηο νκνινγίεο πνπ έρεη εθδψζεη ε ίδηα εηαηξεία. Δπηπξφζζεηα, νη δηαθπκάλζεηο εληζρχνληαη ζπρλά ζε βξαρππξφζεζκε βάζε. Αλ κία ή πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο ζεκεηψζνπλ ππνρψξεζε ή δελ ζεκεηψζνπλ θακία πξφνδν, ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή ν αληίζηνηρνο θίλδπλνο κπνξεί λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζηελ απφδνζε ηνπ ζπλνιηθνχ ραξηνθπιαθίνπ. Γελ δηαζθαιίδεηαη φηη νη εγγπεηέο ζα δηαπηζηψζνπλ αλαηίκεζε ηεο αμίαο. Η αμία ησλ επελδχζεσλ θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ απνξξένπλ απφ απηέο κπνξνχλ λα απμεζνχλ ή αθφκε θαη λα κεησζνχλ, ελψ νη επελδπηέο ελδέρεηαη λα κελ αλαθηήζνπλ ην αξρηθφ πνζφ πνπ θαηέβαιαλ. Γελ παξέρεηαη θακία δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηελ επίηεπμε ηνπ επελδπηηθνχ ζηφρνπ. Οξηζκέλα ηκήκαηα κπνξνχλ λα επελδχνπλ ζε εηαηξείεο νη νπνίεο εηζάγνληαη ζην ρξεκαηηζηήξην (Initial Public Offering - αξρηθή δεκφζηα πξνζθνξά). ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ππάξρεη ν θίλδπλνο ε ηηκή ηεο λενεηζεγκέλεο κεηνρήο λα παξνπζηάζεη έληνλε κεηαβιεηφηεηα εμαηηίαο παξαγφλησλ φπσο ε απνπζία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο αγνξάο, κε επνρηαθέο ζπλαιιαγέο, ν πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο δηαπξαγκαηεχζηκσλ ηίηισλ θαη ε έιιεηςε πιεξνθφξεζεο γηα ηνλ εθδφηε. Έλα ηκήκα κπνξεί λα έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηέηνηνπο ηίηινπο γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, δηφηη εθ θχζεσο απμάλνληαη ηα έμνδα. Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζε απμεηηθέο αμίεο ελδέρεηαη λα είλαη πην επκεηάβιεηα απφ ηελ αγνξά ζην ζχλνιφ ηεο θαη κπνξεί λα αληηδξνχλ δηαθνξεηηθά ζηηο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο εμειίμεηο θαη ηηο εμειίμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά ή ηνλ ίδην ηνλ εθδφηε. Οη απμεηηθέο αμίεο παξνπζηάδνπλ θαηά παξάδνζε κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα ζπγθξηηηθά κε ηηο ππφινηπεο αμίεο, ηδίσο ζε ηδηαίηεξα βξαρππξφζεζκε βάζε. Γεληθά, ηέηνηνπ είδνπο αμίεο κπνξεί επίζεο λα είλαη αθξηβφηεξεο, φζνλ αθνξά ην θέξδνο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηελ αγνξά. Καηά ζπλέπεηα, ε αληίδξαζε ησλ απμεηηθψλ αμίσλ ζηηο δηαθπκάλζεηο αχμεζεο ησλ θεξδψλ ηνπο ελδέρεηαη λα είλαη εληνλφηεξε. Οξηζκέλα ηκήκαηα κπνξνχλ λα βαζίζνπλ ην ζηφρν ηνπο ζε κηα ελίζρπζε ησλ ρξεκαηηζηεξηαθψλ θηλήζεσλ, γεγνλφο ην νπνίν επηθέξεη κεγαιχηεξε κεηαβιεηφηεηα απφ ην κέζν φξν. Ο δηαρεηξηζηήο κπνξεί λα πηνζεηήζεη πξνζσξηλά κηα πην ακπληηθή ζηάζε φηαλ εθηηκά φηη ην ρξεκαηηζηήξην ή νη νηθνλνκίεο ησλ ρσξψλ ζηηο νπνίεο επελδχεη ην ηκήκα παξνπζηάδνπλ ππέξκεηξε κεηαβιεηφηεηα, δηαξθή γεληθή πησηηθή πνξεία ή άιιεο δπζνίσλεο θαηαζηάζεηο. Τπφ ηέηνηνπ είδνπο ζπλζήθεο, ην ηκήκα ελδέρεηαη λα κελ θαηαθέξεη λα επηδηψμεη ηνλ επελδπηηθφ ζηφρν ηνπ. 2. Κίλδπλνο επηηνθίσλ: Η αμία ηεο επέλδπζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηηο δηαθπκάλζεηο ησλ επηηνθίσλ. Σα επηηφθηα κπνξνχλ λα επεξεάδνληαη απφ νξηζκέλα ζηνηρεία ή γεγνλφηα, φπσο νη λνκηζκαηηθέο πνιηηηθέο, ην πξνεμνθιεηηθφ επηηφθην, ν πιεζσξηζκφο θ.ιπ. Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ επελδπηή ζην γεγνλφο φηη ε αχμεζε ησλ επηηνθίσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ ζε νκνινγηαθνχο θαη ρξεσζηηθνχο ηίηινπο. 3. Πηζησηηθόο θίλδπλνο: Απηφο ν θίλδπλνο κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ ππνβάζκηζε ηεο ππνγξαθήο ελφο εθδφηε νκνινγηψλ ζηνλ νπνίν εθηίζεληαη ηα ηκήκαηα θαη, ζπλεπψο, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ηνπνζεηήζεσλ. πλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ελφο εθδφηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο νθεηιέο ηνπ. Η ππνβάζκηζε ηεο βαζκνινγίαο κηαο έθδνζεο ή ελφο εθδφηε κπνξεί λα πξνθαιέζεη κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ ρξενγξάθσλ, ζηα νπνία έρεη επελδχζεη ην ηκήκα. Οξηζκέλεο ζηξαηεγηθέο πνπ εθαξκφδνληαη κπνξεί λα βαζίδνληαη ζε νκνινγίεο ηηο νπνίεο εθδίδνπλ εθδφηεο κε απμεκέλν πηζησηηθφ θίλδπλν (ηίηινη πςειήο απφδνζεο). Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζε νκνινγίεο απμεκέλεο απφδνζεο παξνπζηάδνπλ πςειφηεξν θίλδπλν ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν, είηε εμαηηίαο ηεο κεγαιχηεξεο δηαθχκαλζεο ηνπ λνκίζκαηφο ηνπο, είηε εμαηηίαο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εθδφηε. 4. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αγνξέο πξώησλ πιώλ: Οη αγνξέο πξψησλ πιψλ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο θαη αηθλίδηεο κεηαβνιέο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ. Οη κεηαβνιέο απηέο έρνπλ άκεζε επίπησζε ζηελ αμία ησλ κεηνρψλ θαη ησλ εμνκνηψζηκσλ κε κεηνρέο ηίηισλ ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα επελδχζεη ην ηκήκα θαη/ή ζην δείθηε ή ζηνπο δείθηεο ζηνπο νπνίνπο ελδέρεηαη λα εθηεζεί. Δπηπιένλ, νη ππνθείκελνη ηίηινη ελδέρεηαη λα εμειίζζνληαη θαηά ηξφπν αηζζεηά δηαθνξεηηθφ απφ ηηο αγνξέο παξαδνζηαθψλ θηλεηψλ αμηψλ (κεηνρέο, νκνινγίεο θ.ιπ.). 12

13 5. Κίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ: Απηφο ν θίλδπλνο ζπλδέεηαη κε ηελ πνηφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, κε ηνλ νπνίν δηαπξαγκαηεχεηαη ε εηαηξία δηαρείξηζεο, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ εμφθιεζε/ παξάδνζε ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ή ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ επί πξνζεζκηαθψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ. πλδέεηαη κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ λα ηεξήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ (π.ρ. πιεξσκή, παξάδνζε ή επηζηξνθή ρξεκάησλ). 6. Κίλδπλνο ξεπζηόηεηαο: Τπάξρεη θίλδπλνο νη επελδχζεηο πνπ δηελεξγνχληαη ζηα ηκήκαηα λα θαηαζηνχλ κε ξεπζηνπνηήζηκεο ιφγσ κηαο ηδηαίηεξα πεξηνξηζκέλεο αγνξάο (ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη ζπρλά απφ πνιχ κεγάιν άλνηγκα -bid-ask spread- ή κεγάιεο θηλήζεηο ηηκψλ). Δπίζεο, κπνξνχλ λα θαηαζηνχλ κε ξεπζηνπνηήζηκεο αλ ππνηηκεζεί ε "βαζκνινγία" ηνπο ή αθφκε αλ ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε επηδεηλσζεί. Καηά ζπλέπεηα, νη ζπγθεθξηκέλεο επελδχζεηο ελδέρεηαη λα κελ απνηειέζνπλ αληηθείκελν πψιεζεο ή αγνξάο αξθεηά γξήγνξα, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ή λα κεησζεί ζην ειάρηζην ε δεκία ζηα ηκήκαηα. 7. πλαιιαγκαηηθόο θίλδπλνο: Σν ηκήκα πεξηιακβάλεη ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ εθθξαδφκελα ζε άιια λνκίζκαηα, δηαθνξεηηθά απφ ην λφκηζκα αλαθνξάο ηνπ. Μπνξεί λα επεξεαζηεί απφ νπνηαδήπνηε δηαθχκαλζε ησλ ηζνηηκηψλ κεηαμχ ηνπ λνκίζκαηνο αλαθνξάο ηνπ θαη ησλ άιισλ λνκηζκάησλ ή απφ κηα ελδερφκελε ηξνπνπνίεζε ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ ηζνηηκηψλ. Αλ ην λφκηζκα, ζην νπνίν εθθξάδεηαη έλαο ηίηινο, ππεξηηκεζεί ζε ζρέζε κε ην λφκηζκα αλαθνξάο ηνπ ηκήκαηνο, ην αληίηηκν ηνπ ηίηινπ ζην λφκηζκα αλαθνξάο ζα απμεζεί. Αληίζηξνθα, κηα ππνηίκεζε ηνπ ελ ιφγσ λνκίζκαηνο ζα ζπλεπάγεηαη θαη ππνηίκεζε ηνπ αληηηίκνπ ηνπ ηίηινπ. Αθφκε θη αλ ν δηαρεηξηζηήο πξνβαίλεη ζε πξάμεηο θάιπςεο έλαληη ηνπ ζπλαιιαγκαηηθνχ θηλδχλνπ, δελ είλαη δπλαηφ λα δνζεί εγγχεζε φηη ε θάιπςε απηή ζα είλαη πιήξσο απνηειεζκαηηθή. 8. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παξάγσγα κέζα: Με ζηφρν ηελ θάιπςε (ζηξαηεγηθή ρξήζεο παξαγψγσλ γηα ζθνπνχο θάιπςεο (hedging)) θαη/ή ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ ηνπ (ζηξαηεγηθή ρξήζεο παξαγψγσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (trading)), ην ηκήκα δηθαηνχηαη λα αλαηξέρεη ζε παξάγσγεο ηερληθέο θαη παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηα παξαξηήκαηα I θαη II ηνπ ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ (εηδηθφηεξα, ζε δηθαηψκαηα αγνξάο ππφ επλντθνχο φξνπο (warrant) επί θηλεηψλ αμηψλ, ζπκβάζεηο αληαιιαγήο θηλεηψλ αμηψλ, επηηνθίσλ, λνκηζκάησλ, πιεζσξηζκνχ, κεηαβιεηφηεηαο θαη άιια παξάγσγα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζπκβάζεηο επί δηαθνξάο (contract for difference ή CFD), αληαιιαγέο επηζθάιεηαο πηζηψζεσλ (credit default swap ή CDS), κεζνπξφζεζκα επξσνκφινγα (Euro Medium Term Notes ή EMTN), πξνζεζκηαθέο ζπκβάζεηο, δηθαηψκαηα επηινγήο (option) επί θηλεηψλ αμηψλ, επί επηηνθίσλ, επί αληαιιαγψλ επηζθάιεηαο πηζηψζεσλ (CDS) ή επί πξνζεζκηαθψλ ζπκβάζεσλ θ.ιπ.). Οη επελδπηέο πξέπεη λα πξνζέμνπλ φηη ε ρξήζε παξαγψγσλ γηα επελδπηηθνχο ζθνπνχο (trading) ζπλνδεχεηαη απφ έλα θαηλφκελν πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ε απφδνζε ησλ ηκεκάησλ ραξαθηεξίδεηαη απφ απμεκέλε κεηαβιεηφηεηα. 9. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο αλαδπόκελεο αγνξέο θαη ηηο κηθξέο ρξεκαηηζηεξηαθέο θεθαιαηνπνηήζεηο: Σα ηκήκαηα πνπ επελδχνπλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο, ζηηο κηθξέο ρξεκαηηζηεξηαθέο θεθαιαηνπνηήζεηο ή ζε εμεηδηθεπκέλνπο ή πεξηνξηζκέλνπο ηνκείο ελδέρεηαη λα ζεκεηψζνπλ αλψηεξε κεηαβιεηφηεηα ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ε νπνία νθείιεηαη ζηνλ πςειφ βαζκφ ζπγθέληξσζεο, ηελ απμεκέλε αβεβαηφηεηα εμαηηίαο ηεο ειάρηζηεο πνζφηεηαο δηαζέζηκσλ πιεξνθνξηψλ, ηε κεδακηλή ξεπζηφηεηα ή ηε κεγαιχηεξε επαηζζεζία ζηηο κεηαβνιέο ησλ ζπλζεθψλ ηεο αγνξάο (θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο). Δμάιινπ, νξηζκέλεο αλαδπφκελεο αγνξέο πξνζθέξνπλ ρακειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ζε ζχγθξηζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ αλεπηπγκέλσλ δηεζλψλ αγνξψλ. Γηα ην ιφγν απηφ, νη ππεξεζίεο ζε ζρέζε κε ηηο ζπλαιιαγέο ζην ραξηνθπιάθην, ηε ξεπζηνπνίεζε θαη ηε δηαηήξεζε νη νπνίεο παξέρνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ ηνπνζεηεκέλσλ θεθαιαίσλ ζηηο αλαδπφκελεο αγνξέο ελδέρεηαη λα ελέρνπλ κεγαιχηεξν θίλδπλν. Η Δηαηξεία θαη νη επελδπηέο απνδέρνληαη λα ππνζηνχλ ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο θηλδχλνπο. Όζνλ αθνξά ηηο επελδχζεηο ζηε ξσζηθή αγνξά, απηέο εθηεινχληαη ζην "Russian Trading System Stock Exchange" ή "RTS Stock Exchange" ην νπνίν ζπγθεληξψλεη κεγάιν αξηζκφ Ρψζσλ εθδνηψλ θαη επηηξέπεη κηα ζρεδφλ εμαληιεηηθή θάιπςε ηνπ ρψξνπ ησλ ξσζηθψλ κεηνρψλ. Η επηινγή ηνπ RTS Stock Exchange επηηξέπεη ζηνπο επελδπηέο λα εθκεηαιιεχνληαη ηε ξεπζηφηεηα ηεο ξσζηθήο αγνξάο, ρσξίο φκσο λα είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε ηνπηθφ λφκηζκα, δεδνκέλνπ φηη ην RTS Stock Exchange επηηξέπεη ηε δηαπξαγκάηεπζε φισλ ησλ εθδνηψλ απεπζείαο ζε USD. Οη εηαηξείεο κηθξφηεξνπ βειελεθνχο ελδέρεηαη λα απνδεηρζνχλ αλίθαλεο λα παξαγάγνπλ λέα θεθάιαηα γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αχμεζε θαη ηελ αλάπηπμή ηνπο, κπνξεί λα κελ έρνπλ ζπγθεθξηκέλν φξακα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ή κπνξεί λα αλαπηχμνπλ πξντφληα γηα θαηλνχξγηεο αβέβαηεο αγνξέο. 13

14 Οξηζκέλεο απφ απηέο ηηο αγνξέο δελ ζεσξνχληαη ηελ παξνχζα ζηηγκή νξγαλσκέλεο αγνξέο. Οη άκεζεο επελδχζεηο ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο (κε εμαίξεζε ησλ ADR θαη GDR), αζξνηδφκελεο κε ηηο επελδχζεηο ζε κε εηζεγκέλνπο ηίηινπο, πεξηνξίδνληαη ζην 10% ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. 10. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε δηθαηώκαηα αγνξάο ππό επλντθνύο όξνπο (warrant): Δθηζηάηαη ε πξνζνρή ηνπ επελδπηή ζην γεγνλφο φηη ηα warrant είλαη ζχλζεηα, επκεηάβιεηα κέζα ηα νπνία ελέρνπλ πςεινχο θηλδχλνπο: ε πηζαλφηεηα πιήξνπο απψιεηαο ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ θεθαιαίνπ είλαη κεγάιε. Δπηπιένλ, έλα απφ ηα θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ warrant είλαη ην "θαηλφκελν πνιιαπιαζηαζηηθήο ζρέζεο" ην νπνίν εθδειψλεηαη κε ην γεγνλφο φηη κηα κεηαβνιή ζηελ αμία ηνπ ππνθείκελνπ ηίηινπ κπνξεί λα έρεη δπζαλάινγε επίπησζε ζηελ αμία ηνπ warrant. Σέινο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη, αλ επέιζεη απνπζία ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά, ην warrant ζα κπνξεί λα επαλαπσιεζεί ζε κηα δεπηεξεχνπζα αγνξά. 11. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πιεζσξηζκό: Οξηζκέλεο θνξέο νη απνδφζεηο ησλ βξαρππξφζεζκσλ επελδχζεσλ δελ αθνινπζνχλ ην ξπζκφ εμέιημεο ηνπ πιεζσξηζκνχ, επηθέξνληαο κείσζε ζηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ επελδπηψλ. 12. Φνξνινγηθνί θίλδπλνη: Η αμία κηαο ηνπνζέηεζεο κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ησλ δηαθφξσλ ρσξψλ, κε ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηηο παξαθξαηήζεηο ζηελ πεγή, ηηο αιιαγέο ζηελ θπβέξλεζε ή ηελ νηθνλνκηθή θαη λνκηζκαηηθή πνιηηηθή ζηηο αληίζηνηρεο ρψξεο. πλεπψο, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ρξεκαηνπηζησηηθνί ζηφρνη ζα επηηεπρζνχλ πξαγκαηηθά. 13. Κίλδπλνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ζηξαηεγηθέο δηαρείξηζεο: (α) Σν ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξφπν δηαρείξηζεο πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο κεηνρέο "αχμεζεο" ("growth"). Οη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ "αχμεζεο" κπνξεί λα είλαη ελ γέλεη ρακειφηεξεο απφ εθείλεο ηεο αγνξάο. (β) Σν ηκήκα ραξαθηεξίδεηαη απφ ηξφπν δηαρείξηζεο πνπ δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο "αμίεο απφδνζεο" θαη/ή ηηο "ππνηηκεκέλεο αμίεο" ("value"). Οη απνδφζεηο ησλ κεηνρψλ "value" κπνξνχλ λα είλαη ελ γέλεη κηθξφηεξεο απφ εθείλεο ηεο αγνξάο. (γ) Οη επελδχζεηο ελφο ηνκεαθνχ ή ζεκαηηθνχ ηκήκαηνο πεξηνξίδνληαη ζε κηα ζρεηηθά ζηελή πεξηνρή ηεο νηθνλνκίαο ή ζε έλα ηνκέα εηδηθεπκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Ο βαζκφο δηαθνξνπνίεζήο ηνπ είλαη κηθξφηεξνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ηκήκαηα, ηα νπνία αλαπηχζζνπλ δξαζηεξηφηεηα ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο ηνκείο. Απηφ νδεγεί γεληθψο ζε πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα. Η απφδνζε ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα είλαη ελ γέλεη κηθξφηεξε απφ εθείλε ηεο αγνξάο. (δ) ην βαζκφ πνπ ην ηκήκα επελδχεη ή κπνξεί λα επελδχεη ην ελεξγεηηθφ ηνπ θπξίσο ζε ηίηινπο "below investment grade" (κε ρακειή βαζκνινγία), ε κεηαβιεηφηεηα ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζήο ηνπ κπνξεί λα είλαη πςειφηεξε απφ εθείλε παξαδνζηαθψλ νκνινγηαθψλ ηκεκάησλ θαη δελ ζα κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε αζέηεζε πιεξσκήο απφ ηνπο εθδφηεο ηίηισλ νη νπνίνη πεξηέρνληαη ζην ραξηνθπιάθην. Δπηπιένλ, νξηζκέλνη ηίηινη πθίζηαληαη δηαπξαγκάηεπζε κφλν ζε αγνξέο εμσρξεκαηηζηεξηαθήο δηαπξαγκάηεπζεο θαηά βνχιεζε, ησλ νπνίσλ νη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο φζνλ αθνξά ηελ αζθάιεηα ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηε δηαθάλεηα κπνξνχλ λα απέρνπλ αηζζεηά απφ εθείλεο ησλ νξγαλσκέλσλ αγνξψλ. (ε) Σν ηκήκα ππφθεηηαη ζε θηλδχλνπο νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ρξεφγξαθα ηηηινπνίεζεο (π.ρ. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS) θ.ιπ.), ν πηζησηηθφο θίλδπλνο ησλ νπνίσλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πνηφηεηα ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ηα νπνία κπνξνχλ λα είλαη δηαθφξσλ εηδψλ (ηξαπεδηθέο πηζηψζεηο, πηζησηηθνί ηίηινη θ.ιπ.) θαη λα παξνπζηάδνπλ θίλδπλν ξεπζηφηεηαο. Απηά ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα πξνθχπηνπλ απφ πνιχπινθνπο ζπλδπαζκνχο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα ζπλεπάγνληαη θηλδχλνπο ηφζν λνκηθνχο φζν θαη εηδηθνχο, ζρεηηθνχο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππνθείκελσλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Η πινπνίεζε απηψλ ησλ θηλδχλσλ κπνξεί λα ζπλεπάγεηαη ηε κείσζε ηεο αμίαο ξεπζηνπνίεζεο ηνπ ηκήκαηνο. (ζη) Έλα εμειηγκέλν ηκήκα επηδηψθεη λα δεκηνπξγεί απφδνζε πξνζθεχγνληαο ζε ζχλζεηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα θαη/ή ζχλζεηεο επελδπηηθέο ζηξαηεγηθέο. Η δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ ελφο ηέηνηνπ εμειηγκέλνπ ηκήκαηνο βαζίδεηαη ζε έλα κνληέιν Value-at-Risk (VaR), ζχκθσλα κε ην νπνίν ππνινγίδεηαη ε πηζαλφηεηα κέγηζηεο δεκίαο ηνπ ηκήκαηνο κε δεδνκέλν επίπεδν εκπηζηνζχλεο θαη γηα έλα ρξνληθφ νξίδνληα. Έηζη, έλα ηέηνην ηκήκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη εηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε ηεο κφριεπζεο (leverage) (θίλδπλνο δεκίαο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αξρηθή επέλδπζε) θαη/ή ηε ιήςε ζέζεσλ "short" (θίλδπλνο αδπλακίαο επαλαγνξάο ηεο ελ ιφγσ ζέζεο κε ζθνπφ ην θιείζηκφ ηεο) θαη/ή ηε ρξήζε ή ηελ αμηνπνίεζε ησλ ζχλζεησλ παξάγσγσλ κέζσλ (θίλδπλνο αληηζπκβαιινκέλνπ, ξεπζηφηεηαο θαη κεηαβιεηφηεηαο) θαη/ή ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ ηνπο (θίλδπλνο κνληέινπ θαη αγνξάο). (δ) Σν ηκήκα κπνξεί λα επηδηψθεη λα δεκηνπξγεί απφδνζε κε ηε βνήζεηα ζηξαηεγηθψλ αξκπηηξάδ επηρεηξψληαο πξφβιεςε ηεο εμέιημεο νξηζκέλσλ αγνξψλ έλαληη άιισλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο ελδέρεηαη λα πξνθαινχλ θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη εηδηθφηεξα κε ηε ρξήζε ηεο κφριεπζεο (θίλδπλνο δεκίαο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αξρηθή επέλδπζε) θαη/ή ηε ιήςε ζέζεσλ "short" (θίλδπλνο αδπλακίαο επαλαγνξάο ηεο ζρεηηθήο ζέζεο κε ζθνπφ ην θιείζηκφ ηεο) θαη/ή ηε κε πξαγκαηνπνίεζε νξηζκέλσλ πξνζδνθψκελσλ ζπκβάλησλ αλαθνξηθά κε αξκπηηξάδ πνπ ελέρνπλ εμσγελείο θηλδχλνπο. Οη θίλδπλνη απηνί κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. (ε) Σν ελεξγεηηθφ ηνπ ηκήκαηνο κπνξεί λα είλαη ελ κέξεη εθηεζεηκέλν ζε ζηξαηεγηθέο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. Κάζε ζηξαηεγηθή ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπλεπάγεηαη νξηζκέλνπο εηδηθνχο θηλδχλνπο, ζπλδεφκελνπο π.ρ. κε ηελ αμία ησλ ζέζεσλ ζπλαιιαγήο πνπ 14

15 παίξλεη ν δηαρεηξηζηήο, ηε κεησκέλε ηνπο ξεπζηφηεηα, ηε ρξήζε ηεο κφριεπζεο (θίλδπλνο δεκίαο κεγαιχηεξεο απφ ηελ αξρηθή επέλδπζε) ή ηε ιήςε ζέζεσλ "short" (θίλδπλνο αδπλακίαο επαλαγνξάο ηεο ζρεηηθήο ζέζεο κε ζθνπφ ην θιείζηκφ ηεο). Οη θίλδπλνη απηνί κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κείσζε ηεο αμίαο ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. (ζ) Σν ηκήκα κπνξεί λα επελδχεη ζε ΟΔΚΑ ηνπ νκίινπ BNP Paribas ή ζε εμσηεξηθνχο ΟΔΚΑ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα εμειίζζνληαη αλνδηθά ή θαζνδηθά αλάινγα κε ηελ έθζεζή ηνπο ζηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο αγνξέο. 14. Κίλδπλνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο επελδύζεηο ζηελ Κίλα: Οη επελδχζεηο ζηελ Κίλα εκπεξηθιείνπλ θηλδχλνπο νη νπνίνη ζπλδένληαη κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ επηβάιινληαη ζηνπο μέλνπο επελδπηέο, κε ηνπο αληηζπκβαιιφκελνπο θαη ηελ πςειφηεξε κεηαβιεηφηεηα ηεο αγνξάο, θαζψο θαη έλαλ θίλδπλν απνπζίαο ξεπζηφηεηαο γηα νξηζκέλεο ηνπνζεηήζεηο ραξηνθπιαθίνπ. Καηά ζπλέπεηα, νξηζκέλεο κεηνρέο ελδέρεηαη λα κελ είλαη δηαζέζηκεο γηα ην ηκήκα γηα ην ιφγν φηη ν εγθεθξηκέλνο αξηζκφο μέλσλ κεηφρσλ ή ην ζχλνιν ησλ επηηξεπφκελσλ ηνπνζεηήζεσλ γηα ηνπο μέλνπο κεηφρνπο έρνπλ θηάζεη ζην κέγηζην φξην. Δπηπξφζζεηα, ν επαλαπαηξηζκφο απφ ηνπο μέλνπο επελδπηέο ηνπ κεξηδίνπ ηνπο απφ ηα θαζαξά θέξδε, θεθαιαίσλ θαη κεξηζκάησλ ελδέρεηαη λα εκπίπηεη ζε πεξηνξηζκνχο ή λα απαηηεί ηε ζπγθαηάζεζε ηεο εθάζηνηε θπβέξλεζεο. Η SICAV ζα πξνβαίλεη ζε επελδχζεηο κφλν εθφζνλ θξίλεη φηη νη πεξηνξηζκνί είλαη απνδεθηνί. Ωζηφζν, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ ζα επηβιεζνχλ ζπκπιεξσκαηηθνί πεξηνξηζκνί ζην κέιινλ. Αλαθεθαιαησηηθνί πίλαθεο Καηάινγνο ησλ ηκεκάησλ Οη πίλαθεο ζε απηήλ ηελ ελφηεηα παξνπζηάδνπλ ηφζν ηα ηκήκαηα πνπ είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα γηα αγνξά κεηνρψλ φζν θη εθείλα πνπ, θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, δελ έρνπλ αθφκα ελεξγνπνηεζεί. Οη δηάθνξεο θαηεγνξίεο θαη θιάζεηο δελ είλαη φιεο δηαζέζηκεο ζε θάζε ηκήκα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ν αλαγλψζηεο κπνξεί λα αλαηξέμεη ζηελ ππνελφηεηα 1.Α ηνπ θεθαιαίνπ IV ζην παξφλ ελεκεξσηηθφ δειηίν. 1. Δλεξγά ηκήκαηα Σκήκαηα "νκνινγηώλ" PARWORLD Euro Short Term Fixed Income PARWORLD Quantitative Fixed Income PARWORLD Euro Negative Duration "Γηαθνξνπνηεκέλα" ηκήκαηα PARWORLD Alpha Derivatives Fund PARWORLD Beta Derivatives Fund "Δγγπεκέλα" ηκήκαηα PARWORLD Absolute Return 100 Guaranteed 2012 (1) PARWORLD Target Return 100 Guaranteed 2013 (1) "Πξνζηαηεπόκελα" ηκήκαηα PARWORLD BRIC 80 Floor 2012 (1) PARWORLD STEP 90 US PARWORLD STEP 90 Commodities (EUR) (1) PARWORLD Global Sustainable Development 80 (1) "Γηαθνξνπνηεκέλα" ηκήκαηα PARWORLD Dynallocation (1) PARWORLD ETF Flexible Allocation (1) Σκήκαηα "Quam" PARWORLD Quam 10 (1) PARWORLD Quam 15 (1) Σκήκαηα "Track" 15

16 PARWORLD Track Continental Europe PARWORLD Track Emerging Markets PARWORLD Track EMU PARWORLD Track EMU Government Bond PARWORLD Track Euro Inflation Linked Bond PARWORLD Track Europe PARWORLD Track Europe Small Cap PARWORLD Track Global Government Bond ex EMU PARWORLD Track Japan PARWORLD Track North America PARWORLD Track Pacific ex Japan PARWORLD Track UK PARWORLD Track World (1) Πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα, πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ησλ νπνίσλ επελδχεηαη ζε κεξίδηα άιισλ ΟΔΚΑ ή άιισλ ΟΔ. 2. Σκήκαηα πνπ ζα ελεξγνπνηεζνχλ κεηαγελέζηεξα Σκήκαηα "κεηνρώλ" PARWORLD Indian Infrastructure PARWORLD International Derivatives Fund I PARWORLD New Markets Resources PARWORLD Emerging Markets Infrastructure PARWORLD Emerging Markets Natural Resources "Γηαθνξνπνηεκέλα" ηκήκαηα Σκήκαηα "Quam" PARWORLD Quam 12 (1) Σκήκαηα "Track" PARWORLD Track Emerging Markets Bond PARWORLD Track Euro Corporate Bond PARWORLD Track Euro High Yield Bond PARWORLD Track FTSE EDHEC-Risk Efficient Eurobloc PARWORLD Track Germany PARWORLD Track Hong Kong PARWORLD Track KOKUSAI (World ex-japan) PARWORLD Track USA PARWORLD Track US Corporate Bond "Λνηπά" ηκήκαηα PARWORLD Power Cube PARWORLD Multimercado (1) Πξφθεηηαη γηα ηκήκαηα, πνζνζηφ άλσ ηνπ 10% ησλ νπνίσλ επελδχεηαη ζε κεξίδηα άιισλ ΟΔΚΑ ή άιισλ ΟΔ. 16

17 III. ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ ΚΑΙ ΓΙΟΙΚΖΖ 1. ΓΙΟΙΚΖΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο είλαη ππεχζπλν γηα ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ θάζε ηκήκαηνο ηεο Δηαηξείαο. Μπνξεί λα δηελεξγεί φιεο ηηο πξάμεηο δηαρείξηζεο θαη δηνίθεζεο γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, εηδηθφηεξα, ηελ αγνξά, πψιεζε, εγγξαθή γηα αγνξά θαη αληαιιαγή φισλ ησλ θηλεηψλ αμηψλ, θαη λα αζθεί φια ηα δηθαηψκαηα πνπ ζπλδένληαη άκεζα ή έκκεζα κε ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο. 2. ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΖ H BNPP IP Lux νξίδεηαη εηαηξεία δηαρείξηζεο ηεο Δηαηξείαο. πζηάζεθε ζηηο 19 Φεβξνπαξίνπ 1988 σο αλψλπκε εηαηξεία ζχκθσλα κε ην λνκνζεηηθφ θαζεζηψο ηνπ Μεγάινπ Γνπθάηνπ ηνπ Λνπμεκβνχξγνπ θαη κε απεξηφξηζηε δηάξθεηα. Η έδξα ηεο βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε 33, rue de Gasperich ζην Howald Hesperange θαη ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2007 ην θεθάιαηφ ηεο αλεξρφηαλ ζε 3 εθαη. EUR. Πιεηνςεθψλ κέηνρφο ηεο είλαη ε BNP Paribas Investment Partners. Η BNPP IP Lux δηέπεηαη απφ ην θεθάιαην 13 ηνπ Νφκνπ θαη, σο εθ ηνχηνπ, είλαη ππεχζπλε γηα ηε ζπιινγηθή δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ ηεο Δηαηξείαο. χκθσλα κε ην παξάξηεκα ΙΙ ηνπ Νφκνπ, ε δξαζηεξηφηεηα απηή θαιχπηεη ηα εμήο θαζήθνληα: (I) ηε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ. ην πιαίζην απηφ, ε BNPP IP Lux κπνξεί λα πξνβαίλεη ζηα εμήο: - παξνρή θάζε είδνπο γλσκνδνηήζεσλ θαη ζπζηάζεσλ ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο πνπ πξφθεηηαη λα δηελεξγεζνχλ, - ζχλαςε ζπκβάζεσλ θαη αγνξά, πψιεζε, αληαιιαγή θαη παξάδνζε θάζε είδνπο θηλεηψλ αμηψλ θαη ινηπψλ ηίηισλ, - άζθεζε, γηα ινγαξηαζκφ ηεο Δηαηξείαο, φισλ ησλ δηθαησκάησλ ςήθνπ πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο θηλεηέο αμίεο, νη νπνίεο απνηεινχλ ην ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο. (II) ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: α) λνκηθέο θαη ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ηεο Δηαηξείαο, β) δηεθπεξαίσζε ησλ αηηήζεσλ πιεξνθφξεζεο ησλ πειαηψλ, γ) εθηίκεζε ησλ ραξηνθπιαθίσλ θαη πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θνξνινγηθψλ ζεκάησλ), δ) έιεγρν ηεο ηήξεζεο ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ, ε) ηήξεζε ηνπ κεηξψνπ ησλ κεηφρσλ ηεο Δηαηξείαο, ζη) θαηαλνκή ησλ εζφδσλ ηεο Δηαηξείαο, δ) έθδνζε θαη εμαγνξά ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο (δειαδή, θαζήθνληα Φνξέα κεηαβηβάζεσλ), ε) εθηέιεζε ησλ ζπκβάζεσλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο απνζηνιήο πηζηνπνηεηηθψλ), ζ) θαηαρψξεζε θαη αξρεηνζέηεζε ησλ πξάμεσλ (III) εκπνξηθή δηάζεζε ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο. χκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη κε πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο, ε BNPP IP Lux δηθαηνχηαη λα ππαλαζέηεη, εμφδνηο ηεο, ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ θαζεθφλησλ θαη αξκνδηνηήησλ ηεο ζε θάζε πξφζσπν ή εηαηξεία πνπ ζεσξεί θαηάιιειν ή θαηάιιειε (εθεμήο ηνπο "ππνδηαρεηξηζηέο"), δεδνκέλνπ φηη ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ππνβάιιεηαη ζε πξσηχηεξε ελεκέξσζε θαη ε BNPP IP Lux θέξεη πιήξσο ηελ επζχλε γηα ηηο πξάμεηο ησλ ελ ιφγσ εθπξνζψπσλ. Δπί ηνπ παξφληνο, ηα θαζήθνληα δηαρείξηζεο, ηήξεζεο κεηξψνπ θαη θνξέα κεηαβίβαζεο έρνπλ αλαηεζεί ζε ππνδηαρεηξηζηέο. Καηά ηελ εκεξνκελία ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ, ε BNPP IP Lux δηαρεηξίδεηαη ηα εμήο ακνηβαία θεθάιαηα: BNP Paribas Flexi V, BNP Paribas High Quality Euro Bond Fund, Euro Floor, BNP Paribas Islamic Fund, EasyETF θαη EasyETF itraxx Europe Main, EasyETF FTSE EPRA Europe, EasyETF FTSE EPRA Eurozone, EasyETF itraxx Europe HiVol, EasyETF itraxx Crossover, EasyETF S&P GSCI Light Energy Dynamic TR, EasyETF S&P GSNE, EasyETF S&P GSAL, EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20, EasyETF S&P GSCI Ultra-Light Energy, EasyETF NMX30 Infrastructure Global, EasyETF NMX Infrastructure Europe, BNP Paribas Comfort, Fortis Flexi IV, BNP Paribas Non Listed Real Estate Fund of Funds θαη BNP Paribas Quam Fund. 17

18 3. ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΔ ΚΑΙ ΤΜΒΟΤΛΟ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ Η BNPP IP Lux είλαη αξκφδηα γηα ηε δηαρείξηζε ησλ ηκεκάησλ ηεο Δηαηξείαο. Μπνξεί επίζεο λα αλαζέηεη ηε δηαρείξηζή ηνπο ζε δηαρεηξηζηέο. Η BNPP IP Lux έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ δηαρεηξηζηψλ. Η BNPP IP Lux ζα αλαιχεη ηε δηαρεηξηζηηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο. πλεπψο, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Δηαηξείαο αλαιακβάλεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε. Οη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ ή λα πσινχλ ηνπο ηίηινπο καδηθά, γηα λα ηνπο απνδίδνπλ ζηε ζπλέρεηα ζηηο επηκέξνπο ελφηεηεο, ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη. Γηαρεηξηζηέο είλαη νη αθφινπζνη νξγαληζκνί: * ΒΝΡ ΡARIBAS ASSET MANAGEMENT. πζηάζεθε ζηηο 28 Ινπιίνπ 1980 θαη απνηειεί ζπγαηξηθή ηεο ΒΝΡ Paribas Investment Partners. Έρεη εγθξηζεί απφ ηελ Autorité des Marchés Financiers (πξψελ Commission des Opérations de Bourse (γαιιηθή "επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο")) σο εηαηξεία δηαρείξηζεο ραξηνθπιαθίσλ κε αξηζκφ GP Κχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο απνηειεί ε δηαρείξηζε θεθαιαίσλ γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ θαη, επηθνπξηθά, φιεο νη ρξεκαηνπηζησηηθέο θαη εκπνξηθέο πξάμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηε δηαρείξηζε απηή. * FUNDQUEST SAS. πζηάζεθε ζηηο 21 Οθησβξίνπ 1994 κε ηε κνξθή νκφξξπζκεο εηαηξείαο ππαγφκελεο ζην γαιιηθφ δίθαην. Απνηειεί εηαηξεία ηνπ νκίινπ BNP Paribas. Η FundQuest κεηαηξάπεθε ζηηο 27 Γεθεκβξίνπ 2007 ζε Απινπνηεκέλε Μεηνρηθή Δηαηξεία (ΑΜΔ). Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο απνηειεί ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ειέγρνπζα αξρή ηεο είλαη ε Autorité des Marchés Financiers. * PRIMONIAL FUNDQUEST. πζηάζεθε ζηηο 21 Ινπιίνπ 2006 κε ηε κνξθή απινπνηεκέλεο κεηνρηθήο εηαηξείαο ππαγφκελεο ζην γαιιηθφ δίθαην. Απνηειεί εηαηξεία ηνπ νκίινπ BNP Paribas. Κχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο απνηειεί ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίνπ θαη ειέγρνπζα αξρή ηεο είλαη ε Autorité des Marchés Financiers. * BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL Ltda. πζηάζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ Κχξηα δξαζηεξηφηεηά ηεο απνηειεί ε παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ θαη δηαρεηξηζηηθψλ ππεξεζηψλ, εηδηθφηεξα ζηνλ ηνκέα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ επελδχζεσλ. Η ΒΝΡ Paribas Asset Management Brasil Ltda αλήθεη ζηνλ φκηιν ΒΝΡ Paribas. * BNP Paribas INVESTMENT PARTNERS ASIA LIMITED. Πξφθεηηαη γηα εηαηξεία ε νπνία ππάγεηαη ζην δίθαην ηνπ Υνλγθ Κνλγθ θαη ζπζηάζεθε ζηηο 29 Οθησβξίνπ 1991 κε ηελ επσλπκία ABN AMRO Asset Management (Asia) Ltd. Δίλαη ζπγαηξηθή ηεο BNPP IP NL Holding N.V. θαη αλήθεη ζηνλ φκηιν BNP Paribas. Δγθξίζεθε απφ ηε Securities and Futures Commission. * FUNDQUEST UK LIMITED. Πξφθεηηαη γηα εηαηξεία πνπ εμεηδηθεχεηαη ζηελ πνιπδηαρείξηζε. Πξνζθέξεη ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνπο πειάηεο ηεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ ζπγθαηαιέγνληαη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ δσήο, ζπληαμηνδνηηθά ηακεία, εηαηξείεο δηαρείξηζεο ελεξγεηηθνχ, ηξάπεδεο θαη family investment offices (γξαθεία νηθνγελεηαθώλ επελδύζεσλ), αλαθνξηθά κε ηελ επηινγή εηαηξεηψλ επελδχζεσλ θαη ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή θαη ηελ θαηαλνκή ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ. Καηά πεξίζηαζε, πξνζθέξεη επίζεο ζηνπο πειάηεο ηεο θαη άιιεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. Η εηαηξεία έρεη εγθξηζεί θαη ειέγρεηαη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην απφ ηελ Financial Services Authority (Αξρή Υξεκαηνπηζησηηθώλ Τπεξεζηώλ) ζχκθσλα κε ην Financial Services and Markets Act 2000 (Νόκνο πεξί ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ θαη αγνξώλ ηνπ 2000) (αξ. θαηαρψξεζεο: ). ην παξάξηεκα V ηνπ παξφληνο ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ παξαηίζεληαη νη πξνκήζεηεο δηαρείξηζεο πνπ ρξεζηκεχνπλ σο ακνηβή ηεο BNPP IP Lux, ε νπνία ελδέρεηαη λα επηζηξαθεί ζηνπο δηαρεηξηζηέο θαη ηνπο ζπκβνχινπο επελδχζεσλ. χκβνπινο επελδχζεσλ είλαη ε αθφινπζε εηαηξεία: La Compagnie Benjamin de Rothschild S.A. Πξφθεηηαη γηα κηα αλψλπκε εηαηξεία πνπ ππάγεηαη ζην ειβεηηθφ δίθαην, κε έδξα ζηε δηεχζπλζε 29, Route de Pré-Bois, CH-1217 Meyrin, Διβεηία, θαη αληηθείκελν ηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ θηλδχλσλ, ηελ πνζνηηθή δηαρείξηζε θαη ηελ εθηέιεζε ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην. Η εηαηξεία Benjamin de Rothschild ζα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ επελδχζεσλ απνθιεηζηηθά γηα ηα ηκήκαηα "Quam". 18

19 4. ΘΔΜΑΣΟΦΤΛΑΚΑ, ΚΤΡΙΟ ΦΟΡΔΑ ΠΛΖΡΩΜΩΝ, ΦΟΡΔΑ ΣΖΡΖΖ ΜΖΣΡΩΟΤ, ΦΟΡΔΑ ΜΔΣΑΒΙΒΑΔΩΝ A. Θεκαηνθύιαθαο θαη Κύξηνο θνξέαο πιεξσκώλ Σν ππνθαηάζηεκα Λνπμεκβνχξγνπ ηεο ΒΝΡ Paribas Securities Services (εθεμήο "Θεκαηνθχιαθαο" ή "BPSS Luxembourg") έρεη νξηζηεί Θεκαηνθχιαθαο θαη Κχξηνο θνξέαο πιεξσκψλ. Η BPSS Luxembourg απνηειεί ππνθαηάζηεκα ηεο ΒΝΡ Paribas Securities Services, νξγαλσκέλεο ηξάπεδαο ππφ κνξθή αλψλπκεο εηαηξείαο γαιιηθνχ δηθαίνπ ε νπνία αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζηελ ΒΝΡ Ρaribas. Η BPSS Luxembourg άξρηζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηεο ηελ 1ε Ινπλίνπ Η επίβιεςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ηίηισλ θαη ησλ ξεπζηψλ δηαζεζίκσλ ηεο Δηαηξείαο αλαηίζεηαη ζην Θεκαηνθχιαθα, ν νπνίνο εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα θαζήθνληα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν. χκθσλα κε ηα ηξαπεδηθά ζπλαιιαθηηθά ήζε, ν Θεκαηνθχιαθαο κπνξεί κε δηθή ηνπ επζχλε θαη ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπ λα εκπηζηεχεηαη ζε άιια ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ή ελδηάκεζνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ην ζχλνιν ή κέξνο ησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ ησλ νπνίσλ έρεη ηε θχιαμε ζην Λνπμεκβνχξγν. Όιεο ελ γέλεη νη πξάμεηο δηάζεζεο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Δηαηξείαο εθηεινχληαη απφ ην Θεκαηνθχιαθα βάζεη νδεγηψλ ηεο Δηαηξείαο. Δηδηθφηεξα, ν Θεκαηνθχιαθαο εμαζθαιίδεη φηη: α) ε πξαγκαηνπνηνχκελε απφ ηελ Δηαηξεία ή γηα ινγαξηαζκφ ηεο πψιεζε, έθδνζε, εμαγνξά θαη αθχξσζε κεηνρψλ δηελεξγνχληαη ζχκθσλα κε ην Νφκν θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο, β) ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ην ελεξγεηηθφ ηεο Δηαηξείαο, ην αληάιιαγκα θαηαβάιιεηαη ζηελ Δηαηξεία εληφο ησλ πξνζεζκηψλ πνπ εθαξκφδνληαη θαηά θαλφλα, γ) ην ρξεκαηηθφ πξντφλ πνπ πξνθχπηεη ππέξ ηεο Δηαηξείαο απφ θάζε ζπλαιιαγή δηαηίζεηαη ζχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ. Ο Θεκαηνθχιαθαο, σο Κχξηνο θνξέαο πιεξσκψλ, πξαγκαηνπνηεί ηελ θαηαβνιή κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ηεο Δηαηξείαο θαη κπνξεί λα αλαζέηεη ην ζπγθεθξηκέλν θαζήθνλ ζε έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο Φνξείο πιεξσκψλ. B. Φνξέαο ηήξεζεο κεηξώνπ θαη Φνξέαο κεηαβηβάζεσλ H ΒΝΡP IP Lux, ζην πιαίζην ησλ "Γηνηθεηηθψλ ππεξεζηψλ" πνπ παξέρεη, αλαζέηεη ηηο αξκνδηφηεηεο ηήξεζεο κεηξψνπ θαη Φνξέα κεηαβηβάζεσλ ζηελ BPSS Luxembourg (εθεμήο "Φνξέαο ηήξεζεο κεηξψνπ" θαη "Φνξέαο κεηαβηβάζεσλ"). Οη αξκνδηφηεηεο ηνπ Φνξέα ηήξεζεο κεηξψνπ θαη ηνπ Φνξέα κεηαβηβάζεσλ δελ επηδέρνληαη ππαλάζεζε, έζησ θαη κεξηθή. 5. ΓΙΑΝΟΜΔΙ ΚΑΙ ΔΝΣΟΛΟΓΟΥΟΙ Η BNPP IP Lux κπνξεί λα απνθαζίδεη λα δηνξίδεη Γηαλνκείο/ Δληνινδφρνπο γηα λα ηε βνεζνχλ ζηε δηαλνκή ησλ κεηνρψλ ηεο Δηαηξείαο ζηηο ρψξεο φπνπ απηέο ζα δηαηίζεληαη εκπνξηθψο. Οξηζκέλνη Γηαλνκείο/ Δληνινδφρνη ελδέρεηαη λα κελ πξνζθέξνπλ ζηνπο πειάηεο ηνπο φια ηα ηκήκαηα, ηηο θαηεγνξίεο ή ηηο θιάζεηο κεηνρψλ ή λα κελ πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα αγνξάο/ εμαγνξάο ζε φια ηα λνκίζκαηα. Γηα πεξηζζφηεξεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, ζπληζηάηαη ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πειάηεο λα ζπκβνπιεχνληαη ην Γηαλνκέα/ Δληνινδφρν ηνπο. χκθσλα κε ηε ζχκβαζε Γηαλνκήο θαη Δληνινδφρνπ, ζην κεηξψν κεηφρσλ ζα εγγξάθεηαη ν Δληνινδφρνο θαη φρη νη πειάηεο πνπ επελδχνπλ ζηελ Δηαηξεία. Μεηαμχ ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ ηεο ζχκβαζεο Γηαλνκήο θαη Δληνινδφρνπ ζα πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ θαη φηη θάζε πειάηεο πνπ έρεη επελδχζεη ζηελ Δηαηξεία κέζσ ηνπ Δληνινδφρνπ κπνξεί λα δεηήζεη αλά πάζα ζηηγκή κεηαθνξά ζην φλνκά ηνπ ησλ κεηνρψλ, ηηο νπνίεο έρεη αγνξάζεη κέζσ ηνπ Δληνινδφρνπ, κε ζπλέπεηα ν πειάηεο λα αλαγξάθεηαη ν ίδηνο νλνκαζηηθά ζην κεηξψν κεηφρσλ, αθνχ ιεθζνχλ ζρεηηθέο νδεγίεο κεηαβίβαζεο απφ ηνλ Δληνινδφρν. 19

20 Οη κέηνρνη κπνξνχλ λα αγνξάδνπλ κεηνρέο απεπζείαο απφ ηελ Δηαηξεία ρσξίο ηε δηακεζνιάβεζε Γηαλνκέα/ Δληνινδφρνπ, εθηφο θαη αλ ε πξνζθπγή ζηηο ππεξεζίεο Δληνινδφρνπ είλαη απαξαίηεηε ή κάιηζηα ππνρξεσηηθή γηα απαξέγθιηηνπο λνκηθνχο, θαλνληζηηθνχο ή πξαθηηθνχο ιφγνπο. 6. ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΖ ΔΣΑΙΡΔΙΑ Ο έιεγρνο ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Δηαηξείαο θαη ησλ εηήζησλ εθζέζεψλ ηεο αλαηίζεηαη ζηελ PricewaterhouseCoopers ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο Γξαθείνπ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ηεο Δηαηξείαο. 20

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου

Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου Ενότητα 9: ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Το περιεχόμενο του μαθήματος διατίθεται με άδεια Creative Commons εκτός και αν αναφέρεται διαφορετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable

Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable NBG INTERNATIONAL FUNDS SICAV Δηαηξεία Δπελδχζεσλ Κεηαβιεηνχ Θεθαιαίνπ Société d investissement à capital variable Ινπμεκβνχξγν Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Γεθέκβξηνο 2014 Ρν παξφλ Δλεκεξσηηθφ Γειηίν ηζρχεη κε

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

BNP Paribas InstiCash

BNP Paribas InstiCash ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΗΣ SICAV ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ BNP Paribas InstiCash Εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) διεπόμενη από το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ιούλιος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JP Morgan Funds

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JP Morgan Funds ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2012 JP Morgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεµβούργο ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 1135 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 143/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 143 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012 ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-14 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο ζρεηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο

BNP PARIBAS L1. σε συντομογραφία BNPP L1. Ενημερωτικό Δελτίο BNP PARIBAS L1 σε συντομογραφία BNPP L1 Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) συσταθείσα σύμφωνα με το δίκαιο του Λουξεμβούργου Ενημερωτικό Δελτίο ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ BNP Paribas L1 33,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο».

κέρξη απνθαηάζηαζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. Σε πεξίπησζε πνπ ν πειάηεο αλήθεη ζηελ θαηεγνξία «επηιέμηκνο αληηζπκβαιιφκελνο». 1. Πεδίο Εθαπμογήρ Η Eurobank Ergasias Αλψλπκε Εηαηξεία (εθεμήο «Τξάπεδα») ζην πιαίζην ηνπ λ.3606/2007 γηα ηηο «Αγνξέο Χξεκαηνπηζησηηθψλ Μέζσλ & άιιεο δηαηάμεηο», ν νπνίνο έρεη ηεζεί ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016

Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) Κ.Δ.Π. 142/2016 Αρ. 4943, 28.4.2016 Αριθμός 142 ΟΙ ΠΔΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΟΡΓΑΝΙΜΩΝ ΤΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ ΝΟΜΟΙ ΣΟΤ 2012ΔΩ 2016 Οδεγία ΟΓ78-2012-23 ηεο Δπηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο φζνλ αθνξά ηα

Διαβάστε περισσότερα

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο.

ύνολο μεπιζμάηων / Καθαπά κέπδη ππο θόπων Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ην ζπλνιηθό κέξηζκα κε ην ζύλνιν ησλ θεξδώλ πξν θόξσλ ηεο ίδηαο ρξήζεο. ΓΔΙΚΣΔ ΥΡΗΜΑΣΙΣΗΡΙΟΤ 1. ΑΠΟΓΟΗ Δ ΣΑΜΙΑΚΗ ΡΟΗ ΑΝΑ ΜΔΣΟΥΗ Σαμιακή ποή ανά μεηοσή / σπημαηιζηηπιακή ηιμή μεηοσήρ Υπνινγίδεηαη εάλ δηαηξέζνπκε ηελ ηακεηαθή ξνή (θαζαξά θέξδε πξν θόξσλ + απνζβέζεηο) κε ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ για τη διαρκή προσφορά μετοχών ΤΟΥ ΚΑΤΑΤΜΗΜΕΝΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ P A R W O R L D εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Α Π Ο Φ Α Σ Η 21/530/19.11.2009 ηνπ Γηνηθεηηθνχ Σπκβνπιίνπ Θέκα: Γηάζεζε κεξηδίσλ ή κεηνρψλ νξγαληζκψλ ζπιινγηθψλ επελδχζεσλ πνπ δελ ππφθεηληαη ζηελ Οδεγία 85/611/ΔΟΚ ζηελ Διιάδα. Λακβάλνληαο ππφςε: ΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ.

ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007 (ΦΔΚ 189 ΑΆ/2007) γηα ηελ νξζή θαη νκνηφκνξθε εθαξκνγή απηψλ. Αζήλα 4-9-2007 Αξηζκ. Πξση.: Κ2-13288 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ Α.Δ. & ΠΙΣΔΩ ΘΔΜΑ: Παξνρή νδεγηψλ θαη δηεπθξηλήζεσλ επί δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3604/2007

Διαβάστε περισσότερα

A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ

A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ A/K Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ Λνέκβξηνο 2014 ΟΗ ΟΔΘΑ ΓΔΛ ΔΥΟΤΛ ΔΓΓΤΖΚΔΛΖ ΑΠΟΓΟΖ ΘΑΗ ΟΗ ΠΡΟΖΓΟΤΚΔΛΔ ΑΠΟΓΟΔΗ ΓΔΛ ΓΗΑΦΑΙΗΕΟΤΛ ΣΗ ΚΔΙΙΟΛΣΗΘΔ AMOIBAIO KEΦΑΛΑΙΟ Ν.P. Insurance ΝΔΟ ΠΟΔΙΓΩΝ, ΜΙΚΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013. Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΔΡΙ ΣΗ ΔΠΙΒΟΛΗ ΠΔΡΙΟΡΙΣΙΚΩΝ ΜΔΣΡΩΝ ΣΙ ΤΝΑΛΛΑΓΔ Δ ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΔΚΣΑΚΣΗ ΑΝΑΓΚΗ ΝΟΜΟ ΣΟΤ 2013 Γιάταγμα δσνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ ππάξρεη έιιεηςε νπζηαζηηθήο ξεπζηφηεηαο θαη θίλδπλνο εθξνήο θαηαζέζεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ

Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πνιηηηθή Σχγθξνπζεο Σπκθεξφλησλ Πεπιεσόμενα 1 Εηζαγσγή 1 2 Πεδίν εθαξκνγήο ηεο Πνιηηηθήο - Οξηζκνί 2 3 Πξνζδηνξηζκφο θαηαζηάζεσλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.1 Οξηζκφο ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ 4 3.2 Παξαδείγκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C

MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C MICHAELIDOU & CONSTANTINOU L.L.C Το πεπί Διάζωζηρ με Ίδια Μέζα ηηρ Τπάπεζαρ Κύππος Δημόζια Εηαιπείαρ Ληδ Διάηαγμα ηος 2013. Nicosia 2013 Τν πεξί Γηάζσζεο κε Ίδηα Μέζα ηεο Τξάπεδαο Κύπξνπ Γεκόζηα Δηαηξείαο

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, /07/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α.Π.:Γ.Δ.Ο.Π.000 ΕΞ 2015 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ /Χ.Π. ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Φ.Ε.Κ.: Α.Δ.Α.: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012

Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Δλεκεξσηηθφ Γειηίν Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Θεθαιαηαγνξάο ππ αξηζ. 17/633/20.12.2012 Αχγνπζηνο 2015 ΝΗ ΠΛΘΔ ΡΝΗ ΝΠΔΘΑ ΒΑΠΔΗ Ρ Ζ Π Δ Ξ Δ ΛΓΡ ΗΘΖΠ ΡΝΠ ΞΝΙΗ ΡΗΘΖΠ ΑΞΝΠΘΝ Ξ Ν Λ ΠΡ Ζ Λ Δ ΞΗ ΡΔ ΜΖ ΞΟΝΘΑΘ ΝΟ Η ΠΚΔΛΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ

ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ HairDresser's ΒΑΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΠΔΛΑΣΟΛΟΓΙΟΤ, ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ & ΡΑΝΣΔΒΟΤ ΓΙΑ ΚΟΜΜΩΣΗΡΙΑ Σν HairDresser s (πιήξεο έθδνζε) είλαη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο, ηνπ πειαηνινγίνπ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών

ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών ΣΧΕΔΙΟ Πολιτική Εξωτεπικήρ Ανάθεσηρ Επισειπησιακών Λειτοςπγιών Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο : 1. Τνπ Ν. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Επνπηεία ηεο ηδησηηθήο αζθάιηζεο, επνπηεία θαη έιεγρνο ηπρεξψλ παηρληδηψλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΠΡΟ ΑΜΔΗ ΓΗΜΟΙΔΤΗ 9 Μαξηίνπ 2012 Αζήλα, Διιάδα: Ο Δπάγγεινο Βεληδέινο, Αληηπξόεδξνο ηεο Κπβέξλεζεο θαη Τπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο,

Διαβάστε περισσότερα

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1

Σρήκα Α. Γξάθνπκε ηα ζηνηρεία ηνπ Πξνκεζεπηή θαη παηάκε Δηζαγσγή. Σρήκα Β1 MENU ΜΗΤΡΩΑ Προμηθεστές Σε απηό ην ζεκείν ηεο εθαξκνγήο επεμεξγαδόκαζηε ηo κεηξών Πξνκεζεπηώλ. Κάλνληαο θιηθ κε ην πνληίθη πάλσ ζην Πξνζζήθε (βειάθη 1) ζα βγεη ε θόξκα γηα ηελ εηζαγσγή λέαο εγγξαθήο (Σρήκα

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ

ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ Παλεπηζηήκην Παηξψλ Σμήμα Οικονομικών Δπιστημών ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ ΚΤΒΕΡΝΗΣΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΚΑΙ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΚΙΝΔΤΝΟ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΗ Κ Ο ΒΑΙΛΕΙΟ ΟΓΙΑΚΑ ΥΟΙΣΗΣΡΙΑ ΠΑΣΡΑ ΥΕΒΡΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΗΑΓΩΓΖ..5

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή. Γηπισκαηηθή Δξγαζία Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ Σκήκα Δθαξκνζκέλεο Πιεξνθνξηθήο, Δμεηδίθεπζε Δπηρεηξεκαηηθή Πιεξνθνξηθή Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απνηίκεζε θαη κέηξεζε θηλδύλνπ Χξεκαηννηθνλνκηθώλ Παξαγώγωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα