σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ"

Transcript

1 σμβξσλεσςική με ρςόυξ ςημ Αλλαγή Διαςοξτικήπ σμπεοιτξοάπ Γξ. Παπαγηαλλίδνπ Διέλε Κιηληθή Γηαηηνιόγνο Σκήκα Γηαηξνθήο Γ.Ν. «Αζθιεπηείν Βνύιαο» Ννέκβξηνο 2011

2 Βαρικέπ αουέπ ρςη ρσμβξσλεσςική Αθνύκε Εμεγνύκε Αλαγλσξίδνπκε Πξνηείλνπκε Δηαπξαγκαηεπόκαζηε

3 σμβξσλεσςικέπ Δενιόςηςεπ Διαιςξλόγξσ Δπηζηεκνληθό ππόβαζξν Θεσξεηηθό πιαίζην Επηθνηλσληαθέο δεμηόηεηεο πκβνπιεπηηθέο δεμηόηεηεο πνπ αθνξνύλ ζηε δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά

4 Σι πεοιλαμβάμει η ρσμβξσλεσςική; Γεκηνπξγία ζπλεξγαηηθήο ζρέζεο κε ηνλ αζζελή Καζνξηζκό ξεαιηζηηθώλ & επηηεύμηκσλ ζηόρσλ Πξνζδηνξηζκόο ησλ ζεηηθώλ απνηειεζκάησλ Αλίρλεπζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ ρέδην παξαθνινύζεζεο ηεο πνξείαο

5 Σσμβξσλεσςικέπ δενιόςηςεπ πξσ ατξοξύμ ρςη διαςοξτική ρσμπεοιτξοά Σν κπζηηθό ζηελ αιιαγή ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο βξίζθεηαη ζηελ απηό-δηαρείξηζε Γίλεηαη έκθαζε ζηελ επζύλε ηνπ αζζελή γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο θαη ην κειινληηθό ζρεδηαζκό ηεο Γεκηνπξγνύκε έλα πεξηβάιινλ πνπ απνηειεί έλα κεηαβαηηθό ζύζηεκα ζηήξημεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αζζελή λα αληηκεησπίζεη θνηλσληθέο θαη πξνζσπηθέο απαηηήζεηο πην απνηειεζκαηηθά Γεκηνπξγνύκε όζν ην δπλαηό πην θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηελ αιιαγή ηεο δηαηξνθηθήο ζπκπεξηθνξάο

6

7 Αλλάζχ διαςοξτική ρσμπεοιτξοά Γηαηί είλαη δύζθνιν λα αιιάμεη δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ν αζζελήο; Ση ρξεηάδεηαη ν αζζελήο γηα λα αιιάμεη; Πσο ζα βνεζήζνπκε ηνλ αζζελή λα κπνξέζεη λα αιιάμεη; Πσο ζα βνεζήζνπκε ηνλ αζζελή λα δηαηεξήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη πεηύρεη;

8 Γηαηί είλαη δύζθνιν λα αιιάμεη δηαηξνθηθή ζπκπεξηθνξά ν αζζελήο;

9 Δληνπίδνπκε καδί κε ηνλ αζζελή ηνπο εζωηεπικούρ θαη εξωηεπικούρ παξάγνληεο πνπ δπζθνιεύνπλ ηελ ηθαλόηεηά ηνπ λα ειέγρεη ην θαγεηό. Σνλ ελζαξξύλνπκε λα ζθεθηεί λα αιιάμεη ην πεξηβάιινλ ηνπ θαη ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ σο έλα κέζν γηα ηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ηεο δηαηξνθηθήο ηνπ ζπκπεξηθνξάο. Δθπαηδεύνπκε ηνλ αζζελή ην πνηα είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ λα καζαίλνπκε λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη με-καζαίλνπκε ηηο ησξηλέο ζπκπεξηθνξέο.

10 Ση ρξεηάδεηαη ν αζζελήο γηα λα αιιάμεη;

11 Να ηνπ επηζεκάλνπκε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ηξώκε. Να ηνπ εμεγήζνπκε θαη ηνπ δείμνπκε ηα εξγαιεία απηνγλσζίαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηα δηθά ηνπ εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά εξεζίζκαηα πξόζιεςεο ηεο ηξνθήο.

12 Πσο ζα βνεζήζνπκε ηνλ αζζελή λα κπνξέζεη λα αιιάμεη;

13 Δμεγώληαο ηνπ κε απιά ιόγηα ην πώο αιιάδνπκε. Δμεγώληαο ηνπ θαη δείρλνληαο ηνπ κηα ζεηξά από ηερληθέο θαη δεμηόηεηεο γηα ην πώο κπνξνύκε λα αιιάμνπκε πξνβιεκαηηθέο αληηδξάζεηο θαηαλάισζεο ηξνθήο. Κηλεηνπνηώληαο ηνλ λα αλαπηύμεη λέεο ζπκπεξηθνξέο θαη δεμηόηεηεο πνπ λα κε ζρεηίδνληαη κε ην θαγεηό.

14 Πσο ζα βνεζήζνπκε ηνλ αζζελή λα δηαηεξήζεη ηηο αιιαγέο πνπ έρεη πεηύρεη;

15 Σνπ δίλνπκε ηελ επθαηξία λα κνηξαζηεί καδί καο ην ηη έρεη θαηαλνήζεη θαη ηελ εκπεηξία ηνπ ζρεηηθά κε ην πνηεο ζηξαηεγηθέο αθνινύζεζε γηα λα πεηύρεη ηελ αιιαγή. Δπαλεμεηάδνπκε καδί ηνλ αζζελή ζηξαηεγηθέο γηα λα πξνιάβεη πηζαλή ππνηξνπή. Σνλ εθπαηδεύνπκε λα εμαζθεί ηηο ηερληθέο θαη λα βάδεη ξεαιηζηηθνύο ζηόρνπο.

16

17

18 Θεχοίεπ Αλλαγήπ σμπεοιτξοάπ Μνληέιν ηαδίσλ Αιιαγήο ή Γηαζεσξεηηθό κνληέιν (Prochaska & DiClemente) πλέληεπμε Κηλεηνπνίεζεο Κηλήηξσλ (Miller & Rollnick) Γλσζηηθή πκπεξηθνξηθή Θεξαπεία (Beck, Cooper & Fairburn )

19 Ο Κύκλξπ ςηπ Αλλαγήπ Πξηλ ηελ πεξίζθεςε Τπνηξνπή Πεξίζθεςε πληήξεζε Πξνεηνηκαζί α Γξάζε

20

21 ΒΑΙΚΔ ΑΡΧΔ ςηπ Γμχρςικήπ-σμπεοιτξοικήπ Θεοαπείαπ Η γλσζηηθή καο ιεηηνπξγία (ΚΔΦΔΙ) επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά καο. Η γλσζηηθή καο ιεηηνπξγία (ΚΔΦΔΙ) κπνξεί λα αιιάμεη. Αιιάδνληαο ηε γλσζηηθή καο ιεηηνπξγία (ΚΔΦΔΙ ) κπνξνύκε πην εύθνια λα αιιάμνπκε θαη λα δηαηεξήζνπκε ΝΔΑ ζπκπεξηθνξά.

22

23 Ανιξλξγξύμε ςα κίμηςοα για αλλαγή Είκαη πξαγκαηηθά έηνηκνο/ε λα ράζσ βάξνο ηώξα; Πνηα είλαη ηα ΠΛΔΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ ηνπ λα ράζσ βάξνο; Πνηα είλαη 3 θύξηα νθέιε ηεο αιιαγήο γηα εκέλα;

24 Ανιξλξγξύμε ςα κίμηςοα για αλλαγή ε κηα θιίκαθα από 1-10 πόζν ζεκαληηθό είλαη λα θάλσ θάπνηεο αιιαγέο ζηε δσή κνπ έηζη ώζηε λα ράζσ βάξνο ΣΧΡΑ; ΚΑΘΟΛΟΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ ΠΟΛΤ ΗΜΑΝΣΙΚΟ

25 Ανιξλξγξύμε ςα κίμηςοα για αλλαγή ε κηα θιίκαθα από 1-10 πόζν ζίγνπξνο/ε ληώζσ όηη ζα κπνξέζσ λα θάλσ απηέο ηηο αιιαγέο ΣΧΡΑ; ΚΑΘΟΛΟΤ ΙΓΟΤΡΟ/Η ΠΟΛΤ ΙΓΟΤΡΟ/Η Δίλαη ΣΧΡΑ ε θαιύηεξε ρξνληθή ζηηγκή γηα μεθηλήζσ λα θάλσ αιιαγέο;

26 Ανιξλξγξύμε ποξηγξύμεμεπ εμπειοίεπ Έρεηε πνηέ θάλεη αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ζαο; Έρεηε δηαηεξεζνύλ απηέο νη αιιαγέο; Αλ λαη, γηα πόζν ρξνληθό δηάζηεκα; Αλ όρη, γηα πόζν θαηξό δηαηεξήζεθε ε αιιαγή; Πώο θάλεηε ηηο αιιαγέο ζηε δηαηξνθή ζαο; Ση βνήζεζε; Πνηεο δπζθνιίεο αληηκεησπίζαηε; Πώο ηηο δηαρεηξηζηήθαηε;

27 Δμςξπίζξσμε ςα πιθαμά εμπόδια Ση ζα κπνξνύζε λα κπεη ζην δξόκν ζαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ζαο; Πνηεο θαηαζηάζεηο ζα ζαο δπζθνιέςνπλ λα πεηύρεηε ηνπο ζηόρνπο ζαο; Πνηεο άιιεο ζπλζήθεο ελδέρεηαη λα ζαο δπζθνιέςνπλ γηα λα δηαηεξήζεηε ηελ αιιαγή;

28 ςοαςηγικέπ αμςιμεςώπιρηπ εμπόδιχμ Ση ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε, όηαλ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίζεηε απηή ηελ πξόθιεζε; Ση άιιν ζα κπνξνύζαηε λα θάλεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε απηήο ηεο πξόθιεζεο ή εκπόδηνπ; Πνηνο ζα κπνξνύζε λα ζαο βνεζήζεη λα αληηκεησπίζεηε απηή ηελ πξόθιεζε; Πώο; Ση ζαο βνήζεζε ζην παξειζόλ γηα λα αληηκεησπίζεηε απηό ην εκπόδην;

29 Ημεοξλόγιξ Ασςό-παοακξλξύθηρηπ Ώξα Tη & Πόζν Έθαγα ή Ήπηα Πόζν Πεηλάσ; 1-5 Πόζν Υόξηαζα; 6-10 Δμσηεξηθά Δξεζίζκαηα πνπ επεξεάδνπλ ην γηαηί ηξώσ π.ρ. είδα θάπνην δειεαζηηθό γιπθό, κε θέξαζαλ, ππνλνκεπηηθέο ζθέςεηο, ζπλαηζζήκαηα αλία, ζηξεο, εθλεπξηζκόο

30 Καθξοιρμό Ρεαλιρςικώμ ςόυχμ

31

32 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα μειονεκτήματα του να τρώω λιγότερο από αυτό το τρόφιμο; Αμςίρςαρη ρε πειοαρμξύπ Το τρόφιμο που με απασχολεί: Τα συναισθήματα μου ενώ το τρώω: Τα συναισθήματα μου αφού το έχω φάει: Τα συναισθήματα μου λεπτά αργότερα:

33

34

35 Αλλάζξσμε δσρλειςξσογικέπ ρκέφειπ Καλείο δεν πξνζιακβάλεη ηξνθή αυτόματα. Πξηλ θαηαπηνύκε ηελ πξώηε κπνπθηά ηξνθήο πξνεγείηαη κηα ζεηξά από ζθέςεηο. Μόιηο εληνπίζνπκε απηέο ηηο ζθέςεηο θα κάζνπκε λα αληηδξάκε ζσζηά έρνπκε θαιύηεξν έιεγρν ηεο δηαηξνθήο καο. Όηαλ κπαίλνπκε ζε πεηξαζκό λα θάκε θάηη κε πξνγξακκαηηζκέλν λα ξσηάκε ηνλ εαπηό καο «Ση ζθεθηόκνπλ;»

36 σμήθειπ δσρλειςξσογικέπ ρκέφειπ Δηπνιηθή ζθέςε «Είηε ακολοσθώ ηο πρόγραμμα καηά γράμμα ή καθόλοσ.» Αξλεηηθή πξόβιεςε γεγνλόησλ «Αθού δεμ έταζα βάρος ασηή ηημ εβδομάδα δεμ θα τάζω βάρος ποηέ.» Νννκαληεία «Η θίλη μοσ θα προζβληθεί αμ δεμ δοκιμάζω ηα μπιζκόηα ηης.»

37 σμήθειπ δσρλειςξσογικέπ ρκέφειπ Απηό-εμαπάηεζε «Αμ δεμ με δει καμείς μα ηρώω, δεμ μεηράει,» Τπνλνκεπηηθνί θαλόλεο «Δεμ μοσ αρέζει μα πεηάω θαγηηό.» Μεγαινπνίεζε «Δεν ανηέσω με ηίποηα να ανηιζηαθώ να μη ηο θάω, είμαι αδύναμορ σαπακηήπαρ.»

38 Follow-up ρσμεδοίεπ Δμεηάδνπκε καδί ην εκεξνιόγην απηόπαξαθνινύζεζεο Αξρηθά εζηηάδνπκε ζηα ζεηηθά βήκαηα πνπ έρεη θάλεη θαη ηνλ επηβξαβεύνπκε πνιύ ζεκαληηθό! ε πεξίπησζε παξεθηξνπήο δηεξεπλνύκε ηα εξεζίζκαηα πνπ νδήγεζαλ ζε απηή Βξίζθνπκε καδί ιύζεηο θαη ζπκθσλεί αζζελήο λα δνθηκάζεη απηή πνπ είλαη ε θαιύηεξε

39

40 Απλά μια Παοεκςοξπή ΟΧΙ Τπξςοξπή (μέοξπ 1 ξ ) 1. ηακαηάσ λα θάλσ απηό πνπ θάλσ θαη απνκαθξύλνκαη από ηελ θαηάζηαζε. 2. Αλαγλσξίδσ όηη κηα παξεθηξνπή δελ είλαη ην ηέινο ηνπ θόζκνπ θαη δελ παγηδεύνκαη ζε αξλεηηθέο ζθέςεηο. 3. Μαζαίλσ κε ην λα ζθέθηνκαη ηη έρεη ζπκβεί γύξσ κνπ θαη ηη κέζα κνπ.

41 Απλά μια Παοεκςοξπή ΟΧΙ Τπξςοξπή ( ρσμέυεια) 4. ρεδηάδσ ηη ζα κπνξνύζα λα θάλσ ώζηε ε παξεθηξνπή λα κελ γίλεη ππνηξνπή θαη βάδσ ζε εθαξκνγή ην ζρέδην ηώξα. 5. θέθηνκαη ζεηηθά θαη ζπλερίδσ λα καζαίλσ από απηό πνπ έρεη ζπκβεί, ςάρλνληαο ηα βήκαηα πνπ νδήγεζαλ ζ απηό θαη ζρεδηάδσ ηηο αλάινγεο ζηξαηεγηθέο.

42 Μημ ατήμεςε μια Παοεκςοξπή μα γίμει Υπξςοξπή!!

43 Ομαδική παοέμβαρη ρςημ κξιμόςηςα «Αλλάνχ Διαςοξτική σμπεοιτξοά» 12 γπλαίθεο (30 55 εηώλ) ΚΔΔ Παηαλίαο 8 ηξίσξεο ζπλαληήζεηο (2 θνξέο / εβδνκάδα) Όρη παξέκβαζε δηαρείξηζεο βάξνπο ΣΟΥΟΙ ηεο παξέκβαζεο Εκπαίδεςζη ζε ππακηικά θέμαηα διαηποθήρ Κινηηοποίηζη κινήηπων με ζηόσο ηην αλλαγή Απόκηηζη δεξιοηήηων για ηο πώρ να αλλάξοςν

44 Γιαςί & πωπ ςοώμε; Πιεξόηεηα & Κνξεζκόο Νέεο κειέηεο δείρλνπλ όηη ηξνθέο κε όγθν αιιά ρακειή ελεξγεηαθή ππθλόηεηα βνεζνύλ ζηελ αίζζεζε ηεο πιεξόηεηαο Απαηηείηαη θάπνηνο ρξόλνο γηα θηάζεη ην κήλπκα όηη έρνπκε ρνξηάζεη ζηνλ εγθέθαιν. Σνπιάρηζηνλ 25 ιεπηά Δθπαηδεύνπκε ηνλ αζζελή λα ηξώεη αξγά θαη θαζηζηόο.

45

46

47

48 Μπνξνύκε λα αιιάμνπκε ηνλ θόζκν, αιιάδνληαο ηνλ ηξόπν πνπ βιέπνπκε ηνλ θόζκν!

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert

Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ Δνδεικηικών Βιωμαηικών Αζκήζεων. xcvbnmςγqwφertyuioςδφpγρaηsόρ ωυdfghjργklαzxcvbnβφδγωmζqwert qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq ςwωψerβνtyuσiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπσπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghσj klzxcvλοπbnαmqwertyuiopasdfghjklz Παπάπηημα Δκπαιδεςηικού Υλικού Φάκελορ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ

ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ. 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΘΤΜΟΤ ΘΔΜΑΣΙΚΔ ΔΝΟΣΗΣΔ: 1. Αλάπηπμε θαη Δλδπλάκσζε ηνπ Δαπηνύ 3. Γεκηνπξγία θαη Βειηίσζε Κνηλσληθνύ Δαπηνύ ΤΠΟΔΝΟΣΗΣΔ: 1.2 πλαηζζεκαηηθή Δθπαίδεπζε θαη Απηνεθηίκεζε 3.2 Αλάπηπμε Κνηλσληθώλ Γεμηνηήησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο:

3ν Λχθεην. Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ. Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο. Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: 3ν Λχθεην Έθζεζε Δξεπλεηηθήο Δξγαζίαο Η ΗΜΔΡΙΝΗ ΓΙΑΣΡΟΦΗ: ΚΙΝΓΤΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΔΙΛΔ Τπεξθαηαλάισζε-πείλα-ππνζηηηζκφο Δπηκέιεηα Δξγαζίαο: Γηαλλίθνπ Ραθαέια Α2 Καινλφκνπ Έξε Α2 Καιιηηζνπλάθε Μαξηάλλα Α2 Μηραιηνχ

Διαβάστε περισσότερα

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1

Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 Mary Kalantzis & Bill Cope The Learning by Design Guide 1 ΜΑΘΗΗ ΜΔΧ ΥΔΓΙΑΜΟΤ http://neamathisi.com/learning-by-design/ ΟΓΗΓΟ ΔΠΙΜΟΡΦΧΗ Mary Kalantzis Bill Cope Δπηκέιεηα: Δπγελία Αξβαλίηε Edition 3 This

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο

Έιεγρνο θνξέωλ. Πιεξνθνξίεο γηα Αζζελείο θαη Οηθνγέλεηεο 16 Έιεγρνο θνξέωλ Αιζθανόμαζηε ιδιαίηεπη ςποσπέυζη ζηα άηομα πος μαρ επέηπεταν να ηοςρ πάποςμε ζςνενηεύξειρ για να θηιασηεί αςηό ηο θςλλάδιο. Τα ονόμαηα έσοςν ηποποποιηθεί για ηην πποζηαζία πποζυπικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία

Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία ΔΦΖΒΔΗΑ: Ζ ΖΛΗΚΗΑ ΣΖ ΑΝΑΕΖΣΖΖ ΚΑΗ ΣΖ ΔΠΑΝΑΣΑΖ Σην πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ Αγωγή Τγείαρ «Ο δπόμορ ππορ ηην εθηβεία» νη καζεηέο ηεο η ηάξηρ ζε ζπλεξγαζία κε ηε δαζθάια ηνπο θ.

Διαβάστε περισσότερα

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ηιίαο Καηζακάο ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟ Ο άλζξσπνο ηε ζηηγκή πνπ γελληέηαη δελ γλσξίδεη ηα αληίζεηα απηνύ ηνπ θόζκνπ, θαζώο ν θόζκνο είλαη γη' απηό κηα αδηαθνξνπνίεηε θαη ζπγρπηηθή νιόηεηα από ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ

ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΔΑΚΟΝΣΑ ΜΕΑ ΑΠΟ ΙΣΟΡΙΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΑΥΝΗ ΙΙΙ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΧΗ ΚΑΙ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΕΚΥΟΒΙΣΙΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΟ ΦΟΛΕΙΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ 11/8/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΩΝ ΠΟΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (ΜΔ ΣΑ ΓΤΟ ΜΔΙΟΝΔΚΣΗΜΑΣΑ) Η πραγματικότητα ξεπερνά και την πιο τολμηρή φαντασία. Επίκτητος Σοφός δεν είναι όποιος ξέρει πολλά, αλλά όποιος ξέρει χρήσιμα. Ηράκλειτος Οι ανόητοι

Διαβάστε περισσότερα

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ

EU KIDS ONLINE II Δξσηεκαηνιόγην Παηδηώλ ΑΝΣΗΓΡΑΦΔ ΣΟΤ ΚΧΓΗΚΟΤ ΑΠΟ ΣΟ ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΟ ΦΤΛΛΟ ΔΠΑΦΧΝ ΚΧΓΗΚΟ ΥΧΡΑ ΑΡΗΘΜΟ ΖΜΔΗΟΤ ΔΚΚΗΝΖΖ ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΝΟΜΑ & ΑΡΗΘΜΟ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ: ΣΑΥΤΓΡΟΜΗΚΟ ΚΧΓΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΖΛΔΦΧΝΟΤ ΔΡΔΤΝΖΣΖ ΖΜΔΗΧΔ ΖΛΗΚΗΑ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Β ΦΑΣΗ ΓΙ.ΜΔ.ΠΑ ΓΙΓΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Διδάζκοσζες: Βαζηινύδε Κσλζηαληίλα ΑΔΜ: 2362 Μπάκπνπ Διέλε ΑΔΜ: 2448 Υπεύθσνος καθηγηηής:

Διαβάστε περισσότερα

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο

Σζίπα Υαξίθιεηα Α.Μ. 217. Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο. Πάτξαο Γεώξγηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΟΤ MARKETING ΓΙΠΛΧΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΙΥΝΔΤΗ ΣΗ ΣΤΣΙΚΗ ΓΤΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ Δ ΑΘΔΝΔΙ ΣΑ ΙΓΙΩΣΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΣΑ / Φεβξνπάξηνο Μάηνο 2015 ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ 12/3/2015: Αντιμετώπιση Πόνου (Κυριάκου Αθηνά) ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Γ.Ν. ΑΜΦΙΑ «Ο Υεηξόηεξνο πόλνο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική

Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Μιασματική Ιδιοσυγκρασιακή Ομοιοπαθητική Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΜΙΑΜΑΣΙΚΗ ΙΓΙΟΤΓΚΡΑΙΑΚΗ ΟΜΟΗΟΠΑΘΖΣΗΚΖ -Μηαζκαηηθή Ηδηνζπγθξαζηαθή Φαξκαθνινγία -Μηαζκαηηθό Ηδηνζπγθξαζηαθό Ηζηνξηθό

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ

Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Σεπτζμβριοσ 2011. Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Αναπτυξιακζσ και Μακθςιακζσ διαταραχζσ ςτθ ςφγχρονθ τάξθ: Χαρακτθριςτικά και μζκοδοι παρζμβαςθσ Δρ. Σωτιριοσ Δουκλιάσ Γεληθέο πιεξνθνξίεο Ο όξνο «Δηδηθή Μαζεζηαθή Γπζθνιία» εηζήρζε ην 1963 Πξνηάζεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/

Υαιθίδα 26/2/2011. Υ.Σξηθαιηλόο. ctrikall@phs.uoa.gr. http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Υαιθίδα 26/2/2011 Υ.Σξηθαιηλόο ctrikall@phs.uoa.gr http://web.cc.uoa.gr/~ctrikali/ Όινη καο μέξνπκε, όηη γηα ηελ πιεηνλόηεηα ησλ καζεηώλ ε Φπζηθή Θεσξείηαη έλα από ηα πην δύζθνια καζήκαηα. Απηό ηζρύεη

Διαβάστε περισσότερα

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ

To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ σήκεξα. To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ To αύξην στελ ςύμε ζέξκαλσε θτεξίσλ Οη τηκέο πετξειαίνπ θαη αεξίνπ σπλερίδνπλ λα απμάλνλταη σπλερώο, γεγνλότα θαη πξνβιέςεηο. Μηα καηηά ζηηο ζηαηηζηηθέο δείρλεη ζαθώο όηη ε ηάζε είλαη αλνδηθή. Οη ηξέρνπζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home

Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Σημειώζεις Οδηγίες για ηη τρήζη ηοσ προγράμμαηος Acronis True Image Home Προαπαιηούμενα: Acronis True Image Home 11 Bootable CD Γύο ή περιζζόηεροσς δίζκοσς ζσνδεδεμένοσς ζηον σπολογιζηή. Οι δίζκοι μπορεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΣΡΟ ΑΦΑΛΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ Δξάζε Ελεκέξσζεο Saferinternet.gr Έξεπλα: Πξνψζεζε ηεο αζθαινχο ρξήζε ηνπ Δηαδηθηχνπ ζην ζρνιείν - ε άπνςε ησλ εθπαηδεπηηθψλ Η Γξάζε Δλεκέξσζεο Saferinternet.gr ηνπ Διιεληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

"Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή."

Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή. ΟΙ ΖΩΝΕ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΑ ΠΑΡΑΜΤΘΙΑ "Δε ρξεηάδνκαη δώλε αζθαιείαο όηαλ θηλνύκαη κε κηθξέο ηαρύηεηεο ή δηαλύω κηα κηθξή δηαδξνκή." Αλ πηζηεύακε ζε θάζε ηζηνξία πνπ ιέγεηαη ζηηο κέξεο καο! Η αιήζεηα είλαη όηη

Διαβάστε περισσότερα

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο

PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο PyEmu: Έλαο πνιιαπιώλ-ρξήζεσλ πξνγξακκαηηδόκελνο IA-32 εμνκνησηήο Cody Pierce TippingPoint DVLabs cpierce@tippingpoint.com 1 Εηζαγσγή Οη εμνκνησηέο ππάξρνπλ από ηόηε πνπ ηα ζύγρξνλα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη

EchoLink. Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη Ραυήνα 24 Φεβροσαρίοσ 2003 EchoLink Ασύρματος πάνω από σύρμα. Η μια παλιά ιζηορία που επανέρχεηαι δριμύηερη ηηο αξρέο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ν ζπλάδειθνο Γηώξγνο SV1BDS εγθαηέζηεζε έλα ζηαζκό πνπ ζπλδέεηαη κε

Διαβάστε περισσότερα

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού»

Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα. Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού Σπαγοςδιού» Δλληνογαλλική σολή «Δςγένιορ Νηελακποςά» - Αθήνα Γξ. Νίθνο Οξδνπιίδεο Λατθή Μνπζηθνινγία University of Leeds School of Music Σίηλορ ομιλίαρ: «Ο Ρόλορ ηος Βαζίλη Σζιηζάνη ζηην Δξέλιξη ηος Δλληνικού Αζηικού

Διαβάστε περισσότερα

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό

Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Καθπέπτηρ Στον Εγκέυαλο: Καθπεπτικοί Νεςπώνερ, Αςτογνωσία Και Έπεςνα Στον Αςτισμό Πηγή: Άπθπα τηρ ScienceDaily (2007-2011) Μεηάθξαζε, Δπηκέιεηα: Τζαθίξε Μάξζα, Αιεμάλδξνπ Σηξάηνο, Κέληξν Πξνζέγγηζε Τι

Διαβάστε περισσότερα