Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έγγραφο εργασίας. Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη. Οκτώβριος 2002"

Transcript

1 Έγγραφο εργασίας Έκθεση προόδου του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τοµέα της διατροφής στην Ευρώπη Οκτώβριος 2002 EL

2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ιατροφή, υγεία και επιλογές Νέες διαιτολογικές συνήθειες και ασθένειες Ασφάλεια τωντροφίµωνκαι διατροφή Ανισότητες και διατροφικές επιλογές Τρέχουσες σχετικές µε τη διατροφή δραστηριότητες στο πλαίσιο της προστασίας της δηµόσιας υγείας και τωνκαταναλωτών Πολιτική για τη δηµόσια υγεία Η διατροφή στο πρώτο πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Η διατροφή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Πολιτική προστασίας τωνκαταναλωτών Νοµοθεσία για τα τρόφιµα και ειδικότερα για τη διατροφή ιατροφικές συµβουλές από τηνευρωπαϊκή Αρχή για τηνασφάλεια τωντροφίµων ιατροφικές πληροφορίες σχετικά µε τα προς πώληση τρόφιµα Εκπαίδευση τωνκαταναλωτών Συντονισµός στο πλαίσιο της Επιτροπής ράσεις που σχετίζονται µε τη διατροφή σε άλλους σχετικούς τοµείς πολιτικής Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) ΚΓΠ και δηµόσια υγεία Ενισχύσεις για τη διανοµή συγκεκριµένων τροφίµων Η κοινή αλιευτική πολιτική Περιβαλλοντική πολιτική Πολιτική για τις επιχειρήσεις Πολιτική εσωτερικής αγοράς Ελεύθερη κυκλοφορία εµπορευµάτων Ελεύθερη κυκλοφορία ειδικευµένων επαγγελµατιών Πολιτική έρευνας Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ) Ερευνητική υποστήριξη: Στατιστική Υπηρεσία τωνευρωπαϊκώνκοινοτήτων (Eurostat) Ερευνητικά προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από την Κοινότητα και διατροφή23 ii

3 3.7. Κοινωνική πολιτική Κοινωνική πολιτική και διατροφή Κοινωνική πολιτική και θηλασµός Εκπαιδευτική πολιτική Πολιτική οπτικοακουστικών επικοινωνιών ιεύρυνση και εξωτερική βοήθεια ιεύρυνση της Κοινότητας Προγράµµατα εξωτερικής βοήθειας ράσεις µε πολυµερείς οργανώσεις FAO, ΠΟΥ και Επιτροπή Codex Alimentarius ικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας που σχετίζονται µε το εµπόριο και διατροφή Ενδείξεις γεωγραφικής προέλευσης του ΠΟΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I Οι διαιτολογικές και διατροφικές προκλήσεις που αντιµετωπίζουν τα µέλη της Κοινότητας Παραδείγµατα πιθανώνσχέσεωνµεταξύ συγκεκριµένωνπαθήσεωνκαι διατροφικών παραγόντων κινδύνου ιατροφικές προκλήσεις στηνευρωπαϊκή Κοινότητα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II Βασικοί όροι ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III Σχέδια που σχετίζονται µε τη διατροφή και ενισχύονται από τα προγράµµατα προαγωγής της δηµόσιας υγείας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV Σχέδια που σχετίζονται µε τη διατροφή και ενισχύονται από τη Γ Έρευνας Επιστηµονικά σχέδια της Γ Έρευνας που σχετίζονται µε τη διατροφή: πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο Επιστηµονικά σχέδια της Γ Έρευνας που σχετίζονται µε τη διατροφή: τέταρτο πρόγραµµα πλαίσιο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V Η κοινή γεωργική πολιτική και η κοινή οργάνωση αγοράς των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) Κοινή οργάνωση αγοράς προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης εκεµβρίου 2000 για τηνυγεία και τη ιατροφή Η παρούσα έκθεση συντάχθηκε µε τη συνδροµή εξωτερικών συνεργατών (Σύµβαση αριθ. SPC , συναφθείσα µε την κ. K.McKollκαι τονκ. Lobstein). iii

4 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η σωστή διατροφή συµβάλλει στη µείωση του επιπολασµού πολλώνκοινώνσήµερα στην Ευρώπη ασθενειών, όπως είναι τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο καρκίνος, ο διαβήτης, η παχυσαρκία και η οστεοπόρωση (βλέπε παράρτηµα I). 1 Οι διαιτολογικές συνήθειες και η κατανάλωση τροφίµων εξαρτώνται από ατοµικές επιλογές (πολιτιστικές επιρροές, διατροφικές προτιµήσεις) και από κοινωνικοοικονοµικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες (τιµή και διαθεσιµότητα τροφίµων, ποιότητα και ασφάλεια προϊόντων κλπ.). Με τη σειρά τους, οι κοινωνικοοικονοµικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες διαµορφώνονται από πολιτικές που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα των κρατών µελώνκαι της Κοινότητας. Το άρθρο 152 της Συνθήκης ΕΚ ορίζει ότι η Κοινότητα εξασφαλίζει υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου κατά τονκαθορισµό και τηνεφαρµογή όλωντων πολιτικώνκαι τωνδράσεώντης. Καθώς η διατροφή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υγεία, οι σχετικές µε τη διατροφή πτυχές του συνόλου τωνκοινοτικώνπολιτικώνείναι απαραίτητο να συµβάλλουν στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου. Το ζήτηµα τονίζεται στο Λευκό Βιβλίο της Επιτροπής για την ασφάλεια των τροφίµων (2000) 2, όπου προτείνεται η δηµιουργία µίας «πλήρους και συνεπούς διατροφικής πολιτικής» σε κοινοτικό επίπεδο, βασισµένης σε ένα σχέδιο δράσης. Αργότερα το ίδιο έτος, η γαλλική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε να δώσει έµφαση στο ζήτηµα της διατροφής µε τηνοργάνωση διάσκεψης και τη δηµοσίευση σχετικής έκθεσης 3. Τα ανωτέρω γεγονότα οδήγησανστηνέκδοση ενός ψηφίσµατος του Συµβουλίου σχετικά µε τηνυγεία και τη διατροφή 4, µε το οποίο το Συµβούλιο καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει σειρά δραστηριοτήτωνστο πλαίσιο τωνπολιτικώνγια τα τρόφιµα, τη διατροφή και τηνυγεία. Το ίδιο έτος, η ευρωπαϊκή περιφερειακή επιτροπή της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας υποστήριξε οµόφωνα ένα σχέδιο δράσης για τα τρόφιµα και τη διατροφή 5. Τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διατροφή εµπίπτουνστηναρµοδιότητα τόσο τωνκρατών µελώνόσο και της Κοινότητας. Η παρούσα έκθεση τωνυπηρεσιώντης Επιτροπής αναφέρεται στους τοµείς στους οποίους η Κοινότητα διαθέτει σαφή αρµοδιότητα ή εντολή. Σε αυτούς περιλαµβάνονται: ύο δέσµες κοινοτικών προγραµµάτων δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Η πρώτη δέσµη, που κάλυπτε τα έτη 1993 έως 2002, αποτελούνταν από οκτώ προγράµµατα και προέβλεπε τη χρηµατοδότηση σχεδίωνπου σχετίζοντανµε τη διατροφή, όπως το σχέδιο Eurodiet ( ) για τη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, το δίκτυο ευρωπαϊκώνµελετώνπροοπτικής σχετικά µε τη διατροφή και τονκαρκίνο (δίκτυο EPIC), ένα σχέδιο για τηνανάπτυξη µεταπτυχιακώνσπουδώνσχετικώνµε τη διατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας, και διάφορα σχέδια για τηνπροώθηση της σωµατικής άσκησης Βασικοί όροι, όπως ο όρος «διατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας»,περιγράφονται στο παράρτηµα II. Λευκό βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων, COM (1999) 719 τελική έκδοση της 12ης Ιανουαρίου Health and Human Nutrition: Elements for European Action. Société Française de Santé Publique, Ψήφισµα του Συµβουλίου της 14ης εκεµβρίου 2000 για την υγεία και τη διατροφή. ΕΕ C 020 της Σχέδιο δράσης για τα τρόφιµα και την υγεία , περιφερειακή ευρωπαϊκή επιτροπή της Παγκόσµιας Οργάνωσης Υγείας, Κοπεγχάγη

5 Το νέο πρόγραµµα δράσης για τη δηµόσια υγεία ( ). Εγκρίθηκε στις 23 Σεπτεµβρίου 2002 και αποτελείται από τρία σκέλη: βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε τα ζητήµατα υγείας, αντιµετώπιση των απειλών κατά της υγείας και εξέταση των παραγόντωνπου επηρεάζουντηνυγεία. Η νοµοθεσία σχετικά µε τηνασφάλεια τωντροφίµωνκαι τα σχετικά ζητήµατα. Στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πληροφόρησης που παρέχεται στονκαταναλωτή. Προσδιορίζονται συγκεκριµένοι τοµείς του γενικότερου ζητήµατος της επισήµανσης των τροφίµων στους οποίους πρέπει να αναληφθεί δράση, ιδίως όσοναφορά στους θρεπτικούς και λειτουργικούς ισχυρισµούς. Οι σχετικές δράσεις έχουνήδη αναληφθεί. Επιπρόσθετα, οι κοινοτικές δράσεις σχετικά µε την ασφάλεια των τροφίµων και τη διατροφή συµπληρώνονται από τον κανονισµό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για τονκαθορισµό τωνγενικώναρχώνκαι απαιτήσεωντης νοµοθεσίας για τα τρόφιµα και για τηνίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για τηνασφάλεια τωντροφίµων(εαατ). 6 Η ΕΑΑΤ πρόκειται να εξελιχθεί σε βασικό σηµείο αναφοράς για την παροχή επιστηµονικών και τεχνικώνσυµβουλώνσε θέµατα ασφάλειας τωντροφίµωνκαι διατροφής που σχετίζονται µε την κοινοτική νοµοθεσία. Η χρηµατοδοτούµενη από την κοινότητα έρευνα σχετικά µε τηνπαραγωγή και την ασφάλεια τωντροφίµων, τηνυγεία και τηνδιατροφή, η οποία περιλαµβάνεται σε ερευνητικά προγράµµατα πλαίσια της τελευταίας δεκαπενταετίας. Το πέµπτο πρόγραµµα πλαίσιο ( ) περιελάµβανε µία βασική δράση µε τίτλο «Τρόφιµα, διατροφή και υγεία». Το έκτο πρόγραµµα πλαίσιο ( ) περιλαµβάνει το θέµα «Ποιότητα και ασφάλεια τωντροφίµων», το δε ζήτηµα της διατροφής περιλαµβάνεται σε αρκετές από τις δράσεις του προγράµµατος. Η κοινή γεωργική πολιτική, η οποία περιλαµβάνει πολλά µέτρα που αφορούν την προσφορά τροφίµωνστηνκοινότητα. Πρόκειται για µέτρα στήριξης της παραγωγής για τη διασφάλιση επαρκούς και διαρκούς εφοδιασµού σε γεωργικά προϊόντα σε λογικές τιµές, για προδιαγραφές ποιότητας που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς και για µέτρα προώθησης. Επιπλέον, υπάρχει ένα νοµικό πλαίσιο για τη βιολογική γεωργία και για την καταχώριση ονοµασιών που συνδέονται µε γεωγραφικές περιοχές. Η κοινή αλιευτική πολιτική ρυθµίζει τις δραστηριότητες στους τοµείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας. Αντικείµενό της είναι το σύνθετο έργο της διασφάλισης των όρων για µία βιώσιµη αλιεία, και επηρεάζει, επίσης, τις προδιαγραφές τωντροφίµωνκαι τη διαθεσιµότητά τους στηναγορά. Οι πολιτικές για τις επιχειρήσεις και την αγορά, οι οποίες ενθαρρύνουν τη βιοµηχανία να αναπτύξει την αγορά και να διασφαλίσει τη διενέργεια εναρµονισµένων ελέγχων στον τοµέα του εµπορίου. Στις δραστηριότητες για την προστασία του καταναλωτή περιλαµβάνονται δραστηριότητες για τη διασφάλιση της διενέργειας εναρµονισµένων ελέγχωντωνµεθόδωνεµπορικής προώθησης τωντροφίµων, συµπεριλαµβανοµένων των ισχυρισµώνπερί προστασίας της υγείας και περί θρεπτικής αξίας κάποιωντροφίµων, της διαφήµισης και της επισήµανσης των τροφίµων, καθώς και της επισήµανσης των θρεπτικώνσυστατικώντροφίµων. Ο κλάδος τωντροφίµωνενθαρρύνεται να 6 Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων. 5

6 ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των καταναλωτών, συµπεριλαµβανοµένωντωνειδικώναναγκώνευάλωτωνκατηγοριώνκαταναλωτών, και να ακολουθεί υπεύθυνες πρακτικές εµπορικής προώθησης των προϊόντων. Η αµοιβαία αναγνώριση επαγγελµατικών τίτλων, συµπεριλαµβανοµένων των ειδικών στους τοµείς της υγειονοµικής περίθαλψης, της διαιτολογίας και της διατροφής. Η πολιτική για την οπτικοακουστική επικοινωνία, στην οποία περιλαµβάνονται οι διαφηµίσεις που απευθύνονται σε παιδιά και ο ρόλος των µέσων µαζικής επικοινωνίας στη δηµιουργία προτύπων. Οι πολιτικές για την απασχόληση και οι κοινωνικές πολιτικές, στις οποίες περιλαµβάνονται η συνδροµή που παρέχει η Επιτροπή για τη διανοµή συγκεκριµένων τροφίµωνστα πλέονµειονεκτούντα άτοµα στηνκοινότητα. Στα ενλόγω µέτρα περιλαµβάνονται, επίσης, µέτρα ενθάρρυνσης του θηλασµού µέσω της παροχής άδειας µητρότητας και µέτρα βελτίωσης τωνπρακτικώνστο χώρο εργασίας. Οι πολιτικές για τη διεύρυνση, οι οποίες στοχεύουννα διασφαλίσουντη δυνατότητα των υποψηφίων προς ένταξη χώρες να ενσωµατώσουν τη σχετική νοµοθεσία της ΕΕ, συµπεριλαµβανοµένης της νοµοθεσίας για την ποιότητα των τροφίµων, και οι πολιτικές βοήθειας για την ανάπτυξη, οι οποίες στοχεύουνστηνενίσχυση της ασφάλειας των τροφίµωνκαι στη διατροφική ασφάλεια στις δικαιούχους χώρες καθώς και στηνπαροχή τροφίµωνσε προγράµµατα παροχής έκτακτης αρωγής, προγράµµατα τύπου «αµοιβής της εργασίας µε τρόφιµα» και άλλα προγράµµατα. Οι πολυµερείς δραστηριότητες, στις οποίες περιλαµβάνονται επαφές µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ), τονοργανισµό Τροφίµωνκαι Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO), και εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις του FAO, της WHO και της Επιτροπής Codex Alimentarius, όπου καθορίζονται τα διεθνή πρότυπα για το εµπόριο τροφίµων. Οι εσωτερικές πρακτικές της Επιτροπής. Προκειµένου να διασφαλίζεται η συνεκτικότητα τωνπολιτικώντωνδιαφόρωνυπηρεσιώντης, η Επιτροπή συνέστησε µία ειδική οµάδα εργασίας για τη διατροφή στο πλαίσιο της διυπηρεσιακής οµάδας για την υγεία. Στηνειδική οµάδα εργασίας συµµετέχουνµέλη του προσωπικού της Επιτροπής που απασχολούνται στους συναφείς τοµείς πολιτικής, στα δε καθήκοντά της περιλαµβάνονται η ανταλλαγή σχετικών πληροφοριών, η εξέταση τωναναγκαίωνγια τηνανάπτυξη της πολιτικής για τη διατροφή µέτρωνκαι ο προσδιορισµός τωνκοινώνδιατοµεακώνδράσεων που πρέπει να αναληφθούν. 6

7 1. ΙΑΤΡΟΦΗ, ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Τις τελευταίες δεκαετίες, παρατηρήθηκανδραστικές µεταβολές στηνκατάσταση του τοµέα τωντροφίµωνστηνευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες οφείλονται στην οικονοµική ανάπτυξη, την αύξηση της αγοραστικής δύναµης των καταναλωτών, τηνπρόοδο στις µεθόδους παραγωγής τροφίµωνκαι τις µεταβολές στις µεθόδους εµπορικής προώθησης τωντροφίµων. Στην Κοινότητα δηµιουργήθηκε πλέον µία κατάσταση αφθονίας, η οποία οδήγησε στην ουσιαστική εξάλειψη πολλώναπό τα διατροφικά προβλήµατα που παρατηρούντανλιγότερο έναν αιώνα νωρίτερα Νέες διαιτολογικές συνήθειες και ασθένειες Οι προκλήσεις που αφορούνπλέοντη διατροφή και τηνυγεία είναι, συνεπώς, διαφορετικής φύσης από αυτές της εποχής ίδρυσης της Κοινότητας. ΣτηνΚοινότητα παρατηρείται επί του παρόντος υψηλός επιπολασµός µη µεταδοτικών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, τα καρδιαγγειακά νοσήµατα, ο διαβήτης, ορισµένες αλλεργίες και η οστεοπόρωση, οι οποίες οφείλονται στην αλληλεπίδραση διαφόρων γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων καθώς και παραγόντωνπου σχετίζονται µε τοντρόπο ζωής (συµπεριλαµβανοµένου του καπνίσµατος, του διαιτολογίου και της έλλειψης σωµατικής άσκησης). Συνοπτική παρουσίαση τωνκυριότερωνσύγχρονωνασθενειών, που επηρεάζονται από τη διατροφή, και τωνδιατροφικώνπροκλήσεωνπου αντιµετωπίζουντα κράτη µέλη παρατίθεται στο παράρτηµα I. Πληθώρα µελετώνκαταλήγει στο συµπέρασµα ότι η διατροφή διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προστασία της υγείας και στην πρόληψη πολλών από τις ανωτέρω σοβαρές ασθένειες 7 8. ΣτηνΕυρωπαϊκή Ένωση, υπάρχουνεκτιµήσεις σχετικά µε το συνολικό βάρος που συνιστούν τα προβλήµατα υγείας, οι αναπηρίες και οι πρόωροι θάνατοι, ανεξαρτήτως αιτίας, καθώς και σχετικά µε τους παράγοντες που ευθύνονται κυρίως για το εν λόγω βάρος των ασθενειών. Μεταξύ τωνπολλώναιτίων, θεωρείται ότι οι παράγοντες που σχετίζονται µε τη διατροφή ευθύνονται για σχεδόν το 10 % του συνολικού βάρους των ασθενειών συµπεριλαµβανοµένης της παχυσαρκίας (3,7 %), της χαµηλής κατανάλωσης οπωροκηπευτικών (3,5 %) και της αυξηµένης κατανάλωσης κορεσµένων λιπών (1,1 %). 9 Σε συνδυασµό µε την έλλειψη σωµατικής άσκησης (1,4 %), οι ανωτέρω παράγοντες ευθύνονται για τα προβλήµατα υγείας περισσότερο από ό,τι το κάπνισµα (9 %). Οι προσπάθειες καταπολέµησης των παραγόντων που εγκυµονούν κινδύνους και σχετίζονται µε τη διατροφή θεωρούνται αποτελεσµατικότερες όταν απευθύνονται στο σύνολο του πληθυσµού παρά ότανστοχεύουνοµάδες υψηλού κινδύνου. 10 Μελέτες παρέµβασης αποδεικνύουν ότι µπορεί να επιτευχθεί σηµαντική πρόοδος µέσω της βελτίωσης της διατροφής του πληθυσµού. Kατά τις δεκαετίες του 1970 και του 1980 επιτεύχθηκε στη Φιλανδία ταχεία και σταθερή πτώση των δεικτών θνησιµότητας λόγω καρδιακών νοσηµάτων, καρκίνων και ορισµένων άλλων ασθενειών, συνεπεία της εφαρµογής µίας σύνθετης πολιτικής Food, Nutrition and the Prevention of Cancer: a global perspective. Washington, World Cancer Research Fund/ American Institute for Cancer Research, Diet and Health, A. Ferro-Luzzi και P. James, στο Nutrition in Europe, Μονάδα Αξιολόγησης Επιστηµονικών και Τεχνικών Επιλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (STOA), Γενική ιεύθυνση Μελετών, PEαριθ , 2-38, Determinants of the Burden of Disease in the EU, National Institute of Public Health, Στοκχόλµη Risk factor thresholds: their existence under scrutiny, M. R. Law και N. J. Wald, British Medical Journal 324, ,

8 για τα τρόφιµα και τη διατροφή 11. Αυτό το είδος προσέγγισης υποστηρίζεται από την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας Ασφάλεια των τροφίµων και διατροφή Το ενδιαφέρονγια τηνασφάλεια τωντροφίµωνδενείναι δυνατό να διαχωριστεί πλήρως από το ζήτηµα της διατροφής. Στις περιπτώσεις κινδύνων µόλυνσης των τροφίµων π.χ. ενδεχόµενος κίνδυνος µόλυνσης από κατανάλωση προϊόντων βοοειδών προσβεβληµένων από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια ή ωµώναυγώνµε σαλµονέλα οι καταναλωτές ενδέχεται να αντιδράσουν µεταβάλλοντας τις αγοραστικές συνήθειές τους, µε αποτέλεσµα µεταβολές στο διατροφικό περιεχόµενο του διαιτολογίου τους. Οι µεταβολές ενδέχεται να είναι θετικές ή αρνητικές: η µείωση της κατανάλωσης προϊόντων βοείου κρέατος και η αντικατάστασή τους από τρόφιµα που περιέχουν πρωτεΐνες ιχθυακής ή φυτικής προέλευσης είναι δυνατό να θεωρηθεί ωφέλιµη εφόσον, παραδείγµατος χάρη, συνεπάγεται µείωση της µέσης κατανάλωσης κορεσµένων λιπαρών οξέων. Ωστόσο, είναι επίσης δυνατό να οδηγήσει στη µείωση της πρόσληψης σιδήρου, µε ενδεχόµενο κίνδυνο δηµιουργίας σιδηροπενικής αναιµίας σε κάποιους ανθρώπους. Η µικροβιολογική µόλυνση τροφίµων ενδέχεται, επίσης, να επηρεάσει άµεσα τη διατροφική κατάσταση: για παράδειγµα, συχνά κρούσµατα τροφιµογενούς διάρροιας είναι δυνατό να οδηγήσουνσε µείωση της πρόσληψης θρεπτικώνσυστατικών, γεγονός που οδηγεί µε τη σειρά του σε υποβάθµιση της διατροφικής κατάστασης και µείωση της αντοχής του ατόµου στις λοιµώξεις Ανισότητες και διατροφικές επιλογές Παρά τη γενική αφθονία τροφίµων που παρατηρείται στην Κοινότητα, υπάρχουντµήµατα του πληθυσµού που δενακολουθούνένα αρκετά υγιεινό διαιτολόγιο. Τα άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα δαπανούν µεγαλύτερο µέρος του εισοδήµατός τους σε τρόφιµα, ακολουθούνόµως διαιτολόγιο χαµηλότερης διατροφικής ποιότητας από τα άτοµα µε υψηλό εισόδηµα. 13 Μολονότι ορισµένες από τις διαφορές στο διαιτολόγιο και στις διατροφικές προσλήψεις που παρατηρούνται στην Ευρώπη µπορούν να αποδοθούν σε πολιτιστικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και ατοµικές επιρροές σχετικά µε την επιλογή τροφίµων, υπάρχουνκαι άλλοι λόγοι για τις ενλόγω διαφορές. Οι διαιτολογικές συνήθειες επηρεάζονται, επίσης, από τις γνώσεις για το φαγητό, τις µαγειρικές ικανότητες και τη δυνατότητα διάθεσης επαρκούς χρόνου για την παρασκευή του φαγητού καθώς και από τις εργασιακές συνήθειες και τις οικογενειακές σχέσεις του καθενός. Η παρεχόµενη πληροφόρηση από επίσηµες πηγές, µέσα µαζικής επικοινωνίας και τον κλάδο των τροφίµων καθώς και οι αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά µε τα δύο φύλα και οι δηµόσιες προκαταλήψεις επηρεάζουν, επίσης, τις διατροφικές επιλογές. Οι διατροφικές επιλογές καθορίζονται, επίσης, από τη δυνατότητα πρόσβασης σε καταστήµατα πώλησης τροφίµων, το εισόδηµα και τις σχετικές τιµές τωντροφίµων. Οι Nutrition and mortality: the Finish experience, P. Puska, Acta Cadiolo, 55 (4), , Nutrition and NCD Prevention, Τµήµα πρόληψης µη µεταδοτικών ασθενειών και προαγωγής της υγείας, Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας, Γενεύη 2002 Determinants of consumer food choice, C. Geissler και B. Traill, στο Nutrition in Europe, Μονάδα Αξιολόγησης Επιστηµονικών και Τεχνικών Επιλογών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (STOA), Γενική ιεύθυνση Μελετών, PEαριθ , 39-51,

9 πολιτικές της Κοινότητας για τη χορήγηση επισιτιστικής βοήθειας σε ευάλωτα άτοµα ενδέχεται να επηρεάζουν το διαιτολόγιο που ακολουθούν κάποια µειονεκτούντα άτοµα. Υπάρχουντµήµατα του πληθυσµού που εξακολουθούννα αντιµετωπίζουνπροβλήµατα µε ασθένειες που οφείλονται σε ελλιπή πρόσληψη θρεπτικών συστατικών. Σε ορισµένες κοινότητες παρατηρούνται κρούσµατα σιδηροπενικής αναιµίας, ενώ σε κάποιες περιοχές αποτελεί πρόβληµα η έλλειψη ιωδίου. 14 Τα στοιχεία σχετικά µε τηνπαιδική ανάπτυξη καταδεικνύουν ότι ο νανισµός κλασικό δείγµα ανεπάρκειας τροφίµων δεν είναι συχνός στηνευρωπαϊκή Ένωση, αλλά σε ορισµένες περιοχές παρατηρείται σχετικά περιορισµένη σωµατική ανάπτυξη σε άτοµα που ανήκουν σε οµάδες χαµηλού εισοδήµατος Παχυσαρκία Η σχετικά πρόσφατα προκύψασα αφθονία τροφίµων συνοδεύτηκε από ένα βασικό µειονέκτηµα: τηνπαχυσαρκία. Τα τελευταία χρόνια, τα προβλήµατα υπερβολικού βάρους και παχυσαρκίας διογκώνονται µε πολύ ταχείς ρυθµούς, η δε παχυσαρκία συνιστά σήµερα πραγµατική απειλή για τη δηµόσια υγεία ορισµένωνοµάδωνπληθυσµού στηνευρωπαϊκή Ένωση. Στα επόµενα 5 ή 10 χρόνια, ο επιπολασµός της παχυσαρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιθανό να φτάσει στα σηµερινά υψηλά επίπεδα των Ηνωµένων Πολιτειών, όπου 1/3 του πληθυσµού θεωρείται παχύσαρκο και 1/3 υπέρβαρο. 16 Η παχυσαρκία συνεπάγεται υψηλότερο κίνδυνο εµφάνισης διαβήτη, καρδιαγγειακών νοσηµάτων, υπέρτασης και ορισµένωνµορφώνκαρκίνου, µε αποτέλεσµα τα κράτη µέλη να επιβαρύνονται µε υψηλές οικονοµικές, δηµόσιες και κοινωνικές δαπάνες. Η διάδοση υγιεινών διαιτολογίωνκαι η εκπαίδευση τωνκαταναλωτών, ώστε να επιλέγουν το κατάλληλο διαιτολόγιο, καθώς και η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας παραµένουν προκλήσεις που χρήζουναντιµετώπισης µέσω δράσεωντης Κοινότητας. 2. ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ 2.1. Πολιτική για τη δηµόσια υγεία Η πολιτική διατροφής για τη δηµόσια υγεία στοχεύει στηνπροώθηση της καλής υγείας, µέσω κατάλληλου διαιτολογίου, και στη µείωση της εµφάνισης ασθενειών που σχετίζονται µε τη διατροφή. Στόχος της κοινοτικής πολιτικής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου στο πλαίσιο της ανάπτυξης όλωντωνκοινοτικώνπολιτικώνκαι η ανάληψη δράσης για τη βελτίωση της δηµόσιας υγείας στηνευρωπαϊκή Ένωση και τηνπρόληψη πηγώνκινδύνου για τηνυγεία του ανθρώπου J. Gregory και άλλοι, National Diet and Nutrition Survey: Children aged 1.5 to 4.5 years, Λονδίνο: HMSO 1995 και B. de Benoist και H. Allen, IDD Situation in Europe, Partnership on Sustainable Elimination of IDD, Άµστερνταµ, J. Gregory και S. Lowe, National Diet and Nutrition Survey: Young People aged 4 to 18 years, The Stationery Office, Λονδίνο Συνέδριο για την παχυσαρκία, Κοπεγχάγη Σεπτεµβρίου

10 Η διατροφή στο πρώτο πλαίσιο κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα χειρίζεται ζητήµατα που άπτονται της υγείας εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Με τηνέγκριση της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1993, η Κοινότητα εξουσιοδοτήθηκε να αναπτύξει µία συνεκτική στρατηγική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. Το άρθρο 129 της Συνθήκης παρέσχε συγκεκριµένη νοµική βάση για την ανάληψη δράσης στοντοµέα της δηµόσιας υγείας ορίζοντας ότι «οι απαιτήσεις στον τοµέα της προστασίας της υγείας αποτελούν συνιστώσα των άλλων πολιτικών της Κοινότητας». Με βάση το άρθρο αυτό, η Επιτροπή παρουσίασε τηνανακοίνωσή της σχετικά µε το πλαίσιο δράσης στοντοµέα της δηµόσιας υγείας 17, που οδήγησε στηνέγκριση οκτώ προγραµµάτων, συµπεριλαµβανοµένων προγραµµάτωνγια τηνπαρακολούθηση και τηνπροαγωγή της υγείας. Στόχος τωνκοινοτικώνπρογραµµάτωνήταννα στηρίξουντις δραστηριότητες τωνκρατών µελών, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση και τηνυλοποίηση στρατηγικώνγια τηνπροστασία της υγείας και στη διάδοση πληροφοριώνπερί «βέλτιστωνπρακτικών». Στις δραστηριότητες περιλαµβάνεται το σχέδιο Eurodiet, το οποίο δροµολογήθηκε το 1998 µε στόχο να συµβάλει στο συντονισµό τωνπρογραµµάτωντης ΕΕ και τωνκρατώνµελώνστο τοµέα της διατροφής, του διαιτολογίου και του υγιεινού τρόπου ζωής και να αποτελέσει τη βάση για την εκπόνηση διαιτολογικώνκατευθυντήριωνγραµµώνγια το σύνολο του πληθυσµού. Η έκθεση δηµοσιεύθηκε ως σειρά εγγράφωντο 2000 και το 2001 και εκδόθηκε από τηνεπιτροπή ως έγγραφο για δηµόσια συζήτηση το Στο πλαίσιο του προγράµµατος προαγωγής της υγείας, η Επιτροπή υποστήριξε τηνανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού προγράµµατος µεταπτυχιακώνσπουδώνσχετικώνµε τη διατροφή στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας (πρώτο πρόγραµµα κατάρτισης µε αυτό το αντικείµενο στην Κοινότητα), σχεδιασµένου ώστε να συµβάλει στην υλοποίηση των συνιστώµενων στρατηγικώνµε βάση το σύνολο του πληθυσµού για τηναξιολόγηση και βελτίωση των συνηθειών σε σχέση µε το διαιτολόγιο και τη σωµατική άσκηση. Μαθήµατα παραδίδονται σε 17 πανεπιστήµια σε όλη την Ευρώπη, το δε συντονισµό του όλου έργου έχει αναλάβει το Ίδρυµα Karolinska της Στοκχόλµης. 19 Στις δραστηριότητες που στηρίζει η Επιτροπή στο πλαίσιο του πρώτου πλαισίου δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας περιλαµβάνεται επίσης η στήριξη της Ένωσης Ευρωπαϊκών ΚαρδιολογικώνΙδρυµάτων 20, η οποία εκδίδει ενηµερωτικά φυλλάδια σχετικά µε τη διατροφή, τη σωµατική άσκηση και τηνπρόληψη τωνκαρδιακώννοσηµάτων. Η Επιτροπή συγχρηµατοδοτεί επίσης (από κοινού µε την Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας και το Συµβούλιο της Ευρώπης) το Ευρωπαϊκό ίκτυο ΣχολείωνΠροαγωγής της Υγείας 21. Το σχέδιο αυτό ενθαρρύνει το µαθητικό πληθυσµό να υιοθετήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής µε την ανάπτυξη ενός ευνοϊκού σχολικού περιβάλλοντος επικεντρωµένου στη σωστή διατροφή και τη σωµατική άσκηση. Στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας υποστηρίχθηκανεπίσης δραστηριότητες παρακολούθησης της υγείας. Σε αυτές περιλαµβάνονται, µεταξύ άλλων, µία έκθεση για τη διατροφική κατάσταση βασισµένη σε πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν από ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε το πλαίσιο δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, COM (93) 559 τελικό της 24ης Νοεµβρίου 1993 ιατίθεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση

11 Ένωση. Την έκθεση συντονίζουν αυτή την εποχή εµπειρογνώµονες στην Αυστρία, οι οποίοι πρόκειται να υποβάλουν τα προκαταρκτικά πορίσµατά τους στις αρχές του Σε εξέλιξη βρίσκεται και ένα δεύτερο, επίσης υποστηριζόµενο από την Επιτροπή, σχέδιο για τον προσδιορισµό δεικτώνγια τη διατροφή, το οποίο συντονίζουν εµπειρογνώµονες στη Σουηδία 23. Στο πλαίσιο του προγράµµατος για τονκαρκίνο, η Επιτροπή στηρίζει τις µελέτες του δικτύου EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition - δίκτυο ευρωπαϊκών µελετώνπροοπτικής σχετικά µε τη διατροφή και τονκαρκίνο) 24. Πρόκειται για ένα εκτενές ερευνητικό σχέδιο, στο οποίο συµµετέχουν εννέα κράτη µέλη και η Νορβηγία, µε στόχο τη συλλογή πληροφοριώνγια τοντρόπο ζωής (συµπεριλαµβανοµένων λεπτοµερών καταγραφών του διαιτολογίου) και πληροφοριώνβιολογικού χαρακτήρα (συµπεριλαµβανοµένων ορισµένωνπληροφοριώνγια τη διατροφική κατάσταση) ενηλίκων, προκειµένου να προσδιοριστούν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου που ενδέχεται στη συνέχεια να οδηγήσουν στηνανάπτυξη διαφόρωνµορφώνκαρκίνου. Το συντονισµό του σχεδίου έχει αναλάβει το ιεθνές κέντρο ερευνών για τον καρκίνο (Centre International de Recherche sur le Cancer), που εδρεύει στη Λυόν (Γαλλία) Η διατροφή στο νέο πρόγραµµα κοινοτικής δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας Η συνθήκη του Άµστερνταµ επιβεβαίωσε και διεύρυνε τις αρµοδιότητες της Κοινότητας στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, ορίζοντας ότι «κατά τονκαθορισµό και τηνεφαρµογή όλωντων πολιτικώνκαι δράσεωντης Κοινότητας, εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου προστασία της υγείας του ανθρώπου»(άρθρο 152). Σε συνέχεια της εντολής αυτής, η ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 σχετικά µε την ανάπτυξη της πολιτικής για τη δηµόσια υγεία 25 αναθεώρησε την υφιστάµενη στρατηγική για τη δηµόσια υγεία. Στην ανακοίνωση τονίστηκε, µεταξύ άλλων, η ανάγκη ενίσχυσης των δραστηριοτήτωνπου αφορούντη διατροφή και τηνπαχυσαρκία και υπογραµµίστηκε η ανάγκη ανάπτυξης συγκεκριµένων µέσων για τη διασφάλιση του σεβασµού των απαιτήσεων προστασίας της υγείας κατά το σχεδιασµό και τηνυλοποίηση όλωντωνκοινοτικών πολιτικών. Η ανακοίνωση του 1998 άνοιξε το δρόµο για την πρόταση της Επιτροπής σχετικά µε ένα νέο κοινοτικό πρόγραµµα δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας. 26 Στην ανακοίνωση που συνοδεύει την πρόταση για ένα νέο πρόγραµµα στον τοµέα της δηµόσιας υγείας σκιαγραφείται η στρατηγική της Κοινότητας στον τοµέα της υγείας και η δέσµευσή της να αυξήσει τη συνοχή και το συντονισµό, και περιγράφονται τα µέσα που θα χρησιµοποιηθούν για τηνεπίτευξη τωνστόχωναυτών. Τονίζεται ότι οι δράσεις που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής στον τοµέα της δηµόσιας υγείας πρέπει να συνδέονται δεόντως µε πρωτοβουλίες σχετικές µε τηνυγεία σε άλλους τοµείς πολιτικής. Στην ανακοίνωση Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε την ανάπτυξη της πολιτικής για τη δηµόσια υγεία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, COM (98) 230 τελικό της 15ης Απριλίου 1998 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών σχετικά µε τη στρατηγική στον τοµέα της υγείας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας/Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την θέσπιση κοινοτικού προγράµµατος δράσης στον τοµέα της δηµόσιας υγείας ( ) COM (2000) 285 τελικό της 16ης Μαΐου

12 υπογραµµίζεται ο ρόλος της Κοινότητας όσοναφορά τηνπαροχή πληροφοριώνσχετικά µε το διαιτολόγιο, τη θρεπτική αξία τωντροφίµων, τα συστατικά και τα πρόσθετα, προκειµένου να ενθαρρύνονται οι καταναλωτές να επιλέγουν υγιεινές τροφές. Γενικός στόχος του νέου προγράµµατος στον τοµέα της δηµόσιας υγείας είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου κατά τη χάραξη και την υλοποίηση όλωντωνκοινοτικώνπολιτικώνκαι δραστηριοτήτων, µε τηνπροώθηση µίας ολοκληρωµένης και διατοµεακής στρατηγικής στοντοµέα της υγείας, η οποία θα αντιµετωπίζει τις ανισότητες την υγεία και θα ενθαρρύνει τη συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. Το πρόγραµµα αποτελείται από τρία σκέλη: (1) Βελτίωση της πληροφόρησης σχετικά µε την υγεία µε την ανάπτυξη και τη θέση σε λειτουργία ενός συστήµατος παρακολούθησης της υγείας καθώς και µε την ανάπτυξη και τη χρησιµοποίηση µηχανισµώνγια τηνανάλυση, τηνπαροχή συµβουλευτικώνυπηρεσιών, την υποβολή εκθέσεων, τηνπαροχή πληροφοριώνκαι τη διεξαγωγή διαβουλεύσεωνγια θέµατα υγείας. Περιλαµβάνονται δείκτες για την κατάσταση της υγείας, τις ασθένειες και τους παράγοντες που επηρεάζουντηνυγεία. Καλύπτονται επίσης παράγοντες που συνδέονται µε τον τρόπο ζωής, τις συνθήκες διαβίωσης και εργασίας, καθώς και δείκτες µέτρησης τωνσυνεπειώντων παρεµβάσεωνπου στοχεύουνστηνπροαγωγή της υγείας και στηνπρόληψη τωνασθενειών. Τα δεδοµένα που θα παρέχει το σύστηµα αυτό θα αποτελέσουν τη βάση για τον σχεδιασµό δραστηριοτήτωνκαι πολιτικώνστο πλαίσιο του σκέλους του προγράµµατος που αφορά τους παράγοντες που επηρεάζουντηνυγεία (βλέπε (3) κατωτέρω). Η παρακολούθηση της νοσηρότητας και της θνησιµότητας θα συνδέεται κατ αυτό τοντρόπο µε τη διατροφή, την κατανάλωση τροφίµων και συναφείς παράγοντες, συµπεριλαµβανοµένων του θηλασµού και της σωµατικής άσκησης. Οι εργασίες αυτές θα οδηγήσουνστη συγκέντρωση πληροφοριών για τις τάσεις που αφορούντηνυγεία, οι οποίες θα είναι χρήσιµες για τις υγειονοµικές αρχές, τους επαγγελµατίες του τοµέα της υγείας και το ευρύτερο κοινό, και θα συµβάλλουνστην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραµµών για ορθές πρακτικές βασισµένες στην έννοια της προαγωγής της υγείας µε βάση αδιάσειστα στοιχεία. Οι στατιστικές συνιστώσες του συστήµατος πληροφοριών υγείας θα αναπτυχθούν σε συνεργασία µε τα κράτη µέλη, µε χρησιµοποίηση, όπου κρίνεται απαραίτητο, του κοινοτικού στατιστικού προγράµµατος για τηνπροαγωγή της συνέργιας και τηναποφυγή της αλληλεπικάλυψης τωνπροσπαθειών. (2) Ταχεία και συντονισµένη αντίδραση στις απειλές για την υγεία µέσω της βελτίωσης της ικανότητας αντιµετώπισης των µεταδοτικών ασθενειών και της ενίσχυσης της ικανότητας αντιµετώπισης άλλωναπειλώνγια τηνυγεία. Οι δραστηριότητες στο πλαίσιο αυτού του σκέλους αξιοποιούντηνεµπειρία του δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου τωνµεταδοτικώνασθενειώνπου συστάθηκε βάσει της απόφασης 2119/98 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 27. Στη βάση αυτή θα αναπτυχθούν στρατηγικές και µηχανισµοί για την πρόληψη, τηνανταλλαγή πληροφοριών και την αντίδραση σε απειλές από µη µεταδοτικές ασθένειες, συµπεριλαµβανοµένωναπειλώνγια τηνυγεία που αφορούνειδικά τους άνδρες ή τις γυναίκες και σπάνιων ασθενειών. Επιπλέον, στο σκέλος αυτό θα περιλαµβάνεται ανταλλαγή 27 Απόφαση αριθ. 2119/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 24ης Σεπτεµβρίου 1998 για τη δηµιουργία δικτύου επιδηµιολογικής παρακολούθησης και ελέγχου των µεταδοτικών ασθενειών στην Κοινότητα, ΕΕ L 268 της

13 πληροφοριώνσχετικά µε µέτρα για τηναντιµετώπιση απειλώνγια τηνυγεία από φυσικές, χηµικές ή βιολογικές πηγές σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που σχετίζονται µε τροµοκρατικές ενέργειες. Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν ή θα χρησιµοποιηθούν όπου χρειάζεται κοινοτικές προσεγγίσεις και µηχανισµοί (για παράδειγµα, σύστηµα έγκαιρης προειδοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές). Τέλος, βασική συνιστώσα αυτού του σκέλους θα είναι η προώθηση στρατηγικώνκαι µέτρωνσχετικώνµε τηνπροστασία της υγείας του ανθρώπου από πιθανές αρνητικές συνέπειες περιβαλλοντικών παραγόντων, όπως η ιοντίζουσα και µη ιοντίζουσα ακτινοβολία και ο θόρυβος. Καθένας από τους παράγοντες αυτούς ενδέχεται να έχει επιδράσεις στη θρεπτική αξία τωντροφίµωνή να επηρεάσει τις διαιτολογικές επιλογές. (3) Εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία µε την ανάπτυξη στρατηγικών και µέτρων που συνδέονται µε την κοινωνικοοικονοµική κατάσταση καθώς και µε πτυχές του τρόπου ζωής και µε περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται µε την υγεία. Στο πλαίσιο του σκέλους αυτού µπορούννα αναληφθούνδράσεις στοντοµέα της διατροφής και της προαγωγής της σωµατικής άσκησης καθώς και σχετικά µε τηναποτροπή της υπερβολικής κατανάλωσης οινοπνευµατωδών. Επίσης, θα αντιµετωπιστεί το ζήτηµα των παραγόντωνπου επηρεάζουντηνυγεία µε τη λήψη µέτρωνγια τηνπρόληψη τωνασθενειών και τηνπροαγωγή της υγείας: οι δράσεις θα αφορούνσυγκεκριµένα θέµατα (π.χ. καπνός, οινόπνευµα, διατροφή) καθώς και συγκεκριµένες οµάδες (π.χ. κοινωνικά αποκλεισµένα άτοµα, ηλικιωµένοι) και χώρους (π.χ. χώρος εργασίας, εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών υγείας).οι δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν στο µέλλον αναµένεται να επικεντρώνονται στις συνέπειες του διαιτολογίου στηνυγεία τωνπαιδιώνκαι τωνεφήβων, στηνπρόληψη της παχυσαρκίας και στηνανάλυση τωνστάσεωνέναντι του διαιτολογίου, της σωµατικής άσκησης και του θηλασµού. Οι υποψήφιες προς ένταξη στην ΕΕ χώρες αντιµετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις στον τοµέα της δηµόσιας υγείας, στις οποίες περιλαµβάνεται η υψηλή συχνότητα εµφάνισης ορισµένων χρόνιων ασθενειών που συνδέονται ενδεχοµένως µε την κακή διατροφή και τον ανθυγιεινό τρόπο ζωής. Η πρόταση απόφασης για τη θέσπιση ενός προγράµµατος δηµόσιας υγείας προβλέπει τη συµµετοχή τωνυποψήφιωνπρος ένταξη χωρώνστο πρόγραµµα. Το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκριναν το εν λόγω πρόγραµµα στις Πολιτική προστασίας των καταναλωτών Στόχος της πολιτικής προστασίας της υγείας των καταναλωτών είναι να συµβάλει στην αύξηση της ασφάλειας τωνπροϊόντωνκαι τωνυπηρεσιώνπου προσφέρονται στους καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοντοµέα τωντροφίµωνκαι της διατροφής, η προστασία της υγείας περιλαµβάνει κτηνιατρικά και φυτοϋγειονοµικά ζητήµατα καθώς και ζητήµατα σχετικά µε τις ζωοτροφές. Οι δραστηριότητες ασφάλειας τωντροφίµωνκαλύπτουν τηναλυσίδα παραγωγής τροφίµωνστο σύνολό της, από τηνυγεία ζώωνκαι φυτώνέως την επισήµανση τωντροφίµωνκαι τονεπικείµενο καθορισµό µέγιστωνεπιπέδωνβιταµινώνκαι µεταλλικώνστοιχείωνσε συµπληρώµατα διατροφής και εµπλουτισµένα τρόφιµα. Ζητήµατα ασφάλειας τωντροφίµωνεµπλέκονται επίσης στηνέγκριση της χρήσης και στονκαθορισµό ανώτατωνορίωνκαταλοίπωνπαρασιτοκτόνωνκαι κτηνιατρικώνφαρµακευτικώνπροϊόντων. Ανώτατα όρια καθορίζονται επίσης για ορισµένους επιµολυντές τροφίµων και ζωοτροφών Νοµοθεσία για τα τρόφιµα και ειδικότερα για τη διατροφή Η εναρµόνιση των διαφορετικών εθνικών κανόνων για τα τρόφιµα αποτελεί ζήτηµα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, µε στόχο τη διασφάλιση υψηλού 13

14 επιπέδου προστασίας της υγείας του ανθρώπου και της ελεύθερης διακίνησης των εµπορευµάτωνσε όλη τηνεπικράτεια της Κοινότητας. Ένας τοµέας της νοµοθεσίας περί τροφίµων στο πλαίσιο του οποίου τα ζητήµατα της διατροφής διαδραµατίζουνσηµαντικό ρόλο είναι ο τοµέας τωντροφίµωνγια συγκεκριµένες διατροφικές χρήσεις ή, αλλιώς, τωνδιαιτητικώντροφίµων. Τα ενλόγω τρόφιµα, πέραντου ότι πρέπει, όπως όλα τα τρόφιµα, να είναι ασφαλή, πρέπει επίσης να ικανοποιούν τις ειδικότερες διατροφικές απαιτήσεις τωνατόµωνγια τα οποία προορίζονται. Βάσει των επιστηµονικώνσυµβουλώντης επιστηµονικής επιτροπής τροφίµων, εγκρίθηκανδιάφορες οδηγίες σχετικά µε το διατροφικό περιεχόµενο ορισµένων διαιτητικών τροφίµων. Πρόκειται για τρόφιµα για βρέφη και µικρά παιδιά, τρόφιµα για τονέλεγχο του βάρους και τρόφιµα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, καθώς και για τις θρεπτικές ουσίες που επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται για την παρασκευή τους. Μία άλλη οδηγία σχετικά µε τα τρόφιµα για την κάλυψη τωναναγκώνπου προκύπτουναπό τηνέντονη σωµατική προσπάθεια, που καταβάλλεται, για παράδειγµα, κατά τηνάθληση, θα είναι έτοιµη έως τα τέλη του Ήδη εκπονείται έκθεση σχετικά µε τις απαιτήσεις για τη σύνθεση των τροφίµων για άτοµα που πάσχουναπό διαβήτη. Η επιστηµονική επιτροπή τροφίµων εκπονεί αυτό το διάστηµα συµβουλές σχετικά µε την αναθεώρηση και την ολοκλήρωση των τιµών αναφοράς για τις βιταµίνες και τα µεταλλικά στοιχεία που αναφέρονται στηνεπισήµανση τωνθρεπτικώνσυστατικών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο ενέκριναν οδηγία σχετικά µε τα συµπληρώµατα διατροφής τονιούνιο του Επί του παρόντος, η Επιτροπή καταρτίζει πρόταση για τηνπροσθήκη θρεπτικώνουσιώνσε τρόφιµα ιατροφικές συµβουλές από την Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίµων Η Ευρωπαϊκή Αρχή για τηνασφάλεια τωντροφίµων(εαατ) είναι µία διακριτή νοµική οντότητα, µε αυτοτελή νοµική προσωπικότητα, ανεξάρτητη από άλλα κοινοτικά θεσµικά όργανα. Αποστολή της είναι η παροχή στην Κοινότητα ανεξάρτητων επιστηµονικών και τεχνικώνσυµβουλευτικώνυπηρεσιώνγια τη στήριξη της πολιτικής και της νοµοθεσίας στον τοµέα της ασφάλειας τωντροφίµων. Ασχολείται επίσης µε επιστηµονικά ζητήµατα που σχετίζονται µε τη διατροφή, τηνυγεία και τηνευηµερία τωνζώων, τηνυγεία τωνφυτών, τους επιµολυντές που εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα και τους γενετικά τροποποιηµένους οργανισµούς. Η δοµή της ΕΑΑΤ διασφαλίζει τηνυλοποίηση τριώνσηµαντικώνστόχων, και συγκεκριµένα της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας, της συµµετοχής τωνκρατώνµελώνκαι της επιστηµονικής υπεροχής, ώστε η ΕΑΑΤ να καταστεί βασικό µέσο για την αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των καταναλωτών. Η Αρχή θα αναλάβει τη συλλογή και την ανάλυση δεδοµένων για τον έγκαιρο προσδιορισµό νεοεµφανιζόµενω κινδύνων. Σύµφωνα µε τον κανονισµό που τη συστήνει, 28 η Αρχή θα παρέχει επίσης «επιστηµονικές συµβουλές και επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη σχετικά µε την ανθρώπινη διατροφή σε συνάρτηση µε την κοινοτική νοµοθεσία και συνδροµή προς την Επιτροπή, κατόπιναιτήµατός της, στα ζητήµατα επικοινωνίας που συνδέονται µε τα κοινοτικά προγράµµατα υγείας». Σύµφωνα µε τον κανονισµό, η Αρχή θα συλλέγει δεδοµένα για τους τοµείς του ενδιαφέροντός της και, 28 Κανονισµός (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισµό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα ασφαλείας των τροφίµων, ΕΕ L31της

15 συγκεκριµένα, δεδοµένα σχετικά µε «τηνκατανάλωση τροφίµωνκαι τηνέκθεση τωνατόµων στους κινδύνους που συνδέονται µε την κατανάλωση των τροφίµων»(άρθρο 33α). Η ΕΑΑΤ θα διαθέτει ένα συµβουλευτικό σώµα και µία επιστηµονική επιτροπή µε οκτώ επιστηµονικές οµάδες. Το συµβουλευτικό σώµα είναι µία επιστηµονική και τεχνική οµάδα που αποτελεί το συνδετικό κρίκο της αρχής µε παρόµοιους φορείς στα κράτη µέλη. Το 2001 συστάθηκε προσωρινό επιστηµονικό συµβουλευτικό σώµα, το οποίο θα παρέχει βοήθεια κατά τη µεταβατική περίοδο. Η επιστηµονική επιτροπή είναι αρµόδια για το συντονισµό του συµβουλευτικού έργου τωνεπιστηµονικώνοµάδων, που καλύπτει τους τοµείς της ασφάλειας τωντροφίµων, της παραγωγής τροφίµωνκαι σχετικά ζητήµατα, συµπεριλαµβανοµένης της διατροφής ιατροφικές πληροφορίες σχετικά µε τα προς πώληση τρόφιµα Οι γενικές συµβουλές για το διαιτολόγιο και τον υγιεινό τρόπο ζωής πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριµένες πληροφορίες για τα τρόφιµα, διαθέσιµες στους καταναλωτές κατά την επιλογή τωνπροϊόντωνπου θα αγοράσουν. Η ισχύουσα νοµοθεσία περί επισήµανσης των τροφίµων υποχρεώνει τους παραγωγούς να παρέχουν πληροφορίες που να δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν τη φύση, τη σύνθεση και τη χρησιµότητα των προϊόντων που αγοράζουν. Τις δύο τελευταίες δεκαετίες θεσπίστηκαν εναρµονισµένοι κανόνες σχετικά µε την επισήµανση τωνσυστατικώντωντροφίµωνσε κοινοτικό επίπεδο. Στους νέους κανόνες περιλαµβάνεται η θέσπιση της υποχρέωσης δηλώσεων σχετικά µε την ποσότητα των συστατικώνπου περιέχονται 29, οι οποίες παρέχουνστους καταναλωτές πρόσθετες ποσοτικές πληροφορίες σχετικά µε συγκεκριµένα συστατικά, και η θέσπιση νοµοθεσίας για τον ορισµό του «κρέατος». 30 Όπως ανακοινώνεται στο Λευκό Βιβλίο για την ασφάλεια των τροφίµων, η Επιτροπή υπέβαλε µία πρόταση 31 για τονπροσδιορισµό τωνεπιµέρους στοιχείωντων σύνθετων συστατικών. Η πρόταση απαιτεί επίσης να δηλώνεται η ύπαρξη στα τρόφιµα συγκεκριµένων συστατικών που συνδέονται µε αλλεργίες ή άλλες αντιδράσεις τροφικής δυσανεξίας. Αναµένεται ότι τον Νοέµβριο του 2002 θα συµφωνηθεί κοινή θέση επί της εν λόγω πρότασης. Το Λευκό Βιβλίο για τηνασφάλεια τωντροφίµωνπροσδιορίζει επίσης και άλλους τοµείς στους οποίους υπάρχει περιθώριο βελτίωσης της πληροφόρησης που παρέχεται στον καταναλωτή, όπως πληροφορίες σχετικά µε το θρεπτικό περιεχόµενο ενός προϊόντος και τους ισχυρισµούς που αφορούντη διατροφή και τηνυγεία. Η επισήµανση τωντροφίµωνείναι σηµαντικό εργαλείο για τηνενηµέρωση τωνκαταναλωτώνσχετικά µε τη διατροφική αξία τωνπροϊόντων. Ύστερα από δέκα και πλέονχρόνια εφαρµογής της οδηγίας 90/496/ΕΟΚ 32, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσο µπορεί να βελτιωθεί η πληροφόρηση που περιέχεται Οδηγία 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 20ής Μαρτίου 2000, για προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων, ΕΕ L 109/29 της Οδηγία 2001/101/ΕΚ της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ για την προσέγγιση των νοµοθεσιών των κρατών µελών σχετικά µε την επισήµανση, την παρουσίαση και τη διαφήµιση των τροφίµων, ΕΕ L 310 της COM (2001) 433 τελικό 2001/0199 (COD) Πρόταση για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/13/ΕΚ όσον αφορά την αναγραφή των συστατικών των τροφίµων, Βρυξέλλες Οδηγία του Συµβουλίου 90/496/ΕΟΚ της σχετικά µε τους κανόνες επισήµανσης των τροφίµων όσον αφορά τις τροφικές τους ιδιότητες, ΕΕ L 276,

16 στηνεπισήµανση τωντροφίµωνκαι θα εξετάσει το ενδεχόµενο να καταστεί υποχρεωτική η επισήµανση τωντροφίµωνσε κάθε περίπτωση, και όχι µόνονότανδιατυπώνεται κάποιος ισχυρισµός. Το αυξανόµενο ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη σχέση µεταξύ διαιτολογίου και υγείας οδήγησε στηνκυκλοφορία στηναγορά προϊόντων, τωνοποίωνοι ετικέτες ή η διαφήµιση περιέχουνισχυρισµούς σχετικά µε τη θρεπτική αξία τους ή τη θετική επίδρασή τους στην υγεία. Οι ισχύοντες κανόνες διασφαλίζουν ότι η επισήµανση και η διαφήµιση των τροφίµων περιέχουναληθείς και όχι παραπλανητικές πληροφορίες, δενυπάρχουνόµως συγκεκριµένες διατάξεις σχετικά µε τη χρησιµοποίηση θρεπτικών, λειτουργικώνκαι σχετιζόµενωνµε την υγεία ισχυρισµών. Σε σχέση µε το έγγραφο συζήτησης του 2001 για τους θρεπτικούς και λειτουργικούς ισχυρισµούς 33, η Επιτροπή έλαβε περισσότερα από 80 σχόλια από κράτη µέλη και ενδιαφερόµενους φορείς. ΤονΙούλιο του 2002 διεξήχθησανσυζητήσεις µε ενδιαφερόµενους και εµπειρογνώµονες από τα κράτη µέλη επί ενός σχεδίου πρότασης που εκπονήθηκε βάσει τωνσχολίωνπου ελήφθησανκαι περιέχει διατάξεις σχετικά µε τους θρεπτικούς, λειτουργικούς και σχετικούς µε τηνυγεία ισχυρισµούς. Η επίσηµη πρόταση προβλέπεται να υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο στις αρχές του Εκπαίδευση των καταναλωτών Οι καταναλωτές πρέπει να λάβουν την εκπαίδευση και την πληροφόρηση που απαιτείται προκειµένου να είναι σε θέση να αξιολογούν τις πληροφορίες που αναγράφονται στις ετικέτες τωντροφίµων, να επιλέγουν τα κατάλληλα τρόφιµα και να είναι σε θέση να ασκούν πιέσεις στηναγορά αξιοποιώντας τηναγοραστική δύναµή τους. Η εκπαίδευση τωνκαταναλωτών αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της καταναλωτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Τα παιδιά και οι νέοι αποτελούν σηµαντική οµάδα-στόχο, καθώς έχουντριπλό ρόλο ως καταναλωτές, υποκινητές αγορών και φορείς εκπαίδευσης στο οικογενειακό περιβάλλον. Η Επιτροπή στηρίζει τονετήσιο «διαγωνισµό νέου καταναλωτή» ( Young Consumer Competition ) ο οποίος το είχε θέµα «ιατροφή προώθηση ενός ισορροπηµένου διαιτολογίου». 34 Επίσης, όπως σηµειώθηκε ανωτέρω, η Επιτροπή στηρίζει το Ευρωπαϊκό ίκτυο ΣχολείωνΠροαγωγής της Υγείας, το οποίο προωθεί τηνυιοθέτηση πιο υγιεινών διαιτολογίωνκαι τη σωµατική άσκηση σε σχολικό περιβάλλονευνοϊκό προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς και το σχέδιο για τηνπροώθηση και τη διατήρηση της υγείας µε την αύξηση της κατανάλωσης οπωροκηπευτικών από τους ευρωπαίους µαθητές 35. Εξετάζονται επίσης περαιτέρω δραστηριότητες προαγωγής της υγείας για πληθυσµιακές οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των ηλικιωµένων και των εργαζοµένων στον χώρο εργασίας τους (βλέπε (3), ανωτέρω) Συντονισµός στο πλαίσιο της Επιτροπής Η Επιτροπή συνέστησε ειδική οµάδα για τη διατροφή, η οποία αναφέρεται στη διυπηρεσιακή οµάδα για τηνυγεία και συνεδρίασε για πρώτη φορά τοναπρίλιο του Στηνειδική οµάδα συµµετέχει προσωπικό από πολλούς συναφείς τοµείς πολιτικής της Επιτροπής. Στην Έγγραφο συζήτησης για τους θρεπτικούς και λειτουργικούς ισχυρισµούς, SANCO/1341/2001, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. COM (2001) 486 τελικό 23/8/2001 Έκθεση της Επιτροπής σχετικά µε το «Σχέδιο δράσης για την πολιτική υπέρ των καταναλωτών » και το «Γενικό πλαίσιο για τις κοινοτικές δραστηριότητες υπέρ των καταναλωτών ». 16

17 εντολή της οµάδας περιλαµβάνεται η ανταλλαγή πληροφοριών, η διεξαγωγή συζητήσεων σχετικά µε τα µέτρα που απαιτούνται για τη χάραξη πολιτικής στον τοµέα της διατροφής, και ο προσδιορισµός κοινώνδράσεωνσε διάφορους τοµείς πολιτικής. Προβλέπεται ότι η ειδική οµάδα θα συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές ετησίως. Στο συντονισµό των πολιτικών της Επιτροπής στους τοµείς των τροφίµων και της δηµόσιας υγείας συνέβαλαν οι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης µεταξύ του Επιτρόπου Fischler (Γεωργία, Αγροτική Ανάπτυξη και Αλιεία) και του Επιτρόπου Byrne (Υγεία και Προστασία των Καταναλωτών) που πραγµατοποιήθηκαντηνπερίοδο Μαρτίου Μαΐου ΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΙΑΤΡΟΦΗ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 3.1. Η κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ) Τηντελευταία δεκαετία, από τότε που ξεκίνησε η συνεχιζόµενη διαδικασία µεταρρύθµισής της, η γεωργική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξελίχθηκε σηµαντικά. Καταβλήθηκαν προσπάθειες ώστε να καταστεί η ΚΓΠ περισσότερο συµβατή µε τις διεθνείς και τις δηµοσιονοµικές υποχρεώσεις, να θεσπιστεί και να ενισχυθεί η έννοια της αγροτικής ανάπτυξης και να µετατοπιστεί προοδευτικά η παρεχόµενη στήριξη από το προϊόν στον παραγωγό. Η ΚΓΠ έγινε περισσότερο φιλική προς το περιβάλλον, περισσότερο ευαίσθητη απέναντι σε κοινωνικούς και δεοντολογικούς προβληµατισµούς και περισσότερο προσανατολισµένη στην ποιότητα. Το πρόγραµµα µεταρρύθµισης «Ατζέντα 2000» θέσπισε το ευρωπαϊκό πρότυπο γεωργίας, στο οποίο η αγροτική ανάπτυξη και η αειφορία προσδιορίζονται ρητά ως βασικά στοιχεία της γεωργικής πολιτικής. Παρόλα αυτά, αποµένουν ακόµα αρκετά κενά και οι προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν. Τα τελευταία χρόνια τονίζεται σε κάθε επίπεδο ότι η ΚΓΠ πρέπει να γίνει περισσότερο αειφόρος. Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Γκέτεµποργκ ενέκρινε πέρσι στρατηγική αειφόρου ανάπτυξης, η οποία απαιτεί να λαµβάνονται υπόψη στις µελλοντικές αποφάσεις χάραξης πολιτικής οι οικονοµικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές συνέπειες. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να αναφερθεί επίσης η Παγκόσµια ιάσκεψη για την αειφόρο ανάπτυξη που πραγµατοποιήθηκε το 2002 στο Γιοχάνεσµπουργκ. Η γεωργία πρέπει να προσαρµοστεί στις νέες ευκαιρίες καθιστώντας, τονκλάδο περισσότερο ανταγωνιστικό και παρέχοντας τη δυνατότητα στους γεωργούς να προσανατολιστούν περισσότερο προς τηναγορά. Η αγροτική ανάπτυξη, δεύτερος πυλώνας της γεωργικής πολιτικής βάσει της Ατζέντας 2000, πρέπει επίσης να βελτιωθεί περαιτέρω, ιδίως όσοναφορά τις προσπάθειες να καταστεί η ΚΓΠ περισσότερο αειφόρος. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης η αντιµετώπιση κοινωνικών προβληµατισµών, τόσο του ευρύτερου κοινού όσο και των γεωργών: οι δαπάνες της ΚΓΠ πρέπει να δικαιολογούνται καλύτερα, ενσωµατώνοντας τους ποιοτικούς προβληµατισµούς στη γεωργική πολιτική και συνεχίζοντας παράλληλα τη διασφάλιση σταθερού εισοδήµατος για τους γεωργούς. Την τελευταία δεκαετία η ευρωπαϊκή γεωργία έγινε περισσότερο ανταγωνιστική, µετατοπίζοντας τηνέµφαση από τη στήριξη τωντιµώνστις άµεσες πληρωµές. Με την ενδιάµεση επανεξέταση, προτείνεται πλέον να καταργηθεί τελείως η στήριξη της αγοράς µε τηνπλήρη αποσύνδεση τωνάµεσωνπληρωµώναπό τηνπαραγωγή. Επιπλέον, οι πληρωµές 36 Βλέπε για περισσότερες πληροφορίες. 17

18 αυτές πρέπει να συνδέονται µε την πολλαπλή συµµόρφωση µε τα πρότυπα της ΕΕ για τη δηµόσια υγεία, το περιβάλλονκαι τηνυγεία και καλή µεταχείριση ζώωνκαι φυτών, ώστε να ικανοποιούνται καλύτερα οι απαιτήσεις της κοινωνίας ΚΓΠ και δηµόσια υγεία Το ζήτηµα των συνεπειών της ΚΓΠ στη δηµόσια υγεία είναι πολύπλοκο, καθώς η ΚΓΠ περιλαµβάνει ένα πλέγµα µέτρωνπου αφορούντη στήριξη τωντιµών, τηνεπιβολή ποσοστώσεωνκαι τις αποσύρσεις προϊόντωναπό τηναγορά, τα οποία επηρεάζουντόσο τις τιµές όσο και τα επίπεδα παραγωγής και τηνεµπορική προώθηση τωνπροϊόντωνκρέατος και τωνγαλακτοκοµικώνπροϊόντων, της ζάχαρης, τωνοπωροκηπευτικών. Το πλέγµα των µέτρων που προβλέπει η ΚΓΠ επανεξετάζεται επί του παρόντος στο πλαίσιο της ενδιάµεσης αναθεώρησης της ΚΓΠ του Καταβάλλονται, επίσης, προσπάθειες για τηνανάπτυξη µεθόδωνεκτίµησης του αντικτύπου τωνδιαφόρωνµέτρωντης ΚΓΠ στηνυγεία. Πάντως, είναι γενικά αποδεκτό ότι τα µέτρα προώθησης είναι δυνατό να αποτελέσουν χρήσιµο, από απόψεως δηµόσιας υγείας, µέσο για την ενθάρρυνση της επιλογής υγιεινών διαιτολογίων. Τηνκύρια ευθύνη για τηνπροώθηση τωνγεωργικώνπροϊόντωνέχουνοι παραγωγοί, οι χονδρέµποροι και οι λιανέµποροι, η βιοµηχανία µεταποίησης και τα κράτη µέλη. Βάσει τωναρχώντης επικουρικότητας και της συµπληρωµατικότητας, τα µέτρα προώθησης που λαµβάνονται σε κοινοτικό επίπεδο µπορούν να ενισχύσουν τα αποτελέσµατα των µέτρων που λαµβάνουν οι εθνικές αρχές και οι µεµονωµένοι οικονοµικοί φορείς, προκειµένου, παραδείγµατος χάρη, να επικεντρώσουν την προσοχή στις συνιστώσες της υψηλής ποιότητας και τωνυψηλώνεπιπέδωνθρεπτικής αξίας και ασφάλειας ή προκειµένου να παράσχουν πληροφόρηση σχετικά µε τις ακολουθούµενες µεθόδους παραγωγής. Παράδειγµα αποτελεί η Ευρωπαϊκή Βιβλιοθήκη ΙατρικώνΠληροφοριώνγια το Ελαιόλαδο, η οποία ενισχύεται από την Επιτροπή 37. Άλλο µέτρο είναι η στήριξη που παρέχει η Επιτροπή σε εθνικούς φορείς για τηνανάληψη τοπικώνεκστρατειώνπροώθησης συγκεκριµένων προϊόντων, όπως τα νωπά ή µεταποιηµένα οπωροκηπευτικά, οι οίνοι ποιότητας, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα και το βόειο κρέας Ενισχύσεις για τη διανοµή συγκεκριµένων τροφίµων Η ΚΓΠ προβλέπει τηνενίσχυση τωνκρατώνµελώνγια τη διανοµή σε ευάλωτα τµήµατα του πληθυσµού ορισµένων γεωργικών προϊόντων, τα οποία διατηρούνται ως αποθέµατα παρέµβασης (βλέπε, επίσης παράγραφο 3.8 κατωτέρω). Έχει παρασχεθεί βοήθεια για τη διανοµή φρούτων και λαχανικών, γάλακτος και γαλακτοκοµικώνπροϊόντωνκαι βοείου κρέατος. Σε έκθεση που συντάχθηκε για λογαριασµό της Επιτροπής το 1999 σχετικά µε τη βοήθεια που παρασχέθηκε για τη διανοµή γάλακτος και γαλακτοκοµικώνπροϊόντωνσε σχολεία, ως κύριος λόγος για την άνιση απορρόφηση σχολικού γάλακτος στην Κοινότητα αναφέρονται οι διαφορές στην πολιτική των κρατών µελών Η κοινή αλιευτική πολιτική 39 Το προϊόντα ιχθύων διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο ως τµήµα ενός υγιεινού διαιτολογίου. Η συνεισφορά τους αξιολογήθηκε πρόσφατα από το Συµβούλιο τωνυπουργώντων Βλέπε Αξιολόγηση του µέτρου για το σχολικό γάλα τελική έκθεση, 1999, Στο παράρτηµα V παρατίθενται περαιτέρω λεπτοµέρειες σχετικά µε την οργάνωση της κοινής αγοράς στον τοµέα των προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 18

19 σκανδιναβικών χωρών 40. Μία βιώσιµη αλιευτική πολιτική οφείλει να διασφαλίζει τη µακροπρόθεσµη διαθεσιµότητα ιχθύων. Περαιτέρω, είναι αναγκαία η λήψη επιπλέον µέτρων για τηναξιολόγηση τωναρνητικώνσυνεπειώνστηνυγεία κάποιωνπεριβαλλοντικών επιµολυντών, οι οποίοι ανευρίσκονται σε τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των ιχθύων (ιδίως των διοξινών και του πολυχλωριωµένων διφαινυλίων), σε αντιπαραβολή µε τα διατροφικά οφέλη της κατανάλωσης ιχθύων. Ένα Πράσινο Βιβλίο για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής δηµοσιεύτηκε τον Μάρτιο του Η ισχύουσα κοινοτική νοµοθεσία προβλέπει την αναθεώρηση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ) εντός του Προβλέπει επίσης ότι το Συµβούλιο πρέπει να αποφασίσει έως την 31η εκεµβρίου 2002 σχετικά µε ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές. ΤονΜάιο του 2002 ανακοινώθηκαν λεπτοµερείς προτάσεις, οι οποίες περιελάµβαναν µέτρα για τη διατήρηση και τηνανάπτυξη βιώσιµης αλιείας, τονπεριορισµό της αλιευτικής ικανότητας και τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τα οποία παρατίθενται περιληπτικά στην ανακοίνωση-οδηγό για τη µεταρρύθµιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 42 Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία, το Συµβούλιο θα αποφασίσει σχετικά µε τις ενδεχόµενες αναγκαίες προσαρµογές, ιδίως σχετικά µε τηνπρόσβαση σε κάποια κοινοτικά ύδατα, πριναπό τις 31 εκεµβρίου Μολονότι η πλειονότητα των αλιευτικών προϊόντων προέρχεται από την αλιεία, ο ρόλος των υδατοκαλλιεργειώνστηνπροµήθεια ιχθύωνκαι οστρακοειδώναυξάνει διαρκώς. Εκφράζονται, ωστόσο, ορισµένες ανησυχίες σχετικά µε τη χρήση στις υδατοκαλλιέργειες φαρµακολογικά δραστικώνουσιών Περιβαλλοντική πολιτική Το υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής προστασίας διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην προσφορά διαφοροποιηµένης και ασφαλούς ποικιλίας τροφίµων, απαραίτητωνγια τηνυγεία του ανθρώπου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσµεύτηκε για τηνπροώθηση µίας βιώσιµης γεωργίας και για την ενσωµάτωση της συνιστώσας της προστασίας του περιβάλλοντος στη γεωργική πολιτική της. Στις ανησυχίες που άπτονται της ποιότητας των τροφίµων περιλαµβάνονται αυτές που αφορούντα κρούσµατα µόλυνσης που παρατηρήθηκανκαι τηνπαρουσία αγροχηµικών καταλοίπωνστα τρόφιµα. Οι περιβαλλοντικοί µολυσµατικοί παράγοντες, όπως τα βαρέα µέταλλα, οι ανθεκτικοί οργανικοί µολυσµατικοί παράγοντες και η µόλυνση από ραδιενέργεια, είναι δυνατό να διαχέονται άµεσα στο περιβάλλον στο έδαφος, στοναέρα και στα ύδατα. Τα κατάλοιπα τωνπαρασιτοκτόνων, τωνθρεπτικώνουσιώνκαι τωνβαρέωνµετάλλων µπορεί, επίσης, να οφείλονται σε αγροτικές πρακτικές, όπως σε ενέργειες φυτοπροστασίας, στη λίπανση και στη χρήση ιλύος καθαρισµού λυµάτων. Το προαναφερθέν παράδειγµα εµφάνισης διοξινών και πολυχλωριωµένων διφαινυλίων σε ιχθύες (βλέπε παράγραφο 3.2) φανερώνει τη στενή σχέση µεταξύ περιβάλλοντος και ποιότητας των τροφίµων και αναδεικνύει τη σηµασία της περιβαλλοντικής πολιτικής για την ασφάλεια τωντροφίµων. Στο πλαίσιο της πολιτικής περιβάλλοντος και υγείας και ως απάντηση στην κρίση των διοξινών, η Επιτροπή ενέκρινε τον Οκτώβριο του 2001 την ανακοίνωση µε τίτλο «Στρατηγική της Κοινότητας για τις διοξίνες, τα φουράνια και τα Οι ιχθύες ως τρόφιµα II, έκθεση σκανδιναβικού σεµιναρίου, TemaNord 2001:532, Συµβούλιο των υπουργών των σκανδιναβικών χωρών, Κοπεγχάγη 2001 Πράσινο βιβλίο για το µέλλον της κοινής αλιευτικής πολιτικής, COM (2001) 135 τελική έκδοση Βλέπε 19

20 πολυχλωριωµένα διφαινύλια» (COM(2001)593), η οποία περιέχει ολοκληρωµένη προσέγγιση για τονπεριορισµό της έκθεσης του ανθρώπου µε τη µείωση της παρουσίας διοξινών και πολυχλωριωµένων διφαινυλίων στο περιβάλλον, στις ζωοτροφές και στα τρόφιµα. Στο έκτο πρόγραµµα δράσης για το περιβάλλον, που σκιαγραφεί τηνπεριβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για τηνεπόµενη δεκαετία, «το περιβάλλονκαι η υγεία» αναφέρονται ως προτεραιότητα µε γενικό στόχο την επίτευξη ενός ποιοτικού περιβάλλοντος, στο οποίο τα επίπεδα των παραγόµενων από τον άνθρωπο επιµολυντών δεν θα έχουν σηµαντικό αντίκτυπο και δεν θα συνεπάγονται σοβαρούς κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, συµπεριλαµβανοµένων των κινδύνων που σχετίζονται µε την τροφική αλυσίδα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι προσηλωµένη στην αειφόρο γεωργία και στην ενσωµάτωση τωνπεριβαλλοντικώνπροβληµατισµώνστηνγεωργική πολιτική της. Η Επιτροπή ανέλαβε τηνπαρακολούθηση τωνεπιπέδωντωνκαταλοίπωνπαρασιτοκτόνων στα κράτη µέλη της ΕΕ, στη Νορβηγία και στην Ισλανδία Πολιτική για τις επιχειρήσεις Η κοινοτική πολιτική για τα τρόφιµα που δροµολογήθηκε τη δεκαετία του 1960 υποχρέωσε τις επιχειρήσεις τροφίµων να συµµορφωθεί µε ένα πλαίσιο νοµοθετικών απαιτήσεων που στόχευανστηνπροστασία της δηµόσιας υγείας και στηνενηµέρωση του καταναλωτή. Οι εν λόγω απαιτήσεις συνεισέφεραν, επίσης, στηνεγκαθίδρυση της εσωτερικής αγοράς, καθώς στόχευαν, παράλληλα, στη διευκόλυνση των συνθηκών παραγωγής και του εµπορίου στην Κοινότητα. Όσον αφορά τις διατροφικές ανάγκες, η Επιτροπή ενθαρρύνει τον κλάδο της µεταποίησης τροφίµων να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις των καταναλωτών όπως αρµόζει. Οι επιχειρήσεις τροφίµων χρησιµοποιούν καινοτόµους µεθόδους για να συµβάλουν στα υγιεινά διαιτολόγια και να ικανοποιήσουντις ανάγκες ειδικώνοµάδωνπληθυσµού παρέχοντας µεγάλη ποικιλία προϊόντων διατροφής. Συµµετέχοντας στις επιστηµονικές εξελίξεις, οι επιχειρήσεις τροφίµωνµπορούννα ανταποκριθούνστις απαιτήσεις τωνκαταναλωτώνγια θρεπτικά και υγιεινά τρόφιµα, π.χ. αυξηµένες πωλήσεις τροφίµων που είναι «πλούσια σε» ή «µε χαµηλά» (πλούσια σε φυτικές ίνες, µε χαµηλά λιπαρά). Η διεργασία αυτή είναι συνεχής και ακολουθεί την επιστηµονική πρόοδο. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα, µολονότι επηρεάζουν σηµαντικά τις διατροφικές επιλογές, τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την υγεία κατατάσσονται µετά την τιµή, τηνποιότητα και τη γεύση στη σειρά τωνκριτηρίωνπου θέτουνοι καταναλωτές για τηνεπιλογή τροφίµων. 43 Κατά συνέπεια, οι επιχειρήσεις τροφίµων υποχρεούνται να ανταποκρίνονται στο πλήρες φάσµα τωναναγκώντωνκαταναλωτών, δηλαδή να προσφέρουν γευστικά και ποιοτικά προϊόντα υψηλής θρεπτικής αξίας σε προσιτές τιµές. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή συνεργάζεται µε τις επιχειρήσεις για τη βελτίωση της θρεπτικής αξίας των µεταποιηµένων τροφίµων. Επιπλέον, στο πλαίσιο του πέµπτου ερευνητικού προγράµµατος, οι επιχειρήσεις τροφίµων συµµετέχουν σε διάφορα ερευνητικά προγράµµατα και εναρµονισµένες δράσεις. 43 IEFS (1996). A pan-eu survey of Consumer Attitudes to Food, Nutrition and Health. Report Number 1. Dublin: Institute of European Food Studies. 20

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2005 (13.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ. : 9181/05 SAN 67 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων

Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων 17.10.2016 2016/2204(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τις γυναίκες και

Διαβάστε περισσότερα

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B

15050/15 ΚΣ/νκ 1 DGB 3B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 7 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 15050/15 SAN 427 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου με ημερομηνία: 7 Δεκεμβρίου 2015 Αποδέκτης:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα.

1. Η Ομάδα «Δημόσια υγεία» συζήτησε και συμφώνησε σχετικά με το σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως έχει στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 17 Νοεμβρίου 2011 (21.11) (OR. en) 16708/11 SAN 238 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : προς : Θέμα : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013)

Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κοινή Γεωργική Πολιτική και Αγροτική Ανάπτυξη (2007-2013) 1. Κοινή Γεωργική Πολιτική 1.1. Μεταρρύθµιση της ΚΓΠ Τον Ιούνιο 2003 εγκρίθηκε µια εκ θεµελίων µεταρρύθµιση της Κοινής Γεωργικής

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 8.7.2008 COM(2008) 442 τελικό 2008/0146 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 1290/2005 για τη χρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. Συντάκτρια γνωμοδότησης (*): Kartika Tamara Liotard ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 16.9.2010 2010/2114(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 7.10.2009 COM(2009) 516 τελικό 2009/0146 (COD) C7-0211/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την κατάργηση της απόφασης 79/542/ΕΟΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, COM(2004) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για τα βιολογικά τρόφιµα και τη βιολογική γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 22 Φεβρουαρίου 2016 (OR. en) 6258/16 PECHE 46 AGRI 73 AGRIFIN 10 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Ομάδα «Εσωτερική και Εξωτερική Αλιευτική Πολιτική» Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 27.10.2009 COM(2009)600 τελικό C7-0256/09 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά µε την αναθεώρηση του πολυετούς δηµοσιονοµικού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Γνώµη αριθ. 02/2007 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ για την τροποποίηση του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής για τον καθορισµό εκτελεστικών κανόνων για τη πιστοποίηση αξιοπλοΐας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Γ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα ιανοµής Γάλακτος στα Σχολεία της ΕΕ

Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα ιανοµής Γάλακτος στα Σχολεία της ΕΕ Γενικές πληροφορίες για το Πρόγραµµα ιανοµής Γάλακτος στα Σχολεία της ΕΕ Στις 17 Οκτωβρίου 2008, οι µαθητές του δηµοτικού σχολείου Παναγίας Τριχερούσας στη Λεµεσό θα φιλοξενήσουν την έναρξη της νέας εκστρατείας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 129 final 2014/0074 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Οργάνωση Αλιείας Βορειοδυτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΙΔΗΜΙΑ Η παχυσαρκία αποτελεί μία ασθένεια η οποία τείνει να εκλάβει διαστάσεις επιδημίας ή κοινωνικής μάστιγας τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οργανισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.11.2012 COM(2012) 677 final 2012/0320 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης

ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. Ανάπτυξη ικανοτήτων για τη στήριξη της Ασφάλειας και της Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Στρασβούργο, 5.7.2016 SWD(2016) 225 final ΚΟΙΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων

Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Υγιεινή Εγκαταστάσεων Βιομηχανιών Τροφίμων Ενότητα 3 η - ΜΕΡΟΣ Β ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Όνομα καθηγητή: ΠΑΝ. Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Τμήμα: Επιστήμης τροφίμων και διατροφής του ανθρώπου ΣΤΟΧΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A

14182/16 ΔΛ/μκ 1 DGG 1A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14182/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες ECOFIN 1017 BUDGET 37

Διαβάστε περισσότερα

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B

8361/17 ΜΑΚ/νικ 1 DG B 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8361/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 28.2.2012 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 28.2.2012 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την προετοιμασία για τη διάσκεψη κορυφής «Ρίο+20» - Συνεδρίαση Διακοινοβουλευτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 11.2.2015 B8-0000/2015 ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B8-000/2015 σύμφωνα με το άρθρο 128, παράγραφος 5, του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 4.7.2016 COM(2016) 438 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του

Διαβάστε περισσότερα

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ

1 Ενισχυμένος ρόλος για τη ΜΕΓΕ Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) 14927/15 AGRI 635 RECH 300 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Αντιπροσωπίες Διαδικασία ανάλυσης προοπτικών της ΜΕΓΕ με

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕ ΙΟΥ Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων και Λαχανικών στα Σχολεία 2012-2013 ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ Κανονισμός (ΕΚ) του Συμβουλίου με αριθμό 1234/2007 όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 13/2009

Διαβάστε περισσότερα

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο

Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο P5_TA(2003)0323 Gender budgeting - κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα το φύλο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε το gender budgeting κατάρτιση των κρατικών προϋπολογισµών µε γνώµονα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Επιτροπή Αλιείας 2009 4.5.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την έκθεση αξιολόγησης για την εφαρµογή του από 7 Μαΐου 1998 Κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 994/98 του Συµβουλίου για την εφαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/0289(COD) εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ανάπτυξης 2015/0289(COD) 24.6.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ εξ ονόματος της Επιτροπής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Αλιείας σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.2.26 COM(25) 539 τελικό 25/215 (CNB) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2016 COM(2016) 138 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την άσκηση των εξουσιών που έχουν ανατεθεί στην Επιτροπή βάσει

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας

Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 15.11.2013 COM(2013) 909 final 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το πρόγραμμα οικονομικής εταιρικής σχέσης της Μάλτας EL EL 2013/0399 (NLE) Πρόταση ΓΝΩΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, PROLEPSIS Η ΑΝΑΓΚΗ Η οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 17.12.2015 2015/0000(DEA) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σύμφωνα με το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλίες της Βιομηχανίας Τροφίμων για ισορροπημένη διατροφή. Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια

Πρωτοβουλίες της Βιομηχανίας Τροφίμων για ισορροπημένη διατροφή. Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια Πρωτοβουλίες της Βιομηχανίας Τροφίμων για ισορροπημένη διατροφή Βάσω Παπαδημητρίου Γενική Διευθύντρια O ΣΕΒΤ είναι από το 1978 το επίσημο όργανο εκπροσώπησης των κοινών θέσεων και απόψεων της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III

10012/09 ΣΠΚ/φβ/ΠΧΚ 1 DG C III ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 28 Μαΐου 2009 (03.06) (OR. en) 10012/09 Διοργανικός φάκελος : 2008/0263 (COD) TRANS 206 TECOM 113 IND 63 CODEC 734 ΕΚΘΕΣΗ της : Προεδρίας προς : την ΕΜΑ / το

Διαβάστε περισσότερα

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας

Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας Οι διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της αλιείας Χρηματοδοτούμενη αρχικά από το Χρηματοδοτικό Μέσο Προσανατολισμού της Αλιείας (ΧΜΠΑ), η ευρωπαϊκή αλιευτική πολιτική χρηματοδοτήθηκε κατά την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων 01.2.2016 2016/0000(RSP) ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής

ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Ισχυρισμοί διατροφής ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ισχυρισμοί διατροφής «ισχυρισμός» αναφερόμενος σε τρόφιμο: Κάθε μήνυμα ή απεικόνιση, η οποία δεν είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κοινοτική ή εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1. Ορισμοί. 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΝΤΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΡΘΡΟ 5.1 Ορισμοί 1. Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: α) οι ορισμοί στο παράρτημα Α της συμφωνίας ΥΦΠ β) οι ορισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES:

Πίνακας Στρατηγικό όραµα της CITES: Συνδ. 16.3 Στρατηγικό όραµα της CITES: 2008-2020 Η ΣΥΝ ΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΝΕΙ το Στρατηγικό Όραµα της CITES: 2008-2020, που περιλαµβάνεται στον Πίνακα του παρόντος Ψηφίσµατος. Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα:

Διαβιβάζονται συνημμένως στις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα του Συμβουλίου με θέμα: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15508/16 AGRI 676 AGRILEG 197 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/2113(INI) Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αλιείας 2010/2113(INI) 2.5.2011 ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-27 Σχέδιο έκθεσης Iliana Malinova Iotova (PE460.964v01-00) σχετικά με την τρέχουσα και μελλοντική διαχείριση της αλιείας

Διαβάστε περισσότερα

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C

14414/15 ΕΚΜ/γπ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Νοεμβρίου 2015 (OR. en) 14414/15 RECH 282 COMPET 531 SOC 684 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 28.11.2014 COM(2014) 715 final 2014/0339 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση ορισμένων πράξεων στον τομέα της αστυνομικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Μαρτίου 2012 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (2011/2911(RSP)) P7_TA(0)008 Καταπολέµηση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της ης Μαρτίου 0 σχετικά µε την αντιµετώπιση της επιδηµίας διαβήτη στην ΕΕ (0/9(RSP)) Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο.

Η αντιπροσωπία ΚΧ διατύπωσε γενική επιφύλαξη εξέτασης για το κείμενο. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 2014 (OR. en) 10463/14 SAN 220 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο Έως σήμερα, υπήρξαν πέντε πολυετή δημοσιονομικά πλαίσια (ΠΔΠ). Η Συνθήκη της Λισαβόνας μεταμόρφωσε το ΠΔΠ από μια διοργανική συμφωνία σε μια νομικά δεσμευτική πράξη. Το ΠΔΠ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.7.2011 COM(2011) 434 τελικό ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για την εφαρµογή του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1552/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8 Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Δάσκαλος : Μιαρίτης Στυλιανός ΥΠΕΠΘ ΕΙΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ (ΠΡΑΞΗ 2.4.3.α) ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΜΠΡΑΤΤΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 3 Ο,7 Ο,8 Ο,12 Ο,15 Ο,16 Ο ΔΗΜ. ΣΧ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ Σελίδα1 Η ΑΝΑΓΚΗ Η αντιμετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής

3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής 3 ο Πρόγραμμα της ΕΕ στον τομέα της Υγείας (2014-2020)- Κοινές Δράσεις Εθνικά σημεία επαφής Βασιλική Ευθ. Καραούλη Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ, ΜSc Υγιεινομική Μηχανική και Δημ. Υγεία EPFL ΜSc Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 1.8.2014 L 230/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 834/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 22ας Ιουλίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κοινού πλαισίου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.3.2014 COM(2014) 131 final 2014/0075 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον Οργανισμό Διατήρησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 19.4.2008 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 109/11 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 353/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Απριλίου 2008 για τη θέσπιση εκτελεστικών κανόνων σχετικά με τις αιτήσεις έγκρισης ισχυρισμών

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 21/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ: ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip

Ισότητα των φύλων. http://www.esfhellas.gr/images/upcontent/documents/new/odefarm.zip Ισότητα των φύλων Πηγή: http://www.esfhellas.gr/index.asp?node=111 ΟΡΙΣΜΟΣ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ - ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΙΑ ΡΟΜΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΟ Γ' ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΝΤΑ ΙΟΥΝΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

PORGROW NE S T INSI GH T

PORGROW NE S T INSI GH T PORGROW NE S T INSI GH T Κλινική Προληπτικής Ιατρικής & Ιατροφής Τµήµα Ιατρικής Πανεπιστήµιο Κρήτης Ελλάδα PorGrow Ένα NEST insight Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ιερεύνηση Στρατηγικών για την Πρόληψη και Αντιµετώπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 22 Μαΐου 2008 (27.05) 9636/08 SAN 87 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Επιτροπής των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο Τμήμα) προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 8770/08 SAN 64 Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-0000/2016 4.5.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0000/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αλιείας 2004 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ 2002/2001(COS) 2 Απριλίου 2002 ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε την έκθεση της Επιτροπής για την παρακολούθηση της εφαρµογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 365/124 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1362/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 18ης Δεκεμβρίου 2014 για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με απλουστευμένη διαδικασία για την έγκριση ορισμένων τροποποιήσεων επιχειρησιακών

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.3.2014 COM(2014) 117 final 2014/0064 (CNS) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ Αθηνά Λινού, MD, PhD, MPH Καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Διευθύντρια του Εργαστηρίου Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Πρόεδρος Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ

Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2015 COM(2015) 601 final Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τη σύσταση Εθνικών Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας εντός της ζώνης του ευρώ EL EL Σύσταση για ΣΥΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2011/0411(COD) της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας 30.3.2012 2011/0411(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 2.8.2012 COM(2012) 430 final 2012/0207 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της ΕΕ ενόψει της εξετάσεως του κανονισμού διεθνών τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013

L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 L 204/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.7.2013 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 737/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2013 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 501/2008

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A

9273/16 ΑΝ/νικ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 26 Μαΐου 2016 9273/16 SOC 336 EMPL 232 ΕCOFIN 477 SAN 206 EDUC 207 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.7.2010 COM(2010) 403 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισµού 29.11.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την ειδική έκθεση αριθ. 10/2011 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: «Είναι αποτελεσµατικά το

Διαβάστε περισσότερα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα

Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Αιγίδες Επιστημονικών Εταιρειών στα Τρόφιμα Ποια η κατάσταση σε Ελλάδα και διεθνώς; Που οδεύουμε και ποιες οι προϋποθέσεις; Aντώνης Ζαμπέλας Πρόεδρος ΕΦΕΤ Αναπλ. Καθηγητής Διατροφής του Ανθρώπου Γεωπονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΙΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 2014 Σύνταξη Πολυετούς Σχεδίου Ανάπτυξης 2020 Αγγελική Καλλαρά, M.Sc. Βιολόγος-Ιχθυολόγος Προϊσταμένη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα