ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II»"

Transcript

1 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ «EΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ-ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II» ΑΙΤΗΜΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ) Κωδικός Πράξης : Επωνυµία ικαιούχου :. Με τη συγχρηµατοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταµείου Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης, ΠΕΠ Κρήτης και Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Ηπείρου, ΠΕΠ Αττικής.

2 ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΤΕΛΙΚΗ) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΕΠΑΕ Αρμόδιος Εταίρος Επιλέγεται ο εταίρος από την Περιφέρεια που υλοποιείται η επένδυση ΚΕΠΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΕΣΜΟΣ : ΑΜΘ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΑΕΔΕΠ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΝΔΙΑ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΔΙΑΧΕΡΙΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΑΝΕΤ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1. ΚΥΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 1.1 Στοιχεία Επένδυσης Κωδικός Έργου Ημερομηνία Υποβολής Επωνυμία Επιχείρησης Δ/νση Οδός - Αριθμός Έδρας Τοποθεσία Ταχ. Κώδικας ήλωση Με την παρούσα αίτηση σας καλούµε για έλεγχο της επένδυσης µας, σύµφωνα µε τα

3 Α.Φ.Μ. Ημερομηνία υποβολής Υπογραφή Νόμιμου Εκπροσώπου της Επιχείρησης και σφραγίδα επιχείρησης οριζόµενα στην υπ αριθµ οικ: 4503/784/ απόφαση του Υφυπουργου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. ηλώνουµε δε ότι τα στοιχεία των παραστατικών και των πληρωµών που εµπεριέχονται στην παρούσα αίτηση είναι αληθή και απόλυτα ακριβή και µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον έλεγχο της επένδυσης. 1.2 Στοιχεία Τόπου Εγκατάστασης Περιφέρεια Νομός Δήμος Οδός - Αριθμός Δ/νση Επικοινωνίας Ταχ. Κώδικας Τηλέφωνο Επικοινωνίας FAX 1.3 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΡΕΥΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ DE MINIMIS ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ (DE MINIMIS) ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ Ή ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΑ ΔΥΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΕΤΗ (αφορά την επιχείρηση που υποβάλλει πρόταση και τις τυχόν συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις) Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ & ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ / ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΦΑΣΗ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ* ΑΦΜ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ

4 1.4 Συνεργασία επιχειρήσεων Υπάρχει συνεργασία; ΝΑΙ ΟΧΙ Για περιπτώσεις συνεργασιών: Κωδικός συνεργασίας Κατηγορία συνεργασίας (1) Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμφωνο συνεργασίας με τουλάχιστον 2 επιχειρήσεις της κατηγορίας (Α) του Κεφ. 6 του οδηγού (2) Μεγάλες επιχειρήσεις που θα συνάψουν σύμφωνο συνεργασίας με τουλάχιστον δύο ΜΜΕ επιχειρήσεις της κατηγορίας (Α) του Κεφ. 6 του οδηγού, εκ των οποίων η μία τουλάχιστον μεταποιητική (3) Ομάδες (τουλάχιστον τριών) επιχειρήσεων της ομάδας (Α) του Κεφ. 6 του οδηγού που θα συνάψουν σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών Στοιχεία συνεργαζόμενων για το πρόγραμμα επιχειρήσεων Επωνυμία επιχείρησης Α ΦΜ Δραστηριότητα επιχείρησης (μεταποίηση, κατασκευές, υπηρεσίες, εμπόριο) Μέγεθος επιχείρησης (πολύ μικρή, μικρή, μεσαία, μεγάλη) Κατηγορία στην οποία ανήκει (Α, Β, Γ) Πρόοδος υλοποίησης του προγράμματος από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις Επωνυμία επιχείρησης Φάση υλοποίησης Ποσοστό υλοποίησης (%) Πιστοποιημένη Δημόσια Δαπάνη Εκταμιευμένη Δημόσια Δαπάνη Επιτεύχθηκαν οι στόχοι και τα αναμενόμενα αποτελέσματα της συνεργασίας; Παρατηρήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ

5 Συγκεντρωτικός πίνακας διείσδυσης µε το παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο για νέα προϊόντα/υπηρεσίες Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (περιγραφή, τύπος, έτος κατασκευής,κλπ) ΧΩΡΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Συγκεντρωτικός πίνακας διείσδυσης µε το παρόν επιχειρηµατικό σχέδιο για υφιστάµενα προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες χώρες/αγορές Α/Α ΠΡΟΙΟΝΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (περιγραφή, τύπος, έτος κατασκευής,κλπ) ΧΩΡΕΣ/ΑΓΟΡΕΣ ΣΧΟΛΙΑ/ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1.5 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΔΗΜΟΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ) Τύπος Αριθμό ς Σύμβα σης εκχώρη σης Εκδότ ρια Τράπ εζα Δικαιούχος επιχείρηση Ημερομηνία δανειακής Σύμβασης Διάρκεια ισχύος δανειακής σύμβασης Ύψος Βραχυπρόθε σμοι Δανείου Ποσό εκχώρησης Αριθμός Τραπεζικ ού Λογαρια σμού Τραπεζικ ού Ιδρύματ ος Παρατηρήσεις

6 2. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 2.1 Σύντομη περιγραφή συνολικής προόδου φυσικού αντικειμένου μέχρι και Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική την πιστοποίηση Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης είναι ΝΑΙ / ΟΧΙ σύμφωνα με τα εγκεκριμένα; Η νομική μορφή της επιχείρησης ταυτίζεται με την ΝΑΙ / ΟΧΙ εγκεκριμένη; Η μετοχική εταιρική σύνθεση της επιχείρησης ταυτίζεται ΝΑΙ / ΟΧΙ με αυτή που έχει εγκριθεί; Οι μετοχές της επιχείρησης είναι εισηγμένες στο ΧΑΑ; ΝΑΙ/ΟΧΙ Παρατηρήσεις Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική στην επιλογή ΝΑΙ Ο τόπος εγκατάστασης της επένδυσης ταυτίζεται με τον ΝΑΙ / ΟΧΙ εγκεκριμένο; Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος παραμένει ο αναφερόμενος στην ΝΑΙ / ΟΧΙ έγκριση; Ο Υπεύθυνος Έργου παραμένει ο αναφερόμενος στην ΝΑΙ / ΟΧΙ έγκριση; Η έδρα της επιχείρησης ταυτίζεται με την αναφερόμενη ΝΑΙ / ΟΧΙ στην έγκριση; Η επιχείρηση τηρεί βιβλία B Κατηγορίας /Γ Κατηγορίας Παρατηρήσεις Η συμπλήρωση δεν είναι υποχρεωτική.

7 2.11 Το χρονοδιάγραμμα της επένδυσης είναι σύμφωνο με το ΝΑΙ / ΟΧΙ εγκεκριμένο; 2.12 Η επιχείρηση έχει πραγματοποιήσει δαπάνες για την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία; Παρατηρήσεις Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. ΝΑΙ / ΟΧΙ 2.13 Η επιχείρηση δεν βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση, δεν αποτελεί προβληματική επιχείρηση, δεν εκκρεμεί σε βάρος της ανάκτηση ενίσχυσης. ΝΑΙ /ΟΧΙ 2.14 Η επιχείρηση έχει αναρτήσει την προβλεπόμενη πινακίδα; ΝΑΙ /ΟΧΙ 2.15 Έχουν εκδοθεί όλα τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη νόμιμη λειτουργία της επιχείρησης; ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 2.16 Έχει εκδοθεί σύμβαση για τραπεζικό δανεισμό; ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

8 3 Έλεγχος Δαπανών Έχει εξοφληθεί το σύνολο των πιστοποιημένων ΝΑΙ/ΟΧΙ δαπανών; Οι παραπάνω δαπάνες σύμφωνα με την ημερομηνία ΝΑΙ/ΟΧΙ έκδοσης των σχετικών παραστατικών πραγματοποιήθηκαν εντός της χρονικής περιόδου από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης; Επί των ανωτέρω παραστατικών δαπανών καθώς και ΝΑΙ/ΟΧΙ στις σχετικές καταχωρήσεις στα βιβλία της επιχείρησης δεν αναγράφονται στοιχεία από τα οποία να προκύπτει η ύπαρξη άλλης κρατικής ή κοινοτικής ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές Οι παραπάνω δαπάνες έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία ΝΑΙ/ΟΧΙ της επιχείρησης; 4 Έλεγχος Φυσικού Αντικειμένου 4.1 Σύντομη περιγραφή συνολικής προόδου φυσικού αντικειμένου μέχρι και Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική την πιστοποίηση Το φυσικό αντικείμενο που πιστοποιείται είναι σύμφωνο ΝΑΙ/ΟΧΙ με το εγκεκριμένο όπως ισχύει; Έχει πραγματοποιηθεί το φυσικό αντικείμενο ώστε να ΝΑΙ/ΟΧΙ εξυπηρετούνται οι αρχικοί στόχοι της επένδυσης και να διατηρείται ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας της; 4.4 Η επένδυση έχει υλοποιηθεί χωρίς απόκλιση από όρους ΝΑΙ/ΟΧΙ

9 και κριτήρια τα οποία αποτέλεσαν αντικείμενο αξιολόγησης; Ο εξοπλισμός που προμηθεύτηκε η επιχείρηση είναι ΝΑΙ/ΟΧΙ καινούργιος και αμεταχείριστος; Η επένδυση έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία; ΝΑΙ/ΟΧΙ 4.7 Οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν αφορούν σε νέα προϊόντα/υπηρεσίες ή εν γένει σε προϊόντα/υπηρεσίες σε νέες αγορές Παρατηρήσεις Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. ΝΑΙ / ΟΧΙ 4.8 Σε περίπτωση που το έργο είναι σε σχήμα συνεργασίας έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς τα υπόλοιπα έργα της συνεργασίας; ΝΑΙ/ΟΧΙ/ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 5. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΦΟΑ ΕΩΣ 25% ΤΟΥ Π/Υ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική εφόσον υπάρχουν αλλαγές σε σχέση με το ισχύον εγκεκριμένο τεχνικό παράρτημα 6. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. 7. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 7.1 Διατήρηση υφιστάμενων θέσεων εργασίας Κατά την υποβολή της πρότασης (Μ.Ο των θέσεων εργασίας των ετών 2012) Κατά την ολοκλήρωση της επένδυσης Συμπληρώνεται μόνο για τις επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει δαπάνη πρόσληψης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων.

10 8. ΠΡΟΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ 8.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΞΙΑ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 1) Στο πεδίο «αξία βάσει έγκρισης» συμπληρώνεται η αξία ανά δαπάνη από το ισχύον τεχνικό παράρτημα (πινάκας Ε ). 2) Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 8.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Α / Α ΕΙΔΟΣ/ΑΡΙ ΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙ ΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤ ΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝ ΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ Κ.Ε Κ.Δ ΛΟΓ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣ ΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΟΥ 1) Στο πεδίο «είδος/ αριθμός παραστατικού αγοράς» δίνονται οι σχετικές επιλογές (τιμολόγιο-δα, τιμολόγιο πώλησης, τιμολόγιο εξωτερικού, απόδειξη παροχής υπηρεσιών, τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών, άλλο παραστατικό). Στις περιπτώσεις των τιμολογίων εξωτερικού να μην είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση στο πεδίο «αξία χωρίς φπα» και στο πεδίο «ΑΦΜ προμηθευτή». 2) Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης.

11 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.3 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΗΝΕΣ Α Β Γ Δ Ε ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 8.4 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ Α/Α ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜ ΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΕΙΔΟΣ/ΑΡΙΘΜ ΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΞΙΑ ΕΙΔΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤ. ΑΓΟΡΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜ ΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗ ΣΗΣ 1) Με κλικ στον «τύπο πληρωμής» να εμφανίζονται οι εξής επιλογές: α) έμβασμα προς τον προμηθευτή (για προμήθειες εξωτερικού) β) κατάθεση σε λογ/σμο του προμηθευτή γ) Επιταγή της επιχείρησης δ) τραπεζική επιταγή ε) άλλος τύπος πληρωμής 2) Με κλικ στο «είδος/ αριθμός παραστατικού αγοράς» να εμφανίζονται όλα τα παραστατικά δαπανών για να γίνεται η αντιστοίχιση με το παραστατικό πληρωμής. 3) Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης. ΠΙΝΑΚΑΣ 8.5 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ Α/Α ΕΙΔΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΑ ΜΕ ΦΠΑ ΑΞΙΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΣΥΝΟΛΟ Ο αριθμός των γραμμών και των στηλών του παραπάνω πίνακα να προσαρμόζεται στις ανάγκες της κάθε επένδυσης.

12 ΠΙΝΑΚΑΣ 8.6 Επιλέξιμες Ενέργειες Πίνακας Ενεργειών-Δαπανών βάσει Έγκρισης/ Τροποποιήσεων Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 1 1α Σύνολο εγκεκριμένων δαπανών κατά ΚΕ & ΚΔ 1 1α Μηχανολογικός & Εργαστηριακός εξοπλισμός Ειδικές Εγκαταστάσεις Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφεριακά συστήματα, εξοπλισμός δημιουργίας επέκτασης δικτύων κτλ (Hardware) Δαπάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές-στόχους 5 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 6 Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 7 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων. Για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μόνο. 8 Λοιπές Δαπάνες. Για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μόνο. 9 Συνολικά ποσά 10 Επιλέξιμα ποσά 11 Επιχορηγούμενος Προϋπολογισμός Ο παραπάνω πίνακας προσυμπληρώνεται από το ισχύον τεχνικό παράρτημα (πίνακας Δ ).

13 ΠΙΝΑΚΑΣ Επιλέξιμες Ενέργειες Μηχανολογικός & Εργαστηριακός εξοπλισμός Ειδικές Εγκαταστάσεις Πίνακας Ενεργειών-Δαπανών βάσει Παραστατικών Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών 1 1α Σύνολο εξοφλημένων δαπανών πιστοποίησης κατά ΚΕ 1α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, servers περιφεριακά συστήματα, εξοπλισμός δημιουργίας επέκτασης δικτύων κτλ (Hardware) Δαπάνες πληροφορικής/τηλεπικοινωνιών Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων Ενέργειες προβολής και προώθησης σε αγορές-στόχους 5 Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης 6 Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς 7 Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων. Για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μόνο. 8 Λοιπές Δαπάνες. Για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μόνο. 9 Συνολικά ποσά 10 Επιλέξιμα ποσά Ο παραπάνω πίνακας προκύπτει από τα στοιχεία που εισήχθησαν από τον επενδυτή. Τα επιλέξιμα ποσά προκύπτουν από το ισχύον τεχνικό παράρτημα.

14 Πίνακας 8.8 : Καταγραφή σειριακών αριθμών (serial number) δαπανών Α/Α Κατηγορία Δαπάνης (π.χ. αγορά εξοπλισμού, ) Περιγραφή Δαπάνης Serial Nunber 9. ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Το έργο είναι λειτουργικό και ικανοποιεί τους στόχους του προγράμματος; ΝΑΙ/ΟΧΙ Παρατηρήσεις Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική Υπάρχουν τεκμήρια επίτευξης των στόχων; Παρατηρήσεις ΝΑΙ/ΟΧΙ Η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική. Θα πρέπει να γίνει αναφορά σε συγκεκριμένα τεκμήρια (τιμολόγια, δελτία παραγγελίας, συμβόλαια, σύμφωνα συνεργασίας, κλπ με εμπορικούς και εν γένει επιχειρηματικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στις αγορές στόχους)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων

ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης Έργων Δικαιούχων ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (II)» Οδηγός Υλοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (EΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» OΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Οδηγός υλοποίησης έργων ικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 2007-2013 (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ε.Σ.Π.Α. 2007-2013 ΑΘΗΝΑ 2011 Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας

Βασικά Σηµεία του Προγράµµατος για τις Περιφέρειες της Κεντρικής & υτικής Μακεδονίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ/ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών».

ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών. Οδικών Μεταφορών». ΕΣΠΑ 2007-2013 «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων Εμπορευματικών Οδικών Μεταφορών» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 20/02/2012 ΜΕΧΡΙ 18/05/2012 Προκηρύχτηκε στις 21/12/2011 το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Χερσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων

Οδηγός υλοποίησης έργων Δικαιούχων Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, Π.Ε.Π. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ -ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία ιαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 1. Το συγκεκριµένο πρόγραµµα χρηµατοδοτεί τη µετεγκατάσταση των επιχειρήσεων γενικά ή σε συγκεκριµένες περιοχές( Β.Ε.ΠΕ.,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 1 Προς ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ Παρακαλούμε να ενεργήσετε για την υπαγωγή της αίτησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ-ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge»

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση «digi-lodge» Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση Ενίσχυση Ξενοδοχειακών και Τουριστικών Καταλυμάτων για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Τόπων Προβολής και Συστημάτων Ηλεκτρονικών Κρατήσεων ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα